Sunteți pe pagina 1din 9

lnformalii personale

Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(oane)

gAnonN Veaceslav $oseaua Hdncegti 55/3, Chigindu, Republica Moldova +373-780-400-80 ; +373-693-55-999

E'mail(uri)

v bardan@hotmail.com; wbardan@gmail.cgm

Data nagterii

21.12.1972

utdrea crVrtb-

u?Satont, .fcopu"

coc th Ue m rrnia'iafi' t1nment d t

ocupational

Experienfa profesionali

Perioada Func(ia 9i postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului Tipul activit5lii sau domeniul de activitate

Perioada

Func[ia gi postul ocupat Numele gi adresa angajatorului Tipul activitS(ii sau domeniul de activitate

Perioada

Funclia gi postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activita(ii sau domeniul de activitate

Perioada

Functia gi postul ocupat Numele 9i adresa angajatorului Tipul activitatii sau domeniul de activitate

Perioada

Funclia 9i postul ocupat Numele 9i adresa angajatorului

Tipul activitalii sau domeniul de activitate

Perioada

0cu

'iaa'nerer'j gu r' n' r mr$m r' (Areht rln:itf,O U,^ I r r .1S9d4;

2012 (februarie) - prezent

$ef catedrd Teorie economici 9i Marketing Universitatea Tehnicd a Moldovei

Activitate administrativi gi didactici

2010 (august) - 2012 (iunie)

Prodecan facultatea $tiinle economice Universitatea de Stat din Moldova Responsabil pentru anii I 9i ll al ciclului licenld

2008 (august)- prezent

Lector superior universitar, Conferen{iar universitar Catedra Economie, Marketing 9i Turism (fosta Marketing 9i relatii economice internalionale), USM

Activitate didactica

2003 (august)- 2008 (august)

Lector superior universitar Catedra $tiinte ale solului, geografie 9i geologie, USM Activitate didactici

2003 (august)- 2008 (august)

Lector superior universitar

Catedra Economie generald gi relatii economice internalionale,

USM

Activitate didacticd

2003 (ianuarie) -

Prodecan facultatea

2006 (septembrie)

econ0mrce

Numele 9i adresa angajatorului Tipul activita{ii sau domeniul de activitate

Perioada

Func[ia gi postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activitalii sau domeniul de activitate

Perioada Func{ia 9i postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activitatii sau domeniul de activitate

Perioada Funclia gi postul ocupat Numele gi adresa angajatorului Tipul activitilii sau domeniul de activitate

Perioada

Funclia gi postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului Tipul activitalii sau domeniul de activitate

Perioada

Funclia gi postul ocupat

Numele gi adresa angajatorului Tipul activititii sau domeniul de activitate

Educalia

Perioada

Iipu I calificirii ob{in ute

Disciplinele principale studiate i competenle profesionale dobAnd ite

Numele gi tipul institutiei de invdldmdnt / furnizorul de informalie

Perioada Tipu I calificdrii obtin ute Disciplinele principale studiate i competenle profesionale dobdndite

Numele 9i tipul institu{iei de invdldmdnt / furnizorul de informatie

Perioada

Iipul calificdrii oblinute

Disciplinele principale studiate i comoetente orofesionale dobdndite

Universitatea de Stat din Moldova Responsabil pentru anul I al ciclului licenld

2001 (septembrie) -2004 (iunie)

Prin cumul Lector universitar, Lector superior universitar

Academia de Transporturi lnformatici gi Comunicalii; Institutul

de Studii Aplicate Integrate, Institutul de Studii Politice gi Rela[ii lnternalionale Activitate didacticd

2000 (septembrie)- 2003 (august)

Lector universitar Catedra Economie generald 9i relalii economice internationale,

USM

Activitate didacticd

1998 (octombrie) - 2001 (iunie)

Vice-director pentru activitatea didactici

Colegiul lnterna$onal de Agrobusiness Activitate didacticd gi administrativd

1997 (mai)- 1998 (octombrie)

Manager

S. A. Nord-Mobili Come(ul cu mobild

1994 (septembrie)- 1995 (iunie)

Profesor de geografie

Liceul Republican de Coregrafie Activitate didactici

2002 - 2010

Doctor in economie (Diploma Seria DR, Nr. 1333)

Teza. Transporturile interna$onale ca factor al dezvoltirii

comertului exterior (conducitor gtiintific: Prof. univ., Dr. hab.

Petru RO$CA) Universitatea de Stat din Moldova

1995 - 1998

Studii doctorat Cercetiri hidrogeologice in bazinul rdului Prut pentru 6valuarea posibilitalilor de dezvoltare a alimentdrilor cu apd din subteran

Universitatea Bucuregti, Facultatea Geologie-Geofizici

(conducitor Prof. univ., dr. ing. Florian ZAMFIRESCU)

1995 -1997

Magistru (Diploma de studii academice postuniversitare, Seria E,

Nr. 0001749 a Ministeruluiinvi[Smdntului din Romdnia)

Ingineria Resurselor de Apd

Numele gi tipul institutiei de invdlSmdnt / fu rnizorul de informa(ie

Perioada Tipu I calificarii oblin ute Disciplinele principale studiate / competenle profesionale dobAnd ite Numele gi tipul instituliei de invd[imdnt / furnizorul de informa[ie

Perioada

Iipul calificarii ob$nute Disciplinele principale studiate / competen{e profesionale dobindite Numele gi tipul institu[iei de invalamdnt / furnizorul de informatie

Aptitudini gi competenle personale

Universitatea Tehnici de Construclii Bucuregti, Facultatea

Hidrotehnici,

Europene in

$coala de studii postuniversitare a Comunitd[ii cadrul Programului ,,Tempus" cu specializarea

,,Gestion et Protection de la Ressource en Eau"

1990 (septembrie)- 1995 (iulie)

Profesor de geografie gi biologie (Diploma Seria AL, Nr. 007187) Geografia gi biologia

Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea Geografie

1980 - 1990

Studii medii cu menliune (medalie de argint)

$coala medie Bujor, raionul Hdncegti

Limba maternd

Limbi strdine cunoscute

Competen[e gi abiliti[i sociale

Competente gi aptitudin i organizatorice

r0mana

rusd (foarte bine); francezd (bine); englezd (satisfdcdtor)

Responsabil, comun icabil

Exigent

Competente 9i aptitudini tehnice

Conducdtor auto (categoria B)

Competente gi aptitudini de utilizare a calculatorului

Cursuri de perte$ionare

Microsoft Word, Excel, Power Point

- la specialitatea ,,Utilizarea mijloacelor informalionale de comunicare in invdtimdnt" din cadrul Universitd[ii Tehnice a Moldovei (Certificatul Ministerului Educa(iei, Seria CRP, Nr.

0014064);

- Train the Trainer Course, Organized by T,C. Piri Reis

University in accordancewith the requirements of STCW-78 as

amended 2010 STCW Code A-l/6 and based on IMO Model Course 6.09 (Training Course for Instructors), 2015, lstanbul,

I nform alii

Turkey

su p Iim g ntare Activitatea gtiintifici

'/

- domenii de competenti: geografie economici mondiald;

integrare economici

mondialS, rela[ii economice interna[ionale; transporturi

interna[ionale; come( interna{ional 9.a.

- publicatii: 2 manuale ca unic autor, 2 indicatii metodice

gi

economie europeand, economie

(coautor), 27 articole gtiintifice (dintre care 6 in

strdinitate)

- participiri la conferinte / congrese: 36, din care 11 in

strdindtate

Proiecte de cercetare/Dearoltare gtiintifi ca

- Expert in rela[ii externe din partea Universitilii Tehnice a

Moldovei in cadrul proiectului ,,Maritime Network of Education for

the Developement of the Maritime Culture in the Black Sea

Basin", finantat de Uniunea Europeand in parteneriat cu:

Academia Navald ,,Mircea cel Bitrdn" (Constan(a, Romdnia); Universitatea Piri Reis, (lstanbul, Turcia); Academia Nalionald

Maritimd din Odesa, (Odesa, Ucraina) pentru perioada

12.03.2013 - 1 2.09. 2015.

- Expert pe probleme de invd[dmdnt superior in cadrul proiectului

Asociatiei pentru Politica Externd "Consolidarea parteneriatului

intre reprezentantii societitii civile de pe ambele maluri ale

Nistrului prin implementarea unor proiecte comune de cercetare"

sustinut financiar de The Balkan Trust for Democracy, The

German Marshall Fund (perioada martie - septembrie 2013).

Activitate didactici

- cursuri la nivel licen[i: integrare economici gi economie europeand, geoeconomie, geografie economicd mondiald,

geografia turismului, geografia transporturilor g. a.

- cursuri la nivel masterat: marketingul serviciilor de transport in

turism; psihologie organiza$onal-manageriali

Functii publice

9. a.

2003 - 2007 Consilier in Consiliul comunal Stduceni. mun.

Chiginiu

Premii 9i distinctii

- Medalia ,,Universitatea de Stat din Moldova", decernati cu

prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM (Legitima{ia Nr. 604); - Distinctia supremi a Universitalii Tehnice a Moldovei ,,lnsigna de Onoare", decernati cu prilejul aniversdrii de 50 de ani de la formare (brevet B-8)

Stagieri in striinitate

Martie - Aprilie 2015, Universitatea Piri Reis (lstanbul, Turcia), Facultatea Maritimi

Noiembrie 2013 - MCI Management Center lnnsbruck (Austria),

Bundeslehranstalt fUr Tourismus Innsbruck (Austria), Die Bad

Leonfeldener Tourismismusschulen, Bad Leonfielden (Austria)

Mai 2012 - $coala Na(ionald de Studii Politice 9i Administrative (Bucuregti, Rom6nia), Departamentul de Relalii Internationale 9i Integrare Europeand

Noiembrie 2006 - Universit6 Libre de Bruxelles (Belgia), Facult6 des sciences sociales, politiques et 6conomiques, D6partement

sciences 6conomiques; activitatea preponderentd in cadrul

CIEM (Cenhe Interuniversitaire des Etudes de la Mobilite)

Decembrie 2005 - Universitatea de Stat din Moscova ,,M. V. Lomonosov" (Rusia), Facultatea Geografie

Burse obtinute

Grant de participare la Vizita de studiu ,,Dezvoltarea

cuniculumului 9i imbunatilirea managementului universitar in domeniul studiilor europene din Republica Moldova", perioada

13-18 mai 2012 la $coala Nalionali de Studii Politice 9i

Administrative (Bucuregti, Rom6nia), Departamentul de Relalii

Internationale gi Integrare Europeani

Bursd de mobilitate individuald acordati de Agentia Universitard a Francofoniei, in perioada lunii noiembrie 2006 la Universit6 Libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgia)

Hobby

Numismatica Arte

)LA;o.;'.

M --i*.

t't t il--" {iltEI4&Ll-

'

.;

',1

) ROMDTDAC S.A./R.A.t.B.N/1

996

9.

tffii

\r/

4r.i

A

f\,

Fffi',-l

ArR

i'/nt

Fri-l

F*rl

niii-l

hH

4l

si

\t/

A

&r

h't

Sl

|''l

--I -r '/q

9_r Q o+oo

/\,

F. tt'1 t{ Fr r O fr Fl c tr Eq v rF

ry Ft'

FI

6

w A

F. Fi

(Ft

fri

t{ z w h ts

\J

F{.

z

F! ir.l

o

F(

U

E F\

FI F\

FI

cn

c'o

ca

Fl

f-l

pi

l^l

,a c

(n 6) !

c'5 c6e A

o : aJJ ti (h 'q .9 5

q)

eE:ga

a

A 4. i* 5E g e E: 'E

:

e

fi o Gl o s

q)

(a

\t i= YC n J t

\.t

5l

€.t

5i

a;

k! rl ot 1'7

Fr

-Ri

dJ

>.1

F o.

o-(

F:

P'i

E*.8.S Ei'E

tr. o.

E.i

0)

h0.

t\l se+t s N B l'd'{ R \r.=d )?Fc)ili 6'i

ih ''E tl(<{ *a f,d 6 6.< Etr oA'

rO

D-r

iE

j5

e

i:

S-jP

5lit

;q)

g 8D tr L tu t{ (P E()

F 6 I EET

- 6i€.: hE'E F*:ji a3

.,:

*dEo F.>

t\,) c,)

l.-l

.g

E s

f;
E

.e

S $

q

_()r1

rq

=

E E F. o

E

$r

A;rA

d_<rJ

St-

*sq

.Fog

.3d.f;

F{

C) cN \ti N F,

lli -(U

.$ ts L s

o)cb

F{

EL rii|

Fa

t\

cJ

s\il

C\l
q)

o

.28

f;

Ei

e.

\ L S d L

.O

i5 Ao

dv oa -H E€ - I

+lA

z€

:i€ cHtr

c\

^1.

-q€ HF

ET

o6

ets

.E

E\t

H

o--

\tt

a \t a a e;

C\l I

'') r- o)

\t{

N

a

6D

0

6 C .- .6 '6 H c

\ $

c\

6'.J

.$

N

a s q) t) q)
o

q)

L

6D

ca

ao

a

c\

\o s

a

N

F
B

q)

IJJ

r6

t0

a)

F

+

o
+

s

I 6

e1 I

s{

s1

+1

+1 i

sj

*1

*j I

*1

*l

*i

qj

"t

"1

*1

*l

e1 ^i

6< -l

e1 I
i

e5

^l

--{

Y

'i [J ;^ H xa af1

tflr

OF -2

- FA q.- rd dz

irrEl

1rF }i -<

-k-

.F.4

frl

3

f.|{

Ft ryl

F H fu

a

t-t tt

U)'

fEl

Fl /v. E -

5fi

A'

v a\ ts-

Fl

z,

J

lJ

-l z a \t A

=

a

VF

Ai

\JA

47

E Fl rFl AFI A1. oa rE.c aFl r.)(J -< lk ,-r I,

>:

p\

F1

Fts{ n.

frz

F.V

I'r'!

HF

r 1<

r,.i . ,,

'.F

v A F- li

'2.

7-'!

'E

t-l

'a

FT

F

z <

F(

F

V F< t p A .r

Y

t-\

F{

z Ft k ? z

t?a

frl

tIi

2 H

i* fo
t.

l:
f.

fo

fo

f*
l.

fs

L:

fe

i*

F} a.z x 1, 5;-d3 /\ E G

d==LJgJz-

V <la

\J 7a'F I A .i>'X L- C ;r

=

-14

ca -Ja-

ri r-l Fl\'7 Zr'/I 1c 'i.F= \(,

U

tZ3

t F< p,{\z rYI'Q &t4 1<-

rrl

r-r

Fr\ v)/-F r\4

=

d.

l*{

ia-

rrl Jf-

F!\\J

rrlw

\z

.--

iF

S"3

--'\ 2=

f-:

5u

trl

v ^

F-.

E

+ ;.

a

rr)

+

&

ts

Ui:

z

;r!r(

&'
F

D.

Frl

fe

cb<:q

",'f$,.$

B,.

HE'H.

;*yi*.3.ihi.tf$i.

lBg

uJ$€

-\/a<ti

-,[/tl''h:

I.l Ne

M

trr$; ffi tr R 6i $ --.

,n"'#, g

I \

\

s7<;'/

G

f\,,-

HF'

|

r'JA<J

! -iaji

l"b;c

YG))"'

!^),':\

(-J\)1

?4;

<<'{>

<-,

r.'.

'F:r-