Sunteți pe pagina 1din 33

MIRCEA DOREANU

grnrrnatele
aiile

1rr.

W'ri

Magnificul

'-91

' ',|

;.1,:,

+ia":

..{f .. ?'-.-I

magister
l',

Pruncusfera
Motto:

nebunia, asta e puterea mea..." ttDac5 lucrurile care trec ne_ar lua odati cu ele, chiar aqa riu intocmite cum sunt, am muri de-at6ta poezie."

"Foftim! Vorbese {irf*q*,, lmi dJscint

::"",

Vdntul prin casele pirisite in ianuarie invdrte pruncusfera dintr-un colg in altul.
O lovegte de mas6. Se clatin[ paharele goale.

L.-F. C6line

O lovegte de ziduri sub ferestrele sparteNu ajunge sA vadA - Pe strdzi i9i plimb6 stiPdnii mdinilor
mdinile Prin buzunare. Limba de clopot s-a prins intr-o

t'in aer, acolo:i riddcina ta, acolo, in


aer.tt
rj -r

spirturi.

.ti

r.

:ai

Paul Celan .. ,a F.

Omul bl6nd a Plecat. Aiurea se invdrte Pruncusfera treinurd in vdnt sub fereastra goall-

!,

i:

a1--F

a_ =(\l

.1

.l::,

<i 1 lril
t_i
,

b-o g-u

l:.. .

'i

t. ,._.

--* --^
,a-: a-^

1, ,';1:::,::r

*<':F',1

t-o o:r

| ,*,r6ffAmrr

!41*--#
ililt, ilr.

Ernistt*i se

$i$ll

F-

.:{ri,;l

,iii

r}S
1,

r ?l; ::i;*?

,I

1, r;q1;15-1gi.:,

ontraftcute tgi ?nekiF rie ci iubfftgi eil*il:i;** i .' ::, ;:;+,+ gagici oribile.aor*rqfdc4p#r i;l*:i :*'-li{ iJi-i:j s*1i ?* i.'ii,-; :,;:
'poart'6 ehilogiresogile*i'to$*iilq:fii.', ] :ir.;:

fgt

!f-!:.,,

F$f

i,F'I'f;ffi'fA &igT'A;{-$tf {fd

merge pe patine cu rotile teleghidatQir i:i:i:ci :,:,"r:-"# ,c;L .til,i"r;l'; ;r5!pg;?::; "t;,t "i:)i 'C.itre tot:ce e fals. binuip$tg.-; ,r '::.. .i;:",i;ttillr: i, .::i il :Jr'. cd oaregce nu :n tu-16, ?.$si,-l '

.'.;j Zo scrie literatura care se pqBr$* r i : ..;,i'intdlne;te gagicih care serwar**;:,;:: *;t ";'.1: ,".:,:i,.rt-; ;:. ,it;J

,.,i1 ::,nis

*'l

';::s:-'rrt rr*;;
s:

ii
a.

u\

{.aI5'3**UH!}si**}

ruleazi catre nadiy$r prin neadevir


:iru-+i mai cunoattq ni6laParqritq

curn

,i

.trebuiq nu mai.urrhl{ $ose0l! ,r; nigipr,ieeasa'fig..:Bi$g4e -botqp1=1g,.:r ":.:, *],,-' i 1 ; -,i;p,1 iiI ,ea$$alt forme;de;pxilpgie,'1qtj$f,h,,; *;:,r.;,. : ji.. ,'r a,: :r.r,
.,Zo irnpes;:a${erne o=hrtie de*,+.lS :-1'g P9.stE. . ^i'1:i +L

,{epresi;&pliazd peste ftp.g*rg'Eoghir,,;i

iir, .,ri:,;:, ',,,', ' ;:; ";t: grqitAgi copig-*Sepresia,,urctr ,,rri - re"r,,.' i:,";,.'i lli lr,:!i; .din.tacadp mdtrdgqs6,ruin:*ata de fum rqsuprin ackdp;!, rjr",. :ciment. hopSaqabdi$ e&Mt &g$gSa ii ' : r ,:rilr :ii *,:.i,.i:.r rli
:

:;.iil

;r:t

,e.u,drapelulrde hArrigatr,ltmlii , .:i rlir:.'::. ',in v6nt hop ' tasa.


'^

i::
j,

;!j{i1,r ,l
:1:, . .j!1

-,1:.:

.:t:..':.

1*

: ' ,-

n.

6r;,rrrti '1,1 ;'.,


li:.'] !?:4-

,9

I j
J

I
I

2 5

nu le iarttr niciodattr.

Zo iubegte regulile, de aceea

rlj" fine ga putea s6 fie un copac 1o o cutie de chibritun sau o voce spundnd in sil6 strru, mdna un balcon acoperit fdr6 autorizagie sau cu un bilet de tren sau lipsa, insagi llpsa; $i de aceea Zo este mereu complice. Zo line cu decenfa au... ,.u.fina -' Z: cu polilia dar nu fece strada J,-n. nici incoace nici incolo nefluierai

'r\ utru1r1,rH

Zo igi fractureazd mdna

Intri in

castr {in6ndu-gi

jumltate din antebral

sd nu cadd in unghi

gi cere-un pahar cu apd. bea. apa i se scurge pe birbie. vezi. maml, cd uzi coveftura. 6

Zo se iniliazd in misterele picturii pe sticl5. afli o reletd de vopseluri


speciale combinate cu albug de ou dar nu are sticli pe care sd picteze, Zo merge la depozitul de sticld gi
s6ndeste

.a,; ;;;#Jffiil1,f,u,s? - '-' tot fetut de tipi, mai degte!1i;


sing-ur.

De multe ori lui Zo i

se promite

sticli

de cele mai multe ori mai progti decdt el. altul in locul lui gi_ar fi frit .arpii--'-' sau nu s.ar mai fi simlit singur. Zo cddea pe gdnduri qi se cilca.

;;;

mdine m6 apuc sd pictez. dar seara ii sosepte ordinul de incorpolare pentru m6ine Zo pleacd in armati recrut intre ceilalli reclugi beli in drurn spre tren intre ceilalli rdcani

Zo doarme intr-o pr6pastie cu uga deschisi


ra margtnea

mdrii la parterul

qi nu viseazi cd un c6.ine negru se ageazd cu labele pe pieotul


ca

doarme

unui hotel rnizer.abil pe car.e vrseazd c6 reflu.rul il ia 9i il s.mulge din !trf6nele lui de sodomd

in gard din mullirne in mullime inainte de a urca in personal Zo are timp si urle rudelor sale puline sd-mi faceli rost de stic16 s5-mi faceli rost de sticli cdt mai multd stic16 sticlS. Zo voia sd picteze.

rur. cu taba st6ngi pe inima lui 2o sI nu rnai viseze prostii.

t0

lt

l0
Tot felul de oameni il urau sau il iubeau pe Zo, ori igi inchipuiau lucruri cu el' Zo nu mai Putea sA le rtrsPund5:

Zo agteaptd-o gagic6. gagica nu vine. Zo se imbatd. cade in comd alcoolicd se treze$te cu doctorita lui c6p[tdi gi cu mimica ingrijorati. - un b6iat aga frumos gi sd bea ateil... - chiar sunt frumos? hai s6 bem ceva.
8

inimii lui i se retriseseri de sus de tot acele firicele care Pdnd deundzi o manevraserd . zo nu mai era pipuga niminui, era liber, era Zo pur qi simplu qi singur. A vizut ploaia, oameni cu umbrele' dar el nu mai Putea stabili legdtura
ar

Zo se gdndegte: daci n-ar acest simulacru de via{tr


nu gtiu ce m-a$

fi

fost

intre umbrele 9i ploaie.''lntre el 9i lume'

fi avut un chefteribil

s6

fie

fi llcut

trist, dar nu Putea. lasf,,


altidata.

ascult[ muzici gi i se pare cE muzica nu e de el, atunci se gdndegte la altceva,


mereu la altceva gi altcineva. cdnd soarta ii z6mbegte, Zo se inctunti. 9

fiind singur, pe stradd nu-l rnai recunoftea nimeni - nici foqtii profesori, nici fo;tii elevi, degi alt6dati sau in viitor laZo veneau autocare cu elevi 9i/sau profesori
s5

il viziteze.
s-a

Lui Zo ii plSceau florile de cdmp foarte mult ii plSceau florile mai ales cele de c6mp degi nu dispreluia

n-a fost nici-o revela{ie, a fost o int6lnire intimpldtoare, dar a fost a;a:

Zo

privit in oglindd. Dumnezeu se uita la el.

nici florile de pddure gi iubea narcisele (narcisele foartd


mult). vdrstele lui Zo sunt foarte aproximative dar la o vdrstl Zo a ficut alergie la flori de atunci umblSprin celelalte vdrste

ll
Dac6-l doare ceva, Zo nu Poate sPune ce-l doare, deoarece el ar vrea si fie
exact. neavdnd studii de sPecialitate Zo geme 9i pldnge' nu poate reprosa durerii numele ei exact sigur'. pune in locul semnului exclamdrii ?

printre flori cu un baston alb.

12

l3

F-

12
Nimeni nu intrece in concizie poezia de dragoste aluiZa: eram numai noi doi, eram unu, eraln zero.
sau

::?

15 7-o cdnd

ploui afarf, 9i tund

mi uit la tine
ochi in ochi ne privim mi vf,d pe mine hr ochii
eu

O, personificare! Cea mai frumoasd, ba nu, mint


cea mai scumptr

tIi,

tdrfi din
13

orag e oboseala.

mi privesc dumnezeu md privegte. m5-ntreab6: ce te holbezi aga la mine, bdi Zo?


16
:

Alta, numiti "F6ceai gi ciorile sd pl6ng6,':. Te-am cunoscut in miezul zilei, erai albi, alb6 cum negru este sdngele in intuneric
cel care te a$teaptA este un oaspete in carnea lui.

Pe Zo ploaia il vindeci de Pdmdnt. Zo moare de dragul norilor cine moare de dragul norilor

t4
Tatil lui Zo a irumpt in viala lui c6nd Zo era pe moarte. era citadin, cultivat, de dincolo.. tatdl. i-a spus: Zo, eSti un ff,rinug iste1. Zo de-abia igi trdgea sufletul
am exclusivitate pe imaginea mea, a holctrit Zo.

va avea un mormdnt de vis 5i un soare de de nor cu care va putea 5i la telefon. spitale de Ploaie,

si vorbeasci

colete de nori nedijmuite.

binecuvintdri
dar cind

inj ectabi I e,

fi lumea mai dragd pEhria de nori o sd-i cadd Pe nas 9i nu se va mai vedea nimic, nimic. ii
va

(agteptdndu-l fumase ligard de la ligard)

t7
Deseori lui Zo ii venea sI cergeascE. mai ales spre sear6. tremurdnd mdinile incercau s6-i iasd din buzunare. i;i amintea de tatdl lui nevizut de mama Iui nevdzutd. se stiPdnea. privirile insd continuau sd cer'9easc6.

a cerut o tigard. a fumat-o, a dat s6

o arunce pe fereastrd. o mare de jar a intrat pe fereastra lui Zo.

o ploaie dispreluitoare de mdlun{i;


acoperea pe Zo.

il

l4

tr

I
I i,ir

l8
Zo nu ftia sigur dacd se afli in rai, pe plmdnt sau ln,iad. nu deslugea semnele (diac-ritice) specifice. r6dea in lad, in rai se enerva gi fbcea mofturi, iar pe plmdnt - pleca mai depar.te. pe to{i ii pdcilesc, se gdndea
Zo.

22
Luna se-ndreapttr spre cer el nu pretinde nimic are un cap de mort in capul lui ginditor de om viu. nu cere sfaturi. compasiune. are cas6. mas6, un pat in care si doarml. cind doarrne viala lui scrie versuri doar atdt: cineva si-i ridice de pe ochi piliria de noli care defel nu-l lasi si le citeascd

t9
Azi am mdncat a bataie ca la mama acastr, zicea Zo c6nd mdnca bf,taie.:ce

mi simt ca un nou-ntrscut. atunci"f,.rii",--' il apuca tenjeala dup[ o familie, un fiu, o farl a lui. se culca
20 mai frumos i se pdrea acela de a-pi da demisia. demisia. igi.imagina mulgimi scanddnd subigeamul fui: " - ---,

23

imi zice unul nton cousin,


tu ai scris atdt amar de timp atitea pagini despre mog modernii 'ce moqule dil ce nu aboleqti punctua{ia? abolitu ista dat dracu' cuv6nt. Zice las-o-ncolo. palcd in loc de poezie ne-ai aduce-o

Gestulcel

de!milsi! a! detmi! si! at _Zol (dar din ce post, negru?) ii pltrcea si fantasmeze astfel. v6ntul'dinspre mare toamna, c6nd bdtea mai puternic putea si deformeze chiar inchipuirea
rnessia messia messia

pi

venus imbricatd.

Zo!

2t
Zo ce cauli in aceastd grddini
zoologicd? cu gratii rupte din soare? sd plec.

vere ii zic. aici io relatez despre mine. despre tatdl meu, despre ingerul qi fiul rneu Zo 9i cind e vorba de Zo weau s6 se vad6 chiar fot: gi putica. dar gi eticheta. pe bub, de la blugi !

l6

lnv. nr.

hb tro3

:;F ": '{d4*al '."a- ;lr-4;.:

24:: Fetilele sunt tnsu.itrate de jo#.':" apfit'86: eeg&[tr.;:'r: :' .,


..:

. .,ri r,; ,,.,-.j


.l:J',:.:rl rlti ',if
l

'

ftel8.pdg3g'.: Plssc6,:i*';:.'

:r:

.:-

1r''

25

11

la supirare aplica flia giirde.t"r ':1-'':-":r :: :"3:,.: cruea lui andrei in carnelelele lor ' , in'diepttrl'elertrltd*or negativei'',',''!rri'i; :i aie i pe stradi Zo nu e in dreapta ninltrRui :; irdreapta fui e zitlut.aproap'viseaz[ Zs $* intcrxis pefititilcopi.i. if.\6d''-s,tF6litditor' f i tef Ir''trcdndu-9i "', " :, peste cicatrice o m6ni inexactl ',', ( :, cum printre semne,wgi de-abia lngdn6" ooaolo". acolo ce? pentru noi nu are nici
:

Sus in cartierul norilor Zo ite 'in dr'elipfai

hii'.frrro

,' '

.!f f .l-;

',:i: :L.ii::i- .l i

; :r.;l:!; rl i,..'t,.:l l': l


.li .r

:riiLc*

:l .

o.

@6nsrft*. i'l s#in.zcrii fic#eiJsilbi

. ,.1'..{. 't; i :,':i


. j

'i: : :_ii,.'.i '.i: ..: ;t a-jl,: ir;ili: :-i:.i: : .: l .-f :t; :.: ','ri irr r'.:; : tJ" -i1:it r,-' I ..i.;;1 :i. *...;1 ,!
1ti.,:

t;,r t,':i';r,.. ': l)tli"::


,,at'. i. ! a:| ::)':':.1

l8
*n*i

Brkol
oragului este plin6 acum. Nimic nu mai incape in ea; milre generatii,,Eri ridf,cini, nu.fac decit si o impovireze. Age se uiti: cu fiecare noul generalie inutil{u strat din isria lui. Ar trebui lisat in pace, dar inci atrage, iar dorinta & a-c4i in el, dragostea, altfeltspus'; ii faee,;r6u. Se mai a;eaid ooohoftn" munca unei v6rste necunoscute este zf,dirnicitn. Se rrd dlreme o cas6 veche, mai creEte.uabloc, iar copiiirozdnd "Gohrce de pdine, alergdnd gi cresc6nd cu:mueii pe,pidpt,fac .rcesare dlrdmarea, altu i turni mai sunt puline de' dirdmat: rrmpatru, cinci. Ilcei ciiteva cohofte noi, gi gatar,R.dddcinile a ceea ce putem m vedea c6 a'fost un.paradis; chiar,gi scIldatin sdnge, sunt rfrcate de cdteva zeci de mii de indivizi tembeli, rcpoliticogi, maniaci de treabl ai cdrciumii, politicii 9i

f,lmria

drpinatului.
Spre seare nostalgia ,1i se schimbl tn, dorin$'de a ,cdsf,pi; dar lr ce bun? vin al{ii. Aga c[ uu.meri ciorile ce' se ciocnesc de zihrl de aplrare tot mai indepirtat gl mai rnirunti Daci ai ft m bfliat de via!6 1i-ai pune maioul pe care scrie mare: YECINE 'AI NENE LA O BE'E 9i ai iegi in balcon. Dar iegi r;a cum e$ti $i ifi aprinzi figara 9i te apleci pulin mai mult peste balcon.
,

2l

lt

Fi loc noului in via{a ta


Iar am trecut pe zebri,
iar:.am n-jutat

brn vecin
mnimicmaimultgiiatlc6deodatibufse.mpiediotgi

obdtranicI si igi uite menopduza,


,

dar acestea nu sunt decdt,teribilisrne.

De fapt.mi-am reparat mdna dreapti giamrupt picioarele :' divanului gi ale, rnesei cu confes,ftinea mea.. "''i Tavinul mi-a f6cut psibanaliza: , iat6, sunt melancolic, iatA sunt totugi normal. Trist? nu gtiu; cert este
mea pref0rati.rcpaner ' .pentru a nu gtiu cdta oari'mingea dela Mai bine-ar pleca.

ultima' - '. , , pl:ttt aluneci lui nestiut se aga{e rupt de fosta * acolo a qa:t] i uintegte intr-o secundl tol ce llTtc^ t..-o^af a fr ar voi tot aia' Alunecat a fost de slpun sau pe'un scuipat'
el6 treaPtf,:

#;#;il;;;i;rde de banantr 11 '. Gn poate Pe nimic.


fr;;il;i-"'ni*rc-

r -^-:^ c pe din 6st poem reu scris' Sau


aici' Sau pe cuvant'

c[ echipa

i:

,i'.,

centru.

sau "par6", cuvinte nescrise S--, Af e fost de la-ncePut'

E,ihm-

Aici eu imi inchei comunicarea;


pentrurprirna gi uhima data, nU am (sau chiar daci am, Ie las in baleon slatdrne tn bernd gi ptec). '

pretentii r,

rl
l

.,,)

2.3

Seifsori yin

& vinzare
gcrisciri. de .v6nzare.
.

!E:

,a1

,.

up:1i :,ir6l

Numai muribunzii le cump6r6. Eu gi Zsdzsatocmai ne pusesem g6nd rdu ,, cdnd,fdr{ si battr }a uga . :.:,r: . j;; unul d'dsta se bag6:.iiscrisorele vindemr, , :
:i .r -: : ,a" ..
ia,!.

FLea de finit inghite parteasi:de infinit. Partea papi lnuegnl d a bcill unui om go telrezetti maimu{*.gogo, fuqn cedru in Liban, te:tdrii piciorde'lernrlcitr
; 1

Ei forfotese pf in:sp.itale, in anumite .eortiere, ",1, in preajma unor case. j

p!.ryilc se ingreuiazd de:incrop, .: ' iL, ,, filrtbui o mare lene insoritf,, r'.r ! ,: i
l-G&enare, necrul6toare

Scrfdmsa-

: ,
.:

lene!

,, ,:

'

'

flfruca

fu-na ora; cu nurnai


exad'acolo.unde'trebtie,:.,.:..,,,i l
Poate afi observat cum porumbeii se-ageazi

cauttr inca locuingl gapte mii d0.mor1i) '

ufuo val gi spal6...ai vrea

pentru a infrumusela peisajul; pentru a_l lumina;, Aqa qi f,gtia: lumdnlri la cdpitdi lum6ndri care afuml numai qi innegresc. (Aici ar fi mai multe de spus despre culoarea tavanului meu.)

hspuiatiita:

ihs.

s5,spui,

: r:i, r ir

.,

.
,

::
'?

24

25

!..si

W.nroh6i&*,.
cfl

s*'dsW.,ftkp1#,W6p*S&bi rrr' ,',',r

.ri rilp:;i li;ti'i ;i;:,;:;,{i . ,.,,i .iit .lifiri:,,: i{.,i ir.


s

o.sd.mibucur; Suua'it sUntdgdr.om'r.ttii*1.,=".+*r.rlri :,' .'ir;l;:, ,.. dd-mi lovitura paternA li lasi-mi.,:;rrrrit:", $i:$i fi#.,: ,, . ;;ri rA O nOApfiFi6A.S4 @V,indep. i : :::,.i:",,$i- - .if'r,i$,;,r;:1p,1s, "i;;i ::;t r;:irj
Toi&ggl.6uu-ifi va s.pfijini casa. ;1t,;i*3r;i

'tads&fi&#is*e;pr, phg:. Disppe$ialte.ltiiij i: : pun$fi, copiii s[ rnn d.ispreluiasci

:, ;,

..

i! ii - i r ri

i:

!ii"i:{;lil t

it"'l

'm urmi insula. rffsea verde un cdrd de ra'prre:lehgihr*f#6 fus'-r'r ja{e-; '- : -'-:i}-"r''i'-:- ::: iEi schinsl cd'loafa. "i

sc

intunecf,.

sub cer ralele ar Putea

"i.r":i fi acum t 'j:


l!

atl I :'i'i: : i:' f';

.,

r; :';:i:i,: r;l'lr: iiLii j


!.,11,

once.
i:r1:;: $11.a:i33

fi

s-a

pirut ci vine dilame#h1# olgmb$Epr!ri

jtr"li, .,li*li,:i

e.deef bocceaua meaE returifa{g lurnilor, . ia*ehip.ul tneu vorbese ag#cur&cryi{ului snb;,i ,r.: i;,,. ,r.1r... .i-} p-glieu unfif de:pfts6-ideselegtezi . ,.; , ..rrii ,:.srctr,':,i,: ::i{i psmqul ro?* Stip&ne de-o,zLdi-mi ceva, orioei:btjgilra femeii tale, . vitle tale, sa- le tnangAt pe.greab5n.
l

s o*it-'"'

FlitY:i

26

:n1

Lux dc,amlEunte
Pajura mea imi culege grdneleo

,ltodemefia

reptu rilo r eului

capul meu.gdndoste pentru .mine, rnobile induiogdtoare imi cergesc privirea


nu ninge pentru mine, numai pentru mine nu scdnteiazi. Abdulazis mi-a strdns m6inile iar Ceaugescu m-a impugcat numai pe mine de mii de ori am scris de mdnl

lr

(}Ld ajungi si fii

pentru tine ca sdngele

1lcir!

circulatia lui. cdnd


drag,

rcl1 Fkr

S GS

firi

sd te iubegti 9i gtii cn

siracu-i figura fireascd.


car-tile, teama, ruginea, r', ruginea, inveli ctr nu te va putea face muchiilor, dar.gi cu cdafa,

CHccasul,

lli

proclamalia drepturilor eului. Am citit-o. M-a tulburat

Ei.les
qFijhir

si pl6ngi,

in strgeata propriei

firi,

'

qAnO un rest de buni dispozilie lI frmea (voluntard) batend diafragma


GrF

cgfletrrliegitpejumdtatepringaicardnjindactrm65ii, rr 6a stingi tremurdnd discret pe chigtoc (& Erma focului, probabi l)


ca pe o toba,
rm gong de rdzboi, pe jumatate inchi$i dar ciitrd nu trebuie. ca

dii Er

privirea inteligenti

!,frnrc"

fu d muzicii, artelor gi literaturii - -g pumnii in buzunare gi scot r,ht de ras, un bi1 de chibrit gi emotionat recit -li- mea din care,drepturilor eului: dapoclamalie a

ca moise, ulise sau

fiul risipitor,

28

29

d|!|i"il**r

ghim;isu:s-o

"f

nghit6,
-

bietul ceasornic se umfla de veninu-ir'r ,i;;- .isl i- :,- .:! ;,- :i:ii i :,Jj'i!, fdlcilor tahilie, colfilor de pgter6 i,i
le era parcffricf,.
,
1:

qiF;m
|tdl
ltssoq

*e*re

riaob

rfSfiqf:ei

'il*

i.tH

li:':i

, - ., l:.i.:: I

drc&{ifnl'Ittitri pit"E ,croctrrsl ::':t:r g ::':i:j g L


Fr----

"!3"s

]: tc'ts

*rc**

Ni s.a fftn sc#be de tine, .:i;i ,,:ii Victate, ,- f;iii.,,i.:;:, 'i rr'.: i;r1i11 i:,/ ":i:

-lt-i
:

;:': -irri' *cf itisfrlir:i; :'':

am,fnveFt limbE franEz! doar ee sf-tippuDem.{!r1i,;I;


am
.. , r{r: } digne de piti, r:!t. , , .' invlfat atet de greu sA te ucidem incat gEqtul'taqfad,ne*ar,lpi$ r;,';, 1;' :, ,i .;:l r1:'i l,;riilii-,

apeur6,
'.1

''

r Gi-tH;o.xibcla;" t'fr:; ;l ':rJi:rr .s '---,r* - ::Ftiji -l i"- -',t*,rt1 .'' a .;r$:;r'i- : -s:,:5*:!i##lFt]t i i h4 minunea virgine' tintf..- :'i-3D 11;'r i:'{ -$:'t-lt4- auzi, in;H .:r..1= , a111.+e_.,g.rilftf :{:"jt}:* &t :r: -l;1.t.,$
r_

r"b t+--it"t'iAj ;1''- r"b td-" iij'- 6sr:ras?*'.il'l " i:

,'l ,, :l (-,

."';tt':

j: '.

i"'':i:lS:{F i'..':.,lS:tp{

ultimul

farmec.
iiiir')l :r .:

:: .l'i : :: .:a::' j: ,i.,, ,; ,"


:., l'
,., ,
.-1

i;g;1: r:";"r1i1i

: i-,rti

I
a
=

t :i:;.''Ll'l'.'i;'',rir'Sfrl',
,

.,

$E :f;:iilrl:

'

{
I

_d

'j

I { I
!

38

3l

til

it

Pe unde trece vremea

Maj mari decdt trupurile noastre pacifice,.-. . mult.mi incdptrtoare au fost noaptea, subsoara, pavajul trestrrind.
gi au scris

Ne-au ajuns pe altar gi au scris poezii

dftege de singe drapelele uiage ce r ni fi hftate in toamna nimlnuifiz i! riul niminui gi cu femeia lui mi insotssc-

,a

te-au ajuns pe altar. Au ficut din mine. _ eu, au fbcut din mine "-

I I
t;
F

Au pltruns, te-au dezgropat din miezul pdinii


au nipdrlit goarecii s-a a$ezat punctul holbat, de intuneric pe aproape orice lumdnare

fald de cortind, rnir zdrobit,

mied.

lrho nimeni pentru nlmtc. ffipnnesi de nimeni


liEeh
eeu
j:'
de pe steagul niciunei -tiri, nimicesc pe nimeni, adicf, pe mai nimeni,

de-azur,

I t

fecundd.

cr

mine, el este dascilul gi elevul meu de

nicicin{

& nmi
G* incni

blestemat sl fie al nimdnui, gi de tati, ftlrtr fii, fdrtr iubite, f6rn fiingL

cel adevtrrat, este

lrrffia in care totul se propagi EEa gi viteza laolalti, rfgeb 5i nervii laolalti
9i singur gi ubicuu.

de gindirea mea

unicl, a nimlnui.

32

JJ

inainte de a bete vintul


Am ajuns, dar nu aici se afli capltul lumii. Pietlele pgresc dintre qopdrlele'de piatrtr:' .' Oamenii m:au primit in,mijlocul loq cum Ee spune; sarea gi-a numArat cristalele. Zarul a fost capturat de linii ?nguste. Se poartl gulere de aur inalte, cu lan1.
'

dcglceli

l:

,,il

il ili
i
;.

':''' ' rorului unic din noaPtea.. rrn-ai Primit*Ele ml luminau de Pe tiblia vechc'
:

crrvent solidar cu

vtdd afrrr

ritPc[la

cu ciocuri 9i urzici

trccate.

.'!

1,,

i
it

jar, o minune gi,' frenezia disperirii in travestiuri infinite.


S-au innoit cdrqile de
: Palmemascate-n Toate mingile ni s-au spart sau furat, iar t6ndra lupoaictr ne aduce in pungi un prafalb.

rdsf[,t : ,^] :

rtgrtcao carte defier' fi-nmr$caturf, soare, incl nu erian nu incePusertr, lEfoci

,:

:{ , ri

:1

hii4i ffi

de scuiPatul de

Piatri'

iir

-rcowigatil;
Pliscul' cleiul, torPoarea'
-i
"! '
-:

1l

1i

,'1

ii

:i

lr{'!t.

\a,

:T

u
;t-

li
ftr

fi-

I
fl

!-

tn
pd
e-'."

p.

.+

34

35

L.M.A.
Trup plrSsit la margine de viali intunecat de lnbllarea umbrei : ,:l fost trup frumos cu omoplalii catife lati de neputin{6, cu mdinile rugitoare chiar cdnd pumnii sunt strdngi. Privegte-te in oricare apii, atat de scurs spre imaginea ta oricum, Te-ai mai putea iubi? plutind in sosul contemplaliei., ,; Soarele in cald il sorb din mare: Iemnele putrede gi boala ta -, iar transparen{ele iti mutd cavern din gdnd, induntru. Plecat din tine ca din evul pien.ei, lovit de piatra tdmplei tale spre inceputuli te restrdngi, inspre nimic. In pegteri linigtite de pe acum r6sun[ imnele vdntului.

lrcc rl sale,,

ne putem

intilni astizi

I
r4odftia pieilor ral.nclc ftiri exceplie miroseau :. I m era hran6.
a'fdn.

il

cunoscut o femeie ca toate femeile.

il

pfodit infloririle cu obrazul pe crengi;

lffi&muguri,

invins de cregteri,

ffidevlaga lor. -trfumaitinir decdt mine, nri;it (nu un timP) fi&.uk,fi.


.,. 2
bucurat prea,mult.

nderca gi conceperea mea.


a

m- infipt privirile in somnul * *T-{tFi, it!F@


3

copiilor,

wind si m[ acop6r,, bagajele verii la toate

adresele.

il

hmi fi- Vom intra in camere. (limlr yor avea poate noi calitali. ,ilF u fi saltimbancii cerului de var6' tb cnoaEe intineriri cu ora. [hqile vor fi tdrzii 5i ele. tmnEile metafizice ne vor inflori puncte de otravtr p:fre in ochi. Vom fi patroni hilari (ca vinul) ai meselor f*, sS ceruri calme, Plane'
36

I
n

I
r
$ +

JI

t t

r
+

f
lz

t
I

S-au tocit tligurile m[rii. Lumina cre$te cercuri monotone. "Dar inecatul e strdin, adus de fluviu!" lipdt ddm noi xenofob, de pe mal.

p4in ini PasI

de Tanti.

dgb&sc
Dis-de-dimine$ cantA cocottrl' viitorului, onorabil. ne amefeqte vinul lipsei de privire. Numai el. , ,'' "Soarele de mestcat impotriva carieir mentale", scrie pe ziduri, cum iegi din port. Sfertul de secol in collu,l'din,dreapta,gi sentndtura:
un rau necesar.

lamine 9i latine,

Ini

Itsd
Si

hi

cad cearqafuri 9i ghirlande toliip"*r-"ti dacd gregit las pasul sit imi alunsce'

ri$ mi prf,buqesc Pq trePte' diGsc nimic ai nu intunec.


r::.

:!

clac

: ' Teoria intdmplirii; am in{eles in somn; , sdtul de hoindreali, incepusem si md ingrag de fapte.' " Ca sd incap diri nou in trenurile subliri, in vasele suprasolicitate, fragile gi tdioase, m-am a$ezat in port (cum iegi din port) - copatron al birtului *LA ZO & FII[", unde, ajutat gi de lipsa de dever, ,!:': am inceput sistematic'edruit. Azi, - aga, mdine - ?la; in fiecare zi o mugcdturd din jurnalul de boril, pe stomacul gol, inghilit6 cu vin. Ca sf, fii slplu din'nou 9i sE poli zdmbl Ca si poli pleca iarEgi
,

'

futr-irna moartea imi este Nu mai privesc in jurt

dtn&
GrvrEt

elictistil.

Tanti;

rbagtri-ntii,
Pimdntul.

traiefte 9i uit6. Am

triit.

:.

38

39

t--

C6ntecul numismatuhi A; putea incerca

ffiisub
E m*.t"
:'

interogatoriul arniezii

-'''

un cdntec nol63;;r cum prietenii mei nu mai sunt sau cum iubita mda se

roorl vietili mlrunte , '

sperge cochiliile in scrisori

zbate

intr-o mocirld de bra1e.

de cretl peste peisajele gterse; prea aspre pentru a fi numite; gmtcri

ve$eazL.

Cumpe-unporute'plinde-igrasie',
c pl6ns o madoni salcasticI, eum vina mea imi gdtuie dtigrnaniir , ': :j:i!: cdnd traversez ctmpul minat cu speranle.
,

6cat

perfecte ale $foa1ii-spalii intre rnaxilarele

fredondnd
plinA,.

(neagrA Pe lumina
j

viruit6)

cine nu vrea. foarte jos


s1n

Am lnsi o casi uriag6,

r.' '1 '

i:! '

zI,

cu cutii de toate.mirimile, goale, din care hr6nesc.amintirea atomilor.

u, mai meriti cuvinte: vel de licori mtrsluite


rii

di incearcd

llu

Pietrele. mai tresare in mlrul furat'

40

4t

Sufletul'fosforescent

Rareori, sufl
care

etu

il

leagd de

lucruri.

fo

forescent reteazA, frdngh ih murdari


i

hru$

stnlpul

Miresmele f6pturii ard departe in vdi, Cu migclri striin6 omenescului-el urmeazi' .': drumurile rare schimbl sdngele ftumuselii'.pierdute. Obosit, nemaiindurat
se

sl ne sirute in noj dantelIrii


:
':

m|ros.
dd mult-iubea cutremurele a tremurat. i 611s trUl-au Cunoscut

spulberi, recade in negtire, sub zidurile mari, la r6dicinf,, sub gardurile-nalte, intre oase de pdsiri

fifretfidel,

ften.a

cu cdteva bune Purt[ri. intre el,gi-un'clocit animal

dc chibrit. urcau la nori drapele.

ca-ntr-o apoteozl a pedepsei. De-o parte gi cealaltE e un rdnjet, se iubesc trupuri din care iese fum, m6ini igi fac semne, poarta inele uriage, verzi.

pr@rin
Irn

PiePt.

:-l

*. {
I

{rtr

:'

;.
a

'_i

*F rlq sg.. ' {e i'.

I I

F
42 43

Ii
ri t

F
tf
:;i

j
.l

M6mes de mon quartier

- o monografie

l.

Fulgerul cu

A inceput s6 ploud a vdslit pe cer odatd din toate cele gase ramuri fulgerul campion. Intinerili gi supli deodatd betivii flelgcai1i de berea la butoi s-au tepezit spre acoperigul jos, fesut in mugchi verzi, (atdt de-aproape fulgerase, iga de jos!) cu campionut, s6 se piinAa de unut din brap, :.1 1:lytol ;urar cd vroiau sd plece cu el. S-au intors uzi, cl6tin6ndu-se, clipind des la mesele lor de pensionari ai adolescentei. Fulgerul incd se vedea pe cerul verde, echidistant ca statul gi legea, ca oragul.
2. Juciriile sdracului
Te cautl nori flamanzi sub muntele tocit. Intrepdtrund frunzele plopilor. Mierea lor rdmdne pe frunze. Peste drum e o cas6 cu geamuri verzui. Ajunge atdt. Ferestre, 9a1!mida pi plopi d,acd ai in fala ocf itor ilj po.ti privi liniqtit viitoiul. i1i poli construi juciriile silngur din sinele distrus.

Bolnavi gi rebegi{i st6team in c6rciuma in beam zi de zi de ani fbri sI-i gtim numele.

Sase bra{e

4" L,llunia muta foamea de mdine in azi. Mdine voi indrizni s* ur mamei rhele. Deocamdati listez locurile care-mi sunt orag. $colile in care-am invAtat si mint? Nu. voi Lryc cu ego? cu locul ego, mormdntul mogului cu imaginagii carc ne precede ne trdiegte gi supravieluiegte. pretii casei ne apasi.

qF hrzi--n q6tr mdin

fbiri *,hic-a scos cutitul 9i hat l-a t[iat. La intrarea in barul masi (sau "Ambasador"?) il chemase viclean de la Ha stoir Mi-am continuat linigtit berea. Uite, dom' profesor, tr&t pine mi s-a rupt tocu'. Pii si vini ei ddn al' carrier r*l Lppe cu cutitu' pd Pichiu? l6eu.l"t gi noi cdnd eram tineri in buna Arhivi. PdnA ni ra qf mcurile. Pdn?i ne-am pierdut vederea. Cr rqa mer-ge treaba seari de seari in barul Atlantic. Nu,lfrsador. Brul e undeva la primul etaj. Dimineata cand se spali
de ai jura

frEe

uqtele

ci aici s-au fScut sacrificii.

meu marii poeti se micgoreaz5. Prin el trece cah Ne trezeste trenul de la ora cinci dinspre Bucuregtifr{re gezctte cel de gase, tot de-acolo. Via{a rnea se chinuie eh lori pina in zori sd fie minunatS. De obicei chiar estebarba mi-a albit. Nu gtiu de ce imi e teame. Mi-am

t- L crtierul

&rf[h

chipul lor monstruos. Toli bem de aici. pe mal nJlesd. toate g6ndurile. Cu frunze ne $rergem pe m6ini gi pe fa1d. F; iarna tot timpul 9i totugi mi-am invifat copiii sd fure zdpadd din curtea vecin6.

3. Jara e mai bdtrdnd aici. E iarnd tot timpul. prin zipadd desub Tultg se scurge pleznind, fdsdind un rau g"ror, ,ogu. Indescriptibil. Din cauza lui ne incuiem decuseard in casele noastre de ciocolatd. Acest gaz lichid rogu curge in albia lui fir6 nisip din care nebunii culeg monede cu

qrnilat mfi noi. Mmrele calului rneu scapdrd peste cimitire.

cltirnrl
Mlm

7" Cfud se incinge noaptea cate o bAtaie adevdlatI. meu suni ca o tobd uriagl sub stele. f,- Scara are

griji

poct dezumflat stitea intr-o searii de.ioi la masa lui. ilfiod|eni dezumflali se ocupau cu biutul pe la adversele rnese. tH ffiu se giindea la malea poezie. Din pdcate insl in minte lrcr poezii mdlunte. Tot strAduindu-se el, se f6cuse-ntunerir Sq&us rece pentru toli ceilalli. Grijulie, seam matern isi adur

Fryinarea lui caldul intunelic.


44

?t5

Seari comici
4!t1

E o seard lepro$ .r t Pa'.F l in loc s6 spun vecinuJ 'se.s.cul'se iti bAlbdi numele gi.tpt l*. T11"Seard cdnd sufletqfuf tdrdnd dupi sine''qhfid bonetele infi rrniere$i am fost bolnav 9i f.ar6'sE fiy.* ".',ii,.'*1,,, Seari c dnd inr pro gc'di rnjl idpt c dasdrni c'd' ste ce iau cu ele orele cu rnurirbri cu lot.tar fiecare fereastrd lurninat[ imi injecteazd o dozd de melancolie adulti gi orice chibrit stins imi evocd furia de a fi. Searl cdnd dlagoste devine
r

dBtflil cfud mi intorc sf,cuprind fructul Prea mare

ffiiferi

-nn un tren

m il mai ia nimeni m cutit in fiecare buzunar


rnr ochii ascutiti

in4inalieimi-au
,&-dl oostru- coruPgii
de foame: egtl

sPus

t@@uu tc mai laudf,


llhr.

lh@imil

ilminirilor

te-am stins

jucirie in mdinile unui bltr6n.

Draga indiferenli imi e tot mai strdini sinuciderea tot mai lentd. ingerul md orbegte acoperindu-rni ochii cu mdini albastre, palide. Seat'6! i1i balbai numele: un te iubesc comic nu-i aga pe buzele mutului.

imrc in oraq iubitelor Aha Mhm ,{El6nc a1mtr m-au Pdrdsit nu poti sd renaqtt dfi@ 1psprii tli ochi ta ruPta nu te Poti strecura din care nu se mai sfirgegte'
rc

ffi:*;*

ilttgry..o.ol

ii rJiritii
.'.ii

i.

r:j,r'
!?l

rri i;eni :rlrri,,i .ttttiii 't, l


il'i

ri,fl .li\loq lc'lr;trr ll

,
/.

;-'-t;l,riit.ririt.i'

l"'

fi r!l Jl

){;

}ttil{l

{.

ii..t

:ilulirD .rJlt.:li:,

]'

li,

::t: )'

.cirgnutrli lublri'J

47

t--

?p.s leqginl singur


Pe un covor de lemn putred,

.?':

,:

Ii I:rlt

iute gi crtrd
copacul

tnfiripi un obrc r- : ",' , ' fdrl cercuri'intruntru.

.a*
-l

Crlgte in schii mei

pin6 unde statura il poate ptrece.'

: I

,.:

erau frumogi, fraged spilali, cdntaumineo&t:rir ' despr,g pimdnturi nebtinse de dmgq$e'lor ' ' intunecatii, nezirite. Dgti gbignuite cu ploi de rugir$, ':, i,'.'l i:-," ii s!runele lor de luminozitqte, i;.' :!t:j'i ', ''l
de ,och! i,qcordat,de,pump.ia p6mAnt

gtifb; r; ':

:':ir rr:l

Cu vdrful pe sub ridlcini se cuprinde, i:" ,. .s se smulge'singur cu pfimdnt cu ln aer pdnii iqi g[seqte locul ' -.] vibreaz[

tot

'l ' de foc {iglnesc, ggib care zboari;, '11 ' 'r:'
'

"'

. .,.r',.
i-

{ ,

de a$chii, duio$ie, cdt Praf...

i:

_':

adeV*rat: irt disParigib:

"i

Acolopoat fi un om, subsoar&ta, o'temi{ierrjqrit** filiffirui

gan$t iapat de tine,pe fafa Tatdlui, sau o '* bine ai venit sau la revedefe, un'i&gureri s'rt*:ti qfr.x"*m"; d,Irrl= sau chiarr0gina'1ui, mare la na$tere ' '. r3-,iE tff li- " , mic. cdt un'go*ice i:n rlEillGEFIr-u I ;'
'1i' ":r !ii

prfuC\

t' : :i .ili:j:

.,,

r:i::m&ffi}3r'i
'I a-:"
'"

'-

SqngG:t:

,:..l''*.i&+tl-' .,l''

7' :-.{; -r lr.f


151-. 1*;;
f , r,..ltal

,, ,,{ ,.*f*fr{S.,;i i .:'$F,&s#fft

;.*{'*fl:Wi:: -i,"." t$ry':' ,' -].

'1+*EFj 4*llh. ig*qp"$S,


..rrl

sd#.t$&
49

r|]$

Motel Bergen-Belzen
Eram mort ca un urs ori un garpe nu ca marmura, nioi c8,url Fotll'.i, Eram moft ca o voce inregistrati, ca o blantr scorojiti de mistre{, nu ca uR om, nicidecum ca Lln om. Eram mort ca o fiari necunoscutd nu ca o chitard spart6, niei ca ligara stinsd sau ca scaunul pus pe pian
.

Riul

de mare

viziteazi fluviul

Gdndurile te vor aici. Ca sdngele se vor configurate. Energic pornili impotrivd-ne, cu mdna dreaptS, de obicei, cu ochii pironili; rareori zdmbind, pe chiar gdngania ce cade proaspitd,. parci mereu aceea;i; din vdrful beligaqului pimdntiu.
La soare ca la cub, cdt mai multe gdnduri, acum!
.,

pentru curi{enia generali. Ca un zid mutilat, plin de afige rupte,


o stea de general, nu o minge de cdrpe bdtutd de copii prin cartier. Su,fletul imi linea loc de lumdnare.

Biet sentiment, numai la rare indrdgostiri poli prelungi bucuria: cu un


cap de sdnge,

paslrea tdiat6.
3

Sd vii, altfel incepem f6rd tine! Tu ne inveselegti ochiul. Tu ne ridici moralul. Egti sincer gi egti cel mai drag musafir. Si fii morn gi ticut. Nu de scdnteieri am avea nevoie. Sd vii spre sear6. Mdine. Cdnd vrei si vii. Vom sta la mese mari, scriind. Mdini febrile vor scrie, mdini gr'6bite vor gterge sub ochii tdi. Vei incuviinla fiecare cuvdnt precum disparilia lui. Dacd nu va rdmdne nimic,

chiar nimic, aga a fost scris.

(
50

5l

:4

,ii.,,

i.::;.,

I , {i: i;

Zo misoari cu pasul diferitc

cdori

,rrl ab C

Nu mai egti decdt fum. Fum de bandaje arse .-.rnrafi mutilafi dintr-un flzboi anonim. i

ingeri sd nu invoei'ghcene, ..; niei hainele ei sfh+i#rde.circ$i.s[ltrtrtieiir ;, bhiuindu;te harnii":slrrclfn nrulf fung r;, ; fieeare moart sE ifi ap*r4int' ,: . i,,; i:is, ,!,
.,
,

Str se incrdnceneze mena H; str scrie. str moar6 lnsprc ltiir[, seriind..,, ., : ,, ,.'

Cineva va trece pe aici dupf, ce ploaia va jrnpregpa,toate lig$le.,.


Cineva va trece pe
; ,,

aici

i,,, .r:
{...

dgpl,ffi p*oeiava.irn4rr,egna,folqlti cirlmizile, gi cf,rimiziul.


Va trece lisdnd, lumealaga cum o Va l6sa rogul roqu o si lase albastrul albastru. Va trece pe aici un tu idea!,

.=d q
;.
ri lr': FJ

$iBrl. r.; ;i: -: ;-;ril

f6rd umbrd. Tare mi-e team6 cA va trece / postumitalga


-:i ' -:i

map$der*i
'::

-'

";f1rC
tC--{

-,;-'.

.:.t-'':

- ii". ,".-*il

'
: .i

. :
, i

:'-':i! ' 't -'lj'"{ i;: '- .."!l " ii. ,':,. -i5r; 1;' tri

r:t+'

I!

:!'li, : ,:i1 ,-'..C1,. 'ifgf {

52

53

r--

carii

de

lemn

i-';3'"1;:

Linigte in gol
Linipte in gol, liniqte inutil6, linigte de fabrici.in ruiili,r,

tl
:i .

:ei*l

Locul meu nu' este, se pare, nici intre oameni, nici intre c6irii,'n,i3l la uga cortului. Locul meu e-n sertar: -de-acolo str aud cariul Cum imi roade inima de hdrtie.,

; :' ,.' :

f'

'4: :

-- ,,i:of
:'}

,..,:.;l *d{{

Estimp umezeali gi abur s6,urce{dih.nnfti$tiiii, sd,fae6.mai gia

munca?micului.

'ij :.

:.

r::'-rl
.

Locul meu nu este la masfi1 cum de'en ori mi-au-spus profesorii sau cdrciumarii: locul meu e in ea; in sertare. Acolo, cdnd nu zac, sd md inmulfesd'
,

deodati cu carii: hdrtie din lemn. in serttii sd trr{ Sufoc"tle euri, de meuri, de ego. Dar de-acolo se aud mult amortizate zgomotul ugilor, coroanele pe,dale.
Sau tropogrohiitul.

t'

..

l'

rupe-ma crucig pe tine aqterne-mi oasele travers.e,, .r , sd iasd o datd trenul ,, asurzito.r pe care il agtepli, pe care pari a-l cergi a-l ademeni cu mine, spre care iti clatini funiile de p6,ianje4 spdnzurdtodle innodate, colecliile de dopuri de ceasuri de sticle goale, de mine, spre el, pentru el,

-'":+iHf d

=ii:-"t{ .: '3d . r-.o St __


.-t . _:-! 1-:ld

trenul ingrozitor, ingrozitor.

Nici icoane nu cad.


Acolo maimarii suntem foculgi sunt carii. Cum care carii?
eu.
)

Carii care dirijazi clopotarii.

55

54

Criminalistici
Majoritatea asasinilor interiori
poartd: manugi de l6nd, presari favoriz6nd reconstitu irea.

Bla-Bla Blues

*. l. {!:'flii

tot locul cu same!i pte,

Aparenfele cele rnai vagi capitl contur. Ei'coboar6 treptat in piopria denra$care. ' , (Asta s-a mai scris in tratate.) La ofice cldere de astru
se lasd cu tdmbdllu apoi

'

:.

i.ti'tnghealdpicioarele

qi'reincepi'

intr-un semisomn lAnos studiuli

Femeia pe care eu o iubesc mi urlgte"fatni; ' ::d -i ::--i ,<*: *1fi* { $i dacd femeia pe care eu o iubesc '' la ce bun ffirafi In?i gdndit. , i , .-.r : La ce bun am rnai vdzut ploaia mam[, : . ' ,-;- :$l , - i;r!i care mi-a cAzut pe obraz, -,' ,d:tt la ce bun oi mai fi fost bebelug. :'ili,, .: i;fl Femeia pe care-o iubesc Ai cu care tu ca bunic{ t.,r;- *g ai fi putut sta la. o bdrf6 ,i: ; :: :-i-: -fi I gi m.a!i fi putut gi pe mine bdrfi, iar eu,. i -.,,:, :l-. fl . .i:q ag fi venit de la serviciu -: pline de bani cu mdinile murdare, transpirate, dar i -. .r'Sd .::.1 iil I nu mE iubegte. : ::-,':rl I ;l Nici m[car nu mi place... ,. Inutil in azur ,-:'{ inutil :,i' ;'i.il{ a .i{t $i credeam cI fix pentru ddnsa m-ai conceput- Ai s6-mi spui ci aga-i la inceput, mam[. . :,ii, ::!3! :. 5: i ti Te qtiu, ' tf aga ai s6-mi spui. mi-am mdncat, mi-am btrut Dar eu mi-am vdndut, gi mi-am Yomat sufletul, mam6, gi nu mai pot vorbi ftrd cuvinte, a$a cum odat6 vorbeam.

. ,'rii

'

a-

56

57

Ant'tntiti"din vremea cind erai obiect


In rnagaZia bine mbfilrdtd;i;'":
sub fiareirogcate $i mn
-, ;i'r..

,i-{i ;1 a

, -_::

,-ar. 1-

,'

Steaua Zo

:i:n. . jlli

: - :1,

'-:1

ldngd bicicleta careline deschisd


uga de
j

scdnduri

Vorbe arse se rostogolesc rarenfirmegnd pe astrul descoperit de Zo i Cad lent animale

I
'!

divine

_j

pic6lite ci ior invia dup6.je4&,.i.;


.., '.i itt'.ti 1' ' ir' 1;i irt : ,r: rlif-j
i

I:

r!

os intre fi me descomprlse

cad lent.
Sunete f6rd loc,

de'rugind, lncdlcite
pe pamantul uscat lang6 cursa de giiiattti,:stri6at5, '' sau fn borcanul cu piroane'indoite, pene de lemn, buclfi rodse'de piele, vopseluri uscate gi petice

**;

bdzdie suflete d$rnusp4,: sfdrdie focuri care,se. sting

,,

:, ,il

intr-o umezealI

frri

ploaie,

nestingheritd de om.

decauciuc. :

':

Sau in bucAttrria nepoditi de var6, sub piciorul mesei prea scurt, sf, nu se verse supiera familiei,

,:al

monumentald. in debara, l6ngd seor(igoard.


Pe semin{e de mac, intre foi de dafin sau aruncafi-mi, dar (atunci) cdt mai departe de voi. .

'

/i

5g'

59

Cinci sculpturi ale

ld

Zo

&

1'.
I '
DanSUrile
rdzbiilhfoe''. ale sufletului

i.':

,;

l!,.:,,,,

'

',!l

vara Oameni care vor muri se incdlzesc lhr soare marea ili aduce s6ngele inapoi astdzi se

,4'bPalqlsF .,'
gindea la,foezie

'

va na$te va purta

ng,qr!9-pqn9 a rf,rygqaga,cu bdrbia tremurdnd

.: "{

'i

:r

numele tiu adevarat 2

::!

i -i
i

4 Fugi de

r{

teamd sau

zorii se indepirteazi Trei ierni am stat in fala unui pahar gol


gi nu m-am gdndit decdt la

'

Uguratici Unul
?gi

alergi in intdmpinare
face cruce cu m6na inminugattriqi deschide palma deasupra inimii"dac6 m-ajuttr

.f

!
l
I

un coll intunecat

D-zeu" scrie. $i

din care
s6-{i vorbesc

"ochelarii sunt splendili." Nu meritl si mori in secolul douizeci.

:,

60

61,

iDga.mitor

Acum

ei'te-au inv6tat,'-pste
Vei'invdta:
si

ngur's*'3tdi:;*ffi ffi

infinit t'idepe**'tttS

nel ipsitu l' indeirn:

**:** De a fi trist. o 'e1*'"a i":sl catre tine. inOop**iwry**

orichpffi{EffiS

&fl*fffe&;

i*
:

a u lt i m a pasATe - Corrnqit & .ig:d'=-iir****; ca un vesel Icnild, groata de abur ard qi dinfi informi de dulce Ca un cor de copii degerati vire
C

semn-

ocf, 1t:*q-!l-:af

Pdreftiffi t intureric- =Cb:q


iulie. 'i"

d g*ii

S1

Treizeci de culite in inimat* albtr iar tu'le numeri viu, numdrat A:;:r':-;?ii3 :-r;l
ii!$5i: i'-i' i:' ij:J =: j:lIi .=t''i '-; ' J. ;
l::,.$;,1L
'.,.
I

; .l-* *ilF$l

-::'

i-:::

::;:t::itJ**

&'

Vechi cunogtin{e
'4

Li'merick

i:=:

,:.r '$,r..i{

i1

.{

peisajului oamenilor,vacilor

$tiu un tip in fala ctrruia moar{ea nu;ggi arg;sperant. Dintr-un tren obosit el face dqm.*rra l, " ,,,, j. ;
.

La concursul de broagte-viteztr antrenrml,lo*Stc

fir

., ..

plmdntul in spatele concureitei,


sd o indemne, Asta

:r

cdnd trecem peste poduri igi.seoate p{ldria. .;,,,, E trist mai trist decdt.o casd meryoriq!$; , ,t: o prostituatd cind se las6 seara, sau o privirq

imi amintegte de Ro'znrii:p6eh Dar peqtele bro$tei nu igi strivegte Roza,.chiar

. :
,

:,;
-;

:";; itl

firtr speran{6, da, fdrd speranfe

. largi. Incuiat intr'-un val de cpnugA tt"-t' zilnic trimite probe ,, din pl6nsul siu fdrl speran{d .ij
asupra poeziei

contemporane.

El seamind siaieli in cdmpurile

,. .,
,.

.,'
.t,

',',':,'
,

: t :

,,..:,. :;..-S nt

r;; ;'::l:1*3

.:

f-l

ii : -;ll{
-,;;J

. :.

i9fl

.;:,:r!.

- -- :!.,1 I

Undeva in lumea asta trdiegte un inger negru care ne deseneazd cu creta pe fele: experti in intristare sunteti, scrie dAnsul,

expe{i in intristare

65

-l

Am'vizut,omul,
Am'yizutomut.,MS !inte.a,1'r1r, cu'arat{ri ca doi pegti .
ameninlafi la'.rAndu'b'lBf''

MasI in intuneric

;;- - : I

..{,ilr*.i{

":

!
..i:

; ,
:

:,-:

Incen{ia{i de o melancolie grea

, :;

.;

Maxima lui indemdnaree rtodul. ' Cdnd se'bueur6 parcl se-ne&c:i. Se sprijind in gdnduri. Am vIzutsrtrul gi nu e neted ca mine sau tine ci aspru. E cdt creierul tiu'insf, are
.patru talpi
sX seapt!,

Agil" pregdtit sI apuce.

poftl mere nevtrzute mai coapte mai Vorbim in goapt6, toti deodatb (sunt vorbe &tpite;.::*,Q irecuperabile). Ca o clmagi albi murdarl ',j' : ''-;
mdncam cu

ldcuti ghem aratl luna.


Le v6d ochii-inrogili de oboseald, fefele palide de somn sau nesomn, mdinile reci gi murdare. Bocancii clemfdie-n noroiul inciperii.

" i

Mereu parc[ar vrea

$ se-agit6.

Iubito a mea de azi gi stlpdno, nu md mai trimite acolo.

Lingurilele se lovesc scheletic de ceqti. Pe chei, un picior impinge in apa monedele. Treizeci de ldmpi coboari din'pdrre."
-

-;r*l 'q :4
,-#

t,f
', ,rgj'l

. rii"r,iS '':':''-: l?:A

:..,.* t'r{ :,','ti :1T d -j ': -tl


.. t'r,t-'
-

'n?i

,,*; f
-

1r.,r::

*{

':l

xFl infl

lr:!'a :tAf I

66

6I

Sunt bitr6n. Sunt

singur

intr-un vechi cartier mostoisem o criNu-mi amintesc in care ora;


ldrnurit vdd instr sub$rimea cetilii(A zidurilor. vroiam si spun-) intr-un viitor de treizite-o diriml^ ^ Intr-altul o reconstruiesc

Sunt bitran, sunt singur. De acum fiecare poezie a,mea , va incepe

I i,::

altfel. i:

::

i'

Sunt bdtrdn. Locuiesc

Dar oriunde ag

fi
^
''

'

intr-un loc singuratic. Intr-o lard mai singurd. Norii rogii t6risc in urma lor algi norii.
I

sunt batran gi iingur.

V6d greu, mai nou; se glume$te cu mine: chiar acum, in bitaie de joc de aici de sub hdrtie mi se-arata

'

'

Sunt bitrdn: -nu md mai amuza,

, ,

.r;

fesele albastre ale mo4ii

nici nici

1ara,
gQnge

nici 4ofi,i,
. :

le cae;gni. cqgge:,n artroza.


i ) .- . :i.:j,i.i:

lan*orecl"cEoncarll .BRA$ov.

Mi-e teami gi nu-mi e. La cdptrt6i am gdsit dis-de-dimineati (este Crtrciunul) o portocaltr strf,punsf, de agraf6.
Sunt b6tran. Sunt singur. Vorbesc greu; md exprim cum pot.

I I

I - dut Eroflor 35, Td. 41.Ail lr,lrawinpEiftRt AUfl

"n
1

Linigtea nu va urca din mine

in nici o iederi.
Lenea mea va piei

odat[ cu mine.
Cu vechi cuvinte ei construiesc cu cdtd migald igi construiesc cinismul. Eu sunt bdtrdn: imi este teami de foc. Eu sunt singur: mi-e teamd d6 apl. Inger am avut.

q !

69

S-ar putea să vă placă și