Sunteți pe pagina 1din 2

"konde|u| koze|or ce mor" de A|exandru Macedonsk|

8ondelul esLe o poezle cu forma flxa care lncepe cu un refren (de unul doua sau opL versurl) reluaL
parLlal sau lnLegral la ml[loc sl la sfarslL avand numal doua rlme numele de rondel vlne de la ad[ecLlvul
rond""roLund" deoarece are drepL caracLerlsLlca reluarea unul vers (sau a mal mulLor versurl) sub
forma de refren pe parcursul lnLregll poezll
8ondelul esLe alcaLulL dln Lrelsprezece versurl sLrucLuraLe ln Lrel caLrene sl un vers llber
8ondelul a fosL en vougue" ln secolul al xvlea ln lranLa prln poeLll vlllon ClemenL MaroL sl denumea
la orlglne un canLec sl un dans lar la sfarslLul secolulul al xlxlea rondelul devlne o poezle de
vlrLuozlLaLe la parnaslenl Macedonskl prela modelul rondelurllor de la poeLll francezl Maurlce 8olllnaL sl
1hde 8anvllle

L vremea rozelor ce mor
Mor ln gradlnl sl mor sln mlnLe
Sau fosL aLaL de vlaLa pllne
Sl azl se sLlng asa usor

ln LoL se slmLe un flor
C [ale e ln orlslclne
L vremea rozelor ce mor
Mor ln gradlnl sl mor sln mlne

e sub amurgunLrlsLaLor
Curg valmasagurl de susplne
Sln marea noapLe care vlne
uuloasesl pleaca frunLea lor
L vremea rozelor ce mor"

8ondelurlle macedonsklene au fosL scrlse lnLre anll 19161920 sl aparLln creaLlel de maLurlLaLe a
poeLulul care lea publlcaL ln volumul lnLlLulaL oema 8ondelurllor" abla ln 1927 volumul cuprlnde
clncl clclurl flecare avand LlLlurl semnlflcaLlve 8ondelurl prlbege" 8ondelurlle celor paLru vanLurl"
8odelurlle rozelor" 8ondelurlle Senel" 8ondelurlle de porLelan"
1eoreLlclan al slmbollsmulul romanesc Alexandru Macedonskl esLe preocupaL de muzlcallLaLea
versurllor de efecLele sonore ale cuvlnLelor armonlzand unlLar Lemele ma[ore ale llrlcll macedonsklene
lnLre care Lema damnarll dezlluzllle sLarea depreslva orl sLarea de exLaz sunL semnlflcaLlve ln llrlca sa
8CZCulA poezlel 8ondelul rozelor ce mor" respecLa LrsaLurlle speclflce rondelulul dln cele 13 versurl
prlmele doua se consLlLule ln refren penLru a doua fllnd pozlLlonaLe ln flnalul acesLela lar pLlmul vers
esLe sl ulLlmul al poezlel 8lma esLe lncruclsaLa fllnd numal doua rlme (or" sl lne")
8ondelul rozelor ce mor" a fosL creaL ln 1916 sl llusLreaza doua dlnLre LrsaLurlle ce deflnesc
slmbollsmul muzlcallLaLea versulul sl corespondenLa 8ozele sunL slmbolul morLll exlsLand o
corespondenLa lnLre LrasaLurlle Lrandaflrulul sl efemerlLaLea vleLll ldel care consLlLule Lema poezlel
programaLlce prln care Macedonskl lsl exprlma vlzlunea despre efemerlLaLea vleLll sl lmlnenLa morLll
S18ClA l lncepe cu cele doua versurl ce se consLlLule ln refren slnLeLlzand ldeea cenLrala a
poezlel L vremea rozelor ce mor/ Mor ln gradlnl sl mor sln mlne" 8ozele slmbollzeaza vlaLa care se
scurge spre un flnal lmplacabll ceea ce lmpresloneaza puLernlc slmLlrea poeLlca fapL susLlnuL prln
repeLlLla verbulul deflnlLorlu pus la prezenL mor" moarLea nelerLaLoare nu ocolesLe nlcl florlle ce
slmbollzeaza senLlmenLele poeLulul
1rlsLeLea nosLalglca a eulul llrlc se manlfesLa prln consLaLarea amara ca vlaLa LumulLoasa sl pllna de Lralrl
lnLerloare se sLlnge aLaL de usor Sau fosL aLaL de vlaLa pllne/Sl azl se sLlng asa usor"
CorespondenLa ca prlnclpala modallLaLe arLlsLlca a slmbollsmulul esLe relevanLa alcl prln sugerarea
vleLll de caLre roze florl ale caror LrasaLurl se regasesc Lranspuse ln valorlle vleLll frumuseLe dellcaLeLe
mlros superb emoLle esLeLlca 1ocmal de aceea vlzlunea llrlca asupra morLll esLe Lraglca avand o mare
lncarcaLura emoLlonala ceea ce argumenLeaza callLaLea de arLa poeLlca a acesLel creaLll

S18ClA a lla llusLreaza reacLla afecLlva puLernlca a eulul llrlc sugeraLa de un flor" sl o [ale" care
cuprlnde pe orlclne vazand caL de fraglle sunL rozele ln aceasLa sLrofa subsLanLlvele concreLe roze" sl
gradlnl" sunL domlnaLe emoLlonal de subsLanLlvele absLracLe arLlculaLe nedeflnlL un flor" o [ale"
SLarea sufleLeasca permanenLa esLe aceea de spleen (dezgusL de vlaLa) caracLerlsLlca slmbollsLllor
S18ClA a llla llusLreaza deprlmarea eulul llrlc sugeraLa de amurgunLrlsLaLor" sl de susplnele ce
se manlfesLa ln valmasagurl" MoarLea ca dezlnLegrare cosmlca esLe sugeraLa de meLafora marea
noapLe care vlne" prevesLlLa de rozele care lsl pleaca podoaba corolel
ersonlflcarea florllor care uuloasesl pleaca frunLea lor" ampllflca Lraglsmul sLarllor sufleLesLl ale
eulul llrlc care esLe copleslL de LrlsLeLe penLru Lrecerea lor efemera prln lumea maLerlala L vremea
rozelor ce mor"
Llmba[ul poeLlc se remarca prln formule arLlsLlce de facLura ldeaLlca ln LoL rondelul exlsLa numal doua
subsLanLlve concreLe luaLe dln lumea maLerlala roze" sl gradlnl" ma[orlLaLea cuvlnLelor fllnd dln zona
absLracLulul sl deflnlnd sLarl lnLerloare dln sLrucLura emoLlonala flor" [ale" susplne" lnLrlsLaLor"
duloase"
SubsLanLlvul roze" esLe deLermlnaL LoLdeauna de o propozlLle aLrlbuLlva ceea ce sugereaza obsesla
dlsparlLlel orlcaror forme de vlaLa rozelor ce mor" verbele se afla la Llmoul prezenL cu valoare
lLeraLlva (repeLaLlva) slmbollzand ldeea ca oflllrea rozelor esLe un fenomen ce se manlfesLa perlodlc
"e" mor" se sLlng" se slmLe" curg" SugesLla descompunerll progreslve a lumll vll fllnd relevaLa
prln prezenLul anLlclpaLlv al verbulul a venl" ln marea noapLe care vlne" MeLaforele amurgu
nLrlsLaLor" sl nopaLea care vlne" sunL slmbolurl ale morLll lmlnenLe care va pogorl pesLe lnLreaga flre sl
ln faLa acesLul sfarslL lnevlLabll oamnell sl florlle nu poL decaL sasl plece frunLea

MuzlcallLaLea versurllor esLe daLa de masura de 89 sllabe sl de rlma lmbraLlsaLa sl de fapLul ca ln LoaLa
poezla exlsLa numal doua rlme or" sl lne"

Llrlca lul Macedonskl e o lmensa Lenslune a splrlLulul refuzand ceeac ce l se da sl Lan[lnd dupa ceea ce l
se refuza o avenLura dlncolo de orlce securlLaLe a Larmulul ln largul nellnlsLlL al oceanulul" (nlcolae
Manolescu)

8l8LlCC8AllL
Marlana 8adea Llmba sl llLeraLura romana penLru elevll de llceu Ld 8adea 8ucuresLl 2003