Sunteți pe pagina 1din 123

, ,

SACRU ŞI PROFAN ÎNTR-UN ORAŞ EUROPEAN (1150-2007)


Piaţa Huet - o punte peste timp

Editura Hieronymus
Braşov 2007
Fotografii/ Photos: Daniela Marcu Istrate, Victor Moraru
Desene/ Drawings: Angel Istrate, Victor Moraru
Tehnoredactare computerizată/ Layout: Angel Istrate, Victor Moraru

Traducerea în limba engleză / English translation: Teodora Bianca Moraru,


Anca Ileana Moraru

Carte realizată cu sprijinul/ A book issued with the help of:


Ministerului Culturii şi Cultelor/The Ministry of Culture and Cults
SC Damasus srl
SC Mora srl

Tipărirea volumului a fost finanţată de/ Printing of the volume financed by:
Asociaţia Culturală Hieronymus
Sponsori/Sponsors:
SC Geiger srl
SC Sinecon srl

ISBN 978-973-88327-0-1

Editura Hieronymus, Braşov, Str.Tâmpei, Nr.12


tel. 0744 808426, mail: office@hieronymus.ro
web: www.hieronymus.ro

Acest volum este o parte a proiectului „Sacru şi profan într-un oraş european.
Sibiul între 1150 şi 2007”, din programul „Sibiu – capitală culturală europeană 2007”/
This volume is part of the project ”Sacred and Profane in an European City. Sibiu
between 1150 and 2007”, belonging to the program ”Sibiu – European Cultural Capital
2007”.

C Toate drepturile sunt rezervate autorilor şi editurii Hieronymus


CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

Cuvânt înainte (Daniela Marcu Istrate) / Foreward................................................... 5


CERCETĂRILE ARHEOLOGICE (Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate) /
Archaeological research
Câteva cuvinte despre organizarea şantierului / A few wards about organizing the
investigations............................................................................................................ 9
Repere istorice / Historic benchmarks...................................................................... 12
Strategia cercetării / Research strategy ................................................................. 14
Evoluţia generală a sitului / The general development of the site .......................... 17
Cuptorul de var nr. 1 / The lime oven nr. 1................................................................ 25
Cuptorul de var nr. 2 / The lime oven nr. 2................................................................ 27
Incinta 1 / First precinct............................................................................................. 32
Turn inclus în primul zid de incintă /Tower included within the first precinct wall (?). 38
Capela Sfântul Iacob / St. Jacob's chapel................................................................ 39
Capela Sfântul Ioan / St. John's chapel.................................................................... 42
Biserica Parohială Sfânta Maria / The Parish Church.............................................. 50
Capela Sfânta Maria / Holy Mary's chapel................................................................ 61
Cimitirul / The cemetery............................................................................................ 65
Capela Sfântul Ladislau / St. Ladislaus' chapel........................................................ 71
Construcţie adosată capelei Sfântul Ladislau / Construction attached to St. Ladislaus'
chapel....................................................................................................................... 77
Alte complexe / Other piles....................................................................................... 77
Obiecte descoperite în săpături / Objects discovered during the diggings............... 79
AMENAJAREA PIEŢEI HUET (arh. Victor Moraru)/
The rehabilitation of Huet Square
Câteva consideraţii urbanistice-arhitecturale despre Piaţa Huet/ A few urbanistic and
architectural considerations on the Huet Square...................................................... 85
Primii paşi / First steps.............................................................................................. 93
Studii preliminare / Preliminary studies..................................................................... 95
Dificultăţi inerente / Inherent difficulties..................................................................... 96
Avizarea proiectului / Official preoject approval........................................................ 96
Realizarea proiectului / Execution phase of the project............................................ 103
Executarea lucrărilor de amenajări proiectate / The execution of rehabilitation project
work.......................................................................................................................... 114
Situaţii neaşteptate / Unexpected situations............................................................ 116
Concluzii / Conclusions............................................................................................. 119
BIBLIOGAFIE SELECTIVĂ / Selected references.................................................... 122
CUVÂNT ÎNAINTE FOREWORD

Piaţa Huet a fost totdeauna centrul The Huet Square has always been
spiritual al Sibiului. Topografic, ea se the spiritual centre of Sibiu. From a
confundă cu suprafaţa primei incinte topographical point of view, it mingles with
fortificate, în mijlocul căreia s-a înălţat the area of the first fortified precinct, in the
biserica parohială în secolul al XII-lea, middle of which the Parish Church has
urmată peste aproape două veacuri de been built during the XIIth century,
biserica actuală, cu hramul Sfânta Maria. followed, after almost two centuries, by the
În primele secole ale existenţei sale present-day Church, patronized by Holy
medievale, destinaţiile acestui spaţiu au Mary. During the first centuries of its
fost religioase, el fiind ocupat de o densă medieval existence, the functions of this
necropolă, de o biserică monumentală şi area were religious ones, as it has been
de cel puţin 5 capele dezvoltate în jurul occupied by a dense necropolis, a
acesteia. De la sfârşitul secolului al XIV-lea monumental church and at least 5 chapels
pe linia de fortificaţii au început să apară developed around it. Beginning with the
construcţii civile, iar în epoca modernă last part of the XIVth century, civil
curtea bisericii s-a transformat treptat în constructions began to appear on the
piaţă publică, numită din 1872 Piaţa Huet şi fortification line and in the Modern Age the
primind forma sa actuală în jurul anului churchyard gradually became a public
1900. square, named since 1872 the Huet
Acest nucleu al oraşului istoric a fost Square and receiving its present shape
supus în ultimii ani unei bine venite around the year 1900.
reabilitări, care a inclus şi ample cercetări During the last few years, this nucleus
istorice şi arheologice. Multe informaţii noi of the historical city has been subject to a
şi dovezi materiale ale vechimii oraşului, welcomed rehabilitation, which also
ale civilizaţiei saşilor, au ieşit la iveală cu included broad historical and
acest prilej, şi constituie acum suportul archaeological research. Many new
pentru a scrie o altfel de istorie. information and material proofs of the city’s
Lucrare complexă, restaurarea Pieţei age, of the Transylvanian Saxon
Huet a fost posibilă prin conlucrarea unui civilization were revealed on this occasion.
colectiv numeros de cercetători, They now represent the raw material for
proiectanţi şi executanţi. S-au întocmit writing such a history.
proiecte de specialitate, devize de execuţii A complex work, the rehabilitation of
şi situaţii de lucrări, documentaţii the Huet Square has only been possible
arheologice, sute de planşe desenate. Dar through the collaboration of a large team of
toate acestea sunt sortite să rămână în scientists, planners and builders.
arhive, sau cel mult vor fi accesibile pentru Technical projects, execution lists and
specialişti. O mare investiţie a Primăriei din work situations, archaeological
Sibiu, restaurarea Pieţei Huet a fost făcută documentation, hundreds of drawn plans
pentru oameni: pentru sibienii care o have been made. But all these are meant
folosesc zilnic, pentru elevii care îşi croiesc to remain within the archives or they may,
destinele la Colegiul Brukenthal, pentru at least, be accessible to specialists. A
enoriaşii Bisericii evanghelice şi, nu în great investment of Sibiu City Hall, the
ultimul rând, pentru turişti. Acestora li s-a restoration of the Huet Square has been

5
oferit un spaţiu public modern, în care made for the people: for the inhabitants of
trecutul a rămas însă o prezenţă Sibiu City, who cross it daily, for the
importantă, prin monumentele istorice students who shape their destinies in the
aflate în picioare sau prin vestigiile National College ”Samuel von
arheologice marcate în pavaj. Din dorinţa Brukenthal”, for the parishioners of the
de a transmite acest mesaj într-o formulă Evangelical Church and, last but not least,
accesibilă oricărei vârste şi culturi, s-a for the tourists. They have been offered a
conturat un proiect cultural, selectat apoi modern public area, where the past has yet
pentru a face parte din programul oficial remained an important presence, through
„Sibiu – capitala culturală europeană the historic monuments, rising around it or
2007”. Cu titlul „Sacru şi profan într-un through the archaeological vestiges
oraş european. Sibiul între 1150-2007”, marked within the pavement. The wish of
proiectul organizat de Asociaţia Culturală sending this message in an accessible
Hieronymus a inclus două evenimente manner to each age and culture
majore. materialized under the shape of a cultural
Expoziţia cu subtitlul ”Piaţa Huet, o project, which was then selected to
punte peste timp” a descris drumul become part of the official program ”Sibiu –
parcurs de la cercetări, documentaţii şi European Cultural Capital 2007”. Bearing
proiecte până la transformarea acestora the title ”Sacred and Profane in an
în realitate. Imagini din timpul săpăturilor European City. Sibiu Between 1150 –
arheologice şi lucrărilor de restaurare, 2007”, the project organized by the
obiecte din secolele XII-XVI, ”Hieronymus” Cultural Association
reconstituirea unui mormânt cu cistă din included two major events.
cărămidă, acestea au fost o parte din The exhibition having as its subtitle
componentele expoziţiei, deschisă în ”Huet Square, a Bridge Beyond Time”
ferula Bisericii evanghelice din Sibiu între described the way we went from research,
19 martie şi 12 aprilie 2007. Expoziţia a documentations and projects up to their
fost însoţită de un pliant, iar vernisarea ei a materialization. Photographs shot during
fost totodată un prilej de dialog între the archaeological diggings and
specialişti, implicaţi sau nu în proiectul de restoration works, objects dating from the
restaurare, şi între aceştia şi public. XIIth to XVIth centuries, the reconstruction
Această suită de evenimente a fost of the grave with a brick cist, these were
finanţată de Ministerul Culturii şi Cultelor. only a part of the exhibition’s components.
A doua parte a proiectului o The exhibition was opened within the
reprezintă acest volum, care parcurge Ferrule of the Evangelical Church in Sibiu
succint istoria Pieţei Huet de la aşezarea between the 19th of March and the 12th of
saşilor în Sibiu, spre mijlocul secolului al April 2007. It has been accompanied by
XII-lea, şi până în anul 2007, prin prisma the publication of a flyer and its varnishing
noilor investigaţii. El se doreşte o mărturie has also provided an opportunity for a
peste timp a lucrărilor realizate în acest dialogue among specialists, who were or
spaţiu, a eforturilor pe care le-am făcut cu were not part of the restoration project, as
toţii, cercetători, proiectanţi, executanţi, well as between them and the public. The
Primăria oraşului şi Ministerul Culturii şi event suite has been financed by the
Cultelor, pentru a oferi capitalei culturale Ministry of Culture and Cults.
europene a anului 2007 o haină modernă The second part of the project is
peste o istorie de opt veacuri. represented by this volume, which gives a

6
brief outline on the history of the Huet
Square, beginning with the Transylvanian
Saxon colonization around the middle of
the XIIth century, up to the present, to
2007, from the perspective of new
investigations. The present publication
wants to become a testimony over time of
Arh. Victor Moraru, ing. Iosif Crişan. the works carried out within this area, of the
efforts we have all made – scientists,
planners and builders, Sibiu City Hall and
the Ministry of Culture and Cults – to offer
the European Cultural Capital of 2007 a
modern coating over a history of eight
centuries.

Una din vizitele primarului Klaus Johannis pe şantier.


One of the vizit of Mayor Klaus Johannis.

7
8
CERCETAREA ARHEOLOGICĂ
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

C Â T E VA C U V I N T E D E S P R E A FEW WORDS ABOUT


ORGANIZAREA INVESTIGAŢIILOR ORGANIZING THE INVESTIGATIONS

Lucrările de cercetare şi restaurare a The research and restoration works


Pieţei Huet au implicat un mare efort of the Huet Square have implied a great
uman, datorită atât complexităţii lucrării cât human effort, not only due to the
şi timpului scurt pe care l-am avut la complexity of the work, but also because of
dispoziţie între avizarea proiectului şi the short period of time left between the
recepţia finală. Proiectul de restaurare a validation of the project and the final
fost întocmit de căre arh. Victor Moraru, reception. The restoration project has
prin SC Mora srl Sibiu. Domnia sa a urmărit been elaborated by the architect Victor
îndeaproape cercetările arheologice, dar Moraru and his limited liability company
şi lucrările propriu-zise de execuţie, după ”Mora” Sibiu. He closely monitored the
cum rezultă pe larg din partea a doua a archaeological research and also the
acestui volum. proper execution works, as will be
Cercetările arheologice au fost explained in the second part of this
organizate de SC Damasus SRL şi volume.
conduse de dr. Daniela Marcu Istrate, care The archaeological research has
a coordonat un colectiv format din been organized by ”Damasus” limited
următorii arheologi: Angel Istrate, Maria liability company and conducted by dr.
Crângaci-Ţiplic, dr. Daniela Tănase, Daniela Marcu Istrate, who coordinated a
Cosmin Roman, Cătălina Toma, Claudia te a m m a d e u p o f t h e f o l l o w i n g
Urduzia, Radu Lupescu şi Anca Niţoi. archaeologists: Angel Istrate, Maria
Cătălina Toma s-a ocupat în special de Crângaci-Ţiplic, dr. Daniela Tănase,
materiale, iar Anca Niţoi a lucrat cu Cosmin Roman, Cătălina Toma, Claudia
intermitenţe la întocmirea desenelor de Urduzia, Radu Lupescu and Anca Niţoi.
şantier. După încheierea propriu-zisă a Cătălina Toma was mainly in charge of the
şantierului arheologic activitatea materials, whereas Anca Niţoi has
constructorului a fost supravegheată intermittently worked on the execution of
permanent de către Cosmin Roman până the construction site drawings. After the
când s-au încheiat toate decapările. proper closing of the archaeological site,
Prelucrarea ilustraţiei a fost realizată de the builder’s work has closely and
Angel Istrate, Cornelia Ţuglui şi Ionuţ permanently been monitored by Cosmin
Marin, curăţarea, conservarea şi Roman, until all the scraping works have
restaurarea monedelor şi a obiectelor been completed. The processing of the
metalice i-au aparţinut lui Radu Cordoş. illustration has been made by Angel
Dr. Monica Gogu a identificat monedele, Istrate, Cornelia Ţuglui and Ionuţ Marin,

9
Colectivul şantierului: Angel Istrate, Maria Ţiplic, Ioan Marian Ţiplic, Daniela Marcu Istrate,
Daniela Tãnase, Radu Lupescu.

dr. Georgeta El Susi a prelucrat oasele de the cleaning up, preservation and
animale, iar dr. Nicolae Miriţoiu şi Mihaela restoration of the coins and metallic
Gãtej lucrează la analiza antropologică a objects belonged to Radu Cordoş. Dr.
cimitirului. Maria Crângaci-Ţiplic a studiat Monica Gogu has identified the coins, dr.
mai ales obiectele speciale, iar Cătălina Georgeta El Susi has processed the
Toma şi Cosmin Roman o parte a animal bones and dr. Nicolae Miriţoiu and
materialului ceramic, desenat de Elena Mihaela Gãtej work on the anthropological
Savancea. Paginile următoare se bazează analysis of the cemetery. Maria Crângaci-
pe munca acestor colaboratori, ale căror Ţiplic has mainly analyzed the special
contribuţii vor fi vizibile mai ales în
monografia de specialitate a cercetărilor. Arheolog Petre Beşliu.
În timpul şantierului ne-am bucurat în
Sibiu de un sprijin deosebit din partea
tuturor colegilor, istorici şi arheologi.
Domnul academician Paul Niedermaier a
vizitat deseori şantierul, iar sfaturile
domniei sale ne-au fost de mare folos în
orientarea investigaţiilor. Au fost alături de
noi şi domnii arheologi dr. Petre Beşliu şi
dr. Zeno Pinter, de ale căror cunoştinţe
profunde privind situaţia din Piaţa Huet am
profitat deseori. De asemenea ne-am
sfătuit cu dr. Sabin Luca şi cu Adrian
Georgescu de la Muzeul Naţional

10
Brukenthal, în legătură cu materialele objects, whereas Cătălina Toma and
preistorice, sau cu unele complexe; cu dr. Cosmin Roman have studied a part of the
Marian Ţiplic de la Universitatea Lucian pottery material, illustrated by Elena
Blaga şi cu Florin Blezu în legătură cu Savancea. The following pages are
partea medievală a sitului. Materialele grounded on the work of these
arheologice au fost preluate de domnul collaborators, whose contributions will be
Petre Beşliu, în numele Muzeului visible mainly within the scientific
Brukenthal. monography of the research.
Şantierul arheologic în sine a While the archaeological site was
necesitat o organizare specială, datorită open, we enjoyed the great support of all
suprafeţei mari abordate şi datorită faptului our colleagues, historians and
că pământul trebuia evacuat permanent archaeologists. The academician Paul
pentru a putea avansa. Nu am fi reuşit să Niedermaier has often visited the site and
facem acest lucru fără asistenţa de his advice was of great use to us within the
excepţie asigurată de cei doi constructori, orientation of investigations. Also the
SC Geiger srl şi SC Sinecon srl, dar nici archaeologists dr. Petre Beşliu and dr.
fără sprijinul diriginţilor de şantier, domnul Zeno Pinter have supported us, and we
ing. Iosif Crişan şi domnul ing. V. Demnia. often took advantage of their profound
Cercetările arheologice din Piaţa knowledge regarding the situation within
Huet nu ar fi fost posibile fără susţinerea the Huet Square. We have also asked the
discretă a domnului primar Klaus Johannis advice of dr. Sabin Luca and Adrian
şi fără acceptul prim preotului Kilian Dörr şi Georgescu from the National Brukenthal
Consistoriului evanghelic. Tuturor le Museum concerning the prehistoric
mulţumim pentru înţelegere, acceptare şi materials or particular piles, with dr. Marian
sprijin. Ţiplic from the ”Lucian Blaga” University
and with Florin Blezu regarding the
medieval part of the site. The
archaeological materials were then taken
over by Mr. Petre Beşliu, in the name of the
Brukenthal Museum.
The archaeological site itself needed
a special type of organization, due to the
great area it investigated and due to the
Arheolog Zeno Pinter. fact that the earth had to be permanently
removed for the project to advance. We
would not have been able to do this without
the exceptional assistance provided by the
two construction limited liability
companies, Geiger and Sinecon, but also
without the help of the construction site
coordinators, Mr. engineer Iosif Crişan and
Mr. engineer V. Demnia.
The archaeological research within
the Huet Square would not have been
possible without the discreet support of the
Mayor Klaus Johannis and without the

11
acceptance of the head priest Kilian Dörr
and the Evangelical Consistory. We thank
everybody for their understanding,
acceptance and support.

REPERE ISTORICE HISTORIC BENCHMARKS


1141 1162 colonists from Western
1141-1162 – colonişti din Europa Europe were settled by the Hungarian
occidentală sunt aduşi de regalitatea royalty (King Géza the Second) into the
maghiară (regele Géza II) în sudul South of Transylvania. The group lead by
Transilvaniei. Grupul condus de locatorul the lessor Hermann laid the foundation
Hermann pune piatra de temelie a oraşului stone of Sibiu town.
Sibiu. 1172 1196 coins from these years,
1172-1196 – monede din acest interval discovered during recent archaeological
descoperite în recentele săpături diggings show that a place of worship was
arheologice arată că pe terasa înaltă a already functioning on the high Cibin
Cibinului funcţiona deja un lăcaş de cult în terrace, around which burials took place.
jurul căruia se practicau înmormântări. Building of the first fortified precinct, which
Terasa a fost sistematizată şi fortificată over the centuries will get the name of Huet
printr-un zid din piatră de formă Square. The free praepositura of
neregulată, eventual întărit pe traseu cu Tr a n s y l a v a n i a n S a x o n s , w i t h i t s
turnuri. În acest fel s-a format incinta I, care headquarters in Sibiu, 1191.
peste veacuri, va primi numele de Piaţa 1124 King Andrew the Second's
Huet. Prepozitura liberă a germanilor din “Diploma”, confirming the special
Transilvania, cu sediul la Sibiu, menţionată privileges of Transylvanian Saxons. XIIIth
documentar în 1191. century the chapels on the Eastern side
1224 – diploma regelui Andrei al II-lea, prin of the precinct are built: St. John's and St.
care se confirmă privilegiile speciale ale Jacob's (Stephen?).
saşilor. 1322 first mentioning of a St. Mary's
Sec. XIII – se construiesc capelele de pe Church, most likely the first basilica built
latura estică a incintei: Sfântul Ioan şi within the Huet Square.
Sfântul Iacob (Ştefan?). 1350 (before) opening of the construction
1322 – prima menţiune a unei biserici site for nowaday's church. Its present
Sfânta Maria, foarte probabil prima outline is the result of several construction
bazilică construită în Piaţa Huet. stages, which took place until 1520. The
1350 (ante) – deschiderea şantierului place around it continues to be used as the
bisericii actuale. Până la 1371 partea community's main cemetery.
estică era definitivată, funcţionând 1357 1366 the third fortification wall,
împreună cu navele şi turnul bisericii surrounding the entire Upper Town, is built.
anterioare. Forma actuală este rezultatul The first precinct gradually loses its military
mai multor etape de construcţie, ce se role and different buildings are constructed
derulează până la 1520. În jurul ei continuă along its path. The process of its
să funcţioneze cimitirul principal al transformation into a public area begins. A
comunităţii.

12
1357-1366 – se construieşte a treia section of the Evangelical Parish House
centură de fortificaţii, care cuprinde întreg and of the Evangelical Consistory (Huet
oraşul de sus. Incinta I îşi pierde treptat Square Nr.1,4) goes back to this period. In
rolul militar, iar pe traseul ei îşi fac apariţia 1380, the first school is mentioned,
diferite clădiri. Începe procesul extended in 1545. On its place, the present
transformării ei în spaţiu public. O parte a Brukenthal College is built between the
casei parohiale evanghelice şi a years 1778-1786.
consistoriului evanghelic (Piaţa Huet nr. 4) Beginning of the XVth century the St.
datează din această perioadă (Piaţa Huet Ladislaus Chapel is built on the South-
nr.1). La 1380 este menţionată prima Eastern side of the precinct.
şcoală, extinsă în 1545, pe locul ei fiind 1470 the Gulden House, situated next to
ridicat în 1778-1786 edificiul actual al the Clergymen Tower, was used as Town
Colegiului Brukenthal. Hall headquarters since 1549.
Încep. XV – se construieşte capela Sf. 1448 St. Mary's Chapel is constructed
Ladislau, din partea sud-estică a incintei. around the Gothic choir and is torn down in
1470 – casa Gulden, aflată lângă Turnul 1530, when the church gets its present-
Preoţilor, a fost folosită ca sediu al day shape.
Primăriei până în 1549. 1554 the main cemetery is moved outside
1448 – se află în construcţie capela Sfânta the town walls, on the Eastern side. At this
Maria în jurul corului gotic, demolată în time, burials may no longer have taken
1530, când iar biserica primeşte forma place around the church.
actuală. Tot acum se demolează capela 1853 1855 restoration of the Church,
Sfântul Ioan. changes in the inner area.
1554 – cimitirul principal se mută în 1872 the area around the first precinct,
exteriorul zidurilor oraşului, pe latura formerly known as the cemetery
estică. Probabil acum încetează graveyard, then churchyard, gets the
înhumările în jurul bisericii. name of the famous Transylvanian
1592 – capela Sf. Ladislau este Saxonian comes (administrative ruler)
transformată în bilbiotecă şi mai târziu Albert Huet. From 1947 until 1990, the
devine o anexă a colegiului. square was called “Grivita Square”.
1853-1855 – restaurare a bisericii, 1898 the Chapel of St. Ladislaus and the
modificări ale spaţiului interior. Clergymen Tower are torn down. The Huet
1872 – spaţiul incintei I, cunoscut anterior Square gets its present day outline.
ca fiind curtea cimitirului, apoi curtea 1899 the statue of Bishop George Daniel
bisericii, primeşte numele cunoscutului Teutsch (1817 - 1893) is placed on the
comite al saşilor, Albert Huet. Între 1947 şi Southern side of the Evangelical Church.
1990 piaţa se va numi Griviţa. 2005 2006 The Huet Square is being
1898 – se demolează capela Sfântul rehabilitated.
Ladislau şi turnul preoţilor. Piaţa Huet
ajunge la forma ei actuală.
1899 – statuia episcopului Georg Daniel
Teutsch (1817-1893) este amplasată pe
latura sudică a Bisericii evanghelice.

13
Canalizare din beton

S-ar putea să vă placă și