Sunteți pe pagina 1din 9

lnformalii personale

Nume / Prenume

gAnonN Veaceslav

Adresa(e) $oseaua Hdncegti 55/3, Chigindu, Republica Moldova


Telefon(oane) +373-780-400-80 ; +373-693-55-999
E'mail(uri) v bardan@hotmail.com; wbardan@gmail.cgm
Data nagterii 21.12.1972
utdrea crVrtb- u?Satont, .fcopu"

coc th Ue m rrnia'iafi' t1nment

t 'iaa'nerer'j

gu r' n'

mr$m r' (Areht rln:itf,O

U,^ I r

.1S9d4;

ocupational
Experienfa profesionali
Perioada
postul
ocupat
Func(ia 9i
Numele gi adresa angajatorului

Tipul activit5lii sau domeniul de activitate


Perioada
Func[ia gi postul ocupat
Numele gi adresa angajatorului

Tipul activitS(ii sau domeniul de activitate


Perioada
Funclia gi postul ocupat
Numele gi adresa angajatorului

Tipul activita(ii sau domeniul de activitate


Perioada

Functia gi postul ocupat


Numele 9i adresa angajatorului
Tipul activitatii sau domeniul de activitate
Perioada
postul
ocupat
Funclia 9i

Numele 9i adresa angajatorului

2012 (februarie) - prezent

$ef catedrd Teorie economici 9i Marketing


Universitatea Tehnicd a Moldovei
Activitate administrativi gi didactici
2010 (august)

2012 (iunie)

Prodecan facultatea $tiinle economice


Universitatea de Stat din Moldova
Responsabil pentru anii I 9i ll al ciclului licenld
2008 (august)- prezent
Lector superior universitar, Conferen{iar universitar
Catedra Economie, Marketing 9i Turism (fosta Marketing 9i relatii
economice internalionale), USM
Activitate didactica
2003 (august)- 2008 (august)
Lector superior universitar
Catedra $tiinte ale solului, geografie 9i geologie, USM
Activitate didactici
2003 (august)- 2008 (august)
Lector superior universitar
Catedra Economie generald gi relatii economice internalionale,
USM

Tipul activitalii sau domeniul de activitate


Perioada
0cu

Activitate didacticd
2003 (ianuarie) - 2006 (septembrie)
Prodecan facultatea
econ0mrce

Numele 9i adresa angajatorului


Tipul activita{ii sau domeniul de activitate
Perioada
gi
postul
Func[ia
ocupat
Numele gi adresa angajatorului

Tipul activitalii sau domeniul de activitate


Perioada
Func{ia 9i postul ocupat
Numele gi adresa angajatorului

Universitatea de Stat din Moldova


Responsabil pentru anul I al ciclului licenld
2001 (septembrie) -2004 (iunie)
Prin cumul Lector universitar, Lector superior universitar

Academia de Transporturi lnformatici gi Comunicalii; Institutul


de Studii Aplicate Integrate, Institutul de Studii Politice gi Rela[ii
lnternalionale
Activitate didacticd
2000 (septembrie)- 2003 (august)
Lector universitar
Catedra Economie generald 9i relalii economice internationale,
USM

Tipul activitatii sau domeniul de activitate

Activitate didacticd

Perioada
Funclia gi postul ocupat
Numele gi adresa angajatorului
Tipul activitilii sau domeniul de activitate

1998 (octombrie) - 2001 (iunie)


Vice-director pentru activitatea didactici
Colegiul lnterna$onal de Agrobusiness

Perioada

Funclia gi postul ocupat


Numele gi adresa angajatorului
Tipul activitalii sau domeniul de activitate

Activitate didacticd gi administrativd


1997

(mai)- 1998 (octombrie)

Manager
S. A. Nord-Mobili
Come(ul cu mobild

Perioada

1994 (septembrie)- 1995 (iunie)

Funclia gi postul ocupat


Numele gi adresa angajatorului
Tipul activititii sau domeniul de activitate

Profesor de geografie
Liceul Republican de Coregrafie
Activitate didactici

Educalia
Perioada

Iipu I calificirii ob{in ute


Disciplinele principale studiate i
competenle profesionale dobAnd ite
Numele gi tipul institutiei de invdldmdnt /
furnizorul de informalie
Perioada
Tipu I calificdrii obtin ute

Disciplinele principale studiate i


competenle profesionale dobdndite
Numele 9i tipul institu{iei de invdldmdnt /
furnizorul de informatie
Perioada

Iipul calificdrii oblinute


Disciplinele principale studiate i
comoetente orofesionale dobdndite

2002 - 2010
Doctor in economie (Diploma Seria DR, Nr. 1333)

al dezvoltirii
comertului exterior (conducitor gtiintific: Prof. univ., Dr. hab.
Teza. Transporturile interna$onale ca factor
Petru RO$CA)
Universitatea de Stat din Moldova

1995 - 1998

Studii doctorat
Cercetiri hidrogeologice in bazinul rdului Prut pentru 6valuarea
posibilitalilor de dezvoltare a alimentdrilor cu apd din subteran

Universitatea Bucuregti, Facultatea Geologie-Geofizici


(conducitor Prof. univ., dr. ing. Florian ZAMFIRESCU)
1995 -1997
Magistru (Diploma de studii academice postuniversitare, Seria E,
Nr. 0001749 a Ministeruluiinvi[Smdntului din Romdnia)
Ingineria Resurselor de Apd

Numele gi tipul institutiei de invdlSmdnt /


fu rnizorul de informa(ie

Universitatea Tehnici de Construclii Bucuregti, Facultatea


Hidrotehnici, $coala de studii postuniversitare a Comunitd[ii
Europene in cadrul Programului ,,Tempus" cu specializarea
,,Gestion et Protection de la Ressource en Eau"

Perioada
Tipu I calificarii oblin ute
Disciplinele principale studiate /
competenle profesionale dobAnd ite
Numele gi tipul instituliei de invd[imdnt /
furnizorul de informa[ie
Perioada

Iipul calificarii ob$nute

1990 (septembrie)- 1995 (iulie)


Profesor de geografie gi biologie (Diploma Seria AL, Nr. 007187)
Geografia gi biologia

Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea Geografie

1980 - 1990

Studii medii cu menliune (medalie de argint)

Disciplinele principale studiate /


competen{e profesionale dobindite
Numele gi tipul institu[iei de invalamdnt /
furnizorul de informatie

$coala medie Bujor, raionul Hdncegti

Aptitudini gi competenle
personale
Limba maternd
Limbi strdine cunoscute
Competen[e gi abiliti[i sociale
Competente gi aptitudin i organizatorice
Competente 9i aptitudini tehnice
Competente gi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Cursuri de perte$ionare

r0mana
rusd (foarte bine); francezd (bine); englezd (satisfdcdtor)
Responsabil, comun icabil
Exigent
Conducdtor auto (categoria B)
Microsoft Word, Excel, Power Point

la specialitatea ,,Utilizarea mijloacelor informalionale de


comunicare in invdtimdnt" din cadrul Universitd[ii Tehnice a
Moldovei (Certificatul Ministerului Educa(iei, Seria CRP, Nr.
0014064);

- Train the Trainer Course, Organized by T,C. Piri Reis


University in accordancewith the requirements of STCW-78 as

amended 2010 STCW Code A-l/6 and based on IMO Model


Course 6.09 (Training Course for Instructors), 2015, lstanbul,
Turkey
I nfo rm ali i su p I i m g ntare Activitatea

gtiintifici

'/

- domenii de competenti: geografie economici mondiald;


integrare economici gi economie europeand, economie
mondialS, rela[ii economice interna[ionale; transporturi

interna[ionale; come( interna{ional 9.a.

publicatii: 2 manuale ca unic autor, 2 indicatii metodice


(coautor), 27 articole gtiintifice (dintre care 6 in strdinitate)
participiri la conferinte congrese: 36, din care 11 in
strdindtate

Proiecte de cercetare/Dearoltare gtiintifi ca

Expert

in rela[ii externe din partea Universitilii Tehnice a

Moldovei in cadrul proiectului ,,Maritime Network of Education for

the Developement of the Maritime Culture in the Black Sea


Basin", finantat de Uniunea Europeand in parteneriat cu:
Academia Navald ,,Mircea cel Bitrdn" (Constan(a, Romdnia);
Universitatea Piri Reis, (lstanbul, Turcia); Academia Nalionald

Maritimd
12.03.2013

din Odesa, (Odesa, Ucraina) pentru perioada


- 2.09. 2015.
1

- Expert pe probleme de invd[dmdnt superior in cadrul proiectului


Asociatiei pentru Politica Externd "Consolidarea parteneriatului

intre reprezentantii societitii civile de pe ambele maluri

ale

Nistrului prin implementarea unor proiecte comune de cercetare"

sustinut financiar de The Balkan Trust for Democracy, The


German Marshall Fund (perioada martie

septembrie 2013).

Activitate didactici

- cursuri la nivel licen[i: integrare economici gi economie


europeand, geoeconomie, geografie economicd mondiald,
geografia turismului, geografia transporturilor g. a.
- cursuri la nivel masterat: marketingul serviciilor de transport in
turism; psihologie organiza$onal-manageriali 9. a.

Functii publice

2003

2007 Consilier

in

Consiliul comunal Stduceni. mun.

Chiginiu
Premii 9i distinctii

Medalia ,,Universitatea de Stat din Moldova", decernati cu


prilejul celei de-a 60-a aniversare a USM (Legitima{ia Nr. 604);
- Distinctia supremi a Universitalii Tehnice a Moldovei ,,lnsigna
de Onoare", decernati cu prilejul aniversdrii de 50 de ani de la
formare (brevet B-8)
Stagieri in

striinitate

Martie Aprilie 2015, Universitatea Piri Reis (lstanbul, Turcia),


Facultatea Maritimi
Noiembrie 2013 - MCI Management Center lnnsbruck (Austria),
Bundeslehranstalt fUr Tourismus Innsbruck (Austria), Die Bad
Leonfeldener Tourismismusschulen, Bad Leonfielden (Austria)
Mai 2012 - $coala Na(ionald de Studii Politice 9i Administrative
(Bucuregti, Rom6nia), Departamentul de Relalii Internationale 9i
Integrare Europeand

Noiembrie 2006 - Universit6 Libre de Bruxelles (Belgia), Facult6


des sciences sociales, politiques et 6conomiques, D6partement
sciences 6conomiques; activitatea preponderentd in cadrul
CIEM (Cenhe Interuniversitaire des Etudes de la Mobilite)

Universitatea de Stat
Lomonosov" (Rusia), Facultatea Geografie

Decembrie 2005

din Moscova ,,M. V.

Burse obtinute

Grant

de participare la

Vizita

de

studiu

,,Dezvoltarea

cuniculumului 9i imbunatilirea managementului universitar in


domeniul studiilor europene din Republica Moldova", perioada

13-18 mai 2012 la $coala Nalionali de Studii Politice 9i


Administrative (Bucuregti, Rom6nia), Departamentul de Relalii
Internationale gi Integrare Europeani
Bursd de mobilitate individuald acordati de Agentia Universitard
a Francofoniei, in perioada lunii noiembrie 2006 la Universit6
Libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgia)

Hobby
Numismatica Arte

',1

.;
'
M
t't t il--"
--i*.
)LA;o.;'.
iltEI4&Ll- {

ROMDTDAC S.A./R.A.t.B.N/1 996

--I

F.

Ft'
ry
tt'1
FI
/\,

4r.i 6

'/q

tffii t{

hH

A Frr

Fl

-r fr

\r/
Fffi',-l

f\, tr
Eq

Fri-l c

F*rl

ArR
F.
Fi

9_r

A
w

rF

niii-l v
i'/nt

9.

cn
ca
Fl

c'o

c
,a

l^l

pi
f-l

q)
6)
(n

(a

q
.g

c,)

F{

cN

C)

ts

F{

-H

C\l
I

\tt
e;
a
a
a

Fa

\t
o)cb

s\il

-(U
lli

s
L
.$

F,

s \ti

.e

f;

.,: S$

n
q)
YCj5

i=g
s\t
o5l
L
Gl
o\.tetr

t\,)

5i8D
fia;
tu
(P

Jt{
;q)

dJ5lit

>.1Eo

o-(

F.>

\$
c\
6'.J

L
q)
.$
q)

st)

q)

a
o

e1

+ s{

o
+
s1

+1
+1

sj
I

*j
*1
*1

*l
*i
qj

e1

^l
e5

frl
ryl
Ft

3
fu

F
a
H

f.|{

F-

'2.
vA
li
F

'a
'E
7-'!
FT

F(

F
1<

/v.
E

irr
5fi
A'

Fl

lJ

-l
=
a

A
\t

p
A

Y
F{

z
?

t-\
Ft

frl

k
z

tIi

H
2

t?a
.
r,.i ,,:\.

'.F

frz

F1 V
p\
n. F<
Fts{ .r
I'r'! t
F.V

HF

-<

rE.c
oa
r.)(J

aFl

AFI
\JA
rFl

Fl ,-r
lk
E
I,

VF
A1.

47
>:

<

t-l

U)'
.F.4

Ai

tt
t-t

fEl

Fl

1rF}i-<

--{
;^

'i

Y
[J

xa

H
af1
El
FA

OF
-2

tflr

-q.

rd

ts-k-

"t dz
a\
"1
*1

HF
q

^1. '')
cJ
o)

z,

*l

IJJ

i5 rAo

6<
-l

ET

N
\t{

q)

a
c\
F
B

s
\o
N
.-

a)

r6
t0

'6

+lA

6D

ao

^i
e1

ets

:i
cHtr
o6

t\

q)

o
C\l
L
d
L

.O

\
c\

e.
.E

E\t

EL rii|

6i

ca

f;
z

dv

E() Ei *d oa
.28
.t''E
E
*a
6.<
P'i

'7
Fr oA'

k! 6 l.-l
ot
rl Etr

F.

E
E
o
E

f,d

-Ritl(<{
E.i

ih
0)rO
o.
tr.
h0.
D-r

i:

o.

F:iE
F

o+oo

$r
St-

6D

d_<rJ a
*sq

A;rA
_()r1

rq

4.

6'i 5E
se+t

t\l

R
)?Fc)ili A
\r.=d

l'd'{
B

Q e jP S- o--

4l z
ts

fri
F{.
t{

\J

F(

ir.l
F!

si wh
A (Ft
z
\t/
h't
&r
FI

U
|''l oEF\
Sl FIF\

c6e * i g
a s eE:g e
c'5

.:

:A .S
E*.8 E
N Ei'E 'E
hE'E
ti
6
.6
.Fog
:aJJ

:o

EET
a3
H
F*:ji
(h 6 .3d.f;

.9 F
'q
I

i*

fo

t.

l:
f.
fo
fo

L:

f*

l.
i*
fs
fe

<la

rrl
F!\\J
d.

l*{

Jfr\4
Fr\
v)/-F
ia-

&t4
rYI'Q

p,{\z
1<tF<

rrl

>'Xr-r
a'F

\z

.--

5E &rrlw

==
E

5;-d3 G

1,
a.z

F} /\
=LJgJz'i.F=

1c
\(,

Zr'/I

Fl\'7
3

r-l
ri
ca
a-14

iF

a
rr)

A .i;r
\J C
L-

iE

2=

;.

trl

-J

F-.

tZ

f-: +
d=

5u

--'\

S"3

&'
Ui:

&
Frl

ts

;r!r(

z
D.

!^),':\

-iaji
YG))"'
<<'{>

(-J\)1
<-,

r.'.

?4;

s7<;'

l"b;c

;*yi*.3.ihi.tf$i.
-\/a<ti

\/

Ne

r$; tr

-,[/tl''h:
f\,,-

tr

--.

HF'
M
I.l
$

",'f$,.$..'F:r-

uJ$

r'JA<J

HE'H. G R
B,. '#, ,n" ffi
cb<:q
lBg g 6i

fe

S-ar putea să vă placă și