Sunteți pe pagina 1din 11

Tanaviosoft-2004

!

Capitolul ORGANELE ASAMBLĂRILOR DEMONTABILE
Capitolul
ORGANELE ASAMBLĂRILOR
DEMONTABILE
LECŢIA 22
LECŢIA 22
ASAMBLĂRI CU PENE Ş I Ş TIFTURI
ASAMBLĂRI CU PENE Ş I Ş TIFTURI

!" 22.1.Tipuri constructive. !" 22.2.Materiale utilizate. !" 22.3.Metode de asamblare.

! 22.1.Tipuri constructive.

Penele sunt organe de maş ini care au rolul de a prelua ş i transmite momentul ş i puterea.De obicei,prin pene se realizeaz ă leg ă tura dintre arbori ş i butuci. Asamblarea cu pene se caracterizeaz ă prin:

asamblarea este rapid ă ;

pre ţ ul de cost al penelor este redus;

protejeaz ă arborii ş i osiile în cazul unor suprasarcini;

introduce concentratori de tensiune în zona canalelor de pan ă .

Clasificarea penelor

"#dup ă pozi ţ ia penei:

"#

longitudinale;

"#

transversale.

Tanaviosoft-2004

!

"#rolul funcţ ional:

"#

de fixare;

"#

de reglare.

Tanaviosoft-2004 ! "# rolul func ţ ional: "# de fixare; "# de reglare.

Tanaviosoft-2004

!

Tanaviosoft-2004 ! ! 22.2.Materiale utilizate. Penele se confec ţ ioneaz ă din OL50 tras la rece.

! 22.2.Materiale utilizate.

Penele se confec ţ ioneaz ă din OL50 tras la rece. Ştifturile se confec ţ ioneaz ă din o ţ eluri moi: OL32,OL37,OL42.Tehnologia modern ă recomand ă ş i materiale plastice,care se pot turna direct în canalele de pan ă . Penele ş i ş tifturile transversale se construiesc cu conicitate sau înclinare de

1:50

1:100.

! 22.3.Metode de asamblare.

Penele cu strângere se asambleaz ă prin batere.Ele trebuie s ă asigure condi ţ ia de

autoblocare ( α=

30`

1 0 ).

Penele f ă r ă strângere se asambleaz ă liber sau prin ş uruburi.

În cazul penelor de reglare,nu trebuie s ă se producă autoblocarea ( α=5 0

10 0 ).

Tanaviosoft-2004

!

ASAMBLAREA UNEI PENE PARALELE
ASAMBLAREA UNEI PENE PARALELE
Tanaviosoft-2004 ! ASAMBLAREA UNEI PENE PARALELE

Tanaviosoft-2004

!

ASAMBLĂRI PRIN CANELURI
ASAMBLĂRI PRIN CANELURI

!" 23.1.Tipuri constructive. !" 23.2.Metode de asamblare.

! 23.1.Tipuri constructive.

Canelurile reprezint ă o solu ţ ie constructiv ă care poate fi asociat ă cu osuccesiune de pene ,care fac corp comun cu arborele sau butucul.Asamblarea prin caneluri nu necesit ă elemente intermediare. Asamblarea prin caneluri se caracterizeaz ă prin:

"#centrare mai precis ă a arborelui cu butucul; "#transmiterea unor eforturi mai mari; "#concentratorii de tensiune au valori reduse; "#posibilitatea deplas ă rii axiale a butucului în raport cu arborele; "#pre ţ ul de cost al prelucră rii canelurilor este ridicat.

Canelurile au rolul de a prelua ş i transmite momentul ş i puterea.

Clasificarea canelurilor

"#dup ă profilul în secţ iune:

dreptunghiular;

evolventic;

trapezoidal;

rotund;

triunghiular.

Tanaviosoft-2004

!

"#dup ă modul de centrare:

lateral ă ;

exterioară ;

interioară .

• lateral ă ; • exterioar ă ; • interioar ă . ! 23.2.Metode de asamblare.

! 23.2.Metode de asamblare.

ASAMBLAREA UNOR CANELURI
ASAMBLAREA UNOR CANELURI

Tanaviosoft-2004

!

LECŢIA 23
LECŢIA 23
ASAMBLĂRI PRIN FILET
ASAMBLĂRI PRIN FILET

!" 23.1.Elementele de bază ale asamblării prin filet. !" 23.2.Caracteristicile filetelor. !" 23.3. Ş uruburi ş i piuliţe.Materiale utilizate. !" 23.4.Măsuri împotriva autodeş urub ării.

! 23.1.Elementele de bază ale asambl ă rii prin filet.

23.1.Elementele de baz ă ale asambl ă rii prin filet. Elementele de baz ă ale asambl

Elementele de baz ă ale asambl ă rii prin filet sunt:

$#ş urubul; $#piuli ţ a; $#ş aiba; $#elementul de siguran ţă .

Defini ţ ie: Filetul reprezint ă o suprafaţă profilat ă constituit ă dintr-o succesiune de spire ce determin ă o traiectorie elicoidală . Traiectoria elicoidal ă (elicea) este curba descris ă în spa ţ iu de un punct,care execut ă o mi ş care uniformă de translaţ ie d-a lungul generatoarei unui cilindru,care execut ă în acela ş i timp,o mi ş care de rota ţ ie în jurul axei sale.

Tanaviosoft-2004

!

! 23.2.Elementele caracteristice ale filetelor.

În STAS 3872 –83 se stabilesc elementele principale ale filetelor . Pentru a în ţ elege no ţ iunile de filet interior ,de filet exterior,modul lor de a realiza o asamblare demontabil ă se poate urmă ri anima ţ ia de mai jos:

Caracteristicile unui filet sunt:

În ă l ţ imea filetului t 1 ;

În ă l ţ imea triunghiului generator t;

Unghiul filetului α;

Pasul filetului p;

Diametrul exterior d sau D;

Diametrul interior d 1 sau D 1 ;

Diametrul mediu d 2 sau D 2 ;

Unghiul de înclinare al spirei β . Aceste elemente caracteristice pot fi identificate în figura de mai jos:

; • Unghiul de înclinare al spirei β . Aceste elemente caracteristice pot fi identificate în

Tanaviosoft-2004

!

! 23.3. Şuruburi ş i piuli ţ e.Materiale utilizate.

Forme constructive de ş uruburi
Forme constructive de ş uruburi
Tanaviosoft-2004 ! ! 23.3. Ş uruburi ş i piuli ţ e.Materiale utilizate. Forme constructive de ş

Tanaviosoft-2004

!

Forme constructive de piuliţe
Forme constructive de piuliţe
Tanaviosoft-2004 ! Forme constructive de piuliţe Materiale utilizate Ş uruburile se execut ă din: $# o

Materiale utilizate

Şuruburile se execut ă din:

$#o ţ eluri laminate : OL50,OLC35,OLC45; $#o ţ eluri aliate; $#alame; $#materiale plastice.

Piuli ţ ele se execut ă din:

$#o ţ el fosforos ; $#o ţ eluri laminate: OL50,OL60; $#o ţ el carbon de calitate.

Tanaviosoft-2004

!

! 23.4.M ă suri împotriva autode ş urub ă rii.

Evitarea autodeş urub ă rii se realizeaz ă prin:

$#mijloace de asigurare a piuli ţ ei;

$#mijloace de asigurare a ş urubului;

$#mijloace de asigurare a ş urubului ş i a piuli ţ ei.

piuli ţ ei; $# mijloace de asigurare a ş urubului; $# mijloace de asigurare a ş