SCHEME ELECTRICE

CUPRINS 1. PRINCIPII DE ÎNTOCMIRE A SCHEMELOR ELECTRICE 1.1. Clasificarea schemelor electrice ( STAS 12120/1-83 ) 1.2. Semne convenţionale 1.3. Simbolizarea literal-numerică 1.4. Reguli pentru întocmirea schemei de circuite în reprezentarea desfăşurată 1.5. Scheme şi tabele de conexiune 2. EXEMPLE DE REDACTARE A SCHEMELOR ELECTRICE 2.1. Scheme de acţionări electrice 2.2.Scheme electronice ANEXA BIBLIOGRAFIE

1. PRINCIPII DE ÎNTOCMIRE A SCHEMELOR ELECTRICE 1.1. Clasificarea schemelor electrice

Schemele electrice, cuprinse în documentaţia tehnică, servesc la execuţia, montarea, exploatarea şi depanarea instalaţiei. După scopul urmărit, schemele electrice se clasifică în: - EXPLICATIVE (funcţionale, de circuite, echivalente ) - DE CONEXIUNE (exterioare, interioare, la borne ) - DE AMPLASARE Schemele explicative permit înţelegerea funcţionării sau efectuarea calculelor de proiectare a instalaţiilor electrice. O schemă funcţională redă într-o reprezentare grafică simplă principiul de funcţionare a instalaţiei electrice (fig.1.1).

Fig.1.1. Schema funcţională a sistemului de reglare a turaţiei unui motor de curent continuu. Schema de circuite ( fig.1.2) reprezintă prin semne convenţionale toate circuitele unei instalaţii şi permite înţelegerea în detaliu a funcţionării.

Fig.1.2. Schemă de circuite. Motor asincron comandat prin buton normal deschis.

Calculul unui circuit sau a unui element de circuit se realizează cu ajutorul unor scheme echivalente (fig.1.3).

Fig.1.3. Scheme echivalente: a.) transfigurarea triunghi-stea a rezistoarelor; b.) echivalenţa unei bobine reale cu un circuit R-L serie. Schemele de conexiuni sunt destinate execuţiei şi verificării conexiunilor unei instalaţii. Legăturile electrice între diferite părţi ale unui instalaţii, cum ar fi: panouri de comandă, tablouri de alimentare, motoare electrice, aparataj electric amplasat pe utilaj, sunt reprezentate prin scheme de conexiuni exterioare. Schema din figura 1.4,a redă conexiunile realizate prin cablurile W1, W2, W3 între reţeaua de alimentare L1, L2, L3, panoul de acţionare A1, motorul M1 şi butonul S1.

Fig.1.4.Scheme de conexiuni exterioare (a) interioare (b) şi la borne (c). Schema de conexiuni interioare constituie reprezentarea grafică a legăturilor dintre aparatele aflate în interiorul unui echipament (panou de comandă, dulap de acţionare etc.). În figura 1.4,b sunt prezentate conexiunile dintre siguranţele fuzibile F1, F2, F3 şi contactorul K1, realizate în interiorul panoului de acţionare A1, prin intermediul şirurilor de cleme X1, X2, X3. O schemă de conexiuni la borne reprezintă bornele unui aparat şi conductoarele conectate la acestea. Figura 1.4,c redă conexiunile la bornele siguranţei fuzibile F1. Clasificarea schemelor electrice după metoda de reprezentare are în vedere: a – numărul de conductoare şi aparate similare, figurate printr-un semn convenţional unic (reprezentare monofilară şi multifilară);

semiasamblată şi desfăşurată).1.b).6.6. Reprezentare asamblată (a). Fig.5.b – dispunerea relativă a semnelor convenţionale corespunzătoare elementelor unui aparat (reprezentarea asamblată. semiasamblată (b) şi desfăşurată (c) a unei scheme de circuite. c – corespondenţa între poziţiile semnelor convenţionale pe schemă şi dispunerea fizică a aparatelor în instalaţie (reprezentarea topografică).5.6. părţile componente ale unor aparate sunt dispersate în schemă.a.1. Fig. Reprezentarea asamblată constă în desenare a grupată a părţilor componente ale unui aparat şi este aplicabilă la scheme simple. Metoda implică . În reprezentarea semiasamblată.1. părţile componente ale contactorului K1 şi respectiv ale releului termic sunt reprezentate unele lângă altele. dar sunt desenate legăturile mecanice între acestea (fig. Un exemplu de reprezentare monofilară şi multifilară a unui circuit trifazat se prezintă în figura 1. În figura 1. Reprezentarea monofilară (a) şi multifilară (b) a unui circuit trifazat.

puse de acord cu recomandările Comisiei Electrotehnice Internaţionale (C. 1. Toate părţile componente ale unui aparat sunt notate în schemă cu acelaşi simbol literal-numeric. Noile semne convenţionale se remarcă prin simplitatea desenului. Semne convenţionale Echipamentul electric se reprezintă prin semne convenţionale standardizate (tab. Semn tolerat Bobină cu miez de fier Condensator Condensator variabil Bornă Derivaţie Priză şi fişă Cablu . Astfel.1 Semnul Denumirea Rezistor Potenţiometru Bobină. sunt aplicate într-un mare număr de ţări (Germania.I. unele în curs de redactare.1. când un terminal este conectat electric la capsula metalică).intersectarea traseelor de circuite în scheme de complexitate ridicată. Reprezentarea desfăşurată (fig.I.6. Franţa etc. Semne convenţionale pentru schemele electrice (STAS 11381) Tabelul 1. Înfăşurare. care cuprinde peste 40 de secţiuni. Normele C.c) se distinge prin figurarea elementelor aceluiaşi aparat în zone diferite ale desenului. S.1.). a.A.U.1. Semn recomandat b.. într-un mod ce permite urmărirea logică a circuitelor şi înţelegerea uşoară a funcţionării instalaţiei. Rusia. Japonia. STAS 11381 este un standard elaborat pe părţi.E. se renunţă la figurarea bornelor de aparate şi maşini. fapt ce facilitează integrarea industriei electrotehnice româneşti în circuitul economic mondial.2.). iar în csazul dispozitivelor semiconductoare cercul reprezentând capsula se desenează în situaţii speciale (de ex.E. ceea ce determină reducerea calităţii desenului. Anglia.). Inductivitate.

b . b-NI Mişcare întârziată.la acţionare. OBS: Întârzierea are loc în sensul deplasării arcului către centrul său Contacte ND cu temporizare: a .la revenire Tabelul 1.1 (continuare) .Semnul Denumirea Legare la masă Legare la pământ Legare la pământ de protecţie Element galvanic sau de acumulator OBS: linia lungă este polul pozitiv Contact normal deschis (ND) Contact normal închis (NI) Contacte ale limitatorului de cursă : a-ND .

OBS: În schemă se precizează tabelul de comutare a contactelor Bobină de releu sau contactor Bobine de releu temporizare : a – la acţionare .Semnul Denumirea Contact principal contactorului al Contact de forţă normal închis Contact comutator Contact NI al releului termic Legătură mecanică Comandă mecanică manuală (semn general) Comandă prin împingere Comandă prin tragere Comandă prin rotire Butoane acţionate prin împingere: a – ND. b – NI Întrerupător mecanic (semn general) Întrerupător tripolar Întrerupător cu declanşare automată Comutator complex. b – la revenire Lampă de semnalizare Semnul Denumirea cu .

Bobina releului maximal de curent Contacte NI cu temporizare: a – la acţionare.catod) Diodă Zener Tiristor (G – grilă sau poartă) Diodă (LED) luminescentă (EC- Tranzistor PNP emitor. legat cu la Element de afişare cu şapte segmente Punte monofazată : a – reprezentare simplificată . colector) Tranzistor NPN Tranzictor colectorul capsulă NPN. OBS : plusul punţii se obţine de la catozii a două diode. b – reprezentări cu figurarea diodelor. iar minusul de la anozii celorlalte . b – la revenire Avertizor acustic (hupă) Diodă semiconductoare (A.anod. K. B-bază.

independentă Înfăşurare de orice fel Motor de c. cu excitaţie prin magnet permanent Motor de c. OBS : Înfăşurarea cu mai multe semicercuri are număr mai mare de spire Motor monofazat cu colector şi excitaţie serie Motor asincron monofazat cu fază auxiliară şi rotor în scurtcircuit .1 (continuare) Semnul Denumirea Element de comandă al releului termic Redresor. cu excitaţie independentă Autotransformator reglabil Semnul Denumirea Siguranţă fuzibilă Transformator monofazat.Tabelul 1. OBS : Săgeata arată sensul conversiei Înfăşurare de excitaţie serie Înfăşurare de excitaţie derivaţie. cu excitaţie derivaţie Generator de c.c.c.c. cu excitaţie serie Motor de c.c.

Standardul stabileşte un sistem coerent şi flexibil de identificare a elementelor în instalaţia electrică. se utilizează un reper de identificare simplificat (vezi exemplele din tabelul 1. funcţia pe care o îndeplineşte în schemă (blocul 3) şi codul de marcare a bornei (blocul 4). Structura pe blocuri a unui reper de identificare Tabelul 1.3. care oferă informaţiile strict necesare. în cazul cel mai general. Elementele ce intervin în schemele electrice pot fi grupate în 23 de categorii (tab.2).Motor asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit Motor pas cu pas Motor sincron Motor asincron trifazat cu rotorul bobinat 1. Reperul de identificare a elementului. notate uzual prin litere majuscule din alfabetul latin.3). care oferă informaţii complete privind: unitatea constructivă sau funcţională în care este integrat (blocul 1). conţinând numai acele blocuri. este constituit din patru blocuri (tab. categoria din care face parte. numărul de ordine în cadrul categoriei.8). cât şi în cea desenată a documentaţiei tehnice.1. În majoritatea cazurilor. poziţia fizică ocupată în cadrul unui ansamblu (blocul 2). Simbolizarea literal-numerică Utilizarea unei simbolizări literal-numerice unitare are ca scop uniformizarea documentaţiilor tehnice şi simplificarea descifrării schemelor electrice la montarea şi exploatarea utilajului. Simbolizarea adoptată prin STAS concordă cu reglementările Comisiei Electrotehnice Internaţionale.2 . Aceste litere constituie codul categoriei (partea 3A din blocul de identificare 3). utilizabil atât în partea scrisă.1.

Litere reper pentru identificarea categoriei elementului Tabelul 1. subansamble funcţionale Traductoare de mărimi neelectrice în mărimi electrice şi invers Condensatoare Elemente binare.3 (continuare) Exemple Exemple A Amplificator operaţional Variator de turaţie B C D Termocuplu Tahogenerator .3 Liter a Categoria elementului Ansamble. dispozitive de temporizare şi memorare Circuit logic ŞI Liter a Categoria elementului Memorie cu ferite Tabelul 1.

3 (continuare) Exemple . convertoare Convertor analog-numeric Tuburi electronice. antene V W Indicator cu neon Liter Categoria elementului Tabelul 1. regulatoare Instrumente de măsură. dispozitive de încercare Aparate de comutaţie pentru circuite electrice de forţă Rezistoare Aparate de comutaţie mecanică pentru circuite electrice Transformatoare Regulator Contor Osciloscop P Q R S T U Comutator Modulatoare. semiconductoare Căi de transmisie.E Dispozitive diverse Lampă iluminat Cuptor electric F G H K L M N Dispozitive de protecţie Generatoare (dispozitive de alimentare) Dispozitive de semnalizare Relee şi contactoare Bobine Motoare Dispozitive de calcul.

K1T .frecvenţmetru numeric.a X Y Z Borne.4 Litera reper Funcţia generală A Auxiliar B Direcţia de mişcare C Numărare D Diferenţial E F Protecţie G Încercare H Semnalizare I Integrare K Apropiere L M Principal N Măsurare Litera reper Funcţia generală P Proporţional Q Stare (pornit. Partea 3C a reperului. F2. frânare) W Sumare X Multiplicare Y Analogic Z Numeric . în figura 1. K1F . fişe.6 prin F1. sfârşit de cursă) R Rearmare. ştergere S Introducere în memorie.calculator analogic. F3 se identifică siguranţele fuzibile. În multe cazuri este suficientă indicarea funcţiei generale (tab. iar prin F4 releul termic. Acest cod poate fi alcătuit arbitrar. socluri priză Dispozitive mecanice acţionate electric Filtre Şir de cleme Fişă- Filtru trece jos Distincţia între mai multe elemente din cadrul aceleiaşi categorii se realizează printrun număr de ordine. care constituie partea 3B a reperului de identificare. oprit. Litere reper pentru identificarea funcţiei generale Tabelul 1.4) printr-o literă.1.întrerupător automat cu rol de protecţie. Spre exemplu: K1M contactor principal. Spre exemplu. codifică funcţia pe care o îndeplineşte elementul în cadrul schemei. P1Z . înregistrare T Temporizare U V Viteză (accelerare.releu de timp. N1Y . dar trebuie să înceapă cu o literă (urmată eventual de o combinaţie de litere şi cifre) şi să fie explicitat în legenda schemei.

M-motor. Sistemul de simboluri literal-numerice folosite în ţara noastră până în 1983 este prezentat în tabelul 1. Identificarea elementelor în instalaţiile electrice de mare complexitate se face cu repere alcătuite din trei sau patru blocuri (=1S+3A-K1M:2.2. Comparaţia între vechiul şi noul sistem de simbolizare evidenţiază următoarele aspecte: . cuprins în instalaţia 1S). Documentaţiile tehnice existente în întreprinderi conţin diferite sisteme de identificare a elementelor. G-generator. Simboluri literale vechi şi noi pentru identificarea categoriei elementului Tabelul 1. în funcţie de provenienţa utilajului şi anul fabricaţiei.5 Grupa de aparate sau maşini Întrerupătoare Întrerupătoare auxiliare Contactoare Contactoare auxiliare Dispozitive de protecţie Transformatoare de măsură Aparate de măsură pentru mărimi electrice Simbol Vechi Nou Exemple a b c d e f g Q S X K K F T P . K1M – contactorul principal 1). L-bobină. . cu precizarea în anumite cazuri a funcţiei generale a elementului (K 1 – contactor cu numărul de ordine 1. reprezintă reperul de identificare complet pentru borna 2 a contactorului principal 1 din subansamblul A al ansamblului 3. Schemele de conexiuni implică utilizarea unui reper care conţine obligatoriu codul de marcare a bornei (K1M:2 – borna 2 a contactorului principal 1).literele mari şi cifrele alăturate din noua simbolizare uşurează prelucrarea documentaţiei pe calculator.noua simbolizare grupează elementele în 23 familii şi are în vedere ponderea mare a electronicii în instalaţiile electrice moderne. În schemele de circuite relativ simple este suficientă indicarea categoriei şi a numărului de ordine.Modul de alcătuire a reperelor de identificare rezultă din cele 5 exemple prezentate în tabelul 1. la simbolurile uzuale în electrotehnică : R-rezistor.semnale convenţionale simple din actualele standarde reduc substanţial timpul necesar desenării unei scheme electrice. .5 şi exemplificat prin schema din figura 1. revin în notaţia nouă. .7. T-transformator. C-condensator.codurile utilizate pentru identificarea unor categorii importante de elemente.

semiconductoare Rezistoare Alte dispozitive de acţionare Dispozitive complexe n p r s G V R Y A Amplificator D Memorie cu ferite u E Cuptor electric N Regulator U Convertor de frecvenţă Elemente logice y D Circuitul logic SAU . transformatoare m M T Redresoare Tuburi electronice.Avertizoare luminoase şi acustice Condensatoare şi bobine h H C k L G Maşini.

Armături mecanice diverse v E Robinet .

cuplaje electromagnetice. iar codul bornelor în dreapta (dedesubt). În documentaţia tehnică se preferă dispunerea verticală (fig.b. pentru a facilita urmărirea circuitelor. în circuitele desenate pe verticală (orizontală).9).8 a. hupe etc. Reguli pentru întocmirea schemei de circuite în reprezentarea desfăşurată Schema de circuite se întocmeşte în scopul înţelegerii în detaliu a funcţionării instalaţiei.1. bobine de contactoare şi relee. 1. 1. efectuării montajului şi depanării.8 se extinde pe două file.1. desemnează atât bobina contactorului. Dacă schema se extinde pe mai multe file. Schema din figura 1.1.7. reperul de identificare K2 din fig. este cel mai frecvent utilizată în documentaţia tehnică. îndosarierea şi desenarea asistată de calculator. Receptoarele circuitelor (motoare. Circuitele se desenează pe direcţie orizontală sau verticală (fig.Fig. . reperul de identificare se înscrie în stânga (deasupra) aparatului. cât şi cele 6 contacte ale acestuia. 3.1.4. notate sub forma număr filă/număr total de file: FILA 1/2 şi FILA 2/2.) se amplasează la dreapta circuitelor în cazul dispunerii orizontale sau la partea inferioară pentru schemele desenate pe verticală. caracterizată prin desenarea dispersată a părţilor componente ale fiecărui element. furnizării datelor pentru alcătuirea schemelor sau tabelelor de conexiuni. Părţile componente ale unui element se recunosc în schema desfăşurată prin faptul că au atribuit acelaşi reper de identificare. Transpunerea unei scheme desfăşurate în noua simbolizare literal-numerică. Aşa cum rezultă din aceiaşi figură. cuptoare. acestea se numerotează astfel încât să fie evidenţiată legătura între ele. 2.8). Formatul recomandat pentru schemele de circuite este A3. deoarece permite urmărirea cu uşurinţă a fiecărui circuit. Spre exemplu. manipularea. Reprezentarea desfăşurată. lămpi de semnalizare.

aparatele de protecţie (curentul de serviciu al releului termic).4. Orientarea semnelor convenţionale poate fi făcută în orice direcţie. În schema desfăşurată.8.8.a. transformatoarele (putere aparentă.8.1.1. Repararea amplasării semnelor convenţionale în cadrul schemei desfăşurate se efectuează în trei moduri: a. 6. iar circuitele de comandă.a. Schemă desfăşurată. Circuitele de forţă (parcurse de curenţi mari) se desenează. prin litere de sus în jos (rânduri) şi numere de la stânga la dreapta (coloane). 5.1. tensiuni). Semnele convenţionale din schema de circuit redau poziţia de repaus a aparatelor (în absenţa curenţilor prin bobine şi a acţiunilor mecanice asupra butoanelor sau limitatoarelor). Dimensiunea semnelor convenţionale se alege astfel încât să permită înscrierea informaţiilor suplimentare şi evidenţierea particularităţilor de conectare a elementului. Starea contactelor pentru comutatoare cu mai multe poziţii şi în cazul aparatelor care nu sunt acţionate electric sau manual se specifică într-o indicaţie anexă (fig. în cazul dispunerii pe verticală a circuitelor (fig. marcate. circuite de semnalizare etc. respectând succesiunea logică a operaţiilor de comandă a instalaţiei. Circuitele principale ale platoului electromagnetic (fila 1/2). circuitele se ordonează pe grupe funcţionale: alimentare generală.1. UAA 145) etc. Ordonarea se face de la stânga spre dreapta. de regulă. circuite de comandă şi protecţie. de exemplu.b).b).a. Metoda grilei.8.10). schema poate conţine date privind motoarele (putere. semnalizare.1. 7. Fiecare filă este divizată în zone rectangulare (fig.b). turaţie). circuite de forţă. Sublinierea importanţei unui element în cadrul schemei se poate realiza prin modificarea grosimii liniei simbolului grafic. Fig. În scopul unei informări rapide asupra echipamentului electric. Dimensiunile acestor zone depind de mărimea filei şi complexitatea schemei.a. 8. protecţie. măsură se trasează cu linii subţiri (fig. . codul dispozitivelor semiconductoare (BC 171. cu linii groase.

Schemă desfăşurată.b.8.Fig. . Circuitele de comandă şi semnalizare ale platoului electromagnetic (fila 2/2).1.

linia C şi coloana 10 are reperul de amplasare 1/C 10). Literele şi cifrele de marcare a zonelor se înscriu în exteriorul chenarului (zona neutră a formatului).8. în cazul cel mai general. urmat de litera şi numărul care definesc zona rectangulară (ex. În cazul formatelor mai mari decât A3 se recomandă utilizarea diviziunilor cu lungimea (25…75) mm.1. Fig.a.1.b având reperele de amplasare .1.10. Variante de reperare a amplasării semnelor convenţionale: a – metoda tabelară. determinarea poziţiei contactelor contactorului K1 din fig. Numărul diviziunilor trebuie să fie divizibil cu doi. Indicarea stării contactelor sub formă tabelară (a) şi prin diagrame de stare (b).9.a. Amplasarea fiecărui semn pe o schemă se poate indica. În schemele de circuite este admisă utilizarea unor repere de amplasare simplificate (ex.8.Fig. b – metoda reperării (numerotării) circuitelor. în fig.1. ampermetrul P2 din fila 1. prin numărul de ordine al filei.

1. bornele 1 şi 2 ale siguranţei F1 din fig. c. reperul de amplasare a bobinei se înscrie sub simbolul contactelor de releu sau contactor. în care prima cifră evidenţiază fila.1 pentru circuitul trifazat din fig.8. Prin aceasta se asigură identificarea cu uşurinţă a contactelor în schemă. Metoda tabelară. 1. se marchează cu un număr de ordine (fig. Fazele unui circuit trifazat se numerotează cu aceiaşi cifră (ex. Poziţia fiecărui reper este determinată de intersecţia cu latura tabelului a perpendicularei trasate din centrul semnului convenţional. de la forţă spre comandă.11. Fiecare circuit. notaţia K4F/(1/C5) din fig. sub forma unei scheme anexe (fig. dispozitive semiconductoare în scheme electronice) sau elemente ce aparţin aceleiaşi subunităţi (constructive sau funcţionale). Spre exemplu. Sistemul de contacte ale unui releu sau contactor se prezintă în linie cu circuitul în care se află bobina acestuia. Tabelul se poate structura în rânduri sau coloane ce grupează elemente de acelaşi tip (rezistoare. 2/3.a). lampă de semnalizare). decât în cazuri bine justificate.1. Bornele elementelor de circuit se marchează în schemă prin codul înscris pe echipament (ex. 2/D3. protecţie şi legare la masă se notează prin simbolurile alfa-numerice din tabelul 1.6.b). Semnul convenţional de bornă (o sau •) nu se desenează în schema desfăşurată. definit ca o linie orizontală sau verticală pe care se reprezintă cel puţin un element (siguranţă.8. 2/B10 se poate efectua prin reperele simplificate 1/3.11.b indică amplasarea bobinei releului maximal de curent K4F în zona rectangulară C5 a filei 1. şi se precizează totodată ansamblul elementelor componente ale unui contactor sau releu.b). 10. bornele R şi A ale contactorului K1 din fig.c. iar a doua numărul coloanei). 1/C3. şasiu Tabelul 1. 9.1. Marcarea alfa-numerică a extremităţilor conductoarelor Destinaţia conductoarelor Faza 1 Reţea trifazată Faza 2 Faza 3 Conductor neutru Pozitiv Reţea de curent continuu Negativ Median Conductor de protecţie legat la pământ Conductor de protecţie şi conductor neutru confundate Conductor de legare la pământ Masă. 1/3.1. Numerotarea circuitelor din schemă se face în continuare. contact de automenţinere.1.1. 2/10.6 Simbolul alfa-numeric L1 L2 L3 N L+ LM PE PEN E MM . b.8. Marcarea bornelor şi a extremităţilor conductoarelor este necesară la întocmirea schemelor sau tabelelor de conexiuni. Extremităţile conductoarelor de alimentare. Reperele de identificare a semnelor convenţionale se înscriu întrun tabel amplasat de-a lungul unei margini a formatului (fig.1.d) sau a unui tabel de componenţă (fig.a) sau prin alte notaţii precizate în STAS (ex.9.a). pe baza reperelor de amplasare.1.9. Uneori. Metoda reperării circuitelor.1.1/C3.b).9.a. condensatoare.

1.8. denumit magnetă (fig. în ordinea alfabetică şi numerică a simbolurilor. Scheme şi tabele de conexiuni Documentaţia tehnică de execuţie a unei instalaţii electrice cuprinde întotdeauna scheme sau tabele de conexiuni exterioare şi interioare. atunci amplasarea lor se face în altă zonă a schemei de circuite sau pe un document separat.12).b).5. . care se întocmesc pe baza schemei desfăşurate (fig. În această situaţie.1. dar explicitate în proiect.1. fie prin semne convenţionale standardizate sau nestandardizate. 12. c – schemă anexă simplificată. Variante de prezentare a reperelor de amplasare pentru bobina şi contactele unui contactor: a – schemă anexă. Destinaţia fiecărui circuit sau grupă de circuite se redă fie printr-un text într-un spaţiu rezervat la marginea schemei. d – legenda simbolurilor de reprezentare a diferitelor contacte. În schemele desfăşurate se recomandă introducerea unei legende. b – tabel de componenţă. în care se înscriu elementele instalaţiei.a.Fig. Dacă nu este posibilă introducerea schemelor anexe sau a tabelelor de componenţă în linie cu circuitul în care se află bobina. figurarea bobinei şi a reperului ei de amplasare este obligatorie. Legenda explicitează denumirea elementelor şi uneori funcţia sau alte caracteristici tehnice.1.11. 11.

respectiv 2 m şi conductorul de legare la pământ Cu 16 mm2 din fig.5 mm2.13). Schema electrică desfăşurată a acţionării unui motor asincron.Fig. cablurile W1. W2 tip CZZ 4 x 2. . Echipamentele din compunerea instalaţiei se reprezintă prin forme geometrice simple (ex. şirul de cleme X1).1. dacă documentaţia tehnică nu conţine un „jurnal de cabluri” (ex. cu lungimile de 5 m. conductorul de legare la pământ E) sau grupate în cabluri (ex. dreptunghi A1.12. Schema de conexiuni exterioare reprezintă desenul de execuţie pentru realizarea legăturilor între părţile componente ale unei instalaţii (fig. W2).1.13). cerc M1). a.1. iar conexiunile dintre ele se desenează prin linii individuale (ex. W 1. Semnul convenţional al fiecărui conector este însoţit de un reper de identificare (ex. Schema poate cuprinde şi informaţii despre tipul şi lungimea cablurilor sau a conductoarelor de legătură.

14 se prezintă schema de conexiuni din interiorul panoului de acţionare A1. Schema de conexiuni interioare a unui panou de acţionare (întocmită pe baza schemei de circuite din fig.1.12. . Schema de conexiuni interioare reprezintă desenul de execuţie pentru realizarea legăturilor dintre aparate în interiorul unei unităţi de montaj.14.1.1. Fig. În figura 1.13. întocmită pe baza schemei desfăşurate din figura 1.Fig.12).Schemă de conexiuni exterioare b.

e – sistem mixt (adresa bornei opuse şi numărul conductorului). Fiecare rând al tabelului 1. F4:2/3 – marcaj la un capăt al conductorului de conexiuni 3.Elementele schemei de conexiuni se reprezintă prin forme geometrice simple (dreptunghiuri în fig.15. c. În figura 1.5 mm2 în tub de protecţie etanş lăcuit PEL 11.14) sau prin semne convenţionale. Diferite posibilităţi de marcare a capetelor unui conductor prin tile sunt prezentate în figura 1.14). schema de conexiuni interioare s-a desenat fără reprezentarea completă a legăturilor. Fig. b – adresa bornei opuse.1.5 5m 4 L3 X1:3 mm2 PEN X1:4 Panou de X1:5 M1:U Motor CYY W2 acţionare X1:6 M1:V M1 4 x 2. d – marcare independentă de borne (numărul nodului).7 Identificare Pleacă de la Soseşte la Cablu cablu Tip Lungi Conductoare (marcă) me utilizare L1 X1:1 Panou de CYY W1 Reţea L2 X1:2 acţionare 4 x 2. pe cât posibil.5 2m 4 A1 X1:7 M1:W mm2 X1:8 M1:PE E M1 Centura de Cu 2m 1 2 pământare 16 mm Notă: Cablurile CYY 4 x 2. care face legătura între bornele S1:7 şi F4:2). secţiunea şi culoarea conductoarelor se specifică într-o NOTĂ (fig. Tabel de conexiuni exterioare (întocmit pe baza schemei de circuite din fig. Sisteme de marcare a conductoarelor prin tile: a – adresa bornei de conectare. Indicaţiile cuprinse în schema de conexiuni exterioare (fig. Conductoarele de conexiuni se pot trasa în întregime sau se figurează numai capetele de legătură la aparate şi cleme. Tipul.1.12) Tabelul 1.15. fără însă a respecta o anumită scară a desenului.1.5 mm2 se pot înlocui cu 4 conductoare FY 2.1.1. c – adresa ambelor borne la care se racordează conductorul. Tabel de conexiuni exterioare.14. . Amplasarea elementelor pe desen trebuie să reflecte.13) se pot prezenta şi tabelar.7 se referă la o conexiune individuală. dispunerea efectivă din echipament (reprezentare topografică). iar marcarea conductoarelor s-a realizat prin adresa capătului opus al legăturii şi numărul de ordine al conexiunii (ex.

Y – izolaţie de PVC).5 N 10 X1:6 F5:B 2.1.8 Nod Clemă Aparat-bornă Cond.5 N 9 K1:B F5:S 2. în tabelul de conexiuni exterioare se specifică în plus.Spre exemplu.50 V X1:8 punte Circuite de comandă semnalizare X1:8 punt 16 X1:9 K1:0 H2:2 1 GV a X1:10 H1:2 1 GV 2a F1:1 F4:1 1R 17 F4:2 S1:7 H1:1 1R K1:6 1R 18 S1:9 S2:4 K1:2 1R 19 S2:2 F5:1 K1:4 1R 20 F5:3 K1:1 1R 21 K1:8 H2:1 1R Notă: Conductoare de tip FY (F – utilizare în instalaţii fixe. acelaşi volum de informaţii. GV – galben-verde.5 N Nod Clemă Aparat-bornă Cond. Conexiunile se înscriu succesiv în tabel. secţiunea. În anumite cazuri. Tabel de conexiuni interioare pentru un panou de acţionare (întocmit pe baza schemei de circuite din fig. lungimea şi numărul conductoarelor. Dacă proiectul nu cuprinde un jurnal de cabluri distinct.5 N 4 K1:A F5:R 2.5 N 13 F3:2 K1:T 2. N – negru.9).1. primul conductor al cablului W2 realizează conexiunea între clema X1:5 din panoul de acţionare A1 şi borna U a motorului M1.8) este preferat unei scheme. un tabel de conexiuni interioare (tab.5 N 3 F1:2 K1:R 2. Circuit de forţă 1 X1:1 Q1:1 2.5 N 7 Q1:4 F2:1 2. secţiunea şi culoarea izolaţiei conductoarelor (tab. 15 X1:7 F5:C 2.5 N 8 F2:2 K1:S 2.12) Tabelul 1.5 N 5 X1:5 F5:A 2.5 N 14 K1:C F5:T 2. Tabel de conexiuni interioare.5 N 2 Q1:2 F1:1 2. tipul. tipul cablului.1.5 N 6 X1:2 Q1:3 2. R – roşu.5 N 11 X1:3 Q1:5 2. pe cât .5 N 12 Q1:6 F3:1 2. d.5 N Nul de protecţie şi de lucru PEN 16 X1:4 2. Tabelul de conexiuni cuprinde date privind bornele de racordare. deoarece prezintă într-o formă grafică mai simplă şi un spaţiu mai redus.

Definirea nodurilor în schemele de circuite ca un ansamblu de două borne (nodul 8) sau mai multe borne (nodul 17).în care s-au numerotat succesiv 21 de noduri.1.1.c. Circuit secundar (comandă. Numărul nodului se înscrie în prima coloană a tabelului. Marcarea nodurilor se efectuează prin numere naturale de la 1 la n.8 s-a întocmit pe baza schemei desfăşurate din fig.12.c. Diametrul şi culoarea conductoarelor se trec în ultima coloană. iar tipul conductoarelor se specifică într-o NOTĂ de subsol.16.) c.9 Culoarea izolaţiei Negru (N) Roşu (R) Albastru (A) Verde-galben (V-G) Albastru deschis (B) Fig.a. S2:4 şi K1:2. începând cu circuitele de forţă. Spre exemplu. sau c. Ordonarea informaţiilor se face grupând legăturile la nodul de care aparţin (fig. iar nodul 18 cuprinde conexiunile succesive între bornele S1:9.) c.a. Circuit secundar (comandă. Cod de culori pentru identificarea conductoarelor Felul circuitului Circuit principal (de forţă): c. nodul 10 corespunde legăturii între clema X1:6 şi borna F5:B. semnalizare etc. Tabelul 1. Conductor de protecţie (PE) Conductor neutru (N) sau median (M) Tabelul 1.posibil în ordinea execuţiei fizice a legăturilor între cleme şi aparate sau între bornele a două aparate.16). interconectate prin conductoare. . semnalizare etc. Următoarele coloane conţin reperul de identificare al clemei şi al bornei de aparat.1. între care se realizează conexiunile.

1.1) este redactată folosind metoda reperării circuitelor. EXEMPLE DE REDACTARE A SCHEMELOR ELECTRICE 2. frânare şi reversare. Fig. Scheme de acţionări electrice Acţionările cu motoare asincrone şi de curent continuu constituie subansamble importante ale instalaţiilor industriale şi se disting prin scheme electrice specifice de pornire.2.2.2. reglare a turaţiei. Inversarea sensului de rotaţie a motorului asincron.1. Schema uzuală de pornire directă şi inversare a sensului de rotaţie pentru motorul asincron cu rotorul în scurtcircuit (fig. .

se distinge de variantele redate în lucrarea  4.2. iar oprirea are loc prin frânare dinamică. prezentată în figura 2.5.Pornirea motorului asincron cu rotorul bobinat (fig. Pornirea reostatică şi frânarea dinamică a motorului asincron cu rotorul bobinat.3. Procesele tranzitorii de pornire şi frânare sunt comandate prin relee de timp cu temporizare la acţionare K4T şi revenire K5T.(fig.2.2.65-66 prin utilizarea unui comutator rotativ S1 pentru selectarea regimului de viteză. pornirea şi reglarea turaţiei motorului de curent continuu cu excitaţie independentă M1 se realizează prin modificarea tensiunii rotorice cu ajutorul convertorului miniatură monofazat. Înfăşurarea de excitaţie F1. Fig. Reperarea amplasării semnelor convenţionale se face prin metoda grilei. În schema din figura 2.2. L.4). Acţionările cu motoare de curent continuu necesită o reţea de alimentare adecvată L+. Comanda motorului asincron cu două turaţii. F2 şi cea a indusului motorului A1. în punte semicomandată. . Starea celor două contacte A-B şi C-D ale comutatorului S1 cu trei poziţii ∆/0/YY se explicitează în diagrama de contacte. Bornele convertorului A1 s-au marcat în schemă prin codul înscris pe echipament. A2 se recunosc în schema desfăşurată prin atribuirea aceluiaşi reper de identificare M1 şi prin notarea bornelor în conformitate cu STAS 3530-71.p.2) se realizează cu o treaptă de rezistenţă.

3. Fig.2. Pornirea reostatică.4. Reglarea turaţiei motorului asincron prin modificarea numărului de perechi de poli. .2.Fig. reversarea şi frânarea dinamică a motorului de curent continuu.

este redată în figura 2. atât în vechea standardizare cât şi conform actualelor norme de reprezentare grafică şi de simbolizare literal-numerică.2. iar cercul reprezentând capsula tranzistorului de reglaj serie V3 nu se figurează (fig.2. . Pornirea şi reglarea turaţiei motorului de curent continuu alimentat prin convertor. 2. Dispozitivele semiconductoare se notează prin litera V.Fig. realizată cu componente electronice discrete. ale căror principii de întocmire sunt ilustrate prin zece exemple semnificative.b).2 Scheme electronice Echipamentele electronice din structura instalaţiilor industriale se reprezintă prin scheme electrice de circuite.6. dioda electroluminescentă prin H.6.5. a. Scheme electronice cu componente discrete Sursa de tensiune stabilizată pentru circuitele TTL.

deoarece se asimilează categoriei „ansamble şi subansamble funcţionale”. Scheme electronice cu circuite integrate liniare În schema sursei de tensiune stabilizată 15 V (fig. Desenele din figurile 2.2.7 a. pentru circuite TTL: a – simbolizare literal-numerică veche.2. b. Reperarea amplasării semnelor convenţionale se realizează prin metoda tabelară.b.6. Cu litera A se notează şi amplificatorul operaţional β A 741 din schema ohmmetrului electronic (fig.Fig. Următoarele trei scheme (fig.f) redau în conformitate cu standardele în vigoare circuitele electronice destinate instruirii practice a studenţilor Facultăţii de Electrotehnică (1).e.2.7 d.8). . stabilizatoarele β A 723 – circuite integrate liniare – se simbolizează prin A1 şi A2. Sursă de tensiune stabilizată 5V.9). b – simbolizare literal-numerică nouă.2.c transpun în noua simbolizare scheme de uz didactic din laboratorul de Electrotehnică şi maşini electrice (4).

Circuite electronice cu componente discrete. cu circuite integrate logice notate prin litera D şi optocuploare simbolizate prin litera U (categoria „Modulatoare. .7. Scheme electronice cu circuite integrate logice Canalele de intrare şi ieşire ale echipamentelor de comandă numerică sunt realizate. D2 îmbunătăţesc frontul semnalelor de intrare.F.10.11). Comanda inversării sensului de rotaţie a unui motor de curent continuu (fig.R. 2.13. R3-C3 elimină efectele perturbatoare ale vibraţiilor contactelor mecanice S1. iar trigger-ele Schmitt D1.Băneasa(12) şi Microelectronica(13). într-un mare număr de aplicaţii (fig. S2. respectiv „dispozitive de memorie” notate cu litera D. convertoare”).S.2.2. D2.Fig.2. Grupurile R1-C1. Reprezentarea grafică a elementelor D1. D3 corespunde notaţiilor din cataloagele pentru circuite integrate elaborate de I. c.12) este implementată prin porţi logice şi bistabile („elemente binare”. R2-C2. Porţi logice şi bistabile sunt utilizate şi în blocul de comandă a motorului pas cu pas din figura 2. S3.

5 A pentru amplificatoare operaţionale.8.Fig. .2. Sursă de tensiune stabilizată ± 15 V / 0.

.2. (10…100)kΩ .Fig.1…1)MΩ . (1…10)kΩ . (0. Ohmmetru electronic cu 4 game de măsurare: (0…1)kΩ .9.

.10.Fig.11. Fig.2. Canal din modulul de ieşire ETA 80 al Automatului programabil AP 101.2. Canal din modulul de intrare ICD 32 al Automatului programabil AP 101.

Fig.2.12. . Comanda inversării sensului de rotaţie a motorului de curent continuu. utilizând circuite integrate logice.

tetrafazat. Reglarea turaţiei şi inversarea sensului la motorul pas cu pas.13.Fig.2. . reactiv.

14.Fig.2. Sistemul de afişare a cotei la maşini unelte (NUMEROM 306). .

.2.A.Fig.M. Post de calcul şi afişare a erorii pentru un sistem de automatizare şi verificare a contoarelor industriale (conform proiectului SETACD128 – I.E.Timişoara).15.

elaborată de Institutul de Proiectări pentru Automatizări. etc. CDB 4192). iar BCD/7 SEG ► precizează că D1 este un convertor de cod binar zecimal/afişaj cu 7 segmente..Sistemul de afişare a cotei la maşinile-unelte româneşti (fig.1). 4.. Simbolul la intrarea 11 a circuitului D7 indică faptul că stării logice externe „0” („1”) îi corespunde în interior o stare logică opusă „1” („0”). decodificatoarele D8. Funcţia logică a circuitului este precizată de simbolul de definire generală (tabelul A. Circuitele logice se reprezintă printr-un contur (de ex..15) prezintă avantajul că evidenţiază relaţiile dintre intrările şi ieşirile unui circuit. Astfel.I. recurge la Recomandarea 617 a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (10). fără a detaila schema logică internă.. pentru D7. având amplificare la ieşire.1a) care cuprinde intrările comune (terminalele 11.A.….H7. utilizarea unor simboluri grafice pentru intrări/ieşiri (tabelul A. la care se aliniază şi standardizarea română. borna 14 reprezintă intrarea de ştergere (R). Astfel CTRDIV 10 defineşte pe D7 ca un numărător decadic (modulo „10”).A.3) şi a unui sistem de simbolizare literalnumerică a relaţiilor de dependenţă logică (tabelul A.D14) şi dispozitive de afişare cu 7 segmente H1. borna 15 este intrarea de informaţie (D). blocul comun de comandă (fig. iar 4 şi 5 constituie intrări dinamice de numărare în sens invers (-) şi respectiv în sens direct (+). SRG 4 indică pentru D4 funcţia de registru de deplasare cu 4 cifre binare. (fig.. Numărătorul D7 s-a reprezentat evidenţiind cele patru elemente logice constitutive (bistabile).2). 5) şi blocul comun de ieşire (fig. În scopul interpretării corecte a schemelor cu circuite logice şi a unor date de catalog (fig.A. Prin simbolul „C3” se precizează relaţia de dependenţă logică între intrarea 11 şi intrarea 15.. . CDB 447) sau o combinaţie de conturi (de ex.14) este realizat cu circuite logice integrate pe scară medie (numărătoarele D1. Simbolizarea C. 14..D7.2) este necesară examinarea atentă a recomandărilor Comisiei Electrotehnice Internaţionale (10).. în plus..1b). Definirea completă a funcţiei logice a unui circuit necesită.E. Documentaţia tehnică desenată.4).2. având numărul de identificare „3”. Destinaţia fiecărei intrări/ieşiri este precizată de simboluri în interiorul conturului (tabelul A. împreună cu mai multe simboluri.2. Întreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat din Timişoara.

m1 x m2 m2= cifre binare/cuvânt * ROM=READ ONLY MEMORY. FIFO=FIRST-IN/FIRST-OUT MEMORY. .ANEXĂ Simboluri de definire generală a funcţiei circuitului logic.Y pot fi înlocuite prin indicaţii asupra codurilor MUX Multiplexor DX Demultiplexor Sumator ∑ P-Q Scăzător Simbolul Semnificaţie Multiplicator ∏ COMP Comparator Unitate aritmetică şi logică ALU (ARITMETIC AND LOGIC UNIT) Monostabil G Astabil (generator de impulsuri) Registru de deplasare (SHIFT SRGm REGISTER). Tabelul A. X. m1= număr de cuvinte.1 Simbolul & ≥1 =1 Semnificaţie Element ŞI (AND) Element SAU (OR) Element SAU EXCLUSIV (EXCLUSIV OR) 1 Registru tampon Amplificator Trigger Schmitt ΙΙ Convertor de cod X/Y (codificator. RAM=RANDOM ACCES MEMORY. decodificator). m= număr de cifre binare CTRDIV Numărător modulo „m” m (COUTER DIVIDER) ROM* Memorii. Analog se simbolizează şi celelalte tipuri de memorii: PROM=PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY.

A1. Simboluri în interiorul conturului unui circuit logic Tabelul A. Simboluri compuse pentru circuite logice.2 .Fig. a – bloc comun de comandă. b – cu bloc comun de ieşire.

g Simbolul .R. cu impedanţă redusă în starea logică „0” Ieşire în gol .T J.…. Semnificaţie Simbol de grupare a cifrelor binare („m” este cea mai mare putere a lui 2 din grup) Intrare/ieşire este permanent la „1” logic Intrările: „mai mic decât” / „mai mare decât” / „egal” ale unui comparator Intrările/ieşirile de „împrumut ale unui element aritmetic (BI=BORROWIN.Simbolul Semnificaţie Intrarea dinamică (o tranziţie între nivelele logice „0” şi „1” produce starea logică tranzitorie internă „1”).D a. cu impedanţă redusă în starea logică „1” Ieşire cu trei stări Intrare de validare (ENABLE) Intrările de comandă ale bistabilelor(R=RESET S=SET C=CLOCK T=TOGGLE) Intrările de informaţie ale bistabilelor Segmentele unui element de afişare Intrări de numărare („+”.S.C. BC=BORROW-OUT.K.în sens direct. Ieşire în gol.S. BG=BORROWGENERATE) R. „m” este echivalentul zecimal al ponderii cifrei binare).„-„ – în sens invers Intrarea unui operand P sau Q (reprezintă o cifră binară a unui operand asupra căruia se execută operaţii matematice.

iar indicatorul de polaritate în schemele de circuite.Intrările/ieşirile de „transport” („CARRY”) ale unui element aritmetic Π Σ P-Q ϕ m Rezultatul unei multiplicări (Π ). S) notate cu „m” Enm validează intrările/ieşirile Adresele „m” nu sunt selectate Cm blochează intrările de date „m” Enm blochează * . R.4 Simbolul Intrarea/ieşirea marcată printr-un simbol literal-numeric este literal. pentru a preciza ca stării logice externe „0” („1”) la o intrare/ieşire îi corespunde starea logică internă „1” („0”).în starea numeric* „1” logic „0” logic Am Cm Enm Am selectează adresele notate cu „m” Cm validează intrările de date (D. J. Simbolizarea literal-numerică a dependenţei logice. Timpul dependenţei Adresă (ADRESS) Comandă (CONTROL) Validare Tabelul A.3 Simbolul Semnificaţie Negare logică * Indicator de polaritate * Indicator de sens al fluxului de informaţie Simbolul Semnificaţie Intrare/ieşire fără informaţie logică Intrare pentru semnale analogice Intrare pentru semnale numerice Indicatorul de negare se foloseşte în schemele logice de principiu. adunări (Σ ) sau scăderi (P-Q) Faza tactului ( „m” este numărul de fază al tactului) Conexiune pentru un condensator/rezistor exterior Informaţie suplimentară [….] Simboluri grafice pentru intrările şi ieşirile circuitelor logice Tabelul A. K.

R=„0” Vm impune starea „1” logic Vm efectuează SAU cu intrărilor/ieşirilor „m” intrările/ieşirile „m” Simbolul literal apare la intrarea/ieşirea care influenţează starea logică a altor intrări sau ieşiri şi este însoţit de un număr natural „m”. . R=”1” Sm influenţează ieşirile „m” la Fără efect fel ca S=”1”.(ENABLE) ŞI (AND) Mod (MODE) Negare (NEGATE) Ştergere (RESET) Înscriere (SET) SAU (OR) * Gm Mm Nm Rm Sm Vm „m” intrările/ieşirile „m” Gm efectuează operaţia logică Gm impune starea „0” „ŞI” cu intrările/ieşirile „m” logic la intrările/ieşirile „m” Mm selectează modul de lucru Modul „m” nu este notat cu „m” selectat Nm aduce în stare Fără efect complementară intrările/ieşirile „m” Rm influenţează ieşirile „m” la Fără efect fel ca S=”0”. Fiecare intrare/ieşire influenţată este marcată cu acelaşi număr de identificare „m”.

Fig. d – 74LS90: Numărător decadic.2. a – CDB406. b – CDB451: Doi operatori ŞI-SAU-NU cu 2x2 intrări. c – CDB474: Două bistabile tip D cu comutare pe front. ieşiri cu colector în gol (30 V). . Şase invertoare de putere.A. Configuraţia pinilor şi simbolurile logice ale unor circuite integrate (21).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful