Sunteți pe pagina 1din 24

Seria DP

cazane pe lemne cu gazeificare

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE


Seria DP - Cazane pe lemne cu gazeificare
Cazanele pe lemne cu gazeificare DP sunt prezentate în dou[ versiuni>
DP Standard - cu afi;aj analogic
DP Profi - cu afi;aj digital

O Montarea, pre`nc[lzirea ;i instruirea asupra uti- O Este recomandat[ instalarea cazanului cu re-
liz[rii cazanului trebuie efectuat[ de un tehni- zervor de acumulare ;i un termostat care
cian instalator instruit de c[tre produc[tor, care garanteaz[ o economie de combustibil de
completeaz[ de asemenea documentul aferent 20 - 30% ;i o durat[ de via\[ mai lung[ a
instal[rii cazanului. cazanului, precum ;i o utilizare mai confortabil[
O ~n timpul gazeific[rii lemnului, `n compartimentul a acestuia.
pentru combustibil se formeaz[ gudron ;i con- O ~n cazul `n care nu este posibil[ racordarea
densate (acizi). Din acest motiv, este necesar[ cazanului la rezervorul de acumulare, este
instalarea unui dispozitiv sau a unei supape ter- recomandat[ racordarea acestuia la cel pu\in o
mice `n spatele cazanului pentru men\inerea butelie de egalizare cu volumul de aproximativ
temperaturii minime a apei de retur `n cazan la 25 l pentru 1 kW putere furnizat[ de cazan.
valoarea de 65°C. O ~n timpul func\ion[rii `n regim de solicitare
O Temperatura de lucru a apei din cazan trebuie redus[ (modul func\ionare pe timp de var[ ;i
s[ fie de 80 - 90°C. `nc[lzirea apei) este necesar[ pornirea zilnic[ a
O Cazanul nu trebuie utilizat permanent `n regim arz[torului.
de solicitare de sub 50%. O Este necesar[ utilizarea exclusiv[ a com-
O ~n cazul utiliz[rii unei pompe de recirculare, este bustibilului uscat, cu umiditatea de 12 - 20% (`n
necesar[ controlarea acesteia prin intermediul cazul unei umidit[\i mai ridicate, puterea
unui termostat separat `n scopul men\inerii tem- furnizat[ de cazan este redus[ ;i consumul
peraturii minime recomandate a apei de retur. este crescut).
O Cazanul func\ioneaz[ ecologic `n regim de solic-
itare nominal.

Dimensionarea adecvat[ a cazanului, respectiv a puterii de `nc[lzire, reprezint[ o condi\ie important[


pentru utilizarea economic[ ;i func\ionarea corespunz[toare a cazanului. Cazanul trebuie ales astfel `nc]t
puterea nominal[ s[ corespund[ pierderii de c[ldur[ a spa\iului `nc[lzit.
Garan\ia cazanului nu se aplic[ `n cazul `n care>
- procentul de umiditate a lemnului utilizat dep[;e;te 20% sau nu se utilizeaz[ combustibilul specificat
de produc[tor.
- nu se instaleaz[ o supap[ termostatic[ (WATTS STS20) pentru r[cirea cazanului sau nu este conec-
tat[ la re\eaua de alimentare cu ap[.
- nu este instalat dispozitivul de protec\ie de ridicare a temperaturii apei pe retur la minimum 65°C
Seria DP

Cuprins
Introducere, descriere general[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Dimensiunile cazanelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Panoul de comand[ (DP Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Panoul de comand[ (DP Profi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Destina\ia de utilizare, descriere tehnic[, reguli de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Descriere tehnic[ DP Profi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Supra`nc[lzirea cazanului, metode de reglare, afi;area defec\iunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

~ntre\inerea sistemului de `nc[lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Combustibil recomandat, co;ul de evacuare al gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Conducta de evacuare, conectarea electric[ a cazanului, protec\ia `mpotriva coroziunii . . . . . . . . . .15

Scheme de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Protejarea ;i prelungirea ciclului util de exploatare a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Protec\ia cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Valorile rezisten\ei în func\ie de temperatura agentului termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

3
Seria DP

Introducere
Stimate client,

V[ mul\umim pentru `ncrederea acordat[ prin achizi\ionarea produsului nostru - cazanul pe lemne cu ga-
zeificare DP. V[ dorim o utilizare sigur[ ;i `ndelungat[. Utilizarea corect[ a cazanului este una dintre con-
di\iile necesare pentru o func\ionare sigur[ ;i corect[ ;i, din acest motiv, este necesar[ citirea cu aten\ie
a instruc\iunilor de utilizare. Manualul furnizeaz[ informa\iile necesare pentru utilizarea corect[ a cazan-
ului `n sistemele de `nc[lzire central[.

Condi\iile pentru func\ionarea corect[ a cazanului>


- selectarea tipului ;i a puterii utile furnizate de cazan<
- respectarea `ntocmai a procedurii de punere `n func\iune<
- utilizarea ra\ional[<
- efectuarea periodic[ a lucr[rilor de `ntre\inere<
- service de calitate.

Descriere general[
Cazanul pe lemne cu gazeificare DP este destinat `nc[lzirii economice ;i ecologice a locuin\elor familiale,
a cabanelor, a fabricilor de mici dimensiuni, a atelierelor ;i a altor obiective similare.

Combustibilul specificat pentru cazanele DP este lemnul uscat, de exemplu, bu;teni, brichete, `n func\ie
de tipul de cazan. Cazanul pe lemne cu gazeificare este certificat CE 101 5.

Descrierea m[rcii DP>

FERROLI DP 25 Standard
35
Cazan pe lemne 45 Versiune
75
cu gazeificare

95
Putere termic[ util[

FERROLI DP 25 Profi
35
Cazan pe lemne 45 Versiune
cu gazeificare
75
95
Putere termic[ util[

4
Seria DP

Date tehnice
Tip Cazan DP 25 DP 35 DP 45 DP 75 DP 95
Putere termic[ util[ (versiunea STANDARD) kW 25 35 45 75 95
Gama de putere (versiunea PROFI) kW 10-25 14-35 18-45 30-75 43-95
Suprafa\[ de `nc[lzire m2 1,52 1,74 1,95 3,60 5,60
Volum camer[ de ardere dm3 96 112 128 305 440
Dimensiuni orificiu `nc[rcare mm 235x445 235x445 235x445 294x544 285x545
Tiraj Pa 23 23 23 23 25
Presiune maxim[ de func\ionare (ap[) bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Mas[ cazan kg 350 390 420 850 800
Diametru racord co; mm 150 150 150 219 219
~n[l\ime cazan mm 1080 1080 1080 1320 1535
L[\ime cazan mm 580 580 580 750 766
Ad]ncime cazan mm 1050 1150 1265 1600 1680
Grad de protec\ie electric[ IP 21 21 21 21 21
Putere absorbit[ W 50 50 60 60 90
Randament cazan % 85 85 86 86 81
Clas[ emisii CO 3 3 3 3 3
Temperatur[ gaze arse la sarcin[ nominal[ °C 230 225 220 262 287
Debit gaze arse la sarcin[ nominal[ kg/s 0,017 0,019 0,022 0,045 0,059
Nivel maxim zgomot dB 65 65 65 65 65

Lemn uscat, putere calorific[ 15-17 Mjkg-1, con\inut de


Combustibil recomandat
ap[ min 12% - max 20%, diametru 80 – 150 mm

Consum mediu combustibil kgh-1 6,3 8,7 11,2 18,7 29,2


Consum pe sezon 1kW = 1m3
Lungime maxim[ bu;tean mm 550 650 750 1000 1000
Timp ardere la sarcina util[ nominal[ h 3
Volum ap[ `n cazan l 68 78 87 164 250
Volum minim al rezervorului de egalizare l 600 900 1200 1800 2375
Alimentare electric[ V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Domeniu de reglaj a apei de `nc[lzire °C 65-90
Domeniu de reglare a temperaturii interioare
°C 10-27
(versiunea PROFI)
Alimentare electric[ a regulatorului cazanului
V/A 230/2
(versiunea PROFI)

- Temperatura minim[ recomandat[ a apei pe retur, `n func\ionare este 65°C.


- Temperatura recomandat[ a apei `n timpul func\ion[rii cazanului este 80 - 90°C.

5
Seria DP

Dimensiunile cazanelor DP

1. Corpul cazanului 13. Comutator


2. Panou de comand[ 14. Termometru
3. U;[ de alimentare 15. Regulator pentru puterea furnizat[
4. U;[ pentru cenu;[ 16. Circuit de r[cire pentru protec\ia `mpotriva
5. Ventilator de absorb\ie supra`nc[lzirii apei `n cazan
6. Evacuarea gazelor 17. Capacul orificiului pentru cur[\are
7. Pies[ termorezistent[ - jet 18. Conduct[ de tur
8. Pies[ termorezistent[ - tav[ de cenu;[ 19. Conduct[ de retur
9. Termostat pentru cazan 20. U;[ de admisie aer
10. Buton de resetare 21. Tij[ de ac\ionare
11. Termostat pentru gazele evacuate 22. Regulatorul cazanului (versiunea PROFI)
12. Comanda termostatului pentru ventilator

6
Seria DP

Panoul de comand[ - DP Standard


Cazanul pe lemne cu gazeificare „DP Standard” este controlat de un termostat pentru cazan ;i un termo-
stat pentru gaze arse.

1 2 3 4 5 6 7

1. RESET
2. Siguran\[
3. Comutator principal
4. Termostat pentru gazele evacuate
5. Termostat pentru cazan
6. Termometru
7. Tij[ de ac\ionare

Descriere>

1. RESET - Pentru protejarea cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii (`n cazul `n care temperatura
dep[;e;te 110 °C, cazanul este deconectat de la re\eaua de alimentare cu energie electric[).

2. Siguran\a - Pentru protejarea cazanului la scurtcircuit.

3. Comutatorul principal - Pentru pornirea ;i, dac[ este necesar, oprirea cazanului.

4. Termostatul pentru gazele evacuate - ~n cazul sc[derii temperaturii gazelor evacuate sub valoarea
stabilit[, ventilatorul este oprit

5. Termostatul pentru cazan - Serve;te la stabilirea temperaturii maxime a apei `n cazan. (Dup[
dep[;irea valorii stabilite pentru temperatur[, ventilatorul este oprit ;i cazanul func\ioneaz[ `n regim
de solicitare minim[. La revenirea temperaturii sub limita stabilit[, ventilatorul este pornit din nou ;i
cazanul func\ioneaz[ `n regim de solicitare maxim[.)

6. Termometrul - Indic[ temperatura apei evacuate din cazan.

7. Tija de ac\ionare - Serve;te la deschiderea / `nchiderea trapei glisante pentru gaze arse.

7
Seria DP

Panoul de comand[ - DP Profi


Avantajul versiunii Profi al cazanelor DP `n compara\ie cu versiunea Standard rezid[ `ntr-o utilizare mai
confortabil[, posibilitatea de reglare a puterii de `nc[lzire ;i elemente de comand[ suplimentare.

Temperatura cazanului este men\inut[ la nivelul stabilit de utilizator prin setarea num[rului rota\iilor ven-
tilatorului pentru gaze arse. Regulatorul cazanului DP PROFI determin[ permanent temperatura apei din
cazan ;i `i indic[ valoarea pe afi;aj, control]nd `n acela;i timp pompa sistemului de `nc[lzire central[.
Exist[ posibilitatea conect[rii unui termostat de camer[ la regulatorul cazanului. Termostatul de camer[
furnizeaz[ o reglare complet[ a temperaturii camerelor `nc[lzite. Racordul vanei de amestec cu patru c[i
poate fi de asemenea controlat.
1 2 3 4 5 6

9 8 7 10
1 Comutator principal 8 Lamp[ de control al lipsei de combustibil
2 Afi;aj care indic[ temperatura cazanului 9 Buton rotativ al termostatului de camer[
3 Lampa de control al procesului de ardere 10 Tast[ TEST (atunci c]nd ap[sa\i aceast[ tast[
4 Lampa de control al supra`nc[lzirii cazanului va fi afi;at[ temperatura setat[ de butonul rota-
5 Lamp[ de control al termostatului de camer[ tiv 6 ;i `n acela;i timp ventilatorul pentru gaze
6 Buton rotativ al termostatului cazanului arse se `ntrerupe pentru o scurt[ perioad[)
7 Lamp[ de control al func\ion[rii pompei de cir-
cula\ie

Vedere posterioar[ a regulatorului electronic

2 1 5

3 4
1 Setarea timpului de func\ionare a ventilatorului 3 Conectarea vanei de amestec (12 V)
dup[ atingerea temperaturii setate a apei de 4 Conectarea senzorului sau termostatului pentru
`nc[lzire determinarea temperaturii camerei
2 Setarea vitezei ventilatorului pentru gaze arse 5 Siguran\a 2A
pe parcursul regimului de ardere

8
Seria DP

Destina\ia de utilizare
Cazanul pentru ap[ cald[ ecologic DP este destinat `nc[lzirii locuin\elor familiale ;i a altor obiective simi-
lare. Cazanul este destinat exclusiv arderii lemnului. Poate fi utilizat orice tip de lemn uscat, `n principal
bu;teni. Este posibil[ de asemenea arderea buc[\ilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz `n care pute-
rea termic[ util[ a cazanului este redus[, dar este prelungit timpul de ardere. Cazanul nu poate fi utilizat
pentru arderea rumegu;ului ;i a de;eurilor de lemn de mici dimensiuni. Acestea pot fi arse numai `n can-
tit[\i mici `mpreun[ cu bu;tenii (max. 10%). Datorit[ p]lniei de alimentare de mari dimensiuni, este posi-
bil[ evitarea opera\iunii mai dificile de preg[tire ;i t[iere a lemnului `n buc[\i mai mici.
Este interzis[ amplasarea cazanului `n spa\iile de locuit (inclusiv holuri)!

Descriere tehnic[
Cazanul este proiectat pentru arderea lemnului pe principiul gazeific[rii prin intermediul unui exhaustor
care absoarbe gazele evacuate din cazan.
Corpul cazanului este construit din pl[ci de o\el sudate cu grosimea de 3 - 6 mm. Acesta include o p]lnie
de alimentare cu o pies[ termorezistent[ prev[zut[ cu o deschidere rectangular[ pentru transferul gaze-
lor arse ;i a gazului. Dedesubtul acesteia, `n spa\iul post-combustie, este situat[ o tav[ pentru cenu;[. ~n
partea posterioar[ a cazanului exist[ un canal vertical pentru gazele reziduale cu o trap[ glisant[ pentru
combustibil `n partea superioar[. Exist[ de asemenea o ramifica\ie de absorb\ie pentru racordarea la ori-
ficiul de evacuare a gazelor.
~n partea superioar[ a peretelui frontal este prezent[ o u;[ de alimentare ;i `n partea inferioar[ este
prezent[ o u;[ pentru evacuarea cenu;ii. ~n partea frontal[ a capacului superior este prezent[ o tij[ de
ac\ionare a trapei glisante pentru gaze arse. Izola\ia exterioar[ a corpului cazanului const[ din vat[ mi-
neral[ amplasat[ sub panourile mantalei exterioare. Cazanul este prev[zut `n partea superioar[ cu un
panou de comand[ pentru reglarea electromecanic[.
~n partea posterioar[ a cazanului exist[ un canal pentru admisia aerului primar ;i secundar cu o clapet[
de reglare `n care aerul este `nc[lzit la o temperatur[ ridicat[.

Descriere versiune STANDARD>


- Termometrul indic[ temperatura cazanului `n punctul de ie;ire.
- Dac[ este necesar, cazanul poate fi oprit prin intermediul comutatorului principal.
- Circuitul electric este protejat de o siguran\[.
- Ventilatorul poate fi oprit prin intermediul unui termostat pentru gazele evacuate dup[ arderea com-
bustibilului. ATEN|IE! Pentru `nc[lzire, regla\i termostatul la 0°C. Dup[ `nceperea arderii, regla\i ter-
mostatul la treapta “Func\ionare”. Dac[ temperatura gazelor evacuate scade sub valoarea stabilit[,
ventilatorul pentru gazele evacuate este oprit. Dac[ dori\i repornirea ventilatorului, este necesar[ sta-
bilirea unei valori inferioare pentru temperatur[. Este necesar[ stabilirea prin `ncerc[ri repetate a
condi\iilor optime.
- Termostatul de reglare controleaz[ func\ionarea ventilatorului pe baza temperaturii apei evacuate din cazan.
- Termostatul de siguran\[ nereversibil are rolul de protec\ie `mpotriva supra`nc[lzirii `n cazul defect[rii
termostatului de reglare sau de semnalizare `n cazul dep[;irii temperaturii de siguran\[. Dup[ dep[-
;irea temperaturii de siguran\[, este necesar[ ap[sarea acestuia.

Reguli de utilizare
Preg[tirea cazanului pentru func\ionare
~nainte de punerea `n func\iune a cazanului, verifica\i dac[ instala\ia este umplut[ cu ap[ ;i este dez-
aerisit[. Func\ionarea corespunz[toare a cazanului este condi\ionat[ de respectarea acestor instruc\iuni.
Utilizarea este permis[ numai persoanelor adulte. La instalarea cazanului, amplasa\i un suport sub partea
posterioar[ care s[ ridice cazanul cu 10 mm pentru facilitarea purj[rii ;i a dezaerisirii cazanului.

9
Seria DP

Avertisment
Dup[ prima `nc[lzire, este posibil[ formarea de condens ;i scurgerea de condensat. Aceasta nu
reprezint[ o defec\iune. Condensul dispare dup[ o `nc[lzire mai `ndelungat[. ~n cazul arderii de;eurilor
din lemn de dimensiuni reduse, este necesar[ verificarea temperaturii gazelor evacuate, care nu trebuie
s[ dep[;easc[ 320°C. ~n caz contrar, este posibil[ deteriorarea ventilatorului. Apari\ia gudronului ;i a
condensului `n p]lnia de alimentare este un fenomen ce `nso\e;te gazeificarea lemnului.
~n cazul `n care cazanul nu a func\ionat pentru o perioad[ `ndelungat[ de timp (oprit, defect), este nece-
sar[ o aten\ie deosebit[ `n momentul repunerii `n uz. ~n cazul cazanelor defecte, pompa se poate bloca,
se pot produce scurgeri de ap[ sau cazanul poate `nghe\a `n timpul iernii.

~nc[lzirea ini\ial[ ;i func\ionarea


~nainte de arderea combustibilului, deschide\i trapa glisant[ prin tragerea tijei de ac\ionare ;i regla\i ter-
mostatul pentru gazele evacuate la 0°C. Introduce\i a;chii de lemn uscat prin u;a superioar[ pe piesa ter-
morezistent[ perpendicular pe direc\ia canalului pentru a l[sa un interval de 2 - 4 cm `ntre combustibil ;i
canalul pentru transferarea gazelor evacuate. Pune\i h]rtie sau l]n[ de lemn peste a;chii, apoi ad[uga\i
din nou a;chii ;i o cantitate mai mare de lemn uscat. Dup[ arderea combustibilului, porni\i ventilatorul ;i
`nchide\i trapa glisant[ pentru combustibil. Prin intermediul supapei termoregulatoare, stabili\i temperatu-
ra necesar[ pentru ap[ (80-90°C). Dup[ pornirea corect[, umple\i complet compartimentul pentru com-
bustibil ;i regla\i termostatul pentru combustibil `n pozi\ia pentru func\ionare.

ATEN|IE> ~n timpul func\ion[rii, tija de ac\ionare a trapei glisante pentru gaze arse trebuie `mpins[ `n inte-
rior, `n caz contrar fiind posibil[ deteriorarea ventilatorului.

Pentru gazeificarea lemnului, este necesar[ prezen\a unei zone de reducere `n cazan (un strat de man-
gal pe piesa ceramic[ din p]lnia de alimentare). Stratul poate fi creat prin combustia lemnului uscat de
dimensiuni adecvate. ~n cazul arderii lemnului umed, cazanul nu func\ioneaz[ pe principiul gazeific[rii ;i
consumul de lemn cre;te, puterea termic[ util[ scade sub nivelul necesar ;i durata de via\[ a cazanului
;i a co;ului pentru gazele arse este redus[.
Dac[ tirajul este conform specifica\iilor, cazanul func\ioneaz[ la maximum 70% din capacitate chiar f[r[
ventilator.

Reglarea electromecanic[ a puterii termice utile


Reglare puterii furnizate este realizat[ prin intermediul unui clapete situate `n partea posterioar[ a caza-
nului, controlat[ prin intermediul unei supape de termoreglare. Supapa deschide sau `nchide automat
clapeta pe baza temperaturii stabilite pentru apa evacuat[ din cazan (80-90°C). Este necesar[ acordarea
unei aten\ii speciale la setarea supapei de termoreglare deoarece aceasta mai `ndepline;te o func\ie
important[ - protec\ia cazanului `mpotriva supra`nc[lzirii. Pentru instalare, urma\i instruc\iunile de
montare ;i configurare a regulatorului. Testa\i protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii prin verificarea
func\ion[rii supapei c]nd apa are temperatura de 90°C. La aceast[ temperatur[, clapeta de reglare tre-
buie s[ fie aproape `nchis[. Configurarea regulatorului trebuie testat[. Pozi\ia clapetei de reglare poate fi
observat[ din partea posterioar[ a ventilatorului. Prin intermediul termostatului de reglare situat pe panoul
de comand[ al cazanului, este posibil[ controlarea ventilatorului pe baza temperaturii apei evacuate din
cazan. Temperatura indicat[ de termostatul de reglare trebuie s[ fie cu 5°C mai joas[ dec]t cea indicat[
de termoregulator. Pe panou, este prezent de asemenea un termostat pentru gazele arse ce are rolul de
a opri ventilatorul dup[ arderea complet[ a combustibilului. Pentru `nc[lzirea ini\ial[, regla\i-l la 0°C. Dup[
`nc[lzirea corespunz[toare, regla\i-l `n pozi\ia pentru func\ionare astfel `nc]t ventilatorul s[ func\ioneze
f[r[ oprire `nainte de arderea complet[ a combustibilului. Pozi\ia optim[ a termostatului pentru gazele
arse trebuie stabilit[ `n func\ie de tipul de combustibil, de tiraj ;i de alte condi\ii. Verifica\i temperatura apei
evacuate din cazan indicat[ de termomanometru. Pe panoul de comand[ exist[ de asemenea un termo-
stat de siguran\[ nereversibil.

10
Seria DP

Realimentarea
Pentru realimentarea cu combustibil, deschide\i mai `nt]i trapa glisant[ pentru gaze arse prin intermediul
tijei de ac\ionare f[r[ a opri ventilatorul. A;tepta\i aproximativ 10 secunde apoi deschide\i lent u;a de ali-
mentare pentru a permite evacuarea pe co; a gazelor de ardere acumulate. ~n timpul `nc[lzirii, men\ine\i
p]lnia de alimentare permanent plin[. Pentru a preveni degajarea fumului, ad[uga\i combustibil proasp[t
numai dup[ arderea `nc[rc[turii ini\iale `n propor\ie de minimum 1/3.
Aten\ie! ~n timpul func\ion[rii, tija clapetei pentru gazele de ardere trebuie s[ fie deschis[ altfel se
poate deteriora ventilatorul.
Descriere tehnic[ a cazanului DP PROFI
Pe parcursul func\ion[rii, afi;ajul indic[ temperatura curent[ a apei de `nc[lzire `n punctul de ie;ire.

Viteza ventilatorului este controlat[ astfel>


- Dac[ `n timpul procesului de ardere temperatura cazanului este sub 45°C, ventilatorul trebuie coor-
donat cu setarea puterii prin rotirea butonului de ardere din partea posterioar[ a regulatorului `ntr-o
pozi\ie cuprins[ `ntre 40 - 100% (pe afi;aj este indicat r4= 40% sau r9 = 90%, rF =100%). Pentru
temperaturi ale cazanului de peste 45°C, ventilatorul func\ioneaz[ cu un randament de 100%.
- Dac[ temperatura apei de `nc[lzire `n timpul func\ion[rii este cu peste 10°C mai redus[ dec]t cea
setat[ prin intermediul butonului rotativ, ventilatorul va func\iona cu un randament de 100%.
- Dac[ temperatura apei de `nc[lzire este mai redus[ dec]t cea setat[ prin intermediul butonului rota-
tiv al termostatului cu mai pu\in de 10°C, regulatorul reduce puterea ventilatorului `n func\ie de difer-
en\a dintre aceste temperaturi, dar nu mai pu\in de 40%.
- Dac[ temperatura cazanului este mai mare sau egal[ cu temperatura setat[ prin intermediul butonu-
lui rotativ al termostatului cazanului, ventilatorul se opre;te.
- Ventilatorul reporne;te dup[ reducerea temperaturii cazanului cu peste 5°C `n compara\ie cu temper-
atura setat[.

Reglarea cazanului asigur[ oprirea pompei sistemului de `nc[lzire central[ c]nd temperatura apei `n
punctul de ie;ire scade sub 60°C. Pompa reporne;te c]nd se atinge o temperatur[ de peste 65°C.

Pentru a preveni explozia gazelor acumulate `n timpul combustiei, regulatorul cazanului asigur[ evacuarea
gazelor din cazan `n 5 secunde ;i apoi la fiecare minut timp de 9 minute, `n func\ie de pozi\ia butonului rota-
tiv pentru setarea timpului de post-purjare, situat `n partea posterioar[ a regulatorului. Pe parcursul set[rii
pe afi;aj vor fi indicate `ntotdeauna informa\ii timp de 2 secunde (P1,...., P9, P-). ~n cazul `n care nu dori\i
evacuarea gazelor din cazan, trebuie s[ seta\i (P--).

Pentru ca func\ionarea cazanului s[ fie stabil[, exist[ un sistem de ardere instalat `n regulator. Dup[
conectarea la re\eaua de energie electric[ sau oprirea alarmei, regulatorul este setat la procesul de
ardere ;i acest regim este semnalat printr-un punct luminos pe afi;aj. Procesul de ardere se `ncheie c]nd
punctul nu mai lumineaz[ ;i temperatura cazanului atinge valoarea setat[ de termostat. ~n cazul `n care
temperatura cazanului nu dep[;e;te 65°C `n decurs de 2 ore de func\ionare, regulatorul opre;te ventila-
torul pentru gazul rezidual ;i aprinde lampa de control a lipsei de combustibil.
Pe parcursul func\ion[rii, c]nd temperatura scade sub 65°C ;i aceast[ stare se men\ine timp de peste 30
de minute, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse ;i lampa de control a lipsei de combustibil
lumineaz[.

Lips[ combustibil
C]nd temperatura apei de `nc[lzire din cazan scade sub 65°C ;i aceast[ stare se men\ine timp de peste
30 de minute, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse ;i lampa de control al lipsei de combustibil
lumineaz[. Dac[ pe parcursul arderii temperatura cazanului nu dep[;e;te 65°C, lampa de control al lip-
sei de combustibil va lumina pe afi;aj dup[ 2 ore. Pentru a `ncepe reglarea, trebuie s[>
- realimenta\i cazanul<
- porni\i arz[torul cazanului<

11
Seria DP

- roti\i butonul termostatului cazanului maxim spre st]nga ;i astfel opri\i alarma<
- a;tepta\i p]n[ c]nd lampa de control a lipsei de combustibil lumineaz[ intermitent<
- prin rotirea butonului termostatului cazanului se seteaz[ temperatura necesar[ a cazanului ;i regula-
torul `ncepe procesul de ardere.

Supraînc[lzirea cazanului
Dac[ temperatura cazanului dep[;e;te 95°C, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse ;i lampa
de control a supra`nc[lzirii lumineaz[.

Pentru repornirea acestuia trebuie s[>


- a;tepta\i sc[derea temperaturii<
- remedia\i cauza supra`nc[lzirii cazanului (de exemplu, realimenta\i cu ap[ circuitul de `nc[lzire al
cazanului)<

Avertisment! Se poate realimenta cu ap[ numai dup[ ce temperatura cazanului scade sub 40°C.

- roti\i butonul termostatului cazanului maxim spre st]nga ;i opri\i alarma<


- a;tepta\i p]n[ c]nd lampa de control a supra`nc[lzirii lumineaz[ intermitent<
- pentru a reporni regulatorul, seta\i temperatura necesar[ a cazanului prin intermediul butonului rota-
tiv al termostatului.
Dac[ temperatura scade sub 60°C, regulatorul se seteaz[ la regimul de ardere.

Metode de reglare a cazanului


Cazanul permite at]t reglarea temperaturii camerei c]t ;i conectarea senzorului pentru temperatura
camerei. Dac[ temperatura camerei este sub cea setat[, lampa de control de l]ng[ butonul termostatu-
lui lumineaz[, ceea ce `nseamn[ c[ trebuie s[ se men\in[ temperatura setat[ a cazanului.
Dup[ atingerea temperaturii necesare lampa de control se stinge, pompa circuitului de `nc[lzire central[
se stinge ;i cazanul `ncepe s[ func\ioneze la temperatura de 65°C.
Pentru reglarea `n func\ie de temperatura camerei este posibil[ conectarea la bornele pentru senzorul
temperaturii camerei a oric[rui termostat de camer[ care poate fi programat. ~n acest caz butonul rotativ
al termostatului camerei nu func\ioneaz[.
Dac[ nu dori\i s[ utiliza\i un termostat de camer[, bornele de admisie trebuie scurt-circuitate. ~n acest caz
va func\iona numai termostatul cazanului.
La regulatorul cazanului se poate conecta de asemenea o van[ de amestec cu electromotor de 12V.
(Acest sistem nu este livrat `mpreun[ cu cazanul).

Afi;area defec\iunilor
Regulatorul cazanului verific[ permanent func\iile sistemelor interne ;i ale senzorului temperaturii cazan-
ului. Dup[ identificarea defec\iunii, regulatorul opre;te ventilatorul pentru gaze arse, pompa sistemului de
`nc[lzire central[ ;i `n acela;i timp defec\iunea este indicat[ pe afi;aj. ~n cazul unei defec\iuni este nece-
sar[ oprirea cazanului prin intermediul comutatorului principal. Func\ionarea continu[ a pompei sistemu-
lui de `nc[lzire central[ trebuie asigurat[ prin conectarea la re\eaua de energie electric[. Este necesar[
arderea complet[ a combustibilului ;i contactarea unit[\ii de service.
Apari\ia defec\iunii E1 pe afi;aj indic[ deteriorarea senzorului de temperatur[ a cazanului.

12
Seria DP

Func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[


Func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[ presupune men\inerea focului pe timp de noapte f[r[
`nc[lzirea zilnic[, dar numai pe timp de iarn[. Acest regim de func\ionare antreneaz[ reducerea duratei
de via\[ a cazanului. Pentru func\ionarea `n regim de `nc[lzire permanent[, preg[ti\i cazanul dup[ cum
urmeaz[>
- Introduce\i 4 - 6 bu;teni de dimensiuni mai mari pe stratul de jar.
- Preg[ti\i supapa de amestec. Dup[ `nchiderea supapei, temperatura apei cre;te la 80 - 90°C.
- Clapeta de reglare controlat[ de termoregulator este `nchis[ automat ;i ventilatorul este oprit.
~n cazanul astfel preg[tit, arderea este men\inut[ pentru mai mult de 12 ore. ~n timpul func\ion[rii `n regim
de `nc[lzire permanent[, temperatura apei `n cazan este de 80 - 90°C.

Cur[\area cazanului
Cazanul trebuie cur[\at periodic ;i corespunz[tor la fiecare 3 - 5 zile, deoarece cenu;a depus[ `n
p]lnia de alimentare `mpreun[ cu condensul ;i gudronul reduce puterea furnizat[ ;i durata de via-
\[ a cazanului ;i izoleaz[ suprafa\a de schimb termic. Cenu;a `n exces diminueaz[ spa\iul disponibil
pentru arderea combustibilului ;i este posibil[ deteriorarea unuia dintre suporturile piesei ceramice cu
duze sau a ventilatorului. La cur[\area cazanului, porni\i mai `nt]i ventilatorul, deschide\i u;a de alimen-
tare ;i `ndep[rta\i prin ;tergere cenu;a prin fant[ `n spa\iul posterior. L[sa\i bu;tenii near;i de dimensiuni
mari `n p]lnia de alimentare. Deschide\i capacul de cur[\are superior ;i cur[\a\i interiorul prin intermediul
unei perii. Dup[ deschiderea orificiului inferior de cur[\are, scoate\i cenu;a ;i funinginea. Dup[ deschide-
rea u;ii inferioare, cur[\a\i spa\iul inferior. Intervalele `ntre cur[\[ri depind calitatea lemnului (umiditatea
acestuia), intensitatea `nc[lzirii, tirajul gazelor evacuate ;i alte circumstan\e. Este recomandat[ cur[\area
s[pt[m]nal[ a cazanului. Nu extrage\i piesa din ;amot[ `n timpul cur[\[rii. Cel pu\in o dat[ pe an,
cur[\a\i roata motrice a ventilatorului ;i verifica\i prin orificiul de cur[\are dac[ dispozitivul de reglare a
debitului de aer primar ;i secundar `n camera de alimentare nu sunt murdare ;i cur[\a\i prin intermediul
unei ;urubelni\e dac[ este necesar. Starea dispozitivului de reglare influen\eaz[ puterea furnizat[ ;i cali-
tatea arderii.

AVERTISMENT
Cur[\area periodic[ ;i corespunz[toare este important[ pentru men\inerea puterii furnizate ;i a duratei de
via\[ a cazanului. ~n cazul cur[\[rii insuficiente, este posibil[ deteriorarea cazanului ;i anularea garan\iei.

Între\inerea sistemului de înc[lzire ;i a cazanului


Cel pu\in o dat[ la dou[ s[pt[m]ni, verifica\i ;i realimenta\i sistemul de `nc[lzire cu ap[. ~n cazul `n care
cazanul este scos din func\iune pe timp de iarn[, este posibil[ `nghe\area apei din instala\ie. Din acest
motiv, este recomandat[ desc[rcarea apei din instala\ie sau alimentarea instala\iei cu agent antigel. ~n
caz contrar, evacua\i apa din instala\ie numai `n situa\ii critice ;i numai pentru perioade c]t mai scurte.
Dup[ `ncheierea sezonului de `nc[lzire, cur[\a\i complet cazanul ;i `nlocui\i piesele deteriorate. De
dou[ ori pe an, cur[\a\i roata motrice a ventilatorului ;i rezervorul de amortizare al acestuia.

~nlocuirea cordonului de etan;are al u;ii


Demonta\i vechiul cordon de etan;are prin intermediul unei ;urubelni\e ;i cur[\a\i canelura `n care a fost am-
plasat. Lua\i noul cordon de etan;are ;i a;eza\i partea frontal[ a acestuia pe sec\iunile orizontale ale cane-
lurii. Cu m]na sau prin ac\ionarea u;oar[ a ciocanului ap[sa\i cordonul `n canelur[, pe circumferin\a u;ii.

Reglarea balamalelor
Dup[ o perioad[ de func\ionare cordonul de etan;are al u;ii se deformeaz[. Pentru a o repara, trebuie
s[ schimba\i pozi\ia u;ii. Pozi\ia se schimb[ prin fixarea balamalelor u;ii. U;a de alimentare ;i cea infe-
rioar[ sunt legate de corpul cazanului prin intermediul a dou[ balamale care sunt ata;ate de u;[ printr-
un pivot. Dac[ dori\i s[ modifica\i reglarea balamalelor, trebuie s[ `ndep[rta\i pivotul ;i s[ `n;uruba\i bala-
maua. Monta\i u;a ;i introduce\i pivotul `n balama.

13
Seria DP

~nlocuirea corpului duzei


Corpul duzei este a;ezat `ntr-un suport `n corpul cazanului. Corpul duzei este sigilat `n partea inferioar[
cu chit de etan;are ;i `n partea superioar[ printr-un cordon de etan;are. ~n momentul `nlocuirii duzei, `n-
dep[rta\i cordonul de etan;are din canelur[ prin intermediul unei ;urubelni\e. ~ndep[rta\i corpul duzei ;i
cur[\a\i suportul complet de gudron ;i chit de etan;are vechi. Materialul izolator al corpului duzei se va
a;eza pe suprafa\a curat[. Lua\i duza ;i amplasa\i-o `n suport astfel `nc]t peretele mai scurt care se afla
`n partea posterioar[ a cazanului s[ fie `mpins complet. Distan\a lateral[ trebuie s[ fie aceea;i. Lua\i noul
set de cordoane de etan;are ;i introduce\i-le `n orificiu printr-o ac\ionare u;oar[ a ciocanului astfel `nc]t
s[ fie la acela;i nivel cu duza.

Combustibilul
Combustibilul specificat este lemnul uscat t[iat ;i bu;tenii cu diametrul de 80 -150 mm, de minimum 2 ani
vechime cu umiditate de min. 12% ;i max. 20% ;i eficien\[ caloric[ de 15 - 17 MJkg-1. Este posibil[ de
asemenea arderea de;eurilor lemnoase de mari dimensiuni `mpreun[ cu bu;teni de grosime mare.

Not[> Bu;tenii de dimensiuni mai mari trebuie despica\i `n jum[t[\i sau `n sferturi (din cauza necesit[\ii
func\ion[rii la capacitatea nominal[). Poate fi ars at]t lemn de esen\[ tare, c]t ;i lemn de esen\[ moale.
Lemnul trebuie s[ fie uscat! Puterea furnizat[ de cazan depinde de umiditatea lemnului. Puterea
furnizat[ ;i func\ionarea cazanului sunt garantate pentru o umiditate maxim[ de 20%.

Valori calorifice ale celor mai utilizate tipuri de lemn


Puterea caloric[ pentru 1 kg
Lemn
kcal MJ kWh
Molid 3900 16,25 4,5
Pin 3800 15,80 4,4
Mesteac[n 3750 15,50 4,3
Stejar 3600 15,10 4,2
Fag 3450 14,40 4,0

Co;ul de evacuare a gazelor


Racordarea cazanului la co;ul de evacuare a gazelor trebuie efectuat[ `ntotdeauna cu aprobarea instan-
\elor competente. Tirajul pe co; trebuie s[ fie `ntotdeauna suficient ;i gazele trebuie evacuate `n atmosfe-
r[ `n toate condi\iile de func\ionare posibile. Pentru func\ionarea corespunz[toare a cazanului este nece-
sar[ dimensionarea corect[ a co;ului de evacuare a gazelor, deoarece combustia, puterea furnizat[
;i durata de via\[ a cazanului depind de tiraj. Tirajul este influen\at de diametrul co;ului, de `n[l\imea
co;ului ;i de asperitatea suprafe\ei interioare a acestuia. Nu este permis[ racordarea altor dispozitive la
co;ul la care este racordat cazanul. Diametrul co;ului nu trebuie s[ fie mai mic dec]t diametrul ra-
cordului de evacuare al cazanului. Tirajul gazelor evacuate trebuie s[ se `ncadreze `n intervalul speci-
ficat. Acesta nu trebuie s[ fie prea puternic pentru a nu diminua eficien\a cazanului ;i a nu cauza `ntreru-
perea arderii. ~n cazul `n care tirajul este prea puternic, instala\i un robinet de reglare `ntre co; ;i cazan.

Valori informative pentru sec\iunea co;ului de evacuare a gazelor>


20 x 20 cm `n[l\ime min. 7 m
Ø 20 cm `n[l\ime min. 8 m
15 x 15 cm `n[l\ime min. 11 m
Ø 16 cm `n[l\ime min. 12 m

Dimensiunile exacte ale co;ului sunt specificate de norma STN 73 42 10. Tirajul gazelor evacuate este
specificat `n parametrii tehnici.

14
Seria DP

Conducta de evacuare
Conducta de evacuare trebuie s[ fie racordat[ la co;. ~n cazul `n care nu este posibil[ racordarea direct[
a cazanului la co;, conducta de evacuare trebuie s[ fie c]t mai scurt[ posibil ;i nu mai lung[ de 1 m
f[r[ suprafa\[ de `nc[lzire ;i trebuie s[ fie orientat[ `n pozi\ie vertical[ spre co;. Conductele de evacuare
trebuie s[ fie etan;e la gazele evacuate ;i s[ fie cur[\abile din interior. Conductele de evacuare nu tre-
buie s[ traverseze spa\iile locuite ;i dependin\ele ;i sec\iunea intern[ a conductei de evacuare nu trebuie
s[ se `ngusteze spre co;. Utilizarea coturilor nu este adecvat[.

Conectarea cazanului la re\eaua de alimentare


cu energie electric[
Cazanul este conectat la re\eaua de 230 V, 50 Hz prin intermediul unui cordon de alimentare prev[zut cu
fi;[. Siguran\a este de tip M ;i, la `nlocuirea acesteia la o unitate de service, este necesar[ utilizarea
aceluia;i tip de siguran\[. Cazanul trebuie astfel amplasat `nc]t fi;a cordonului de alimentare s[ fie acce-
sibil[ (conform normei STN EN 60 335-1 + A11>1997).

Conectarea elementelor de reglare ;i comand[


Cazanul este livrat c[tre consumator echipat cu elemente principale de reglare ;i comand[. Conectarea
acestor elemente este indicat[ pe schema de racordare. Este recomandat[ suplimentarea dispozitivelor
de reglare a cazanului cu alte elemente care s[ permit[ o utilizare mai confortabil[ ;i mai economic[. Fie-
care pomp[ din sistem trebuie controlat[ de un termostat separat astfel `nc]t cazanul s[ nu fie r[cit ex-
cesiv prin admisia apei de retur cu temperatura sub 65°C. Conectarea acestor elemente poate fi suge-
rat[ de un proiectant pe baza condi\iilor specifice sistemului de `nc[lzire. Instalarea electric[ ;i dotarea
corespunz[toare a cazanului trebuie efectuate de un specialist. Versiunea de baz[ a cazanului nu este
prev[zut[ cu un termostat `ncorporat pentru pomp[.

Protec\ia cazanului împotriva coroziunii


Solu\ia adecvat[ pentru aceast[ problem[ o constituie dispozitivul de amestec OVENTROP - dispozitiv
op\ional ce are rolul de a men\ine diferen\a de temperatur[ dintre turul ;i returul cazanului (minim 15°C ;i
maxim 25°C), diferen\[ ce previne crearea de condens ;i men\ine cazanul la temperatura de 80 - 90°C -
sau o supap[ de termoreglare care permite separarea `ntre circuitul cazanului ;i circuitul de `nc[lzire.
Astfel, se poate preveni r[cirea excesiv[ a cazanului la temperaturi de sub 65°C ;i este redus[ conden-
sarea aburului ;i formarea depunerilor acide ;i de gudron `n p]lnia de alimentare. Prin intermediul clapetei
unei vane cu trei c[i, este posibil[ reglarea temperaturii apei din circuitul de `nc[lzire independent de tem-
peratura apei din cazan. Temperatura apei din cazan trebuie s[
se situeze `n permanen\[ la valori de 80 - 90°C.

Sec\iune prin cazan - camera de combustie

Standarde pentru proiectarea ;i montarea cazanelor>

STN EN 303 -5 - Cazane pentru `nc[lzire pe combustibil solid


STN 73 42 10 - Producerea co;urilor de fum ;i a conductelor
de evaluare
STN 92 03 00 - Siguran\a `mpotriva incendiilor a aparatelor
locale
STN EN 60 335 -1 + A11 - Siguran\a aparatelor de uz casnic
STN 06 10 00 - Aparatele locale pe combustibili solizi, lichizi
sau gazo;i

15
Seria DP

Scheme de racordare
Schema hidraulic[ `n cazul utiliz[rii unei vane de termoreglare cu patru c[i

SISTEM ~NC{LZIRE CENTRAL{


Pomp[

Van[ de termoreglare
cu patru c[i

Vas de expansiune

CAZAN

Schema hidraulic[ `n cazul utiliz[rii unui dispozitiv OVENTROP

16
Seria DP

Schema hidraulic[ `n cazul utiliz[rii unui dispozitiv OVENTROP ;i a unui rezervor de acumulare

Cazanul v-a func\iona la putere nominal[. ~n cazul `n care necesarul termic este mai sc[zut dec]t puterea
nominal[, este necesar s[ conecta\i cazanul `mpreun[ cu un rezervor de acumulare cu un volum minim
de 460 l (STN EN 303-5, clause 4.2.5)

Protejarea ;i prelungirea ciclului util de exploatare a cazanului


1. Dispozitivul Oventrop men\ine temperatura apei de `nc[lzire pe returul cazanului la 65 °C. O temperatur[
a apei de `nc[lzire pe retur mai mic[ de 60 °C cauzeaz[ producerea de vapori de condens, acizi ;i hidro-
carburi `n camera de alimentare, ceea ce poate duce la diminuarea ciclului util de exploatare al cazanului.

Date tehnice>
Precizie DN25
Presiune maxim[ 10 bar
Temperatur[ maxim[ 120°C
Valoare kvs 3,9

Dispozitivul Oventrop este construit dintr-o van[ de amestec cu trei c[i, pomp[ Wilo, dou[ termometre,
supap[ de termoreglare, cap termostatic, supap[ de by-pass, distan\ier ;i material de izola\ie. Avantajul
acestei solu\ii este reprezentat de faptul c[ este compact[, u;or de `ntre\inut ;i garanteaz[ protec\ia
schimb[torului de c[ldur[ al cazanului.

Dispozitivul Oventrop pentru cazane> Cod comand[>


DP25, DP35, DP45, DP75, DP95 DPP25003

17
Seria DP

2. Racordarea cu supapa de termoreglare cu trei c[i

Principiul de func\ionare este identic cu cel utilizat pentru racordarea sistemului de reglare Oventrop.
Atunci c]nd temperatura dep[;e;te 65 °C, supapa de termoreglare deschide circuitul `n sistemul de
`nc[lzire. Atunci când temperatura este mai mic[ de 65 °C, supapa `nchide circuitul ;i cazanul
func\ioneaz[ cu recirculare. Acest dispozitiv men\ine apa de `nc[lzire pe returul cazanului la o tempera-
tur[ minim[ de 65 °C.
Supapa de termoreglare cu trei c[i recomandat[>
Pentru cazan Tip Cod comand[>
DP25, DP35 DN32 DPP25004
DP45, DP75, DP95 DN50 DPP45001

3. Racordarea la rezervorul de acumulare


Sistemul de racordare const[ `n `nc[lzirea apei din rezervoarele de acumulare ;i procesul de `nc[lzire
furnizeaz[ treptat c[ldur[ `n func\ie de cerin\ele sistemului de `nc[lzire. Oper]nd mai multe `nc[lziri la
capacitate maxim[, rezervoarele de acumulare vor fi `nc[lzite p]n[ la o temperatur[ de 90-100 °C. Un
sistem de `nc[lzire care utilizeaz[ rezervoare de acumulare `n combina\ie cu cazanele DP ofer[ mai multe
avantaje. Printre cele mai importante avantaje pot fi enumerate extinderea ciclului de exploatare al caza-
nului ;i un consum de combustibil mai redus.
Volumul recomandat pentru rezervoarele de acumulare în func\ie de capacitatea cazanului>
DP25 - 1500 - 2000 l
DP35 - 2000 - 2500 l
DP45 - 2500 - 3000 l
DP75 - 4000 - 4500 l
DP95 - 5000 - 5500 l

Protec\ia cazanului STS 20


Alimentare cu ap[

împotriva supraînc[lzirii
de la re\ea
Presiune 2 - 6 bari
CANALIZARE 10 - 15°C

ATEN|IE Circuitul de r[cire pentru protec\ia


`mpotriva supra`nc[lzirii nu trebuie utilizat con-
form normei STN EN 303-5 `n alte scopuri dec]t
protec\ia `mpotriva supra`nc[lzirii.

Supapa STS 20, prev[zut[ cu un senzor ampla-


sat `n partea posterioar[ a cazanului, `l prote-
jeaz[ pe acesta `mpotriva supra`nc[lzirii. ~n
cazul `n care temperatura apei `n cazan dep[-
;e;te 95°C, supapa permite intrarea apei
`ntr-un circuit de r[cire care preia c[ldura exce-
siv[ ;i o descarc[ `n re\eaua de canalizare.

Instruc\iuni pentru `ndep[rtarea produsului


dup[ terminarea duratei de via\[
Pentru a-l `ndep[rta, pute\i vinde produsul unui dealer de fier vechi sau unei zone de depozitare a
de;eurilor administrat[ de o autoritate local[.
~ndep[rtarea ambalajului
Pentru a-l `ndep[rta, pute\i vinde ambalajul unui dealer de fier vechi sau unei zone de depozitare a
de;eurilor administrat[ de o autoritate local[.

18
Seria DP

Defec\iuni posibile ;i depanarea acestora


Defec\iune Cauz[ Solu\ie

Lampa de control Nu este prezent[ tensiune la re\ea. Verifica\i.


pentru alimentarea Fi;a nu este introdus[ corect `n priz[. Verifica\i.
de la re\ea nu este
aprins[ Comutatorul este defect. ~nlocui\i.
Cordonul este defect. ~nlocui\i.

Cazanul nu Ap[ insuficient[ `n instala\ie. Ad[uga\i ap[.


func\ioneaz[ la Debitul pompei este excesiv. Regla\i debitul ;i
parametrii tehnici comutarea.
necesari Puterea furnizat[ de cazan nu este dimensionat[ Eroare de proiectare.
corespunz[tor sistemului.
Calitatea combustibilului este necorespunz[toare. Utiliza\i numai lemn uscat
;i bu;teni t[ia\i.
Trapa glisant[ pentru gaze arse nu este etan;[. Repara\i.
Tirajul gazelor evacuate este insuficient. ~nlocui\i co;ul, corecta\i
racordul la co;.
Tirajul gazelor evacuate este excesiv. Amplasa\i o clapet[ de
obturare pe conducta de
evacuare.

~nc[lzirea sau func\ionarea `ndelungat[ cu trapa ~ndrepta\i palele la 90°.


glisant[ deschis[ pentru gaze arse.
Palele ventilatorului sunt deformate. ~nlocui\i.
Cazanul nu a fost cur[\at corespunz[tor. Cur[\a\i.
Orificiul de admisie a aerului `n camera de com- Cur[\a\i.
bustie este obturat de murd[rie.

U;a nu este etan;[ Cordonul de etan;are este deteriorat. ~nlocui\i, regla\i bala-
Duzele sunt `nfundate. malele.
Tirajul gazelor evacuate este insuficient. Nu arde\i buc[\i de lemn
de dimensiuni reduse
sau scoar\[.
Co;ul este defect.

Ventilatorul nu se ~n cazul utiliz[rii unui termostat de siguran\[ nere- Ap[sa\i butonul pentru
rote;te sau este versibil, acesta poate fi deconectat `n urma unei termostat
zgomotos supra`nc[lziri.
Roata motrice este ancrasat[. Cur[\a\i ventilatorul.
Condensatorul este defect. ~nlocui\i.
Motorul este defect. ~nlocui\i.
Contactul fi;ei cablului de alimentare a motorului Verifica\i.
este imperfect.

19
Seria DP

Valorile rezisten\ei (kOhm) în func\ie de temperatura


agentului termi
Temperatura (°C) Minim[ Medie Maxim[
-55 951 980 1009

-50 1000 1030 1059

-40 1105 1135 1165

-30 1218 1247 1277

-20 1338 1367 1396

-10 1467 1495 1523

0 1603 1630 1656

10 1748 1772 1797

20 1901 1922 1944

25 1980 2000 2020

30 2057 2080 2102

40 2217 2245 2272

50 2383 2417 2451

60 2557 2597 2637

70 2737 2785 2832

80 2924 2980 3035

90 3118 3182 3246

100 3318 3392 3466

110 3523 3607 3691

120 3722 3817 3912

125 3815 3915 4016

130 3901 4008 4114

140 4049 4166 4283

150 4153 4280 4407

20
Seria DP

Scheme electrice
Schema electric[ DP 25, DP 35, DP 45, DP 75, DP 95, DP 95 PROFI - Cazan pe lemne cu gazeificare
Termostat Termostat Termostat limit[
de siguran\[ cazan temperatur[
evacuare fum
Comutator principal

t(°C)
t(°C)

t(°C)

verde-galben
5 2 1 4 negru

negru

negru

negru

negru

negru
BT-C
ST-C

PT-C

BT-1
HN vyp

ST-2

PT-1
SN vyp

HL vyp
SL vyp

PE

PE

PE
albastru
albastru
negru

negru

Termostat
pomp[ 95°C
t(°C)
negru

negru
T 95

T 95

verde-galben

Siguran\[
2A/250V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
verde-galben
albastru

Condensator
maro

verde-galben

albastru
negru
230V/50Hz

21
Seria DP

Schema electric[ DP 25 Profi, DP 35 Profi, DP 45 Profi, DP 75 Profi, DP 95, DP 95 PROFI


- Cazan pe lemne cu gazeificare

22
Seria DP

NOTE

23
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.