P. 1
Comunicare.tehnici de Relation Are

Comunicare.tehnici de Relation Are

|Views: 122|Likes:
Published by Beatris Pîrvu

More info:

Published by: Beatris Pîrvu on Nov 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen.

Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010

CUPRINS

I. INFORMAŢII GENERALE........................................................................................2 Date de identificare a cursului........................................................................................2 Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite...........................................................................2 Descrierea cursului.........................................................................................................3 Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs.............................................................3 Materiale bibliografice obligatorii.................................................................................3 Materiale şi instrumente necesare pentru curs...............................................................4 Calendar al cursului........................................................................................................4 Politica de evaluare şi notare..........................................................................................5 Elemente de deontologie academică..............................................................................5 Studenţi cu dizabilităţi....................................................................................................6 Strategii de studiu recomandate.......................................................................................6 II. SUPORTUL DE CURS Cuprins ...............................................................................................................................7 Modulul I: Evoluţia limbii române, de la formare până la începutul mileniului III............ 8 Modulul II: Limba română - instrumente esenţiale de lucru: gramatici, dicţionare;......23 Modulul III: Limba, norma, uzul ...................................................................................27 Modulul IV: Probleme de comunicare..........................................................................44 III. ANEXE.......................................................................................................................54 Bibliografie........................................................................................................................54 Articole in extenso ………………………………………………………………………55

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010

I. Informaţii generale
Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Victoria Moldovan Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 016 Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5845 Fax: 40 + 0264-41.25.70 E-mail: vimold@yahoo.com Consultaţii: miercuri, 10-12 Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală Codul cursului: BS1190 Anul, Semestrul: Anul I, Semestrul 1 Tipul cursului: obligatoriu [Pagina web a cursului]

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Cursul Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală îşi propune să dezvolte abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi de utilizare a unor tehnici de relaţionare personală care să faciliteze comunicarea profesională; participarea studenţilor la acest curs nu necesită cunoştinţe speciale şi nici nu le creează dificultăţi, indiferent de pregătirea lor educaţională anterioară. Descrierea cursului Cursul Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală are un scop teoretic şi practic, vizând, pe de o parte, informarea studenţilor despre etapele mai importante din evoluţia limbii române, despre transformările mai vechi, dar şi despre cele foarte actuale, ca bază a comunicării verbale şi a relaţionării interpersonale în limba română. Pe de altă parte cursul urmăreşte iniţierea studenţilor în practici de comunicare utile pregătirii lor profesionale. Tehnicile de relaţionare interpersonală vor avea în vedere atât comunicare verbală – scrisă şi orală – cât şi comunicarea nonverbală. În comunicarea scrisă (de la cuvânt la discurs) vom urmări organizarea textului, cu accent pe elementele care îi asigură acestuia coerenţă şi coeziune. Comunicarea orală se va centra pe: ascultarea activă, strategiile conversaţionale, strategiile de politeţe. Abordând rolul nonverbalului în comunicare sau “dimensiunea ascunsă a comunicării” vom semnala importanţa acestei componente din perspectiva diferenţelor culturale. Obiectivele urmărite: utilizarea corectă a limbii române, evitarea unor capcane ale limbii actuale, dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţii de exprimare scrisă şi orală, o comunicare interpersonală adecvată diferitelor registre lingvistice. Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs Cursul Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală îmbină două modalităţi de învăţare pentru a asigura o mai bună pregătire a masteranzilor. Pe de o parte, masteranzii au posibilitatea să participe la întâlnirile stabilite conform programului şi să audieze prelegerile pe tematica specificată, urmate de discuţii cu titularul de curs, menite să exemplifice şi să clarifice conceptele şi noţiunile teoretice prezentate. Pe de altă parte, masteranzii vor fi stimulaţi să ia parte la un proces de învăţare activă, prin implicarea lor

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 în elaborarea unor teme, bazate pe propriile observaţii referitoare la felul „cum vorbim” sau la modul în care „ni se vorbeşte”. Materiale bibliografice obligatorii 1. Dicţionarele de bază ale limbii române (DEX, DLR, Dicţionar de neologisme, Dicţionar de sinonime) 2. Lucrări normative ale Academiei Române (Gramatica, DOOM) 3. Gligor Gruiţă, Moda lingvistica 2007: norma, uzul şi abuzul, Editura Paralela 45, 2006
(Cartea se găseşte atât în librării, cât şi la BCU. Este scrisă într-un stil plăcut, iar exemplele culese din presă sunt edificatoare pentru felul în care se vorbeşte limba română)

4. Ioana Vintilă-Rădulescu, CE E NOU ÎN DOOM
(Articolul vă va edifica asupra celor mai importante schimbări normative aduse de Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia 2005; în anexă veţi găsi articolul.)

5. Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică /Influenţe/Creativitate, BIC ALL, Bucureşti, 2007 6. R., Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001.
(Cartea poate fi consultată la BCU; este acccesibilă pe Internet).

7. http://www.cna.ro/Rezultatele-monitoriz-rii-privind,2392.html 8. Vezi articolele in extenso din Anexa
{Aici pot fi găsite observaţii referitoare la greşelile de exprimare prezente în emisiunile de radio şi TV. Cf. Rezultatele monitorizării Rezultatele monitorizării privind calitatea limbii române la posturile de radio şi televiziune (20.05 – 20.06.2009)}

Materiale şi instrumente necesare pentru curs Realizarea cursului Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală nu necesită instrumente speciale, el se bazează pe metode şi procedee expozitive: expunerea problemelor teoretice; analiza exemplelor; explicaţia şi argumentarea; metode şi procedee bazate pe dialog: conversaţia, problematizarea; studiul de caz. Modalitatea de desfǎşurare a seminarelor este interactivǎ şi se bazeazǎ pe lucrǎrile practice propuse studenţilor. Aplicaţiile vor urmări practicile nerecomandate / greşite din discursul cotidian, cu explicarea diferitelor tipuri de greşeli şi cu indicarea formelor recomandate/corecte. Accesul studenţilor la Internet, în afara orelor de predare, este necesar pentru a-şi procura o parte a bibliografiei şi unele materiale ilustrative.

studenţii vor trebui să parcurgă bibliografie indicată în cadrul acestui silabus. Studenţi cu dizabilităţi . . Parcurgerea bibliografiei Norma şi uzul. Exemple de plagiat: . Tehnici de relaţionare interpersonală.conspectarea unor surse bibliografice fără citirea prealabilă a acestora (copierea unor conspecte făcute de alţii).dr. Comunicare.univ.susţinerea unui examen scris a cărui pondere este de 70% în nota finală. . examen.realizarea proiectului de cercetare de către o altă persoană. Elemente de deontologie academică Plagiatul este o problemă serioasă şi este pedepsită cu asprime. cu o pondere de 30% din nota finală. 2+1.copierea parţială sau totală a unui proiect de cercetare. iar alta practică. 8 credite. Un proiect care se constituie în mare parte din compilarea unor idei ale unor autori. stilistice) . Tehnici de relaţionare interpersonală are în vederea următoarele aspecte: .copierea unui proiect de cercetare de pe internet şi răspândirea acestuia şi în rândul altor masteranzi. a cărui simplă parcurgere nu este suficientă pentru promovarea examenului. neavând o contribuţie proprie din partea masterandului va fi notat cu un calificativ inferior. .Conf. În vederea promovării examenului cu o notă satisfăcătoare. de corectare şi explicare a unor greşeli de exprimare (gramaticale. Noutăţile din DOOM 2005 Parcurgerea bibliografiei precizate în vederea susţinerii examenului desfăşurare Va fi comunicat ulterior Va fi comunicat ulterior Politica de evaluare şi notare Modalitatea de notare a masteranzilor pentru disciplina Comunicare. Studenţii trebuie să ştie că silabusul de faţă reprezintă un suport minimal.Victoria Moldovan. cod BS1190. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Calendar al cursului Activităţi Întâlnire Activităţi didactice Examen final Tematica abordată Responsabilităţile Locul de masteranzilor Corectitudinea lingvistică.elaborarea unui portofoliu pe teme stabilite de titularul de disciplină. Examenul va fi structurat pe două părţi: una va fi alcătuită din întrebări care vor acoperi întrega materie predată masteranzilor. Tematica şi rigorile de redactare a portofoliului vor fi aduse la cunoştinţa masteranzilor în cadrul primei întâlniri stabilite să aibă loc cu aceştia. Orice student care este prins că plagiază se poate aştepta să îi fie anulată munca şi să se întreprindă măsuri disciplinare din partea conducerii facultăţii. Masteranzii pot să citeze surse bibliografice alcătuite din reviste sau cărţi cu condiţia ca respectivele surse să fie identificate şi prezentate în cadrul proiectului de cercetare.

indicată în silabus şi pe alte surse bibliografice. putând primi lămuririle necesare în de maxim 48 ore de la primirea mesajului. Comunicare. menţionată la începutul acestui silabus. titularul de curs îşi manifestă disponibilitatea de a comunica cu studenţii prin intermediul poştei electronice.Conf. 8 credite. Tehnici de relaţionare interpersonală. studenţii trebuie să ţină cont de următoarele recomandări privind studiul individual. Fără un efort personal. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 În vederea oferirii de şanse egale studenţilor afectaţi de dizabilităţi. nu există performanţă. Este recomandat ca studiul să se bazeze pe o bibliografie minimală.Victoria Moldovan. Aceştia vor putea adresa întrebările lor legate de tematica cursului Comunicare. Participarea la discuţii şi analize pe marginea temelor indicate spre studiu este în beneficiul studenţilor. cod BS1190.dr. indicate punctual la fiecare temă. precum şi de activităţile colective realizate în cadrul cursului: 1. 2. 2+1. Strategii de studiu recomandate Pentru a obţine performanţa maximă. 3. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală pe adresa de email a titularului de curs. .univ.

8 credite. Comunicare.univ. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 II. Unitatea de curs 1: Conceptul de normă în exprimarea scrisă şi orală. examen. “reromanizarea” din sec.Victoria Moldovan. Unitatea de curs 1: Limba şi funcţiile ei. 2+1. Unitatea de curs 2: Instrumente esenţiale de lucru: gramatici. maghiară Unitatea de curs 3: Modernizarea limbii române. Influenţele neoromanice. elementul slav.dr. Anexe BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ A CURSULUI ARTICOLE IN EXTENSO .al XIXlea. de la formare până la începutul mileniului III Unitatea de curs 1: Formarea limbii române : elementul latin. dicţionare. uzul . Norma limbii literare Unitatea de curs 2: Încălcări ale normei ortografice şi ortoepice în româna actuală Unitatea de curs 3: Încălcări ale normei morfologice Unitatea de curs 4: Încălcări ale normei sintactice Unitatea de curs 5: Încălcări ale normei lexicale Secţiunea a II-a Modulul IV: Probleme de comunicare şi relaţionare interpersonală III. Unitatea de curs 4: Limba română actuală – secolul XX Unitatea de curs 5: Limba română actuală – libertatea prost înţeleasă Modulul II: Limba română . Suportul de curs Secţiunea I Modulul I: Evoluţia limbii române. dicţionare generale şi de specialitate Modulul III: Limba.instrumente esenţiale de lucru: gramatici. norma. cod BS1190. îndreptare. elementul autohton. greacă. Unitatea de curs 2: Principalele influenţe exercitate asupra limbii române : influenţa turcă.Conf. Tehnici de relaţionare interpersonală.

Pannonia de sud.După numai 165 de ani de colonizare efectivă. Cunoaşterea şi înţelegerea transformărilor permanente din limbă Unitatea de curs 1: Formarea limbii române: elementul latin. p. 8 credite. Dacia a fost cucerită de romani şi inclusă în marele şi prestigiosul imperiu. după războaiele din 101-102 şi 105-106. şi romanizarea ei. cuprinzând provinciile dunărene romanizate (Dacia. lăsând provincia la discreţia migratorilor. Tehnici de relaţionare interpersonală. din momentul pătrunderii limbii latine în aceste provincii şi până în zilele noastre. iar asimilarea slavilor • Elementul latin. Comunicare. DE LA FORMARE PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III Obiective 1.Conf. 77. stăpânirea romană s-a retras la sudul Dunării. implicit. 1968. examen. societate. limbă 4. elementul slav. ILR. Romanizarea Daciei este considerată ca punctul de plecare în formarea limbii române. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 MODULUL 1:EVOLUŢIA LIMBII ROMÂNE. în care limba băştinaşilor a avut importanţa sa. Cunoaşterea principalilor factori care au determinat/determină evoluţia limbii române 3.univ. Dar procesul de formare a fost unul de lungă durată. Moesia superioară şi inferioară). Buc. „Limba română este limba latină vorbită în mod neîntrerupt în partea orientală a Imperiului Roman. Rosetti.Victoria Moldovan. Definiţia limbii române.” A. cod BS1190. Colonizarea Daciei înseamnă. dar cu toate încheirea lui are loc numai după . Colonizarea Daciei s-a făcut cu populaţie din toate provinciile romane „ex toto orbe romano”. In sec II. Dardania. Înţelegerea interdependenţei dintre istorie. aflat la apogeul său.dr. 2+1. elementul autohton. Familiarizarea studenţilor cu principalele concepte utilizate în descrierea diacronică 2. Formarea limbii române.

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 acestea, limba latină a rămas definitiv în Dacia, din ea dezvoltându-se o limbă neolatină, româna. Acest mister (O enigmă şi un miracol, după formularea istoricului G. Brătianu) al unei limbi neolatine care supravieţuieşte într-o mare slavă, a dat subiect de dezbateri numeroaselor generaţii de istorici români şi străini, şi a stat la baza aşa numitei teorii „migraţioniste” a poporului român. Cum noi analizăm aici limba, vom remarca, fapt incontestabil azi, existenţa unui număr de elemente latine (aproximativ 2000) pe care latina le-a transmis în toate limbile romanice. Dintre acestea vreo 500 sunt panromanice, adică sunt comune tuturor limbilor romanice (prepoziţii şi conjuncţii, că, cu, de, în, nici, pe, adverbe: când, ieri, mai, nu, unde, pronume, alt, care, ce, eu, meu, noi, nostru, tu voi, numerale 1-10, mie, verbe: a avea a fi, a vrea, a sta. Termeni referitori la îmbrăcăminte, podoabe: cămaşă, a coase, fir, inel, alimente şi alimentaţie: carne, cină, a coace, făină, pâine, sare, vin, locuinţă: casă, masă, fereastră, perete, poartă, cer şi atmosferă:cer, lună, stea, vânt, soare, ploaie, nea, pământ: apă, argint, aur, câmp, lac, mare, munte, pământ, piatră, vale,floră şi faună, agricultură: floare, grâu, iarbă, lemn, bou, cal, capră, iepure, lup, ou, peşte, vacă,a ara, a culege, a semăna, a mulge, păstor, fân, furcă, transport: car, a aduce, a muta, a trage, roată, armată: arc, armă, săgeată, a învinge,cultură şi societate: carte (scrisoare), a cânta,joc, a scrie,a cumpăra, domn, lege, preţ, vecin, terminologia creştină: a ajuna, înger, păcat, Paşte, biserică, a boteza, cruce, a cumineca, rugăciune.Terminologia referitoare la om, corp, sex, vârstă, familie: barbă, cap, frunte, limbă, nas, ochi, păr, ureche, coastă, braţ, deget, femeie, om, fiu, fiică, socru etc. Aproximativ 100 de cuvinte de origine latină se găsesc numai în română: ajutor, cântec, creştin, a ierta, împărat, întâi, a legăna, lingură, ospăţ, oaie etc., aşa cum există circa 200 de cuvinte panromanice cu excepţia românei, absenţa lor se justifică din motive extralingvistice: abandonarea unor îndeletniciri (navigaţia-luntre), numele obiectelor de lux în condiţiile rusticizării (purpura, lampa). Elementul autohton sau substratul îl formează totalitatea elementelor pătrunse în latină din limba populaţiei cucerite, care a adoptat limba cuceritorilor.

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Substratul traco-dac nu a fost capabil să influenţeze major, să modifice esenţa latină a limbii noastre (asa cum nici substratul celtic, iberic sau ligur nu au modificat esenţa latină a limbilor respective). Pe baza asemănărilor cu albaneza se presupune ca aproximativ 130-140 de cuvinte ne-au rămas de la daci. Este vorba despre termeni referitori la natură: configuratia terenului, apă, vegetaţie, faună: groapă, mal, măgură, baltă, pârâu, brad, copac, mazăre, mărar, brusture, coacăză, ghimpe, mugure, sâmbure, strugure, măgar, mânz, ţap, viezure, murg, balaur, şopârlă, barză, cioară, pupăză. • Elementul slav, superstratul slav este definitoriu pentru formarea limbii române, constituie principalul element de individualizare a limbii române în raport cu celelalte limbi romanice. Slavii au apărut în zona de sud-est a Europei, atraşi de bogăţiile Bizanţului, în secolele al V-lea şi al VI-lea. Prăbuşirea Imperiului Roman (602) a fost factorul favorizant al pătrunderii lor masive în sudul Dunării, unde au întemeiat state slave, iar din sec. IX, prin intermediul bisericii slavone au reuşit să slavizeze elementul romanic. Dacia care fusese abandonată cu mult timp înainte şi fusese lăsată pradă migratorilor nu mai era atât de tentantă, aşa că numărul slavilor rămaşi aici a fost mai mic, asimilarea lor de către băştinaşii romanizaţi fiind posibilă. Asimilarea slavilor a fost un proces de durată (sec. VVIII) şi a lăsat urme serioase în limba română. Aşa cum am menţionat şi in cazurile precedente, şi aici faptele de vocabular sunt cele mai evidente şi provin din multe sfere lexicale, ca, de exemplu, substantive şi verbe din sfera îndeletnicirilor: bici, brazdă, brici, ciocan, clei, cleşte, coş, cumpănă, plug, război (de ţesut), sită, a citi, a clădi, a cosi, a croi, din cea a plantelor şi animalelor: bujor, podbeal, ştei, pelin, coajă, cocoş (găină-lat), lebădă, râs, sentimente: drag, a iubi, scump, familie: nevastă, babă, societate: boier, ceată, medicină: boală, leac, adjective ca bogat, sărac, ciudat, cinstit, verbe de bază: a vorbi, a coborî, a clipi, a hrăni, termeni abstracţi: prilej, pricină, vrajbă etc, sistemul de numărare de la 11-20 şi substantivul sută. Sufixe ca –eală (iuţeală, răceală), -enie (ciudăţenie, sfinţenie, cuminţenie), -iş (aluniş, luminiş) sau unele prefixe: ne- (necinstit), prea- (preabun, preacinstit). Despre limba română se poate vorbi

Conf.univ.dr.Victoria Moldovan, Comunicare. Tehnici de relaţionare interpersonală, cod BS1190, 8 credite, 2+1, examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 numai după ce a avut loc asimilarea slavilor, un proces lung, plasat între sec.VVIII. Protoromâna sau româna comună. Se presupune că la începuturile limbii române, exista o mare comunitate (situată la nordul şi sudul Dunării) de vorbitori cu particularităţi specifice, care ulterior s-au dezvoltat în 4 dialecte: unul nord-dunărean, dialectul dacoromân (devenit limbă naţională, limba română) şi 3 dialecte suddunărene: aromân (cel mai bine păstrat şi reprezentat de grupuri etnice din Macedonia şi Grecia), meglenoromân şi istroromân (pe cale de dispariţie). Nu se poate preciza care a fost data despărţirii dialectelor (sec.X –XII). Faptul că numai dacoromâna are influenţe maghiare, pledează pentru ideea că protoromâna a existat anterior instalării ungurilor în Transilvania. Unitatea de curs 2: Principalele influenţe exercitate asupra limbii române : influenţa turcă, greacă, maghiară Influenţele străine, determinate de condiţiilor istorice, politice, economice sau culturale, s-au manifestat asupra limbii române, în diverse forme, de-a lungul întregului mileniu al II-lea, dar ele sunt sesizabile şi în etapa actuală de dezvoltare a limbii române. Le vom menţiona, succint, pe cele mai importante. • Elementele maghiare au pătruns în limba română ca urmare a contactului cu ungurii. Acestia s-au aşezat în Pannonia, fosta provincie romană, de unde în sec.al X-lea/XI-lea au cucerit Transilvania. Ca reacţie firească a acestui contact, în română au intrat aproximativ 150 de cuvinte din domenii diverse: a ademeni, a alcătui, a bănui,a bântui, a cheltui, fel, gingaş, gând, hotar, oraş, vamă etc. Sufixele de origine maghiară –aş/-eş (ceteraş, trupeş), -ău (mâncău), -işag/-şug (furtişag, vicleşug) au aceeaşi vechime. In limba română există şi influeţe mai noi şi multe manifestate doar în Transilvania. Fenomenul împrumuturilor se manifestă şi în sens invers, dinspre română spre maghiară (berbece, cioban, fecior, plăcintă).

bursuc.Victoria Moldovan. fiind vorba de termeni administrativi. odaie. cazanie. Cel mai vechi strat a pătruns în latina dunăreană. traistă). În perioada premodernă din slavonă au intrat în limba română termeni de specialitate. zapis. juridici comerţ.fidea. arpagic.Chiar şi unele cuvinte romanice (bezea < fr. au un statut special. mâncare. ieftin. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 • Elementele greceşti. episcop. Al treilea strat este cel mai bogat. Un fapt semnificativ. Tehnici de relaţionare interpersonală. ciorap. Un rol important în apariţia scrierii (sec. sarma. sclifosi. oleacă. Lache. fiind detectabile etape de pătrundere.Conf. a părăsi. Neologismele turceşti şi cele greceşti. protipendadă. Sextil Puşcariu remarcase că evoluţia diferită a românei s-a datorat şi faptului că „am rămas . prezente şi ele în română. dar şi din lezicul uzual: anafora. meserii. trei straturi. fiind cunoscute şi utilizate de „protipendada” vremii respective. vornic. pravilă. intrate în limba română mai ales între 1770-1820. Tache) provin din neogreacă.-isi. 2+1. Al doilea strat provine din greaca bizantină (greaca era limba oficială a Imperiului Roman de Răsărit). ciorbă. halva.XIII) l-a avut biserica. greşeală. care au împestriţat limba română în perioada fanariotă. scrierile bisericeşti erau în această limbă. pătlăgea. au dispărut odată cu perioada respectivă. Cele mai vechi influenţe datează din sec. azi peiorativ. neogreacă. medicină. cod BS1190. prisos). 8 credite. • Elementele turceşti au contribuit şi ele la îmbogăţirea limbii române. iad etc. voie. în epoca „fanariotă”. folos. salcâm. a sosi). destul de multe. tavan. dulgher. spital. duh.dr. saltea. cu urmări importante pentru limba română. Unele sufixe ca -ez (englez. plimbarisi) sau -ache (Mache. basma. probabil deodată cu produsul respectiv. post. a izbăvi. rai. dovleac. samsar. XV-XVI. pomană. plante şi animale:dulap. cântar. sau verbe (a lipsi. ( fandosi.ca: evanghelie. amanet. Interesant este ca ele sunt mai ales substantive. lehuză.univ. de vechimi diferite. plicticos. stolnic. Comunicare. îl constituie scrierea în limba română. intre sec VII-XV (1453). termeni referitori la casă. catâr etc. francez). îmbrăcăminte. Limba de cult fiind slavona. nostim. dud. Din această perioadă avem termeni din domeniul comerţului (arvună. simandicos etc. cuvinte din greaca modernă. pungă. din biserică sau administraţie. cearceaf. baiser) au pătruns prin greacă. obiecte (călimară. ispită. a sfinţi. examen. de unde au intrat în română (lipsesc din celelalte limbi romanice). a molipsi.

mai cu . răspândesc ideea de romanitate. dar va trece aproape un secol de frământări şi încercări până când alfabetul latin va fi general acceptat şi se va impune în cultura română din toate provinciile. Prima scriere în română (Scrisoarea lui Neacşu.370). greco-catolicismul a contribui în mod categoric la modernizarea şi schimbarea atitudinii faţă de limba română. Comunicare. dar o lasă în mâna turcilor prin pierderea luptei de la Stănileşti (1711). În ambele ţări se instalează domniile fanariote. Pentru propăşirea culturală a neamului. Gheorghe Şincai. Transilvania îşi căuta un aliat în biserica catolică. Tinerii greco-catolici. Petru Maior sunt cei care au adus primele elemente de occidentalizare a limbii române şi au contribuit la deşteptarea ideii naţionale. Tehnici de relaţionare interpersonală. scriu istorie.Victoria Moldovan. tipăresc gramatici se preocupă de predarea limbii române (vezi Elementa linguae dacoromanae sive valahicae). • Rolul Şcolii Ardelene. cod BS1190. Influenţele neoromanice Modernizarea românei la sfârşitul sec. după decapitarea întregii familii a lui Constantin Brâncoveanu (1714). graţie scrierii sale. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 în curs de multe veacuri cu faţa întorşi spre Orient” (p. 2+1. Samuil Micu.univ.Conf. scriu şi literatură şi ştiinţă în limba română. şcoli care vor da roade spre sfârşitul sec. Orientarea spre şcolile din apus. al XIX-lea se datorează condiţiilor istorice concrete. întorşi de la şcolile occidentale. “reromanizarea” din secolul al XIX-lea. • Rolul contextului istorico-politic şi cultural. Unitatea de curs 3: Modernizarea limbii române. dar şi cele din sec XVIII şi începutul sec XIX. edificată în 1701. Aceeaşi era şi soarta Munteniei. 1521) este cu caractere chirilice. 8 credite. al XVIII-lea şi începutul sec. • Influenţa culturilor (romanice) occidentale s-a făcut tot mai prezentă în cultura românească o dată cu secolul al XIX-lea. examen. aducând şcoli pentru românii ardeleni. Secolul „luminilor” găseşte româna în situaţii foarte diferite: Dimitrie Cantemir face cunoscută Moldova în Europa occidentală. În Transilvania secolului al XVIII-lea. unirea cu Roma. Şcoala Ardeleană va iniţia scrierea cu caractere latine.dr. diferite totuşi. cu caractere latine. al XVIII-lea. cum vor fi şi scrierile cronicarilor moldoveni şi munteni din sec XVI-XVII. din cele trei provincii româneşti.

. Unele rusisme ca pojarnic>pompier.a introduce noi concepte sau pentru a denumi noile realităţi: tren. bijuterie în loc de juvaer. dar şi italiană. tehnice sau artistice făcute mai ales în Franţa vor fi cei care vor introduce terminologia ştiinţifică proprie fiecărei specialităţi. în mod firesc. Tehnici de relaţionare interpersonală. casetă pentru besactea. cu exagerările lui Laurian şi Massim. cod BS1190. ci şi prin soluţiile pe care le ofereau. a aşeza cu peste 30 de sensuri: a aranja.E.a înlocui cuvintele vechi polisemantice (vezi în acest sens S. > nobil). a dus în mod firesc la o modernizare în general şi la o reînnoire a limbii. a instala. medicale. I. Opinia generală era pentru înnoire şi îmbogăţire lexicală. 8 credite. examen. Costache Negruzzi şi Ion Eliade Rădulescu remarcându-se prin nu numai prin modul în care puneau problema. Rădulescu afirma că „noi nu împrumutăm. Comunicare. turceşti) simţite deja ca învechite (secol alături de veac. XIX. a fixa. Puşcariu. a fost respins şi a învins bunul simţ lingvistic. instruit în şcolile . Tinerii boieri cu studii juridice. a reorganiza. a se stabili. L.R p. Elementul neoromanic a fost folosit. Ar fi însă fals să rămânem cu impresia că primele neologisme romanice datează de la sfârşitul sec. Subiectul neologismelor a fost dezbătut în presa vremii şi de majoritatea scriitorilor sec. în timp ce în Principate balanţa înclina spre cultura franceză.. doar sursa era disputată: ardelenii voiau ca aceasta să fie „maica noastră Roma”.380) ex.a înlocui cuvintele (de obicei slavone.dr.Victoria Moldovan.. nemeş-mag. sau cuvinte de diferite origini (blagorod-sl. Rădulescu fiind unul dintre susţinătorii curentului italienizant. fotografie. I. Curentul latinist. . insulă în loc de ostrov.XIX. bereznic>brigadier silvic. pentru: . a institui etc. ci luăm cu îndrăzneală de la maica noastră moştenire şi de la surorile noastre partea ce ni se cuvine”. polcovnic>colonel.XVIII sau începutul sec. amendă pentru geremea. spunea Sextil Puşcariu că au produs „o reromanizare a limbii noastre”.E. 2+1. bazin pentru havuz.univ.Conf. Despre aceste neologisme latine sau neolatine. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 seamă din Franţa. spion pentru iscoadă. Susţinător aprig şi teoretician al modernizării limbii române prin apelul la sursa latină sau neolatină. evghenist-gr. Miron Costin.

Dimitrie Cantemir. româna actuală sau româna contemporană este considerată perioada care coincide cu sec. mai precis de la 1920 până azi. atlas.Conf. care avea accces la cultura scrisă. Tehnici de relaţionare interpersonală. mai simplu şi mai potrivit cu spiritul limbii române. Secolul al XIX. Problema modernizării lexicale se leagă direct de cea a alfabetului. hronolpghie. Caragiale şi Slavici în redacţia ziarului Timpul e un exemplu). activitate.XVIII. un prim succes cultural naţional.Victoria Moldovan. • Alfabetul latin. În cazul lui C. Comunicare. cu efecte benefice şi asupra dezvoltării instrumentului de comunicare ce este limba. este secolul şcolilor româneşti. 2+1. Brâncoveanu. presa). ca şi Mitropolitul Dosoftei au apelat cu mult înainte la sursa latina. Reforma lui Cuza stipula învăţământ obligatoriu. romantic şi înnoitor. fie prin filieră germană. politică. • Rolul clasicilor literaturii române. Tot acum iau naştere cele două Universităţi din Iaşi şi Bucureşti. In 1867 ia naştere Academia Română ce îşi propune să realizeze câteva instrumente absolut necesare pentru ca limba română să poată sta alături de limbile europene: e vorba despre o gramatică şi un dicţionar.dr. tragedie datează în română de la începutul sec. Academia Română. bun cunoscător al latinei. din ce în ce mai larg. cardinal. gheneral). influenţa italiană este recunoscută. universităţi. XX. etimologhie. Unitatea de curs 4: Limba română actuală – secolul XX Înainte de a prezenta succint această perioadă. Opera lor literară a constituit principalul canal de influenţare a publicului. Haina slavă nu se mai potrivea noilor cuvinte. cod BS1190. iar iniţiativa Şcolii Ardelene va fi preluată şi prin reforme succesive se va ajunge spre sfârşitul sec al XIX-lea la triumful alfabetului latin. Într-o altă accepţiune limba română actuală se refera la o perioadă mult mai . examen. se impune precizarea referitoare la conceptul de limbă actuală. XIX de mari scriitori (Eminescu. fie prin filiaţie slavă (academic. iar cuvinte ca fine. Într-o primă accepţiune. • Rolul instituţiilor laice (şcoli. Presa era servită în sec.univ. castel. 8 credite. ofiter. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 iezuiţilor polonezi.

Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 restrânsă. ski. ambuscat. watman etc. mumifiat. nonşalant.Conf. claxon. pilotare. limuzină. puiza. exonerat. rugby. infatuat. inuzabil. echipier. tanc. francamente. modernizarea învăţământului. marşandaj. intenabil. fulgurant. boxa. exulta. un institut lingvistic modern – Muzeul limbii române din Cluj (Clujul e un centru lingvistic de talie europeană). sec. Tehnici de relaţionare interpersonală.dr. franşiză. poseur. inebranlabil. cea de după 1989. apariţia noilor mijloace de comunicare. dumping. . 391). al modei. mignon. dar dintre care o parte a rămas în limbă şi după 70 de ani: anvergură. tranşeu. care înţeleg prin româna actuală. prezumabil. pasteuerizat. pretabil. cancanier. Putem spune că. şomeur. ea este un fenomen social. În secolul XX. Există chiar abordări mai restrictive. deboşerie. apoi televiziunea. eshiba. devergondaj. megafon. deturnat. hol. ca şi generalizarea şi obligativitatea învăţământului sunt căile de prefacere şi consolidare ale unei limbi literare unitare. paneuropean. până la Primul Război Mondial. bravadă. 8 credite. Schimbările majore.univ. ameriza. iar schimbările de ordin social se reflectă în limbă. escadrilă. Ţara se întregeşte cu cele trei provincii: Bucovina (din 1775 intrată în componenţa Imperiului Austriac). Din aceeaşi perioadă (presa anilor 30) Puşcariu menţionează şi franţuzismele foarte recente. Basarabia răpită de Rusia în 1812 (pacea de la Adrianopol) şi Transilvania. caroserie. româna îşi continuă dezvoltarea şi modernizarea trasată în sec. festin. insurmontabil.XIX-lea. leader. sau al invenţiilor secolului XX. lacrimogen. motociclist. radiodifuziune. (Puşcariu. osmoză. prob. mai ales cu ajutorul presei. Limba română continua să se îmbogăţească. dezvoltarea literaturii. degringoladă.Victoria Moldovan. dezvoltarea presei scrise şi vorbite. cinematografie. onctuos. cumulard. bric-a-brac. ataş. pancart. radioul mai întâi. escală. cod BS1190. standardizat. cubist. contravizită. epata. Limba înseamnă comunicare între oameni. macerat. bolşevic. paraşută. XX e o prelungire a celui anterior. 2+1. Româna în perioada interbelică.Acum apar frecvent în comunicare cuvinte ca: aerodrom. examen. reviste de specialitate. fotogenic. deconfitură. tranşa. Comunicare. Este vorba despre cuvinte din domeniul sportului. eşantion. . pistă. geopolitică. decolare. Consolidarea instituţiilor existente şi apariţia altora: Universitatea din Cluj. plafonare. importanţa presei. raid. Primul război mondial aduce schimbări majore în societatea românească. româna vorbită în anul curent.

Avram)1 îşi manifestă din ce în ce mai mult prezenţa. în perioada menţionată. Mai ales perioada 1948 – 1964 (între reforma învăţământului şi dezgheţul poststalinist) toate „reformele” aveau caracter de clasă şi anticapitalist. se continuă influenţa franceză şi. e perioada în care chiar teoria lingvistică are ca mentor „geniul lui Stalin”. vezi M. au existat chiar campanii antineologiste în presă. autoiluzionare. dar chiar şi la o analiză superficială se pot face unele observaţii pertinente. suprastoc etc. Comunicare. influenţa engleză (mai timidă în sec. tandru.dr. de tendinţă. Româna în perioada comunistă / limba de lemn. Din păcate România postbelică avea un număr inadmisibil de mare de analfabeţi. prin derivare şi compunere se nasc cuvinte noi. Editura Academiei Române. Sistemul comunist. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 reambalat. Tehnici de relaţionare interpersonală. Pentru limba română. 2+1. şnapan. dar ele n-au putut opri evoluţia limbii. şaretă. triat. aşa că şi în limbă vor apărea tot mai multe influenţe de acest gen. la nivelul acestei perioade. XIX. unele proprii limbii române: autoamăgire. Blocul socialist se orientează spre Moscova. cod BS1190. şicanator. azi suntem în măsură să constatăm că dezvoltarea societăţii şi uzul au acceptat cea mai mare parte din cuvintele considerate de Sextil Puşcariu ca inacceptabile (din 46. Cu toată îndoiala marelui lingvist cu privire la „aclimatizarea” acesor cuvinte. 8 credite. în plus. putem spune că. Bariera politică dintre Est şi Vest se reflectă inevitabil în limbă. recul. pe lângă numeroasele sale racile şi monstruozităţi. huliganic. întrepătrunde. vidat etc. Unul din semnele asimilării neologismului semnalat tot de Puşcariu este productivitatea sa. ideologicul se insinua împreună cu cele mai banale 1 Mioara Avram. politicianizare. examen. a avut un merit incontestabil: a impus şcolarizarea tuturor copiilor şi alfabetizarea adulţilor. nu există încă. doar 13 nu s-au impus). şoc. Al doilea război mondial a adus alte schimbări în societatea românească. Orientarea e însă de altă factură.univ. hotărât într-o epocă de neo-beţie de cuvinte”. Autorul conchidea: „Trăim.Victoria Moldovan. Regimul comunist făcea din asigurarea accesului la educaţie şi cultură a tuturor copiilor un titlu de glorie (după ce decimase în închisori cele mai selecte minţi ale neamului şi îşi făcuse tot un titlu de glorie din distrugerea intelectualităţii interbelice). Aceasta e realitatea limbii. trolibus. sportivitate. Bucureşti. Sigur că în epocă au exista voci care s-au revoltat în faţa unei atari realităţi. o analiză obiectivă. Anglicismele în limba română actuală. Ca observaţie generală.Conf. 1997 .

Conf. ci planează în continuare asupra limbii române. mai vast). prezenţa masivă a construcţiilor pasive şi impersonale. Lingua. societatea civilă începea să prindă contur mai ales cu ajutorul presei: scopul fiecărei 2 3 Francoise Thomm. Comunicare. Libertatea de a se juca cu cuvintele. se urmărea sistematic un alt fel de „corupere”.univ. comparativele (tot mai mult. Tehnici de relaţionare interpersonală. mai profund. de libertate absolută. Bucureşti.dr. p. în înţeles restâns. La începutul anilor 90. examen.libertatea prost înţeleasă. lexic specific: pace. cod BS1190. cuprinde anii de după 1989. ca în exemplul. a urmat o perioadă de „descătuşare” totală. progres. 2+1. Tatiana Slama-Cazacu3 a analizat şi atras atenţia asupra pericolului „limbii de lemn” care n-a dispărut odată cu regimul totalitar. colaborare.Victoria Moldovan. tot mai sus. 39-47 . se datorează modului în care e folosită sintaxa limbii şi lexicul: o abundenţă a construcţiilor nominale.2 Dintre particularităţile limbii de lemn. este indispensabil să acordăm o mare importanţă perfecţionării mecanismelor economice”. Unitatea de curs 5: Limba română actuală . lume divizată în două tabere:bună-rea. menţionăm: Caracterul greoi al textelor. Humanitas.:”In cadrul elaborării programului de aprovizionare şi al realizării planurilor prevăzute. în care nu numai lexicul. aşa încât în final se va ajunge la ceea ce se numeşte „limba de lemn”. ci şi gramatica sunt forţate.. evident şi la nivel lingvistic mai ales în limbajul de lemn al ultimilor ani ai comunismului. nu numai a limbii. modul imperativ (în ordine şi îndemnuri). care serveşte câteva idei-cheie. a urmat o schimbare majoră. 8 credite. vocabular sărăcăcios. 2006. După perioada îngheţului totalitar. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 cuvinte. dorinţa de inovaţie au fost cu atât mai vizibile. Limba de lemn. cu cât după o perioadă în care presa era total supusă ideologiei comuniste. ci şi a gândirii. 2005 Cf. Română actuală. absenţa deicticelor. lipsa de dinamism se datorează absenţei verbelor.

manipulaţi. Problema influenţelor exercitate asupra limbii române se pune şi sub aspectul influenţelor. în mod benefic. top. Presa. live. look. "Urgenţa" completării golurilor denotative din . O altă caracteristică e surprinsă de autoare prin formula sugestivă privind casarea subproduselor "limbii de lemn". Cuvinte care păreau cu câţiva ani în urmă exotisme lexicale sau împrumuturi "de lux" au devenit astăzi vocabule de uz general: airbag. net. talk-show. Limba română de azi: fals decalog. economic. financiar-bancar. link. a patra putere în stat – sloganul atât de mult vehiculat. (Cf. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 organizaţii civice sau de partid era să aibă un ziar. stretch. briefing.Victoria Moldovan. cultural. cod BS1190. vine să umple. site. online. thriller. adaptându-le morfologic contribuie la impunerea lor rapidă. După ce ani de zile limba română şi-a slăvit înţelepţii conducători a venit vremea să nu mai respecte aproape nimic. în numele unei libertăţi care ar permite orice (vulgaritate). discount. largi goluri de denominare din domeniile politic. au consemnat faptele.univ. limba română se reconectează rapid după 1990 la reţeaua referenţială a lumii contemporane. Tumultul verbal al acelor ani i-a interesat pe unii lingvişti şi. uşor cuvintele împrumutate. divertisment etc. Tehnici de relaţionare interpersonală. ca totdeauna. barter. audit. workshop etc.a. Georgeta Ciobanu. 2+1. O tablou sintetic al mai multor aspecte referitoare la tendinţele românei actuale poate fi urmărit în articolul Oanei Chelaru-Murăruş. din nou şi în alt mod. devenite deja documente lingvistice ale vremii. chat. viaţă cotidiană. tehnico-ştiinţific.) au dovedit mai curând permisivitate în recomandările lor normative. cu precădere anglicisme. shake. Adriana Stoichiţoiu-Ichim ş. Mioara Avram: 1997). iar lingviştii care s-au ocupat de acest aspect al limbii (Mioara Avram. Comunicare. examen. odată cu progresele înregistrate de diversele substructuri ale organismului social. hacker.Conf. Adriana Stoichiţoiu-Ichim: 2007). De remarcat şi faptul că masa de vorbitori a adoptat cu entuziasm. era considerată a fi calea cea mai directă spre cei ce trebuiau. O primă caracteristică ar fi: Deschiderea lexicală maximă sau "foamea de real" . 8 credite. prin urmare. Valul de neologisme "necesare". lifting.dr. casting. de unde problema anglicismelor (cf. Particularitatea structurală a limbii române de a accepta. roller. neologismul anglo-american. Ieşită din lunga izolare la care o condamnase regimul comunist. brand. password. în mediul urban. mall.

buticar.Conf. pesederizare. Printre cuvintele la modă ale tranziţiei. alături de anglicisme. dughenizare. examen. de neologisme anglo-americane seducătoare. iar altora li se forţează semantica prin calchierea modelelor străine (a aplica "a face o cerere". mineriadă. plan > proiect. Promotor al înnoirii lexicale prin punerea masivă în circulaţie a neologimelor.aşa cum a observă cercetătorii. interviu "discuţie în vederea angajării". Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 sistemul limbii este urmată rapid de o primenire stilistică a lexicului imediat după 1989. numeroase derivate şi compuse noi: dolarizare. tot aşa cum turcismele şi grecismele cedaseră locul neologismelor romanice după 1820: miliţian > poliţist.reacţie psihologică firească la imobilismul "limbii de lemn" din trecut. şedinţă > summit. pus de autoare sub titlul: Nostalgii etimologiste în reforma ortografică. colocvial. cultural. . astfel unele cuvinte conotate negativ în perioada comunistă sunt revalorizate (program al PCR / program social. compuse. printre caracteristicile ei trebuie menţionate aşanumitele cuvinte "de tranziţie". chioşcar. cod BS1190. Academia Română. brucanizare. se ocupă de reforma ortografică. 2+1.Victoria Moldovan.dr. ). accentul cade pe alt aspect. vesternizare. întrunire > meeting. se numără. planificare > planning. slujbă / serviciu > job. fesenist. cuvinte cu o viaţă extrem de scurtă. Tehnici de relaţionare interpersonală. golaniadă. atinsă de nostalgii etimologiste. scenarită. Deşi în domeniul limbii ar fi fost nevoie de unele norme de scriere / de pronunţare a cuvintelor nou intrate în uz. comitet > board etc. Aspectul cel mai carcateristic al jurnalismului românesc actual rămâne . argotic) . limbajul jurnalistic şi-a recuperat în ritm extrem de alert fireasca diversitate stilistică. cotrocenizare. În plină explozie lexicală a anilor '90. cuvinte la modă în primii ani de după 1990. cederizare.. nivelată de controlul ideologic al dictaturii comuniste. răspîndac. zvoner. cu satisfacţie. savuroase creaţii ludice). 8 credite. Deşi este vorba despre o perioadă scurtă. Un alt factor important pentru evoluţia unei limbi îl constituie presa. a inovaţiilor lexicale (derivate. apelul frecvent la registrele vii ale limbii vorbite (popular. Comunicare. când o eventuală urgenţă ar fi reprezentat-o normarea grafică şi morfologică a numeroaselor anglicisme ce invadau limba.). limbajul presei este compartimentul cel mai dinamic al românei actuale. Cuvintele purtătoare ale unei "sarcini" ideologice perimate sau compromise de uzul "limbii de lemn" sînt înlocuite.univ. cu viaţă mai mult sau mai puţin efemeră. Sensurile se reaşază după modele englezeşti.

Printre păcatele limbii se numără şi violenţa limbajului. penal. examen."). Limbajul tinerilor care se înscrie.. 8 credite. Tehnici de relaţionare interpersonală. Comunicare. precum cea a lui George Pruteanu.. de altfel supărătoare. "şef de rahat".". Limbajul argotic colorat al tinerilor are în româna actuală o vizibilitate infinit mai mare decât în trecut (ţeapă. "paraşutele astea” ş.univ. dar din perspectiva limbajului vulgar. Ideea ar rămâne absolut hazlie. Iată o mică mostră edificatoare din paginile României Mari din 1999: "putoare fără ruşine..a."."). fiind pus sub titlul: De la argotismele tinerilor în blugi la limbajul porno al generaţiei "Polirom". cod BS1190. Autoarea observă şi aspecte (de altfel mult discutate chiar şi în presă) de gramatică aproximativă. judecătoarea N. 2+1. generalizarea prepoziţiei "în" la contexte improprii ("Merg în clubul X").. precum distinsul ex-senator. ci şi spre cel al . promovând violenţa verbală. sunt sever catalogate de autoare: Panica naţionalistă şi fanatismul purist. Violenţa verbală face parte din tabloul de azi al unei Românii resentimentare şi brutale care nu poate fi ignorat . câteva structuri pervertite care ameninţă să se impună: lipsa prepoziţiei "pe" la acuzativul pronumelui relativ "care" ("Persoana care am căutato. a se kaghebi. a fi bazat.a. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 manipulare. categoric. care îşi imagina în anii din urmă că trebuie să-şi amendeze semenii pentru excese neologice. deci nu era plecat". criptocomunist. Panica naţionalistă a generat şi la noi fantezii legislative.Conf. marfă. handicapat etc. revin cu insistenţă. stalinozaur etc. "banditul B. intră în atenţia autoarei. care n-au ţinut cont de situaţii istorice similare. parfum. în ultimii ani. nu a putut învăţa nimic din lecţia latinismului purist al secolului al XIX-lea. suprimarea negaţiei înaintea construcţiei restrictive cu "decât" ("Am decît o casă.Victoria Moldovan. xenofobia nudă şi vulgaritatea în forme intolerabile. beton. printre factorii de modernizare a unei limbi. cuvinte parazitare ("Deci l-am găsit.dr. El migrează în chip firesc nu numai spre limbajul colocvial şi familiar. supertare. "oligofrenul D. "Ca şi om.).") ş.". În vreme ce o parte a presei punea în mişcare vocabulele elevate ale limbajului cultivat al epocii. Unele iniţiative de apărare a limbii române. ziarele ultranaţionaliste sau de scandal îşi făceau un titlu de glorie din a răscoli prin reziduurile limbii de mahala. Deşi gramatica este mai rezistentă la asaltul inovaţiilor decât vocabularul. dacă nu ar fi totuşi întristător faptul că o persoană cultivată.

Dragoş Bucurenci. ci mai curând înţeleasă şi acceptată. Privire generală. absolvă etc. Mai recent. O enigmă şi un miracol istoric: poporul român. examen. nr. 1997 2.care împinge la limita de sus experienţa vulgară a limbajului. Atitudinea de relaxare a normelor nu este însă blamată. Apariţia . FrancoiseThomm. Limba română. al XVIII-lea.Conf.108 . 2+1. Tehnici de relaţionare interpersonală. adoptă o inteligentă şi binevenită atitudine relaxată în privinţa uzului lingvistic.Victoria Moldovan. cod BS1190. 224 p. 1999 8. Anglicismele în limba română actuală. Ioana Baetica. 8 credite. Humanitas. compleu. Claudia Golea .dr. Sextil Puşcariu.a noului Dicţionar ortografic. autorii consideră utilă normarea acestora. colecţia Istorie-Corint. Editura Minerva. „Dilema veche”Anul III.univ. Neagu Djuvara. Rosetti. 2005). Al. De la latină la română. pricomigdală. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 presei. Bucureşti. Brătianu. Comunicare. Editura Academiei Române. Bucureşti. Bucureşti. Mioara Avram.) Bibliografie: 1. căpşune/căpşuni) sau se acceptă rostiri impuse de multă vreme prin uz (a fonda. Alexandru Vakulovski. Istoria limbii române dela origini până în sec. Deşi nu recomandă explicit toate anglicismele (2500 cuvinte nou introduse) pe care le înregistrează.îndelung aşteptată . Adrian Schiop. În final autoare se opreşte asupra celor care au responsabilitate în domeniul lingvistic şi constată că Legiuitorii limbii sunt mai relaxaţi ca oricând (DOOM2. 2008 5. 3. Cosmin Manolache. cei mai mulţi de Editura Polirom (2003-2004) . Bucureşti. Oana Chelaru-Murăruş.I. Limba de lemn.17 februarie 2006 4. s-a înregistrat o variantă "hard" a limbajului erotic licenţios prin prozatorii lansaţi în ultimii ani. Timpul va decide dacă această ostentativă dezinhibare lingvistică are o justificare în plan estetic sau se hrăneşte din nevoia imperioasă de a şoca. Ionuţ Chiva. 2005 . ortoepic şi morfologic al limbii române. Limba română de azi: fals decalog.Ioana Bradea. În multe alte cazuri se recomandă formele duble (filozof/ filosof. aşa cum s-a remarcat deseori. Editura Corint. Editura Humanitas. EPL. Bucureşti. M Sala. 1976 6. Gheorghe I. Univers Encilopedic. 1968 7. Bucureşti. frecţie.

Şi mai târziu se cristalizează conceptul de normă. Tehnici de relaţionare interpersonală.Conf. prin urmare este variabilă diacronic. Norma defineşte deci un anumit nivel de abstractizare lingvistică. rezultat din studierea uzului efectiv al unui idiom. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 MODULUL II: LIMBA ROMÂNĂ . Norma este rezultatul evoluţiei istorice. lexicul. gramatica. norma constituie primul grad de abstractizare şi conţine tot ce este social. Comunicare. Norma lingvistică priveşte toate nivelurile limbii. sistemul reprezintă gradul cel mai înalt de abstractizare lingvistica. reprezentând uzul comun şi curent al unei comunităţi lingvistice. 2+1. 8 credite. respectiv: fonetica.INSTRUMENTE ESENŢIALE DE LUCRU: GRAMATICI. Conştientizarea importanţei pe care îl are norma în comunicare 3. de instrucţiuni care priveşte uzajul unei limbi. abia în secolul al XVIII-lea. care poate fi considerat model de vorbire. Familiarizarea studenţilor cu cele mai importante lucrări despre/de limba română.limbaje specializate) şi teritoriale (graiuri. Norma morfo-sintactică este înregistrată în gramatici. nucleul care conţine doar elementele comune categoriei limbii. Termenul normă lingvistică se referă la sistemul de reguli. cod BS1190. DICŢIONARE Obiective 1. Primele lucrări care consemnează în scris limba română apar destul de târziu: .univ. Preocuparea pentru descrierea sau reprezentarea limbii române apare destul de târziu. Norma este dependentă de variaţiile sociale (argou. apărute în diversele ei etape de evoluţie 2. care se dezvoltă treptat. în dicţionarele explicative. eliminând ce este ocazional şi individual – elemente care aparţin vorbirii. ÎNDREPTARE. dialecte). Folosirea informaţiei lingvistice ca bază culturală pentru viitorii specialişti în domeniul afacerilor Unitatea de curs 1: Conceptul de normă în exprimarea scrisă şi orală. Vorbirea reprezintă aspectul concret şi diferenţiat individual al unui idiom.dr.Victoria Moldovan. norma fonetică în dicţionarele ortografice şi ortoepice. iar cea lexicală. examen. Norma lingvistică cuprinde toate faptele de vorbire fixate din punct de vedere social.

1780 (lucrarea cu cel mai mare efect şi primul manual de română ca limbă străină) . al XIX-lea se caracterizează printr-o activitate convergentă pentru normarea limbii române.Dimitrie Eustatievici.dr. • Alfabetul latin. Ioan Budai Deleanu.. Dicţionariul rumânesc.. Gramaticile apar mai târziu. prima scriere cunoscută în limba română datează din 1521. Micu şi Gh. 2+1. .univ. în ordine cronologică: . apare la reprezentanţii Şcolii Ardelene.Piuariu-Molnar. Lexiconul de la Buda. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 • • Lexicoanele (slavo-român. Preocuparea pentru elaborarea unor sisteme ortografice cu caractere latine.Aşa cum am amintit deja. (Scrisoarea lui Neacşu. Gramatica Românească.Şincai. care să conducă la: . toţi cronicarii moldoveni şi munteni au folosit alfabetul chirilic. Ioan Bobb.S. care voiau să demonstreze şi în acest mod latinitatea românei. În Moldova a apărut un Lexicon grecesc-românesc. Calitatea lor nu se compară însă cu cea a lucrărilor ardelenilor. În Republica Moldova el a fost înlocuit abia în 1989 de alfabetul latin. Dintre cele mai importante menţionăm. • Alfabetul chirilic. Deceniile de mijloc ale sec. Scrierea limbii române a folosit două alfabete: chirilic şi latin. Comunicare. 1797.Radu Tempea. Dicţionar german-valah. Lucrările lexicografice sunt rezultatul muncii ardelenilor S. folosit până în sec al XIX-lea. cod BS1190. român-german şi german-român. 1757.Conf. latinesc şi unguresc. examen.) şi utiliza alfabetul chirilic. Tehnici de relaţionare interpersonală. • Secolul al XIX-lea este unul de intensă preocupare pentru problemele limbii. 1825.XVIII. latin-român-maghiar sec. Micu. I. Elementa linguae daco-romanae sive valachicae. spre sfârşitul sec. Primele decenii se remarcă mai ales prin activitatea învăţaţilor ardeleni: Lucrări gramaticale. iar în Muntenia Ienăchiţă Văcărescu a scris dicţionare bilingve: român-turc şi turc-român.Victoria Moldovan. Dicţionar latin-român. chiar de efervescenţă lingvistică. XVII) reprezintă primele preocupări lingvistice româneşti. Scrierii cu caractere chirilice este veche. Gramatica românească. Activitatea de elaborare a unor gramatici normative ale limbii române aparţine cu precădere învăţaţilor ardeleni. valah-latin. 8 credite.

tradiţionalistpopulară. Nouveau dictionnaire roumain-francais.Victoria Moldovan. DLR). iar între 1913-1949 au apărut tomuri ALojniţă.univ.Conf. contracarează ideile lui Cihac din Dicţionarul etimologic (1/5 elemente latine. Lucrări importante de lexicografie. Dame. 2/5 elemente slave. acesta este motiv pentru dispute între două atitudini: folosirea resurselor interne – limba populară şi cea a scrierilor bisericeşti.. erudit. XIX se pun bazele activităţii normative şi ale apariţiei limbii române literare moderne. 1893-1895. 3 vol. 1895-1925.Candrea. Dicţionarul Universal al limbii române. dar fără rezultate notabile.A. îndreptare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Unificarea limbii în scriere şi pronunţare. 1/5 elemente turceşti). Comunicare. I. Perfecţionare structurii morfologice cu păstrarea specificului limbii române. pe de o parte şi curentul arhaizant. 1896. Hariton Tiktin. examen. astfel că abia la finele secolului se încheie (după mai multe intreruperi si reluări succesive) marele dicţionar al Academiei (DA. Îmbogăţirea componenţei lexicale pe baza afinităţilor lingvistice (împrumuturi din limbile romanice). Rolul lui Hasdeu. 4 vol. cod BS1190. ● 1931. ● 1906 . Fr. dicţionare generale şi de specialitate În prima parte a secolului al XX-lea se continuă preocupările Academiei Române pentru elaborarea lucrărilor indispensabile normării românei (dicţionare.dr. Lazăr Şăineanu. Dicţionarul Academiei (1906) Sextil Puşcariu. Rumanisch-deutsches Worterbuch. Tehnici de relaţionare interpersonală. gramatici). La mijlocul sec.Sextil Puşcariu preia conducerea redactării Dictionarului Academiei. . Unitatea de curs 2: Instrumente esenţiale de lucru: gramatici. 2+1. operă de interes naţional. Etymologicum Magnum Romaniae – teoria circulaţiei cuvintelor. 8 credite. Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Românească”.

sub conducerea mai multor lingvişti importanţi: I.I. 1937.Graur. ● Gramatica limbii române. 8 credite. ● Iorgu Iordan. Bucureşti. Dicţionarul enciclopedic al limbii române. DOOM2. Comunicare. 1965. Al. ● 1955. Gramaticile: ● Iorgu Iordan. Bucureşti. Gramatica limbii române.Iordan.univ. ● Gramatica limbii române. 2005. examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 ● 1965 -2003 apare într-o nouă formă şi concepţie Dicţionarul limbii române (serie nouă). cod BS1190. I. DEX. DOOM. 4 volume. II Enunţul. cu tomurile cuprinzând literele M-Z. Marius Sala.Conf. Limba română actuală. continuatorul DA. Cuvântul. 1953. Limba română. ● 2005. ● 1982. 2+1.Iaşi. ● 1962-1966. . Bucureşti 1940.O gramatică a „greşelilor”. ● 1958. 1 volum. ● Sextil Puşcariu.I. vol. 1943.dr. Privire generală. Editura academiei Române. cunoscută sub numele de Gramatica Academiei (GLR1).1957. Tehnici de relaţionare interpersonală. 2008 (GLR2). Dicţionarul limbii române literare contemporane. 4 volume.Victoria Moldovan. Bucureşti.Coteanu. ● 1986. Dicţionarul limbii române moderne. I. cu ediţii succesive. tiraj nou. II.

univ. a sentimentelor. limba îndeplineşte mai multe funcţii: • • • funcţia socială (de comunicare). situaţia de comunicare: oficială / neoficială. Comunicare. formală / informală. subordonată scopului estetic. Inţelegerea dintre emiţător şi receptor presupune folosirea aceluiaşi sistem de semne şi semnificaţii (acelaşi semn nonverbal. Limba a fost privită şi ca un cod. funcţia reflexivă. procesul de comunicare implică trei factori: emiţătorul . care serveşte transmiterii informaţiei (comunicarea) de la un individ (emiţătorul) la altul (receptorul). Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 MODULUL III: LIMBA. Lucian Blaga numea limba „o unealtă a spiritului”. Altfel spus. lexical. a acţiunilor. a gândurilor. 2+1. Prin urmare. cod BS1190. NORMA ŞI UZUL Obiective 1. Ca instrument de comunicare.dr.Conf. la români are semnificaţie afirmativă. protocolară / neprotocolară . Tehnici de relaţionare interpersonală. Norma limbii literare Limba este formată dintr-un ansamblu de sisteme (fonetic. Respectarea normelor limbii române literare în exprimarea scrisă şi orală. Aprofundarea cunoştinţelor lingvistice. 3. reflectă realitatea şi are un caracter de informare. de autocunoaştere. 8 credite. cod lingvistic. funcţia expresivă (afectivă). o schemă foarte cuprinzătoare prin abstracţiunea ei. Unitatea de curs 1: Limba şi funcţiile ei. 2. examen. Perfecţionarea exprimării scrise şi orale în limba română.receptorul.Victoria Moldovan. Formularea mesajului (codificarea) e condiţionată şi ea de mai mulţi factori: calea de transmisie: orală/scrisă. la bulgari negativă).. estetică. limba este un sistem de semne. care permite exprimarea ideilor..mesajul . . ale aceleiaşi limbi sau ale aceluiaşi cod. gramatical) şi serveşte ca instrument de comunicare la nivelul unei comunităţi lingvistice.

ortoepice. dacă receptorul e cunoscut sau necunoscut etc.dr. sintactice. Unitatea de curs 2: Încălcări ale normei ortografice şi ortoepice în româna actuală Instrucţia şcolară este o instanţă menită să formeze la vorbitorii de limbă română respectul şi deprinderea corectă a normelor limbii literare. 8 credite. iar cea sintactică mai liberă.Conf. S-a format pe baza unui dialect. 2+1.Victoria Moldovan. Limba literară se defineşte printr-un sistem de norme ortografice. exercitând o anumită presiune asupra vorbitorilor sau a celor care o utilizează în scris. Norma limbii literare arată cum trebuie să se spună. Ea are într-o oarecare măsură. de stare sufletească. iar norma lexicală este cea mai puţin riguroasă. de asmenea. de subordonare etc. Norma ortografică şi cea ortoepică sunt mai riguroase. sintactice şi lexicale) şi norma generală care le grupează într-un sistem. care pot fi de egalitate. iar instrumentele normative . Dicţionar de ştiinţe ale limbii) Atenţie. Comunicare. caracter supradialectal. cel mai elaborat al limbii. adică decodarea/decodificarea. cu caracter stabil. de pregătire. contează. (Cf. fiind impusă de sus în jos şi acceptată diferit de cei care redactează un text.univ. Perceperea sau înţelegerea corectă presupune luarea în considerare a tuturor factorilor impliciţi mesajului. caracter coercitiv. Norma literară este un ansamblu de prescripţii care au în vedere diversele nivele ale limbii. cea morfologică este mai fixă. căci varianta literară se deosebeşte mult de variantele individuale (inculte. cel mai evoluat. relaţiile dintre emiţător şi receptor. morfologice. Norma literară are: • • caracter convenţional. Există norme particulare (fonetice. având grade de rigurozitate diferite. dacă e vorba despre unul sau mai mulţi receptori. Tehnici de relaţionare interpersonală. argotice. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 particularităţile receptorului ţin de vârstă. în timp ce norma lingvistică înregistrează modul „cum se spune”. Ea s-a format în urma unui lung proces de evoluţie şi reprezintă aspectul modern. regionale). cel mai îngrijit. cod BS1190. examen. dar nu se confundă cu acesta şi acceptă particularităţi din celelalte dialecte/graiuri. morfologice. limba literară nu se confundă cu limba literaturii artistice.

Trebuie reţinut că semnele diacritice specifice limbii române nu sunt facultative.Victoria Moldovan. • Printre greşelile elementare se numără şi: .prezenţa cratimei pentru a lega prefixele/prefixoidele de cuvântul-bază: mega scandal − corect: megascandal. din structura toponimelor (Baia Mare − corect: Baia-Mare. .scrierea cu unul. dicţionare) sunt la îndemâna vorbitorilor care doresc să-şi perfecţioneze aceste deprinderi.) din structura unor adverbe compuse (azi noapte − corect: azi-noapte.univ. examen. Tehnici de relaţionare interpersonală. sunt obligatorii şi diacriticele specifice unor limbi străine: fr. „summit-ul” − corect: summitul. portarmă − corect: portarmă.cna. „ministrul administraţiei şi internelor” − corect: Administraţiei şi Internelor. Bölöni. Ca urmare. la fel cum pe de altă parte. magh. „redactor şef” corect: redactor-şef. „azi dimineaţă − corect: azi-dimineaţă. în loc de „â”: scrierea lui niciun şi nicio. • Scrierea cu iniţiala majusculă în cazul unor nume de instituţii (mai ales de ministere) sau a altor tipuri de nume proprii nu respectă întotdeauna normele: „raportului comisiei europene” − corect: Comisiei Europene. lasă de dorit.Conf. „Ministul mediului” − corect: Mediului. Cu toate acestea felul în care e vorbită româna în spaţiul public. Liège.). ci obligatorii. Notă: Toate unităţile modulului au fost redactate pe baza materialului publicat pe site-ul : www. doi sau trei „i” „nu poţi fii mai bună” corect: fi. 2+1. a unor adjective compuse (aşa numitul parteneriat civil − corect: aşa-numitul. . . co-prezentator − corect: coprezentator.ro Raport de consultanţă privind calitatea limbii române folosite în audiovizual REZULTATELE MONITORIZĂRII POSTURILOR DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE în perioada 20 mai − 20 iunie 2009 Observaţii asupra grafiei • În general când e vorba de scriere se observă o neglijenţă de redactare. . chiar dacă nu sunt marcate semnele diacritice corespunzătoare sunetului. s-au luat unele măsuri de monitorizare a prestaţiei lingvistice şi în felul acesta avem o imagine mai clară asupra modului în care se vorbeşte sau ni se vorbeşte. „fost ministru al muncii” − corect: al Muncii. • Există încă situaţii de nerespectare a normelor ortografice în vigoare (DOOM2) − folosirea lui „î”.). Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 existente (DOOM.folosirea greşită a cratimei pentru a lega articolul hotărât sau gruparea desinenţă + articol de unele substantive comune sau proprii (în neconformitate cu DOOM2): webcam-ul − corect: webcamul. 8 credite.lipsa cratimei din structura substantivelor compuse − nume de profesii / ocupaţii / grade sau alte tipuri de substantive compuse: „prim ministru” corect: prim-ministru. „arhitect şef” − corect: arhitect-şef.dr. Comunicare. motivată superficial prin faptul că nu-i nicio problemă întrucât românii citesc corect. la radio şi televiziune. cod BS1190. gramatici.

Conf.” „Mulţumesc România. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 „showbiz-ul britanic” corect: showbizul.în situaţia elipsei verbului: „La telefon Mihaela din Bucureşti”. să ai rezultate. incorect: . însă. Absenţa ghilimelelor sau a italicelor: „Prima casă începe în iulie” „prezentator Tema Zilei”– corect: prezentator al emisiunii „Tema zilei”/Tema zilei. Absenţa ghilimelelor româneşti: "intelectualii lui Băsescu" Abrevierea nu este urmată de punct: „jud Dolj” corect: jud.. că mi-ai dat un asemenea jucător!” .. lucrurile s-au agravat iar Susan a fost luată cu ambulanţa” „Unghiile nu sunt date cu ojă ci cu hena.. [egzistă]. Virgula lipseşte: . stau aici poate iese” .Victoria Moldovan. „Personalului [aucsiliar]” corect: [augzliar]. Semnul exclamării lipseşte uneori în contexte exclamative sau imperative – în care ar fi fost obligatoriu: „Ce le mai place viteza” – corect: „Ce le mai place viteza!”. . „Mai [ecsact]” − corect: [egzact].între verb şi complemente: „ar viza în C.între cei doi membri ai perechii coordonatoare corelative: „Pentru tratamentul schizofreniei există atât medicamente scumpe cât şi ieftine” Virgula apare. „Stop la transferuri”– corect: „Stop la transferuri!”. Piedone pieton. 8 credite. George Copos a fost prins de radare”. Observaţii asupra ortoepiei Rostirea greşită a literei x: „le-au luat în custodie mai [ecsact]”. „Nu. „Vor [ecsista] anul acesta” − corect: [egzista].înainte de conjuncţiile coordonatoare adversative (dar. Comunicare. . iar.pentru a separa secvenţe circumstanţiale (uneori antepuse): „după faptă şi răsplată” .univ. „Eu i-am blocat pe toţi că altfel cădeam acolo” . . e ceva incredibil” . . ci): „Ajunsă la hotel. agricultura” .dr. erorile constatate în utilizarea virgulei sunt cele mai numeroase. examen. la 0.049%” . Washington-ul − corect: Washingtonul.E. Apare însă şi situaţia opusă. ca urmare a finalei consonantice nespecifice limbii române: showul − corect: show-ul. e-mail-uri” − corect: e-mailuri. Observaţii asupra punctuaţiei. rămâne şcoală!” .pentru a izola o apoziţie sau o structură apozitivă extinsă de restul enunţului: „Patronul clubului Rapid.între subiect şi predicat sau între subiectivă şi regenta ei: „să joci bine. • Dintre greşelile care privesc domeniul punctuaţiei. când articolul trebuie ataşat de cuvânt prin cratimă.pentru a separa două propoziţii principale juxtapuse: „Nu. cod BS1190. „O [ecsecuţie] plasată” − corect: [egzecuţie]. 2+1.„rata anuală coborând. Tehnici de relaţionare interpersonală. . „Şcoala.pentru a separa un vocativ sau o interjecţie de restul enunţului: „Ce faci barosane?” „A murit bre?” „Hai măi băiete!”„Şi te-ai dus dulce minune. nu ştiam e o noutate” .

. scrutin” − corect: scrutin. a formelor verbului a fi şi a pronumelui personal care încep cu e: „[el]” „au tras cu o armă în [el]” − corect: [iel].. examen. TEMĂ: Ascultaţi cum se vorbeşte în jurul vostru sau la radio şi televiziune şi notaţi cuvintele care sunt accentuate greşit.nume proprii: „Cătălin Grădinariu” − corect: Grădinariu. „New [nu] York − corect: [niu]. „[e] o mare bucurie pentru noi” − corect: [ie]. Comunicare. „Bruxelles [brucsel]” corect: [briusel]. „[genoflexiuni]” − corect: [genuflexiuni].. „la [ruibi]” − corect: [ragbi]. „[ştatele] de plată”. . al optălea − corect: optulea. „la începutul secolului al optisprezecelea” corect: optsprezece/optsprezecelea.împrumuturi neologice şi cuvinte mai vechi din limbă: „Echipa Naţională de [ruibi]”..]” (− corect: [duminica]. „ „salar. . „avem peste tot [farseori]” − corect: [farsori]. „duminică” − corect: duminică. „starea de sănătate [este] bună” − corect: [ieste. TEMĂ DE DISCUŢII: Importanţa semnelor diacritice. iera]. „grecul [. furie.Conf.] a sosit al optelea”. româneşti şi străine: „a spus [biden]” − corect: [baidăn] (vicepreşedintele american Joe Biden).. „[Onişifor] Ghibu. Rostirea greşită a unor cuvinte: . fără preiotare.VI) − corect: Dobrogea. importatori şi distribuitori de carte” corect: editori.substantive comune: bolero” − corect: bolero. „[duminecă. . „ „Tendinţa [este] de a merge pe. cod BS1190. „simbol” − corect: simbol. „[şpreiuri]” − corect: [spreiuri]-retuş... [caserie] − corect: [casierie]. „la ora optâsprezece treizeci”.nume proprii. [Bleher]. „trebuie să te întorci la servici” „şi-au găsit [servici]” corect: serviciu.dr. „cu caracter de aversă” „acronimul − corect: acronimul. Observaţii asupra accentului. „[trimetea] utilajul ăla luni” − corect: [trimitea]. Cum [era] până acum”. „Dobrogea” (TVR 2.Victoria Moldovan. „editori. „Panama” − corect: Panama. „în [marşalier]” − corect: [marşarier]. 8 credite. 17. . Greşelile de accentuare se observă atât la cuvintele vechi. dumineca. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Pronunţarea greşită a unor numerale cardinale sau ordinale: „şaptisprezece ani” − corect: şaptesprezece.. Tehnici de relaţionare interpersonală.. „[benoclu]” − corect: binoclu. „[hărtie]” − corect: [hârtie]. „hackerii” [hacării]” − corect: [hecării].pronunţarea hipercorectă.univ.„O singură repriză la [raibi]”. „butelie” − corect: butelie. cât şi la neologisme. la numele comune şi la cele proprii: . 2+1. (pronunţii specifice zonei Bucureştiului) „copii de care ea să aibă [grije]” − corect: [grijă]. „europarlamentarii cu [ştate] vechi” − corect: [state(le)]. „Furia naturii” − corect: furia. salarul” − corect: salariu(l). „a făcut înconjurul” − corect: înconjurul. Max [Bleşer]” − corect: [Onisifor].

Comunicare.ţ).dr.com pune accentul pe limba română. . examen. 8 credite.î.Victoria Moldovan. Exprimaţi-vă punctul de vedere în legătură cu problema folosirii diacriticelor în scrierea limbii române actuale. odată cu folosirea pe scară largă a computerelor. O dovadă că există preocupări individuale de scriere corectă. care îşi propune convertirea unor texte scrise fără diacritice. Tehnici de relaţionare interpersonală.univ. cu rol important în diferenţierea cuvintelor (ă. cu diacritice. a limbii române o constituie site-urile care au titluri foarte transparente. de ex: Diacritice. cod BS1190. Mai nou. semnele diacritice sunt frecvent neglijate sau înlocuite prin alt sistem de redare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Alfabetul limbii române conţine câteva semne speciale/ semne diacritice.â. 2+1.Conf.ş.

mai exact. forma de nominativacuzativ fiind folosită în locul celei de genitiv-dativ. – la indicativ mai-mult-ca-perfect apare desinenţa de persoana a II-a sg. – Verbul a (se) succeda. – accentuarea pe sufix. în loc de radical a verbelor la modul imperativ. adică a morfologiei. Această greşeală a fost înregistrată pentru următoarele verbe de conjugarea a III-a: „Spuneţi-mi. nu fă ce face popa” Forme greşite ale unor substantive Forme de singular • Greşelile provin.– corect: mâinii. Forme greşite ale unor verbe: . ca de obicei. ce regiuni. trebuiesc. vroia. „sunt adaptaţi cerinţelor pieţii noastre”– corect: pieţei. de conjugarea I. neacceptată de normă: “copiii trebuiesc supravegheați”– corect: trebuie – atragerea verbelor cu infinitivul în -ea în clasa verbelor cu infinitivul în -e: verbul a dispărea este folosit ca şi cum ar fi de conjugarea a III-a. „Explică de ce vroia să ajungă preşedinte”– corect: voia. • Anglicismul mass-media este tratat ca invariabil.„Începusei să creşti”– corect: începuseşi. *a se succede: „Evenimentele se succed rapid”– corect: se succedă. în unele cazuri. examen. *a dispare.forma de indicativ prezent. „în domeniul filosofiei şi medicinii aristotelice”– corect: medicinei. „Dumneavoastră. Forme de plural . este folosit greşit ca şi cum ar fi de conjugarea a III-a. cod BS1190. ţine de cunoaşterea gramaticii. persoana a II-a plural. dacă v-ar dispare soţia”– corect: ar dispărea. vroiau etc. 8 credite. comună perfectului simplu şi mai-mult-ca-perfectului:„O perioadă în care prinsesei sfertul de finală”– corect: prinseseşi.„Ţineţi-vă bine să nu cădeţi de pe scaun”– corect: ţineţi-vă. – Se remarcă.„De cât timp nu-l mai văzusei?– corect: văzuseşi. să vă prezint”– corect: permiteţi-mi. „ia duceţi-vă dumneavoastră”– corect: duceţi-vă. în locul formei corecte nu face! Imperativul negativ se formează de la infinitivul verbului. în locul desinenţei -şi. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Unitatea de curs 3: Încălcări ale normei morfologice GREŞELI PRIVIND MORFOLOGIA. Tehnici de relaţionare interpersonală. Vom prezenta câteva dintre cele mai frecvente greşeli.„Ziceţi-ne şi nouă!”– corect: ziceţi-ne. greşelile provin din necunoaşterea desinenţei de genitiv-dativ: „dar mâna.. -i.formele hibride de indicativ imperfect vroiam. din necunoaşterea genului substantivelor: „Acei pacienţi nu au prezentat nicio simptomă”– corect: niciun simptom. persoana a III-a plural. a acelei părţi care urmăreşte modificarea formelor. forma corectă este să aibă .dr. • Alteori.” – corect: spuneţi-mi. făceţi-l să rodească!” corect: creşteţi-l.„Creşteţi-l. folosirea imperativului negativ nu fă!.conjunctiv să aibe a verbului a avea.Conf. 2+1. faceţi-l. când forma verbală este urmată de un clitic pronominal. .univ. sporadic. Comunicare.. adăugându-se elementul nu: „Nu-ţi fă credit!” „fă ce zice popa. forma mânei. mass-mediei: „Interesul media pentru finală”– corect: mediei.„permiteţi-mi.Victoria Moldovan. pe categorii. Respectarea formei corecte a cuvintelor în vorbire.

ultimele): –„ultimile melodii din seara aceasta” Adjectivul perturbator este variabil cu trei forme. ultimi (articulat. ultime (articulat. – „fără fenomene perturbatorii” – corect: perturbatoare. „Duel în loje”– corect: loji. cu oscilaţii în ambele sensuri. 2+1./pl. Adverbe O greşeală care persistă la aproape toate posturile este înlocuirea formelor adverbiale maximum şi minimum cu cele ale adjectivelor corespondente. cum e cazul adjectivului obligatoriu – obligatorie – obligatorii.Victoria Moldovan. Conform DOOM2. ultimă. formele corecte ale acestui adjectiv sunt: ultim. „imunizarea a minim 35% din populaţie” . maxim şi minim. În cazul numelor proprii şi al numelor comune de rudenie de genul feminin. Substantivul plurale tantum preliminarii este folosit greşit cu forma preliminare. Forme greşite de plural apar şi la substantivele de genul feminin:„Una dintre elici”– corect: elice. preliminare este forma de feminin plural a adjectivului cu patru forme preliminar – preliminară – preliminari – preliminare. • • Forme greşite ale unor adjective şi adverbe Adjective Se observă concurenţa dintre desinenţele de feminin plural -e şi -i.. Este frecventă forma de feminin plural ultimile. cu oscilaţii în ambele sensuri: „Seria ciclonurilor însoţite de ploi”– corect: cicloanelor. „mp3 playeruri”– corect: mp3 playere./alte complexe „Are crenele late”– corect: creneluri. ultimii).sg. „e şefu’ lu’ Adriana Oprea”– corect: Adrianei. se observă.„care ar trebui să aibă maxim nouă salarii minime” „avansul va fi de maxim 5%”.„două acoperişe”– corect: acoperişuri.” . Forma maxim este folosită greşit şi în locuţiunea adverbială *la maxim. „Ce-i scria lui Veronica Micle?”– corect: Veronicăi. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 • Se manifestă în continuare concurenţa între desinenţele de neutru plural -e şi -uri. uneori. tiparul de flexiune din care face parte este perturbator (m.„în complexele rezidenţiale”– corect: complexuri.„atârnaţi de tavanele peşterelor”– corect: peşterilor. cicloni. „Alianţa anti-siriană (!) conduce în preliminare” – corect: preliminarii.dr.Conf.univ. examen. Comunicare.pl).. Articolul lui antepus devine marcă de caz pentru nume proprii feminine care pot primi desinenţă: „Toate calităţile lu’ maică-sa”– corect: maică-sii.) – perturbatoare (f. exprimarea analitică a construcţiilor cazuale de genitiv-dativ.sg. Acesta a fost folosit greşit cu forma de plural perturbatorii.) – perturbatori (m. 8 credite. Tehnici de relaţionare interpersonală. în loc de la maximum: „le-am mărit la maxim” „Se bucură la maxim de transferul. „a lui Florina Mihăilă”– corect: a Florinei. nu *perturbatoriu – perturbatorie – perturbatorii. cod BS1190. “ practicele de dopaj din ultimii ani”– corect: practicile.

dezacordul afectează pronumele personal neaccentuat (clitic). Este frecventă folosirea formei de nominativ-acuzativ în locul celei de genitiv-dativ. dar şi a ilustratorilor” − „din cauza creşterii preţului electricităţii. atracţia altui termen) sau neanticiparea mesajului: se va analiza rezultatele la euroalegeri şi se va stabili o strategie. Pe axa relaţiilor dintre cuvinte. „toate aceste intervenţii din ultima perioadă a preşedintelui” .Victoria Moldovan. pe axa sintagmatică. 2+1. românii. „sunteţi un tip care vă pricepeţi”.„eu sunt ăla care tot timpul vreau să mă extrag din sistem”. „şi-a luat în serios rolul de vedetă. a gazului şi a uleiului” Dezacordul în caz al adjectivului. • La genitiv şi dativ. cărţii editate de…). un popor care ne enervăm repede. Dezacordul apare prin atracţia altui termen din enunţ:„temele grave pe care această piesă o pune. acesta este acordat greşit. examen. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Unitatea de curs 4: Încălcări ale normei sintactice GREŞELI PRIVIND SINTAXA. Vom urmări câteva dintre acestea. asezonând-o cu rolul de filantrop excentric” • Dezacordul apare din interpretarea greşită a antecedentului în enunţ generează dezacordul şi în exemplul următor (antecedentul este considerat părinţii. „este doar una dintre persoanele care a fost îngropată în pământ” Dezacordul articolului genitival al. 8 credite. care nu este specifică doar limbajului jurnalistic. • Uneori. Dezacordul se produce fie sub influenţa antecedentului relativului (mai proeminent tematic în enunţ). Verbul impersonal cu subiect propoziţional trebuie să fie la singular: „Nu se ştiu care sunt motivele acestui atac” • Dezacordurile care implică pronumele relativ care.univ. are aceeaşi formă ca la plural (ex. • Realizarea propoziţională a subiectului poate genera probleme de acord. cu alt termen din frază decât antecedentul său. prin atracţie: „estimările de durată îndelungată a autorităţilor. adjectivul la feminin.dr. care nu se acordă cu substantivul pe care îl dublează (substantiv aflat în poziţia de complement direct sau indirect). „procesul de absorbţie al fondurilor europene • Uneori. o tendinţă mai veche în limba română. pot fi semnalate unele greşeli frecvent întâlnite în româna actuală. Dezacordul între subiect şi predicat • Are la bază diverse elemente declanşatoare (structura tematică a enunţului. Prin utilizarea invariabilă se evită acordul (care este destul de dificil când antecendentul este la distanţă mai mare în text). fie pentru că vorbitorul interpretează greşit antecedentul relativului: „Suntem noi. Dezacordul reprezintă o greşeală frecventă în domeniul sintaxei. elementul a fiind suficient pentru marcarea cazului genitiv:„tendinţele designului românesc. sub forma a. o campanie de vaccinare împotriva encefalitei transmisă de căpuşă” Alte tipuri de dezacord. al este utilizat invariabil. de la . singular. • De multe ori. Comunicare.Conf. cod BS1190. Greşeala afectează adjectivele participiale: „Potrivit unei declaraţii de presă dată astăzi” „din cauza cererii scăzută de cărbune. „capacităţile şi resursele scriitorilor. dar şi a modei din Franţa”. Tehnici de relaţionare interpersonală.

cel apare neacordat în caz când se află la distanţă de elementul care impune cazul: „Anchetatorii au găsit 8. „toţi banii care-i am”. plural). exprimat în discurs.„ Dispută pe salarizarea unică” Utilizarea greşită a prepoziţiilor este determinată fie de influenţa unui model străin. se produc alunecări de sens ale prepoziţiilor. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 care demonstrativul preia numărul. 8 credite. Comunicare.dr. în structuri cu numerale cardinale. cod BS1190.” • • • Greşeli de utilizare a pronumelui relativ • Care în loc de pe care Omiterea prepoziţiei (gramaticalizate) pe în faţa pronumelui care cu funcţia de complement direct este o greşeală frecventă. în timp ce antecedentul său.” (corect: ele). „Bergodi ca şi antrenor al Stelei” „Dacă ar fi. în mod logic.Victoria Moldovan. • Folosirea unei prepoziţii nepotrivite contextual Greşeala vizează cu precădere prepoziţia pe. este un substantiv feminin (persoane): „au fost luate de patru persoane. Dezacordurile privesc şi elementul cel. a cărei utilizare se extinde în mod abuziv. motivate şi de dorinţa de expresivitate:„tezele pentru istorie” .univ. Tehnici de relaţionare interpersonală. să comentaţi clasa politică actuală”. însă. fie de influenţa unei alte structuri din limba română. apare neacordat în caz cu substantivul:„în căutarea preţurilor cele/celor mai mici” Ca pronume semiindependent. şi al cărui gen gramatical trebuie preluat.000 de euro asupra celor şase încasatori şi cei/ a celor doi coordonatori..Conf. Dezacordul pronumelui personal este determinat de faptul că el preia genul referentului extralingvistic (substantivul bărbat la masculin. este corectă utilizarea secvenţei ca şi doar dacă subordonatul este comparativ. examen.. Greşeala este determinată de stăpânirea insuficientă a paradigmei acestui pronume: O ameninţare directă a însăşi securităţii statului” (corect: înseşi). la fel ca în perioadele de monitorizare precedente. Dezacordul în caz al formei de întărire. „şedinţa Camerei pe cazul Năstase” „Proiecte pe arhitectură” „specialişti pe imobiliare”. Uneori. Greşeala apare mai ales în vorbirea liberă: „ţinând cont de bilanţul care-l au”. în diferitele ipostaze morfologice ale sale. ca şi istoric. Trei dintre ei . „sistem de învăţământ admirat de americani ca şi produs” . ca să nu trimitem în şomaj” . „Care dinozaur vrei să-l iei tu acasă? • Dezacordul pronumelui relativ Greşeala se produce prin interpretarea greşită a antecedentului relativului: „există discuţia potrivit căruia ceea ce mi se pare mie un model nu este” − „ protejarea copiilor a căror părinţi muncesc în străinătate” Greşeli de utilizare a prepoziţiilor • Ca şi pentru marcarea unui termen care exprimă calitatea Este greşită utilizarea conjuncţiei şi între prepoziţia ca şi substantiv dacă sensul subordonatului este calitativ sau de relaţie.„Măsuri de tipul trimitem în pensie. 2+1. antecedentul este violatorului):„Pentru părinţii violatorului şi pentru mama acestora” (corect: acestuia). Ca formant în structura superlativului relativ al adjectivului. în special pentru a exprima sensul de relaţie: „declaraţia pe recesiune e uşor alarmistă” .

Ţin de stilul telegrafic exemple precum: „valorează aproape 25 milioane dolari” „Cam după şase. primul element al conectorului ca. Tehnici de relaţionare interpersonală. Greşelile înregistrate cuprind mai ales perechile fie…. elemente introductive ale propoziţiei circumstanţiale de scop: Am venit (ca) să te văd vs Vreau să te văd: „era şi normal ca să existe această colaborare”. Comunicare.să devine. Este o exprimare telegrafică. examen. formate din conjuncţii sau din adverbe.„Suntem pe ultima săptămână de campanie” . presupun utilizarea împreună a elementelor corelative.Victoria Moldovan. 2+1.. mai ales în situaţia în care acesta este compus:„o sută şaptezeci şi unu/una de mii de dolari” „ până la doi/două virgulă cinci tone” . cod BS1190. O greşeală frecventă reprezintă dezacordul numeralului. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 „E pe telefon” . „400. cât şi…:„vă aştept mesajele.dr. „Nicolai Ovetea rămâne în telefon.000 buletine de vot” . pentru a introduce în enunţ propoziţii necircumstanţiale. în combinaţii fixate. Norma literară impune utilizarea la feminin.” „Vom difuza un film interesant.. fie că sunt din trafic sau sunt mesaje prin care vreţi să ne anunţaţi orice altceva”. „Aveţi posibilitatea de a merge pe ruta .. cred că este în premieră pe televiziune” . în acord cu substantivul ora. • Uneori.„V-au spus şi de la Fundeni ca să vă luaţi fetiţa acasă?”. Greşeli de utilizare a conjuncţiilor şi a elementelor corelative Ca să în loc de să: Este frecventă utilizarea conjuncţiei compuse ca să în locul conjuncţiei să..„Noroc cu paznicii care l-au ajutat pe Borcea ca să plece acasă”. Utilizarea greşită a locuţiunii prepoziţionale din punct de vedere. care este de genul feminin: „Invitându-vă mâine la ora douăzeci şi doi” • Omiterea prepoziţiei de În textul scris se omite frecvent prepoziţia de după numeralele de la douăzeci în sus. Această greşeală se extinde de la sinonimia să – ca să. mai ales în vorbirea liberă. specifică textelor jurnalistice. • • Discontinuitatea elementelor corelative Perechile corelative. Greşeli de utilizare a numeralului • Dezacordul. în care vorbitorul acordă mai puţină atenţie construcţiei enunţului. „Fie că vorbim despre destinaţiile interne sau externe” ..„Nu poate depăşi doisprezece minute” „doisprezece milioane de euro” „patru sute treizeci şi doi de mii de metri pătraţi” „Până la doisprezece tone” • Exprimarea orei Se înregistrează frecvent utilizarea invariabilă a numeralului pentru exprimarea orei. fie… şi atât…. şapte sute kilometri” „290 milioane de dolari” .+G şi din punct de vedere +adj.. Această regulă este adesea încălcată. acest fenomen reprezentând o influenţă a stilului administrativ. că: „s-a stabilit că sporul să fie introdus”.univ. 8 credite. în mod eronat.Conf. cu substantivul punct nearticulat când locuţiunea este urmată de un substantiv în genitiv: „din punct de vedere al nutriţiei” „din punct de vedere al jurnalului” „din punct de vedere al traficului” „din punct de vedere al dimensiunilor” Corect: din punctul de vedere al.

cod BS1190. . Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 prestabilită. „Imagini telefon mobil”. specifice emisiunilor de ştiri de televiziune).dr. 8 credite. Greşeli de utilizare a adverbelor Acordul adverbului . • Acordul adverbului la superlativ relativ nu este acceptat de norma literară: − „Aceasta este cea mai bine păstrată fosilă” cel mai bine Greşeli de regim verbal Verbul a merita nu poate fi construit cu pronume reflexiv. reprezintă o greşeală foarte frecventă.univ.Victoria Moldovan.„ alături de antrenorul noii promovate” . din Oltenia.„Domnul Andrei Georgescu.” .. cât şi de educatoare”. 2+1. „Traian Băsescu Preşedinte România” Greşeala nu se limitează numai la structuri neintegrate sintactic (scrise pe ecran. • Adverbele provenite prin conversiune din adjective nu se acordă:„actualul antrenor al proaspetei promovate în prima ligă” .. cât şi în sudul ţării”. În caz că (+ prop) te îmbolnăveşti / plouă etc Nemarcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte. „Imagini cameră supraveghere”. Tehnici de relaţionare interpersonală. „director vânzări agenţie imobiliară” pentru directorul de vânzări al agenţiei imobiliare . deşi această utilizare este tot mai frecventă: „se merită”. greşeala provine din analogia cu verbul a consta în: „premiile sunt destul de incitante. cât şi de ce chiulesc” • Alte greşeli de utilizare a conectorilor Conectorul în caz de este folosit greşit pentru a introduce o structură propoziţională. Comunicare.. „În caz de nu ne mai convine.. ci cu obiect direct. ci apar şi în cadrul enunţurilor mai ample. uneori chiar în vorbirea jurnaliştilor: „Ne uităm la anunţurile de închirieri locuinţe şi vedem că tot mai multe sunt acum. prin simpla lor juxtapunere. În exemplul următor. „Cei din Banat. Verbul a reprezenta nu se construieşte cu obiect prepoziţional... în Crişana. în Maramureş. cel mai mare dintre ele reprezentând într-o excursie”. „vaccin cancer” „mamă băiat 9 ani” . cât şi în nordul Moldovei” „vreme foarte călduroasă mai ales în zona de vest a ţării.Conf.„va şi ploua sub formă de aversă în zona Transilvaniei. „ar trebui incluse în program doar locuinţele noi construite” . cât şi din zona Aradului vor avea astfel de probleme” „Au făcut o analiză în care arată cât petrec elevii la şcoală. „întâlnire Emil Boc cu parlamentarii PD-L” pentru întâlnirea lui .„O atenţie specială va fi acordată firmelor de transport persoane” . „Cele două persoane noi depistate”. fie să vă alegeţi propriul traseu” „un deficit de locuri […].” Trebuia utilizat în caz că: Atenţie : În caz de (+subst) boală / accident / ploaie etc. examen. şef unitate Primire Urgenţe” . marcând o tendinţă a românei actuale: „lider galerie” pentru liderul galeriei .

Greşeala apare sub influenţa celorlalte numerale ordinale: a doua etc.„Copiii ăştia din ţara lui Voronin au ieşit în stradă. Unitatea de curs 5: Încălcări ale normei lexicale Greşeli de lexic şi de semantică Pleonasmul. „mereu să se tot întâmple surpări”– corect: Mereu să aibă loc surpări / Să tot aibă loc surpări. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Verbul a asista nu poate fi regentul unei propoziţii (*a asista că/să/cum).dr. apendicelui. Greşeala.. Încadrăm aici şi fraze care sunt construite prost./ Ne vedem din nou. examen. acesta reprezintă o greşeală şi trebuie evitat. constă într-o repetare de sens.univ. „Tăceţi din gură”– corect: Tăceţi.Victoria Moldovan. 2+1. • Se recomandă utilizarea articolului genitival (al) înaintea substantivelor coordonate (nu şi înaintea primului.. • Elementul a din structura seriei numeralelor ordinale nu este acceptat de normă înaintea numeralului întâi. „apoi după aia să vă daţi seama”– corect: apoi să vă daţi seama/după aia să vă daţi seama. apoi acesta este abandonat şi fraza continuă cu un alt tipar de construcţie. „procentul este de 65 la sută”) – corect: procentul are valoarea 65 / 65 de procente. „În continuare mai sunt încă două persoane”– corect: Mai sunt două persoane.„rămâi în continuare la Steaua?”– recomandat: rămâi la Steaua?. Chiar dacă se pot invoca diverse justificări pentru apariţia pleonasmului. ci numai al unui complement prepoziţional (a asista la ceva):„Sute de localnici asistă disperaţi cum zi de zi dispar” . pot fi rezolvate robotic” ... „ Mulţi i-am văzut cu lacrimi în ochi”. Anacolutul este o greşeală de discontinuitate sintactică mai frecvent întâlnită în limba vorbită. Tehnici de relaţionare interpersonală.. cod BS1190. „Bună seara! Ne revedem din nou. dacă acesta este adiacent articolului hotărât): venirea premierului şi a preşedintelui (forma articolului fiind dictată de regulile acordului cu antecedentul):„În privinţa performanţelor şi consumului. Frazele încep cu un anumit tipar de construcţie. „revine iarăşi”– corect: revine. fără continuitate logică sau semantică între structurile componente: „aceşti domni doctori. mă rog.Conf. Construcţia care conţine un complement direct este un calc după engleză: „Cineva chiar din familia ei ar fi abuzat-o prima dată” . Verbul a abuza se construieşte în română cu un complement prepoziţional (a abuza de cineva). un lucru care puteau fi manipulaţi” . când locutorul este pus în situaţia de a vorbi liber.” „Afecţiunile esofagului.. Alte greşeli sintactice. cât şi mai „novatoare” sau mai puţin evidente.” – corect: Ne revedem. Discontinuitatea sintactică poate afecta doar o categorie gramaticală (cazul. persoana) sau întreaga structură a enunţului. care aţi avut dumneavoastră ghinionul să vă intersectaţi cu ei” . „la aniversările a 75 .. ale colecistului. Comunicare. 8 credite. criticate şi explicate frecvent.: „bobocii claselor a întâia” . atât dintre cele clasice. S-au înregistrat şi în această perioadă multe pleonasme. numărul.

. cumva. pe de altă parte. examen.Victoria Moldovan. „ce ar trebui să facă pentru ca să nu fie victima”– corect: ce ar trebui să facă ca să nu fie victima. Anumite construcţii sunt fixate în limbă. • Cuvinte neadecvate semantic (de cele mai multe ori.” − recomandat: este dedicat celei de-a 20-a aniversări. „sechestru asigurator”– recomandat: sechestru asigurător. „a fost transmisă o erată în scris”– corect: a fost transmisă o erată.”– corect: pe de o parte. sau făcut dispăruţi apoi cu aproape 80. Unele cuvinte au fost folosite cu o formă incorectă: „Centrul Naţional pentru Curricul” – corect: Centrul Naţional pentru Curriculum. „cazino”– corect: cazinou. 8 credite. acuzându-l de dezinformare” – corect: CSM şi-a îndreptat atenţia către. Dar e clar . şi Parlamentul României. „Să ascultăm cu urechea la tot felul de.. „sistemul pedagogic de învăţământ”– corect: sistemul pedagogic/sistemul de învăţământ..... folosiţi din ce în ce mai frecvent în limba actuală.000 de euro”– corect: S-au făcut nevăzuţi/au dispărut apoi cu aproape 80. antetul de deasupra” – corect: antetul. În locul anumitor cuvinte. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 de ani şi 80 de ani”– recomandat: la sărbătorirea a 75 de ani şi a 80 de ani.. Astfel de exemple sunt asocierile dintre adjectivul scurt şi briefing (care înseamnă „şedinţă scurtă”) sau dintre substantivul publicitate şi spot (ultimul având sensul „publicitate/reclamă”):„Haideţi să facem un scurt. se preferă unele mai „nobile”. • Modificarea structurii unor construcţii fixate.„Sunt alese de comun acord. spoturi de publicitate” – corect: spot/reclamă/publicitate. drept pentru care joacă. Au fost înregistrate mai multe astfel de expresii modificate: „nu poate fi pus sub condamnare”– corect: nu poate fi pus sub urmărire / nu poate fi condamnat. piţifelnici din ăştia. „după Paşti”– recomandat: după Paşte.”) – corect: Oamenii au venituri modeste. de aceea substituirea unui termen din structura lor cu altul nu se recomandă. dar însă aici e clar. cod BS1190. • Necunoaşterea sensurilor termenilor preluaţi recent din engleză.dr. „a ales un oraş care nu e o mare metropolă”– corect: a ales un oraş care nu e o metropolă. care şi-au extins utilizarea în alte contexte decât cele obişnuite: „cu câteva ore înaintea marelui . 2+1.. „zona poate fi comparabilă cu California”– corect: zona este comparabilă cu California. Tehnici de relaţionare interpersonală. şi Parlamentul României. pe de cealaltă parte...Conf. „CSM şi-a îndreptat ţinta către Serviciul Român de Informaţii. „spot de publicitate.....„averse de scurtă durată”– corect: averse. „Milioane de români sunt cu ţinta pe el” – corect: Milioane de români sunt cu ochii pe el. „femeii expatriate în străinătate”– corect: femeii expatriate. cumva”– corect: Cei care le aleg trebuie să fie de acord cumva / Se cade de acord asupra alegerii. „pe de o parte. explică uneori producerea acestei greşeli. drept care joacă. să zicem. . un briefing.univ. piţifelnici din ăştia”– corect: Să plecăm urechea la tot felul de.. mai „nobile”). „Oamenii au venituri modeste. „alte posibilităţi decât în aer deschis nu avem”– corect: alte posibilităţi decât în aer liber nu avem. Folosirea greşită sau „inutilă” a unui cuvânt în locul altuia • Necunoaşterea formei cuvintelor... briefing” – corect: Haideţi să facem. „au fost nevoiţi să intre în concediu forţat”– corect: au fost nevoiţi să intre în concediu. simţite ca fiind banale. să zicem. „este dedicat aniversării a 20 de ani de la. „O sută şi ceva de mii de intreprinderi” – corect: O sută şi ceva de mii de întreprinderi. Comunicare.000 de euro.

în evoluţia limbii române. „motivul iei româneşti pe care apoi l-a declinat în creaţii vestimentare”– corect: motivul iei româneşti pe care apoi l-a utilizat/transpus în creaţii vestimentare. a unei construcţii sau numai a unui sens. locaţiile unde maşina a fost proiectată şi construită”– corect: Milano şi Torino. 2+1. locurile/oraşele unde maşina a fost proiectată şi construită. din contextul: „Pentru a putea servi o porţie delicioasă de borş de peşte”– corect: Pentru a putea gusta/mânca o porţie delicioasă de borş de peşte. Comunicare. mai soft”– corect: Legi mai moi. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 duel.dr. „pe debutul reprizei”– corect: la începutul reprizei. „Însoţind cârdul de răţuşte până la o locaţie mai potrivită” – corect: Însoţind cârdul de răţuşte până la un loc mai potrivit. „Corpul de control a demarat deja verificările”– corect: Corpul de control a început deja verificările.univ. Neadecvat semantic este şi verbul a servi. fără pronume reflexiv. a lua cuvântul etc).. suporterii echipaţi cu steaguri. .Victoria Moldovan. cu materialul limbii B. Tehnici de relaţionare interpersonală. „să debutăm în discuţie” – corect: să începem discuţia. suporterii echipaţi cu steaguri. „recrutier”– corect: persoană care recrutează. • Calcuri după engleză. „Milano şi Torino. dintr-o limba A într-o limbă B. Calcul lingvistic este un important mijloc de îmbogăţire lexicală a unei limbi. examen. reprezentând creaţii mai mult sau mai puţin accidentale: „stabilirea contacţilor”– corect: stabilirea persoanelor cu cu care a intrat în contact. Utilizarea englezismelor şi calcurile după engleză • În locul unor cuvinte româneşti se folosesc în continuare corespondente englezeşti: „Persoane din staff-ul acestei firme”– corect: Cei/Câţiva din personalul acestei firme. a realiza. • “Invenţii” inutile. „sunt nişaţi”– corect: se află/situează în zona de nişă. „Am butonat preţ de câteva secunde pentru introducerea locaţiei”– corect: Am butonat preţ de câteva secunde pentru introducerea locului/destinaţiei. a unui cuvânt semantic analizabil. cod BS1190. exactă. „marile teamuri ale lumii”– corect: promiţând că va califica echipa naţională la Campionatul. fulare şi bannere au inundat străzile din Roma şi (acum) se fotografiază cu cele mai interesante obiective turistice din oraş.. „Va transforma lacul Morii într-o locaţie de agrement”– corect: Va transforma lacul Morii într-un loc/spaţiu de agrement.Procedeulde transpunere literală. a pune în aplicare.. „Nu comutaţi!”– corect: Nu schimbaţi postul! „situaţia e volatilă”– corect: situaţia e schimbătoare/instabilă. interviu etc. 8 credite. Acum engleza stă la baza acestor calcuri: „sunt marile resorturi de lux”– corect: sunt marile staţiuni de lux..Conf. perioadele productive în calcuri au coincis cu momentele importante ale înnoirii vocabularului (influenţa slavă a juca <igrati sau franceză procentaj.rectangulus. Unele cuvinte nu sunt înregistrate în dicţionare.ex.”. mai permisive/mai puţin stricte.dreptunghi< lat.„Transformarea Bucureştiului într-o locaţie optimă pentru turismul de weekend”– corect: Transformarea Bucureştiului într-un loc optim pentru turismul de weekend. „promiţând că va califica teamul naţional la Campionatul. Foarte cunoscute: a aplica.. „Legi mai moi. „o maşină colantată cu siglă”– corect: o maşină având un colant cu siglă. fulare şi bannere au inundat străzile din Roma şi se fotografiază cu cele mai interesante locaţii turistice din oraş” – corect: cu câteva ore înaintea marelui duel. marile echipe ale lumii.

dr. accidentală. examen. explică alte greşeli din această categorie: „aceasta a fost şi cauza cazurilor de mortalitate. „Cert este că seceta şi cele 40 de grade Celsius vor fi o certitudine la vară”– corect: Seceta şi cele 40 de grade Celsius vor fi o certitudine la vară / Cert este că la vară va fi secetă şi vor fi 40 de grade Celsius. • Confuzia unui cuvânt cu altul. „Nu au fost prezenţi toţi directorii investiţi de primarul general” – corect: Nu au fost prezenţi toţi directorii învestiţi de primarul general. • Neglijenţa în exprimare pot explica şi construcţiile rău formate de mai jos: „Intrăm prin telefon cu domnul ministru Radu Berceanu”– corect: Suntem în legătură telefonică cu domnul ministru Radu Berceanu/Avem legătura prin telefon cu domnul ministru Radu Berceanu/Vorbim la telefon cu domnul ministru Radu Berceanu. trebuie ca enunţul să aibă o structură gramaticală corectă şi să fie logic. atracţii semantice. „e un oraş energetic”– corect: e un oraş plin de energie / încărcat de energie / care degajă energie.aceasta a fost şi cauza cazurilor de deces. • Următoarele greşeli sunt explicabile prin atracţie paronimică: „Să fi contactat temutul virus”– corect: Să fi contractat temutul virus. „Am instaurat această instituţie la sfârşitul anilor ‘90”– corect: Am înfiinţat această instituţie la sfârşitul anilor ’90. (eventual inaugurat). confuzii. • Contaminările între diverse construcţii reprezinta. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Greşeli de neadecvare contextuală fără intenţie. Comunicare. Repetiţii lexicale supărătoare. „costurile acestei deplasări sunt extrem de costisitoare”– corect: costurile acestei deplasări sunt extrem de mari. dar şi la o înţelegere greşită. 2+1. . Existenţa în limbă a unor cuvinte asemănătoare ca formă duce la folosirea unuia în locul altuia atunci când nu se cunosc forma şi sensul acestora. „cea mai ridicată temperatură se aşază peste Banat” – corect: cea mai ridicată temperatură se înregistrează în Banat.univ.. 8 credite. „n-am mai avut timp astăzi de extragerea la sorţi”– corect: n-am mai avut timp astăzi de tragerea la sorţi. cod BS1190. Tehnici de relaţionare interpersonală.„un om de înaltă anvergură”– corect: un om de înaltă ţinută/ de excepţie. a acestuia. „Vă promit că în toamnă o să vă spun toate culisele – corect: Vă promit că în toamnă o să vă spun/dau toate detaliile din culise. Greşeli de logică Pentru ca un mesaj să fie înţeles. „fie realocarea companiilor în spaţii mai mici”– corect: fie relocarea companiilor în spaţii mai mici.Victoria Moldovan. Lipsa coerenţei unui enunţ poate duce nu numai la neînţelegerea mesajului transmis. chiar contradictorie. sursa unor greşeli precum: „Când se întoarce şcoala” – corect: Când reîncepe şcoala/Când se întorc copiii la şcoală. deseori pleonastice precum: „Se făceau excavaţii cu un excavator”– corect: Se săpa cu un excavator / Se făceau excavaţii.Conf. cele 45? „masiv atac de cord”– corect: atac de cord puternic.. cele 45?”– corect: . „Greşeala a constat într-o eroare de transcriere”– recomandat: Greşeala a fost una de transcriere. a alunecărilor semantice. lipsa de inspiraţie.„setul având aceeaşi finalitate ca primele două”– corect: setul având acelaşi final ca primele două. de asemenea. „Tocmai pentru a fi evitat picajul (unor cârlige)”– corect: Tocmai pentru a evita căderea. de cele mai multe ori din cauza înrudirii lor formale şi/sau semantice.

cum dracu’ îl mai cheamă” . „să tragem o concluzie vizavi de acest subiect”– corect: să tragem o concluzie în legătură cu acest subiect. e bun [filmul]”– corect: în ceea ce priveşte imaginea. a se întâmpla. exact în timpul verii. „Jucaţi pân’ la capăt. e bun...univ. datorită unor fulgere foarte puternice care... În loc de concluzii.” – corect: . deşi nerecomandate de normă. tot în ce priveşte comunicarea.. prepoziţia datorită în locul locuţiunii din cauza. 2+1.. „Când se va întâmpla lansarea cărţii?”– corect: Când va avea loc lansarea cărţii?. pă dracu. virgulă. „Iată că..... cu pruncii la subraţ sau cu câte-o potaie leşinată lângă ei.dr. de asemenea. la sută. examen. magistraţii... din păcate.. magistraţii.. din cauza unor fulgere foarte puternice care. • forme nepotrivite de evitare a cacofoniei: „vă rog să transmiteţi mai departe că. Iată că a apărut în condiţiile în care în Mexic era o temperatură caldă şi.iar acest lucru a fost posibil. să stimuleze milostenia”. . pe timpul sezonului verii”– corect: Acest nou tip de virus nu apare doar în perioada rece.iar acest lucru a fost posibil. „Cantităţile de apă nu vor trece de 20 de grade pe metru pătrat” – corect: Cantităţile de apă nu vor trece de 20 de litri pe metru pătrat. „la nivel de imagine. Tehnici de relaţionare interpersonală. apar frecvent în limbajul presei. „va prelua preşedenţia Uniunii” – corect: va prelua preşedinţia Uniunii. 8 credite.. „preşedenţie”– corect: preşedinţie. Iată că a apărut în condiţiile în care în Mexic era o temperatură ridicată/mare/era cald. „în locurile unde se întâmplă evenimente culturale”– corect: în locurile unde au loc evenimente culturale. ci şi în perioada caldă.”– corect: Iată că. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 „Acest nou tip de virus nu apare doar în perioada rece. a demara. manifestându-se ca tendinţe.Victoria Moldovan.. vizavi de. Comunicare.. unde trăieşti. se înregistrează: • exprimări vulgare: ciurucul de Ogică. cuvinte şi locuţiuni cu sens lărgit precum locaţie. cod BS1190. tot la nivel de comunicare. procent. Tendinţe lexico-semantice Forma sau sensul unor cuvinte şi construcţii. ci şi în perioada caldă. a-şi aduce aportul. „Caută lumea în draci acuma”.Conf. „Stau întinşi pe trotuare. a aniversa un număr de ani.. formele preşedenţie şi servici. capitala României este Bucureştiul”. ce mama dracu’!” − „Al dracu’ să fiu dacă nu sunt identice!” Plecaţi dracu’ cu ea de-aici!” „Frate. Iată câteva exemple: „un eveniment care se întâmplă în acest weekend”– corect: un eveniment care are loc în acest weekend. În ceea ce priveşte excesele şi inadvertenţele stilistice. „E. „cred că a fost o emisiune foarte importantă vizavi de agricultură”– recomandat: cred că a fost o emisiune foarte importantă în legătură cu/despre agricultură. fraze ilogice: „L-a transportat pe bărbat în Urgenţa spitalului”. din păcate. „. mânca-ţi-aş ochii?” „şi a aruncat cu rahat în tot” • formulări nepotrivite. drept pentru care etc. Observaţii în plan stilistic. În această categorie intră pleonasme precum a rămâne în continuare..

Tehnici de relaţionare interpersonală. Miam exprimat şi cu alte prilejuri părerea că etichetele de genul stricare/urîţire sînt nejustificate şi lamentările aferente exagerate. prin e-mail. din presa scrisă sau vorbită . pe tema românei actuale. ca fenomen natural obiectiv.” (Cf.10 exemple de exprimare incorectă (pronunţare. Consideraţii asupra dinamicii limbii şi asupra studierii ei în româna actuală). 2+1. „Starea limbii române din perioada actuală în sens restrîns este considerată de mulţi contemporani alarmantă şi descrisă în termeni dintre cei mai negativi cu putinţă. un „seismograf” sensibil al tuturor schimbărilor care au loc în societate. vocabular). 8 credite. Privită în evoluţie. cod BS1190.Avram. dinamica limbii. gramatică. ea reflectă istoria poporului care o vorbeşte. Lucrarea va fi trimisă.Victoria Moldovan. examen. dimpotrivă. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Limba este un organism viu. M. Îngrijorările actuale se explică prin transparenţa mai mare decît în trecut a dinamicii. o forţează reacţioneze astfel. Avem a face cu o perioadă marcată de dinamică – aşa cum au fost şi alte perioade în istoria limbii române moderne –. În chip de concluzii. pe care le va corecta şi va explica tipul de greşeală prezent în fiecare exemplu.dr. profesorului până la data de 15 ianuarie 2010. Chiar dacă are şi manifestări nedorite. cum e situaţia românei în perioada analizată. sub titlul „Cum vorbim”. ea poate reflecta o dezvoltarea calmă sau. APLICAŢIE PRACTICĂ : Pentru secţiunea I. Comunicare. poate da motive de îngrijorare vorbitorilor ei. la un moment dat şi din motive externe ei.univ. mă voi mărgini să citez dintr-un articol al Mioarei Avram. una foarte dinamică. . nu poate fi strânsă în chingile unor reglementări de ordin legislativ-administrativ. În acest ultim caz.Conf.din anturajul său. iar dinamica înseamnă viaţă intensă şi creativitate. fiecare student va „culege” . Radiografiată sincronic. adică celor care.

principalele modificări introduse în DOOM2 faţă de prima ediţie a dicţionarului2 (DOOM1). cod BS1190. Tritonic. modificări care afectează normarea sub diverse aspecte a unor cuvinte. respectiv a dicţionarului propriu-zis. 2+1. Dicţionarul ortografic. forul care „se îngrijeşte de cultivarea limbii române şi stabileşte regulile ortografice obligatorii ” este Academia Română. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Secţiunea a II-a Modulul IV: PROBLEME DE COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ Studenţii vor parcurge bibliografia recomandată (şi în special Irena Chiru. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bucureşti. examen. Bucureşti. ministerul de resort este cel care decide data aplicării lor.) urmărind: Consideraţiile generale asupra comunicării interpersonale. Actualele norme au intrat în uz din momentul publicării DOOM2. pentru învăţământ. Conform Legii privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române nr. Tehnici de relaţionare interpersonală. Pentru detalii privind celelalte norme (care sunt în continuare valabile aşa cum fuseseră stabilite prin DOOM1) şi fiecare cuvânt – mai vechi sau mai nou – în parte este necesară consultarea introducerii la DOOM2. Univers Enciclopedic.univ. însoţite de câteva exemple. ortoepic şi morfologic al limbii române. comunicarea nonverbală. disimularea. 752/2001. .dr. 185p. Anexă: 1. strategiile conversaţionale şi comunicarea scrisă.Conf.Victoria Moldovan. coordonator: Ioana Vintilă-Rădulescu – În cele ce urmează se prezintă. 2005. 8 credite. comunicarea verbală orală/conversaţia. Comunicare. CE E NOU1 ÎN DOOM2 – Academia Română. Rosetti”. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Comunicarea interpersonală. 2009. în România.

Bucureşti. „â din a” şi „î din i”: indiferent de motivaţii. examen. iar cuvintele nou introduse – de steluţă (*). 3 Considerăm neavenită continuarea războiului celor două litere. Dicţionarul ortografic. Institutul de Lingvistică al Universităţii Bucureşti.univ. ortoepic şi morfologic al limbii române.dr. 2 Academia Republicii Socialiste România. MODIFICĂRI PRIVIND DENUMIREA/CITIREA UNOR LITERE Litere mari mici Denumirea/ citirea literei Aaa Ăăă Â3 â î/î din a B b be/bî C c če/cî D d de/dî Eee F f ef/fe/fî G g ğe/ghe/gî H h haş/hî4 Iii Î î î/î din i J j je/jî K k ka/kapa L l el/le/lî 1 Cuvintele la care s-au făcut modificări de normă faţă de ediţia I sunt precedate în DOOM2 de semnul exclamării (!). Editura Academiei. a acestei convenţii grafice ar fi o dovadă de ridicolă imaturitate pentru o cultură care pretinde a fi luată în serios. 8 credite.Victoria Moldovan. din nou.Conf. Comunicare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Informaţiile sunt prezentate în ordinea în care su fost tratate în introducerea la DOOM2 şi nu în ordinea importanţei. 4 Denumirea ha este rar folosită. 1982. 2+1. redactor responsabil adjunct: Laura Vasiliu. redactor responsabil: Mioara Avram. cod BS1190. schimbarea. Tehnici de relaţionare interpersonală. 2 M m em/me/mî N n en/ne/nî Ooo P p pe/pî Q q kü5 R r er/re/rî S s es/se/sî Ş6 ş şe/şî T t te/tî Ţ ţ ţe/ţî Uuu V v ve/vî W w dublu ve/dublu vî X x ics Y y [igrec] .

2+1. spre deosebire de ţ. ş. Unele litere din anumite abrevieri se citesc după modelul limbii din care au fost împrumutate abrevierile. Tehnici de relaţionare interpersonală. este un latinism. cod BS1190. Pentru numele şi simbolurile unităţilor de măsură se aplică prevederile sistemelor internaţionale obligatorii/normele interne în domeniu. SCRIEREA ŞI PRONUNŢAREA NUMELOR PROPRII STRĂINE .simbolurile unor termeni din domeniul tehnic şi ştiinţific: Rh „factorul Rhesus”. Se recomandă o singură accentuare la avarie. despot. chiar dacă sintagma pe care o abreviază. de ex. de ex. cu unele deosebiri faţă de DOOM1. În unele programe de calculator.Conf. 8 credite. Nu sunt urmate de punct: . . UNESCO etc. CV. 8 Deoarece diftongul [ŭi] nu există în limba română. (h)i weekend [uĭkend] whisky [uĭski] wigwam [uĭgŭom] SCRIEREA ŞI CITIREA UNOR ABREVIERI Actualmente se preferă scrierea fără puncte despărţitoare a unor abrevieri de tipul SUA. la formele verbului a fi suntem. 7 Citit şi [zed]. antic/antic. penurie/penurie. trafic/trafic. Comunicare. ş şi ţ au sub s şi t o virguliţ㸠şi nu o sedilă (care se utilizează sub c în alte limbi: ç).dr. jilav/jilav. hatman/hatman. şi nu din latină (unde nici nu se folosea această abreviere). curriculum vitae. gingaş/gingaş. citită [sivi]. este nerecomandabilă. cât şi la unele neologisme.univ.Victoria Moldovan. deoarece este împrumutată din engleză. 9 Vocala care poartă accentul principal este subliniată cu o linie. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Z z ze/zet7/zî O VALOARE SUPLIMENTARĂ A LITEREI W Valoarea Poziţia Exemple şi [u]8 în câteva anglicisme la iniţială de cuvânt + ee. examen. acatist/acatist.simbolurile majorităţii unităţilor de măsură: gal pentru galon. 5 6 3 La unele cuvinte (mai vechi sau mai noi) se admit variante accentuale literare libere (indicate în Dicţionar în ordinea preferinţei). indicată în DOOM1. atât la unele cuvinte vechi în limbă. crater. ACCENTUL9 Pronunţarea chĭu. sunteţi. apare în mod greşit cu sedilă.

Formele tradiţionale curente.. Scrierea cu literă mare la iniţială Se scriu cu literă mare la iniţială şi: . Oedip [ödip] (cf. a cuvintelor ajutătoare): .elementele iniţiale din numărul de ordine al unor manifestări periodice a căror denumire este folosită în interiorul unei propoziţii: Participanţii la (cel de-)al X-lea Congres … Când denumirea este folosită singură. Se pot scrie. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Numele statelor trebuie utilizate în forma oficială recomandată de acestea Belarus (la cuvintele din aceeaşi familie se pot folosi ambele variante: belarus/bielorus. . Myanmar. ca titlu etc. cu literă mică.dr. Normele actuale recomandă formele Bahus.numele fiinţelor mitice multiple: ciclop.toate componentele (cu excepţia. Menalaos. âncepe cu literă mare: Al X-lea Congres . belarusă/bielorusă). titan. în mod obişnuit.Victoria Moldovan. şi expresia consacrată sabia lui Damocles –. pentru a realiza un anumit efect stilistic (ceauşescu. Numele anumitor personalităţi. gigant. 8 credite. Comunicare. unele cuvinte care. Menelau. cod BS1190. sirenă. Procust. Edip. pot fi folosite şi în indicaţii bibliografice: Florenţa etc. muză.numelor proprii (inclusiv ale unor unităţi lexicale complexe folosite ca . provenite din limbi scrise cu alfabetul chirilic. de regulă. Tehnici de relaţionare interpersonală. Côte d’Ivoire. intrate prin intermediul altor limbi şi adaptate limbii române. examen. cât şi normelor actuale de transliterare: Dostoievski/Dostoevski. ale unor nume de locuri străine cunoscute de mai multă vreme la noi. pot fi ortografiate atât conform tradiţiei româneşti. pcr) sau grafic (univers enciclopedic pe publicaţiile editurii în cauză). Damocle.. nu Bacus.. ocazional. se scriu cu literă mare. Damocles – cf.Conf. Procust.univ. SCRIEREA CU LITERĂ MICĂ SAU MARE LA INIŢIALĂ Scrierea cu literă mică la iniţială Se scriu cu literă mică (şi nu mare) la iniţială şi: . şi redarea titlului tragediei antice Oedip rege şi a titlului operei lui George Enescu). Cambodgia. 2+1. parcă.

Războiul de 100 de Ani). Direcţia. Majestăţile Lor Imperiale. Comisia de cultivare a limbii a Academiei Române.Victoria Moldovan. Compartimentul/Departamentul/Sectorul de limbi romanice. student la Litere. Secţia de filologie şi literatură a Academiei Române. de exemplu. cât. Serviciul de contabilitate. care se încadrează într-un întreg sistem la care se aplică de mult aceleaşi reguli. se scriu în mod obişnuit cu literă mică la iniţială. examen.numelor proprii de instituţii. cum. Niciun(ul) s-a mai scris „legat” şi înainte de 1953.univ. . scris într-un cuvânt) redat grafic ca şi cum ar fi vorba de două cuvinte diferite şi independente şi nu de un unic pronume/adjectiv compus sudat – între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvânt. Secretariatul. 2+1. Tehnici de relaţionare interpersonală. Componentele sintagmei ţările române. era singura combinaţie din seria celor formate din nici + când. 8 credite. . se scriu cu literă mică). Domnia Sa.a.Conf. de cât. o dată . în semn de cinstire (Soldatul Necunoscut.b. Comunicare. de cum. . 1. inclusiv războaiele de anvergură (Primul Război Mondial. Războiul de Treizeci de Ani. admiterea la Politehnică. .dr. inclusiv când sunt folosite eliptic: secretar de stat la Externe. de pronumele cu o componenţă relativ asemănătoare vreun(ul). Slavă Ţărilor Române). Excelenţa Voastră. SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE I. era unicul pronume (în afară de ceea ce şi spre deosebire. care nu a fost niciodată numele propriu al unei entităţi statale unice. de obicei. Războiul de Independenţă. Evul Mediu). Războiul de Secesiune. cod BS1190. Se revine la scrierea într-un cuvânt a tuturor formelor pronumelui negativ compus niciunul. nicio. Înălţimea Voastră. Sfinţia Sa.numai primul element din numele proprii compuse care reprezintă denumirile organismelor de conducere şi ale compartimentelor din instituţii: Adunarea generală a Academiei Române. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 nume proprii) care desemnează marile epoci istorice (chiar dacă nu reprezintă evenimente) (Antichitatea.locuţiunilor pronominale de politeţe: Alteţa Sa Regală. niciuna „nimeni” şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun. al Doilea Război Mondial) sau care au un nume propriu (Războiul celor Două Roze. Catedra de limba română. dată după care nici un(ul) a devenit singura excepţie în mai multe privinţe: . Lucrează în Institut de cinci ani. Se pot scrie cu literă mare unele cuvinte (care.

Odată terminat lucrul. dată calendaristică” sau „informaţie”.dr. adverbul măcar (N-are nici măcar un prieten). şi până acum trebuia să se distingă. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 sau odată. 3. Se scriu „legat” şi: . corespunde şi pronunţării în două silabe [ničun]. 2+1. 5.Victoria Moldovan. Tot atât de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem. Astfel. fie care. ori cine.adjectivele cu structura adjectiv + vocala de legătură o + adjectiv. odinioară. Grafia niciun etc. eu nu am nici un frate. ci. dimpotrivă. Se scriu cu cratimă: . am plecat. O să-ţi spun eu odată ce s-a întâmplat. nici celălalt – combinaţii în care nici este accentuat în frază şi în care se poate intercala. Tehnici de relaţionare interpersonală. între niciodată „în niciun moment” şi nici odată „nici cândva” (situaţia complicată în acest caz şi de o a treia situaţie: nici o dată „nici o singură dată”. în sfârşit”: A fost odată ca niciodată. nu numai al analizei gramaticale. de exemplu. şi în scris. „zi. Ea nu numai că nu îngreunează. între: . sârbo-croat „dintre sârbi şi croaţi”. respectiv. sârbocroat. oarecare. unde la care nu se făcea distincţie şi în scris între îmbinările libere şi disociabile. care exprimă o unitate. destul de clare din punctul de vedere al înţelesului şi al logicii. Comunicare. Te mai rog o dată. . „nicio dată calendaristică” sau „nicio informaţie”) sau între grupurile ortografice fiecare. 6. de pildă. Dar se scriu în două cuvinte o dată numeral adverbial (Aşa ceva ţi se întâmplă numai o dată în viaţă. Dar ceho-slovac „dintre Cehia şi Slovacia”. 2.univ. imediat. oare care. Acestă grafie a fost adoptată şi de noua Gramatică a Academiei.niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) şi nici un adverb + articol (Nu e naiv şi nici un om neştiutor) sau nici un conjuncţie + numeral (Mă confundaţi. Ea respectă şi paralelismul grafic cu celelalte limbi romanice în care există pronume cu o structură asemănătoare. oricine ş.adverbul odată „cândva (în trecut sau în viitor). 8 credite. II. Aceste combinaţii se folosesc mult mai rar decât pronumele şi mai ales în astfel de structuri binare.Conf. 4.adjectivele compuse nesudate cu structura adverb + adjectiv (adesea provenit . cod BS1190. Termină odată. nici mai mulţi). în care componentele îşi păstrează individualitatea.a.niciunul pronume (N-a venit niciunul „nimeni”) şi nici unul conjuncţie + pronume nehotărât (Nu-mi place nici unul. având flexiune numai la ultimul element: cehoslovac „din fosta Cehoslovacie”. uşurează recunoaşterea ca atare a pronumelui/adjectivului pronominal în cauză. examen. O dată la două luni) şi o dată subst. şi cuvintele compuse sudate. de exemplu. . şi.

În COR. . care se scriu într-un cuvânt când sunt compuse sudate (binecuvântat) şi separat când sunt grupuri de cuvinte care îşi păstrează fiecare sensul (bine crescut „dezvoltat bine”). cu bună ştiinţă. prim-solistă. bună-cuviinţă „politeţe”. 2+1. prim-procuror. de ex. 24 decembrie 2002).: băgare de seamă „atenţie”. în jur „în preajmă”. de bunăvoie „benevol”. maşinăcapcană (în care al doilea substantiv este apoziţie). Tehnici de relaţionare interpersonală. viţă-de-vie (plantă). Excelenţa Sa. Se scrie într-un cuvânt blocstart – ca şi blochaus. şi în actele normative (Ordonanţa de urgenţă nr. prim-balerină.. ca: . la care se generalizează scrierea cu cratimă – indiferent de structură: fluture-de-mătase. în Monitorul Oficial al României. iar secvenţele în care componentele îşi păstrează autonomia – în cuvinte separate (bună creştere „dezvoltare bună”. de jur împrejurul. Partea I. contabil-şef10. bine-cunoscut „celebru”. gândac-de-Colorado (specii de insecte). bună-dimineaţa (plantă). în jur de „aproximativ”. şi negociator şef etc. bună-creştere.tipuri izolate: cuvânt-înainte „prefaţă”. Măria Ta. Compusele sudate cu structură asemănătoare se scriu într-un cuvânt (bunăstare „prosperitate”). 2003. numele de funcţii compuse cu şef sunt scrise în cuvinte separate.a. în locul. Domnia Lui. .dr. Doamne fereşte. Înalt Preasfinţia Voastră. nr. SCRIEREA LOCUŢIUNILOR11 Se scriu în cuvinte separate. specii distincte de plante sau de animale (cu nume ştiinţifice diferite) ş. cod BS1190.substantivele compuse cu unitate semantică şi gramaticală mai mică decât a celor scrise într-un cuvânt. bunul gust al libertăţii). Meteor Press. Ele se deosebesc de îmbinările cu o structură şi o componenţă asemănătoare. în ciuda.bas-bariton. examen. . Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 din participiu). . mai-mult-ca-perfect (timp verbal).univ. blocnotes. .Victoria Moldovan. 191 din 12 decembrie 2002. când compusul prezintă o diferenţă de sens faţă de cuvintele de bază: bine-crescut „cuviincios”. 8 credite. bine-venit „oportun.a. XIV. Comunicare. până ce. în jurul. 10 .prim-balerin. cf.bună-credinţă „onestitate”. până să ş. de prim rang „de calitatea întâi”. cuvânt-titlu „intrare de dicţionar”. Clasificarea ocupaţiilor din România. chit că. pri-solist. 951.Conf. bun-rămas „adio”. Bucureşti.termeni care denumesc substanţe chimice distincte. agreat”.

dar şi F. SC | Severnav SA (ca şi în scrierea completă: Fotbal| Club| Argeş etc. în DOOM2 adăugâdu-se un număr restrâns. nu se despart la sfârşit de rând. aş mânca)..a. adverbul odată se scrie într-un cuvânt... Dar se scriu într-un cuvânt sau cu cratimă compusele cu o structură asemănătoare: demâncare. Grupurile relativ stabile de cuvinte se deosebesc de cuvintele compuse cu structură şi componenţă asemănătoare. în care elementele componente nu-şi păstrează sensul de bază şi nu corespund realităţii denumite şi care se scriu fie cu cratimă (bună-dimineaţa „plantă”). Din punctul de vedere al scrierii ca locuţiuni nu sunt semnificative situaţiile în care unele elemente din componenţa lor sunt scrise cu cratimă din motive fonetice – todeauna (de-a berbeleacul. . .de mâncat (N-am nimic de mâncat. bună stare „stare bună” etc. ci se trec integral pe rândul următor numele proprii de persoane: Abd el-Kader. 2+1.). SA = societate anonimă ş. după prânz ş.univ. 11 În locuţiunile odată ce „după ce.C.Conf. cod BS1190. Comunicare. De mâncat. DESPĂRŢIREA LA CAPĂT DE RÂND13 Despărţirea numelor de instituţii cuprinzând abrevieri pentru nume generice sau nume proprii Se tolerează plasarea pe rânduri diferite a abrevierilor pentru nume generice (RA = regie autonomă. | Argeş.dr. Po-pescu/Popes-cu).Victoria Moldovan. SCRIEREA GRUPURILOR DE CUVINTE12 Fiind grupuri de cuvinte. SC Severnav | SA. Tehnici de relaţionare interpersonală. multe locuţiuni – interpretate uneori şi drept grupuri de cuvinte – nu au fost incluse în DOOM1. după-masă „a doua parte a zilei”. Popescu (nu: Abd el|Kader/Abd el-Ka-|der. examen. din moment ce” şi odată cu „în acelaşi timp cu”.) „mâncare”. pentru a reda rostirea lor în tempo rapid (aşa şi aşa/aşa şi-aşa) – sau pentru că sunt cuvinte compuse (de (pe) când Adam-Babadam). Numele proprii de persoană Pentru păstrarea unităţii lor. dintr-odată) sau acidental.A. se scriu „dezlegat” şi: . bună dimineaţa (formulă de salut).).apă minerală. după-amiază. 8 credite. Despărţirea cuvintelor la capăt de rând Regula generală şi obligatorie a despărţirii cuvintelor la capăt de rând. şi a numelor proprii din denumirile unor instituţii. demâncat (pop. şi nu un singur cuvânt compus. indiferent de ordine: Roman |S. fie într-un cuvânt: bunăstare „prosperitate”.a. precum şi ale componentelor lor. RA | „Monitorul Oficial”. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Deoarece nu pun alte probleme de scriere decât cele generale.

ca în artr|algie. 8 credite. De aici impresia greşită că.) şi nu nu numai cea care se încadrează în categoria excepţiilor. atât despărţirea la capăt de rând după pronunţare – care este indicată acum pe primul loc –. într|ajutorare. practic. mf. nefiind. Astfel. cât şi despărţirea după structură – care este indicată acum pe locul al doilea. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 valabilă pentru ambele modalităţi de despărţire (după pronunţare şi după structură). DOOM1 menţiona numai despărţirea morfologică: „transalpin (sil. Când utilizarea cratimei ar putea produce confuzii se foloseşte aici pentru a indica locul despărţirii bara verticală. şi în cuvintele „formate”. la care „despărţirea […] care ţine seama de elementele constitutive atunci când cuvântul este analizabil sau măcar semianalizabil” era nu singura admisă.univ. dar şi la început de rând o secvenţă care nu este silabă14. Comunicare. Fac excepţie grupurile ortografice scrise cu cratimă (dintr-|un.Conf. silabaţia morfologică ar fi fost singura admisă. Despărţirea cuvintelor în scris la capăt de rând nu se identifică cu despărţirea în silabe în sens fonetic. de regulă. Tehnici de relaţionare interpersonală. Aceeaşi observaţie ca şi la locuţiuni. În DOOM1 se preciza că unele cuvinte „formate” cunosc şi (nu doar exclusiv) o despărţire conformă cu structura lor morfologică. Conform DOOM1. ci doar cea „preferată”. nevr|algic. deşi corect ar fi fost să se indice. pe cât posibil. în asemenea cuvinte. examen. care era mai puţin restrictivă. nici măcar semianalizabil pentru majoritatea vorbitorilor).Victoria Moldovan. (caracterul analizabil este însă un lucru destul de relativ. este interdicţia de a lăsa mai ales la sfârşit de rând. . În dicţionarul propriu-zis din DOOM1 însă. cum prevedea regula din DOOM1. deci perfect posibile.dr. 14 Chiar dacă include o vocală propriu-zisă. cod BS1190. un cuvânt ca obiect. într-|însa). evitarea despărţirii. ca variantă. şi despărţirea după pronunţare conformă cu regulile generale (de exemplu tran-salpin etc. de exemplu. la care se recomandă însă. „regulile bazate pe pronunţare” erau „tolerate”. normele actuale nu mai admit despărţirile după structură care ar conduce la secvenţe care nu sunt silabe. 2+1. precum şi cu unele restricţii faţă de recomandările din DOOM1. 12 13 Normele actuale15 prevăd. trans-)”.

8 credite. întrebările ar trebui formulate explicit ca atare.dr. 2+1. ca şi pentru a pune în evidenţă familiile de cuvinte şi mijoacele de formare a acestora. drep-tunghi/drept-unghi. Se pot deci despărţi şi după structură cuvintele (semi)analizabile. Ca urmare.univ. la toate cuvintele în această situaţie. în dicţionarul propriu-zis s-a inversat ordinea în care sunt indicate cele două modalităţi de despărţire la capăt de rând pentru cuvintele analizabile şi semianalizabile (compuse sau derivate cu prefixe şi cu unele sufixe): prima este indicată despărţirea bazată pe pronunţare. . despărţirea bazată pe analiza morfologică. examen. cum s-a procedat uneori) nu este deci corectă. a celor două despărţiri (chiar dublă pentru cea morfologică. la unele examene şi concursuri. ambele posibilităţi. por-tavion/port-avion. Romar-ta/Rom-arta. sinonim/sin-onim. Pronosport/Prono-sport. paro-nim/par-onim. Dacă se urmăreşte să se vadă dacă elevii sau candidaţii cunosc silabaţia fonetică ori structura morfologică a cuvintelor. Notarea diferită. formaţiile cu -onim: o-monim/om-onim. formate în limba română sau împrumutate (în exemple se indică numai limita în discuţie. cod BS1190. şcoala recomanda aproape exclusiv. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Probabil că şi din acest motiv. Spre deosebire de DOOM1. fără a o trece sub tăcere pe aceea care este mai puţin convenabilă sub un aspect sau altul. la cuvintele „formate”. Comunicare. noul DOOM indică riguros. despre/ de-spre. În DOOM2 s-a inversat numai ordinea de preferinţă a celor două modalităţi de despărţire la capăt de rând – după pronunţare (care prezintă şi avantajul că pentru ea se pot stabili reguli formalizabile şi mai generale decât pentru despărţirea după structură) şi după structură. nu şi limitele posibile între celelalte silabe): .compuse16: arterios-cleroză/arterio-scleroză.Victoria Moldovan. Tehnici de relaţionare interpersonală. al-tundeva/alt-undeva. iar pe locul al doilea despărţirea anumitor secvenţe după elementele lor constitutive. Compusele care păstrează grafii străine sunt supuse numai despărţirii după structura din limba de origine: back-hand.Conf.

su-biect). 8 credite.dr. nes-tabil/ne-stabil. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Cf. atunci când nu recunoaşte sau nu este sigur de structura morfologică a unui cuvânt mai greu analizabil. Comunicare. şi anume după structură. laring|ectomie [larinğectomie]. V. nu numai om-onim). 2+1.derivate cu prefixe: anor-ganic/an-organic. Cel care scrie are deci libertatea. cod BS1190. a-dopta. nes-prijinit/ne-sprijinit. 15 . ca în apendic|ectomie [apendičectomie]. a-brupt. su-blinia/sub-linia. Se indică o singură despărţire. prospect. de-zechilibru/dezechilibru.stâlp-nic) cuprinzând anumite succesiuni de consoane care nu admit alte despărţiri. 1997. pur-sânge) sau derivate (precum contra-făcut. şi Dicţionarul general de ştiinţe ale limbii. ns. Editura Ştiinţifică. abroga. nestrămutat/nestrămutat. Nu pun probleme acele compuse (ca bine-facere. şi la cuvintele compuse (ca alt-fel. ab-stract. .cuvinte compuse sau derivate şi locuţiuni: aducere-|aminte. clar-văzător. a re-începe) la care cele două tipuri de despărţire coincid. Este vorba de: . elemente de compunere sau fragmente de cuvinte dintre care cel puţin unul există independent şi cu un sens care corespunde celui din compus. 16 Din cuvinte întregi. trans-bordare) sau cu sufixe (ca pustnic. silabaţie: „Regulile morfologice nu [subl. deoarece elementele componente sunt neînţelese sau neproductive în limba română.univ. s. adiacent. Normele actuale nu mai admit însă nici despărţirile după structură care ar contraveni pronunţării. să îl despartă pe baza pronunţării (omonim.Victoria Moldovan. pros-cenium/pro-scenium. . examen. Bucureşti. port-moneu) şi derivate cu prefixe (ca post-faţă. '6Eormele actuale recomandă exclusiv despărţirea după pronunţare (a-borigen. să despartă cuvântul în cauză pe baza structurii lui morfologice (post-universitar. o-biect. feld-mareşal. dacă o asemenea diviziune i se pare şocantă la cuvintele mai uşor analizabile. Pentru cuvintele a căror structură nu mai este clară.v. inegal/ in-egal. La cuvintele scrise (obligatoriu sau facultativ) cu cratimă sau cu linie de pauză se admite – atunci când spaţiul nu permite evitarea ei – şi despărţirea la locul cratimei/liniei de pauză. nu neapărat postuniversitar). ban-crută.derivate cu sufixe: savan-tlâc/savant-lâc.] sunt obligatorii”. ori. I.Conf.-R. Tehnici de relaţionare interpersonală. ast-fel. des-calificat.

Tehnici de relaţionare interpersonală. Câteva norme morfologice Adjective La unele adjective neologice. alte dăţi fiind o locuţiune distinctă. chiar dacă au la singular formă de masculin. story-ul.Conf.care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: dandy-ul (nu dandiul). gay-ul. locuţiunea adverbială altă dată nu are plural. nu vagabondă. playboy-i. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 . omoloagă/omologă (în timp ce la altele nu admite forme cu oa: barocă. . . în cazul celor referitoare la substantive neutre.împrumuturi neadaptate la care articolul şi desinenţele se leagă prin cratimă: flash-|ul. 2+1.Victoria Moldovan. (substantiv) epicen17.a căror finală prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare: bleuul [blöul].cuvinte compuse complexe: americano–|sud-coreean sau americano–sud|coreean.univ. admite la feminin forme cu şi fără alternanţa o (accentuat) – oa. adjectivul/substantivul vagabond are femininul vagaboandă. chiar când rezultă secvenţe care nu sunt silabe: dintr-|un (cazuri în care se recomandă însă evitarea despărţirii). (barometru) aneroid. hippy-ul. formă de feminin: (metal) alcalinopământos. 8 credite. .grupuri ortografice scrise cu cratimă: ducându-|se. reflectând uzul persoanelor cultivate. aceasta nu înseamnă că şi adjectivele în cauză ar fi „neutre”. iar la plural (dacă au plural). Se recomandă ataşarea fără cratimă a articolului la împrumuturile – chiar . Unele adjective vechi şi mai ales neologice se folosesc numai pentru substantive de un singur gen. story-uri. Comunicare. norma actuală. Locuţiuni adverbiale Deoarece locuţiunile adverbiale nu cunosc categoria numărului. examen.dr. (foc) bengal. echivocă). gay-i. playboy-ul. party-ul. cum se indica în DOOM1. în ordinea de preferinţă analoagă/analogă. hippy-i. cod BS1190. dandy-i19. Articolul18 Articolul hotărât enclitic (singular şi plural) se leagă cu cratimă numai în împrumuturile neadaptate: .

pe lângă plural. . bască2 „lâna tunsă de pe o oaie. 8 credite.Conf. 2+1./ONU a decis . Editura Academiei.. pl. zăloagă „semn de carte. nu dandysm. n. pl. m. colind2/colindă (cântec). 2005). norma actuală admite.. zălog2 „garanţie”. ambele admise ca variante literare libere: basc2/bască1 (beretă). a2 (sunet) s. Cuvântul. Numeralul Normele actuale acceptă la femininul nearticulat al numeralului ordinal întâi postpus substantivului şi forma întâia: clasa întâi/întâia.univ. 18 În DOOM2 s-a păstrat categoria articolului. o prietenă de-ale mele/de-a mea. (nu: O. cuvinte de genuri diferite (dintre care unele învechite.U. regionale sau populare) specializate pentru sensuri sau domenii diferite: a1 (literă) s. 19 Dar derivatul dandism. m. respectiv masculin sau neutru (cu implicaţii asupra formei lor de plural) se află în una din următoarele situaţii: 1. vestă”.-ul . a. În construcţia cu prepoziţia de (care şi-a pierdut sensul partitiv „dintre”. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.dr. Gramatica limbii române. scrise şi conform DOOM1 fără cratimă: westernuri ş. itemul [itemul]./s. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 nedaptate sub alte aspecte – care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română: gadgetul [gheğetul]. Bucureşti. cod BS1190. Substantivul Substantivele la care există ezitare în ce priveşte apartenenţa la genul feminin sau neutru. zălog1 „arbust”. Comunicare.... examen. bască3 „limbă”.N. inclusiv în cazul unor anglicisme ceva mai vechi. Tehnici de relaţionare interpersonală.Victoria Moldovan.N. dobândind sensul „de felul”) + pronume posesiv.a. bluză.U. 148 se vorbeşte în asemenea cazuri de adjective defective „numai cu forme de neutru”. La unele substantive provenite din abrevieri există în prezent tendinţa de a le folosi nearticulat: O. În noua Gramatică a Academiei (GALR = Academia Română.. I. weekendul [uĭkendul]. şi singularul: un prieten de-ai mei/de-al meu. deşi în noua Gramatică a Academiei acesta nu mai este recunoscut ca parte de vorbire. Rosetti”. colind2/colindă (cântec).). basc3 „adaos la bluză sau jachetă”. a/a-uri. colind1 „colindat”. capitol”. 17 2. p.

g. cf. Tendinţa distingerii între forma de singular şi cea de plural se concretizează în acceptarea de către norma academică a singularului cârnat (şi nu cârnaţ). Tehnici de relaţionare interpersonală. La unele nume proprii. cafea. cu pluralul cleşti. norma actuală optând pentru astru masculin. sanda (nu bretelă. din latină). Comunicare. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 3. 2. maicii. refăcut din forma moştenită tocmai pentru marcarea mai clară a opoziţiei de număr şi prin alternanţa t/ţ. sofale. cafele: bretea pentru sensurile „bentiţă de susţinere la îmbrăcăminte. sandală). art. lat. ramificaţie rutieră”. examen. la rândul ei. în limba română. maică2 „mamă”. Aceste substantive sunt împrumutate de română din engleză (unde media provine. maicei/maicii/maichii. de un singur gen. la aceste substantive. SUPERCILIA > rom. Unele substantive feminine terminate în -a sau -ia în limba de origine şi-au creat (şi) o nouă formă nearticulată: cariocă. cicatrice/cicatrici. Unele substantive feminine omonime la nominativ-acuzativ singular au genitivdativul singular diferit: maică1 „călugăriţă”.univ. nutrie. cu genitivdativul articulat (mass-)mediei: prin intermediul (mass-)mediei. leva/levă. . şi cleşte masculin. 2+1.ambele forme sunt admise ca variante literare libere.dr. sprânceană. 3. 8 credite. foarfecă feminin.Conf. Cf.-d. Ea este în conformitate cu trecerea.Victoria Moldovan. Folosirea lor ca feminine singular este în acord cu forma lor. 1. La substantivele mass-media şi media „presa scrisă şi audiovizuală” s-a admis folosirea ca feminin singular: (mass-)media actuală. normele actuale admit variante de flexiune: Ilenei/Ileanei. Poate exista ezitare în ce priveşte forma de plural (în cadrul aceluiaşi gen) la unele substantive feminine cu pluralul (şi genitiv-dativul singular nearticulat) în -e sau -i şi neutre cu pluralul în -uri sau -e. cod BS1190. Norma actuală admite noile singulare pe care unele substantive feminine cu rădăcina terminată în -l şi pluralul în -e şi le-au creat după modelul sofa. g.-d. cu preferinţă pentru una dintre ele (indicată prima în Dicţionar): căpşuni/căpşune. opţiunea normei actuale este una din următoarele: . la feminin singular a unor plurale neutre latineşti la origine. art.

dar fiind înlocuite în uzul general prin boli.se admite o singură formă la unele substantive feminine (monede. La împrumuturile recente. dar gagici. rodii. 2. ţărănci.încadrarea în modelul substantivelor româneşti. . cod BS1190. stadiu.Conf. Acceptarea şi a pluralului în -i. alături de cel în -e. treaptă” (ca şi chipie/chipiuri.a. al pluralelor în cauză. nu există decât plurale în –i. respectiv niveluri/nivele „înălţime. în istoria limbii române. încă din Îndreptar20. 1995. piersici. playboy. şcoale ş. hippy. strade. roate. tuneluri/tunele). Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Bucureşti. 20 Academia Română. examen. atât pentru numele de pomi sau de tufe. weekenduri [uĭkenduri]). . Îndreptarul ortografic. se înregistrează progresul. s-a bazat pe faptul că: 1. legată . Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 cireşe/cireşi.Victoria Moldovan. în curs de adaptare. formele de plural din sistemul multor substantive feminine au evoluat. roţi. peso. . găluşte/găluşti (ca şi râpe/râpi). şi anume: . gutui. Univers Enciclopedic. a merge ca pe roate). 8 credite. de la desinenţa -e la -i. cât şi pentru numele fructelor acestora. 2+1. poieni. în cazul mai multor astfel de substantive: fragi. itemuri [itemuri].dr. străzi. 4. şcoli.direct (fără cratimă) la cuvintele – chiar nedaptate sub alte aspecte – care se termină în litere din alfabetul limbii române pronunţate ca în limba română: gadgeturi [gheğeturi].prin cratimă la cuvintele a căror finală prezintă deosebiri între . ţigănci) şi neutre precum seminare (seminarii nemaiavând sprijin într-un singular în -iu). la două substantive de genul feminin nume de fructe: căpşuni şi cireşi.la cele masculine – cu desinenţa -i. 3. 11 . supravieţuind. rackeţi (ca în DOOM1 boşi). căpşună avea pluralul căpşuni.univ. eventual. dealeri. numai în expresii (a băga în boale. Comunicare. gay. prin formarea pluralului: . plurale ca boale. norma actuală a adoptat soluţii diferite. Tehnici de relaţionare interpersonală. brokeri. coperte/coperţi. cu altenanţele fonetice corespunzătoare: adidaşi. remarci. în general cu desinenţa -uri. ediţia a V-a. bodyguarzi/bodigarzi. în uzul literar.folosirea unor substantive cu aceeaşi formă la singular şi la plural: dandy. coarde/corzi. lămâi. ortoepic şi de punctuaţie.la cele neutre. trenduri [trenduri]. nuci.

examen. BC îndrumează / îndrumă 6 / 141). în această ordine. 57-76. BC21 prosternă / prosternează 27 / 114) a devenit numai cu. în această ordine: a biciui (BC biciuie / biciuieşte 57 / . În cazurile în care acestea indicau un echilibru relativ între forme. iar când discrepanţa era flagrantă. Tratarea în DOOM2 a verbelor de conjugarea I cu sau fără -ez şi de conjugarea a IV-a cu sau fără -esc continuă în mare parte DOOM1. a înjgheba (BC înjghebează / înjgheabă 62 / 82) ş. în această ordine.au devenit numai fără -esc a bombăni (fost numai cu -esc.au devenit fără şi cu -ez. BC înfoaie / înfoiază 139 / 11). 2002. . Tehnici de relaţionare interpersonală. .au devenit cu şi fără -esc. Blanca Croitor. în acestă ordine.dr.la indicativ mai-mult-ca-perfect plural sunt învechite. Verbul Formele fără -ră. storyuri. Situaţia verbelor de conjugarea I la care am intervenit asupra normării din DOOM1 este următoarea: . 21 12 . a îndruma (foste cu şi fără -ez. a ţârâi (BC ţârâie / ţârâieşte 147 / 3). în această ordine. „Variantele verbale literare libere: tendinţe în limba română actuală”. BC bombăne /bombăneşte 119 / 17). 2+1. la fel a absolvi. a înfoia (fost fără şi cu -ez. am optat pentru varianta dominantă. în Aspecte ale dinamicii limbii române actuale.a.a se prosterna (fost fără şi cu -ez. ca şi a decerna. show-uri [şouri]) sau care au finale grafice neobişnuite la cuvintele vechi din limba română: party-uri. cod BS1190. au fost recomandate ambele variante. în această ordine.Victoria Moldovan. a dăinui (fost cu şi fără -esc. Comunicare. Verbele de conjugarea a IV-a la care am intervenit asupra normării din DOOM1 se află în una din următoarele situaţii: . 8 credite. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 scriere şi pronunţare (bleu-uri [blöuri]. BC dăinuieşte /dăinuie 14 / 119).au devenit numai fără -ez a ignora (BC ignorează / ignoră 2 / 147). p.univ. În principiu nu am intervenit în această chestiune foarte delicată decât atunci când am dispus de informaţii privind uzul formelor. Editura Universităţii din Bucureşti. inclusiv pentru sensul „a termina un an/o formă de învăţământ”.Conf.

cnocaut. adăugându-se indicaţii de uz la cuvintele care nu aparţin limbii literare actuale: a aburca (pop.. iactanţă (livr. nu [(anti)dumping]. babaros (arg. iar genitiv-dativul singular articulat trebuie scris şi pronunţat gagicii.). fiind necesară consultarea DOOM2. în cazurile de dubiu. folosirea. făcând parte mai curând dintre variaţiile de uz decât dintre abaterile de la o normă categorică. 2+1. nu uzul. examen. S-au păstrat cea mai mare parte a intrărilor din DOOM1. . antidumping [(anti)damping]. Nu există mijloace de memorare a formelor recomandate sau criterii pentru deducerea lor logică. lucrurile nu pot fi încă tranşate definitiv şi într-un mod care să satisfacă sentimentul tuturor vorbitorilor.). În cazul unui asemenea cuvânt. knockdown [knocdaǔn/nocdaǔn] şi knockout [knocaǔt/nocaǔt]. ci gagici. Comunicare. neconfirmată de uz. Tehnici de relaţionare interpersonală.000 de cuvinte.Victoria Moldovan. BC biruie / biruieşte 50 / 78) ş. gagică (fam.univ.Conf. pop. o coerenţă. odicolon (înv.a. categoria formaţiilor cu -men împrumutate din engleză sau din franceză (care nu mai sunt scrise cu -man): congresmen.scrierea şi/sau pronunţarea unor împrumuturi: dumping. colonelă (înv. pentru situaţiile în care este folosit în registrul căruia îi aparţine sau într-o operă literară. Faptul că un cuvânt precum gagică (care s-a extins în limbajul familiar) figurează în DOOM (încă din prima ediţie) nu înseamnă că el ar fi fost „adoptat ca normă academică” şi că ar fi devenit „oficial”. Modificări Prin intervenţii mai mult sau mai puţin punctuale operate în corpul dicţionarului sau modificat o serie de recomandări ale DOOM1: . Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 65). 8 credite. baboşă (reg. cu forţa. cum şi între diversele dicţionare există deosebiri. În cazul fluctuaţiei dintre formele sufixate şi cele nesufixate nu se poate impune. a altei variante decât cea indicată în DOOM2 nu ar trebui penalizată. rar). ALTE INTERVENŢII ÎN DICŢIONARUL PROPRIU-ZIS Indicaţii de uz Inventarul DOOM2 conţine peste 62. congresmeni. Nu înseamnă că şi alte variante decât cele înregistrate în DOOM2 nu ar fi posibile şi.dr.) etc.. DOOM2 arată că pluralul lui nu (mai) este gagice. cod BS1190. nu cnocdaun.. pl. din păcate. a birui (fost numai fără -esc.). normarea priveşte numai scrierea şi flexiunea. numai de dragul coerenţei.).). La asemenea verbe (unele provenite din onomatopee).

. ca şi la persoana a II-a singular. nu (şi) acciz. tumoare / tumoră. diseară / deseară. cod BS1190. art. conform normei actuale. mesadă. pieptăn / pieptene. . fiică [fĭică]. lebărvurst. astm. fierăstrău / ferăstrău. g. forma (să) continui (nu (să) continuu). tenismeni (cf. a funda. ziler etc. la indicativ şi conjunctiv prezent. forma (ei) miros (nu (ei) miroase). corijent / corigent. a dăula. luminiscent / luminescent. . polologhie / poliloghie. chimiluminiscenţă / chimioluminescenţă.a. . recomandând (numai) acciză. lebervurşt. formate în româneşte) etc. pl. machieză. după modelul unor verbe în -ia (ca a apropia). marfar. conteiner. israelian.s-a admis existenţa la unele nume compuse de plante şi de animale. de jocuri ş. container. izraelian. carafă.s-au admis. maseur. azinoapte.Victoria Moldovan.a mirosi are la indicativ prezent. dizeur.-d. fiică. picromigdală.univ. a dispera. machieur. as-noapte. examen..s-au considerat (formal articulate şi) de genul masculin (nu neutru. luminator. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 recordmen. . mărfar. . pl. pricomigdală. crenvurşt. a formei nearticulate şi a flexiunii: abrudeanca (dans). de-andăratelea. chimioterapie. dizeuză –. garafă.a continua are. 2+1. magazioner. filosof /filozof. chermeză. unele forme ca variante literare libere: astăreală / astereală. persoana a III-a plural. luminător. abrudeancă. şi femininele recordmenă. cearşaf / cearceaf. a despera. atât la cuvinte vechi. zilier. tenismenă. tenismen. Tehnici de relaţionare interpersonală. magaziner. Comunicare. becisnic / bicisnic. crenvurst. delco / delcou. 8 credite. neart. persoana I singular. machieuză. de dansuri populare.unele forme flexionare: . 13 maseuză – ca şi cozeur. machior. chermesă. cum este . misadă. muschetar / muşchetar.s-au eliminat unele forme sau variante. de-andăratele. a dehula. abrudencii. masor.dr.Conf. recordmeni. cât şi la cuvinte mai noi. . chemoterapie. a fonda. astmă.

item.Victoria Moldovan.s-a schimbat încadrarea lexico-gramaticală a unor cuvinte: -sunt considerate locuţiuni pronominale de politeţe22 (şi nu secvenţe formate din substantiv + adjectiv pronominal posesiv sau pronume personal în genitiv) tipurile Domnia Ta. şi nu formă verbală23 ş.s-a admis. ca în cazul substantivelor. (re)intrate în uz. de autorii DOOM1 îmbinări libere şi de aceea neinclus în dicţionar). curriculum.dr. m. alese (pe ~) loc. degeţel-roşu. fr(anţuzisme).a.„epitetele” referitoare la persoane au fost considerate de ambele genuri. şi f. . ca şi viţă-de-vie ş.. Comunicare. prevederile sistemelor internaţionale obligatorii/normelor interne stabilite de profesionişti: watt-oră cu pl. spaniolă etc. de ex. . trend etc. de specii animale şi vegetale (acantocefal) ş.bun-platnic. rău-platnic.. cool.500 de cuvinte: . n. nu numai masculine: bâlbâilă s. art. printre altele. waţi-oră. pentru numele şi simbolurile unităţilor de măsură.: acquis. Înălţimea Voastră etc. gay.univ. jacuzzi. airbag. Excelenţa Voastră. examen. (considerate. dealer. 2+1. wattore. .împrumuturi din latină şi din diverse limbi moderne. pl. ci cu persoana la care se referă. sunt socotite compuse.. . Tehnici de relaţionare interpersonală.a.. existenţa unor forme de singular la nume de popoare vechi (alobrog). Adăugiri S-au adăugat cca 2.. . nu wattoră. adv. numele de plante sau de animale compuse de tipul acul-doamnei (plantă) s.Conf. deşi formaţiile sunt analizabile. majoritatea din engleză.. macho.. . deoarece acordul predicatului cu aceste secvenţa folosite ca subiect nu se face cu persoana a III-a. cod BS1190. marcate ca angl(icisme). broker.s-au respectat. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 cuvântul de bază). . advertising. .s-a considerat că substantivele provenite din verbe la supin nu au în general plural şi s-au tratat separat locuţiunile formate de la ele: ales s. probabil. 8 credite. cu persoana a II-a: Excelenţa Voastră veţi fi primit de preşedintele ţării.a.uite este considerat interjecţie. m. dar şi din franceză. hacker.. hisp(anisme) etc.

teleconferinţă.. electrocasnic. emisie. albargintiu. .dr. p. lipseau din DOOM1 (unele intrate în limbă sau devenite uzuale după elaborarea acestuia): . 2+1. azi-mâine ş. repertoar ş.a accesa. 8 credite. frecţie. iar unele dintre ele ţin de o modă ce poate fi trecătoare. giardia. dacă folosirea lor nu poate fi împiedicată. din diverse motive.Conf. proamerican. ignorării problemei – care lasă loc greşelilor – îi sunt preferabile înregistrarea formelor corecte din limba de origine şi sugerarea căilor pentru posibila lor adaptare la limba română.dublete ale unor cuvinte existente în DOOM1: compleu. politolog. examen. extra adj. dar şi locuţiuni.. nu trebuie interpretată ca o recomandare a tuturor acestora. ultra adj. sociocultural. etc. negruvodean). a se autoacuza. metaloplastie. p. papuaş. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 Includerea în DOOM2 a unor împrumuturi recente neadaptate. 22 În GALR.a. a exînscrie.cuvinte existente în limba română. 679-680. neoliberal. aurolac. de la nume de state (srilankez) şi alte derivate care pun probleme (shakespearian/shakespeareian) ş. şi sub ce formă anume. cod BS1190. invar. dar care. mai ales angloamericane. anglo-normand. Tehnici de relaţionare interpersonală. primoinfecţie. asemenea atâtor împrumuturi mai vechi.compuse absente din DOOM1: à la. dublu-casetofon.. repertoriu.a. a tracta.nume proprii cu care trebuiau puse în legătură substantive comune înregistrate în . mintal.cuvinte provenite din abrevieri: ADN ş. sunt numite îmbinări locuţionale. şi care vor dispărea.. ocluzie. cronofag. .univ. aeroambulanţă. ocluziune. – alături de complet. papua. gastroenterolog.. 23 Cf. policalificare. . super adj. blocstart.. emisiune. mâinedimineaţă. 213.a. aeroportuar. invar. heliomarin. neocomunism. fricţiune. mental. .a. alb-negru.derivate de la nume de locuri româneşti (albaiulian. . autocopiativ. Comunicare. şi GALR. 14 . preaderare.Victoria Moldovan. acvplanare. Ea se bazează pe ideea că. alaltăieri-dimineaţă. invar. Viitorul va decide care dintre aceste cuvinte vor rămâne.

. nici un(ul) etc.nume proprii care fuseseră normate în anexele la DOOM1 sub o formă susceptibilă de amendări: Artemis. Comunicare. . pentru care am recomandat g. Masterat: Afaceri europene şi managementul proiectelor 2009-2010 dicţionar: Acropole faţă de acropolă ş.univ. lui Artemis.Conf.Victoria Moldovan.dr. Ioana Vintilă-Rădulescu ioanar1@rdslink. 8 credite.grupuri de cuvinte omofone cu cuvinte compuse: de sigur. cod BS1190.ro .a.a. 2+1.. nu Artemidei ş.-d. examen. . Tehnici de relaţionare interpersonală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->