Sunteți pe pagina 1din 14

I

Introducere

Chirurgii, ș i în mod deosebit neurochirurgii, tind a fi oameni care î ș i asumă zilnic riscuri mari. Nimeni nu alege un domeniu care presupune deschiderea craniului pacienţilor sau intervenţii pe mă duva spină rii, care sunt atât de delicate, dac ă nu se simte confortabil în situa ţii care presupun risc. În fiecare zi iau decizii critice într-o frac ţiune de secund ă ,

decizii care afecteaz ă longevitatea ș i calitatea vie ţii altor oameni. Asumarea acestui gen de riscuri mă pune pe gânduri ș i mă determină s ă mă gândesc la via ţa mea ș i la riscurile cu care mă confrunt. Experienţ ele de acest gen mă fac în stare s ă merg mai departe ș i s ă nu mă las paralizat de fric ă . Drept urmare, probabil c ă ajung s ă fac multe lucruri pe care oamenii mai precauţi nu le-ar încerca vreodat ă . Pe data de 10 septembrie 2003, un reporter de la National Public Radio m-a întrebat cum se face c ă , atât ca doctor cât ș i ca om, îmi asum atât de multe riscuri – cum ar fi separarea gemenelor craniopagus, două fete unite la nivelul capului.

- De ce risc? i-am zis. Mai bine m-a ţi întreba de ce s ă nu

risc?

Cartea aceasta abordeaz ă tocmai subiectul riscului.

Take the risk 7 9/8/08 11:25:21 PM
Take the risk
7
9/8/08
11:25:21 PM

8

Asumă-ți riscul

În cultura noastr ă , siguranţa a devenit o obsesie. Dicteaz ă

totul, de la politica public ă până la panourile publicitare, de la îngrijirea medical ă până la educa ţie ș i via ţ a personal ă ș i de familie. Cump ă r ă m tot felul de asigur ă ri – de la asigurarea de viaţă până la asigurări pentru telefoanele noastre mobile – pentru

a g ă si acea siguranţă de care credem c ă avem nevoie. Pl ă tim mai

mult pentru garanţii la computere ș i aparate electrocasnice. Citim rezultatele testelor de siguranţă înainte de a cump ă ra un automobil. Cump ă r ă m scaune speciale pentru copii, astfel încât

s ă -i ș tim în siguranţă în timpul c ă l ă toriilor cu ma ș ina, sau c ăș ti de protec ţie pe care s ă le poarte când merg cu bicicleta pe stradă . Le cump ărăm copiilor no ștri pijamale ignifuge ș i nici nu ne trece prin cap s ă cump ă r ă m paracetamol sau aspirină (sau orice alt fel de medicament) într-un ambalaj desigilat. Începem diete pentru

sc ă derea colesterolului, facem exerci ţii fizice în mod regulat ș i

ne asigur ă m c ă nu rat ă m programă rile la dentist ș i controalele medicale, toate acestea pentru a ne proteja s ă nă tatea. Investim în fonduri bazate pe ac ţiuni pentru a ne asigura un confort cât mai mare la pensie. Na ţiunea americană cheltuie ș te miliarde de

dolari pe echipament ș i personal, astfel încât aeroporturile ș i transportul aerian s ă fie cât se poate de sigure. Ceea ce cump ă r ă m ș i ceea ce ni se vinde peste tot este promisiunea „siguranţ ei”. Ș i totuș i, singurul lucru de care putem fi siguri este acela c ă , într-o zi, fiecare dintre noi vom muri. Are acest fapt vreo leg ă tur ă cu modul în care privim

asumarea riscurilor? În ce fel ne influenţ eaz ă el voca ţia, via ţ a personal ă , rela ţiile sau credinţ a? Oricine refuz ă s ă - ș i testeze limitele, oricine nu este dispus s ă ias ă din zona personal ă de confort este condamnat s ă - ș i

tr ă iasc ă viaţa într-o cutie. Cele mai importante descoperiri știin-

ţifice, istorice, tehnologice ș i cele mai mari capodopere artistice sunt rezultatul asumă rii riscurilor. În capitolele urmă toare vom privi la motivele pentru care nu ne asumă m riscuri. Vom examina ce se întâmpl ă atunci când ne asumă m riscuri ș i vom analiza caracteristicile personale, atitudinile ș i resursele de care

Take the risk 8 9/8/08 11:25:21 PM
Take the risk
8
9/8/08
11:25:21 PM

Introducere

9

are nevoie cineva pentru a- ș i asuma riscuri. De asemenea, vom

lua în calcul câteva dintre cele mai frecvente bariere în calea asumă rii riscurilor.

Pe parcurs, vă voi împ ă rt ăș i câteva dintre riscurile pe care

mi le-am asumat în via ţă ș i altele, cu care tr ă iesc în fiecare zi

– nu doar ca neurochirurg, ci ș i ca b ă rbat, so ţ , tată ș i fiu. Totuș i,

nu tot ceea ce scriu pe această temă este un rezultat direct al

experienţ ei mele personale. Am meditat îndelung la urmă rile asumă rii riscurilor în viaţa unor oameni mai mult sau mai puţin

apropia ţi. Fă când astfel, sper s ă vă motivez s ă vă gândi ţi ș i s ă vă inspir s ă vă asuma ţi, la rândul vostru, riscurile necesare. Nu cu mult timp în urmă , într-o conversa ţie pe care am avut-o dup ă ce am luat cina împreună cu Tom Clancy, autor

de best-seller-uri, ne-am împ ă rt ăș it unul altuia câteva dintre

experienţele noastre profesionale. M-a flatat, spunându-mi: „Nu

înţ eleg cum î ți po ţi asuma atât de multe riscuri. Dar admir asta

la tine.” Când mi-a venit rândul s ă -i r ă spund, i-am explicat un exerci ţiu simplu de analiz ă a riscului la care recurg ori de câte

ori mă confrunt cu o situa ţie nesigur ă în via ţ a profesional ă sau

personală . Este un ghid practic ș i rapid care ne poate fi de ajutor

fiec ă ruia în g ă sirea unui r ă spuns la întreb ă rile „Când ar trebui

s ă -mi asum un risc?” ș i „Ce ar trebui s ă risc?”. (Acest exerci ţiu este descris pe larg în capitolele 8 ș i 9.)

Sper c ă î ţi vei asuma riscul de a citi această carte ș i de a medita asupra acestei teme împreună cu mine.

Take the risk 9 9/8/08 11:25:21 PM
Take the risk
9
9/8/08
11:25:21 PM
Take the risk
Take the risk

10

9/8/08 11:25:21 PM
9/8/08
11:25:21 PM

1

viaţ a

Riscându-

ș i

D e la B altimore la L ondra și apoi spre S ingapore Nu am avut timp s ă mă odihnesc ș i s ă -mi revin dup ă c ă l ă toria de două zeci de ore pe care tocmai o f ă cusem. De îndat ă ce am sosit la aeroport, am fost zorit prin vă mi, condus pe bancheta din spate a Mercedesului care mă a ș tepta ș i cu care am mers direct la Raffles Hospital, spitalul cel nou ș i vestit din Singapore, pentru o primă întâlnire lung ă ș i apoi pentru un prânz u ș or cu colegul meu, chirurgul care mă invitase. Dup ă aceste preliminarii, am fost preg ă tit pentru prima mea întâlnire – îndelung a ș teptat ă – cu pacientele noastre speciale. Promitea a fi unul dintre consulturile cele mai fascinante ș i neobi ș nuite din via ţa mea. Nu-mi amintesc ce mi-a spus colegul meu, Dr. Keith Goh, în timp ce ș irul de medici, asistente ș i administratori medicali treceau pe coridorul spitalului – dar nu voi uita niciodată momentul în care le-am vă zut pentru prima dat ă pe Ladan ș i Laleh Bijani. Tinerele a ș teptau s ă mă salute în holul de la intrarea saloanelor lor care fuseser ă unite ș i transformate într-un mic apartament. Locuiau deja acolo de câteva luni, timp în care o armată de doctori, speciali ști ș i tehnicieni le-au examinat ș i le-au

Take the risk
Take the risk

11

9/8/08 11:25:21 PM
9/8/08
11:25:21 PM

12

Asumă-ți riscul

f ă cut nenumă rate analize. Gemenele Bijani erau îmbr ă cate în

portul tradi ţional iranian – fuste lungi, bluze cu mânec ă lung ă

în culori sobre, aveau fa ţ a neacoperit ă ș i doar o e ș arf ă mare le

acoperea p ă rul bogat, de un castaniu închis. Zâmbetul cald cu

care m-au întâmpinat m-a uimit de la prima privire. Doctorul Goh, un asiatic scund, cu p ă rul de culoare închisă , în vârstă de aproximativ 40 de ani, m-a prezentat imediat celor două femei. Engleza pe care o vorbeau surorile Bijani, pe care aflasem c ă o învăţ aser ă dup ă sosirea lor în Singapore, cu câteva luni în urmă , era fragmentat ă ș i formal ă , dar mai mult decât suficient ă pentru a face conversa ţie. Dup ă ce am dat mâna ș i am f ă cut cuno ș tinţă cu prima dintre gemene, am înconjurat pentru a o saluta ș i pe cealalt ă

un mic pas în lateral, care mi s-a p ărut atât de ciudat, dar care era

necesar, deoarece Ladan ș i Laleh nu mă puteau privi în acela ș i timp. Într-adevă r, cele două surori în vârst ă de două zeci ș i nouă de ani erau o adevă rat ă raritate din punct de vedere medical:

gemene identice unite la nivelul capului, craniile lor fiind sudate deasupra ș i în spatele urechilor, astfel încât fa ţ a uneia privea tot timpul în direc ţia opus ă celeilalte, la un unghi de aproximativ 130 de grade. Deoarece urechile li se atingeau, iar umerii ș i bra ţ ele li se frecau în mod constant, femeile erau obligate s ă se sprijine una

de cealaltă în partea superioar ă a corpului ș i s ă - ș i coboare umerii

care se atingeau, pentru a crea astfel un spa ţiu care s ă permit ă

mobilitatea ș i pentru a- ș i p ă stra echilibrul necesar pentru a se

mi ș ca ș i pentru a sta. Gemenii siamezi (adic ă uni ţi la un anumit nivel al

corpului) sunt rezultatul unui embrion fertilizat care se divide

în interiorul pântecelui mamei, dar nu se desprinde complet.

Incidenţ a este de 1 la 200.000 de na ș teri. Majoritatea se nasc mor ţi sau mor la scurt timp dup ă na ș tere. Gemenii siamezi craniopagus (termenul provine din limba greac ă cranio înseamnă „casc ă”, iar pagus „fixat”) care supravie ţ uiesc sunt lipi ţi la nivelul capului ș i reprezint ă cazurile cele mai rare –

Take the risk 12 9/8/08 11:25:21 PM
Take the risk
12
9/8/08
11:25:21 PM

Riscându-

și viața

13

poate 1 la 2.000.000 de na ș teri. Ș ansele ca astfel de gemeni s ă supravie ţ uiasc ă până la vârsta de doi ani sunt mult, mult mai mici – ceea ce face ca supravie ţ uirea până la vârsta adult ă a lui Ladan ș i Laleh s ă fie cu adevă rat excep ţional ă . Ș i mai uimitor este faptul c ă aceste două tinere femei nu doar au supravie ţ uit. Dup ă ce au fost adoptate de un medic iranian c ă ruia i se f ă cuse mil ă când a vă zut c ă familia lor nu putea s ă le poarte de grij ă , lui Ladan ș i Laleh li s-au creat toate condi țiile pentru a se adapta ș i a tr ă i o via ţă cât se poate de normal ă . Ș i chiar s-au adaptat! Au urmat ș coala primar ă împreună cu colegii lor. Cu timpul, au crescut, au absolvit liceul ș i au intrat la universitate, unde au studiat jurnalistica ș i dreptul. Au absolvit dreptul ș i acum erau avoca ţi – ceea ce a dus la apari ţia unei crize care a sporit tensiunile dintre cele două surori. Doar Ladan î ș i dorea s ă profeseze ca avocat, în timp ce Laleh hot ă râse c ă vrea s ă lucreze ca jurnalist. Corpurile lor le uniser ă într-o existenţă comună , în timp ce personalit ăţile lor diferite – ș i acum, două visuri profesionale complet diferite – le împingeau în direc ţii opuse. Timp de mai mul ţi ani, Ladan ș i Laleh c ă utaser ă în toat ă lumea un neurochirurg care s ă fie de acord s ă le opereze ș i, astfel, s ă le dea o ș ans ă de a- ș i împlini visul, acela de a tr ă i o viață normal ă , individual ă ș i distinctă . Specialist dup ă specialist le-a refuzat cererea. Fiecare doctor care a fost de acord s ă le examineze fi ș ele le-a spus c ă operaţia ar fi prea riscantă , c ă există riscul ca mă car una dintre ele – dac ă nu amândouă – s ă moar ă . Cazul lor era pur ș i simplu prea complex, aveau o vârstă prea mare pentru operaţie, iar ș ansele unui rezultat pozitiv erau prea puţine. Dar surorile Bijani au refuzat s ă se dea b ă tute. Când au citit c ă , în urmă cu câ ţiva ani, doctorul Goh ș i echipa lui separaser ă cu succes o pereche de gemeni siamezi craniopagus din Nepal în vârst ă de unsprezece luni, l-au contactat. Dup ă ce le-a studiat fi ș ele medicale ș i a ajuns la concluzia c ă o opera ţie

Take the risk 13 9/8/08 11:25:21 PM
Take the risk
13
9/8/08
11:25:21 PM

14

Asumă-ți riscul

încununat ă de succes ar fi totu ș i posibil ă , m-a contactat ș i m-a întrebat dac ă a ș fi dispus s ă -l ajut. Mă consultasem adesea cu doctorul Goh ș i, în cazul bebeluș ilor nepalezi, lucrasem împreună cu el de la distanţă prin intermediul staţiei virtuale de chirurgie pe care o avem la spitalul Johns Hopkins. Fusesem, de asemenea, unul dintre chirurgii principali la prima operaţie de separare a gemenilor craniopagus uni ţi la nivel occipital, care s-a soldat cu succes (b ă ie ţii Bender, la Johns Hopkins, în 1987). Zece ani mai târziu, la Universitatea de Medicină din Africa de Sud, am fost chirurgul principal la operaţia de separare a fraţilor Joseph ș i Luka Banda din Zambia, prima opera ţie de separare a unor gemeni craniopagus verticali tip 2, în urma c ă reia nu doar c ă au supravie ţ uit amândoi, dar au r ă mas ș i indemni din punct de vedere neurologic. Datorit ă acestor experienţe, doctorul Goh dorea să mă alătur lui în această opera ţie, iar gemenele Bijani ceruser ă la rândul lor s ă particip la soluţionarea acestui caz. Prima dat ă când primisem invita ţia lor, cu câteva luni în urmă , refuzasem. Simplul fapt c ă aceste femei se adaptaser ă atât de bine ș i supravie ţ uiser ă deja până la vârsta de două zeci ș i nouă de ani mi se p ă rea un motiv suficient pentru a mă pronunţ a împotriva opera ţiei. Într-o încercare de a le convinge s ă se ră zgândească , îi sugerasem doctorului Goh s ă le amintească surorilor Bijani de cazul lui Chang și Eng Bunker, primii „gemeni siamezi”. Nă scuţi în Siam (Thailanda de astă zi), în 1811, ace ș ti gemeni au devenit celebri, c ă l ă torind prin lume ca principala atrac ţie a circului lui P.T. Barnum. Înainte de a se retrage din lumea show-business-ului, fra ţii au cump ă rat două proprietăţi învecinate în Carolina de Nord ș i au devenit fermieri de succes. S-au c ă s ătorit cu două surori, au avut în total două zeci ș i unu de copii ș i au tr ă it s ă nă to ș i până la vârsta de ș aizeci ș i trei de ani. Dac ă ar fi fost s ă mă gândesc la o altă pereche de gemeni siamezi care ar fi putut concura cu capacitatea uimitoare de adaptare a gemenilor Bunker ș i care ar fi fost capabili s ă ajung ă sau chiar s ă dep ăș easc ă longevitatea lor uimitoare, m-a ș fi gândit

Take the risk 14 9/8/08 11:25:21 PM
Take the risk
14
9/8/08
11:25:21 PM

Riscându-

și viața

15

la aceste două tinere femei remarcabile care supravie ţ uiser ă ș i

realizaser ă deja atât de mult. Ideea de a le separa la vârsta de două zeci ș i nouă de ani pur ș i simplu nu avea logic ă ș i, dup ă ce am examinat fi ș ele lor ș i am studiat pe computer tomografiile ini ţiale pe care mi le trimisese doctorul Goh, am fost convins de faptul c ă riscul era pur ș i simplu prea mare. Ș i totuș i, câteva luni mai târziu, iată -mă în Singapore, faţă în fa ţă cu aceste femei tinere hotă râte, inteligente ș i sociabile – care întâmpl ător erau unite la nivelul capului – ș i m-am surprins

a fi incredibil de impresionat ș i încântat. Ladan ș i Laleh zâmbeau timid ș i chiar chicoteau când erau înconjurate de mul ţimea de oameni care venea s ă le cunoasc ă . Am fost uimit cu câtă naturale ţ e primeau toată atenţia care li se oferea. Doctorul Goh îmi spusese că gemenele deveniseră celebre

de la sosirea lor în Singapore. Ori de câte ori se aventurau afar ă din spital – s ă mă nânce, s ă mearg ă la cump ă r ă turi sau, pur ș i simplu, s ă viziteze ora ș ul – gemenele Bijani atr ă geau presa ș i mul ţimile de curio ș i bine-intenţiona ţi care se îngr ă mă deau s ă fac ă poze cu ele, s ă primeasc ă autografe sau doar s ă le strâng ă mâna. Până la momentul acesta, din spusele doctorului Goh, cele două femei p ăreau s ă considere toată atenţia care li se acorda ca fiind mai mult amuzant ă decât deranjantă . Totu ș i, mul ţimea care se strânsese în holul spitalului în dup ă -amiaza aceea era ciudată din punct de vedere logistic, astfel încât surorile Bijani m-au invitat împreună cu doctorul Goh ș i cu alte câteva persoane s ă le urmăm în apartamentul lor pentru a ne continua conversa ţia. În timp ce ne ar ă tau drumul, am putut s ă observ faptul c ă f ă cuser ă o ș tiinţă din mobilitate. Le-am urmat, urmă rindu-le cu interes ș i minunându-mă de coregrafia graţioas ă , aproape subconștientă , de care era nevoie doar pentru

a se întoarce ș i a merge, pentru a intra pe u șă . S-au a ș ezat pe canapeaua joas ă care domina camera de zi din apartamentul lor.

Stăteam pe un scaun vizavi de ele, între noi aflându-se doar

o mă suţă pentru cafea. Din locul în care mă aflam, puteam s ă mă

Take the risk 15 9/8/08 11:25:22 PM
Take the risk
15
9/8/08
11:25:22 PM

16

Asumă-ți riscul

aplec puţin spre stânga pentru a vorbi cu una dintre surori ș i apoi să -mi aplec puţin capul și să mă sprijin spre dreapta pentru a vorbi cu cealaltă . Nu doar c ă îmi doream s ă le respect individualitatea vorbind cu fiecare dintre ele separat ș i privindu-le în ochi în timpul acesta, ci doream s ă pot citi expresia de pe fe ţ ele lor ș i privirea din ochii lor, în timp ce îmi r ă spundeau la întreb ă ri. Un timp, am discutat generalităţi – despre timpul pe care îl petrecuser ă în Singapore, despre u ș urinţa cu care se descurcau s ă converseze în englez ă ș i despre atenţia pe care o primeau din partea mass-mediei. În momentul acela, le-am „avertizat” c ă atenţia de care s-au bucurat până acum avea s ă par ă un strop de ap ă într-o g ă leat ă comparativ cu nebunia mediatic ă pe care ar provoca-o o opera ţie reu ș it ă . „Regina, regele ș i to ţi oamenii î ș i vor dori s ă vă cunoasc ă”, am spus. Au râs, dar nu au p ă rut deloc deranjate de o astfel de perspectivă . În timp ce vorbeam, am observat c ă Ladan era de departe cea mai sociabil ă ș i mai comunicativă . Laleh p ă rea dac ă nu tocmai timid ă , cel puţin mai rezervat ă ș i mai gânditoare. Când am început s ă discut ă m despre opera ţia care avea s ă urmeze, gemenele au devenit ceva mai serioase. În timp ce vorbeau cu sinceritate despre unele dintre dificult ăţile cu care se confruntaser ă în via ţă , mi-am dat seama c ă până ș i cele mai simple ș i obi șnuite mi ș c ă ri – de la a urca sau a coborî dintr-o ma ș ină până la a se apleca ș i a lua de jos un creion sau a preg ăti o gustare – necesitau o coregrafie complex ă și cooperare din partea celor două . Fiecare decizie din via ţă – de la alegerea cursurilor pe care s ă le frecventeze la ș coal ă ș i a prietenilor cu care s ă - ș i petreac ă timpul, până la momentul când s ă mearg ă la toaletă – necesita un vot pentru o decizie unanimă . Cu cât petreceam îns ă mai mult timp în compania lor, cu atât încercam mai puţin s ă -mi imaginez provoc ă rile pe care le avuseser ă de dep ăș it. În schimb, am încercat s ă -mi imaginez cât de diferite ar putea fi lucrurile pentru ele dac ă opera ţia de separare reu ș ea ș i le d ă dea ș ansa de a tr ă i vie ţi diferite. Dup ă două zeci ș i nouă de ani în care fuseser ă legate una de alta

Take the risk 16 9/8/08 11:25:22 PM
Take the risk
16
9/8/08
11:25:22 PM

Riscându-

și viața

17

continuu ș i involuntar, ideea abstractă de intimitate p ărea foarte atractivă – dar cum urma s ă se simtă când aveau s ă fie cu adevărat singure pentru prima dat ă în via ţă ? Unul dintre principalele motive pentru care refuzasem cazul Bijani prima dată când fusesem abordat de c ă tre ele a fost faptul c ă mă temeam de consecinţ ele psihologice ale separ ă rii a două gemene siameze dup ă două zeci ș i nouă de ani. Ce avea s ă se întâmple dac ă separarea producea mai multe daune emo ţionale decât situa ţia actual ă ? Totu ș i, pe mă sur ă ce aflam mai mult despre situa ţia lor, despre aspira ţiile lor diferite ș i despre hot ă rârea de a fi operate cu orice pre ţ , am început s ă mă r ă zgândesc. Știam c ă avuseser ă parte de consiliere psihologic ă intensivă în ultimele luni. Cu toate acestea, trebuia s ă aud eu însumi r ă spunsul la re ţinerile pe care le aveam în privinţ a modific ă rilor majore cu care urma s ă se confrunte dac ă opera ţia de separare reu ș ea. A ș a c ă le-am cerut s ă -mi spună ce p ă rere aveau despre această problemă . M-au asigurat c ă erau con ș tiente de faptul c ă o opera ţie reu ș it ă nu avea s ă pună cap ă t paletei de provoc ă ri cu care se confruntau. Au recunoscut c ă unele dintre leg ăturile emo ţionale care se formaser ă în decursul unei vie ţi nu se puteau rupe prea u ș or. Dar, din nou, ș i-au exprimat dorinţ a de a se supune opera ţiei. Hot ă rârea lor era de neclintit. Când am cerut voie s ă le palpez capul, au fost imediat de acord. În timp ce-mi treceam degetele peste partea de sus, peste laterale ș i peste por ţiunea occipitală a craniilor lor, le-am explicat c ă dup ă multe ore pe care le petrecusem studiindu-le computer tomografiile, aveam o idee destul de clar ă despre felul în care arătau creierele lor. Totuș i, înainte de operaţia de a doua zi, le-am spus: „Vreau s ă palpez jonc ţiunea dintre craniile voastre.” Examinarea a durat doar câteva secunde, dar acest timp a fost suficient pentru a-mi reaminti cât de complex ă urma s ă fie aceast ă opera ţie. Era una s ă prive ș ti un film pe un negatoscop sau s ă ţii în mână un mulaj din plastic în mă rime natural ă al capetelor lor ș i s ă încerci s ă -ţi imaginezi provoc ă rile pe care avea

Take the risk
Take the risk

17

9/8/08 11:25:22 PM
9/8/08
11:25:22 PM

18

Asumă-ți riscul

s ă le prezinte aceast ă opera ţie. Era îns ă cu totul altceva s ă -mi trec degetele prin p ă rul lor, încercând s ă simt cât de solid ă era jonc ţiunea osoas ă a craniilor lor. Aceasta acoperea o arie de aproape jumă tate de cap – de deasupra ș i dinaintea urechilor până în por ţiunea lateral ă a capului, apoi deasupra urechilor ș i în jos până aproape de baza craniană , în por ţiunea occipital ă . Știam c ă doctorul Goh le explicase pa ș ii complec ș i, precum și procedurile care aveau să fie urmate în cadrul operaţiei, dar voiam s ă mă asigur eu însumi că înţelegeau riscurile. „Trebuie s ă vă spun, le-am avertizat, ceea ce cred c ă ș ti ţi deja – c ă aceast ă opera ţie este extrem de complex ă ș i de riscant ă .” Pentru a mă asigura c ă au înţ eles, am a ș teptat ca traduc ă torul s ă le repete cuvintele mele în Farsi. „Pe baza experienţ ei mele ș i dup ă ce am studiat cazul vostru, în ciuda resurselor excelente care stau la dispozi ţia echipei chirurgicale de elit ă de aici, de la Raffle Hospital, mai cred înc ă faptul c ă exist ă un risc de cel puţin 50% ca rezultatul acestei opera ţii s ă fie moartea sau sechele neurologice grave pentru una dintre voi sau pentru amândouă . Trebuie s ă mă asigur de faptul c ă amândouă înţ elege ţi lucrul acesta.” La spitalul Johns Hopkins, eu ș i colegii mei facem unele dintre cele mai complexe opera ţii neurochirurgicale din lume. Orice opera ţie care prezint ă un risc de mortalitate de doar 10% este considerat ă o intervenţie extraordinar de periculoas ă – un risc înalt, până la cer. A ș adar, un risc de 50% era cu adevă rat stratosferic. Voiam s ă mă asigur de faptul c ă Ladan ș i Laleh înţ elegeau care era miza. Ambele femei m-au asigurat din nou de faptul că doctorul Goh fusese foarte sincer cu ele. Înţ elegeau provoc ă rile acestei opera ţii. Dar ceea ce m-a convins a fost emo ţia ș i convingerea din vocea lor, în timp ce au insistat: „Prefer ă m s ă murim decât s ă nu încerc ă m ș i cea mai mic ă porti ţă care ne-ar da o ș ans ă de libertate, astfel încât s ă ne tr ă im fiecare via ţ a. Moartea este mai bună decât o via ţă tr ă it ă astfel!”

Take the risk 18 9/8/08 11:25:22 PM
Take the risk
18
9/8/08
11:25:22 PM

Riscându-

și viața

19

Deoarece noi punem un pre ţ atât de mare pe via ţă , am tres ă rit s ă le aud pe aceste două tinere femei s ă nă toase, pline de via ţă , exprimându- ș i sentimentele într-un mod atât de hotă rât cu doar câteva ore înainte de opera ţie. Cei mai mul ţi dintre noi, chiar dintre cei care ne confruntă m cu decizii de via ţă ș i de moarte în fiecare zi, nu ne oprim s ă ne gândim prea mult la cât pre ţ punem pe calitatea vie ţii. Dar, în timp ce vorbeam, îmi d ă deam seama din ce în ce mai mult de faptul c ă aceste femei se gândiser ă mult timp, cu toat ă seriozitatea la acest subiect ș i c ă ar fi foarte dificil ca oricine altcineva care nu era în situa ţia lor s ă poat ă înţ elege sentimentele care le încercau. Auzisem deja de la echipa medical ă din Singapore, care aflase la rândul ei de la una dintre persoanele care aveau grij ă de gemene, c ă tensiunea dintre cele două femei crescuse foarte mult în ultimele luni. Unele certuri dăduseră loc chiar la lovituri. Încercam s ă -mi imaginez cât de r ă u trebuie s ă fie s ă te cer ţi cu cineva de care nu te po ţi dezlipti. Mul ţi dintre noi înţ elegem cu u ș urinţă de ce unii oameni aflaţi în sclavie sau în închisoare ș i-ar risca viaţa pentru a fi liberi. Situa ţia în care se aflau Ladan ș i Laleh semă na foarte mult cu închisoarea. Doreau cu disperare s ă scape de ceea ce pentru ele ajunsese s ă fie o situaţie insuportabil ă . Speranţa libertăţii merita orice risc. Pe mă sur ă ce începeam s ă înţ eleg lucrul acesta, am început s ă mă simt mai confortabil în privinţ a particip ă rii mele la o ac ţiune care presupunea un pericol atât de mare. Faptul că le-am întâlnit pe cele două femei – ș i că am auzit hot ă rârea din vocea lor, c ă am recunoscut disperarea din via ţ a lor ș i c ă am vă zut speranţa într-o rezolvare în ochii lor – m-a f ă cut s ă iau o hot ă râre. Spre sfâr ș itul conversa ţiei noastre, mă gândeam: „S ă le separă m cât mai repede pe aceste femei pentru a- ș i putea continua via ţa!” Cu toate c ă le asigurasem pe Ladan ș i pe Laleh în timpul consulta ţiei c ă îmi p ă sa de bună starea lor, înainte de a le p ă r ă si apartamentul, le-am privit înc ă o dat ă în ochi ș i am mă rturisit c ă ne aventuram într-o opera ţie lung ă , complicată ș i extrem

Take the risk 19 9/8/08 11:25:22 PM
Take the risk
19
9/8/08
11:25:22 PM

20

Asumă-ți riscul

de periculoas ă ; c ă , de ș i ș ansele erau împotriva noastr ă ș i nu le puteam promite un rezultat pozitiv, mă simţ eam suficient de optimist pentru a afirma c ă aveam totu ș i motive s ă sper ă m. Am spus: „Exist ă multe lucruri în via ţă care dep ăș esc aptitudinile ș i cuno ș tinţ a umană , care scap ă controlului nostru. Dar nimic nu este mai mare decât Dumnezeu.” În timp ce le strângeam mâinile ș i le spuneam „la revedere!” – până când aveam s ă le revă d în blocul operator a doua zi dimineaţa – le-am spus lui Ladan ș i Laleh ceea ce le spun tuturor pacienţilor mei în timpul ultimei consultaţii dinainte de o operaţie: „Nu am întâlnit înc ă vreun caz în care îngrijorarea s ă aduc ă vreun beneficiu. A ș a c ă îmi voi spune rug ă ciunea în seara asta, înainte de a merge la culcare. Sper c ă ve ţi face acela ș i lucru. Cred c ă dac ă facem lucrul acesta, cu to ţii vom avea mai puţine motive de îngrijorare mâine.” În timp ce mă întorceam s ă ies din camer ă , eram convins de faptul că atât Ladan, cât ș i Laleh Bijani înţelegeau cu adevărat ceea ce le st ă tea în fa ţă . Abordau aceast ă opera ţie periculoas ă , pentru care nu exista precedent, cu aceea ș i hotă râre de care d ă duser ă dovad ă în întâmpinarea altor provoc ă ri cu care se confruntaser ă în via ţă . Mai mult decât atât, eram convins c ă înţ elegeau riscul.

Take the risk
Take the risk

20

9/8/08 11:25:22 PM
9/8/08
11:25:22 PM