Sunteți pe pagina 1din 60

ISBN 00-1

..
LAURENTI U ENE

oalEl'rrJ-\lA
.
. 'l. l- 1'1 'U -
,
11M, JakflAr
)
EDITURA CRONOS '90
1990
PREFATA
Rigorile vietii moderne' modified In pel'monenfa
reg.imul de viatii al omului eontemporan, raporturile
lui eu mediul ineonjuriitor, Cele mai multe cueeriri
tehniee i tiintifiee au facilitat eliberarea omului de
o serie de eforturi anevoioase, dar au atras, pe ne-
simpte, 0 eohortii de efeete negative, Aeeste efeete
sint generate de imobilismul unor pozitii de lucru,
de mentinerea unui regim alimentar neeorespunziltor
in eonditiile seiiderii efortului fizie i al ereterii ni-
velului solicitiirii psihiee, de insuficienta oxigenc.re
a organismului,
pent"u a anihila aeeastii tendintii, paralel eu prae-
ticarea exercitiului fizie in eadrul cluburilor i orga-.
nizatiilor sportive, t,'ebuie sil se oeorde 0 atentie
deosebitii praetieiirii gimnasticii individuale la domi-
ciliu, in vederea lntretinerii $i intdririi sCinatatii
In aeest sens, exercitiile prezentate in carte au
unele avontaje, deoareee se pot praetiea, or/unde,
filrii a nceesita un spatiu mare i apa"te preten-
tioase, indiferent de sex, virstii Sau profesie, Ele se
bazeazii pe reaetivitatea $i fortele proprii ale orga-
nismului, praetiearea lor regulata eonducind 10 re-
elipiitarea, int,'etinerea i imbuniitaprea starii psiho--
somatiee - baza orielirei aetivitap productive,
sportive sou artistiee,
6 PREFATA
TERAPIILE ENERGETICE.
MIT SAD $TIINTA ?
Lucrarea nu se limiteaza insii la prezentarea tlnor
metode jizice terapeutice,' ci prin abordarea unor
exercitii ce impliea antrenamentul ideomotor. re-
educat'ea respiratiei i tonijicarea din punct de t e-
det'e energetic a organismului, se poate constitui //l-
tr-un ghid subsidiar in procesul de pregatire. jizicU: a
sportivilor din cele mai diverse discipline.
Obpnerea ejectelor. mentionate la jiecare exercitiu,
este conditionata de perseverenta i d6 seriozitatea
cu care se executa. Nu trebuie sa uitllm ca, inainte
de orice medicam,ent, re1Tl.ediul necesar m,entinerii
sllnatllpi noastre se ajlll in viatll raponaill. in mi-
care.
In incheiere. se poate ajirma cll lucrarea. jllrll a
jace rabat de la rigurozitatea tiinpjica, are
un caracter preponderent practic. propunindu-$i sii-l
lnarmeze pe cititor nu ant cu cunotinte teoretice.
. cit, mai ales. cu 0 serie de metode practice in ve-
derea obtinerii SANATA'l'II. Siiniitatea inseamnii
insii nu doar absenta boli/or. ci acea stare a orga-
nismului care-i permite omului sll dezvolte 0 act/vi-
tate jizicii i psihieii m.aximll, de utiljtate' sociala
generaill.
Exista la ora actuala,. in lume, 0 orientare
predominanta catre revalorificarea multor mij-
loace terapeutice traditionale, naturale. Printre'
acestea se situeaza kinetoterapia cu diversele
e,i exercitii traditionale, cit derivatele mo-
dex:ne.
Metodele kinetoterapeutice prezentate' in
aceasta lucrare stau la indemina oricui, putind
fi utilizate ca tratament de moment - piriii la
consultl,ll medical - ca 0 completare a medi-
cinei alopate, sau ca tratament de sine statator.
Tratamentul prin - metoda cu sub-
strat nenociva, economica
poate fi individualizat, dozindu-se dupa natura
faza afectiunii in functie de rezistenta
reactiile fiecaruia. Sportivii, actorii, cintaretii
pot beneficia de pe urma practicarii. exercitii-
lor, deoarece acestea contribuie la mentinerea
unei forme fizice, alungarea oboseIii, tonifica-
rea fizica psihica a intregului organism, re-
glarea ritmului respirator, itnbuniitatirea ca-
pacitatii de relaxare prosexice (de atentie).
De fapt, in momentul de fata, exercitiul fizic
a devenit 0 necesitate normala pentru toti oa-
menii de orice virsta, sex, sau profesie, 0 per-
manenta obligatie in toate perioadele vietii,
caci, nu oricine poate face orice, omul
prin natura sa este perfectibil tinde spre
perfectiune - "Nu toti oamenii pot fi Cicero,
Platou, Virgil sau Horatiu, dar toti pot i oa-
meni buni".
Exercitiile fizice, descrise in continuare, pot
actiona multilateral asupra organismului in
conditiile practicarii individuale la domiciliu,
ceea ce -nu exclude controlul periodic medical
tehnic.
Tratamentul prin miscare reprezinta un
principiu si 0 metoda cunoscute inca din anti-
chitate. Hua Tuo, figura de seama a medicinii
chineze, spunea : "balamaua care se nu
apa care curge nu devine stiitutii'.
Pentru evitarea imbolnavirii si imbatrinirii
precoce, medicina traditionala chinezii reco-
mandii alaturi de acupuncturii, alimenatia,
masajul si GIMNASTICA ENERGETICA.
Toate au ca obiectiv principal mentinerea
circulatiei energiei in mod armonibs con-
tinuu, in corpul omenesc. Ele se bazeazii pe
conceptie ca acupunctura.
Care este, de fapt, aceasta conceptie ? .
. Organismul nostru functioneazii ca un. sis-
tem deschis ce face schimb de energie sub-
stantii cu mediul. Echilibrul unui astfe! de sis-
tem nefiind un echilibru termodinamic clasic,
Aceste trei forme de energie, necesare echi-
librului vital al organismului, constituie, in
ansamblul lor, energia umana. Desi nu poate
fi masurata direct cantitativ si calitativ, efec-
tele ii pot fi evaluate, iar rezultatele acupunc-
turii, taijiguan-ului gigong-ului 0 atesta
chiar in lipsa unei teorii riguros stiint
ifice
si general acceptata.
Energia umana, unica in 'esenta, se ma-
\ nifestii ca 0 bipolaritate complementara sub
cele doua aspecte fundamentale: YANG si
IUN. Starea de siinatate este urmarea existen-
tei unui echilibru dinamic al acestor energii
9
energia
energia YONG
c.
b.
necesitii pentru mentinerea sa consum de
energie.
Medicina traditionala chineza mentioneaza
xistenta a trei tipuri de energie care circulii
prin corpul omului : .
a. energia ZONG - energia ancestralii in-
clusa in cromozonii or-
ganismului ;
energia de nutritie
provenitii din ali mente
aer. fare rol de sis-
tem reglator) ;
WEI - energia defensiva care
ne ajutii' sa rezistam
actiunii agentilor din
mediul extern.
iEXERCIl'II FlZICE ORIENTALE
LAUREN'fIU ENE a
In principal, boala face aparitia ca ui'mare
a ruperii acestui echilibru energetic de catre :
a. energia modulatoare exogena (vlnt, cal-
dura, umiditate, uscaciune, frig) ;
b. energiile psihice (spaima, mlnie, bucurie,_
tristete etc.); - - -
c. energiile alimentare (prin abuz sau folo-
sire neadecvata).
Ginmastica energetica (taiji) intervine In
prima faza a agresiunii externe, moment" In
care organismul se apara cu ajutorul energiei
WEI, ce se distribuie la suprafata tegmr.entu-
lui mucoaselor ca un strat protector. "
Taiji-ul In special qigong-ul actioneaza in-
tens asupra energiei Shen - energia psiho-in-
formational a responsabila de functiona1itatea
proceselor nervoase corticale -I/i subcorticale -
influentlnd prin intermediul acesteia siste-
mul imunologic.
imunologia clasica considera ca
mul imun functioneaza independent de creier,
cercetarile realizate de dr. George Solomon,
Robert Ader Steven Locke indica foarte clar
ca orice boalii. poate fi influentatii 'in mod pDzi-
tiv sau negativ de staTea psihicii a celui 'in
cauzii.
Aparitia bolii, deci a unui dezechilibru ener-
getic global, partial (lntre diferite organe) sau
local (la nivel de "meridiane) mai poate fi dec
terminata sau vindecata prin intermediul
alimentelor. -
Pentru a dispersa excesul de energie, la ni-
velul organului respectiv, se.indica :
alimente acre pentru ficat
alimente dulei pentru splina
ali mente amare pentru inima
alimente picante pentru plamlni
- alimente sarate -pentru rinichi.
In caz de se indica alirncnte
aVlnd gustul corespunzator organului asupra
caruia triumfa: "
- inima triumfa asupra pliimlnului
- plamlnu1 triumfa asupra ficatului
- ficatul triumfa asupra splinei
-, splina triumfa asupra rinichi10r
- rinichii triumfa asupra inimii.
- 1n caz de echilibru energetic, excesul de ali-
mente din oricare din cele cinci categorii (acre,
du1ci, amare, picante, sarate) va duce 1a apari-
tia bolii :
- .
ce1e acre vor 1eza splina
cele dulei vor leza rinichii
ce1e amare vor 1eza p1amlnii
cele picante vor 1eza ficatu1
- ce1e sarate vor 1eza inima.
Medicina traditiona1a pleaca de 1a convinge-
rea ca un medic trebuie sa-fie In primul rind
un educator a carui principa1a sarcina este a-
11
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
LAURENTIU ENE 10
12
LAURENl'IU ENE
I.
"DANS DE VIATA LUNGA"
\
ceea de a-I Invata pe oameni cum pas-
treze sanatatea.
Terapiile energetice descrise In continuare
sint destinate tuturor celor ce refuza sa accepte
boala ca 0 prezenta normala In viata omului,
iar pierderea sanatatii a fortei (fizice psi-
hice) ca 0 consecinta inevitabila a batrinetii.
Ele completeaza arsenalul medicinii' moderne
fara a i se substitui.
Credulitatea excesiva cIt de a Ie
accepta reprezinta atitudini extreme generate
doar de posibilitatilor reale ates-
!ate de 0 practica cu 0 vechime de mii de ani.
I ntreaga gindire c1asica chineza este im-
pregnata de conceptia unitfttii tuturor fenome-
nelor din natura, conceptie In conformitate eu
care aUt macrocosmosul cit microcosmosul
sint neintrerupt animate de pulsatiile lui Yang
Yin. Rezultanta acestor doua forte opuse,
-dar complementare (Yin - pamint, noapte,
materie, gol etc; Yang -' cer, zi, energie,
pHn etc.), este QI - principiul universal unic.
'Conceptia aceasta este In concordanta cu teoria
Telativitatii, teorie In care distinctia fundamen-
'tala dintre matede energie dispare. Intele-
gerea acestui concept energetic pe care se spri-
jina terapeutica acupuncturala se poate rea-
liza doar prin cooperarea
.fizician (a se vedea Eugen Macovski - Con-
firmarea teoriei biost7'uctumle, Eugen Ce-
Ian - Materia vie $i mdiatiile, Bazele biofizice
ale acu.punctuTii - una din temele celui de-al
IV-lea Simpozion National de Acupunctura).
De altfel, biofizica, prin investigarea
fica a actiunii radiatiilor asupra materiei vii
a mecanismelor radiative. ale' structurilor
biologice constituite, a sa explice sa
14 LAURENTIU ENE
EXERCITll FlZICE ORIENTALE
15
demonstreze modul de producere a unor feno-
mene ce capatasera cu prea mare pe-
cetea misticismului. 1storia ne-a mai
oerit astfel de exemple de comoditate, rutina
dogmatism: sa ne aducem aminte numai de
"critica adusa genetieii ciberne-
ticii in anii '50.
Lucrarile profesorului N.B. Tarusov de la
Universitatea din Moscova, V. de la
Alma-Ata, A. G. Sergheev (Leningrad), prof.
Eugen Macovski, dr. Levon Mirahorian etc. au
aratat ca agregarea materiei vii sub forma
numita bioplasma sta la paza unor fenomene
. biofizice se traduce in plan energetic sub
forma biocimpului. Aceasta problema, in ge-
neral, este legata de interaGtiunea organisme-
lor umane cu radiatia cosmica fundamentala
capacitatea acestora de a produce modificari
in distributia spatiala a radiatiei fondului ge-
neral in domeniul spectrului gama. Cercetarile
lui R. Dobrin au aratat ca organismul omului
emite 0 radiatie de aproximativ 250 fotoni pe
secunda, pe centimetru patrat de zona cuta-
nata. iata, deci; stravechiul Q1 redescoperit
reformulat de actuala.
Pe baza acestui concept in concordanta Cll
empirice acumulate s-au dezvoltat
terapii ca: acupunctura, presopunctura, ali-
mentatia energetica energetica
- TA1J1QUAN. Alaturi de confirmarea capa-
tata printr-o practidi milenara, in ultima peri-
oada ele au dobindit 0 confirmare
cum se sustine in Huang Di Nei Jing Su
We,n, cel mal vechi faimos tratat de acu-
punctura, prin corpul sanatos energiile circula,
regulat, armonios, pe traiecte numite
TCH1NG. Dansul numit Taijiquan mentine
aceasta circulatie armonioasa a energiilor, con-
tri buind astfel la prevenirea bolilor, cac!:
"...trebuie sa incepem sa facem ordine atunci
cind pu este inca dezordine. Deoarece un copac
mare dintr-unul mic, un turn cu 9 etaje
incepe sa se construiasca dintr-un pumn de
pamint, o,caU\torie de 0 mie, de Ii incepe cu. un
singur pas." -
Setul de Taijiquan, prezentat in continuare,
ste compus din 24 de exercitii ce se iniantuie
firesc progreseaza logic de la facil 1a dificil.
Execut
ia
acestei stranii lente gimnastici, de
'0 muzicaIitate tacuta, dureaza aproximativ 5 '
minute.
ExerciJiul A
1. Stind in picioare, cu talpile departate la 0
latime'de umeri spatele drept. Miinile atirna
natural pe linga corp; limba atinge cerul gmii.
Exerci!iul B
1. Se muta greutatea corpului pe pieiorul
c1rept simultan cu rasucirea -trunchiului in
aceeasi directie. In acelasi timp, se ridieil mina
dreapta Si se coboara mina.stinga. Palmele VOl'
fi indreptate una spre alta. Pozitia mlinilol'"
este denumita "gestul tinerii mingii". Pieiorul
sting se aduce linga cel drept si se sprijina pe
sol doar cu virful. Privirea este indreptata.
catre dreapta. (fig. 1. 5-6). .
2. Se paseste catre stinga, punind. mai intii
ca1ciiul, apoi toata talpa pe sol. Bratul drept co-
Privirea este indreptata in fata, iar atentia
catre dantian. (fig 1. 1)
2. Se ridiea bratele lent, in fata,' pina la ni-
velul umerilor. Dmerii sint "cazuti", coatele-
indniptate in jos. (fig. 1. 2-3)
3. Se 'indoaie genunchii, lasind simultan cu
bratele in jos, ca 9i cind ne-am aseza pe un
scaun, sprijinindu-ne c.u palmele pe 0 masa ce
se afla in fata noastra. Spatele' ramine drept,
iar abdomenul se impinge putin in fata 9i in
sus. Pl'ivirea este indreptata in fata. (fig. 1. 4).
17' EXERCITil FlZICE ORIENTALE
boara la nivelul soldului, cu palma indreptata
in jos. Bratul sting se ridica oblic la nivelul'
ochilor, cu cotul usor indoit, palma fiind in-
. dreptata spre corp. Privirea este atintita catre
mina stinga. (fig. 1. 7-9)
3. Se lasa greutatea pe piciorul drept, pi-
ciorul sting raminind in contact cu doar
la nivelul ca1cliului. Gestul se executa ca 9
i
.
Gind ne-am aseza pe un scaun (fig. 1. 10). Se
pivoteaza ul/or pe ca1ciiul sting, punind apoi
toata talpa pe sol si indreptind virful piciorului
ciitre' exterior. Se lasa greutatea pe piciorul
sting; iar piciorul drept se aduce alaturi si se
doar cu virful pe sol. Se executa "ges- .
tul tinerii mingii" in par'tea stinga, cu palma
stinga deasupra si privirea indreptata catre ea.
. (fig. 1. 11-12).
4. Se repeta miscarile de la punctul 2 si 3,.
dar catre dreapta. (fig. 1. 13-17)
5. Se repeta miscarile de la punetul 2
(fig. 1. 18-19).
De retinut :
_ miscarea bratelor si a .picioarelor este
determinaU\ de miscarea bazinului si se desfa-
soara curbiliniu ;
'--- _ in pozitiile de fandare, ca1cliele nu tre-
buie sa stea pe aceiasi linie. Distanta dintre
ele, pe lateral, trebuie sa fie de aproximativ'
20 em.
LAURENTIU ENE
16
I '
Exerci!iu! D
1. Se eoboara mina dreapta se ridiea stin-
ga, simultan eu rotire a trunehiului ea-
tre stinga. Mina dreapta se ridiea oblie in spate,
'CU palma indreptata eatre corp, iar palma
-stinga baleaza zona din rata pieptului, oprin- .
'<iu-se in partea dreapta a aeestuia. Trunehiul,
in aeest timp, s-a rasueit .spre dreapta.
(fig. 1.23-25)
2. Se face 0 jumiitate de pas eu pieiorul
'Clrept eatre eel se trunehiul.
eatre dreapta. Piciorul sting se deplaseaza pu-
tin in fata, raminind sprijinit doar pe virf. Si-
multan se trunehiul eatre stinga ;
.mina dreapta se ridiea' oblie in sus pina la ni-
velul timplei, iar eea stinga se duee la nivelul
(fig. 1. 21-22)
19 EXERCITII FIZICE ORIENTALE
2. 0 c;lata eu rasucirea trunehiului spre
stinga se impinge eu mina dreapta in fata
se executa 0 cireulara eu mina stinga'
deasupra genunehiului sting. bratu-
lui sting se continua pina dnd palma respee-
tiva ajunge la nivelul Simultan eu
trunehiului bratelor se face un pas
in fata eu piciorul sting intrind in fandare -
"pozitia arcului". (fig. 1. 26-27).
3. Se lasa greutatea eorpului pe piciorul
drept, pieiorul sting raminind sprijinit doar pe
ciilcii. Se pivoteaza pe ealciiul sting odata ell
rasueirea trunehiului spre stinga, mina dreapta
se duce circular prin fata pieptului pina in
partea stinga a aeestuia. Mina stinga se ridiea
,_. oblic in spate, palma fiind indreptata eatre
corp. Se duee piciorul drept linga eel sting,.
sprijinindu-l doar pe virf. (fig; 1. 28-30).
4. Se repeta de la punetul 2, stinga
devenind dreapta invers (fig. 1. 31-32).
5. Se repeta de la punetul 3, stinga
devenind dreapta invers (fig 1. 33-35). Se
repeta de la punetul 2 (fig. L
36-37).
De retinut :
_ dnd se impinge eu palma in fata, umerii
sint "eazuti", spatele drept, eotul indoit in-
dreptat eatre sol.
eelelalte indicatii de la exerciti ul K
LAURENTIU ENE
trunehiul spre stinga, iar
"gestul tinerii mingii" (fig.
Exercitiu! C
18
1. Se
mlinile executa
I.' 20).
:20
LAURENTIU ENE
EXERCI'fll FlZICE ORIENTALE
21'
Exercifiul E
1. Se executii 0 jumiitate de pas cu dreptul,
apoi cu stingul, acesta din urma atingind solul
doar cu virful. Simultan, bratul sting se duce
circular, prin exterior, in fata, iar cel drept se
retrage in' acela:;;i mod. Palma dreapta va a-
tinge cotul sting. In finalul mi:;;carii virful pi-
dorului sting se ridica de pe sol. Jfig. I. 38-40).
Ere;-ci{iu! F
1. Se rasuce:;;te trunchiul catre dreapta, si-
. multan ducind mina dreapta in jos, apoi oblic
in spate pina la nivelul umarului. Palma sting'a
se rasuce:;;te orientindu-se in sus. (fig. I.
41-42)
2. Simultan cu retragerea, oblic in spate, a
piciorului din fata, se impinge palma dreapta
pe llnga ureche pina in fatii, la nivelul pieptu-
lui, iar palma stingii coboara pe llnga :;;old :;;i
se ridicii oblic in spate, la nivelul umiirului.
Piciorul drept ramine sprijinit doar pe vir.
fig. I. 43-45).
3. Se repetii mi:;;ciirile de la punctul 2, stinga
devenind dreapta :;;i invers (fig. I. 46-48).
4. Se repeta mi:;;ciirile dela punctul 2
(fig. I. 49-51).
5. Se repeta mi:;;ciirile de la punctul 3
(fig. I. 52-54).
De retinut :
_ talpa piciocului din spate este orientatii:
la 45 fata de directia de retragere ;
_ piciorul care se duce in spate atinge so-
luI mai intii cu virful, apoi cu restul tiilpii ;
_ privirea se indreaptii inai intii in directia'
de rotire a trunchiului, apoi catre mina din
fatii ;
_ tiilpile sint orientate perpendicular unao
pe cealalta.
Exercifiul G
1. Se' rasuce:;;te trunchiul spre dreapta. In
acela:;;i timp se duc ambele miini in partea,
dreapta a pieptului; realizind ~ , g e s t u l tinerii
mingii" - dreapta pe sus, stinga pe jos _.
(fig.I. 55-56). Piciorul sting se d\lce llnga eel
. drept :;;i se sprijina pe vir: .
:22 LAURENl'IU ENE
EXERCIl'II F1ZICE ORIENTALE
23
2. Mina 'stinga se duce oblic in fata la ni-
-velul umarului, iar cea dreapta se retrage linga
lI
old
. Simultan, trunchiu-l se spre stinga
se face un pas in directie, transfe-
rind greutatea corpului de pe piciorul drept pe
,cel sting: (fig I. 57-58)-
3. 0 data cu rasucirea trunchiului spre
:stinga, palma stinga se intoarce catre sol, se
,duce putin in fata, apoi se retrage tot aUt. Si-
_multan, palma dreapta se duce in fata pina la
'nivelul cotului sting, se in sus se
retrage pe linga oblic in spate, pina la
'nivelul umarului. Greutatea corpului se muta
de pe piciorul din fata pe cel din spate, iar
mina stinga continua pina ajunge
-in partea dreapta a pieptului. In timp ce se
bratele, trunchiul nu se inclina in rata,
(fig. I. 59-60)
4. Se muta greutatea corpului pe piciorul
,din fata. Mina stinga se indoaie cu palma catrc
corp, iar palma dreapta se pune pe incheietura
stinga. Ambele brate imping infata,
(fig. I. 61-62),
5. Se rasucesc ambele palme catre sol. Pal-
,-rna dreapta se duce in fata peste cea stingii,
1lpoi catre partea dreapta si se retrage linga
abdomen, Simultan, palma stinga se retrage
circular catre stinga apoi catre abdomen, 0
-data cu retragerea bratelor, se muta greutatea
'corpului pe piciorul drept, cel sting raminind_
'sprijinit doar pe calcii. (fig, I. 631-65)
6. Se transfera greutatea corpului de pe pi-
ciorul din spate pe cel din fata, impingindu-s"
in timp, cu ambele palme in rata, la nj-
velul pieptului. (fig. I. 66)
Exerci[iul H
1. Se trunchiul spre dreapta. Si--
multan se muta greutatea corpului pe piciorul:
drept se pivoteaza pe calciiul sting. Talpile-
ajung paralele. Mina dreapta executa un arc-_-
de cerc, orizontal, catre dreapta. Privirea este-
indreptata catre palma dreapta. (fig. I. 67-68)'
, 2. Se repeta de la exercitiul G,_
stinga devenind dreapta invers.(fig. L'
-
Exerci[iul I
1. Se transfera greutatea corpului pe picio--
ruLdin spate 0 data cu rasucirea trunchiului'
'spre stinga, se pivoteaza pe calciiul drept. Tal--
pile ajung paralele. Simultfln, ambele miini se:
:24
_____________ \lEXERCITII FlZICE ORIENTALE 25
,
duc' circular catre, stinga: dreapta pe jos,
stinga pe sus. (fig.I. 81-82)
2. Trunchiul se spre dreapta se
.muta greutatea corpului depe piciorul sting
pe cel drept. Simultan, mina dreapta se duce
circular pe sus, iar cea stinga pe jos. Palma
stinga aj unge in dreptul umarului drept. De-
getele de la mina dreapta sint strins unite la
virfuri, iar incheietura este flexata -' "mina-
cirlig". Se duce piciorul sting linga cel drept
se sprijina doar pe virf. (fig.I. 83-84)
3. Se catre stinga cu piciorul sting,
mutind totodata greutatea corpului pe el. Mina
dreapta ramine in pozitie, iar cea
stinga se orizontal, circular, catre stinga,
apoi impinge in, fata Ia nivelul pieptului.
(fig.I. 85-86)
\
Exercijiul J
1. Se muta greutatea pe piciorul din spate,
'simultan ridicindu-se virful piciorului din fata.
'Se corpul in partea dreapta ; mina
'stinga descrie un arc de cerc pe linga abdomen
ajunge in dreptul umarului drept, iar talpa
:piciorului sting se pe sol paralel cu
otalpa dreapta. Privirea este indreptata catre
,mina stinga (fig.I. 87-89).
2. Se trunchiul catre sLinga se
trimsfera greutatea corpului pe piciorul sting.
'Piciorul drept se aduce inapropierea picioru-
'lui sUng sirriultan ambele brate se duc circu-
lar in partea stinga, la nivelul umarului
mina dreapta pe jos, mina stinga pe sus. Palma
dreapUi este indreptata catre corp, iar palma
-stinga catre exterior. (fig.! 90-91)
,3. Mina dreapta continua sa se ridice, tre-
chid prin dreptul fetei, apoi coboara la nivelul
umarului drept. Simultan, mimi stinga coboadi
-pe linga abdomen urca apoi pina in dreptul
umarului drept. 0 data cu bratelo
r
,
-piciorul sting face un pas lateral, lasindu-se
-greutatea corpului pe piciorul drept. Privirea
se indreapta catre mina stinga. (fig. I. 92-94)
4. Se repeta de lil punctul 2
95-96).Se. repeta de la punctul
:3 (fig.!. 97-99), Se repeta miscarile de la
punctul 2. (fig, 1. 100-101)
De retinut :
"'. _ bratelor VOl' fi circulare ;
_ aUt membrelor superioare cit
"1)i ale celor inferioare sint determinate de
a.rile bazinului ;
_ deplasarea se efectueazii cu egali
'1enti.
Exel'citiul L
1. Piciorul drept executa 0 jumatate de pas
in fata, iar stingul se ridica pe virf. In
timp, palma dreapta se eu podul pal-
mei in sus. (fig.!: 107)
. 2. Mina stinga se retrage linga $old, iar cea
dreapta trece pe linga ureehe $i impinge in
fata, la nivelul umerilor. (fig. I. 108)
1. Se trunchiul catre dreapta ; in
timp ambele miini se duc circular _
dreapta pe sus, stinga pe jos - in di-
rectie cu trunchiul. Palma sUnga este indrep- .
tata catre interior, iar cea dreapta se stringe in
"drlig". Se ridica de pe sol caldiul sting se
lasa greutatea corpului pe piciorul drept. Pri-
virea se indreapta catre mina dreapta. (fig.!.
102-104) .
2. Se repeta de la exercitiul I pct.
3. (fig. I. 105-106)
Exel'cifiul M r
Exercifiul N
1. Palma stinga se suprapune pe incheie-
,
tura dreapta. Se ridica piciorul sting $i se pa-
$e$te in fata intrind in fandare - "poziti
a
arcului". Simultan, palmele se separa $i co-
boara, circular, prin exterior, pina la nivelul
abdomenului. (fig.I. 109-111)
2. Piciorul drept se duce linga eel sting $i
se sprijina pe virf. Bratele urea circular, prin
interior, ,$i se suprapun: incheietura .stinga
peste cea dreapta. Palmele privesc spre inte-
rior. (fig.I. 112)
3..Se ridica piciorul drept $i se impinge cu
calciiul la nivelul abdomenului. In acela$i
-timp, trunchiul se rasuce$te spre stinga, palma
dreapta impinge cu cantul exterior in fata, iar
cea stinga, in spate. (fig.I.113-114)
1. Se flexeaza piciorul drept din genunchi
J?i se aduc ambele brate in fata. Coatele sint
indoite deasupra genunchiului,' iar palmele
sint indreptate spre corp. (fig.I. 115)
EXERCITn FlZICE ORIENTALE 27
LAURENl'lU ENE
Exercifiul K
26
"EXERCITII FIZICE ORIENTALE
29
Exerci!iulO
1. Se ridica virful pieiorului drept de pe so!
$i se transfera greutatea eorpului de pe picio-
rul din fata pe eel din spate (fig. 1. 119). Se
rasuee$te" trunehiul .spre stinga $i brat
ele
se
due in lateral, printr-o cireulara, eu
palmele desehise. Talpa piciorului drept" se
:ff;eaza pe sol, paralel eu talpa stinga. (fig.I.
120)
2. Se transfera greutatea eorpuhii pe pieio-
rul drept miinile eoboara la nivelul $olduri-
lor (figJ. 121).
-"
2. Se eoboara pieiorul, mentinind in eon-
tinuare greutatea eorpului pe" pieiorl,ll sting.
In timp, palmele eoboara la nivelul
(fig.I.l16- 17)
3. Se transfera greutatea eorpului de pe
piciorul din spate pe eel din fata. Ambele
brat
e
se due circular, prin exterior in fata,
stringind pumnii in finalul (figJ. 118),
De j'etinut :
_ pumnii se tin relaxati ;
_ bratele sint relaxate, eu umerii $i eoatele
"eazute" natural.
28
LAURENTIU ENE
3. Se repeta mi$earile de la exereiti ul M
pet.. 2 3, dreapta devenind stinga $i 'jnvers
(fig.I.122-124).
E>;erci!iul P
1. Se flexeaza pieiorul sting $i se
trunehiul eatre dreapta. Mina stinga baleaza la
nivelul pieptului pina in dreptul umarului
drept. Palma, in final, este indreptata oblie
catre interior.. Mina dreapta se stringe in
"cirlig". (fig. 1. 125-126)
2. Pieiorul. $i mina stinga eoboara lateral,
simultan eu flexarea puterniea a piciorului
-drept. Bratul drept rasuee$te din omoplat,
astfel incH degetele strinse-n "drlig" sa fie
in'dreptate eatre interior. (fig. 1. 127-128)
3. Se indreapta virful piciorului sting in
fata, se transfera greutatea eorpului de pe
piciorul din spate pe eel din fata $i se treee in
"pozitia areului". Simultan, se ridiea bra\ul
""sting $i se eoboara dreptul, pastrind pozitia
palmelor nesehimbata. (fig. 1. 129)
Se rasuee$te trunehiul catre stinga $i se
ridiea pieiorul drept, flexat, in fata. Palma
. --
LAURENTIU ENE
30
EXERC11'1I FIZICE ORIENTALE
31
1

dreapta se deschide se duce circular pe jos,
apoi in fata pina la nivelul ochilor -,. bratul
va fi indoit din cot, cotul gasindu-se pe
linie cu genunchiul. Palma stinga co-
boara la .nivelul (fig.I. 130-131)
De retinut :
_ piciorul de sprijin este flexat ;
_ virful piciorului ridieat este indreptat
eatre sol.
Exerci!iul R
1. Se. eoboara pieiorul drept se sprijina
pe sol eu virful, pozitia miinilor raminind ne-
schimbata. (fig. I. 132) BraWl drept baleaza
prin fata pieptului pina ajunge in dreptul.
umarul
ui
sting. Mina stinga se ridica la ni-
velul umerilor se stringe in "cirUg". (fig.I.
133) .
2. Se repeta de la exercitiul P
pet. 2, stinga devenind dreapta invers.
(fig. I. 134!-135)
3. Se repeta de la exereitiul P
pet. 3, stinga devenind dreapta invers. (fig.I.
136)
4. Se repeta de la exereitiul P pet.
4, stinga devenind dreapta invers. (fig. I.
.137-138).
ExerciJiul S
1. Se ridiea mina stinga se eoboara eea
dreapta pentru a realiza "gestul tinerii mingii"
simultan cu rotirea trunehiului spre stinga.
Piciorul sting se in fata eelui drept, eu
virful indreptat oblie.in stinga. (fig.!. 139-140)
2. Piciorul drept vine linga eel sting se
sprijina pe virf. (fig.I.141)
. 3. Mina stinga eoboarii lingii abdomen;
eea' dreaptii se ridiea la nivelul pieptului, eli
palma indreptatii eatre corp. Pieior'ul drept se
ridicii de pe sol. (fig.I. 142) Se eu drep-
tul oblie eiitre dreapta, ridicind simultan mina
dreaptii la nivelul' timplei impingind eu
stinga in fatii. Impingerea se realizeazii in
timp eu transferarea greutiitii eorpului
de pe piciorul din spate pe eel din fatii. (fig.T.
143-144;)
4.' Coboarii ambele miini executii "gestul
tinerii mingii". Piciorul sting se deplaseaza
32
LAURENTIU ENE
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
33
lingii cel drept, 9i se sprijinii pe virf. (fig. 1.
145-146).
5. Se repetii mi
9
ciirile de la pet.3, stinga
devenind dreapta 9i invers. (fig.1.147-149).
De retinut : .
_ nu se apleacii trunchiul in fatii, in rrio-
mentul impingerii cu mina ;
,_ mi9ciirile bratelor se coordoneazii cu mi$-
ciirile bazinului $i deplasarea picioarelor.
Exerci!iul T
1. Mina dreaptii coboarii circular prin inte-
rior, apoi se ridicii oblic, la nivelul timI1lei
drepte - palma catre exterior. Mina stingii
coboarii la nivelul abdomenului. Simultan, pi-
ciorul drept face 0 jumatate de pas in fata, iar
stingul se ridica de pe sol. Ambele picioare sint
flexate, (fig. 1. 150),
2. Mina stinga se retrage linga 90ld, iar cea
dreapta coboara circular, in fata, cu degetele
orientate oblic ciitre sol. Piciorul sting se a$aza
Cll virful pe sol. Greutatea corpului se lasa pe
piciorul drept, care este flexat oblic catre exte-
rior. (fig. 1. 151)
Exerci!iu! Q
1. Se piige$te in fata cu picioruI sting 9
i
0
data 'cu rasucirea trunchiuhii spre dreapta, se
fandeaza intrind in .;,pozithi arcului". Palma
stinga se impinge in fata cu cantul exterior, iar
cea dreapta se duce circular pina in drept\ll
,timplei. In finalul mi
9
carii, palma dreapta este
orientata obIic in sus 9i catre exterior. Privirea
este indreptata catre mina stinga. (fig. I .
. 152-154) . .-
De -retinut :
- trunchiul se mentine drept in timpul
impil;gerii paImei in fata; .
- piciorul sting se pune pe sol mai .intii-
c ~ calciiul, apQi cu toata talpa.
\0'"
Exerci!iu! U.
1. lvnha sdnga se ridica circular deasupra
. capUlui, cu palma indreptata obIic in sus. In
acela9
f
titnp, mina' dreapta coboara circular
prir..l- exterior, apoi se ridica piria in dreptul a b ~
.dom'enului, unde se stringe pumnuI. 0 data cu
Exercifiul Z
1. pe calciiul sting, apoi pe cel
drept 9i se rasuce9te trunchiul spre dreapta.
M1na dreapa se duce'circular prin fata piepiu-
lui ,pina 'in partea dreapta, la nivelul umerilor.
Se . tran.sfera greutatea corpullii. pe piciorul
drept. In finalul mi
9
carii, talpile sint paralele
.9
i
palmele indreptate catre exterior. Privirea
este . a.tintita catre palma dreapta.
(fig. I.' 168-'169)
35
Exercifiul V
EXERCI'fll FIZICE ORIENTALE
1. Se trece palma stinga pe sub bratul drept, .
apoi in fata. In final, ambele palme stau. una
linga alta 9i indreptate in sus. (fig.!. 162-163)
2. Se ridica virful piciorului sting de pe sol,
lasindu-se greutatea corpului pe piciorul drept.
. Palmele se retrag linga 901duri. (fig.!.
3. Se transfera greutatea corpului pe pJcio-
rul din fata, trecind astfel in "pozitia arcului".
Ambele palme imping in fata, la nivelul piep-
tului. (fig.!. 166-167)
34 LAUREN-'flU ENE
. mi
9
carea miinilor, se ridica de pe sQI virful pi-
. ciorului sting. Se pivoteaza pe calciiul sting
se a9
aza
talpa corespunzatoare paralel cu cea
dreapta. (fig. 1.,155-156)
De retinut:
_ mi
9
carile bratelor 9i schimbarea pozit
iei
picioarelor sint determinate de rasucirea bazi-
nului spre dreapta.
2. Trunchiul se rote9te in. continuare catre
dreapta. Piciorul drept se retrage circular ca-
tre interior, apoi se duce in fata 9
i
oblic ciiire
<l.reapta. Greutatea corpului ramine pe piciorul
sting. Mina stinga cobmira linga 9
01d
, cu palma
'indreptata care sol. Mina dreapta se duce cir-
cular in sus 9iin fata - unghiul dintre biceps
lji antebrat este de 90
0
, iar pumnul nu depa-
lje9
te
nivelul umerilor. (fig. 1. 157-158)
3. Se duce piciorul sting in fata, transferind
greutatea corpului pe cel drept. In acela9
i
timp,
pumnul drept se retrage linga 9
0ld
9
i
palma
stinga impinge in fata la' nivelul pieptului
(fig. 1. 159-160)
4. Se transfera greutatea eorpului de pe pi-
ciorul din spate pe eel din fata, trecind asifel
in "pozit
ia
arcului". Pumnul drept impinge in
fata, la nivelul pieptului, iar palma stinga se
retrage circular 9i se a9aza in dreptul cotului,
pe bratul drept. (fig. 1. 161)
\
1. .. '.
'
36
LAURENTIU ENE EXERCITII FIZICE ORIENTALE
37
2. Se transfera greutatea corpului pe pi-
ciorul sting. Se aduce piciorul drept linga eel
sting simultan, ambele palme eoboara cir-
cular prin interior, apoi lie in fala
pieptului. (fig. 1. 170-171)
Exerciliul X
1. Palmele se rasucesc catre exterior, apoi
coboara infata Se duc pe linga corp. In ace-
timp, talpile se apropie una de cealalta.
(fig. 1. 172-174)
De retinut :
_ se intr-un te)llpo egal
;,ca firul de matase ce se scoate din
cu Incheieturile vide. Incheietura "vida" nu
inseamna lipsita de vlaga, dimpotriva, este
urmarea unei puternice concentrari.
"Dintr-un bulgare de lut ulciorul ;
golul dinauntru ii face rostul. zidul
ea sa faci ferestre ; golurile fae Inea-
perea. Ceea ce este, da folosul ; ee Nu-i, folo-
sinta."
_ energia mentala respiratia "eurg" fara
Intrerupere, in coneordanta eu ;
- trebuie sa urmeze traiectorij
eirculare, iar abdomenul sa fie incordat
impins in jos ;
- corpul Ese relaxat, dar nu inert;
- mintea este "absorbita" de realizareiil
astfel, qi-ul este directionat in-
tr-o parte sau alta a eorpului ;
- dnd 0 parte a corpului se tot
corpul se ; cind 0 parte a corpului este
neclintita, tot corpul nu se clinte$te ;
- indepartarea unui brat sau picior de
va fi insotitii de inspiratie, iar apropierea dE!
expiratie ;
'- vizualizarea precede executarea
ei pe tot parcursul "dansuIl,li de viata lunga" ;
- tonusul muscular al bratelor trebuie co-
ol,donat cu situarea centrului de greutate : bra.
-. tul corespunzator piciorului pe care se lasa cea
mai mare parte a greutatii corpului va avea un
tonus muscular mai putin pronuntat dedt ce-
Ialglt brat ;
- in permanenta, se tine capul drept, spa-
tele drept, iar umerii $i coatele lasate in jos.
$i ar mai fi poate lucruri de sP]1s dar, a$Cl
cum aflam din "Cintul celor 13 pozitii", "cu-
vintele sint necesare / ca sa-ti deschida poarta,/
ca grate drumul just, / dar /
e adusa de neincetata munca / cu tine insuti."
Un lucru ar mai fi de adaugat. De vrei
sil tai Ull copac te dupa primele lovi-
turi, bratul vinjos securea ascutita slnt in-
LAURENTlU ENE
38
suficiente. Pina :;;1 un trunchi subtire va fi prea
gros. Tot astfel 9i "dansul de viata lunga" trc-
buie exersat zilnic de vrei sa tai copacul-boaHi
din padUrea tao
Din punct de vedere medical, caracteristicile
9icerintele prezentate mai sus fac din TAlJI-
QUAN 0 importantaachizitie pentru arsena-
luI medicinii preventive 9i nu numai.
S-a constatat, prin teste efectuate pe un
grup de. 32 persoane practicante ale taiji-ului
9
i
un grup de 56 de nepracticanti, ca TAlJI-
QUAN-ul imbunatate9te functiile cardiovascu- .
lare, respiratorii, ale sistemului metabolic, in-
t a r e ~ t e oasele, mU9chii 9i inchieturile, 'capaci-
tatea de coordo.nare a sistemului nervos cen-
traL
De-abia atunci cind practicantul realizeaza
toate cerintele unei bune executii a taiji-ului,
acest "dans" devine "nimic altceva decit 0 uti-
lizare eficienta a spiritului 9
i
a corpului." Dar
pentru aceasta este necesar, desigur, ca prac-
tica sa fie precedata de 0 buna informare 8i sA
se beneficieze de 0 supraveghere competentii.
II.
"JOCUL CELOR CINCI ANIMALE"
E.ste primul complex de exercitii fizice tera-
. peutice cunoscut de istoria medicinii 9i se, nu-
.me9te astfel intrucit cuprinde exercitii fizice
ce lmita mi9carile a cinci animale : tigru, mai-
muta, caprioara, pasare, urs.
Conceperea setului de exercitii este atribuita .
lui Hua Tuo, figura cea mai de seama a medi-
cinii chineze prin primele secole ale erei noas-
tre.
tn timpul exersarii psihicuI 9i corpul trebuie
sa fie relaxate,iar respiratia profunda 9i egala.
Practicantul va exersa cel putin pina la apa-
.ritia transpiratiei, zilnic.
"Jocul tigrului"
Poz.it
ia
de pornire : in picioare, cu calciiele
aj:Jropiate 9i 'virfurile departate, bratele atir-
nind natural pe linga corp, limba atingind
cerul gurii cit mai 'in spate. Se tine corpul
. Pozitia de pornil'e : identica cu cea de la
, .."jocul tigrului".
Executia:
1. Se indoaie amindoi genunchii lent $i se
lace un pas in fata cu piciorul sting, cil'lciiul
:sting neatingind solu1. Simultan se ridica mi:na
stinga la nivelul barbiei apoi se intinde in
'fata. In apropiere de capatul extensiei bratului,
palma se stringe ca 0 gheara $i se indoaie din
:incheietura. (fig. II. 4)
, 2. Se face, un pas in fata cu dreptul $i 0
jumatate de pas cu stingul, tinind in eonti-
nuare calciiul sting deasupra solulu1. Simultan
'lie ridica mina dreapta la nivelul barbiei $1 apoi
se intinde in fata. tn apropiere de capatul ex-
tensiei bratului, palma se stringe ca 0 ghearii
se indoaie mina din incheieturii. Intre'timp
mlila stingii'se retrage cu palma deschisii $i in-
-<;lreptatii ,in jos, la nivelul $oldului. (fig. II. 5)
. ,
3. ridicii de pe'sol ciilciiul drept .$ise
eel sting, liisind totodatii greutatea pe
-piciorul din spate: SimuItan mlna se
i"etragela nivelul $'oldului, iar ceil stingii se ri-
did. la nivelul biirbiei $i apoi'se intinde in fatii.
lil apropiere de capiitul extensiei bratului sting,
r
\'
\
40 LAURENTIU ENE
drept, dar relaxat, fara a bomba toraeel
e
snu
a impinge bazinul in spate. (fig. n. 1)
Exeeufia :
1. Se indoaie genunehii lent. Se lasa greu-
ta:tea pe pieiorul drept se muta stingul in
fata, neatingind solul decit virful, iar ealciiul
sting ridic1ndu-se in apropierea gleznei drepte.
Simultan se ridiea bratele la nivelul abdome-
nului,.eu pumnii ineheieturile degetelor
fiind indreptate in jos. Privirea este indreptaU't
in fata, stinga. (fig. n. 2) ,
2. Se face eatre stinga un pas eu sting
ul

o jumatate de pas eu dreptul. Intre ciilciie se
pastreaz
a
0 distanta de 30 em. Calciiul sting
sta ridieat deasupra solulu1. Simultan se ridiea
pumnii pina la nivelul barbiei, unde se
apoi palmele se rotesc prin inte-
rior catre, in afara imping in fata coborind
la Ilivelul pieptulu1. Se privesc virfurile dege-
telor miinii sting1. (fig. n. 3)
3. Se aduce piciorul drept linga cel sting
se repeta de la pet. 1, dar de aceasta
data catre dreapta.
4. Se repet
a
de la pct. 2, execU-
tindu-l
e
insa inspre dreapta. ' -
"jocului" se repeta de 3 ori.
'EXERCITll FlZICE ORIEN'l'ALE
"Jocul maimujei"
41
\
LAURENTIU ENE
42
palma respeetiva se stringe ea a gheara se
indoaie mina din ineheietura. (fig. 1. II. 6)
4. Se repeta de la pet. 3, dreapta
devenind stinga invers.
5. Se repeta de la pet. 2, dreapta
devenind stinga invers. (fig. II. 7)
"joeului" se repeta de trei 01'1.
, "Jocul ciiprioarei"
Pozit
ia
de pornire : identiea eu eea de la
"joeul tigrului".
Exeeutia :
1. Se genunehiul drept se intinde
piciorul sting indoit eatre stinga (pas alu-
neeat). Calciiul sting este ridieat de pe sol
greutatea eorpului este lasata pe piciorul drept.
Simultan se intind ambele brate in partEa
stinga, rasueindu-se totodata trunehiul in aee-
direetie. Palmele privese oblie in jos, in-
spre interior. Bratele sint indoite din coate, iar
aeestea sint indreptate in jos. Palma dreapta
ajunge pina in dreptul eotului sting. (fig II. 8)
2. Se rotese bratele la nivelul pieptului, ea-
tre atinga, exeeutind un arc de cere eomplet.
EXERCITn FIZICE ORIENTALE 43
o data eu bratele executa Q eireulara
in sens senzatia fiind ea
bratelor este determinata de aeeea a

3. Se revine in pozitia de pornire.
4. 'Se repeta de la pet. 1, dreapta
devenind stinga invers.
5., Se repeta de la pet: 2, dreapta
devenind stinga invers.
"joeului" se repeta de trei 01'1.
,
"Jocul piisiirii"
Pozitia de pornire : iqentiea eu eea de la
;,joeul tigrului".
Exeeutia:
1. Se face un pas in fat a eu stingul a j u-
mat<;lte de pas eu dreptul, apoi a data eu ridi-
<.:area pe virfuri se ridiea bratele oblie in sus,
'eu l?illmele indreptate in interior. Simultan se
inspira adine. (fig. II. 9)
2. Se 'aduee pidorul drept pe' linie
'CU' eel sting se ia pozitia ghemuit, eoborind
totodata miinile; in fata ti-
biHar. Simultan se expira adine. (fig. II. 10)
44
LAURENTIU ENE
EXERCITII HZICE ORIENTA'LE
45
3. Se repeta mi:;;carile de la pet. 1, dreapta
devenind stinga :;;i invers.-
4. Se repeta mi:;;carile de la pct. '2, dreapta
devenind stinga :;;i invers.
Mi:;;ciirile "jocului" se repeta de trei ori.
"Jocul ursului"
Pozit
ia
de pornire : in picioare, cu talpile
paralel
e
:;;i departate la 0 latime de umeri, bra-
tel
e
atirnind natural pe linga corp. (fig. II. 11)
Se p ~ s t r e a z a pozitia timp de 3-4 respiratii.
Executia :
1. Se face un pas mic in fata pe piciorul
, sting, Se indoaie genunchiul drept, lasind si-
, multan ,umarul drept, :;;i, bratul drept, sa
"cada" in fata ridicind umarul sting :;;i bratul
sting catre spate. (fig. II. 12)
2. Se face :un pas mic in fata cu pieiorul
drept. Se indoaie genunchiul sting, Iasind si-
multan umarul sting :;;i bratul sting cii "cada"
in fata, ridicind umarul drept :;;i bratul drept
catre spate. (fig. II. 13) ,
Mi:;;ciirile "jocului" se repeta de trei ori.
"Jocul celor cinci animaIe" se praetica intr-o
camera bine aerisita sau in aer libe:r. Efectua-
"
rea lui regulata duce la cre:;;terea metabolismu-
lui, antrenarea cardiovasculara :;;i respiratorie,
echilibrarea sistemului nervos, :;;i' in ultimul
rind la reechilibrarea energetica, Fara a-I con-
sidera un panaceu, este de mentionat totu:;;i ca
la fel ca :;;i celelalte terapii (traditionale) prin
mi:;;care, :;;i "jocul celor: cinci animale" aq:e efi-
. cienta in stadiul functional al bolilor, de dorit
fiind ca exersarea sa inceapa cit mai din timp,
chiar inainte de declan:;;area bolii, caci ,,8. a:;;-
tepta aparitia bolii pentru a te trata, este ca :;;i
dnd ai a:;;tepta sa-ti fie sete pentru a incepe
sa sapi un put."
Se spune ca Wu Pu, unul din discipolii lui
Hua Tuo, practicind regulat "jocul celor cinci '
animale" a trait peste 90 de ani pastrindu-:;;i,
pina la moarte, un auz :;;i 0 dantura exce-
Iente, Practidnd regulat!
III.
YIJINJING
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
47
Programul cuprinde zece exercitii poate
fi folosit pentru mentinerea conditiei fizice sau
ca metoda kinetoterapica pentru pacientii or-
topedici in perioada de convalescenta. Praeti-
carea lui previne aparitia sau vindeca unele
tulburari postoperatorii sau posttraumatice
locale cum- ar fi: redoarea articulara, ede-
mul, hipotrofia musculara.
Redoarea articulara postoperatorie se insta-
leaza ca urmare a lipsei de :;;i consta,
din punet de vedere anatomo-patologic; in
aparit
ia
in articulatie a unui tesut de fibroza,
care trebuie dizolvat treptat prin contractii
izometrice, iar apoi izotonice.
Combaterea hipotrofiei musculare, in peri-
oada convalescentei, se bazeaza in special pe
contractiile izometrice de scurta durata.
Modificarea presiunii intraabdominale ,in-
tratoracice ca urmare a noHor conditii respi-
ratorii solicitate de exercitii, cit corrtractia
musculaturii scheletice, faciliteaza circulatia
sanguina de intoarcere, combatind astfel ede-
mul.
Fiecare exerciti u din program se repeta de
eel putin trei ori daca se executa intregul pro-
gram de noua ori daca se executa claar 2--3
exercitii. Treptatnumarul de repetari
pina la 30. In toate exercitiie din Yijinjing
(yi-intarirea, jin-tendoane, jing-metoda) se VOl'
respecta urmatoarele cerinte-:
- privirea este indreptata in fat a dintii
sint ; .
- respiratia este naturala relaxata ;
- limba se intoarce in gura atingind cerul
gurJi cit mai in spate;
, - - se inghite saliva atunci cind este necesar;
; - nu se ridica umerii nu se bombeaza
pieptul ;
- atentia se concentreaza asupra dantianu-
lui (punct de acupunctura situat la 4 centi-
,metri sub ombilic) ;
-'nu se maninca cu 0 ora inainte l>i dupa
practicarea exercitiilor ;
- se exerseaza in aer liber sau intr-o ca-
mera bine aerisita.
Exercijiul nr. 1
Pozitia de pornir.e : in picioare, cu tiilpile
paraIele situate 1<i 0 latime de umeri, pumnii
slnt iar degetele mari apasa
eoapsele. (fig. IlL I)
Exeeutia : se respira abdominal
du-se pumnii, din ee in ee mai tare, la fieeare
expirat
ie
, impingindu-se abdomenul in fata la
fieeare inspiratie.
brate se ridiea la nivelul umerilor, in lateral,
eu podul palmelor orientat in sus. (fig. III. 3)'.
Exeeutia : se respira abdominal, ineordind'
bratele, la fieeare expiratie din ee in ee maL
taz:e, ea dnd s-ar ridica 0 greutate tot mai'
mare. Pe inspiratie se impinge abdomenul in.;
fata.
r
48
LAURENl'IU ENE
EXERCll'n FlZICE ORIENTALE
49
't,
Exercitiul nr. 2
. .
Pozifia de pornire : in picioare, eu talpile
situate la 0 latime de umar. Ambele
miirii sint orientate eu podul palmei in jOS.8
i
virfurile degetelor inspre exterior. (fig. III. 2}
Executia ; se respira abdominal, apasindu-se
la fieeare expiratie, din ee in ee mai tare,
podul palmelor in jos, tragind in acela8
i
timp
de virfurile degetelor in sus. Nu se indoaie
genunehii, iar forta eu care se impinge este
determinata de tensionarea .intregului corp,
tensionare ee-l determina sa vibreze intens.
Exercitiul nr. 3
Pozitia de pornire : in picioare, eu talpile
paralele situate la 0 latime de umerL Ambele
ExerciJiul nr. 4
Pozitia de pornire : in picioare, eu talpile
panilele situate la 0 latime de umeri. Ambele
brate se ridiea lateral la inaItimea umerilor,.
eu podul palmelor indreptat in exterior si.
virfurile degetelor in sus. (fig.III. 4)
Executia : se respira abdominal, impingind:
Iii fieeare expiratie din ee in ee mai tare podul'
palmelor eatre exterior. Se tensioneaza intre-
gul corp, determinindu-I sa vibreze intens. La.
fieeare inspiratie abdomenul se impinge im
fata.
-,
"'j
ExerciJiul nr. 5
Pozitia de: pornh'e : in picioare, eu tbilpile
par,aJele situate Ii 0 latimede umeri. Palmele
,
r
Exercijiul nl' 6
51
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
Exercijiul I1r. 7
Pozitia de pomire : in picioare, cu talj:>ile
paralele situate la 0 latime jumatate de
umeri. Bratele sint ridicate in rata la nivelul
umerilor cu palmele orientate in sus, degetele
mari in exterior. (fig. III. 9)
,E;r:ecutia : .pastrind trunchiul dJ;ept, se in-
doaie genunchii ca cind te-ai pe scaun.
Simultan se orienteaza palmele in jos (figJII.
10). Indoirea genunchilor se face pe expiratie,
iar revenirea' la pozitia initiala, pe inspiratie.
m'entine 3-'6 respiratii la un unghi
inaxim de 90
0

. .
are palma orientata catre coapsa degetele
catre'sol., Bratul corespunzator piciorului ,din.
fata se ridica drept in sus, palma fiind orien-
tata in directie, h:ir degetele catre inte-.
rior. Trunchiul nu se inclina. Pozitia se exe-,
cuta alternativ : dreapta, stinga. (fig.III. 7
, fig.HI 8)
Executia : pozitia corpului ramine neschim-
bata in cursul respiratiei. Se executa 0 ex--
tensje continua simultana a bratelor, tensio-
nindu-se intregul corp pina la vibrare.
LAURENTIU ENE
Pozitia de pornire : se executa 0 fan-
dare, talpile mentinindu-se pe linie.
Piciorul din spate este perfect'intins, iar ge-
nunchiul celui din fata nu linia de-
,getelor' piciorului respectiv. Bratul corespun-
:zator piciorului din spate este paralel cu acesta
,
se lipesc una de alta la nivelul plexului solar,
eu virfurile degetelor orientate in' sus, mai
put
in
ale degetelor mari, care preseaza lejer
pieptul. (fig. III. 5)
Executia : cind se inspira, palmele se depar-
teaza una de alta, degetele mari mentinind
contactul cu pieptul. se executa lent
,ca cind s-ar intimpina rezistenta. Se tensio-
neaza intregul corp, determinindu-l sa vibreze
intens. Palmele coatele se mentin tot timpul
la nivel. Deschiderea dintre palme nu
va latimea pieptului. (fig.III. 6)
Cind se expira, palmele se readuc lent in
pozitia. de pornire. .
Inspiratia' va fi egala cu expiratia - amin-
doua vor fi lente -, intregul proces respira-
tor trebuind sa aiba un caracter relaxat.
50
, ,
Exercifiu! nr. 10
53
EXERC1'fIl FlZICE ORIENTALE
ratie se revine la pozitia initialii pe inspira-
tie. Pozitia ca atare (fig. III. 13) se mentine
timp de 3-6 respiratii.
Pozitia de pomi?'e : in picioare, cu tiilpile
paralele situate la 0 liitime de umeri, bratele
atirnind natural pe lingii corp.
Executia : se face 0 fandare ciitre'
stinga, cu piciorul sting in fatii, riisucindsi-:
. multall- trunchiul in directie. Se ridicii
. bratul drept indoit in fata fruntii, iar bratul
sting .se duce la spate. Palnfele sint indreptate
ciitreexterior. Privirea se indreapii ciitre ciil-
diul drept. Se mentine pozitia timp de 3-6
respiratii abdominale (fig.III. 14). Se repeta
exercitiul ciitre dreapta. (fig.III. 15)
Probii de foc pentru confirmarea unui ade-
val' valorii unei institutii sociale sau.
a unui tratament, este proba TIMPULUI.
Yijinjing-ul se practicii' de mii de ani.
Exercitiu! nr. 8
Exercitiu! nr. 9
Pozifia de pornire : in picioare,. Cll talpile
paralele situate la 0 latime de umeri, bratele
atirnind natural pe lingii corp (fig.III. 12).
Executia : mentinindu-se coloana vertebralii
dreaptii, se apleacii lent trunchiul in fatii la un
unghi de 90. Bratele au palmele orientate
ciitre interior efectueazii 0 de cx-
tensie ciitre sol. Se apleacii trunchiul pe expi-
Pozifia de pomire: in cu talpile
'paralele situate la 0 latime 9i jumatate de
umeri. Bratele se duc la spate, mina stinga
prinzind . incheietura dreapta, iar p'alma
'dreapta se stringe in pumn.
Execufia : se indoaie genunchii pina la ni-
velul la care se poate mentine pozitia timp de
15 respiratii minimum (fig.III. 11). Se respirii
.abdominal. 0 data cu inspiratia se impinge
'abdomenul in fata. Sirriultan cu expiratia se
contracta anusul. Dupa 15,respiratii se revine
Ja pozitia initiala.
52 LAUREN'fIU ENE
1[-
degetului ridicat la nivelul ochilor $i situat la
departare de 0 palma de virful nasului ;
- un obiect dedimensiuni mici (e'1entual
. un punct desenat pe 0 foaie de hirtie) situat
la 3-5 metri, la nivelul ochilor.
Se executa timp de 3 minute.
EXERCITII
IV.
PENTRU IMBUNATATIREA
VEDERII
Exerci!iu! nr. 1
EXERCIl'I1 FIZICE ORIENTALE

55
Pozitia : semiluminare sau sUnd
,culcat cu picioarele ridicate $i sprijinite pe
zid.
Executia:
a. Se rotesc ochii lent, amplu, catre stinga
apoi catre dreapta. In ambele directii, mi$-
carea se executa timp de un minut $i se co-
releaza cu respiratia (0 rotire = 0 respiratie).
b. Se indreapta ochii catre glanda pineala
(intre sprincene), mentinindu-se pozitia timp
de un minut.
c. Se indreapta ochii catre virful nasului,
mentinindu"se pozitia timp de un minut.
d. Se repeta mi$carile de la punctul a.
Exercitiu! nr. 2
Pozit
ia
: stind pe scaun in picioare.
Execut
ia
: se indreapta privirea timp' de
citeva secunde, alternativ, catre: - virful
Exerci!iu! nr. 3
(pelitru combaterea miopiei)
Aparitia miopiei este, in general, determi_
nata de pozitia $i iluminatul incorecte in
timpul cititului. Acestea determina contrac-
tarea mU$chiului ciliaI' $i implicit focalizarea
im,aginilor' nu pe retina, ci in fata acesteia.
lVIedicina energetica coreleaza aparitia mio-
piei cu existenta unui dezechilibru energetic
pe me,idianele ficatului $i stomacului.
Executia :
a. Se tin ochii deschi$i $i se maseaza cu mi$-
did circulare $i energice de 2-3 ori punctele :
'Neizi, Neizishang, Neizinei, Chengqi, Shang-
ming $i Sizhukong. (fig.IV. 1)
b. Se ciupe$te lobul urechilor $i se maseaza
punc.tele :.. Fengchi, Chishang $i Jinghou. (fig.
tv. 2)" ....!
r
;56

LAURENTIU ENE V.
"HAl SA P,REVENlM RACEALA !"
Dupa executarea manevrelor de .la punctele
.a b se poate resimtii 0 relaxare a
.ochilor tendinta de a-i inchide. In acest caz
,se tin ochii timp de 3 minute, dupa
care se repeta exerciti ul.
Exerci{iul nr. 4
Se practica ori de cite ori ne simtim ochii
obositi. .
Pozit
ia
: in picioare sau pe scaun, cu ochii

Executia : se freaca palmele una de cealalta
,pina cind se incalzesc. Se podul pal-
melor pe ocm, fara a exercita presiune. Mane-
'vra se repeta de mai multe orr timp de 3
minute: Simultan, ne imaginam ca privim ceva
pJacut, 0 scena care ne face sa suridem. '
De retinut :
_ inainte dupa practicarea exercitiilor,
ochii se spala cu ceai de ;
_ miinile trebuie sa fie curate unghiile
taiate scurt pentru executarea manevrelor
-de masaj ;
_ este indicata praeticarea lor zilnica ;
'_ atentia se 'indreapta numai catre practi-
'carea exercitiului. '
Raceala (guturaiul) gripa sint produse de
brutala a energiilor climatiGe externe
,(umiditate, frig, vint, caldura, uscaciune) ce
deterioreaza echilibrul energetic al cuplului
Plaminilntestin gros. Cind intervin dereglari
-elimatice(o iarna blinda, 0 vara friguroasa)
-energia moduJatoare exogena devine mult mai
'activa, de unde aparitia epidemiilor de
..... 'gripa cit nenumaratele cazuri de raceaJa.
'Medicina traditionala considera, in aceste
'cazuri, ca a aparut 0 dereglare a energiei de
'aparare Wei. Actionindu-se asupra cailor de
.'circulatie ale acesteia se influenteaza in spe-
-cial: vasomotricitatea, pH-ul transpiratia
.cutanate ; actiunea leucocitelor a anticorpi-
101' ; secretia' de catecolamine cortizol.
Exerci{iul nr, 1
. a) Se pielea de 5-7 ori la baza
ut}ghiilor nivelul'fiecarei incheieturi a de-
getelor de la m'iini cit de la picioare.
58
LAURENTIU ENE
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
59
b) Se maseazii tendonullur Ahile, de la am-
bele picioare, de 200-300 ori. Tendonul se
va prinde intre degetul mare :;;i. celelalte de-
gete ale mlinii :;;i se va trage ritmic :;;i apasat
de jos in sus.
c) Se love:;;te scurt, elastic, des :;;i ritmic, cu
virfurile degetelor, de 0 parte :;;i cealalta a co-
loanei vertebrale, pina la aparitia unei u:;;oare
transpiratii in zona: eel, ce love:;;te tine dege-
tele unite la virf (ca un cioc de pasiire),
incheietura miinii relaxatii, bratul indoit din
cot, Unghiile Ii VOl' fi taiate scurt :;;i curate.
Exercitiul nr.2
Deseori, guturaiul :;;i gripa constituie debutul
unei bron:;;ite. Broll:;;ita consta in modifical'ea
morfo-functionala a ciHlor respiratorii :;;i I.meori
:;;i a tesutului pulmonar, in intregime sau doar
partial. Boala poate fiacuta sau cronica, cea
cronica putind duce la errifizem pulmonar.
Pentru tratarea ei se :
a) Stind pe genunchi, cu sprijin pe
se respirii abdominal, lent, pe nas, La inspira-
tie se umfla abdomenul, la expiratie se retrage. '
Se respirii in acest mod timp de 5 minute. In'
cazul aparitiei tusei se ma,seazii prin tapota-
ment zona dintre omoplati.
. 'b) Stind cuIcat cu fata in jos, pe un plan
incIinat (20) ce mentine picioarele mai ridi-
cate decit capul, se respira lent, abdominal. Se
. va executa apoi 0 expiratie fortata in timpul
"direia se maseaza prin tapotament zona din-
tre omoplati. Aceasta expiratie se executa din
minut in minut iar intregul exercitiu dureaza
5 minute. -
c) Stind pe genunchi sau "turce:;;te", cu
spatele drept, se expira:;;i abdominal,
in ritm foarte rapid, mu:;;chii abdominaIi :;;i
diafragmul' comportindu-se ca ni:;;te foale.
Exerci \iul se executa timp de 5 minute.
Inainte, cit, :;;i dupa exercitiiIe mentionate
mai sus, se VOl' face inhalatii cu aburi de apa
siiratii :;;i esenta de pin. .
Exercifiul nr. 3
a) Pozitia : in picioare, cu talpile departate
la: (i) liitime de umerJ.
Execufia : se' ridica bratele la nivelul ple-
xului solar :;;i se pune palma dreapta peste
60
LAURENTIlJ ENE
.XERCITII FIZICE ORIENTALE
61
.,
palma stinga. Palma dreapta se coboara, iar
palma stinga se ridica IIi illi schimba pozitil'
intre .ele, ajungind' cea stinga peste cea
dreapta. Astfel, Se maseaza viguros miinile,.
prin millcari circulare, de 8 ori.
b) Pozitia : ca la punctul a.
Exeeutia : cu ambele miini in acelalli timp
se maseaza fata. Degetele se tin lipite unele
de altele. Zona masajului IIi sensul sint indi-
cate in fig. V. 1. Se executa de 8 ori.
c) Pozitia: 'ca la punctul a.
Executia : se ridica bratele IIi se duc pal-
fiele la ceafii. Se frictioneaza viguros gitul
dinspre ceafa catre fata IIi inapoi, de 8 ori.
d) Se maseaza cu' degetele aratatoare
punctul Yingxiang ("intUnirea miresmelor")
situat in adinciturile din apropierea aripilor
nasului. Millcarile VOl' fi facute in sensul de
rotatie al acelor de ceasornic, scurt, profund,
.energetic. Se executa de 8 01'1.
e) Se lovellte de 8 ori cu .pumnul punctul
Zusanli ("al treilea interval") situat la 4 de-
gete sub rotula; intre tibie IIi peroneu.
ExerciJiul nr, ~
Se dizolva 0 lingurita de sare de buciitarie
lntr-o jumatate de pahar de apa rece (dimi-
neata) sau calda (seara). Se toarna jumatate
-<lin solutia. obtinuta in caullul palmei drepte
il
i
se aspira pe nara dreapta apoi se expulzea;:a
pe cea stinga. Procedeul se repeta in sens in-
":vel'S eu jumatatea ramasa din solutje. Se prac-
iica zilnic, dimineata IIi seara, in vederea pre-
venirii racelii. In cazul in care sintem deja
/'Taciti, procedeul se aplica in acelalli mod,
.. pina la vindecare, cu diferenta ca se VOl' pune
.doua: lingurite de sare la 0 jumatate de pahar
,de apa. .
Se p'oate intimpla, ca cineva sa se intrebe:
.;,de ce sa ma ciupesc iii sa ma lovesc ca apucat
,de streche, sa fornai ca foca tragind apa sa-
-rata pe nas, cind pot foarte U$or $i comod sa
iau piramidon, aspirina,. vitamina C etc?"
Pentru ca medicamentele. pot deveni, in
1J,nele cazuri, nocive, in timp ce remediile na-
turale nu. Nici unul dintre exercitiile prezen-
tate aici nu presupune riscul "calculat IItiin-
1inc" al efectelor adverse.
"
eirculare pina 11 crearea unei senzatii .
iIitense de ealdura in urechi.
b) . Se pliaza pavilionul ureehii peste eon-
ductul auditiv extern se apliea 0 suta de
bobirnaee pe proee.sul mastoid - proemi-
nenta osoasa, situIta posterior eonductului
.auditiv extern. (In 4/5 din cazuri proeesul
mastoid prezinta tin mare numar de eavitati a
c;aror prezenta eonditioneaza posibilitatea de
invazie a mastoidei de eatre 0 infectie cu
punet'de pleeare din ureehea medie.)
Indicatii :
-' exereitiul se practica zilnie, dimineata
seara-, pina 11 vindeeare ;
-'' inainte de ineeperea masajului se curata
urechile cu 0 batista de bumbac sau cu vata
medicinalii. .
VI.
"SA AUZIM DE BINE !"
SAu
MASAJ PENTRU VINDECAREA OTI'I'EI
CRONICE MEDII
Masajul se apliea in cazul otitei 'eroniee con-
gestive nesupurate. Boala reprezinta 0 infectie'
cronica a mueoasei easei timpanului este'
de seaderea auzului, otalgie zgomote
auriculare.
Mueoasa timpanica prezinta trei cavitati in
ureehea medie, eavitati a carol' existi=nta ex-
plica treeerea spre cronicitate a unei otite, in
eaz de drenaj insuficient.
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
63
Exerci!iu
r
Pozitia de pornire : se sta in picioare, sau pe'
scaun, mentinind eorpul relaxat.
Executia :
a) Se pun palmele pe ureehi, fara a exercita
presiune. Contactul dintre palma ureehe se'
mentine 11 nivelul marginii urechii, inclusiv a
. punetului ee 0 eu fata. Se maseaza eUJ
'.
-
"
, Exerci!iul nr. 2
65
EXERCI'fll FIZICE ORIENTALE
Este destinat fortificarii mU$chilor abdomi-
!jaIi activarii intestinelor ficatului. Exer-
citiul <luce la 0 tonificare rapida a nervilor,
, .
d) Se a$aza palma stinga peste cea dreapta.
Se maseaza de 36 de ori in sensul indicat in
VII. 3..
,
e) ,Se inspirii umfliri.du-se abdomenul, apoi
se apasa cu pa4nele de Iii stinga la dreapta in
, zon'a de sub ultimele coaste. Simultan cu' pre-
's-iunea exercitata pe abdomen se expira. Se
executa de 9 ori.
f) Se tine abdomenul incordat, respirin-
'du..-se in acest timp lent relaxat. Se
de 36 de ori punctul de acupunctura dantian
- "oceanul energiei" - situat la 4 cm sub
'ombilic.
be retimtt : - exercitiul nu se cel
putin 0 ora, inainte $i dupa masa ;
-' este contraindicat femeilor gravide $i ce-
'lor ce 'au tumori stomacale maligne, perforatii
gastrice sau 'intestinale cit $i hemoragii in-
tE;!rne,. "
VII.
EXERCITII PENTRU SISTEMUL
GASTRO-INTESTINAL
Exerci{iul nr. 1
Executia :
a) Se maseaza cu mi$cari circulare, de 1&
dreapta la stinga, ptinctul zhongwan. Se exe-
cuta de 36' ori, tinind palma stinga peste cea
dreapta. (fig.VII. 1-2)
b) Se maseaza zona din jurul ombilicului Cll
mi\icari circulare. Se executa de 18 ori ci\tre
dreapta' tinind ,palmele suprapuse ca la
punctul a $i de 18 ori catre inversind
pozitia palmelor.
.c) Se maseaza eu mi$cari circulare, de la,
dreapta la stinga, punctele qihai $i guanyuan.
Se executa de 18 ori cu palma stinga peste cea
dreapta. Se inverseaza pozitia palmelot $i se,
executa aceea$i mi$care in sens contrar. (fig_
VII. 1-2)
Pozitia de pomire : stind pe scaun, spatele
drept, umerii relaxati. Privirea se indreapta.
ditre virful nasului. Talpile sint a$ezate pe sol:
la 0 latime de umeri.
gol.
VIII.
QIGONG .- RESPIRATIE ENER-
GETICA TRADITIONALA
,.
Qigong-ul, ca $i celelalte metode de menti-
nere, intarirEi sau recuperare a sanatiitii pre-
zentate aici, se incadreaza in noul totodata
,I vechiul, capitol al medicinii denumit bio-
terapie.
Fara sa insenlne renuntarea la medica-
mente, atunci cind acestea sint necesare, tera-
pia naturista irriplica intotdeauna respectarea
priiwipiului hipocratic PRIMuM NON NO-'
CERE. $i nu vedem cum ar putea' sa daurieze
l,ln ,pic de respiratie profunda.
."Ei bin.e, ce e cu qigong-ul ?" -
staruie omul 'nostru nedumerit se scarpina
. agale ipapoia, capului,. instinctiv
pimctul VG 19- punctul memo-
riei al atentiei. I
QIGONG'-ul este 0 suma deexercitii de res-
pirat{e prin care qi-ul (denumire data in
ciria' traditionala chineza. energiei existente in
noi in univers, indiferent de forma particu-
lara sub c,arese ,prezinta) este controlat in ve-
derea restabilirii sau intaririi starii desanatate
a ini:iiviuului.
,
LAUREN'fIU .ENE
care regleaza intestinale, creind 0
piedica naturala contra prolapsului stomacal,
rectal, in special, uterin.
Pozit
ia
de pornire : in picioare cu talpile
departate la 0 latime de .umeri.
Executia : se flexeazii picioarele. Simultan
cu apleca:rea a trunchiului inainte
punerea miinilor pe partea anterioara a coap-
selor, se expira puternic. in aceasta pozit
ie
se
blocheaza laringele fara' sa se inspire se
ridica coastele prin comprimarea
intercostali auxiliari respiratori ca cind
s-ar inspira. Diafnigma se va ridiea in sus,
iar' peretele abdominal, sub. actiunea presiunii
atmosferice exterioare este impins catre. co-
loana vertebrala.
De ret
inut
: _. pentru invatarea
lui este nevoie de rabdare perseverent
a
intrucit majoritatea implicat
i
sint
involuntari ; .-
, se efectueaza zilnic numai cu stomacul
66
68

LAURF:N'fIU ENE
EXERC1l'1I FIZICE ORIENTALE'
69
Qigong-ul se fundamenteaza 'teonitic, pe
aceleal?i concepte ca l?i aCllpunctura, respectiv :
_ materia este compusa din particula de
energie nU,mita QI (concep\ie acceptata
tific din momentul confirmarii teoriei relati-
vitatii, teorie in care distinctia fundamenta1a
dintre materie l?i energie_dispare) ; ,
, _ viata se mentine prin consum de ener-
gie; ,
_ energia QI are doua 1aturi antitetice
.c0jl1p1ementare : YANG YIN-;
_ in corpul omenesc, echilibru1 dinamic
al acestor doua latUJ;i inseamna sanatate.
In timpu1 practicarii exerciti
i10r
de respira-
tie principa1e1e grupe musculare care participa
sint : mUl?chii abdominali, diafragmul, museu-
latura intercostala claviculara.
diafragmu1ui, de ridicare l?i co-,
horire, la fiecare respiratie, comprima orga-
ne1e situate in cavitatea abdomina1a stimu-
lind astfel metabolismul general. Prin presi-
unea exerr.it<lta asnpra vase10r sanguine $i
limfatice din zona, diafragmul impinge singel
e
din abdomen in torace, actionind astfel ca 0 a
doua inima. Se poate observa deci, important
a
amplitudinii mil?carilor diafragmului, ampli-
tncline ce poate fi crescuta prin exercitii res-'
piratorii adecvate. '
"masaj" diafragmatic, contribuie 1a
combaterea constipatiei, diurezei,
teglarea fl{nctiilor pancreasu1ui, duodenului
ficatului.
Exercitiile de respira\ie, prin cre$terea ven- ,
tilatiei p'ulmonare, duc 1a 0 acumulare crescuta
de oxigen in tesuturile organismnlui $i implicit
la, cre$terea vitezei de elimiriare a acidului lac-
tic, ta recuperarea mai rapida dupa eforturi
fizice mai intense.
Une1e exercitii d,e' respiratie, prin praetica-
rea.timp de 30-40 de minute, duc la obtinerea
unei stari de comp1et repaus psihic l?i senzoriaL
Organismul beneficiaza in timpu1 practicarii
'lor de o'intensa acumu1are de energie datorata
prevaIe.ntei sistemu1ui parasimpatic fata de cel.
simpatic, 'scaderii cateco1aminelor in singe.
Reducerea fluxu1ui de impu1suri catre scoarta
cerebrala va determina 0 minima activitate' a
'acestora, deci 0 mai mare receptivitate a creie-
r,ului, 0 eficienta fiziologica crescuta pe pllm
biologIc general. , .
PrinClpalele indicatii de respectat pe peri-
cada exersarii :
nu se maninca sau bea; inainte $i dupa
exercitit, cel putin C? ora; - ,
- imbr1icamintea purtata trebuie sa fie cit
mai' sumara '5i mai leierii : '.
- exerctille se desfa$oara loc lini$-
tit $\ bine ,aet1sit, de preferat iri aer libel' ;
-"se' respira lent $i numai,pe nas;'
- praciicantul trehuie sa fie relaxat' fizic
$1 psihic ;
\
70
, LAUBENTIU ENE
EXERCITII FIZICE ORIENTALE
71
"
se pot, eventual, astupa urechile cu vatil.
iii tine ochii ;
_ durata exersarii treptat incep\nd
de la f5 minute minimum.
Exercitiul nr. 1
(respirafie de relaxare)
Pozitia : culcat pe spate, pidoarele departate
la 0 latime de umeri, bratele intinse relaxat pe
linga corp. Ochii sint inchi$i, gU1:a intre"
deschisa, dintii fara incordare, iar limba
atinge cerul gurii.
Execut
ia
: se inspira se expira lent, repe-
tindu-se mental la fiecare expirat
ie
:"sint
complet relaxat". Atentia se indreapta pe rind
catI'e fiecare mina iii picior, incercind sa se ob-
tina senzatia de greutate in membre.
. Simpla .imaginare a senzatiilor respective, un
timp suficient de indelungat, va duce la apa-
ri tia lor reala.
Expirat
ia
va fi aproximativ de doua ori mai
lunga decit inspirat
ia
.
Se practica zilnic, inainte de culcare, timp
de minute.
Exercitiul nr. 2 .
(respira/ie de a tonusului psibic fizie)
Pozitia : in .picioare, cu talpile paralele,
departate la 0 latime de umeri. Ochii slnt
inchiiii indreptati inspre glanda pineala (in-
tre sprincene). IvIiinile atirna in mod natural
pe linga corp, iar limba atinge cerul gurii.
Executia :. se inspira prelungit, dilatind ab-
domenul, apoi cutia toracica in cele din
urma ridicind umerii tragindu-i inspre spate.
Se retine respiratia timp de citeva secunde, in-
cordind 1ntregul corp in special zona inferi-
oara a abdomenului. Se expira lent cantrac-
Und abdomenul, apoi cutia toracica in cele
din urma lasind umerii in jos. Expiratia va fi
, aproximativ de doua . ori mai scurta. decit
inspiratia. Atentia se indreapta asupra crearii
unei senzatii de caldura in zona dantianului
(punet de acupunetura situat la doua degete
sub ombiIic), numit "oceanul energiei". Se
repetil mental : .
--4 la fiecare . inspiratie : "sint calm dar
energic" : '
- la fiecare expiratie : "ma parase$te toatil.
o1;Jbseala $i
Se poate practica zilnic, de mai multe ori"
timp de 3-15' minute. N;u se practica inainte
de culcare.
!.
.
Exerci{iul nt. 4
(taiji qigong)
,
73
ExERClTU FIZICE OffiENTALE
Executia':
a. Se respira abdominal, lent, de 15 oZ:i.
Inspiratia este egala ca durata cu expiratia.
Be expira pe' gura iii se inspira pe nas. Cfnd
se inspira, limba atinge cerul gurii. La ex-
piratie contilCtul inceteaza.
...b. Se riqica bratele in fata, la nivelul Umeri-
lor, c!l Palmele fIexate in sus (fig. VIII. 2). Se
inspira iii seexpira abdominal, pe nas. Limba
sta in permanenta in contact cu cerul gt,lrii,
iar degetele miiniloi: stau lipite intre ele. Inspi-
1'
a
tia este egala cu expiratia.
Pozitia se mentine timp de 10 respiratii.
c. Se due bratele in lateral,' la nivelUI Ume-
rill'll', cu palmele flexate in sus. Se respira de
10 ori in acelaili mod ca .la PUnctul b. (fig.
VIII. 3),
d. $e duc bratele in spate, la un unghi de
30 fata de corp, cu palmele indreptate in jos.
(fig_ VIII. 4)
. Se respira de 15 ori ca la Punctul b. \
Punctele .a, b, c, 9i d se executa inlantuit.
La fiecare 2-3 sap.tamini, numarul de respiratii
de la ofiecare punct 'poate sa creasca' cu 5-10
respiratii, pina dnd, dupa mai multe luni, se
ajunge la 300 respiratii.
Practica regulata a taiji qigong-ului ameIio-
reaza sau vindeca hipertensiunea, boliale sis-
temului nervos, .'boli cardiovasculare iii ale
aparatului digestiv.
LAURE:-ITIU ENE
Exerci{iul nr. 3
Pozitia : identica cu. pozitia de lao exercitiul
precedent.
Executia : se inspira ca iii. in exercitiul pre-
cedent, apoi tinind gura intredeschisa \'i con-
tractlnd abdomenul se pronunta din git sune-
tul A. Simultan se expira pe gura prelungit.
Dupa 10 expiratii se face 0 scurta pauza iii'
se reia exerdtiul, de data aceasta pronuntind
sunetul I (tot de 10 ori).
Exercitiul poate fi folosit in caz de depresie
nervoasa.
Pozitia : in picioare, cu tiilpile departqte la
o latime de umeri,. caldiele indreptate inspre
exterior, virfurile inspre interior. Privirea se
indreapta catre virful nasului, iar atentia catre
dantian ("oceanul energiei"). Limba atinge.
cerul gurii, miinile atirna natural pe tinga
corp. (fig.VIII. 1) . , ~ . :,.J
72
IL'I
flexate din genunchi la 90
0
, efectul de toni-
.fiere energetica a organismului este amplifi-
cat.
Aten#e ! In toate exercitiile de respiratie,
coloana vertebrala se mentine dreapta.
In practicarea lor este nevoie de buna-
VOINTA nu de VOINTA. Rezultatele
fac aparitia numai dupa 0 practicii rabdatoare
' asidua: ce rezultate ! Caci aceste exercitii
nu reprezintii decit primii catre' lumea
deseori 'nebanuita a . uimitoarelor posibilitiiti
:ale organismului uman. .
Qigong-ul reprezinta nu numai 0 terapie,
ci un MIJLOC PENTRU OM DE A-$I DE-
P)\.f;lIPROPRIA CONDITIE, de extinde
limitele..
Are '81 de ani il cheama Hai Deng. Lu-
,mea cascii gura. 0 ,uita Executa stind in
miini. Nu in doua. Doar intr-o mina. Nu in
toata mina. In doua degte, Lumea casca gura. '
l;)i 0 uita Din pacate a imbatrinit. Nu
decit doua minute. II cheama Hai
Deng, are 81 de ani practicii qigong.
Antrenamentul in qigong permite
incredibila a rezistentei corpului uman, iar
'slab- poate el beneficia de acest lucru.
Xiao Lijuan. 0 femeie ce da impresia cii se
destrama Iii orice' pala de vint. Cu, un ge-
nunchi pe sol,ea sustine pe cap 0 dalii de
74 LAURENTIU BNE
Exercitiul nr. 5
Pozitia : in picioare, cu tiilpile paralele, ge- '
nunchii flexati indreptati ciitre interior.'
Miinile se tin ridicate la nivelul pieptului,
'indoite, cu coatele indreptate in jos. Palmele
sint orientate una catre cealalta ca cind ar
tine 0 minge de baschet. Bazinul este
impins in fata in sus (prin incordarea zonei
inferioare a abdomenului). Limba atinge cerul
gurii, iarbchii sint' Atentia, se in-
dreapta catre "oceanul energiei".
Execufia : se respira abdominal, departind
palmele una de alta in momentulinspiratiei
dnd se expira. La inceput,
sint largi, apoi se reduce treptat
amplitudinea lor pina cind ramin
Trebuie sa ai senzatia cii miinile sint atrase
respinse ca cum, respiratia ar activa
magneti in ele. In momentul obtinerii senzatiei
respective, miinile vor continua sa aiba
de apropiere - indepartare, 'fara ca
acestea sa fie generate de vointa noastra. Sei
praetica tin1pde ,15 minute zilnic
indicatii terapeutice ca exercitiile:
nr. 3 si 4.
In cazul in care se tin picioarele departat
la doua latimi de umeri, cu'tiilpile paralele
"
EXERCITII FIZICE, ORIENTALE
,
75
De mii de ani, omul dorit "tinerete fiira.
batrinete viatii fiir' de moarte". !n lilpta
penttu realizarea aeestui deziderat, intlietatea
se pare rii 0 detine YOGA. Traditiile orale
. serise 'pomenese de yogini ee au
eu mult virsta de de ani, benefi- ,
ciind in eontinuare de 0 stare exemplara a
siiniitiitii (Tailanga Suomi - 280 ani, Lokantha
'Brahmaehari - 166 ani, Mahimsasa Markan-
deya- 310 ani, ... ).
Ce este insii yoga dincolo de tradueerea din
sanserifa, dineolo de inmormintiirile de viu $i
toate realitiiti exotiee aeoperite de,
aeest euvint ? YOGA reprezintii suprimarea
stiirilor de $i separiirii eunoscatoru-
lui de eeea ee este de eunoseut, integrarea
Qmului in REALITATE (satya). !n aeest seop,
practica yoga euprinde mai multe eategorii de
( tehnici 'fiziee psihofiziologiee :
1. Yama (infriniirile)
2. Niyama (diseipliniirile)
3. A&ana (post.uri. eorporale)
4; 'P!anaya:na' (eontrolul respiratiei)
76 LAPRENTIU EN!:
piatra de 9 em g,rosime, lata de 33 em lunga
de 40 em. Un barbat sparge piatra eu lovituri
violente de baros.
Nedestramata inca, delieata femeie
ureehea stinga pe trei earamizi ee
stau una peste alta. Apoi pune pe ureehea
dreapta alte trei earamizi. barbat 10-
eu alta eiiramidii pe eele trei de dea-
supra. Rezultatul ; 7 earamizi sparte.
Asemenea performante ineredibile sint
rezultatul praetiearii unor exereitii de qigong
a carol' prezentare nu intra in sarcina luerarii
de fata, exercitii ee se adreseaza eu preeadere
sportivilor militarilor.
IX.'

SAU TINERETE FARA BATRlNETE
. ., .
1. KUNJALA -' gestul elefantului'
-, Se litru de apa la care se
adauga 1 lingurita sare 1 lingurita bicarbo-
nat sodiu.
- Stind ghemuit, cu talpile sprijiniie in
intregime pe sol genunchii departati asUel
: incH sa nu preseze abdomenul, beti toata solu-
tia preparata.
- Varidicati in picioare inclinati trun-
la 90 in fata. Retrageti abdomenul de
3-4 ori, apiisind simultan cu mina asupra
lui. .
-' ! Se atinge radacina limbii (deasupra) cu
odegetele (inelaI', mijlociu aratator). Se folo-
q chirurgicala sau se taie un-
ghiile foarte scurt.
-, Reflexul vomitiv va, duce la '
-evacuania tuturor reziduurilor alimentare din
stomac.
:....:. Be repeta pina'la evacuarea totala,a apei
haute.
Exercitiul se executa in fiecare dimineata,
pe stomacul gol. Timp de 0 ora dupa efectua-
, . \
rea .lui nu se maninca.
78 EXERCITII FlZICE ORIENTALE
5. Pratyahara (eliberarea senzoriala)
6. Dharana (concentrare)
7. Dhyana (meditatieyogina)
8. Samadhy (enstaza yogina)
tntrucit 'parcurgerea tuturor acestor etape
presupunea 0 perioada indelungata de eforturi
ascetice, yoginii au pus la punct un sistern
complex de mentinere a .tineretii $i fortei
vitale (de procl'eere), nurnit KAYA KALPA.
In continuare, yom prezenta doar citeva
exerciti
i
mai accesibile destinate celor ce nu
au practicat yoga. Prezentarea intregului SIS-
tern KAYA KALPA ar necesita nu spatiul
destinat unui capitol de carte, ci 0 carte in-
, treaga.
Programul care-l prezentam se practica
timp de trei saptamini, de doua ori pe an. De
preferinta primavara toamna.
Pe intreaga durata a practicarii programu-
lui sint interzise total: '
bauturile alcoolice ;
fumatul;
cafeaua;
condirnentele ;
carnea ;
contactele sexuale.
,
,
. tXERCITII FIZICE ORIENTALE
KAYA f(ALPA
-,program fncepatori-,
79
80
LAURENTlU ,ENE
-",",
..
EXERclTII FIZICE ORIENTALE
81
,
Atentie ! Cardiacii, hipertensivii cei ce au
leziuni ale tubului digestiv ale stomacului
nu au voie sa practice acest exercitiu. '
2. SEnd sau in padmasana (pozi-
'tia lotusului) va ridicati de'pe sol sprijinin-
du-va in brate, apoi cadeti in pozitia initiala
provocind 0 unda de' la baza coloanei
vertebrale.
_ Coloana vertebrala se mentine dreapta
pe tot parcursul exercHiului.
_ Se inspira la ridicarea in brate se
expira cind se lasa corpul sa cada in pozi tia
initiala.
_' In momentul caderii, mU$chii abdominali
se contracta.
_ Exercit
iu1
se executa de noua ori in fie-
care seara, la un interval de 0 ora inainte sau
dupa luarea mesei.
_ Se practica intr-o camera,
bine aerisita. '
Tehnica de executie a lotusului : Se duce
calciiul drept in sus, pe' partea
superioara a coapsei stingi. In mod se
procedeaza cu dilciiul sting.
Exercitiul forta KUNDALINI,
energie ce sta la baza tuturor manifestarilor
paranormale nelimitat posibilita-
tile sexuale. '
Atentie! Este interzis tuturor celor ce au
probleme cu coloana vertebrala, cit copii-
lor sub 16 ani.
3, Maha --Mudra
- Stind se executa simultan
Bandha, timp de)O secunde. Se repeta de 9
ori.
- Uddiy.ana Bandha = comprimarea ab-
domenului pe expiratie,
- Jalandhara Bandha = comprimarea ca-
rotidelor, pe expiratie, prin <lpasarea barbiei
ope piept.
" ,- ,ula Bandha = contractarea pe expi-
nitie a orjficilllui anal.
Exrcitiul se executa in continuarea celui
prece,dent. '
Atentie ! Este eontraindicat cardiacilor.
4. In fiecare dimiileata seara se face un
_ rece, 'de' scurta durata iii presiune mare,
in zona testicolelor.
Inchei 'facind precizarea ca este totu$i de
dorit ca aceste exerci.tii relativ facile, dar mai
ales intregul sistem KAYA KALPA exerci-
tiile legate de forta kundalini, sa fie practicate
-sub supravegherea unui CUNOscATOR
BIBLIOGRAFIE
"
.
/ .,
CUPRINS
,
,.
Revista ;,China sports" 1985-1987.
Wraditional chines/! fitness exercises,
New World Press; Beijing, 1-984.
Pointing iFherapy,
Sh"ndong Science and Technology Press, 1986..
Pavel Chirilii colab., Medicinii naturistii.
Editura Medicalii. 1987.
PREFAl'A
TERAPIlLE ENERGETIC!!:. MIT SAU I;>TI-
INTA? .
I. ,DANS DE VIATA l>UNGA"
II.JOClffi CEf.OR CINCI ANIMALE"
III. YIJINJING
iv. EX!!:RE:Il'II PENTRU IMBUNATAl'IREA VE-
DERl! .
V.HAI SA PREVENIM RACEAIoA I". . . .
I .'
VI. "SA AUZI1FDE BINE" SAU MESAJ PENTRU
VINDElCAREA OTITEI eRONICE MEDII .
VIi. EXERGIl'l! PENTRU GASTRO-IN-
TESTINAl> .
'V11l. QIGONG' - RESPIRAl'lE ENERGETIcA TRA- .
'. . . . . . . . . .
IX KAYA KAf.pA SAU FARA BA-
\ . . . . . . :
BlBLIOGRAFIE .
--
7'
13
39-
46
54
57
62
64 \
67
77
82'
I
. .
:-';"
...
,
,
, .\ .
.
.
",
'cr--""",
..
..
..
..,
..
o
-...
I
co
."o!
-
'"
..
..
..
...
~
. \ ~ -
~
....... --
CD
<0
CD
CD
...
o
..

/--_.-
...,
....
l
...,
..
.,
..
~
e:
1:1
~
- ~ ' .
"I
e:
' J ~ '
!
'"
-,
Co>
..
OJ
..
~
~
...
"
d
n
~
..,
~
~
..,
~
N
~
n
'"
0
:<l
,
~
>1
'"
00
Z
..,
;lo
...
t"
Col
..
'"
..
"
....
/
91
~
48
44
\
"
45
47
46
oIiI3

'EXERCI'f1I FIZICE. ORIENTALE


40
37
42
LAUREN'fIU ENE
,
;19
, ~ .
3&
III
38
"
90
/'
"
0,
"
\
"
..
w
"
..
I)
....
..
~
>
c::
\':l
t'1
...
Z
~
.,
~
0
!i
t'l
....
...
II>
'"
'"
"
'.'
...
<0
(;J
,
...
..
,
.,
>
...
...
...
co
\
...
..
...
..
, .
. i';;
- ~
co
!Xl
CD
...
CD
...
~
<0
;..
CD
-
...
~
:ll
~
'"
tl
0
~
t'l
21
t'l
~
lil
00
Q
... 00
=1
..
<0
::l
..
N
..
n
t'l
0
~
00
00
l
.21
...
..
~
III
.'
;"
oC
:
...
CO
CO
-"' .
o
o
-
o
'"
.'
,...
; .':.:"
-
o
.<>

. .
. .
, .
. -.....
-: .. '( ... "'.
- r,,]

I ...
.
-"'
o
...
-
-
....
..
..
..
, ,
-
-
..
l'l
~
~
S(
~
~ . . . . . .. ..
~
..
f-
~
..
a
'"
...
- -z,
N
0
Q
0
:,',
i
\ ~ '
S..
. ~ .
f'
- ,t.>
4l>
..
..
..
~
Q
, ~
...
0
UI
..;
~ \ . - - - - ' "
r ~ --
..
t
r ~
f!l
~
!:l
g
."l
.,
..
,
-
N
-
1'l
~
til
~
~
..
~
...
...
..
'"
'"
..
...
..
..
a

. .
-",. ;if
...

..
- -

-
."
..
- ...
..
....
o
OJ
..
a
...
o
OJ
- -I-
..
- ..
...

.. -
...
'0


!'
b4\.{{;qn
.. -
.,.
..

--.t...:\.,_.... ,
1
/'_ ,
/ "(
.....
..
..
..
..
.lb
'"
"
-"
o
00
....
o
<0
cY'
- o
..
- ,Cl'
..
--- =-
.. ...
(\,:'" i'" \ ~ ' ->
~ I \ ~ , (, ~ ~ ,;;: , , { ~ 0
"
,:,
~
; ,---" - -,:, '.
\..:::...e--/ . ~ . ' .
I' I','
\ , , ~ ~ '
" ,

'"
113

, I

ij 8

EXERCI:rU FIZICE ORIENTALE

...... i:J..

i" I';
i !

,!I
; -';;'-:1 :
I .iii J
\1. }
1-

"F" - ),
.. l "J

. f{p;', ,
, "
F;c. ii 10
1\
d _.
l'
1

, 0-;
II
" ,-l.v
lZ,
I \

, "
,
11
Fi<a' \')

Fie:;. ij 5

',.
LAURENTIU ENE
,
,
i} b
','
Elf
..

f... ?J
112

...
JOCUL
CELOR' CINCI
ANIMALE
,
r
-;
115
'"
,
r'-a,G 1!
\0


? .
,
EXERCI1'll FIZIECE ORIENTALE

.='i (j' ill '1 2'"
LAURENTIU ENE
t':a' I!!
114
JIJINJING


1"''3' '3
,.1'
,I
)1 II
i''b' "
I
I

11.
.
,:i 0' iIt f5


""'"


-. -

i=ia'
, .
I
,
- ....,. -
LAUREN'flU ENE
EXERCITII FIZICE ORIENTALE 117
116
EXERCITII
PENTRU IMBUNATATIREA
VEDERII
"
I<esanjiao
I
1
,-I

. "'--,
r '.
f ", I
,
'.....;.l:;"","
/ ..... -,
, -, ........
,
l ,
,. .,
t.
,_I ,
""'"
..HAl sA PREVENIM
RACEALA"
\
"
-\
:',
......,.......(--tSizhukOng
Chengqi


-ying,oan,;
, Neizi
\. '.
' .. i-...
,
,
Fushang
I Yap::ii1g
(\ ' /IV
rcnchi
R
t "-"'(--e f' ------,1.
U,U __\7 r .. l ... j\., .. t-..)"
--2::i,5- ;,----1'
{J.G) .
i 08:'
t C:-1l'o \
I ,nt':>
...
,

\
119
,
"
f-' .
EXERcrrn FIZICE ORIENTALE

QIGONG
RESPIRA'fIE
. ENERGETICA
_ ...... l, __
... 1 ",

- '""-.,..,-
LAUREN'fIU ENE
EXERCI'fIl
PENTRU SISTEMUL
GASTRO INTESTINAL
.v I
. -
-
I"' "\1
J1. 1 {
)....., d I 1
-
\ Z: 2. zhongwan
, '". ", ","".r. "( It )
-3 4 q'tlta;
.,' ... I' .'

.. i!" 4 .
-, ..----
, \) I .
-=:,..,.....:...:-_. _$ 5. guanyuan
(.. _." 1 ,
t.' .6. _
118

S-ar putea să vă placă și