ROMÂNIA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA GENERALǍ DE CONTURI NAŢIONALE ŞI SINTEZE MACROECONOMICE

NOTǍ DE FUNDAMENTARE privind introducerea în sistemul statistic a cercetării statistice privind preţurile mijloacelor de producţie agricolă În vederea asigurării datelor în structura şi la calitatea solicitată de Eurostat, În vederea asigurării necesarului de informaţii pentru utilizatorii interni (în special Serviciul de conturi economice în agricultură), În vederea creării cadrului legal necesar desfăşurării activităţilor specifice cuprinse în Programul Cercetărilor Statistice, Direcţia statisticii preţurilor a elaborat metodologia de calcul a preţurilor mijloacelor de producţie agricolă, cu două componente: preţurile produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură (input I) şi preţurile mijloacelor fixe agricole (input II), cu periodicitate trimestrială. Metodologia tratează organizarea cercetării statistice pe cele două componente, activitatea de culegere a informaţiilor de preţ, modul de calcul al preţurilor medii în valoare absolută, a preţurilor medii şi a indicilor preţurilor: indicii preţurilor produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură - input I, indicii preţurilor mijloacelor fixe agricole - input II şi indicele global, al mijloacelor de producţie agricolă - input I+input II. Menţionăm că, pentru preţurile produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură, ancheta statistică se realizează din anul 2005, pentru preţurile mijloacelor fixe agricole, ancheta statistică urmează să fie implementată începând cu trimestrul I 2008. Având în vedere cele de mai sus, vă supunem aprobării metodologia şi instrumentarul statistic al cercetării statistice privind preţurile mijloacelor de producţie agricolă şi anume: • • • Metodologia de calcul a preţurilor mijloacelor de producţie agricolă; Ghidul anchetatorului pentru colectarea preţurilor mijloacelor de producţie agricolă; Chestionarul API - Preţurile mijloacelor de producţie agricolă vândute către exploataţiile agricole. Nomenclatorul unităţilor cercetate cuprinde: cca 200 operatori economici. Prezentăm anexat metodologia şi instrumentarul statistic propus pentru ancheta statistică privind preţurile mijloacelor de producţie agricolă. DIRECTOR GENERAL, Adriana CIUCHEA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ROMÂNIA

Cod

MCN - 3

Metodologia de calcul a preţurilor mijloacelor de producţie agricolă

BUCUREŞTI - 2007 -

Cuprins 1. CADRUL GENERAL.............................................................................................................................................. 1 1.1. 1.2. 1.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII STATISTICE ............................................................................................................... 1 CADRUL LEGAL .................................................................................................................................................. 1 CERINŢE METODOLOGICE ................................................................................................................................... 2 Definiţia preţurilor observate................................................................................................................... 2 Definiţia preţului mijloacelor de producţie agricolă .............................................................................. 3 Definiţia caracteristicilor produsului....................................................................................................... 3 Condiţiile de comercializare .................................................................................................................... 3

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4. 2. 2.1. 2.2.

TRANSMITEREA DATELOR .................................................................................................................................. 4 SFERA DE CUPRINDERE ...................................................................................................................................... 4 NOMENCLATORUL PRODUSELOR ........................................................................................................................ 5 Nomenclatorul produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură (input I) ........................ 6 Nomenclatorul mijloacelor fixe agricole (input II) .................................................................................. 7

DESCRIEREA CERCETĂRII STATISTICE ...................................................................................................... 4

2.2.1. 2.2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3.

EŞANTIONUL CERCETĂRII STATISTICE...................................................................................................... 8 BAZA DE SONDAJ ............................................................................................................................................... 8 EXTRAGEREA EŞANTIONULUI ............................................................................................................................. 8 VOLUMUL EŞANTIONULUI ŞI IDENTIFICAREA PRODUSELOR/SORTIMENTELOR .................................................... 9 ACTUALIZAREA EŞANTIONULUI ....................................................................................................................... 10 VARIABILELE STUDIATE ................................................................................................................................... 10 PROCEDURI UTILIZATE ÎN CADRUL CERCETĂRII STATISTICE ............................................................................. 10 INSTRUMENTE DE COLECTARE A DATELOR ....................................................................................................... 11 Chestionarele.......................................................................................................................................... 11 Ghidul anchetatorului ............................................................................................................................ 12

VARIABILELE STUDIATE, PROCEDURI ŞI INSTRUMENTE DE COLECTARE .................................. 10

4.3.1. 4.3.2. 5. 5.1.

ORGANIZAREA CULEGERII ŞI PRELUCRAREA DATELOR................................................................... 12 ORGANIZAREA CULEGERII DATELOR ................................................................................................................ 12 Metoda de înregistrare ........................................................................................................................... 12 Perioada de referinţă şi de înregistrare ................................................................................................. 12 Personalul cercetării statistice............................................................................................................... 13 Calculul preţurilor medii........................................................................................................................ 13 Calculul preţurilor medii în valoare absolută trimestriale se calculează la nivel de produs/varietate. 14 Calculul preţurilor medii trimestriale la nivel de produs....................................................................... 14 Calculul preţurilor medii anuale ............................................................................................................ 15 Calculul indicilor preţurilor la nivel de varietate-ţară .......................................................................... 17 Calculul indicilor preţurilor la nivel de produs -ţară ............................................................................ 18 Calculul indicilor preţurilor la nivel de subgrupă/grupă – ţară ............................................................ 18 Calculul indicilor agregaţi ai preţurilor ................................................................................................ 20 Calculul indicilor anuali ai preţurilor.................................................................................................... 21 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.

PRELUCRAREA DATELOR.................................................................................................................................. 13

CALCULUL INDICILOR PREŢURILOR .................................................................................................................. 16

România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 6. 7. APLICAŢIA INFORMATICĂ............................................................................................................................. 22 PREZENTAREA ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR CERCETĂRII STATISTICE ............................... 22 7.1. 7.2. 7.3. PRINCIPALII INDICATORI REZULTAŢI ................................................................................................................ 22 UTILIZAREA REZULTATELOR ............................................................................................................................ 22 FORME DE PREZENTARE A REZULTATELOR....................................................................................................... 23

ANEXE Anexa 1a Anexa 1b Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6a

Nomenclatorul produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură (input I) Nomenclatorul produselor care reprezintă mijloace fixe agricole (input II) Nomenclatorul operatorilor economici incluşi în cercetarea statistică Chestionarul cercetării statistice Ghidul anchetatorului pentru colectarea preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Tabelul standard pentru transmiterea preţurilor medii în valoare absolută-anuale, la Eurostat Tabelul standard pentru transmitere la Eurostat a indicilor mijloacelor de producţie agricolătrimestriali Anexa 6b Tabelul standard pentru transmitere la Eurostat a indicilor mijloacelor de producţie agricolă-anuali Anexa 7 Ponderile utilizate la agregarea indicilor preţurilor Anexa 8 Ponderile utilizate la agregarea indicilor subgrupelor / grupelor de produse exceptate

identificarea unor surse de date reprezentative (producători. în vederea utilizării lor la calculul preţurilor medii.Acordul dintre MADR şi INS . la intrarea în fermă. dar ţinând cont că bazele acestei cercetări au fost puse începând cu anul 2005. a preţurilor în valoare absolută şi a indicilor de preţ. Există totuşi o mică diferenţă în ceea ce priveşte anul de bază care este utilizat pentru calculul indicilor de preţ. a fost realizată Metodologia de calcul a preţurilor produselor agricole şi ale mijloacelor de producţie agricolă. în special pentru estimarea unor agregate a Conturilor Naţionale şi a Conturilor Economice din Agricultură-CEA (valoarea consumului intermediar. OBIECTIVELE CERCETĂRII STATISTICE Statistica Preţurilor Agricole în sistemul Uniunii Europene se referă la preţul producătorului. analiza şi diseminarea datelor. Rezultatele anchetei statistice privind preţurile produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură s-au dovedit nesatisfăcătoare datorită discontinuităţii manifestate în furnizarea datelor de preţ de către societăţile comerciale agricole şi a variabilităţii mare a preţurilor colectate (unica sursă de informaţii statistice utilizată pentru toate grupele de input I cercetate). comercianţi) pentru grupele de input-uri cercetate . CADRUL GENERAL În cadrul Programului Naţional Phare 2000 “Armonizarea Statisticii Agriculturii cu Normele şi Standardele Sistemului European”.adaptarea chestionarelor şi a ghidului anchetatorului . În cazul input-urilor. Indicii preţurilor agricole sunt utilizaţi pentru analizele evoluţiei preţurilor şi efectul asupra venitului agricol. procesarea. în ceea ce priveşte Eurostat. Pornind de la ancheta statistică asupra preţurilor. republicată cu modificările şi completările ulterioare. asigură sprijin factorilor decizionali privaţi şi publici în planificarea şi evaluarea politicilor economice şi sociale şi asigură furnizarea datelor statistice la Organizaţiile Internaţionale. preţurile în valoare absolută sunt utilizate pentru compararea nivelului preţurilor între Statele Membre şi studiul canalelor de piaţă. CADRUL LEGAL Cadrul legislativ pentru statistica preţurilor agricole este următorul: • La nivelul UE. În perspectivă se vor stabili Regulamente la nivelul UE pentru toată Statistica Monetară. 1. 9/92 privind organizarea statisticilor oficiale. desfăşurat în anul 2003. sunt elaborate două tipuri diferite de statistici: preţuri în valoare absolută şi indici de preţ. (februarie 2002).1. Obiectivul principal al cercetării statistice privind “Preţurile Mijloacelor de Producţie Agricolă” îl constituie obţinerea de date privind preţurile mijloacelor de producţie agricolă achiziţionate de producătorii agricoli in scopul utilizării lor în procesul de producţie agricolă. 1. anul de baza folosit pentru calculul indicilor de preţ în România va fi anul 2005. În anul 2004 au fost implementate anchetele statistice privind preţurile de vânzare ale produselor agricole (output) şi preţurile produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură (input I) din cadrul domeniului preţurilor mijloacelor de producţie agricolă (input I şi input II). În UE. rev. Începând cu anul 2005 această cercetare statistică a fost reproiectată şi îmbunătăţită.“Protocol de cooperare dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Institutul Naţional de Statistică. anul de bază ar trebui să fie anul 2000. Preţurile medii cât şi indicii de preţ sunt utilizaţi de asemenea în statisticile naţionale. ghidul de referinţă este metodologia statisticii preţurilor definită în “Manualul pentru Statistica Preţurilor Agricole” Eurostat. cu privire la dezvoltarea Sistemului 1 .modificarea procedurii de calcul a indicilor preţurilor În urma extinderii nomenclatorului de produse – input I şi a stabilirii nomenclatorului de produse . pentru a răspunde la obligaţiile asumate de statul român.modificarea procedurii de calcul a preţurilor medii . valoarea mijloacelor fixe care reprezintă investiţii în agricultură).input II a fost asigurată alinierea metdologiei de calcul a mijloacelor de producţie agricolă la cerinţele impuse de Eurostat. Conform cerinţelor Eurostat.extinderea nomenclatorului de produse care reprezintă consum intermediar în agricultură (input I) şi stabilirea nomenclatorului de produse care reprezintă mijloace fixe în agricultură (input II) .Proiectul de Twinning pentru componenta “Statistica Preţurilor Agricole”.Ordonanţa Guvernului Nr. • La nivel naţional. statistica preţurilor se realizează pe baza acordului de tip Gentlemen’s Agreement cu Statele Membre.1. care stabileşte colectarea.0.2. acesta este preţul plătit de agricultori pentru achiziţionarea de mijloace de producţie. 1. În prezent. prin: . . în conformitate cu cerinţele metodologice ale UE. baza legală pentru producerea de statistici se referă la: .

produsul vechi ar trebui înlocuit cu unul mai reprezentativ. Indicele de preţ.3. existând în general o legatură strânsă între statistica preţurilor şi CEA. 1. specificaţiile produsului ar trebui să fie cât mai detaliate şi concrete pentru a avea siguranţa că preţurile înregistrate se referă la aceleaşi produse. 1. calitatea. Aceste două principii pot fi în conflict datorită faptului că un produs sau o CDP care a fost reprezentativă la un moment dat. două observări consecutive ale preţului. împreună cu celelalte condiţii colaterale (cantitatea. Din acest motiv. de natură să revizuiască.1. canalul de comercializare. definiţia CDP trebuie să fie aceeaşi. în condiţii similare. Este important de precizat că pentru indicii de preţ. 1. pentru a se putea interpreta corect rezultatele. Legătura dintre preţurile în valoare absolută şi indicele de preţ este foarte strânsă. Armonizarea între cele două statistici se referă la structura indicilor de preţ şi clasificările codurilor. să nu mai fie reprezentativă în alt moment. Aceste două principii ar trebui luate în considerare la pregătirea eşantionului produselor a căror preţ trebuie colectat.0 (februarie 2002). să monopolizeze şi să menţină Sistemul Naţional al Statisticii Agriculturii. iar pentru fiecare produs. în ceea ce priveşte definirea sistemului de preţuri. 2 . denumite “caracteristici care determină preţul” (CDP). 2. este important de a lua în considerare necesitatea unui echilibru între cele doua principii descrise mai sus. În acest caz. câmpul de observare este definit în strânsă corelare cu conceptele de bază ale CEA (Conturile Economice din Agricultură). Pe de altă parte. CERINŢE METODOLOGICE Metodologiile utilizate în prezent pentru statistica preţurilor. la nivel Eurostat. Preţul în valoare absolută. ci întregul act de cumpărare sau vânzare. principiul reprezentantivităţii cere o descriere mult mai flexibilă pentru a permite o trecere la produse noi (mult mai reprezentative).3. adesea în conflict reciproc: a) Reprezentativitatea b) Comparabilitatea Reprezentativitatea constă în alegerea unui set de produse importante ca pondere a vânzărilor.). Pentru a întruni primul principiu. Comparabilitatea preţului: este necesar ca. obiectul de observare nu este preţul pur şi simplu. Definiţia preţurilor observate În statistica preţurilor. Metodologia statisticii preţurilor este revizuită periodic. dacă este necesar. Pentru a satisaface principiul comparabilităţii. revizuit în 2006.termeni de plată. ca un întreg. Sistemul statisticii preţurilor cuprinde două serii de date de preţuri: 1. făcând în acelaşi timp un compromis acceptabil. Acest fapt înseamnă că CDP-ul selectat nu ar trebui să sufere schimbări în decursul timpului. fiind în general bazată pe aceleaşi surse de date. să fie făcute pe cât posibil.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Naţional al Statisticii Agriculturii”. în care preţul este un element. pentru a evalua tendinţa preţurilor primite şi plătite de fermieri în fiecare ţară şi în UE. sunt descrise în Manualul pentru Statistica Preţurilor Agricole ale UE . să transforme. Statistica preţurilor trebuie să urmărească două principii. reprezentativitatea este prioritară. etc. Această legatură a fost luată în considerare cu ocazia rebazării indicilor preţurilor (2000=100). pentru a permite comparaţia dintre preţurile aceluiaşi produs în toate ţările UE. Scopul acestui Protocol este să stabilească o bază comună de acţiune între MADR şi INS. dar substituirea vechiului produs ar putea fi o problemă pentru comparabilitate. CDP-urile să fie tipice în cea mai mare parte a tranzacţiilor.

inclusiv condiţiile de comercializare. iar pentru preţ în valoare absolută se utilizează preţul punctual al produsului specific. • Să fie “la poarta fermei”. nu poate fi privită ca o componentă a preţului de vânzare şi trebuie în consecinţă dedusă. În ceea ce priveşte preţurile în valoare absolută.3.3.3.2. Anumite preţuri sunt utilizate pentru calculul preţurilor medii în valoare absolută. 1. calitatea şi alte caracteristici care afecteaza preţul. greutăţii. condiţiilor de ambalare. deci să asigure veridicitatea variaţiilor de preţ în momente diferite. adoptarea definiţiilor standard ale produselor permite comparaţii ale preţurilor (ex: între Statele Membre ale UE). Schimbările bruşte ale unor caracteristici ar putea determina schimbări în nivelul şi în dinamica preţului care nu pot permite comparaţia. Condiţiile de comercializare Colectarea datelor despre preţuri trebuie să ia în considerare definirea condiţiilor de comercializare. 1 • Să excludă TVA-ul deductibil. varietatea/sortimentul. motivul este că. În ceea ce priveşte indicele de preţ. adică la toate tranzacţiile în care cumpărătorul este producătorul agricol. 3 “ . • Să se refere la tranzacţiile cu un volum mare de produse. adică să se refere la produsele cumpărate când acestea “intră” în fermă. Condiţiile de comercializare pot fi descrise prin următoarele componente: • Locul de livrare (inclusiv condiţiile de transport) • Ambalare • Plata TVA primită de producătorii agricoli privind vânzările acestora este utilizată pentru a compensa TVA plătită pe achizitia de mijloace de productie. varietăţii/sortimentului. aceste variaţii ale preţului. În consecinţă. pentru indicele de preţ este necesar un preţ calculat ca medie a tuturor varietăţilor/sortimentelor (sau a celor mai reprezentative) şi calităţilor produsului.4.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 1. Preţurile includ costurile de transport de la firma producătoare sau de la comerciant la exploataţia agricolă. ale cărui caracteristici trebuie declarate. şi a oricărei alte caracteristici care influenţează preţurile.3. Definiţia caracteristicilor produsului Produsele selectate trebuie definite din punct de vedere al calităţii. trebuie să reflecte doar schimbările preţului de la o perioadă la alta. 1. Toate aceste caracteristici trebuie menţinute constante în timp. Această condiţie este cerută în general pentru statistica preţurilor şi în special pentru calcularea indicilor de preţ şi a preţurilor în valoare absolută. Singura excepţie de la principiul de înregistrare a preţului net de TVA se referă la TVA privind achiziţionarea unor anumite mijloace de producţie agricole pentru care nu este nici o compensaţie sau rambursare de fonduri-TVA nedeductibil. • Să se refere la cele mai comune condiţii de comercializare care trebuie menţinute constante în timp. Definiţia preţului mijloacelor de producţie agricolă Preţul colectat pentru mijloacele de producţie cumpărate de producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele cerinţe: • Să se refere la ultima etapă a canalului de comercializare. Toate preţurile sunt utilizate pentru construirea indicelui de preţ. Acest fapt este important deoarece condiţiile de vânzare au efecte asupra nivelului şi dinamicii preţului produsului. nu şi schimbările de calitate sau varietate. Preţul colectat trebuie să fie definit pentru fiecare mijloc de producţie de natura.

4. înainte de sfârşitul anului. în scopul: .identificarea de noi surse de date în vederea înlocuirii societăţilor comerciale agricole . Termenele de transmitere a datelor la Eurostat sunt: • Preţuri în valoare absolută ale anului n: 30 aprilie a anului următor (n+1). . 2. . 2. 1. Eurostat solicită serii de date trimestriale şi anuale pentru indicii de preţ şi anuale pentru preţuri în valoare absolută.). diverse echipamente). au fost realizate următoarele activităţi: . potrivit deciziei luate la întâlnirea Grupului de lucru “Statistica conturilor în agricultură şi a preţurilor agricole” din decembrie 2006 se transmite o estimare a acestora.elaborarea nomenclatorului de produse – input II (tractoare şi alte vehicule.asigurării sursei de informaţii pentru produsele din grupele input I şi input II incluse în nomenclator începând cu anul 2005 pentru completarea domeniului. în funcţie de operatorii implicaţi (comercianţi mari sau mici. o date estimate pentru indicii anuali (n): A-60 (cu 60 zile înainte de sfârşitul anului n) o date definitive an (n): A+60 (60 zile după sfârşitul anului n) Tabelele standard de transmitere sunt pregătite de Eurostat şi utilizate de toate Statele Membre. maşini agricole şi instalaţii. Termenele de transmitere a datelor la utilizatori interni: T+35 Diseminare • Eurostat: datele privind indicii şi preţurile în valoare absolută sunt publicate în Buletinul trimestrial privind statistica agriculturii şi anual în “Preţurile Agricole” (volum şi CD).extinderea nomenclatorului de produse . DESCRIEREA CERCETĂRII STATISTICE În scopul reproiectării cercetării statistice privind produsele care reprezintă consum intermediar în agricultură – input I (implementată în anul 2004) şi a acoperirii întregului domeniu al preţurilor mijloacelor de producţie agricolă (input I+input II).înlocuirii sursei de date utilizate în anul 2004 (societăţi comerciale agricole) care s-a dovedit nesatisfăcătoare pentru anumite produse din grupa de input I. pasul următor a fost identificarea surselor de informaţii statistice. Condiţiile de comercializare sunt în general specifice pentru fiecare produs şi pot fi diferite de la o ţară la alta. furaje) . Pot fi observate însă condiţii de comercializare variate. Datele definitive sunt stocate în secţiunea PRAG a bazei de date NewCronos a Eurostat. Pentru fiecare produs şi canal de comercializare sunt identificate cele mai frecvente condiţii de comercializare.sursă de date pentru produsele anchetate în 2004 din domeniul input I (îngrăşăminte chimice. TRANSMITEREA DATELOR Începând cu anul 2006. dezvoltarea listei de pesticide).România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica De exemplu. Pentru indicii anuali. 4 . . • INS: se propune ca începând din anul 2008 indicii trimestriali să fie publicaţi în Buletinul Statistic de Preţuri şi încărcaţi în baza de date TEMPO/ site INS. etc.1. • Indicii de preţ: o trimestriali: T+45 (trimestru + 45 zile). SFERA DE CUPRINDERE Pornind de la nomenclatorul produselor/grupelor de produse şi definiţia modului de observare a preţurilor. pesticide.input I (includerea seminţelor şi a medicamentelor de uz veterinar. o modalitate de plată ar putea fi “în termen de 30 de zile” sau “în numerar”. un loc de livrare poate fi “poarta fermei” (cu transportul în sarcina cumpărătorului). industrie. pentru acelaşi produs. un tip de ambalare poate fi “sacul de 5 Kg” sau “fără ambalare”.identificarea surselor de date pentru acoperirea întregului domeniu al preţurilor mijloacelor de producţie agricolă: medicamente de uz veterinar (input I) şi utilaje agricole (input II).

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.2. înregistrarea preţurilor în valoare absolută ale produselor cu aceleaşi caracteristici standard. statistica comerţului-Intrastat) din cadrul INS. standarde adoptate în UE. furaje) şi în anul 2007 pentru produse din grupa input I (medicamente de uz veterinar) şi input II (maşini şi utilaje agricole). . lubrifianţi Îngrăşăminte chimice Produse pentru protecţia plantelor (pesticide) Medicamente şi produse de uz veterinar Furaje simple Furaje combinate Întreţinerea materialelor Întreţinerea clădirilor Serviciul de specialitate din INS Alte bunuri şi servicii Utilaje agricole Construcţii agricole (nerezidenţiale) Serviciul de specialitate din INS Producători şi comercianţi (angrosişti) Serviciul de specialitate din INS Sursa datelor Comercianţi (angrosişti) Servicii de specialitate din INS Producători şi comercianţi (angrosişti) Producători şi comercianţi (angrosişti) Producători şi comercianţi (angrosişti) Societăti comerciale agricole şi producători de furaje combinate Producători Serviciul de specialitate din INS Unităţile de observare statistică. publicaţia “Ghidul fermierului” precum şi informaţii selectate de pe internet.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Alegerea surselor de date reprezentative s-a realizat în mod separat. 2. Asociaţia Naţională Patronală din Industria Nutreţurilor Combinate-NUTRICOMB. Operatorii economici care corespund acestor cerinţe au fost selectaţi din Nomenclatorul agenţilor economici şi sociali – REGIS. . pe baza codurilor de clasificare a activităţilor din economia naţională – CAEN. Stabilirea produselor/sortimentelor în cadrul grupelor de input I şi input II s-a realizat în cadrul preanchetelor la operatorii economici cu activitate specifică (producători. îngrăşăminte chimice.desfăşoară activitate de producţie sau/şi comercializare de mijloace de producţie agricolă (din producţie internă sau din import). pe grupe/subgrupe de input-uri Cod IPA 201000 202000 203000 204000 205000 206100 206200 207000 208000 209000 211000 212100 Denumirea grupei Seminţe Energie. utilizând informaţii administrative (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Populaţia de referinţă/sursa datelor. NOMENCLATORUL PRODUSELOR Pentru stabilirea listei de produse trebuie luate în considerare două necesităţi diferite: pe de o parte identificarea celor mai comune caracteristici ale produsului şi ale condiţiilor de comercializare. efectuate în anul 2004 pentru produse din grupa input I (seminţe.să realizeze tranzacţii cu un volum mare de produse. pesticide.producători agricoli (reprezintă ultima verigă în lanţul de distribuţie). statistica preţurilor de consum. comercianţi.comercializează direct către consumatori finali . pe de altă parte. pentru a permite comparaţii de preţ între Statele Membre. reprezintă acei operatori economici care respectă următoarele criterii: . Autoritatea Naţională a Vămilor. statistica construcţiilor şi investiţiilor. statistica preţurilor în industrie. societăţi comerciale agricole). 5 . pe grupe de mijloace de producţie agricolă. informaţii din alte domenii de cercetare statistică (statistica producţiei industriale. în cazul cercetării preţurilor inputurilor agricole.

sortimentul (conţinut.13% din valoarea consumului intermediar total.5 3. informaţiile necesare la calculul indicilor de preţ/preţurilor în valoare absolută sunt furnizate de către direcţiile de specialitate din cadrul INS. potrivit datelor prezentate în tabel.0 5.4 63. Acest nomenclator nu cuprinde produsele din grupele: “Energie şi lubrifianţi”.frecvenţa apariţiei – produsele să fie comercializate în mod constant pe parcursul anului calendaristic (excepţie fac seminţele.2 17.). Nomenclatorul produselor/sortimentelor utilizat pentru anchetarea preţurilor produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură este prezentat în anexa 1a. Ponderea grupelor de input I în valoarea consumului intermediar din CEA Cod IPA Denumirea grupei Ponderea în valoarea consumului intermediar (CEA 2005) % 201000 202000 203000 204000 205000 206000 207000 208000 209000 Seminţe şi material de plantat Energie şi lubrifianţi Îngrăşăminte şi amendamente Produse pentru protecţia plantelor Cheltuieli veterinare Furaje Întreţinerea materialelor Întreţinerea clădirilor Alte bunuri şi servicii Total acoperire 7.3 7. Nomenclatorul produselor care reprezintă consum intermediar în agricultură (input I) Identificarea şi selectarea produselor a fost realizată în conformitate cu lista produselor/sortimentelor pentru care se furnizează preţuri medii în valoare absolută la Eurostat şi cu structura indicelui preţurilor de input I stabilită prin metodologia Eurostat. “Întreţinerea materialelor”. 6 . conform metodologiei Eurostat. care au o anumită sezonalitate în ceea ce priveşte cererea). “Îngrăşăminte şi amendamente”.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica În prima etapă operatorii economici au fost interogaţi în scopul definirii produselor comercializate în funcţie de anumite caracteristici: natura. în activitatea agricolă.1. potrivit tabelului standard de transmitere a acestor date la Eurostat. Criteriile de selecţie a produselor/sortimentelor identificate la nivel de firmă.reprezentativitatea – să deţină o pondere importantă în valoarea totală a vânzărilor .5 4. concentraţie. tipul şi mărimea ambalajului şi condiţiile de comercializare (stadiul de comercializare. Toate produsele/sortimentele sunt incluse în construirea indicilor de preţ dar calculul preţurilor medii în valoare absolută se referă la sortimentele din grupele: “Energie şi lubrifianţi”.0 3. dar aceste input-uri se exclud din listă. anumite îngrăşăminte chimice şi pesticide.2. 2.8 1. “Furaje”. au fost: . starea fizică). “Alte bunuri şi servicii”. termeni de plată. input-urile din lista Eurostat reprezintă 63.3 13. ponderea anumitor input-uri agricole care reprezintă consum intermediar în exploataţiile agricole este ridicată (ex: furaje verzi produse şi consumate în cadrul aceleiaşi unităţi). Ţinând cont de valoarea consumului intermediar în preţuri de bază din Conturile Economice din Agricultură-CEA 2005.1 Această acoperire aparent slabă se datorează faptului că. “Întreţinerea clădirilor”. etc. prezentat în anexa 5.

caracteristicile produsului/sortimentului. Acest nomenclator nu cuprinde produsele din grupele: “Construcţii agricole (nerezidenţiale)” şi “Alte construcţii. şi echipamente de transport Construcţii în agricultură Construcţii agricole (nerezidenţiale) Alte construcţii. cod sortiment. la sfârşitul anului 2005 Cod IPA 211000 211100 211110 211120 211130 211140 211200 211210 211290 212000 212100 212900 Denumirea grupei Maşini şi utilaje agricole Masini şi instalaţii Motocultoare si alte utilaje pe 2 roti Masini si utilaje pentru infiintarea si intretinerea culturilor Masini si utilaje pentru recoltat Maşini şi instalatii de fermă Autovehicule şi echipamente de transport Tractoare Alte autovehicule.2005) este prezentată în tabelul următor: Ponderea grupelor de mijloace fixe în valoarea totală din CEA. prezentate în anexele 1a şi 1b cuprind: cod produs. Nomenclatorul mijloacelor fixe agricole (input II) Identificarea grupelor şi subgrupelor de mijloace fixe s-a realizat pornind de la tabelul standard de transmitere la Eurostat a indicilor preţurilor de input II şi în concordanţă cu structura şi componenţa mijloacelor fixe luate în calculul consumului de capital fix (maşini şi utilaje agricole. structuri.12.7 15.3 43.4 13.3 58.1 28. pe grupe de input-uri sunt: Cod IPA 201000 203000 204000 205000 206000 211000 Denumirea grupei Seminţe Îngrăşăminte chimice Produse pentru protecţia plantelor Medicamente şi produse de veterinar Furaje Maşini şi utilaje agricole Număr produse/sortimente 30 32 563 470 42 880 de uz 7 . utilizate la calculul preţurilor medii în valoare absolută. Codurile la nivel de produs sunt extrase din nomenclatorul PRODROM. etc.4 3. din CEA 2005. structuri. cele mai comune condiţii de comercializare.2.9 0. construcţii agricole). Ponderea grupelor de mijloace fixe în valoarea totală a acestora (calculată pentru mijloacele fixe existente la 31. informaţiile necesare la calculul indicilor de preţ sunt furnizate de către direcţia de specialitate din cadrul INS.3 8. % 41. potrivit tabelului standard de transmitere a acestor date la Eurostat. Toate produsele/sortimentele sunt incluse în construirea indicilor de preţ.2.1 1.4 14.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 2. Cele două nomeclatoare de mijloace de producţie agricolă stabilite şi utilizate în cercetarea statistică API.7 12. a indicilor preţurilor la nivel de produs. a preţurilor medii la nivel de produs.9 Nomenclatorul produselor/sortimentelor utilizat pentru anchetarea preţurilor produselor care reprezintă mijloace fixe în agricultură este prezentat în anexa 1b. etc. coduri de corespondenţă. Numărul produselor/sortimentelor incluse în nomenclator.”.

125. . 5119. EXTRAGEREA EŞANTIONULUI Strategia utilizată la selectarea operatorilor economici este o variantă a eşantionării “cut-off”. 3.lista producătorilor de utilaje agricole-cod CAEN 2931. • produse pentru protecţia plantelor (pesticide) . se stabileşte un prag predeterminat şi toate unităţile aflate la sau peste prag sunt incluse în eşantion (selectate cu certitudine) iar unităţile aflate sub nivelul pragului nu sunt incluse (probabilitatea zero de selecţie). în funcţie de grupa de produse. 2932. Al doilea criteriu înseamnă că. incluşi în cercetarea statistică privind producţia industrială-IPI – cod CAEN 2415.producători de furaje combinate. elaborarea eşantionului s-a realizat prin selectarea unităţilor la nivel de cod CAEN. utilizând informaţiile din Nomenclatorul agenţilor economici şi sociali – REGIS.reprezentativitatea produsului la nivel naţional . Cu unele excepţii. astfel: • seminţe . . • utilaje agricole .lista operatorilor economici cu activitate de comerţ cu ridicata (inclusiv importatori-distribuitori) – cod CAEN 5155. pentru produsele incluse în ancheta de teren. • furaje simple şi furaje combinate .lista operatorilor economici cu activitate de producţie de îngrăşăminte chimice. criteriile de selecţie fiind: .cod CAEN 5121 • îngrăşăminte chimice . a fost realizată baza de sondaj (unităţi potenţiale de înregistrare). au avut prioritate unităţile unde poate fi înregistrat mai mult de un preţ. 5188. Eşantionarea cut-off duce în general la un grad înalt de acoperire într-un numar mic de unităţi cercetate. suplimente alimentare pentru hrana animalelor de fermă-cod CAEN 1571.lista operatorilor economici cu activitate de comercializare cu ridicata (inclusiv importatoridistribuitori) – cod CAEN 5155. 8 . Acest fapt se datorează faptului că adesea distribuţia variabilei de selecţie (vânzări sau cumpărări) este concentrată într-un număr mic de firme mari.lista operatorilor economici cu activitate de producţie de medicamente de uz veterinar – cod CAEN 2441. BAZA DE SONDAJ Din momentul în care s-a stabilit sursa datelor ( canalele unde vor fi înregistrate datele despre preţ). astfel încât să se asigure o reprezentativitate de cel puţin 70%. EŞANTIONUL CERCETĂRII STATISTICE 3. s-a făcut o primă selecţie după cifra de afaceri. 1581. 5147. . Baza de sondaj a fost constituită pornind de la anumite surse de informaţii. • medicamente şi produse de uz veterinar .eficienţa unui singur contact Pentru a include în eşantion cele mai importante unităţi (pentru întrunirea criteriului de reprezentativitatea produsului). 2442. În această abordare.societăţi comerciale cu activitate de producţie agricolă-cod CAEN 123.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 3.2. 5190.lista operatorilor economici cu activitate de comercializare cu ridicata (inclusiv importatoridistribuitori) – cod CAEN 5146. 124. . .lista operatorilor economici cu activitate de producţie de pesticide – cod CAEN 2420.1. 5187.lista operatorilor economici cu activitate de comercializare-cod CAEN 5010. pe baza codurilor de clasificare a activităţilor din economia naţională – CAEN.lista operatorilor economici cuprinşi în cercetarea statistică privind preţurile produselor agricoleAPP.

. În cadrul acestei preanchete s-a verificat compatibilitatea listei produselor comercializate în România cu lista produselor (input-uri) pentru care Eurostat solicită preţuri în valoare absolută.activitatea firmei: dacă funcţionează cel puţin din anul 2005.pentru toate unităţile.volumul vânzărilor la nivel de produs/sortiment – pentru unităţile cuprinse în nomenclatorul cercetării statistice“Intrastat”. datorită structurii organizatorice (acoperirea întregului teritoriu al ţării prin reprezentanţe în toate judeţele) asigură o reprezentativitate de peste 70%. pentru a fi în măsură să furnizeze informaţii începând cu acest an (an de bază în calculul indicilor preţurilor de input-uri agricole).România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Excepţii: • În cazul grupelor: “Seminţe”. criteriile de selecţie au fost: .în urma analizei directe a operatorilor economici (firme) şi a centralizării informaţiilor s-a obţinut eşantionul final. VOLUMUL EŞANTIONULUI ŞI IDENTIFICAREA PRODUSELOR/SORTIMENTELOR Definitivarea eşantionului operatorilor economici creat la nivel de grupe de produse precum şi identificarea sortimentelor de produse s-a făcut în urma realizării unei preanchete la potenţialii furnizori de date din eşantionul propus. în primul rând.preţurile practicate: dacă corespund definiţiei preţului “la poarta fermei”. comerciant cu ridicata. 3.3. . la nivel de sortiment.oferta de produse: lista solicitată să cuprindă produsele comercializate în mod constant. În funcţie de grupele de produse şi specificul activităţii (producător. . .pentru unităţile cuprinse în nomenclatorul cercetării statistice“Intrastat”( pentru asigurarea criteriului de eficienţă) în anul 2005. Principalele informaţii solicitate se referă la: . cu menţionarea caracteristicilor esenţiale şi condiţiilor de comercializare. în anul 2005. acei operatori economici (importatori şi/sau distribuitori) care. .clienţii firmei: dacă realizează vânzări directe (sunt ultima verigă în lanţul de distribuţie) către consumatorii finali (producători agricoli). s-au utilizat chestionare cu întrebări şi solicitări de informaţii pentru a stabili dacă operatorii economici selectaţi corespund din punct de vedere al cerinţelor cercetării statistice. . societate comercială agricolă).lista intermediarilor: în cazul în care firma chestionată nu realizează vânzări direct către consumatori finali este înlocuită cu una sau mai multe firme de intermediere care corespund din punct de vedere al cerinţelor cercetării statistice. prin eliminarea unor firme care nu corespund cerinţelor cercetării statistice şi adăugarea altor firme propuse de către responsabilii direcţiilor de statistică judeţene.diversitatea (numărul de produse/sortimente) comercializate la nivel de unitate . reprezentative în valoarea vânzărilor.după cifra de afaceri . • În cazul grupei “Furaje combinate”au fost incluşi în nomenclator operatorii economici (producători) selectaţi din lista furnizată de către Asociaţia Naţională Patronală din Industria Nutreţurilor Combinate-NUTRICOMB. Rezultatul preanchetei . • În cazul grupei “Utilaje agricole”. 9 . “Produse pentru protecţia plantelor (pesticide)” şi “Medicamente de uz veterinar”au fost incluşi în eşantion. astfel încât să se asigure atât reprezentativitatea la nivel naţional cât şi acoperirea din punct de vedere al produselor (furaje combinate pentru toate speciile de animale).

definit ca preţ de vânzare către producătorii agricoli.cantitatea totală din produsul/sortimentul vândut în trimestrul de referinţă.schimbări ale activităţii unităţilor. cu activitate similară. ACTUALIZAREA EŞANTIONULUI cap. Pentru a actualiza eşantionul operatorilor economici (producători. 4.necesitatea schimbării surselor de date statistice. PROCEDURI ŞI INSTRUMENTE DE COLECTARE 4. VARIABILELE STUDIATE.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Eşantionul final (nomenclatorul de operatori economici). pentru care. este prezentat în tabelul de la 3. “la poarta fermei”. pe judeţe. în funcţie de situaţie. VARIABILELE STUDIATE Prin cercetarea statistică privind preţurile mijloacelor de producţie agricolă se studiază următoarele variabile: . firme) 33 24 10 17 42 70 196 uz Nomenclatorul operatorilor economici.Mijloacele de producţie agricolă incluse în cercetare începând cu anul 2008 (medicamente de uz veterinar şi utilaje agricole). În plus sunt necesare proceduri specifice pentru: . împărţit pe grupe de produse. are următoarea dimensiune: Cod IPA 201000 203000 204000 205000 206000 211000 Denumirea grupei Seminţe Îngrăşăminte chimice Produse pentru protecţia plantelor Medicamente şi produse de veterinar Furaje Maşini şi utilaje agricole Total Volumul eşantionului (nr. ceea ce face să se reducă importanţa lor sau să nu mai facă obiectul cercetării statistice. au fost solicitate informaţii privind cantitătile şi preţurile medii anuale la nivel sortimental pentru anul 2005 (an de bază pentru calculul indicilor). . PROCEDURI UTILIZATE ÎN CADRUL CERCETĂRII STATISTICE Procedurile de ordin general se referă la modul de colectare a datelor. 10 . în vederea respectării continuităţii seriei de preţuri. atribuţiile anchetatorilor.2. se referă la un produs/sortiment ale cărui caracteristici şi condiţii de comercializare se menţin constante în timp. anual se analizează rata de răspuns. modul de calcul al preţurilor înregistrate.4. nu cuprinde TVA deductibil şi subvenţii.desfiinţarea unităţilor.2. comercianţi şi societăţi comerciale agricole). Numărul sortimentelor/produselor. . pe grupe de produse.1. este prezentat în anexa 2.preţul produsului/sortimentului. completitudinea informaţiilor cerute şi. în cadrul preanchetei realizate. unităţile care nu mai corespund cerinţelor cercetării statistice sunt înlocuite cu unităţi identificate la nivelul judeţelor implicate. Actualizarea periodică a eşantionului este necesară din diferite motive: . în trimestrul de referinţă. 4. . include costul de transport de la producător/comerciant la exploataţia agricolă. 2.2.

Natura informaţiilor şi prelucrarea lor sunt prezentate în capitolul 5. codul chestionarului. trimestrul şi anul. Prima parte a chestionarului conţine denumirea unităţii. A doua parte a chestionarului este utilizată pentru înregistrarea informaţiilor privind cantitatea vândută şi preţul de vânzare la nivel de produs/sortiment. Această parte a chestionarului este de asemenea personalizată. deci includ cheltuielile de transport. Există de asemenea o rubrică pentru completarea numelui anchetatorului şi al responsabilului de anchetă. Informaţiile de identificare sunt înscrise într-o casetă. Trebuie să se indice cu un “X” dacă chestionarul a fost completat de către unitate (autocompletare) sau în prezenţa anchetatorului (interviu personal). periodicitatea furnizării lor (trimestrial) şi termenul de transmitere: cel mult la 28 de zile după expirarea trimestrului de referinţă (T+28). Domeniile neacoperite prin ancheta statistică Pentru indicatorii neacoperiţi prin ancheta statistică. se solicită operatorilor economici ambele tipuri de preţ: cu şi/sau fără cost de transport inclus. INSTRUMENTE DE COLECTARE A DATELOR 4. din punct de vedere al datelor de identificare ale acestuia şi a listei de produse pentru care furnizează informaţii. sunt furnizate trimestrial. Chestionarele Chestionarele sunt personalizate pentru fiecare operator economic. Deoarece există cazuri în care termenii stabiliţi în cadrul tranzacţiei nu prevăd asigurarea transportului de către vânzător. de către serviciile de specialitate din cadrul INS. pe grupe de produse. 11 . este prezentată în tabelul următor: Cod IPA 202000 207000 208000 209000 212100 Denumirea grupei Energie.Costul de transport Procesarea datelor este aplicată preţurilor care corespund definiţiei preţului “la poarta fermei”.3. lubrifianţi Întreţinerea materialelor Întreţinerea clădirilor Alte bunuri şi servicii Construcţii (nerezidenţiale) agricole Sursa datelor (servicii de specialitate din INS) Statistica preţurilor de consum Statistica preţurilor industriale şi de construcţii Statistica industriei Statistica preţurilor industriale şi de construcţii Statistica preţurilor industriale şi de construcţii Statistica construcţiilor şi investiţiilor Statistica preţurilor de consum Statistica construcţiilor şi investiţiilor Solicitarea datelor de la serviciile de specialitate din cadrul INS se face pe bază de adrese aprobate la nivel de direcţii generale implicate. Sursa acestor date. cu specificarea scopului utilizării informaţiilor.2 “Prelucrarea datelor”. în trimestrul de referinţă. Excepţie: pentru produsele din grupa “furaje simple”. unitatea raportoare dispune doar de preţul de vânzare al produsului care nu include costul transportului.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica .1. datele necesare construirii indicilor sau după caz. Pe baza acestor informaţii se pot estima coeficienţi de corecţie a preţurilor la nivel de produs/grupă de produse. informaţiile se referă la cantitatea cumpărată şi la preţul de achiziţie.3. a preţurilor în valoare absolută. In partea de jos a casetei există un spaţiu destinat corectării eventualelor erori privind datele de identificare. Având în vedere aceste cazuri. 4. pentru care datele se culeg şi de la producători de furaje combinate. din punct de vedere al produselor pentru care se colectează informaţii de preţ.

3. pe baza corespondenţei între nomenclatorul de unităţi de raportare şi nomenclatorul produselor. . 4. Pentru informţia de preţ sunt tipărite două spaţii: pentru “preţ fără transport” şi “preţ cu transport”şi se specifică unitatea de masură la care se referă preţul (litru sau kg. Perioada de înregistrare – a datelor este prima săptămână a lunii următoare trimestrului de referinţă. ca instrument al cercetării statistice.Prezentarea generală a anchetei . Ghidul anchetatorului “Ghidul anchetatorului pentru colectarea preţurilor mijloacelor de producţie agricolă” este un instrument de colectare necesar atât anchetatorului cât şi responsabilului de anchetă şi cuprinde o sinteză a celor mai importante subiecte metodologice şi instrucţiuni practice pentru completarea chestionarului. ORGANIZAREA CULEGERII ŞI PRELUCRAREA DATELOR 5.”). Ultima parte a chestionarului cuprinde o casetă de “comentarii” în care anchetatorul/respondentul are posibilitatea să facă anumite observaţii sau precizări. mărimea ambalajului (“recipient de 1 litru şi 5 litri”. 5.2. “ambalaj de 10 kg. o scurtă descriere a acestuia.Înregistrarea în chestionar . erbicide) se menţionează substanţa activă (SA) precum şi condiţiile de comercializare: tipul ambalajului.Controlul calităţii chestionarului . 5. sunt anexate la metodologie câteva exemple.1. 12 . Perioada de referinţă şi de înregistrare Perioada de referinţă – pentru toate mijloacele de producţie agricolă (input I şi input II) este trimestrul precedent.2.).Transmiterea chestionarului Ghidul anchetatorului.prin interviu direct (chestionarul este completat de către agentul statistic într-o zi stabilită de comun acord cu respondentul). Metoda de înregistrare Chestionarele cercetării statistice sunt elaborate automat prin aplicaţia IT şi listate în format A4 şi sunt completate în funcţie de situaţie: . pe tipuri de mijloace de producţie agricolă – anexa 3. Pentru informaţia privind “cantitatea” sunt specificate cele două unităţi de măsură (litru sau kg. Chestionarele fiind personalizate. este ataşat metodologiei ca anexa 4.1. Chestionarele se crează prin aplicaţia informatică. fungicide.1. ORGANIZAREA CULEGERII DATELOR 5.1. în funcţie de natura produsului.). în următoarele capitole: . ex: pentru produsele din grupa pesticide (insecticide.Definiţiile utilizate în cadrul anchetei .România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Pentru fiecare produs/sortiment sunt tipărite denumirea şi codul.prin auto-înregistrare (chestionarul este completat de o persoană autorizată din firmă şi recuperat de către agentul statistic).

Calculul preţurilor medii În calculul preţurilor medii se utilizează preţul înregistrat (“preţul cu transport” sau.1. până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de referinţă. validarea. corectarea. în judeţul j al regiunii R. preţuri medii la nivel de produs şi indici ai preţurilor. 5. Personalul cercetării statistice Chestionarele cercetării statistice sunt expediate direcţiilor generale/judeţene de statistică unde.2. PRELUCRAREA DATELOR Pe baza informaţiilor înregistrate în chestionare. procesarea datelor şi obţinerea tabelelor cu ajutorul aplicaţiei informatice realizată în Visual FoxPro.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 5. Responsabilul teritorial al cercetării statistice asigură colectarea chestionarelor. prin aplicaţia IT se efectuiază un control al preţurilor înregistrate. prin repetarea preţului perioadei anterioare pentru perioada curentă. La nivel INS se procedează la verificarea. prin intermediul agenţilor statistici. pentru anumite produse (ex: seminţe.1. deci (1) PRjPvU unde: Rj = regiunea care conţine judeţul j Pv = produsul cu varietatea v U = canalul care include unitatea u 13 .2. astfel încât. nu există înregistrări în perioada curentă. “preţul fără transport”). se aplică automat imputarea preţurilor la nivel de unitate – produs/sortiment. verificarea datelor înregistrate şi introducerea datelor în formatul electonic proiectat prin aplicaţia IT. În continuare. pentru varietatea v de produse P.3. În cazul în care. verificare şi prelucrare se asigură confidenţialitatea datelor. personalul responsabil de la nivel central INS. Chestionarele completate la operatorii economici sunt restituite direcţiilor judeţene de statistică – până în a 8-a zi din trimestrul următor celui de referinţă. se calculează indicatorii statistici ai preţurilor: preţuri medii în valoare absolută. să aibă acces la aceste date. după caz. îngrăşăminte chimice. în procesare sunt preluate preţurile imputate. Cel mai elementar preţ este preţul colectat de unitatea U. 5. Pe parcursul procesului de colectare. pesticide) cu caracter sezonier în ceea ce priveşte comercializarea (cererea şi oferta). sunt distribuite operatorilor economici cuprinşi în eşantion. În prealabil.

2. utilizând media aritmetică simplă a preţurilor medii la nivel de varietate-ţară.8) j .preţul mediu trimestrial la nivel de produs-ţară n – numărul de preţuri la nivel de varietate/ţară 14 ....produse (1.regiune se calculează utilizând media aritmetică simplă a preţurilor unităţilor localizate în judeţele j.n.ţară N – numărul regiunilor (1.…..8) în care există preţ calculat 5..2.42) P .2. Calculul preţurilor medii în valoare absolută trimestriale se calculează la nivel de produs/varietate.) v .n.2.2..2.trimestrul (1.) Rj – judeţul J aparţinând regiunii R U – unitatea raportoare b) Preţul mediu la nivel de produs/varietate – ţară este calculat utilizând media aritmetică simplă a preţurilor medii la nivelul regiunilor R.3. Formula de calcul este: n Ppt = Unde: ∑P v =1 t Pv n (4) Ppt .judeţul (1.. din regiunea R.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 5. a) Preţul mediu la nivel de produs/varietate.2...... Formula de calcul este: t PRPv = U =1 ∑P n t RjPvU n (2) unde: t PRPv .preţul mediu trimestrial la nivel de produs/varietate .varietăţi (1..2..numărul de unităţi în care există preţ t .. Calculul preţurilor medii trimestriale la nivel de produs Acestea se calculează la nivel de produs – ţară. Formula de calcul este: R =1 N ∑P N t RP V t PPv = (3) Unde: t PPv . 4) R – regiunea (1...preţul mediu trimestrial la nivel de produs/varietate-regiune n .

la nivel de ţară PPA . la nivel de varietate-regiune şi varietate-ţară şi pentru preţurile medii ale produselor.preţul mediu anual. Calculul preţurilor medii anuale Se calculează pentru preţurile medii în valoare absolută. la nivel de produs .România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 5. la nivel de produs-ţară..2…. astfel: Denumire produs Gaze petroliere lichefiate (GPL) Păcură (4 sortimente) Benzină ECO PREMIUM Motorină EURO Sursa datelor IPI IPI IPC IPC Tipul informaţiei cantitate livrată şi valoare (date lunare) cantităţi livrate şi valoari la nivel sortimental (date lunare) preţ la nivel sortimental preţ la nivel sortimental Calculul preţului ∑ valoare/∑ cantitate ∑ valoare/∑ cantitate preţul IPC la nivel sortimental Preţul IPC la nivel sortimental Preţurile medii în valoare absolută anuale. aceste informaţii se tratează diferenţiat în funcţie de natura lor. Formulele de calcul sunt: A PRPv = n ∑P t =1 t RPv - la nivel de varietate-regiune n (5) - la nivel de varietate-ţară A PPv = ∑P t =1 n t Pv n (6) unde: la nivel de produs-ţară PPA = ∑P t =1 n t P n (7) A PRPv . pentru produsele care reprezintă consum intermediar în agricultură.preţul mediu în valoare absolută anual. Se calculează utilizând media aritmetică simplă a preţurilor medii trimestriale. 15 .4. informaţiile privind preţurile în valoare absolută se obţin din alte cercetări statistice.preţul mediu în valoare absolută anual. Tabelele sunt prezentate în anexa 5.ţară n – numărul trimestrelor = 1. sunt transmise la Eurostat în format standard.2.4 Proceduri de calcul ale preţurilor pentru produsele exceptate: Pentru anumite produse care reprezintă consum intermediar în agricultură. la nivel de regiune A PPv .

pentru o perioadă dată. Deoarece utilitatea unui astfel de indice este limitată. Această definiţie se aplică unui articol (sortiment) precis. preţurile sunt ponderate cu cantităţile anului de bază (Q0). Indicii preţurilor mijloacelor de producţie agricolă pentru care se culeg informaţii de preţ sunt indici de tip Laspeyres şi se calculează utilizând preţurile medii anuale şi cantităţile vândute în anul 2005 (2005=100). În cazul indicilor de tip Laspeyres. Structura indicelui de preţ al mijloacelor de producţie agricolă este prezentată în următorul tabel: Structura indicelui preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Cod agregare 220000 200000 201000 202000 202100 202200 202300 202400 203000 203100 203110 203120 203130 203200 203210 203220 203230 203900 204000 204100 204200 204300 204900 205000 206000 206100 206110 206120 206130 Descriere INPUT TOTAL (input I + input II) PRODUSE CARE REPREZINTĂ CONSUM INTERMEDIAR ÎN AGRICULTURĂ (input I) Seminte Energie. Indicele în acest caz este raportul între preţul mediu al perioadei curente (Pt) şi preţul mediu al perioadei de referinţă (P0). cu raportul între preţul perioadei date (perioada curentă) şi preţul perioadei de referinţă (perioada de bază). Pentru indicii de preţ a fost stabilită structura de bază a indicelui global. în realitate se calculează indici la nivel de grupări omogene. utilizând preţuri medii.PK Ingrasaminte ternare . Aceste preţuri medii se obţin prin ponderarea preţurilor cu cantităţi.NP Ingrasaminte binare .3. lubrifianti Energie electrică Combustibil pentru incalzire Combustibil pentru motor Lubrifianti Ingrasaminte total Ingrasaminte simple Ingrasaminte azotoase Ingrasaminte fosfatice Ingrasaminte potasice Ingrasaminte complexe Ingrasaminte binare .NPK Alte ingrasaminte si amendamente Produse pentru protecţia plantelor (pesticide) Fungicide Insecticide Erbicide Alte produse pentru protectia plantelor Cheltuieli veterinare Furaje Furaje simple Cereale si produse de morarit Turte de oleaginoase Produse de origine animala 16 . Indicele de preţ al unui produs este egal. CALCULUL INDICILOR PREŢURILOR Indicele de preţ este un instrument de măsurare a variaţiei preţurilor.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 5. având aceleaşi caracteristici şi condiţii de comercializare pe toată perioada de măsurare a variaţiei preţului.

3.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Cod agregare 206190 206200 206210 206220 206230 206240 206290 207000 208000 209000 210000 211000 211100 211110 211120 211130 211140 211141 211142 211149 211200 211210 211290 212000 212100 212900 219000 Descriere Alte furaje simple Furaje combinate Furaje combinate pentru vitei Furaje combinate pentru bovine adulte Furaje combinate pentru porcine Furaje combinate pentru pasari Alte furaje combinate Intretinere materiale Intretinere cladiri Alte bunuri si servicii MIJLOACE FIXE AGRICOLE (input II) Maşini şi utilaje agricole Maşini şi instalaţii Motocultoare şi alte utilaje pe 2 roţi Maşini şi utilaje pentru înfiinţarea şi întreţinerea culturilor Maşini şi utilaje pentru recoltat Maşini şi instalaţii de fermă Maşini şi instalaţii de fermă pentru producţia vegetală Maşini şi instalaţii de fermă pentru producţia animală Alte maşini şi instalaţii agricole Autovehicule şi echipamente de transport Tractoare Alte autovehicule şi echipamente de transport Construcţii Construcţii agricole (nerezidenţiale) Alte construcţii. la nivel de varietate-unitate. în anul de bază (2005) v = varietatea/sortimentul u = unitatea de observare statistică n = numărul unităţilor de observare statistică care raportează preţuri pentru o anumită 17 varietate . etc Alte mijloace fixe 5.1. pentru fiecare varietate/sortiment şi pentru fiecare unitate de observare statistică (operator economic). Calculul indicilor preţurilor la nivel de varietate-ţară Pentru a calcula indicii la acest nivel se utilizează cantităţile totale înregistrate în anul 2005. Se calculează indicii utilizând formula: I unde: T v = ∑P ∑P u =1 u =1 n n 1VU * Q0VU *100 (8) 0VU * Q0VU I vT = indicele trimestrial al preţurilor la nivel de varietate pe total ţară P1vu = preţul trimestrial curent la nivel de varietate-unitate P0vu = preţul mediu al anului de bază (2005) la nivel de varietate-unitate Q0vu = cantitatea totală vândută. structuri. preţurile medii anuale din 2005 şi preţurile medii trimestriale ale anului curent.

3. Calculul indicilor preţurilor la nivel de subgrupă/grupă – ţară Se realizează la nivelul subgrupelor/grupelor prezentate la structura indicelui preţurilor.1.. Formula de calcul este: 18 . grupă. Formula de calcul este: I = T G ∑P p =1 n n T 1p * Q0 p *100 (10) ∑P p =1 0p * Q0 p unde: T IG = indicele trimestrial al preţurilor la nivel de subgrupă/grupă.. asigurăndu-se comparabilitatea prevăzută la pct. se procedează la imputarea acestora. pe total ţară n = numărul de produse din cadrul subgrupei/grupei Se calculează distinct indici la nivel de subgrupă.3.4) Se calculează distinct indici la nivel de produs. nu se asigură comparabilitatea. astfel: ▪ Stabilirea cantităţii: cantitatea medie vândută pentru sortimentul în cauză este egală cu cantitatea medie a celorlalte sortimente ale produsului. prin agregarea produselor care aparţin unei subgrupe/grupe. 5. 5.3. pe total ţară n = numărul de varietăţi/sortimente care compun produsul T = trimestrul (1. 5. în anul de bază. 5.3..1) Cazuri particulare Cazul 1 In cazul în care. în sensul că există date în perioada curentă dar nu există nici o înregistrare în perioada de bază.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica In această situaţie se asigură comparabilitatea între perioada curentă şi perioada de bază la nivel de varietate/sortiment-unitate. Calculul indicilor preţurilor la nivel de produs -ţară Se realizează prin agregarea sortimentelor care aparţin unui produs. asigurăndu-se comparabilitatea (prevăzută la pct.. pentru un sortiment al unui produs.2. Formula de calcul este: I = T P ∑P ∑P v =1 v =1 n n 1v * Q0 v *100 (9) 0v * Q0 v unde: T IP = indicele trimestrial al preţurilor la nivel de produs. la nivelul de unitate.3.

După stabilirea cantităţilor vândute şi a preţurilor în anul de bază.în anul de bază. Formula de calcul este: P0i = în care: T P1T * 100 T IP (12) P T P T 0i = preţul sortimentului la nivel de unitate. dar există una sau mai multe unităţi care raportează cantitate şi preţ în perioada curentă. pentru un anumit sortiment. la nivel de varietate/sortimentunitate ( T T T P 0 vu ). = preţul în perioada curentă (T). se calculează preţul mediu al anului de bază ca medie aritmetică simplă a preţurilor stabilite T 0 vu trimestrial ( Formula de calcul este: P ). 5. Q m o =1 ▪ Stabilirea preţului: pentru preţul anului de bază se utilizează formula de la cazul 1. ▪ Stabilirea preţului: preţul anului de bază se calculează prin imputarea preţurilor perioadei curente (trimestrial) la nivel de sortiment-unitate” .I G . 5. În aceste cazuri particulare. se va utiliza indicele preţului grupării imediat superioare în perioada curentă . stabilirea datelor privind cantitatea şi preţul în anul de bază se face astfel: ▪ Stabilirea cantităţii: cantitatea în anul de bază.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Q în care: 0i = ∑Q u =1 n 0 n (11) Q 0i = cantitatea medie vândută la nivel de varietate/sortiment-unitate. având în vedere că trimestrial se procedează la calcularea preţurilor pentru perioada de bază. în perioada curentă. pentru a dispune de un preţ mediu al anului de bază. calculat trimestrial (T).3. se recalculează indicele trimestrial al preţurilor ( IG ).2).3. 5. 19 . descris la pct. la nivel de sortiment-unitate PT 1 I = indicele preţului produsului din care face parte sortimentul în cauză. calculat la pct. din care face parte produsul în cauză. în funcţie de numarul trimestrelor inplicate (n).2 Cazul 2 Dacă în anul de bază.I P (vezi formula de la pct.3.3. nu există nici o informaţie. Pentru ambele cazuri (1 şi 2) Dacă situaţiile de la cazurile 1 şi 2 se referă la un produs (deci în cadrul produsului nu sunt stabilite sortimente) pentru care trebuie făcută imputarea preţului. nedispunând de indicele preţului produsului în perioada curentă . în anul de bază n = numărul de varietăţi/sortimente din cadrul produsului .

Ponderile sunt prezentate în anexa 7. Calculul indicilor agregaţi ai preţurilor Elaborarea indicilor preţurilor la nivele superioare. până la obţinerea indicelui preţurilor mijloacelor de producţie agricolă . Pentru aceste grupe datele provin de la alte cercetări statistice şi reprezintă fie indici de preţ agregaţi deja la nivel de subgrupă/grupă. 20 gaze-consum Sursa datelor IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod. industriale . “Întreţinere matereale”. Formula de calcul este: IA = ∑I G =1 N N G * WG G ∑W G =1 (14) unde: I A = indicele agregat al preţurilor trimestriale WG = ponderea la nivel de subgrupă/grupă de produse N = numărul de subgrupe/grupe de produse agregate Ponderile utilizate la calculul indicilor agregaţi sunt valori anuale provenite de la Conturile economice în agricultură – 2005.3. “Lubrifianţi”. “Construcţii agricole”. care compun grupa “Energie şi Lubrifianţi”. fie indici la nivel de produse componente care se agregă utilizând ponderi calculate pe baza valorilor CEA-2005. se realizează prin agregarea indicilor calculaţi în etapa anterioară. “Combustibil pentru motor”.indicele global (2005=100). Ponderile trimestriale reprezintă ¼ din ponderile anuale Proceduri de calcul a indicilor pentru grupe de produse exceptate În structura indicelui global sunt cuprinse subgrupe/grupe de produse pentru care nu se culeg date şi anume: “Energie electrică”. gaze-consum casnic Energie industrial termică. “Alte bunuri şi servicii”. “Întreţinere clădiri”. industriale IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica P ∑P 0 vu n = T =1 T 0 vu n (13) 5. “Combustibil pentru încălzire”. Sursa datelor pentru grupele exceptate cuprinse în structura indicelui global Cod grupă 202100 Denumire grupă Energie electrică Denumire produs/subgrupă Electricitate–consum casnic Electricitate–consum industrial 202200 Combustibil incalzire pentru Energie termică.4.

etc. telecomunicaţii. industriale IPPI-I% preţului prod.4. 212100 Construcţii agricole (nerezidenţiale) poştă. răsadniţe.consum casnic Apă-consum industrial Servicii de transport.din indicii şi ponderile corespondente existente.se calculează indicii agregaţi (la nivel de subgrupe. . industriale (calculaţie pe baza I% preţului materealelor pentru întreţinere clădiri) Grajduri. aceste date sunt preluate şi integrate în datele culese prin cercetarea statistică. Datele (indicii) provenite de la alte cercetări statistice sunt primite în format electronic/suport de hârtie. Prin aplicaţia informatică.3. în structura căruia sunt incluse şi ponderile folosite pentru agregare. 5. etc. Caz particular : În structura indicelui global pot exista subgrupe/grupe de produse pentru care sunt stabilite ponderi (valori CEA 2005) dar nu sunt disponibile preţuri sau indici ai preţurilor nici pentru anul de bază nici pentru perioada curentă. Calculul indicilor anuali ai preţurilor În practică. industriale ICC. Ponderile utilizate în etapa de agregare la nivel de grupă sunt prezentate în anexa 8. industriale IPPI-I% preţului prod. În acest caz. sunt încărcate într-un fişier dbf. 5. industriale IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod.România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica 202300 Combustibil motor Lubrifianţi Intretinere materiale Intretinere cladiri pentru Benzină Motorină 202400 207000 208000 Lubrifianţi-produse industriale Piese de schimb.I% preţului de cost în construcţii IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod.5. magazii.se recalculează indicii agregaţi utilizând procedeul de calcul prezentat la pct. după următoarea formulă: 21 .4.3. hambare. echipamenteproduse industriale Materiale pentru întreţinere clădiriproduse industriale Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente 209000 Alte bunuri şi servicii Apă. grupe şi indicele global) utilizând procedeul de calcul prezentat la pct. .3. pentru produsele fără sezonalitate. indicele anual se calculează ca medie aritmetică simplă a indicilor trimestriali.se atribuie articolelor în cauză (subgrupă/grupă) indicele subgrupei/grupei din care face parte sau indicele la nivel global. sere. se procedează în felul următor: . IPC-I% preţului de consum IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod. 5. în etapa de calcul a indicilor la nivel de grupe şi a indicelui global.

I P / G . Această aplicaţie generează tabelele de tip “txt”de prezentare a datelor procesate. trimestriali şi anuali. UTILIZAREA REZULTATELOR Principala utilizare a rezultatelor acestei cercetări statistice o reprezintă comparabilitatea nivelului preţurilor agricole înregistrat în Romania cu cele înregistrate în celelalte state membre ale Uniunii Europene. APLICAŢIA INFORMATICĂ Aplicatia informatică utilizată are trei componente: a) Aplicaţia informată Visual FoxPro de listare a chestionarelor: utilizată la listarea chestionarelor personalizate (pentru fiecare operator economic cuprins în eşantion cuprinzând numai produsele specifice activităţii). c) Aplicaţia informatică Visual FoxPro de calcul al preţurilor de input şi de generare a indicilor preţurilor: La acest nivel se asigură imputarea datelor de preţuri.Indicii preţurilor. PRINCIPALII INDICATORI REZULTAŢI Indicatorii rezultaţi în urma prelucrării datelor sunt: .2. atât în preţuri curente cât şi în preţuri constante.preţurile medii în valoare absolută trimestriale şi anuale. 7. grupe agregate .România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica IA = unde: T ==1 ∑I 4 4 T (15) I A = indicele anual ( calculate la nivel de varietate. la nivel de produs/subgrupă/grupă/nivel global. valoarea mijloacelor fixe care reprezintă investiţii în agricultură). sunt transmişi la Eurostat în format standard.1. produs/grupă . care solicită informaţii cu privire la preţurile medii în valoare absolută şi preţurile medii anuale cât şi indicii preţurilor produselor agricole şi a mijloacelor de producţie agricolă (trimestriali şi anuali). . Această aplicaţie utilizează nomenclatorul operatorilor economici şi nomenclatorul mijloacelor de producţie agricolă. Tabelele de transmisie sunt prezentate în anexele 6a şi 6b. La finalizarea introducerii. la nivel de varietate/produs-ţară. Principalul organism care realizează această comparabilitate este Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat). 6.I v . produs şi grupe de produse) I T = indicii trimestriali (la nivel de varietate. Datele sunt centralizate în vederea prelucrării. 7.I A ) Indicii preţurilor mijloacelor de producţie agricolă. la nivel de produs-ţară. b) Aplicaţia informatică de introducere a datelor-Oracle: utilizată la introducerea datelor colectate la nivelul direcţiilor generale/judeţene de statistică. trimestriali şi anuali. se asigură verificarea datelor şi introducerea corecţiilor. Altă utilizare a informaţiilor rezultate în urma realizării acestei cercetări statistice este calculul agregatelor CEA (valoarea consumului intermediar. 22 .preţurile medii trimestriale şi anuale. Toate aceste informaţii sunt transmise conform unor tabele standard. Această aplicaţie face posibilă conexiunea cu server-ul principal din INS. procesarea preţurilor medii şi a indicilor preţurilor la toate nivelele de agregare. . PREZENTAREA ŞI UTILIZAREA REZULTATELOR CERCETĂRII STATISTICE 7.ţară.

Oficiul Concurenţei. Indicii preţurilor se regăsesc în publicaţia statistică Buletinul Statistic de Preţuri şi în Anuarul Statistic al României. Ministerul Economiei şi Finanţelor. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. FAO 23 .România Metodologia privind calculul preţurilor mijloacelor de producţie agricolă Institutul Naţional de Statistica Nu în ultimul rând.3. Guvernul României. Comisia Naţională pentru Prognoză.Institutul de Economie Agrară. Parlamentul României. FORME DE PREZENTARE A REZULTATELOR Rezultatele obţinute din cercetarea statistică sunt prezentate la nivel naţional. 7. Externi: Eurostat. ASAS . aceste rezultate sunt utilizate de către BNR în elaborarea deciziilor de politică monetară privitoare la stabilitatea preţurilor în România. Beneficiarii rezultatelor sunt: Interni: Administraţia Prezidenţială. Banca Naţională a României.

Samanta SOIA .Samanta CARTOFI . Bidon 5 litru .Samanta CEAPA .A. in saci de 50 kg Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. (%) N-P2O5-K2O: 20-20-0 Continut în S. tratate Seminte conditionate.A. Pret franco ferma. Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate.A.A. in saci de 50 kg Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma. Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t.Samanta ORZ . in saci de 50 kg Pret franco ferma. Pret franco ferma.. tratate Seminte conditionate.Samanta CANEPA FIBRA . = 33.A. in saci de 50 kg Pret franco ferma.A. tratate Seminte conditionate. N-P2O5-K2O: (%) 16-8-16) Raport în S. pentru cumparari de cel putin 5 t.A. = 18-20% P2O5 Continut în S.Samanta MAZARE DE GRADINA .A. Pret franco ferma. Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate.Samanta MAZARE DE CAMP. tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t. Pret franco ferma. Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate. tratate Seminte conditionate. in vrac Pret franco ferma.Samanta OVAZ . tratate Continut în S. pentru cumparari de cel putin 5 t. in saci de 50 kg Pret franco ferma.ALTOCOMBI 420 SC Caracteristici produs Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t.Samanta FLOAREA SOARELUI . tratate Seminte conditionate. tratate Seminte conditionate. = 21% N Continut în S. in saci de 50 kg Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. N-P2O5-K2O: (%) 16-16-16) Raport în S. pentru cumparari de cel putin 5 t. Pret franco ferma.Samanta FASOLE DE GRADINA .A. (%) N-P2O5-K2O: 21-21-0 Continut în S. (%) N-P2O5-K2O: 12-52-0 Raport în S. pentru cumparari de cel putin 5 t. in saci de 50 kg Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.Samanta VARZA . pentru cumparari de cel putin 5 t. pentru cumparari de cel putin 5 t. in saci de 50 kg Pret franco ferma.Samanta ALTE RADACINOASE . Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. Pret franco ferma. in vrac Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate. Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma pentru cumparari de cel putin 5 t în vrac. = 46% N Continut în S. = 42-46% N Continut în S. N-P2O5-K2O: (%) 17-17-17) Substanta activa : cupru metalic 50% sub forma de oxiclorura de cupru Substanta activa : ciproconazol 120 g/l +carbendazim 300 g/l Anexa 1. tratate Seminte conditionate.A. = 26-27 % N Continut în S. tratate Seminte conditionate. Pret franco ferma.Samanta GRAMINEE PERENE . N-P2O5-K2O: (%) 16-8-16) Raport în S. (KCl) = 40% K2O Continut în S. N-P2O5-K2O: (%) 20-10-10) Raport în S.Samanta LEGUMINOASE PERENE .A. (%) N-P2O5-K2O: 26-13-0 Continut în S. Pret franco ferma. (K2SO4) = 50 % K2O Continut în S. tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t. Pret franco ferma. N-P2O5-K2O: (%) 20-10-10) Raport în S. tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t. pentru cumparari de cel putin 5 t.Samanta Sulfat de amoniu Azotat de amoniu Uree Nitrocalcar Nitrocalcar Azotat de amoniu Uree Superfosfat Superfosfat Clorura de potasiu Sulfat de potasiu Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte binare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Îngrasaminte ternare Fungicid . pentru cumparari de cel putin 5 t. in saci de 50 kg Pret franco ferma. Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma. (%) N-P2O5-K2O: 23-23-0 Continut în S. Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma.A. tratate Seminte conditionate. in vrac Pret franco ferma. Pret franco ferma. (%) N-P2O5-K2O: 16-20-0 Continut în S. tratate Seminte conditionate.A. tratate Seminte conditionate. Conditii de comercializare Pret franco ferma.A.Samanta IN PENTRU ULEI .A. N-P2O5-K2O: (%) 15-15-15) Raport în S.A. N-P2O5-K2O: (%) 16-16-8) Raport în S. in saci de 50 kg Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. in saci de 50 kg Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t.Samanta PEPENI . tratate Seminte conditionate. tratate Seminte conditionate. Pret franco ferma.5-34.Samanta ANUALE SI BIANUALE .A.A. pentru cumparari de cel putin 5 t.A.A.A. N-P2O5-K2O: (%) 16-16-16) Raport în S. in saci de 50 kg Pret franco ferma. Pret franco ferma.Samanta ORZOAICA . in saci de 50 kg Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate. in saci de 50 kg Pret franco ferma.A.Samanta FASOLE DE CAMP .A. tratate Seminte conditionate. tratate Seminte conditionate.Samanta ARDEI . = 43-46% P2O5 Continut în S. Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma.A. (%) N-P2O5-K2O: 18-22-0 Continut în S.Samanta TOMATE . in saci de 50 kg Pret franco ferma. in saci de 50 kg Pret franco ferma.Samanta MORCOVI .A. Pret franco ferma. = 26-27% N Continut în S. pentru cumparari de cel putin 5 t. in saci de 50 kg Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t.A. N-P2O5-K2O: (%) 16-16-8) Raport în S. = 33% N Continut în S. Pret franco ferma. Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t în vrac Pret franco ferma.Samanta SECARA .A.ALCUPRAL 50 PU Fungicid . (%) N-P2O5-K2O: 18-46-0 Continut în S.Samanta SORG PENTRU BOABE . tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t.A.A.Samanta CASTRAVETI .A.A.Samanta PORUMB BOABE .5% N Continut în S. pentru cumparari de cel putin 5 t.Samanta IN PENTRU FIBRA . in vrac Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. N-P2O5-K2O: (%) 17-17-17) Raport în S.Samanta ARPAGIC USTUROI .a. Pret franco ferma. N-P2O5-K2O: (%) 15-15-15) Raport în S. tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t. pentru cumparari de cel putin 5 t. tratate Seminte conditionate. Pret franco ferma. Pret franco ferma. Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate. pentru cumparari de cel putin 5 t. pentru cumparari de cel putin 5 t. Pret franco ferma. tratate Seminte conditionate. Pret franco ferma. pentru cumparari de cel putin 5 t. (%) N-P2O5-K2O: 22-22-0 Continut în S.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 201000 203110 203110 203110 203110 203110 203110 203110 203110 203110 203110 203110 203210 203210 203210 203210 203210 203210 203210 203210 203210 203230 203230 203230 203230 203230 203230 203230 203230 203230 203230 203230 203230 204100 204100 Cod produs Cod varietate 512112 1 512112 2 512112 3 512112 4 512112 5 512112 6 512112 9 512112 10 512112 11 512112 12 512112 13 512112 14 512112 15 512112 16 512112 17 512112 18 512112 19 512112 20 512112 21 512112 22 512112 23 512112 24 512112 25 512112 26 512112 27 512112 29 512112 30 512113 1 512113 2 512113 3 241530 1 241530 2 241530 5 241530 6 241530 7 241530 8 241530 9 241540 1 241540 2 241550 1 241550 2 241580 1 241580 2 241580 3 241580 4 241580 5 241580 6 241580 7 241580 8 241580 9 241580 10 241580 11 241580 12 241580 13 241580 14 241580 15 241580 16 241580 17 241580 18 241580 19 241580 20 241580 21 242015 1 242015 2 Denumire produs GRAU . in vrac Pret franco ferma.A. Pret franco ferma.

CLARINET Fungicid .MERPAN 80 WDG Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : triadimenol 2% + folpet 70 % Pret franco ferma.8 WP Fungicid . 1 kg sau 5 kg Substanta activa : captan 80% Pret franco ferma.FOLPAN 80 WDG Fungicid .APRON XL 035 FS Fungicid .Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 Cod produs Cod varietate 242015 3 242015 4 242015 5 242015 6 242015 7 242015 8 242015 9 242015 10 242015 11 242015 12 242015 13 242015 14 242015 15 242015 16 242015 17 242015 18 242015 19 242015 20 242015 21 242015 22 242015 23 242015 24 242015 25 242015 26 242015 27 242015 28 242015 29 242015 30 242015 31 242015 32 242015 33 242015 34 242015 35 242015 36 242015 37 242015 38 242015 39 242015 40 242015 41 242015 42 242015 43 242015 44 242015 45 242015 46 242015 47 242015 48 242015 49 242015 50 242015 51 242015 52 242015 53 242015 54 242015 55 242015 56 242015 57 242015 58 242015 59 242015 60 242015 61 242015 62 242015 63 242015 64 242015 65 242015 66 Denumire produs Fungicid .5 g/l Pret franco ferma.MERPAN 80 WDG Fungicid . Bidon 5 litri Substanta activa : iprodion 175 g/l + carbrndazim 87.SCORE 250 EC Fungicid . 25 kg Substanta activa : mancozeb 68. 1 kg sau 20 kg Substanta activa : folpet 80% Pret franco ferma.MYTHOS Caracteristici produs Conditii de comercializare Substanta activa : propineb 70% Pret franco ferma. Bidon 1 litru Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Pret franco ferma.TILT 250 EC Fungicid .THIOVIT JET 80 WP Fungicid .3% + iprovalicarb 5. Bidon 1 litru Substanta activa : fenamidon 10% +mancozeb 50% Pret franco ferma.SYSTHANE C Fungicid . 25 kg Substanta activa : trifloxistrobin 50% Pret franco ferma.MIRAGE 45 EC Fungicid . 1 kg sau 5 kg sau 20 kg Substanta activa : mefenoxam 350 g/l Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma.5% Pret franco ferma. Bidon 1 litru Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Pret franco ferma.ANTRACOL 70 WP Fungicid .TATTOO C Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : quinoxifen 250 g/l Pret franco ferma. 5 kg Substanta activa : difenoconazol 250 g/l Pret franco ferma. Bidon 1 litru Substanta activa : propamocarb clorhidrat 375 g/l + 375 g/l clorotalonil Pret franco ferma.5% + miclobutanil 3.CARBENDAZIM 500 SC Fungicid . 1 kg Substanta activa : tiofanat metil 70% Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : cupru metalic 31.25 g/l Pret franco ferma.MELODY DUO 66.4% + oxadixil 4% + mancozeb 23% + miclobutaPret franco ferma.TOPSIN 70 PU Fungicid .KARATHANE LC Fungicid .MIKAL B Fungicid .5% + zoxamide 8.MANOXIN FORTE Fungicid .BUMPER FORTE Fungicid . 25 kg Substanta activa : captan 80% Pret franco ferma.5 WP Fungicid .WINNER M 80 Fungicid .MANOXIN TOTAL Fungicid . Bidon 10 litri Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma. Bidon 20 litri Substanta activa : difenoconazol 30 g/l + ciproconazol 6.ANTRACOL 70 WP Fungicid .ORIUS 25 EW Fungicid .MANCOZEB 800 Fungicid .TATTOO C Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : sulf 80% Pret franco ferma.SHAVIT 72 WP Fungicid . 5 kg Substanta activa : difenoconazol 250 g/l Pret franco ferma.DITHANE M 45 Fungicid . 1 kg Substanta activa : propineb 70% Pret franco ferma.BUMPER 250 EC Fungicid .FOLPAN 50 WP Fungicid .8 WP Fungicid . . Bidon 5 litri Substanta activa : fenhexanid 500 g/l Pret franco ferma.BRAVO 500 SC Fungicid .RIDOMIL GOLD MZ 68 WG Fungicid . Bidon 5 litru Substanta activa : propiconazol 250 g/l Pret franco ferma. 1 kg sau 5 kg Substanta activa : captan 46.RIDOMIL GOLD PLUS 42. 1 kg sau 5 kg Substanta activa : hidroxid de cupru cu 50% cupru metalic Pret franco ferma. Bidon 5 litri Substanta activa : penconazol 100 g/l Pret franco ferma. 20 kg Substanta activa : propiconazol 250 g/l Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Substanta activa : captan 50% Pret franco ferma.THIOVIT JET 80 WP Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma. Bidon 5 litri Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma. 1 kg sau 5 kg Substanta activa : procloraz 450 g/l Pret franco ferma.FOLPAN 80 WDG Fungicid . Bidon 5 litri Substanta activa : folpet 80% Pret franco ferma.DITHANE M 45 Fungicid .a.8% Pret franco ferma.DITHANE M 45 Fungicid . 1 kg Substanta activa : propineb 61. Bidon 5 litru Substanta activa : propiconazol 75 g/l + carbendazim 300 g/l Pret franco ferma.BUMPER SUPER 490 EC Fungicid . 1 kg Substanta activa : sulf 80% Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Substanta activa : folpet 80% Pret franco ferma.ELECTIS 75 WG Fungicid .ZAMIR 40 EW Fungicid .TELDOR 500 SC Fungicid . 5 kg Substanta activa : captan 50% Pret franco ferma.ARTEA 330 EC Fungicid .CALIDAN SC Fungicid . 25 kg Substanta activa : triadimenol 2% + folpet 70% Pret franco ferma.5% Pret franco ferma.ZATO 50 WG Fungicid .SCORE 250 EC Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : carbendazim 50% Pret franco ferma.MERPAN 80 WDG Fungicid . 1 kg Substanta activa : propineb 61. Bidon 5 litri Substanta activa : azoxistrobin 250 g/l Pret franco ferma.KOCIDE 101 Fungicid .DIVIDEND 030 FS Fungicid .BRAVO 500 SC Fungicid .DIVIDEND STAR 036 FS Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Substanta activa : tebuconazol 250 g/l Pret franco ferma.MELODY DUO 66. 1 kg sau 25 kg Substanta activa : oxadixil 4% + mancozeb 54.THIOVIT JET 80 WG Fungicid .BUMPER 250 EC Fungicid .CRYSTAL 250 SC Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : propiconazol 90 g/l + procloraz 400 g/l Pret franco ferma.RIDOMIL GOLD MZ 68 WG Fungicid .TOPSIN 70 PU Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : mefenoxam 4% + mancozeb 64% Pret franco ferma. Bidon 5 litri Substanta activa : propiconazol 250 g/l Pret franco ferma. 25 kg Substanta activa : difenoconazol 30 g/l Pret franco ferma. 20 kg Substanta activa : tiofanat metil 70% Pret franco ferma.6% Pret franco ferma.4% + miclobutanil 1. 1 kg sau 5 kg Substanta activa : mefenoxam 4% + mancozeb 64% Pret franco ferma.DEROSAL SC 500 Fungicid . 1 kg Substanta activa : dinocap 350 g/l Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : propamocarb clorhidrat 375 g/l + 375 g/l clorotalonil Pret franco ferma.5% + cupru metalic 40% Pret franco ferma.CAPTAN 50 WP Fungicid . 25 kg Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Pret franco ferma. 1 kg sau 5 kg Substanta activa : fosetil de aluminiu 25% + oxiclorura de cupru 25% cupru metalic Pret franco ferma.QUADRIS Fungicid .5% Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : ciproconazol 80 g/l + propiconazol 250 g/l Pret franco ferma. 1 kg sau 25 kg Substanta activa : carbendazim 500 g/l Pret franco ferma.SHAVIT F 72 WP Fungicid . Bidon 5 litri Substanta activa : pirimetanil 150 g/l + fluqinconazol 50 g/l Pret franco ferma.TOPAS 100 EC Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Substanta activa : tebuconazol 133 g/l + procloraz 267 g/l Pret franco ferma.SECURE Fungicid .FOLPAN 80 WDG Fungicid . Anexa 1. 1 kg Substanta activa : sulf 80% Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : Pret franco ferma.3% + iprovalicarb 5. 5 kg Substanta activa : mefenoxam 2.BRAVO 500 SC Fungicid . 10 kg Substanta activa : folpet 50% Pret franco ferma. 10 kg Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma.

Substanta activa : triadimenol 2%+ folpet 70% Pret franco ferma. Substanta activa : captan 80% Pret franco ferma.TURDA CUPRAL 50 Fungicid .GRANIT KUMULUS DF Fungicid . 1 kg sau 5 kg Substanta activa : Pret franco ferma. Substanta activa : propineb 70% Pret franco ferma. Substanta activa : fluazinam 500 g/l Pret franco ferma.PRELUDE SP Fungicid . Substanta activa : procloraz 450 g/l Pret franco ferma. Substanta activa : folpet 50% Pret franco ferma. 1 kg sau 10 kg Substanta activa : cupru metalic 50% sub foma de oxiclorura de cupru Pret franco ferma.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 Cod produs Cod varietate 242015 67 242015 68 242015 69 242015 70 242015 71 242015 72 242015 73 242015 74 242015 75 242015 76 242015 77 242015 78 242015 79 242015 81 242015 82 242015 83 242015 84 242015 85 242015 86 242015 87 242015 88 242015 89 242015 90 242015 91 242015 92 242015 93 242015 94 242015 95 242015 96 242015 97 242015 98 242015 99 242015 100 242015 101 242015 102 242015 103 242015 104 242015 105 242015 106 242015 107 242015 108 242015 109 242015 110 242015 111 242015 112 242015 113 242015 114 242015 115 242015 116 242015 117 242015 118 242015 119 242015 120 242015 121 242015 122 242015 123 242015 124 242015 125 242015 126 242015 127 242015 128 242015 129 242015 130 242015 131 Denumire produs Fungicid . Substanta activa : iprodion 75% Pret franco ferma.ALCUPRAL Fungicid .ARTEA 330 EC Fungicid .SECURE Fungicid . 10 kg Substanta activa : dinocap 350 g/l Pret franco ferma.5% Pret franco ferma. Substanta activa : sulf 80% Pret franco ferma.ORIUS 6 FS Fungicid .TRATEGO 250 EC Fungicid .a.PATAFOL Fungicid . Substanta activa : trifloxistrobin 50% Pret franco ferma.ALTIMA 500 SC Fungicid . 1 kg sau 5 kg Substanta activa : Pret franco ferma. 20 kg Substanta activa : trifloxistrobin 50% Pret franco ferma.TELDOR 500 SC Fungicid .BUMPER FORTE Fungicid .ROVRAL 50 WP Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : ciproconazol 80 g/l+propiconazol 250 g/l Pret franco ferma. Substanta activa : fenamidon 10%+mancozeb 50% Pret franco ferma. Substanta activa : iprodion 175 g/l+carbendazim 87.TATTOO C Fungicid .CURZATE MANOX Fungicid . 1 kg Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma.ACROBAT MZ 90/600 WP Fungicid . Substanta activa : Pret franco ferma.FALCON 460 EC Fungicid .CHORUS 75 WG Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : triadimenol 2 %+ folpet 70% Pret franco ferma. Substanta activa : trifloxistrobin 25%+cimoxanil 24% Pret franco ferma. Substanta activa : Pret franco ferma. . Substanta activa : fosetil aluminiu 50%+folpet 25% Pret franco ferma. Substanta activa : propamocarb din clorhidrat de propamocarb 607 g/l Pret franco ferma.REAL 200 FS Fungicid .PLANET 72 WP Fungicid .CHAMPION 50 WP Fungicid . 5 kg Substanta activa : fenarimol 120 g/l Pret franco ferma. 5 kg Substanta activa : hidroxid de cupru cu 50% cupru metalic Pret franco ferma.MICROTHIOL Fungicid . 10 kg Substanta activa : tebuconazol 125 g/l+triadimefon 100 g/l Pret franco ferma.TOPSIN 70 PU Fungicid .SUMILEX 50 WP Fungicid . Substanta activa : Pret franco ferma.KARATHANE LC Caracteristici produs Conditii de comercializare Substanta activa : tebuconazol 6% Pret franco ferma. Bidon 5 litri Anexa 1. Substanta activa : propiconazol 75 g/l+carbendazim 300 g/l Pret franco ferma.SPORTAK 45 EC Fungicid .5% Pret franco ferma. Substanta activa : folpet 80% Pret franco ferma. Substanta activa : bromuconazol 100 g/l Pret franco ferma.ROVER 500 SC Fungicid .FOLPAN 80 WDG Fungicid .ELECTIS 75 WG Fungicid . Substanta activa : triadimenol 43 g/l+tebuconazol 167 g/l+spiroxamina 250 g/l Pret franco ferma. Substanta activa : fenarimol 120 g/l Pret franco ferma.MIKAL FLASH Fungicid . Substanta activa : Pret franco ferma.BRAVO 500 SC Fungicid . Substanta activa : fosetil de aluminiu 25%+oxiclorura de cupru cu 25% cupru metal Pret franco ferma.FUNDAZOL 50 WP Fungicid . Substanta activa : Pret franco ferma.5 g/l Pret franco ferma. Bidon 5 litri Substanta activa : folpet 80% Pret franco ferma. Substanta activa : sulf 80% Pret franco ferma. Substanta activa : captan 46. Bidon 1 litru Substanta activa : sulf 80% Pret franco ferma.DITHANE M 45 Fungicid . Bidon 1 litru sau 10 litri Substanta activa : ciprodinil 75% Pret franco ferma.DACMANCOZ 80 WP Fungicid .ORIUS ST 2 WS Fungicid .FOLICUR BT 225 EC Fungicid .RUBIGAN 12 EC Fungicid . Substanta activa : procimidon 50% Pret franco ferma.ZATO 50 WG Fungicid .RUBIGAN 12 CE Fungicid . 25 kg Substanta activa : mancozeb 68. Substanta activa : carbendazim 500 g/l Pret franco ferma. Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Pret franco ferma. Substanta activa : fenhaxamid 500 g/l Pret franco ferma.MIKAL 75 PU Fungicid . Substanta activa : fosetil de aluminiu 80% Pret franco ferma. Substanta activa : tiofanat metil 70% Pret franco ferma.PREVICUR 607 SI Fungicid . Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Pret franco ferma. Bidon 200 litri Substanta activa : propamocarb clorhidrat 375 g/l = 375 g/l clorotalonil Pret franco ferma.SPORTAK 45 EC Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : triticonazol 200 g/l Pret franco ferma.VECTRA 10 SC Fungicid .SHAVIT F 72 WP Fungicid . Substanta activa : Pret franco ferma.SHAVIT 72 WP Fungicid . Substanta activa : mancozeb 80% Pret franco ferma.MIKAL B Fungicid .5% + miclobutanil 3. Bidon 5 litri Substanta activa : mefenoxam 4%+mancozeb 64% Pret franco ferma.ANTRACOL 70 WP Fungicid . Substanta activa : metalaxil 8%+mancozeb 64% Pret franco ferma.THIOVIT JET 80 WG Fungicid .ALIETTE 80 WP Fungicid .MYTOS Fungicid .ECLAIR 49 WG Fungicid .THIOVIT JET 80 WG Fungicid .ZATO 50 WG Fungicid .FUNGURAN OH 50 WP Fungicid .FOLPAN 50 WP Fungicid . Substanta activa : Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : procloraz 450 g/l Pret franco ferma.RIDOMIL GOLD MZ 68 WP Fungicid .CARBENDAZIN 500 SC Fungicid . Substanta activa : cimoxanil 5%+mancozeb 18%+oxiclorura de cupru 50% Pret franco ferma. 1 kg Substanta activa : dimetomorf 9% + mancozeb 60% Pret franco ferma.CALIDAN SC Fungicid .SYSTHANE C Fungicid . Substanta activa : procloraz 45 g/l Pret franco ferma. Substanta activa : hidroxid de cupru 50% cupru metalic Pret franco ferma.MIRAGE 45 EC Fungicid . Bidon 1 litru Substanta activa : tebuconazol 2% Pret franco ferma. Substanta activa : Pret franco ferma.FOLPAN 80 WP Fungicid .FOLPAN 500 CE Fungicid .VONDOZEB Fungicid .MERPAN 80 WDG Fungicid .

TOPSIN 70 PU Fungicid . 1 kg Pret franco ferma.3%+ iprovalicarb 5. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.PROPLANT 72.a.ZAMIR 40 EW Fungicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. 5 kg Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.POLYRAM DF Caracteristici produs Substanta activa : kasugam ycin 2% Substanta activa : fosetil de aluminiu 50%+folpet 25% Substanta activa : metiram 80% Substanta activa : metiram 80% Substanta activa : azoxistrobin 250 g/l Substanta activa : triadimenol 2% + folpet 70% Substanta activa : propamocarb clorhidrat 375 g/l + 375 g/l clorotalonil Substanta activa : propamocarb clorhidrat 375 g/l + 375 g/l clorotalonil Substanta activa : sulf 80% Substanta activa : tiofanat metil 70% Substanta activa : tiofanat metil 70% Substanta activa : tebuconazol 133 g/l+ procloraz 267 g/l Substanta activa : Substanta activa : miclobutanil 240 g/l Substanta activa : flusilazol 125 g/l+carbendazim 250 g/l Substanta activa : flusilazol 40% Substanta activa : fosetil de aluminiu Substanta activa : mancozeb 80% Substanta activa : bromuconazol 200 g/l Substanta activa : propiconazol 250 g/l Substanta activa : hidroxid de cupru cu 50% cupru metalic Substanta activa : procloraz 450 g/l Substanta activa : brumuconazol 100 g/l Substanta activa : propineb 61.BAVISTIN 50 DF Fungicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.TILT 250 EC Fungicid .MELODY DUO 66.SYLLIT 65 WP Fungicid .VECTRA 10 SC Fungicid . 5 kg Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. 1 kg sau 5 kg Pret franco ferma.MERPAN 80 WDG Fungicid .TOPSIN 70 PU Fungicid .SPORTAK 45 EC Fungicid .QUADRIS Fungicid .FOLPAN 80 WDG Fungicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.MICROTHIOL SPECIAL Fungicid .5 WP Fungicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.GALBEN M Fungicid . 5 kg Pret franco ferma. 25 kg Pret franco ferma.MIKAL FLASH Fungicid . . Bidon 1 litru Pret franco ferma.GRANIT Fungicid . 5 kg Pret franco ferma.VONDOZEB Fungicid .BRAVO 500 SC Fungicid .PLANET 72 WP Fungicid . 10 kg Pret franco ferma.SANAZOLE 250 CE Fungicid .WINNER M 80 Fungicid .RIDOMIL GOLD MZ 68 WP Fungicid . 25 kg Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. 5 kg Pret franco ferma.CUPERTINE SUPER Fungicid .KOCIDE 101 Fungicid .5%+ folpet 70% Substanta activa : dodine 65% Substanta activa : mancozeb 75% Substanta activa : bromuconazol 100 g/l Substanta activa : sulfat de cupru 80%+cupru metalic 20% Substanta activa : mancozeb 80% Substanta activa : mancozeb 80% Substanta activa : benalaxil 4%+oxiclorura de cupru cu 33% cupru metalic Substanta activa : 500 g/l carbendazim Substanta activa : captan 80% Substanta activa : carbendazim 50% Substanta activa : carbendazim 50% Substanta activa : sulf 80% Substanta activa : metiram 80% Conditii de comercializare Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. 1 kg sau 5 kg 25 kg 1 kg 1 kg sau 15 kg sau 25 kg 1 kg Anexa 1. Bidon 5 litri Pret franco ferma.EFMANZEB 80 WP Fungicid .QADRIS Fungicid .KASUMIN 2 L Fungicid .TOPSIN 70 PU Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. 25 kg Pret franco ferma.TILT 250 EC Fungicid . 1 kg Pret franco ferma.TACHIGAREN 30 L Fungicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.WINNER M 80 Fungicid . 2 kg sau 20 kg Pret franco ferma.TRIFMINE 30 WP Fungicid .PUNCH Fungicid .SHAVIT 72 WP Fungicid .FUNGURAN OH 50 WP Fungicid .PROTECTOR 250 EC Fungicid .TATTOO C Fungicid . 10 kg Pret franco ferma.ALIETTE 80 WG Fungicid .ALERT Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.MERPAN 80 WDG Fungicid .ROVER 500 SC Fungicid .RIDOMIL GOLD PLUS 42. 10 kg Pret franco ferma.TOPSIN 70 PU Fungicid .VECTRA 10 SC Fungicid .5% Substanta activa : metalaxil 8%+mancozeb64% Substanta activa : mancozeb 80% Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Substanta activa : flutriafol 250 g/l Substanta activa : triflumizol 30% Substanta activa : tiofanat metil 70% Substanta activa : himexazol 30% Substanta activa : hidroxid de cupru cu 50% cupru metalic Substanta activa : folpet 80% Substanta activa : sulf micronizat 80% Substanta activa : propamocarb 722 g/l Substanta activa : fenarimol 120 g/l Substanta activa : tiofanat metil 70% Substanta activa : tiofanat metil 70% Substanta activa : triadimenol 1.DITHANE M45 Fungicid .RUBIGAN 12 EC Fungicid .GOLDAZIM 500 SC Fungicid . 25 kg Pret franco ferma.ZEAMA BORDELEZA Fungicid . Pret franco ferma. 5 kg Pret franco ferma.BAVISTIN 50 DF Fungicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.SHAVIT F 72 WP Fungicid . 5 kg Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. 10 kg Pret franco ferma.ZEAMA BORDELEZA Fungicid . 10 kg Pret franco ferma. 25 kg Pret franco ferma.5%+ cupru metalic 40% Substanta activa : propiconazol 250 g/l Substanta activa : penconazol 100 g/l Substanta activa : folpet 80% Substanta activa : captan 80% Substanta activa : triadimenol 2%+folpet 70% Substanta activa : cupru sub forma de sulfat de cupru 22. 5 kg Pret franco ferma.TOPAS 100 EC Fungicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.SYSTHANE FORTE Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. 5 kg Pret franco ferma.2 SL Fungicid .Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 204100 Cod produs Cod varietate 242015 132 242015 133 242015 134 242015 135 242015 136 242015 137 242015 138 242015 139 242015 140 242015 141 242015 142 242015 143 242015 144 242015 145 242015 146 242015 147 242015 148 242015 149 242015 150 242015 151 242015 152 242015 153 242015 154 242015 155 242015 156 242015 157 242015 158 242015 159 242015 160 242015 161 242015 162 242015 163 242015 164 242015 165 242015 166 242015 167 242015 168 242015 169 242015 170 242015 171 242015 172 242015 173 242015 174 242015 175 242015 176 242015 177 242015 178 242015 179 242015 180 242015 181 242015 182 242015 183 242015 184 242015 185 242015 186 242015 187 242015 188 242015 189 242015 190 242015 191 242015 192 242015 193 242015 194 242015 195 Denumire produs Fungicid .5% Substanta activa : propiconazol 250 g/l Substanta activa : propiconazol Substanta activa : clorotalonil 500 g/l Substanta activa : azoxstrobin 250 g/l Substanta activa : mefenoxam 4%+mancozeb 64% Substanta activa : mefenoxam 2.THIOVIT JET 80 WP Fungicid .TATTOO C Fungicid . Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.POLYRAM DF Fungicid .SHAVIT 72 WP Fungicid . 25 kg Pret franco ferma.IMPACT 25 SC Fungicid .8 WP Fungicid . 1 kg Pret franco ferma. 1 kg sau 5 kg sau 20 kg Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. 20 kg Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.KUMULUS DF Fungicid .POLYRAM DF Fungicid .FOLPAN 80 WDG Fungicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.TOPSIN 70 PU Fungicid . 20 kg Pret franco ferma. 5 kg Pret franco ferma.

Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.FASTAC 10 CE RV Insecticid . Bidon 10 litri Pret franco ferma.THIONEX 35 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.OLEODIAZOL Insecticid . Bidon 3 litri Pret franco ferma.PRESTIGE Insecticid .FASTAC 10 EC Caracteristici produs Substanta activa : metiram 80% Substanta activa : fenpropimorf 250 g/l+epoxiconazol 84 g/l Substanta activa : triticonazol 200 g/l Substanta activa : pirimifos metil 500 g/l Substanta activa : buprofezin 13. Bidon 1 litru Pret franco ferma.US 1 Insecticid .COUNTER 5 G Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.KARATE ZEON Insecticid .DIAZOL 50 EW Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.APPLAUDUS GREEN Insecticid .a. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.KARATEZEON Insecticid .FURADAN 35 ST Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.MAGIC SUPER 20 CE Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.MAVRIK 2F Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.PHOSTOXIN Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204100 204100 204100 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 Cod produs Cod varietate 242015 196 242015 197 242015 198 242011 1 242011 2 242011 3 242011 4 242011 5 242011 6 242011 7 242011 8 242011 9 242011 10 242011 11 242011 12 242011 13 242011 14 242011 15 242011 16 242011 17 242011 18 242011 19 242011 20 242011 21 242011 22 242011 23 242011 24 242011 25 242011 26 242011 27 242011 28 242011 29 242011 30 242011 31 242011 32 242011 33 242011 34 242011 35 242011 36 242011 37 242011 38 242011 39 242011 40 242011 41 242011 42 242011 43 242011 44 242011 45 242011 46 242011 47 242011 48 242011 49 242011 50 242011 51 242011 52 242011 53 242011 54 242011 55 242011 56 242011 57 242011 58 242011 59 242011 60 242011 61 Denumire produs Fungicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.ACTELLIC 50 EC Insecticid .CARBODAN 35 SC Insecticid .APPLAUDUS S Insecticid . 1 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 100 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.OMITE 570 EW Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.DECIS 2.ACTELLIC 50 EC Insecticid .MAVRIK 2 F Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.DEMITAN 200 SC Insecticid . Bidon 25 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.MITAC 20 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.FASTER 10 CE Insecticid .POLYRAM DF Fungicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.MITIGAN 18.ULTRAPHOS C Insecticid .CONFIDOR 200 SL Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.5 g/l+615 g/l ulei mineral Substanta activa : flufenoxuron 50 g/l Substanta activa : alfa-cipermetrin 100 g/l Substanta activa : terbufos 5% Substanta activa : delta metrin 25 g/l Substanta activa : fenasaquin 200 g/l Substanta activa : alfa-cipermetri 100 g/l Conditii de comercializare 10 kg sau 25 kg 5l 5l Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.TANGO SUPER Fungicid .PHOSTOXIN Insecticid .5 g/l + 615 g/l ulei mineral Substanta activa : tiacloprid 480 g/l Substanta activa : alfa-cipermetrin 100 g/l Substanta activa : imidacloprid 200 g/l Substanta activa : fenazaquin 200 g/l Substanta activa : alfa-cipermetrin 100 g/l Substanta activa : cipermetrin 100 g/l Substanta activa : lambda cihalotrin 50 g/l Substanta activa : clorpirifos 196 g/l + cipermetrin 4 g/l Substanta activa : tau-fluvalinat 240 g/l Substanta activa : amitraz 20% Substanta activa : brompropilat 500 g/l Substanta activa : diazinon 32 g/l Substanta activa : propargit 570 g/l Substanta activa : clorpirifos metil 400 g/l Substanta activa : ULEI MINERAL 92% Substanta activa : fosfura de aluminiu 56% Substanta activa : bensultap 50% Substanta activa : pirimifos metil 500 g/l Substanta activa : lambda cihalotrin 50 g/l Substanta activa : fostiazat 10% Substanta activa : brompropilat 500 g/l Substanta activa : clofentezin 500 g/l Substanta activa : clofentezin 60 g/l Substanta activa : DIAZINON 32 G/L Substanta activa : diazinon 500 g/l Substanta activa : endosulfan 35% Substanta activa : tau-fluvalinat 240 g/l Substanta activa : metomil 90% Substanta activa : dicofol 18. Bidon 1 litru Pret franco ferma.SEMAFOR 20 ST Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Anexa 1.ACTELLIC 50 EC Insecticid .DEMITAN 200 SC Insecticid . 1 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.CASCADE 5 EC Insecticid .REAL 200 FS Insecticid .MAVRIK 2 F Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri sau 10 litri Pret franco ferma.5 EC Insecticid . 5 kg Pret franco ferma.APLLAUDUS SUPER Insecticid .CIPERTRIN 10 CE Insecticid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.NEMATHORIN 10G Insecticid .CIPERTRIN 10 CE Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.EMPIRE 20 Insecticid .5 EC Insecticid .CYPERGUARD 25 EC Insecticid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.5 EC Insecticid . 1 kg Pret franco ferma.PYRINEX 48 EC Insecticid . 1 kg sau 5 kg Pret franco ferma.KALYPSO 480 SC Insecticid . . Bidon 1 litru sau 25 litri sau 200 litri Pret franco ferma.PROTILIN 460 FS Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.OLEODIAZOL Insecticid .REGENT 200 SC Insecticid .NEORON 500 EC Insecticid .NEORON 500 EC Insecticid -OLEODIAZOL 3 CE Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.RELDAN 40 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. 10 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Pret franco ferma.METHOMEX 90 SP Insecticid .RELDAN 40 EC Insecticid .DECIS 2. Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.KARATE ZEON Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.5% Substanta activa : clorpirifos 480 g/l Substanta activa : clorpirifos 250 g/l Substanta activa : novaluron 100 g/l Substanta activa : pirimifos metil 500 g/l Substanta activa : tiacloprid 480 g/l Substanta activa : carbofuran 350 g/l Substanta activa : cipermetrin 25% Substanta activa : deltametrin 25 g/l Substanta activa : Substanta activa : carbofuran 350% Substanta activa : lambda cihalotrin 50 g/l Substanta activa : tau-fluvalinat 240 g/l Substanta activa : amitraz 20% Substanta activa : diazinon 32 g/l Substanta activa : bifentrin 200 g/l Substanta activa : Substanta activa : Substanta activa : penciuron 150 g/l+imidacloprid 140 g/l Substanta activa : procloraz 6% + tiram 40%+gama hch 35% Substanta activa : procloraz 40 g/l+ tiram 220 g/l + gama hch 200 g/l Substanta activa : fipronil 200 g/l Substanta activa : clorpirifos metil 400 g/l Substanta activa : buprofezin 50 g/l +460 g/l ulesi mineral Substanta activa : buprofezin 13. Pret franco ferma.APOLLO 50 SC Insecticid .PYRINEX 25 ME Insecticid .PROTILIN AL 81 PUS Insecticid .RIMON 10 EC Insecticid .CALYPSO 480 SC Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.APOLLO PLUS Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.MITAC 20 EC Insecticid . 15 kg Pret franco ferma.VICTENON 50WP Insecticid .

BYE BYE 20 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.KARATE 2.CYREN 48 EC Insecticid .DIAZOL 60 EC Insecticid .OLEOEKALUX 3 CE Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.VICTENON 50 WP Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.LARVIN Insecticid .MASTER 25 CS Insecticid .FASTAC 10 EC Insecticid .MOSPILAN 20 SP Insecticid .CALYPSO 480 SC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.5 g/l+615 g/l ulei mineral Substanta activa : clorpirifos 480 g/l Substanta activa : malation 500 g/l Substanta activa : dimetuat 400 g/l Substanta activa : malation 440 g/l Substanta activa : clothiadinin Substanta activa : acetamitrid 20% Substanta activa : acetamitrid 3% Substanta activa : bensultap 50% Substanta activa : zeta-cipermetrin 100 g/ Substanta activa : alfacipermetrin 10% Substanta activa : clofenteyin 500 g/l Substanta activa : amitraz 200 g/l Substanta activa : cipermetrin 25% Substanta activa : deltametrin 25 g/l Substanta activa : fenazaquin 200 g/l Substanta activa : diazinon 50% Substanta activa : diazinon 60% Substanta activa : dimetuat 400 g/l Substanta activa : alfacipermetrin 100 g/l Substanta activa : quinalphos 30 g/l Substanta activa : quinalphos 30 g/l Substanta activa : prooargit 570 g/l Conditii de comercializare Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.5 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.KARATEZEON 5 CS Insecticid .CALYPSO 480 SC Insecticid .LANNATE Insecticid .5 g/l+615 g/l ulei mineral Substanta activa : tiacloprid 480 g/l Substanta activa : cipermetrin 10% Substanta activa : zeta-cipermetrin 100 g/l Substanta activa : acetamiprid 20% Substanta activa : pirimifos metil 500 g/l Substanta activa : lambda cihalotrin 50 g/l Substanta activa : buprofezin 13.DEMITAN 200 SC Insecticid .REGENT 200 SC Insecticid .SMART 44 EW Insecticid .5 SC Insecticid .CALYPSO Insecticid .NOMOLT 15 SC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.NOVADIM 40 EC Insecticid .FURY 10 EC Insecticid .. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. 10 kg Pret franco ferma.USI 92 CERV Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Pret franco ferma.MARSHAL 25 EC Insecticid . Bidon 1 litru Anexa 1.DECIS 2. Bidon 5 litri Pret franco ferma.OLEOEKALUX 3 CE Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.OMITE 570 EW Insecticid .ACTELIC 050 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.DIAZOL 50 EC Insecticid .a. Bidon 1 litru Pret franco ferma.APPLAUDUS SUPER Insecticid .NURELLED Insecticid .KARATE 2. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.FURY 10 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Pret franco ferma.ELEODIAZOL Insecticid . Pret franco ferma.DANTOP 50 WG Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.OMITE 570 EW Caracteristici produs Substanta activa : Substanta activa : zeta-cipermetrin 10% Substanta activa : diazinon 32 g/l Substanta activa : tiodicarb 375 g/l Substanta activa : Substanta activa : tau-fluvalinat 240 g/l Substanta activa : amitraz 20% Substanta activa : acetamiprid 20% Substanta activa : hexithiazox 10% Substanta activa : dimetuat 400 g/l Substanta activa : telubenzuron 150 g/l Substanta activa : cipermetrin 50 g/l+ clorpirifos 500 g/l Substanta activa : quinalfos 30 g/l Substanta activa : lambda cihalotrin 25 g/l Substanta activa : carbosulfan 250 g/l Substanta activa : fipronil 200 g/l Substanta activa : acetamiprid 3% Substanta activa : bifentrin 100 g/l Substanta activa : ulei mineral 92% Substanta activa : tiacloprid 480 g/l Substanta activa : pirimifos metil 500 g/l Substanta activa : tiacloprid 480 g/l Substanta activa : terbufos 5% Substanta activa : fenpropatrin 8%+hexithiazox 3% Substanta activa : fenazaquin 200 g/l Substanta activa : alfa-cipermetrin 100 g Substanta activa : lambda cihalotrin 50 g/l Substanta activa : diazinon 32 g/l Substanta activa : propargit 570 g/l Substanta activa : fipronil 200 g/l Substanta activa : clorpirifos metil 400 g/l Substanta activa : bensultap 50% Substanta activa : lambda cihalotrin 25 g/l Substanta activa : metomil 90% Substanta activa : buprofezin 13. Bidon 1 litru Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 10 litri Pret franco ferma.APOLLO 50 SC Insecticid . 1 kg Pret franco ferma.EFCYMETHRIN Insecticid . Bidon 5 litru sau 60 litri Pret franco ferma.DEMITAN 200 SC Insecticid .MITAC 20 EC Insecticid .APPLAUDUS S Insecticid .SAMURAI Insecticid .RELDAN 40 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.5 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.NOVADIM 40 EC Insecticid .REGENT 200 SC Insecticid .KARATEZEON 5 CS Insecticid .FENDONA 1.OLEOEKALUX 3 CE Insecticid .VICTENON 50 WP Insecticid .5 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.DIMEZYL 40 EC Insecticid .SAMURAI Insecticid .MOSPILAN 20 SP Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.COUNTER 5 G Insecticid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.ALPHAGUARD 10 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.FYFANON 50 EC Insecticid .CYPERGUARD 25 EC Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.NISORUN 10 WP Insecticid .FURY 10 EC Insecticid .MAVRIK 2 F Insecticid .FASTAC 10 CE RV Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 Cod produs Cod varietate 242011 62 242011 63 242011 64 242011 65 242011 66 242011 67 242011 68 242011 69 242011 70 242011 71 242011 72 242011 73 242011 74 242011 75 242011 76 242011 77 242011 78 242011 79 242011 80 242011 81 242011 82 242011 83 242011 84 242011 85 242011 86 242011 87 242011 88 242011 89 242011 90 242011 91 242011 92 242011 93 242011 94 242011 95 242011 96 242011 97 242011 98 242011 99 242011 100 242011 101 242011 102 242011 103 242011 104 242011 105 242011 106 242011 107 242011 108 242011 109 242011 110 242011 111 242011 112 242011 113 242011 114 242011 115 242011 116 242011 117 242011 118 242011 119 242011 120 242011 121 242011 122 242011 123 242011 124 242011 125 Denumire produs Insecticid .ACTELLIC 050 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 10 litri Pret franco ferma.TALSTAR 10 EC Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. . Bidon 1 litru Pret franco ferma.DANIRUN 11 EC Insecticid .MOSPILAN 20 SP Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.OLEODIAZOL Insecticid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.

Bidon 5 litri Pret franco ferma.SELECT SUPER Erbicid .5 g/l Substanta activa : prometrin 500 g/l Substanta activa : triasulf buron 4.HARNESS Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.LONTREL 300 Erbicid .GUARDIAN Erbicid . Bidon 5 litri sau 20 litri Pret franco ferma.OLTISAN M Erbicid .CALLISTO 480 CE Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.25 g/l+ acid 2. Bidon 5 litri 1 kg 10 kg 10 kg 1l 1l 1l 10 l 200 l Pret franco ferma.REGLONE FORTE Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.LANCET Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.ACETOCLOR SUPER Erbicid .ATRANEX 50SC Erbicid .GOLTIX 70 WP Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.ICEDIN SUPER-RV Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri sau 10 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.GOAL 2 E RV Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.2. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC Erbicid .BROMOTRIL 400 EC Erbicid .MODOWN 4 F Erbicid . Pachet Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.GLYPHOGAN 480 SL Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204200 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 Cod produs Cod varietate 242011 126 242011 127 242011 128 242011 129 242011 130 242011 131 242011 132 242011 133 242011 134 242011 135 242011 136 242011 137 242011 138 242012 1 242012 2 242012 3 242012 4 242012 5 242012 6 242012 7 242012 8 242012 9 242012 10 242012 11 242012 12 242012 13 242012 14 242012 15 242012 16 242012 17 242012 18 242012 19 242012 20 242012 21 242012 22 242012 23 242012 24 242012 25 242012 26 242012 27 242012 28 242012 29 242012 30 242012 31 242012 32 242012 33 242012 34 242012 35 242012 36 242012 37 242012 38 242012 39 242012 40 242012 41 242012 42 242012 43 242012 44 242012 45 242012 46 242012 47 242012 48 242012 49 242012 50 242012 51 Denumire produs Insecticid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.940 g/l Substanta activa : acid 2.TOUCHDOWN Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.CALLITRAZ 500 SC Erbicid . Pachet Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.SANAZIN 50 SC Erbicid .MISTRAL 4 SC Erbicid .D 300 g/l + dicamba 100 g/l Substanta activa : fluroixipir 80 g/l + acid 2. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.FLEXITECH CEREAL Erbicid .PYRINEX 48 EC Insecticid .REGLONE FORTE Erbicid .DUAL GOLD 960 EC Erbicid .PROFICOL 22 EC Insecticid .LEOPARD 5 EC Erbicid .GESAGARD 500 FW Erbicid .4 . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.PENNSTYL 600 FF Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 20 litri Pret franco ferma.ROUNDUP READY Erbicid .4 D 450 g/l Substanta activa : quizalofob-p-etil 50 g/l Substanta activa : clopiralid 300 g/l Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : florasulam 6. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.ATRANEX 90WDG Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.AGIL 100 EC Erbicid .STOMP 330 EC Erbicid .ROMANEX 500 SC Erbicid . 1 kg sau 5 kg Pret franco ferma.ROUNDUP Erbicid .9% Substanta activa : nicosulfuron 40 g / l Substanta activa : diquat 150 g/l Substanta activa : glifosat trimesium 480 g/l Substanta activa : propaquizafop 100 g/l Substanta activa : linuron 450 g/l Substanta activa : alaclor 336 g/l + atrazin 144 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : atrazin 90% Substanta activa : oxifluorfen 240 g/l Substanta activa : bromoxinil 400 g/l Substanta activa : glifosat din sare de izopropilamina 360 g/l Substanta activa : metamitron 70% Substanta activa : bifenox 480 g/l Substanta activa : quizalofop-p-etil 50 g/l Conditii de comercializare Pret franco ferma.SENCOR 70 WG Erbicid .ACROBAT MZ 90/600 WP Insecticid .ALAZINE 33/14 SE Erbicid .PIVOT 100 LC Erbicid .a.MUSTANG Erbicid .COSMIC Erbicid .MISTRAL TURBO Erbicid .4 D din sare de dimetilamina 600 g/l Substanta activa : fomesafen 250 g/l Substanta activa : Substanta activa : oxifluorfen 240 g/l Substanta activa : acetoclor 820 .4 D SDMA 600 RV Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.FASTAC 10 EC Insecticid .4-D 300 g/l Substanta activa : 100 g/l dicamba+ 325 g/l acid 2.TRIFLURALIN 48 CE Erbicid .US1 Insecticid .GALIGAN 240 EC Erbicid . 1 kg sau 5 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.COUNTER 5 G Insecticid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.FENDONA 15 SC Insecticid .PALLAS 50 EC Insecticid . 1 kg sau 5 kg Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.SANSAC Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.COSMIC Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Anexa 1.MISTRAL 4 SC Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.4-D acid al eterului etil hexilic 360 g/l + metosulam 5 g/l Substanta activa : cletodim 120 g/l Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : pendimetalin 330 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : Substanta activa : mesotrine 480 g/l Substanta activa : S-metolaclor 960 g/l Substanta activa : fluazifop-P-butil 150 g/l Substanta activa : S-metolaclor 312.5 g/l + terbutilazin 187. 1 kg Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.1%+dicamba 65. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.4-D Substanta activa : imazetapir 100 g/l Substanta activa : diqat 150 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : glifosat din sare de izopropilamina 360 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : 2. .860 g/l + antidot Substanta activa : acetoclor 900 .COSMOS 250 FS Erbicid .FUSILADE FORTE Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.FLEX Erbicid .MISTRAL 4 SC Erbicid .REGENT 200 SC Insecticid .REGENT 200 SC Insecticid .ACROBAT MZ 90/600 WP Insecticid .BANVEL 480 S Erbicid .LINTUR 70 WG Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.LEOPARD 5 EC Caracteristici produs Substanta activa : malation 50% Substanta activa : cihexatin 600 g/l Substanta activa : 16% dicofol+6%tetradifon Substanta activa : clorpirifos 480 g/l Substanta activa : ulei mineral 92% Substanta activa : dimetomorf 9%+mancozeb 60% Substanta activa : dimetomorf 9%+mancozeb 60% Substanta activa : terbufos 5% Substanta activa : alfa cipermetrin 100 g/l Substanta activa : Substanta activa : fipronil 200 g/l Substanta activa : fipronil 200 g/l Substanta activa : fipronil 250 g/l Substanta activa : acetoclor 840 g/l + AD 67 antidot 84 g/l Substanta activa : dicamba 480 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : acid 2. Bidon 5 litri Pret franco ferma.AFALON 50 SC Erbicid .

MUSTANG Erbicid .BUCTRIL M 280 Erbicid .5 g/l Substanta activa : 850 g/l 2.HARNESS Erbicid .4-d 28%+dicamba 10% Substanta activa : florosipil 80 g/l+acid 2.DMA6 Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.TROPHY Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. 3 kg Pret franco ferma.DANCOR 70 WG Erbicid .SIMANEX 50 SC Erbicid .COSMIC Erbicid .4-d Substanta activa : imazetapir 100 g/l Substanta activa : oxadiargil 400 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : glifosat din sare de izopropilamina 360 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Conditii de comercializare Pret franco ferma.SULTAN 50 SC Erbicid .5% Substanta activa : fenoxaprop-etil 75 g/l Substanta activa : fluazifop-p-butil 125 g/l Substanta activa : oxifluorfen 240 g/l Substanta activa : haloxifop-r-metil 100 g/l Substanta activa : glifosat din sare de izopropilamina 360 g/l Substanta activa : acetoclor 820-860 g/l + antidot Substanta activa : acetoclor 360 g/l+atrazin 180 g/l Substanta activa : acetoclor 900-940 g/l Substanta activa : acid 2.FUSILADE FORTE Erbicid .MODOWN 4 F Erbicid .FURORE SUPER 75 EW Erbicid .DAOGLISAT 50 WSG Erbicid .5%+isoxadifen-etil 22.ACENIT A 880 EC Erbicid .GLIFOSAT 360 Erbicid .RELAY Erbicid . Bidon 5 litru sau 20 litri Pret franco ferma.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 Cod produs Cod varietate 242012 52 242012 53 242012 54 242012 55 242012 56 242012 57 242012 58 242012 59 242012 60 242012 61 242012 62 242012 63 242012 64 242012 65 242012 66 242012 67 242012 68 242012 69 242012 70 242012 71 242012 72 242012 73 242012 74 242012 75 242012 76 242012 77 242012 78 242012 79 242012 80 242012 81 242012 82 242012 83 242012 84 242012 85 242012 86 242012 87 242012 88 242012 89 242012 90 242012 91 242012 92 242012 93 242012 94 242012 95 242012 96 242012 97 242012 98 242012 99 242012 100 242012 101 242012 102 242012 103 242012 104 242012 105 242012 106 242012 107 242012 108 242012 109 242012 110 242012 111 242012 112 242012 113 242012 114 242012 115 Denumire produs Erbicid .4-D 300 g/l Substanta activa : dicloprop-D 310 g/l_MCP 130 g/l+MCPA 160 g/l Substanta activa : oxadiargil 400 g/l Substanta activa : diquat 150 g/l Substanta activa : acetoclor 900 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : amidosulfuron 5%+diodosulfuran-metil-na 1.CALLITRAZ 500 SC Erbicid . Bidon 10 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.GALLANT SUPER Erbicid .LONTREL 300 Erbicid . Bidon 10 litri 1/5/25 L 1/5 L 5L 1/5L 5L 5L 5L 5L 1Kg 1L 5Kg 10L 5L 1/5L 1/5L 1/5/20L 1/5L 5L 5L 1/5Kg 1/5L 5L 1L 1Kg 1L 1/5L 1/5L 1/5L 5L 1/5L 1/5/10L 5L Anexa 1.MERLIN 750 WG Erbicid . Bidon 5 litrI sau 10 litri Pret franco ferma.REGLONE FORTE Erbicid .OLTISAN M Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.LONTREL 300 Erbicid .LEXONE 75 WP Erbicid . Bidon 1 litru sau 10 litri Pret franco ferma.5% Substanta activa : propaquizafop 100 g/l Substanta activa : etofumesat 60 g/l+fenmedifam 60 g/l+desmedifam 60 g/l Substanta activa : bromoxinil 280 g/l+mcpa 280 g/l Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : Substanta activa : foramsulfuron 22. Bidon 5 litri Pret franco ferma.ACETOCLOR SUPER Erbicid .4-D 600 g/l Substanta activa : isoxaflutol 750 g/l Substanta activa : isoxaflutol 50 g/l+atrazin 500 g/l Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : bifenox 480 g/l Substanta activa : florasulan 6.OPTIKA DUET Erbicid .MATON Erbicid .DUAL GOLD 960 EC Erbicid .SANGLYPHO Caracteristici produs Substanta activa : prometrin 50% Substanta activa : fluroxipir 250 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : simazin 500 g/l Substanta activa : metazaclor 500 g/l Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : alaclor 336 g/l + atrazin 144 g/l Substanta activa : bromoxinil 280 g/l + acid 2.FUSILADE SUPER Erbicid .AFALON Erbicid .4 D din sare de dimetil amina 660 g/l Substanta activa : S-metolaclor 960 g/l Substanta activa : foramsulfuron 22.ICEDIN SUPER Erbicid .LANCET Erbicid .5 g/l+isoxadifen-etil 22.BETANAL PROGRESS AM Erbicid . 1 kg sau 5 kg Pret franco ferma.PIVOT 100 LC Erbicid .TOMIGAN 250 EC Erbicid .MERLIN MIX Erbicid .ALAZINE 33/14 SE Erbicid .4-D 280 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : acid 2. Bidon 1 litru Pret franco ferma.EQUIP Erbicid .GALIGAN 240 EC Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.ESTERON 60 Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri sau 25 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.TRIFLUREX 48 CE Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 20 litri Pret franco ferma.TREFLAN 48 CE Erbicid .ASSERT 250 SC Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.GLYPHOGAN 480 SL Erbicid .25% Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : acetoclor 760 g/l+ diclorid 128 g/l Substanta activa : imazapir 250 g/l Substanta activa : acetoclor 840 g/l + ad 67 antidot 84 g/l Substanta activa : imazametabenz 250 g/l Substanta activa : acetoclor 800 g+ad 67 80 g/l Substanta activa : linuron 47. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 10 litri Pret franco ferma.ARSENAL 250 LC Erbicid . .25 g/l+ acid 2. 5 kg sau 20 kg Pret franco ferma.FURORE SUPER 75 EW Erbicid .PROMETREX 50 SC Erbicid . Bidon 10 litri Pret franco ferma.4-d 300 g/l Substanta activa : 100 g/l dicamba+ 325 g/l acid 2.MISTRAL 4 SC Erbicid .ROUNDUP Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.LEOPARD 5 EC Erbicid .MUSTANG Erbicid .25 g/l+ acid 2.SEKATOR Erbicid .ROMANEX 500 SC Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.a. Bidon 5 litri Pret franco ferma.4-d 450 g/l Substanta activa : quizalofop -p-etil 50 g/l Substanta activa : clopiralid 300 g/l Substanta activa : metribuzin 75% Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : florasulam 6.RAFT Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litru sau 20 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 10 litri Pret franco ferma.GUARDIAN EXTRA Erbicid .GUARDIAN Erbicid .SANAZIN 50 SC Erbicid .EQUIP Erbicid .4-D 2 etil hexil ester Substanta activa : fenoxaprop-etil 75 g/l Substanta activa : fluazifop-P-butil 150 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : clopiralid 300 g/l Substanta activa : acid 2.RAFT Erbicid .MISTRAL Erbicid .AGIL 100 EC Erbicid .SURDONE 70 WP Erbicid . Bidon 10 litri Pret franco ferma.BUCTRIL U Erbicid .

Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.GUARDIAN Erbicid .EFLURIN 48 EC Erbicid .4-d 300 g/l Substanta activa : dicamba 120 g/l + acid 2.GOAL 2 XL Erbicid . Bidon 10 litri Pret franco ferma.PROMETREX 50 SC Erbicid .4 SDMA 600 RV Erbicid .TRIFLUROM 48 CE Erbicid .BASAGRAN FORTE Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.4-D acid al eterului etil hexilic 360 g/l+metosulam 5 g/l Substanta activa : acid 2.SEKATOR Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.MUSTANG Erbicid .25 g/l+acid 2.REGAL 900 EC Erbicid . 5 kg Pret franco ferma.6%+atrazin 14. Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.STOMP 330 EC Erbicid .REGLONE FORTE Erbicid .TITUS Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.GLYPHOSAT 360 Erbicid .CALLITRAZ 500 SC Erbicid .EFPROMET 50 WP Erbicid .4-d 344 g/l Substanta activa : s-metolaclor 960 g/l Substanta activa : Substanta activa : fluazifop-p-butil 125 g/l Substanta activa : prometrin 500 g/l Substanta activa : azot 70 g/l+fosfor 30 g/l+potasiu 39 g/l Conditii de comercializare 1L 1/5L 3Kg 1/5L 5Kg 1/5L 5L 5L Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 20 litri Pret franco ferma.CERLIT Erbicid .SANSAC Erbicid . 5 kg Pret franco ferma.4-d din sare de dimetilamina 600 g/l Substanta activa : amidosulfuron 5%+iodosulfuron-metil . Bidon 5 litri Pret franco ferma.5%+isoxadifen-etil 22. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.25% Substanta activa : florasulan 6.TAZASTOMP Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.4-d din sare de dimetilamina 660 g/l Substanta activa : S-metolaclor 960 g/l Substanta activa : dimetenamid 720 g/l Substanta activa : dimetenamid 720 g/l Substanta activa : fluazifop-P-butil 150 g/l Substanta activa : prometrin 500 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : oxiflorofen 240 g/l Substanta activa : paraquat 200 g/l Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : imazetapir 100 g/l Substanta activa : imazetapir 100 g/l Substanta activa : prometrin 50 g/l Substanta activa : diquat 150 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : pendimetalin 330 g/l Substanta activa : pendimetalin 330 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : rimsulfuron metil 250 g/l Substanta activa : tribenuron metil 75% Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : lenacil 80% Substanta activa : mcpp 400 g/l+mcpa 100 g/l din sare de dimetilamina Substanta activa : acid 2.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 Cod produs Cod varietate 242012 116 242012 117 242012 118 242012 119 242012 120 242012 121 242012 122 242012 123 242012 124 242012 125 242012 126 242012 127 242012 128 242012 129 242012 130 242012 131 242012 132 242012 133 242012 134 242012 135 242012 136 242012 137 242012 138 242012 139 242012 140 242012 141 242012 142 242012 143 242012 144 242012 145 242012 146 242012 147 242012 148 242012 149 242012 150 242012 151 242012 152 242012 153 242012 154 242012 155 242012 156 242012 157 242012 158 242012 159 242012 160 242012 161 242012 162 242012 163 242012 164 242012 165 242012 166 242012 167 242012 168 242012 169 242012 170 242012 171 242012 172 242012 173 242012 174 242012 175 242012 176 242012 177 242012 178 242012 179 Denumire produs Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.SELECT SUPER Erbicid .na 1.EFASATE 36 CS Erbicid .DOMINATOR Erbicid .FURORE SUPER 75 EW Erbicid . Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.FRONTIER FORTE Erbicid .DIALON SUPER Erbicid .METRIPAZ 70 WP Erbicid .PIVOT 100 SL Erbicid . Bidon 10 litri Pret franco ferma.GESAGARD 500 FW Erbicid .VENZAR Erbicid .GRAMOXONE 200 SL Erbicid .PANTERA 40 EC Erbicid .GUARDIAN EXTRA Erbicid .PIVOT 100 LC Erbicid .KING STAR 75 WG Erbicid . . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.a.4-d din sare de dimetilamina 600 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : prometrin 50% Substanta activa : foramsulfuron 22.MISTRAL 4 SC Erbicid . 5 kg Pret franco ferma.GESAGARD 500 FW Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.CALLISTO 480 SC Erbicid .FRONTIER FORTE Erbicid .DICOPUR MP Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.2.STOMP 330 EC Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.ROUNDUP Erbicid .4% Substanta activa : oxadiargil 400 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : glifosat din sare de izopropilamina 360 g/l Substanta activa : acetoclor Substanta activa : amidosulfuron 5%+iodosulfuron-metil-na 1.GREENZID NPK Caracteristici produs Substanta activa : 2. 1 kg Pret franco ferma.5 g/l Substanta activa : fenoxaprop etil 75 g/l Substanta activa : acetoclor 820-860 g/l+antidot Substanta activa : acetoclor 360 g/l +atrazin 180 g/l Substanta activa : acetoclor 900 -940 g/l Substanta activa : tribenuron metil Substanta activa : izoxaflutol 50 g/l + atrazin 500 g/l Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : quizalofop-p-tefuril 40 g/l Substanta activa : alaclor 33. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.DUAL GOLD 960 EC Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.LACORN COMBI Erbicid . 3 kg Pret franco ferma.SANAZIN 50 SC Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.DMA6 Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.SEKATOR Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.ROUNDUP READY Erbicid .GRANSTAR Erbicid . 5 kg Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.FUSILADE SUPER Erbicid . Bidon 5 litri Anexa 1.25% Substanta activa : cletodim 120 g/l Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : pendimetalin 330 g/l Substanta activa : pendimetalin 300 g/l+atrazin 200 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : bentazon 480 g/l+wettol 150 g/l Substanta activa : mesotrine 480 g/l Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : 320 g/l bentazon + 90 g/l dicamba Substanta activa : fluroxipir 250 g/l Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : acid 2. Bidon 20 litri Pret franco ferma. Bidon 10 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.DUAL GOLD 960 SC Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.HARNESS Erbicid .EQUIP Erbicid . Pret franco ferma. Bidon 20 litri sau 200 litri Pret franco ferma.RAFT Erbicid .FUSILADE FORTE Erbicid .FOLAR 525 FW Erbicid .GLIFOCIG Erbicid .MERLIN MIX Erbicid . Pret franco ferma.CAMBIO Erbicid .STOMP 330 EC Erbicid . Bidon 20 litri Pret franco ferma. Pret franco ferma.TREFLAN 48 CE Erbicid .SENCOR 70 WP Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.SENCOR 70 WP Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.DICOPUR D Erbicid .

Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.GLYPHOCHEM 360/COSMIC Erbicid .a.GLYPHOCHEM 360/COSMIC Erbicid .GALAXY Erbicid .tonica generala vitamina vitamina vitamina vitamina vitamina solutie 500 ml / flacon ester apocarotenic cantaxantina complex de vitamine Conditii de comercializare Pret franco ferma.AFALON Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 20 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.ICEDIN SUPER RV Erbicid .CLIOPHAR 300 SL Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.KABUKI 2. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma.MISTRAL 4 SC Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma.TOUCH DOWN Erbicid .LINTUR 70 WG Erbicid .9% Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : s-metolaclor 400 g/l+atrazin 320 g/l Substanta activa : glifosat trimesium 480 g/l Substanta activa : acetoclor 800 g/l + ad 67 80 g/l Substanta activa : propisoclor 720 g/l Substanta activa : acetoclor 30%+ atrazin 20%+ad 67 3% Substanta activa : nicosulfuron 40 g/l Substanta activa : acid 2.DANCOR 70 WG Erbicid .1%+dicamba 65.MERLIN MIX Erbicid .SDMA 600 NH Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.FRONTIER 900 Erbicid .FRONTIER 900 Erbicid .MERLIN MIX Erbicid .MISTRAL 4 SC Erbicid .TREFLAN 48 CE Erbicid .5% Substanta activa : atrazin 500 g/l Substanta activa : cliopirlid 300 g/l Substanta activa : glyphosat 360 g/l + adjuvant 210 g/l Substanta activa : glyphosat 360 g/l + adjuvant 210 g/l Substanta activa : acid 2.MUSTANG Erbicid .PYRAMIN FL Erbicid .5%+dicamba 60% Substanta activa : cicloxidim 100 g/l Substanta activa : dimetenamid 900 g/l Substanta activa : dimetenamid 900 g/l Substanta activa : dimetenamid 720 g/l Substanta activa : dimetenamid 720 g/l Substanta activa : bentazon 360 g/l+acifluorfen 80 g/l Substanta activa : imazetapir 100 g/l Substanta activa : cloridazon 430 g/l Substanta activa : pendimetalin 330 g/l Substanta activa : pendimetalin 330 g/l factor hemolitic in reactia de fixare a complementului factor hemolitic in reactia de fixare a complementului factor hemolitic in reactia de fixare a complementului factor hemolitic in reactia de fixare a complementului vitamina vitamina supliment de vitamine.FOCUS ULTRA Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.TRIFLUREX 48 CE Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. 1 kg Pret franco ferma.PRIMESTRA GOLD 720 SC Erbicid .SANGLYPHO Erbicid .AGIL 100 EC Erbicid .4 D SARE DMA 600 RV Erbicid . .8INJ100ML(P)(9) Borogluconat Calciu Calciu gluconic 10% 100 ml(9) Calphos 500 ml Carophyll galben cutie x 5 kg Carophyll rosu cutie x 5 kg Choriovitan pulbere cutie x 1 kg Caracteristici produs Substanta activa : triasulfuron 4. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma. Bidon 5 litri Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.4-d 300 g/l Substanta activa : piraflufen etil 2% Substanta activa : linuron 47. Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.GOAL 2E Erbicid .ASSERT 250 LC Erbicid .FRONTIER FORTE Erbicid .25 g/l + acid 2.4-d 300 g/l+dicamba 100 g/l Substanta activa : isoxaflutol 50 g/l+atrazin 500 g/l Substanta activa : isoxaflutol 50 g/l+atrazin 500 g/l Substanta activa : dicamba 100 g/l+acid 2.STOMP 330 EC Alexina Alexina Alexina Alexina Alexina (mii doze) Alfafer + Vit B12 100 ml (9) Aminovit premix Borogluconat Borogluconat Calciu 100ml(38%)(9) Borogluconat Calciu . Bidon 5 litri Pret franco ferma.4-d 675 g/l Substanta activa : oxifluorfen 240 g/l Substanta activa : acid 2.4-d 500 g/l Substanta activa : pendimetalin 330 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : propaquizafop 100 g/l Substanta activa : florasulam 6.STOMP 330 EC Erbicid . Bidon 5 litri 1l 5l 1 kg 5l 10 l 1l 1l 10 l 1l 10 l 10 l 1 l sau 5 l 10 kg 1l 5l flx50dz flx55dz flx60dz flx70dz doze flx100ml kg flx100ml flx100ml flx100ml flx100 ml flx500 ml flx500ml kg kg kg Anexa 1.5% Substanta activa : metribuzin 70% Substanta activa : glifosat 360 g/l Substanta activa : 824 g/l amine grase etoxilate Substanta activa : piraflufen etil 2.3% solutie injectabila.2.PIVOT 100 SL Erbicid .5 EC Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.SELECT SUPER Erbicid .1% .PANTERA 40 EC Erbicid .ARRAT WG Erbicid .Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 204300 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 242012 180 242012 181 242012 182 242012 183 242012 184 242012 185 242012 186 242012 187 242012 188 242012 189 242012 190 242012 191 242012 192 242012 193 242012 194 242012 195 242012 196 242012 197 242012 198 242012 199 242012 200 242012 201 242012 202 242012 203 242012 204 242012 205 242012 206 242012 207 242012 208 242012 209 242012 210 242012 211 242012 212 242012 213 242012 214 242012 215 242012 216 242012 217 242012 218 242012 219 242012 220 242012 221 242012 222 242012 223 242012 224 242012 225 242012 226 242012 227 24415190 1 24415190 2 24415190 3 24415190 4 24415190 5 24415190 6 24415190 7 24415190 8 24415190 9 24415190 10 24415190 11 24415190 12 24415190 13 24415190 14 24415190 15 24415190 16 Denumire produs Erbicid .BASAGRAN FORTE Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.ERUNIT A 530 FW Erbicid .CALITRAZ 500 SC Erbicid . Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma. Bidon 1 litru Pret franco ferma.4-d 325 g/l Substanta activa : quizalofop-p-tefuril 40 g/l Substanta activa : cletodim 120 g/l Substanta activa : trifluralin 480 g/l Substanta activa : tepraloxidin 50 g/l Substanta activa : imazametabenz 250 g/l Substanta activa : tritosulfuron 25%+dicamba 50% Substanta activa : bentazon 480 g/l+wettol 150 g/l Substanta activa : 320 g/l bentazon+ 90 g/l dicamba Substanta activa : tritosulfuron 12.ARAMO 50 Erbicid .PROPONIT 720 EC Erbicid .FRONTIER FORTE Erbicid .ACENIT A 880 EC Erbicid . aminoacizi 0.CALLAN Erbicid . Bidon 1 litru sau 5 litri Pret franco ferma.ECOPART 2 SC Erbicid .STOMP 330 EC Erbicid .OLTISAN M Erbicid .FRIGATE Erbicid .CAMBIO Erbicid . Bidon 5 litri Pret franco ferma.0.

flacon x 100ml Clortadona TS Cofamox 20 Colimicin 1 kg Colisultrix Colisultrix Covinan 20 ml Caracteristici produs Conditii de comercializare vitamine litru vitamina kg vitamina kg vitamina solutie 100 ml / flacon flx100ml vitamina E flx50ml sol. semisolide divizate in tuburi buc. cloranfenicol inj . minerale cutie vitamine solutie 1 l / flacon flx1l vitamine solutie 5 l / flacon flx5l sol. plic 100 g plic antibiotic solutie 20 ml / flacon flx20ml Anexa 1.antibiotic flx100ml amoxicilina trihidrat flx100ml eritromicina.injectabila biostimulatoare antistress flx100ml vitamina flx100ml vitamina flx100ml pulbere fina amorfa culoare roz g solutie buvabila biostimulator litru vitamina flx20ml vitamina flx100ml solutie buvabila antioxidant pentru combaterea encefalomalaciei si miodistrofiei litru solutie buvabila antihemoragica litru complex de vitamine flx100ml complex de vitamine litru vitamina A.100 tablete / cutie cutie sol. minerale chelatate. fl. vitamina flx100ml vitamine. Ivermectina flx200ml Ivermectina flx50ml enrofloxacina flx100ml colistin+spiramicin. fl 100 ml flx100ml antibiotic buc.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24415190 17 24415190 18 24415190 19 24415190 21 24415190 22 24415190 23 24415190 24 24415190 25 24415190 26 24415190 27 24415190 28 24415190 29 24415190 30 24415190 31 24415190 32 24415190 33 24415190 34 24415190 35 24415190 36 24415190 37 24415190 38 24415190 39 24415190 40 24415190 41 24415190 42 24415190 43 24415190 44 24415190 45 24415190 46 24415190 47 24415190 48 24415190 49 24415190 50 24415190 51 24415190 52 24415190 53 24415190 54 24415190 55 24415190 56 24415190 57 24415190 58 24415490 1 24415490 2 24415490 3 24415490 4 24415490 5 24415490 6 24415490 7 24415490 8 24415490 9 24415490 11 24415490 12 24415490 13 24415490 14 24415490 16 24415490 17 24415490 18 24415490 19 24415490 20 24415490 21 24415490 22 24415490 23 24415490 24 24415490 25 Denumire produs Complex polivitaminic CPVM A1-40 (LNB-3242) CPVM A2-35 (LNB-3241) Ferdex 100 ml Flatulex inj. (A&S) (9) Amoxicillina Trihy 75% 1 kg Amoxicillina Trihy 75% 100 g Ampicilina 10% pulbere hidrosolubila * 1 kg Ampiclox LCSR seringa x 4.prednisolon.starilor alergice. Ca+ Mg SOL. aminoacizi. fosfor cutie calciu. cutie 1 kg kg trimetoprim+colistin sulfat.injectabila troficizanta si antitoxica flx100ml vitamina E kg vitamina E 100 g complex de vitamine kg complex de vitamine plic vitamina buc. flacon x 50 ml Glucoza 33% Ivasept cutie x 1 kg Ivasept pulbere plic x 100 gr Ivavit pulbere cutie x 1 kg Ivavit pulbere plic x 50 gr Jol/5L (L) Minerasol Multivit Novacoc forte Pigstrong fl x 250 ml Rovimix C-EC saci x 25 kg Rovimix D3-500 saci x 20 kg Rovimix E-50AS saci x 25 kg Roxazyme G2 granulat sac x 20 kg Sa-37 tab SOL. cut 1 kg kg tablete 200 mg-20 tablete/cutie cutie antibiotic flx100ml tilozina.D3. x 50 ml Baytril 5% inj.starilor alergice. minerale cutie vitamine. estolat 25 mg.1 kg / flacon kg antibiotic pulbere 100 g / flacon 100 g pulbere hidrosilubila. tr flx1kg amoxicilina. flacon x 50 ml AMOXICILINA 20o/o 100 ml inj.E flx50ml antibiotic flx100ml antibiotic pulbere concentratie 75% .injectabila pentru combaterea hipocalcemiilor. sulfadimidinasodica 100 mg.a. antibiotic cu spectru larg kg cloxacilina buc.anafilactice flx50ml sol. cutie 1 kg kg antibiotic pulbere 1 kg / flacon flx1kg trimetoprim+colistin sulfat.5ml Ampidexalone Ascomicin 40 gr (9) Asocilin Asocilin 20g Baymec 1% inj. fl x 200 ml Baymec 1% inj.injectabila biostimulatoare antistress flx50ml sol. ampicilina. neomicina sulfat 35 mg. antibiotic unguent buc. fosfor cutie vitamine.injectabila pentru combaterea hipocalcemiilor. Ca+ Mg Vetstar Ca+P cutie x 30 tablete Vetstar Ca+P cutie x 70 tablete Vetstar min+vit cutie x 30 tablete Vetstar min+vit cutie x 70 tablete Vitamin 2 Vitamin 3 Vitamina AD 3 E Vitamina AD 3 E Vitamina AD3E injectabila 100 ml (9) Vitamina AD3E-buv Vitamina B 12 pulbere 1% Vitamina B complex * 1 l Vitamina B1+B6 20 ml (9) Vitamina C 10% 100 ml (9) Vitamina E * 1 l Vitamina K3 * 1 l Vitamm 2 Vitamm 2 Zingul AD3E inj. flacon x 100 ml Belcospira Cefa-Cure 200 mg 20 tab Cepetyl Cepetyl 100 ml Clamoxyl LA inj. solutie orala litru vitamine flx100ml vitamine. . acizi grasi flx250ml vitamina C pulbere kg vitamina d3 pulbere kg vitamina E pulbere kg complex enzimatic : kg vitamine .anafilactice flx100ml calciu.

4 antibiot.plagilor tratarea infectiilor cutanate. prednistolan antibiotic procain benzilpenicilin.antibiotic lincomicina antibiotic lincomicina lincomicina vaccin antiinflamator injectabil solutie 250 ml / flacon antibiotic comb.sol. 100 ml Furogal Furogal O (9) Furogal T (9) Galimicin Galiprotect Galisan pulbere Geliprime Gelliprim oral 1 l Gelliprim oral 50 l Gentamicina Gentamicina 10o/o 50 ml inj. flacon x 50 ml Dihidrostreptomicina flacon x 100 ml Draxxin Efitard Efitard 4000000 UI Efitard 800000 UI Engemycin 100 ml Enrofloxacina Enrofloxacina Enrofloxacina 10o/o BUV.mix 15 kg (9) Kanamicina 25% 50 ml Lincmicin spectinomicin pulb Lincomix sac x 5 kg Lincophyl 10 Linco-Spectin 100 pulb. flacon x 40 ml Mibazon suspensie Caracteristici produs antibiotic solutie 100 ml / flacon antibiotic solutie 100 ml / flacon antibiotic solutie 100 ml / flacon antibiotic antibiotic dexamethasone DHS.a.plagilor cu antibiotic tratarea infectiilor cutanate.plagilor cu antibiotic tratarea infectiilor cutanate.x 1L Eritrom * 1 kg Eritromicina 20% pulbere cutie x 500 gr Eritromicina 5% pulbere cutie x 227 gr Eritromicina 5% pulbere plic x 28 gr Eritromicina 6% 100 g (9) Filoron x 1L Floron inj. flacon x 100 ml Messipen inj. x 150 gr Linco-Spectin inj.antibiotic florfenicol 30% inj .2% x 50 ml (9) Dexamethasone 100 ml (9) Dexamethasone inj. neomicină. x 100 ml Locamicin Longamox Longamox LA 250 ml Mamexine Mastijet forte Mastijet forte Merisolon Merisolone Messipen inj. antimicrobiana cu spectru larg eritromicina tiocianat eritromicina tiocianat eritromicina tiocianat antibiotic florfenicol . bacitracină.plagilor tratarea infectiilor cutanate.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24415490 26 24415490 27 24415490 28 24415490 29 24415490 30 24415490 31 24415490 32 24415490 33 24415490 34 24415490 35 24415490 36 24415490 37 24415490 38 24415490 39 24415490 40 24415490 41 24415490 42 24415490 43 24415490 44 24415490 45 24415490 46 24415490 47 24415490 48 24415490 49 24415490 50 24415490 51 24415490 52 24415490 53 24415490 54 24415490 55 24415490 56 24415490 57 24415490 58 24415490 59 24415490 60 24415490 61 24415490 62 24415490 63 24415490 64 24415490 65 24415490 66 24415490 67 24415490 68 24415490 69 24415490 70 24415490 71 24415490 72 24415490 73 24415490 74 24415490 75 24415490 76 24415490 77 24415490 79 24415490 80 24415490 81 24415490 82 24415490 83 24415490 84 24415490 85 24415490 86 24415490 87 24415490 88 24415490 89 24415490 90 Denumire produs Depocilin 100 ml Depomycin 100 ml Depomycin 250 ml Dexametazone 0.plagilor tratarea infectiilor cutanate. sulfat antibiotic antibiotic pulbere injectabila sterila pulbere injectabila sterila antibiotic solutie 100 ml / flacon antibiotic antibiotic buvabil antibiotic antibiotic antibiotic antibiotic buvabil enrofloxacina 10% solutie orala .plagilor cu antibiotic spray cicatrizant antibiotic solutie injectabila sterila lincomicina+spectinomicina . (9) Gentamicina 5% flacon x 100 ml Gentamicina 5% flacon x 50 ml Herbasept simplu 400g Herbasept simplu 70ml Herbasept simplu 800g Herbasept unguent 400g Herbasept unguent 70 ml Herbasept unguent 800g Herbasol spray 100 ml Iver . neomicina oxitetraciclină. neomicina. fl.1 litru (9) Enrofloxacina 10o/o INJ 100 ml (9) Enrofloxacina 5o/o SOL INJ100 ml (9) Enrovet Enroxil 10% buv.orala . flx150 g flx100 ml flacon flx100 ml flx250 ml seringa seringa seringa flx100 ml flx100 ml flx100 ml flx40 ml tub Anexa 1. . fl 100 ml ampicilina ampicilina semisolide divizate in tuburi Conditii de comercializare flx100ml flx100ml flx100ml flx50ml flx100ml flx50ml flx100ml flx100 ml flx100 ml flacon flacon flx100 ml flx100ml flx1litru litru flx100ml flx100ml litru litru kg cutie cutie plic cutie litru flx100ml cutie cutie cutie plicx100 g plicx100 g plicx100 g flx100 g flx1l flx5l flx100 ml flx50 ml flx100 ml flx50 ml cutie tub cutie cutie tub cutie flx100 ml cutie flx50 ml kg kg buc.antibiotic pulbere hidrosilubila. fl.antibiotic 20 comprimate antibiotic antibiotic antibiotic antibiotic antibiotic antibiotic antibiotic solutie administratie orala 1 l / flacon antibiotic solutie administratie orala 5 l / flacon antibiotic antibiotic gentamicina sulfat gentamicina sulfat tratarea infectiilor cutanate. tetraciclina.

flacon x 100 ml Paracillin SP 250 g Pathozone SYR seringa x 10ml Pen Strep 100 ml Pen Strep x 100 ml (9) Penstrep inj Propamicin 3200000 UI Propamicin 900000 UI Propamicina Pulmotil 200 premix Pulmotil acx 240ml Remacycline LA Ronaxan 100 Ronaxan 20 Ronaxan 250 Sinulox LC Stomorgyl 10 Stomorgyl 2 Streptomicina 3g Streptomicina 5 g Suanovil Suanovil Sulfococcirom Super layer Super layer Synulox 250mg/tb folie x 10 tablete Synulox 50mg/tb folie x 10 tablete Synulox LC Synulox LCSR seringa x 4.antiinflamator antibiotic procain penicilina procain penicilina oxytetraciclina HCl oxytetraciclina HCl antibiotic solutie 100 ml / flacon antibiotic kanamicina sulfat comprimate u norfloxacina norfloxacina 20%. fl 100 ml spiramicina. pulbere administrare orala antibiotic buvabil benzatin cloxacilina antibiotic antibiotic antibiotic antibiotic pulbere amorfa galbena oxytetraciclina oxytetraciclina oxytetraciclina oxytetraciclina HCl oxytetraciclina HCl oxytetraciclina HCl procain penicilina G antibiotic pulbere 100 ml / flacon cefoperazona penicilina + streptomicina inj.antibiotic solutie orala de tilmicozin . flx20ml tub kg litru seringa flx100 ml flx100 ml kg flx100 g kg flx100 ml flx100 ml flx50 g plic cutie flx200 ml flx100 ml flx100 ml seringa flx100 ml flx100 ml flx100 ml flacon flacon flx100 ml kg flx240ml flx100ml cutie cutie cutie seringa cutie cutie flx3 g flx5 g flx100 ml flx250 ml cutie kg plic folie folie seringa seringa flx100 ml flx40 ml buc. cut 20 cpr pulbere injectabila sterila pulbere injectabila sterila spiramicina. flacon x 40ml Teramicyn spray 150 ml Thiamil200 100 ml TIAMULIN 10% x 100 ml (9) Tiamulina 10% 1 l Tripedin 1200000 UI Tripedin 1200000 UI Tylosin Tartrate pulbere plic x 100 gr Vanegent c Caracteristici produs unguent antimicotic. etc.premix .a.antimicrobian. D3. D3.antibiotic oxitetraciclina. E. B12. .5ml Oxitetraciclina Oxitetraciclina 10% 100 ml (9) Oxitetraciclina 20% 1 kg (9) Oxitetraciclina 20% 100 g (9) Oxitetraciclina clorhidrat Oxyvet 10% flacon x 100 ml Oxyvet 20% INJ. cut 20 cpr doxicilina. fl 100 ml doxicilina. cut 20 cpr spiramicina + metronidazol. flacon x 100 ml Neo Ampivet inj. LA flacon x 100 ml Oxyvet 20% LA flacon x 50 ml Oxyvet 20% pulbere plic x 50 gr Oxyvet pessaries cutie x 20 tablete Oxyvet Spray flacon x 200 ml (150 gr) Pangolamin Inj. K3.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24415490 91 24415490 92 24415490 93 24415490 94 24415490 95 24415490 96 24415490 97 24415490 98 24415490 99 24415490 100 24415490 102 24415490 103 24415490 104 24415490 105 24415490 106 24415490 107 24415490 108 24415490 109 24415490 110 24415490 111 24415490 112 24415490 113 24415490 114 24415490 115 24415490 116 24415490 117 24415490 118 24415490 119 24415490 120 24415490 121 24415490 122 24415490 123 24415490 124 24415490 125 24415490 126 24415490 127 24415490 128 24415490 129 24415490 130 24415490 131 24415490 132 24415490 133 24415490 134 24415490 135 24415490 136 24415490 137 24415490 138 24415490 139 24415490 140 24415490 141 24415490 142 24415490 143 24415490 144 24415490 145 24415490 146 24415490 147 24415490 148 24415490 149 24415490 150 24415490 151 24415490 152 24415490 153 24415490 155 24415490 156 Denumire produs Micocidin Micodermin Moldamin Neo Ampivet inj. cut 1 kg oxitetraciclina+vit. cut 10 cpr doxicilina. B2.antibiotic antibiotic penicilină+streptomicină pulbere injectabila sterila pulbere injectabila sterila antibiotic tilmicozin . flacon x 20 ml Noredon c Norflox 200 Norfloxarom Orbenin EDC seringa x 4. K3. flx100 ml flx100 ml flx1l fiola fiola plic tub Anexa 1. E. cut 10 cpr amoxacilină+Acid clovulonic spiramicina + metronidazol. flacon x 100ml Synulox RTU inj. etc. amoxicilina trihidrat amoxicilina trihidrat oxitetraciclină antibiotic solutie 100 ml / flacon antibiotic antibiotic solutie 10% q l / flacon antibiotic pulbere injectabila sterila tylosin tartrate comprimate cu gentamicina Conditii de comercializare flacon cutiex50g fiole 1200 UI flx100 ml flx50 ml cutie plic flx100 ml buc. B12. .5ml Synulox RTU inj.clavulanic. B2. plic 100 g amoxicilina trihidrat amoxicilina trihidrat ac. flacon x 50 ml Neo Ampivet pulbere cutie x 500 gr Neo Ampivet pulbere plic x 100 gr Neopen 100 ml Neoxigal 100 cp (9) Niger inj.A. fl 250 ml antibiotic oxitetraciclina+vit.A.

87%. 7.5% flacon x 1 l Sofomax Sofomax Sofomax Taktic Taktic Triantelm Valbazel 10% 1 litru (9) Valbazel 2.5 Canider U Cestal plus Cyper .Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24415490 157 24416030 1 24416030 2 24416030 3 24416030 4 24416030 5 24416030 6 24416030 7 24416030 8 24416030 9 24416030 10 24416030 11 24416030 12 24416030 13 24416030 14 24416030 15 24416030 16 24416030 17 24416030 18 24416030 19 24416030 20 24416030 21 24416030 22 24416030 23 24416030 24 24416030 25 24416030 26 24416030 27 24416030 28 24416030 29 24416030 30 24416030 31 24416030 32 24416030 33 24416030 34 24416030 35 24416030 36 24416030 37 24416030 38 24416030 39 24416030 40 24416030 41 24416030 42 24416030 43 24416030 44 24416030 45 24416030 46 24416030 47 24416030 48 24416030 49 24416030 50 24416030 51 24416030 52 24416030 53 24416030 54 24416030 55 24416030 56 24416030 57 24416030 58 24416030 59 24416030 60 24416030 61 24416030 62 24416030 63 Denumire produs Vanoxi c Advantix 100 (4-10 kg) cutie x 4pipete x 1ml Advantix 250 (10-25kg) cutie x 4pip. buc.1 l / flacon solutie pentru deparazitare solutie pentru deparazitare antiparazitar solutie injectabila sterila solutie injectabila sterila ivermectina 1%.5 1 ltr (9) Ivermectin Ivermectina 10 ml sol. 1% Ivomec injectabil Ivomec injectabil Ivomec plus Ivomec plus Ivotan LA 100 ml Ivotan LA 12*20 ml Ivotan LA 20 ml Ivotan LA 50 ml Ivotan LA 500 ml Leva 100 Panacur 250 mg Panacur pasta Parartak Ratistop 400 Gr Ratostop Forte 400 g Sebacil P. buc. buc. . fl 50 ml ivermectina 1%.Vet x 1 LTR (9) Dectomax Dovenix Ectocid x10g Ectocid x50g Ecvipast N 36 g / 30 ml (9) Eqvalan Eqvamec P 6 ml (9) Frontline Galifos 100 g (9) Gardal 1. seringa deparazitare antiparazitar extern deparazitare antiparazitar solutie concentratie 1. fl 50 ml ivermectina + clorsulon. cutie cutie cutie litru litru flx1 litru flx100 ml flx250 ml flx5 litri cutie litru litru litru litru litru litru litru litru cutie cutie Anexa 1. imidacloprid antiparazitar antiparazitar antiparazitar antiparazitar granule 2.9% Gardal 10% Helmizol A 10 1 ltr (9) Helmizol A 2. x 2. imidacloprid permethrin.9% .1% Ivermectina 50 ml sol.5% 1 litru (9) Vermaton Vermitan Vermitan Vermitan 10% Vermitan 10% 1L Vermitan 2.5ml Advantix 40 (<4kg) cutie x 4pipete x 0.1 tb / cutie antiparazitar seringa 24 g antiparazitar intern deparazitare deparazitare phoxim antiparazitar intern solutie 1 l / flacon solutie 100 ml / flacon antiparazitar solutie 250ml / flacon antiparazitar solutie 5 l / flacon antiparazitar . imidacloprid permethrin. buc.4ml Advantix 400 (25-40kg) cutie x 4pipete x 4ml Alfa mustox 150 Alfa mustox 1kg Alfa mustox 20kg Beremil granule Bolfo pudra fl x 100 g Butox Butox 50 Butox 7. fl 250 ml pulbere antiectoparazitar pulbere antiectoparazitar deparazitare ivermectina 1.O. fl 500 ml antiparazitar solutie 100 ml / flacon antiparazitar solutie 12 doze*20 ml / flacon antiparazitar solutie 20 ml / flacon antiparazitar solutie 50 ml / flacon antiparazitar solutie 500 ml / flacon antiparazitar injectabil antiparazitar tablete concentratie 250 mg .1 l / flacon antiparazitar solutie concentratie 10% . kg kg flacon flx100g flx100 ml litru flx250 ml tubx40g cutie litru flx100 ml flx250 ml cutie cutie flx30ml seringa flx6 ml flx100 ml flx100 g litru litru litru litru flx50ml flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flx100 ml cutie buc.a.1 tableta / cutie deparazitare deparazitare albendazol-soluţie orală antiparazitar intern deparazitar intern antiparazitar albendazol 10% sol orala antiparazitara antiparazitar deparazitare deparazitare Conditii de comercializare tub buc.5% Vermizol A 10 100 cp (9) Vermizol A 100 50 cp (9) Caracteristici produs comprimate cu oxitetraciclina permethrin.36 g / flacon propoxur antiparazitar extern antiparazitar solutie 1 l / flacon antiparazitar solutie 250ml / flacon unguent antimicrobian si antiparazitar antiparazitar intern deparazitare antiparazitar nitroxinil 25%. imidacloprid permethrin. fl 500 ml ivermectina + clorsulon.

fl 20 ml ketoprofen. flacon x 5 ml Folligon Prosolvin 20 ml Receptal 10 ml Albastru de metilen * 1 l Albastru de metilen 100 ml Albastru metilen 100 ml (9) Aldezin veterinar (litri) ASCOMICIN 40 gr (9) Clortimulin X 25 KG (SAC) (9) Eqvagel CM. coccidiostatic comprimate cu albendazol lasalocid de sodiu cyflutrin toltrazuril toltrazuril flumethrin antiinflamator concentratie 24% solutie 100 ml / flacon antiinflamator solutie concentratie 2.50 ml antiinflamator solutie administrata orala concentratie 10% 1 l pulbere antidiareica solutie antidiareica antiinflamator solutie 50 ml / flacon fl 100 ds ketoprofen.antipruriginos antiinflamator injectabil solutie 100 ml / flacon antiinflamator solutie 50 ml / flacon PGF2ALFA antidiaree antiinflamator solutie injectabila concentratie 10% . fl 50 ml cutie x 10 benzi pulbere injectabila sterila seringa anestezic solutie 50 ml / flacon unguent antimicrobian antigen MG 10 ml / flacon antigen MS 10 ml / flacon antigen SP 10 ml / flacon Conditii de comercializare litru flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flx1 litru flx100 ml flx100 ml litru tub kg kg flx100 ml litru cutie flx200 ml bidon 1 l bidon 30 l bidon 5 l flx100 ml tubx60g kg kg cutie cutie litru tub kg litru litru flx250 ml cutie flx100ml flx100ml seringa cutie flx100ml flx50ml flx10ml buc. Orala. cut 10 cpr ketoprofen.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24416030 64 24421280 1 24421280 2 24421280 3 24421280 4 24421280 5 24421280 6 24421280 7 24421280 8 24421320 1 24421320 2 24421320 3 24421320 4 24421320 5 24421320 6 24421320 7 24421320 8 24421320 9 24421320 10 24421320 11 24421320 12 24421320 13 24421320 14 24421320 15 24421320 16 24421320 17 24421380 1 24421380 2 24421380 3 24421380 4 24421380 5 24421380 6 24421380 7 24421380 8 24421380 9 24421380 10 24421380 11 24421380 12 24421380 13 24421380 16 24421380 17 24421380 18 24421380 19 24421380 20 24421380 21 24421380 22 24421380 23 24421380 24 24421380 25 24421380 26 24421380 27 24421380 28 24421380 29 24421380 30 24421380 31 24421380 32 24421380 33 24421380 34 24421380 35 24421380 36 24421380 37 24421380 38 24421380 39 24421380 40 Denumire produs Volbazen Chorulon Chorulon Chronogest 30 mg Chronogest 45 mg Depo-Promone inj.cicatrizant spray dezinfectant 200 ml / flacon 4cloro3metilfenol + 2benzil4clorofenol 4cloro3metilfenol + 2benzil4clorofenol 4cloro3metilfenol + 2benzil4clorofenol dezifectant unguent antimicotic si antibacterian peroximonosulfat de potasiu . cut 10 cpr ketoprofen. flacon x 250 ml Bayvarol Srips cutie x 4 benzi Borgal 24% 100 ml Cobactan 2.a.5% solutie orala flacon x 1 l Baycox 5% susp.antiinflamator. antiinflamator albendazole albendazole amproluim 25% sol. flacon x 10 ml Enteroguard209 Floxidin 10% injectabila 50 ml Floxidin 10% oral 1 l Furaj medicamentat pentru pui 1 kg Herbaprim pulbere 250 g Herbaprim solutie 100 ml Hostacortin 50 ml Hyoresp Ketofen 10mg Ketofen 20mg Ketofen 5mg Ketofen inj 1% Ketofen inj 10% Mavrirol Moldamin 2400000 UI Nafpenzal DC Narcoxyl 2 Neotyl U Nobils MG antigen Nobils MS antigen Nobils SP antigen Caracteristici produs antiparazitar intern hormon 1500 unitati + 5 ml diluant / flacon hormon 5000 unitati + 5 ml diluant / flacon hormon 1500 unitati + 5 ml diluant / flacon hormon 1500 unitati + 5 ml diluant / flacon medroxiprogesteron hormon 1500 unitati + 5 ml diluant / flacon hormon 1500 unitati + 5 ml diluant / flacon hormon 1500 unitati + 5 ml diluant / flacon dezinfectant colorat solutie solutie dezifectant dezifectant unguent antimicrobian dezifectant dezifectant dezifectant dezifectant unguent antiseptic.5% 100 ml / flacon seringa unguent antiseptic.150g (9) Eter iodoformat 5% 100 ml (9) Forsept (litri) Mamosept U Neo spray Caf Prophyl Prophyl Prophyl Tinctura iod 100 ml (9) Unguent antimiotic Virkon x 1kg Acesal pulbere hidrosolubila * 1 kg Albendazole 2500 cutie x 50 tablete Albendazole 300 cutie x 50 tablete Amprolium 25% Ascacid can Avatec 15% CC premix sac x 20 kg Baycol EC 6% flacon x 1l Baycox 2.5% 100 ml Cobactan LC Dermosept Desavitzoo 100 ml Dexafort 50 ml Dinolyctic inj. cut 10 cpr ketoprofen. . antipiretic.dezinfectant pulbere hidrosilubila. analgezic. flx50ml litru kg cutie flx100 ml flx50ml flx100ml cutie cutie cutie flx20ml flx50ml cutie flacon seringa flx50ml seringa flx10ml flx10ml flx10ml Anexa 1.

contra agalaxiei vaccin pentru ovine si caprine vacc. combaterea varoozei la albine. flx3(2)ml flx10ml flx2 ml flx100ml flx250ml cutie flx20 ml cutie cutie litru kg kg kg flx200ml flx200ml litru kg plicx20 g cutie cutie kg plicx100 g litru cutie cutie flx10ml flx50ml flacon flacon flx200ml flx10ml flx25ml flx50ml flx100ml flx3(1)ml flx100ml flacon flx100ml flx250ml flx50dz flx100dz flx20dz flx100dz flx100dz flx100dz flx10dz flx25dz flx45dz flx50dz flx100dz fiola fiola fiola fiola flx100 dz Anexa 1.antihelmitic cu spectru larg fitaza fitaza pectinaza.injectabila luteolitica si ocitocica solutie injectabila pentru hidratare solutie injectabila pentru hidratare antiinflamator carprofen carprofen carprofen suspensie orala . Auvac diluant pentru vacc. flacon x 100 ml Proliz Proliz Proliz 2 ml (9) Rehidravit Rehidravit Rimadyl Rimadyl inj.indigestii la rumegatoare solutie levamisol levamisol levamisol table gel .indigestii la rumegatoare in covalescenta. bidon 1 l amitraz.viu contra Antraxului vaccin viu liofilizat tulpina Aujeszky vaccin viu liofilizat tulpina Aujeszky vaccin viu liofilizat tulpina Aujeszky vaccin viu liofilizat tulpina Aujeszky vaccin viu liofilizat tulpina Aujeszky vaccin inactivat uleios contra bolii Newcastle vaccin inactivat uleios contra bolii Newcastle vaccin viu liofilizat contra bolii Newcastle preparat cu tulpina CI 90 vaccin viu liofilizat contra bolii Newcastle preparat cu tulpina CI 91 vaccin viu liofilizat contra bolii Newcastle preparat cu tulpina LaSota .2% fl x 10 ml Phenilbutason Predef 2X inj.inactivat.table pe cutie sulfadimetoxin de sodiu + trimetoprim. cut 1 kg sulfadimetoxin de sodiu + trimetoprim. flaconx60 fitile amitraz. Oxytoxin 50 ml (A&S) (9) Perizin 3. plic 100 g sulfadimetoxin de sodiu + trimetoprim.hidroxidat.viu contra Antraxului vacc.a.90*500 dz Avipestosa * 100 dz Caracteristici produs semisolide divizate in tuburi unguent solutie otica antihelmitic antihelmitic coumaphos antiinflamator injectabil isoflupredon acetat sol. Ovizol sup. combaterea varoozei la albine. Auvac vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon diluant vaccin 200 ml / flacon Conditii de comercializare tub buc. flacon x 20ml Rimadyl T 20mg/tb cutie x 20 tablete Rimadyl T 50mg/tb cutie x 20 tablete Rombendazol suspensie 10% * 1 l Ronozyme P (CT) granular sac x 20 kg Ronozyme P5000 (CT) sac x 20 kg Ronozyme VP (CT) sac x 20 kg Rumdigestin Herba 200 ml Rumdigestin Herba plus 200 ml Ruminator Stozzon-L 20% cutie x 1 kg Stozzon-L 20% pulbere plic x 20g Stozzon-L 300 BOLI cutie x 50 tablete Table gel Trisulmix Trisulmix Trisulmix lichid Varachet Forte Varachet Forte Diluant Auvac Diluant Auvac Diluant oculo/nasal 1000 dz Diluant oculo/nasal 2500 dz Diluant pentru vaccin Marek 200 ml Diluant universal Diluant universal Diluant universal Diluant universal Diluant universal Diluvac Forte 100 ml 740 PET Nobivac diluant 1 dz Ser fiziologic Ser fiziologic Agavac Agavac Agavac Agavac 100 dz (9) ANTRAVAC 100 dz (9) ANTRAVAC 100 dz (9) Auvac Auvac Auvac Auvac Auvac Avipestiol F*100 dz Avipestiol F*750 dz Avipestivac CI .Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24421380 41 24421380 42 24421380 43 24421380 44 24421380 45 24421380 46 24421380 47 24421380 48 24421380 49 24421380 50 24421380 51 24421380 52 24421380 53 24421380 54 24421380 55 24421380 56 24421380 57 24421380 58 24421380 59 24421380 60 24421380 61 24421380 62 24421380 63 24421380 64 24421380 65 24421380 69 24421380 70 24421380 71 24421380 72 24421380 74 24421380 75 24421380 76 24421380 77 24421380 77 24422120 1 24422120 2 24422120 3 24422120 4 24422120 5 24422120 6 24422120 7 24422120 8 24422120 9 24422120 10 24422120 11 24422120 12 24422120 13 24422120 14 24422160 1 24422160 2 24422160 3 24422160 4 24422160 5 24422160 6 24422160 7 24422160 8 24422160 9 24422160 10 24422160 11 24422160 12 24422160 13 24422160 14 24422160 15 24422160 16 Denumire produs Osmatin unguent 35 g Osteocicatrat Otosept herba 300 ml Ovizol sup.injectabila luteolitica si ocitocica sol. flaconx60 fitile diluant pentru vacc. glucanaza in covalescenta. vaccin100ml / doza diluant vaccin 1 doza / flacon vaccin pentru ovine si caprine vaccin pentru ovine si caprine vacc. flx300ml fiolie cutie flx50 ml flx10ml flx100 ml buc.90*1000 dz Avipestivac CI .

hidroxidat contra leptospirozei la animale vacc.hidroxidat. suspensie injectabila contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle vaccin viu liofilizat tulpina La Sota vaccin vaccin viu liofilizat tulpina LS 79 contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle vaccin 80 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin 5000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin plus diluant 1000 doze / flacon Conditii de comercializare fiola fiola fiola fiola flx100 dz flx1000 dz flx1000 dz set flacon fiola flacon flacon flx1000 dz flx3000dz flx5000dz flx100dz flx100ml flx25dz flx100 ml flx50dz flx500dz flx1000dz flx2000dz flacon flx10dz flacon litru cutie flx1000dz fiola fiola flx10dz flx25dz flx50dz kg flx33dz flx100dz flx200dz flx40dz flx200dz flacon fiolax50 dz flx50dz flx100dz flx200dz flx500dz flx1000dz flx25dz flx100dz flx25dz flx50dz flx100dz flx500dz flx1000dz flx80dz flx1000dz flx2500dz flx1000dz flx2500dz flx5000dz flx1000dz flx1000dz flx2500dz flx1000dz Anexa 1.viu liof. cut 1 kg vacc. x 100 ml Cattlemaster Cepetyl 100 ml (9) Columbovac Di-Col Di-Col Di-Gal Equilis Equenza T 1 dz Erinvac Heptavac 250 ml Hiproviar S Imequil 10% Laringovac Larivac * 1000 dz Larivac * 500 dz Leptovac Leptovac Leptovac Lizina HCL sac x 25kg Mamivac Nedevac Nedevac Nedevac Nedevac 200 dz (9) Neocolipor Neumosuin Newvac La Sota Newvac La Sota Newvac La Sota Newvac La Sota Newvac La Sota Newvac La Sota Newvac La Sota 100 dz (9) Newvac LS 79 Newvac LS 80 Newvac LS 81 Newvac LS 82 Newvac LS 83 Nibilis Paramyxo P201 1*80 dz Nobilis Gumboro 228E 1000 dz Nobilis Gumboro 228E 2500 dz Nobilis Gumboro D79 1000 dz Nobilis Gumboro D79 2500 dz Nobilis Gumboro D79 5000 dz Nobilis ILT 1000 dz Nobilis Ma5+Clona30 1000 dz Nobilis Ma5+Clona30 2500 dz Nobilis OVO-DIPHTHER 1000 dz+diluant Caracteristici produs vaccin viu liofilizat contra bolii Newcastle preparat cu tulpina LaSota vaccin viu liofilizat contra bolii Newcastle preparat cu tulpina LaSota vaccin viu liofilizat contra variolei aviare preparat pe tulpina Columbara COL 81 vaccin viu liofilizat contra variolei aviare preparat pe tulpina Galinara MP1 vaccin viu liofilizat vaccin viu liofilizat vaccin set duze vaccin pasari spray vaccin pasari 15 l / flacon vaccin viu liofilizat contra bronsitei aviare vaccin 50 ml*10 doze / flacon vaccin 5 doze+diluant / flacon vaccin viu liofilizat tulpina H120 vaccin viu liofilizat tulpina H121 vaccin viu liofilizat tulpina H122 vaccin aviar butaphosphan vaccin vaccin suspensie inactivata paramixoviroza la porumbei vaccin viu liofilizat tulpina DVA-COL contra variolelei aviare vaccin viu liofilizat tulpina DVA-COL contra variolelei aviare vaccin viu liofilizat tulpina DVA-GAL/variola vaccin 1 doza / flacon vacc.inactivat.hidroxidat contra leptospirozei la animale vaccin contra diareilor neonatale porcine vacc.a.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24422160 17 24422160 18 24422160 19 24422160 20 24422160 21 24422160 22 24422160 23 24422160 24 24422160 25 24422160 26 24422160 27 24422160 28 24422160 29 24422160 30 24422160 31 24422160 32 24422160 33 24422160 34 24422160 35 24422160 36 24422160 37 24422160 38 24422160 39 24422160 40 24422160 41 24422160 42 24422160 43 24422160 44 24422160 45 24422160 46 24422160 47 24422160 48 24422160 49 24422160 50 24422160 51 24422160 52 24422160 53 24422160 54 24422160 55 24422160 56 24422160 57 24422160 58 24422160 59 24422160 60 24422160 61 24422160 62 24422160 63 24422160 64 24422160 65 24422160 66 24422160 67 24422160 68 24422160 69 24422160 70 24422160 71 24422160 72 24422160 73 24422160 74 24422160 75 24422160 76 24422160 77 24422160 78 24422160 79 24422160 80 Denumire produs Avipestosa *1000 dz Avipestosa *500 dz Avipox Columbar *1000 dz Avipox Galinar *1000 dz Biavac Biavac Biavac 1000 dz (9) Birchmeyer Birchmeyer Birovac H .120 * 1000 dz Bovilis Bovipast 50 ml 10 dz Bovilis IBR Marker 5 dz+dil Bronvac Bronvac Bronvac Bursito Catosal 10% fl.contra mamitei gangrenoase a oilor contra bolii de Newcastle contra bolii de Newcastle emulsie inactivata La Sota vaccin fl 25 ds vaccin inactivat impotriva pleuromneomoniei porcine. . Tulpina LTI contra laringotraheitei infectioase aviare vaccin viu liofilizat contra laringotraheitei infectioase vaccin viu liofilizat contra laringotraheitei infectioase vacc.hidroxidat contra leptospirozei la animale vacc.inactivat.inactivat.hidroxidat/rinopneumonia ecvina vaccin 1 doza / flacon vaccin viu tulpina La Sota flumeguine.inactivat.inactivat.

viu liof.viu liof. x 200 ml Ovoprotect * 500 dz Paramycoset x 250 dz Parvocan Liof Pentacan Liof Pestivac Pestivac Pestivac Pestivac Pestivac PG 600 PG 600 PG 601 Pneumosuivac Pneumosuivac x 50 dz (9) Polisprayer Porcilis App 100 ml / 50 dz Porcilis AR-T 50 ml / 25 dz Porcilis Begonia 50 ml / 225 dz Porcilis Col 50 ml / 25 dz Caracteristici produs vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon Vaccin liofilizat contra bronsitei infectioase la pasari vaccin 5000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin vaccin 1000 doze / flacon vaccin 500 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 2500 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin inactivat 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1000 doze / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin 1 doza / flacon vaccin vaccin trimethoprim trimethoprim trimethoprim trimethoprim trimethoprim trimethoprim vaccin inactivat uleios trivalent contra pseudopestei aviare vaccin vacc. Pesta porcina Gonadotrofina corionica + serica.Parvo. flacon x 50 ml Optiprime boli cutie x 50 tablete Optiprime Piglet flacon x 200 ml Optiprime pulbere cutie x 250 gr Optiprime suspensie orala fl. Pentavalent/Carre.contra pleuropneumoniei infectioase a porcului vaccin vaccin pasari 2. .5 l / flacon vaccin 50 doze * 100 ml / flacon vaccin 25 doze * 50 ml / flacon vaccin 225 doze * 50 ml / flacon vaccin 25 doze * 50 ml / flacon Conditii de comercializare flx1000dz flx1000dz flx1000dz doza flx5000dz flx2500dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx2500dz flx1000dz flx1000dz flx500dz flx1000dz flx2500dz flx1000dz flx2500dz flx1000dz flx2500dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flx1000dz flacon flacon flacon flacon flacon flacon flacon flx100 ml flx100 ml flx100 ml flx50 ml cutie flx200 ml cutie flx200 ml flx500 dz flx250 dz flx1dz flx1dz flx5dz flx10dz flx25dz flx50dz flx100dz doza flacon flacon flx50dz flx50dz flacon flacon flacon flacon flacon Anexa 1. Pesta porcina vacc.viu liof. flacon x 100 ml Optiprime 48% inj. Pesta porcina vacc.viu liof. Pesta porcina vacc.viu liof.viu liof. Pesta porcina vacc.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 Cod produs Cod varietate 24422160 81 24422160 82 24422160 83 24422160 84 24422160 85 24422160 86 24422160 87 24422160 88 24422160 89 24422160 90 24422160 91 24422160 92 24422160 93 24422160 94 24422160 95 24422160 96 24422160 97 24422160 98 24422160 99 24422160 100 24422160 101 24422160 102 24422160 103 24422160 104 24422160 105 24422160 106 24422160 107 24422160 108 24422160 109 24422160 110 24422160 111 24422160 112 24422160 113 24422160 114 24422160 115 24422160 116 24422160 117 24422160 118 24422160 119 24422160 120 24422160 121 24422160 122 24422160 123 24422160 124 24422160 125 24422160 126 24422160 127 24422160 128 24422160 129 24422160 130 24422160 131 24422160 132 24422160 133 24422160 134 24422160 135 24422160 136 24422160 137 24422160 138 24422160 139 24422160 140 24422160 141 24422160 142 24422160 143 24422160 144 Denumire produs Nobilis AE1143 1000 dz Nobilis CAV P4 1000 dz Nobilis EDS 1000 dz Nobilis IB 4-91 Nobilis IB H120 5000 dz Nobilis IB Ma5 2500 dz Nobilis IB multi+ND+EDS 1000 dz Nobilis IB+G+ND 1000 dz Nobilis IB+ND 1000 dz Nobilis IB+ND+EDS 1000 dz Nobilis IB4-91 1000 dz Nobilis IB4-91 2500 dz Nobilis La Sota Nobilis Marek THVLYO 1000 dz Nobilis Marek THVLYO 500 dz Nobilis MG6/85 1000 dz Nobilis ND C2 2500 dz Nobilis ND Clona30 1000 dz Nobilis ND Clona30 2500 dz Nobilis ND LaSota 1000 dz Nobilis ND LaSota 2500 dz Nobilis Newcavac 1000 dz Nobilis REO inac 1000 dz Nobilis REO+IB+G+ND 1000 dz Nobilis Reo2177 1000 dz Nobilis Rismavac+CA126 1000 dz Nobilis RT+IB multi+G+ND 1000 dz Nobilis RTV8544 1000 dz Nobilis SalenvacT 1000 dz Nobilis SG 9R 1000 dz Nobivac Corona 1 dz Nobivac DHP 1 dz Nobivac DHPP 1 dz Nobivac L (Lepto) 1 dz Nobivac Parvo-C 1 dz Nobivac Rabies 1 dz Nobivac RL 1 dz Novibac DHPPI Novibac tricat Optiprime 48% inj.Adenoviroze si leptospiroze vacc. inducerea estrului la scroafe vaccin 5 doze+25 ml diluant / flacon vaccin 1 doza+5 ml diluant / flacon vacc. Parvo vaccin viu liof.hidroxidat. inactivat.a.

în vrac Greutate: min 45-55 kg/hl Pret franco ferma.contra gastroenteritei flx30dz vaccin 50 ml*1 doza / flacon flx50ml ser hiperimun contra tetanosului flx50ml vaccin flacon vaccin viu contra infectiei cu Sarmonella galinorum preparat pe tulpina 9R fiola vaccin viu contra infectiei cu Sarmonella galinorum preparat pe tulpina 9R fiola vaccin viu contra infectiei cu Sarmonella galinorum preparat pe tulpina 9R fiola vaccin viu contra infectiei cu Sarmonella galinorum preparat pe tulpina 9R fiola vaccin viu liof.Parvo. vit A = min 10000 Pret franco ferma.viu liof. Materie grasa bruta: max 10%. Gumboro Abic Vaccin La Sota Vetased 10o/o 20 ml (9) Orz macinat Porumb macinat Tarâte de grâu Grâu pentru furaj Orz pentru furaj Ovaz furajer Porumb furajer Mazare proteica (Vreji de mazare) Mazare furajera Turte din extract de soia prajit (Sroturi) Faina animala Faina de peste Borhot umed de sfecla de zahar Nutret concentrat pentru cresterea viteilor Inlocuitor de lapte pentru ingrasarea viteilor Nutret concentrat pentru vacile de lapte la pasunat Nutret concentrat pentru vacile de lapte În stabulatie Nutret concentrat pentru vacile de lapte În stabulatie Nutret concentrat pentru bovine la Îngrasat Nutret concentrat pentru bovine la Îngrasat Nutret concentrat pentru cresterea purceilor Nutret concentrat pentru cresterea purceilor Nutret concentrat pentru scroafe Nutret concentrat pentru scroafe Nutret concentrat pentru porci la Îngrasat Nutret concentrat pentru porci la Îngrasat Nutret concentrat pentru pui de câteva zile Anexa 1. Proteina bruta: 20-24%. Proteina bruta: 12-18%. cantitate min de 8 to. în vrac Proteina bruta: 11-22%. vit A = min 12000 Pret franco ferma. cantitatea min 1 to. Celuloza bruta: max 13% Pret franco ferma. Celuloza bruta = max 5%. cantitatea min 1 to. Lipide: 1-6%. Celuloza bruta= max 8%. in saci de 50 kg Umiditatea: max 13%. Proteina bruta: 15-20%. în vrac Greutate: min 55-70 kg/hl Pret franco ferma. vit A = min 3000 U Pret franco ferma. Proteina bruta: 12-18%. Celuloza bruta = max 6%. Proteina bruta max 16.5 litri flx 0. Lipide: 2-4%.5 litri Rabivac Rabivac Rabivac E (10 doze) Respisure 50 dz Respisure flacon x 250 doze Respisure flacon x 50 doze Respisure one 250 dz Rabivac ABCD Rabivac ABCD 50 dz(9) Rabivac AC Ruvac Ruvac Ruvac 50 dz(9) Ruvax Salmovin Sicovac * 500 dz Suiget T61 50 ml Teser Teser (flacoane) Tiforomvac * 1000 dz Tiforomvac * 200 dz Tiforomvac * 400 dz Tiforomvac * 50 dz Trivirocan Vacc. catitatea minima 100 kg. Celuloza bruta = max 6%. cantitatea min 100 kg. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. Fosfor: max 5%. cantitatea min 1 to. catitatea minima 100 kg. Lipide: 1-6%.contra avortului salmonelic la ovine flx20dz vaccin inactivat contra sindromului caderii ouatului fiola vacc. în saci de 50 kg. cantitate minima 1 t.inactivat. în vrac Pret franco ferma. de dorit cu vit APret franco ferma. vit A = min 15 Pret franco ferma. în vrac. în saci de 50 kg. calculat în zaharoza: max 6%. vit A = min 4000 UPret franco ferma. in vrac Proteina bruta: min 44%.liof. Lipide: 2-4%. Celuloza bruta: max 20-24%.contra rujetului flx100dz vaccin flx10 dz vaccin flx50dz fl 25 ds flx25dz vacc. cantitatea min de 8 to. in saci de 50 kg Proteina bruta: min 65%. Celuloza bruta = max 1.. în vrac Celuloza bruta: max 4% Pret franco ferma. cantitatea min 1 to. Lipide: 2-3%. cantitatea min 1 to. vit A = min 8000 UPret franco ferma. Lipide: 2-3%.inactivat. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. fl 0. catitatea minima 100 kg. Proteina bruta: 17-20%. vit A = min 10000 Pret franco ferma. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. Celuloza bruta: max 14%. cantitatea min de 8 to. în vrac Proteina bruta: 15-20%. Rabie flx1dz vacc. cantitatea min de 8 to. vit A: min 4000UI/ Pret franco ferma. Proteina bruta: 12-18%. in vrac Pret franco ferma. în vrac Proteina bruta: 20-24%. fl 1 litru flx1 litru medicament anti-nosemosa. Celuloza bruta = max 6%. în vrac Greutate: min 70 kg/hl Pret franco ferma. în saci de 50kg.Adenoviroze flx1dz vaccin viu contra bursitei infectioase la pasari doza vaccin antipestos flx100ml vaccin flx20 ml Celuloza bruta: max 8% Pret franco ferma. Caracteristici produs Conditii de comercializare vaccin 25 doze * 50 ml / flacon flacon vaccin 25 doze * 50 ml / flacon flacon vaccin 100 doze * 100 ml / flacon flacon vaccin 25 doze * 50 ml / flacon flacon vaccin 50 doze * 100 ml / flacon flacon vaccin 25 doze / flacon flacon fl 25 dz flx25 dz medicament anti-nosemoza. în saci de 50kg.5 litri vacc. vit A = min 12000 Pret franco ferma. cantitate pana la 1 to.viu liof. cantitatea min 100 kg ?i maxim 1 to. cantitate min 8 to. în saci de 50 kg.viu. vit A: min 4000UI/Pret franco ferma. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. Pret franco ferma. în vrac Proteina bruta: min13%.a. Celuloza bruta: max 16% Pret franco ferma. cantitate min 2 to. Celuloza bruta: max 20-24%.5%.inactivat. de dorit cu vit APret franco ferma.hidroxidat contra anaerobiozelor la rumegatoare flx50dz vaccin flx50dz vacc. cantitate minima 1 t. în vrac Proteina bruta: 22-27%.hidroxidat. Lipide: 2-4%. lipide: 2-3%. în vrac. Zahar total. Pret franco ferma. in saci de 50 kg Proteina bruta: min 55%. Celuloza bruta = max 7%. Lipide: 2-3%. în saci de 50 kg. cantitatea min 1 to. Rabie flx10dz vaccin flx10dz Vaccin contra pneumoniei enzootice la porci flx50dz Vaccin contra pneumoniei enzootice porcine flx250dz Vaccin contra pneumoniei enzootice porcine flx50dz Vaccin contra pneumoniei enzootice a suinelor doza vacc.hidroxidat. Lipide: 2-4%.inactivat. . Proteina bruta: 12-18%. Celuloza bruta: max 14%. vit A = min 3000 UI/Pret franco ferma. în vrac Greutate: min 65-80 kg/hl Pret franco ferma. Celuloza bruta = max 6%.hidroxidat contra anaerobiozelor la porc flx25dz vacc. lipide: 2-3%. cantitatea min 1 to. Celuloza bruta = max 8%. Trivalent/Carre. în vrac. Lipide: 2-3%. Lipide: 12-20%.3%. în saci Proteina bruta: 20-24%. Celuloza bruta: max 7% Pret franco ferma. Pret franco ferma. cantitatea min 1 to. cantitate pana la 1 to. Lipide: 1-6%.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 205000 206110 206110 206110 206110 206110 206110 206110 206110 206110 206120 206130 206130 206190 206210 206210 206220 206220 206220 206220 206220 206230 206230 206230 206230 206230 206230 206240 Cod produs Cod varietate 24422160 145 24422160 146 24422160 147 24422160 148 24422160 149 24422160 150 24422160 151 24422160 152 24422160 153 24422160 154 24422160 155 24422160 156 24422160 157 24422160 158 24422160 159 24422160 160 24422160 161 24422160 162 24422160 163 24422160 164 24422160 165 24422160 166 24422160 167 24422160 168 24422160 169 24422160 170 24422160 171 24422160 172 24422160 173 24422160 174 24422160 175 24422160 176 24422160 177 24422160 178 24422160 179 24422160 180 24422160 181 156133 1 156133 2 156150 1 511112 1 511112 2 511112 3 511112 4 511112 5 511112 6 154131 1 151313 1 152017 1 158313 1 157110 1 157110 2 157110 3 157110 4 157110 5 157110 6 157110 7 157110 8 157110 9 157110 10 157110 11 157110 12 157110 13 157110 14 Denumire produs Porcilis ERY 50 ml / 25 dz Porcilis ERY+Parvo 50 ml / 25 dz Porcilis M 100 ml / 100 dz Porcilis Parvo 50 ml / 25 dz Porcilis Pesti 100 ml / 50 dz Porcilis PRRS 50 dz Progressis Protofil flacon 1 litru Protofil flacon 0. în saci Proteina bruta: 11-22%. Materie grasa bruta: max 10%.

in vrac. Nutret concentrat pentru pui de carne in varsta de 35-48 zile Proteina bruta 18%. Lipide: 2-4%. în vrac. cantitatea min de 8 t. Lipide: 2-4%.9%.5%. Nutret concentrat pentru cresterea puicutelor pana la 6 saptama Proteina bruta 17-18%. Celuloza bruta = max 9%.a. Celuloza bruta= max 9%. vit A = min 400 Pret franco ferma. Lipide: 2-4%. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. Celuloza bruta = max 9%. Lipide: 2-4%. Lipide: 2-4%. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. Lipide: 2-4%. în saci de 50 kg. in vrac. Celuloza bruta = max 9%. în saci de 50 kg. Nutret concentrat pentru cresterea puicutelor intre 7-17 saptama Proteina bruta 15-15. cantitatea min de 100 kg ?i max de 1 to. Nutret concentrat pentru gainile oua toare "În baterie" Proteina bruta 13. în saci de 50 kg. cantitatea min de 100 kg si max de 1 to. vit A = min 4000 Pret franco ferma. in vrac. vit A = min 4000 UI/kgPret franco ferma. Lipide: 2-4%. Lipide: 2-4%. Nutret concentrat pentru pui de carne in varsta de 30-35 zile Proteina bruta 20%.9%. Lipide: 2-4%. cantitatea min de 100 kg si max de 1 to. Celuloza bruta = max 7%. vit A = min 600 Pret franco ferma. Celuloza bruta = max 7%. cantitatea min de 100 kg si max de 1 to. cantitatea min 8 t. Nutret concentrat pentru pui de carne in varsta de 30-35 zile Proteina bruta 20%. Celuloza bruta = max 9%. în saci de 50 kg. vit A = min 4000 UI/Pret franco ferma. Nutret concentrat pentru gainile oua toare "În baterie" Proteina bruta 13. Celuloza bruta = max 9%. cantitatea min de 8 t.5-16. Nutret concentrat pentru cresterea puicutelor intre 18-23 saptam Proteina bruta 15. Lipide: 2-4%. vit A = min 4000 UI/kgPret franco ferma. Nutret concentrat pentru pui de carne in varsta de 35-48 zile Proteina bruta 18%.Nomenclatorul produselor care reprezinta consum intermediar in agricultura Index 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 206240 Cod produs Cod varietate 157110 15 157110 16 157110 17 157110 18 157110 19 157110 20 157110 21 157110 22 157110 23 157110 24 157110 25 157110 26 157110 27 Anexa 1.5%.Celuloza bruta = max 5%. Denumire produs Caracteristici produs Conditii de comercializare Nutret concentrat pentru pui de câteva zile Proteina bruta: 20-24%. vit A = min 4000 UI/kgPret franco ferma. cantitatea min de 8 to. vit A = min 600 Pret franco ferma. Celuloza bruta = max 8%. cantitatea min 8 t. . vit A = min 4000 U Pret franco ferma. vit A = min 4000 Pret franco ferma. in vrac.1-18. Nutret concentrat pentru cresterea puicutelor intre 7-17 saptama Proteina bruta 15-15. în vrac. Celuloza bruta = max 7%. Nutret concentrat pentru cresterea puicutelor pana la 6 saptama Proteina bruta 17-18%. Lipide: 2-4%. in vrac. cantitatea min 8 t.5-16. vit A = min 8000 U Pret franco ferma. vit A = min 4000 UI/kgPret franco ferma. cantitatea min 8 t. Celuloza bruta = max 8%. Celuloza bruta = max 7%. Lipide: 2-4%.5%. Lipide: 2-4%. Nutret concentrat pentru cresterea puicutelor intre 18-23 saptam Proteina bruta 15.5%. în saci de 50 kg. în saci de 50 kg.1-18. vit A = min 400 Pret franco ferma.

discuri 1 baterie = 9. tractat 4 trupite reversibil reversibil.2. 4 baterii GDV 1. 12CPcu accesorii ptr. 2 baterii pe rulmenti . ptr. dist.latime de lucru reglabila.viteza de lucru 1. 95 cm distanta intre trupite 4 trupite. 95 cm distanta intre trupite plug reversibil 2 trupite .2 GD 2.30 211120 29321130 40 Plug PP 4-30 211120 29321130 41 Plug PP -4-30 211120 29321130 42 Plug PP2 211120 29321130 43 Plug PP-2 211120 29321130 44 Plug PP3 Plug PP3*31 211120 29321130 45 211120 29321130 46 Plug PP4 Plug purtat 211120 29321130 47 Plug Rabe Kormoran 160 IV/80 211120 29321130 48 211120 29321130 49 Plug reversibil 211120 29321130 50 Plug reversibil 211120 29321130 51 Plug reversibil 211120 29321130 52 Plug reversibil 211120 29321130 53 Plug reversibil 211120 29321130 54 Plug reversibil 2 tr. Plug reversibil Mec 00 211120 29321130 56 Plug reversibil Rabe Albatros 120 M 211120 29321130 57 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321130 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 58 59 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Plug reversibil Rabe Super Albatros 160 M Plug reversibil XMS 950 Plug reversibil Landsberg Plug tractat PR 5M Plug Vogel & Noot Plug PP-90 Plug Vogel & Noot Euromat Permanit MS 1020 Plug agricol Plug PP 70 Plug PP-40 Plugreversibil Plug purtat Plug purtat Plug P2-0 Plug Plug P5V Plug PP3-30M Plug P2VA Plug Plug PS2-25M Plug PM3-30M Plug reversibil PR8-10M Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Grapa cu discuri Caracteristicile produsului 6 CP 5. latime de lucru reglabila .2 GD . 95 cm distanta intre trupite plug reversibil 6 trupite.5 CP. 4 baterii pe rulmenti. tractat 4 brazdare 6 trupite. diam.D=400mm productiviate 9-12 ha.4 trepte plug reversibil 7 trupite . tipul discurilor = sferice. 100 cm distanta intre trupite 4 trupite reversibil cu 4 trupite cu 6 trupite 4 trupite. 70 kg.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs Motocultor 211110 29321250 1 Motocultor 211110 29321250 2 Motocultor 211110 29321250 3 211110 29321250 4 Masina de sapat gropi 211110 29321250 5 Masina de sapat solul in sere MSS-1. tractoare de 65 CP.081 211120 29321130 36 Plug P2 OM 211120 29321130 37 Plug PCV 211120 29321130 38 Plug PP 20 M 211120 29321130 39 Plug PP 3.21 GDM 3. 40x15cm(lăţime x adâncime de săpare). diametrul discurilor D=450mm GDU 3. inaltime = 1460 cu 4 trupite cu 5 trupite si roata universala 4 trupite reversibil 5 brazdare 3-5 trupite latimea de lucru 250 mm. nr.5km/h 8 discuri.discurilor = 460 mm GDV 1.Anexa 1.5. 4 baterii pe rulmenti GD 3.3. echipare hidraulica 6 trupite.8 ghiare duble pe disc utilaj compatibil doar cu motocultorul G107d utilaj compatibil doar cu motocultorul GF4 cu 4 trupite cu 3 trupite cu 4 trupite 2 brazdare 2 trupite 3 brazdare 3 trupite 3 trupite 3 trupite 4 cormeni 4 trupite 5 brazdare 5 cormeni 6 trupite farmer 3 trupite haklor PP 225 M 4 brazde PP3 4 brazde xs950 3 trupite plug 3 trupite . reversibilersibil cu 4 trupite cu 4 trupite . lungime plug = 3000 mm.2. 100 cm distanta intre trupite . distantier intre trupite plug reversibil 5 trupite . 4 baterii pe rulmenti .2 brazdare doua brazde plug purtat cu trei trupite 4 brazdare 3 brazdare 2 trupite 2 brazdare 3 trupite 3 trupite 3 BRAZDARE PP4 303 M cu 6 trupite .2. 3 trupite 2 brazdare plug cultivator. echipare hidraulica 3 trupite.cu disc vie .95 cm plug reversibil 4 trupite .2.cosit. latime = 1820.2 Super GDM 3. D=300mm. diametru bughiu D=200mm.baterii discuri = 4.8.echipare hidraulica 5 trupite. tractat .purtata GDR 2.purtata GDP 2. 4 baterii pe mosor .intre trupite de 100cm. 95 cm distanta intre trupite plug reversibil 5 trupite. 211120 29321130 55 Plug reversibil 3 tr.4 Sapa rotativa 211110 29321250 6 211110 29321250 7 Sapa rotativa SR 4.5. dist. nr. 95 cm distanta intre trupite plug reversibil 3 trupite .5 211110 29321250 9 Grebla mecanica 211110 29321250 10 Grebla mecanica Plug PP 4-30 M 211120 29321130 1 Plug Rabe Albatros 120 M 211120 29321130 2 Plug Rabe Super Albatros 211120 29321130 3 211120 29321130 4 Plug agricol 211120 29321130 5 Plug agricol 211120 29321130 6 Plug agricol 211120 29321130 7 Plug agricol 211120 29321130 7 Plug agricol 211120 29321130 8 Plug agricol 211120 29321130 9 Plug agricol 211120 29321130 10 Plug agricol 211120 29321130 11 Plug agricol 211120 29321130 12 Plug agricol 211120 29321130 13 Plug agricol 211120 29321130 14 Plug agricol 211120 29321130 15 Plug agricol 211120 29321130 16 Plug agricol 211120 29321130 16 Plug reversibil 211120 29321130 17 Plug agricol 211120 29321130 17 Plug purtat PP 430 211120 29321130 18 Plug agricol 211120 29321130 19 Plug Farmer 211120 29321130 20 Plug Farmer 211120 29321130 21 Plug Hector 211120 29321130 22 Plug Hector 211120 29321130 23 Plug Kvemeland plug Kverneland 211120 29321130 24 Plug Kverneland F B 100 211120 29321130 25 Plug Kverneland F B 100 211120 29321130 26 plug Lemken 211120 29321130 27 plug Lemken 211120 29321130 28 plug Lemken 211120 29321130 29 plug Lemken 211120 29321130 30 Plug Lemken Eurodiamant 10 211120 29321130 31 Plug Lemken Eurodiamant 8 211120 29321130 32 Plug Lemken Opal 140 N 88 211120 29321130 33 211120 29321130 34 Plug Massey Ferguson 211120 29321130 35 Plug P. adancimea de lucru 250 mm 3 metri latimea de lucru 250 mm 4 trupite 2 trupite 2 trupite 3 trupite GD .8.2. 4 baterii pe rulmenti GD latime 3.pe roti GDT latime de lucru 3.5.echipare hidraulica cu 8 trupite .4 Super GDP 1.2 GDG 421 latime 4. 4 baterii pe mosor GD 3.3. latime de lucru reglabila .intre trupite de 100cm.arat.

2 m grapa cu discuri 3.2SR-0 cu lagare turnate GDM 3. 2.2 latime de lucru tractat.2m 211120 29321170 31 Disc APXRS 5.8 metri 5.2 Grapa cu discuri GDV 3.2 m 211120 29321170 32 Disc APXTL 3.7 colti 4 m latime .300 4 randuri cu cupe de ingrasaminte ssd scarificator masuri 250.6 m .7 m latime de lucru distanta intre randuri 30-70cm.6 m pe 6 randuri pe 8 randuri pe 7 randuri 5 m latime.5 m latime de lucru 3 m latime de lucru 4 colti . 3 m latime 8 colti .2 m latime delucru baterii.T. 56 talere 60-70cp.2 36 Disc Profi 6m 211120 29321170 37 Disc pentru tractor 211120 29321170 38 Disc PXN 3. 32 talere tractat. 4 baterii cu disc vie latime lucru 2.3 Grapa cu discuri GDV 2. 48 talere baterii. 6 colti 3 m latime . rabatabil hidraulic 4.2 m . 9 sape fixe 3 m latime .3 .baterii 4 buc xtl 5.4 m Gd-4m Grapa cu disc modernizata pe rulmenti cu latimea de lucru de 3.4 m latime de lucru .2 m latime lucru 3.5m 211120 29321170 31 Disc APAXR 5.2S-0 cu lagare turnate GDP1. 4 m latime pe 5 sectii.2 Grapa cu disc Grapa cu discuri Grapa cu discuri Cultivator Cultivator Cultivator Cultivator Cultivator Cultivator Cultivator CF8 Cultivator CPN 6 Cultivator CPU 4 Cultivator CPU 6 Cultivator CPU 6 Cultivator CPU 8 Cultivator cu fertilizator Cultivator cu fertilizator CPPM 6 FS 6 Cultivator cu fertilizator CPPM 8 FS 8 Cultivator cu fertilizator CSC 007 FS 7 Cultivator F CM5 Cultivator GX 300 Cultivator GX 300 N Cultivator GX 460NS Cultivator Horsch Tiger 4 AS-Star Cultivator pe 7 randuri Cultivator TerraMix 250 Cultivator TerraMix 300 Cultivator TerraMix 400 Cultivator TerraMIx 500 Cultivator TerraMix 600 Cultivator Terremoto Scarificator Pinochio Masina plantat cartofi Scarificator Scarificator Artiglio Scarificator Attila Scarificator Maschio Artiglio 250 Scarificator Maschio Artiglio 300 Scarificator SSD4 Scarificator SSD6 3m Scarificator SSD6 cu tavalug Scarificator SSD8 cu tavalug Cultivator pentru prasit universal Cultivator CPU-6 Cultivator CPU-4 Cultivator CPU-8 Cultivator CPU 6 Cultivator CPP 6 Cultivator CPP 4 Cultivator Ceahlau 7R Cultivator Vibro Mixt 251 Cultivator CPU 6 sectiuni Cultivator CPPM6-0 Cultivator CPPM8-0 Grapa rotativa Caracteristicile produsului GDV 1.3 m 211120 29321170 39 211120 29321170 Disc tractat 6 D 40 Discuri agricole 211120 29321170 211120 29321170 Grapa cu disc G.2 Grapa cu disc 3.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs 211120 29321170 16 Grapa cu discuri 211120 29321170 17 Grapa cu discuri 211120 29321170 18 Grapa cu discuri 211120 29321170 19 Grapa cu discuri 211120 29321170 20 Grapa cu discuri 211120 29321170 21 Grapa cu discuri 211120 29321170 22 Grapa cu discuri 211120 29321170 23 Grapa cu discuri 211120 29321170 24 Grapa cu discuri Knoche HX 5 7152 Grapa disc GDU 211120 29321170 24 211120 29321170 25 Grapa cu discuri Knoche HX 5 7152 25 Grapa disc GDG 211120 29321170 211120 29321170 26 Grapa cu discuri Knoche HX 5 7152 26 Disc 211120 29321170 211120 29321170 27 Grapa cu discuri usoara 27 Superdisc GDG 640 211120 29321170 Disc agricol 211120 29321170 28 28 Grapa disc GD 32 211120 29321170 29 Disc APAX 26-66-23 211120 29321170 30 Disc APAXR 4.2 34 211120 29321170 Disc GDT 251 35 211120 29321170 Disc GDU 2.2 ME 41 211120 29321170 42 Grapa cu disc G. 26 talere grapa cu discuri 4. 11 sape 3 m latime.2m latime.500 scarificator masuri 250 .6 m latime . 13 colti masuri 300.300.2m 211120 29321170 31 Disc APXTL 5. 3. 3.D.2 m . 11 colti 6 m latime .9 m latime de lucru .3 m universala GDU 3.2 Grapa cu colti FICSI Grapa cu discuri GDR2.3 latime lucru 3.2 metri Grapa disc tractata cu latimea de lucru de 2.5 m . 40 talere lungime de lucru 6.2 m.2. 3 m latime 6 colti.2 Grapa cu colti GCM 1. rabatabil hidraulic 3. 48 talere grapa cu discuri 5.40 talere grapa cu discuri 5. 6m . rabatabil hidraulic PXN GDU 3.3 m lungime 5.L=3.nr .2 ME 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321170 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321210 29321230 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 Grapa cu disc G. 3. 2. 3 m latime 6 colti .2 Grapa cu discuri GDR 3.3 m 6.9 m latime de lucru .4 m latime lungime de lucru 3.130.5 CP latime de lucru 85 cm latime de lucru 980 mm latime de lucru 2200 mm latime de lucru 3200 mm numar discuri 36.2 m lungime 5.5 latime de lucru purtat.2 metri Grapa cu discuri pe mosoare cu latimea de lucru de 3.2 m 4 m lungime grapa cu discuri 4 m . 400. 9 colti 5 m latime.5 Grape cu rulmenti Grape cu lagare din fonta Grapa cu discuri GD-3.170.2 m 4. 48 talere grapa cu discuri 5.250. 3. 9 sape elastice 4.200.600 scarificator masuri 100. 11 colti 3.8S-0 7C7 Super 8 randuri 9 randuri cu fertilizator CPU-4 cu fertilizator prasit 6 randuri 8 randuri pe 6 randuri 4 sectii cu cutite 6 sectii cu cutite 6 sectii cu roti si cutite 8 sectii cu roti si cutite latime lucru 5. 6 randuri latime de lucru 4900 mm 7 trupite 24 trupite GCR 6 sectii si colti reglabili .2 ME Grapa GDP 251 Grapa cu colti fixa Grapa GDD 1.D.300 2.2 m latime lucru 3 m latime lucru 3.6m 211120 29321170 33 211120 29321170 Disc GD 3.8 Grapa GDT 251 Grapa cu disc 3. adancimea de lucru 3-14cm 2.D.2 Grapa GDD 3.5 m latime.281 Motofreza RKO2/B BS 5.Anexa 1. 860 kg cu lagare pe rulmenti GDM3.

5 m 4 m lungime SUP 29 DK pentru plante paioase cu discuri pe 29 de randuri prasitoare paioase paioase prasitoare prasitoare greutatea 400 kg.36 brazdare universala pneumatica 4.5 m 211120 29321230 12 Grapa rotativa Rabe Corvus MKE 3000 211120 29321230 13 Grapa rotativa Rabe Corvus MKE 4001 211120 29321230 14 Grapa rotativa Rabe Corvus MKE 4001 211120 29321230 15 Grapa rotativa Terramat 300 211120 29321230 16 Grape rotative -marca: Ballatore Mauro 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 29321250 29321270 29321270 29321270 29321270 29321270 29321270 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 8 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Motosapa VH 540 Prasitoare agricola Prasitoare Gaspardo HI 6F 5MDD Prasitoare Gaspardo HI 8F 5MDD Prasitoare HL Prasitoare Thema 6R Prasitoare Thema 8R Semanatare SC31MD Semanatoare Semanatoare Semanatoare Semanatoare Semanatoare Semanatoare Semanatoare Semanatoare Semanatoare Amazone pentru culturi prasitoare ED 602 K Semanatoare Amazone pentru paioase D9/40 Super Semanatoare de cereale Semanatoare de paioase Gigante Semanatoare Gamma Plus 12R Semanatoare Gamma Plus 6R Semanatoare Gamma Plus 8R Semanatoare paioase Semanatoare pentru grau SC 31 MD Semanatoare pentru paioase Semanatoare pentru paioase Gaspardo PI 400 Semanatoare pentru paioase Horsch Airsender 6 CO Semanatoare pentru paioase Horsch Pronto 4 DC Semanatoare pentru paioase Horsch Sprinter 6 ST Semanatoare pentru paioase Kverneland Accord DT Semanatoare pentru paioase Reform Semanatoare pentru prasitoare Semanatoare pentru prasitoare Gaspardo Dorado Semanatoare pentru prasitoare Gaspardo MT 6 File Semanatoare pentru prasitoare Gaspardo MT 8 File Semanatoare pentru prasitoare SPC 6 FS Semanatoare pentru prasitoare SPC 8 FS Semanatoare plante prasitoare Semanatoare pneumatica Semanatoare pneumatica Semanatoare porumb Semanatoare prasitoare MF 555 Semanatoare Sigma Plus 8R Semanatoare SUP 29 DISC Semanatoare SUP 29 DK Semanatoare superdrill D400/33 Semanatoare VN-D450 Semanatoare VN-D600 Semanatoare. 32 brazdare SUP 29 BP pentru paioase SPC 6 FS pentru plante prasitoare cu 6 sectii cu fertilizator 6-8 rinduri SPC 6 M pentru plante prasitoare cu 6 sectii 4 m lungime SUP 29 BP pentru paioase 29 rinduri 3.5 m .2 ha/h .900 de precizie 12 randuri. cu fertilizator SNZ 8-16 de paioase master plant 6 randuri 12 rinduri. capacitate buncar 3500 l capacitate buncar 3500 l 6 m latime de lucru .1. prasitoare SPC 8 Semanatoarea universala Semanatori paioase Semanatori paioase Semanatori prasitoare Semantoare pentu grau Sup 29 Semantoare porumb SK 6FS Semantoare porumb SPC 6FS Semantoare superdrill D300 Semanatoare Semanatoare Semanatoare disc SPC Semanatoare Semanatoare sub 29 Semanatoare Semanatoare SPC 6 Semanatoare Semanatoare SCP 6 Semanatoare SC 31 Semanatoare SC 21 Semanatoare SCP 4 Semanatoare SCP 8 Semanatoare SP 4 Semanatoare cu fertilizare. inalta precizie 6 randuri universala. 7 sectii. 42 viteze de precizie 8 randuri . 20 colti 4.capac. nr. 13 rotoare utilaje pentru prelucrarea si afanarea solului.4 m maschio terramat vogel&noot GCR 8 sectii si colti reglabili 2. pneumatica de precizie 8 randuri . mecanica 3 m . OHV/latime lucru 82 cm 6 rinduri pe 6 randuri . cu fertilizator si brazdar disc pe 8 randuri.9 m 6 randuri. 36 colti 4 m .Anexa 1. cu disc universala .12. prasitoare SPC 4 Caracteristicile produsului latime 80 cm latime lucru 6.5 CP. 8 randuri de lucru latime lucru 3 m SEMA-RU 29 . 36 brazdare universala pneumatica 6 m . 5.randuri prasitoare 6 rand .1 m SUP 21 de 4 m latime 6 m latime de lucru. adancimea de lucru: 25 cm. 42 viteze de precizie 6 randuri. cu fertilizator pe 8 randuri .capacitate buncar samanta 83/1380 l M 400 model 600. 26 colti . cutite: 6.75 m 31 randuri 31 randuri 4m 6 randuri 6 randuri latime randuri 1.5 m latime de lucru 3 m .0M 211120 29321230 11 Grapa rotativa Profi 4. 48 brazdare Semanatoare cu fertilizare.0 m . puterea necesara: 55 CP.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs 211120 29321230 2 Grapa rotativa 211120 29321230 3 Grapa rotativa 211120 29321230 4 Grapa rotativa 211120 29321230 5 Grapa rotativa 211120 29321230 6 Grapa rotativa 211120 29321230 7 Grapa rotativa 211120 29321230 8 Grapa rotativa Arterra 2. 42 viteze paioase 29 randuri 3. 36 colti 4. 4 randuri de lucru 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 29321333 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 54 55 55 56 57 58 59 60 61 62 Semanatoare. 5 sape/ sectie latime lucru 3. cu fertilizator 6. cu fertilizator pe 6 randuri. distributie pneumatica .latimea de lucru 2.0M 211120 29321230 10 Grapa rotativa Arterra MS4.9 m SUP-29 SPC-6 latime 2. cu fertilizator 6 m latime de lucru SPC 6 FS pe 6 randuri. 6 randuri de lucru Semanatoare cu fertilizare.5 m . capacitate de lucru 0.5-2 masa 4m super drill latime de lucru de 8 randuri.8.8 . 40 colti 3 m latime de lucru 4 m latime de lucru 4.5 m Semanatoare paioase 29 rinduri.5 M 211120 29321230 9 Grapa rotativa Arterra 4. 9 sectii. mecanica 4 m .5 m. 5 sape/sectie prasitoare 8 rand. latimea de lucru:155 cm. cu fertilizator si brazdar disc pe 6 randuri . prasitoare SPC 6 Semanatoare. 42 viteze 3-4 m latime de lucru latime 3. Rezervor samanta 32 l latime de lucru de 4m. cu fertilizator pe 8 randuri .

rezervor de 500 L P 600.3 m cu tavalug echipamente pentru fertilizarea solului.3 m . cu banda . cu ventilator Instalatie ierbicidare. Centrifugale.25 Masina de imprastiat fan HR-E40 Masina de imprastiat gunoi de grajd Strautmann BE 75 Masina de imprastiat ingrasaminte chimice Amazone ZG -B5500 Spezial Masina de imprastiat ingrasaminte chimice Amazone ZG -B8200 Spezial Masina de imprastiat ingrasaminte chimice Gaspardo FST 3000 Masina de imprastiat ingrasaminte chimice Amazone ZGB Masina de imprastiat ingrasaminte chimice MIS 400 Masina de imprastiat ingrasaminte organice Kirchner Masina de imprastiat ingrasaminte MIC 04 Caracteristicile produsului 700 kg. 3 axe . Masina de erbicidat purtat EEP 500 standard Masina de erbicidat Masina de erbicidat Masina de erbicidat TECNOMA Masina de erbicidat EEP-300 Masina de erbicidat Masina de erbicidat ME .3. 2 roti latime de lucru 6 m latime de lucru 6 m latime de lucru 5 m cu tavalug latime de lucru 6 m.500 Masina de erbicidat ME . doua rotoare . cu banda. 1200 litri doua rotoare. 7 tone un rotor .necesare: 530.lungime 12 m rezervor de 500 l rezervor de 500 l rezervor de 500 l . 4 etaje capacitate 1500 l 400 L capacitate 2500 l . rezervor de 1500 l. latime de purverizare 3-8m. 500 l bazin rezervor 1000 l . capacitate de lucru 1. cu atomizoare 1000 l. 24 duze latimea 12 m. 24 duze latime 12 m.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs 63 Semanatoare SPC 6 M 211120 29321333 64 Semanatoare SPC 6 FS 211120 29321333 65 Semanatoare SPC 6 FS 211120 29321333 66 Semanatoare SPC 8 211120 29321333 67 Semanatoare SUP 29 M6 211120 29321333 68 Semanatoare SUP 21 211120 29321333 69 Semanatoare SPC 6 211120 29321333 70 Semanatoare SUP 29 211120 29321333 71 Semanatoare 211120 29321333 211120 29321335 1 Combinator 211120 29321335 2 Combinator 211120 29321335 2 Combinator 211120 29321335 2 Combinator 211120 29321335 3 Combinator Combinator CPGC-4 211120 29321335 4 211120 29321335 5 Combinator Granghio Combinator Knoche Terra 211120 29321335 6 Combinator Knoche Terra 211120 29321335 7 Combinator Knoche Terra 211120 29321335 8 Combinator Knoche Terra DRT 60 HCK 500 211120 29321335 9 211120 29321335 10 Combinator KUP 43 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 29321335 29321335 29321335 29321335 29321335 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Combinator Lemken Kompaktor K 600 AV Combinator Sapac 600 S Combinator Sapak 500 Combinator Sapak 600 Combinator SGC 43 Distribuitoare de ingrasaminte -marca: Frexoragri Distribuitor de ingrasaminte Distribuitor de ingrasaminte D903/1200L Distribuitor de ingrasaminte SV7 Distribuitor de ingrasaminte T500 Distribuitor de ingrasaminte SV5 Masina de imprastiat Profi ASW288. 24 duze latime 12 m. rezervor de 500 l. capacitate de lucru 1. rampa 12 m rezervor de 600 l rezervor de 800 l rezervor de 600 litri. latimea de imprastiere: 19 m. capacitate de lucru 1. capacitate de lucru 0.8 m 600 Gamma. 24 duze P 501.3.2 ha/h pentru paioase paioase prasitoare paioase prasitoare CPU 8 latime de lucru 3.1.7 . rezervor de 2000 l. rezervor de 1300 l.8 . rezervor de 2500 l. rampa 24 m rezervor de 600 l . 600 Delta latime de lucru 3 m latime de lucru 4 m latime de lucru 4.7 . 24 duze latimea 12 m. 5 tone remorca cu impingator .3. rezervor de 600 L rezervor de 1000 litri .5 t capacitate de 5500 l capacitate de 8200 l capacitate de 3000 l latime de lucru de 10-36 m . 500 litri doua rotoare. cu atomizoare 400 l .1 ha/h pentru prasitoare 890 kg. 2 roti latime de lucru 4.5 tone capacitate rezervor de 500 l Mira 500 rezervor de 400 l 24 m latime de lucru. latime 12 m rezervor de 300 l . nr. rezervor de 3000 l EEP 500 Super expo 601 latime 12 m.5 m latime de lucru 6 mrabatabil hidraulic latime de lucru 4.500 Masina de erbicidat EEP-500 Masina de erbicidat tractat Amazone Masina de erbicidat Masina de erbicidat Masina de erbicidat Masina de erbicidat Campo 20/18 Masina de erbicidat Campo 30/24 Masina de erbicidat Expo601 Nova Masina de erbicidat PP630 Masina de stropit 400L/V MIRA 500 Masina de stropit Expo 1100HT Masina de stropit Sirio 400APS51 Masina de stropit vii Masina de stropit vii si livezi Masina erbicidat T 2520 Masina de stropit C4M Masina de erbicidat Masina de stropit Masina de erbicidat R21 500 kg EFR 7 MA 3.7 .Anexa 1. 24 duze latime 12 m. 4 broaste capacitate de 7. rampa 12 m rezervor de 6000 l . 5 rotoare. capacitate buncar 6200 l capacitate 400 kg 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 211120 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321430 29321500 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 29324010 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 32 32 33 33 Masina de imprastiat ingrasaminte Echipament pentru fertilizare Echipament pentru fertilizare Masina de imprastiat amendamente Masina MC-300 Masina MIC-300 Masina MC-500 Masina imprastiat gunoi Masina imprastiat ingrasaminte Masina imprastiat ingrasaminte MIS 400 Masina pentru tocat resturi vegetale MT 160 Masina de erbcidat Mira 500 Masina de erbicidat Masina de erbicidat Masina de erbicidat tractat Agrinuma Masina de erbicidat Masina de erbicidat Masina de erbicidat MET 1300 Masina de erbicidat MET 1500 Masina de erbicidat MET 2000 Masina de erbicidat MET 2500 Masina de erbicidat purtat EEP 500 super.5 m latime de lucru 4 m latime de lucru 4 m latime de lucru 4 m sapak latime de lucru 2.discuri: 2 disc. 29 tone 4 m . sarcina utila a benei: 1500 kg. puterea necesara: 45 CP. rezervor de 500 l. rampa 12 m 400 l .1 ha/h pentru prasitoare 890 kg. rampa 8 m rezervor de 400 l. rotatii /min.L=12 rezervor de 2000 l . rampa 18 m rezervor de 3000 l .1 ha/h pentru prasitoare prasitoare 958 kg. inaltime de pulverizare 3-7 m 2500 litri 20 m liniari pompa centrifuga .

25 m 5.5 Motocositoare Grillo G107d Cositoare CPP-0 Motocositoare Grillo G133 Combina Clayson Combina John Deere Combina John Deere Combina John Deere Combina John Deere Combina John Deere Combina John Deere Combina agricola Combina agricola Combina agricola Combina agricola Class Consul Combina agricola Class Consul Combina agricola New Holland Combina Case IM 2388 Combina Claas Comandor 228 CS Combina Claas Dominator 108 Combina Claas Dominator 130 Combina Claas Dominator 140 Combina Claas Dominator 150 Combina Claas Dominator 76 Combina Claas Dominator 86 Combina Claas Dominator 88 Combina Claas Dominator 96 Combina Claas Dominator 98 Combina Claas Lexion 450 Combina Claas Lexion 560 Combina Claas Median 330 Caracteristicile produsului 800 L 600 L. 50 kg.69 m latime . 8.5 m buncar 3200 l. 115 cm.85 m Cositoare agricole Cositoare agricola cu discuri Cositoare agricola mecanica Stoll Cositoare agricola mecanica Uniform CM 166 Cositoare agricola pentru fan Cositoare agricole Motocoasa B62 5. 12.85 m latime cu tambur Purtate.66 m latime de lucru Roto 165 G latime 1.2 tamburi 1.5 CP Masa taiere 165 latime 1.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs 211120 29324010 34 Masina de stropit 211120 29324010 35 Masina de stropit 211120 29324010 36 Masina de stropit TNO 80 211120 29324010 37 Masina de stropit 211120 29324010 38 Masina de stropit 211120 29324010 39 Masina de stropit 211120 40 Echipament ferti-irigare 29324010 211120 41 Masina de erbicidat in echivalent P600 29324010 211130 29323153 1 Seceratoare 211130 29323250 1 Cositoare agricola 211130 29323250 2 Cositoare agricola 211130 29323250 3 Cositoare agricola 211130 29323250 4 Cositoare agricola 211130 29323250 5 Cositoare agricola Busatis 211130 29323250 6 Cositoare agricola Claas 211130 29323250 7 Cositoare agricola Deutz Fahr 211130 29323250 8 Cositoare agricola Deutz Fahr KM 22 211130 29323250 9 Cositoare agricola Deutz Fahr KM 24 211130 29323250 10 Cositoare agricola Fella 211130 29323250 11 Cositoare agricola Fella 191 211130 29323250 12 Cositoare agricola Fella SM III 211130 29323250 13 Cositoare agricola Heston 211130 29323250 14 Cositoare agricola JF Stoll CM 170 211130 29323250 15 Cositoare agricola JF Stoll CM 190 211130 29323250 16 Cositoare agricola Kuhn 211130 29323250 17 Cositoare agricola Niemeyer 190 211130 29323250 18 Cositoare agricola PL KFERNE LAND 211130 29323250 19 Cositoare agricola PZ 211130 29323250 20 Cositoare agricola PZ 211130 29323250 21 Cositoare agricola RO/E169 211130 29323250 22 Cositoare agricola RO/E189 211130 29323250 23 Cositoare agricola rotativa 211130 29323250 24 Cositoare agricola rotativa 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 211130 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323250 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 29323410 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 60 60 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Cositoare agricola Z-042/2 Cositoare agricola Cositoare agricola1.2 m lungime 3 metri lungime 4 metri lungime 5 metri descarcare hidraulica selectia cerealelor buncar 3200 l..8 CP 1 cilindru.90 m latime de lucru 1.8 CP Motor Honda G X270.9-2.65 m Cositoare agricola1.9 CP 1.antrenare hidro latime 3.5 CP.9 CP Masa taiere 86 cm Masa taiere130 cm. 40 CP 1 cilindru. 5.30 m buncar 10500 l.89 m latime . cu 6 cutite 2 rotoare.6 m.65 m latime 1. 30 CP 1 cilindru.65 m latime masa 2m 2. 7. 8.5 CP. latime de lucru 4m latime lucru 4 m masa 3.65 latime 2 m.motorCAT-C14 . 80 mc/ora 800 L 500l 600l sistem purtat de ferti-irigare cu bazin 300 l bazin 600 l.motorCAT-140CP.latime lucru 4.latime de lucru 2.9 -2.motor 11 CP 4. G7 2-6 CP G7 4-9 CP G7 1-5 CP Motor Honda Gx200. 8.8 CP / disc stea cu motor propriu 5 CP / latime taiere 43 cm 5.5 CP Motor Honda Gx240.5 CP Motocositoare Motocositoare Motocositoare Motocositoare Motocositoare multifunctionala Motocositoare 6 randuri 110 Motocositoare 6 randuri 127 Motocositoare 6 randuri 80 Motocositoare BCS 615 S Motocositoare BCS 620 Motocositoare BCS 730 Motocositoare BCS 740 Motocositoare Bucher Motocositoare Koppl 34510 Motocositoare profesionala Motocositoare profesionala Motocositoare Rapid Motocositoare rotativa Motocoasa FS 300 Motocositoare Masina de tuns iarba MB 450 Motocositoare Motocositoare Grillo GF1 Motocositoare Motocositoare Grillo GF2 Coasa mecanica Cositoare agricola Motocositoare Grillo GF4 Coasa rotativa Cositoare agricola Motocositoare Grillo GF4 Motocositoare Grillo G107d Cositoare purtata CPP1.5CP si lama de 97cm.5 CP.85 m latime 1.7 CP 1 cilindru.5 m 1.5CP si latime 56 cm.motorCAT-125CP.motorCAT-125CP.8 CP. 5.5 CP Motor Honda Gx200.2-3. 5. reversibilă.5 m buncar 4000 l. bara 12 m cu dispozitiv 1.25 m 1.6.rampa 12 m pompa centrifuga . 9 CP Cu motor propriu 5.4-10 CP cu motoare benzina si diesel 1 cilindru.Anexa 1.5 CP Griro GF2 Italia 1 cilindru.65 m latime masa 3m latime 1. 115 cm. 1.0 m .6.5-4 m latime lucru 4.65m Novadisc Pottinger 1. 1.65 m latime 1. 4 rotoare 4 talere de lucru .6 m masa 3 m masa 4.latime lucru 4. 2 tamburi cu 2 tamburi. 1.65 m cu tambur 1. 1 Cilindru 5.2 CP masa 4 m JD tocatoare. 40 kg.65 m latime 1.65 m latime 2 rotoare . 1. diesel 1 cilindru.

productiv. L=400m.5-5 masa 3.0. 3m latime 5.tuartie priza tractor 540 rot/min BISO 2 ha/zi pe 1 rand pe 5 randuri CAPACITATE 500 KG masina recoltat porumb.5 211141 21114101 4 Moara cereale Voran 211141 21114101 5 211141 21114101 6 Moara cu ciocane Moara cu ciocane MC 11 211141 21114101 7 Moara cu ciocane MC 22 211141 21114101 8 Moara cu ciocane MC 7. instalatie de irigat cu tambur si furtun PE. presiune 5 bar.retragere=5-50m/h instalatie de irigat cu tambur si furtun PE.6 m masa 3.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs Combina Claas Mega 208 211130 29323410 28 Combina Claas Mega 350 211130 29323410 29 Combina Claas Mega 360 211130 29323410 30 Combina Claas-Lexion 570 211130 29323410 31 211130 29323410 32 Combina Claass Protecter 211130 29323410 33 Combina Class Mercator Combina de recoltat cereale 211130 29323410 34 Combina Fendt 5220 E 211130 29323410 35 Combina Fendt 5250 E 211130 29323410 36 Combina Fendt 6250 E 211130 29323410 37 211130 29323410 38 Combina IH 1680 211130 29323410 39 Combina international 211130 29323410 40 Combina international 1440 211130 29323410 41 Combina international 1460 211130 29323410 42 Combina M. v. L=310m.motorCAT-C13 masa 3 m masa 3.6-6bari. C 110 SI 140 productivitate 0. v.4 m. p=4 bari. comanda computerizata p=3-6bari. p=8 bari.6-0.1 t/h productivitate 2.5 211141 29321500 11 Tavalugi 3 m D450/10 211141 29321500 12 Tavalugi Crosskill 211141 211141 29321500 13 Instalatie de pompare IP 211141 29321500 14 Instalatii irigat R4/2 211141 29321500 15 Motostropitoare SR 420 211141 29321500 16 Complet pompa 1800 211141 29321500 17 Motopompa 211141 29321500 18 Instalatie de irigat 211141 29321500 19 Motopompa 211141 29321500 20 Masina de irigat 211141 29321500 21 Complet transvazare apa Caracteristicile produsului buncar 7200 l.gabarit 2100x1300mm gaspardo productivitae 6-8 t/h.6 m 100 CP latime heder 4. inelar instalatie de pompare actionata la priza tractorului 65 CP furtun 580 m .5kwx. v. nr.actionare tractor 45-65 CP. motor 250 CP latime heder 6.57 m tc 54 tc 56 tip 1520 tip 8060 140 CP 140 CP 140 CP Class tip Mercator John deer 965 Case Class Dominator 86 Class Dominator 112 Class Dominator 66 Class Dominator 75 Class Dominator 75 New Holland 1545 New Holland 8060 Someca 112 masa 3.5-4 m productivitate 6-8 t/h . porumb stiuleti 0. comanda mecanica p=3-6bari. stiuleti. L=310m.4KV capaciate 300kg/h.4 t/h MC550.6 m masa 3.6 t/h Bonsida 7.5 cm / debit maxim aer 1260 m /h sistem de aspiratie si refulare agregat termic de pompare prin picurare motor Lombardini 110*400 M pompa cu sistem de aspiratie si refulare .5-2t/h productivitate 1:1.2 t/h productivitate 3 t/h productivitate 0.retragere=10-m/h instalatie de irigat cu tambur si furtun PE. tractat .6 t/h. Ferguson 211130 29323410 42 Combina M.96 m masa 4. 240 CP cu masa de 5.00. Ferguson 211130 29323410 43 Combina M. D=50ml. Ferguson 211130 29323410 Combina New Holland 44 211130 29323410 44 Combina M.6 m masa 3.8-1. Ferguson 211130 29323410 Combina New Holland 45 211130 29323410 Combina New Holland 46 211130 29323410 Combina New Holland 47 211130 29323410 Combina New Holland 48 211130 29323410 Combina New Holland 49 211130 29323410 Combina New Holland 50 211130 29323410 Combina New Holland 51 Combina pentru recoltat cereale 211130 29323410 52 Combina pentru recoltat furaje 211130 29323410 53 Combina pentru recoltat sfecla de zahar 211130 29323410 54 211130 29323410 Combina recoltat 55 211130 29323410 56 Combina recoltat cereale 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 57 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 58 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 59 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 60 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 61 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 62 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 63 Combina recoltat si treierat 211130 29323410 64 211130 29323410 Combina recoltat si treierat 65 211130 29323410 66 Combina Someca 211130 29323410 66 Combina Someca 211130 29323410 Combina DROPIA 1120 66 211130 29323410 67 Combina TC 56 211130 29323410 68 Combina treerat paioase Class 211130 29323410 69 Batoza actionata de la priza de putere 211130 29323410 69 Masina pentru recoltat 211130 29323410 70 Batoza porumb actionata electric 211130 29323410 71 Extensie rapita 211130 29323410 71 Combina SEMA 140 MLI Masina pentru recoltat cartofi MRC 2 211130 29323430 1 211130 29323430 2 Masina pentru recoltat cartofi 211130 29323430 3 Masina de scos cartofi MSC2 211130 29323475 1 Masina de recoltat furaje Masina pentru recoltat porumb Tornado T 40 211130 29323490 1 Culegator de porumb pentru combina Claas 211130 29323490 1 Culegator de porumb pentru combina Geringhoff PC 400 211130 29323490 2 Culegator de porumb pentru combina Geringhoff PCA 570 211130 29323490 3 Aparat Tornado T 500 211130 29323490 3 Masina pentru recoltat porumb Tornado T 29323490 4 40 211130 Culegator de porumb pentru combina Geringhoff PCA 670 211130 29323490 4 Culegator de porumb pentru combina Geringhoff RD 870 B 211130 29323490 5 Culegator porumb stiuleti 211130 29323490 6 Culegator porumb stiuleti 211130 29323490 7 211130 29323490 8 Culegator porumb tornado 80 211130 29323490 9 Culegator floarea soarelui 211130 29323490 10 Culegator de porumb Moara boabe MB 11 211141 21114101 1 Moara boabe MB 22 211141 21114101 2 Moara boabe MB 37 211141 21114101 3 Moara boabe MB 7.4 m. porumb stiuleti 1.3000rot/min .4 m lungime Latimea 3.5 KW productivitate porumb boabe 1.6 m 170CP pentru recolatat.5 T/h . stiuleti pe un rind pe 6 randuri pe 8 randuri T 40 T 80 pt.6 m sita reglaj masa 3.8 m. motor 220 CP latime heder 5. motor diesel 30 CP motopompa mobila pentru situatii de urfenta Q=1200 l/m.1 t/h.2 randuri pentru echiparea combinelor.tip moara cu ciocane lungimea coloanei = 240 m. motor diesel 42 CP 3 sectii cu 10 bare .6 m tip 520 masa 3.00 211141 21114101 12 Moara cu ciocane 211141 21114101 13 Instalatie de macinat cereale boabe 211141 21114101 14 Instalatie de macinat cu moara Instalatie de irigat IIA .2kw MC 01. motor diesel 30 CP motopompa mobila pentru situatii de urfenta Q=2200 l/m. motor electric 2. motor diesel 22 CP motopompa mobila pentru irigatii Q=1200 l/m. D=100ml.retragere=10-52m/h motopompa mobila pentru irigatii Q=600 l/m. porumb stiuleti 0. motor 250 CP latime lucru 5 m tip 321 latime lucru 4.motorDC 906 LA buncar 8200 l.50 211141 29321500 1 211141 29321500 2 Instalatie de irigat NOVIR 200/50 211141 29321500 3 Instalatie de irigat NOVIR 310/100 C 211141 29321500 4 Instalatie de irigat NOVIR 310/100 M 211141 29321500 5 Instalatie de irigat NOVIR 400/100 M 211141 29321500 6 Motopompa NOVUS 540 211141 29321500 7 Motopompa NOVUS 96 211141 29321500 8 Motopompa PSI NOVUS 1000 211141 29321500 9 Motopompa PSI NOVUS 2000 29321500 10 Tavalug Inelar TI 5. comanda mecanica p=3-6bari. comanda mecanica p=2. p=7 bari.Anexa 1. L=200m.5 211141 21114101 9 211141 21114101 10 Moara cu ciocanele 211141 21114101 11 Moara cu motor 709.6 t/h productivitate porumb boabe 2.250-500 KG/h motor electric trifazic:18.aprox 1.1 t/h. D=100ml.aspersoare = 13 buc. p=8 bari. debit apa = 25mc/h.retragere=10-52m/h instalatie de irigat cu tambur si furtun PE. D=100ml. v. latime de lucru 80m 3 3 capacitate cilindrica 56.4 m latime .motor Mercedes 245 CP buncar 10500 l.1 t/h productivitate porumb boabe 0.30 m latime lucru 4.3KW.

dimensiunea balotului: 40/30/90 cm. L=1.diametrul melcului d=170mm echipament manipulat baloti rotunzi.latimea de lucru(pick-up):130 cm. cupa pentru cereale.5 KW CSU.lungimea transportului 9m capacitate transport aprox.Furaje MAD5 20 Utilaj pentru adunat resturi vegetale Pottinger Caracteristicile produsului 110*450 M 1m PPF-1 utilaj pentru presarea prin balotare a paioaselor.1 rotor grebla 3 m . bp 500 latime de lucru 2 m latime de lucru 3. 72 cutite latime de lucru 4 m 96 cutite latime de lucru 6m .5 m greutate max 2. 120x150cmp . motor de 60 CP. 2 tamburi. cu autoincarcare .Prep. baloti inaltime 4. baloti dreptunghiulari baloti dreptunghiulari baloti rotunzi latime balot 40-50 cm paie si furaje cilindrica Krone KR 160 cilindrica Mascar 2120 Evolution Krone KR 130 S New Holland paralelipipedica Claas Markant 50 paralelipipedica Welger AP 45 latime balot 40-50 cm presa baloti cilindric . 1000 kg masuri 140.PLS 2 Motor benzina Capacitate 30 L ELMAS. puterea necesara: 60 CP. tulpini 500kg-10 tone / ora TCV-11 utilaj pentru tocat porumb siloz Mengele 290 utilaj pentru tocat porumb siloz Pottinger MEX II resturi vegetale rotativ .8 to 4m grebla 3 m .nivelare L=2m pe directia inainte . rabatabila. 52 cutite MUTRV latime de lucru 1. 44 cutite latime de lucru 1. puterea necesara: 45 CP.8m latime de lucru 2.7 KW putere motor electric 17kw/1500rot/min .2m.debitul apei 100mc/h 1cap muls+1bidon 30 sau 2 cap muls+2bid 30l 1 BRAT 1 bidon 20 l 2 bidoane 20 l KSM1YS cu bidon si grup de muls de 25 litri 3-24 capete 2000 l 2000l 1000 l 500-1600 l pt. 16t/h . dimensiunea balotului: 130/100 cm. materiale grele.85 cm Lerda Aldo modelulutilaj pentru presarea prin balotare a paioaselor.latimea de lucru(pick-up):140 cm.3 m KYK2/Motor 2. materiale grele. rotatii/min. cupa pentru cereale. 40t/ora un post 30 l. rotatii/min. pentru vaci Capacitate 30-40 L un post si un bidon doua posturi si un bidon doua posturi si doua bidoane cu doua bidoane cu un bidon ELMAS INOX IMPLS 2/1 INOX PLS 2/1 INOX PLS 2/2 INOX PLS 2/2 policarbonat capacitate 30-40l unu sau doua posturi Capacitate 25L Capacitate 30-50 L Capacitate 75 l Capacitate 50 L. culegator 1.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs 211141 29321500 22 Masina de irigat 211141 29323350 1 Presa balotat 211141 29323350 2 Presa balotat 211141 29323350 3 Presa balotat 211141 29323350 4 Presa balotat CLASS 211141 29323350 5 Presa cilindrica -marca: Lerda Aldo modelul T125 211141 29323350 6 Presa de balotat 211141 29323350 7 Presa de balotat 211141 29323350 7 Presa de balotat 211141 29323350 8 Presa de balotat 211141 29323350 9 presa de balotat 211141 29323350 10 Presa de balotat paie 211141 29323350 11 Presa de balotat paie 211141 29323350 12 Presa de balotat paie 211141 29323350 13 Presa de balotat paie 211141 29323350 14 Presa de balotat paie 211141 29323350 15 Presa de balotat paie 211141 29323350 16 Presa de balotat SOMECA 211141 29323350 17 Presa de balotat Z-224/2 211141 29323350 18 Presa de balotat Z-279/1 211141 29323350 19 Presa paralelipipedica 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211141 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 211142 29323350 29323350 29323350 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323420 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29323473 29326100 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 2111421 21114200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326200 29326336 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 30 31 32 1 Utilaj pentru adunat resturi vegetale Steyr Presa de balotat paie si fan Incarcator frontal Incarcator frontal tractor Fendt Incarcator frontal VISIO 2200 Incarcator frontal Weidemann 1230 Incarcator frontal Weidemann 4004 Incarcator frontal Weidemann 4004 Dispozitiv de incarcat fan Incarcator frontal Masina de adunat fan Masina adunat fan RS-E30A Masina adunat fan STAR 300 Masina de adunat fan Masina de infoliat baloti Masina de intors fin Transportor actionare Transportor cu melc D 170 Echipament hidraulic de ridicat Motostivuitor Tocatoare agricola Tocatoare BC Tocatoare BP 600 Tocatoare CL Tocatoare de paie Tocatoare pentru resturi vegetale Maschio Leopard 200 Tocatoare pentru resturi vegetale Maschio Leopard 320 Tocatoare pentru resturi vegetale Nobilli Tocatoare resturi Tocatoare TST 180 Tocatoare TST 180 CU Tocatoare TST 220 Masina de tocat resturi vegetale Tocatoare TST 300 Tocatoare TST DT400 Tocatoare TST-V600 Hydro Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Tocator furaje Masina universala de tocat Curatitor cereale DPC Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Aparat de muls vaci Instalatii de evacuare dejectii Grup individual de muls Grup individual de muls Instalatie mobila de muls Instalatie mobila de muls Instalatie mobila de muls Sala de muls Tanc de racire a laptelui Tanc de racire a laptelui Tanc de racire a laptelui Tanc de racire a laptelui Ans. materiale grele. furca paleti motor de 60 CP.230. cupa pentru cereale.2 m 1. ierboase.necesare: 540. culegator 1. 120x120cmp .65 cm presa baloti cilindric. furca paleti.8 m . 144 cutite 220 V 7. capac 5 mc .lama pt.200.2 m latime de lucru 1. cupa pentru cereale.2t motor de 27 CP. administrat furaje. Capacitate 40 L SIMPLU DUBLU 0.2kw/200kg/h pentru radacinoase.necesare: 540.250. Tehn. 8 brate capaciate transport aprox.masa de ridicare 2.160 latime de lucru 6 m masuri 180. furca paleti Inaltime de ridicare 6 m. 15t/h .PLS 2 Posturi bidon inox Capacitate 50 L. materiale grele motor de 100 CP.Anexa 1.9 m latime de lucru 3m.

administrat furaje. dubla tractiune 45cp.5t/h U650 U-650.6 CILINDRI actionata priza putere 237.8 m latime de lucru 220 V latime de lucru 2. 36 cutite 2-4 m 3000 l-10000 l motor benzina. 6 cilindrii.tractor 65 CP. cu autoincarcare .9m GRS -24 2m latime de lucru 1. 4 cilindrii.Furaje MAD9 211142 29326540 1 Adapatori 211149 21114900 1 Grebla de adunat fan 211149 21114900 2 Grebla de adunat resturi vegetale Fella HS330 211149 21114900 3 Grebla de adunat resturi vegetale Stoll R331 211149 21114900 4 Grebla de imprastiat resturi vegetale Claas Volta 211149 21114900 5 Grebla de imprastiat resturi vegetale Pottinger HIT 58N 211149 21114900 6 Grebla de imprastiat resturi vegetale Stoll Speed 580 Hydro 211149 21114900 7 Grebla Favorit 211149 21114900 8 Grebla GRS 24 211149 21114900 9 Grebla intors fan si adunat 211149 21114900 10 Grebla mecanica 211149 21114900 11 Grebla mecanica 211149 21114900 12 Grebla mecanica 211149 21114900 13 Grebla mecanica 211149 21114900 14 Grebla rotativa 211149 21114900 15 Greble strans fan 211149 21114900 16 Greble mecanice Grebla 211149 21114900 17 Freza 211149 21114900 18 19 Freza 211149 21114900 Freza B 1400 211149 21114900 20 Freza B1 400 21 211149 21114900 Freza de zapada 211149 21114900 22 Freza Howard 23 211149 21114900 Freza Lely 310-32 211149 21114900 24 25 Freza rotativa IG 100 211149 21114900 Freza U230 211149 21114900 26 27 Freze rotative 211149 21114900 28 Vidanje 211149 21114900 29 Cisterna Jessering 211149 21114900 30 Generator electric Click 5000R 211149 21114900 31 Generator electric CombiFlash 181 LE 211149 21114900 32 Generator electric CombiFlash 200 R 211149 21114900 33 Generator electric CombiPlus 7800 R 211149 21114900 34 Generator electric Zip 2500 211149 21114900 35 Generator electric Click 3500 R 211149 21114900 211210 29312130 1 Tractor DFH 180 211210 29312130 2 Tractor U 453 DT 211210 29312130 2 Tractor U453 211210 29312130 2 Tractor U 453 Tractor U 453 DT 211210 29312130 2 211210 29312130 3 Tractor agricol New Holland 211210 29312130 4 Tractor agricol 211210 29312130 4 Tractor agricol 211210 29312150 1 Tractor U 483 211210 29312150 2 Tractor U523 211210 29312150 3 Tractor agricol 211210 29312150 4 Tractor agricol 211210 1 29312200 Tractor U650M 038058NR 211210 2 29312200 Tractor U650 211210 3 Tractoare de furaje 29312200 211210 4 Tractor agricol 29312200 211210 4 Tractor agricol 29312200 Tractor U 650 211210 4 29312200 Tractor agricol Massey Ferguson 6150 211210 5 29312200 211210 29312330 1 Tractor John Deer 211210 29312330 2 Tractor agricol 211210 29312330 3 Tractor agricol Tractor Fendt Favorit 612 LS 211210 29312330 4 211210 29312330 5 Tractor TM 120 ECO Tractor Hurlimann 211210 29312330 6 211210 29312330 7 Tractor Valtra A 211210 29312330 8 Tractor agricol 211210 29312330 9 Tractor FORD Tractor John Deere 3040 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Caracteristicile produsului pt. latime de lucru: 3 m Deutz Fahr Fella Pottinger 321 u Star 400 4 roti MIKY -1. 3.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs 211142 29326336 2 Ans.00.viteza de lucru 8-12 km/h. dubla tractiune 120 CP. capac 9 mc cu bila duble latime de lucru 2400mm. 18 viteze 230 CP 240 CP 240 CP 240 CP 249 CP 270 CP 300 CP 55 KW/75 CP. 4.3759cmc. 6 cilindri 120 CP.4 M Hydrac 3M freza 2.2 kw motor benzina 5 kw motor benzina 2.integr.Anexa 1. 4.16 viteze 72 KW/98 CP. 50 CP.4 M cu banda.8 m latime de lucru 5.2 kw motor benzina 3. 4.motorD115 45 CP TCE40 U453DT U453DT 48cp. 4 CILINDRII 65CP.4 kw motor diesel 5 kw motor benzina.4 l 80 CP 88 KW/120 CP. 3 cilindrii.tract. 6 CILINDRI 211210 211210 211210 29312330 29312330 29312330 43 44 45 Tractor Massey Ferguson MF 5470 Tractor Case IHC 91 KW/125 CP. 6 cilindri 195 CP 200 CP 210 CP 210 CP 220 CP 220 CP. dubla tractiune U483DT U523DT 65 CP.2820cmc. 6. 6 cilindri 140 CP 140 CP 145 CP 150 CP 160 CP 190CP 190CP.00.3 kw 18 CP 45 CP 45 CP.4 l 95 CP . 16 viteze 120 CP. Tehn. 4 cilindrii.Prep. 3 m latime de lucru 3 m latime de lucru 5.65 CP 65 CP 90 CP 110 CP 120 CP 120 CP 120 CP. 6 l 90CP. 70 CP .2339cmc.productiviate aprox1-1.3 m . Ferguson 398 125 CP 125 CP 128 CP 139CP.turbo 120-160 CP 120CP. 6 cilindri Tractor Fendt Favorit 712 Vario TMS Tractor Valmet 8150 Tractor Fendt Favorit 412 Vario TMS Tractor Fiat Agri 13090 Tractor Fendt Favorit 614 LS Tractor Fendt Favorit 714 Vario TMS Tractor Steir 9145 Tractor agricol Tractor Fendt Favorit 716 Vario TMS Tractor John Deer Tractor Zimbru 2195 Tractor Fendt Favorit 818 Vario TMS Tractor agricol Tractor Case IHC Tractor Fendt Favorit 920 Vario TMS Tractor Case IHC 7130 Tractor Steyr 9220A Tractor Fendt Favorit 824 Vario TMS Tractor agricol Tractor Case IHC 7140 Tractor Fendt Favorit 924 Vario TMS Tractor Case IHC 7240 Tractor Fendt Favorit 926 Vario TMS Tractor Fendt Favorit 930 Vario TMS Tractor Massey Ferguson MF 4435 Tractor U 683DT Tractor U683 Tractor U 683 DT Tractor TD70D Tractor Massey Ferguson MF 4455 Tractor Fendt Favorit 307 CI Tractor Massey Ferguson MF 5465 Tractor M.3 l 68 CP 68 CP. dubla tractiune 68 cp.

monofazic motor in 2 timpi. 3 axe . 3. Tractor U 650 Tractor U 683 Tractoare de furaje Tractor agricol Tractor agricol David Brown Tractor agricol Fendt Farmer 200 S Tractor agricol Massey Ferguson 65 Tractor agricol Steyr 188 Tractor agricol Tractor agricol Remorca Remorca Remorca Remorca Remorca Remorca Remorca Remorca remorca basculanta Remorca cisterna Remorca Remorca Remorca tehnologica Remorca tehnologica BVL Starmix Duo Remorca tractor pentru cereale Krampe Goliath Premium Remorca tractor pentru cereale Krampe Goliath Premium Remorca transport Remorca Remorca Remorca Remorca 2 RB 5 AT Remorca cisterna RCU-4 4000 L Remorca 300 AE-00 MASA 300 KG Remorca imprastiat gunoi Remorca Remorca agricola Remorca agricola Generator Generator 3000Sx Generator 7000 BS-GS Generator de curent electric Generator de curent electric Generator electric Generator electric Generator electric Generator electric Generator KDE 5000 CE Generator KGE 3000 Generator LC 3000 DC Putere instalata 81 CP. cu autodescarcare .40 KG 2.CAT-102CP. greut max admisa 25 t.CAT-250CP.motor benzina 4.cilindrica 4525cmc tractiune integrala. punte fata tip portal. productivitate 0.CAT-156CP. 5 to cisterna.motor electric 7.dubla trac.00.cap.cap.8 KW 1.3 KW.monofazic.89 KG motor in 2 timpi . 2 to MER 2200 agricola ASW268.monofazic 1.cap.6 to pomiviticola.25.4 KW.cap.1 m VFW.25.25. greut max admisa 20 t . greutate max admisa 20t VFW 7500.8-4.8 KW motor benzina 3. dubla tractiune. cu melc 350 tone/ora ULW 20.Capacitate 7500 L DDK 240.diesel.47kg. lungime 8.8KW motor in 2 timpi.5 KW .cilindrica 4525cmc Putere instalata 58. motor D-245. greut max admisa 24 tone DK 180. punte fata tip portal. greut max admisa 18 tone capacitate 7-11 mc capacitate de 8 mc capacitate de 18 t capacitate de 20 t 5 tone ULW 16.25. 16 viteze 95 CP.cilindrica6788cmc tractiune integrala.00.cilindrica7151cmc U683 U683DT U683DT U684DT U774DT 68 CP 65 CP 68 CP actionata priza putere D1 231.cap.8-4. cu autodescarcare .8T/H.43S2. 2 axe .CAT-200CP.5KW L523 4 cilindri Caracteristicile produsului 95 CP 95 cp. cu intercoler cu 4 cilindri 45 CP 195 CP 75 kg basculabila. lungime 7.8 KW 2.8-4.8 KW/CP.8 kw motor benzina 4.cu impingator . cisterna vidanja 7. motor D-243 cu TD 70D TD 95D TM 140 TM 190 TN 76 N tractiune integrala.b Nomenclatorul produselor care reprezinta mijloace fixe in agricultura Index_pr_c Codprodins Codvarieti Denumire produs Tractor Case JX 95 BA 211210 29312330 46 211210 29312330 47 Tractor TD95D 211210 29312330 48 Tractor agricol Tractor Claas Celtis 426 211210 29312330 49 Tractor PRONAR 81.1A 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211210 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 211290 219000 219000 219000 219000 219000 219000 219000 219000 219000 219000 219000 219000 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312330 29312400 29312400 29312400 29312400 29312400 29312400 29312130 29312330 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 29325040 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 21900000 50 Tractor Belerus 820 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 1 2 3 4 5 6 5 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 Tractor agricol New Holland Tractor agricol New Holland Tractor agricol New Holland Tractor agricol New Holland Tractor agricol New Holland Tractor Claas Celtis 456 Tractor Claas Ares 816 Tractor Claas Ares 836 Tractor Claas Atles 936 Tractor agricol Tractor agricol Tractor agricol Tractor agricol Tractor agricol Tractor U 683 DT .turbo motor CAT-72CP.Anexa 1. dubla tractiune.cu impingator .5 mc 5 tone 20-60 tone / h 5 tone 7 tone 1.cilindrica6788cmc tractiune integrala.motor benzina motor KD 100.7/79.1 m ASW288.89 kg.

ORADEA SC AVICOLA ORADEA S. CHISCANI SC COMBIUR SA URLEASCA AVICOLA BUZAU SA BUZAU GRUP ROMET BUZAU SC AGRICOVER SA BUZAU SC RIMNICOMB SRL RAMNICU SARAT AGRINVEST SRL BUZAU SC AGRO-BANAT SA CARANSEBES SERVICII PUBLICE SA CLUJ-NAPOCA MECANICA MARIUS SA CLUJ-NAPOCA SC CASAMI IMPORT EXPORT SRL CLUJ-NAPOCA SC SOMPAN SA DEJ SC AGROSTAR IMPEX SRL SANNICOARA SC COMCEREAL CLUJ SA TURDA STATIUNEA DE CERCETARE SI DEZVOLTURDA SC TEHNOFAVORIT BONTIDA IMUM SA MEDGIDIA SC AGRO CONEX SRL CONSTANTA SC NOVUS SRL CONSTANTA ROLEDA FARM SRL NAVODARI Id_Judet 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 Fiscal 4612703 1709656 3028952 9738193 2758827 11937830 7095679 15126113 187791 16457220 6388000 16610323 2816014 17488233 958390 73711 16426135 67094 73142 108046 11133606 6619511 567766 101373316 611977 13639740 17036734 1110567 1122413 1116683 14661495 1122928 14731639 14372314 3215624 12847344 6167319 1098900 12233140 2271928 2273007 1144071 5959639 13443360 1167814 15991548 6260697 7777870 202352 5697554 7212205 7807971 8231299 14069346 7247289 1858038 6919080 2983233 12883827 Caen 5121 2932 5155 1571 5188 5188 5188 2932 123 5188 5143 5146 1512 2415 2932 5190 125 5121 124 1571 2125 5155 2932 5155 5119 5188 1571 2415 5121 2931 5116 5146 5188 4533 4661 123 5188 1571 125 5190 5121 1571 5121 1581 5146 2932 5188 1561 111 5121 7310 2932 2932 5248 2811 5188 .A.L.INEXDOR SRL FAGARAS S. ORADEA SC UNISEM SA ORADEA SC NUTRIENTUL SA PALOTA SC VIPROMIN 2000 SRL SALONTA SC ORIGINAL PROD SRL STEI AGROSERVICE SRL BISTRITA SC DYNAMIC TOOLS SRL BISTRITA FORMA SA BOTOSANI SC AGROFARM SERV SRL BOTOSANI AGROSEZ COM SRL BRASOV SC LOGOSOL SRL BRASOV SC NUTRICOD SA CODLEA SC NITRAMONIA SA FAGARAS SC UNIVERSAL IMPEX SRL BUCURESTI GHIMBAV MECANICA CODLEA CODLEA SC EPINVEST SRL BRASOV DEAVET SRL BRASOV S.MONDOTERM SRL FAGARAS SC AGR.ANEXA 2 Esantionul operatorilor economici ID_Firma 361 402 351 283 403 405 401 404 121 406 470 500 331 277 467 459 453 124 363 326 286 318 360 407 460 389 430 432 287 278 388 468 431 501 434 435 433 436 105 428 289 106 408 252 290 291 313 502 461 438 332 437 356 292 439 462 451 449 450 Sirues 10816007 20809028 22290398 23111109 20800905 23124376 22531467 23157206 30983484 33327734 33050991 43089693 42558374 42003953 42558178 50973099 332068379 50829949 50816382 50815596 52867414 52798601 61353301 63080910 70809042 73604663 82043161 83150143 80958087 80781812 83774676 80778619 83678901 83662134 83141702 83613731 83010721 80802202 93401865 91366918 90815716 101214206 103385384 103672593 100815625 102052904 113607093 125081384 120809066 125023526 125069336 125080354 122003563 120799003 125069855 130778592 139788681 134006301 133137359 Denumire firma Localitate UNISEM SA BUCURESTI FILIALA ALBA IU ALBA IULIA AZOMA SA ARAD PRODAGRO-BIAN SRL ARAD SC CORNEX SRL ARAD ARAD SC SERVAGROMEC ARAD SA VALABRI ARAD VOGEL & NOOT-AGROROM SRL ARAD MASCHIO-GASPARDO ROMANIA SRL CHISINEU-CRIS SC SUINTEST SA OARJA OARJA SC O-MAC PADURE&GRADINA SRL PITESTI SC SOLO ROMANIA SRL PITESTI PHYLAXIA PHARMAROM BACAU SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU SC AMURCO BACAU GOSPOMAS ONESTI PREMAGRO ORADEA ORADEA SC AGROMETAL S. TEHNIC IVLAD SRL FAGARAS SC AGROSERVICE SRL BRASOV SC COMPLEXUL DE PORCI SA BRAILA BRAILA SILMAR S.R.L.C.C.R.

CRAIOVA 16 SC AGROAUTO DISTRIBUTION SRL CRAIOVA 16 SC EUGLENA PRODCOM SRL CRAIOVA 16 SC PET PERS INVEST SRL CRAIOVA 16 SC SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA 16 SC VALCONEX SRL CRAIOVA 16 UNISEM SA BUCURESTI FILIALA DOLJ CRAIOVA 16 MAT CRAIOVA CRAIOVA 16 SC COMBAVIPOR SA GALATI 17 UNISEM SA BUCURESTI FILIALA GALAT GALATI 17 SC PENTRU PRODUCEREA NUTRETURITARGU JIU 18 SC HARMOPAN SA MIERCUREA CIUC 19 UNISEM SA BUCURESTI FILIALA HARGH MIERCUREA CIUC 19 PAN METAL APARATAJ SRL HATEG 20 UNISEM SA BUCURESTI FILIALA ORASTORASTIE 20 SERVAGROMEC SLOBOZIA 21 UNISEM SA BUCURESTI FILIALA SLOBOPERIETI 21 AMONIL SA SLOBOZIA SLOBOZIA 21 GLOBAL TRADING SRL URZICENI 21 LOIAMEX IASI 22 SC ANTIBIOTICE SA IASI 22 SC NUTRIMOLD SA IASI IASI 22 SC UNISEM SA IASI 22 SC VANELLI SRL IASI 22 LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SA FRAN OTOPENI 23 INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI NUTRITIE A BALOTESTI 23 SC COMBAVI SA BUFTEA 23 SC SELECT NUTRICOMB CREVEDIA SA BUFTEA 23 SC INTERVET ROMANIA SRL CHIAJNA 23 PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL GANEASA 23 OTOPENI 23 NHR AGROPARTNERS SRL SC ROMSUINTEST PERIS SA PERIS 23 UNISEM SA BUCURESTI SUCURSALA IL SILISTEA SNAGOVULU 23 AGRO INTERNATIONAL VOLUNTARI 23 SC FORTISIM SA VOLUNTARI 23 SC ROMVAC COMPANY SA VOLUNTARI 23 SC NADOROC PROD-COM SRL BAIA MARE 24 SC COMBIMAR SA BAIA MARE 24 SC M.P.G.L.R.-COM SRL BAIA MARE 24 UNISEM SA BUCURESTI SUCURSALA BA BAIA MARE 24 25 SC TOMIS AGROVET SRL DROBETA TURNU SEV DIANA TRANS SRL CHETANI 26 SC MOBANA SRL TELEAC 26 SC PROMEDIVET SRL SOVATA 26 FARMER LOGISTIC SRL TARGU MURES 26 SC AZOMURES SA TARGU MURES 26 UNISEM SA BUCURESTI FILIALA MURESTARGU MURES 26 SC AUTO CLASS SRL DUMBRAVA-DEAL 27 MECANICA CEAHLAUL PIATRA-NEAMT 27 AGROTRADE SRL PIATRA-NEAMT 27 MARSAT SA ROMAN 27 SEMROM MOLDOVA ROMAN 27 SC AGRO FERTIL SRL SAVINESTI 27 SC TCE TREI BRAZI SRL PIATRA-NEAMT 27 INSTIRIG BALS BALS 28 AGROTEX SRL CAREI 30 SC AVE IMPEX SRL SATU MARE 30 Fiscal Caen 6605214 1571 5131457 5188 200730 5188 13743767 5188 7536538 5020 6921659 5188 10610146 5121 3087428 5188 4333830 5121 2315722 2932 11676351 1571 3813962 5121 2160288 1571 512620 1581 520720 5121 3187486 6024 7187640 5121 2075158 5188 4198874 5121 4770304 2415 18176680 5188 5570690 2931 1973096 2441 1958614 1571 1960460 5121 4104675 2442 21713945 5121 18897481 7310 941924 1571 894628 1571 12475941 5146 1591231 111 11946536 5188 2789955 123 15343490 111 6104353 5155 6929210 1571 482384 2442 6551629 1561 2201728 1571 2204562 1581 4424815 5121 2477821 5231 14537285 5188 15396109 121 12481552 8520 14719295 5188 1200490 2415 3799485 5121 16240107 5010 2045262 5188 15391470 5188 2662284 141 2663174 5121 15676753 2415 6571316 130 1539780 2932 2830353 5155 6468290 124 .ANEXA 2 Esantionul operatorilor economici ID_Firma 294 409 410 413 411 414 380 412 365 463 296 366 298 314 368 415 369 429 359 272 447 416 503 299 370 319 382 322 301 300 514 342 452 323 357 336 302 320 316 303 315 371 295 417 419 505 418 280 372 422 464 420 421 355 279 128 465 350 328 Sirues 144104593 144194782 164430461 163193664 163057729 163043039 163124015 164528488 160817051 160778566 170815508 170817130 181025708 191020368 190817221 205263243 200817312 210804638 211179731 215406974 212077966 223019985 220782000 220815522 220817465 225547041 401768051 400798748 233923356 233922376 403885140 233988124 11946536 233937022 233967194 403164869 233935517 233924855 245668027 241025605 245607657 240460418 255858854 266327278 266352895 266237241 266338045 260781903 260817829 274162519 270778578 274160107 270806143 273282611 274109323 273012456 280809030 306583016 303016713 Denumire firma Localitate Id_Judet SC N B M SA SFANTU GHEORGHE 14 SPIL COMERT SRL TARGU SECUIESC 14 "DON PEDRO RALLY" S.

F BUCURESTI ECOCHEM SA BUCURESTI KWS SEMINTE SRL BUCURESTI MAKHTESHIM AGAN ROMANIA BUCURESTI MONSANTO ROMANIA SRL BUCURESTI NATUREVO SA BUCURESTI ROMCONTRACT SRL BUCURESTI SAATEN UNION ROMANIA SRL BUCURESTI SC AGROCAPA SA BUCURESTI SC AGROPLANT SRL BUCURESTI AGRO TRADE SRL BUCURESTI SC ALCEDO SRL BUCURESTI SC GUYOMARC'H ROMANIA SRL BUCURESTI SC INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOBUCURESTI SC SERVOPLANT SRL BUCURESTI SEMANATOAREA BUCURESTI BUCURESTI SEMROM MUNTENIA SA BUCURESTI VETERIN IMPEX SRL BUCURESTI SC VETECO INTERSERVICES SRL BUCURESTI Id_Judet 30 30 30 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Fiscal 646126 4246777 5736530 3642595 16908967 4238375 16385612 4326574 15265928 3177580 7680290 1399784 1383966 16958124 1396125 16191640 14672688 1822832 1816792 6280007 8220834 17495923 10662340 6553280 13427047 6553174 1813397 2375872 841518 14954266 2806673 14195468 826321 1475261 2537907 6532554 16280489 15319769 14898220 4952292 466141 15061715 1590899 7957952 11307540 16671240 2836623 328106 4781435 22001678 350278 3449862 1577393 3804263 432084 351290 7567216 12506754 Caen 1571 5121 5190 5121 5146 5121 5146 5030 5121 121 1571 5188 5188 2415 123 5188 5121 5188 5188 5310 8520 5188 5121 5188 123 2415 5121 5121 1561 7310 7321 930 5188 1571 1581 1571 5119 5155 5188 5155 5155 5121 5155 5121 5190 5114 5121 5188 5111 5155 5155 1571 125 2932 2932 5121 5146 5146 .P.C.S.S. SERVICE 2002 SRL BUCURESTI B.ANEXA 2 Esantionul operatorilor economici ID_Firma 306 374 448 375 506 376 507 423 424 358 307 455 454 281 324 440 509 443 444 445 508 441 354 442 325 282 377 378 390 384 346 427 426 387 317 308 425 386 456 381 347 383 352 343 341 457 333 340 337 339 334 310 512 458 469 338 510 515 Sirues 300815663 300818110 303009124 310818172 327076187 320818213 327067681 337060944 337164075 330818299 347223376 340800694 340807496 347347809 340829248 353409283 353348740 357351783 357328085 353027853 353065192 352090530 353186659 353042504 353283756 3533039090 350818457 360818512 377555729 371185649 370398889 377741859 370800723 381025617 381020552 387859577 398153085 398143303 352090530 402028226 401995305 404269410 400841234 404160195 403842100 406217318 4085797708 400800319 409787572 403174565 400889298 407787135 3525192 409933444 400778554 400815340 403364471 403887734 Denumire firma Localitate SC NUTRISAM SA SATU MARE UNISEM SA BUCURESTI FILIALA SATU M SATU MARE VIVALDI SRL SATU MARE UNISEM SA BUCURESTI FILIALA ZALAU ZALAU MONTERO VET SRL SIBIU UNISEM SA BUCURESTI SUCURSALA SISIBIU SC DISTRIVET SRL TARNAVA ROMAGRICOM SRL SCHEIA SC A. ZOOASIST SRL SUCEAVA UNISEM SA BUCURESTI FILIALA SUCEASUCEAVA SC PREMIVET SA POROSCHIA SC SAVA SA NANOV NANOV SC SERVAGROMEC SA ALEXANDRIA SC DONAU CHEM SRL TURNU MAGURELE PRODAGRICOLE ZIMNICEA AGRICOLE DAMIAN IMPEX 2004 SRL GAVOJDIA AGROBIOTIC UTVIN AGROCOMERT HOLDING TIMISOARA TIMISOARA BANAT TRAC-TOR SERVICE MEWI IMPORT-EXPERT AGRAR TIMISOARA INDUSTRIETCCHNIK SANAVET CO TIMISOARA SANNICOLAU MARE TEHNODIESEL AGROSEM SA TIMISOARA S M RECOSEMTRACT SRL TIMISOARA SC COMTIM GROUP SRL TIMISOARA SC PANETONE SRL TIMISOARA UNISEM SA BUCURESTI FILIALA TIMISOTIMISOARA UNISEM SA BUCURESTI FILIALA TULCEA TULCEA SC DANYCOL-LORENT SRL HUSI SCDPP VASLUI MOARA GRECILOR SCCCES PERIENI PERIENI BARLAD MECANO-PREST-SERVICE SC APROCOM SA VASLUI SC OLTCHIM SA .A.T.FNC BABENI SC SAPTE SPICE RAMNICU VALCEA SC ARGEVIL SA VLADESTI SC C&R AGROTRAC IMPEX SRL ADJUDU VECHI SC V&S AGROTERRA SRL FOCSANI FOCSANI A.

C.P.T. FUNDULEA FUNDULEA SC NUTRICOM SA OLTENITA UNISEM SA BUCURESTI FILIALA GIURG GIURGIU Id_Judet 40 40 40 51 51 51 51 51 52 Fiscal 6321522 472593 256 3966117 6786480 6615420 1931643 1924239 4201228 Caen 5231 2442 5146 5188 1511 124 7310 1571 5121 .C.ANEXA 2 Esantionul operatorilor economici ID_Firma 511 516 517 446 330 329 349 311 379 Sirues 403196977 400798750 400800321 513699682 513725118 513779690 510798671 510815560 521244184 Denumire firma Localitate SC BIOVET IMPEX SRL BUCURESTI SC SOCIETATEA NATIONALA INSTITUTUBUCURESTI SC FARMAVET SA BUCURESTI SC CONVEX SRL CALARASI SC IZOCON MC SA CALARASI SC MIXALIM IMPEX SRL FRUMUSANI I.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Înregistrarea preţurilor. la nivelul fiecărui judeţ şi al Municipiului Bucureşti 6.2. 2. selectaţi în funcţie de volumul vânzărilor produselor specifice. Datele rezultate din anchetă stau la baza calculului preţurilor medii şi a indicilor preţurilor mijloacelor de producţie agricolă. – este alcătuit din responsabili de anchetă şi anchetatori. iar termenul de transmitere a datelor la INS este 15 al lunii următoare trimestrului de referinţă (T+15). Culegerea şi înregistrarea preţurilor se desfăşoară în 41 de judeţe ale ţării. 5. Colectarea datelor este asigurată de personal specializat folosind chestionarul anchetei statistice trimestriale “Preţurile mijloacelor de producţie agricolă vândute către exploataţiile agricole”. 3. 5. Instrumentarul anchetei. Prezentarea generală a anchetei 1.1. Sfera de cuprindere.ANEXA 4 GHIDUL ANCHETATORULUI PENTRU COLECTAREA PRETURILOR MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE AGRICOLE I. Ancheta oferă informaţii privind evoluţia de ansamblu a preţurilor mijloacelor de producţie agricole (produselor care reprezintă consum intermediar în agriculturăinput I şi a mijloacelor fixe agricole-input II) văndute către exploataţiile agricole.cuprinde principalii producători şi comercianţi de mijloace de producţie agricolă. necesare pentru elaborarea conturilor economice în agricultură. practicate de unităţile producătoare sau comerciale se realizează printr-o cercetare selectivă organizată de Institutul Naţional de Statistică.1 Atribuţiile anchetatorilor. de la unităţile cu personalitate juridică care au ca activitate principală producerea şi comercializarea acestor produse direct către exploataţiile agricole. Calitatea datelor furnizate de unităţile raportoare depinde în mare măsură de profesionalismul anchetatorilor. Nomeclatorul unităţilor anchetate: . Atribuţiile acestora sunt următoarele: 1 . Culegerea şi înregistrarea preţurilor mijloacelor de producţie agricolă văndute către exploataţiile agricole se efectuează o dată pe trimestru. 6. Nomenclatorul de produse/sortimente: . 4. în prima săptămână din luna următoare trimestrului de referinţă (T+8). Nomenclatoarele utilizate. Obiectivul anchetei. Anchetatorii au un rol determinant în ceea ce priveşte furnizarea datelor pentru calculul preţurilor medii şi a indicilor preţurilor mijloacelor de producţie agricolă. Cerecetarea statistică asupra preţurilor mijloacelor de producţie agricole văndute către exploataţiile agricole utilizează următoarele nomenclatoare: 5.API. într-o anumită perioadă de timp faţă de o perioadă anterioară. Prin intermediul acestei anchete sunt colectate preţuri pentru mijloace de producţie agricolă. Perioada înregistrării şi raportării.cuprinde produsele/sortimentele reprezentative în activitatea fiecărui operator economic. Personalul anchetei.

codul chestionarului.vizitarea trimestrială a fiecărui operator economic repartizat de către responsabilul de anchetă. Lista conţine numele. În prealabil. caracteristicile acestora şi preţurile practicate pentru aceste produse asigurarea că preţurile furnizate de către operatorii economici se referă numai la tranzacţiile efective pe care aceştia le efectuează direct cu producătorii agricoli asigurarea că informaţiile furnizate de agenţii economici respectă descrierea precizată în chestionar. fax. produsul/sortimentul nu se mai comercializează. In partea de jos a casetei există un spaţiu destinat corectării eventualelor erori privind informaţiile de identificare. negocieri. etc. Atribuţiile responsabilului de anchetă: asigură organizarea şi realizarea efectivă a anchetei statistice controlează ca activitatea de înregistrare a datelor în chestionar să se realizeze în limita termenelor stabilite verifică şi validează datele înregistrate de către anchetatori supraveghează introducerea datelor şi rezolvarea erorilor care pot să apară la introducerea acestora asigură confidenţialitatea datelor pe tot parcursul înregistrării şi transmiterii acestora asigură transmiterea datelor la INS. adresa şi numărul de telefon al unităţilor. trebuie să identifice împreună cu reprezentantul unităţii raportoare cauzele care au stat la baza acestor mişcări (modificări adaos comercial. cost transport. Anchetatorul are la dispoziţie o listă a unităţilor de anchetat. e-mail sau vizită personală) pentru a stabili o zi adecvată pentru transmiterea chestionarului şi pentru interviu. sferă de cuprindere. etc) . luna şi anul. respectiv produse/sortimente 6. Există de asemenea o rubrică pentru completarea numelui anchetatorului şi al responsabilului de anchetă. Descrierea chestionarului anchetei Chestionarele sunt personalizate pentru fiecare operator economic. atât în privinţa caracteristicilor produsului/sortimentului cât şi în privinţa condiţiilor de comercializare (acestea trebuie păstrate constante pe perioada de desfăşurare a anchetei) completarea în chestionar în caseta de comentarii a tuturor problemelor care apar: .lipsa de informaţii şi motivaţia care a dus la acest lucru ( nu a avut loc nici o tranzacţie în trimestrul respectiv. din punct de vedere al datelor de identificare ale acestuia.operatorul economic are un produs/sortiment care este reprezentativ şi nu a fost inclus de către INS în nomenclatorul de produse/sortimente aferent unitaţii respective . 2 .1. modalitatea de plată. Informaţiile de identificare sunt înscrise într-o casetă. cunoaşterea exactă a informaţiilor solicitate operatorului economic: obiectivul anchetei. unitatea trebuie contactată (prin telefon. la termenul stabilit 7. să solicite fiecărui operator economic o listă de preţuri care să cuprindă informaţii referitoare la denumirea produselor.în cazul unor mişcări semnificative de preţ. etc) asigurarea caracterului strict confidenţial al înregistrărilor informarea responsabilului de anchetă asupra oricărei probleme întâmpinate şi asupra propunerilor de actualizare a nomenclatorului de agenţi. Trebuie să se indice cu un “X” dacă chestionarul a fost completat de către unitate (autocompletare) sau în prezenţa anchetatorului (interviu personal). Prima parte a chestionarului conţine denumirea unităţii. definiţii.

prin definiţie. Pentru informaţia privind “cantitatea” sunt specificate cele două unităţi de măsură (litru sau kg. plata la termen. erbicide) se menţionează substanţa activă (SA) precum şi condiţiile de comercializare: tipul ambalajului. Pentru informţia de preţ sunt tipărite două spaţii: pentru “preţ fără transport” şi “preţ cu transport”şi se specifică unitatea de masură la care se referă preţul (litru sau kg. plata în produse agricole. mărimea ambalajului (“recipient de 1 litru şi 5 litri”. Definiţia tranzacţiei Vânzarea unui produs/sortiment în termenii stabiliţi de comun acord de unitatea producătoare/comercială şi exploataţia agricolă.). la recoltare (vânzare barter). dar cuprind costul de transport de la producător/comerciant la unitatea agricolă.A doua parte a chestionarului este utilizată pentru înregistrarea informaţiilor privind cantitatea vândută şi preţul de vânzare la nivel de produs/sortiment. Preţurile şi cantităţile fiecărui sortiment vor fi strict corelate cu unitatea de măsură care se va păstra neschimbată în raportare. Se pot întâlni următoarele forme de plată: plata cash. Pentru fiecare produs/sortiment sunt tipărite denumirea şi codul. Indiferent de modalitatea de plată. în trimestrul de referinţă. în trimestrul de referinţă. o scurtă descriere a acestuia. în funcţie de modalitatea de plată. Preţurile sunt şi ele sensibil diferite.). fungicide. II. Tranzacţiile realizate de către operatorii economici sunt foarte diferite din punct de vedere al modalităţii de plată. din punct de vedere al produselor pentru care se colectează informaţii de preţ. Această parte a chestionarului este de asemenea personalizată. ex: pentru produsele din grupa pesticide (insecticide. plata în rate. informaţiile se referă la cantitatea cumpărată şi la preţul de achiziţie. nu includ TVA deductibil. Preţul înregistrat pentru un produs/sortiment va fi un preţ mediu aferent cantităţii vândute din acel produs/sortiment. Ultima parte a chestionarului cuprinde o casetă de “comentarii” în care anchetatorul/respondentul are posibilitatea să facă anumite observaţii sau precizări. aceasta stabilindu-se în general prin contract. informaţiile se vor înregistra în trimestrul în care s-a realizat efectiv livrarea produsului. Definiţiile utilizate în cadrul anchetei 1. pe fiecare sortiment în parte. Definiţia preţurilor Preţurile produselor/sortimentelor cuprinse în formularul statistic sunt preţuri “la poarta fermei” care.”). Excepţie: pentru produsele din grupa “furaje simple”. în funcţie de natura produsului. Preţul mediu se calculează ca raport între valoarea totală a livrărilor în trimestrul de referinţă şi cantităţile totale livrate în aceeaşi perioadă. “ambalaj de 10 kg. pentru care datele se culeg şi de la producători de furaje combinate. 3 . 2.

buc. 4 . În cazul în care într-un trimestru. îngrăşăminte chimice şi seminţe.5% N ( în saci)” este diferit de “Azotat de amoniu 33% N (în vrac)”. preţurile se înregistrează în chestionar în spaţiul pentru “preţ cu transport”. Comercianţi de pesticide (insecticide. trebuie să furnizeze informaţii cumulate pentru întreaga activitate de distribuţie la nivel naţional. preţurile şi cantităţile se colectează de la următoarele categorii de operatori economici: Producători de îngrăşăminte chimice. În cazul în care tranzacţiile realizate prevăd asigurarea transportului până la poarta fermei. pentru un produs văndut. erbicide). anchetatorul trebuie să verifice următoarele: ca fiecare chestionar să conţină numele anchetatorului şi responsabilului. dacă datele de identificare ale unităţii sunt corecte. atât în privinţa caracteristicilor produsului în sine. De exemplu. Dacă termenii stabiliţi în cadrul tranzacţiei nu prevăd asigurarea transportului de către vânzător. se înregistrează în chestionar tipul de preţ (“preţ cu transport”sau “preţ fără transport “) aferent celei mai importante tranzacţii (din punct de vedere valoric). IV.5-34. Culegerea preţurilor Operatorii economici. se întâlnesc ambele tipuri de tranzacţii. Producători de furaje combinate. Cantitatea se va înscrie ca număr întreg (litri. atunci preţurile se înregistrează în chestionar în spaţiul pentru “preţ fără transport”. kg. dintr-un produs/sortiment. dacă datele privind cantitatea şi preţul sunt corect înregistrate .. precum şi data culegerii datelor. Caracteristicile produsului şi condiţiile de comercializare trebuie păstrate constante pe perioada de desfăşurare a anchetei statistice. cât şi în privinţa condiţiilor de comercializare. “azotat de amoniu 33. Mijloacele de producţie pentru care se înregistrează preţuri trebuie să corespundă exact descrierii din listă. Înregistrarea în chestionar În funcţie de natura produselor. care dispun de reţea de distribuţie la nivel teritorial. Controlul calităţii chestionarelor După completarea chestionarului.III. Comercianţi/producători de seminţe Comercianţi/producători de medicamente de uz veterinar Comercianţi/producători de utilaje şi echipamente agricole 1.) 2. fungicide. Preţurile se vor înscrie în lei (RON) cu două zecimale. Culegerea cantităţilor Se înregistrează cantitatea totală vândută sau cumpărată (în cazul furajelor simple) în trimestrul de referinţă.

până în a 8-a zi a lunii următoare trimestrului de referinţă. trecând prin punctele descrise mai sus. Acesta trebuie să verifice din nou fiecare chestionar. să valideze datele. să asigure introducerea datelor prin aplicaţia informatică şi să trimită fişierul rezultat la INS prin poşta electronică. Transmiterea chestionarelor Responsabilul de anchetă trebuie să culeagă toate chestionarele anchetatorilor din judeţ. 5 .Chestionarele trebuie predate responsabilului de anchetă. V. până cel mai târziu în data de 15 ale lunii următoare trimestrului raportat (T+15).

prices per 100 kg Motor spirit .20 .prices per 100 kg of nutritive substance Urea .prices per 100 kg of nutritive substance Muriate of potash .prices per 100 litres Residual fuel oil (prices/100 kg) .1 (in sacks) .prices per 100 kg of nutritive substance Binary fertilizers: 1 .10 .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 20 .prices per 100 kg of nutritive substance Superphosphate (18% P205) .prices per 100 kg of nutritive substance Ammonium nitrate (26% N) (in sacks) .prices per 100 kg of nutritive substance Triple Superphosphate (46% P205) .prices per 100 kg of nutritive substance Sulphate of potash .prices per 100 kg merchandise Binary fertilizers: 0 .5 .0. la Eurostat Annual Agricultural Absolute Prices .INPUT PRODUCTS Country: Romania Groups of products New code 20210000 20221000 ENERGY AND 20222000 LUBRICANTS 20231000 20232000 20311100 20311201 F E R T I L I S E R S A N D S O I L I 20311202 20311301 20311400 20312100 20312200 20313100 20313200 20321100 20322100 20322200 20323100 20323201 20323202 ANEXA 5 Product Electicity .prices per 100 litres Sulphate of ammonia .1 .prices per 100 kg merchandise Binary fertilizers: 0 .prices per 100 kg of nutritive substance Ammonium nitrate (26% N) (in bulk) .10 .0 .prices per 100 litres Diesel oil .1 .1 .Tabelul standard pentru transmiterea preţurilor medii în valoare absolută-anuale.prices per 100 kg of nutritive substance Ammonium nitrate (33% N) (in sacks) .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 1 .5 .prices per 100 kg merchandise Unit Prix par 100 litres Prices per 100 kg Prix par 100 litres Prix par 100 litres Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Year 2005 Year Year Year Year Year 2006 2007 2008 2006 2007 .1 .0.20 .prices per 100 kwh Heating gas oil .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 1 .

prices per 100 kg Cereal straw .prices per 100 kg Feedingstuffs: oats .2 .prices per 100 kg merchandise Ternary Fertilizers : 17 .prices per 100 kg Feedingstuffs: barley .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 1 .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 1 .2 .prices per 100 kg Dried sugar beet pulp .20 .prices per 100 kg Meadow hay .prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg A N I M A L F E E D I N G S T U F F S 20611400 20611500 20611600 20611700 20612100 20612200 20613100 20613200 20619100 20619200 20619300 20619400 20619901 20619902 .prices per 100 kg merchandise Feedingstuffs: fodder wheat .18 .prices per 100 kg Dried lucerne .prices per 100 kg Toasted extracted soyabean meal .prices per 100 kg Feedingstuffs: ground barley .17 (in sacks) .17 .1 .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 1 .prices per 100 kg Milk replacer for fattening calves (in sacks) .prices per 100 kg Fish meal .prices per 100 kg Feedingstuffs: maize .prices per 100 kg Complementary feed for rearing calves .20 .2 .M P R O V E R S 20323301 20323302 20323400 20323500 20323600 20323700 20323800 20611100 20611200 20611300 Ternary Fertilizers: 17 .1 (in bulk) .17 .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 9 .prices per 100 kg Feedingstuffs: wheat bran .prices per 100 kg merchandise Ternary fertilizers: 10 .9 .17 (in bulk) .1 .prices per 100 kg Linseed cake (expeller) .prices per 100 kg Feedingstuffs: ground maize .prices per 100 kg Animal meal .

prices per 100 kg Complementary feed for dairy cattle (stall-fed) (in sacks) .prices per 100 kg Complete feed for rearing pulle (in bulk) .prices per 100 kg Complementary feed for cattle fattening (in bulk) .prices per 100 kg Protein-rich complem.prices per 100 kg Protein-rich complem.prices per 100 kg Complete feed for fattening pigs (in bulk) .prices per 100 kg Complementary feed for dairy cattle at grass .prices per 100 kg Complete feed for broiler production (in bulk) . feed f dairy cattle (stall-fed) (in sacks) .prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg Prices per 100 kg .prices per 100 kg Complete feed for sows (in sacks) .prices per 100 kg Complementary feed for cattle fattening (in sacks) .prices per 100 kg Complete feed for battery laying hens (in sacks) . feed f dairy cattle (stall-fed) (in bulk) .prices per 100 kg Complete feed for rearing pulle (in sacks) .prices per 100 kg Complete feed for rearing pigs (in bulk) .prices per 100 kg Complete feed for fattening pigs (in sacks) .prices per 100 kg Complete feed for rearing pigs (in sacks) .prices per 100 kg Complete feed for broiler production (in sacks) .prices per 100 kg Protein-rich complementary feed f cattle fattening (in sacks) .prices per 100 kg Complete feed for battery laying hens (in bulk) .prices per 100 kg Complete feed for sows (in bulk) .prices per 100 kg Complementary feed for dairy cattle (stall-fed) (in bulk) .prices per 100 kg Baby chick feed (in sacks) .20621100 20622101 20622102 20622111 20622112 20622910 A N I M A L F E E D I N G S T U F F S 20622921 20622922 20622931 20622932 20623101 20623102 20623201 20623202 20623301 20623302 20624101 20624102 20624201 20624202 20624301 20624302 20624501 20624502 Milk replacer for fattening calves (in bulk) .prices per 100 kg Baby chick feed (in bulk) .prices per 100 kg Protein-rich complementary feed for cattle fattening (in bulk) .

LUBRICANTS Electricity Fuels for heating Motor fuels Lubricants FERTILISERS AND SOIL IMPROVERS Straight fertilizers Nitrogenous fertilizers Phosphatic fertilizers Potassic fertilizers Compound fertilizers NP fertilizers PK fertilizers NPK fertilizers Other fertilizers. soil improvers PLANT PROTECTION PRODUCTS AND PESTICIDES Fungicides Insecticides Herbicides Other plant protection products VETERINARY EXPENSES ANIMAL FEEDINGSTUFFS Straight feeding stuffs Cereals and milling by-products Oilcakes Products of animal origin Other straight feeding stuffs Q1 Q2 Q3 Q4 .ANEXA 6a Tabelul standard pentru transmiterea indicilor mijloacelor de producţie agricolă-trimestriali. la Eurostat INPUT: QUARTERLY agricultural price indices (2000=100) Romania 2005=100 Country API code 200000 201000 202000 202100 202200 202300 202400 203000 203100 203110 203120 203130 203200 203210 203220 203230 203900 204000 204100 204200 204300 204900 205000 206000 206100 206110 206120 206130 206190 Input 1 (Goods and services currently consumed in agriculture) Description GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE (INPUT 1) SEEDS AND PLANTING STOCK ENERGY.

206200 206210 206220 206230 206240 206290 207000 208000 209000 210000 211000 211100 211110 211120 211130 211140 211141 211142 211149 211200 211210 211290 212000 212100 212900 219000 Compound feeding stuffs Compound feeding stuffs for calves Compound feeding stuffs for cattle excluding calves Compound feeding stuffs for pigs Compound feeding stuffs for poultry Other compound feeding stuffs MAINTENANCE OF MATERIALS MAINTENANCE OF BUILDINGS OTHER GOODS AND SERVICES Input 2 (Goods and services contributing to agricultural investment) Description GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT (INPUT 2) MATERIALS MACHINERY AND OTHER EQUIPMENT Rotovators and other 2 wheel equipment Machinery and plant for cultivation Machinery and plant for harvesting Farm machinery and installations Farm machinery and installations for crop production Farm machinery and installations for animal production Other farm machinery and installations TRANSPORT EQUIPMENT Tractors Other vehicles BUILDINGS FARM BUILDINGS (NON-RESIDENTIAL) OTHER WORKS EXCEPT LAND IMPROVEMENTS (OTHER BUILDINGS. ETC. STRUCTURES.) OTHER Input total (Input 1 + Input 2) 220000 INPUT TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2) INPUT TOTAL ( 1+2) .

soil improvers PLANT PROTECTION PRODUCTS AND PESTICIDES Fungicides Insecticides Herbicides Other plant protection products VETERINARY EXPENSES ANIMAL FEEDINGSTUFFS Straight feeding stuffs Cereals and milling by-products Oilcakes Products of animal origin Other straight feeding stuffs Year .ANEXA 6b Tabelul standard pentru transmiterea indicilor mijloacelor de producţie agricolă-anuali. LUBRICANTS Electricity Fuels for heating Motor fuels Lubricants FERTILISERS AND SOIL IMPROVERS Straight fertilizers Nitrogenous fertilizers Phosphatic fertilizers Potassic fertilizers Compound fertilizers NP fertilizers PK fertilizers NPK fertilizers Other fertilizers. la Eurostat INPUT:ANNUAL agricultural price indices (2000=100) 2005=100 Romania Country API code 200000 201000 202000 202100 202200 202300 202400 203000 203100 203110 203120 203130 203200 203210 203220 203230 203900 204000 204100 204200 204300 204900 205000 206000 206100 206110 206120 206130 206190 Input 1 (Goods and services currently consumed in agriculture) Description GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE (INPUT 1) SEEDS AND PLANTING STOCK ENERGY.

ETC. STRUCTURES.) OTHER Input total (Input 1 + Input 2) 220000 INPUT TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2) INPUT TOTAL ( 1+2) .206200 206210 206220 206230 206240 206290 207000 208000 209000 210000 211000 211100 211110 211120 211130 211140 211141 211142 211149 211200 211210 211290 212000 212100 212900 219000 Compound feeding stuffs Compound feeding stuffs for calves Compound feeding stuffs for cattle excluding calves Compound feeding stuffs for pigs Compound feeding stuffs for poultry Other compound feeding stuffs MAINTENANCE OF MATERIALS MAINTENANCE OF BUILDINGS OTHER GOODS AND SERVICES Input 2 (Goods and services contributing to agricultural investment) Description GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT (INPUT 2) MATERIALS MACHINERY AND OTHER EQUIPMENT Rotovators and other 2 wheel equipment Machinery and plant for cultivation Machinery and plant for harvesting Farm machinery and installations Farm machinery and installations for crop production Farm machinery and installations for animal production Other farm machinery and installations TRANSPORT EQUIPMENT Tractors Other vehicles BUILDINGS FARM BUILDINGS (NON-RESIDENTIAL) OTHER WORKS EXCEPT LAND IMPROVEMENTS (OTHER BUILDINGS.

12 216.47 492.NPK Produse pentru protecţia plantelor (pesticide) Fungicide Insecticide Erbicide Cheltuieli veterinare Furaje Furaje simple Cereale si produse de morarit Turte de oleaginoase Produse de origine animala Alte furaje simple Furaje combinate Furaje combinate pentru vitei Furaje combinate pentru bovine adulte Furaje combinate pentru porcine Furaje combinate pentru pasari Intretinere materiale Intretinere cladiri Alte bunuri si servicii MIJLOACE FIXE AGRICOLE (input II) Maşini şi utilaje agricole Maşini şi instalaţii Motocultoare şi alte maşini pe 2 roţi Maşini şi utilaje pentru înfiinţarea şi întreţinerea culturilor agricole Maşini şi utilaje pentru recoltat Maşini şi instalaţii de fermă Maşini şi instalaţii de fermă pentru producţia vegetală Maşini şi instalaţii de fermă pentru producţia animală Alte maşini şi instalaţii agricole Autovehicule şi echipamente de transport Tractoare Alte autovehicule şi echipamente de transport Construcţii Construcţii agricole (nerezidenţiale) Alte construcţii.97 9584.34 3379.75 64380.20 8319.61 191.44 1854.43 1301.93 9915.44 108.23 8589. lubrifianti Electricitate Combustibil pentru incalzire Combustibil pentru motor Lubrifianti Ingrasaminte total Ingrasaminte simple Ingrasaminte azotoase Ingrasaminte fosfatice Ingrasaminte potasice Ingrasaminte complexe Ingrasaminte binare .96 1721.39 261. structuri .72 716.03 114.07 397.43 470.70 3214.77 5194.ANEXA 7 Cod agregare 220000 200000 201000 202000 202100 202200 202300 202400 203000 203100 203110 203120 203130 203200 203210 203220 203230 204000 204100 204200 204300 205000 206000 206100 206110 206120 206130 206190 206200 206210 206220 206230 206240 207000 208000 209000 210000 211000 211100 211110 211120 211130 211140 211141 211142 211149 211200 211210 211290 212000 212100 212900 Ponderile utilizate la agregarea indicilor Descriere INPUT TOTAL (input I + input II) PRODUSE CARE REPREZINTĂ CONSUM INTERMEDIAR ÎN AGRICULTURĂ (input I) Seminte Energie.14 4096.73 53.88 3071.36 27971. Valori CEA 2005 (mil RON) 14925.79 424.PK Ingrasaminte ternare .37 2145.32 206.39 .45 2139.84 1.70 37556.00 225.42 343.etc.02 212.94 763.27 256.45 5.39 199.16 715.NP Ingrasaminte binare .50 264.63 4.28 722.58 161.26 877.85 307.77 461.56 1.56 26824.34 18504.77 1057.04 197.

89 24. industriale (calculaţie pe baza I% preţului materealelor pentru întreţinere clădiri) Valori CEA 2005 (mil RON) 217.44 264. sere.42 278. poştă.80 252.36 140.06 1886. etc.09 253.41 37556.24 57. şi Sursa datelor IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod.45 993. răsadniţe.consum casnic Apă-consum industrial Servicii de transport.20 65.36 202300 Combustibil motor pentru . industriale IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod. hambare. industriale IPPI-I% preţului prod.I% preţului de cost în construcţii IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod. industriale IPPI-I% preţului prod. industriale IPC-I% preţului de consum IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod.43 1854. magazii.ANEXA 8 Ponderile utilizate la agregarea indicilor subgrupelor/grupelor de produse exceptate Cod grupă 202100 Denumire grupă Energie electrică Denumire produs/subgrupă Electricitate–consum casnic Electricitate–consum industrial 202200 Combustibil incalzire pentru Energie termică. gaze-consum casnic Energie termică. 212100 Construcţii agricole (nerezidenţiale) Grajduri. telecomunicaţii. industriale ICC. industriale IPC-I% preţului de consum IPPI-I% preţului prod.57 39. gaze-consum industrial Benzină Motorină 202400 207000 208000 Lubrifianţi Intretinere materiale Intretinere cladiri Lubrifianţi-produse industriale Piese de schimb.etc. echipamente-produse industriale Materiale pentru întreţinere clădiri-produse industriale Cheltuieli de întreţinere reparaţii curente 209000 Alte bunuri şi servicii Apă.