Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen.

Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010

CUPRINS

I. INFORMAŢII GENERALE........................................................................................2 Date de identificare a cursului........................................................................................2 Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite...........................................................................2 Descrierea cursului.........................................................................................................3 Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs.............................................................3 Materiale bibliografice obligatorii.................................................................................3 Materiale şi instrumente necesare pentru curs...............................................................4 Calendar al cursului........................................................................................................4 Politica de evaluare şi notare..........................................................................................5 Elemente de deontologie academică..............................................................................5 Studenţi cu dizabilităţi....................................................................................................6 Strategii de studiu recomandate.......................................................................................6 II. SUPORTUL DE CURS Cuprins ...............................................................................................................................7 Modulul I: Evoluţia limbii române, de la formare până la începutul mileniului III............ 8 Modulul II: Limba română - instrumente esenţiale de lucru: gramatici, dicţionare;......23 Modulul III: Limba, norma, uzul ...................................................................................27 Modulul IV: Probleme de comunicare..........................................................................44 III. ANEXE.......................................................................................................................54 Bibliografie........................................................................................................................54 Articole in extenso ………………………………………………………………………55

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010

I. Informaţii generale
Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Victoria Moldovan Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 016 Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5845 Fax: 40 + 0264-41.25.70 E-mail: vimold@yahoo.com Consultaţii: miercuri, 10-12 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală Codul cursului: BS1190 Anul, Semestrul: Anul I, Semestrul 1 Tipul cursului: obligatoriu [Pagina web a cursului]

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală îşi propune să dezvolte abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi de utilizare a unor tehnici de relaţionare personală care să faciliteze comunicarea profesională; participarea studenţilor la acest curs nu necesită cunoştinţe speciale şi nici nu le creează dificultăţi, indiferent de pregătirea lor educaţională anterioară. Descrierea cursului Cursul Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală are un scop teoretic şi practic, vizând, pe de o parte, informarea studenţilor despre etapele mai importante din evoluţia limbii române, despre transformările mai vechi, dar şi despre cele foarte actuale, ca bază a comunicării verbale şi a relaţionării interpersonale în limba română. Pe de altă parte cursul urmăreşte iniţierea studenţilor în practici de comunicare utile pregătirii lor profesionale. Tehnicile de relaţionare interpersonală vor avea în vedere atât comunicare verbală – scrisă şi orală – cât şi comunicarea nonverbală. În comunicarea scrisă (de la cuvânt la discurs) vom urmări organizarea textului, cu accent pe elementele care îi asigură acestuia coerenţă şi coeziune. Comunicarea orală se va centra pe: ascultarea activă, strategiile conversaţionale, strategiile de politeţe. Abordând rolul nonverbalului în comunicare sau “dimensiunea ascunsă a comunicării” vom semnala importanţa acestei componente din perspectiva diferenţelor culturale. Obiectivele urmărite: utilizarea corectă a limbii române, evitarea unor capcane ale limbii actuale, dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţii de exprimare scrisă şi orală, o comunicare interpersonală adecvată diferitelor registre lingvistice. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs Cursul Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală îmbină două modalităţi de învăţare pentru a asigura o mai bună pregătire a masteranzilor. Pe de o parte, masteranzii au posibilitatea să participe la întâlnirile stabilite conform programului şi să audieze prelegerile pe tematica specificată, urmate de discuţii cu titularul de curs, menite să exemplifice şi să clarifice conceptele şi noţiunile teoretice prezentate. Pe de altă parte, masteranzii vor fi stimulaţi să ia parte la un proces de învăţare activă, prin implicarea lor

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 în elaborarea unor teme, bazate pe propriile observaţii referitoare la felul „cum vorbim” sau la modul în care „ni se vorbeşte”. Materiale bibliografice obligatorii 1. Dicţionarele de bază ale limbii române (DEX, DLR, Dicţionar de neologisme, Dicţionar de sinonime) 2. Lucrări normative ale Academiei Române (Gramatica, DOOM) 3. Gligor Gruiţă, Moda lingvistica 2007: norma, uzul şi abuzul, Editura Paralela 45, 2006
(Cartea se găseşte atât în librării, cât şi la BCU. Este scrisă într-un stil plăcut, iar exemplele culese din presă sunt edificatoare pentru felul în care se vorbeşte limba română)

4. Ioana Vintilă-Rădulescu, CE E NOU ÎN DOOM
(Articolul vă va edifica asupra celor mai importante schimbări normative aduse de Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia 2005; în anexă veţi găsi articolul.)

5. Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică /Influenţe/Creativitate, BIC ALL, Bucureşti, 2007 6. R., Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001.
(Cartea poate fi consultată la BCU; este acccesibilă pe Internet).

7. http://www.cna.ro/Rezultatele-monitoriz-rii-privind,2392.html 8. Vezi articolele in extenso din Anexa
{Aici pot fi găsite observaţii referitoare la greşelile de exprimare prezente în emisiunile de radio şi TV. Cf. Rezultatele monitorizării Rezultatele monitorizării privind calitatea limbii române la posturile de radio şi televiziune (20.05 – 20.06.2009)}

Materiale şi instrumente necesare pentru curs Realizarea cursului Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală nu necesită instrumente speciale, el se bazează pe metode şi procedee expozitive: expunerea problemelor teoretice; analiza exemplelor; explicaţia şi argumentarea; metode şi procedee bazate pe dialog: conversaţia, problematizarea; studiul de caz. Modalitatea de desfǎşurare a seminarelor este interactivǎ şi se bazeazǎ pe lucrǎrile practice propuse studenţilor. Aplicaţiile vor urmări practicile nerecomandate / greşite din discursul cotidian, cu explicarea diferitelor tipuri de greşeli şi cu indicarea formelor recomandate/corecte. Accesul studenţilor la Internet, în afara orelor de predare, este necesar pentru a-şi procura o parte a bibliografiei şi unele materiale ilustrative.

Masteranzii pot să citeze surse bibliografice alcătuite din reviste sau cărţi cu condiţia ca respectivele surse să fie identificate şi prezentate în cadrul proiectului de cercetare. . În vederea promovării examenului cu o notă satisfăcătoare.dr. a cărui simplă parcurgere nu este suficientă pentru promovarea examenului. Elemente de deontologie academică Plagiatul este o problemă serioasă şi este pedepsită cu asprime. Tematica şi rigorile de redactare a portofoliului vor fi aduse la cunoştinţa masteranzilor în cadrul primei întâlniri stabilite să aibă loc cu aceştia. Examenul va fi structurat pe două părţi: una va fi alcătuită din întrebări care vor acoperi întrega materie predată masteranzilor. Noutăţile din DOOM 2005 Parcurgerea bibliografiei precizate în vederea susţinerii examenului desfăşurare Va fi comunicat ulterior Va fi comunicat ulterior Politica de evaluare şi notare Modalitatea de notare a masteranzilor pentru disciplina Comunicare. . Tehnici de relaţionare interpersonală. cu o pondere de 30% din nota finală. Studenţii trebuie să ştie că silabusul de faţă reprezintă un suport minimal. stilistice) .Conf.realizarea proiectului de cercetare de către o altă persoană. .susţinerea unui examen scris a cărui pondere este de 70% în nota finală. Exemple de plagiat: .copierea unui proiect de cercetare de pe internet şi răspândirea acestuia şi în rândul altor masteranzi. neavând o contribuţie proprie din partea masterandului va fi notat cu un calificativ inferior. iar alta practică. 2+1. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Calendar al cursului Activităţi Întâlnire Activităţi didactice Examen final Tematica abordată Responsabilităţile Locul de masteranzilor Corectitudinea lingvistică. Parcurgerea bibliografiei Norma şi uzul. Tehnici de relaţionare interpersonală are în vederea următoarele aspecte: . examen. de corectare şi explicare a unor greşeli de exprimare (gramaticale. Comunicare. cod BS1190. Orice student care este prins că plagiază se poate aştepta să îi fie anulată munca şi să se întreprindă măsuri disciplinare din partea conducerii facultăţii. Un proiect care se constituie în mare parte din compilarea unor idei ale unor autori.copierea parţială sau totală a unui proiect de cercetare.univ. 8 credite.elaborarea unui portofoliu pe teme stabilite de titularul de disciplină.conspectarea unor surse bibliografice fără citirea prealabilă a acestora (copierea unor conspecte făcute de alţii). Studenţi cu dizabilităţi . studenţii vor trebui să parcurgă bibliografie indicată în cadrul acestui silabus.Victoria Moldovan.

. menţionată la începutul acestui silabus. examen. Fără un efort personal. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 În vederea oferirii de şanse egale studenţilor afectaţi de dizabilităţi. indicată în silabus şi pe alte surse bibliografice. 8 credite. precum şi de activităţile colective realizate în cadrul cursului: 1. indicate punctual la fiecare temă. titularul de curs îşi manifestă disponibilitatea de a comunica cu studenţii prin intermediul poştei electronice. Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală pe adresa de email a titularului de curs. studenţii trebuie să ţină cont de următoarele recomandări privind studiul individual. Strategii de studiu recomandate Pentru a obţine performanţa maximă. putând primi lămuririle necesare în de maxim 48 ore de la primirea mesajului.dr. Aceştia vor putea adresa întrebările lor legate de tematica cursului Comunicare.Conf.univ. 2+1. nu există performanţă. 2. Tehnici de relaţionare interpersonală. Participarea la discuţii şi analize pe marginea temelor indicate spre studiu este în beneficiul studenţilor. 3. Este recomandat ca studiul să se bazeze pe o bibliografie minimală. cod BS1190.Victoria Moldovan.

uzul . Norma limbii literare Unitatea de curs 2: Încălcări ale normei ortografice şi ortoepice în româna actuală Unitatea de curs 3: Încălcări ale normei morfologice Unitatea de curs 4: Încălcări ale normei sintactice Unitatea de curs 5: Încălcări ale normei lexicale Secţiunea a II-a Modulul IV: Probleme de comunicare şi relaţionare interpersonală III. “reromanizarea” din sec. îndreptare. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. Unitatea de curs 1: Conceptul de normă în exprimarea scrisă şi orală. Influenţele neoromanice. Unitatea de curs 1: Limba şi funcţiile ei. Unitatea de curs 2: Principalele influenţe exercitate asupra limbii române : influenţa turcă. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 II. Anexe BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ A CURSULUI ARTICOLE IN EXTENSO . dicţionare generale şi de specialitate Modulul III: Limba. greacă. dicţionare. Unitatea de curs 2: Instrumente esenţiale de lucru: gramatici. elementul autohton. 8 credite.Victoria Moldovan.Conf. maghiară Unitatea de curs 3: Modernizarea limbii române. 2+1. de la formare până la începutul mileniului III Unitatea de curs 1: Formarea limbii române : elementul latin.dr.univ. Suportul de curs Secţiunea I Modulul I: Evoluţia limbii române. norma. Unitatea de curs 4: Limba română actuală – secolul XX Unitatea de curs 5: Limba română actuală – libertatea prost înţeleasă Modulul II: Limba română .instrumente esenţiale de lucru: gramatici. cod BS1190. Comunicare.al XIXlea. elementul slav.

Pannonia de sud. Colonizarea Daciei înseamnă. Definiţia limbii române. elementul autohton. Cunoaşterea şi înţelegerea transformărilor permanente din limbă Unitatea de curs 1: Formarea limbii române: elementul latin. limbă 4. 77. Colonizarea Daciei s-a făcut cu populaţie din toate provinciile romane „ex toto orbe romano”. 8 credite.Conf. ILR. după războaiele din 101-102 şi 105-106. implicit. 2+1. iar asimilarea slavilor • Elementul latin. cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia. stăpânirea romană s-a retras la sudul Dunării. DE LA FORMARE PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III Obiective 1. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 MODULUL 1:EVOLUŢIA LIMBII ROMÂNE.” A. cod BS1190. Romanizarea Daciei este considerată ca punctul de plecare în formarea limbii române. elementul slav. examen. Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte utilizate în descrierea diacronică 2. Tehnici de relaţionare interpersonală. p. Cunoaşterea principalilor factori care au determinat/determină evoluţia limbii române 3.Victoria Moldovan. Moesia superioară şi inferioară). Dacia a fost cucerită de romani şi inclusă în marele şi prestigiosul imperiu. dar cu toate încheirea lui are loc numai după . şi romanizarea ei. „Limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman. în care limba băştinaşilor a avut importanţa sa. din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii şi până în zilele noastre. societate. aflat la apogeul său.dr. Buc. Dar procesul de formare a fost unul de lungă durată. Dardania.univ. 1968. In sec II.După numai 165 de ani de colonizare efectivă. lăsând provincia la discreţia migratorilor. Formarea limbii române. Comunicare. Înţelegerea interdependenţei dintre istorie. Rosetti.

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 acestea, limba latină a rămas definitiv în Dacia, din ea dezvoltându-se o limbă neolatină, româna. Acest mister (O enigmă şi un miracol, după formularea istoricului G. Brătianu) al unei limbi neolatine care supravieţuieşte într-o mare slavă, a dat subiect de dezbateri numeroaselor generaţii de istorici români şi străini, şi a stat la baza aşa numitei teorii „migraţioniste” a poporului român. Cum noi analizăm aici limba, vom remarca, fapt incontestabil azi, existenţa unui număr de elemente latine (aproximativ 2000) pe care latina le-a transmis în toate limbile romanice. Dintre acestea vreo 500 sunt panromanice, adică sunt comune tuturor limbilor romanice (prepoziţii şi conjuncţii, că, cu, de, în, nici, pe, adverbe: când, ieri, mai, nu, unde, pronume, alt, care, ce, eu, meu, noi, nostru, tu voi, numerale 1-10, mie, verbe: a avea a fi, a vrea, a sta. Termeni referitori la îmbrăcăminte, podoabe: cămaşă, a coase, fir, inel, alimente şi alimentaţie: carne, cină, a coace, făină, pâine, sare, vin, locuinţă: casă, masă, fereastră, perete, poartă, cer şi atmosferă:cer, lună, stea, vânt, soare, ploaie, nea, pământ: apă, argint, aur, câmp, lac, mare, munte, pământ, piatră, vale,floră şi faună, agricultură: floare, grâu, iarbă, lemn, bou, cal, capră, iepure, lup, ou, peşte, vacă,a ara, a culege, a semăna, a mulge, păstor, fân, furcă, transport: car, a aduce, a muta, a trage, roată, armată: arc, armă, săgeată, a învinge,cultură şi societate: carte (scrisoare), a cânta,joc, a scrie,a cumpăra, domn, lege, preţ, vecin, terminologia creştină: a ajuna, înger, păcat, Paşte, biserică, a boteza, cruce, a cumineca, rugăciune.Terminologia referitoare la om, corp, sex, vârstă, familie: barbă, cap, frunte, limbă, nas, ochi, păr, ureche, coastă, braţ, deget, femeie, om, fiu, fiică, socru etc. Aproximativ 100 de cuvinte de origine latină se găsesc numai în română: ajutor, cântec, creştin, a ierta, împărat, întâi, a legăna, lingură, ospăţ, oaie etc., aşa cum există circa 200 de cuvinte panromanice cu excepţia românei, absenţa lor se justifică din motive extralingvistice: abandonarea unor îndeletniciri (navigaţia-luntre), numele obiectelor de lux în condiţiile rusticizării (purpura, lampa). Elementul autohton sau substratul îl formează totalitatea elementelor pătrunse în latină din limba populaţiei cucerite, care a adoptat limba cuceritorilor.

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Substratul traco-dac nu a fost capabil să influenţeze major, să modifice esenţa latină a limbii noastre (asa cum nici substratul celtic, iberic sau ligur nu au modificat esenţa latină a limbilor respective). Pe baza asemănărilor cu albaneza se presupune ca aproximativ 130-140 de cuvinte ne-au rămas de la daci. Este vorba despre termeni referitori la natură: configuratia terenului, apă, vegetaţie, faună: groapă, mal, măgură, baltă, pârâu, brad, copac, mazăre, mărar, brusture, coacăză, ghimpe, mugure, sâmbure, strugure, măgar, mânz, ţap, viezure, murg, balaur, şopârlă, barză, cioară, pupăză. • Elementul slav, superstratul slav este definitoriu pentru formarea limbii române, constituie principalul element de individualizare a limbii române în raport cu celelalte limbi romanice. Slavii au apărut în zona de sud-est a Europei, atraşi de bogăţiile Bizanţului, în secolele al V-lea şi al VI-lea. Prăbuşirea Imperiului Roman (602) a fost factorul favorizant al pătrunderii lor masive în sudul Dunării, unde au întemeiat state slave, iar din sec. IX, prin intermediul bisericii slavone au reuşit să slavizeze elementul romanic. Dacia care fusese abandonată cu mult timp înainte şi fusese lăsată pradă migratorilor nu mai era atât de tentantă, aşa că numărul slavilor rămaşi aici a fost mai mic, asimilarea lor de către băştinaşii romanizaţi fiind posibilă. Asimilarea slavilor a fost un proces de durată (sec. VVIII) şi a lăsat urme serioase în limba română. Aşa cum am menţionat şi in cazurile precedente, şi aici faptele de vocabular sunt cele mai evidente şi provin din multe sfere lexicale, ca, de exemplu, substantive şi verbe din sfera îndeletnicirilor: bici, brazdă, brici, ciocan, clei, cleşte, coş, cumpănă, plug, război (de ţesut), sită, a citi, a clădi, a cosi, a croi, din cea a plantelor şi animalelor: bujor, podbeal, ştei, pelin, coajă, cocoş (găină-lat), lebădă, râs, sentimente: drag, a iubi, scump, familie: nevastă, babă, societate: boier, ceată, medicină: boală, leac, adjective ca bogat, sărac, ciudat, cinstit, verbe de bază: a vorbi, a coborî, a clipi, a hrăni, termeni abstracţi: prilej, pricină, vrajbă etc, sistemul de numărare de la 11-20 şi substantivul sută. Sufixe ca –eală (iuţeală, răceală), -enie (ciudăţenie, sfinţenie, cuminţenie), -iş (aluniş, luminiş) sau unele prefixe: ne- (necinstit), prea- (preabun, preacinstit). Despre limba română se poate vorbi

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 numai după ce a avut loc asimilarea slavilor, un proces lung, plasat între sec.VVIII. Protoromâna sau româna comună. Se presupune că la începuturile limbii române, exista o mare comunitate (situată la nordul şi sudul Dunării) de vorbitori cu particularităţi specifice, care ulterior s-au dezvoltat în 4 dialecte: unul nord-dunărean, dialectul dacoromân (devenit limbă naţională, limba română) şi 3 dialecte suddunărene: aromân (cel mai bine păstrat şi reprezentat de grupuri etnice din Macedonia şi Grecia), meglenoromân şi istroromân (pe cale de dispariţie). Nu se poate preciza care a fost data despărţirii dialectelor (sec.X –XII). Faptul că numai dacoromâna are influenţe maghiare, pledează pentru ideea că protoromâna a existat anterior instalării ungurilor în Transilvania. Unitatea de curs 2: Principalele influenţe exercitate asupra limbii române : influenţa turcă, greacă, maghiară Influenţele străine, determinate de condiţiilor istorice, politice, economice sau culturale, s-au manifestat asupra limbii române, în diverse forme, de-a lungul întregului mileniu al II-lea, dar ele sunt sesizabile şi în etapa actuală de dezvoltare a limbii române. Le vom menţiona, succint, pe cele mai importante. • Elementele maghiare au pătruns în limba română ca urmare a contactului cu ungurii. Acestia s-au aşezat în Pannonia, fosta provincie romană, de unde în sec.al X-lea/XI-lea au cucerit Transilvania. Ca reacţie firească a acestui contact, în română au intrat aproximativ 150 de cuvinte din domenii diverse: a ademeni, a alcătui, a bănui,a bântui, a cheltui, fel, gingaş, gând, hotar, oraş, vamă etc. Sufixele de origine maghiară –aş/-eş (ceteraş, trupeş), -ău (mâncău), -işag/-şug (furtişag, vicleşug) au aceeaşi vechime. In limba română există şi influeţe mai noi şi multe manifestate doar în Transilvania. Fenomenul împrumuturilor se manifestă şi în sens invers, dinspre română spre maghiară (berbece, cioban, fecior, plăcintă).

plicticos. salcâm. meserii. spital. Sextil Puşcariu remarcase că evoluţia diferită a românei s-a datorat şi faptului că „am rămas .XIII) l-a avut biserica. XV-XVI. În perioada premodernă din slavonă au intrat în limba română termeni de specialitate. post. cuvinte din greaca modernă. stolnic. a molipsi. cod BS1190. a sfinţi. sarma. mâncare. dulgher. sau verbe (a lipsi. Limba de cult fiind slavona. Al treilea strat este cel mai bogat. lehuză. de unde au intrat în română (lipsesc din celelalte limbi romanice). oleacă. a părăsi. pravilă. juridici comerţ. Al doilea strat provine din greaca bizantină (greaca era limba oficială a Imperiului Roman de Răsărit). destul de multe.-isi.Conf. iad etc. baiser) au pătruns prin greacă. plante şi animale:dulap. samsar.Chiar şi unele cuvinte romanice (bezea < fr. fiind detectabile etape de pătrundere. din biserică sau administraţie. halva. ispită. 8 credite. bursuc. în epoca „fanariotă”. a sosi). Lache. a izbăvi. protipendadă. au dispărut odată cu perioada respectivă. Din această perioadă avem termeni din domeniul comerţului (arvună. fiind vorba de termeni administrativi. ieftin. prisos). ( fandosi. cu urmări importante pentru limba română. simandicos etc. amanet. Unele sufixe ca -ez (englez. îmbrăcăminte. ciorap. saltea. Un fapt semnificativ. zapis. termeni referitori la casă. cântar. catâr etc. de vechimi diferite. intre sec VII-XV (1453). au un statut special. neogreacă. azi peiorativ. ciorbă. odaie. pătlăgea. pomană. • Elementele turceşti au contribuit şi ele la îmbogăţirea limbii române. 2+1.Victoria Moldovan. Cele mai vechi influenţe datează din sec. folos. plimbarisi) sau -ache (Mache. Tache) provin din neogreacă.univ. basma. Cel mai vechi strat a pătruns în latina dunăreană. episcop. greşeală. dovleac. examen.fidea. rai.dr. tavan. scrierile bisericeşti erau în această limbă. dud. nostim. vornic. arpagic. pungă. cearceaf. fiind cunoscute şi utilizate de „protipendada” vremii respective. Neologismele turceşti şi cele greceşti.ca: evanghelie. obiecte (călimară. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 • Elementele greceşti. Interesant este ca ele sunt mai ales substantive. prezente şi ele în română. intrate în limba română mai ales între 1770-1820. francez). care au împestriţat limba română în perioada fanariotă. îl constituie scrierea în limba română. probabil deodată cu produsul respectiv. Un rol important în apariţia scrierii (sec. duh. medicină. voie. dar şi din lezicul uzual: anafora. Tehnici de relaţionare interpersonală. trei straturi. Comunicare. sclifosi. cazanie. traistă).

Prima scriere în română (Scrisoarea lui Neacşu. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. Gheorghe Şincai. unirea cu Roma.univ.dr. cod BS1190. În ambele ţări se instalează domniile fanariote. şcoli care vor da roade spre sfârşitul sec. scriu şi literatură şi ştiinţă în limba română. mai cu . aducând şcoli pentru românii ardeleni. Petru Maior sunt cei care au adus primele elemente de occidentalizare a limbii române şi au contribuit la deşteptarea ideii naţionale. edificată în 1701. cum vor fi şi scrierile cronicarilor moldoveni şi munteni din sec XVI-XVII. răspândesc ideea de romanitate. În Transilvania secolului al XVIII-lea. tipăresc gramatici se preocupă de predarea limbii române (vezi Elementa linguae dacoromanae sive valahicae). 1521) este cu caractere chirilice. cu caractere latine. “reromanizarea” din secolul al XIX-lea. dar o lasă în mâna turcilor prin pierderea luptei de la Stănileşti (1711). 8 credite. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 în curs de multe veacuri cu faţa întorşi spre Orient” (p. Tinerii greco-catolici. graţie scrierii sale. Pentru propăşirea culturală a neamului. greco-catolicismul a contribui în mod categoric la modernizarea şi schimbarea atitudinii faţă de limba română. Samuil Micu.Victoria Moldovan. al XVIII-lea. Şcoala Ardeleană va iniţia scrierea cu caractere latine.Conf. 2+1. Orientarea spre şcolile din apus. • Rolul Şcolii Ardelene.370). Influenţele neoromanice Modernizarea românei la sfârşitul sec. Aceeaşi era şi soarta Munteniei. Unitatea de curs 3: Modernizarea limbii române. dar şi cele din sec XVIII şi începutul sec XIX. din cele trei provincii româneşti. Transilvania îşi căuta un aliat în biserica catolică. întorşi de la şcolile occidentale. Comunicare. • Influenţa culturilor (romanice) occidentale s-a făcut tot mai prezentă în cultura românească o dată cu secolul al XIX-lea. dar va trece aproape un secol de frământări şi încercări până când alfabetul latin va fi general acceptat şi se va impune în cultura română din toate provinciile. scriu istorie. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea se datorează condiţiilor istorice concrete. după decapitarea întregii familii a lui Constantin Brâncoveanu (1714). diferite totuşi. Secolul „luminilor” găseşte româna în situaţii foarte diferite: Dimitrie Cantemir face cunoscută Moldova în Europa occidentală. • Rolul contextului istorico-politic şi cultural.

Subiectul neologismelor a fost dezbătut în presa vremii şi de majoritatea scriitorilor sec. Susţinător aprig şi teoretician al modernizării limbii române prin apelul la sursa latină sau neolatină. instruit în şcolile . spunea Sextil Puşcariu că au produs „o reromanizare a limbii noastre”. Miron Costin.380) ex. Tehnici de relaţionare interpersonală. fotografie. pentru: . a reorganiza. spion pentru iscoadă. turceşti) simţite deja ca învechite (secol alături de veac. I. în mod firesc. bereznic>brigadier silvic. . 8 credite. Elementul neoromanic a fost folosit. bijuterie în loc de juvaer. doar sursa era disputată: ardelenii voiau ca aceasta să fie „maica noastră Roma”.XVIII sau începutul sec. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 seamă din Franţa. bazin pentru havuz.a înlocui cuvintele (de obicei slavone. nemeş-mag.E. în timp ce în Principate balanţa înclina spre cultura franceză. amendă pentru geremea. 2+1. a se stabili. ci şi prin soluţiile pe care le ofereau. a aşeza cu peste 30 de sensuri: a aranja. .Conf. Ar fi însă fals să rămânem cu impresia că primele neologisme romanice datează de la sfârşitul sec. L.dr. cu exagerările lui Laurian şi Massim. sau cuvinte de diferite origini (blagorod-sl. Comunicare.R p. I. tehnice sau artistice făcute mai ales în Franţa vor fi cei care vor introduce terminologia ştiinţifică proprie fiecărei specialităţi. Opinia generală era pentru înnoire şi îmbogăţire lexicală. Despre aceste neologisme latine sau neolatine.. polcovnic>colonel. insulă în loc de ostrov. a fixa. Rădulescu fiind unul dintre susţinătorii curentului italienizant. dar şi italiană. a instala.E. Puşcariu. a fost respins şi a învins bunul simţ lingvistic. Tinerii boieri cu studii juridice. Costache Negruzzi şi Ion Eliade Rădulescu remarcându-se prin nu numai prin modul în care puneau problema.Victoria Moldovan. medicale. ci luăm cu îndrăzneală de la maica noastră moştenire şi de la surorile noastre partea ce ni se cuvine”.univ. cod BS1190. casetă pentru besactea. Unele rusisme ca pojarnic>pompier. Curentul latinist.. evghenist-gr.XIX.a introduce noi concepte sau pentru a denumi noile realităţi: tren. examen.a înlocui cuvintele vechi polisemantice (vezi în acest sens S. > nobil). XIX. Rădulescu afirma că „noi nu împrumutăm. a dus în mod firesc la o modernizare în general şi la o reînnoire a limbii. a institui etc.

iar iniţiativa Şcolii Ardelene va fi preluată şi prin reforme succesive se va ajunge spre sfârşitul sec al XIX-lea la triumful alfabetului latin. care avea accces la cultura scrisă. influenţa italiană este recunoscută.Conf. Unitatea de curs 4: Limba română actuală – secolul XX Înainte de a prezenta succint această perioadă. politică. un prim succes cultural naţional. 8 credite.XVIII. cu efecte benefice şi asupra dezvoltării instrumentului de comunicare ce este limba. tragedie datează în română de la începutul sec. ofiter.dr. presa). • Rolul clasicilor literaturii române. • Rolul instituţiilor laice (şcoli. se impune precizarea referitoare la conceptul de limbă actuală. iar cuvinte ca fine. activitate. • Alfabetul latin. XX. In 1867 ia naştere Academia Română ce îşi propune să realizeze câteva instrumente absolut necesare pentru ca limba română să poată sta alături de limbile europene: e vorba despre o gramatică şi un dicţionar. Problema modernizării lexicale se leagă direct de cea a alfabetului. fie prin filiaţie slavă (academic. castel. În cazul lui C. cardinal. mai simplu şi mai potrivit cu spiritul limbii române.univ. româna actuală sau româna contemporană este considerată perioada care coincide cu sec. Brâncoveanu. mai precis de la 1920 până azi. etimologhie. 2+1. cod BS1190. Într-o primă accepţiune. Opera lor literară a constituit principalul canal de influenţare a publicului. Academia Română. este secolul şcolilor româneşti. Dimitrie Cantemir. ca şi Mitropolitul Dosoftei au apelat cu mult înainte la sursa latina. universităţi. Tot acum iau naştere cele două Universităţi din Iaşi şi Bucureşti. Haina slavă nu se mai potrivea noilor cuvinte. Tehnici de relaţionare interpersonală. fie prin filieră germană. romantic şi înnoitor. din ce în ce mai larg. XIX de mari scriitori (Eminescu. examen. Reforma lui Cuza stipula învăţământ obligatoriu. atlas. Secolul al XIX. hronolpghie. Comunicare. Caragiale şi Slavici în redacţia ziarului Timpul e un exemplu). gheneral). Într-o altă accepţiune limba română actuală se refera la o perioadă mult mai .Victoria Moldovan. bun cunoscător al latinei. Presa era servită în sec. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 iezuiţilor polonezi.

apoi televiziunea. hol. apariţia noilor mijloace de comunicare. devergondaj. macerat.Conf. (Puşcariu. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. festin.Acum apar frecvent în comunicare cuvinte ca: aerodrom. fulgurant. inuzabil. degringoladă. . dar dintre care o parte a rămas în limbă şi după 70 de ani: anvergură. tranşeu. Din aceeaşi perioadă (presa anilor 30) Puşcariu menţionează şi franţuzismele foarte recente. Schimbările majore. exonerat. mai ales cu ajutorul presei. un institut lingvistic modern – Muzeul limbii române din Cluj (Clujul e un centru lingvistic de talie europeană). deboşerie. infatuat. bravadă. fotogenic. ea este un fenomen social. Limba înseamnă comunicare între oameni. Există chiar abordări mai restrictive. deconfitură.XIX-lea. pasteuerizat. raid. cinematografie. leader.univ. care înţeleg prin româna actuală. cancanier. prob. al modei. escadrilă. eşantion. sec. până la Primul Război Mondial. Comunicare. dumping. claxon. pistă. Limba română continua să se îmbogăţească. cubist. franşiză. cumulard. Este vorba despre cuvinte din domeniul sportului. inebranlabil. ambuscat. megafon. rugby. modernizarea învăţământului. osmoză. francamente. Putem spune că. paneuropean. româna vorbită în anul curent. cod BS1190. 8 credite. Basarabia răpită de Rusia în 1812 (pacea de la Adrianopol) şi Transilvania. ameriza. bolşevic. pilotare. deturnat. mumifiat. Româna în perioada interbelică. intenabil. tranşa.dr. nonşalant. radiodifuziune. ataş. escală. sau al invenţiilor secolului XX. pancart. dezvoltarea literaturii. boxa. limuzină. ca şi generalizarea şi obligativitatea învăţământului sunt căile de prefacere şi consolidare ale unei limbi literare unitare. poseur. motociclist. paraşută. echipier. XX e o prelungire a celui anterior. geopolitică. 391). puiza. insurmontabil. lacrimogen. Ţara se întregeşte cu cele trei provincii: Bucovina (din 1775 intrată în componenţa Imperiului Austriac). ski. româna îşi continuă dezvoltarea şi modernizarea trasată în sec. . bric-a-brac. În secolul XX. iar schimbările de ordin social se reflectă în limbă. Consolidarea instituţiilor existente şi apariţia altora: Universitatea din Cluj. mignon. plafonare. dezvoltarea presei scrise şi vorbite.Victoria Moldovan. prezumabil. onctuos. epata. standardizat. eshiba. watman etc. cea de după 1989. 2+1. tanc. şomeur. reviste de specialitate. exulta. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 restrânsă. decolare. radioul mai întâi. contravizită. caroserie. pretabil. importanţa presei. Primul război mondial aduce schimbări majore în societatea românească. marşandaj.

la nivelul acestei perioade. Româna în perioada comunistă / limba de lemn. Sigur că în epocă au exista voci care s-au revoltat în faţa unei atari realităţi. Din păcate România postbelică avea un număr inadmisibil de mare de analfabeţi. 1997 . a avut un merit incontestabil: a impus şcolarizarea tuturor copiilor şi alfabetizarea adulţilor. Mai ales perioada 1948 – 1964 (între reforma învăţământului şi dezgheţul poststalinist) toate „reformele” aveau caracter de clasă şi anticapitalist. trolibus.dr. e perioada în care chiar teoria lingvistică are ca mentor „geniul lui Stalin”. Regimul comunist făcea din asigurarea accesului la educaţie şi cultură a tuturor copiilor un titlu de glorie (după ce decimase în închisori cele mai selecte minţi ale neamului şi îşi făcuse tot un titlu de glorie din distrugerea intelectualităţii interbelice). doar 13 nu s-au impus). 8 credite. putem spune că. Comunicare. recul. nu există încă. examen. azi suntem în măsură să constatăm că dezvoltarea societăţii şi uzul au acceptat cea mai mare parte din cuvintele considerate de Sextil Puşcariu ca inacceptabile (din 46. hotărât într-o epocă de neo-beţie de cuvinte”. de tendinţă. aşa că şi în limbă vor apărea tot mai multe influenţe de acest gen. dar ele n-au putut opri evoluţia limbii. vidat etc. triat. şaretă. Tehnici de relaţionare interpersonală. Bucureşti. Sistemul comunist. Editura Academiei Române.Conf. politicianizare. o analiză obiectivă. Anglicismele în limba română actuală. Autorul conchidea: „Trăim. ideologicul se insinua împreună cu cele mai banale 1 Mioara Avram. se continuă influenţa franceză şi. Avram)1 îşi manifestă din ce în ce mai mult prezenţa. şnapan. în plus. Orientarea e însă de altă factură. pe lângă numeroasele sale racile şi monstruozităţi. Pentru limba română. Cu toată îndoiala marelui lingvist cu privire la „aclimatizarea” acesor cuvinte. întrepătrunde. huliganic. Aceasta e realitatea limbii. cod BS1190.univ. în perioada menţionată. suprastoc etc. Bariera politică dintre Est şi Vest se reflectă inevitabil în limbă. autoiluzionare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 reambalat. XIX. dar chiar şi la o analiză superficială se pot face unele observaţii pertinente. Unul din semnele asimilării neologismului semnalat tot de Puşcariu este productivitatea sa. au existat chiar campanii antineologiste în presă.Victoria Moldovan. vezi M. influenţa engleză (mai timidă în sec. Al doilea război mondial a adus alte schimbări în societatea românească. 2+1. sportivitate. şicanator. prin derivare şi compunere se nasc cuvinte noi. unele proprii limbii române: autoamăgire. tandru. şoc. Blocul socialist se orientează spre Moscova. Ca observaţie generală.

nu numai a limbii. 2006. care serveşte câteva idei-cheie.Conf. Humanitas. în care nu numai lexicul. este indispensabil să acordăm o mare importanţă perfecţionării mecanismelor economice”. tot mai sus. se urmărea sistematic un alt fel de „corupere”. cod BS1190.univ. Tatiana Slama-Cazacu3 a analizat şi atras atenţia asupra pericolului „limbii de lemn” care n-a dispărut odată cu regimul totalitar. comparativele (tot mai mult. modul imperativ (în ordine şi îndemnuri). ci şi a gândirii. ci şi gramatica sunt forţate. progres. lipsa de dinamism se datorează absenţei verbelor. Tehnici de relaţionare interpersonală. a urmat o perioadă de „descătuşare” totală. ca în exemplul. societatea civilă începea să prindă contur mai ales cu ajutorul presei: scopul fiecărei 2 3 Francoise Thomm. dorinţa de inovaţie au fost cu atât mai vizibile.Victoria Moldovan. 2+1. se datorează modului în care e folosită sintaxa limbii şi lexicul: o abundenţă a construcţiilor nominale. absenţa deicticelor.. colaborare.libertatea prost înţeleasă. Română actuală. Limba de lemn. Bucureşti. aşa încât în final se va ajunge la ceea ce se numeşte „limba de lemn”.dr. de libertate absolută. p. cu cât după o perioadă în care presa era total supusă ideologiei comuniste. mai profund. evident şi la nivel lingvistic mai ales în limbajul de lemn al ultimilor ani ai comunismului. Unitatea de curs 5: Limba română actuală . 39-47 . vocabular sărăcăcios. Libertatea de a se juca cu cuvintele. La începutul anilor 90.:”In cadrul elaborării programului de aprovizionare şi al realizării planurilor prevăzute. mai vast). menţionăm: Caracterul greoi al textelor. Comunicare. 2005 Cf. lexic specific: pace. cuprinde anii de după 1989. ci planează în continuare asupra limbii române. a urmat o schimbare majoră. examen. lume divizată în două tabere:bună-rea. Lingua. în înţeles restâns. prezenţa masivă a construcţiilor pasive şi impersonale. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 cuvinte. După perioada îngheţului totalitar.2 Dintre particularităţile limbii de lemn. 8 credite.

financiar-bancar. limba română se reconectează rapid după 1990 la reţeaua referenţială a lumii contemporane. briefing. live. Adriana Stoichiţoiu-Ichim ş. online. ca totdeauna. link.dr. Georgeta Ciobanu.Victoria Moldovan.) au dovedit mai curând permisivitate în recomandările lor normative. cultural. roller. brand. neologismul anglo-american. în mod benefic. Adriana Stoichiţoiu-Ichim: 2007). De remarcat şi faptul că masa de vorbitori a adoptat cu entuziasm. mall. devenite deja documente lingvistice ale vremii. de unde problema anglicismelor (cf. odată cu progresele înregistrate de diversele substructuri ale organismului social. hacker. din nou şi în alt mod. După ce ani de zile limba română şi-a slăvit înţelepţii conducători a venit vremea să nu mai respecte aproape nimic. talk-show. uşor cuvintele împrumutate. barter. thriller. site. password. lifting. largi goluri de denominare din domeniile politic. "Urgenţa" completării golurilor denotative din . divertisment etc. viaţă cotidiană. Tumultul verbal al acelor ani i-a interesat pe unii lingvişti şi. Particularitatea structurală a limbii române de a accepta. era considerată a fi calea cea mai directă spre cei ce trebuiau.a. în numele unei libertăţi care ar permite orice (vulgaritate). 8 credite.Conf. iar lingviştii care s-au ocupat de acest aspect al limbii (Mioara Avram. tehnico-ştiinţific. Valul de neologisme "necesare". discount. Comunicare. manipulaţi. Cuvinte care păreau cu câţiva ani în urmă exotisme lexicale sau împrumuturi "de lux" au devenit astăzi vocabule de uz general: airbag. 2+1. O primă caracteristică ar fi: Deschiderea lexicală maximă sau "foamea de real" . O altă caracteristică e surprinsă de autoare prin formula sugestivă privind casarea subproduselor "limbii de lemn". în mediul urban. top. a patra putere în stat – sloganul atât de mult vehiculat. chat. adaptându-le morfologic contribuie la impunerea lor rapidă. prin urmare. Ieşită din lunga izolare la care o condamnase regimul comunist. Tehnici de relaţionare interpersonală. audit. casting. au consemnat faptele. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 organizaţii civice sau de partid era să aibă un ziar. economic. stretch. examen. (Cf. cu precădere anglicisme. cod BS1190.univ. look. shake. Mioara Avram: 1997). Limba română de azi: fals decalog. workshop etc. net. Problema influenţelor exercitate asupra limbii române se pune şi sub aspectul influenţelor. O tablou sintetic al mai multor aspecte referitoare la tendinţele românei actuale poate fi urmărit în articolul Oanei Chelaru-Murăruş. vine să umple. Presa.

răspîndac. şedinţă > summit. mineriadă. cu satisfacţie. atinsă de nostalgii etimologiste. a inovaţiilor lexicale (derivate. 2+1. Deşi în domeniul limbii ar fi fost nevoie de unele norme de scriere / de pronunţare a cuvintelor nou intrate în uz. chioşcar.Conf. vesternizare. Comunicare. interviu "discuţie în vederea angajării".dr. plan > proiect.reacţie psihologică firească la imobilismul "limbii de lemn" din trecut. compuse. cuvinte la modă în primii ani de după 1990.. printre caracteristicile ei trebuie menţionate aşanumitele cuvinte "de tranziţie". scenarită. Promotor al înnoirii lexicale prin punerea masivă în circulaţie a neologimelor. când o eventuală urgenţă ar fi reprezentat-o normarea grafică şi morfologică a numeroaselor anglicisme ce invadau limba. nivelată de controlul ideologic al dictaturii comuniste. slujbă / serviciu > job. 8 credite. cederizare. pesederizare. se numără. argotic) . Aspectul cel mai carcateristic al jurnalismului românesc actual rămâne . întrunire > meeting.). Cuvintele purtătoare ale unei "sarcini" ideologice perimate sau compromise de uzul "limbii de lemn" sînt înlocuite.aşa cum a observă cercetătorii. alături de anglicisme. apelul frecvent la registrele vii ale limbii vorbite (popular. golaniadă. colocvial. Sensurile se reaşază după modele englezeşti. cuvinte cu o viaţă extrem de scurtă. pus de autoare sub titlul: Nostalgii etimologiste în reforma ortografică. Printre cuvintele la modă ale tranziţiei. Academia Română. examen. iar altora li se forţează semantica prin calchierea modelelor străine (a aplica "a face o cerere".univ.Victoria Moldovan. ). limbajul presei este compartimentul cel mai dinamic al românei actuale. cotrocenizare. cod BS1190. limbajul jurnalistic şi-a recuperat în ritm extrem de alert fireasca diversitate stilistică. de neologisme anglo-americane seducătoare. zvoner. se ocupă de reforma ortografică. Tehnici de relaţionare interpersonală. Un alt factor important pentru evoluţia unei limbi îl constituie presa. numeroase derivate şi compuse noi: dolarizare. astfel unele cuvinte conotate negativ în perioada comunistă sunt revalorizate (program al PCR / program social. brucanizare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 sistemul limbii este urmată rapid de o primenire stilistică a lexicului imediat după 1989. accentul cade pe alt aspect. comitet > board etc. cultural. În plină explozie lexicală a anilor '90. buticar. Deşi este vorba despre o perioadă scurtă. tot aşa cum turcismele şi grecismele cedaseră locul neologismelor romanice după 1820: miliţian > poliţist. savuroase creaţii ludice). cu viaţă mai mult sau mai puţin efemeră. planificare > planning. fesenist. dughenizare. .

. precum distinsul ex-senator. Violenţa verbală face parte din tabloul de azi al unei Românii resentimentare şi brutale care nu poate fi ignorat . "şef de rahat". cod BS1190. examen. marfă.") ş. penal. El migrează în chip firesc nu numai spre limbajul colocvial şi familiar.). Deşi gramatica este mai rezistentă la asaltul inovaţiilor decât vocabularul.". de altfel supărătoare. care îşi imagina în anii din urmă că trebuie să-şi amendeze semenii pentru excese neologice. sunt sever catalogate de autoare: Panica naţionalistă şi fanatismul purist. Ideea ar rămâne absolut hazlie. în ultimii ani. parfum. fiind pus sub titlul: De la argotismele tinerilor în blugi la limbajul porno al generaţiei "Polirom".Victoria Moldovan. 8 credite. xenofobia nudă şi vulgaritatea în forme intolerabile. beton. Unele iniţiative de apărare a limbii române. nu a putut învăţa nimic din lecţia latinismului purist al secolului al XIX-lea. a fi bazat. câteva structuri pervertite care ameninţă să se impună: lipsa prepoziţiei "pe" la acuzativul pronumelui relativ "care" ("Persoana care am căutato. dacă nu ar fi totuşi întristător faptul că o persoană cultivată.Conf. Autoarea observă şi aspecte (de altfel mult discutate chiar şi în presă) de gramatică aproximativă. generalizarea prepoziţiei "în" la contexte improprii ("Merg în clubul X"). a se kaghebi. deci nu era plecat". ci şi spre cel al . promovând violenţa verbală.. Limbajul argotic colorat al tinerilor are în româna actuală o vizibilitate infinit mai mare decât în trecut (ţeapă."). "Ca şi om. În vreme ce o parte a presei punea în mişcare vocabulele elevate ale limbajului cultivat al epocii. handicapat etc. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 manipulare. Printre păcatele limbii se numără şi violenţa limbajului. "paraşutele astea” ş. Panica naţionalistă a generat şi la noi fantezii legislative. Comunicare.". "oligofrenul D. printre factorii de modernizare a unei limbi. revin cu insistenţă. 2+1. categoric. judecătoarea N. care n-au ţinut cont de situaţii istorice similare.dr.. dar din perspectiva limbajului vulgar.. cuvinte parazitare ("Deci l-am găsit. precum cea a lui George Pruteanu. intră în atenţia autoarei. "banditul B. Tehnici de relaţionare interpersonală.univ.a. Iată o mică mostră edificatoare din paginile României Mari din 1999: "putoare fără ruşine. stalinozaur etc. ziarele ultranaţionaliste sau de scandal îşi făceau un titlu de glorie din a răscoli prin reziduurile limbii de mahala."). supertare. suprimarea negaţiei înaintea construcţiei restrictive cu "decât" ("Am decît o casă. Limbajul tinerilor care se înscrie. criptocomunist.".a.

a noului Dicţionar ortografic. Limba de lemn. 2+1. frecţie. Editura Academiei Române. ortoepic şi morfologic al limbii române. De la latină la română. Neagu Djuvara. compleu. Ioana Baetica. Deşi nu recomandă explicit toate anglicismele (2500 cuvinte nou introduse) pe care le înregistrează. Editura Humanitas.17 februarie 2006 4. Limba română. FrancoiseThomm. Rosetti. Bucureşti. autorii consideră utilă normarea acestora. cei mai mulţi de Editura Polirom (2003-2004) . Anglicismele în limba română actuală.Victoria Moldovan.Ioana Bradea. Humanitas. Cosmin Manolache. Ionuţ Chiva. examen. 2005). O enigmă şi un miracol istoric: poporul român.I. Al. M Sala. 1997 2. Mai recent. Alexandru Vakulovski.univ.Conf. 224 p.) Bibliografie: 1. colecţia Istorie-Corint. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. Bucureşti. 2005 . Limba română de azi: fals decalog. aşa cum s-a remarcat deseori.dr. EPL. Timpul va decide dacă această ostentativă dezinhibare lingvistică are o justificare în plan estetic sau se hrăneşte din nevoia imperioasă de a şoca. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 presei. Editura Corint. cod BS1190. Bucureşti. Atitudinea de relaxare a normelor nu este însă blamată. Oana Chelaru-Murăruş.îndelung aşteptată . al XVIII-lea. Editura Minerva. 1999 8. nr. adoptă o inteligentă şi binevenită atitudine relaxată în privinţa uzului lingvistic. Bucureşti. Istoria limbii române dela origini până în sec. Tehnici de relaţionare interpersonală. Gheorghe I. 3. Bucureşti. s-a înregistrat o variantă "hard" a limbajului erotic licenţios prin prozatorii lansaţi în ultimii ani. Dragoş Bucurenci. „Dilema veche”Anul III. În final autoare se opreşte asupra celor care au responsabilitate în domeniul lingvistic şi constată că Legiuitorii limbii sunt mai relaxaţi ca oricând (DOOM2. 1976 6. Mioara Avram. Bucureşti.care împinge la limita de sus experienţa vulgară a limbajului. Claudia Golea . 2008 5. 1968 7. În multe alte cazuri se recomandă formele duble (filozof/ filosof. absolvă etc. ci mai curând înţeleasă şi acceptată. Privire generală. 8 credite. Sextil Puşcariu. Comunicare. căpşune/căpşuni) sau se acceptă rostiri impuse de multă vreme prin uz (a fonda. Univers Encilopedic.108 . Adrian Schiop. Apariţia . pricomigdală. Brătianu.

cod BS1190. Norma defineşte deci un anumit nivel de abstractizare lingvistică.Conf. ÎNDREPTARE. Norma morfo-sintactică este înregistrată în gramatici. Şi mai târziu se cristalizează conceptul de normă.univ. Conştientizarea importanţei pe care îl are norma în comunicare 3. apărute în diversele ei etape de evoluţie 2. 2+1. iar cea lexicală. respectiv: fonetica. care poate fi considerat model de vorbire.INSTRUMENTE ESENŢIALE DE LUCRU: GRAMATICI. sistemul reprezintă gradul cel mai înalt de abstractizare lingvistica. care se dezvoltă treptat. Norma este dependentă de variaţiile sociale (argou. Vorbirea reprezintă aspectul concret şi diferenţiat individual al unui idiom. în dicţionarele explicative.limbaje specializate) şi teritoriale (graiuri. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 MODULUL II: LIMBA ROMÂNĂ .Victoria Moldovan. rezultat din studierea uzului efectiv al unui idiom. Termenul normă lingvistică se referă la sistemul de reguli. Norma lingvistică cuprinde toate faptele de vorbire fixate din punct de vedere social. Preocuparea pentru descrierea sau reprezentarea limbii române apare destul de târziu. prin urmare este variabilă diacronic. de instrucţiuni care priveşte uzajul unei limbi.dr. Norma este rezultatul evoluţiei istorice. 8 credite. Tehnici de relaţionare interpersonală. Primele lucrări care consemnează în scris limba română apar destul de târziu: . norma fonetică în dicţionarele ortografice şi ortoepice. DICŢIONARE Obiective 1. lexicul. examen. Folosirea informaţiei lingvistice ca bază culturală pentru viitorii specialişti în domeniul afacerilor Unitatea de curs 1: Conceptul de normă în exprimarea scrisă şi orală. gramatica. abia în secolul al XVIII-lea. norma constituie primul grad de abstractizare şi conţine tot ce este social. eliminând ce este ocazional şi individual – elemente care aparţin vorbirii. Familiarizarea studenţilor cu cele mai importante lucrări despre/de limba română. reprezentând uzul comun şi curent al unei comunităţi lingvistice. Norma lingvistică priveşte toate nivelurile limbii. dialecte). Comunicare. nucleul care conţine doar elementele comune categoriei limbii.

Dicţionariul rumânesc.Aşa cum am amintit deja.Radu Tempea. Micu şi Gh. care să conducă la: . chiar de efervescenţă lingvistică. Scrierea limbii române a folosit două alfabete: chirilic şi latin. latin-român-maghiar sec. Dintre cele mai importante menţionăm. Gramatica Românească. în ordine cronologică: .univ. toţi cronicarii moldoveni şi munteni au folosit alfabetul chirilic. Gramaticile apar mai târziu.) şi utiliza alfabetul chirilic. prima scriere cunoscută în limba română datează din 1521. Preocuparea pentru elaborarea unor sisteme ortografice cu caractere latine. apare la reprezentanţii Şcolii Ardelene.Piuariu-Molnar. 1757. folosit până în sec al XIX-lea. Activitatea de elaborare a unor gramatici normative ale limbii române aparţine cu precădere învăţaţilor ardeleni. (Scrisoarea lui Neacşu. Ioan Budai Deleanu. I. 1780 (lucrarea cu cel mai mare efect şi primul manual de română ca limbă străină) . Tehnici de relaţionare interpersonală. Micu.Conf. Deceniile de mijloc ale sec. al XIX-lea se caracterizează printr-o activitate convergentă pentru normarea limbii române. Ioan Bobb.. Dicţionar german-valah. valah-latin. XVII) reprezintă primele preocupări lingvistice româneşti. cod BS1190. În Republica Moldova el a fost înlocuit abia în 1989 de alfabetul latin. • Alfabetul chirilic.Dimitrie Eustatievici. 8 credite. Primele decenii se remarcă mai ales prin activitatea învăţaţilor ardeleni: Lucrări gramaticale. 2+1. Lucrările lexicografice sunt rezultatul muncii ardelenilor S. examen. 1797. Lexiconul de la Buda. În Moldova a apărut un Lexicon grecesc-românesc. Elementa linguae daco-romanae sive valachicae. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 • • Lexicoanele (slavo-român. Dicţionar latin-român. spre sfârşitul sec. Gramatica românească.S. iar în Muntenia Ienăchiţă Văcărescu a scris dicţionare bilingve: român-turc şi turc-român.Şincai.Victoria Moldovan. Scrierii cu caractere chirilice este veche. . Comunicare. 1825.XVIII.. • Alfabetul latin. Calitatea lor nu se compară însă cu cea a lucrărilor ardelenilor. român-german şi german-român. latinesc şi unguresc. care voiau să demonstreze şi în acest mod latinitatea românei. • Secolul al XIX-lea este unul de intensă preocupare pentru problemele limbii.dr.

1893-1895. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Unificarea limbii în scriere şi pronunţare. gramatici). Rolul lui Hasdeu. cod BS1190.univ. DLR). XIX se pun bazele activităţii normative şi ale apariţiei limbii române literare moderne. 8 credite. îndreptare.A.Candrea. contracarează ideile lui Cihac din Dicţionarul etimologic (1/5 elemente latine. Hariton Tiktin. Rumanisch-deutsches Worterbuch. Nouveau dictionnaire roumain-francais. examen.dr. . Dicţionarul Academiei (1906) Sextil Puşcariu. Lucrări importante de lexicografie. Perfecţionare structurii morfologice cu păstrarea specificului limbii române. 2/5 elemente slave. 1895-1925. La mijlocul sec. dar fără rezultate notabile. operă de interes naţional.Sextil Puşcariu preia conducerea redactării Dictionarului Academiei. I.Victoria Moldovan. ● 1906 . Etymologicum Magnum Romaniae – teoria circulaţiei cuvintelor.Conf. erudit. 3 vol. Dicţionarul Universal al limbii române. Dame. ● 1931. Comunicare. Îmbogăţirea componenţei lexicale pe baza afinităţilor lingvistice (împrumuturi din limbile romanice). Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Românească”. iar între 1913-1949 au apărut tomuri ALojniţă. 4 vol. 1896. 2+1. Unitatea de curs 2: Instrumente esenţiale de lucru: gramatici. Fr. pe de o parte şi curentul arhaizant. astfel că abia la finele secolului se încheie (după mai multe intreruperi si reluări succesive) marele dicţionar al Academiei (DA. acesta este motiv pentru dispute între două atitudini: folosirea resurselor interne – limba populară şi cea a scrierilor bisericeşti.. Tehnici de relaţionare interpersonală. dicţionare generale şi de specialitate În prima parte a secolului al XX-lea se continuă preocupările Academiei Române pentru elaborarea lucrărilor indispensabile normării românei (dicţionare. Lazăr Şăineanu. tradiţionalistpopulară. 1/5 elemente turceşti).

Limba română actuală. 4 volume. 1943. ● 1986. ● Iorgu Iordan. Dicţionarul enciclopedic al limbii române. Bucureşti. DOOM. 1965. Bucureşti. cu ediţii succesive.I. 1 volum. Tehnici de relaţionare interpersonală. Gramaticile: ● Iorgu Iordan.Coteanu. . Dicţionarul limbii române moderne. vol. cunoscută sub numele de Gramatica Academiei (GLR1).I. ● 1955. cu tomurile cuprinzând literele M-Z. continuatorul DA. ● Gramatica limbii române. ● Sextil Puşcariu. examen. DEX. Editura academiei Române.Conf.Iordan. 2+1. I. sub conducerea mai multor lingvişti importanţi: I. cod BS1190. 2008 (GLR2).Victoria Moldovan. Marius Sala. ● 1962-1966. 8 credite. ● 1982. Gramatica limbii române. I. 1937. Cuvântul. II. Comunicare. Bucureşti 1940. ● 1958. 4 volume.Iaşi. DOOM2. ● Gramatica limbii române. ● 2005. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 ● 1965 -2003 apare într-o nouă formă şi concepţie Dicţionarul limbii române (serie nouă).O gramatică a „greşelilor”.1957.univ. II Enunţul. 1953. Bucureşti. 2005. Al. Dicţionarul limbii române literare contemporane.Graur.dr. Privire generală. Limba română. tiraj nou.

cod BS1190. care serveşte transmiterii informaţiei (comunicarea) de la un individ (emiţătorul) la altul (receptorul). 2+1. Limba a fost privită şi ca un cod. 2. la români are semnificaţie afirmativă. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 MODULUL III: LIMBA..univ. ale aceleiaşi limbi sau ale aceluiaşi cod. Lucian Blaga numea limba „o unealtă a spiritului”. NORMA ŞI UZUL Obiective 1. limba este un sistem de semne. Ca instrument de comunicare.Victoria Moldovan. 3.. 8 credite.Conf. funcţia expresivă (afectivă). Altfel spus. a gândurilor. gramatical) şi serveşte ca instrument de comunicare la nivelul unei comunităţi lingvistice. Inţelegerea dintre emiţător şi receptor presupune folosirea aceluiaşi sistem de semne şi semnificaţii (acelaşi semn nonverbal. care permite exprimarea ideilor.receptorul. o schemă foarte cuprinzătoare prin abstracţiunea ei.mesajul . reflectă realitatea şi are un caracter de informare. funcţia reflexivă. de autocunoaştere. Norma limbii literare Limba este formată dintr-un ansamblu de sisteme (fonetic. estetică. Respectarea normelor limbii române literare în exprimarea scrisă şi orală. protocolară / neprotocolară . cod lingvistic. . Unitatea de curs 1: Limba şi funcţiile ei. a sentimentelor. limba îndeplineşte mai multe funcţii: • • • funcţia socială (de comunicare).dr. lexical. Perfecţionarea exprimării scrise şi orale în limba română. situaţia de comunicare: oficială / neoficială. Prin urmare. procesul de comunicare implică trei factori: emiţătorul . Formularea mesajului (codificarea) e condiţionată şi ea de mai mulţi factori: calea de transmisie: orală/scrisă. Comunicare. examen. formală / informală. Aprofundarea cunoştinţelor lingvistice. la bulgari negativă). a acţiunilor. subordonată scopului estetic. Tehnici de relaţionare interpersonală.

Norma literară are: • • caracter convenţional. în timp ce norma lingvistică înregistrează modul „cum se spune”. fiind impusă de sus în jos şi acceptată diferit de cei care redactează un text.Conf. relaţiile dintre emiţător şi receptor. de stare sufletească. Norma ortografică şi cea ortoepică sunt mai riguroase. Ea are într-o oarecare măsură. care pot fi de egalitate. cod BS1190. Ea s-a format în urma unui lung proces de evoluţie şi reprezintă aspectul modern. Există norme particulare (fonetice. Perceperea sau înţelegerea corectă presupune luarea în considerare a tuturor factorilor impliciţi mesajului.Victoria Moldovan. de pregătire. contează. argotice. dacă receptorul e cunoscut sau necunoscut etc. morfologice. cea morfologică este mai fixă. (Cf.dr. adică decodarea/decodificarea. Unitatea de curs 2: Încălcări ale normei ortografice şi ortoepice în româna actuală Instrucţia şcolară este o instanţă menită să formeze la vorbitorii de limbă română respectul şi deprinderea corectă a normelor limbii literare. Tehnici de relaţionare interpersonală. sintactice şi lexicale) şi norma generală care le grupează într-un sistem.univ. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 particularităţile receptorului ţin de vârstă. sintactice. 8 credite. iar norma lexicală este cea mai puţin riguroasă. de asmenea. ortoepice. de subordonare etc. limba literară nu se confundă cu limba literaturii artistice. 2+1. având grade de rigurozitate diferite. caracter supradialectal. Comunicare. cel mai evoluat. iar cea sintactică mai liberă. cel mai îngrijit. caracter coercitiv. Norma literară este un ansamblu de prescripţii care au în vedere diversele nivele ale limbii. cu caracter stabil. S-a format pe baza unui dialect. cel mai elaborat al limbii. Limba literară se defineşte printr-un sistem de norme ortografice. Norma limbii literare arată cum trebuie să se spună. Dicţionar de ştiinţe ale limbii) Atenţie. examen. exercitând o anumită presiune asupra vorbitorilor sau a celor care o utilizează în scris. iar instrumentele normative . regionale). morfologice. dacă e vorba despre unul sau mai mulţi receptori. dar nu se confundă cu acesta şi acceptă particularităţi din celelalte dialecte/graiuri. căci varianta literară se deosebeşte mult de variantele individuale (inculte.

la radio şi televiziune. • Printre greşelile elementare se numără şi: . . „ministrul administraţiei şi internelor” − corect: Administraţiei şi Internelor. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 existente (DOOM. Ca urmare. „azi dimineaţă − corect: azi-dimineaţă. „arhitect şef” − corect: arhitect-şef.). • Există încă situaţii de nerespectare a normelor ortografice în vigoare (DOOM2) − folosirea lui „î”. examen. Liège. lasă de dorit. „summit-ul” − corect: summitul. motivată superficial prin faptul că nu-i nicio problemă întrucât românii citesc corect. magh.univ.ro Raport de consultanţă privind calitatea limbii române folosite în audiovizual REZULTATELE MONITORIZĂRII POSTURILOR DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE în perioada 20 mai − 20 iunie 2009 Observaţii asupra grafiei • În general când e vorba de scriere se observă o neglijenţă de redactare. Tehnici de relaţionare interpersonală.folosirea greşită a cratimei pentru a lega articolul hotărât sau gruparea desinenţă + articol de unele substantive comune sau proprii (în neconformitate cu DOOM2): webcam-ul − corect: webcamul. dicţionare) sunt la îndemâna vorbitorilor care doresc să-şi perfecţioneze aceste deprinderi. s-au luat unele măsuri de monitorizare a prestaţiei lingvistice şi în felul acesta avem o imagine mai clară asupra modului în care se vorbeşte sau ni se vorbeşte. în loc de „â”: scrierea lui niciun şi nicio.scrierea cu unul. gramatici. 2+1. „redactor şef” corect: redactor-şef. sunt obligatorii şi diacriticele specifice unor limbi străine: fr. • Scrierea cu iniţiala majusculă în cazul unor nume de instituţii (mai ales de ministere) sau a altor tipuri de nume proprii nu respectă întotdeauna normele: „raportului comisiei europene” − corect: Comisiei Europene. .) din structura unor adverbe compuse (azi noapte − corect: azi-noapte.cna. doi sau trei „i” „nu poţi fii mai bună” corect: fi. a unor adjective compuse (aşa numitul parteneriat civil − corect: aşa-numitul. Bölöni.).lipsa cratimei din structura substantivelor compuse − nume de profesii / ocupaţii / grade sau alte tipuri de substantive compuse: „prim ministru” corect: prim-ministru.Conf. „Ministul mediului” − corect: Mediului. Comunicare. la fel cum pe de altă parte.prezenţa cratimei pentru a lega prefixele/prefixoidele de cuvântul-bază: mega scandal − corect: megascandal. Notă: Toate unităţile modulului au fost redactate pe baza materialului publicat pe site-ul : www. . din structura toponimelor (Baia Mare − corect: Baia-Mare. portarmă − corect: portarmă. cod BS1190. Trebuie reţinut că semnele diacritice specifice limbii române nu sunt facultative. co-prezentator − corect: coprezentator. „fost ministru al muncii” − corect: al Muncii. chiar dacă nu sunt marcate semnele diacritice corespunzătoare sunetului. Cu toate acestea felul în care e vorbită româna în spaţiul public. 8 credite.Victoria Moldovan.dr. ci obligatorii. .

. „Vor [ecsista] anul acesta” − corect: [egzista]. Comunicare. 8 credite.dr. „Nu.pentru a separa secvenţe circumstanţiale (uneori antepuse): „după faptă şi răsplată” . „Mai [ecsact]” − corect: [egzact]. cod BS1190. • Dintre greşelile care privesc domeniul punctuaţiei.” „Mulţumesc România. lucrurile s-au agravat iar Susan a fost luată cu ambulanţa” „Unghiile nu sunt date cu ojă ci cu hena.înainte de conjuncţiile coordonatoare adversative (dar. nu ştiam e o noutate” .pentru a izola o apoziţie sau o structură apozitivă extinsă de restul enunţului: „Patronul clubului Rapid. Semnul exclamării lipseşte uneori în contexte exclamative sau imperative – în care ar fi fost obligatoriu: „Ce le mai place viteza” – corect: „Ce le mai place viteza!”. însă. e ceva incredibil” . [egzistă]. Virgula lipseşte: . Tehnici de relaţionare interpersonală. la 0. „Eu i-am blocat pe toţi că altfel cădeam acolo” .Conf.Victoria Moldovan. erorile constatate în utilizarea virgulei sunt cele mai numeroase.pentru a separa două propoziţii principale juxtapuse: „Nu.. . să ai rezultate.„rata anuală coborând. . Absenţa ghilimelelor sau a italicelor: „Prima casă începe în iulie” „prezentator Tema Zilei”– corect: prezentator al emisiunii „Tema zilei”/Tema zilei.între cei doi membri ai perechii coordonatoare corelative: „Pentru tratamentul schizofreniei există atât medicamente scumpe cât şi ieftine” Virgula apare. incorect: . Absenţa ghilimelelor româneşti: "intelectualii lui Băsescu" Abrevierea nu este urmată de punct: „jud Dolj” corect: jud.între verb şi complemente: „ar viza în C. . Observaţii asupra punctuaţiei. „Personalului [aucsiliar]” corect: [augzliar]. examen. e-mail-uri” − corect: e-mailuri. că mi-ai dat un asemenea jucător!” .în situaţia elipsei verbului: „La telefon Mihaela din Bucureşti”. 2+1.. „Stop la transferuri”– corect: „Stop la transferuri!”. ca urmare a finalei consonantice nespecifice limbii române: showul − corect: show-ul. stau aici poate iese” .între subiect şi predicat sau între subiectivă şi regenta ei: „să joci bine. Observaţii asupra ortoepiei Rostirea greşită a literei x: „le-au luat în custodie mai [ecsact]”. „O [ecsecuţie] plasată” − corect: [egzecuţie].univ. Washington-ul − corect: Washingtonul.E. iar. Piedone pieton.. George Copos a fost prins de radare”.049%” . agricultura” . rămâne şcoală!” . Apare însă şi situaţia opusă.pentru a separa un vocativ sau o interjecţie de restul enunţului: „Ce faci barosane?” „A murit bre?” „Hai măi băiete!”„Şi te-ai dus dulce minune. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 „showbiz-ul britanic” corect: showbizul. când articolul trebuie ataşat de cuvânt prin cratimă. . „Şcoala. ci): „Ajunsă la hotel.

. scrutin” − corect: scrutin.Conf. româneşti şi străine: „a spus [biden]” − corect: [baidăn] (vicepreşedintele american Joe Biden). 17. „[hărtie]” − corect: [hârtie].] a sosit al optelea”. „la ora optâsprezece treizeci”.. „grecul [. cod BS1190. „[e] o mare bucurie pentru noi” − corect: [ie]. „[genoflexiuni]” − corect: [genuflexiuni].. dumineca.pronunţarea hipercorectă. „simbol” − corect: simbol. „ „Tendinţa [este] de a merge pe. al optălea − corect: optulea. „duminică” − corect: duminică. „hackerii” [hacării]” − corect: [hecării]. a formelor verbului a fi şi a pronumelui personal care încep cu e: „[el]” „au tras cu o armă în [el]” − corect: [iel].. „trebuie să te întorci la servici” „şi-au găsit [servici]” corect: serviciu. 8 credite. Comunicare. cât şi la neologisme. „la începutul secolului al optisprezecelea” corect: optsprezece/optsprezecelea.. „[Onişifor] Ghibu. Cum [era] până acum”..nume proprii. Tehnici de relaţionare interpersonală. „ „salar. [Bleher]. (pronunţii specifice zonei Bucureştiului) „copii de care ea să aibă [grije]” − corect: [grijă].. „[ştatele] de plată”.. Rostirea greşită a unor cuvinte: . „Bruxelles [brucsel]” corect: [briusel]. „în [marşalier]” − corect: [marşarier].dr. „starea de sănătate [este] bună” − corect: [ieste. .VI) − corect: Dobrogea.împrumuturi neologice şi cuvinte mai vechi din limbă: „Echipa Naţională de [ruibi]”. la numele comune şi la cele proprii: . „Panama” − corect: Panama. „[şpreiuri]” − corect: [spreiuri]-retuş. „Dobrogea” (TVR 2. TEMĂ DE DISCUŢII: Importanţa semnelor diacritice. [caserie] − corect: [casierie]. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Pronunţarea greşită a unor numerale cardinale sau ordinale: „şaptisprezece ani” − corect: şaptesprezece. . „butelie” − corect: butelie.nume proprii: „Cătălin Grădinariu” − corect: Grădinariu. salarul” − corect: salariu(l).substantive comune: bolero” − corect: bolero. „Furia naturii” − corect: furia.. iera]. „[trimetea] utilajul ăla luni” − corect: [trimitea]. Greşelile de accentuare se observă atât la cuvintele vechi. „New [nu] York − corect: [niu]. „cu caracter de aversă” „acronimul − corect: acronimul. examen. fără preiotare.univ. „[duminecă. „la [ruibi]” − corect: [ragbi].Victoria Moldovan. TEMĂ: Ascultaţi cum se vorbeşte în jurul vostru sau la radio şi televiziune şi notaţi cuvintele care sunt accentuate greşit. 2+1.]” (− corect: [duminica]. „avem peste tot [farseori]” − corect: [farsori]. Observaţii asupra accentului. „a făcut înconjurul” − corect: înconjurul. . „editori. Max [Bleşer]” − corect: [Onisifor]. furie. importatori şi distribuitori de carte” corect: editori.„O singură repriză la [raibi]”. „[benoclu]” − corect: binoclu. . „europarlamentarii cu [ştate] vechi” − corect: [state(le)].

dr.Conf.univ. cod BS1190. Tehnici de relaţionare interpersonală.î. Exprimaţi-vă punctul de vedere în legătură cu problema folosirii diacriticelor în scrierea limbii române actuale. .com pune accentul pe limba română. odată cu folosirea pe scară largă a computerelor. cu rol important în diferenţierea cuvintelor (ă. examen.Victoria Moldovan. 2+1. care îşi propune convertirea unor texte scrise fără diacritice.ş. Mai nou. a limbii române o constituie site-urile care au titluri foarte transparente. Comunicare.â. 8 credite. semnele diacritice sunt frecvent neglijate sau înlocuite prin alt sistem de redare. de ex: Diacritice. O dovadă că există preocupări individuale de scriere corectă.ţ). cu diacritice. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Alfabetul limbii române conţine câteva semne speciale/ semne diacritice.

vroiau etc. persoana a III-a plural. Respectarea formei corecte a cuvintelor în vorbire. dacă v-ar dispare soţia”– corect: ar dispărea..„Ziceţi-ne şi nouă!”– corect: ziceţi-ne.univ. ţine de cunoaşterea gramaticii. în unele cazuri. „sunt adaptaţi cerinţelor pieţii noastre”– corect: pieţei. nu fă ce face popa” Forme greşite ale unor substantive Forme de singular • Greşelile provin. – Se remarcă. când forma verbală este urmată de un clitic pronominal. în locul desinenţei -şi. ca de obicei.„Creşteţi-l. trebuiesc. sporadic. cod BS1190. persoana a II-a plural. forma mânei. . pe categorii.– corect: mâinii. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Unitatea de curs 3: Încălcări ale normei morfologice GREŞELI PRIVIND MORFOLOGIA.„Începusei să creşti”– corect: începuseşi.conjunctiv să aibe a verbului a avea. mai exact.. faceţi-l. – Verbul a (se) succeda. adăugându-se elementul nu: „Nu-ţi fă credit!” „fă ce zice popa. • Alteori. este folosit greşit ca şi cum ar fi de conjugarea a III-a. de conjugarea I. -i. folosirea imperativului negativ nu fă!. Această greşeală a fost înregistrată pentru următoarele verbe de conjugarea a III-a: „Spuneţi-mi. „Dumneavoastră. vroia. din necunoaşterea genului substantivelor: „Acei pacienţi nu au prezentat nicio simptomă”– corect: niciun simptom.Conf. *a se succede: „Evenimentele se succed rapid”– corect: se succedă.„Ţineţi-vă bine să nu cădeţi de pe scaun”– corect: ţineţi-vă. „în domeniul filosofiei şi medicinii aristotelice”– corect: medicinei.forma de indicativ prezent.Victoria Moldovan. neacceptată de normă: “copiii trebuiesc supravegheați”– corect: trebuie – atragerea verbelor cu infinitivul în -ea în clasa verbelor cu infinitivul în -e: verbul a dispărea este folosit ca şi cum ar fi de conjugarea a III-a. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. *a dispare. forma de nominativacuzativ fiind folosită în locul celei de genitiv-dativ.„permiteţi-mi. ce regiuni. 8 credite. Vom prezenta câteva dintre cele mai frecvente greşeli. – la indicativ mai-mult-ca-perfect apare desinenţa de persoana a II-a sg. făceţi-l să rodească!” corect: creşteţi-l. – accentuarea pe sufix. în loc de radical a verbelor la modul imperativ. să vă prezint”– corect: permiteţi-mi. forma corectă este să aibă . greşelile provin din necunoaşterea desinenţei de genitiv-dativ: „dar mâna. „ia duceţi-vă dumneavoastră”– corect: duceţi-vă.” – corect: spuneţi-mi. adică a morfologiei.dr. mass-mediei: „Interesul media pentru finală”– corect: mediei. • Anglicismul mass-media este tratat ca invariabil. comună perfectului simplu şi mai-mult-ca-perfectului:„O perioadă în care prinsesei sfertul de finală”– corect: prinseseşi. Forme greşite ale unor verbe: . în locul formei corecte nu face! Imperativul negativ se formează de la infinitivul verbului. Comunicare. a acelei părţi care urmăreşte modificarea formelor. 2+1.formele hibride de indicativ imperfect vroiam.„De cât timp nu-l mai văzusei?– corect: văzuseşi. „Explică de ce vroia să ajungă preşedinte”– corect: voia. Forme de plural .

uneori.sg. „e şefu’ lu’ Adriana Oprea”– corect: Adrianei. Adverbe O greşeală care persistă la aproape toate posturile este înlocuirea formelor adverbiale maximum şi minimum cu cele ale adjectivelor corespondente. ultimele): –„ultimile melodii din seara aceasta” Adjectivul perturbator este variabil cu trei forme. „Duel în loje”– corect: loji. “ practicele de dopaj din ultimii ani”– corect: practicile. cod BS1190. Este frecventă forma de feminin plural ultimile. preliminare este forma de feminin plural a adjectivului cu patru forme preliminar – preliminară – preliminari – preliminare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 • Se manifestă în continuare concurenţa între desinenţele de neutru plural -e şi -uri. Substantivul plurale tantum preliminarii este folosit greşit cu forma preliminare.. „Ce-i scria lui Veronica Micle?”– corect: Veronicăi. formele corecte ale acestui adjectiv sunt: ultim.„două acoperişe”– corect: acoperişuri.. • • Forme greşite ale unor adjective şi adverbe Adjective Se observă concurenţa dintre desinenţele de feminin plural -e şi -i. Comunicare.dr. cu oscilaţii în ambele sensuri: „Seria ciclonurilor însoţite de ploi”– corect: cicloanelor. „a lui Florina Mihăilă”– corect: a Florinei.univ. „imunizarea a minim 35% din populaţie” . cum e cazul adjectivului obligatoriu – obligatorie – obligatorii. ultimi (articulat. În cazul numelor proprii şi al numelor comune de rudenie de genul feminin. maxim şi minim. „Alianţa anti-siriană (!) conduce în preliminare” – corect: preliminarii. cu oscilaţii în ambele sensuri. Acesta a fost folosit greşit cu forma de plural perturbatorii. 2+1.sg. examen.) – perturbatori (m. cicloni./pl. tiparul de flexiune din care face parte este perturbator (m.) – perturbatoare (f. ultimă. ultimii). 8 credite.” . – „fără fenomene perturbatorii” – corect: perturbatoare. exprimarea analitică a construcţiilor cazuale de genitiv-dativ. Articolul lui antepus devine marcă de caz pentru nume proprii feminine care pot primi desinenţă: „Toate calităţile lu’ maică-sa”– corect: maică-sii. nu *perturbatoriu – perturbatorie – perturbatorii. Tehnici de relaţionare interpersonală.pl).„în complexele rezidenţiale”– corect: complexuri. Conform DOOM2./alte complexe „Are crenele late”– corect: creneluri. „mp3 playeruri”– corect: mp3 playere.„care ar trebui să aibă maxim nouă salarii minime” „avansul va fi de maxim 5%”. Forme greşite de plural apar şi la substantivele de genul feminin:„Una dintre elici”– corect: elice. în loc de la maximum: „le-am mărit la maxim” „Se bucură la maxim de transferul. se observă.„atârnaţi de tavanele peşterelor”– corect: peşterilor.Conf. Forma maxim este folosită greşit şi în locuţiunea adverbială *la maxim.Victoria Moldovan. ultime (articulat.

Vom urmări câteva dintre acestea. care nu se acordă cu substantivul pe care îl dublează (substantiv aflat în poziţia de complement direct sau indirect). Greşeala afectează adjectivele participiale: „Potrivit unei declaraţii de presă dată astăzi” „din cauza cererii scăzută de cărbune. Dezacordul apare prin atracţia altui termen din enunţ:„temele grave pe care această piesă o pune. dezacordul afectează pronumele personal neaccentuat (clitic). cu alt termen din frază decât antecedentul său. Prin utilizarea invariabilă se evită acordul (care este destul de dificil când antecendentul este la distanţă mai mare în text). acesta este acordat greşit. 8 credite. 2+1. „toate aceste intervenţii din ultima perioadă a preşedintelui” .„eu sunt ăla care tot timpul vreau să mă extrag din sistem”. de la . Verbul impersonal cu subiect propoziţional trebuie să fie la singular: „Nu se ştiu care sunt motivele acestui atac” • Dezacordurile care implică pronumele relativ care. Este frecventă folosirea formei de nominativ-acuzativ în locul celei de genitiv-dativ. sub forma a.Victoria Moldovan. cod BS1190. • La genitiv şi dativ. pot fi semnalate unele greşeli frecvent întâlnite în româna actuală. dar şi a ilustratorilor” − „din cauza creşterii preţului electricităţii.Conf. Dezacordul reprezintă o greşeală frecventă în domeniul sintaxei. fie pentru că vorbitorul interpretează greşit antecedentul relativului: „Suntem noi. „este doar una dintre persoanele care a fost îngropată în pământ” Dezacordul articolului genitival al. al este utilizat invariabil. elementul a fiind suficient pentru marcarea cazului genitiv:„tendinţele designului românesc. o tendinţă mai veche în limba română. atracţia altui termen) sau neanticiparea mesajului: se va analiza rezultatele la euroalegeri şi se va stabili o strategie.univ. Dezacordul între subiect şi predicat • Are la bază diverse elemente declanşatoare (structura tematică a enunţului. Comunicare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Unitatea de curs 4: Încălcări ale normei sintactice GREŞELI PRIVIND SINTAXA. prin atracţie: „estimările de durată îndelungată a autorităţilor. examen. pe axa sintagmatică. asezonând-o cu rolul de filantrop excentric” • Dezacordul apare din interpretarea greşită a antecedentului în enunţ generează dezacordul şi în exemplul următor (antecedentul este considerat părinţii. românii.dr. Pe axa relaţiilor dintre cuvinte. are aceeaşi formă ca la plural (ex. singular. „şi-a luat în serios rolul de vedetă. dar şi a modei din Franţa”. un popor care ne enervăm repede. a gazului şi a uleiului” Dezacordul în caz al adjectivului. Tehnici de relaţionare interpersonală. „sunteţi un tip care vă pricepeţi”. Dezacordul se produce fie sub influenţa antecedentului relativului (mai proeminent tematic în enunţ). adjectivul la feminin. „capacităţile şi resursele scriitorilor. • Uneori. • Realizarea propoziţională a subiectului poate genera probleme de acord. • De multe ori. „procesul de absorbţie al fondurilor europene • Uneori. cărţii editate de…). o campanie de vaccinare împotriva encefalitei transmisă de căpuşă” Alte tipuri de dezacord. care nu este specifică doar limbajului jurnalistic.

examen. fie de influenţa unei alte structuri din limba română. „Care dinozaur vrei să-l iei tu acasă? • Dezacordul pronumelui relativ Greşeala se produce prin interpretarea greşită a antecedentului relativului: „există discuţia potrivit căruia ceea ce mi se pare mie un model nu este” − „ protejarea copiilor a căror părinţi muncesc în străinătate” Greşeli de utilizare a prepoziţiilor • Ca şi pentru marcarea unui termen care exprimă calitatea Este greşită utilizarea conjuncţiei şi între prepoziţia ca şi substantiv dacă sensul subordonatului este calitativ sau de relaţie. să comentaţi clasa politică actuală”. Ca formant în structura superlativului relativ al adjectivului. Dezacordul în caz al formei de întărire.dr. Dezacordul pronumelui personal este determinat de faptul că el preia genul referentului extralingvistic (substantivul bărbat la masculin. Dezacordurile privesc şi elementul cel.Victoria Moldovan. plural). „şedinţa Camerei pe cazul Năstase” „Proiecte pe arhitectură” „specialişti pe imobiliare”. Greşeala apare mai ales în vorbirea liberă: „ţinând cont de bilanţul care-l au”. 2+1. este un substantiv feminin (persoane): „au fost luate de patru persoane.000 de euro asupra celor şase încasatori şi cei/ a celor doi coordonatori. cel apare neacordat în caz când se află la distanţă de elementul care impune cazul: „Anchetatorii au găsit 8.Conf. a cărei utilizare se extinde în mod abuziv. în mod logic. în structuri cu numerale cardinale. este corectă utilizarea secvenţei ca şi doar dacă subordonatul este comparativ. ca să nu trimitem în şomaj” .” (corect: ele). în timp ce antecedentul său. antecedentul este violatorului):„Pentru părinţii violatorului şi pentru mama acestora” (corect: acestuia). Uneori. Trei dintre ei . ca şi istoric. Tehnici de relaţionare interpersonală. exprimat în discurs. apare neacordat în caz cu substantivul:„în căutarea preţurilor cele/celor mai mici” Ca pronume semiindependent. în special pentru a exprima sensul de relaţie: „declaraţia pe recesiune e uşor alarmistă” . „sistem de învăţământ admirat de americani ca şi produs” .„ Dispută pe salarizarea unică” Utilizarea greşită a prepoziţiilor este determinată fie de influenţa unui model străin. Greşeala este determinată de stăpânirea insuficientă a paradigmei acestui pronume: O ameninţare directă a însăşi securităţii statului” (corect: înseşi).” • • • Greşeli de utilizare a pronumelui relativ • Care în loc de pe care Omiterea prepoziţiei (gramaticalizate) pe în faţa pronumelui care cu funcţia de complement direct este o greşeală frecventă. cod BS1190. • Folosirea unei prepoziţii nepotrivite contextual Greşeala vizează cu precădere prepoziţia pe. în diferitele ipostaze morfologice ale sale. şi al cărui gen gramatical trebuie preluat.. la fel ca în perioadele de monitorizare precedente. se produc alunecări de sens ale prepoziţiilor.univ.„Măsuri de tipul trimitem în pensie. însă. Comunicare.. motivate şi de dorinţa de expresivitate:„tezele pentru istorie” . „toţi banii care-i am”. „Bergodi ca şi antrenor al Stelei” „Dacă ar fi. 8 credite. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 care demonstrativul preia numărul.

„V-au spus şi de la Fundeni ca să vă luaţi fetiţa acasă?”. Această greşeală se extinde de la sinonimia să – ca să. Norma literară impune utilizarea la feminin. în mod eronat. că: „s-a stabilit că sporul să fie introdus”. O greşeală frecventă reprezintă dezacordul numeralului. 8 credite. cu substantivul punct nearticulat când locuţiunea este urmată de un substantiv în genitiv: „din punct de vedere al nutriţiei” „din punct de vedere al jurnalului” „din punct de vedere al traficului” „din punct de vedere al dimensiunilor” Corect: din punctul de vedere al. cod BS1190. cât şi…:„vă aştept mesajele.Conf. şapte sute kilometri” „290 milioane de dolari” . pentru a introduce în enunţ propoziţii necircumstanţiale.000 buletine de vot” . • Uneori... • • Discontinuitatea elementelor corelative Perechile corelative. Comunicare.. Greşeli de utilizare a numeralului • Dezacordul. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 „E pe telefon” . în care vorbitorul acordă mai puţină atenţie construcţiei enunţului.„Nu poate depăşi doisprezece minute” „doisprezece milioane de euro” „patru sute treizeci şi doi de mii de metri pătraţi” „Până la doisprezece tone” • Exprimarea orei Se înregistrează frecvent utilizarea invariabilă a numeralului pentru exprimarea orei. „400.să devine. Ţin de stilul telegrafic exemple precum: „valorează aproape 25 milioane dolari” „Cam după şase.„Noroc cu paznicii care l-au ajutat pe Borcea ca să plece acasă”..” „Vom difuza un film interesant..„Suntem pe ultima săptămână de campanie” . „Nicolai Ovetea rămâne în telefon. Această regulă este adesea încălcată. „Fie că vorbim despre destinaţiile interne sau externe” .dr. Utilizarea greşită a locuţiunii prepoziţionale din punct de vedere. „Aveţi posibilitatea de a merge pe ruta . acest fenomen reprezentând o influenţă a stilului administrativ. Greşeli de utilizare a conjuncţiilor şi a elementelor corelative Ca să în loc de să: Este frecventă utilizarea conjuncţiei compuse ca să în locul conjuncţiei să. presupun utilizarea împreună a elementelor corelative. 2+1. Tehnici de relaţionare interpersonală. mai ales în vorbirea liberă. în combinaţii fixate. Greşelile înregistrate cuprind mai ales perechile fie…. examen. care este de genul feminin: „Invitându-vă mâine la ora douăzeci şi doi” • Omiterea prepoziţiei de În textul scris se omite frecvent prepoziţia de după numeralele de la douăzeci în sus. elemente introductive ale propoziţiei circumstanţiale de scop: Am venit (ca) să te văd vs Vreau să te văd: „era şi normal ca să existe această colaborare”.Victoria Moldovan. mai ales în situaţia în care acesta este compus:„o sută şaptezeci şi unu/una de mii de dolari” „ până la doi/două virgulă cinci tone” .univ. Este o exprimare telegrafică. fie că sunt din trafic sau sunt mesaje prin care vreţi să ne anunţaţi orice altceva”. fie… şi atât…. specifică textelor jurnalistice. formate din conjuncţii sau din adverbe. cred că este în premieră pe televiziune” . primul element al conectorului ca.. în acord cu substantivul ora.+G şi din punct de vedere +adj.

„O atenţie specială va fi acordată firmelor de transport persoane” . cât şi de educatoare”. „Imagini telefon mobil”. • Acordul adverbului la superlativ relativ nu este acceptat de norma literară: − „Aceasta este cea mai bine păstrată fosilă” cel mai bine Greşeli de regim verbal Verbul a merita nu poate fi construit cu pronume reflexiv. din Oltenia. prin simpla lor juxtapunere. Comunicare. uneori chiar în vorbirea jurnaliştilor: „Ne uităm la anunţurile de închirieri locuinţe şi vedem că tot mai multe sunt acum. „Cele două persoane noi depistate”. cât şi în nordul Moldovei” „vreme foarte călduroasă mai ales în zona de vest a ţării. „În caz de nu ne mai convine. fie să vă alegeţi propriul traseu” „un deficit de locuri […]. cât şi de ce chiulesc” • Alte greşeli de utilizare a conectorilor Conectorul în caz de este folosit greşit pentru a introduce o structură propoziţională.” . 8 credite.dr. Tehnici de relaţionare interpersonală. specifice emisiunilor de ştiri de televiziune)... cât şi din zona Aradului vor avea astfel de probleme” „Au făcut o analiză în care arată cât petrec elevii la şcoală.. 2+1.. cel mai mare dintre ele reprezentând într-o excursie”. În caz că (+ prop) te îmbolnăveşti / plouă etc Nemarcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 prestabilită.” Trebuia utilizat în caz că: Atenţie : În caz de (+subst) boală / accident / ploaie etc. .univ. „Traian Băsescu Preşedinte România” Greşeala nu se limitează numai la structuri neintegrate sintactic (scrise pe ecran. „ar trebui incluse în program doar locuinţele noi construite” . „Imagini cameră supraveghere”. „vaccin cancer” „mamă băiat 9 ani” .. „director vânzări agenţie imobiliară” pentru directorul de vânzări al agenţiei imobiliare . Greşeli de utilizare a adverbelor Acordul adverbului . în Maramureş. Verbul a reprezenta nu se construieşte cu obiect prepoziţional.„va şi ploua sub formă de aversă în zona Transilvaniei.Conf. ci cu obiect direct. cât şi în sudul ţării”.„ alături de antrenorul noii promovate” . cod BS1190. • Adverbele provenite prin conversiune din adjective nu se acordă:„actualul antrenor al proaspetei promovate în prima ligă” .„Domnul Andrei Georgescu. „întâlnire Emil Boc cu parlamentarii PD-L” pentru întâlnirea lui . marcând o tendinţă a românei actuale: „lider galerie” pentru liderul galeriei . examen.Victoria Moldovan. reprezintă o greşeală foarte frecventă. „Cei din Banat. În exemplul următor. şef unitate Primire Urgenţe” .. deşi această utilizare este tot mai frecventă: „se merită”. ci apar şi în cadrul enunţurilor mai ample. greşeala provine din analogia cu verbul a consta în: „premiile sunt destul de incitante. în Crişana.

„la aniversările a 75 . „mereu să se tot întâmple surpări”– corect: Mereu să aibă loc surpări / Să tot aibă loc surpări.. Greşeala apare sub influenţa celorlalte numerale ordinale: a doua etc. fără continuitate logică sau semantică între structurile componente: „aceşti domni doctori. Anacolutul este o greşeală de discontinuitate sintactică mai frecvent întâlnită în limba vorbită./ Ne vedem din nou. cât şi mai „novatoare” sau mai puţin evidente. apoi acesta este abandonat şi fraza continuă cu un alt tipar de construcţie. numărul. atât dintre cele clasice. Greşeala. • Elementul a din structura seriei numeralelor ordinale nu este acceptat de normă înaintea numeralului întâi..: „bobocii claselor a întâia” . S-au înregistrat şi în această perioadă multe pleonasme. Chiar dacă se pot invoca diverse justificări pentru apariţia pleonasmului. pot fi rezolvate robotic” . Încadrăm aici şi fraze care sunt construite prost. Verbul a abuza se construieşte în română cu un complement prepoziţional (a abuza de cineva). • Se recomandă utilizarea articolului genitival (al) înaintea substantivelor coordonate (nu şi înaintea primului.„Copiii ăştia din ţara lui Voronin au ieşit în stradă. constă într-o repetare de sens. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Verbul a asista nu poate fi regentul unei propoziţii (*a asista că/să/cum).. ale colecistului. Comunicare.„rămâi în continuare la Steaua?”– recomandat: rămâi la Steaua?.. „ Mulţi i-am văzut cu lacrimi în ochi”. „procentul este de 65 la sută”) – corect: procentul are valoarea 65 / 65 de procente. Frazele încep cu un anumit tipar de construcţie. Construcţia care conţine un complement direct este un calc după engleză: „Cineva chiar din familia ei ar fi abuzat-o prima dată” . Tehnici de relaţionare interpersonală.Victoria Moldovan. mă rog. 8 credite. acesta reprezintă o greşeală şi trebuie evitat.. „revine iarăşi”– corect: revine.” „Afecţiunile esofagului. 2+1.dr. „apoi după aia să vă daţi seama”– corect: apoi să vă daţi seama/după aia să vă daţi seama. Alte greşeli sintactice. un lucru care puteau fi manipulaţi” . „Tăceţi din gură”– corect: Tăceţi. persoana) sau întreaga structură a enunţului.” – corect: Ne revedem. apendicelui. examen.univ.. Unitatea de curs 5: Încălcări ale normei lexicale Greşeli de lexic şi de semantică Pleonasmul. când locutorul este pus în situaţia de a vorbi liber.Conf. cod BS1190. ci numai al unui complement prepoziţional (a asista la ceva):„Sute de localnici asistă disperaţi cum zi de zi dispar” . care aţi avut dumneavoastră ghinionul să vă intersectaţi cu ei” . „În continuare mai sunt încă două persoane”– corect: Mai sunt două persoane.. dacă acesta este adiacent articolului hotărât): venirea premierului şi a preşedintelui (forma articolului fiind dictată de regulile acordului cu antecedentul):„În privinţa performanţelor şi consumului. „Bună seara! Ne revedem din nou. criticate şi explicate frecvent. Discontinuitatea sintactică poate afecta doar o categorie gramaticală (cazul.

Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 de ani şi 80 de ani”– recomandat: la sărbătorirea a 75 de ani şi a 80 de ani. „zona poate fi comparabilă cu California”– corect: zona este comparabilă cu California. dar însă aici e clar. „femeii expatriate în străinătate”– corect: femeii expatriate. • Cuvinte neadecvate semantic (de cele mai multe ori. şi Parlamentul României. „Milioane de români sunt cu ţinta pe el” – corect: Milioane de români sunt cu ochii pe el. examen.”– corect: pe de o parte.„averse de scurtă durată”– corect: averse.. mai „nobile”). „spot de publicitate. „este dedicat aniversării a 20 de ani de la. Tehnici de relaţionare interpersonală.. 8 credite. drept care joacă.Victoria Moldovan. cod BS1190.. • Modificarea structurii unor construcţii fixate. antetul de deasupra” – corect: antetul. „după Paşti”– recomandat: după Paşte. „Oamenii au venituri modeste.. „cazino”– corect: cazinou. explică uneori producerea acestei greşeli. drept pentru care joacă. de aceea substituirea unui termen din structura lor cu altul nu se recomandă. sau făcut dispăruţi apoi cu aproape 80.. Anumite construcţii sunt fixate în limbă.000 de euro. să zicem.. cumva”– corect: Cei care le aleg trebuie să fie de acord cumva / Se cade de acord asupra alegerii.. Astfel de exemple sunt asocierile dintre adjectivul scurt şi briefing (care înseamnă „şedinţă scurtă”) sau dintre substantivul publicitate şi spot (ultimul având sensul „publicitate/reclamă”):„Haideţi să facem un scurt.. pe de altă parte. piţifelnici din ăştia”– corect: Să plecăm urechea la tot felul de. „CSM şi-a îndreptat ţinta către Serviciul Român de Informaţii.„Sunt alese de comun acord. să zicem. cumva. .. „Să ascultăm cu urechea la tot felul de..univ. Unele cuvinte au fost folosite cu o formă incorectă: „Centrul Naţional pentru Curricul” – corect: Centrul Naţional pentru Curriculum... pe de cealaltă parte. „a ales un oraş care nu e o mare metropolă”– corect: a ales un oraş care nu e o metropolă...000 de euro”– corect: S-au făcut nevăzuţi/au dispărut apoi cu aproape 80. „alte posibilităţi decât în aer deschis nu avem”– corect: alte posibilităţi decât în aer liber nu avem. • Necunoaşterea sensurilor termenilor preluaţi recent din engleză.dr.. Au fost înregistrate mai multe astfel de expresii modificate: „nu poate fi pus sub condamnare”– corect: nu poate fi pus sub urmărire / nu poate fi condamnat. piţifelnici din ăştia. „a fost transmisă o erată în scris”– corect: a fost transmisă o erată.”) – corect: Oamenii au venituri modeste. Dar e clar . „pe de o parte. Folosirea greşită sau „inutilă” a unui cuvânt în locul altuia • Necunoaşterea formei cuvintelor. care şi-au extins utilizarea în alte contexte decât cele obişnuite: „cu câteva ore înaintea marelui . „ce ar trebui să facă pentru ca să nu fie victima”– corect: ce ar trebui să facă ca să nu fie victima. folosiţi din ce în ce mai frecvent în limba actuală. simţite ca fiind banale. acuzându-l de dezinformare” – corect: CSM şi-a îndreptat atenţia către. „sistemul pedagogic de învăţământ”– corect: sistemul pedagogic/sistemul de învăţământ. briefing” – corect: Haideţi să facem. „au fost nevoiţi să intre în concediu forţat”– corect: au fost nevoiţi să intre în concediu.” − recomandat: este dedicat celei de-a 20-a aniversări.. „sechestru asigurator”– recomandat: sechestru asigurător..Conf. 2+1. se preferă unele mai „nobile”. „O sută şi ceva de mii de intreprinderi” – corect: O sută şi ceva de mii de întreprinderi. Comunicare. un briefing. şi Parlamentul României. În locul anumitor cuvinte. spoturi de publicitate” – corect: spot/reclamă/publicitate.

„să debutăm în discuţie” – corect: să începem discuţia. marile echipe ale lumii. „pe debutul reprizei”– corect: la începutul reprizei. Utilizarea englezismelor şi calcurile după engleză • În locul unor cuvinte româneşti se folosesc în continuare corespondente englezeşti: „Persoane din staff-ul acestei firme”– corect: Cei/Câţiva din personalul acestei firme.. interviu etc.. perioadele productive în calcuri au coincis cu momentele importante ale înnoirii vocabularului (influenţa slavă a juca <igrati sau franceză procentaj. cu materialul limbii B. din contextul: „Pentru a putea servi o porţie delicioasă de borş de peşte”– corect: Pentru a putea gusta/mânca o porţie delicioasă de borş de peşte. „Legi mai moi. mai permisive/mai puţin stricte. a realiza. „sunt nişaţi”– corect: se află/situează în zona de nişă. „Însoţind cârdul de răţuşte până la o locaţie mai potrivită” – corect: Însoţind cârdul de răţuşte până la un loc mai potrivit.univ.Procedeulde transpunere literală. „o maşină colantată cu siglă”– corect: o maşină având un colant cu siglă. Foarte cunoscute: a aplica. • “Invenţii” inutile. • Calcuri după engleză. mai soft”– corect: Legi mai moi. în evoluţia limbii române. Unele cuvinte nu sunt înregistrate în dicţionare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 duel.. 2+1. Acum engleza stă la baza acestor calcuri: „sunt marile resorturi de lux”– corect: sunt marile staţiuni de lux. Calcul lingvistic este un important mijloc de îmbogăţire lexicală a unei limbi. Comunicare. „motivul iei româneşti pe care apoi l-a declinat în creaţii vestimentare”– corect: motivul iei româneşti pe care apoi l-a utilizat/transpus în creaţii vestimentare. suporterii echipaţi cu steaguri. fără pronume reflexiv.dr. exactă. a unui cuvânt semantic analizabil.ex. „marile teamuri ale lumii”– corect: promiţând că va califica echipa naţională la Campionatul.Conf. Tehnici de relaţionare interpersonală. „Am butonat preţ de câteva secunde pentru introducerea locaţiei”– corect: Am butonat preţ de câteva secunde pentru introducerea locului/destinaţiei. locaţiile unde maşina a fost proiectată şi construită”– corect: Milano şi Torino. fulare şi bannere au inundat străzile din Roma şi se fotografiază cu cele mai interesante locaţii turistice din oraş” – corect: cu câteva ore înaintea marelui duel.rectangulus. „Milano şi Torino. 8 credite...„Transformarea Bucureştiului într-o locaţie optimă pentru turismul de weekend”– corect: Transformarea Bucureştiului într-un loc optim pentru turismul de weekend. a unei construcţii sau numai a unui sens. „recrutier”– corect: persoană care recrutează.”. cod BS1190. examen. reprezentând creaţii mai mult sau mai puţin accidentale: „stabilirea contacţilor”– corect: stabilirea persoanelor cu cu care a intrat în contact. „Corpul de control a demarat deja verificările”– corect: Corpul de control a început deja verificările. . „Nu comutaţi!”– corect: Nu schimbaţi postul! „situaţia e volatilă”– corect: situaţia e schimbătoare/instabilă. a pune în aplicare. „promiţând că va califica teamul naţional la Campionatul. locurile/oraşele unde maşina a fost proiectată şi construită.dreptunghi< lat.Victoria Moldovan. Neadecvat semantic este şi verbul a servi. dintr-o limba A într-o limbă B. a lua cuvântul etc). „Va transforma lacul Morii într-o locaţie de agrement”– corect: Va transforma lacul Morii într-un loc/spaţiu de agrement. fulare şi bannere au inundat străzile din Roma şi (acum) se fotografiază cu cele mai interesante obiective turistice din oraş. suporterii echipaţi cu steaguri.

„Greşeala a constat într-o eroare de transcriere”– recomandat: Greşeala a fost una de transcriere. cod BS1190. „Tocmai pentru a fi evitat picajul (unor cârlige)”– corect: Tocmai pentru a evita căderea. sursa unor greşeli precum: „Când se întoarce şcoala” – corect: Când reîncepe şcoala/Când se întorc copiii la şcoală. atracţii semantice. accidentală. Tehnici de relaţionare interpersonală. Greşeli de logică Pentru ca un mesaj să fie înţeles. explică alte greşeli din această categorie: „aceasta a fost şi cauza cazurilor de mortalitate. • Neglijenţa în exprimare pot explica şi construcţiile rău formate de mai jos: „Intrăm prin telefon cu domnul ministru Radu Berceanu”– corect: Suntem în legătură telefonică cu domnul ministru Radu Berceanu/Avem legătura prin telefon cu domnul ministru Radu Berceanu/Vorbim la telefon cu domnul ministru Radu Berceanu. Comunicare. dar şi la o înţelegere greşită.univ. trebuie ca enunţul să aibă o structură gramaticală corectă şi să fie logic. examen. „e un oraş energetic”– corect: e un oraş plin de energie / încărcat de energie / care degajă energie.. a alunecărilor semantice. „Vă promit că în toamnă o să vă spun toate culisele – corect: Vă promit că în toamnă o să vă spun/dau toate detaliile din culise. chiar contradictorie..„un om de înaltă anvergură”– corect: un om de înaltă ţinută/ de excepţie.dr.„setul având aceeaşi finalitate ca primele două”– corect: setul având acelaşi final ca primele două. de cele mai multe ori din cauza înrudirii lor formale şi/sau semantice.aceasta a fost şi cauza cazurilor de deces. „Cert este că seceta şi cele 40 de grade Celsius vor fi o certitudine la vară”– corect: Seceta şi cele 40 de grade Celsius vor fi o certitudine la vară / Cert este că la vară va fi secetă şi vor fi 40 de grade Celsius. deseori pleonastice precum: „Se făceau excavaţii cu un excavator”– corect: Se săpa cu un excavator / Se făceau excavaţii. cele 45?”– corect: . lipsa de inspiraţie. „Am instaurat această instituţie la sfârşitul anilor ‘90”– corect: Am înfiinţat această instituţie la sfârşitul anilor ’90. 2+1. „n-am mai avut timp astăzi de extragerea la sorţi”– corect: n-am mai avut timp astăzi de tragerea la sorţi. • Următoarele greşeli sunt explicabile prin atracţie paronimică: „Să fi contactat temutul virus”– corect: Să fi contractat temutul virus. de asemenea.Conf. „costurile acestei deplasări sunt extrem de costisitoare”– corect: costurile acestei deplasări sunt extrem de mari. Lipsa coerenţei unui enunţ poate duce nu numai la neînţelegerea mesajului transmis. „cea mai ridicată temperatură se aşază peste Banat” – corect: cea mai ridicată temperatură se înregistrează în Banat. . „fie realocarea companiilor în spaţii mai mici”– corect: fie relocarea companiilor în spaţii mai mici. Repetiţii lexicale supărătoare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Greşeli de neadecvare contextuală fără intenţie. „Nu au fost prezenţi toţi directorii investiţi de primarul general” – corect: Nu au fost prezenţi toţi directorii învestiţi de primarul general. • Contaminările între diverse construcţii reprezinta. a acestuia. (eventual inaugurat).Victoria Moldovan. cele 45? „masiv atac de cord”– corect: atac de cord puternic. 8 credite. confuzii. Existenţa în limbă a unor cuvinte asemănătoare ca formă duce la folosirea unuia în locul altuia atunci când nu se cunosc forma şi sensul acestora. • Confuzia unui cuvânt cu altul.

.. 8 credite. „Cantităţile de apă nu vor trece de 20 de grade pe metru pătrat” – corect: Cantităţile de apă nu vor trece de 20 de litri pe metru pătrat. din cauza unor fulgere foarte puternice care. unde trăieşti. „preşedenţie”– corect: preşedinţie. virgulă. e bun. În această categorie intră pleonasme precum a rămâne în continuare. „E. „va prelua preşedenţia Uniunii” – corect: va prelua preşedinţia Uniunii. „în locurile unde se întâmplă evenimente culturale”– corect: în locurile unde au loc evenimente culturale. În loc de concluzii. ce mama dracu’!” − „Al dracu’ să fiu dacă nu sunt identice!” Plecaţi dracu’ cu ea de-aici!” „Frate.. procent. „Iată că.. mânca-ţi-aş ochii?” „şi a aruncat cu rahat în tot” • formulări nepotrivite.. din păcate. deşi nerecomandate de normă. ci şi în perioada caldă. „Jucaţi pân’ la capăt.dr. Tendinţe lexico-semantice Forma sau sensul unor cuvinte şi construcţii. a demara. formele preşedenţie şi servici. Iată că a apărut în condiţiile în care în Mexic era o temperatură caldă şi. „.”– corect: Iată că.Conf.univ. examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 „Acest nou tip de virus nu apare doar în perioada rece.. se înregistrează: • exprimări vulgare: ciurucul de Ogică. Observaţii în plan stilistic. . „să tragem o concluzie vizavi de acest subiect”– corect: să tragem o concluzie în legătură cu acest subiect.” – corect: . apar frecvent în limbajul presei.. manifestându-se ca tendinţe. În ceea ce priveşte excesele şi inadvertenţele stilistice. pă dracu. cod BS1190. ci şi în perioada caldă.. capitala României este Bucureştiul”.. cuvinte şi locuţiuni cu sens lărgit precum locaţie. pe timpul sezonului verii”– corect: Acest nou tip de virus nu apare doar în perioada rece..Victoria Moldovan. 2+1. • forme nepotrivite de evitare a cacofoniei: „vă rog să transmiteţi mai departe că. Tehnici de relaţionare interpersonală.. „la nivel de imagine. magistraţii. cu pruncii la subraţ sau cu câte-o potaie leşinată lângă ei. vizavi de. prepoziţia datorită în locul locuţiunii din cauza. e bun [filmul]”– corect: în ceea ce priveşte imaginea. „Când se va întâmpla lansarea cărţii?”– corect: Când va avea loc lansarea cărţii?. a se întâmpla. exact în timpul verii.. a-şi aduce aportul..iar acest lucru a fost posibil. din păcate.. Comunicare. să stimuleze milostenia”. „cred că a fost o emisiune foarte importantă vizavi de agricultură”– recomandat: cred că a fost o emisiune foarte importantă în legătură cu/despre agricultură. drept pentru care etc. tot la nivel de comunicare.... „Caută lumea în draci acuma”. datorită unor fulgere foarte puternice care.. „Stau întinşi pe trotuare. a aniversa un număr de ani.iar acest lucru a fost posibil. magistraţii. tot în ce priveşte comunicarea. cum dracu’ îl mai cheamă” . fraze ilogice: „L-a transportat pe bărbat în Urgenţa spitalului”. de asemenea. la sută. Iată câteva exemple: „un eveniment care se întâmplă în acest weekend”– corect: un eveniment care are loc în acest weekend. Iată că a apărut în condiţiile în care în Mexic era o temperatură ridicată/mare/era cald..

cod BS1190. 2+1. iar dinamica înseamnă viaţă intensă şi creativitate.dr. prin e-mail. ea poate reflecta o dezvoltarea calmă sau. sub titlul „Cum vorbim”.10 exemple de exprimare incorectă (pronunţare. Tehnici de relaţionare interpersonală. ea reflectă istoria poporului care o vorbeşte. „Starea limbii române din perioada actuală în sens restrîns este considerată de mulţi contemporani alarmantă şi descrisă în termeni dintre cei mai negativi cu putinţă. fiecare student va „culege” . vocabular). pe care le va corecta şi va explica tipul de greşeală prezent în fiecare exemplu. mă voi mărgini să citez dintr-un articol al Mioarei Avram. pe tema românei actuale. dinamica limbii. profesorului până la data de 15 ianuarie 2010. un „seismograf” sensibil al tuturor schimbărilor care au loc în societate. examen. cum e situaţia românei în perioada analizată. Consideraţii asupra dinamicii limbii şi asupra studierii ei în româna actuală). adică celor care. M. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Limba este un organism viu.din anturajul său. poate da motive de îngrijorare vorbitorilor ei. Avem a face cu o perioadă marcată de dinamică – aşa cum au fost şi alte perioade în istoria limbii române moderne –. 8 credite. una foarte dinamică.” (Cf. nu poate fi strânsă în chingile unor reglementări de ordin legislativ-administrativ. Miam exprimat şi cu alte prilejuri părerea că etichetele de genul stricare/urîţire sînt nejustificate şi lamentările aferente exagerate. Privită în evoluţie. la un moment dat şi din motive externe ei.Conf. ca fenomen natural obiectiv.Avram.Victoria Moldovan. Comunicare. Chiar dacă are şi manifestări nedorite. .univ. din presa scrisă sau vorbită . Lucrarea va fi trimisă. În acest ultim caz. o forţează reacţioneze astfel. Radiografiată sincronic. APLICAŢIE PRACTICĂ : Pentru secţiunea I. În chip de concluzii. dimpotrivă. gramatică. Îngrijorările actuale se explică prin transparenţa mai mare decît în trecut a dinamicii.

752/2001. disimularea. 2+1. 2009.Conf.) urmărind: Consideraţiile generale asupra comunicării interpersonale. forul care „se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice obligatorii ” este Academia Română. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. Bucureşti. comunicarea nonverbală. respectiv a dicţionarului propriu-zis. . Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. modificări care afectează normarea sub diverse aspecte a unor cuvinte. pentru învăţământ. 8 credite. Rosetti”. strategiile conversaţionale şi comunicarea scrisă.Victoria Moldovan. comunicarea verbală orală/conversaţia. Tritonic. însoţite de câteva exemple. 185p. Anexă: 1. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Secţiunea a II-a Modulul IV: PROBLEME DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ Studenţii vor parcurge bibliografia recomandată (şi în special Irena Chiru.univ. coordonator: Ioana Vintilă-Rădulescu – În cele ce urmează se prezintă. Pentru detalii privind celelalte norme (care sunt în continuare valabile aşa cum fuseseră stabilite prin DOOM1) şi fiecare cuvânt – mai vechi sau mai nou – în parte este necesară consultarea introducerii la DOOM2. ministerul de resort este cel care decide data aplicării lor. Dicţionarul ortografic.dr. 2005. Bucureşti. Conform Legii privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române nr. CE E NOU1 ÎN DOOM2 – Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. principalele modificări introduse în DOOM2 faţă de prima ediţie a dicţionarului2 (DOOM1). Comunicarea interpersonală. Actualele norme au intrat în uz din momentul publicării DOOM2. Comunicare. în România. cod BS1190. Univers Enciclopedic. ortoepic şi morfologic al limbii române.

Conf. 8 credite. Tehnici de relaţionare interpersonală. Editura Academiei. 1982. „â din a” şi „î din i”: indiferent de motivaţii. 4 Denumirea ha este rar folosită. 2 Academia Republicii Socialiste România. MODIFICĂRI PRIVIND DENUMIREA/CITIREA UNOR LITERE Litere mari mici Denumirea/ citirea literei Aaa Ăăă Â3 â î/î din a B b be/bî C c če/cî D d de/dî Eee F f ef/fe/fî G g ğe/ghe/gî H h haş/hî4 Iii Î î î/î din i J j je/jî K k ka/kapa L l el/le/lî 1 Cuvintele la care s-au făcut modificări de normă faţă de ediţia I sunt precedate în DOOM2 de semnul exclamării (!). cod BS1190.Victoria Moldovan. ortoepic şi morfologic al limbii române. Dicţionarul ortografic. schimbarea. Comunicare. examen. Institutul de Lingvistică al Universităţii Bucureşti. iar cuvintele nou introduse – de steluţă (*). redactor responsabil adjunct: Laura Vasiliu. Bucureşti. din nou. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Informaţiile sunt prezentate în ordinea în care su fost tratate în introducerea la DOOM2 şi nu în ordinea importanţei. a acestei convenţii grafice ar fi o dovadă de ridicolă imaturitate pentru o cultură care pretinde a fi luată în serios.dr. 3 Considerăm neavenită continuarea războiului celor două litere.univ. 2+1. 2 M m em/me/mî N n en/ne/nî Ooo P p pe/pî Q q kü5 R r er/re/rî S s es/se/sî Ş6 ş şe/şî T t te/tî Ţ ţ ţe/ţî Uuu V v ve/vî W w dublu ve/dublu vî X x ics Y y [igrec] . redactor responsabil: Mioara Avram.

ş şi ţ au sub s şi t o virguliţ㸠şi nu o sedilă (care se utilizează sub c în alte limbi: ç). 9 Vocala care poartă accentul principal este subliniată cu o linie. ACCENTUL9 Pronunţarea chĭu. atât la unele cuvinte vechi în limbă. acatist/acatist.dr. la formele verbului a fi suntem. de ex. chiar dacă sintagma pe care o abreviază. apare în mod greşit cu sedilă. CV. gingaş/gingaş. SCRIEREA ŞI PRONUNŢAREA NUMELOR PROPRII STRĂINE .univ. . (h)i weekend [uĭkend] whisky [uĭski] wigwam [uĭgŭom] SCRIEREA ŞI CITIREA UNOR ABREVIERI Actualmente se preferă scrierea fără puncte despărţitoare a unor abrevieri de tipul SUA. curriculum vitae. UNESCO etc. crater. Tehnici de relaţionare interpersonală. trafic/trafic. despot. Se recomandă o singură accentuare la avarie.Conf. hatman/hatman. 5 6 3 La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante accentuale literare libere (indicate în Dicţionar în ordinea preferinţei). ş. 8 credite. cu unele deosebiri faţă de DOOM1. indicată în DOOM1. deoarece este împrumutată din engleză. este nerecomandabilă. cât şi la unele neologisme. spre deosebire de ţ. Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate abrevierile. Pentru numele şi simbolurile unităţilor de măsură se aplică prevederile sistemelor internaţionale obligatorii/normele interne în domeniu. examen. 8 Deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română. penurie/penurie. jilav/jilav. sunteţi.simbolurile unor termeni din domeniul tehnic şi ştiinţific: Rh „factorul Rhesus”. este un latinism.simbolurile majorităţii unităţilor de măsură: gal pentru galon. cod BS1190. 7 Citit şi [zed]. citită [sivi]. Nu sunt urmate de punct: . 2+1.Victoria Moldovan. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Z z ze/zet7/zî O VALOARE SUPLIMENTARĂ A LITEREI W Valoarea Poziţia Exemple şi [u]8 în câteva anglicisme la iniţială de cuvânt + ee. de ex. Comunicare. În unele programe de calculator. antic/antic. şi nu din latină (unde nici nu se folosea această abreviere).

Oedip [ödip] (cf. unele cuvinte care. ale unor nume de locuri străine cunoscute de mai multă vreme la noi.. cât şi normelor actuale de transliterare: Dostoievski/Dostoevski. SCRIEREA CU LITERĂ MICĂ SAU MARE LA INIŢIALĂ Scrierea cu literă mică la iniţială Se scriu cu literă mică (şi nu mare) la iniţială şi: . Damocle. titan. 8 credite. Scrierea cu literă mare la iniţială Se scriu cu literă mare la iniţială şi: . cod BS1190. nu Bacus. Menelau. pot fi folosite şi în indicaţii bibliografice: Florenţa etc.dr. Damocles – cf. Procust. ocazional. pentru a realiza un anumit efect stilistic (ceauşescu. se scriu cu literă mare. Comunicare.Victoria Moldovan. Menalaos. Edip.numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite ca .numele fiinţelor mitice multiple: ciclop. Se pot scrie. muză. .univ. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Numele statelor trebuie utilizate în forma oficială recomandată de acestea Belarus (la cuvintele din aceeaşi familie se pot folosi ambele variante: belarus/bielorus. Procust. pcr) sau grafic (univers enciclopedic pe publicaţiile editurii în cauză). cu literă mică. Numele anumitor personalităţi. şi redarea titlului tragediei antice Oedip rege şi a titlului operei lui George Enescu).. parcă. Côte d’Ivoire. 2+1. gigant. âncepe cu literă mare: Al X-lea Congres .elementele iniţiale din numărul de ordine al unor manifestări periodice a căror denumire este folosită în interiorul unei propoziţii: Participanţii la (cel de-)al X-lea Congres … Când denumirea este folosită singură. a cuvintelor ajutătoare): . examen.. Myanmar. de regulă. sirenă.toate componentele (cu excepţia. pot fi ortografiate atât conform tradiţiei româneşti. în mod obişnuit. Formele tradiţionale curente. Cambodgia. ca titlu etc. şi expresia consacrată sabia lui Damocles –. intrate prin intermediul altor limbi şi adaptate limbii române. Normele actuale recomandă formele Bahus. belarusă/bielorusă).Conf. provenite din limbi scrise cu alfabetul chirilic. Tehnici de relaţionare interpersonală.

. 1. Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române. se scriu în mod obişnuit cu literă mică la iniţială. Războiul de Treizeci de Ani.Conf. Războiul de Independenţă. Secţia de filologie şi literatură a Academiei Române. Componentele sintagmei ţările române. Războiul de Secesiune. nicio.locuţiunilor pronominale de politeţe: Alteţa Sa Regală. dată după care nici un(ul) a devenit singura excepţie în mai multe privinţe: . admiterea la Politehnică. Sfinţia Sa.Victoria Moldovan.numai primul element din numele proprii compuse care reprezintă denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din instituţii: Adunarea generală a Academiei Române. Direcţia.a. SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE I. Compartimentul/Departamentul/Sectorul de limbi romanice. niciuna „nimeni” şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun.b. de obicei.numelor proprii de instituţii. Tehnici de relaţionare interpersonală. de cât. Se pot scrie cu literă mare unele cuvinte (care. Excelenţa Voastră. Majestăţile Lor Imperiale. Evul Mediu). de exemplu. student la Litere. Domnia Sa. . Înălţimea Voastră. inclusiv războaiele de anvergură (Primul Război Mondial. Serviciul de contabilitate. examen. Secretariatul. 2+1. în semn de cinstire (Soldatul Necunoscut. care nu a fost niciodată numele propriu al unei entităţi statale unice. era singura combinaţie din seria celor formate din nici + când. Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ compus niciunul. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 nume proprii) care desemnează marile epoci istorice (chiar dacă nu reprezintă evenimente) (Antichitatea. cum. inclusiv când sunt folosite eliptic: secretar de stat la Externe.dr. Lucrează în Institut de cinci ani. care se încadrează într-un întreg sistem la care se aplică de mult aceleaşi reguli. era unicul pronume (în afară de ceea ce şi spre deosebire. al Doilea Război Mondial) sau care au un nume propriu (Războiul celor Două Roze. o dată . se scriu cu literă mică). cod BS1190. 8 credite.univ. Războiul de 100 de Ani). . scris într-un cuvânt) redat grafic ca şi cum ar fi vorba de două cuvinte diferite şi independente şi nu de un unic pronume/adjectiv compus sudat – între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvânt. cât. Comunicare. Catedra de limba română. Slavă Ţărilor Române). . de pronumele cu o componenţă relativ asemănătoare vreun(ul). Niciun(ul) s-a mai scris „legat” şi înainte de 1953. de cum.

având flexiune numai la ultimul element: cehoslovac „din fosta Cehoslovacie”. între niciodată „în niciun moment” şi nici odată „nici cândva” (situaţia complicată în acest caz şi de o a treia situaţie: nici o dată „nici o singură dată”. imediat. sârbo-croat „dintre sârbi şi croaţi”. odinioară. Te mai rog o dată. Tehnici de relaţionare interpersonală. nici celălalt – combinaţii în care nici este accentuat în frază şi în care se poate intercala. . destul de clare din punctul de vedere al înţelesului şi al logicii. ci.niciunul pronume (N-a venit niciunul „nimeni”) şi nici unul conjuncţie + pronume nehotărât (Nu-mi place nici unul.adverbul odată „cândva (în trecut sau în viitor).niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) şi nici un adverb + articol (Nu e naiv şi nici un om neştiutor) sau nici un conjuncţie + numeral (Mă confundaţi.dr. nu numai al analizei gramaticale. şi cuvintele compuse sudate. Dar ceho-slovac „dintre Cehia şi Slovacia”. nici mai mulţi). şi. O dată la două luni) şi o dată subst. corespunde şi pronunţării în două silabe [ničun]. Acestă grafie a fost adoptată şi de noua Gramatică a Academiei. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 sau odată. 2+1. „zi. Grafia niciun etc. de exemplu. . Astfel.adjectivele cu structura adjectiv + vocala de legătură o + adjectiv. oare care. Se scriu „legat” şi: . Termină odată. fie care. Aceste combinaţii se folosesc mult mai rar decât pronumele şi mai ales în astfel de structuri binare. O să-ţi spun eu odată ce s-a întâmplat.Victoria Moldovan.Conf. dimpotrivă. 8 credite. 2. 6. examen. dată calendaristică” sau „informaţie”. II. eu nu am nici un frate.adjectivele compuse nesudate cu structura adverb + adjectiv (adesea provenit . 5. care exprimă o unitate. sârbocroat. în sfârşit”: A fost odată ca niciodată. Dar se scriu în două cuvinte o dată numeral adverbial (Aşa ceva ţi se întâmplă numai o dată în viaţă.univ. oarecare. Ea respectă şi paralelismul grafic cu celelalte limbi romanice în care există pronume cu o structură asemănătoare. Tot atât de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem.a. oricine ş. 3. „nicio dată calendaristică” sau „nicio informaţie”) sau între grupurile ortografice fiecare. cod BS1190. de exemplu. ori cine. de pildă. Comunicare. în care componentele îşi păstrează individualitatea. şi până acum trebuia să se distingă. am plecat. respectiv. Odată terminat lucrul. adverbul măcar (N-are nici măcar un prieten). şi în scris. între: . unde la care nu se făcea distincţie şi în scris între îmbinările libere şi disociabile. Ea nu numai că nu îngreunează. uşurează recunoaşterea ca atare a pronumelui/adjectivului pronominal în cauză. Se scriu cu cratimă: . 4.

Victoria Moldovan. în jur „în preajmă”. cod BS1190.a. şi negociator şef etc. chit că. Ele se deosebesc de îmbinările cu o structură şi o componenţă asemănătoare. de ex. 24 decembrie 2002). În COR. Excelenţa Sa. bun-rămas „adio”. 951. specii distincte de plante sau de animale (cu nume ştiinţifice diferite) ş.Conf. când compusul prezintă o diferenţă de sens faţă de cuvintele de bază: bine-crescut „cuviincios”.. cf. . Măria Ta. Tehnici de relaţionare interpersonală. prim-solistă. bună-dimineaţa (plantă). numele de funcţii compuse cu şef sunt scrise în cuvinte separate.bună-credinţă „onestitate”. maşinăcapcană (în care al doilea substantiv este apoziţie). examen. până să ş. 2003. şi în actele normative (Ordonanţa de urgenţă nr. mai-mult-ca-perfect (timp verbal).substantivele compuse cu unitate semantică şi gramaticală mai mică decât a celor scrise într-un cuvânt. de bunăvoie „benevol”. .dr. agreat”. bună-cuviinţă „politeţe”. .termeni care denumesc substanţe chimice distincte.bas-bariton. Compusele sudate cu structură asemănătoare se scriu într-un cuvânt (bunăstare „prosperitate”). de prim rang „de calitatea întâi”. în jurul. bine-cunoscut „celebru”. până ce. prim-procuror. la care se generalizează scrierea cu cratimă – indiferent de structură: fluture-de-mătase. în locul. contabil-şef10. Se scrie într-un cuvânt blocstart – ca şi blochaus. Clasificarea ocupaţiilor din România. în ciuda. Doamne fereşte. Bucureşti. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 din participiu). XIV. . gândac-de-Colorado (specii de insecte). 10 .tipuri izolate: cuvânt-înainte „prefaţă”. bunul gust al libertăţii). . Partea I. Comunicare. bine-venit „oportun.prim-balerin. Domnia Lui. Înalt Preasfinţia Voastră. nr. 2+1. cuvânt-titlu „intrare de dicţionar”. blocnotes. în jur de „aproximativ”.: băgare de seamă „atenţie”. iar secvenţele în care componentele îşi păstrează autonomia – în cuvinte separate (bună creştere „dezvoltare bună”. SCRIEREA LOCUŢIUNILOR11 Se scriu în cuvinte separate. ca: . Meteor Press. în Monitorul Oficial al României. viţă-de-vie (plantă). de jur împrejurul.a. pri-solist. 8 credite. cu bună ştiinţă. bună-creştere. care se scriu într-un cuvânt când sunt compuse sudate (binecuvântat) şi separat când sunt grupuri de cuvinte care îşi păstrează fiecare sensul (bine crescut „dezvoltat bine”). prim-balerină.univ. 191 din 12 decembrie 2002.

adverbul odată se scrie într-un cuvânt. . Popescu (nu: Abd el|Kader/Abd el-Ka-|der..a. 11 În locuţiunile odată ce „după ce. bună stare „stare bună” etc. Grupurile relativ stabile de cuvinte se deosebesc de cuvintele compuse cu structură şi componenţă asemănătoare. Din punctul de vedere al scrierii ca locuţiuni nu sunt semnificative situaţiile în care unele elemente din componenţa lor sunt scrise cu cratimă din motive fonetice – todeauna (de-a berbeleacul. RA | „Monitorul Oficial”. multe locuţiuni – interpretate uneori şi drept grupuri de cuvinte – nu au fost incluse în DOOM1.Victoria Moldovan.univ. după-masă „a doua parte a zilei”.). dintr-odată) sau acidental. . cod BS1190. SC Severnav | SA. în DOOM2 adăugâdu-se un număr restrâns. SA = societate anonimă ş. De mâncat.C.apă minerală. fie într-un cuvânt: bunăstare „prosperitate”. se scriu „dezlegat” şi: . bună dimineaţa (formulă de salut). şi nu un singur cuvânt compus. SC | Severnav SA (ca şi în scrierea completă: Fotbal| Club| Argeş etc. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Deoarece nu pun alte probleme de scriere decât cele generale. dar şi F. Po-pescu/Popes-cu). după-amiază. după prânz ş. 8 credite. 2+1. în care elementele componente nu-şi păstrează sensul de bază şi nu corespund realităţii denumite şi care se scriu fie cu cratimă (bună-dimineaţa „plantă”). Numele proprii de persoană Pentru păstrarea unităţii lor.Conf.). Dar se scriu într-un cuvânt sau cu cratimă compusele cu o structură asemănătoare: demâncare. pentru a reda rostirea lor în tempo rapid (aşa şi aşa/aşa şi-aşa) – sau pentru că sunt cuvinte compuse (de (pe) când Adam-Babadam). Despărţirea cuvintelor la capăt de rând Regula generală şi obligatorie a despărţirii cuvintelor la capăt de rând. SCRIEREA GRUPURILOR DE CUVINTE12 Fiind grupuri de cuvinte.de mâncat (N-am nimic de mâncat. şi a numelor proprii din denumirile unor instituţii. din moment ce” şi odată cu „în acelaşi timp cu”. DESPĂRŢIREA LA CAPĂT DE RÂND13 Despărţirea numelor de instituţii cuprinzând abrevieri pentru nume generice sau nume proprii Se tolerează plasarea pe rânduri diferite a abrevierilor pentru nume generice (RA = regie autonomă. nu se despart la sfârşit de rând. examen.. demâncat (pop. ci se trec integral pe rândul următor numele proprii de persoane: Abd el-Kader.A. Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală.dr. aş mânca). precum şi ale componentelor lor.. indiferent de ordine: Roman |S.a. | Argeş.) „mâncare”.

Fac excepţie grupurile ortografice scrise cu cratimă (dintr-|un. Despărţirea cuvintelor în scris la capăt de rând nu se identifică cu despărţirea în silabe în sens fonetic. (caracterul analizabil este însă un lucru destul de relativ. un cuvânt ca obiect. În DOOM1 se preciza că unele cuvinte „formate” cunosc şi (nu doar exclusiv) o despărţire conformă cu structura lor morfologică. pe cât posibil.dr. într|ajutorare. Comunicare. ca variantă. de regulă. cod BS1190. 2+1. 14 Chiar dacă include o vocală propriu-zisă. În dicţionarul propriu-zis din DOOM1 însă. în asemenea cuvinte. ci doar cea „preferată”. trans-)”. examen. mf. este interdicţia de a lăsa mai ales la sfârşit de rând. 12 13 Normele actuale15 prevăd. De aici impresia greşită că. practic. şi despărţirea după pronunţare conformă cu regulile generale (de exemplu tran-salpin etc. „regulile bazate pe pronunţare” erau „tolerate”. Aceeaşi observaţie ca şi la locuţiuni. şi în cuvintele „formate”. atât despărţirea la capăt de rând după pronunţare – care este indicată acum pe primul loc –. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 valabilă pentru ambele modalităţi de despărţire (după pronunţare şi după structură). dar şi la început de rând o secvenţă care nu este silabă14. Astfel.univ. 8 credite. nefiind. ca în artr|algie. silabaţia morfologică ar fi fost singura admisă. Conform DOOM1. precum şi cu unele restricţii faţă de recomandările din DOOM1. într-|însa). Când utilizarea cratimei ar putea produce confuzii se foloseşte aici pentru a indica locul despărţirii bara verticală. de exemplu.) şi nu nu numai cea care se încadrează în categoria excepţiilor. Tehnici de relaţionare interpersonală. deci perfect posibile. nici măcar semianalizabil pentru majoritatea vorbitorilor). la care se recomandă însă. DOOM1 menţiona numai despărţirea morfologică: „transalpin (sil. deşi corect ar fi fost să se indice. . evitarea despărţirii. normele actuale nu mai admit despărţirile după structură care ar conduce la secvenţe care nu sunt silabe. cât şi despărţirea după structură – care este indicată acum pe locul al doilea.Victoria Moldovan. nevr|algic.Conf. la care „despărţirea […] care ţine seama de elementele constitutive atunci când cuvântul este analizabil sau măcar semianalizabil” era nu singura admisă. cum prevedea regula din DOOM1. care era mai puţin restrictivă.

Romar-ta/Rom-arta. drep-tunghi/drept-unghi. în dicţionarul propriu-zis s-a inversat ordinea în care sunt indicate cele două modalităţi de despărţire la capăt de rând pentru cuvintele analizabile şi semianalizabile (compuse sau derivate cu prefixe şi cu unele sufixe): prima este indicată despărţirea bazată pe pronunţare. al-tundeva/alt-undeva. nu şi limitele posibile între celelalte silabe): . ca şi pentru a pune în evidenţă familiile de cuvinte şi mijoacele de formare a acestora. la toate cuvintele în această situaţie.Victoria Moldovan. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Probabil că şi din acest motiv. examen. ambele posibilităţi. Spre deosebire de DOOM1.Conf. la unele examene şi concursuri. Dacă se urmăreşte să se vadă dacă elevii sau candidaţii cunosc silabaţia fonetică ori structura morfologică a cuvintelor. Compusele care păstrează grafii străine sunt supuse numai despărţirii după structura din limba de origine: back-hand. Ca urmare. 2+1. por-tavion/port-avion. despre/ de-spre. Se pot deci despărţi şi după structură cuvintele (semi)analizabile.compuse16: arterios-cleroză/arterio-scleroză. cod BS1190. cum s-a procedat uneori) nu este deci corectă. noul DOOM indică riguros.univ. a celor două despărţiri (chiar dublă pentru cea morfologică. formate în limba română sau împrumutate (în exemple se indică numai limita în discuţie. 8 credite. paro-nim/par-onim. despărţirea bazată pe analiza morfologică. Comunicare. Pronosport/Prono-sport. sinonim/sin-onim. Notarea diferită. întrebările ar trebui formulate explicit ca atare. . şcoala recomanda aproape exclusiv. iar pe locul al doilea despărţirea anumitor secvenţe după elementele lor constitutive. formaţiile cu -onim: o-monim/om-onim. În DOOM2 s-a inversat numai ordinea de preferinţă a celor două modalităţi de despărţire la capăt de rând – după pronunţare (care prezintă şi avantajul că pentru ea se pot stabili reguli formalizabile şi mai generale decât pentru despărţirea după structură) şi după structură.dr. Tehnici de relaţionare interpersonală. fără a o trece sub tăcere pe aceea care este mai puţin convenabilă sub un aspect sau altul. la cuvintele „formate”.

deoarece elementele componente sunt neînţelese sau neproductive în limba română. să îl despartă pe baza pronunţării (omonim. elemente de compunere sau fragmente de cuvinte dintre care cel puţin unul există independent şi cu un sens care corespunde celui din compus. des-calificat. su-blinia/sub-linia. s. 16 Din cuvinte întregi. a re-începe) la care cele două tipuri de despărţire coincid. V. . trans-bordare) sau cu sufixe (ca pustnic.derivate cu prefixe: anor-ganic/an-organic. ca în apendic|ectomie [apendičectomie]. Bucureşti. ban-crută. şi Dicţionarul general de ştiinţe ale limbii. să despartă cuvântul în cauză pe baza structurii lui morfologice (post-universitar. nestrămutat/nestrămutat.Conf. pur-sânge) sau derivate (precum contra-făcut. 15 . şi anume după structură. prospect. nu numai om-onim). a-brupt. '6Eormele actuale recomandă exclusiv despărţirea după pronunţare (a-borigen. Nu pun probleme acele compuse (ca bine-facere. clar-văzător. de-zechilibru/dezechilibru. abroga. nu neapărat postuniversitar). 8 credite. şi la cuvintele compuse (ca alt-fel. Editura Ştiinţifică.] sunt obligatorii”.stâlp-nic) cuprinzând anumite succesiuni de consoane care nu admit alte despărţiri.cuvinte compuse sau derivate şi locuţiuni: aducere-|aminte. examen. ori. Comunicare. La cuvintele scrise (obligatoriu sau facultativ) cu cratimă sau cu linie de pauză se admite – atunci când spaţiul nu permite evitarea ei – şi despărţirea la locul cratimei/liniei de pauză. o-biect. silabaţie: „Regulile morfologice nu [subl. 1997. Normele actuale nu mai admit însă nici despărţirile după structură care ar contraveni pronunţării. Tehnici de relaţionare interpersonală. ns. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Cf. cod BS1190. port-moneu) şi derivate cu prefixe (ca post-faţă. ast-fel. Cel care scrie are deci libertatea. inegal/ in-egal. adiacent. nes-tabil/ne-stabil. dacă o asemenea diviziune i se pare şocantă la cuvintele mai uşor analizabile. su-biect). nes-prijinit/ne-sprijinit. pros-cenium/pro-scenium. a-dopta. 2+1.v. Se indică o singură despărţire.-R.dr. laring|ectomie [larinğectomie]. atunci când nu recunoaşte sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvânt mai greu analizabil. ab-stract.derivate cu sufixe: savan-tlâc/savant-lâc. feld-mareşal. Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară. Este vorba de: .Victoria Moldovan.univ. . I.

aceasta nu înseamnă că şi adjectivele în cauză ar fi „neutre”. admite la feminin forme cu şi fără alternanţa o (accentuat) – oa.cuvinte compuse complexe: americano–|sud-coreean sau americano–sud|coreean.a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare: bleuul [blöul]. playboy-ul. formă de feminin: (metal) alcalinopământos. iar la plural (dacă au plural). . (foc) bengal. reflectând uzul persoanelor cultivate.care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: dandy-ul (nu dandiul). adjectivul/substantivul vagabond are femininul vagaboandă. nu vagabondă. hippy-i. gay-i. echivocă).Victoria Moldovan. hippy-ul. omoloagă/omologă (în timp ce la altele nu admite forme cu oa: barocă.grupuri ortografice scrise cu cratimă: ducându-|se.univ. cod BS1190.Conf. chiar dacă au la singular formă de masculin. 8 credite. dandy-i19. party-ul. story-ul. (barometru) aneroid. (substantiv) epicen17.dr. story-uri. alte dăţi fiind o locuţiune distinctă. . cum se indica în DOOM1. locuţiunea adverbială altă dată nu are plural. gay-ul. Unele adjective vechi şi mai ales neologice se folosesc numai pentru substantive de un singur gen. chiar când rezultă secvenţe care nu sunt silabe: dintr-|un (cazuri în care se recomandă însă evitarea despărţirii). 2+1. Locuţiuni adverbiale Deoarece locuţiunile adverbiale nu cunosc categoria numărului. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 . Câteva norme morfologice Adjective La unele adjective neologice. Se recomandă ataşarea fără cratimă a articolului la împrumuturile – chiar . în cazul celor referitoare la substantive neutre. norma actuală. examen. .împrumuturi neadaptate la care articolul şi desinenţele se leagă prin cratimă: flash-|ul. Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală. Articolul18 Articolul hotărât enclitic (singular şi plural) se leagă cu cratimă numai în împrumuturile neadaptate: . playboy-i. în ordinea de preferinţă analoagă/analogă.

/s. vestă”. nu dandysm. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Tehnici de relaţionare interpersonală. Substantivul Substantivele la care există ezitare în ce priveşte apartenenţa la genul feminin sau neutru. colind1 „colindat”. bască2 „lâna tunsă de pe o oaie. La unele substantive provenite din abrevieri există în prezent tendinţa de a le folosi nearticulat: O.a. o prietenă de-ale mele/de-a mea. 18 În DOOM2 s-a păstrat categoria articolului. şi singularul: un prieten de-ai mei/de-al meu.. zălog2 „garanţie”. examen.). inclusiv în cazul unor anglicisme ceva mai vechi. Bucureşti. cod BS1190. capitol”. (nu: O.. m. 148 se vorbeşte în asemenea cazuri de adjective defective „numai cu forme de neutru”. a. deşi în noua Gramatică a Academiei acesta nu mai este recunoscut ca parte de vorbire. norma actuală admite. Editura Academiei. Numeralul Normele actuale acceptă la femininul nearticulat al numeralului ordinal întâi postpus substantivului şi forma întâia: clasa întâi/întâia.-ul . dobândind sensul „de felul”) + pronume posesiv. În noua Gramatică a Academiei (GALR = Academia Română. m. Cuvântul. respectiv masculin sau neutru (cu implicaţii asupra formei lor de plural) se află în una din următoarele situaţii: 1. regionale sau populare) specializate pentru sensuri sau domenii diferite: a1 (literă) s. a2 (sunet) s. Gramatica limbii române. 2+1. itemul [itemul]. 8 credite. I. Rosetti”.N. a/a-uri. colind2/colindă (cântec).univ. În construcţia cu prepoziţia de (care şi-a pierdut sensul partitiv „dintre”. Comunicare. pl. pl.U./ONU a decis . colind2/colindă (cântec).. bască3 „limbă”. ambele admise ca variante literare libere: basc2/bască1 (beretă).U. zăloagă „semn de carte. 19 Dar derivatul dandism. zălog1 „arbust”. n. 2005).Victoria Moldovan. p.N. 17 2. basc3 „adaos la bluză sau jachetă”...dr. pe lângă plural. cuvinte de genuri diferite (dintre care unele învechite. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 nedaptate sub alte aspecte – care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română: gadgetul [gheğetul]. bluză. weekendul [uĭkendul]. scrise şi conform DOOM1 fără cratimă: westernuri ş..Conf. .

Victoria Moldovan. 2+1. Aceste substantive sunt împrumutate de română din engleză (unde media provine.-d. leva/levă. Cf. cu preferinţă pentru una dintre ele (indicată prima în Dicţionar): căpşuni/căpşune. g.-d. Poate exista ezitare în ce priveşte forma de plural (în cadrul aceluiaşi gen) la unele substantive feminine cu pluralul (şi genitiv-dativul singular nearticulat) în -e sau -i şi neutre cu pluralul în -uri sau -e. Folosirea lor ca feminine singular este în acord cu forma lor. din latină). 3.ambele forme sunt admise ca variante literare libere. maică2 „mamă”. g. lat. refăcut din forma moştenită tocmai pentru marcarea mai clară a opoziţiei de număr şi prin alternanţa t/ţ. Norma actuală admite noile singulare pe care unele substantive feminine cu rădăcina terminată în -l şi pluralul în -e şi le-au creat după modelul sofa. cicatrice/cicatrici. Unele substantive feminine omonime la nominativ-acuzativ singular au genitivdativul singular diferit: maică1 „călugăriţă”. . maicei/maicii/maichii. cu pluralul cleşti. maicii. Tehnici de relaţionare interpersonală. cafea. de un singur gen. art. şi cleşte masculin. în limba română. 8 credite. norma actuală optând pentru astru masculin. La unele nume proprii.univ. sanda (nu bretelă. normele actuale admit variante de flexiune: Ilenei/Ileanei. la aceste substantive. la feminin singular a unor plurale neutre latineşti la origine. examen. la rândul ei. sprânceană. Comunicare. 1. cu genitivdativul articulat (mass-)mediei: prin intermediul (mass-)mediei. nutrie. La substantivele mass-media şi media „presa scrisă şi audiovizuală” s-a admis folosirea ca feminin singular: (mass-)media actuală. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 3. SUPERCILIA > rom. cf. foarfecă feminin. Ea este în conformitate cu trecerea. ramificaţie rutieră”. cod BS1190.dr. Unele substantive feminine terminate în -a sau -ia în limba de origine şi-au creat (şi) o nouă formă nearticulată: cariocă. opţiunea normei actuale este una din următoarele: . sandală). Tendinţa distingerii între forma de singular şi cea de plural se concretizează în acceptarea de către norma academică a singularului cârnat (şi nu cârnaţ). sofale.Conf. art. cafele: bretea pentru sensurile „bentiţă de susţinere la îmbrăcăminte. 2.

8 credite. dar gagici. în uzul literar. eventual. dar fiind înlocuite în uzul general prin boli.Victoria Moldovan. numai în expresii (a băga în boale. s-a bazat pe faptul că: 1. poieni. şi anume: . în curs de adaptare. norma actuală a adoptat soluţii diferite. în general cu desinenţa -uri. Univers Enciclopedic. Tehnici de relaţionare interpersonală. căpşună avea pluralul căpşuni. playboy. în cazul mai multor astfel de substantive: fragi. şcoli. 2+1. 20 Academia Română. se înregistrează progresul. nuci. coarde/corzi. cod BS1190. La împrumuturile recente. remarci. cu altenanţele fonetice corespunzătoare: adidaşi. ţărănci. brokeri. ediţia a V-a. şcoale ş. al pluralelor în cauză. găluşte/găluşti (ca şi râpe/râpi). ţigănci) şi neutre precum seminare (seminarii nemaiavând sprijin într-un singular în -iu). formele de plural din sistemul multor substantive feminine au evoluat.a. roţi.încadrarea în modelul substantivelor româneşti. Acceptarea şi a pluralului în -i. legată . gay. nu există decât plurale în –i. a merge ca pe roate). atât pentru numele de pomi sau de tufe. Bucureşti.la cele neutre. treaptă” (ca şi chipie/chipiuri. alături de cel în -e.dr. lămâi.se admite o singură formă la unele substantive feminine (monede. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 cireşe/cireşi. dealeri. 2. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. respectiv niveluri/nivele „înălţime. rackeţi (ca în DOOM1 boşi).prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între . weekenduri [uĭkenduri]). de la desinenţa -e la -i. plurale ca boale. străzi. cât şi pentru numele fructelor acestora. în istoria limbii române. încă din Îndreptar20. coperte/coperţi. 1995. roate. peso. 3.la cele masculine – cu desinenţa -i. 11 .folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: dandy. supravieţuind.univ. bodyguarzi/bodigarzi. strade. ortoepic şi de punctuaţie. tuneluri/tunele). hippy. . rodii. itemuri [itemuri].Conf. piersici. prin formarea pluralului: . la două substantive de genul feminin nume de fructe: căpşuni şi cireşi. Îndreptarul ortografic. stadiu. trenduri [trenduri]. Comunicare. examen. 4. . .direct (fără cratimă) la cuvintele – chiar nedaptate sub alte aspecte – care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română: gadgeturi [gheğeturi]. gutui.

la fel a absolvi. BC înfoaie / înfoiază 139 / 11). în această ordine. Verbul Formele fără -ră. a îndruma (foste cu şi fără -ez. în această ordine.au devenit numai fără -esc a bombăni (fost numai cu -esc. în această ordine. „Variantele verbale literare libere: tendinţe în limba română actuală”.au devenit cu şi fără -esc.univ. examen. a dăinui (fost cu şi fără -esc. au fost recomandate ambele variante. în această ordine. Tratarea în DOOM2 a verbelor de conjugarea I cu sau fără -ez şi de conjugarea a IV-a cu sau fără -esc continuă în mare parte DOOM1. Comunicare.a. în acestă ordine. show-uri [şouri]) sau care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: party-uri. . storyuri.au devenit fără şi cu -ez. În principiu nu am intervenit în această chestiune foarte delicată decât atunci când am dispus de informaţii privind uzul formelor. BC bombăne /bombăneşte 119 / 17). în Aspecte ale dinamicii limbii române actuale.Conf. Editura Universităţii din Bucureşti. am optat pentru varianta dominantă. inclusiv pentru sensul „a termina un an/o formă de învăţământ”. a înjgheba (BC înjghebează / înjgheabă 62 / 82) ş. Blanca Croitor. iar când discrepanţa era flagrantă. în această ordine: a biciui (BC biciuie / biciuieşte 57 / . BC21 prosternă / prosternează 27 / 114) a devenit numai cu.la indicativ mai-mult-ca-perfect plural sunt învechite. 8 credite. 2+1. 57-76. a înfoia (fost fără şi cu -ez. 2002. 21 12 . cod BS1190.Victoria Moldovan. În cazurile în care acestea indicau un echilibru relativ între forme.au devenit numai fără -ez a ignora (BC ignorează / ignoră 2 / 147). a ţârâi (BC ţârâie / ţârâieşte 147 / 3).a se prosterna (fost fără şi cu -ez. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 scriere şi pronunţare (bleu-uri [blöuri]. BC îndrumează / îndrumă 6 / 141). Verbele de conjugarea a IV-a la care am intervenit asupra normării din DOOM1 se află în una din următoarele situaţii: . Tehnici de relaţionare interpersonală. p. Situaţia verbelor de conjugarea I la care am intervenit asupra normării din DOOM1 este următoarea: . .dr. ca şi a decerna. BC dăinuieşte /dăinuie 14 / 119).

cum şi între diversele dicţionare există deosebiri. Tehnici de relaţionare interpersonală.).). ci gagici. Nu există mijloace de memorare a formelor recomandate sau criterii pentru deducerea lor logică. 2+1. cu forţa. S-au păstrat cea mai mare parte a intrărilor din DOOM1.. DOOM2 arată că pluralul lui nu (mai) este gagice. congresmeni. Nu înseamnă că şi alte variante decât cele înregistrate în DOOM2 nu ar fi posibile şi. pop. iar genitiv-dativul singular articulat trebuie scris şi pronunţat gagicii. normarea priveşte numai scrierea şi flexiunea. a altei variante decât cea indicată în DOOM2 nu ar trebui penalizată.Victoria Moldovan. nu uzul. La asemenea verbe (unele provenite din onomatopee). 8 credite. BC biruie / biruieşte 50 / 78) ş. odicolon (înv. În cazul fluctuaţiei dintre formele sufixate şi cele nesufixate nu se poate impune.univ.).).) etc. În cazul unui asemenea cuvânt. pentru situaţiile în care este folosit în registrul căruia îi aparţine sau într-o operă literară. Modificări Prin intervenţii mai mult sau mai puţin punctuale operate în corpul dicţionarului sau modificat o serie de recomandări ale DOOM1: . adăugându-se indicaţii de uz la cuvintele care nu aparţin limbii literare actuale: a aburca (pop.. folosirea.dr. numai de dragul coerenţei.). rar). baboşă (reg. cod BS1190. antidumping [(anti)damping]. iactanţă (livr. lucrurile nu pot fi încă tranşate definitiv şi într-un mod care să satisfacă sentimentul tuturor vorbitorilor. examen.scrierea şi/sau pronunţarea unor împrumuturi: dumping. a birui (fost numai fără -esc. Comunicare. pl. nu [(anti)dumping]. colonelă (înv. ALTE INTERVENŢII ÎN DICŢIONARUL PROPRIU-ZIS Indicaţii de uz Inventarul DOOM2 conţine peste 62. din păcate.000 de cuvinte. babaros (arg. cnocaut. . fiind necesară consultarea DOOM2. Faptul că un cuvânt precum gagică (care s-a extins în limbajul familiar) figurează în DOOM (încă din prima ediţie) nu înseamnă că el ar fi fost „adoptat ca normă academică” şi că ar fi devenit „oficial”.a. în cazurile de dubiu. categoria formaţiilor cu -men împrumutate din engleză sau din franceză (care nu mai sunt scrise cu -man): congresmen.. făcând parte mai curând dintre variaţiile de uz decât dintre abaterile de la o normă categorică. gagică (fam. knockdown [knocdaǔn/nocdaǔn] şi knockout [knocaǔt/nocaǔt]. neconfirmată de uz.Conf. o coerenţă. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 65). nu cnocdaun.

. tenismenă. recordmeni. fiică. magaziner. recomandând (numai) acciză. tenismen. . . luminător. israelian. formate în româneşte) etc. a dăula. abrudencii. lebărvurst. dizeuză –. unele forme ca variante literare libere: astăreală / astereală. garafă. persoana I singular. luminator. a dehula.s-au eliminat unele forme sau variante. corijent / corigent. nu (şi) acciz. persoana a III-a plural. de-andăratele.dr. machieur. forma (să) continui (nu (să) continuu).univ. cât şi la cuvinte mai noi. g. dizeur. chemoterapie. art.a. Tehnici de relaţionare interpersonală. a fonda. chermeză. delco / delcou. crenvurst. ziler etc. as-noapte. becisnic / bicisnic. ca şi la persoana a II-a singular.-d. mărfar. a dispera. . . după modelul unor verbe în -ia (ca a apropia). la indicativ şi conjunctiv prezent. neart. 13 maseuză – ca şi cozeur. machieză. luminiscent / luminescent. machior. marfar. carafă.s-au considerat (formal articulate şi) de genul masculin (nu neutru. conteiner. 2+1. conform normei actuale. pl. maseur.unele forme flexionare: . zilier. . crenvurşt. fiică [fĭică]. astm. chimioterapie.Conf. 8 credite. astmă. misadă. diseară / deseară. Comunicare. azinoapte. container. examen. de dansuri populare. a formei nearticulate şi a flexiunii: abrudeanca (dans). masor. muschetar / muşchetar. de-andăratelea.a mirosi are la indicativ prezent.. de jocuri ş. tenismeni (cf.s-au admis. lebervurşt. picromigdală. polologhie / poliloghie. magazioner. atât la cuvinte vechi. şi femininele recordmenă. chimiluminiscenţă / chimioluminescenţă. tumoare / tumoră. chermesă.a continua are. cearşaf / cearceaf.. cod BS1190. pricomigdală. mesadă. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 recordmen. pieptăn / pieptene. a funda. cum este . abrudeancă.s-a admis existenţa la unele nume compuse de plante şi de animale. forma (ei) miros (nu (ei) miroase). pl.Victoria Moldovan. a despera. filosof /filozof. fierăstrău / ferăstrău. machieuză. izraelian.

.s-a admis. Înălţimea Voastră etc. .s-a schimbat încadrarea lexico-gramaticală a unor cuvinte: -sunt considerate locuţiuni pronominale de politeţe22 (şi nu secvenţe formate din substantiv + adjectiv pronominal posesiv sau pronume personal în genitiv) tipurile Domnia Ta.s-au respectat..univ. nu numai masculine: bâlbâilă s.uite este considerat interjecţie.. cu persoana a II-a: Excelenţa Voastră veţi fi primit de preşedintele ţării. hisp(anisme) etc. . . prevederile sistemelor internaţionale obligatorii/normelor interne stabilite de profesionişti: watt-oră cu pl. pentru numele şi simbolurile unităţilor de măsură. dar şi din franceză. Adăugiri S-au adăugat cca 2. n. sunt socotite compuse. (considerate. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 cuvântul de bază). . dealer. waţi-oră. (re)intrate în uz..a. hacker. de autorii DOOM1 îmbinări libere şi de aceea neinclus în dicţionar). probabil. wattore. deşi formaţiile sunt analizabile. m. de ex.a. degeţel-roşu. printre altele. .împrumuturi din latină şi din diverse limbi moderne. deoarece acordul predicatului cu aceste secvenţa folosite ca subiect nu se face cu persoana a III-a. airbag. ca şi viţă-de-vie ş. Comunicare. adv. fr(anţuzisme). jacuzzi.. ci cu persoana la care se referă. m. marcate ca angl(icisme). ca în cazul substantivelor. . gay. nu wattoră. majoritatea din engleză.: acquis.500 de cuvinte: . existenţa unor forme de singular la nume de popoare vechi (alobrog). advertising. curriculum.. alese (pe ~) loc. spaniolă etc. şi nu formă verbală23 ş. cod BS1190.a.dr. de specii animale şi vegetale (acantocefal) ş. Tehnici de relaţionare interpersonală.s-a considerat că substantivele provenite din verbe la supin nu au în general plural şi s-au tratat separat locuţiunile formate de la ele: ales s..„epitetele” referitoare la persoane au fost considerate de ambele genuri. 8 credite. pl. cool. macho.Conf. numele de plante sau de animale compuse de tipul acul-doamnei (plantă) s. .Victoria Moldovan. examen.. trend etc. art. 2+1. Excelenţa Voastră. item. rău-platnic.. broker. şi f.bun-platnic.

dacă folosirea lor nu poate fi împiedicată.a. . anglo-normand..cuvinte provenite din abrevieri: ADN ş. acvplanare. – alături de complet. 213. giardia.derivate de la nume de locuri româneşti (albaiulian. 2+1. albargintiu. p. metaloplastie. politolog. nu trebuie interpretată ca o recomandare a tuturor acestora. Comunicare. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. 23 Cf. teleconferinţă.nume proprii cu care trebuiau puse în legătură substantive comune înregistrate în . ocluziune. 8 credite. etc. ocluzie.a. papua. ignorării problemei – care lasă loc greşelilor – îi sunt preferabile înregistrarea formelor corecte din limba de origine şi sugerarea căilor pentru posibila lor adaptare la limba română. cod BS1190. dar şi locuţiuni. 14 . negruvodean). invar. repertoriu. .. preaderare.univ. şi GALR. Viitorul va decide care dintre aceste cuvinte vor rămâne.compuse absente din DOOM1: à la.Victoria Moldovan.. dar care. mental. aeroportuar. de la nume de state (srilankez) şi alte derivate care pun probleme (shakespearian/shakespeareian) ş. emisie..a. sociocultural. şi care vor dispărea. a exînscrie. invar. asemenea atâtor împrumuturi mai vechi.cuvinte existente în limba română. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Includerea în DOOM2 a unor împrumuturi recente neadaptate. extra adj. heliomarin. alaltăieri-dimineaţă. alb-negru. Ea se bazează pe ideea că.dublete ale unor cuvinte existente în DOOM1: compleu. a tracta. fricţiune. şi sub ce formă anume. blocstart. cronofag.. lipseau din DOOM1 (unele intrate în limbă sau devenite uzuale după elaborarea acestuia): . azi-mâine ş. aurolac. 679-680. electrocasnic. primoinfecţie. mâinedimineaţă. frecţie. policalificare. mai ales angloamericane. 22 În GALR. neocomunism. aeroambulanţă.. a se autoacuza. mintal. invar. super adj. neoliberal.dr. . . gastroenterolog.Conf. . ultra adj.a accesa. p. repertoar ş. proamerican. autocopiativ. dublu-casetofon. papuaş. emisiune. sunt numite îmbinări locuţionale. din diverse motive. iar unele dintre ele ţin de o modă ce poate fi trecătoare.a.

Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 dicţionar: Acropole faţă de acropolă ş. Ioana Vintilă-Rădulescu ioanar1@rdslink. lui Artemis.a.nume proprii care fuseseră normate în anexele la DOOM1 sub o formă susceptibilă de amendări: Artemis.-d. Comunicare. 8 credite. examen. cod BS1190.dr. nu Artemidei ş..ro .grupuri de cuvinte omofone cu cuvinte compuse: de sigur.a. . 2+1. . pentru care am recomandat g.univ.Conf. nici un(ul) etc. Tehnici de relaţionare interpersonală.Victoria Moldovan..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful