Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DISCIPLINA STATISTICA, REI, AN III, ZI

Problema A. nregistrai pentru cele 27 de tari membre UE (numite unitati), valorile specifice ale unei perechi de caracteristici ( si !) intre care e"ista o leg#tura logica. $atele pre%entate sub forma tabelara fac parte din lucrare, potrivit modelului de mai &os' (r. crt. + . . . ,Pe ba%a datelor .nregistrate se cer urm#toarele'
1) /a se calcule%e valorile medii ( ) si ( ) ale celor 27 de variante0

)aracteristica ("i)

)aracteristica ! (*i)

2) /a se stabileasc# amplitudinea absoluta si relativa, dispersia, abaterea medie p#tratica si coeficientul de variaie pentru fiecare caracteristica0 sa se preci%e%e in funcie de care din cele doua caracteristici este mai omogena colectivitatea celor 27 unitati0 1) /a se grupe%e cele 27 de unitati in funcie de fiecare caracteristica pe ,23 intervale egale si sa se pre%inte repartiiile unidimensionale obinute sub forma de tabele si grafice statistice0 ,) 4n vederea compar#rii celor doua repartiii unidimensionale organi%ate pe intervale de grupare, sa se estime%e indicatorii tendinei centrale (media, mediana, modul), abaterea medie p#tratica, coeficientul de variaie, precum si indicatorii asimetriei0 sa se e"plice diferenele intre re%ultatele obinute si cele .nregistrate la punctele (+) si (2)0
5) Accept5nd ca cele 27 de unitati constituie un eantion repre%entativ de 16 obinut prin

e"tragere simpla, aleatoare, nerepetata dintr2o colectivitate generala, sa se calcule%e pentru una dintre caracteristici, limitele intervalului de estimare a mediei colectivit#ii generale ( si ) cu o probabilitate de -,73,3 (%82)0 9) /a se grupe%e cele 27 de unitati concomitent in functie de cele doua caracteristici observate, folosind intervalele stabilite la punctul (1)0 repartiia bidimensionala de frecventa se repre%int# sub forma unui tabel cu dubla intrare dup# modelul de mai &os'

4ntervale de grupare dup# variabila (*)

:rupe constituite dupa variabila (")

;otal (f*)

;otal (f")

7) Pentru fiecare grupa constituita dup# variabila factoriala ("), sa se calcule%e mediile (

si dispersiile (

) si sa se verifice daca si in ce m#sura e"plica factorul ( ) variaia

caracteristicii (!), folosind coeficientul de determinaie si testul <0 =) /a se estime%e si interprete%e parametrii funciei liniare de regresie si coeficientul de corelaie, pe ba%a datelor din tabelul cu dubla intrare alc#tuit la punctul (9)0 7) /a se preia din tabelul de valori individuale ale observ#rii primele +3 perechi de valori (in ordinea .nregistr#rii) si sa se caracteri%e%e leg#tura dintre ( ) si (!) prin metode elementare de anali%a (serii paralele si grafic)0 +-) /a se estime%e parametrii funciei de regresie si sa se m#soare intensitatea leg#turii prin metode parametrice si neparametrice pe cele +3 perechi de valori ("i,*i).