Sunteți pe pagina 1din 91

Transmisie cu Reductor de Uz General

ndrumtor : Prof. Dr. Ing. Ovidiu Ttaru


Tipul reductorului : RK Student : Rus Lorand
Puterea motorului electric : P = 7.01 [kW] Specialiare : T!"
Tura ia motorului electric : n = #$$0 [rot%min] &rupa : 11'1
Raport total de transmitere : u = 1(.)


Anul universitar 2013 201
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
!emestrul I
2
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
1.Cuprins pag.2
2.Memoriu Tehnic pag.5
2.1 Introducere pag.5
2.1.1 Condi ii de montare, protec ie, aspect pag.5
2.1.2 Considera ii privind protec ia muncii pag.
2.1.! Indica ii, e"ploatare, #ntre inere, regla$ pag.
!.%ariante constructive pag.&
'.Memoriu (usti)icativ de Calcul pag.1*
'.1 +chema cinematic a reductorului pag.1*
'.2 +ta,ilirea rapoartelor de transmitere pag.11
'.! Calculul tura iei pe ar,ori pag.12
'.' Calculul puterilor pe ar,ori pag.12
'.5 Calculul momentelor de torsiune pe ar,ori pag.1!
'. Transmisia prin curele trapezoidale pag.1!
'..1 Generalit- i
pag.1!
'..2 Tipuri de curele i material utilizate pag.1'
'..! Calcule geometrice de ,az- pag.1'
'..!.1 .ormule geometrice de ,az- pag.1'
'..!.2 Calcule geometrice de ,az- pentru transmisie prin curele trapezoidale pag.15
'..' Calculul lungimii curelei trapezoidale pag.1
'..'.1 .ormule pentru lungimea curelei trapezoidale pag.1
'..'.2 Calculul lungimii curelei trapezoidale pag.1/
'..5 Calcule de rezisten - pentru transmisia prin curele pag.1&
3
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'..5.1 .ormule de rezisten - pag.1&
'..5.2 Calcule de rezisten - pag.2*
'.. Raport pentru transmisia prin curele trapezoidale pag.21
'./ 0ngrena$e pag.2'
'./.1 Materiale pentru ro i din ate pag.2'
'./.2 Calcule geometrice de ,az- pentru angrena$ conic pag.2'
'./.2.1 .ormule geometrice de ,az- pentru angrena$ conic pag.2'
'./.2.2 Calcule geometrice de ,az- pentru angrena$ conic pag.2&
'./.! Calcule de rezisten - pentru angrena$ conic pag.!*
'./.!.1 .ormule de rezisten - pentru angrena$ conic pag.!*
'./.!.2 Calcule de rezisten - pentru angrena$ conic pag.!2
'./.' .or e i toleran e pentru angrena$ conic
pag.!!
'./.5 Raport pentru angrena$ conic pag.!'
'.& 0r,ori pag.'*
'.&.1 0legerea materialelor pag.'*
'.&.2 1imensionarea ar,orilor pag.'*
'.&.! .or e rezultate prin angrenare pag.'2
'.&.' Calculul reac iunilor din lag-re pag.''
'.&.'.1 0r,ore de intrare pag.''
'.&.'.2 0r,ore de ie ire
pag.5*
'.&.5 Raport pentru calculul reac iunilor din ar,ori pag.5
'.2 Rulmen i pag.5&
'.2.1 .ormule pentru calculul rulmen ilor pag.5&
'.2.2 Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de intrare pag.*
4
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.2.! Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de iesire pag.2
'.2.' Calculul rulmentilor pentru ar,orele de intrare cu programul Mech+3.T pag.5
'.2.5 Raport. Rulmen i pentru ar,ore de intrare pag.&
'.2. Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de iesire cu programul Mech+3.T pag.2
'.2./ Raport. Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de ie ire
pag./2
'.1* 4ene pag./'
'.1*.1 .ormule de calcul pentru calculul penelor pag./'
'.1*.2 Calculul penelor pag./5
'.1*.2.1 4an- cap-t de ar,ore de intrare pag./5
'.1*.2.2 Raport.Calculul penei ar,ore de intrare pag./
'.1*.2.! 4an- cap-t de ar,ore de iesire pag.//
'.1*.2.' Raport. Calculul penei ar,ore de ie ire pag./&
'.1*.2.5 Calculul penei pentru roata din at- pag./2
'.1*.2. Raport. Calculul penei pentru roata din at-
pag.&*
5. 0cesorii carcasa pag.&1
5. 1 1op de golire cu )ilet metric pag.&1
5.2 0erisitor pag.&1
5.! (o$a pentru veri)icarea uleiului pag.&2
5.' Inele de ridicare pag.&2
5. 5 Capac de vizitare pag.&2
.5i,liogra)ie pag.&!
5
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

6
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
2.Memoriu Tehnic
2.1 Introducere
Reductoarele de tura ie cu ro i din ate sunt mecanisme or2aniate ca ansam3luri
independente 4ormate din ro i din ate montate pe ar3ori i 5nc,ise 5ntr6o carcas-. 7cestea
ser+esc la mic orarea tura iei.
Reductoarele cu o sin2ur- treapt- de reducere se pot 5mp-r i 5n urm-toarele tipuri de
3a-8 5n 4unc ie de tipul an2rena.ului :
cu ro i din ate cilindrice cu din i drep i sau
5nclina i
cu ro i din ate conice
an2rena.e melc / roat- melcat-
!omponentele principale ale reductoarelor cu o sin2ur- treapt- de reducere sunt
urm-toarele : carcasa reductorului 8 cei doi ar3ori 9ar3orele de intrare i ie ire:8 ro i din ate8
la2-rele8 elementele de etan are8 dispoiti+ele de un2ere8 capacele8 indicatorul de ni+el al
uleiului8 aerisitorul8 elementele pentru ridicarea reductorului8 dopul de 2olire8 or2ane de
asam3lare.
2.1.1 Condi ii de montare, protec ie i aspect
;nainte de opera ia de montare8 piesele +or tre3ui s- 4ie cur- ate8 sp-late i su4late
cu aer comprimat.La motoare se +or respecta 5n limitele toleran elor prescrise toate cotele
indicate 5n documenta ia de e<ecu ie.
Supra4e ele neprelucrate mecanic ale pieselor turnate care se 2-sesc 5n interiorul carcasei
reductorului8 tre3uie s- 4ie cur- ate i +opsite cu +opsea reistent- la ulei.
Toate supra4e ele e<terioare ale reductorului cu e<cep ia supra4e elor de a eare i a capetelor
de ar3ore se +or 2rundui i apoi se +or acoperi cu +opsea.
7
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Reductoarele se +or li+ra nealimentate cu ulei dar cu la2-rele 2resate. ;n timpul opera iei de
transport se +or lua m-suri necesare 5n +ederea e+it-rii lo+iturilor8 duncin-rilor sau r-surn-rii
reductoarelor.
7cesoriile carcasei care 5n timpul transportului sunt e<puse deterior-rii se demontea- i se
asam3lea- separat 5ntr6o lad-. Supra4e ele lucrate mecanic se prote.ea- contra coroiunii
prin acoperire cu +aelin- te,nica con4rorm ST7S =1>6(1 sau ST7S =176('.
!apetele de ar3ore se +or 5n+eli 5n ,?rtie para4inat-8 se +or prote.a 5mpotri+a deterior-rii prin
lo+ire8 iar penele se +or prote.a 5mpotri+a smul2erii.Toate desc,iderile se +or 5nc,ide cu capace
sau dopuri de protec ie8 pentru 5mpiedicarea p-trunderii corpurilor str-ine i contra 5mpurit- ilor.
!u a.utorul capacului de +iitare se +a +eri4ica 2radul de uur- al an2rena.ului.
Se +a +eri4ica ca aerisitorul s- nu 4ie 5n4undat. !urelele de transmisie +or 4i acoperite de o
ap-r-toare.

2.1.2 Considera ii privind protec ia muncii
7+?nd 5n +edere 2reutatea ruductorului8 la manipularea acestuia tre3uie se acorde aten ia
necesar- pentru a pre+eni unele accidente de munc-. La transportul reductorului8 pentru ridicare
se recomand- o 4i<are e<act- cu a.utorul inelelor de prindere prin intermediul unor ca3luri8
lan uri8 etc. Ro ile de curea tre3uie pre+-ute cu ap-r-tori pentru a e+ita accidentele ce s6ar putea
produce prin prinderea di4eritelor o3iecte +estimentare.

Reductorul nu are +oie s- 4unc ionee8 dec?t numai dac- are toate accesoriile montate. Se
interice re2larea .ocului din rulmen i 5n timpul 4unc ion-rii reductorului8 ap-r?nd posi3ilitatea
de distru2ere a an2rena.elor. !apacul reductorului nu se +a des4ace 5n timpul 4unc ion-rii pentru
a 5mpiedica stropirea cu ulei8e+entuale accidente. Se +a e+ita p-trunderea di4eritelor o3iecte prin
capacul de +iitare.
2.1.! Indica ii, e"ploatare, #ntre inere, regla$
Reductorul are poi ia de lucru 5n planul oriontal8 se +a 4i<a pe podea cu a.utorul
unor uru3uri de 4i<are. 73aterea de la poi ia oriontal- nu tre3uie s- dep- easc- )@8 o
5nclinare mai mare a4ect?nd un2erea reductorului. *n2erea se realiea- cu ulei TA0 #00 BP
ST7S (716(0 aditi+at cu aditi+i antiru2in-8 antispuman i8 antio<idan i. !antitatea de ulei
8
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
necesar- pentru umplere p?n- la ni+elul necesar este de > litri8 acest ni+el 4iind periodic +eri4icat
prin itermediul .o.ei de ulei.
Supra4etele ne4unc ionale8 carcasa8 capacele rulmen ilor se +or +opsi8 se a+ea 5n +edere i
+opsirea 5n interior pentru 4i<area 5mpurit-tilor reultate 5n urma prelucr-rii.
Btan eitatea supra4e ei de separa ie se realiea- prin acoperirea cu un strat de +opsea.
Cupa montare8 reductorul se rodea- 5n 2ol timp de #$ ore i apoi cu sarcina redus-.Cupa rodare
se 2ole te uleiul din 3aie8 se demontea- capacul i se analiea- +iual toate elementele
componente.Perioada de sc,im3are a uleiului este de > luni8 indi4erent dac- reductorul
4unc ionea- ilnic sau nu.
Periodic se recomand- sp-larea 3-ii de ulei pentru e+acuarea di4eritelor depuneri.Se +a +eri4ica
periodic 2radul de uur- al an2rena.elor i de asemenea aerisitorul s- nu 4ie 5n4undat.
9
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
!. %ariante constructive
10
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.Memoriu $usti)icativ de calcul
'.1 +chema cinematic- a reductorului
11
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.2 +ta,ilirea rapoartelor de transmitere
La sta3ilirea rapoartelor de transmitere8 5n 2eneral8 tre3uie luate 5n considerare umr-toarele
recomand-ri :
o3 inerea unor ro i din ate de mas- redus-
12
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
o3 inerea unor 2a3arite minime
asi2urarea condi iilor de un2ere a ro ilor din ate
utiliarea la ma<im a capacit- ilor de 5nc-rcare admise ale an2rena.elor
7le2erea rapoartelor de transmitere 5n a a 4el ca toate cerin ele de mai sus s- 4ie satis4-cute
simultan8 nu este posi3il-.;n caul reductoarelor8 de u 2eneral8 se iau 5n considerare utiliarea la
ma<im a capacit- ilor de 5nc-rcare admise i asi2urarea condi iilor de un2ere.
Pentru reductoare cu ro i din ate conice se 4ac urm-toarele recomand-ri :
6 Dalori uuale ale rapoartelor de transmitere: #...'
6 Daloarea ma<im- a rapoartelor de transmitere : >
6 Dalori uuale a rapoartelor de transmitere la curele trapeoidale : #..$
6 Daloarea ma<im- a raportului de transmitere la curele trapeoidale : 7
'.! Calculul tura iilor pe ar,ori
13
u
T!
' :=
u
1#ST7S
>.' :=
u
1#
u
u
T!
>.1>7 = :=
u
T!
u
u
1#ST7S
#.='7 = :=
u
+eri4
u
1#ST7S
u
T!
1(.) = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.! Calculul tura iilor pe ar,ori
Tura ia motorului electric :
Daloarea tura iei pe ar3ore de intrare :
rot/min
Daloarea tura iei pe ar3ore de ie ire :
14
Alegerea numarului de dinti ai pinionului

1
#1 :=
#

1
u
1#ST7S
1'#.' = :=

#
1'# :=
u
1#

1
>.#(> = :=
u
u
1#
u
1#ST7S

u
1#ST7S
0.00# = :=
u
T!
u
u
1#ST7S
#.='7 = :=
verificare
u u
T!
u
1#
1(.$)( = :=
n #$$0 :=
rot / min
n
1
n
u
T!
('0.=1= = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
rot/min
'.' Calculul puterilor pe ar,ori
7le2erea randamentelor:
Daloarea puterii pe ar3ore de intrare:
kW
Daloarea puterii pe ar3ore de ie ire :
kW
'.5 Calculul momentelor de torsiune pe ar,ori
0mm
Daloarea momentului de torsiune pe ar3ore de intrare :
0mm
Daloarea momentului de torsiune pe ar3ore de ie ire :
0mm
15
n
#
n
u
1'#.1=# = :=

T!
0.=> :=

con
0.=7 :=

rulA
0.==) :=

rulAA

rulA
:=

role
0.== :=
P
1

T!

rulA
P >.>=> = :=
P
#

T!

rulAA

role

con
P >.$' = :=
T =))0000
P
n
#7$'>.>( = :=
T
1
=))0000
P
1
n
1
7>=)(.)(# = :=
T
#
=))0000
P
#
n
#
$>$)').1=' = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'. Transmisia prin curele trapezoidale
'..1 Generalit- i
Transmisia prin curele realiea- trans4erul ener2etic 5ntre doi sau mai mulEi ar3ori8 datorit-
4rec-rii dintre un element intermediar 4le<i3il8 cureaua8 montat pretensionat Fi roEile de curea
4i<ate pe ar3ori.
1aE- de alte transmisii preint- o serie de a+anta.e8 cum ar 4i: posi3ilitatea transmiterii miFc-rii
de rotaEie la distanEe mariG 4uncEionare lin-8 4-r- 2omotG amortiarea Focurilor Fi a +i3raEiilorG
constituie un element de si2uranE- 9la suprasarcini cureaua poate patina:G se realiea- la un preE
de cost redusG nu impun condiEii te,nice deose3ite pentru monta. Fi 5ntreEinere etc.
!a dea+anta.e amintim: 2a3arit mareG capacitate de transmitere redus-G dura3ilitate limitat-G
4uncEionare 5nsoEit- de alunecare elastic- ceea ce 4ace ca raportul de transmitere s- nu 4ie
constant etc.
'..2 Tipuri de curele i materiale utilizate
!ureaua condiEionea- capacitatea de trans4er ener2etic8 4rec+enEa Fi natura
iinter+enEiilor82a3aritul transmisiei etc.
Cup- 4orma secEiunii trans+ersale a curelei se 5nt?lnesc curele late8 trapeoidale8 rotunde Fi
dinEate. Cintre acestea8 pro4ilul trapeoidal este cel mai r-sp?ndit. ;n acest ca cureaua se
con4ecEionea- dintr6un element de reistenE-8 4ormat din straturi de inserEie Eesut-8 Fnururi sau
ca3luri din 4ire arti4iciale8 5ncorporat 5n cauciuc +ulcaniat8 Fi prote.at la e<terior de un strat de
Ees-tur- cauciucat- reistent- la uur-.
'..! Calcule geometrice de ,az-
'..!.1 .ormule geometrice de ,az-
Pentru calculul i dimensionarea transmisiei prin curele s6a 4olosit pro2ramul "B!HSI1T care
se 3aea- pe urm-toarele 4ormule :
16
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.4 "ormule #entru $al$ule geometri$e de %a& #entru transmisia #rin $urele
17
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.5 "ormule #entru $al$ule geometri$e de %a& #entru transmisia #rin $urele
'..!.2 Calcule geometrice de ,az- pentru transmisia prin curele
;n 4ereastra &eometrJ s6a introdus puterea8 tura ia8 diametrele ro ilor de curea8
num-rul de curele8 num-rul de ro i8 coe4icientul de alunecare a curelei. Pentru calcule s6au ales
curele 5n2uste de tip SPK.

Fig.6 "ereastra 'eometr( #entru transmisia #rin $urele
'..' Calculul lungimii curelei trapezoidale
'..'.1 .ormule pentru lungimea curelei trapezoidale
18
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.7 "ormule #entru $al$ulul lungimii $urelei tra#e&oidale) #entru 2 $urele
'..'.2 Calculul lungimii curelei trapezoidale
Fig.8 *al$ulul dimensiunilor #entru roata de $urea 1.
19
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.9 *al$ulul dimensiunilor #entru roata de $urea 2.
'..5 Calcule de rezisten -
'..5.1 .ormule de rezisten -
20
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
21
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.10 "ormule #entru $al$ule de re&isten #entru transmisia #rin $urele
22
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'..5.2 Calcule de rezisten -
;n 4ereastra Stren2,t !alculation se ale2e 4actorul de ser+iciu 5n 4unc ie de tipul
ma in-riei8 tipul motorului8 i num-rul de ore de 4unc ionare pe i.
Fig.11 *al$ule de re&isten #entru transmisia #rin $urele
23
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.. Raport pentru transmisia prin curele trapezoidale
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ D63elts !omponent Wiard 9Dersion $.'.10$0:
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666 &uide
!alculation TJpe 6 CA0
Len2t, !alculation: Slidin2 S,ea+e !oordinates
!alculation TJpe: Stren2t, !,eck
Load !alculation: !alculates t,e torLue accordin2 to t,e poMer and speed
Nelt Len2t,: Standard
Nelt Len2t,: Pitc,
666 Nasic Parameters
0arroM D63elts8D63elts !omponent Wiard
Nelt tJpe SPK
Nelt Len2t, Lp = 1>00 mm
0um3er o4 Nelts 0 = '
Nelt Midt, M = =.7 mm
Nelt ,ei2,t , = ( mm
666 S,ea+e Parameters
S,ea+e Widt, N4 = $0 mm
!alculated Nelt Widt, Wp = (.) mm
"in. &roo+e Cept, a3o+e !alculation Widt, 3min = # mm
"in. &roo+e Cept, 3eloM !alculation Widt, ,min = = mm
1illet Radius o4 S,ea+e *pper Bd2e r1 = 0.) mm
1illet Radius o4 S,ea+e LoMer Bd2e r# = 1 mm
24
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Cistance NetMeen &roo+e 7<es e = 1#O0.' mm
Cistance NetMeen &roo+e 7<is and S,ea+e 1ace 4 = ( P1 61 mm
&roo+e sur4ace te<ture Ra = 1.> Qm
Slidin2 S,ea+e = #
666 S,ea+e 1
Pitc, Ciameter dp1 = 1#0 mm
Iuter diameter Ca1 = 1#$ mm
&roo+e 7n2le alp,a1 = '(R
Speed n1 = 1$)0 rpm
TorLue T1 = $>.1>)= 0m
S !oordinate = 0 mm
T !oordinate = 0 mm
7rc o4 !ontact 31 = 1$7.#(R
7rc o4 !ontact !oe44icient !a1 = 0.=#
666 S,ea+e #
Pitc, Ciameter dp# = ')#.$$ mm
Iuter diameter Ca# = ')>.$$ mm
&roo+e 7n2le alp,a# = '(R
Transmission Ratio i = #.='7
Speed n# = $='.7011 rpm
TorLue T# = 1'0.1>> 0m
S !oordinate = $1#.)77 mm
T !oordinate = 0 mm
!enter Cistance = $1#.)77 mm
7rc o4 !ontact 3# = #1#.7#R
7rc o4 !ontact !oe44icient !a# = 1.0>
25
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
66666666666666666666666666666666666666666666666666
Stren2t, !,eck
66666666666666666666666666666666666666666666666666
PoMer P = 7.01 kW
B44iciencJ , = 0.=>
Nelt Slip = 0 @
Ser+ice 1actor !p = 1.#
Nelt Len2t, !orrection !oe44. !l = 1
0um3er o4 Nelts !oe44icient !k = 0.=)
Tan2ential 1orce 1 = 7>=.$'# 0
!entri4u2al 1orce 14 = ).(1 0
1orce in Strained Nelt Strand 11 = =(1.))> 0
1orce in Loose Nelt Strand 1# = #1#.1#$ 0
"in. Workin2 Pre6tension 1u = )=>.($ 0
Radial 1orce in Nearin2s 1r = 11>).>>= 0
!ircum4erential DelocitJ + = =.111 m%s
Ta3le Load Pta3 = '.'=1 kW
7lloMa3le Load Pall = (.($$ kW
!alculated Load P+ = (.$1# kW
Stren2t, !,eck 6 True
26
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'./ 0ngrena$e
'./.1 Materiale pentru ro i din ate
Pentru construcEia roEilor dinEate se poate utilia o mare +arietate de materiale. IpEiunea
asupra unuia sau altuia dintre acestea are implicaEii asupra 2a3aritului transmisiei8 te,nolo2iei de
e<ecuEie8 preEului de cost etc.
;n 2eneral8 ale2erea materialului pentru roEile dinEate tre3uie sa ai3- 5n +edere urm-toarele
criterii:
6 4elul an2rena.ului Fi destinaEia acestuiaG
6 condiEiile de e<ploatare 9m-rimea Fi natura 5nc-rc-rii8 m-rimea +iteelor peri4erice8 durata
de 4uncEionare Fi condiEiile de mediu:G
6 te,nolo2ia de e<ecuEie a2reat-G
6 restricEiile impuse prin 2a3arit8 dura3ilitate Fi preE de 4a3ricaEie.
Principalele materiale 4olosite 5n construcEia roEilor dinEate sunt: oEelurile8 4ontele8 unele alia.e
ne4eroase Fi materialele plastice.
Pentru pinion se ale2e material tratat termic 1I6 '2Mn%/ 8 iar pentru roata # se ale2e
material tratat termic 1I6 !/Mn+i5.
'./.2 Calcule geometrice de ,az- pentru angrena$ conic
Pentru calculul i dimensionarea an2rena.ului conic s6a 4olosit pro2ramul "B!HSI1T.
'./.2.1 .ormule geometrice de ,az- pentru angrena$ conic
Fig.12 "ormule #entru $al$ule geometri$e de %a& #entru angrena+ $oni$
27
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
28
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
29
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
30
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.13 "ormule #entru $al$ule geometri$e au,iliare #entru angrena+ $oni$
'./.2.2 Calcule geometrice de ,az- pentru angrena$ conic
Fig.14 '-id #entru $al$ulul angrena+ului $oni$
31
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
;n 4ereastra &eometrJ s6a introdus num-rul de din i ai ro ilor din ate8 un2,iul de
5nclinare a ro ilor8 modulul8 l- imea ro ilor i 4actorul de corec ie a ro ilor.
Fig.15 "ereastra 'eometr(
Cup- dimensionarea ro ilor 5n 4ereastra Cimensions8 sunt a4i ate dimensiunile ro ilor
din ate.
Fig.16 "ereastra Dimensions Dimensiunile #inionului
32
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.17 "ereastra Dimensions Dimensiunile ro ii din ate
'./.! Calcule de rezisten - pentru angrena$ conic
'./.!.1 .ormule de rezisten - pentru angrena$ conic
33
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.18 "ormule de re&isten #entru angrena+ $oni$
'./.!.2 Calcule de rezisten - pentru angrena$ conic
34
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
n fereastra Strenght alegem materialul pentru roile dinate, fatorul de apliaie !" #i
dura$ilitatea angrena%ului&
'aterialul ales pentru pinion este de dura$ilitate mai mare, deoaree dinii pinionului
sunt soliitate mai fre(ent&
)atorul de apliaie este ales *n funie de modul de transmisie a puterii&
Fig.19 "ereastra !treng-t *-e$.
35
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'./.' .or e i toleran e pentru angrena$ conic
;n 4ereastra Load sunt introduse puterea i randamentul an2rena.ului conic.
Fig.20 "ereastra /oad
36
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.21 "ereastra Toleran$es
'./.5 Raport. 0ngrena$ conic
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ Ne+el &earin2 !omponent Wiard 9Dersion $.'.10'1:
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666 &uide
!one Hei2,t o4 Teet, 6 CA0
Stren2t, calculation: Stren2t, c,eck calculation
Cistri3ution o4 !orrection: Wit, !omp. o4 Slips
Load calculation: !alculates t,e torLue accordin2 to t,e poMer and speed
666 Nasic Parameters
&ear Ratio = >.#()7
Tan2ential Pressure 7n2le alp,a = #0R
37
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
7ddendum aU = 1 9= ' mm:
!learance cU = 0.# 9= 0.> mm:
Root 1illet = 0.' 9= 0.= mm:
7ddendum o4 Nasic Rack = 1.# 9= '.> mm:
Heli< 7n2le 3eta = 0R
S,a4t 7n2le = =0R
Tan2ential "odule met = ' mm
0ormal "odule in "iddle Plane mmn = #.)0># mm
Dirtual &ear Ratio u+ = '=.)1
Dirtual !enter Cistance a+ = 107=.$$1 mm
Pitc, !one Radius Re = #00.$= mm
Pitc, !one Radius in "iddle Plane Rm = 1>7.$= mm
W,ole Cept, o4 Toot, ,e = >.> mm
1aceMidt, = >> mm
1aceMidt, Ratio = 0.'#=#
!ontact Ratio = 1.>#'( 91.>#'( P 0:
Precision Speci4ication 7e#>
Limit Ce+iation o4 Heli< 7n2le 13 = 0.01( mm
Limit Ce+iation o4 7<is ParallelitJ 4< = 0.01( mm
Limit Ce+iation o4 7<is ParallelitJ 4J = 0.00= mm
666 &ear 1
0um3er o4 Teet, = #1
*nit !orrection = 0.$17( 9= 1.#)$ mm:
Tan2. Cisplacement = 0 9= 0 mm:
Pitc, Ciameter de = >' mm
Pitc, Ciameter in "iddle Plane dm = )#.>' mm
38
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Iutside Ciameter dae = 71.$01 mm
Iutside Ciameter at Small Bnd dai = $7.(=7 mm
Root Ciameter d4e = )(.'>) mm
Derte< Cistance = 1=7.''# mm
Derte< Cistance at Small Bnd = 1'#.'71 mm
Pitc, !one 7n2le delta = =.0'=)R
Iutside !one 7n2le deltaa = 10.#)$=R
!uttin2 7n2le delta4 = (.'>(=R
Toot, T,ickness at Lar2e Bnd se = ).>#) mm
Iutside Toot, T,ickness = 0.)'1)
!,ordal T,ickness sc = $.=>7 mm 60.0$
60.1
!,ordal T,ickness Hei2,t ,c = '.') mm
!omparati+e 0um3er o4 Teet, + = #1.#>$1
Limit !ircum4erential Run6out 1r = 0.0'7 mm
Limit Ce+iation o4 7<ial Pitc, 4pt = O0.01) mm
Limit Ce+iation o4 Nasic Pitc, 4p3 = O0.01$ mm
666 &ear #
0um3er o4 Teet, = 1'#
*nit !orrection = 60.$17( 9= 61.#)$ mm:
Tan2. Cisplacement = 0 9= 0 mm:
Pitc, Ciameter de = '=> mm
Pitc, Ciameter in "iddle Plane dm = ''0.(# mm
Iutside Ciameter dae = '=>.)$= mm
Iutside Ciameter at Small Bnd dai = #>>.00( mm
Root Ciameter d4e = '=$.$7) mm
Derte< Cistance = #=.77) mm
39
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Derte< Cistance at Small Bnd = 1=.=7' mm
Pitc, !one 7n2le delta = (0.=>0)R
Iutside !one 7n2le deltaa = (1.$)=>R
!uttin2 7n2le delta4 = 7=.)7'7R
Toot, T,ickness at Lar2e Bnd se = '.( mm
Iutside Toot, T,ickness = 0.($1(
!,ordal T,ickness sc = '.')) mm 60.07)
60.17)
!,ordal T,ickness Hei2,t ,c = 1.1'> mm
!omparati+e 0um3er o4 Teet, + = ($0.1$(7
Limit !ircum4erential Run6out 1r = 0.0$= mm
Limit Ce+iation o4 7<ial Pitc, 4pt = O0.01( mm
Limit Ce+iation o4 Nasic Pitc, 4p3 = O0.017 mm
666 Load 9&ear 1G &ear #:
PoMer P = >.>=>G >.$=)1 kW
B44iciencJ = 0.=7
Speed n = ('0.=1=G 1'#.1=17 rpm
TorLue "k = 7>.=)')G $>=.1=># 0m
Tan2ential 1orce 1t = #=#$.#=>) 0
0ormal 1orce 1n = '111.=71' 0
Cirection 1
Radial 1orce 1r = 10)1.1'7=G 1>7.##>) 0
7<ial 1orce 1a = 1>7.##>)G 10)1.1'7= 0
Cirection #
Radial 1orce 1r = 10)1.1'7=G 1>7.##>) 0
7<ial 1orce 1a = 1>7.##>)G 10)1.1'7= 0
!ircum4erential DelocitJ + = #.#(=( m%s
40
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Resonance speed nB1 = #1#00.') rpm
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
Stren2t, !,eck 7ccordin2 to CA0 '==1:1=((
6666666666666666666666666666666666666666666666666666
Cura3ilitJ L, = #)000 ,our
666 "aterial Dalues
V"aterial desi2nation: CA0 $#"nD7G CA0 '7"nSi)
Tensile Stren2t, = ='#G ((0 "Pa
Tield Point in Tensile = >(>G >') "Pa
!ontact 1ati2ue Limit Si2maHlim = 700G >)( "Pa
Nendin2 1ati2ue Limit Si2ma1lim = )1(G $=' "Pa
Hardness in Toot, !ore = #00G #00 HD
Hardness in Toot, Side = >00G >00 HD
Nase 0um3er o4 Load !Jcles in !ontact [10W>] = )0G )0
Nase 0um3er o4 Load !Jcles in Nendin2 [10W>] = 'G '
WX,ler !ur+e B<ponent 4or !ontact = 10G 10
WX,ler !ur+e B<ponent 4or Nendin2 = >G >
"odulus o4 BlasticitJ in Tension [10W'] = #0>G #0> "Pa
PoissonYs Ratio = 0.'G 0.'
TJpe o4 Treatment = 0G 0
666 1actors 4or !ontact
7pplication 1actor K7 = 1.#)
CJnamic 1actor KH+ = 1.0(7
1ace Load 1actor KH3 = 1.>)
41
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Trans+erse Load 1actor KHa = 1.#>'
Total KH = #.(#=
Ine6time I+erloadin2 1actor K7S = 1
BlasticitJ 1actor Ke = 1(=.(1
Kone 1actor K, = #.$=)
Ne+el &ear 1actor Kk = 0.()
Heli< 7n2le 1actor K3eta = 1
!ontact Ratio 1actor Keps = 0.(=
Sin2le Pair Toot, !ontact 1actor KN = 1G 1
Li4e 1actor Kn = 1G 1
Lu3ricant 1actor Kl = 0.='7
Rou2,ness 1actor Kr = 1
DelocitJ 1actor K+ = 0.=#(
Sie 1actor K< = 1G 1
666 1actors 4or Nendin2
7pplication 1actor K7 = 1.#)
CJnamic 1actor K1+ = 1.0(7
1ace Load 1actor K13 = 1.>)
Trans+erse Load 1actor K1a = 1.$0)
Total K1 = '.1$(
Ine6time I+erloadin2 1actor K7S = 1
1orm 1actor T1a = #.#$1G 1.>((
Stress !orrection 1actor TSa = 1.(#(G 0.771
Teet, Mit, &rindin2 0otc,es 1actor TSa2 = 1G 1
Ne+el &ear 1actor Tk = 1
Heli< 7n2le 1actor T3 = 1
!ontact Ratio 1actor Teps = 0.71#
42
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
7lternatin2 Load 1actor Ta = 1G 1
Production Tec,nolo2J 1actor Tt = 1G 1
Li4e 1actor Tn = 1G 1
0otc, Sensiti+itJ 1actor Td = 1.0=#G 1.11#
Sie 1actor T< = 1G 1
Toot, Root Sur4ace 1actor Tr = 1
666 Results
1actor o4 Sa4etJ 4rom Pittin2 SH = 1.0((G 1.0#'
1actor o4 Sa4etJ 4rom Toot, Nreaka2e S1 = '.$($G 10.>#7
Static Sa4etJ in !ontact SHst = '.$'1G '.17>
Static Sa4etJ in Nendin2 S1st = 7.=7(G #'.=
Stren2t, !,eck 6 True
'.& 0r,ori
'.&.1 0legerea materialului
7le2era materialului se +a 4ace dup- 4elul solicit-rii ar3orilor8 precum i de natura
acestor solicit-ri. Pentru solicit-ri u oare i medii se recomand- o eluri de car3on o3i nuite8
m-rcile IL)08 sau IL>0 9 ST7S )00%#6(0:.
'.&.2 1imensionarea ar,orilor
Cimensionarea ar3orilor se porne te de la determinarea dimensiunilor a capetelor de
ar3ori 4unc ie de momentul de torsiune care este transmis.
Pentru determinarea dimensiunilor capetelor de ar3ore se 4olosesc ta3elele =.$ respecti+
=.#8 de la pa2inile 1$1 i 1$# din [1]
"omentul de torsiune pe ar3ore de intrare :
43
T
1
=))0000
P
1
n
1
7>=)(.)(# = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
0mm
"omentul de torsiune pe ar3ore de ie ire :
0mm
Fig.22 0omente nominale $are #ot fi transmise de $a#.de ar%ore
1unc ie de momentele de torsiune 8 se ale2e pentru cap-tul de ar3ore de intrare diametrul
d
intrare
= '( mm8 iar pentru cap-tul de ie ire diametrul d
iesire
= )0 mm.
44
T
#
=))0000
P
#
n
#
$>$)').1=' = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.23 A%ateri limita la diametru nominal d la $a#. de ar%ore
7st4el lun2imea cap-tului de ar3ore de intrare +a 4i )( mm8 iar lun2imea cap-tului
ar3orelui de ie ire +a 4i (# mm.
'.&.! .or ele rezultate prin angrenare
Pentru dimensionarea ar3orilor este necesar cunoa terea sensului i direc iei 4or elor ce
ac ionea- 5n an2rena..
;n .ig.2' Sunt preentate 4or ele ce ac ionea- 5ntr6un an2rena. conic.
45
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.24 "orte $are a$tionea&a in angrena+ul $oni$
46
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.&.' Calculul reac iunilor din lag-re
Pentru calculul reac iunilor din la2-re se 4olose te pro2ramul "7TH!7C8 pornind de la
4i2. #$.
'.&.'.1 0r,ore de intrare
;n planul +ertical :
0
47
1
t1
#=#$.#=>) := 0 l
1
$0 := r
Mm1
#>.'= :=
l
#
170 := r
Mm#
1>).$# :=
1
t#
#=#$.#=>) := 0
l
'
#'.=) := S
a
11>).>>= :=
1
a1
10)1.1'7= := 0
l
$
#).=) :=
1
a#
1>7.##>) := 0 l
)
7(.7' :=
1
r1
1>7.##>) := 0
1
r#
10)1.1'7= := 0
D
1
l
#
1
t1
l
'
+ 0

D
1
1
t1
l
'

l
#
$11.=(# = :=
D
#
l
#
1
t1
l
#
l
'
+
( )
0
D
#
1
t1
l
#
l
'
+
( )

l
#
'''>.#7( = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
0
;n plan oriontal:
0
0
48
H
1
l
#
S
a
l
1
l
#
+
( )
+ 1
r1
l
'
+ 1
a1
r
Mm1
0
H
1
S
a
l
1
l
#
+
( )
1
r1
l
'
+ 1
a1
r
Mm1

l
#
1)7=.))( = := 0
H
#
l
#
S
a
l
1
1
a1
r
Mm1
+ 1
r1
l
#
l
'
+
( )
0
0
H
#
1
r1
l
#
l
'
+
( )
1
a1
r
Mm1
S
a
l
1
+
l
#
'01.((7 = :=
R
1
H
1
#
D
1
#
+ 1>'#.$01 = :=
R
#
H
#
#
D
#
#
+ ''$=.=0= = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.25 "ormule #entru verifi$area ar%orilor
;n "B!Hso4t ar3orele este construit pornind de la urm-toarea sc,i - :
Fig.26 Dimensionarea ar%orelui 1n 02*3!O"T
;n urm-torul pas sunt introduse punctele de reaem i 4or ele ce ac ionea- asupra
ar3orelui :
49
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.27 "or e i rea$ iuni
Fig.28 "or ele $e soli$it ar%orele de intrare
;n st?n2a sunt introduse 4or ele ce ac ionea- pe cap-tul ar3orelui 8 iar 5n dreapta 4or ele
ce ac ionea- din an2rena. con4orm sc,i ei din 4i2.#$.
50
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.29 4ea$ iunile din lagre $onform 02*3!O"T
Rezultate pentru ar,ore de intrare
Fig.30 "or e tietoare
Fig.31 0oment de 1n$ovoiere
51
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.32 5ng-i de rota ie
Fig.33 !geata
Fig.34 2forturi de 1n$ovoiere
52
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.35 2forturi de forfe$are
Fig.36 2forturi de torsiune
Fig.36 2forturi a,iale
53
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.38 !uma eforturilor
Fig.39 Dimensiuni re$omandate
'.&.'.2 0r,ore de ie ire
Planul +ertical :
0
54
D
'
l
$
l
)
+
( )
1
t#
l
)
0
D
'
1
t#
l
)

l
$
l
)
+
#1==.'>( = :=
D
$
l
$
l
)
+
( )
1
t#
l
$
0
D
$
1
t#
l
$

l
$
l
)
+
7#$.=#( = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
0
Planul oriontal :
0
0
0
0
7r3orele de ie ire este este construit dup- urm-toarea sc,i - :
55
H
'
l
$
l
)
+
( )
1
a#
r
Mm#
1
r#
l
)
0
H
'
1
r#
l
)
1
a#
r
Mm#
+
l
$
l
)
+
10)$.(#1 = :=
H
$
l
$
l
)
+
( )
1
a#
r
Mm#
+ 1
r#
l
$
0
H
$
1
r#
l
$
1
a#
r
Mm#

l
$
l
)
+
'.>(' = :=
R
'
H
'
#
D
'
#
+ #$'=.#') = :=
R
$
H
$
#
D
$
#
+ 7#$.='( = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.40 Dimensionare ar%ore de ie re
;n urm-torul pas sunt preentate reaemele i 4or ele ce ac ionea- asupra ar3orelui :
56
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.41 "or e i rea&eme
Fig.42 "or ele $e soli$it ar%orele de ie ire
57
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.43 4ea$ iunile din rea&eme $onform 02*3!O"T
Rezultate pentru ar,ore de ie ire
Fig.44 "or e tietoare
Fig.45 0oment de 1n$ovoiere
58
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.46 5ng-i de rota ie

Fig.47 !geata

Fig.48 2forturi de 1n$ovoiere
59
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.49 2forturi de forfe$are

Fig.50 2forturi de torsiune

Fig.51 2forturi a,iale
60
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.52 !uma eforturilor

Fig.53 Dimensiuni re$omandate
'.&.5. Raport pentru calculul reac iunilor din ar,ori
Raport pentru ar,ore de intrare
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#6176#01$ S,a4t &enerator 9Dersion $.#.1#0':
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
S,a4t calculation 9irrespecti+e o4 c,am4er%4illet and 2roo+es::
Supports [1rJ[0]8 1r[0]8 9Sum:8 1a[0]8 Ce4lection[mm]8 Rotation[rad]]
6$1#.08 61)7=.>8 1>'#8 0.08 0.011#$)8 0.00011$
'''>.'8 #$>.78 ''$)8 10)1.18 0.0000178 0.000100
[Ce4lection[mm]8 Rotation[rad]] in Place o4 Loadin2
61
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
0.01>$7'8 0.0001)$
0.00#$(18 0.00010>
"a<imal Stress = 1$.1 "Pa
7n2le o4 TMist = 60.0'07 de2rees
"ass = 0 k2
"a<imum Ce4lection = #0.$#>$ Qm
Raport pentru ar,ore de ie ire
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ S,a4t &enerator 9Dersion $.#.1#0':
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
S,a4t calculation 9irrespecti+e o4 c,am4er%4illet and 2roo+es::
Supports [1rJ[0]8 1r[0]8 9Sum:8 1a[0]8 Ce4lection[mm]8 Rotation[rad]]
7#$.=8 '.78 7#)8 61>7.#8 0.0000008 0.0000$$
#1==.$8 610)$.(8 #$'=8 0.08 0.00$0#'8 0.0000#=
[Ce4lection[mm]8 Rotation[rad]] in Place o4 Loadin2
0.00)'(#8 0.0000$$
0.00'#1=8 0.0000'$
"a<imal Stress = '.' "Pa
7n2le o4 TMist = 60.00)= de2rees
"ass = 0 k2
"a<imum Ce4lection = 7.1('7 Qm
62
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.2 Rulmen i
;n construc ia reductoarelor sunt 4oarte r-sp?ndite la2-rele cu rulmen i. Rulmen ii 4iind
tipia i8 ale2erea lor se 4ace dup- standarde i cataloa2ele 4a3ricilor produc-toare pe 3aa
diametrului 4usului ar3orelui pe care se montea-8 a sarcinilor pe la2-r i a duratei de e<ploatare
alese ini ial.Pentru a adopta un anumit tip de rulment8 se +a ine seama de : m-rimea i sensul
solicit-rii 8 tura ii8 temperatura de lucru8 condi ii de monta.8 e<ploatare8 etc.
Pentru calculul rulmen ilor s6a 4olosit pro2ramul "B!HSI1T i deoarece cei dor rulmen i de
pe ar3ore sunt identici8 s6a dimensionat doar acela care este supus la sarcini mari. ;n caul
re+ers-rii sensului de rota ie 8 se sc,im3- doar sensul 4or ei tan2en iale i a<iale8 ceea ce
in4luen ea- suma reac iunilor din la2-re.
'.2.1 .ormule de calcul pentru calculul rulmen ilor
Rulmen ii sunt calcula i 5n "B!HSI1T cu urm-toarele 4ormule :
63
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.54 "ormule #entru $al$ulul rulmen ilor
64
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.2.2 Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de intrare
Se impune ca dura3ilitatea necesara a rulmentilor sa 4ie L
nec
= 1)0006'0000 , dupa
recomandarile din ta3.).$8 pa2. 1'#8 ['].
Cin etapa de dimensionare reulta diametrul d al 4usului dulmentului.
An 4unctie de diametrul d se ale2 rulmenti radiali6a<iali cu 3ile cu dimensiunile date la
pa2. 1>(8 ta3. ).1) [']:
d=)0 mmG C==0 mmG !
A
=!
AA
='7)00 0.
Se calculeaa reactiunile H
A
8 H
AA
8 D
A
8 D
AA
pentru cei doi rulmenti. Raportate la directiile
atasate rulmentului8 aceste reactiuni sunt 4orte radiale8 ast4el8 reultatele lor sunt c,iar 4ortele
radiale 1
rA
8 1
rAA
care incarca rulmentii. !alculul reactiunilor se 4ace luand in considerare 4i2ura
re4eritoare la monta.ul in I din ta3. ).1$8 pa2. 1>'8 ['].
Daloarile reactiunilor au 4ost determinate anterior8 ca urmare a+em:
1ortele a<iale totale din rulmenti se calculeaa dupa metodolo2ia data in ta3. ).1$8 caul
#a8 pa2. 1>'. ['].
Se compara +alorile 4ortelor radiale: 1
rA
Z1
rAA
Se calculeaa 4orta a<iala din ar3ore 78 care este e2ala cu 4orta a<iala care actioneaa
asupra rotii montate pe ar3ore.
65
H
A
H
#
#().=>$ = := 0mm
H
AA
H
1
1$=).=># = := 0mm
D
A
D
#
'''>.#7( = := 0mm
D
AA
D
1
$11.=(# = := 0mm
1
rA
R
#
''$=.=0= = :=
1
rAA
R
1
1>'#.$01 = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Se +eri4ica daca: 7[1.1$91rA 6 1rAA:
7[#0$(.$1> =Z caut #a din ta3. ).1$8 pa2. 1>' ['].
Cupa calculul sarcinilor dinamice ec,i+alente P
eA
8 P
eAA
se calculeaa coe4. dinamic 4
d
8 ).#08
pa2. 1'# ['].
Se determina sarcina ec,i+alenta de calcul P
ec
pentru rulmentul A si AA cu relatia ).#18
pa2. 1'# ['].
66
7 1
a1
10)1.1'( = := 0
1.1$ 1
rA
1
rAA

( )
1=)7.=)( =
1
aA
1.1$ 1
rA
'(1(.(=> = := 0

1
aAA
1
aA
7 #7>7.7)( = := 0
0
1
aA
1
rA
1.1$ =
0
pag 162, (5.65), [3]
P
eA
1
rA
''$=.=0= = :=
0
1
aAA
1
rAA
1.>=> =
P
eAA
0.') 1
rAA
0.)7 1
aAA
+ #1$(.=>' = := 0
pag 164, (5.6), [3]
4
k
1.1 :=
ta!.5.1, pag. 132 [3]
4
s
1.) := ta!.5.2, pag. 133 [3]
4
m
1.' :=
ta!.5.3, pag. 134 [3]
4
d
4
k
4
s
4
m
#.1$) = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Pentru +eri4icarea dura3ilitatii e4ecti+e a rulmentilor a+em ne+oie de urmatorii 4actori de
corectie8 a
1
pentru o 4ia3ilitate de =0@8 a
#
4actorul de corectie care tine seama de materialul
rulmentului8 a
'
4actorul de corectie pentru conditii de 4unctionare necon+entionale 9acesta se
ale2e 4unctie de parametrul de un2ere .
B<ponentul p=' pentru rulmenti cu 3ile8 pa2. 1'08 ['].
Cura3ilitatea e4ecti+a a rulmentilor se calculeaa cu relatia ).)(8 pa2.1$( ['].
67
P
ecA
4
d
P
eA
71().))$ = :=
P
ecAA
4
d
P
eAA
$>0=.)#) = :=
a
1
1 :=
ta!.5.", pag. 13" [3]
ta!.5., pag. 13" [3]
a
#
' :=
13" [3]
d
m
0.) d C + 9 : 70 = := mm
n
1
('0.=1= := rot / min
mm
#
s
1
ta! 3.15, pag. "3 [3]
100 :=
>0 10
>

0.(
n
1
0.7
d
m
0.>
'.'( = := 5.31, pag. 13" [3]
a
'
#.) :=
ta!.5.2, pag. 13" [3]
p ' :=
L
10aA
a
1
a
#
a
'

1>>>>
n
1

!
A
P
ecA

p
#1'(1.='# = := ,
L
10aAA
a
1
a
#
a
'

1>>>>
n
1

!
AA
P
ecAA

p
(0==).#0( = := ,
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
7m3ii rulmenti reista la solicitari si preinta o dura3ilitate mai mare decat cea impusa.
'.2.! Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de intrare
Se impune ca dura3ilitatea necesara a rulmentilor sa 4ie L
nec
= 1)0006'0000 , dupa
recomandarile din ta3.).$8 pa2. 1'#8 ['].
Cin etapa de dimensionare reulta diametrul d al 4usului dulmentului.
An 4unctie de diametrul d se ale2 rulmenti radiali6a<iali cu 3ile cu dimensiunile date la
pa2. 1>(8 ta3. ).1) [']:
d=>0 mmG C=110 mmG !
A
=!
AA
=)>000 0.
Se calculeaa reactiunile H
A
8 H
AA
8 D
A
8 D
AA
pentru cei doi rulmenti. Raportate la directiile
atasate rulmentului8 aceste reactiuni sunt 4orte radiale8 ast4el8 reultatele lor sunt c,iar 4ortele
radiale 1
rA
8 1
rAA
care incarca rulmentii. !alculul reactiunilor se 4ace luand in considerare 4i2ura
re4eritoare la monta.ul in S din ta3. ).1$8 pa2. 1>'8 ['].
Daloarile reactiunilor au 4ost determinate anterior8 ca urmare a+em:
68
H
AAA
H
$
'.>(' = := 0mm
H
AD
H
'
10)$.(#1 = := 0mm
D
AAA
D
$
7#$.=#( = := 0mm
D
AD
D
'
#1==.'>( = := 0mm
1
rAAA
R
$
7#$.='( = :=
1
rAD
R
'
#$'=.#') = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
1ortele a<iale totale din rulmenti se calculeaa dupa metodolo2ia data in ta3. ).1$8 caul
#c8 pa2. 1>'. ['].
Se compara +alorile 4ortelor radiale: 1
rAAA
Z1
rAD
Se calculeaa 4orta a<iala din ar3ore 78 care este e2ala cu 4orta a<iala care actioneaa
asupra rotii montate pe ar3ore.
7\08 =Z metoda de +eri4icare a rulmentilor este dupa metoda #c.
Cupa calculul sarcinilor dinamice ec,i+alente P
eAAA
8 P
eAD
se calculeaa coe4. dinamic 4
d
8
).#08 pa2. 1'# ['].
69
7 1
a#
1>7.##> = := 0
1
aAD
1.1$ 1
rAD
#7(0.7#( = := 0

1
aAAA
1
aAD
7 + #=$7.=)) = := 0
0
1
aAAA
1
rAAA
$.0>> =
P
eAAA
1
rAAA
7#$.='( = := 0 pag 162, (5.65), [3]
0
1
aAD
1
rAD
1.1$ =
0 pag 162, (5.66), [3]
P
eAD
1
rAD
#$'=.#') = :=
4
k
1.1 :=
ta!.5.1, pag. 132 [3]
4
s
1.) :=
ta!.5.2, pag. 133 [3]
4
m
1.' :=
ta!.5.3, pag. 134 [3]
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Se determina sarcina ec,i+alenta de calcul P
ec
pentru rulmentul AAA si AD cu relatia ).#18
pa2. 1'# ['].
Pentru +eri4icarea dura3ilitatii e4ecti+e a rulmentilor a+em ne+oie de urmatorii 4actori de
corectie8 a
1
pentru o 4ia3ilitate de =(@8 a
#
4actorul de corectie care tine seama de materialul
rulmentului8 a
'
4actorul de corectie pentru conditii de 4unctionare necon+entionale 9acesta se
ale2e 4unctie de parametrul de un2ere .
B<ponentul p=' pentru rulmenti cu 3ile8 pa2. 1'08 ['].
70
4
d
4
k
4
s
4
m
#.1$) = :=
P
ecAAA
4
d
P
eAAA
1))$.==1 = := 0
P
ecAD
4
d
P
eAD
)#'#.1> = := 0
a
1
0.'' :=
ta!.5.", pag. 13" [3]
a
#
1 :=
ta!.5., pag. 13" [3]
13" [3]
d
m
0.) d C + 9 : () = := mm
n
#
1'#.1=# :=
rot / min
mm
#
s
1
ta! 3.15, pag. "3 [3]
100 :=
>0 10
>

0.(
n
#
0.7
d
m
0.>
1.0$= = :=
5.31, pag. 13" [3]
a
'
0.) :=
ta!.5.2, pag. 13" [3]
p ' :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Cura3ilitatea e4ecti+a a rulmentilor se calculeaa cu relatia ).)(8 pa2.1$( ['].
7m3ii rulmenti reista la solicitari si preinta o dura3ilitate mai mare decat cea impusa.
'.2.5 Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de intrare cu programul Mech+3.T
Ceoarece cei doi rulmenti radiali 6 a<iali cu 3ile pe de ar3orele de intrare sunt identici8 se
+eri4ica doar rulmentul care este supus la sarcini mai mari.
Cupa ale2erea optiunii CA0 >#) SK1 din !omponent Wiards8 ale2em optiunea B<pert si
apoi !,eck !alculation dupa cum urmeaa:

Fig.55 '-id #entru $al$ulul rulmen ilor
71
L
10aAAA
a
1
a
#
a
'

1>>>>
n
#

!
AAA
P
ecAAA

p
=71>0>.'=' = :=
,
,
L
10aAD
a
1
a
#
a
'

1>>>>
n
#

!
AD
P
ecAD

p
#))0).') = :=
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.56 Duritatea rulmentului
Fig.57 !ar$ini i for e 1n angrena+e

Fig.58 "a$tor de utili&are
72
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
73
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.59 4e&ultate rulment ar%ore de intrare
'.2. Raport. Rulmen i pentru ar,ore de intrare
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#6176#01$ Rollin2 Nearin2 !omponent Wiard 9Dersion $.'.1010:
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666 &uide
Stren2t, !alculation TJpe: !,eck !alculation
666 Anput
ReLuired Li4e L, = 1)000 ,our
!oe44ic. o4 7ddYl 1orces 4d = 1.#
Workin2 Temperature 4t = 100 R!
ReLuired Relia3ilitJ a1 = =0 @
Lu3rication TJpe 6 Iil
666 Load !onditions
0um3er o4 Ci44erent Load !onditions 0i = 1
Radial Load 1r1 = ''$=.=1 0
7<ial Load 1a1 = '(1(.(= 0
Nearin2 Speed n1 = ('0.=1= rpm
Work Time t1 = 100 @
666 Nearin2 tJpe
CA0 >#( SK18Sin2le roM an2ular contact 3all 3earin2s SK1
Nearin2 desi2nation: 7#10 NB
74
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Anside Nearin2 Ciameter d = )0 mm
Iutside Nearin2 Ciameter C = =0 mm
Nearin2 Widt, N = #0 mm
Radius o4 Nearin2 1illet or !,am4er r = 1.1 mm
"in. Ciameter o4 S,a4t S,oulder damin = )7 mm
"a<. Ciameter o4 Hu3 S,oulder Cama< = (' mm
"a<. 1illet Radius o4 S,oulder rama< = 1 mm
Nearin2 "ass m = 0.$7 k2
CJnamic loadin2 capacitJ o4 3earin2 = '=000 0
Static loadin2 capacitJ o4 3earin2 = '0)00 0
Limitin2 speed 4or lu3rication 3J 2rease [rpm] = >000
Limitin2 speed 4or lu3rication 3J oil [rpm] = (000
666 Results
BLui+alent CJnamic Load P = $01=.(= 0
BLui+alent Static Load P0 = '(1(.(= 0
Static Sa4etJ !oe44iccient s0 = 7.==
PoMer Loss 3J 1riction P = 17.$= W
0ecessarJ "inimum Load 1min = '=0 0
!alculated Nearin2 Li4e L, = 1('1>.$' ,our
!oe44ic. o4 I+er6re+ol+in2 kn = =.>'
'.2./ Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de ie ire cu programul Mech+3.T
Ceoarece cei doi rulmenti radiali 6 a<iali cu 3ile pe de ar3orele de intrare sunt identici8 se
+eri4ica doar rulmentul care este supus la sarcini mai mari.
Cupa ale2erea optiunii CA0 >#) SK1 din !omponent Wiards8 ale2em optiunea B<pert si
apoi !,eck !alculation dupa cum urmeaa:
75
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.60 '-id #entru $al$ulul rulmen ilor

Fig.61 Duritatea rulmentului
Fig.62 !ar$ini i for e 1n angrena+e

Fig.63 "a$tor de utili&are
76
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
77
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.64 4e&ultate rulment ar%ore de intrare
'.2.& Raport. Calculul rulmen ilor pentru ar,ore de ie ire
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ Rollin2 Nearin2 !omponent Wiard 9Dersion $.'.1010:
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666 &uide
Stren2t, !alculation TJpe: !,eck !alculation
666 Anput
ReLuired Li4e L, = 1)000 ,our
!oe44ic. o4 7ddYl 1orces 4d = 1.#
Workin2 Temperature 4t = 100 R!
ReLuired Relia3ilitJ a1 = =0 @
Lu3rication TJpe 6 Iil
666 Load !onditions
0um3er o4 Ci44erent Load !onditions 0i = 1
Radial Load 1r1 = #$'=.#') 0
7<ial Load 1a1 = #7(0.(#7 0
Nearin2 Speed n1 = 1'#.1=# rpm
Work Time t1 = 100 @
666 Nearin2 tJpe
CA0 >#( SK18Sin2le roM an2ular contact 3all 3earin2s SK1
Nearin2 desi2nation: 7#1# NB
78
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Anside Nearin2 Ciameter d = >0 mm
Iutside Nearin2 Ciameter C = 110 mm
Nearin2 Widt, N = ## mm
Radius o4 Nearin2 1illet or !,am4er r = 1.) mm
"in. Ciameter o4 S,a4t S,oulder damin = >= mm
"a<. Ciameter o4 Hu3 S,oulder Cama< = 101 mm
"a<. 1illet Radius o4 S,oulder rama< = 1.) mm
Nearin2 "ass m = 0.( k2
CJnamic loadin2 capacitJ o4 3earin2 = )7#00 0
Static loadin2 capacitJ o4 3earin2 = $))00 0
Limitin2 speed 4or lu3rication 3J 2rease [rpm] = )000
Limitin2 speed 4or lu3rication 3J oil [rpm] = >700
666 Results
BLui+alent CJnamic Load P = #=#>.)> 0
BLui+alent Static Load P0 = #7(0.(' 0
Static Sa4etJ !oe44iccient s0 = 1>.'>
PoMer Loss 3J 1riction P = #.$' W
0ecessarJ "inimum Load 1min = )7# 0
!alculated Nearin2 Li4e L, = =$1'>'.>$ ,our
!oe44ic. o4 I+er6re+ol+in2 kn = )0.>(
79
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.1* 4ene
'.1*.1 .ormule de calcul pentru calculul penelor
80
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini

Fig.65 "ormule #entru $al$ulul #enelor
'.1*.2 Calculul penelor
81
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
'.1*.2.1 4an- cap-t de ar,ore de intrare
!a date de intrare sunt introduse puterea8 tura ia ar3orelui8 diametrul ar3orelui pe care se a4l- canalul de
pan-8 i lun2imea acestuia."aterialul ales pentru tipul de pene este IL! >0 cu reisten - de >00 "pa
Fig.66 '-id #entru $al$ulul #enei ar%ore intrare
82
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.67 *al$ulul #enei #entru ar%ore de intrare
'.1*.2.2 Raport.Calculul penei ar,ore de intrare
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ KeJ !omponent Wiard : 1 9Dersion $.'.11#0:
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Loads:
PoMer P = >.>=> kW
Speed n = ('0.=1= rpm
TorLue T = 7>.=)$ 0m
83
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Cimensions:
S,a4t Ciameter d = '( mm
KeJ 10<(
KeJ Len2t, L = $0 mm
7cti+e KeJ Len2t, L4 = '0 mm
KeJMaJ Len2t, = )( mm
]oint Properties:
"aterial = *ser
7lloMa3le Pressure = 1)0 "Pa
Tensile Stren2t, = >00 "Pa
Reduced 7lloMa3le Pressure = 1)0 "Pa
KeJs [0o.] = 1
Reduction !oe44icients o4 ]oint !apacitJ Cue to :
6 Product. Anaccur. on "ore KeJ ]oints = 1
6 "ountin2 TJpe and !,aracter o4 Load = 1
!alculation Results:
"in. 7cti+e KeJ Len2t, = >.7) mm
!alculated pressure = ''.7)# "Pa
Stren2t, !,eck 6 True
'.1*.2.1 4an- cap-t de ar,ore de iesire
!a date de intrare sunt introduse puterea8 tura ia ar3orelui8 diametrul ar3orelui pe care se a4l- canalul de
pan-8 i lun2imea acestuia."aterialul ales pentru tipul de pene este IL! >0 cu reisten - de >00 "pa
84
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.68 *al$ulul #enei ar%ore de ie ire
'.1*.2.' Raport. Calculul penei ar,ore de ie ire
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ KeJ !omponent Wiard : 1 9Dersion $.'.11#0:
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Loads:
PoMer P = >.$' kW
Speed n = 1'#.1=# rpm
TorLue T = $>$.$=1 0m
85
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Cimensions:
S,a4t Ciameter d = )0 mm
KeJ 1$<=
KeJ Len2t, L = )0 mm
7cti+e KeJ Len2t, L4 = '> mm
KeJMaJ Len2t, = (# mm
]oint Properties:
"aterial = *ser
7lloMa3le Pressure = 1)0 "Pa
Tensile Stren2t, = >00 "Pa
Reduced 7lloMa3le Pressure = 1)0 "Pa
KeJs [0o.] = 1
Reduction !oe44icients o4 ]oint !apacitJ Cue to :
6 Product. Anaccur. on "ore KeJ ]oints = 1
6 "ountin2 TJpe and !,aracter o4 Load = 1
!alculation Results:
"in. 7cti+e KeJ Len2t, = #7.)#) mm
!alculated pressure = 11$.>(= "Pa
Stren2t, !,eck 6 True
'.1*.2.5 Calculul penei pentru roata din at-
!a date de intrare sunt introduse puterea8 tura ia ar3orelui8 diametrul ar3orelui pe care se a4l- canalul de
pan-8 i lun2imea acestuia."aterialul ales pentru tipul de pene este IL! >0 cu reisten - de >00 "pa
86
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Fig.69 *al$ulul #enei #entru roata din at
'.1*.2. Raport. Calculul penei pentru roata din at-
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
0#60)6#01$ KeJ !omponent Wiard : 1 9Dersion $.'.11#0:
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666
Loads:
PoMer P = >.$' kW
Speed n = 1'#.1=# rpm
TorLue T = $>$.$=1 0m
87
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
Cimensions:
S,a4t Ciameter d = >) mm
KeJ 1(<11
KeJ Len2t, L = $0 mm
7cti+e KeJ Len2t, L4 = ## mm
KeJMaJ Len2t, = >( mm
]oint Properties:
"aterial = *ser
7lloMa3le Pressure = 1)0 "Pa
Tensile Stren2t, = >00 "Pa
Reduced 7lloMa3le Pressure = 1)0 "Pa
KeJs [0o.] = 1
Reduction !oe44icients o4 ]oint !apacitJ Cue to :
6 Product. Anaccur. on "ore KeJ ]oints = 1
6 "ountin2 TJpe and !,aracter o4 Load = 1
!alculation Results:
"in. 7cti+e KeJ Len2t, = 17.'#$ mm
!alculated pressure = 11(.11> "Pa
Stren2t, !,eck 6 True
5. 0cesorii carcasa
5. 1 1op de golire cu )ilet metric
7le2em dop de 2olire "1# standardiat8 con4orm 4i2.(.17 pa2.#'#8 [#]
5.2 0erisitor
7le2em aerisitor "1# standardiat8 con4orm 4i2.(.#' pa2.#'$8 [#]
88
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
5.! (o$a pentru veri)icarea uleiului
Pentru +eri4icarea ni+elului de ulei se utilieaa .o.a de +eri4icare standardiata8 con4orm
4i2.(.#1a pa2.#''8 [#]
5.' Inele de ridicare
Pentru ridicarea reductorului si a capacului carcasei utiliam inele de ridicare "1# standardiate8
con4orm ST7S '1(> 4i28 (.#> pa2.#')8 [#]
5. 5 Capac de vizitare
7le2em capac de +iitare standardiat8 con4orm 4i2.(.#$ pa2.#')8 [#]
89
*ni+ersitatea Te,nic- din !lu. / 0apoca
1acultatea !onstruc ii de "a ini
. 5i,liogra)ie
1 0ntal 0., .a., Reductoare , UT 4ress, Clu$76apoca, 122'
2 3vidiu 5elcin., .a., 3rgane de Ma ini, Risoprint, Clu$86apoca, 2*11
! 1umitru 4op., .a., 9ag-re cu Rulmen i
' %asile 4alade., .a., Reductoare cu Ro i 1in ate
90