Sunteți pe pagina 1din 46

Prezentarea principalelor cerinte legale

pentru evaluarea impactului asupra


mediului si bilanturi de mediu asociate

proiectelor si activitatilor industriale


Timisoara, 19 Februarie 2008

Cerinte legale pentru EIM si BM

Legea Protectiei Mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului Tipuri de acte de reglementare:
acord de mediu/acord integrat de mediu

aviz de mediu pentru planuri si programe


aviz de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu (la schimbarea titularului de activitate, la incetarea activitatii) ca prevederi ale unui program, de conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate) autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu
2

Cerinte legale pentru EIM si BM

Tipuri de documentatii:
Bilant de mediu pentru autorizare activitate, respectiv incetare activitate

Raport la Studiul de evaluare a impactului asupra mediului


(EIM) Raport de mediu - parte a documentatiei aferenta planurilor sau programelor

Cerinte legale pentru EIM si BM

Raport de amplasament - documentatie necesara obtinerii

autorizatiei integrate de mediu


Program de conformare - plan de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse prin prevederile autorizatiei de mediu sau

avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu de catre titularul


activitatii Raport de securitate - documentatie necesara pentru obiective

n care sunt prezente substante periculoase

Cerinte legale pentru EIM si BM

Legislatie aferenta:
Bilant de mediu OM 184/1997, OM 756/1997, OM 1798/2007 EIM OM 860 /2002, modificat si completat de OM 210/2004 si OM 1037/2005, OM 863/2002 Raport de mediu HG 1076/2004 si OM 995/2006 Raport de amplasament OUG 152/2005 si Legea 84/2006 Raport de securitate SEVESO II

A. Cerinte legale pentru EIM Directive Europene DIRECTIVE EUROPENE PRIVIND EIM
1. Directiva Consiliului Europei nr. 85/337/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului
2. Directiva Consiliului Europei nr. 97/11/EC pentru amendarea Directivei Consiliului Europei nr. 85/337/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului 3. Directiva Consiliului Europei nr. 2003/35/EC privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, in ceea ce priveste participarea publicului si accesul la justitie a Directivelor Consiliului Europei 85/337/EC si 96/61/EC. 4. Directiva Consiliului Europei nr. 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
6

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

LEGISLATIA DIN ROMANIA CE TRANSPUNE SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Hotararea Guvernului Nr. 1213/2006 (M.O. 802/25.09.2006) privind stabilirea procedurii cadru EIM pentru anumite proiecte publice si private a intrat in vigoare la 24.11.2006

abroga Hotararea Guvernului 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru EIM pentru anumite proiecte publice si private

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

impune efectuarea EIM in faza de pregatire a studiului de fezabilitate a proiectului, cu mentiunea ca procedura EIM incepe prin depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu in faza de studiu de prefezabilitate a proiectului; metodologia de aplicare a procedurii cadru EIM, continand competentele, durata etapelor procedurale si dispozitii privind informarea si participarea publicului, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului Nr. 1213/2006 (24.12.2006). Este inca in faza de proiect.

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Ordinul 860/2002 privind aprobarea procedurii de evaluare impactului asupra mediului si emitere a acordului de mediu
a fost modificat si completat de Ordinul 210/2004 (M.O. 309/07.04.2004) si Ordinul 1037/2005 (M.O. 985/07.11.2005) inca in vigoare pana la data publicarii in Monitorul oficial al noului Ordin aflat in faza de proiect

Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru EIM

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

LEGISLATIA DIN ROMANIA CE TRANSPUNE SI IMPLEMENTEAZA DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND PREVENIREA SI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII
1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 (M.O. 1078/30.15.05) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.
2. Legea nr. 84/2006 (M.O. 327/11.04.2006) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr. 152/2005 (M.O. 1078/30.15.05) privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

10

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

CLASIFICAREA ACTIVITATILOR DUPA IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI


1. Activitati cu impact nesemnificativ NU se emite acord de mediu.

2.

Activitati cu impact redus asupra mediului sunt supuse procedurii SIMPLIFICATE de avizare de mediu pentru obtinerea acordului unic.
Activitati si/sau instalatii cu impact semnificativ asupra mediului sunt supuse procedurii COMPLETE de evaluare a impactului asupra mediului in vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu
11

3.

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

ETAPE aferente procedurii de emitere a acordului de mediu: A. Etapa de evaluare initiala a solicitarii depuse de titularul proiectului B. Etapa de incadrare a proiectului in procedura de EIM C. Etapa de definire a domeniului si de evaluare a Raportului privind Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (RSEIM) D. Etapa de Analiza a calitatii RSEIM
12

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

A. Etapa de depunere a solicitarii si evaluare initiala a acesteia 1. Solicitantul depune la autoritatea locala pentru protectia mediului:
Cererea tip (semnata si stampilata de proiectant sau elaborator) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism eliberat de catre comisia de acorduri unice) si certificatul de urbanism (copie) Informarea publicului asupra depunerii solicitrii de obinere a acordului de mediu pentru un proiect. si achita contravaloarea tarifului perceput pentru evaluarea initiala.

13

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

2. Autoritatea pentru protectia mediului realizeaza o evaluare initiala a proiectului (in termen de 5 zile de la primirea solicitarii):
Daca proiectul prezinta un impact nesemnificativ asupra mediului, autoritatea verifica solicitarea si localizeaza amplasamentul in planul de urbanism si fata de zonele speciale (arii protejate, zone-tampon, etc) si daca in raport cu acestea:

amplasamentul nu prezinta impact, fisa tehnica se stampileaza cu stampila A Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu;
Daca proiectul prezinta un impact potential, solicitarea se supune etapei de incadrare a proiectului in procedura EIM.

14

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

A. Etapa de depunere a solicitarii si evaluare initiala a acesteia (continuare)


Daca proiectul prezinta impact redus sau semnificativ asupra mediului, titularul depune documentele

solicitate de autoritate:

memoriul tehnic documente doveditoare privind informatiile declarate dovada de plata a tarifului

15

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

B. Etapa de incadrare a proiectului in procedura EIM


(in termen de 15 zile de la finalizarea etapei de evaluare initiala)

Autoritatea pentru protectia mediului verifica:


incadrarea proiectului in anexa I.1 ( Lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun EIM) sau in anexa I.2 (Lista activitatilor si/sau instalatiilor cu potential semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de incadrare in procedura EIM) pozitia fata de ariile din reteaua ecologica Natura 2000

16

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Pentru proiectele prevazute in anexa I.1 si cele situate in una din ariile retelei Natura 2000 (supuse EIM), autoritatea pentru protectia mediului:
Stabileste trecerea la Etapa de definire a domeniului evaluarii Stampileaza fisa tehnica cu stampila B Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu Evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul rezultatul se consemneaza intr-un proces verbal caruia i se anexeaza si o Lista de control; procesul verbal poate contine solicitari de documente sau informatii suplimentare

17

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Intocmeste anuntul public (in termen de 10 zile de la emiterea deciziei de incadrare) Comunica in scris solicitantului urmatoarele:
Decizia privind continuarea procedurii

Necesitatea furnizarii unor informatii suplimentare


Anuntul public, in vederea afisarii de catre titular (in 10 zile de la primirea deciziei).

18

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Pentru proiectele prevazute in anexa I.2, autoritatea pentru protectia mediului:


Stabileste trecerea la etapa de incadrare a proiectului in procedura EIM (pentru stabilirea necesitatii efectuarii REIM ) Evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul rezultatul se consemneaza intr-un proces verbal caruia i se anexeaza si o Lista de control; procesul verbal poate contine solicitari de documente sau informatii suplimentare Analizeaza informatiile si documentele cerute suplimentar

19

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Convoaca colectivul de analiza tehnica (CAT)

Comunica solicitantului data prezentarii proiectului


Prezinta in cadrul CAT proiectul si propunerea de parcurgere a etapei de incadrare Transmite in scris titularului de proiect, decizia de incadrare a proiectului intr-una din categoriile:
proiect pentru care este necesara efectuarea EIM se supune etapei de definire a domeniului evaluarii proiect pentru care nu este necesara efectuarea EIM se supune procedurii simplificate de avizare aplicarea stampilei B Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu

20

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

C. Etapa de definire a domeniului evaluarii si realizarea raportului privind EIM


Etapa de definire = etapa prin care se determina problemele care vor fi supuse EIM si gradul lor de extindere 1. In 20 de zile de la comunicarea deciziei finale de incadrare a proiectului sau de la primirea informatiilor solicitate suplimentar, autoritatea pentru protectia mediului:
Analizeaza informatiile suplimentare Convoaca CAT Comunica solicitantului data prezentarii proiectului in cadrul CAT Prezinta in CAT proiectul si propuneri pentru continuarea procedurii cu parcurgerea etapei de definire a domeniului
21

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Completeaza pe baza observatiilor primite de la CAT indrumarul cu problemele specifice pentru efectuarea studiului EIM si lista actelor de reglementare emise de alte autoritati necesare eliberarii acordului de mediu

Daca proiectul necesita emiterea acordului integrat de mediu (conform anexei I.1), indrumarul va contine si necesitatea aplicarii cerintelor specifice autorizatiei integrate de mediu In cazul proiectelor care implica substante periculoase, este necesara elaborarea raportului de securitate in exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore (conform cerintelor legale SEVESO II)

22

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

2. In 20 de zile de la data efectuarii etapei de definire in cadrul CAT, autoritatea pentru protectia mediului transmite titularului indrumarul 3. Pe baza indrumarului, titularul realizeaza (printr-o persoana fizica/juridica atestata) RSEIM si-l inainteaza autoritatii insotit, daca este cazul, de raportul de securitate

23

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

D. Etapa de analiza a calitatii RSEIM


1. In 5 zile de la primirea RSEIM, autoritatea pentru protectia mediului si titularul stabilesc modalitatile de participare a publicului in luarea deciziilor legate de proiect si le anunta prin mass-media (cu cel putin 30 zile inainte de data prevazuta pentru dezbaterea publica). 2. Titularul organizeaza dezbaterea publica. 3. In urma dezbaterii publice, autoritatea:
evalueaza propunerile/comentariile publicului; solicita titularului completarea raportului EIM cu o anexa care sa contina solutiile de rezolvare pentru problemele semnalate.

24

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

4. In 40 de zile de la primirea anexei la raport, autoritatea pentru protectia mediului:


analizeaza raportul, anexa, informatiile si documentele primite de la titular; convoaca CAT;

prezinta in cadrul CAT concluziile privind raportul si anexa si propunerea privind continuarea procedurii.
CAT analizeaza in cadrul sedintei documentele primite si decide daca sunt sau nu necesare modificari sau corectari ale raportului (raportul cu modificarile si corectarile necesare se inainteaza catre CAT pentru o noua analiza)

25

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

5. Autoritatea pentru protectia mediului consemneaza opiniile CAT si stabileste decizia de emitere/respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu. Daca decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat in timpul sedintei CAT in 30 zile de la data sedintei, autoritatile participante transmit in scris punctul de vedere autoritatii pentru protectia mediului. Daca in termenul specificat, autoritatea pentru protectia mediului nu primeste punctul de vedere al celorlalte autoritati, se considera ca nu exista obiectii legate de realizarea proiectului
26

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Etapa de emitere/respingere a acordului de mediu


1. In 10 zile de la definitivarea deciziei CAT, autoritatea pentru protectia mediului transmite titularului:
Decizia de emitere/respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu Continutul anuntului public

2. In cazul deciziei de emitere:


daca in 20 zile de la publicarea anuntului nu sunt observatii din partea publicului, autoritatea emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu; Daca exista observatii din partea publicului => se reia procedura de la etapa de solicitare a informatiilor suplimentare cu plata tarifelor aferente etapelor reevaluarii

3. In cazul deciziei de respingere titularul proiectului poate solicita in decurs de maxim 90 de zile de la data respingerii, reluarea procedurii (cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura reluate)

27

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Participarea publicului la procedura EIM


Informarea publicului se realizeaza pentru urmatoarele etape:
Depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect anunt public facut de titular in mass-media

Decizia etapei de incadrare a proiectului:


Informarea publicului de catre titular se face in 10 zile de la primirea deciziei; Publicul poate prezenta autoritatilor propunerea de reconsiderare a deciziei in 10 zile de la publicarea ei

Decizia etapei de analiza a calitatii raportului EIM


Informarea publicului de catre autoritate si titular se face cu cel putin 30 zile inainte de data la care va avea loc dezbaterea publica Publicul poate inainta propunerile justificate privind EIM pana la data la care are loc dezbaterea publica

28

A. Cerinte legale pentru EIM Romania

Decizia finala de emitere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu


Anuntarea publica de catre autoritate se face in 5 zile de la luarea deciziei finale Observatiile publicului se primesc in 10 zile de la anuntul public Anuntarea publica de catre titular a deciziei finale se face in 10 zile de la primirea acesteia

29

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

LEGISLATIA DIN ROMANIA PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITATILOR EXISTENTE SI A CELOR NOI


OM 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterii a

autorizatiei de mediu
OM 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu

OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind


evaluarea poluarii mediului
30

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

OM 1798/2007 stabileste cadrul legal pentru emiterea autorizatiei de mediu Autorizatia de mediu se elibereaza pentru stabilirea conditiilor de functionare ale unei activitati existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care s-a emis acord de mediu Bilantul de mediu reprezinta o lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se cuantifica impactul de mediu de pe un amplasament, si se elaboreaza in conformitate cu cerintele Ordinului 184/1997 Nivelul bilantului de mediu (I sau II) se stabileste de catre autoritatea de mediu
31

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

Daca bilantul de mediu (Nivel II) a identificat un impact de mediu semnificativ, respectiv depasirea pragurilor de interventie pentru valorilor emisiilor determinate in laborator, atunci bilantul de mediu se completeaza cu studiul de evaluare a riscului asupra factorilor de mediu si sanatatii umane.

32

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

Etapele obtinerii autorizatiei de mediu sunt:


Depunerea documentelor la ACPM (autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu) ACPM verifica amplasamentul, analizeaza documentele depuse de solicitant, stabileste daca sunt necesare informatii si acte suplimentare si le solicita titularului de activitate

33

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

Pentru activitatile existente, in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, ACPM intocmeste indrumarul pe baza evaluarii documentatiei initiale depuse de titular, lista autorizatiilor necesare si necesitatea efectuarii bilantului de mediu Dupa executarea bilantului de mediu, titularul depune un raport cu concluziile bilantului si cu recomandari pentru programul de conformare.
34

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

Raportul la bilantul de mediu se supune dezbaterii publice. Dupa realizarea dezbaterii publice si analizarea rezultatelor acesteia, ACPM stabileste in cadrul CAT daca emite autorizatia de mediu, cu sau fara program de conformare.

35

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu

ACPM face publica decizia de emitere a autorizatiei de mediu. Termenul de eliberare a autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Decizia poate fi contestata public in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii.


36

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu Programe de conformare -

Programul de conformare, ca instrument in procesul de autorizare a unei activitati industriale, cuprinde: i) masuri de reducere a efectelor prezente si viitoare ale activitatii asupra mediului si ii) masuri de remediere, cu precizarea termenelor, responsabilitatilor si identificarea surselor de finantare necesare realizarii masurilor.

37

B. Cerinte legale pentru Bilanturi de mediu Programe de conformare -

Programul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continua sau inceteaza activitatea si care aduce prejudicii mediului prin functionarea curenta sau anterioara. Programul de conformare se negociaza intre autoritatea de protectia mediului si titularul activitatii.

38

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Registru de active pentru activitati viitoare
Client Privat Perioada: 2005 Locatie Romania
Halcrow Romania a fost solicitata sa realizeze evaluarea din punct de vedere al aspectelor de mediu, sanatate si securitatea muncii, a obiectivelor aferente activitatilor de extractie si productie titei si distributie produse petroliere din industria petroliera. Au fost investigate aproximativ 1800 facilitati de extractie a titeiului si gazelor naturale si 290 de statii de distributie si depozite de stocare produse petroliere.
Obiectivele proiectului au fost: Evaluarea riscurilor de mediu Servicii de consultanta privind posibilitatea solicitarii unor viitoare investigatii Sugestii privind imbunatatirea activitatilor viitoare

39

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Evaluari de mediu pentru obiective din industria chimica si petrochimica
Client Privat Perioada: 2005 Regiune Judetele Arges, Dolj si Prahova

Aspectele acoperite in cadrul proiectului au fost: managementul de mediu pentru toate facilitatile; legislatie si autorizari; activitati cu potential pentru viitoare modernizari; aspecte de mediu: emisii in aer, contaminare sol si apa subterana, evacuarea in sisteme de canalizare/ape de suprafata, generarea si depozitarea deseurilor.

Halcrow a fost solicitat sa realizeze o evaluare privind aspectele de mediu pentru un combinat de ingrasaminte chimice si doua rafinarii petroliere din Romania.
40

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Reabilitarea zonei industriale Valea Terovei
Client Consiliul Judetean Caras Severin Perioada: 2004 - 2006 Regiune Judetul Caras Severin
Consiliul Judetean Caras Severin a delegat Halcrow pentru elaborarea unei aplicatii financiare eligibile in cadrul: Proiecte Regionale Mari de Infrastructura Phare 2004-2006. Proiectul a avut drept obiectiv reabilitarea zonei industriale Valea Terovei in parteneriat cu primaria Resita. Aplicatia a inclus: intocmirea unui studiu de fezabilitate analiza financiara realizarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului

41

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Bilanturi de mediu pentru obiective de extractie si productie din industria petroliera
Client Privat Perioada: 2005 - 2006 Regiune Romania
Bilanturile de mediu au fost elaborate in conformitate cu legislatia romaneasca de mediu si normele de sanatate si siguranta in munca.

Halcrow a elaborat bilanturi de mediu nivel 0, I si II pentru un numar de peste 300 de obiective de exploatare si productie petroliera. Printre acestea sau numarat: parcuri de rezervoare si sondele aferente acestora statii de compresoare statii de tratare depozite de titei depozite de reziduuri petroliere

42

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Sistem de management al deseurilor solide in localitatile Oravita, Baile Herculane si Semenic
Client Consiliul Judetean Caras Severin Perioada: 2006 Regiune Judetul Caras Severin
Proiectul a constat in elaborarea documentatiei necesare finantarii PHARE a unui sistem de colectare selectiva, transfer si transport al deseurilor solide.

Proiectul s-a concentrat pe urmatoarele obiective: Inlaturarea surselor de poluare datorate depozitarii necontrolate a deseurilor protectia sanatatii publice prin inchiderea zonelor de depozitare necontrolata a deseurilor si construirea unui sistem de management de mediu adecvat stabilirea necesarului de infrastructura si echipamente pentru realizarea sistemului de gospodarire a deseurilor.
43

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Identificare amplasamente si Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru viitoare statii de bioremediere si depozite de deseuri nepericuloase
Client Privat Perioada: 2006 - 2007 Regiune Bacau, Galati, Braila, Olt, Giurgiu, Teleorman, Dambovita
Halcrow a fost solicitat sa investigheze diferite amplasamente pentru identificarea celei mai potrivite locatii conform prevederilor legislative pentru construirea unor depozite permanente de deseuri si instalatii de procesare a deseurilor (statii de bioremediere) Activitatile principale din cadrul proiectului au constat in:

identificarea si selectarea locatiilor conform cerintelor legale executarea unor foraje geotehnice si de monitorizare studii geotehnice coordonarea analizelor chimice pentru probele de apa si sol prelevate discutii preliminare cu autoritatile locale evaluarea si elaborarea unor rapoarte de amplasament cuprinzand informatiile de baza necesare viitoarelor etape de proiectare si de evaluare a impactului asupra mediului 44

Expertiza relevanta Halcrow Romania


Reabilitarea infrastructurii turistice din zona Semenic
Client Consiliul Judetean Caras Severin Perioada: 2005 - 2006 Regiune Judetul Caras Severin
Consiliul Judetean Caras Severin a delegat Halcrow sa elaboreze o aplicatie financiara eligibila pentru finantare in cadrul: Proiecte Regionale Mari de Infrastructura Phare 2004 -2006. Aplicatia a avut drept obiectiv reabilitarea infrastructurii turismului din zona Semenic, si anume drumurile judetene DJ582, DJ582D si DJ 582E. Proiectul a inclus expertiza privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform legislatiei romanesti.

45

Finalizare

Va multumesc pentru atentie!


Madalina Popescu Manager Departament de Mediu Halcrow Romania Tel +40 740 953 483 E-mail PopescuM@halcrow.com

46