Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Agenia de Evaluare !i ExamenePROIECT

Programa pentru examenul de bacalaureat,
Istoria rom$nilor !i universal'Sesiunea de examene 2013


Programa pentru examenul de bacalaureat

I. PRELIMINARII

Finalitatea Istoriei, ca disciplin #colar, are la faz formarea la elevi a unui ansamblu de
competen&e, de care are nevoie fiecare t'nr pentru formare #i dezvoltare personal, pentru cet&enia
activ, pentru incluziunea social #i pentru angajare pe pia&a muncii. *n acest context, examenul de
bacalaureat la Istoria rom,nilor #i universal, ofer #anse candida&ilor s confirme cuno#tin&ele,
abilit&ile #i atitudinile, ob&inute pe parcursul studiilor liceale, #i anume, de 'n&elegere #i reprezentare
a timpului #i spa&iului istoric, utilizare adecvat a limbajului de specialitate, 'n baza analizei #i
interpretrii surselor istorice, determinare a rela&iilor de cauzalitate 'n istorie #i elaborare de eseu
istoric, pornind de la o tratare original, argumentat #i structurat a subiectului.
Conform Curriculumului de liceu la Istorie, edi&ia 2010 #i Standardelor de eficien& a 'nv&rii
la Istoria rom,nilor #i universal, examenul de bacalaureat permite elevului s demonstreze
progresul propriu 'n 'nv&area, explorarea #i interpretarea evenimentelor #i proceselor istorice
conform domeniilor: Timp i spa#iu $n istorie, Limbaj istoric, Izvoare istorice, Personalit'#i istorice,
Cauz' i efect, Atitudine i comportament.
Materia de Istoria rom,nilor #i universal va fi inclus 'n examen 'n concordan& cu
competen&ele supuse evalurii #i con&inuturile curriculare pentru treapta liceal, a#teptate din partea
elevilor pentru atingerea anumitor niveluri de performan&. Numrul de itemi la istoria rom,nilor #i
universal 'n test va fi racordat la numrul de ore alocat studierii spa&iului na&ional #i cel universal.
Actuala program are statut de document normativ, #i se adreseaz deopotriv elevilor, viitori
absolven&i ai treptei liceale, precum #i cadrelor didactice. Detalierile cu referire la modalitatea de
organizare #i desf#urare a examenului de Istoria rom,nilor #i universal, modele concrete de
evaluare vor contribui la e#alonarea #i sistematizarea pregtirii pentru sus&inerea cu succes a
examenului de bacalaureat.

II. STATUTUL DISCIPLINEI
)N CONTEXTUL TUTUROR EXAMENELOR

Istoria rom*nilor i universal' are, 'n cadrul examenelor de bacalaureat, are statut de
disciplin obligatorie, pentru candida&ii la bacalaureat profil umanist.
Pentru candida&ii la bacalaureat profil real, tehnologic. arte #i sport Istoria rom*nilor i
universal' are statut de disciplin la solicitare.
Examenul la Istoria rom*nilor i universal' se va desf#ura sub forma unei probe scrise, cu o
durat de 3 ore astronomice ( 180 min ).
*n re&eaua disciplinelor de bacalaureat, nota ob&inut la examenul de Istoria rom,nilor #i
universal are o pondere de - (25%) din media general de examen pentru fiecare profil.

III. COMPETEN+ELE TRANSDISCIPLINARE
PENTRU TREAPTA LICEAL,
1. Competen&e de 'nv&are/de a 'nv&a s 'nve&i.
2. Competen&e de comunicare 'n limba matern/limba rom,n.
3. Competen&e de comunicare 'ntr-o limb strin.
4. Competen&e de baz 'n matematic, #tiin&e #i tehnologie.
5. Competen&e ac&ional strategice.
6. Competen&e digitale, 'n domeniul tehnologiilor informa&ionale #i comunica&ionale (TIC).
7. Competen&e interpersonale, civice, morale.
8. Competen&e de autocunoa#tere #i autorealizare.
9. Competen&e culturale, interculturale (de a recepta #i de a crea valori).
10. Competen&e antreprenoriale.

IV. COMPETEN+ELE SPECIFICE
FORMATE LA ELEVI PRIN DISCIPLINA .COLAR,
ISTORIA ROM0NILOR .I UNIVERSAL,

1. *n&elegerea #i utilizarea adecvat a limbajului de specialitate.
2. *n&elegerea #i reprezentarea timpului #i a spa&iului istoric.
3. Cunoa#terea #i interpretarea surselor istorice.
4. Determinarea rela&iilor de cauzalitate #i schimbare 'n istorie.
5. Aprecierea critic #i obiectiv a situa&iilor faptelor #i proceselor istorice.
6. Manifestarea atitudinii pozitive fa& de impactul evenimentelor istorice asupra dezvoltrii
societ&ii.
7. Formarea comportamentelor democratice #i valorilor general-umane.

V. DOMENII DE CON+INUT.

Domeniul: Timpul i spa#iul $n istorie.
Standardul de
eficien#'
Indicatori de progres Obiectivele de evaluare
Localizarea 'n
spa&iu #i plasarea
'n timp a
evenimentelor #i
proceselor
studiate.
1.1. Identific schimbrile spa&iului
istoric na&ional, european #i universal,
'n diferite perioade de timp;
1.2. Plaseaz 'n timp evenimentele
sau procesele istorice studiate la
treapta liceal;
1.3 Construie#te un segment de ax
cronologic, plas'nd evenimentele
istorice studiate la treapta liceal;
1.5.Elaboreaz hr&i istorice.


Elevul va fi capabil s:
dateze evenimentele si procesele
istorice;
ordoneze cronologic evenimentele
istorice;
'ncadreze un eveniment sau o serie de
evenimente 'ntr-un context cronologic;
construiasc un segment de ax
cronologic, respect'nd algoritmul;
plaseze evenimentele istorice pe axa
cronologic;
utilizeze adecvat no&iunile cronologice
inerente interpretrii timpului #i
spa&iului istoric;
plaseze corect evenimentele in spa&iul
istoric;
respecte algoritmul de lucru cu harta de
contur;
completeze legenda hr&ii.
Domeniul: Limbajul istoric.
Standardul de
eficien#'
Indicatori de progres Obiectivele de evaluare
Cunoa#terea #i
utilizarea
termenilor istorici
'n diverse situa&ii
de comunicare.
1.2. Utilizeaz no&iunile istorice 'n
contextul prezentrii evenimentelor
istorice studiate;
1.3. Analizeaz evenimentele istorice
studiate, utiliz'nd no&iunile istorice
recomandate;
1.7. Elaboreaz sinteze tematice,
utiliz'nd un limbaj de specialitate
coerent;
Elevul va fi capabil s:
'ncadreze no&iunile istorice 'ntr-un
anumit eveniment;
formuleze enun&uri istorice cu
referire la o anumit problem;
identifice evenimente, procese #i
fenomene istorice cu referire la o
no&iune istoric;
selecteze logic no&iuni istorice cu


referin& la o anumit epoc;
utilizeze no&iuni istorice specifice
'n prezentarea rela&iilor de
cauzalitate 'n istorie;
utilizeze no&iuni istorice specifice
'n formularea/ argumentarea
concluziilor;
expun opinia vis-s vis de subiectul
abordat 'ntr-un limbaj istoric
adecvat.
Domeniul: I zvoare istorice
Standardul de
eficien#'
Indicatori de progres Obiectivele de evaluare
Cunoa#terea,
utilizarea #i
interpretarea
izvoarelor #i
surselor istorice.
1.1. Interpreteaz informa&ia
prezentat 'n diverse tipuri de surse
istorice;
1.2. Identific surse istorice cu
referire la un eveniment/ proces
istoric, av'nd o abordare analitic a
evenimentului;
1.3. Utilizeaz surse istorice 'n
interpretarea evenimentelor,
proceselor #i personalit&ilor istorice.
Elevul va fi capabil s:
identifice evenimentele #i
procesele istorice 'n baza surselor
istorice propuse;
stabileasc analogii/ deosebiri/
particularit&i/ manifestri 'ntre
evenimentele prezentate 'n diverse
surse istorice;
formuleze aprecieri logice #i
argumentate asupra unor
evenimente #i personalit&i istorice;
ordoneze cronologic #i logic
informa&iile selectate 'n baza
surselor istorice propuse.
Domeniul: Personalit'#i istorice.
Standardul de
eficien#'
Indicatori de progres Obiectivele de evaluare
Cunoa#terea,
interpretarea #i
argumentarea
comportamentului
personalit&ilor
istorice.
1.2. Analizeaz ac&iunile
personalit&ilor istorice remarcabile
studiate la treapta liceal;
1.3. Argumenteaz rolul istoric al
personalit&ilor istorice remarcabile
studiate la treapta liceal;
Elevul va fi capabil s:
nominalizeze evenimentul istoric
'n care a fost implicat
personalitatea istoric;
explice rolul implicrii
personalit&ii istorice 'n
evenimentele #i procesele istorice;
analizeze ac&iunile personalit&ilor
istorice remarcabile, studiate la
treapta liceal;
demonstreze 'n&elegerea critic a
rolului personalit&ii 'n istorie.
Domeniul: Cauz' i efect.
Standardul de
eficien#'
Indicatori de progres Obiectivele de evaluare
Identificarea
cauzelor #i
schimbrilor 'n
istorie.
1.1 Identific #i explic cauzele #i
consecin&ele celor mai importante
procese istorice din fiecare epoc
studiat.
1.4.Analizeaz 2-3 cauze #i 2-3
Elevul va fi capabil s:
identifice evenimentele istorice, care
constituie cauzele/ consecin&ele a
anumitor procese/ fenomene
istorice;
consecin&e ale evenimentelor/
proceselor istorice de baz din epocile
istorice studiate la treapta liceal.
1.5. Abordeaz diverse aspecte din
perspective economice, politice,
sociale, culturale a statelor #i
popoarelor lumii la general #i a
rom,nilor 'n special.
1.6. Explic interdependen&a/
cauzalitatea dintre diverse schimbri
#i procese istorice 'n tratarea
evenimentelor istorice;
1.7. Argumenteaz impactul
evenimentelor istorice studiate asupra
evolu&iei popoarelor, organizarea
statal, declan#area condi&iilor
militare, influen&elor culturale,
progresului tehnico-#tiin&ific.
identifice legtura de
interdependen& / cauzalitate dintre
evenimente/ procese #i fenomene
istorice;
demonstreze 'n&elegerea legturii de
interdependen&/ cauzalitate dintre
evenimente/ procese istorice;
plaseze 'n spa&iu #i timp rela&iile de
interdependen&/ cauzalitate 'n
istorie
explice legtura de interdependen& /
cauzalitate a proceselor istorice;
argumenteze impactul
evenimentelor istorice studiate
asupra evolu&iei istoriei;
formuleze concluzii cu referire la
impactul anumitor rela&ii de
interdependen&.
Domeniul: Atitudine i comportament.
Standardul de
eficien#'
Indicatori de progres Obiectivele de evaluare
Aplicarea
principiilor
generale ale
educa&iei istorice
'n situa&ii
cotidiene prin
implicarea 'n
dezvoltarea unei
societ&i
democratice #i
manifestarea
responsabilit&ii
civice.
1.4. Redacteaz un eseu la subiectul
istoric propus;
1.5. Abordeaz diverse aspecte din
perspective economice, politice,
sociale, culturale a statelor #i
popoarelor lumii la general #i a
rom,nilor 'n special.
1.6. Promoveaz valorile democratice,
atitudinile #i comportamentele civice;
1.7. Abordeaz diverse aspecte din
perspective economice, politice,
sociale, culturale a statelor #i
popoarelor lumii la general #i a
rom,nilor 'n special.
1.7. Elaboreaz sinteze tematice,
utiliz'nd un limbaj de specialitate
coerent.

Elevul va fi capabil s:
identifice evenimentele istorice, 'n
relevan&a tematic a subiectului
abordat;
prezinte spa&iul #i contextul istoric a
evenimentelor/ proceselor/
fenomenelor istorice 'n contextul
subiectului abordat;
construiasc o abordare logic a
tematicii;
explice legtura de interdependen& /
cauzalitate a proceselor istorice,
caracteristice subiectului;
identifice personalit&ile istorice,
care #i-au adus contribu&ia la
evenimentele, ce se 'ncadreaz 'n
tematica abordat;
sintetizeze evenimente/ procese/
fenomene la subiectul abordat;
formuleze concluzii, utiliz'nd un
limbaj istoric;
argumenteze concluziile formulate;
expun argumentat opinia proprie
cu referirea la subiectul abordat.

VI. EXEMPLE DE ITEMI/ PROBE PE FIECARE DOMENIU DE CON+INUT

*n scopul sus&inerii examenului de bacalaureat la Istoria rom,nilor #i universal este propus
testul de examen, care pentru toate profilurile umanist, real, arte #i sport, este structurat
tridimensional:
I. . Timpul, spa&iul, limbajul #i personalitatea istoric 'n baza analizei #i interpretrii surselor
istorice propuse.
II. Analiza #i interpretarea cauzalit&ii #i schimbrii 'n istorie.
III. Scriere de eseuri.

La realizarea compartimentului Timpul, spa#iul, limbajul i personalitatea istoric' $n baza
analizei i interpret'rii surselor propuse s'nt propuse surse istorice, din spa&iul universal #i na&ional,
selectate din lista de surse istorice, incluse la capitolul Con&inuturi de evaluat 'n prezenta Program.
Sarcinile de lucru, care vizeaz timpul, spa&iul, limbajul #i personalitatea istoric, pornesc de la
con&inutul surselor istorice #i aplicarea cuno#tin&elor #i abilit&ilor formate pe parcursul anilor de
studii.
La compartimentul Analiza i interpretarea cauzalit'#ii i schimb'rii $n istorie este propus
spre determinare #i prezentare o rela&ie de interdependen&/ cauzalitate din lista sugestiv, inclus 'n
Con&inuturi de evaluat 'n prezenta Program. Determinarea legturii de cauzalitate va fi efectuat,
pornind de la caracteristica celor dou fenomene solicitate pe rol de cauz #i efect, cu stabilirea
legturilor posibile dintre ele, formularea concluziilor, cu determinarea cadrului de desf#urare,
implicarea personalit&ilor, argumentarea rela&iei indicate #i a opiniei anun&ate.
La compartimentul Scriere de eseuri candidatul urmeaz s elaboreze un eseu nestructurat/
reflexiv, asupra unor subiecte din istorie, care se regsesc 'n lista sugestiv a Con&inuturilor de
evaluat a prezentei Programe #i presupune folosirea cuno#tin&elor acumulate anterior, pentru o
tratare original 'n baza algoritmului propus.

Exemple de itemi structurate conform domeniilor de coninut

Compartimentul I. Timpul, spa&iul, limbajul #i personalitatea istoric 'n baza analizei #i
interpretrii surselor istorice propuse.

*
-
sarcini de lucru

pentru profilurile umanist #i arte.

Profil umanist, arte, real, tehnologic, sport

C
u
n
o
a
#
t
e
r
e

#
i

'
n
&
e
l
e
g
e
r
e

1.Scrie evenimentele istorice la care se refer sursele A i B.
2. Indic statele , care au participat la evenimentul reflectat 'n sursa indicat'.
3.Nume#te trei evenimente istorice, care se refer la subiectul expus 'n sura propus, dat'nd
fiecare eveniment numit.
4. Coreleaz evenimentele istorice din coloana A cu datele cronologice/ personalit&ile
istorice din coloana B, unindu-le prin sge&i.
5. *Cite#te afirma&iile de mai jos. Dac afirma&ia este adevrat, 'ncercuie#te litera A, iar
dac este fals, 'ncercuie#te litera F. Dac ai 'ncercuit litera F, scrie 'n spa&iul rezervat, data
cronologic corect.

A
n
a
l
i
z


#
i

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
e

1.Indic pe harta de contur teritoriul /statul, 'n perioada indicat 'n sursa men#ionat',
aplic'nd algoritmul anexat.
2.* Nume#te personalitatea istoric, despre care se vorbe#te 'n sursa istoric' propus'.
3. Enumer, 'n baza a trei argumente, rolul personalit&ii istorice, 'n perioada indicat 'n
sursa nominalizat'.
4. Alctuie#te (dou enun&uri-profil umanist, arte) / (un enun& - profil arte, real, tehnologic,
sport) cu no&iunile eviden&iate 'n sursa propus', care ar con&ine un adevr istoric, cu referire
la esen&a/ cauzele/ consecin&ele/ impactul fenomenului istoric.
5. Enumer c'te dou exemple de manifestri/ caracteristici/ cauze/ consecin&e/ impact ale
fenomenului/ evenimentului istoric, explic'ndu-le conform domeniilor solicitate.

Compartimentul II. Analiza #i interpretarea cauzalit&ii #i schimbrii 'n istorie.

Profil umanist, arte, real, tehnologic, sport
A
n
a
l
i
z


#
i

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
e

Demonstreaz rela&ia de interdependen&/ cauzalitate dintre evenimentele/ fenomenele
istorice prezentate, respect'nd urmtorul algoritm.
1. Identificarea procesului/ evenimentului istoric pe rol de cauz #i efect;
2. Stabilirea rela&iei de interdependen&/ cauzalitate dintre evenimentele/ fenomenele istorice
prezentate;
3. Argumentarea rela&iei cauz-efect, utiliz'nd limbajul istoric, datele cronologice #i
personalit&ile istorice adecvate contextului.
4. Formularea concluziilor cu referire la cauzalitatea/ interdependen&a stabilit;
5. Argumentarea concluziilor formulate. 'ncadrarea personalit&ii istorice, utilizarea
limbajului istoric adecvat, a datelor cronologice; expunerea logic #i formularea concluziei.


Compartimentul II. Scriere de eseuri.

Profil umanist, arte, real, tehnologic, sport
A
n
a
l
i
z


#
i

i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
r
e

La elaborarea eseului istoric, 'n scopul expunerii subiectului 'n relevan& tematic,
candidatul urmeaz sa respecte, la redactarea eseului, structurarea logic a textului pornind
de la:
introducere, 'n care se prezint problema general a temei, ce urmeaz a fi abordat,
obiectivele #i importan&a subiectului;
cuprins, care include prezentarea logic a tematicii, sus&inut prin:
ansamblul de fapte, care constituie materia esen&ial a subiectului, pornind de la
cuno#tin&ele, abilit&ile #i atitudini formate.
eviden&ierea rela&iilor de cauzalitate
determinarea spa&iului de desf#urare a evenimentelor/ proceselor, care se 'ncadreaz
'n contextul logic al subiectului;
utilizarea limbajului specific/ adecvat evenimentelor descrise;
personalit&ile istorice adecvate subiectului;
respectarea timpului istoric la care se refer tematica propus, cu prezentarea
cronologiei necesare;
'ncheiere, care con&ine concluzii generale, derivate din ideile #i argumentele
exprimate 'n cuprinsul eseului.
VII. CON+INUTURI DE EVALUAT

Personalit&ile istorice, tematicile de cauzalitate #i eseurile marcate cu asterisc (*) se refer doar la
candida&ii la bacalaureat, profil umanistic #i arte.

Personalit'i istorice

Istoria naional' Istoria universal'
Epoca antic'
Burebista
*
Pericle
Decebal Traian
*Deceneu Alexandru Macedon
*Constantin cel Mare
Epoca medieval'
.tefan cel Mare *Carol cel Mare
Vasile Lupu Cristofor Columb
Mihai Viteazul Ludovic al XIV-lea
*Matei Basarab Mehmed al II-lea Cuceritorul
Epoca modern'
*Constantin Mavrocordat Petru I cel Mare
Dimitrie Cantemir George Washington
Alexandru Ioan Cuza Otto von Bismarck
Carol I de Hohenzolerlern -
Sigmaringen
Napoleon Bonaparte
*Gavril Bnulescu Bodoni Regina Victoria
*Alexandru II
*Abraham Lincoln
Epoca contemporan'
Ferdinand I Charles de Gaulle
*Ion Incule& Iosif Stalin
Nicolae Titulescu *F.D. Roosevelt
*Nicolae Iorga Winston Churchill
Nicolae Ceau#escu *Margaret Thatcher
Grigore Vieru Mihail Gorbaciov

Not':
Profil umanist, arte -18 personalit'#i din spa#iul na#ional.
21personalit'#i spa#iul universal.
Profil real, sport, tehnologic -12 personalit'#i din spa#iul na#ional.
14 personalit'#i spa#iul universal.


RELA+II DE CAUZALITATE .I SCHIMBARE )N ISTORIE.

Epoca antic'

1. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre dezvoltarea social-economic a grecilor 'n
perioada arhaic #i colonizarea greac.
2. *Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre rzboaiele macedonene #i rsp'ndirea elenismului.
3. Demonstreaz rela&ia cauz-efect dintre politica intern a lui Burebista #i consolidarea statului
geto-dac.
4. Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre romanizarea dacilor #i cel de formare a poporului #i a
limbii rom,ne.
5. *Demonstreaz rela&ia cauz-efect dintre marile migra&ii #i cderea Imperiului Roman de Apus.

Epoca medieval'

1. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre dezvoltarea ora#ului #i evolu&ia socio
economic a societ&ii medievale.
2. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre evolu&ia statelor medievale rom,ne#ti #i formarea
institu&iilor politice ale acestora.
3. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre puterea politic #i biseric 'n societatea
medieval.
4. *Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre Politica extern a Imperiului Otoman #i instaurarea
regimului suzeranit&ii otomane 'n 0rile Rom,ne.
5. *Demonstreaz rela&ia cauz-efect dintre rivalitatea monarhiilor occidentale #i crearea noii hr&i
politice a Europei la mijlocul secolului al XVII - ea.

Epoca modern'

1. *Demonstra&i rela&ia de interdependen& dintre Marile descoperiri geografice #i evolu&ia
mercantilismului.
2. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre liberalism #i democratizarea vie&ii politice
occidentale 'n epoca modern.
3. *Determin legtura de cauzalitate dintre rivalit&ile ruso-austro-turce #i pierderile teritoriale ale
0rilor Rom,ne 'n epoca modern.
4. Demonstreaz legtura de interdependen& dintre suprimarea autonomiei Basarabiei (1828) #i
intensificarea procesului de rusificare a acesteia.
5. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre politica intern promovat de Alexandru Ioan
Cuza #i modernizarea societ&ii rom,ne#ti
6. Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre revoluia rus din 1917 #i mi#carea pentru
autodeterminare a Basarabiei.

Epoca contemporan'

1. Demonstreaz relaia de cauzalitate dintre politica expansionist a URSS #i crearea R.A.S.S.M.
2. *Demonstreaz relaia de cauz-efect dintre Noul curs a lui F.D Roosevelt #i dep#irea crizei
economice de ctre SUA.
3. Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre politica expansionist promovat de U.R.S.S. #i
semnarea tratatului Molotov-Ribbentrop.
4. *Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre procesul de colectivizare a gospodriilor
&rne#ti individuale #i deportrile din 6 iulie 1949 din R.S.S. Moldoveneasc.
5. Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre noua mentalitate politic #i sf,r#itul rzboiului rece.
6. Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre mi#carea de eliberare na&ional din a doua jumtate a
anilor 80 #i proclamarea independen&ei Republicii Moldova.
7. *Demonstreaz rela&ia de cauzalitate dintre proclamarea suveranit&ii R.S.S. Moldovene#ti (23
iunie 1990) #i rzboiul din Transnistria.

TEMATICI DE ESEURI.

Epoca antic'
1. Contribu&ia civiliza&iei antice 'n constituirea actualei civiliza&ii europene ('n baza unei civiliza&ii).
2. Impactul istoric al rzboaielor daco-romane asupra formrii poporului rom,n.
3. *Polisul ateniandemocra&ie reprezentativ limitat.
4. Declinul #i cderea Imperiului Roman de Apus - proces istoric inevitabil.

Epoca medieval'

1. Mo#tenirea imperial 'n Europa cre#tin: de la Imperiul Roman la Imperiul Bizantin.
2. Constituirea statului medieval 0ara Moldovei: 'ntre legend #i adevr istoric.
3. Lupta antiotoman expresie a politicii externe a domnitorilor rom,ni 'n epoca medieval.
4. Instaurarea regimului de suzeranitate otoman #i formele lui de manifestare 'n 0rile Rom,ne.
5. *Ctitoriile medievale valori culturale #i spirituale.
6. Rolul bisericii 'n societatea medieval 'n Europa Occidental.

Epoca moderna

1. Impactul regimului fanariot asupra evolu&iei politice #i socio-economice a 0rilor Rom,ne.
2. Impactul revolu&iei industriale asupra evolu&iei lumii moderne.
3. Revolu&iile de la 1848-1849 'n 0rile Rom,ne: general #i specific
4. Formarea statelor na&ionale moderne: general #i particular.
5. *Rivalit&ile ruso austro otomane 'n epoca modern #i consecin&ele lor pentru Principatele
Rom,ne.
6. Rivalitatea marilor puteri 'n contextul rela&iilor interna&ionale (1870-1914).
7. Basarabia de la autonomie la gubernie ruseasc (1812-1873).

Epoca contemporan'

1. Sistemul Versailles Washington factor determinant 'n declan#area celui de-al doilea rzboi
mondial.
2. *Evolu&ia regimurilor totalitare 'n perioada interbelic: studiu comparativ.
3. Basarabia 'n perioada interbelic: progrese #i limite.
4. *Activitatea partidelor politice 'n Rom,nia (1918-1938).
5. Integrarea european: realizri, probleme #i perspective.
6. Problemele globale ale umanit&ii test de maturitate al comunitii internaionale.
SURSE ISTORICE
Imperiul lui Carol cel mare s-a fr'mi&at definitiv 'ntr-o serie de state independente: Fran&a,
Germania, Italia #i Burgundia. Ele erau 'ns state numai cu numele. *n secolele IX-XI, pe 'ntreg
teritoriul Europei apusene a dominat fr'mi&area politic. Ierarhia feudal, care s-a instaurat 'n aceast
perioad, a consfin&it #i consolidate situa&ia existent. Dispun'nd de dreptul de a judeca #i administra,
de a aduna dri #i a bate moned, av'nd #i o for& armat, fiecare senior mai puternic se considera un
suveran independent, putea s se rzboiasc cu cine dorea (chiar #i cu suzeranul su), putea 'ncheia
tratate de pace #i alian&e cu cine voia. Puternica fr'mi&are feudal #i numeroase grani&e mrunte, acre
'mpr&eau Europa, #tergeau hotarele dintre marile state.
(Istoria diploma#iei)

Aceast ruptur s-a vzut mai ales 'n 'ncoronarea lui Carol cel Mare ca 'mprat roman(800).
Constituirea lumii romane 'n dou pr&i deosebite administrativ #i politic prin crearea unei capitale noi
'n rsrit, de ctre Constantin cel Mare la anul 330, a dus la mari consecin&e politice, culturale #i
sociale. Existen&a a dou imperii cre#tine, unul grec oriental #i altul german - occidental, le punea 'n
opozi&ie pe chestiunea legimit&ii titlului de imperiu roman, revendicat de fiecare din ele 'mpotriva
celuilalt. Mai ru, cele dou imperiiromane deosebite na&ional '#i disputau nu numai titlul ci #i
teritorii #i drepturi. (). Misiunea cre#tin a devenit astfel o chestiune politic #i motiv de discordie #i
de fric&iuni cu consecin&e imediate grave
(ptt:// www.crestinortodox.ro/diverse/marea-cchisma-de-la-1054-96495.html )

La origine ideii de cruciad stau mai mul&i factori, dintre care putem sublinia 'n primul r'nd
tradi&ia pelerinajului la Ierusalim, centrul lumii spirituale a cre#tinilor. Greut&ile #i prejudiile drumului
transform cltoria la Locurile Sfinte 'ntr-o pocin&, care poate aduce omului medieval iertarea de
pcate. Pe de alt parte, cuceririle islamice 'nsufle&ite de spiritul djihadului, rzboiul sf'nt musulman,
creeaz reac&ii de rspuns 'n lumea cre#tin #i contribuie la formarea idei legitimit&ii rzboiului
'mpotriva necredincio#ilor. Ideia de cruciad se na#te din 'nt'lnirea acestor dou tradi&ii
(J. Le Goff, Evul mediu i naterea Europei)

Dincolo de achizi&iile teritoriale de moment, cruciada a avut consecin&e mai ales pe plan
economic #i cultural(). Modul de via& al nobililor se transform 'n urma contactului cu luxul
orientului, &ranilor li se cere mai mult pentru a se putea finan&a asemenea expedi&ii, comer&ul se
dezvolt prin deschiderea de noi drumuri. Cruciada s-a transformat 'ntr-un instrument la dispozi&ia
papalit&ii, care a folosit-o 'n lupta 'mpotriva ereticilor #i a adversarilor politici. Cruciadele , #i 'n
special a IV-a, au contribuit la definitiva 'ndeprtare dintre Occident #i Bizan&, care va rsturna, pentru
totdeauna, resentimentele 'mpotriva latinilor #i care va refuza unirea religioas cu Roma chiar 'n
condi&iile 'n care turcii se aflau sub zidurile Constantinopolului.
(O. Dr$mba, Istoria culturii i civiliza#iei, vol. II)

Mehmed al II-lea a fost mai 'nt'i un rzboinic, care a mrit considerabil #i a 'ntrit armata
terestr, pe care au dotat-o cu o artilerie eficient: la moartea sa, el lsa 'n urm o putere, care fcea
Europa s tremure. *ns el na a neglijat organizarea imperiului.. prima sa grij a fost s '#i asigure
autoritatea personal.*n ceea ce prive#te organizarea imperiului, Mehmed al III-lea a dorit s fac
din Istanbul o capital puternic a construirii, dar #i prin deplasarea popula&iilor, ceea ce a dus la
'mpotriviri Voin&a de a consolida imperiul #i influen&a capitalei l-au determinat pe Mehmed al II-lea
s organizeze confesiunile nemusulmane 'ntr-un mod centralizat, dominat de o patriarhie aflat la
Istanbul chiar de la cucerirea Constantinopolului Ocupa&ia cea mai important rm'ne rzboiul O
alt msur economic cu consecin&e politice importante, reforma financiar
La moartea sa, 'n 1481, Mehmed al II-lea lsa, deci un imperiu mai mare #i mai puternic dec't oric'nd,
lsa 'ns o armat obosit, un popor epuizat #i nemul&umit, o elit iritat #i fr'mi&at.
(Robert Mantran, Istoria Imperiului otoman)
Pg'nul 'mprat al turcilor '#i puse 'n g'nd s-#i rzbune #i s vie, 'n luna mai, cu capul su #i
cu toat puterea sa 'mpotriva noastr #i s supuie &ara noastr, care e poarta cre#tint&ii #i pe care
Dumnezeu a ferit-o p'n acum. Dar dac aceast poart, care e &ara noastr, va fi pierdut
Dumnezeu s ne fereasc de a#a ceva atunci toat cre#tintatea va fi 'n mare pericol.De aceea, ne
rugm de domniile voastre s ne trimete&i pe cpitanii vo#tri 'mpotriva du#manilor cre#tint&ii, p'n
mai este vreme, fiindc turcul are acum mul&i potrivnici #i din toate pr&ile are de lucru cu oameni
ce-i stau 'mpotriv cu sabia 'n m'n.Dat 'n Suceava, 'n ziua de sf'ntul Pavel, luna ianuarie 25, 'n
anul Domnului 1475. .tefan voievod, domn al 0rii Moldovei.
Din Apelul lui +tefan cel Mare c'tre principii Europei

Deci s #ti&i c ne-am btut cu turcul, 'nainte cu vreo trei sptm'ni 'n &ara noastr la
Clugreni, 'n care btlie bunul Dumnezeu ne-a ajutat nou cre#tinilor 'n chip minunat Eu
fire#te, cu toate c doresc peste msur s m npustesc iar#i asupra du#manului, socotesc totu#i c
trebuie a#teptat ajutorul celorlal&i cre#tini. Iar#i #i iar#i v rugm struitor s v 'ndura&i de
treburile cre#tine#ti #i s stinge&i focul care arde pcatele vecinului 'nainte ca el s v ajung pe voi.
Din Adresarea lui Mihai Viteazul c'tre castelanul Lvovului

Pentru o perioad mai scurt sau mai lung de timp, otomanii au 'ncasat sume de bani de la
majoritatea statelor cre#tine din centrul #i sud-estul Europei. De regul, acest tribut era consemnat 'n
tratatele de pace, 'ncheiate 'n urma unor rzboaie relativ victorioase ale otomanilor. Obliga&ia
fundamental a voievozilor rom,nifa& de poart, era plata la timp a tributului. ()
Semnifica&iile tributului pltit Por&ii de ctre 0rile Rom,ne au depins direct de raporturile de for&e,
ele schimb'ndu-se ctre mijlocul secolului XVI-lea, odat cu 'ntrirea controlului otoman la nord de
Dunre. O invariabil rm,ne, 'ns:tributul achitat 'nsemna, at't pentru otomani, c't #i pentru cre#tini,
instaurarea strii de pace()fie ea temporar sau permanent.
(V. Panainte, Pace, r'zboi i comer# $n islam. -'rile Rom*ne i dreptul otoman al popoarelor,
secolele XV-XVII)

Marile descoperiri geografice din secolul al XV-lea #i din prima jumtate a secolului al XVI-lea
au fost posibile nu numai datorit progresului considerabil 'n economie, 'n arta #i tehnica naviga&iei #i
'n concep&ia despre lume a omului medieval. Ele au fost pregtite 'n secolele premergtoare de
'nainta#ii anonimi sau celebri, 'ntr-o epoc 'n care a avut loc o sensibil muta&ie a
frontierelorContactele violente, apoi pa#nice, au pus fa& 'n fa& Occidentul #i Orientul. Schimbrile
de bunuri #i apoi de idei se realizau la 'nceput lent, apoi mai accentuat. Explozia scandinav, Islamul
'n expansiune, cruciadele, cltorii #i misionari au lrgit orizontul, cuno#tin&ele Occidentului despre
lumea necunoscut #i au stimulat scuturarea de orizonturi noi.
(S. Goldenberg, S. Belu, Epoca marilor descoperiri geografice)

Regele face tot ce poate pentru a arta c nu e dominat 'n nici un fel de mini#tri [...]. Regele,
av,nd o memorie extraordinar #i dorind ca orice lucru, de orice natur, s-i fie raportat, mini#trii
vin 'ntotdeauna la Consiliu tremur,nd [...]. *n public, regele e plin de gravitate #i cu totul diferit de
cel care este 'n particular,pe scurt, #tie bine s fac pe regele 'n toate. Printre altele, el a distrus #efii
#i partidele, a abolit folosirea oricror recomandri [...] el nu are intermediari; dac se vrea ceva,
trebuie s i se adreseze direct lui #i nu altora. El ascult pe toat lumea, prime#te memorii #i
rspunde mereu cu gra&ie #i maiestate: Voi vedea!, #i fiecare se retrage satisfcut. Tot timpul face
ceva, trece trupele 'n revist, face solda&ii s defileze, ridic fortifica&ii, rscole#te pm,ntul; el
'ncurajeaz naviga&ia #i, prin ac&iunile sale, &ine 'n continu alert pe prieteni #i pe du#mani #i toat
Europa."
Primi Visconti, Memorii de la curtea lui Ludovic al XIV-lea

Pm,nturile principatului Moldovei, dup vechea hotrnicie moldoveneasc, asupra crora
domnul va avea drept de stp'nire sunt cele cuprinse 'ntre r'ul Nistru, Cameni&a, Bender, cu tot
&inutul Bugeacului, Dunrea, grani&ele 0rii Muntene#ti #i ale Transilvaniei #i marginile Poloniei,
dup delimitrile fcute de acele &ri...
13. *n caz de c,ndva sar face pace 'ntre 'mpr&ia noastr #i sultanul turcesc principatul Moldovei
s nu fie lipsit niciodat de aprarea #i protec&ia Mriei Noastre &arului...
16. Fgduim c noi #i urma#ii Mriei Noastre &arului vom fi datori s pzim cu sfin&enie aceste
articole, s le 'ntrim 'n chip neclintit #i s le pzim pe vecie.
Din Tratatul $ncheiat $ntre D. Cantemir, domn al -'rii Moldovei, i Petru I, $mp'rat al Rusiei.

Ruptura definitiv dintre coloniile americane #i metropol s-a produs 'n momentul 'n care
Parlamentul londonez a introdus noi taxe #i restric&ii comerciale, 'n ciuda opozi&iei coloniilor.
Decizia fatal a fost luat 'n 1773, c,nd coloni#tilor li se cere s cumpere ceai numai de la
Compania Indiilor Orientale #i s plteasc o mic tax direct asupra v,nzrilor de ceai 'n America.
A#a s-a ajuns la Partida de ceai de la Boston din 16 decembrie 1773, c,nd un grup de oameni
deghiza&i 'n indieni au aruncat 'n apele oceanului 'ncrctura de ceai de pe trei vase engleze#ti.
Despre Partida de ceai de la Boston.

I. Oamenii se nasc #i rm,n liberi #i egali 'n drepturi (...).
II. Scopul oricrei asocia&ii politice este conservarea drepturilor naturale #i imprescriptibile ale
omului; aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea #i rezisten&a la opresiune.
III. Na&iunea este sursa esen&ial a principiului oricrei suveranit&i; nici o grupare, nici un individ
nu pot exercita vre-o autoritate care s nu emane de la ea (). Legea este expresia voin&ei generale.
XI. Comunicarea liber a g,ndurilor #i a opiniilor lor este unul din drepturile cele mai de pre& ale
omului (). Din Declara#ia Drepturilor Omului i ale Cet'#eanului.

Art. 16. 1. S se acorde ...tuturor locuitorilor acestor principate amnistierea total (...).
3. S fie 'napoiate mnstirilor # diferitor persoane pm,nturile # stp,nirile, care acum sunt numite
raiale (...).
4. S nu se cear de la ei nici o contribu&ie sau plat pentru 'ntreaga perioad de rzboi (...) #i pentru
doi ani de acum 'nainte (...).
6. S li se permit domnitorilor acestor dou principate s aib fiecare din partea sa un 'mputernicit
pentru chestiunile cre#tinilor de rit grecesc (...) #i vor fi trata&i cu bunvoin& de Sublima Poart.
(...). Din Tratatul de la Kuciuk - Kainargi, 1774

,,*n secolul al XIX-lea, Regatul Unit devenea Imperiul Britanic, iar Regina Victoria '#i aduga
'n titlurile regale #i onoarea de *mprteas. Rolul suveranei 'n conducerea statului era pregnant,
at,t pe plan intern, c,t #i pe plan extern. Iar preocuprile acesteia de a-#i consolida constant statutul
au propulsat-o pe Victoria ca o figur central 'n Europa. Este cazul situaiei din Europa secolului
al XIX-lea, c,nd, prin intermediul alian&elor matrimoniale, exista c,te un reprezentant al Casei
britanice 'n majoritatea Caselor domnitoare de pe continent. Fiii #i fiicele Reginei Victoria #i ai
Prin&ului Albert erau pioni de referin&, direct sau indirect, 'n circuitul diplomatic European.
Ion Bulei, Gabriel Badea-Pun, Monarhi europeni. Marile modele (1948-1914)

De#i mult #tirbit, autonomia 0rilor Rom,ne s-a pstrat #i 'n epoca fanariot. Oastea 0rilor
Rom,ne, restr,ns ca numr #i 'n unele perioade practic desfiin&at - redus la garda domneasc #i la
mici unit&i, care s asigure ordinea intern, n-a intrat 'n structurile militare ale Imperiului otoman.
Cele dou &ri #i-au pstrat organizarea lor intern.
( Academician .tefan .tefnescu, Istoria rom*nilor $n sec. al XVIII-lea)

Schimbrile care se produceau 'n regimul propriet&ii, ca #i 'n sistemul de organizare statal #i
administrativ au determinat cre#terea preocuprii pentru 'ntocmirea #i editarea unor coduri de legi:
Pravilniceasca condic din 1780 #i Legiuirea Caragea (1818) 'n 0ara Rom,neasc, Sobornicescul
hrisov din 1785 al lui Alexandru C. Mavrocordat #i Codul Calimachi (1816-1817) 'n Moldova au
'nsemnat pa#i importan&i pe cale modernizrii legiuirilor, a tendin&ei de separare a justi&iei de
administra&ie.
( Academician .tefan .tefnescu, Istoria rom*nilor $n sec. al XVIII-lea)

.,, Orice francez se va bucura de drepturi civile; strinul se va bucura de aceleai drepturi civile
(...). Nimeni nu 'i poate 'nstrina libertatea personal; nu exist cstorie atunci c'nd nu exist
consim!m'nt (...). Fiecare este rspunztor de prejudiciul pe care l-a provocat (...) Proprietatea este
dreptul de a beneficia i de a dispune de lucruri 'n mod absolut; nimeni nu poate fi constr'ns s - i
cedeze proprietatea (...). Copilul, de orice v'rst, datoreaz cinste i respect tatlui i mamei sale
(...). Napoleon, Codul Civil

Dac Imperiul lui Napoleon a desfiin&at unele cuceriri ale revolu&iei, el a conservat esen&a
revolu&iei. *n domeniul politic, economic #i, mai ales, social, Imperiul napoleonean a men&inut
mo#tenirea revolu&ionar #i a 'mpiedicat re'ntoarcerea la Vechiul Regim. Rzboaiele duse 'n timpul
Republicii au fost vzute ca eliberatoare. Ele au propagat ideile revolu&ionare #i dreptul popoarelor
de a dispune de ele 'nsele. Dar, armatele revolu&ionare, c't #i cele imperiale au fost 'nt'mpinate peste
tot cu ostilitate. Napoleon a modificat harta Europei, redesemn'nd o parte din frontiere. *n ciuda
e#ecului su militar, opera lui Napoleon '#i va pune amprenta mult timp asupra &rilor, pe care le-a
cucerit.
(Jean- Michel Lambrin, Histoire)

Articolul IV. Hotarul dintre cele dou state s fie r'ul Prut (...). Dar fiindc *nalta *mpr&ie a
cedat statului Rusiei teritoriul situat 'n st'nga Prutului, cu cet&ile existente #i cu ora#ele #i cu to&i
locuitorii lor, tocmai de aceea mijlocul r'ului Prut s fie hotar 'ntre cele dou state (...).
Articolul V. *mpr&ia Rusiei s 'napoieze #i s predea *naltei *mpr&ii Otomane pm'ntul
Moldovei de pe partea dreapt a r'ului Prut, de care s-a amintit mai 'nainte, precum #i 0ara
Rom,neasc #i Oltenia a#a cum se afl 'n prezent (...).
Din Tratatul de pace ruso-turc $ncheiat la 16/28 mai 1812, la Bucureti.

,,Cluzindu-se dup principiul c supunerea locuitorilor acestui &inut cere , cu o deosebit
pruden&, de a avea o atitudine corect #i cumptat, bazat pe legile #i obiceiurile moldovene#ti
privitoare la impozite. Hartingh, spre a-#i atinge scopurile, include 'n comitetul pentru stabilirea
impozitelor pe cei mai onorabili boieri din Basarabia.
La acest apel 'ns sa rspuns astfel : Mitropolitul Gavril nicidecum nu m pot hotr' s
particip; C. Paladi pleac la Ia#i cu treburile mo#iei; D. R#canu bolnav, (..). *n aceast situa&ie
delicat eschivarea sub diverse motive era mai cur'nd o atitudine. Ba chiar a# zice un protest tacit, o
ne'mpcare cu trista realitate.
,,Atitudinea boierilor basarabeni fa#' de impozitarea locuitorilor 1815, F. Vighel

Dup prbu#irea Imperiului napoleonian, reconfigurarea hr&ii europene a fost decis 'n cadrul
Congresului de la Vienaunde, 'ntre 1 noiembrie 1814 #i 9 iunie 1815, s-au reunit reprezentan&ii
puterilor 'nvingtoare(Austria, Rusia, Prusia #i Marea Britanie) alturi de alti 217 plenipoten&iari*
mandata&i de entit&ile suverane europene, de la Principatele italiene #i Ora#ele Libere Germane p'n
la Ordinul Cavalerilor Teutoni #i cel suveran al cavalerilor de la Malta. Principele Klemens
L.W.von Meternich, Ministrul Afacerilor Externe al guvernului austriac, cel care avea s joace un
rol de prim plan 'n negocierile privind stabilirea unui nou echilibru interna&ional, a fost amfitrionul
tuturor acestor oaspe&i.() Congresul de al Viena()a sv'r#it prin a reconfigura sistemul
interna&ional european , noua realitate geopolitic #i teritorial, fiind sintetizat 'n cele 121 de
articole ale Actului final de la Viena (9 iunie 1815).
(Diploma#ie i istorie politic', 1814-1878- Congresul de la Viena i noul echilibru european)

Art. V. principatele Moldovei #i Valahiei, pun'ndu-se, 'n urma unei capitula&ii* sub
suzeranitatea Sublimei Por&i #i Rusia garant'ndu-le prosperitatea, este de la sine 'n&eles, c ele '#i vor
pstra toate privilegiile #i imunit&ile care le-au fost acordate, fie prin capitula&iile lor, fie prin
tratatele 'ncheiate 'ntre cele dou imperii (). *n consecin& ele se vor bucura de libera exercitate a
culturii lor, de o siguran& perfect, de o administra&ie na&ional independent #i de o deplin
libertate a comer&ului:clauzele adi&ionale stipula&iilor de mai 'nainte, considerate necesare pentru a
asigura acestor dou provincii posibilitatea de a se bucura de drepturile lor, sunt consemnate 'n actul
separat anexat, care este #i av fi socotit ca fc'nd parte integrant din prezentul tratat.
(Tratatul de al Adrianopol, 1829 )

,(...) Eroismul poporului parizian a rsturnat un guvern retrogradat #i oligarhic (...).
S'ngele poporului a curs ca #i 'n iulie 1830, de data aceasta, 'ns, acest popor nobil nu va fi 'n#elat.
A dob'ndit un guvern na&ional #i popular care aprob drepturile #i voin&a de progres ale acestui
popor mare #i nobil (...). Guvernul provizoriu vrea republica 'n func&ie de aprobarea poporului #i va
consulta poporul fr 'nt'rziere. Dore#te unitatea na&iunii, care de acum 'nainte va cuprinde toate
clasele #i to&i cet&enii; dore#te autoguvernarea na&iunii (...). El are ca principiu libertatea, egalitatea
#i fraternitatea, iar ca deviz poporul.
(Din Proclama#iunea guvernului provizoriu francez, 24 februarie 1848)

Pe scurt poporul rom,n recapitul,nd decreteaz: 1. Independen&a sa administrativ #i
legislativ. 2. Egalitatea drepturilor politice. 3. Contribu&ie general. 4. Adunarea general compus
de reprezentan&i ai tuturor strilor societ&ii. 5. Domn responsabil, ales pe cinci ani #i cutat 'n toate
strile societ&ii (...). 8. Libertatea absolut a tiparului (...). 13. Emanciparea clca#ilor ce se fac
proprietari prin despgubire (...). 14. Dezrobirea &iganilor prin despgubire (...). 16. Instruc&ie egal
#i 'ntreag pentru tot rom,nul de am,ndou sexele. 22. Convocarea (...) unei Adunri generale (...)
care va fi datoare a face Constitu&ia &rii. ( Proclama#ia de la Islaz, iunie 1848)

,,Art. XXII. Principatele Muntenia #i Moldova vor continua s se bucure, sub suzeranitatea Por&ii
#i garan&ia puterilor contractante, de privilegiile #i de imunit&ile pe care le au (...).
Art. XXIV. Majestatea sa sultanul promite s convoace imediat, 'n fiecare dintre cele dou
provincii, un divan ad-hoc, alctuit 'n a#a fel 'nc't s constituie reprezentarea cea mai exact a
intereselor tuturor claselor societ&ii. Aceste divanuri vor fi chemate s exprime dorin&ele
popula&iilor referitoare la organizarea definitiv a principatelor.
Tratatul de la Paris, 1856

,,Lu'nd in vedere c dorin&a cea mai mare (...), aceea care 'mplinit va face fericirea
genera&iilor viitoare, este Unirea Principatelor intr-un singur stat, o unire fireasc (...), pentru c 'n
Moldova #i 'n Valahia suntem acela#i popor, omogen, identic ca niciun altul, pentru c avem acela#i
'nceput, acela#i nume, aceea#i limb, aceea#i religie, aceea#i istorie, aceea#i civiliza&iune, acelea#i
institu&ii, acelea#i legi #i obiceiuri (...). Adunarea ad-hoc a Moldovei (...) declar c cele mai mari #i
mai generale #i mai na&ionale dorin&e ale &rii sunt:
I. Respectarea drepturilor Principatelor #i 'ndeosebi a autonomiei lor (...).
II. Unirea Principatelor intr-un singur stat sub numele de Romania.
III. Prin& strin cu mo#tenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei.
Rezolu#ia Adun'rii ad-hoc a Moldovei, 1857

() Rzboiul din Crimeea a produs 'n Rusia o impresie enorm. E#ecul suferit pe c'mpul de
lupt se prezenta totodat #i ca o dovad a strii economice #i social politice a statului rusesc
(...). Ura european fa& de Rusia a 'nceput s fie explicat de ru#i prin politica extern #i intern
gre#it a guvernelor ruse (...). Critica acestei situa&ii bazat pe o nou apreciere a valorilor sociale #i
politice, duce la o rsp'ndire general a spiritului de reforme.
Al. Boldur despre necesitatea reformelor
1. .erbia () se lichideaz pentru totdeauna ().
2. *n baza prezentului statut #i a legilor generale &ranilor elibera&i li se acord drepturile locuitorilor
liberi, at't cele personale c't #i cele patrimoniale ().
Manifestul #arului Alexandru II din 19 februarie 1861

Dezmembrarea Uniunii federale , p'n mai ieri o simpl amenin&are, a devenit astzi o tentativ
formidabil. Eu sus&in c, 'n spiritul legii universale #i al con#tiin&ei, Uniunea statelor noastre este
perpetu. Perpetuitatea ei este implicat, chiar dac nu este exprimat, 'n legea fundamental a
tuturor guvernelor na&ionale (...).
Uniunea este mult mai veche dec't constitu&ia. Ea s-a format , 'n fapt, prin articolele de asociere
din 1774. A fost dezvoltat #i continuat de Declara&ia de independen& din 1776. A fost dezvoltat
mai departe prin jurm'ntul #i angajamentul explicit al tuturor celor treisprezece state, cuprinse 'n
articolele Confedera&iei din 1778, 'n sensul c ea trebuie s fie ve#nic. *n fine, 'n 1787, unul din
scopurile declarate ale promulgrii #i statornicirii constitu&iei a fost acela de a forma o uniune mai
deplin().
Cet&eni, *n m'inele voastre , nemul&umi&ii mei concet&eni, #i nu 'ntr-ale mele, se afl teribila
problem a rzboiului civil.
Guvernul n-au va ataca. Nu ve&i avea rzboi, dac nu ve&i fi agresori.
Voi n-a&i de pus jurm'ntul de a distruge statul, 'n vreme ce eu am depus jurm'ntul cel mai solemn
de a-l men&ine, de a-l proteja #i de a-l apra.
De#i pm'nturile au 'ntins la maximum coarda afec&iunii noastre reciproce, ele nu trebuie s o
rup. (Din Discursul inaugural al preedintelui SUA , A. Lincoln, 4 martie 1861)

,,Germania urmre#te cu aten&ie nu liberalismul Prusiei, ci puterea sa; Bavaria, Wurtemberg #i
Baden n-au dec,t s arate 'nclina&ii 'n sens liberal, pentru acest lucru nimeni nu le va atribui rolul
Prusiei; Prusia trebuie s-#i 'ntreasc puterea #i s o &in pregtit pentru acel moment favorabil pe
care de mai multe ori l-a pierdut; problemele mari ale epocii nu se mai decid prin cuv'ntri #i
hotr,ri majoritare-aceasta a fost marea gre#eal din anii 1848-1849 - ci prin fier #i s,nge.
Otto von Bismarck-despre unificarea Germaniei

Art. 43. *naltele pr&i contractante recunosc independen&a Rom,niei ().
Art. 45.Principatul Rom,niei retrocedeaz m.s. 'mpratului Rusiei por&iunea teritoriului
Basarabiei despr&it de Rusia 'n urma tratatului de la Paris din 1856 ().
Art. 46. Insulele form,nd Delta Dunrii, precum #i Insula .erpilor, sangeacul Tulcei,
cuprinz,nd districtele Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, Macin, Babadag, H,r#ova,
Kiustange, Constan&a, Medgidia sunt 'ntrupate cu Rom,nia. Principatul mai prime#te afar de
aceasta &inutul situat la sudul Dobrogei p,n la o linie care plec,nd de la rsrit de Silistra rspunde
'n Marea Neagr, la miaz-zi de Mangalia.
Tratatul de la Berlin, 1878

,,Maiest&ile Lor (...) au czut de acord s 'ncheie un tratat, care, prin natura sa exclusiv
conservatoare #i defensiv, nu urmre#te dec,t s le 'narmeze 'mpotriva pericolelor ce ar amenin&a
pacea #i lini#tea Europei (...).
Art. I. *naltele pr&i contractante '#i fgduiesc reciproc pace #i prietenie precum #i ab&inerea de la
orice alian& (...) care ar fi 'ndreptat 'mpotriva uneia din ele. Ele se oblig s 'ntre&in un schimb de
preri asupra problemelor politice care s-ar putea ivi, promi&indu - #i sprijin reciproc, cu luarea 'n
considerare a intereselor proprii (....). Tratatul Triplei Alian#e din 1882

,, Art.1. *naltele pr&i contractante '#i fgduiesc, promit pace #i prietenie #i nu vor intra 'n nici o
alian& sau angajament 'ndreptat 'mpotriva unuia din statele lor. Ele se angajeaz s urmeze o
politic amical (...).
Art. 2. Dac Rom,nia, fr nici o provocare din partea ei, s-ar 'nt,mpla s fie atacat,
Austro Ungaria trebuie si dea 'n timp util ajutor #i asisten& 'mpotriva agresorului (...).
Tratatul de alian#' dintre Rom*nia i Tripla Alian#', 1883.

Fran&a #i Rusia 'nsufle&ite de dorin&a comuna de a pstra pacea, #i neav,nd alt scop dec,t de a
face fa& nevoilor unui rzboi de aprare, provocat de atacul Triplei Alian&e 'mpotriva uneia sau
alteia dintre ele, au czut de acord asupra urmtoarelor:
1.Dac Fran&a este atacat de Germania sau de Italia sus&inut de Germania, Rusia trebuie s-#i
angajeze toate for&ele disponibile pentru a ataca Germania.
2.Dac Rusia este atacat de Germania sau de Austria sus&inut de Germania, Fran&a trebuie s-#i
angajeze toate for&ele disponibile pentru a 'nfrunta Germania. For&ele trebuie angajate 'n 'ntregime,
cu toat viteza pentru a obliga Germania s lupte 'n acela#i timp #i 'n Est #i 'n Vest.
Din Conven#ia militar' franco-rus', 1892.

() *n numele poporului Basarabiei, Sfatul 0rii declar: Republica Democratic
Moldoveneasc (Basarabia), 'n hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagr #i vechile grani&e cu
Austria, rupt de Rusia acum o sut #i mai bine de ani din trupul vechii Moldave, 'n puterea
dreptului istoric #i dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure s-#i hotrasc
soarta lor, de azi 'nainte #i pentru totdeauna, se une#te cu Mama sa Rom,nia.
(Din Declara#ia de unire a Basarabiei cu Rom*nia, 27 martie 1918)

Regimul democra&iei liberale (...) presupune participarea cet&enilor la via&a public #i (...)
garan&ia tuturor formelor de libertate. (...) Regimul democra&iei liberale este, 'n primul r,nd, un
regim democratic, ceea ce 'nseamn c cet&enii particip, direct sau indirect, la putere. Cea mai
bun expresie a acestei democra&ii pare s fie votul universal, care permite tuturor cet&enilor adul&i
s-#i desemneze reprezentan&ii. (...)
Dar acest tip de democra&ie se vrea #i liberal, pentru c ea are drept scop men&inerea #i
aprarea libert&ilor individuale (...). Libert&ile politice [vizeaz] libertatea presei, a 'ntrunirilor,
libertatea de con#tiin&, dreptul de a-#i exprima 'n libertate opiniile, siguran&a de a nu fi arestat fr
motiv (...). Libertatea economic e fondat pe ideea c economia se supune unor legi naturale #i c
statul nu trebuie s le perturbe pe acestea, prin interven&ii care ar risca s le denatureze
func&ionarea.
(P.Milza, S.Berstein, Istoria secolului XX)

Trei mari caracteristici ale regimului [totalitar] se 'nf&i#eaz privirii oricui caut s-l analizeze:
1) el se reclam de la o ideologie;
2) se folose#te de teroare pentru a orienta comportarea popula&iei;
3) regula general de via& este (...) domnia nelimitat a voin&ei de putere.
A men&ine aceste trsturi separate 'mi pare indispensabil, nici una dintre ele neput,nd fi redus la
celelalte.
(T.Todorov, Omul dezr'd'cinat)

*nfiin&area RASSM 'n 1924 a servit dou &eluri importante 'n noua politic a Uniunii
Sovietice. In primul r,nd, noua republic facilita ptrunderea propagandei sovietice 'n regatul
Rom,niei, netezind astfel drumul revolu&iei socialiste rom,ne#ti. In al doilea r'nd, a men&inut
problema Basarabiei 'n centrul politicii interna&ionale - ca un spin 'n coasta diploma&ilor rom,ni la
Liga Na&iunilor. *ns originile acestui efort de a construi o identitate moldoveneasc distinct nu
erau doar rezultatul necesit&ilor politicii externe sovietice.
Construirea unei na&iuni 'n RASSM nu a aprut doar ca rezultat al expansionismului sovietic,
ci mai mult ca rezultat al combina&iei dintre &elurile politicii externe centrale, formele de identitate
existente #i ac&iunile aflate pe agenda elitelor politice #i culturale din interiorul republicii autonome
'ns#i. Arhitec&ii culturii sovietice erau perfect con#tien&i de importan&a politic a ceea ce avea s
primeasc numele de moldovenizare", dar ei nu erau doar simpli executan&i ai politicii sovietice
elaborate la centru. Disputele profesionale dintre lingvi#ti #i istorici precum #i credin&a autentic a
multora c ajut la eliberarea moldovenilor de opresiunea regimului burghezo-mo#ieresc de la
Bucure#ti au jucat un rol important 'n ideologia diferen&elor na&ionale din anii 1920.
(King Charles. Moldovenii, p.62.)

Pe malul st'ng al Nistrului, de la Kamene& - Podolsk #i p'n la Marea Neagr locuie#te o
popula&ie de 7000 000 de rom,ni-moldoveni bl'nzi #i umili&i Moldovenii au ocupat aceste locuri
'nc de pe vremurile expansiunii romanilor de la mun&i spre rsrit #i a desclecatului Moldovei 'n
veacul al XIV-lea.
Vicisitudinile istoriei au vrut ca acum 14 ani ace#ti rom,ni s fie 'ngloba&i 'n Uniunea
SovieticSovietele urmresc metodic distrugerea religiei, obiceiurilor #i a familiei moldovenilor.
Li se confisc produsul muncii lor, li se sechestreaz averea, oric't de mic ar fi ea, #i 'i silesc cu
for&a s se 'nscrie 'n gospodriile colective colhozuri, unde ei s'nt sorti&i unei existen&e de sclavi
De al o vreme guvernul comunist al republicii a dispus ca moldovenii s fie deporta&i treptat 'n
Siberia #i 'n regiunea Arhanghelsk din nordul Rusiei, unde nu-i a#teapt dec't moartea. Aceasta nu
este dec't aducerea la 'ndeplinire a planului infernal sovietic de a extermina completamente aceast
popula&ie neadaptabil comunismului.
(Memoriul rom*nilor transnistreni $naintat Ligii Na#iunilor, martie 1932)

,,Reforma agrar s-a aplicat 'n Basarabia, astfel c azi to&i 'mproprietri&ii '#i #tiu loturile precis #i
caut s le plteasc pentru ca proprietatea s fie #i mai efectiv. Din cele 4480 mo#ii expropriate 'n
suprafa&a de 1.899.539 ha s-au trecut 'n stp'nirea &ranilor 1.043.062 la 357016 lota#i. Lotul tip este
cel de 6 ha, iar unde popula&ia a fost deas el a fost mic#orat. Numrul vitelor este 'n cre#tere
progresiv. ()
(.mpropriet'rirea #'ranilor, Adev'rul, 23 aprilie 1925)

Art. 33. Toate puterile statului eman de la na&iune, care nu le poate exercita dec,t numai prin
delega&iune #i dup principiile #i regulile a#ezate 'n Constitu&iunea de fa&. Art. 34. Puterea
legislativ se exercit colectiv de ctre rege #i reprezenta&iunea na&ional. Reprezenta&iunea
na&ional se 'mparte 'n dou adunri: Senatul #i Adunarea Deputa&ilor. Orice lege cere 'nvoirea a
c,tor trei ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supus sanc&iunii regale dec,t dup ce
se va fi discutat #i votat liber de majoritatea ambelor adunri.
(Extras din Constitu#ia rom*n' adoptat' $n anul 1923)

Art. 30. Regele este capul statului. Art. 31. Puterea legislativ se exercit de rege prin
reprezenta&iunea na&ional, care se 'mparte 'n dou adunri: Senatul #i Adunarea Deputa&ilor. Regele
sanc&ioneaz #i promulg legile (...)
Regele poate refuza sanc&iunea (...) Ini&iativa legilor este dat regelui. Fiecare din cele dou
adunri poate propune din ini&iativ proprie numai legi 'n interesul ob#tesc al statului.
(Constitu#ia rom*n' publicat' $n Monitorul Oficial, 27 februarie 1938)

Nicolae Titulescu s-a afirmat ca mare orator 'n prima jumtate a secolului al XX-lea #i s-
a impus 'n chip deosebit ca diplomat de talie interna&ional. S-au 'nt'mplat cazuri, cum a fost acela
din Camera Comunelor din 1937, c'nd parlamentul englez - vrji&i de elocven&a diplomatului rom,n
au cerut lui N. Titulescu s repete discursul 'n limba englez. A fost un politician al pcii, milit'nd
'n favoarea bunelor rela&ii cu vecinii. El a optat restabilirea rela&iilor cu Uniunea Sovietic, dar
protej'nd grani&ele Rom,niei. De asemenea, a lansat ideea unei Europe unite, introduc'nd sintagma
spiritualizarea frontierelor, potrivit creia o abordare transfrontalier a valorilor cultural-spirituale
poate desfiin&a imaginar grani&ele dintre state, iar popoarele &rilor vecine devin mai unite. Datorit
talentului su diplomatic de excep&ie, c't #i a contribu&iei sale la cauza pcii 'n Europa, Titulescu a
fost supranumit ministru al Europei, rm'n'nd un simbol al Rom,niei 'n Europa.
(romania-on-line.net)

() Criza din 1929-1933 a orientat societatea spre alte modele economice dec,t cel liberal, c
dup prerea multor speciali#ti, criza economic a fost de conjunctur 'n apusul Europei, acolo unde
societatea a 'nregistrat progrese evidente, #i de repercusiune 'n estul #i sud-estul Europei, zone 'n
care procesul respectiv s-a aflat pe alte coordonate. Prin aceasta s-a produs o muta&ie decisiv 'n
istoria omenirii. Dac omenirea a scpat p,n astzi de repetarea crizei de tip 1929-1933, meritul
revine, fr 'ndoial, func&iei noi pe care statul o 'ndepline#te, responsabil principal al bunului mers
al ma#inii economice.
() trebuie subliniat c urmrile politice ale crizei din 1929-1933 au fost mai puternice #i mai
nefaste pentru omenire dec,t consecin&ele ei economice. Impactul crizei cu politica a fost deosebit
de dur 'n Occident #i Europa central. *n Germania ea a dus la dictatura nazist, 'n Fran&a #i Anglia
a dus la dezagregarea executivului #i instabilitate ministerial (Paris) #i la un reflux electoral 'n
favoarea conservatorilor (Londra). Temerile politice au 'mpiedicat cooperarea economic, esen&ial
'n redresarea #i restaurarea 'ncrederii. Preocuprile pentru 'ndeprtarea dificult&ilor materiale #i
financiare au distras aten&ia oamenilor de stat de la pericolele politice iminente - revizionismul #i
revan#ismul - #i au izolat na&iunile, prejudiciind speran&a de securitate.
(Constantin Hlihor, Istoria secolului XX, Editura Enciclopedic, Bucure#ti, 1999)

Fiecare din cele patru puteri se angajeaz prin acest acord s fac demersurile necesare ca s-
i asigure executarea.
Art.1. Evacuarea va 'ncepe la 1 octombrie.
Art. 2. Regatul Unit, Fran&a,#i Italia convin c evacuarea teritoriului 'n cauz va trebui s fie
terminat la 10 octombrie.
Art. 3 Condi&iile acestei evacuri vor fi stabilite, 'n ce prive#te amnuntele, de o comisie
interna&ional, compus din reprezentan&i ai Germaniei, Regatului Unit, Fran&ei, Italiei #i ai
Cehoslovaciei.
Art. 4 Ocuparea progresiv de ctre trupele Reich-ului a teritoriilor 'n care predomin germanii va
'ncepe la 1 octombrie.()
Art. 6 Determinarea final a frontierelor se va face de ctre Comisia interna&ional a celor patru
puteri: Germania, Regatul Unit, Fran&a #i Italia, 'n anumite cazuri excep&ionale, ea va recomanda
modificri de mic importan& la determinarea strict etnografic a zonelor Transferabile().
(Extras din Acordul de la Munchen, 29-30 septembrie 1938)

Cu ocazia semnrii Tratatului de neagresiune dintre Reich-ul german #i Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste plenipoten&iarii semnatari din partea celor dou pr&i au discutat 'n
cadrul unor convorbiri strict confiden&iale problema delimitrii sferelor lor respective de interes 'n
Europa Rsritean. Aceste convorbiri au avut urmtorul rezultat:
1. *n cazul unor transformri teritoriale #i politice ale teritoriilor apar&in,nd statelor baltice
(Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera nordic a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor
de interes at't ale Germaniei, c't #i ale URSS.
2. *n cazul unor transformri teritoriale #i politice ale teritoriilor statului polonez, sferele de interes,
at't ale Germaniei, c't #i ale U.R.S.S., vor fi delimitate aproximativ pe linia r'urilor Narew, Vistula
#i San.
3. *n privin&a Europei Sud - Estice, partea sovietic subliniaz interesul pe care-l manifest pentru
Basarabia. Partea german '#i declar totalul dezinteres politic fa& de aceste teritorii.
4. Acest protocol va fi considerat de ambele pr&i ca strict secret.
(Protocol adi#ional secret al Pactului de neagresiune dintre Germania i Uniunea Sovietic',
23 august 1939)

*n anul 1918, Rom,nia, folosindu-se de slbiciunea militar a Rusiei, a desfcut de la Uniunea
Sovietic (Rusia), o parte din teritoriul ei Basarabia, clc'nd prin aceasta unitatea secular a
Basarabiei, populat 'n principal de ucraineni, cu Republica Sovietic Ucrainean. ()
Acum, c'nd slbiciunea militar a U.R.S.S. &ine de domeniul trecutului, iar situa&ia interna&ional
care s-a creat cere rezolvarea rapid a chestiunilor din trecut pentru a pune 'n fine bazele unei pci
solide 'ntre &ri, U.R.S.S. consider necesar #i oportun ca 'n interesele restabilirii adevrului s
procedeze 'mpreun cu Rom,nia la rezolvarea imediat a chestiunii 'napoierii Basarabiei Uniunii
Sovietice.
Guvernul Sovietic consider c chestiunea 'ntoarcerii Basarabiei este legat 'n mod organic de
chestiunea transmiterii ctre U.R.S.S. a acelei pr&i a Bucovinei, a crei popula&ie este legat 'n
marea sa majoritate de Ucraina Sovietic.() Un astfel de act ar fi cu at't mai just, cu c't
transmiterea pr&ii de nord a Bucovinei ctre U.R.S.S ar reprezenta, este drept c numai 'ntr-o
msur ne'nsemnat, un mijloc de despgubire a acelei pierderi care a fost pricinuit U.R.S.S. #i
popula&iei Basarabiei prin domina&ia de 22 de ani a Rom,niei 'n Basarabia.
Guvernul U.R.S.S. propune guvernului regal al Rom,niei:
1. S 'napoieze cu orice pre& Uniunii Sovietice Basarabia;
2. S transmit Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei, cu frontierele potrivit cu harta
alturat.
Guvernul sovietic '#i exprim speran&a c guvernul rom,n va primi propunerile de fa& ale U.R.S.S.
#i c aceasta va da posibilitatea de a se rezolvare cale pa#nic conflictul prelungit dintre U.R.S.S. #i
Rom,nia.
(Nota ultimativ' a Guvernului Sovietic adresat' guvernului Rom*n, 26 iunie 1940)

13. Influen&a sovietic a avut o 'nsemntate hotr'toare at't la nivelul politicii interne c't #i
externe. Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, RDG, Ungaria, Polonia #i Rom,nia au adoptat politica
economic sovietic a promovrii rapide a industriei grele #i colectivizrii agriculturii. Aceasta, ca 'n
Uniunea Sovietic, trebuie s se fac prin intermediul unor serii de planuri economice elaborate #i
administrate de centru. De aceia, noile &ri socialiste #i-au modificat aparatul de stat pentru a face loc
numrului mare de ministere de natur economic existente 'n sistemul sovietic. Dar modelul Sovietic
s-a aplicat #i 'n zonele din afara economiei. Armatele #i-au fcut apari&ii 'n uniforme croite dup cele
ale Armatei Ro#ii, cultura a devenit subordonat necesit&ilor politice. Creativitatea ls'nd locul
realismului socialist; sistemul juridic a fost remodelat dup principiile sovietice; 'nv&m'ntul s-a
restructurat; p'n #i moda trebuia s maimu&reasc estul proletar, nu saloanele elegante de la Paris,
Londra sau New York.
(Crampton R. J., Europa R's'ritean' $n secolul al XX-lea... i dup'.)

Scopurile Organiza&iei Na&iunilor Unite sunt urmtoarele:
1. S men&in pacea #i securitatea interna&ional #i, 'n acest scop, s ia msuri colective eficace pentru
prevenirea #i 'nlturarea amenin&rilor 'mpotriva pcii #i pentru reprimarea oricror acte de agresiune
sau altor violri ale pcii #i s 'nfptuiasc, prin mijloace pa#nice #i 'n conformitate cu principiile
justi&iei #i dreptului interna&ional, aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau situa&iilor cu caracter
interna&ional care ar duce la o violare a pcii.
2. S dezvolte rela&ii prietene#ti 'ntre na&iuni, 'ntemeiate pe respectarea principiului egalit&ii 'n
drepturi a popoarelor #i dreptului lor de a dispune de ele 'nsele, #i s ia orice alte msuri potrivite
pentru consolidarea pcii mondiale.
3. S realizeze cooperarea interna&ional, rezolv,nd problemele interna&ionale cu caracter economic,
social, cultural sau umanitar, promov,nd #i 'ncuraj,nd respectarea drepturilor omului #i libert&ilor
fundamentale pentru to&i, fr deosebire de ras, sex, limb sau religie.
4. fie un centru 'n care s se armonizeze eforturile na&iunilor ctre atingerea acestor scopuri
comune. (Carta ONU. .n: Istoria universal' $n texte.)

() Un instrument eficient al regimului sovietic de ocupa&ie 'n men&inerea acestui control riguros
asupra spiritelor umane 'l constituia #i cenzura draconic asupra tipriturilor, emisiunilor radio #i
cele difuzate de televiziunea sovietic.
Vigilen&a cenzurii sovietice n-a slbit nici pentru o clip, ea fiind la fel de rigid de-a lungul 'ntregii
perioade de ocupa&ie sovietic. *n cele ce urmeaz, ne vom referi la c,teva aspecte din activitatea
acesteia 'n R.S.S. Moldoveneasc pe parcursul deceniului #apte al sec. al XX-lea.
*n aceast perioad, cenzura sovietic din R.S.S.M. urmrea, 'n mod strict, ca 'n re&eaua
bibliotecilor, 'n librrii s nu ajung cumva lucrri elaborate de autori din Rom,nia #i din emigra&ia
rom,neasc. Ultima categorie de autori era considerat cea mai periculoas, 'ntruc,t reprezenta nu
doar un curent de opinie strin, ci #i unul burghez.()
() cenzura draconic de tip comunist a fcut ravagii, decenii la r,nd, schilodind #i mutil,nd
destinele nu doar ale reprezentan&ilor culturii, #tiin&ei din R.S.S.M. Prin privarea de dreptul de a
accede, 'n mod nestingherit, la informa&ia util, pe care cenzorii sovietici, ace#ti osta#i ai frontului
invizibil, au dosit-o cu mult grij, s-au comis alte multiple crime, deform,ndu-li-se #i con#tiin&a
sutelor de mii de basarabeni #i ale cror consecin&e le mai resim&im #i 'n prezent.
(Ion VARTA. Cenzura sovietic' din R.S.S. Moldoveneasc' $n anii 70 ai secolului al XX-lea. .n. Revista
Limba Rom*n'. Nr. 3-6, anul XXI, 2011)


Art.1. Pr&ile se angajeaz , a#a cum este stipulat 'n Carta Na&iunilor unite, s rezolve prin
mijloace pa#nice toate diferendele interna&ionale 'n care ele ar putea fi implicate().
Art.4. 0rile se vor consulta de fiecare dat c'nd, la avizul uneia din ele, integritatea
teritorial,interdependen&a politic sau securitatea uneia din pr&i va fi amenin&at.
Art.5. Pr&ile convin c un atac armat 'mpotriva uneia sau mai multora dintre ele, survenind 'n
Europa sau 'n america de Nord va fi considerat ca un atac 'ndreptat 'mpotriva tuturor pr&ilor #i, 'n
consecin&, ele convin ca, dac un astfel de atac se produce fiecare dintre ele () va asista partea
sau pr&ile astfel atacate, lu'nd imediat, individual #i 'n acord cu celelalte pr&i, acea msur pe care
o va crede necesar,inclusiv folosirea for&ei armate, pentru a restabili #i a asigura securitatea 'n
regiunea Atlanticului de Nord.
(Tratatul Atlanticului de Nord)

Foametea #i deportrile organizate le-au 'ngreuiat #i mai mult situa&ia moldovenilor 'n timpul
campaniei de colectivizare (1946- 1950). De#i foametea #i seceta nu erau neobi#nuite 'n Basarabia,
exist dovezi clare c foametea din 1946-1947 a fost provocat de rechizi&ionarea gr'nelor de ctre
comuni#ti #i a fost direc&ionat 'mpotriva celui mai mare grup etnic de la sate - moldovenii. Cel
pu&in 115 000 de &rani au murit de foame #i de alte boli din decembrie 1946 p'n 'n august 1947. *n
plus, o campanie oficial de eliminare a chiaburilor", 'ndreptat 'mpotriva &ranilor moldoveni
presupu#i a fi fost boga&i (chiaburi), a distrus la r'ndul ei multe familii, majoritatea moldovene#ti,
'ntre 1947 #i 1951. Doar 'n dou zile - 6 #i 7 iulie 1949 - 11 342 de familii moldovene au fost
deportate 'n Kurgan, Tiumen, Irkutsk #i alte localit&i din Siberia #i Kazahstan 'n cadrul unui plan
numit Opera&iunea Sud, condus de cunoscutul ministru pentru securitatea statului din RSSM, I.L.
Mordove&. *n total, din 1941 p'n 'n 1951, aproape 16 000 de familii au fost deportate din RSSM.
(King Charles. Moldovenii, p.97)

() Dup victoria conservatorilor la alegerile din mai 1979, devine prima femeie #ef de guvern
din Europa. Promoveaz o politic neoliberal care permite relansarea cre#terii economice, dar
provoac o ampl rat a #omajului #i o vie nemulmire social. Guvernul condus de Margaret
Thatcher respinge statutul providen #i aciunea sindical #i promoveaz iniiativa individual #i
profitul:stricta reglementare a dreptului la grev, reducerea impozitelor pe veniturile mari, limitarea
cheltuielilor publice etc. Supranumit Doamna de fier, ea nu cedeaz 'n faa terori#tilor irlandezi
ai IRA, care 'ncearc s o asasineze la Brighton (octombrie 1984), nici 'n faa minerilor, 'n ciuda
unor greve ce au durat un an de zile (1984-1985). Revenind de dou ori 'n fruntea guvernului,dup
victoriile conservatorilor din 1982 #i 1987, devine o figur foarte nepopular din cauza noului
impozit local pe cap de locuitor pe care 'l introduce 'n aprilie 1990, iar 'n noiembrie 1990
demisioneaz.
(Din Anne Carol, Dicionar de istorie a secolului XX-lea)

() Viziunea ortodox american, a#a cum a fost ea elaborat de guvernul american () ,
const 'n ideea c rzboiul rece era replica esen&ial #i curajoas a oamenilor liberi 'mpotriva
agresiunii comuniste. Unii s-au 'ntors mult 'naintea celui de-al Doilea Rzboi Mondial pentru a
detecta sursele expansionismului rusesc. Geopoliticii descopereau urmele rzboiului rece 'n
ambi&iile strategice ale Rusiei imperiale ce duceau 'n secolul al XIX-lea la rzboiul din Crimeea , 'n
penetra&ia rus 'n Balcani #i Orientul Mijlociu #i 'n presiunile asupra Marii Britanii cu privire la
porti&a de salvare din India () Observatori aten&i () concluzioneaz c imperialismul clasic rus
#i panslavismul au fost puse cap la cap dup 1917 la mesianismul leninist #i au confruntat Vestul la
sf'r#itul celui de-al Doilea Rzboi Mondial cu tendin&a inexorabil ctre domina&ie.
()Teza revizionist este diferit. *n forma ei extrem, ea se reflect 'n faptul c, dup moartea
lui Franklin Roosevelt #i sf'r#itul celui de al Doilea Rzboi Mondial , Statele Unite au abandonat
'n mod deliberat politica de colaborare 'n timpul rzboiului #i, 'nsufle&ite de de&inerea bombei
atomice, au abandonat o tactic de agresiune pe cont propriu cu scopul de a elimina influen&a rus
din Europa de Est #i de a stabili state capitaliste democratice pe fiecare latur extern a Uniunii
Sovietice. *n viziunea revizioni#tilor, aceast politic radical #i nou a americanilor, sau mai
degrab aceast reluare de ctre Truman a unei politici anticomuniste inumane, i-a lsat Moscovei
doar alternativa de a lua msuri 'n aprarea propriilor ei grani&e. Rezultatul a fost rzboiul rece
().
(A. Winkler. Trecutul apropiat. Eseuri i documente despre America de dup' cel de-al Doilea R'zboi
Mondial )

Pentru statele Europei Centrale, care s-au trezit, dup 1945, 'mpotriva voin&ei lor, de partea
cealalt a cortinei de fier, diagnosticul poate prea sever. Fr 'ndoial c este, dar este cel pe care
elitele #i conductorii lor, ei 'n#i#i 'l pun 'n orice caz, cei mai lucizi dintre ei. Dup cderea
comunismului, mul&i credeau c ceea ce a fost mai greu a trecut. *n realitate, greul abia 'ncepea.
Av'nd diferen&e de la o &ar la alta, 'n care tradi&ia precomunist joac un rol important, statele
Europei Centrale se regsesc fr institu&ii democratice, cu o societate embrionar, cu o economie
devastat de colectivism #i de 'ntreruperea schimburilor comerciale prin pierderea pie&ii sovietice.
(Le Monde,14 decembrie 1991)

() Parlamentul Republicii Moldova, constituit 'n urma unor alegeri libere i democratice ()
proclam
Solemn, 'n virtutea dreptului la autodeterminare, 'n numele 'ntregii popula&iei a Republicii Moldova
#i 'n fa&a lumii 'ntregi:
REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT .UI DEMOCRATIC,
LIBER S1-.I HOT1RASC1 PREZENTUL .I VIITORUL, F1R1 NICI UN AMESTEC DIN
AFAR1, *N CONFORMITATE CU IDEALURILE .I N1ZUIN0ELE SFINTE ALE
POPORULUI*N SPA0IUL ISTORIC .I ETNIC AL DEVENIRII SALE NA0IONALE.
(Extras din Declara#ia de independen#' a Republicii Moldova, 27 august 1991)

() Acest tratat marcheaz o nou etap 'n procesul de creare a unei uniuni #i mai puternice
'ntre popoarele Europei, 'n care deciziile sunt luate c't mai aproape de cet&ean. () Uniunea '#i
propune urmtoarele obiective: S promoveze progresul economic #i social echilibrat #i sus&inut, 'n
special prin crearea unei zone fr frontiere interne. () S '#i afirme identitatea proprie pe scena
interna&ional, 'n special prin implementarea unei politici externe de securitate comune, incluz'nd un
cadru eventual de politic comun de aprare, care ara putea, 'n timp, s conduc la o aprare
comun. S 'ntreasc protejarea drepturilor #i intereselor cet&enilor din Statele membre prin
introducerea cet&eniei europene. S dezvolte cooperarea str'ns 'n justi&ie #i afaceri interne.
(Extras din Tratatul de la Maastricht de constituire a UE, 1991)

Politica European de Vecintate a Uniunii Europene stabile#te obiective ambi&ioase bazate pe
angajamente pentru valorile comune #i implementarea efectiv a reformelor politice, economice #i
institu&ionale.
Moldova este invitat s stabileasc cu UE rela&ii politice, de securitate, economice #i culturale mai
intense, s intensifice cooperarea transfrontalier #i s 'mprt#easc responsabilitatea pentru
prevenirea #i solu&ionarea conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale acestui Plan de Ac&iuni va fi
sus&inerea 'n continuare a unei solu&ionri viabile a conflictului Transnistrean.
Politica European de Vecintate deschide noi perspective de parteneriat: Perspectiva avansrii
dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe pia&a intern a
UE #i posibilitatea de a participa progresiv la aspecte cheie ale politicilor #i programelor UE ()
Ridicarea nivelului oportunit&ilor #i intensit&ii cooperrii politice, prin intermediul dezvoltrii 'n
continuare a mecanismelor pentru dialogul politic; () Continuarea angajamentului puternic al UE
de a sus&ine solu&ionarea conflictului transnistrean, utiliz'nd instrumentele aflate la dispozi&ia UE #i
'n str'ns consultare cu OSCE. UE este gat s examineze cile de a-#i consolida mai departe
angajamentul; () Oportunitatea pentru convergen&a legisla&iei economice, deschiderea reciproc a
economiilor #i reducerea continu a barierelor din calea comer&ului, ceea ce va stimula investi&iile #i
cre#terea economic; () Sprijin financiar sporit: asisten&a financiar a UE pentru Moldova va fi
disponibil pentru a sus&ine ac&iunile identificate 'n prezentul document. *n acest scop Comisia
propune un nou Instrument European de Vecintate #i Parteneriat (IEVP) care de asemenea va
include aspectele foarte importante ale cooperrii transfrontaliere #i trans-na&ionale dintre Moldova
#i (viitoarele) statele membre.() Posibilit&i pentru deschiderea treptat sau participarea
consolidat 'n anumite programe Comunitare, promov'nd legturile culturale, educa&ionale, de
mediu, tehnice #i #tiin&ifice; ()
(Planul de Ac#iuni UE-MOLDOVA, semnat la 22 februarie 2005, Bruxelles)

IX. MODEL DE TEST


Schema de evaluare

Profil umanist, arte

Matrice de specificaie conform domeniilor


Nivel
taxonomic
Cunoa#tere #i
'n&elegere
Aplicare Integrare Total
Domeniu

Ponderea
(%),
nr. itemi
Puncte Ponderea
(%),
nr. itemi
Puncte Ponderea
(%),
nr. itemi
Puncte Ponderea
(%),
nr. itemi
Puncte
Timpul, spa&iul
#i valorificarea
surselor istorice
18,67%

(2itemi)


8 p.
24,88%

(3 itemi)


23 p
18,67%

(2itemi)


25 p
62,22% 56
Rela&ii de
cauzalitate 'n
istorie
0,55 (1it)

14 p
15,56% 14
Elaborare de
eseu
0,79

(1 it)


20 p.
22,22% 20
TOTAL 30% 40% 30% 100
Nr. item 2 itemi 5 itemi 2 itemi 9
Punctaj 8 p 57 puncte 25 90


Matrice de specificaie conform competenelor specifice

Nivel taxonomic Cunoa!tere !i
1nelegere
Aplicare Integrare Total
Competen&e specifice

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)
,


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e


P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)
,

n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)
,

n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)
,


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

Cunoa#terea #i interpretarea
surselor istorice.:
- *n&elegerea #i
reprezentarea timpului #i
spa&iului.
- *n&elegerea #i utilizarea
adecvat a limbajului de
specialitate.

0,92%

(2 itemi)8 p.

1,24%

(2 itemi)
17 p

0,92 %

(1 item)7p34,44%31
Determinarea rela&iilor de
cauzalitate #i schimbare 'n
istorie

0,55 %

(1item)14 p


15,56%


14
Aprecierea critic #i
obiectiv a situa&iilor,
faptelor #i proceselor
istorice.

0,80 %

(1item)20 p


22,22%


20
Manifestarea atitudinii
pozitive fa& de impactul
evenimentelor istorice;
- Formarea
comportamentelor
democratice.

1,00 %

(1item)
18p

0,74 %

(1 item)6 p27,78%25
TOTAL 30% 40% 30% 100
Nr. item 2 itemi 5 itemi 2 itemi 9
Punctaj 8 p 69 puncte 13 90


Cite!te cu atenie sursele istorice propuse !i r'spunde la sarcinile de lucru formulate:
Sursa A. Viziunea ortodox american, a#a cum a fost ea elaborat de guvernul american (),
const 'n ideea c r'zboiul rece era replica esen&ial #i curajoas a oamenilor liberi 'mpotriva
agresiunii comuniste. Unii s-au 'ntors mult 'naintea celui de-al Doilea R'zboi Mondial pentru a
detecta sursele expansionismului rusesc. Geopoliticii descopereau urmele rzboiului rece 'n
ambi&iile strategice ale Rusiei imperiale ce duceau 'n secolul al XIX-lea la r'zboiul din Crimeea,
'n penetra&ia rus 'n Balcani #i Orientul Mijlociu (). Observatori aten&i () concluzioneaz c
imperialismul clasic rus #i panslavismul au fost puse cap la cap dup 1917 la mesianismul leninist #i
au confruntat Vestul la sf'r#itul celui de-al Doilea Rzboi Mondial cu tendin&a inexorabil ctre
domina&ie.
() Teza revizionist este diferit. *n forma ei extrem, ea se reflect 'n faptul c, dup
moartea lui Franklin Roosevelt #i sf'r#itul celui de-al Doilea Rzboi Mondial, Statele Unite au
abandonat 'n mod deliberat politica de colaborare 'n timpul rzboiului #i, 'nsufle&ite de de&inerea
bombei atomice, au abordat o tactic de agresiune pe cont propriu cu scopul de a elimina influen&a
rus din Europa de Est #i de a stabili state capitaliste democratice pe fiecare latur extern a Uniunii
Sovietice. *n viziunea revizioni#tilor, aceast politic radical #i nou a americanilor, sau mai
degrab aceast reluare de ctre Truman a unei politici anticomuniste inumane, i-a lsat Moscovei
doar alternativa de a lua msuri 'n aprarea propriilor ei grani&e. Rezultatul a fost rzboiul rece
().
A.Winkler. Trecutul apropiat. Eseuri i documente despre America dup' cel de-al Doilea R'zboi Mondial )
Sursa B. 1. A confirma listele chiaburilor, fo#tilor mo#ieri, marilor comerciani () 'n numr
total de 11342 de familii.()
2. Toi chiaburii, fo#tii mo#ieri #i marii comerciani () s fie deportai pe via 'n regiunile
'ndeprtate ale URSS.
3. A permite celor deportai s ia cu sine valori, bani, 'mbrcminte, inventar agricol,
me#te#ugresc #i casnic, precum #i o rezerv de produse alimentare 'n volum total de 1500 kg de
fiecare familie.
(Extras din Hot'r$rea Consiliului de Minitri al RSSM Cu privire la deportarea din RSSM a
familiilor de chiaburi, fotilor moieri i marilor comercian#i, 28 iunie 1949, Chiin'u )
Nr. Item Scor
I. Timpul, spaiul !i personalitatea 1n baza analizei !i valorific'rii surselor propuse (56 puncte).
1. Scrie evenimentele istorice la care se refer sursele A i B.
Sursa A- .
Sursa B- .
L
0
1
2
L
0
1
2
2. Nume#te trei evenimente istorice, care se refer la subiectul expus 'n sursa B, dat'nd
fiecare eveniment numit.

1) ________________________________________ - __________ .
2) ________________________________________ - __________ .
3) ________________________________________ - __________ .

L
0
1
2
3
4
5
6
L
0
1
2
3
4
5
6
3. Construie#te axa cronologic, plas'nd pe ea 'nceputul a trei evenimente istorice
subliniate 'n textul sursei A.
A.- -
B.- -
C.- -

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4. Indic pe harta de contur teritoriul RSSM 'n perioada indicat 'n sursa B.

Not':La indicarea teritoriului se vor lua $n considera#ie: conturarea hotarelor, haurarea
teritoriului, aplicarea inscrip#iilor denumirea statului i capitalei, completarea legendei
(orice inscrip#ie se explic' $n legend').


L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5. Enumer, 'n baza a trei argumente, rolul istoric al conductorului URSS 'n perioada
indicat 'n sursa B.
Personalitatea istoric -
1)

2)

3)

L
0
1
2
3
4
5
6
7
L
0
1
2
3
4
5
6
7
6. Alctuie#te dou enun&uri, cu no&iunile eviden&iate 'n sursa B, care ar con&ine un
adevr istoric, cu referire la esen&a regimului totalitar comunist.
1)


2)


L
0
1
2
3
4
5
6
L
0
1
2
3
4
5
6
Legenda hr&ii:

7. Enumer c'te dou exemple de manifestri ale rzboiului rece, explic'ndu-le conform
domeniilor solicitate.

Domeniul
economic.
1)______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2)______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Domeniul
politic.
1)______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2)______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Domeniul
militar.
1)______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
2)______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
II. Relaia de cauzalitate 1n istorie (14 puncte).
8. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre dezvoltarea ora#ului #i evolu&ia
economic a societ&ii medievale.

Not': La elaborarea rela#iei de cauzalitate se va #ine cont de: prezentarea fiec'rui proces /
eveniment istoric; prezentarea rela#iei cauz'-efect; $ncadrarea personalit'#ii istorice,
utilizarea limbajului istoric adecvat, a datelor cronologice; expunerea logic' i formularea
concluziei.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
III. Eseu (20 puncte).
9. Elaboreaz un eseu, 'ncadrat 'n 1 pagin, la subiectul propus:

Basarabia 1n contextul rivalit'ii ruso-turce 1n secolul al XIX-lea.

Not': La elaborarea eseului se va #ine cont de: utilizarea limbajului istoric; abordarea
subiectului $n relevan#' tematic' i expunere logic'; eviden#ierea rela#iilor de cauzalitate;
plasarea corect' $n timp i spa#iu a evenimentelor i personalit'#ilor istorice; reflectarea
subiectului abordat prin prisma de la na#ional la universal; argumentarea tiin#ific' a
punctului de vedere propriu i formularea concluziei; respectarea volumului indicat.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Barem de corectare
profil umanist/arte
Comparti-
mentul
Item Barem Punc
te
I 1 C'te 1 punct pentru fiecare eveniment istoric indicat corect, despre care se vorbe #te 'n
sursele propuse.
Variante de r'spunsuri acceptate:
Sursa A- R'zboiul rece;
Sursa B- Opera#ia de deportare a familiilor din RSSM;
- Deportarea familiilor $nst'rite.
- Hot'r$rea Consiliului de Minitri al RSSM Cu privire la deportarea
din RSSM a familiilor de chiaburi, foti moieri i a marilor
comercian#i
2 p.
2 C'te 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect.
C'te 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.
Variante de r'spunsuri acceptate:
1)-Primul val de deport'ri din RSSM-12-13 iunie 1941,
iunie 1941,
1941 ;
2)- Opera#iunea de deportare a familiilor $nst'rite, codificat' Iug
-Al doilea val de deport'ri - 5-6 iulie 1949
- iulie 1949
/1949.
3)- Opera#iunea de deportare a familiilor $nst'rite, codificat' Sever
-Al treilea val de deport'ri - 31 martie - 1 aprilie 1951;
- martie/1 aprilie 1951;
- 1951
Not':
.n cazul in care elevii numesc evenimentele legate de:
- permisiunea deporta#ilor de a se $ntoarce $n locurile natale, -1950/1951
Hot'r$rea de reabilitarea a familiilor deporta#ilor - 1990etc
3 p.
3 p.
3 C'te 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.
A .nceputul r'zboiului rece 1945
- 1946
B. .nceputul celui de al Doilea R'zboi Mondial - 01.09.1939
- septembrie 1939
-1939
C .nceputul r'zboiul din Crimeea-28 .03.1953
- martie 1853
-1853
C'te 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe axa cronologic.
Pentru construcia corect' a axei
1 punct pentru prezen&a segmentului de ax;
1 punct pentru prezen&a sgeⅈ
1 punct pentru prezen&a scrii.
3 p.

3 p.

1p.
1p.
1p.
4 1 punct pentru indicarea corect a hotarelor RSSM.
1 punct pentru indicarea corect prin ha#urare a teritoriului RSSM.
1 punct pentru indicarea corect a denumirii statului.
1 punct pentru indicarea corect a capitalei RSSM.

La completarea legendei:
1 punct pentru indicarea simbolului folosit.
1 punct pentru indicarea denumirii statului ha#urat/ explicarea semnifica&iei
simbolului folosit pentru indicarea RSSM.
1 punct pentru simbolului folosit 'n indicarea capitalei.
1punct pentru explicarea simbolului folosit 'n denumirea capitalei.
1 p.
1 p.
1 p.
1 p.


1 p.
1p.

1 p.
1p.

5 1 punct pentru numirea corect a personalit&ii solicitate.
Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu:
1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric 'n care a fost implicat (a avut
influen) personalitatea nominalizat sau prezena unei simple constatri ( de
exemplu:
I. Stalin a fost conduc'torul URSS).
1 punct pentru argumentarea/ explicarea rolului personalit ii 'n evenimentul istoric
numit.
1p.

6 p.
6 Fiecare enun va fi apreciat cu:
1 punct pentru formularea enunului cu sintagma eviden&iat,
1punct pentru con&inutul istoric al enun&ului alctuit,
1 punct pentru referirea fcut 'n enun& la esen&a regimului totalitar comunist.
6p.

7. Fiecare manifestare a r'zboiului rece prezentat' va fi apreciat cu:
1punct pentru indicarea/ atribuirea manifest rii conform domeniului solicitat.
1 punct pentru indicarea/ nominalizarea manifest rii solicitate SAU prezen&a unei
simple constatri;
1 punct pentru prezentarea argumentat / prezen&a explica&iei.


18 p.
II 8. 2 puncte pentru prezentarea rela&iei cauz-efect.
2 puncte pentru argumentarea rela&iei cauz-efect.
C'te 1 punct pentru utilizarea noiunilor istorice specifice/adecvate proceselor
descrise. (utilizarea a cel pu&in dou noiuni istorice).
2 puncte pentru cel pu&in 2 date cronologice utilizate.
2 puncte pentru 'ncadrarea unei personalit&i istorice.
2 puncte pentru formularea concluziei.
2 puncte pentru argumentarea concluziei.
2 p.
2 p.
2 p.

2 p.
2 p.
2 p.
2 p.
III 9. 2 puncte pentru expunerea subiectului 'n relevan& tematic.
2 puncte pentru abordarea logic a tematicii.
2 puncte pentru eviden&ierea rela&iilor de cauzalitate.
1 punct pentru prezentarea spa&iului desf#urrii evenimentelor.
C'te 1 punct pentru utilizarea noiunilor istorice specifice/adecvate evenimentelor
descrise (utilizarea a cel pu&in dou noiuni istorice).
C'te 1 punct pentru indicarea personalitilor istorice adecvate subiectului (cel pu&in
dou personaliti istorice).
C'te 1 punct pentru fiecare dat cronologic corect utilizat (prezena minimum a
dou date cronologice).
2 puncte pentru formularea concluziei.
2 puncte pentru argumentarea concluziei.
2 puncte pentru prezena opiniei proprii argumentate
1 punct pentru respectarea volumului.
2p.
2p.
2p
1 p.

2p.

2p.

2p.

2p.
2p.
2 p.
1p.
Total: 90
puncte


Profil real,sport,tehnologic

Matrice de specificaie conform domeniilor
Matrice de specificaie conform competenelor specifice

Nivel taxonomic Cunoa!tere
!i 1nelegere
Aplicare Integrare Total
Competen&e specifice

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

p
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

p
u
n
c
t
e

Cunoa#terea #i interpretarea surselor
istorice:
- *n&elegerea #i reprezentarea timpului
#i spa&iului
- *n&elegerea #i utilizarea adecvat a
limbajului de specialitate
0,87 %

(2 itemi)


8 p.
1,17%

(2 itemi)14 p
0,87

(1
itemi)


6p


32.55%


28
Determinarea rela&iilor de cauzalitate #i
schimbare 'n istorie
0,58
(1item)

14 p

16,27%

14
Aprecierea critic #i obiectiv a
situa&iilor , faptelor #i proceselor
istorice.
0,83 %

(1item)


20 p

23,25%


20
Manifestarea atitudinii pozitive fa& de
impactul evenimentelor istorice;
- Formarea comportamentelor
democratice #i a valorilor general
umane
1,00%

(1item)18
p


27,90
%


24
TOTAL 30% 40% 30% 100 %
Nr. item 2 itemi 5 itemi 2 itemi 9 itemi
Punctaj 8 puncte 66 puncte 12 puncte 86 puncte


Nivel taxonomic Cunoa#tere #i
'n&elegere
Aplicare Integrare Total
Domeniu

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e


P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

P
o
n
d
e
r
e
a

(
%
)


n
r
.

i
t
e
m
i

P
u
n
c
t
e

Timpul, spa&iul #i
valorificarea surselor
istorice
18,14%

(2itemi)


8 p.
24,19%

(3 it)


20 p
18,14%

(2itemi)


24 p
60,47% 52
Rela&ii de cauzalitate 'n
istorie
0,58%

(1item)


14 p
16,28% 14
Elaborare de eseu 0,83%

(1 item)


20 p.
23,25% 20
TOTAL 30% 40% 30% 100 %
Nr. item 2 itemi 5 itemi 2 itemi 9 itemi
Punctaj 8 puncte 54 puncte 24 puncte 86 puncte


Cite!te cu atenie sursele istorice propuse !i r'spunde la sarcinile de lucru formulate:

Sursa A. Art1. Dup obiceiul vechi moldovenesc, toat puterea c'rmuirii va fi 'n m'na
domnitorului Moldovei.
Art.11. Pm'nturile principatului Moldovei, dup vechea hotrnicie moldoveneasc, asupra crora
domnul va avea drept de stp'nire sunt cele cuprinse 'ntre r'ul Nistru, Cameni&a, Bender, cu tot
&inutul Bugeacului, Dunrea, grani&ele 0rii Muntene#ti #i ale Transilvaniei #i marginile Poloniei,
dup delimitrile fcute de acele &ri.
Art.13. *n caz de c,ndva s-ar face pace 'ntre 'mpr&ia noastr #i sultanul turcesc principatul
Moldovei s nu fie lipsit niciodat de aprarea #i protec&ia Mriei Noastre &arului.
Art.16. Fgduim c noi #i urma#ii Mriei Noastre &arului vom fi datori s pzim cu sfin&enie aceste
articole, s le 'ntrim 'n chip neclintit #i s le pzim pe vecie.
(Din Tratatul $ncheiat $ntre D. Cantemir, domn al -'rii Moldovei, i Petru I, $mp'rat al Rusiei)

Sursa B. Ruptura definitiv dintre coloniile americane #i metropol s-a produs 'n momentul 'n
care Parlamentul londonez a introdus noi taxe #i restric&ii comerciale, 'n ciuda opozi&iei coloniilor.
Decizia fatal a fost luat 'n 1773, c'nd coloni#tilor li se cere s cumpere ceai numai de la
Compania Indiilor Orientale #i s plteasc o mic tax direct asupra v,nzrilor de ceai 'n
America. A#a s-a ajuns la Partida de ceai de la Boston din 16 decembrie 1773, c,nd un grup de
oameni deghiza&i 'n indieni au aruncat 'n apele oceanului 'ncrctura de ceai de pe trei vase
engleze#ti.
(Despre Partida de ceai de la Boston)

Nr Item Scor
I. Timpul, spaiul, personalitatea 1n baza analizei !i utiliz'rii surselor istorice (52 puncte).
1. Indic statele la care se refer sursa A.
Sursa A _________________________________________________________
Sursa B
L
0
1
2
L
0
1
2
2. Nume#te trei evenimente istorice, cu referire subiectul din sursa B, dat'nd fiecare
eveniment numit.

1. ______________- _________________________________________________
2. ______________- _________________________________________________
3. ______________- _________________________________________________

L
0
1
2
3
4
5
6
L
0
1
2
3
4
5
6
3. Construie#te axa cronologic, plas'nd pe ea evenimentele indicate $n sursele A i B.

A ( sursa A) - ___________________________________________-_____________
B ( sursa B) - ___________________________________________-_____________L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Enumer, 'n baza a trei argumente, rolul lui Dimitrie Cantemir 'n istorie.
1)_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2)_________________________________________________________
___________________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
L
0
1
2
3
4
5

___________________________________________________________
3)_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6 6
5. Indic pe harta de contur teritoriul Principatului Moldovei, conform prevederilor art.
11 din sursa A.
Not':La indicarea teritoriului se vor lua $n considera#ie: conturarea hotarelor,haurarea
teritoriului,aplicarea inscrip#iilor denumirea statului i capitalei, completarea legendei
(orice inscrip#ie se explic' $n legend').

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
6. Alctuie#te un enun&, cu no&iunea subliniat 'n sursa B, care ar con&ine un adevr
istoric, cu referire la cauza evenimentului descris.
1)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
L
0
1
2
3

L
0
1
2
3

Legenda hr&ii

7. Identific c'te dou aspecte, care determin consecin&ele rzboiului de independen& a
coloniilor engleze din America de Nord, explic'ndu-le conform domeniilor solicitate.

Domeniul
politic.
1)___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2)___________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________
Domeniul
economic.
1)___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2)___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Domeniul
rela&iilor
interna&ionale.
1)___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2)___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
II. Relaia de cauzalitate 1n istorie. (14 puncte).
8. Demonstreaz rela&ia de interdependen& dintre institu&ia monarhic #i biseric 'n
societatea medieval rom,neasc.

Not': La elaborarea rela#iei de cauzalitate se va #ine cont de: prezentarea fiec'rui proces /
eveniment istoric; prezentarea rela#iei cauz'-efect; $ncadrarea personalit'#ii istorice,
utilizarea limbajului istoric adecvat, a cel pu#in unei date cronologice; expunerea logic' i
formularea concluziei.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

III. Eseu (20 puncte).
9. Elaboreaz un eseu, 'ncadrat 'n 1 pagin, la subiectul propus:

Integrarea european'-etape, realiz'ri !i perspective.

Not': La elaborarea eseului se va #ine cont de: utilizarea limbajului istoric; abordarea
subiectului $n relevan#' tematic' i expunere logic'; eviden#ierea rela#iilor de cauzalitate;
plasarea corect' $n timp i spa#iu a evenimentelor i personalit'#ilor istorice; reflectarea
subiectului abordat prin prisma de la na#ional la universal; argumentat' tiin#ific' a
punctului de vedere propriu i formularea concluziei; respectarea volumului indicat.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Barem de corectare

Profil real, tehnologic, sport

Compa
rti-
mentul
Item Barem Puncte
I 1 C'te 1 punct pentru fiecare stat nominalizat corect , care a participat la 'ncheierea
tratatului.
Variante de r'spunsuri acceptate:
1.-ara Moldovei;
2. Imperiul #arist rus, Rusia.
2 p.
2 C'te 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect.
C'te 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.
Variante de r'spunsuri acceptate:
1. Partida de ceai de la Boston-decembrie 1773
2. Primul congres continental al coloniilor nord-americane-5septembrie-
26 octombrie 1774;
3. .nceputul R'zboiului pentru independen#'19.aprilie 1775
4. Al doilea congres Continental mai 1775
5. Proclamarea/ adoptarea independen#ei celor 13 colonii americane-4
iulie 1776
6. Victoria armatei americane asupra celor engleze saratoga-17
octombrie 1777
7. Semnarea Tratatului de alian#' $ntre SUA i Fran#a-6 februarie 1778
8. Sf*ritul r'zboiului pentru Independen#' , armata englez' din
Yorktown capituleaz'-19 octombrie 1781.
9. Pacea de la Versailles, Anglia recunoate independen#a SUA-3
septembrie 1783..
3 p.
3 p.
3 C'te 1 punct pentru fiecare eveniment numit corect.
C'te 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.
C'te 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe axa cronologic.
Pentru construc&ia corect a axei
1 punct pentru prezen&a segmentului de ax;
1 punct pentru indicarea sgeⅈ
1 punct pentru prezen&a scrii.
2 p.
2 p.
2 p.

1p.
1p.
1p.
4. Fiecare argument prezentat va fi apreciat cu:
1 punct pentru nominalizarea evenimentului istoric 'n care a fost implicat (a avut
influen) personalitatea nominalizat sau prezena unei simple constatri ( de
exemplu:
Dm. Cantemir a fost domnitorul -'rii Moldovei).
1 punct pentru argumentarea/ explicarea rolului personalit ii 'n evenimentul istoric
numit.
6 p.
5 1 punct pentru indicarea corect a hotarelor Principatului Moldovei, conform
stipulrilor sursei A.
1 punct pentru indicarea corect prin ha#urare a teritoriului Principatului Moldovei.
1 punct pentru indicarea corect a denumirii statului - Principatul Moldovei / 0ara
Moldovei.
1 punct pentru indicarea corect a capitalei Trii Moldovei.
La completarea legendei:
1 punct pentru indicarea simbolului folosit.
1 punct pentru indicarea denumirii statului ha#urat./ explicarea semnifica&iei
simbolului folosit pentru indicarea Principatului Moldovei.
1 punct pentru simbolului folosit 'n indicarea capitalei.
1punct pentru explicarea simbolului folosit 'n denumirea capitalei.
1 p.

1 p.
1 p.

1 p.

1 p.
1p.

1 p.
1p.
6. Enunul va fi apreciat cu:
1 punct pentru formularea enunului cu sintagma eviden&iat,
1punct pentru con&inutul istoric al enun&ului alctuit.

1 p.
1 p.

1 punct pentru referirea fcut 'n enun& la una din cauzele care au dus la izbucnirea
Partidei de ceai de al Boston.
1 p.
7. Fiecare consecin' a r'zboiului de independen' a coloniilor americane
prezentat' va fi apreciat cu:
1punct pentru indicarea/ atribuirea manifest rii conform domeniului solicitate
1 punct pentru indicarea/ nominalizarea/ constatarea consecin&ei nominalizate SAU
prezen&a unei simple constatri;
1 punct pentru prezentarea argumentat / prezen&a explica&iei.


18 p.
II 8. 2 puncte pentru prezentarea rela&iei cauz-efect.
2 puncte pentru argumentarea rela&iei cauz-efect.
C'te 1 punct pentru utilizarea noiunilor istorice specifice/adecvate proceselor
descrise. (utilizarea a cel pu&in dou noiuni istorice).
2 puncte pentru cel pu&in 2 date cronologice utilizate.
2 puncte pentru 'ncadrarea unei personalit&i istorice.
2 puncte pentru formularea concluziei.
2 puncte pentru argumentarea concluziei.
2 p.
2 p.
2 p.

2 p.
2 p.
2 p.
2 p.
III 9. 2 puncte pentru expunerea subiectului 'n relevan& tematic.
2 puncte pentru abordarea logic a tematicii.
2 puncte pentru eviden&ierea rela&iilor de cauzalitate.
1 punct pentru prezentarea spa&iului desf#urrii evenimentelor.
C'te 1 punct pentru utilizarea noiunilor istorice specifice/adecvate evenimentelor
descrise (utilizarea a cel pu&in dou noiuni istorice).
C'te 1 punct pentru indicarea personalitilor istorice adecvate subiectului (cel pu&in
dou personaliti istorice).
C'te 1 punct pentru fiecare dat cronologic corect utilizat (prezena minimum a
dou date cronologice).
2 puncte pentru formularea concluziei.
2 puncte pentru argumentarea concluziei.
2 puncte pentru prezena opiniei proprii argumentate
1 punct pentru respectarea volumului.
2p.
2p.
2p
1 p.
2p.

2p.

2p.

2p.
2p.
2 p.
1p.
Total: 86
puncte