Sunteți pe pagina 1din 11

.!

BARBU DETAVRANCE{

\i

NE6+trNt!il Ft MsFUrr

BARBU DELIIVRANCF.q.

NE6+llNH{

fl

lrlggulr

coc^ IDITUM

q.d { nsbd de wToru-swscu


1930

ION CIlfuCA_BUCUMSTI,

meu, zise bitrinal cind o afla ci are si el m copil!


3

- Ce bucurie pe

unchiaqul

Y.z 1' ffi4,r,


e vorbi, rlspunse Neghi- Ba niti, eu vreau s! vid pe tata

acuFi-aculic

rard, se bucuri de bucuria moquluJ si ii zise:

Si bitrina, cind aui cuvintul

- Aria moqului este cit vezi cu ochiul de departe, pusi p-m deal mare gi intins. Ulde-i vede sase cai murgi treierind griu, acolo se e oprelti, ci dai pesle unchiasul babei.

=ry.ft.!.i-

- Iaca, plec. Cm ii diqchie uq4 Neghiniti se amcd, o mlnele inrin& 9i cu piciouele digchise,

intr-o und, de adiere. 9i se fe@ nevizut ca m strop de lumini.

Mdi vderi, mii, veniti de mI -scoateti din inim piminrului,


ci vd fac pe voia gindului
!

vaci. De minunici ce en se dete afmd inr-o umi de vacd qi incq)u sd stlige:

Pe drm intilni o cireadi

de

Vicarii s luad dupi glas, pinl detere peste Neghinili.


Unul, mai reu $i mai prost dintre ei, vru sil striveascb 9i-gi'repezi cdciiul din biierile inimei. Neghinitre liqti, s,i sdri alStuea, iar vlcrul, lovind d sete pdmintul, iqi scrinti piciorul Si incepu sI se vaiete. Ceilalli incepue @ m5ciuo gi, m izbeau, rdmineau fr jumiat in mind, ia ailaltb s ducea zbirniind. SI nu rd p5zifi vacile, m

vi - pizili minlile. Cruce lat4


minte intunecag, wechi de vdcu, " urcchi de mdgar ! le zise Neghini!4 $i se didu vintului Ajur la unchiaq. I s sui pe nas, ca sd-l vazi bine. Unchiasul

mare ca omul ? siJ lnjugl omul.

Mwlii nu-s mai @ri @

oile?

9i-l pasc turmele. Pimintul nu e mai mare ca ferul plugului? 9i-l despicd ferul plugului. Codrul nu
mai mare @ un topor? liJ culci toporul la pemint. Tu nu egri
e

mai mare

mine

si

teau ostenit

se bucul, dar nu @ bab4 iar Neghinild se intistS. Du q s!


s-arate groa% zise unchiagului:

Nu cia ci-s mititel. Calul nu-e mi mare e copilul? qi-l ineleci copilul. Bivolul nu e mai
t2

tHi, hni, hi,

puri se fugi, de @ fug,, parc-r fi arut doulzeci de bi@ pe.gelele


lor, de se crucea moqul.

hdilD Ciupeqte pe unul, ciupes,e pe altul, eii ince-

ougii in arie. Ia se vezi cm ii dau eu la arie, flrtr bici, firtr


nimicUnchiagul, sfui

la arie. Cm aiunse, Neghiniti

minuat, il
14

duse

p-u el

qi lncepu sd strige:

F.--."P'

;"

*.$Fr&"

EDITURA

ION CRilNGI

S-ar putea să vă placă și