Sunteți pe pagina 1din 152

K. S.

STANISLAVSCKI

. K.S:'Stanislavski "

f -' ,;,,-," . -_ -- ,

-. .:.:

c_ ,_,:v:-"

" -

.. -' '\

.' ,~

• "._ 1

. ~ \ '

. '_ MUNCAACTORULUl~

r: CUSINEINSUSI' .

.' .. ',-

lI':1,SEMNARlLE " ALE;, UNU I

. - ~/ - . .;': "',

Biblioteca Centrala UnivQ:t;'sitara Timi~oara.

r 1111111111111111111111111111111 tlllllJlll "111f11

02136500 '

In . romtne/ite de Lucia Demetrius Iii Sonia Filip Coperta de M. Schmidt

v-

.' -. ,:.'

{,-'"

k':

I.'·,

lk

,

.

.

g:" .

>.:,1" ...

:<_",c__

1(. C. CTaHUCAUecICuil PABOTA AKTEPA HA.l{ COBON LfaCTH I H II

JJ:HeBHHK Y'leHHKa HCKYCCTBO

,'I1ocl(Ba 1951

,

i I :1

'I

I

j

CUVINT JNAINTE

La Casa-muzeti .Konstanttn. Sergheeotc! Stontstaoski" din Moscoua se g(ise~(e 0

edilie in limba romlnii a VietH rnele tn arta.: trtnusa tn dar de ciitre oamenii de teatru din Rominia. Pe prima paginli a car/ii, acestia au scris : "Cartea lui Stanislavski este pentru noi, oamenii de teatru din RP.R;., 0 arrna deosebit de prejioasji in Iupta imp potriva influentei teatrului burghez. Cartea ne face' cunoscuta arta teatrului realist, indemntndu-ne sa atingem culmile maiestrlei artistice, singura tn stare sa redea eroisrnul .oamenilor muncll, care construiesc soclalisrnul in patria noastra, tntarind frontul ~~:)lldial al pacii'"

Cuointele acestea semnificatiueJ§i pastreuzti tntreag« lor oaloare la aparilia tn romtnesi« a lucrarii lui Stanislauski: Munca actorului cu sine tnsusl, Publicarea acestei opere In. tara noastrd constitute un tnsemnat. eoeniment cultural, 0 posibilliate con! creta de imbogafire a orizontului creator, oteriti! tuturor oamen!lor de teaitu, Personalitatea lui Konstanttn Sergiieeoio; Stanislaaskl creste din paginile carfU,. imbractnd. propor/iUe grandioase ale unela duure figurtle cele mal· mart din istoria teatruiul universal.

Clnd fa 14 (27) octombrle 1898 la Moscoua §i-a deschis.portUe "Teatrul de Artii~, nimeni nu puiea inca sa-§i imaglneze exceptionala tnsemnidate pe care uvea s-o- dabituieascii acesi a~ezamtnt de ouliurii ; nici chiar ctiioril si1.i, Konstanttn Sergheeotc;

Stanislaosk; ~i V. Nemirooici-Dancenko, .

Pe masurt: insii ve se succedau speotacolele; Pescarusul (1898), Uncbiul Vania (1899) ~i Trei surori (1901) de Cehoo, Micii burghezi .§' Azilul de noapte (1902) de Gorki, Prea multa minte strica de Grtboedoe (1906), Boris Godunov de PU§kin (1907), Revizorul de "Gogol (1908), 0 luna la tara de Turgheniev (1909), Cadavrul viu de' Tolstoi §i attele - opinia: publicO. fJZondiald ttl dddea' seama eli s-a ndscut, ca ade-

(! varat, un nou teatru, 0 noua metoda de creafie artisiicii, zamislitii. in laboratorut de

. '/'. munca at aotorutui de cdtre Konstantin Sergheeuict Stanlslaoski.

Ststemui "lui Stanislaosk: nu neagd tot ceea ce a dobindi: cu trudii arta acto. ) riceascd de-a' fungul oeacurtlor de expertenta. Dtmpotrioa, et susftne au cd/dura adeI" varalele oatort ale teatrutui tn acest domeniu, palori pe care ie tmpltnesie cu 0 expe-

J .. ~. . rientil. noud, ;/iinlificii. Metoda de creafie a lui Konstantin Selgheevici Stantstaosst, fiin1 illdlsolubil 1cgafti de tr(uli/iile realiste ale culturii ruseiti, repreztntd 0 {uziune armontca a aces/or tradff/i ou inouatia genialii a marelut om de teatru.

Sistemut lui Konstantin Sergheevici Stanis/avski nu stahile§fe regull rtgtde, de 'na'lfrii sa uniformiz.eze genurile 91 stilurile tn munca actorulut. In limitele unor prin-

5

oipii. generale, universal oalabile in munca aotorului contemporan, et. of era cele mai .n . ' largi perspective de creaiie artisttca, mijloacele cele mal bune de oaloriilcare a posibilililillor actortoestt.

Referlndu-se ta prin~ipiile enuntate de Konstanun Sergheeuloi Stanislaoski, marele actor. .souietto B. Sciukin spunea : "Acest sistern ne-a dezvaluit nouii, actorilor, -Ieglle ·~tiintifice ale vietH scenlce, legi simple ~i: clare, care stau la baza malestrlel , actoricestl." $1, intr-adeodr, metoda de creaite a lui Konstantlri Sergheeuiot Stanislaoski , "'nu reprezintd 0 manierii -arttsticd indiv/dua/ii, ea coniine tn esenia ei legile obieotlue 'ale creaiiet .realiste. De aceea, in intreaga sa actiuiiate, Konstanttn Sergheeuicl, urmii-·'"

. 'rind ca obleGliu· suprem reprezeniarea in teaira a adeoiirului Vie/ii, a [ost continuu. ~ -. . preocupat de reileatarea unui hogat continut de ldei, care sii,serveascii eele mal bune . " nazuinle ale poporului,

Peniru ca actorul, tnsd, sa poatii aduce in scenii tat ade.?iirul vie/ii, el irebuia sa' fie -tnarmat cu cllnp~tinfe, lnarmat cu anumiie precepie mora/e. De aiel porn esc ceriniele etice. pe care 'Konstaniin. Sergheeoici Stanislaoski le manifestit in raporturile sale cu aciorii . . ~ ... ' Actotu; poate transmite de pi scenii, tn imagint artisttce, cotuinutul de idei at unei tucrari dramatioe numat aiunci etnd e insuflelit de aceste idei, numai -atunct ctnd se situeazd pe pozifiu cea mai inaintatii a oremii. J n aces! chip, ideea textulut dramatic ajunge sa' [ie dezviiluitit pe deplin, eu mijloace artistice., tn procesul oiu til .aciiutu; lizice.

Teate "aceste ade'viiruri, descoperlie §i formulate limpede de Konstantin. Sergheeotoi Sianislaosk! in .. munca de. zeal de ani dusO: aliitUfi de marl {iguri ale ariel scenice coniemporane, ca V. .Nemirouici-Dancenko,' Maskvin, Leonidou, Kacealou, Hmeliou,' K.nipper-Cehova ~i altii, -staa astaz; [a. baza ce/qg mal ualabite realiziiri ale ariel teatrale coniemporane.

Metqda de crea/ie a lui Konetantin. Sergheeuici Stanielausk! lumineazii astiid actioltatea celor mal bunt actort din iume, tnsujle/e§ie munca aVlntaiii a forfelor

inatntate ale teatrului. ,

Contactut pe care t-a auut, dupii 23 August 1944, aria noastra teatralii cu· realizlirile teairului sootettc a conirtbuit enorm la dobtndirea unor succese insemruue pe ac~st tarim. I nitorirea teairului romineso di~ ultimii' ani)se datoresie, lara [miaiala, in mare masllrii tnrlurirli bineliicatoare exercitate· deeea mal tnaintatd arta teairali; din lume.

. $! e netndoios ea, in' aces! cadru, metoda de creaiie a lui Konstantin. Se.rgheeuic( Stanl~[aaski, lnsu§ltii. de /umea noastra teatralii, ne-a aiutat nemdsurai de multo .. ' De aceea pe drumul desiivtr§irii continue a celor realizaie, oamenii nostri de' teatru salUtii ini{iativa pllMciirli tn romineste a' lucrdrll Muncaactoruluicu sine Insusl, menitii' sa devina; una din. carlile de ciipatti ale fteC'drui' actor-cetiqean dornic sii.-~i aduca . coniribuiia /a dezooltarea teatiulu; nostru realist-socialist.

COSTACHE ANTONIU Artist al poporulul din ~.P.R. Laureat al Premlulul de Stat

+, '. ~

'·1,"

Partea I-a

MUNCA CU SINE INSU~I

in procesul creator de tralre scenica

.. '

Inchiti aceasiii lucrare eelei mal bune eleue ale mete, Mariei Petrovna Lilina, aotrifd iubitd Ijt ajutor credincios, de neinlocuit, tn ioaie cercetarile mete teatrale .."f".

'.,

i

PREFATA

M.am gindit sa alcatuie5C 0 lucrare mare, in mal multe volume, asupra malestrlei lictQrului (a~a·numitul "Sistem al lui Stanislavski").

Cartea publicata eu tiUul"Via/a mea in arid reprezlntjl primul volum ~i este 0

tntroducere la aceasta lucrare.

Carlea de ra~a, prlvltoare la .munca actorutu; ca sine Insu~i" In procesul creator

de ;'Iriiire scenleliu constitute volumu! al dollea.

In curlnd vol incepe sa lucrez la al trellea volum, In care va fi yorba despre

.,manea ac/oruilli ca sine lnsu~l" In procesul . creator "de tntruchipare",

Yolumul al patrutea va fi tnchlnat "manCii de pregdUre a rolului";

Coneomitent cu aceasta carte ar Il trebuit sa public, ca 0 lucrare ajutatoare, un de manual "Antrenament ~i disciplina",. care sa cuprlnda 0 serle de exercljtl pe care

le recomandam. .

N.o lac acum, ca sa nu rna abat de la linia prlncipalii a lucrarii rnele de cape-

ten ie, pe care 0 socotesc rnai tnsemnata ~i mai urgentii.

. Dupa ce prineipiile de baza ale "sisternu!uiU vor fi fost irnplirta~ite, vol tncepe

, numaidecit sa lucrez la un manual practle.

2

Atit cartea ' aceasta, cit ~i toate cele urrnatoare, n-au pretentla de a Ii lucrarl ~tiinlifice. Scopul lor este excluslv practic, Ele tncearca Sa tmpartli§easca eeea ce rn-a inviitat lunga mea axperlenla de actor, regbor ~i pedagog.

3

Terminologla pe care 0 folosesc in aceastii carte nu e nascoclta de mine, cl culeasa din practica, de la elevil ~i artistii tncepatort. EI au sta bilit, chiar tn timpul ...• muncii, care sint sentimentele ce.J.tdetermma crpalia ~i le·au dBt ·un nume, Terminelogla lor e valoroasa, pentru eli e direetii ~I pe Intelesul Inceplitorilor. --

Nu tncercali 511 caula\l in ea termenl ~tiintifici. Noi avern lexiconul nostru tea" tral,Umbajul nostru actoricesc, ~care[·a_s.reat viata tns8§i. E adevarat c1i folosim

11

I)!SAV,SINV1S 's ')!

"

'lual~l l!qasoap no IS lawalqold 11 aJalSEOunJ ~lualaolCil 0 m -S~l ap IllsEaoE euples UU!1dapul e-ls ale;) IS ape;) nsea;)~ I!pepaJ 11 ap ~;)unw uaJBW III nrdnsa IBn[ e ale;) 'EleljSJ\Ouu]was 'N '3 lnl Plwntlnw pUlpe ]ew ala;) :mpv 'l1!l~;) !nlnspJsnuew !!l~JlI!laA In!al!Jd no ,l1!U;)!PU! ll!P B-!W

arsa '('l'v"H-W) UAOJSOW U!P 111JV ap ;)]wape:lV [nJlea,L I![ IIp '!!Jl1qnda~ [ll l]l~wa ISlpe '!lUJo:'lpod 'V -N !n[ !!!unSOUnJal aaur lllaOU!S 'eauawaSll ap 'wpdxa IWI' ']\lp lalsaoe !nlnsjl:lsnuew eallnz!Aal ll[ ssnpa "IPl1!J:I IS am!UJ1PUr-,

nnuad ' .. In[nWaISls'' llaJ!nldll!ul el lep InlOjn!l1 ruiued '(TH'W) eol.OosoW ulP 11IJV ap, InJlea,L' U[ ap '!IJ!1qnda'H Ill'wawa Inls!lle 'Aolpa)! 'N 'W In] 11W!Ul uIP ;)sawnhnw '

'JOln[e Isaoe, nnuad 11\u!lSounJaJ eaw eJaou!s umoa unrdxa l-!!S_,

auun n.nuod aurronq 0 3 'ell U! wasno!!! "[ aleo' ad amahJ:'l lJladoJsap e-jtu !s 1!\J~Jo: .. ardnss eaJllJ!!d snds e-!s la : aldw~xa !~ IllepalUW 'aseo!\aJd !!I~;)IPUI lap e-!w 13 -naur..'. '"" alawnu llPEOd ale;) ~JadD ap InJIEa,L UI ap AOp!Waa 'A -N InJosa!oJd !S, InJoz!l'IaJ JOjn[ea~~w un lEp s-jtn l\JP lalsa:l~ llaJ~alJ EI IS ,,!n[nwalS!s" ealuzneal U,

, '[all1Jaua 1! ;:)J!q~ls ap IS 11IE!OPU! ap aladlP U! lu[umJu! s-ui la

'~le!A UI Js;:)!nld!!!Il! al 11~ ,is lndaou! Sl zaiontard a[~s Wlnle Il-Wl~ '"lnlnWaIS!S" W10] -uoo ~IU!\1U! a[aw ala\ua'lJ.dlCil ap lusaJajU! a-s ;:)Je~ lnwpd ISO! U 13 'PI!l[lalns 'v ':r ualaud naut InlnlBSodBJ eaJnU!Wll 'aIS0211Jp !S ,~lun~oun~a.r aratn n:. ,zaJjS!!d • "',

. ~ " .• "W;)lSI_S~~.

'Inl!Wnll'BSIl asa!nld!11U! '.S pqn!t ns-ur aJlla '!pnqnda~ III ,wawa, lS!PU 'AaaXa~\f 's','A , ll[ IS '!!J!1qnda~ II !H!Hwa .. "ISHJll 'EIlOIOljoS 'S 'Z III Jala~, 11W 'a\au!J!lIq' ,E1.wnJ'il, I~ ..... ' eZnB;) :>safnls nu-ss muquOJ la no 'alalaun EW!Jd U!P P!1SllJU BJUnW lnila~u! wU,'lw ,I;) ,""

, ,," r ,~u ap 'wnJp op law uSeJ

n::) 'PluaJs 1?aw 1?aIBljA!PB U! ;:)lllOln, U aSIlO!JulpaJo l!nJolu! ", ., '"

-llAol III alllol ;)P ajU!EU! ;)sapu!;! lOW 'ajJBo 1lls11aJIl zanpa lOs 1~' ;)S"lnllPle ,!!S nwajSlS,

Inllwnu-~su zazllBa1 llS leln!e ne-ur aJua alaUEaSlad U[ 15 umas JsapullI lew,llW, '

, '!!;)U!PE 11!U!l~oun3aJ ° no la el os;:)pU!:'l ~UI !\lI1J,

!alSaOll e"lUllpa ll[ 'wnJe sale !BW IS 'eunEaplOIU! I!PU!:'l w,u-W 'aluEpodwl ap W,aJl~~ 1lnlOn[ allnw alleo] !lunwoo llJUnW U! la!1lAU! nB-W alUO ol\uaauea'PlAOJ!waN, 1 A

no alun11 Uj (-,L'H"W) llAOOSOW U!P lOPV ap InJ1Eal BI ap law 11~111eAol aJds;:)? Il,au;)~

-asa ap 'IS !!]lB ap !!doJdll 11w ~s P!\~AU! na-ur aleo mU!p lao 'JllSAa[.rBSSlWO)! d iI 'eA~pallpaw -W 'N 'AOjOpa::1 '::1 'V 1S -N 'D : 1101!!\!!AU! law !1wpd !!Of}sllJU BaW e\ll[A U1 leonf nil'] aJeo ad Inlol ardsap I1Q10A lllB 1l1JV V! vaw VfVIA EalleJ ul

_ _ , '!\lp !~lsaou Eal!nl!!ol~

'alane nJ !~ aIE!J"IBW no '!!!BJ!PUI no '.r0l al]lnl~ls na leln!e n~-W 'Bll1? U! nes I1Jns~w o-JIU! 'aleo lOlauBosHd Jsawnl[nw \!S 111nJ!!ld apol'lp 0 ad eo loaDs 'ala!aqJU! B::)

L

'll\U!I1J!!lS !!lSBaaE all~l IW-!!S l1JOm!::> 'allu;)lU!' no ~!nJ~j

'ajuuwaSUI osalooos a[ na ;:)JIlO ad '!apl ISB.10laJe IS, eloun 11 lHuaAJ.1J llaJBlada~

, 'a[!oo'da ajuol ulP !S an!!!l!1

-BUOj\I1U alllol ap '!!Pll ap JOHuaWBo ro.iruni 1? .0Iue1ilo lllnjl1U. BI P '!a 1!uamuo BI jS lpod~ 111lwnull ° ill 11JajaJ as nu e~w l1apEo uL nuos a.rB~ ardsop al~walqOJd JEa

'nalll lBW jS 11 JB IS 11!lIunlapu! lUW !~ dun; un aJao JE aJ Eaa~ 'nsaldx;) allB

alnllo as ~s jS ~Ia[dwaxa aqurnps as .8 euurasut l'<f 'lJna!AOS 'IOU JOI!uaweo [nJapBJ~O ,!~ al!Jn!~alqo no InaiJll UIP ~I~nl !1saJdxa ~131J.IaJ1P 1~ ~Ia[dwaxa lU!!U.lqW! 11s n~12 lllUl IS 11 Je IS '~[a!lluosl~d squqqos !-B nnuad dw!! llnw ,B;:)Jd ala;) lE-S !S naJ11 11 JV

'alJEJ ° lnos!!U I1-S IEjlalEW ISaJB urp '12~lSV ',,!nlnwals]s" urdnsa le.8oq l~!lalEw un jEUnpll u-s 'Ull no ue 'an\w!saU ~d 'tansy

'(tI61-l061 Hue) 10qZ~1 ap ;)IU!lluJP 'Hllp~dapu! !lJoda oaoe U!P '<l15aJ1I talunl nEl;) 2~.rlsn!! 11s WeloA aJ Baa:) runrad aJesaJ;)U 3[aldwaxa 'amsaJdxa '!!uaweD ',I;) !lJ!Ul[llIOl[ISd II 1~ aJjSEOII Jape jmusurop U! al~w ~[J.I!!jaJJaJ II! JOln!e un e:) '!wnsu! ;)1l!W rujuad !:l '!l~dn al B nJl?ad nu 'am\BAlasqo alBol l~loU WE-!W 'nnw ap 111nd~Ju! ISO} U ,,1l\SMlsluB1S Inl IB W;)IS1S" lnlnl!WnU'E~e B aJBZ!le~l ap eJunw

'alP-mB;:)J II! nSlxa nu Ba II! '~2BalloJ!oB aJeJ 1!uaw~o 'al1E:I l!lseaoe ul ;)SaqJOA aJeJ ardsop '!!WBJp ;:)p III EOJS

9

'~J!lltj;)IOll!sd I" a[azeq IS ,a!I'IaJ:I ap aJjsoou !!~unw B\U;)S~ J!1dxa ;)1 ~s ~\unl1d no !J IlA 111l! lJunlV '.ro1!lol!l1J EaJ!~w!,; l~11SU! U! 11\I1JII apujrd JOII al1J!!dll alajU!MI;) punle 'nnq2! I1A E;:)W epOlaw !1Jlla

'JO[ J01l!PnlS IS JOm\plaX<J

[ndwil U! '~Ieoos uJ 101[A;)la !punw oaJ;)jJJs;:)p uud '~plaUO;) aldw~xa roun Inloln[11 nJ Elsea;)u zazllllaJ !!S ;)JJ;)UI 'al!l!!dn JOlaju!"n:l InlnU!luoJ nU1!S !ls InJol1lP 3ln[B !!S alBJ 'llJdOld aWJoJ ~\11! ap e;)lJ~J nmrad lneJ ~s le1lnqo ne-w !!hpUOJ ~lS;):lV

, 'allqeslzasul

~alUa!1suoJqns 1l[llluaWnll~s allWSueJl 11 nnuad aldsE IS sspard Bald lUIs alalu!An:) 'JOj~;)JJ s~JOJd [nlBJ![dwo:) ardssp "n[dw!s" l1J~S .s !s nsaqJOA I1s nal:'l ;) Je

, 'Jlls!lJU [nsaooJ U! IBUW;:)SU! [01 un !1J~O! .. Sorlio tnlua!l~uooqns IS !!J!1Sn11l l1!1ow~ ~§nq!!UI ;)SaUalUO [npalalul '!a*aJ;) Inluawow U!'UlSE EUIJpd ula 1fil:!lJlf:fl1U Inla!iJJJ FRalnW!IS am ~ ap ap;:)ds , as IMam -rormni Insala\u! ad, 'n[dw!s wa!JJs ]!S !S Wjq.rOA 11s ;)!nq~JI lnJll "ldsaa

s

• »w91S1S" )tl/o1l9J/uj v 1~ mJD913 VfU9S9 9pu!JdnJ a091110ap 'IOndv3 10lS8311 pnqaso8p 9!fu81V 0 WppJ03r:l lls 91nqaJl ';)jJ~O !llSU;)JB UlP Inw111n 'lAX InlOlldE:I II! al~~qJOA as EIsea~u ;:)Jdsa

'!;) !nlnluan uooqns E !S ;)Jlu~:'lJO !lJnleu l"!\eaJJ II

!!:lSB;:)lU B;)Ju[nwlls Ut ~jS~OO "malsls" .. p ;:)I!l~wln aledpu!ld al~w;)[qoJd ulP lIun

'I!ldold "JISOOU al~;)eOlrlW no, '~Sll unds ~s llJ 'l~dEO III walllO;)S o-s l!nqaJI V 'ao!lJuJd alawalqOJd uJluad !lgsa~au !lu~wJal ~u!wapll! 111 snd nB-s !U nu \1;)EP IS IBI;:)JJiJaau SUWllJ 11 !!OUP 'l!\Ullls ap l!nl~JdslP ;:) a~lllaos !a!\llaJJ Inruawop pllp lPISEO!! l!U!A ;) ,nN -I!nuslqo 111w IS n[dWIS IBW laJ [nsuas ul Fi 'ol1ozom JOI Insal;:)\Il! U! IOU ap allsolo!jUIS nU ala JEp '"ll!\!nIUI" '"lnjuanSUoJqns" ~]ll!d ;)P EO 'aJ!J1llI!Il~, ;)IUj1l110 !S

INTRODUCERE

... Februalrie 19 ... tn orasulX, -in care luoram trnpreuna cu un tovara!j, ca,steno~a{, am Iost cherna]l sa 5tenog'lrafiem conterlotapubkca a lui Arka'diie Nikola·evici Tortov, renumitulactcr, regizor ~i 'Plrdfesor.

. Aceas.ta con:fer.int~ ·a fost hoHiriirt08ll"e pentru soarta mea, ea a .facut sa .'.tncolteasca in mlrre 0 atractie irezistibiHi pentru scena; sint primit in Scoala

.. de Teatru, unde vel tnoepe tn eurtnd studiile cu Arkadie Nikolaevici Torjov >,. tnsusl si cu aslstenttrllui, Iv-an Pladcnovlci Rahman9v.

Slnt fcarte .ferldt dam terrnlnat cu viaja mea din trecut ~i eli apuc pe

o cale noua.

Totusl, ceva dln trecutul meu trnl va fi de iolos, De pilda faptul ca stiu

sa stenografiez.

Ce-ar fi daca rnl-as nota sistemaibie toate lectiile sl, pe cit e poslbil, le-a~

stenOg'ltafia? In felul .acesta soar putea tntocmi 11n manual tntq;eg .. E1 ar aju. tao sa poata fi repetat ceea ce a fost 0 d·a,ta Iacut, Mai tirziu, ctnd voi fi actor, tnsemnarlle acestea tmi vor servi ca busola, in clipele grele de munca, E hotartt : voi face zilnic tnsemnarisub forma unui jurnal.

I DILETANTISM

.•... anut 19 ..

Am .a-:;;tepbt azi eu emo-tie prima lectie a lui Tortov Arkadie Nikolaevlcl ; dar €II a intrat tn d.asa; doar ca sa ne vesteasca eeva surprinzator : cil. fixeaza U;J] spectacol-tn care 'Yom [uca ~lfa;gmente din piese alese de noi. Acest spectacol trebuie sa aiba loc pe 0' seena mare, cu spectatorl : eolectivul ~i conducerea aT~istica 'a teatnrlul, Arkadie Nikolaevid vrea sa ne vada intr-un cadru de spectacol :pe scena, tntre decorurl, machiajl, costumati, in Iaja rarnpei 'lumimak Dupa parerea 1ui, nurnal o as~el de .demonstratie vada 0 imagine clara a pos1ibHitatilOif noastre scenice.

Elevii au ramas uluiti, Sa apart ohiar pe scena teatr1JJiui II1OSbrU? Un '. saorilegin, 0 profanare a artel I A:;; .fi vrut sa-l rog pe hka~l.ie N.ikolaevici sa mute spectacolul altundeva, tntr-un lac care sa te oblige la ma] pujin, dar

inainte de a iz.buti s-o fac, el 'a iesit din clasa, .

Lecjia a fast suspendata $i, in locul ei, In timpul aeesta llber, am fast Hisa1i sa oe alegem 1iragmentele.

Planul ciudat al lui Alfkadqe Nlkolaeviet a prlclnuit discutil tnsuflettte, Latrrceput, planul acesta a Cost Imbrati:;;atde putlni, Era sustinut rnai ales de catre un elev tinar fi zvelt, Govorkov, care, dupa oite am auzit, jucase deja rntr-un teatru mic, oarecare, de Veliaminova, 0 blonda frumoasa, tnalta $i durdulie, :;;i de zgomotosul Viuntov, un baiat seund ~i sprinten.

Treptar 1nsa, ·au lnoep1lt sa ee deprinda !1i ceil.ailti CU Igindul aoestei reprez.entatii·

In irnagi,natia noasbra sclnteiau luminile vesele ale rampei. Peste putin timp, spectacolul a tnceput sa ne para interesant, Iolosltor, necesar chiar. La

gin-dul lui, inima incepea sa hata mal tare.

En, Sustov ~i Puscin am fost la t.noeput foarts rnodestl. Gindurtle . ~\yH..t <J tre TIU depaseau vodevllurlle sau comedlile usurele, Ni se parea canu l1el~"T.' ".~

,a~·H.pe malSlllra puterjlor noastre. Dar in jurul nostru se rosteadm • ;~

'mal des si eu mal rnulfa sigu,panta nornele scriitorilor rusi Gogol Os ..; ~

, L ... V .....

17 ~ (,.~.\)"

of: • .1 u~

61

. 'JOnq::lO Inqll:l oSill0~OlSOJ ~s !S '!!~U!P !Ul-npUm1l:l

-up ~S ll:li~AU{ ura JS .101 l?ilJIJnmJlS dUlll nnUl ll:llIUlpl? ura '!!Zunllo Bill] .

Ul ll:llS ill'if '<ljJnpnl 1*1 no lSl?JlUOJ UJ !qlll IIlUl IS n1?<ll~d mUla 'rnaut U! ll?qUllqoSil.1d uia-tu IS ~ill! ad ll<l no sun Ull:l-W '<l!U<lJllO ~lSlld O-llUT, ' ••. lno~]<lJd l?-S 'lun na oaJ] o-s l!PU!~ lUll-W '~lIlIOOOP<lP l<lqol:ld un 'esui '. lnz~A lU'if 'nJonl ap onda ]RUl ~Ul ~s ~lUll<ll 1SOJ a-jur JJOl] ap Il::JJ!lI~Ule':zOl; !S lze ap InSnO<lJ] jidnp JlO nnusd 'OlUla1Aap ojno jiUl !is l!WllaJd Ulll-W

..

'OO[lnM n-u arao '!ZI1 ap: e!inad: -;)! 1!111poP1Ut llu !is illll-N 'lllU!.lId H:Jo<lP l!uroupo lem !S 1501 e' else "e[eaund

-~S'" 'AO)jJ~AOD no <lqunJj: U! '!'::JUl l1S;lljl\~~Ol el <lp "ll(!Il<lUndl~s" o llld<llSIl 2m'

!P UJluad, mil no l!SiU~ l'!AjiJdsu! IH nu ~JllOl~ll!dus llJSe B<lJe[drnnUI

'llse[";) Uo!P usa-} B AOu .• -lilUqe(I IS '<lomnq,Z!::J.ul '!<lul;j.lJd In:lOl U! '<lugll1 ap lld";) ljl SA IOU ruiuad r~l!nau' op B!iH<ld<lJ ~o RS'if -e<lUJ. 1?UrA U<)P lllllOpqS lSOJ II lZR ap 119J '<l.ll!lU[Ule ~unq . !IlUJ aso 'IlUnll<lp~ol. ruqusd 'aslll' jis,9U1!"'nO as !S IF>!lS!l'lR' llill!A U! lUilUJ!U<M<l' un <I '1<1< wilunds '<ljill;Jda.ll llUlPd 'nlOUj ap <lOnGll, 9S ~s 1UJ'" rell1 a-u JlJoll'llmq1?ll . '!SU10l '!!ZJ!lU! )elU nu jis HTIiP~~jiJ lUR IS ::JJIl1l9! Jl<l;) lll-)ls, l!<fjilll Wll-W

'!<l!hl~dal eal<ldaouJ op <llureuJ S,1?dO ~p pra]s' un no jo 'a1~!Z'JnUJ: no nu !'ll<l<A II U'!P ~lnll<l'll ° P1?] !H1S lOJHA ;JdJ Jle! <llepal .rornm; )la:> !l~J!s ""!nqruq J!Stl! 13l,Il<lUUl.na 'Jominadal' W !Z <lp In,qs!ll -~1J ur ~ll 0-5 j;!l~I '<l'l'1l1(}5nm 0 131 :>S<lu!1IiJl~Ul ~UD 'J!J'IlO BlU~!JO do P I1lltrad 'Jill! ap l!undpSjp 0 <lJilO as I '!nlnlllPlos IS R:> ',nlnJoPV 'l!Alj:><l[O:> aouruu u; lii'llllHIUl arel!.IaA<ls 0 op nlJ )Is romp lUlls l'llU 'lllSI3 aupjrd uIP 'jS Clll:lZ!Ue!lJo -zap 1l<l'llillU<lSe 0 l!lU~1l J!S B':) 'l!l~SIlOU aounur H'UUl 119JcL l;}<ldS<l(I ~ llgl~Uf A!t

-:><1[00 pum eounur ;}o[ ul 11~ l'lS lllllaurunp Ie :yd<l'lIP a~ '!zpn o-s .rosn ~PllO!, a .

l'l1p'e;JJ;) 1? ep B~U!lOp !Z<l<!Il1Ul'!lS l!s ndJ~ ap-eo] 3 'lOA. no Z9J;;)nr lBUD J!s llHod umoa Old ap l)Jl;}jdi a-uu a!UJ. lPU$ 'IlSIl llllmd, IB-il'l elll9uwnp IS l'ltB]1 ul ns 0 aJ1l";) <ld ll";)unlll ap, j~!lilunSU~ Pjll- l!OOA nil !to~ '"ul~nd" !'1?lU.nu I,R!zli)lU! !ll P aJllld' ilS It a'[Rl'lump IS )Ill/dinS as 'lii'Z13<lAl<l'lld as ')l1dBalsR 'n13l-S j~Ol -'-

: snds II 'l!SJUf.; ul 'Is llOjJ!llsnm 'lIunl <lU!Ul e[ llll!n e~s Aoueillqllll -u!~nd ll3!,ZJ!lUi' ill'll- P aJ,RcL as, !W -

: J!;)SealsOJld 'J!(11tl -llq l!ZR1'J 0 sod·s lUe '<lJllPil'j Ja";) IUD-l'lS ";)01 uJ 11;)lU! '<lU!Snl ap me lS(l! 1l-]lU , 'lllld<llo!ll1' lUIlla- <lpun "!!tn«ld<ll ap IlSBP ul 1I:!J'rU! UlR IPUJ:) 'l!IIlOO$ Ill' l!lInJ' me. ls'lIQll.1lll U! ll!;}l/lqUl! Ulll-ID '!a;)!qo ap 110 njzJ!fl )l3ll HnUl, lIZ<I'J~ Ul'e-w

.' 'l!lepoap'

lpa!d 1l-!lU 131~'J,au;;. )lWOI 'qSll l3<l-ll!lIJiwezap lId-na '<l~ujeu} lOO-s'es!z<ls a[ nu

P!ll' aJll~, <ld 'Baw tlaloeS!t)l!Ul ul <ll'jA'PlOd<lu !ulpnl!l'll 'jpJi1}wns l!111JiAzap Il-!W 1?pu!lllo me l!:hl'P nnUl lew 'waS!nd!1pU! ill !UJ. ')j,e";) ad e<lLI;};}13 H nLD II l!pa'A .

81

-op na-s In[,nl:>nl I1tdm!l uJ <lU!ll1 ap a.ns]1),j1 a1!lnls<loll, !S <l'I!!U!pnnw 'UlI131d~lSIl !:!Ul l!;)<lP llAa;)t]13 lnlol TI:) lfiZ!lA ill'if 'HA'pd urs-ur IS tlU!UDOI SU]ldll ura '<llelU !:!IPunJl.l'o 0 RUJHll <I'll?;} Uj n!ls;nd. Inlnql)ls<lA. ur lIlS!,lIn} 11Le-w IS naennop )lS,I3";) ujp !'::J;} !\Ot J!;) Inld,Rjl ap rISOlO} urs-tn '[nunusoo <l}I300s lUH <lP' d<lU!llUI

1 a,tl3.IJ!.d-sU! J!lIlJI~Aapll' ap ;}jiltS 0 <lS<lSl1] Ulas!)lJ4 0 ~ll1?:> a.d 1?9JllllS ~;} J!lpl3AOp o J!lBI ';a.lnU!Ul Jled !l~ aplo OltS!Pll lUIAll un ;)op Sli'[JdJn:> !lSa pup lllUlnN I ~ms nS<l pup UJOllI tl;3.U::JWdSB un lOR] nN '<lJO PUI;} adlloldll 'eUHl<lS nap jlU-~S )I.1]H 'esll lRJ0l11 ill'if 'aun~jUl' ap ne<llflltlZt !lU~ <l<J<U<lUlOUl <l-Hnw 'llndllf1'll'}!<l j,nlAep'l?";) <llSiad illlla2 -und IS Jill Ul.~UlInJ~nSt 0 'nou U!P' Ule.S!~J!JJqUl!- 0 19 ~oodsW no O{OO lP lllB<l'(l!A

-Zll o jlUlJn ad 'jlul<ld ap !<I~<lJ 113 p<lJ<lU In~loo tqu<lz<lJd<l.1 ° areo ad llU!UI tnsiru

-J!s !! 'S'llillHJ!d Ule~'I!i)llqm~ 0 'lluouID'P,sea <lUlUJ. ruausd llu9AAP ll' lluJad fodi'if

',,<llS9JlIn" aujur qns tpoqop ure-j !s'luUlnllll!S UlI3-I'aJI3Ul uao Il<lUlllUJ<ld amo -O[U! n <llllO ad'l!nd!1(Ju! InJRSJ<lAPll l130Rlll ura ')lpuJd <lp naur 11lOOI11( <lp nes un-Jq~!p lP'l!s me ',13WIPIJl: ptnpuid pndll1[np lldnp sunosa ura-tn 'alNoUl a.IqulP <llSn~U! il'lfJ<lJldll upd 112,e ~UJ.-npupn:hlJls 'l'1?SPIl1<J l<l[·q,wn no <l!IlIPO upKl, ureq -Ulnd' J!Ul '!n[nJ1iln' alB a':>!ifSI!.r.a.JOllJllO <l'l!lUllpndll ;}s<lsl!1I1 J!s 110 n\pJI<IX<l <lp ~P<lS o SlllJld<l'llU~ unv 'TIJlIn 'd:P llA<!O )lq'le J!SI ll!uqa'JIj, !n( Ind!11:) [UIl;)Pife <l 0I'latflO pup <ld! 'lez!!!",p UlO man III 'Ull·.10dlOO<luo:> jnuo lR· llJ<I IIlU<lUell naui Int:hld -SI3 leG 'sowm,!, !S \9JiJ!ll '.OClWldnl 11l~!lAaPll trn ll~Ul!S tus-ur 'r~UJ.lllUI

'<I]BPO UIP 'sa! !:!s ;)Sl!lJ!l0q J!Ul J!s l1nqilJl 'if 'In;}, <lP' ;)OJ. <lU!~ alllod <lJ'1?O 'dUillUl jlMl 0 )nlTIta]nq IUsoP H! lme as '<l!J<l2'1?.lIJ -ns u~ 'liiU!:hlA RjBpO U! ~o 'dqu!UJoe jisuJ snpu we~!w 'In.tnoSr lloodn lUll 'ue),jllll

-Ill uIlllUl101SUUJl a-s e{<lJqUl[1 'l'llTIp<lAnJ ujp IS JBSJll<lO uIP 11l{Rq "P !S jlSI3Ul.

-]p'dP (<l]' un lU;)ll! IDR-IW '!u[npq In]Ol' Hund<l,pU! ll, jlJljS:ll<ll9Ij B{' ap 9[e[;:Ip'1<ld

asuud nllJ<l ;)OlllO no lI~Plw'd. e!s!! 1~ uaqrn; aop oo] lUU1+ R~!Ul lll~mjd dosord u[1 'llluUlnd un 'ad so 'JOlluOIIllUlld ll<llIlOlJ!2up U! lRlIJ!q lUe-l '<ll!0J lll!liil ruiuad 'SdpIU <!P' l!~no un !UHlll qns lnzl!0 '1?-!W 'wep<lp nu lls JS<l<u)d'llls ]1ll1 )Is jnmd lU,I3-N 'aJlll~o(1!s 'do1{;!1ll os J!s lndao<u! ne 'el<l'UIl JlOl!!\U<ll~! llA!~odw! 'lllBJ 'alaJillOp!d'<ll1U<!IW ';}of ~S SIlJilll ll\Ul!S lUll-ill !luj~'Rd 1?·nop B· 131 <lp lBa -;)salJO J!s lndia;>U) Ulll !9 ::J!\llueUaA: n:) e<lpie:) S!lpSap mil 'UI3A:W <l.d POUlOO )1l.UJ lJ:> lez -aIm Ulll-Ul 'olfiJ1J10 lllni UlU 'll<lill 1l!I3PO U! S!lPU! Ulll-ill 'J!SIl;)R slolul

'aU~!Ul nlW<l'd !llBX!J! a- a!~!l;a.d9.l1 BUlpG !l;} !lll\unue lSO~ lUe !Zll 101 ·ol.lilll !nllnl011 il:>Rof )Is l!ll!loq e- AOlsnS 'llape:> p'llnn!lo 1?-9111.UA apl<l:!d lnlnd lllID Ultl-!W nu ll:>ul '~ounru dp H:hlp!llmnU 130000d'll jiUl ll' ap ClloAAlU eaU9w.a.Sll o <lp 'n10nl <lp Jln!lP! llaU<lUlaSe ap sU!Jdno lSO] WV '~lRads<l:ljlll[S ad lUe<lAe U lllp 'u!:ljsnd adlls11:Jll UleaAe l·nu llo TIllU<ld'l<l III Hldo UlI3-W 'ollaqlO !n[ -n[Ol llJdnsu l-J-IIcro ll-S l3am e<ll;)~~lll 'l!SlHS u~ '!S a.rl3~dis<f)jlll!S aldS'aJp lli!<lflOA J!s lnd<J:>u! Ulll !o.dV -SO[JB:) uoa RI Bapulll as AOlsns '!la![llS !nl II ~p!md ad 'P,llZOW !nl BllO~hl' Il<lUalU<lpe: )lUl ;JU!Ul' <l-d "-!,unsJa'A UJ 'llooda ap BUDnlso:) UI ':>!lURUlOl llA9";) lpoP lUlB-au !~ <llS<lPOlll ;;)_'lStlOU <l-lml21od 'pup BUlB::JS Uljip :m )Is )lJJ!J 'IoU 1~ l!s!I~d mv '<}II3S1<lAlUn ll)l!lU<f~' aI<lUllOu !S n!zlH !llUl IS AOqa:)

, .

I

{

"

i

\

\'

Pentru .a putea sa tnyeleg l?i sa p[e1uiesc ~ai bi,~e gr.ima,u e:8 nevole sa-m! pun eostumul si, dupa ee l-am tmbra:at, mi-a .v:~~t Ploft~ sa JO~. N-.a~ mai gasit nirnic nou *i am repetat oeea 00 :facus-em ~l ~e,n, "d?r Jocul. ~~-~ Plei:. dut ascutirnea. I'll schimb, am i7Jbutit sa vad cum 'V,a ~I 1l1lfatl~a.rol."a fl[l;lca·a lUI

Othello aa meu. Asia e import·ant.

.' •.. anul19 ..

Azi e prima oopetitie. Am venit ell mu'tt tnatnte de a 5e tncepe. Rahma· nov me-a ~[Q'pus sa a~ezallll rnoblla *i 'sa '3[anjam singuri 1~calp'er,e.a. Spre, norocul meu, Sustov a primit toate sugestiile mele, pentru c~ nu-l mter~a arnanuntul exterior. Penbru mme tusa er.a fOaJrte imlparta.~t sa ,~ez" ~clJlleie in a*,a Iel, tnett sa;rnli pot orienta printre ele ca :n odala mea. Fara asta,

" t m trezi tn Oln;~atl'a To\:110i n-am ·putut ajuoge la [ezu[tatulljle ca-

nu·m·1 'pu ea '''''~ ~t'''' ......,. , .' i

ne-ldcrearn. Ma dlzneam,sa~mi tnchipui ca.s~nt tn odala mea, dar .as a nu

mao convingea, d~mpow,iva, tml tmpiedica jooul. . v'

Sustov cunostea tot te~ml pe die rost, pe dnd! eu eram l!1e~01t ~a sa citest. rolul din oalet.ba sa redau ou envintele mele a,ensu\ a.P[oxl~a:!oV a ceea ee mai tineam min-teo Spre uimirea mea, 'text~1 m~ t,ncufC,a, nu rna .a~uta .. M-a~

fi lipsit bucuros de el sau l-as Ii scurtat la [umatate. ~I. nu. nU,ma,l cuvintele " rolulul ~mi erau swliine, dar ~i ideiil,e poetului, iar aeyunlle j,ndlcat'~ de el tmi stinghereau [Ibsrjatea de care rna bucUIf.as:m ·~casa, ~pe ctnds~udllam.

Faptirl d mi-mi recun~team ,glasul era ~l malln:placut. Mara de. asta, s-a vazut c1i il1Iici punerea tn soena, nic! oh~p'u\ eroului, pe care le s:U~Jasen;' acasa [JIU alVeau leglitUifa 'strinsa cu piesa lui Shakes.peare,. Cum ,sa ,1~.p~C~> de ~ilda, scena de Ia tnceput 'di[lWe. Iago :~i,otheillo, ca[~.e ~es.tul, de h~,:~ht~> cu rtnjet11JI furio~ al dintllor, cu rotirea ochiior, C'1l a'PucatUlflle "bgre~tJ ~r!l:

care intrarn ful rol ? . . "..'. 1 v'b f I·'

N~am 10butit tnsli sa u-enunt -Ia aceste mamfestan ·dln jocu SaJ~ au leu ,Ul,

niei la punerea 1n scena crcata de mine, pe~tru ca.n-am avuvt cu :e,sa le in-

I . A cltit textul mlului tntr-un fel ~l l-am [ucat pe salbatlc III alt fel,

ocuiesc, m . ~ , . dl . I ia

f1ira' mici 0 legatu[a .intre oUntlll.~ia\tul. Cuvinteile ~~I 'lmple ~cau JOCU', .1'

joeul cuvintele: 0 stare neplacuta. de discordanta generala,

Acasa, relu1ndl locrul, iar [I·am gasit nimie [1~U ~ia~ .repetat la rei ~a inainte, reea ce [I'll rna mai multumea. Ce lnseamna aeea:-1a [eJpet2J;e a UIfi.~la ~i aceluia~i sentiment ~ia al;eIOl1'a~\ metode ? ~ui Ii apartm ~Ie_? Mle sau .salba.tieul'lli maur? De ee seamana jOl:u! de ien cu eel de .a:1 I}l ce~ doe ,axl eu cel .de mUne? Oare rni-a socaot im3lginatia? $au ipoate ea [IoU eXlsta In ~e: mor.ia mea material,pentru 11'01 ? De ce, '1a lnt.€put, mUilllCa ,a mers aUt de VIOl

~i pe tlIrma s-a O!priUn lac? . "0 • ." •

Pe dndl C'Ug.etam a~a, 1n odal8 .alat.ura:a, ~az~ele se a~unasera la cea~~~.

d . v Ca sa" nu Ie atrag aten+ia a trebUlt sa ma retrag m alt colt al odan

e seara. . \ , . . . h' b v '1

~i sa [ostesc ci.t ~ai lncet cuvint€lle roll.lJlu·l. Spre Ulmlrea mea, 'so 1m an e

20

"

astea mlirunte m-au rnsulletlt, rn-au silit sli am fata de studiul meu, fata de ') 11'01 chiar, a autudine cu tolul noua, " Aim descoperit taina. Ea consta in ,fa'ptul c1i nu e tng1iduH 51i 'famti' la ' unul ~i acelasi lueru, sa rep eli la nesflrslt ceea ce s-a uzat.

E hotlir1t. Mtine, la repetitie, am sa improvizez in toate: ~i in punerea

tn scena, ~i In tratarea rolului, 9i in adinclrea lui., '

•••.. anul 19 ...

.,,"/

La 'repeti1ia de azi am irnproviaat de daprima soena : tn lac -Sa umblu, . " m-arn asezat t:;;i am tnceput sli joe fa'ra gesturl, flira rniscare, sa renun] Ia

~ strtmba.turile (lbi~nuitede salbatic. !?i ce s-a tnttmplat? M-alffi tneurca.t d:e la prirnele cuvinte, am pierdut textul, intonajiile obisnuite ~i m-arn oprit. A treibuH sa ma tntorc ott mai repede la Ifelul de joe ~i Ia punerea in scena Inltiale. Se ved.e ~a mi-e peste 'jJ'1Iti.nta sa renun] la Ip[ocedeele pe care mi Ie-am ' lnsU':;;i1 pentru a-l l[J1fati~a pe si]],batic. Nu 'Ie rntnulese eu pe ele, dele pe mine. Ce e asta ? Sclavle P

•• ,., anul 19 ..

Starea mea .generalli la repetitle a fast mai buna, Mli oblsnuiesc cu sala tn care se desfasoara rnunca ~i cu oemensi C3Ife aslsta la [.e'petiiii. In af.ara de asta, ceea ce credeam ea nu se poate contopl tncepe sa se contopeasca, Inainte, procedeels mele de a-I reprezenta pe salbatic :nu aveau nimic cornun cu pies a lui Shakespeare. In timpul primelor repetitii, sirntearn falsitatea lor

: . ~i 0 oonstrtngera at-unci cind inbroducearn tn [01 a(J~le maniere scornrte pen, Uru a caracterisa un african. Aculffi tnsa, Iparca am ·i~butit -sa dreg cite ceva ~n seena pe care 0 repel. Cel pujin eu nu rna mai simt tntr-o discordanja aUt de

ascutita eu autorul, > •

••••• anul 19 ..

. Astazi, [epetitia areIoc pe seena cea mare. Ma bizuiarn pe 0 atmosfera de culise f1ieatoalf1e de minuni, stlrnulatoare, Si ce a fost? In locul trampei viu lumina1e, al [ornotei '.\'i al decoru[,]lar inglr1i-ma'ciite, 'pe care Ie a;;teptam, semiintwneric, liI1li:;;te, pusliu. Scena imerusa era ,go ala. Numai 1tnga rampa ~rau a~'ezate cUeva seaune'Vieneze, call'e mmrcau contururille docomlui viitor, ral(' tn dr,eapta erra'P'llsa 0 masuta pe lCaife ·ardteau trei ,Iampi .eloctrioe.

,Cum am ,pa~H :pe 'podiumul'5cenei, in rata mea ;a cresout uIiia~a epartura a deschiderii scene! ~i dincolo de ea, un spatiu care parea nemarginit, adine, lutunecat. IPen1ru ,prima oara vedeam d'e p,e'stena, cu .cortina.[idicata, sa1a d~5peCt'aool,pus·tie, nelpopulata. Undeva - f08Jrte depalfte, oum mi se ·parea

mle ~ sub ,un aibajur, ardiea un !bec eJ'octric. ,Lumina [],~te £oi .de htrtie aiM . puse!(Je masa ;m1i:nile,euiva .se pll'egateau sa $nS'6lmne ",fiece nimic ca Ipe 0 .vina":,. Pa:rea m-\8rn di.zolvat tot in spatiu.

21

<llBOl "2frJOlfilfS uw usooreur !n[n~upd [B asasnj ;),Ie;) 'n;)ZIlW op lI~lU<lI.!O le[llll{ Ull m~~<Jld B'-S !W IS ~lBUllU!UJ ~U]qll:J o-ritn lll'Z!!lllld<ll FO! wv 'tamsoo ap !S ~Ul!lll <lp~r!l~ we ~s Bjng;)ll ~o n.nuad 'j<l:J ' -]qo ap HOdp<lWdlA<lp !,ew p~ n,qeal e[ l]U;)A ruao ~IB.laua~ e!tnada1 131

"'611mJv .... '

'unfe U! asnoanad QS, ao llaa;) nJluad> llunqz]ll as ~:lt ~[ll!OPU! ~,l~d '[ll::lIUlOS'e<l::l SO;)jpel ,1l<l::lJ01U! IS! 'O!UI -!U leIdUJ!lu! !J re-s nu umo Is ll'O '[<l lillp 'Jauns <lllP 'lol1l11nJ 'HU.qUO;:ldll ' <lIlJ!Apd uraidarpu; IUJI 'lelnmU!au ap lSO] !J III ll]oJpe1llO !S a.!!~AOS ~O!W <lp IF> 0 '!nlnuaJl eilnJ U! Jelfl'd[<ll ap nd[!'ts 1l'Je nll'dl<l!i1j, !S nll<aA] as, mjn].

. -OJ :JIll aluaUlOU.! al!fl'~.Ipu! lew a\g;) JI11l[:) "InwlPl squqqos 11111;)llld nu-nu IS llaleUllSp WINpla]d rUl! lPU! 'dflP eSIl U! lxal ujrd uJeunqZ 'JO['!JlllS~ll IS lO[!Un!~OIl S!UlSU.eJl u-s llqeJil l~;B<J0;3;}y "<lUllPIZarnlo ']lq'llJil 0 lnl~dR Il aJlqlOA ul "llllllluaUJHu<ls 13 IS JOl!Jll.PUlli llalU!Il'll! nen[ 0 al]nus]qo <l!!JlllS;)ll '!n[nlXal elllHsoJ 'lllse a·p ~.!lllll' ul ! uresqrox lS UJlla';)~! 'd;:> tia;),;) U~OUWll jI?uL punll1ld, ~s llo!p<I!dw! llUJ !S elP! ~W e1saoe lnl;)lJl'1 '~;)sllas!p!ld as ~s - I alSaJ'd] auursop - lMUlll;) nu eo '!lOWPIlds ad llllS!])' J-e api ealenS<l;)<Ju <lUIUl U! l!A! Il-S llW1Rds ap : allllnou 0 ~OU! !S 'JollJOl1lnnosu ll!tO;)J!P u~ !aJls.ltPJO <ll<ll<luns <l,(iU!lJs~J P!o:>S' ap ~WJOJ U! 1l1P.:>!znItu apanss umo IIlUl -OOlU! '~[llS ords !Ol111ope e!tuale 1l1eo]. BldaJpu! 'lOP<lIFll un so ']nJOp;}l

-U! 'Blsll ll<lJ'EHW!l uud ']lO <l 1l1sll0Jd eaped "~lnJ~ld '<llS<l.!]J 'eJ;) -<l.1e]ozl .

~<lU<lUl<lSe 0 "!Unlooap· op amzeflew !s l'duaos alexaue <I[<lJ'dULll;) pnW[ 'dd lll! 'llsllo:>~unlU! '~slllln~te!llJd.ns· 0 sus ''dJew n!tllds uneue as PUll] ul '.rope ad, nllap~Jilu! H InUO!e[d !S [nJOJoda '<lUIW unuad lBld<llS,eaU 'non lU!UJ -ll~wp; un lnos~u a-s 'dU!W ul '!a e<llalnd ul <ll!Sl!A~Si<lp no ilU<lUIod UJI:HU '1l1llS ~J~SllOU ut·e! Ul 1n.!~de' ll' !S llUlllOO <llled 0 P.] lep a-s UIn;) J'lla

. "llaUI e!llpo ap ~OSIl<llUIWll lUI-ys areo ll'Aa;) alP

Blse ll'<JleluoUJ ul !S~,(i uraamd '!altllul,(iew! Il <llepJooul ::liP llO]<l araui un um~o~J pea "IOU ruiuad ~m],!ll<lld 'oIlaqlO Inl lllawe:> U! <lU!q ]lIlatwIs at !S lno~ld eaJ~d '~u!wn[ qns 'lau.dJSl III le,lidU<lll [nr;:.gdSle '!st:JlOl '<lleldrnnu! Il] ]lsBa[ll eauaUIaSiIl ap RJa ellqow -lla[asll'OpU-!l-<lP asnd, nllJa <I[<lUn 'a[ane !S alan!!s 'aSnTIO ulP 'lmoulld al!l;)]!p ulP' Hnl~o[e 1ll10oap llUR <lS OjiOOll '~U'd;)S U! lBJlU! UJB !S naw !n[nluaUJileJ~ lnpup 'l\SJUS U! 'l!UaA Il pur:)

"<l.r,els e<lU<lUJ'dSll 0 oJa:)ul (]lS !.z~lse lllP lSOJ B-!UJ a!W '~o].l! <l-!~ <lJe:) ap Wton[, lHu;p 0 llJoS'll"'A~Jd.s! <l'S lls 1S llU,!A ~s llalA !e lJOU! 'olon ~u!d !ilunfe ~Sl <loe.} <ll '~u;nq <Jlulld 0 !S <Jl,e aJ'IlO}!nU!Lj:> e<lJlllldalSY ";).1ll1nl3lJlJU~ n:> lnpuill Wll'ldav!;e lUL! p '~ua-;)s ad Il~JlI -;)d. as a:> Ila<l:) wea,Pa.A nu ~SU~ U<l ! <lluaUILll1llJI JlOllll lllt,nad~J lnOO;)u! V

- la}Jlld RI' 1ez'dsll WH-W !S llua;)S1 a-d aop ;)<lId lls l!q~J2 Wll-W

-,!au<los lP.<JPILjOSd,P II ]lliJ.uau llJne.a ll] ureapu!ll ~Ul 'l11J 'a[<l]OO U1'e<lilupt.s PU!O

: []qeo![dxa a 'I<lHlll aa 11uunu!UJ U1aS!tlU!S ],!lU <llU!llU! dlUn u!lnd no lllOP

!S '.la U! ~;)_Dlld AjiOZlP ]lUJ ~s leI lnda:>u! me !S now ujp lllS]ldll a-us ]nl~lldlS 'lll~Idi II llqJJOA> op tnsrs orao no sou<l-l'dpd, l'nlUo 'atllUnpll· lSO!, 013 a-[a-l0:> .lea "<lJllW euoos ad 'naur Inll.lll1 Il[ l13!Lj:> 'au)ql l!~UIIS' ULll-W ll11~.POOP!S '~1ln.rpqs aj ~S 1n[ll [-~S l>nd$lOll! mv ";)!no <Jol{;,lu so] 'dd, lllUllnl-SllJl e <lUl'UI ~flu!t ad eaJ.aJl arso lOlPunUJ un 'll]aOe lndw!l uj '~dlUel ap O[OOU!P ap TIllS!U!S In;)!.1aUlllu! ards 'o[o;)e Slllle U1el90 a,llll Wlu m13' no !S [£<0 er Hnw !IlW UJ,ll<lpU!~ llW'lHll no '[ll!tllds A"lGSqO rurgs wnw lllill UJR,np~lls !/UL iF> no JillO 'elus lll!~JaX'd 0 oreo ad ll!~OeJle ap Z'dlaqna lllU !/S ]S 1<1 no puudap 1'1Ul'~S 11:l ']au'd;)s !!l<lp]l{osap [e TIJllau loll InJ1S!U!S U! HTI 11111 llS lnd<l:lu! lUP. !S !1dWBJ aP lR!doldll um-ur lld'J:>ll aa "aU!UD UJ1U'dd rou ',wlOl1lJnfuo:>u! ~l!un!hpuQo no :>S<lo!TIUS!qo ~UJ !1s ll!oq«l.Jl aleol op ;:)olU!eul "llseoe dP' J!O[,!!~PJ;'Jx~ [rulm]t ut tU<}s]nu~!qo ~LU a·lI11:> TI:> lTIPO]UO:l! 'O[O;)ll '!lauUJop a:< [nsoe'q U! 'meo ]ls ISOJ un PIll lnll.e ]J' .Iill-N· ";}[,!.!!~~l3IaJid na !S lnd<lou~ UIlIl-]W '~.Llseotl ll!ln'ddaJ ruquad llljzlloaJl !S ;'J'1!JTIJ -o~p llllzasll <IS ";:)OJaq.na!] U! eJ;:) eounus 'ol'{};)'i[ -],!U~:)5' ad lllIL[:> 'JOJllllll Ille! ul ]:> '~u!O!ll:> UI JIf\,(iIu!S nu ruon; <lp JoSal~;;J';)Jd ]lUJ lls l!.!~loq una-tu !5 lllll;'JiI -junp-ap-sjp nJ'lea-1 ul 1e5!JlnJ' UJe-w '!1U<l;)S ad <J!tnadal snop II pi lllll}

[ .

"6r InU1:l "., ..

'~:>sllaJal[~urts llUJ nu ~s lllllnJl we~r !S lJldo ill'll-W "le:>.ITI;;ou! UJe-UJI ; SU!AU~l.l-m '~illln. 1l1l:!U!d 'la-nns U! lllW:)I)l lLj::l;)lIn u!-Ld a,PUlf\.lIl1ld, It! ~;)lt3cL aJll;) 'SO[az ll;)](~ elsa:>B· J11.101n[e sp 1dillJoS !1s umo !S tzunosa <If ~s apun ms nN "JOl!'lOJ!:ilU\ ll';)!p<l]dUll! <lUi IS, alpdo ~111lJ IndUill 101 ~laJ11s nJ~sou InJ;}lJIThS' .lea 'i.n.lnlS;!lJlil.il:p,olli~tirUlP'lP~!d·'ll aleO'lU!ArtO'jn3u!s

. un IBUImU !1unds ~s: :>!lpo l;rllUid>UJOUli UI' !S ele<lS ~lBol ~;;;Rds 'a!l~ pur:> l;;illi~g 'imq ;:){lnJ91'IThs.'aWjID·lana '-lnln.1opll' Ie u<llafJld, un nu ';'J:>J.Io 131 1l111~ l'l1etliJlI . -u! un 'd "DWOp" lsa;)e ~:l! reue me ~jllO eW!Jld' nllU<ld '[lll<lUnS isoj e ~Ui!A <JQ "~mlJll lll: j;iU!cL lllldwnu! !S a-s else '[a)ll'e aa "a~OA ;:lolaW]ld. e[ ap Jill!l{';) lpdo H se-w 'amteuolU! '!nlnlx<ll alalu!Ano nSOl U ap ':lllllqms od aon] ]-U .~p ["'J flUImue un <lulw Ul leup!1PlllU! !J .ne-u ],!5e:>e, ap !!h:>l<:oxa ;)[<:OlIl2ouTlljgIPUI !loea "luUlolnu zauolt:m ~s !S cssqrox ~s wBnUnUOO na 'ealsao13 aluol n:)

"nlllla;) as '[TIUllOOP n·;) nllalllq> 'In~JqS1l1al n:) UllIlll 'pllJOnr al~![] nllpod -sueJl 'nlljqwn guaw130 : :lSal]! ]a Ins,Illo llUJJn IS! e~e!lI. '~llseou e!tnada.! ap Ilillea.s !1U!t ~ llSl ~J!1J 'a.llll:> u~ al>::lJanalu - eUaQs no au!:>;)" 'dI!J.ad~:>Ol 'Ilds . eq 'lilill'S allds eq llldalpul <IS ~UJ e!lUalV 'aUIUL <lp jJln'l!1lR B<ll]lls ~lll:> 'AolimS ;:)od, :)s<l'")J!d l-~s o.s~J.!s ~w lls naJ13 eaUff,'I: !·UJl "naUli lln,mf Ul ullaJdJJ"}d' <loS' a;) lOla:> udnsll' e!~u<llll' zaJlu~:>uo:> !W-llS: <Jm~lA ~nnlll lnlnd UJg-U : <lum;)s a~ +lUI~ih]lUD ':>Jill [nllilds u<! !ns~Lj~ul ~m ~s d1Ul~ HOUli mnqz! Ulll-N "m.llOS ~le:)

-au ~lulzald<J.1 <l0 aoUdx;) !W-~S !!~le e;) uuqaJl V -lnl !aJaWRO lnup.ld llalSOU

-n~Ji ls-nu lsnsui lnJolny "]luaos ul ealaund ~ldsap a!ldrouoo< eaUl e'pdoJid

~dnp Je!l{;) z<lse ~w ]ls llauaAno ~s <l'lll:> ad [uunllos ad nUl ~SU~ 'lllzasll mu-w :n'dm [Iroo]. III zase ~Ul ~s lSI 'aZaU'dJA a[<lUnllOS ~p lll'll:)lern 'o]l[a'lIlO ln.l e ~JallD -11;) lll\nd!l[:>ur ul nJ~u! ~s sndOld ll-S !W ,,[ !tada:)uI" : le2Pls II eMU!:)

aeestea te obligau .sa [ocl bine. M-am asezat tn Iata mssel de rnachia], pe care erau pregatlte eiteva peruci, par 9i toate elementele de machia] posibile.

Cu ce .sa incep ? ... M-am apucat sa tnmoi una dintre pensule tnbr-o

vopsea cafenie, dar se tntarise atit de mult, tnctt am Izbutit cu greutate sa iau 0 pojghita mica, care nu la'5a nici un fel de urrne pe piele, Am tnlocuit pensula eu estompa. Aeela9i rezultat. Am bagat degetul in vopsea sl arn tntlns-o pe piele. De dataasta am izbutit sa·mieolmez pielea user. Am repetat aceeasi experlenta cu alte vopsele, dar numai una dintre elel, cea alb astra, se intindea mai bine. Totusi vopseaua albasbra parca nueranecesara pentru machiejul maurului. Am tncercat sa-rni ung f.ata ell lac !Ii sa-mi lipesc un rnic smoc de par, Lacul ustura *i ,paml era [epos ... Am probat 0 peruca, alta, a treia, neprloepjnd de la tneeputcare e partea 'din fata si care cea (Yin spate. Toate cele trei peruci, puse peste un chip nernachi.at, i*i deseopereau pre a tare "perucitatea" lor. Am vrut sa spal putinul rnachia] pe care izbutlsem eu attta greutate sa-l asez ope fata. Dar cum sa-l spa I ?

Atunci a lntrat in. cabina un om tnalt, Ifoarte slab, cuochelarl, tntr-un halatalb, cu mustati rasucite *i, cu 0 taca(j.e lungs. Acest "Don Quijote" s-a aplecat ,plna la pamtnt si, far a discutii rnulte, a inceput sa-m! "prelucreze" lata, A sees repede cu vaselina tot ce unsesern eu !Ii a tnceput sa puna vopselele din nou, ungtnd ma·jI I11tti pensulele cu grooime. Fardurlle se asezeu user *i egal pe pielea gra.sa. Apol "Don Quijote" mi-a acoperlt lata cu un ton tnchls-cateniu, cum se euvin~ unui maur. Dar. rnie tmi parea rau de culoarea mal inrahisa de xlinadnte, care semana cu ciocolata ; atune! albul ochilor *i al dlntllor lucea mai tare.

Dupa ce grima a Iost is'PraviUi ~i costumul imbracat, m-am privit in o gil nda, m-am minunat sincer de arta lui "Don QtLijote" si m-arn admlrat, Mi~ciir.fle sttngace ale trupului dis'pareau subeutele halatului, iar grlmasele de sMbatk, luorate de mine, se potriveau foarte bine cu Infati~alfea lili

generala. .

Sustov ~i al]i elevi au lntrat in cabina. Inrati~area mea i-a uimit *i pe ei, au laudat-o intr-un glas, fara nid 0 umbra de invidie. Asta rna tncuraj~ ~i-mi dadea liar siglllranta d·inainte. Pe scena m-a uimit orinduirea, noua pentru mine, a mobilei: unul din lotoHi era mutat In chip nefiresc depa-rte de ,perete, 'aproa.pe in mijlocul s<:enei, masa era prea tmpinsa spre ell~ea suflerului *i ,parca expusa: in avanscena, in loeulcel mai vizibi.!. De emotie, umiblam tn.colo ~i tncoace pe seena !Ii in fiece cUpa rna agatam, cu poalele costumului *i cu btag-anul, de mobila ~i de colturile decorului. AsIa nu .rna. impiedica tnsa sa deb1tez ma~in8'1 cuvintele rolului ~isa umblu fara oprire pe 6cena. Se pal'ea ca voi izbuti cu -chill eu v,ai sa duc6ragmentul pina la sflr~it. Dar dtlid. m-am apropiat ,die momentele culminante ale rolului, m."a

.fulgerat deodata gindul: "Acum am sa rna opresc", M-a cuprlns panlca, i:am tacut zapacit, rni s-a Ifiicut negru in Iata ochilor ... Nu· stiu nici eu cum

"*i ce rn-a- readus la autornatlsmul care, ~id{j data asta, rn-a salvat de la ·:pierzare.

::: Dupa aceea rn-arn lasat in voia tntimplikii. Ma staplnea un singur ';'gtnd : sa Ispravesc ctt mai repede, sa rna demachiez ~i sa fug din teatru,

!. ". Iata-ma acasa, Singur. Dar se vede -cii eel mal tngrozitor tovaras pen-, .

'._,1..... ·.tru mine ~tnti eu tnsumi. Irni simteam dnima grea. A!I fi vrut sa rna duc' 1 "undeva in viz ita, sa mli glndesc la altceva,. dar n-arn facut nimic. Mi se ,r' , plirea ea to]l ~i ailasera de rusinea mea ~i rna aratau cu degetul.

. Spre norocul rneu, a venit Ia mine dragutul ~i duiosul Pusoin, Ma ··observase printre spectator! ~i voia ,sa -afle parerea mea despre felul cum inter,pretase pe SaLie!ri. Dar eu n-arn putut sa-t spul nimic, deoarece cu Joail:e eli rna urtasem din cullse la jocul lui, nu va'Zli'sem mimic din ceea ce .15e petrecuse pe soena, din pricina em.lJtieli si a asteptarl! rindulul rneu in

·Scena. N-am tntrebat nlmic despre mine. Mi-era frica de critica : ar Il putut sa omoare *i restul de tncredere tn mine. '.;

.. '. Pusclna vorbit foarte frumosdespre piesa lui Shakespeare *i despre 'rolul lui othello. Are tnlSa fata de acest rol exlgente carora en nu Ie pot

.'faed £a;1;a: A vorbif la fel de frumos despre tnflacararea, uimirea ~i zgu.. duirea maurulul din olipa in care atnceput sa creada ca tn Desdemona, sub .:jninunata e.i rnasca, se ascunde un vlciu ter.ibiL Asta 0 ra~ea *i mai tngro.,zitoare in ochll lui othello.

Dupa plecarea prletenului meu, am Incercat sa rna .apropii ·dle unele parti ale rolulul in spiritul celor spuse de el si rn-au podidit lacrimile; asa de tare mi s-a ·facut mila de maur.

....... anut ts ..

.. '.. Astaz! are Ioc spectacolul experimental. Totul rrrl-eradlnalnte cunos. \,':i.(:ot: cum vol veni la teatru, cum rna voi aseza sa rna machiez, cum va '~'~"a:pare'a "Don Quijote" si se va inclina ptna 13. pamint. Irni va placea apoi am' ~a arat rnachiat ~i voi dori sa joe. Dar n-are ,sa lasa nimic. Aveam

mine un sentiment :de indiferenta totala. Totu~i, st8Jrea aceasta a dlllrat pina .. dud am intrat in cabina. In acest moment, linima a tnceput a-mi batli ,aUt de tare, indt imi veneoa grett sa Ifespir. M-a .niilpadit 0 sen" ,:zatie d'e greata ~i de snr*ealli·. Mi s-a pamt ca rna tmbo.1nav,esc. Foad~ '.bine 1 Boala putea justifica neizbtnda ·primei mele interpret1iri.

': Pe &cena, inainte de toate, m-a <intimi.ctat tacerea solemna, neobi.!lnuitli,

. <.;;;i'0Minea. Ctndl am iB9it din tntunericul ·culi-selor tn lumina plinli a 'famei, rivaltelor ~i Te6lectoarellor, n"am mai *tiut de mine ~i parca am mbit. era·'8.:iltti de vie, tncit intre mine *i Gala p'aI1ca se tlrasese oper:dea "'.""''''''~<1. M-am sifutit aparat -de muJtime ~i .am respirat Iiber. Ochii mi

24

25

't)POP1A ~Z[l~~!qwJJl ;}UjW, til l.l~Uip'al::l ,,;ri[ -Ol~nns [n:>uWB Ul '[lA~pUn ',srqo1- 1S 'ldllJ ;}P lnS!X~' a-una wernqplll [-lw:: aJUO ad saoons <I[<lJllW !P osounoai lls p!p;}~dw! !!lll nu !!tuellTIil,.s lHSB;}OIl;;'.,:'!snlOl 'naur [nlOmA <JP, ::IS<'I!OPU! !!'lU nu 'pnpup <ll~<I;}13' npos pup 'llln:>V .'. .,,',.

'"B"<lW Il;}J'alnd ul ls01 ne l!Jol'.lpad-s !~ «I <J2'Ufs·~·:, ·02.l?1 '<lilu!S» : ~Zl?l} !!In:luls 0 '00 weal0:los 'uAO}'[l<lfO[l?'W no lnO;}Jl;}d u-~ -as:;'·' {n:Jo<ll~ad a-s <lU!iIll no IS ll?Q" 'll.lO,5!W <llll?O] l.ll<l AOtlol !!;) lO.ll1d a-s !V,," .. <C:.:

. 'luIAn;) un !5 ,()ll.l.llU, o 2unfl.l ',tm!s):,"

1-l1s l.l:) i [nlUa[l.ll !!;)!Z I1s BA ;}'J "i I1W-!lB'A[l?S" :!a [nl!!~!lls PUI Buri~:~:i!' -!!J jeill <l[;}W ;}l!tpa.Ln ll'! J.llp 'F~slH a-s B,J.l'!PO() 'neuilli<lpuI 0 !S nB[-l1-JIll::lU!,"':','::':

o arao 'al epunju; !::IOA Hzne nu-s apun ap 'as!ln":l ul 1!zada1 a-s !S <l1!ul!W"'>" 'Ii:> BteJ }!J:::Idoo13' B'-!S 'lUIAll;} ap a.ll~l!!Wnf B[ lpdo a-s '[n[Ol I1l11pOap lillin';\:

e-!s '!!= <ld ':l!W1U :::IlI;}[atul u:::Ilnd aSi nu !!O Il~B 'apadal Bald JlBp 'eA<l:J.';{··' ]ltunds !!S luda;)U1 II rody 'Hu~mdlOU! um nOU! lDla!s!JS ap lUll< Wil)JlS~!':; un no ,,[ !!W-!tl?AjBS" : l'ed!l R ]5 w<lqll lno!H B-S 'eapod ad InZ!!:l u::,::: el:[ 'roosp sp !!l!u!{pds ~le::lS ° ad ap lU!w!!d III l!~;nq!!ldl IN BAO}'[lajOreW eA<I]<I ua<l:::1B l.ld!lo UI ]S <llJlll'd 0 e] lBip" a-s IlU!1-loJ 'Fm!wn[ a-s lldwua

'lno!![d llAao !!unds, !UI-l!S !s awaq:> !!W !!S rra ~:> aap fapllu OJ lB'Z<Isle' ure-ur !S 'AOUBil!flllla, lS.,::" MtlOl a-,qp ap lnzJ;lA aUlq H wea-lnd apun '.taplld ~[ OO[ un sa[B WIl'-!W" '

,;"~U<lweo ap HW ,':

Il' asaourumj .amtl.lAO ad amr .lO[ a[a-zne[dB BqW}q:>S SB-N Illlpnlllde u~ill' '." <lUP al1n 'nJlsOU !nln.ll~;}l !l.l llzeA ap nSniR 'AouBWqll'M_ 'Aot.lOl : ~pe ur: . !lOW0.soun:} lU!S III '!.rol'epad~ !u!tnd lSO} na I'zJ;lls.e ap jn[o:>ll'l::l<ld.s B( lloep:>; Jlllq'J" : snds ure-jur : spadsr zajos'llo:> !!W !!S l!sn<lJ WB !SnlOl ~ na was!op':·: ..... "lPlS lllli aujo n,quad 'lU<J1WUO ap pd'Z~nop; WlA !'uwnu l~PBd III lnz!!A ur,il:' 'J:U;)OS ad sp asnl!!d :::IS nn umo 'PRW ]w!t[nw ]aun [nool til ',,}~J!!lI.ape"·:; 100~p;}ds un ~j <lU!AnO as wn;) 'llu!ld !!u!Ulnj () l~:lllW pjU el~ flU 'aJl.l°lli'q., , 'l!!SI ap !!ll}jSOlUlll ° el~ nu 'Ilalli Ba,1]UL!.fI a.lds 'O]o:>V 'jnlU<lJl<l!Jlpup ad pe:ll:: .. -I]!'ls PUPll! 'IZ!!}SiB !S :lS<l:j'lJ~Ule !llii lJJTJO '!~ !!LUeaS a'p loSllp'l.l !nun ;)l!l!AnO as;:~.i wno 'sonlsa!~LU laB un n;) 'nslq:l!p ~les ul l'allU! llll'l '!!zned ul 'lodV <'.,:;,

'a!tlllpwpe <lp jund nq:Jo n;} ;)SaApd J;lW ItOl ~~.)";. tnJ!!d e-s lill 'I1LDlqB:>- a-ldsu! fua:ls UlP' SI(}P)JP!A weaololU! 11U1 pur:) '~ati.:.~r;,:' -z!tJpUJ l!U<lAap we 'naw Inlil.l<lllll ll! ~Jap!al:}U!.lJ8! ll.ll!!dll;)..uIV '!<lS<lA !S 101;0::;;" ,.

l!uaA<lp e-jlJJ InPHns -aplfllqdce ];1S' }nda:lUI B BjeS 15 s!1.l'll Il-S BUIp0:) ."

';)J!launsuJ~" .. anw 0 no aouor ~s nU.lod e ,s !s [a ad IS SUj.IdJll wll-l 'eaUl llalalsBU;)J ::;'\:

92:

l!u.I].fl a-j . AOloSJnS eSBd ad p llWllas ap lJl.i!l!q Ut'if '!!OOOS ad l!!!J'l . u{l.l-~j ;}JlBO ad alnu,!ill BAal!O al5';)OB n:lldp llHl.lll'! ~lllJJ a-.ll.l'l'llJsaP ° OSOUIll;) n N 'aJuOHlmqwl '!!In::lSoumau' '!!nou llte!A 0 llua:ls od !!~U!!! lBn[ e aU!lli TIJlUad !!O !S !!w1Bds aopo ap lllJaq!la uie-ur ll.o ']aua:ls !!lap!qJsap l.l )!JilllaU 'lllTIll~ 'edWll'J lnz!!A rew ure-u p 'raop 'alu!W ult : lau;};)-s jn[uug lR:}nf me umo - ~lU!.w ull nN 'aUjlll ad Ra e;}Jnp !!W 'ld<l-Jlpu! o-s Ol100U! illllnS TIU arso

ed ;}lllJau'a ° au!w u; suuda Il-S 'BlSB saraqorda lllLU!S w.~' umo aQ

'JiOl!0Bd

-0:1 a[pinJl!A ;},qupd lnjnlu!A ]nlllwll<l.IJ no JOlllu!!LUasll' 109 un lnJaJl B alli!l

-jnur ujud J;lJ IS l!lu"le llu<lAap' l.l 1l]l.lS l!IpuTIOas 0 unuod lP 'Inll?d e-s 11"1.

'1l<l.lI\tulS llnpnZz a-rur !S eaw epoUl<)w u~ aunz -aaw!! <I,IIeW 0 no 'IlllAUl e 'upsnd pupnQ ap ;}snol1J 0-1m alB';) ;d 'O[[;}l[lO lnt llzHBLDV 'la:lU!S 'fjUl!WdlllOJ Il-I 1~ lOl!!Z;}J:>u~ In-lnmo j'll HU.o] [ !nlauns B<llS<l~1l <l!;}lU'lAn.:> u; lllUl!s ura 110 al'Bod 'l!sa] s-ap umo na P!ll nns nN 'al!J UIP SOJ.S 111ll.lW mun Inr~JlplS lSOJ V 'I3<lW R!OA l!J!!! aU!lU uIP 1IUS!+ na ,,1 aJlu!s 'oJlIlI 'a2u!s" alufAn:> a[aJlq;}\aJ 'IU12l11lli ~J.!!J !!lB~uz~lP'll! 0 ap ~IOOAap LUll IS namtuoou; ]?lU ao alao ap supdsap alUU!lU BA'al!J nnuad m -~]S urs-ui punw 'POlRloads ad nas atntu sd 'wasll'!Ullll I1UL aup ad nns nu na PIN -Illulw !!lBpoap. supdlll:> s-ur !a!zn]uo:l' e l~ !a~u!lndau lluppd ula '!n]n!'l0loJ InJIlwd9 Ul llaJalnd !!lROl no urspunjtn !!W 15 !UnlU III ap 1S ~Jl.lO!J -jd Il] ap al<lla-ilap.wRa;)Jqilz llUi 'lU'eaSOlU! !!W ';}OJ ad <l1-npUpnpo utll;}::1

-llJ j-alBJ ad lS<lil a-leo'alJ ap 'UlllalsoJ [-alll;) ad lU!l\!lO aIe:l;}!] a.p <lUlSnl l.l.Ia

-!W 'llll.ll<luail <JJBplO:lU[ ap eaJBls HnLU I!lW ]5 l1osBa\~ln~lU! !!S UOoap lno)!J

a-u Blse IS aluIAn;} ap ]nluacloj. 'aplBoPld 'al!'ll!!w :loSauld!!ls !W-yso allelE: uJ ,willa !IlW nN '\noo[ IS !!JBOP;}fXa eaun!~oe 0H!sualUj 11S. nnqaJl V,

. 'l!lm2!!.I ura !!O 'ISO] B jnlRllnza'M_

·o.ooum lollS wB<llnqz! lllW nu ale;) III ap 'sns sp lllW e<JO RlOu ej ll.l;)JTI a-s jill !njnSRlil Inlauns 'lepno.s 13'-S jtn ll!tuJIdsaJ 'suPlS a-s ~'W jnUD 'Int:J'a]a lno!!] 8--!S ~Jllp\lOOU! lJall.lW Bald 'sSu ]S JII,a 'l!!d!+ ej !!u!d l:Oln WU:I aJIlO ad

'IllS;l.l]il no al!uutajul eaJllwlS !S IndnJ'~ lnfF !W-l1s nnqall 'if, !!l!.IalS suas I1J1!l ;}JBp'JO;)U! !!pe<l:)e U! l.laso.!] as 1m ll<l-Jalnd !!leal '[nsJaw a[JlIl1oS1W RZ![U.lRd lW! 'jndnll 101 'a1!u!!ll.! 'e~B] BOOpo !W! aleo 'a!S!nAuo:> l.ll !!u[d Baill:::lW aJlll:l .aJ'aP.!O;)Ul 0 ap supdno lSO] WB 'tnuq!SOdLUf !u!ldapU! Ulll<llnd nu 110 J;luppd lllP 'aulLU ulP al!tW!S ;}JJeols II ap a11lJaZexa !aiu!npllJ1S euppd uIQ

'!!ll.lPOP1U was!tw!s IBW nu umo .102 un WBalll.!!S JPt -lln~t lep 'IJP tulJalnd 1pap !S weaAR l!:l<lP Hnll.! lew !!wlilnw TIllp ~,s 'Jnp,nJl ''ilill !!S 'dllO alsad nup !;ILU !!S 1nJA PI 5V 's]wQ]dmo;;} a;)po. el BlBlI ndpupd <lp l!sd!l 's!,)dnslluaAap tull IS lu~weo ap !lw ap llll!hnw !<qsaoe [nABjOs lUl.l<llmls llW 'Blll!PJA nea2und~lls, 151 plBd 'B<lW BJdn&e !l.lWnll alll~dalp -U1 lU!S pnpoulq ;}P l~ lq;)O QP !!W ]P 'jlPlllpads <lp !!Ullcj.!qJll a IlIBS !!O lnl!!d' e-s !W "!l;)!UJlalnd, !eUl !S o!lqnd aIdso l.l!t~HlJlB JI:1! 'alllOl!!SO;)]lJU! leUJ !5 11uaAap e !Hlls eawpaunlU! pUlllB !S edwll.! no ap;}dal I1SU! nnusjqo ne-s

II

ARTA SCENlCA $1 ME$TE$UGUL SCENIC

..... anrll 19 ..

. Astaz! ne-arn adunat sa auzlrn observatlile lui Torjov despre jocul nostru la iSl.pedacolul·exp.erimental.

Arkadie Nikolaevici a spus :

_ In arta, tnainte de orice, trebule sa ~tii sa vezi ~i -sa tntelegl Irurfl.osuL De aceea, in pmimul rtnd sa ne aducern arninte ~i sa relevarn rnoruentele pozltive din spectacolul experimental. N-au fost dedt doua asemenea rnomente : prknul, atunoi cind Maloletkova s-a pravalit de pe scara ~i a strigat cu desperare "Salvati-rna I", sl al doilea, pe care l-a avut Nazvanov, in scena "Singe, Iago, stnge 1" In arnmdoua cazurile, attt voi cei cafe ati jucab, cit ~i noi, care am privlt, ne-am lasat toata ,Hinta absorbita de ceea ce se petrecea .p€\ scena, am tncremenit ~i am trait una ':ji aceeasi

emotle, toti laolalta. . .

Aceste rnomente izbutite, luate separat de tntreg, pot fi socotlte drept 'j. aria a iriiirii, arta care se cultiva in teatrul nostru ' 9i se studiaza aiel, in

'~coala lui.

_ Ce este arta trairll ? am intrebat eu,

_ Dumneata ai cunoscut-o prinprcprle experienta. Udte, povesteste-ne sl noua cum au fost sirntite die dumneata .aceste momente de adevarata

stare de creatie .: ~I

_ Nu stlu si ,nu tin minte nimic, am raspuns eu arnetit de lauda lui

TI.'rt{)v. Stiu numaica atuncl am trait nlste clipe de neuitat,ca numai asa vreau sa joe, ca numai unei asemenea arte sint gata sa rna daruiesc cu

"totu!...

A trebuit sa; tac, altfel m-ar fi napadlt Iacrirnlle.

_ Cum? 1 Nu tii min~ zbuJCiumul durnitale launtrlc tn cautarea unui

lucru inspaimtntator? Nu tit minte cii mUnliIe, ochii ~i tntreaga durnitale ', faptura se pregateau sa senepusteasca undeva si \Sa apuce ceva? Nu iii

28

"',,,,.;...,<~+~ cum tti rnusoai buzele ~i albia tF stsptnea! lacrimile? ·ma descosea Nikolaevici .

. _ Vite,a,cum, ctnd imi povestiti cum a fost, prurca tn-cep sa-m! amin-

ceea ce am .simtit, am' recunoscut eu.

_ ~i -tara mine n-ai Ii putut tnte1ege ?

_.: Nu, n-as .fi putut .

. _ Va sa zica .ai actlonat strbconsbient P v' '~ Nu sthr, poate, Dar asta e bine sau erau ?

Foarteblne, daca subconstlentul te-a duspe 0 cale justa" lIi rau, el ar fi gresit, Insa, la s.pectacolul experimental nu te-a tn~elat ~i :'jO,," ' ...... " ce ne-al dat dumneata in' cele ctteva clipe izbutite a fost mlnunat, mai bine dectt tot ce s-ar putea dori.

_ E adeviirr"at? am mai tntrebat eu 0 data, Inabuslndu-ma debucurie,

_ Da! Pentru ca mai b.ine -dectt orice e ca actorul sa fie patruns de V'

",,'c. ur<:~a. Atuncb, in alfara de volnta Juri, el traieste viaja rolului, fara~ sa rnai de .seama cum simte, fara sa se mai gtndeasca la ceea ce face ~i totul de la slne, subconstient. Dar, din pacate, nu stlm tntotdeauna sa dirio astiel de creatle .

... (~ _ De aid decurge, se pare, 0 situatie fiirr"a liellire: trebuie sa cream )(

.i(;,'olryspir.aii; astastle 05-0 fad nurnai &ll·bcon~tientul, pe ca-re, tnsa, noi, daca ,"i::binevoiti sa credeti, nu-l staptnirn. Iertati-ma, va reg, dar care e iesireaP a

" .. ,tntrebat Govorkov, nedumerit ~i .putin ironic.

i(: - Din fell'ioire, exista 0 Ieslre 1 l-a intrerupt Arkadie Nikolaevici. Ea ').r

".,,·,t(Xjllsta in [nfluenta nu .directa, ci il1ldirreda a constlentului asupra subcon-

. .»;:~tientullii. Asta se datoreste faptului ca in sufletul ornenesc exista unele ',";0parti care se sup un constilntel ~i voinjei, Tocmai aceste parti sint tn stare )( '/':sllinfluenteze asupra proceselor noastre psihice involuntare.

/o;,':~-.' E adevarat ca se cere 0 munca creatoare destul de complicaia, care .. L::,:;'se desiasoara numai in parte sub controlul ~i sub influenta directs a con-

<::,: ~tiinteL Aceasta munca este subconstlenta ~i Involuntara tntr-o mare

:'\"'masura.'"Il .

:\>.L:" . Ea sta tn puterea celei mal iscusite, celei mai geniale, celei mal subI i,,;,.·.tile sl inegatabile artiste facatoarre de mlnuni, a naturii noastre organlce. ).;.\ ,Nici 0 tehnica actoriceasca, orlctt ar fi de raflnata nu se poate -cornpara : / cu ea. Ea are totul tn st1lipinirea ei, Acest punct de vedere ~i aceasta ati-

I • tudine faFi de natura noastra artistica e tipica pentru arta trairii, spuse : Tortov eu inflliearare.'Y

_ ~i daca natura tncepe sa aiba toane? a tntrebat cineva.

'{ _ Trebuie sa stii s-o stimulezi ~i s-o dirijezi. Pentru asta exista me,tode speciale psihotehnice, pe care Ie veti studia. Ele trebuie satrezeascn \( sa atraga in creatie subconstientul pe ciii con~tiente, indirecte. Nu dedoar, una dintre bazele principale ale artei noastre de traire e prin-

29

'1691 ~tl

cpu I~J !SUI~JT! li! t~ IS ~~~p+U! nJ1S0U InJll'l<J.L -U! ·l-!, <llU:J ad (u!l<JnboJ !nl 113p msundsgr) IU!AlIlS UIP P!A~1310}jIN ~!proP\f lllP e-atr - [ ,;"'~ r l'I o· 13! ur g. Il~,;.>'k~ 1~I!S 't n ] e a r a i s r d r a i u j <J.l13J~!J 131 '~.lns~IiI'~:~?] n 13 S ~ H tu ! e Ul U ~ 'J U P 'I n I 0 .1 !lz 13 .! P n 1 S ]!q P U r:J

po IlA<ilP ~P nu ~!lOUl~ !llS13~:J13 ~J.l~:JU! ~s aIn .

\ a p '~z e 1P 01 s I! 1 P d tu ! 1 l!l U 'p 0 !l n 0 pap nus ~.,., o ] n 1 n I 0.1 13 11 ° tu <l l!:J S 13 ! !l·.ll !l S .1 0 11l P ~ JP ! 1'1 ill n u 'n'u'

113 l13 P.!:J 10:J 6 S n a" ·lua.lnJ !nlS~JU \1'1 lue1Uaz;l.ldal !llUll<lS a,p !Utu

'!iifATBs OS13lU0.L !nUP11N ounds 'un u ]Z a J d a l <l J 13a d 3. .Ill Ad po .

-u ~ d i tu ! SIS III tu I S II S d I 0 q d.I1 d H tu .1 0 1:1 1'1 a o j r O"'},::

. ""\n(;

dJ'Rl'ldal alRJag U\ IS lllTlP al133a]! ap 'ld llJ Iltuls llS 'paJns lls lPlPll' 'Intol' _.:

nSd!ll.ll lls d!nqall "]n\olsll.l13 13 llrp~ 13LUpd !S 1a!113alO III lRdpuF~ lrlluari,i';': ~OLU dlsa 13 'dl!ll.!l ap 3j.I1UTIYI mmsaocrd InlOlnf13 00 l!ZU;:J"l:J as "lRJ 'llJjlt;;;'~,.' -jsd !nl 1*!A I'll P]pTl '!nlnl0.1 13 lloPlunl!! 13Jnl131 131 '''11101 "P <llll!RUr 'LUW<

-u~ au IOU ao "P nUl "llua3s ad a.11S130A 111"!A "laluaUloLU ,al1301 ul '<l!iR<JlO,

ap al"lualUolU al1301 U! 'aJ1S130U FqJ13 11'1 ~z13q· ap J!\; ludpupd [ndoos' ards 11131d<Jlpu! yA \ls "lnqall Jl:J uun13aplol nrnrad lHIlP 0 "lU!Ul !+<lU!l llS' '.

'l<lUns n!ll !nlnpdOJd <lIll !JA alalualUa1a alllol !-npup!p<lP 'Hs~lf -~lUO ~ITlUOSlad ~1131 <l1!JnlLU!S !l,U!!llls !ll13!A lnSTl~JIl ul pUnd13p13 ~~s<J!d n1J

-~llU! Tl lSI lTlluarzaJdla.l !nlnfuuosllld 13 \llTlOll~lIlI I1llUIJl. llU~JS ad\ uaJO II Ul

'pup ITILUI.1d U~ 'p '<lJBo]l~lX<J !<l ~U.ll:ns~JlUl1Ul Ul 1nInl0.1 Hi~!A U~l111u~zaJd, -ai U! !llLUnU !llsu03 nu !l!l1dpupd !lllsUOU llUpJUS 'li~p~A uma l!dnO

,It. 'tP!}s}1.Jv !!wJOl 'Ul 1}'U;JOS ad 1#J1ri.,' 1a;s<lov' v<lJatl11ds'U1JJJ., IS IV1Vl0) o l1sau<lWO 8/vn/1Jlds 1]fa!!l ll~JTlalO : <l;!~,,' ..

-<'I:>S lapu 113 llZllQ' ap [ndoos pS~<lu!ldapu! ~s lS!llll ad ~lnfll l@ ~al!~Jl :'L

'!llUJP10LUpd 'l!IRUOIJ -dsoxs mjosqs ll~IlUpodlU! ° \l11S1l0U llllB UJ !lWdl1:> ~ls~uHap l"<JlB:J InlU~A' A -nJ!S seoord lsao\f Tn/vIO! vaJ!!Pl ruisou IllfRqlll!l Ul ~lsalUnu as lllS\f, c.', 'p no I~J 131 ~lLU!S l!s adaou! 1311. J!~ 10l ap U!dOldll 13.'\ as pUlse . au]~qo 1311. Inlslllu PU!:J !llUlnN 'all;~ualllo 'lU<lAO~SUOO ':Ji~oI 'lsn[ ]zau~k

>. -Oll l!S '!ZUn !ls 'lalA l!s 'nl;apu!~ ~s 'l~ no d!~OI~UU \lundap Ul !I; InIol <lJ :;~. . <II arao ad ~~13!A ap ~m~JPuoo ul \lua3s ad ~l-I1PumB 'j1:J ~uLUBasuI - ,,"~ .. c,':' 'n~ nU13 ~s Ul111nj1J ~ Inlol "olPpaA" llon[ Il ~uLU13asul aJ -:", : '[SBSU1 llI~Bl!dsu1., •. '",

"plod !A! TlA as !S InlU<lnSuo:>qllls :lOr U! llJ1U! 1111. 'ua !ldlna '!lq,~aOll ;p ~ondraf;f,::,'"

Of:

. / as lla 'uro ul <loalpd as ~J ll~aJ dpal3 llA amreu !l0llP !S ! U~U!pal:> lqdu<ll -ssp InJ~Aapll JU! 'lTIl!lA~Pl1 osau InO!pP<lA,IS lTIlU!l!lSUOO ~o nlluad -

, 'na tull~2~latU! nu ~ ao <Jp IRQ -

'!altlll!dsu! II !S !nln1Uansuooqns BaJ!llOoU! unuad Il<Jlal unq ]Blll la:J l1lU10! UA Ills\f ':J!PP<lA !S luansUO:J !rz;:J~l:J l!s amqan '~lBOl ap alU!llU!- . llllsU ,aJllJ as umo rs -

t" 'lll Tll~A~Pll 'lJlua1l5uo:Jqns ~!\1l<l1:J ° ruiuad t.1zuq ° lllm2~ld au lls !l1UlnU !lUlllTl~PU! au \lJ1SIWU upu 'l1aa:J1l <10 't.11s1xa nu !!U~~ ap I~nsV 'jO!A<lU\O}j!N, ~!Pll}jl\f tTlAJ~sqo II 'l13J!dsu! IS lU~!lsuooqns llunl1~P1olU! ll~lO ~11l0d as llN -

"ll!znpUOO na Sll:q ure I 'l!luans -uooqns llnUnUO;) a!41l~JJ 0 ap "IOAQU ~ llllSTlOU llllll, U! 'j1:llZ !lS TlA -

/. "!~!lllJ . -jdsu; ~I!Jnuela !S jI1InlU<l!l$uo:Jql1s 13JUnlU ulnLUlls 13 nrnrad ~lllo]J~lU! 1111 nl<l!A jl1lUS!lllJnlllU J13!qo !S Inllls!lll<Jl alllSdO~U lUIs !! 1111111s1l1B '[~nS\f

'<lIdlU!lu! as I1U !ls BlsaOll '[IlJ;)111 1'10 '3jppaA Ulj1<lJ:J ~s 'alllOl ap ~lU!llU! ~<l!nq<l.ll 'puIPu Inl a,llll1s!Z ' -unosa UI nou UIP <JilllJl<ll 1311. <'IS !s !!la~u!llsuo:J r.ll1J Il! lpaplllLUnu llpads llA as lU~Hsuo:Jqns [nsojndruos IS j1ua:Js ad :>.!P!J~A ll<llO 13 ~p llil!WOU!]ls 'YlllJ\lAapll 'P!UUillO l!11S110U Il+U!A 11\ <lp malllqll au \ls Inlsap ~ JRO

i' 'LU<llpnlS o-s lllnS nu !S lU<lp~A o-u aiao

ad <'IllloHl:Jnpuoo l!llOJ ~lSU<l:Jll ,,~lnl1m" njduns IS rnd unumu ';)S~3!lQ10l1 1111SOU \n[llqlUlI U! 'JON 'nllunj1u!p l1Aa;) jouruod 1311. al 0.1100U! ~Ol1pUOJ .1011.

au !S l1l2unjapu! lUlU nes pms 111m dun; un nnuad !Uld!lls 1011. au 'd[3 'nll

-sou 1I1S<lP~U! ad aunaepioi H 1011. nu arao ~lU~tunu~s POAZ! .lOA ala uIP ]s, YluapnJd no <lPlqos~P 1011. as 1111n1U'd!lsuooqns ~11~ !:JU1PU <ljpns]zul1:JSU '!lSaU -auro H.lnll1u <lll~al aluol '!ldnp '!!~dI1l1nluu lllJllllI III !!Il!d '[l1UlIOU IS osar , }c.

-!! ~~ln:)<Jp '~lP'oWJnfuo:lU! ~l!!~!puo:J Ul 'l!U<lOS ad ~l~op~lxa !S l!J1l0palUj

!nl TliU!A ~o !ttu!S 1311. ]S <l~~!l~~U! llA lnls!llu pup PUnlB !ulllnN '\llu~!l5UO;) 'l!O!uq<lloq!sd ° ap - u~2 lS;)Ol1 ~P J~U!~U! un dP Isdn ~leod, as nu !!lU~nSUOj -qns ~lUOl13aJJ ~J1S1l0U l1~.IoJ !$ usu 101 "!nII1Ulo asndns j1Jll] ~l '!1s ~11l:J lua2

-!l'dlU! !S lnd~;)!Jd Jau!~ul un rso IpnlllU <lIe aqrao ~lJoJ anll !S udll '{nlulA

'13~lBl!:Jppa13 "P!h~l1l0}j!N ~Wll}{J\f snds II ';)sam arad as JlU <lIW - ,

'n~ lTl.l -un ure-ur i lU~nsUoo ap ~!OAdU alll Inlu~!l5uo;)qns j10 'd l13pnp aJ -

-,.. "P!P'~!dlll!

(-nu !ls !Hs l!s amqan '~zauo!ioll J;lS ada:lU! 1nlu;)!l!moJqns PU!O ]Junlll J;lo 'alllol ap dlUIBU! '!lteAU! au am 'lP1uIW10ljlSd 1v 81uans'UO!J eiepoieiu ;J.Jds lS }8J/V;JJO 1v l'U8nS'UOJ 111!PV1S euls 'l!q]S'dO;)U <l~sa au so U'd~:J srds lU\llddJPU! dU ]ls IOU .IB! 'lu<JllsuOJqns ~lsa a:J 101 do!uJ~lI1dloP:! !!lnluu llU!lUapw llj lU~und ~S ("lllluntOA upd JelUntOAU! 'luansuO:J upd lU~!lsuooqns) '!V1V1SU

X -JV 1J ,!?lU8J1SUOo v!Jl'U1{;J10!I!sd 'U1Jd 1?J1111J'U 1J '!lluansuooqns vJ!vaJ:J : 111!dp

..... anul 19 ..

Sub influenja dlscutillor lungi pe care le-arn avut cu Pasa Sustov, la prlrnul prilej potrivit i-arn spus lui Arkadie Nikolaevici:

_ Nu tnteleg cum po]l sa tnveti un om sa traiasca ~i sa simta just,

dad el tnsusl nu "simte" i?i nu "traiei?te" I .

_ Dumneata ce crezl : po]l sa te tnvet,i pe dumneata tnsutl sau pe un altul sa se intereseze de un rol ~i de ceea ce este esential in el? m-Il tntrebat Arkadie Nikolaevici.

_ Sa admitem ca da, cu toate ca nu e usor, am raspuns eu.

_ Se pot urmari in acest rol oblective mai interesante 9i mai importante? Po]l sa cauti 0 justa tratare a lui? Po]i sa stimulezi in tine elanuri [uste pentru tndeplintrea unor actluni corespunzatoare ?

- Se poate, am admis eu din nou.

_ Ia tncearca sa faei, dar absolut sincer 9i constllnclos, 9i ptna la cap at, 0 asemenea rnunca, ramtntnd rece ~i fara sa participi cu totul la ea:

N-ai sa lzbutesti, Ai sa te emojlonezi fara voie $i al sa tncepi sa te simti in situatla personajului din piesa, Vei tncepe sa tralestl sentimentele duo mitale, dar analoage cu .ale lui. Incearca in felul acesta tntregul rol si atunci se va vedea ca fiecare moment din viaja dumitale pe scena va sttrni tr1iiri corespunzatoare. 0 serie netntrerupta de astfel de momente va crea linin completa a triHrii rolului, "viata spiritului ei ornenesc", Uite, tocmai

s..J starea complet constlenta a artistului pe scena, tntr-o atmosfera de autenr tic adevar launtric stirnuleaza sentimentul rriai bine dectt orlcare alta $i este eel mai prlelnlc teren pentru Insufletirea muncii subconstlentulul $i pentru avtnturile Insplratiei pe 0 durata mai scurta sau mai lunga,

_ Am tnteles din toate cele spuse ca studierea artei noastre se reduce la insu9irea psihotehnicii trairii : iar trairea ne ajuta sa indeplinim scopul . principal al creatiel - infBptuirea "vietii splrltului omenesc" a rolului, a tncercat sa traga concluzia ~ustov.

_ Scopul artei noastre nu este numai crearea "vieW spirltulul omenesc a rolului", ei $i reflectarea el tntr-o forn:ta artlstica, l-a corectat Tortov. De aceea actorul nu trebuie numai sa tralasca launtrlc rolul, ei sa tntruchipeze exterior cele traite. Sa luati arninte ca dependenta redaril exterioare de tralrea interloara e deosebit de puternlca tocmai in curentul nostru artistic. Ca sa reflectezi viata cea mai subtila ~i adesea subconstienta, trebule sa ai neaparat un aparat vocal ~i corporal excePtional de senslbi] 5i

.. ,;foarte bine educat. Glasul 9i trupul actorului trebuie sa transrntta nernijloeit 9i cu 0 imensa senslbllitate, in chip imediat ~i exact, cele rnai subtile, aproape imperceptibile sentimente launtrlce. lata de ce artistul de genuI nostru trehuie sa aiba grija, rnai mutt dedt in" alte Tamuri ale artei, nu

numai de aparatul interior, care creeaza procesul de traire, d~ ~i de eel

32

, de aparatul corporal, care transmite just rezultatele muncli crea-

a sentimentului, forma lui exterioara : lnituchiparea. ~ ,

Subcon$tientul are 0 mare iniluenta in aceasta munca. Nici cea mai tehnica actorlceasca, clnd e verba de U'ntruohipare, t1U se poate cu subconstientul, cu toate ca tehnica e prezurntioasa 9i pretinde

In ultimele doua lectii am atins tra~aturile cele mai generale care dearta noastra de traire, a incheiat Arkadie Nikolaevlci,

Noi credem $i stlm netndoios, ca urmare a experlentel, ea numai 0 astde arts scenica, saturata de traire vie, organica a ornului-artist poate redea artistic toate nuanjele- imperceptibile ~i toata adlncimea vietH in-

a rolului. Numai a astfel de arta poate sa-l c19tige deplln pe spec, ... ~. , sa-l oblige, nu numai pur 9i simplu sa tnteleaga, dar in primul rind ',sa traiasca tot ce se petrece pe scena, sa-i tmbogateasca experienta Inte. ·~io-afa; sa-l lase urme pe care vremea nu Ie va sterge.

. . ~i inca un lucru Ioarte lnsemnat : bazele principaIe ale creatiel 9i leg-ile naturli organice, pe care se intemeiaza arta noastra, 1i feresc pe artisti de devieri. Cine stie cu ce regizori si in ce teatre yeti avea de lucrat, Nu :pretutindeni si nu toji se conduc in creafle dupa cerlnjele riaturii Insa$i. In . .majoritatea cazurilor ele stnt tncalcate grosolan ~i asta 11 Implnge tntot~eauna·lpe. artist la devieri. Daca yeti cunoaste temeinic granitele artei ':~utentice ~i legile organice ale naturii creatoare, nu Yeti ratac:i, veti . prl.. }epe greselile ~i Yeti avea posibilltatea sa Ie indreptajl. Dar, fai'~bazele ,:puteniice pe care poate sa vi Ie dea arta trairii ce se conduce dupii legile ,,_,.'l1aturii artlstice, vii yeti riitaci, va yeti incurca 9i yeti pierde criteriiIe. lata , :." 'de ce socot obligatoriu pentru toti artlstii, rara exceptie, din toate ramurile, :;<;3a studiezeybazele artei noastre de traire, Fiecare artist trebuie sa-~i tn-

,ceapa cu asta rnunca scolara. v"

.... - Da, da, catre asta find ~i eu din tot sufletul l am exc1amat eu plin de avint. Cit stnt de bucuros ca am izbutit macar in parte sa indeplinesc Ia spectacolul experimental tinta principala a. artei noastre de tralre ..

, - Nu te pripi - mi-a potollt ardoarea Tortov - ca sa nu induri mai .tlrzhr urrnarlle celei mal amare desarnaglri. Nu amesteca arta autentlca .de traire cu ceea ce ai facut in tntreaga scena pe care ai [ucat-o la spec, tacolul experimental.

- Dar ce-arn tacut? am tntrebat eu ca un criminal in Iata sentlnjei,

- Ti-am spus, doar, ea in toata marea scena [ucata de dumneata n-au

,'Ipst decit ctteva clipe fericite de traire autentica, .care te-au apropiat de arta noastra, Eu m-am Ioloslt de ele ca sa Ie dauca pilda aut dumitale . cit i?i celorlalti elevi in legatura cu bazele curentului nostru artistic, despre '·,care vorbim acum. Dar intreaga scena dintre Othello ~i lago nu poate fi tn ;nici un fel'socotitfi ca arta a trairii.

33

• Sf:'Il!;ed Inl AO~JO.L sndord Il-! 'o21l1 !nl Inlol lll<m !Il umo ~lU!Ut\l . !knpv t AOlsns 'loOtqo~ds III ~mnqzL~J¥-~~O~_~~lP ~lsuow~P Il-I ~JIlO , lao 1l1sUOO oo Ul· ~oHdx~ llA llS 'llllll U! quamo 1l~l!0P III ~ Ills~oV - '!IA~I~ Wq~llU! nil t IllSIl ~ llllll ~p I~J ~:) -

'AOlsns lllunu!w a-s 1 C IPlllU~Z<lJd~l '1.=---"

. . .. ' .. _, . ,,'l1JrnUaZ8JdOlJ v

111JV ap 'Il<lllld III sopno ap lPjJo '\0 '!1l11l1l II llllll <lp nu lllp ']lonu<lln\l ]lpe ap <llUIlSal~lU! ~lU<lUIOUI llA<llP IOOllp<lds III lllP ll~-~u ·Illllauwnp !S -

: AOlsns Il~Tld Inl lllsalpll e-s la ']l!mp U! lIlJlU! II ao ]ldnQ

i'v '1IlluaUI!J~d~ InlOoTlpads III nll

-sou jnluoof aidnse P!Aalllo}(IN alpmpv !nl am~IlAJ<lsqo 11lIlllnnosll wV

"61 !flU" ", .•

'AollO!. aplldap !IlUI sndse ao Ilaao lllllnosll lllUI UI~-U IS <lunls<I.ldap <lp <l.llllS o'J1U! ~llz11o IUV'llljJ<lds !~ ll-W JTlP '!TlUInU l!lllwll a-ur uN 'o!ul<llnd lIlUO!s~Jd -WI Il-UI <llaUI lOlpnsdn urdnsn PIA<llllo)J1N a!pll}'(lV ap lnn:llU llJ!lP'J

'AIPUnSU! co] un :lsa:lpOpll nri

-sou In[llqwn U! <ll~<lUInU <IS llJ!U<lOS <I.llll<lJdJalU! ap laHsll 0 '~lm '1IlPU.l~d

-ns oo] <lp !S :)il~~llnsu! <lp <llU~UIOW <lp lltullUJ<lne O-.IlU! 'pU!l'!!dO!l(:ls 'elm

Sl~W II IS 'lll!nuIl('J !~ 1l0SIl<lJH~u ',!!+Il!A ap llllsdn lluaA~p e 'A!pUnSU! lOpll !nJ~op'o Il 1l::J '<llllllwnp ll~llll<lJdl<llU! 'eals<l'Je <lI<llU~UIOW ul 'lullla1!p ap 'A!IlU 'leI::J!jJ~dns co] un !~ IPHS!lJIl ~llll!AISaJdxa<lu llllllol '!nlnl°.l ·Il<llep.Id -1.11U! ul alllSa:laU !!un!sU<ll Il <lJapllJs ap !flunl apllojJad 'PIe ao '!nlnlol aF~ allll.llau 'msnd a!alU<lUlOtu ':lOr U!P alpnlofl a{dUln <10 no !laAB-U elll<luwnp !6!u '!a p!U 'aUlA nu Il<l ,!!Jllp !S '~ltlllldsu! ad !BWnU ~lnz!q as '1l1llaUUlnp l~ so '13. 'Bolul(al osounoai nu IS pU!lSU! ]ldnp llOBor alll::J m~nle na al nu umo ll~e ']lOU! III al nu Illllauwnp JIlG 'lllelo~I<I.Id <luN llO!utplOli!sd ° no l~ ~lllln[1l <l!nq<lll 1l1nlllN 'PIAael0)j!N <l1Pll)(lV aUIUl n.I1U<ld sundsgr Il '~:l!z!J ll\.IoJ 'll~e]ln ° no IS IIlUO!+d<lox~ luaUlel~dUl~l un no lS!llll un JIl!l(:l P!ll <lJ~lnd '!HTIlS;)V ~JIl nu ]luples Il<lUaUIaSll 0 ruiuad ll;> Jn~!s nn~' na -

"'nns nN -

t!. ,,<lilu!s 'oilllI 'a:au!s" : ~pn:ls lllaua:ls 0 le·lu~UlJ.I<ldxa Inlo'Jep<lds ~l '.IomdUlnU! 'lllonf !ll areo no <lJ!~aUnsu! !~Ilaa:lll no 0naljlO UIP <lSTlpn '<q:lB pup <llao ~leol !Jor l,ls 1l'J :l!Z!! !~ Illnl!l!ds o!UJalnd ap [rnsop !t~a 'aJllls U! a~Bo !~Ul!S al lUO '!!lllZ!AOJdtu! ealBo ad 'alteJ!dsu! lldnp llzll<laJo nBs( <llsallPl IlllS!PIl 'aluawoUl alSa:lll ul 'polllpads <ld <l!npn~z I-Is llon

-slpll aUll~nlU! ~JllW ° III 'aleldal~;p,<lu ad 'lllepo~p ll:l!PJ.I as <llUlOZ! <lluaUl

-UUI al"un _ AollO~ lllnunuoo e - ~Jel<lldlalu! ll<luaUl<lSe O-JlUI -

'aJeoPld qns

ap l':UdJ~l PJ~ld l,l:l PU!lUl!S 'n<l lllq~~J?:L1!!E-,~ aa IllSll [nco] IS -

A 'p!Aalll0)j!N alPIl)jJ'i snds B 'ajp'UJ1S'UJ ao! lnllUlnu-ll~1l ldaJQ -

e ~mO:lOS <llJ ~s <llllOd a:l ldaJp IS -

I

. .' i care lipsesc [ocul de prospetime ~~

[cc care nu lasa loc improvlzatlel ~ . t't mereu ca originalul dupa

t t cestea eu am srm I . t r a

spoptaneitate, Cu oa, ea.. . est bun, just, ca el evoca 0 au er:.lc

'care se repetau. [scusit eo~~~le. a i lui Acest ecou al procesulul de traire, 'Viat~ spirituala omenease~ . a ,ro u 1 momeiite ale jocului ea reprezen-

" 'stat ctndva a facut m une e

care a exl " " .

tarea sa devina arta autenbca, t I I . sustov arta reprezentarii? 1.. •.

_ De unde sa posed eu, ~epopu u;e te-ne ~ai departe cum ai lu-

H. "analizam lucrunle, oves ~

- ai sa T t lui ~U5toV.

crat rolul lui Iago, i-a- prop us 0; ov ite trairea tn alara, am recurs la

_ Ca sa .controlez cum se ransrrn .

ajutorul oglinzii, i*i amintea pa:a. I' tlrnp e si ttpic pentru art~ r:-

_ Asta e primejdios, dar I~ ac: a~! folositi cu" prudenta de .oglmda:

v itati ca trebUle sa va fl'

prezentarii. Sa nu U1 . • tnauntrul lui ci tn a ara UI.

Ea deprinde pe artist sa se. uite n~ I "d ' v idteleg cum exteriorizez eu _ Dar og1inda rn-a ajutat sa va ~I sa

nt'lmentul s-a jusUricat Pa~a. 1 'Imitate ale rolului?

se , '. I fmente sau ee e ,

__ Propriile dumlta e sen I trivite cu cele ale lui lago.

Ale mele personale, dar po ." t a interesat aut aspectul

-- Deci clnd ai lucrat in Iata oghnzll. nUl efelul in care sentimenteie ,-' . d j'uca ctt mal a es f' , ? tl

Ii ic exterior nu mamera e a , " rolului se re!leeiau IZIC,

IZI ~ " ' . t s iritului omenesc a '

tralte inauntru, "vIa a P . ,

descosea Arkadie Nikolae~lcl, . v

Intocmai tntocmal I t"rl'I' Si tocmai pentru ca ea

- , t t reprezen a . y,. t

Si asta e tlpic pen ru ar: a . v reda nurnai aspectul ex e-

- y d f scemca care nu "

e 0 arta are nevoie e orma t.' tul lui viata spiritului omenesc .

, .• rimul rind con mu , " . And ve

rior al ro\ului, CI, III P 't eram multumit de rmne, CI -

_ Tin mlnte eli in unele momen e i i aducea mereu aminte

, taU reneeiare a ceea c;e. stmjeam. ~

deam 0 JUs, . .

. . . . td de expnmare

Pasa. data pentru totdeauna aceste me 0 e.

~i ti·ai Ilxat 0

a sentimentului?, t ca Ie-am repetat des. v' __.

Ele s-au fixat stngure- pen ru t tV' la urrna 0 forma deli-

- t . fixa P na '

_ Cu alte cuvinte dum~e~, a at. 'entru unele momente

. " . terpretanl scemce p

nitiva extenoara a III • • t h . a intruehiparii lor 'jl

ale rolului ~i \i-ai tnsuslt blne e TIlC

- Se vede eli da. "~ d Hecare data, la Hecare repe-

, . folosit de aceasta forma e

- ~I ie"al ". \ t'~'I'I? II cerceta Tortov.

., . asa ~I a repe I~

tare a creatlel, ~I ac .' ecunoscut Pa~a.

_. Cred ca a~a m-am Obl~nU1t, a r tV forma 0 data fixata de

. . 'nca ceva: aceas a, d t~

_ Acum mal spune:ml I d t" din trairea' interioara, sau, 0 a a

la sine, se na~tea de hecare a a

36

'nascuta, tncremenea pentru totdeauna, se repeta mecanic, fara nlcl 0 participare a sentimentului ?

~ Mie mi se pare ca 0 traiarn de fiecare data.

- -Nu, la spectacolul experimental asta n-a ajuns ptna la spectatori. In ar re rezentarii se face ceea ce ai Hi-cut dumneata: adorii se straduiesc sa-~i provoace ~i sa-~i marcheze III ei '1 ~l~1 rasa uri e ornenesti tip ice care red au viata inlerloara a rolulul, Artistul, dupa ce a creaf Cea rnai buna forma, pentru fiecare dintre ele, 0 data pentru tot-

se invata, Iireste, s-o tntruchlpeze mecanic, rara nici 0 partici, pare a sentimentului lui propriu tn momentul interpretarii tn public. Asta .se obtine cu ajutorul deprlnderil muschllor trupulul, al fetei, cu ajutorul glasului, a intonatiilor, a tntregii virtuozitat! tehnice ~i a metodelor artei

; sale, cuiajutorul a nesftrsite repetari. Memoria muschlulara a artlstilor care au adoptat arta reprezentarli e dezvoltata la extrem.

Artistul care seobisnuleste cu 0 reproducere mecanica a rolului i~i

rep eta munca,fara sa.-~i Iroseasca Iortele nervoase ~i sufletestl. Irosirea forjelor suiletestl -nu~~e'scicotiUi numal inutila, cl chlar daunatoare tn 'y creatla in Iata publicului, deoarece orice ernotie dezechilibreaza staptnlrea

de sine a artlstulul ~i modiflca schita ~i forma fixaHi 0 data pentru tot-

,deauna, Lipsa de claritate a formei ~i lipsa de siguranta a transmlterll

ei dauneaza'·imp..t~$iei;K- ._"' .

. -Toate -:asTea se refera.. tntr-o masurii sau alta, la momentele pornenite din interpretarea pe care i-ai dat-e dumneata lui Iago,

Acum . adu-ti .amlnte ce s-a petrecut mal departe tn munca dumitale. . - AJternomerlte"alE~ rolulul ~i insa~i figura lui Iago nu rna satisfaceau. .~i de lucrJl,;;a~~sta;ni.am, convins cu ajutorul oglinzii 1 t~i aducea aminte ~ustov.C.ii'utin'4iri'inemoria mea un model potrivlt, mi-am adus aminte de un cunos'cut,:,~~t;e;n~ayea nici :0 l'egrfurifcurolliT~meu, dar care, dupa .cum ml se::'patea;ffii~~;iJ~rsohifica bine siretenta, rautatea ~i perfidia.

. $ia:rth(;eptit"s'a~nuricu coada ochiului,s1Ue potrivestl dupa el?'

Da, '. ,>::.'<.J, ...

~i ce·ai'f~cutcu amintirfle dumitale? .

Ca sa spun drept, ani' copiat pur ~i simplu infa~i~area exterioara .a cunoscutului meu, a marturlslt Pasa, Il vedeam tn minte aljiturl de ::mine.· El urnbla, sta, se aseza, ~i eu rna uitam la el ~i repetarn tot ce -: fikea el.

- A fest o mare greseala t In acest moment al tradat arta repr,~-

zentaril ~i ai trecut la 0 simpla contrafacere, la copiere, -la o imitate

., .. n·are nici 0 legatura cu creajia. ., ,

"'-,-,""."" .. _ ..... ,.~$r'celi-eDufa·'-sa-facca sa altoiesc pe Iago chipul lntimplator ·tluat dinafara?

Ar fi trebuit _,2.!~ tr~~Lp.~il'_" .. t!1,l_l!meatamaterial~Lrr()u' . sa-I insu-

37

ap nllRal 'pa '/nlnJopV tJpV
'6061 'hal){ U!P ~welp
\nllual 'pa 'InlnJopn IlIJV
6061 'hal)! ulP l1wulP ap '(asnJ 'pal -u) 6'9 ')jed 'JOIUas-u!lanbo:) s

'PlqI I

'(asnJ 'pal -u) 6'9 ·)jed 'J01Uas-u1\anbo:) I

... 'I

"6T InU1J" , ..

'~lJR ld<llp '<l!~R<lJ::l idarp

<l!nq<lll aJ!lu<llne pml} !<lun jnsaocrd <lp ~mS!lU!lZ !nJn[oJ

'I1}SR Ruppd UIP '!S '!s~SU! !!lnlRU JR l!oo[f!lU<lU [nl01n[R ap <l!OAaU rra ''1<' ""eJlIA> '!!l!ld!q::lnllU! IR IS, nsaJ!J !!lBPl jruusurour Ul ';:l::l!ulja1 .ropporour

;:IS nu osausnro !nlnluawnuas RalU!OulPs !~ S<llRHmqnS 'PUlPS ""n' It,,,,,ul l')aJRUlpdxa nnuad aiR!~!jladns said nRS 'asRodUlod Rald lUIS !a Jl')a 'noJqRl mun [nsoiad !!q!ll ~S nas !!;)!uaJS atasnUln11!S 1n upd pSR<lUl!n !Is '!a aJ<lORoJf!w no 'a1Rod RlSRaol') RPY '<10110 I!q!S(););)Il, !-nu !lpR ap ]<lJ !nlsa;)1') R<I();)R aa '!zaJ:$ lP<lP HnlU !RUl als<llU!n aJ. .',!!I~:.!:iE::. . ,!H1OOS ap Jep 'all')ol!!zUnll!ld a a1·m R<lU<lwaSR !aun elu<lnUUI '[<1 ul ourpti . ~ !!punJl!!d !:1s !S Inlauns !I::lSIl<lZI!:10U! !t-~s aiRo !!SaJdlU! lUIS nu JRP '!:1~ROlU , -ruj ,UHU!Ule 0 <l1<l ardsap !Z"llS!:1d '!d<lOlad <I[ lP dUln me OS<lUld!:1lS'- al'

"J3 '<lo!u1"qnd HS<lJdUl! oonpcrd "lllOd lH1R !!lSR"OIl !S !!J 11l1!!A<lpe 3 " '!!Zll"UO!toUla a1 1pap !!lupu!'al ptnmo !IlUl ,!S lnJnl<lW1S'llJdnsll l!O<lP 'Trt[ni~A !~"ininzni:i"'-BJdnSll lI11lU !IlUl !:1z11aUO!~

~ -os R<l ~ Jnlnu!tuoo l!::l<lp !:11Ues<lJ<llU! !RW a elUJO] ila Ul ~ !:10!UJalnd'H5a"p' '1O<lJa ap ' lfilw !elU <l '!!OUlpR " nu 1RP '!!seowniJ <i a!tllaJO R<lU<lUlaSe 0.

'!!OSR<lqn! J-!ls amqan P '[n[RUO!tuaAl:,tO;),<lHA" !I~~!nq<lll nu !!O !IlUlnU nu InJ1R<ll Raaoe ap ~ <lll~.i!lAapll !~<l!A !aun Il!Znl! R<lp !1s 11;) <lSRO!J!lO!!J!ls sard <loeolflUl <llll lluaos JR! 'aIRuo!~UaAuo::l 'lUIS !n[ ea1ll1u;}? ',;,' -ardar !S [n1lll<ll :Il,<llsa,OR 110 alualUn.lhR onpa !a 'ruonj lSa;)R,aOH!lSI1L,!L~ ,.

IlO '!!lIlP010J. '!I[IlUO!tU;)AUOO aJ!!I.q 0 llJ o,)Jl '!luaos ad, 'a!lllaJJ, <lp J. .

-our !~nsu! u!'Jep ';}JgOlH!l2aJd l;I0unUl ap RPRO)J<ld U! 'JOJ "Jjlo ',qsau

-auro '1snf llldi'!ou! R[ !1ll.UnU OS<l!!!Jl !!l!llU;}zaJdaJ !POPll aa sp ~lllI

'!!U<lJS nnuad !!lIlO!HPOLU 'Iln~ "

,0 P ';)lIlHlRal ulP IOU Ul;)lseOUno 0 arao ad '!lJSll<lUalUO '!!JllaJ RaaJll nN 'JO! I') !!lllJA !lunq !IlUJ I')ao !luaos ad !lZRa<llJ !lo !SU!AUOJ lUJS 13: _ 'JSals!u![ !lUl !Is na uraamd nu I aJP!!l!!J a:) l !S!1SUI R1n1 -RU l!:lap !lQ!uJalnd !RW a JOI ll:ljuljal lP J!lAapll-11U! paro !a aJI')O _

r

Sft

alHlqUls nSaJ~1!nS::llSaUl a::lpa;)oid no ~~)jBa;)Ut as ::llBO W '~O!SUP a!pa~SJl BS\BJ sare lUUl IS Blado 'tn1::lPlg '!ntn1Snlu U ~OSll::luaUlO BJnl11U \'lZU::lUl -rojap '~uppd mSBa;)ll U!p 'IS ~onu'Jlm lltU!A no untnoo O!UllU ~qlll ~s \'ll~J 'OlU;);)S UlSHllUO!\U::lAUO;) nldUlls un aU!A;)p 'lnl SZBq sl lndaout un-ri -ujp 1111s U ao '~lSOP::llU! 1l\U::lsa ;)0IlO lnpJ;)!d S arao 'JS;)OPOpB In;)p;)OOJd 'lndaout sl nB1Uaz<lld::ll ::l'J ::l1!ala\ul l\od ISUl nu 1PU! la'! USB Ul 11ll::lUal3 -ap rra auso\quS allB : osaopOpB lnln\lllUOUlala'J InlBn1ll ul UlnOB asnpoJ1

-Ul lUls !S l3nsa1S(lUl U! lllllU! na nsaJHau ;)tatiifoiq'i~ lll!I.FJ ;);) ap ~lBI

'(nllll::l} U! ::llllUllOU ::lpllOJ ::lapaoold 130 nun ::lll~'J ap a1l1000s lUlS areo 15 '!':U::lOS ulP In1nol;) B::lJjS::ll nBS BalRllUl III ::lUIS B\ ;)P aplqoS::lP ;)S a1ll'J usn B::l '<llS::llaUnU! as::llllO a!p::lUlO:l 'ap !::lu!ll1lq .ll 'llldul!l no a1BZHBil;)1 l}}<lJado ;)P JOIPl!.UOO ~t;)siUiiJl3 'l}PUd ap '11;)) <lln:J~ld p!;~qllld;);,;,e ;)1] 1ls InpJnsqBjli'inWiii !S 1lUld ao :lil! pn:lB<lA ap Blulnw!;lqO !s tndUllt ~sul

'lol 13HSOldupd 'ntdUl!s !S .md 'nBS Ia ap ~+13J

~'Jn131Oalps aUlpntnll o-llUpd 'osauaUlO jnlrqu::lUl!luas !!Jail;ii<itui "e-aill"iisn!l -u; uud OS::lUl!n' !s~sn!llsd.id uI.!d oS::lug!1 ::llllllJo[BUl JO\ 13aJ131O llSU! '\13l1

-Bat P<lJ<l aJlloa1llO un ~OU! :lnpoJd !llUl ::lUBolq1l5 ::llsa:J13 a11U!P ::l\::lUn

Iqnln~ns::llS<lUl ;)\13 <lO!UB:l::lUl

JOla-popUl ;)undns as nu arao 'llllIJAa-pll Inlu~iri!iii~s no 111lld!.U0:l ::llllOd ;)S nu ojuqu JBQ '1J1111],!A;)Pl1 !S a!A ']'!J13ojlalUl ll!lBal'J !s BaJ]J'!ll 'co] ap al130!1 -alX::l ;)::lpaJ01d a1s::l013 uud 'lJoss!n:l0IUl ~S. lOA plliln5alSalO-!!loP\f

'!as::l!d !nlnlx;)l

13 ~l13UO!\U::lAUOO ll::lJ13lNa-p ::llsa\osU! alUJ 'JsaopopB onsBld InlBnlP nBS InllllUOWal::l.J llZll::lUllOJ '\Ol !n1]'!'J::lH BalllpaJ nlluad sUnBaplOl nllU::ld 11l13p o alH!qllls 'auBoNBS BauaUlaS13 ap 1lilunl apas 0 'lopa:pl<l 'llmo!\uaAUO:l. 10qUl!S un-llU! nBS oun un-J1U! 'JS<lJjJop13 ':l!u13:la1ll UO\q-eS nldUl!S un-ri -Ul "\llUlOJSUllll as ]S l1\ll!A no alllul'!1llaS13 11~~~ ~PJ!l!d. !~J."$Padal llzBazn as 'Bunl1aplol nJlu<ld 1l111P 0 llll1x!j 'lnlnluaUlllU::lS S 1l0SBUl lllS11::l:lV

. '"\l~sBaU::lUlO 13lnlll'u l'!ua:ls ad al~::llnOOlU! alB'J 'lol 13 ],!Jnl

-BU anop S 0 ulAap !S ll\u!nus!qo Ul .]'!JlUl '!lB!ln~::llSaUl-10nlOp13 113 llllu

-::lllU~ H1.pSnUl allP ap Josn ~opold::lJ as "~~!UllJalU oat ""fl. ala<lp.'l),OJd .

,f. 'a;)!lsB{d pnlsaff"']5 1uWnml1 '~IU::l'JS 111p::lds l~lqUln no '::ll~1

-n;)I13J ::llU!"1lUIP ap<l]a ne Inlol Bl!qap II ::lp l'!ll3pads llla!U13W ° '1l0Sll<Jo!l

-Opll "!junUlO:J allqJOA ° lSUllOJ l3-S 'llunBap1ol ulluad lll11P a 'ds IS

, ';)I13UO]\!P

-an IndUlH n:l' llu::lAap 013 nsa::lPQPB a~u!nusNo ::llS::l:lll alllo,L . "ap13ds" B{ oznq ad PlUllld l1::llaund 'polilpads ;")Jds !nlndlO:l 11 1l111pads al13UIPW 0 :' (I InlBlUpd) pn{oJ roun 13 IS as<\!d poun B::ll13l::lldJalu! nlluad. aap<l:loJd 1l1sp';a '(13::l1-111AX III In\9..~~ .. ~luadsuBP .~p.. !s13d no Slaw un 'n!paW 101\3 nlluad lll::ldo sp pnls::lll) .. pod::l laun 13al13'JOAa nllU::ld a::lpa:lold l'!lSjXa '{lnu

Emotla aciorioea,sca nu e 0 emotle adev~ra~a, 0 .tra.ill"~ all'tistica~d~va-

ty· '1 l' e scena Eae 0 excitare ,arti:ficlala Ipenfenca a "bf;U:puIUl. )I..

ea a a ro u Ul ,p ""'" . . . terni h" truou

D Y d 'P·ll.da" tti inciedezi'"inumni,i,W incordezl 'Pu eIl"mc muse llj-' - aca, e , .,. 'j-' d If"" care ade-

lui sau respi1ri s\pa-smodJic 'Poti -sa ·ajungi la 0 mare tnoco Rife l~rca, '

sea e interpretaUi. de c1ibre spectatori drept 'rr.laniJ,e~tarea 'U~Ul i~~era~en~

t . gudiUit de ,pas:iuni. Se poate sa te firam'l-ntl rnecamc, ex enor, *1 s~

pu ernie, {lj '. . t· t T be cestea oreeaza

te ·emotionezi. "in genera,I"~ c~ su,fllet~l.~e, nemo Iva. oa a

o aeemanall'e vagli eu In~lacaralI'ea hZlCa. y.' tori "

Adori eu un temperament nerves i~i 'p:ovoaea" e~otl~ ac o:l:ease~

Il'iotr.o excitare alntilficiala a nervilor ; de aici rezulta ? l~tane seer:uca, spe.

PT u coese striden~e un extaz nesanatos, tot ·am de h'Pslt de contl1nut ca *1 ~~fl~~a~arrea artMiciala' fizka. ~i tmr-un caz si in oelal~lt I!1I1l a:ve~ ~~a fa~ cu am joe artistic, ci ell un joe superficial, mi cu se~lm:ntele au ~n Ice a ie omului-artist adaptate Ia rolul pe care-I interpre~ea'La, Cl c~ emotia act~tceasca .. Totu~i, aoea:stll. ernotie W atioge scopo!11,,~ti .5~gareaza ~arr.ec~m Vl~ ~

i reduce 0 anumiHi impresie, pentru cli oernenn I~a:ra IgUS~, all'.tls-tIc ezso ,a ~uP~tiu 'sa priveasdl in mod erltlc calita'Fle acestet l>1llpre5n*l se mul!<u~es:

. .~ +. osolana .Chiar adorii de aoest Up sint .adesea lConiV~fl~l ea

cu 0 Imha~le grv=r . u u "!P! m~slujese ada adevarra-ta ,*i nu recunosc ['apta! ca se oeupa [lUir ~l srrn U cu .

te*uogul. scenlc.

- Cunosc doua fe.tite care on-au fost niciodlata Ja teatru, la nici un spec.taool, nlcl macar la a irepetitie ;;i cu toate astea ele jucau 0 tragedie eu cele mal tnversunate .*i mal banale sabloane.

. - Va \Sa zidi nici macar me*t~ug, cl pur si simplu 0 afectare .de dile-

'; tant P

- Da, din fericire, numai afeetare, a confilffilat Arkadie Nikolaevlci.

- Dar de ce "dan fericilre" ?

- Pentru di e mai 'U*OIr sa lupji C'U afectare de arnator decit cu uri rnes-

, ~n-rad,acina-t. Incepatorii, ca dumneata, daca sint mzestrati, pot

".l1!,l~IlVl ~i pentru 0 cllpa sa ,simta bine rolul, dar (fi'U pot sa-1 redea tntreg forrma artlstica sustinuta ~i de aceea ,recJ1lT1g 7nbotdeauna la afectare, tnceput ea Ie desbul de nevioovata, ,dalr nu trebuie sa uitam ca in ease de 0 mare prhnejdie, cu care trebuie sa :Juptarn din capulIoculul ca ,sa dezvoltam In noi asernenea deprinderi, care sehilodese actorul *i Ii defer- . . tnzestrarea Ifilreasca. Straduiti-va deci sa intelegeti unde tncepe *i

de se sJI·r~~te mestesugul *1 un de pur '*i slmplu afectarea, - $i unde ~neepe ea oare P

- Am sa tncerc 'sa ti-o larnuresc, lutndu-te chiar pe dumneata de exern-

Durnneata esti un om destept, dar de oe totusi ceea ce ai {aeui Ila specta, experimental, cu exeeptla a crtorva mornente, a fost lipsit desens ? Nu dumneata creel tntr-adevar ca rnaurli, oelebri pe vremuri .pentru culIOIT, seaman-a' ou Iiarele care ee zbuciuma "'in cusca ? SlHbaticul reprezende dumneata urla chiar cind sta de Yorba pasnic eu adjutantul, scrtsnea

dlinti*i-*i rotea ,a,llbul ochilor. De unde ai sees 0 asernenea tratare a rolu? Explica-ne prtn oe cai ai putut sa ajungi la absurdltatea asta? Nu,

pentru cii actorului care s-a raBidt ope drumurrle creatiei lui Ii devine

orice absurditate P 'Y .

Am povesbit, in eel mai 'amanuntit chip, munca die acasa cu rolul, aproatot ce era notat in jurnalul meu. Am i.z'butii sa ilustrez cite ceva prrin acCa sa fac 0 demonstratie anal buni: am 'aseeat chiar scaunele clapa tia mobllei din camera mea.

Arkadie Nikalaevici a rts foarte mult de unele din demonstratiile mele. - lata cum se zamis-le*te eel m'ai 'prost me*'te~ug, a spus el dupa ee am C~""~r""it eu. Asia se 'iintilmpla mai ales atunci ctnd 'te apuci de CeNa {lall"e te

pe c.are nu-l ~tii ~i nu-I simti. .

s-a parut, 1a speciaq)lul experimental, ea tema dumitale prina 10st ,5a-i uime*ti, 5a-i zogudui :pe spectatori. eu ce? Cu ,sentirntmte

nA',r~,r'"'~ cores'punzatoare peJrsonajului reprezentat? Dar dumneata nu Ie Nu s-e ~ntrezarea ruci macar 0 imagine vie intreag~'pe care ai Ifi pu1u·~ copiezi exterior, Ce-tf <ramtnea oo-tacufF$lCfi'agati de prima trasatudi: . care ti~a treeut tntimplator prin minie. In meriiorhi oricarui .. ,ea ~i tntf-a dumitale, se pa5treaza mul!te, pentru mice rmp_rejurare din

• .... anuI19 ...

I,n ,leotia de as-Uizi Arkadie Nik0l1aevici a continuet anaHza spectacolului

ex'perimentaJ.. . d' Nik 1 .. nu

. Bietul Viuntov a pa_.tit-o rnai rau dedt noi toil. Arrka II,e' 1:0 aevici

recunostea jocullui nicl macar ca rnestesug. . .

_ Dar ce a fost? m-am arnestecat eu in {l1.scut!>l:~·

_ Atectarea cea mal. respingatoall'e. . .

~ Eu n-arn avut-o? am intrebat pentru oriee eventuahtate.

- Ba da. ~ . <t..

_ C~nd care;>1 am exdamat·cu glroaza. Ati spus dear ca am juca in-

,

spirat. c:,' I' t U ~n'- un asemenea J'ocs-e impletesc momente de

_ '0'1 am exp.lca ca '1 .,- , .

creatie au:tentica ~i momente ...

_ Deme~te*,ug? am completat in mod SpOfL!an. . •

_ Dumneata III-ai de unde sa ai t11€'-'}te*1.lJg, ip,entru ca el ~e fOlfme.azli. ,

ptuntr-o round 1ndelung.ata, ca la Govorkov, iar d'Umne~ta I1-al a.,ut hmp pentru asta. Toemai de aceea dumneata faceai pe salbailcu,l, .~~m\l de cel~.: mai di'letante i!?abloane, in care il1U se simtenici unM de tehmca. Nu ,numal.;

arta inti' se ;poate li'pSi de tehn.\Cli, d ~i m~?ugul. .'. . d t"

_ Dar >de U!nde sa am eu ~a!bloalne, de Vlreme ce am pa91t 'prlma a a

pe scena ?

44

~5

9v

';}H~z:;:J'P ;)S ~s E~unnd ap [-UN 'l,sOJd IEUl I'd;) In,i!'~l~[U ~ur.m' E[ ~u;Jd, ~Zllo<lUl.TlOll;is "llsau;)Ulo 1l3J;}rni!" i'llaullolqd inp IS lU.lll~np ;}P lIlS11 -e;).lJll~~JlI ula 'luapnld HI ~s lOmA III llla 'lOf1!d;);)u!. mun llll.l91 ~ a 's;}[ld-lu} <lIP ~ lIll3;}umnp no fn~ll;}d l3-S ~;) lIoo::y

, 'jfU;};}S ri,llood ~l!}~}j~~deu'i~a}!nJ

-alSau ',,;)llU;)lSOrn" TIllS "H5'idl.l~Ulo 11l'Jaua2" Jo!;)ull.Cijqres '~t'i'~a~J~ ~[:'~:!~1.l_;)J.!!.. ~l~tITI'!!l~IP' 1!P' !S ~u!ma,pU!'llI ;)'Jill ';)inw 'q!Ull!q::.s U$ 'e;),JEloa~e ';)~Il'IDlOr Elsll "UEOF!E~ ap ;)'lS;)SOIIPr as, !5, f6PHi\pll co] 'nl<LwjoS' un no !nltl{uaUlllu;)s E<J..l\l1O!Ol -u; l11luadt llll-dllpll a 'lIlZIU,Il.aJO" In21n5;)'lOO1.U;)::' d.Ul!l U('.Dll,P' 'll,lJ!lPi ;)'lS<lSJ~~g as' "pun 0l0;)ll adoou! 'jni!nS<llS<lUl, IS ll;) 'E;)ll;'l'J"}1l !S '!za,\ UlTI3 1!d'£la

'P!uq;)l upd' lBUl'JO] i!1TlS9lsam un pur IE;}lLll nu lP nJlU;:Id, '!luoos ;)cIt dI;} ;)P llsoIoJ Ill .. al !S 'UlO oopo U~ so 'aUllOjq'lls, al-S~;}ll ;)EZ B.lll;)'UWITlP U! is 'utliUsnp, un l!J.<lP sO!iPf;}Ur,pd: !BW;) llO}!OlLGU!q.lSO.Dd un umo IlS,1l '~IlO!p[GlU -pd lU!s 'IlSIl' unds dj ~s B:), ',,!lSaU'dlliO atll'lauai! <tUllO[q'IlS" ;:Ilsa~ ;:IlllOl

'::'!Ull;);)ur '!llEllL op Hs<L!l

1!lllp Q-llU1P' GUI!tLaP lUlll'l'l!P ~p allll::l<Jojlll' 0 ad !S IIlP[Jl<ldns ":)O[ UTh al1 ~ZIl;)7iBql ;)S pup lilt ';)lsal;) co] ;)'P' n~JJI'~ "potaUl upid llnllsuo;) I,nID1 so <Jp !Hlli 'IDJ,:Il} -oads ad IS 'lSnllll ad !s;'alll?;)u} ~i~J 'ixe;)U<Jo:IlUll l-!~ +!UI<101UOOOU llzll~laldwo::. ;)S ';)l;)SUl dI;) uud osajouu; <JS d13 '1!U;)JS ad n~pOp!U ;)SdS!PHd nu rap 'lE.a -unIGPu~ dillln [nun j'll-SJn:Jtap u~' ;)SQoJn1!! .as 'ajalil' l-U~S ';)lfllPOIG;) asndo mjcsqs 'In[Th[oll E 1!lllOpallll llj.ll'!1IJ ;:Il!illSml'lIl e ap, ;:I;)!ls!lJill 1=El!,!AA)pll' no <JI<J<lPOOOJd'

, ';)p<Jd~l :JsaslPHd 15 ;)lni!U!S

rsde Illl:JUladns oo] ;)P llalsll ;)!ailpaJOld -ruonj ap 10[<JJO [nsJO:J U! aId ;)P l!S -OIO! Itll-A 1!'J gll3l!W dP a nu ll;)aJll <:ICI'<JHnUl llald Il;)All TIU ;)lPP;)! ujp lllP. 'oo] ;)P ~ap<:I:Jo.ld alsaJE illEOt !1-ilAE lOlL IS '<JpEd;ip lBUl dE IS lUHUl U! IndE'J a2uPls <JS '<Jl!ugw !'!lU!W1!l!;)S 'Jo{!Un!lOIl II !S JOl!l!,!'J~!W ll;)lEl!lL1SaJdx;) !P<JlL -op <JS E ruiuad '<J1I;'Jai!llxa EI !'!Uld llJ!W!W ~ie:;)ri6! <Js,',1!ls!x~,nu alT!tllEa.l U! arso lUilWnuas [nun llal?lnd sparas 'll'nilU-aa aJllLOlS! E[ 1!Uld !,!dl~ <JS : ~U;)JS ad JlllllaUlaja <J 'j001PP E( !'!uld !EPU1;)dns 'Elsaoll ITI:Jor 'Inwo ~Jlll<J'JU! ill ;)llllnr<l'.Ddui~ eo U! !S pup 'UlIT\;) ';)0 llag;) no !,!ml1!~I !,!llH 'wn;)!'lo ~!SOI0!' fU!S ;)<ip'K10Jd alsa:)ll, !S 'BlOHll E !S !'1.D1!j(;)d.sap 'lilpn;)nq,,'!~!1-ow<J '!;}!U!UlI '!;}!z_Dj",1J 1;'<J.lIlP;}J1 Tl.lIlu<l'cD IS WI) al,ll;)dH U!1l1S!Xa. ,,(l'iJ<l-UdJiJ. u}i' aapa.;)Old !S,Il;)"j;};;,V -

':J!lllql!'!s un ardsap W<lOgJ o-su arao ad IlS[IlJ ll;)ap! no ~llsllOU llllllU!il -aun U! saum] ;) pup ap tld0l-uo;) nE-S JOl!IPO ll;)lHOJ 10l!lulP (nlau~pJs 'aI<Jl

-spn 'InUlnlonqz !,!O nnuad '[lllUawpadx.J In[OOEpads gl glllaUUlnp In;)!'!J IE ;):J

a:JIlJ gA l;'algll10[gW lP ZdlUE1Ell III '"IEJ;)Ua.8 Ul" ;)!lllqms un 'alm2;)ld Ill!,!! 'wn:Jll <JU'!,!OEOr" : IOU allUIP lllnl!'!'J]l0 aunds 'pn2u Il;)U<JW;)SE roun Ea1Edllj:J -nnu; nnuad dJllo]l<JlX<:l <J:J!lSEld <JUW;)S nus <Jullolqll~ lll!q:J lmqllls II !'!J!U

-HZ l3o.!l'JllJd '~Jll;)'(lolIIlQ <!>!tsG2ns 0 no '~JITll~S1!l'l' o"n:';"iiriwofin)ii"i}N ·!!1-l1l!1;1lldl

llPundsdilo;) lls llJ1SllOU llalBp<l-l ll::' llUlll-<J.S' 1.U<JU!+,,~;).r~~~~...1~~',,:,t~Jau;)2_,y!~'

!S <Jl!q!,!Ji! PlllU;)Z;)ld<J.I ill-saO!? ap Eq.IOlL ;) pUl:> 'lEJnllu w!'!wpdx;) O'<J!o,\au llj 'f;' !S ~Hl3 u~ rras !,!UlJOJ O-JlU~'!!itSllOU' e'i~oiUr,iW.tl,! '<fU!ur-!t]'~!sa::iidllii'~r;irib '!,!~lllA

sa-§i creeze popul.a.~ga.t~, un .sueces ieftin sau .ocariera, Acesta e un fenomen Qbi:;;miTf·iii.·c profesiunea noastdi *i eu rna grab esc sa \'a ieresc de 0 asemenea gre*eala. Tine1i bine minte ce am sa va spun acum: teatrul, datoriUi faptului ca e legat de public *i datorlta latutii demonstrative a spectacoluIui, devine 0 arma. cu doua tai§uri. Pe de'o'parle are (, rnlsiime

""sOcialiCfris""e~nata !1i pe de alta ti atrage pe cei care vor sa exploateze arta no astra !1i sa-s! raca 0 cariera. Acest! oameni se folosesc de nepriceperea unora, de gustul pervertit al altora ~i recurg la protectii, la intrigi *i lao aite mijl"oac'ecar'e .n-au nici a legatura cu creatia. Profitorii sint eel mal mad dw}mani ai artel, Trehuie sa Iuptam cu ei hotartt ~i, daea nu izbutim, sa-l alungam de pe scena, De aceea - se tntoarse el catre VeHaminova _ hotara§te-te 0 data pentru totdeauna : ai venit sa sluje§ti *i sa te jert~:l~~_~rt.ei ~au~~~exploatezipent~u scopurile dumltale personalej' X ___ Totu:;;i _ urrna Tor\ov adrestndu-se tuturor - numal in teorie se

poate sa impart! acta in eategodi. Realitatea *i ,practica nu tin ·s·eama de categorii. Ele amesteca toate curentele. Se tnttmpia sa vedem actor! marl, care, din slabiciune omeneasdi., se injosesc plna la mestesug :;;i me~te*ugari

care se tnalta uneorl pin a la arta adevarata-

Acelasi lucru se tnttrnpla cu interpretarea fiecarui rol, la fiecare spec-

tacol. Alaturi de trairea adevarata, se ivesc momente de reprezentare, de afedare me*te~ugareasca :;;i de exploatare.t'E'lleci cu aUfinairiecesar ca artistufsa-cUhiiasca lirnitele artel luC~l cu aut mai necesar pentru meste~l1gar sa priceapa llrnita de la care tncepe arta.

AsHe-I, tn d01l11eniul nostru exisUi dous curenre de baza : aria- tdiirii

si aria reprezenta.rirP Fondul cornua car,e le anima pe amtndoua este meste~ugul scenic, bun sau prost, Trebuie sa rnai o1;lservam Iaptni eli tntre sabloanele p1ictisitoare :;;i un joe JSouper.fidal poale sa erupa, in clipe de

avtnt interior, scinle! de creajie autentica. " .. ... . -

. . "Trehuie sa Ierlrn arta noastra ~i de exploatare, pentru di raclla asta ] se strecoara pe neb agate de seam.a. Diletantismul e ~i el, tn aceeasi masura .: folooitor ~i .primejdios, dupa ca!ea pe care ~i-o alege.

_ ~i cum sa ccollrn primejdii1e . care neameninta? am incewat eu .~

sa aflu. . I

_ Nu exista dectt un slngur mljloc, dupa cum v-arn mai spus : sa'

cau]l necontenit sa atlngl sCQljlullJlrindpai al arteiiloastre, care consta 1n • ,*,ea.rea "vietU spiriiului omenese" a roiulu! ~i a piesel §i inintruehiparea . artisilea. a aeestei vle/i tnir-o forma. scenica. irepro§abila.. 10 ace!Ste cuvinte

se ascunde .Ldealul artitStului adevarat.

Am priceput, .din explicatiile lui Tortov, di ie~isem prea devreme pe

scens ~i ca s.pectacolu.I nostru experJmental Iusese rna! mult p"m,-n"rnr.

d'ecit folooitor -elevilor.

actorulul eu sIne tn.u~[

.IS

-lUIS no P~ls !~l1-U IDA '!'J!AaeIO)]'IN aIpe)]'lV 1!,1~10tt lEllelO;:)p e '~N _

. '''lIlOP lelS ura IOU

'HId '!!Aa[a nEll!W as ~ nldUllJs IS J.TId 'w'!ils !is umc W!i+!iAU! !is _

'~ua;)s ad UJ.1Hs !is w'!il !iAU! !is 0 IS ealsll amholax;:) Elr Wa;)lIlOlu! atn !is 0 nIzJ!}

IIlW 'P!A;)Ello)],IN a!p'El)]'lf\l' snds s-eu ';)plldap IllW, w~uaID !is WTI-;:OV' _

'n!~plaxa ISeja;)El !Aala !ljll IS lU'J!iJ TIll sunu ftdna

'ldalSEl !is eS!i[ !iill IS lTI1!iq np as ntn 101 ]:1suf Aollor ':}s;)Apd !is, ollO'JuJ, IS onda ]:1lll1 ]:1S so op WIlHS TIN ';}_.IJllpa! ala';) jS'alElO 'P3AOU!A ~p' 'l'SOld sp JP~TIW 0 WeaM p snds Il'S !WJ(OSal!] [TI1!iAape t!oap adeorda pnu a'lui .. !1uaos ad ;:)p ]:1[1l;\13;)1 llunpulW 'oS;)l)Jau 'als'}'.}pope 'al~;m<lmoau !iU<l;}S ad' neis !is .rosn lllm llnw. nra-nn llalsll alllol no !S !l0sllaU<lWO '!i]IlW,IOU !i~I1IA 0.'. was!Fl !n]ndwH Inlsal 'guaos act !llllP 0 !IlWnU w;)sllonr r 1l3pTI):J r..

'a!1I1l1201oI <liP <lU!pnmll o ;; InlllHnzaa 'ossons as al;)' !illlpoap !t njduqs !llill lao Ind!q;J U! ]TI,LOprd.

nBS IlU!lll IzasV 'sospd ;:)P llA;)O 'ala 'BI ap Mao ano TIi12n!ipll 'atow !a~U1rOA' BA!llodwJ 'dWH !SIlIOOl.l U! '!SnlOl nlluo!lo'B 'nsaundns as nn p alElOl._ . .' '[ndn1l !S '[ndEl;) IS 'alalBoJO!d IS 'aI!UElli IS Ala ap BWEl;)S uI~ nu !is Il;)J!,In~~; -od !W! ElAa!.]PHll IS !!lolep<:lds zaJijSIP !is Il<lJlOp' aUIUl, ujp BA'auDx..alq~J.:;""

-n2u!s naarao '!lua;)s ad illllln!i0 al arso ad 'nS<iuawo al<iIUawlluas IS !!lllnj' .. i

jnz!lA u! nBauncLxajtw ajll1lBal aml!puo';) : a~ua!JIxa allU! !t!ii!!!qHlldUio:i:[ij" laun'll '!!fOIPBJ}uoJ."!auri Iluppd D11P natn [n2Jlll III urasiuns ~lU- nu [SnlOl 'Ioollpads III illllUll au rnn lBOe TO!.!] lsof ll-jtll nu ; iutur !is Ulll'N

' '!auaJ" In;}OlflUl Ul zaSll glU ]:1S snd r.-W

'au!w no p~ jt}uapadxa !sllaaJIl aladaJ !IS: 11l1lhJ llll-[ IS AOtJo.L IlllJzada,l Wl.l'W

'san a-s llU!llOO !S uuras tm 1ll'J!i! e 'Ila ap IWW lnoYJ a-s ! p!Aalljo)]'IN a!pll)IlV !n[ 'H~lUS III ,!IUId

'sofad t'Aa:> lUlllll "Pllol ';lZ<i'la:>.lao !is '!ilJJIlOS illS'"] <lllll !igllll !S-!is '<ll!~ljtcL "IElOl u!! aU1PU! as !is '!od'Bu! Ilap as !is 'suss

. ap ansdl!r !uIpnl!l1l ll! ys '[nOOI aqwlLI;}S !S-!is '<llda,lpUr as ]:1S1 lnd<:l;)u! 'if ']:1J!ulalnd' !1U!lUn[ 0 o-l!qJO H lB' !lOllld 'rndB,:} l!;)apIIlUJ.nUi SlOtU'! l?-P§ lllp, '!iIIlS ur tlll]n Il-S 'alB1dalS'B sp !i['Blauall Bla!,soWlIl PU!tlUIs '1!S.TJJs ur 'aJjllOnnU!t[O !iznllG !ino!.] 0 lElWJn Il lody 'lalsal:) U!P ll"lllJp Hoap eapaA lElW as ! nu :gOll!, 'so] ap mil [ndeo dwn !tll]<l;)1? uJ les!I[ B-!S rap '!illllr -sao ad, !OGll 'ZBlqO ad ap l1U!lli 0 !lluapnJd no 1IlO)P!J ll-!S 'BAa;) !loeI !is a!nq<)J1 p 1!lW1S' Il !S IlISB ap aumasad llUleas lBP B-)S t:1Ao)]'larOlIlW

'ElAao Ilj 11llH'IO eZTIl~d '~ua:>s ad BUll as alll;) llaa:>1l III ap nqasoop [ruo; no BAao !td'<ll~ll . !ls-'lla5~~

"6111lIlV'··, ,

• " , oy-""'va" 'V3:Nf1IIJV

"aSDdO~d IUVl1.LIS "XJ

III

In lac sa ne raspunda, Tortov s-a ridicat repede 1?i s-a urcat pe scena cu mersul unui am ocupat. Aceto s-a Hisat greu pe un ,ioto\iu, tntacmal ca

la el aeasa.

Nu Hicea ,nimic si nicl nu se strliduia sa Iaca, dar simpla lui ~edere

ne atrageaateritia. Voiarn lSa ne uitarn 1?i satntelegem ceea ce se petreeea ~-tn el. 'Ztmbea, itmbeam ~i nol ; ramtnea pe gindulfi, ~i noi voiam sa pricepern la ce se gtndea ; se uita la ceva 1?i noi trebuia sa aBam ce-i atrasese

atentia. -

-s.ln 'Viata n-at sa sim\i ]lici un rei de tnteres pentru simpla 1?edere a lui

Tortc:fv. Clnd tnsa ea are loc pe scena, nu stiu de ce Ie ulti cu 0 atentie deosebita si prive1i~tea itiiace chiar a -oarecare pUieere. Asta nu se inUrnpla.se otnd stateau elevii pe S'cena: nu dOfeai sa te ui\i la ei ~i nu te lnteresasa aHi ce se petrece in suHetul lor. Ei ne !iieeau sa fidem prin neputirita lor de a se ,deseurea~i prin dorinta l-or de aplacea. Tor\ovnu lua de Iel tn seam~ prezenta no astra; dar 'Ttle sirn\eam rnai atrasi de el. Care

erasecretul ?Arkadie Nikolaevici ni l-a d·escoperit: "

_ Tot ce se petrece pe scena trebuie sa se- faeli. pentru ceva, cu un

scoIf!;l.$i dad stat acolo, trebuie sa fie ell im scop, nu pur ~i simplu a~a,-"" ea sa te aditi spectat-orilor. Lucrulaeesta nu e usor ~i trebuie sa-\ tnvatam. _ Pentru ee ati stat dumneavoastra acurn ? tl cerceta vtuntov.

_ .Ca sa ma odihnesc dupa ce am lucrat cu voi ~i dupa \repetitia pe care am avut-o acurn la teatru. ACUom vino la mine si hal sa [ucam 0 piesa noua, l-a spus el Mal<lletkoveL Am sa joe si eu cu dumneata. _ Dumneavoastrii? a exclamat fata ~i s-a repezit pe scena.

A pus-o iar'sa se a~eze pe ,foto1iul din mijkocu1 scenei ~i ea a tnceput lar sa se sll'ceascii. tn toate ehipurile. Tort-ovstaiea Itnga ea ~i cauta Ioarte atent ceva ce se alla notat in earnete1ul lui. In vremea asta, Maloletkova se lini~tea treptat ~i, in siil·~it, ramase. [lemi~ata, cu oehit atinti:\.i asupra 'lui Tortov. Se t.emea sa nu-l deranjeze ~i a~tepta de la el eu rabdare indi-

catiile ee trebuiau sa urmeze. Atitudi:nea ei .deveni lireasca. Scena Ii punea

in valoare caliUitil.e de actrita ~i a admiral.

Trocu a~a destula vreme. Apoi cortina se trase la loc. _ Cum te-ai simtit? 0 tntrehli. Tortov, dnd se ~ntoarsedi. in salii.

_ Eu? Ise mira. ea. Dar ce, noi am jucat? _ Fire~te. _ Eu eredeam d stau ~i a~tepL aeol0 pina yeti gasi in carnete1 ~i-ml

yeti spune ceea ce trebuie sa .fac_ Eu n-a·m ju('.at nimic. _ Uite, tacmai asta a ,fost bine, eli. ai stat pentru ceva anuine ;;i \[l~ai

1.. Jueat nimie supetrlicial, observa Tor\ov t60nlat'tn legaturacu ce s}lusese ea. ]jup'a' ",oi, ee e mai ,bine _ se adlr.esa el tuturor: Sa te a~ez·i p~ scena !Ii' ',I

sa-Ii arat! pldoru~ul, ea VeUaminova, pe Hne insuti, tntreg, ea G-ovmkov sau Isa teo a~ezl ~i sa faci ceva, He '~i ceva lipsit de qmemnatate? Chiar

52

daca .n~ e interesant, lucrul acesta aduce vi ." ~

pro~nel tale persoane, intr-un Iel ,ata 0 pe scena, pe cind aratarea

artel.' sau .m celalalt, ne scoate di drul

. In ea ru

:e scena trebuie sa actionezi. Aria ' U •

zeaza pe aciiune, pe actioitate J ,dram,attca, aria actorului ee ba-

greaca veche ,,'0 actiune care s . 0 ,nsU~1 cuvtntul "drama" tnseamna in cuvtntul "aetiv", a carui ;a.dac:n~avlqe~te'll-: In Iirnb a latina ti corespunde "atCtivJtate", "actor" .act" D .1' a adct a trecut ~i in vocabularul nostru :

d fV v ' " • rarna e p.e SC€ v te .

5Ie > es a~-oara in Iaia ochilor nosbri ia t ~a es <l9~da'f 0 actiune eare care .aetlO~eaZa. ' r ac OIU , pe scena, devine personajul

-~ Va rag sa rna iertaji, rosti deodata G

spus ca pe seena trebule sa actionezl D v . ov~rk~v. Dumneavoastra ati

tru ce sederea dumneavoastra jin f t '\. an-mi VOle. msa sii va tntreb pen-

e 0 desa , .tv . OO,lU este 0 actiu ? D v

. aVJr~1 a ~I absoluta lipsav d +_ ~ ne upa mine asta

N' ' . . e aC,lUne '

- !.u ~hu daca Arkadie Nik I '. -

eu tulburat _ dar lipsa IUI- d I.) ~evici a actionat sau <IlU - am spus

tv A'" e actlune" fo t . . ...,

san a decit "acp.unea"dumita.le. a os incomparabil mai intere-

- Neclintirea celul care . ade 0 •

~e-a ~xplicat Arkadie Nikola.e;1ci p~eti sCvenau !1~ ,d'eft?qht pasivitatea lui,

. tionesl in acelasi ti.mp adevarat· f .sa ramu nemiscat si totusl iii acImobillfatea fizid e rezultatul ,~~ iziceste, ci pslhic. Mai rnuit adesea

T' ,_ tV . ' . unel intense actiu .. t . '

mp[)!t""'~ a ~i Ioarte i.nter.esanta in t. ru In errosre, care e foarte

de continutul ei spiritual De ae cire~ ie, V,aloa,rea artel e determinata

. . eea ml voi dT t.i1

VOl spune asa : pe scenii irebuie u f. 1 mo I ica putin formnlarea si

At' sa ac ionezi in chip . t ' '{

s a e una dintre bazele princi ,I \ . ' in ertor §i exterior. ~

caracterul activ ~i operativ al ere tl.p~ e .. a e ~rtel noastre, care consta tn

, .a lei ~I artei noastre soenice.

•••.• anul 19._

- Sa jucam 0 pi-esa noua i-a s us T t 1 • .

c.oDJsla ea: marna dumiiale "._' . dP' ~r ov MaJ.o,e!~DVei. mte to. ce

I . .,.1 a pIer ut slUtJba d . - I f

n CI ce sa vinda ea sa 'plate u t ' eeL ~l ea a. Ea nu are

! u • asea . ax.a 1a C:::,coala D t- u

exc usa mHne_ Il11sa a venit .' v Y .. r.ama lca, Idin care vei fi

bani, idar 1i-a adus '0 bro~a 0 p~letena a dLLmitale sa leajute. Nu are

c.a:re i1 are. Fa,pta generOa;a ~rf:~~:i ~~um?e, singuml Iuaru ~pret pe 11anat. Dar cum sa prime li,' , umiJble le-a tulbutf.at ~i te-a erno-

. ~'''i. At"",' p'~t'n' dU!;":' ;:.:',;"';;" "'."'''''''? Nn '0 boll"~,,, " ~

.. limneata te duci dupa ea. Acol0 .are elocro~a In !e.rdeau ~i i<ese pe coridof.

.' ':",refuz, de la.::, rirni ~i muFuml'xI' In r' .t 0 soona ,lunga d·e oonvinrn<>re d~

f d y t .' s Ir~1 sacrif ' I ,. "'- , ~

. 1 . um~ea~a te tntord In odaie du 11 h u LeI'll e -pnrnlt, prietena plead!

. ?neva .~i a luat~? Lucrul ~S{ ro~a. Dar_:, .~llI?e e ea ? Nu cumva a' .gmt multi ehiria~i. rncep caue ,a e ~u 'pu~rn1a mbr-un apartarnent In

an amanuntIte ~i nervoaGe.

53

gg

'U J\.O~l<lIOl -uw ~d IV "Ilq~.qU! 0 llilllro anop U pUnnp 'wn:)B 111W!5I lIl-;)1- wnJ -

'p!M)UOl

-Illd UeAl lnt 'sIl11:l ap aplll!wn[ no 'AO~10!. asnds !! I "!!AnoW~H -

_ 'l}<llBUnS"!l'J <lu-nptU1U\\ 'UJlBa1lillUln o ION "jP'lI,od·

um-llul !lllU!ln l1tpO no '!!'lfU<)WaroU! ll'il1-l!~S 'g<lls}u!lau Ilwpdxa J<I Ilt~d

'fdUHJO;) "la'l-uo alIlol pup

B{ J,g,j l!nl' ao l!dnp ';;)lp~UJlnpT)U no IS ;)-JRlads;;)p no ll'" "Il:aI,qs 1 <l uN 'Slll:a "P at"ewwn[ no Ba 13W'lHB "'llPald, V l;::' apun' lea 11~Ul!!:a131a ._. 'lH13.IO[p:aUl I{; "!lllliUO~\OlUCl 100

-UIS <1 "Il0 'lndwn OjUlllPBZ <1p'l<1ld Is-nu llAo}{laloleW "Il;) Itll\uip<110U! Ul131-a

!lot IOU IS lU<lllIlUi-Wniii··'lllll;iliii-u;:--;:>OOlad. as tldl111TI'"Ilo 'e'lsll lllllP' da .

'''l'''ln-:l' Cll-IlOj :>!l"1lLU~19 IS lOOW' ;)Z<llOO.R;) l-l!s nda:)u! IS ]<lUll1OO l?.ldn'illl !!lpo lUOJ!d IS! 113 'AllJ:a l!lllp O-ltUjP juaMp !aAO}fl<llOIIlW Indll[J ---.,

. '"IllllU!LUHa 115a ':nS1U9 ~

Il-S Inl'Dl plllnlll 'nu pBp '131tl'roS IzalU;)A~'l;! "Ils llUu-nUO'') !lod IS neAfl?9 N!r.:I / 'esolq !s]:I;;J RA os pep IP _ AO\lO!. <lll1)LUR <l9Upll !! - ms l!S leG ---: .. _./i 'I;)OU!llOO "1~.m'PIllJ pel

-sap "Ils udaJUl IS "!luaos adlll! ~ll!d~"~..2]n~IOlllW '!IPO tnp !d!p !e nJ

'lIllln III '''IS lllne o-l'llu"ll;) !V 'A01lo!. nS01 llllpUp a:) - '''lel-Iu IS UJV Il?a ll.{V -

l llS01q'j:-~pun-l-Bp-- A01lo!. 11l\U!!An;)U! tl - au!q lllUJ tntl ~:) -

ltllUll' l!lUf.lG UJV

Illf!ll? l!lUlIS Ul'V -dso ap as-'tlpUr:J11dll IS ClltloP!d, Ul pUJll!s pillp 'as-nputZ -aStl pup '1l1l.O}{laloltlW llUJllPX<I I "!llPpa! sp mil lUtS 'nn'w lVW 10d lVW llU <1od pnu ?IN "'I dUN ap 'lP lins nu ,pfN I ;;IUN ~p llSV I !a·Ul nllllJa-

'1I.O\lO!. 0-lBqa1lu! II ll!llUIS je-al UJnJ -

'l\IlJo[nqUl! UllJa I! U[.slqo 'n"ll~:>nl'"Illt~ n nqOQ 'a.Hlol"ll:a-U!M.li~ !<Joun InJ<li~no 'I.ll1S Ul "Ilwa':>9 ~d ~p 'llJmqz tlAO:l{llalQ[IlW 'dlUH u!tnd j;ldua '~nS~l n",r:a no UJl?<lUldl]:lls au Jal.Llld ll't lUllCl-l'l!lS ~)lll':> !~:> 1\01 JON

, 'j~!+tln,~

-18 In;)!:a~lt '~:lUlUdsad 'u.LUpdx~ a:> oS;););) 'lda,!d III AlsllUAUoo ~l!U!!Ul 1S-npl.l!1l .

-u.pls '~lu:) lij nou lII!P' !l.{ll.nqz 0 IS I"'"Illlo-N 'Iaso1q Il!<lJiIllnl!;) lllU'ilZ<lJd:al

ll'~SV 'Ila. Ul InoB:) ;;Iwn';)Sll Isr j;lUll,o ad '::JIlIll'ICl-dorop no 1:3-1lllnos Q-S ud'<l:)u! IS lll.llpo:> "!l:>ndll '"Ilsndo llalllld· W 'jill !z'<ldaJ <IS lodV ... ·"Il~BOl:a ep l!dspo ';)S IS atIuulU "!lnopulUJll' no Indtl:> l!JUdll lSI '!odtlu! n:>ap!IlUlnU astl1l as !Odll

'j;lUHIOJ "Il;;Jl.l!l "Ilu!d tlllnJ uP"llP 'asHn;) u!p j;lsu\diu.! 1SO} !! ra "Il01lld ap l!ud:>s U! 11zadal a-s lla '"IlU<l':lS UI allu! l!s l!d!p 0 ~lsad lPUnJod tl-! 'l?solq l!llU -U! "!lSi pi>RaplU!2 as "!lSi IPIH '(1.0\10!. !S <loS!l'Il-;:J U! snp a-s l?~O}fll<llOlew

'!aullJ(l;)

"ra~n-;:J U! lintl:) o-s tllllauum-p- !~ tl$OJq pmrd "!l's Ulll n3 '!!'oo?S' ad "l-na

_ Acum saana<lizam eeea oe ne-.ati aratat, spuse Tortov, Am sa locep eu dumneata _ mi se adlresa el mie - ·~i cu dumneata, ~i cu dumneata, arata el spre Maloletkova si ~ustov. Sta\i [os, pe seaunele astea, ca sa va vad mai bine ~i Incepeti sa Gimtiti acelas! lucru p,e care l-atl zugravit pe scena : dumneata gelO1.ia" ,du.mneatia suferinta ~i dumneata tristetea.

Ne-am ll~ezat ~j am lneeITeat sa iscam tn noi senll1mentele indicate, dlar

nu izbuteam de loco Clod ma mlscarn pe 'Scena si-l reprezentam ,pe salbatk, nu observam

absurditatile actiuoii me1e, pridouite de un total gol interior.

Dar dod rnl s-a spus sa rna asez si am rarnas ,rara ,afedarea exte-

rloOara, rni-a sarit tn ocnl toata absur,ditatea ~i Ielul fals cum tmi 1ndepli-

nisem sarcina,

_ Cum ti se pare? rn-a tntrebat TDrtov. POliGa te a~ezi pe scaun l}i

55 vr ei .dintr-o data sa Iii geios, sa fii tU11burat saass Iii irisb, Se ,poate care sa-ti e(}manzi o asemenea a.c\iune creatrore? Ati tncercat acurn '5-0 Iacetl. dar nu v-a iel}it nimh;, nu s-a de~teptat S'BD'timenLul ~i .a ,trebuit sa-I [nca]! superficial, sa aditati pe Iete1e voastre trairi inexistente.

Sentimentel,e nupot Ii stoarse pin tine, nu &e poste sa iii ge1os, sa iube~ti, sa suleri numai pen,tru gel()zie, [ublre sau su['erinta tnsa,~i. Senumentele TIll se pot 10rta; asta sITlr~el}te totdeauna cu un· joe <su'perficial, cu un joe "I actorioe5<C respingator. De aceea, ra alegerea actiunii ,His'ati s,enUmen~ul tn . pacefEl are sa vin,a de la sine, de la ceva anterior care a provocat gelozla, iubirea sau suferin\a, Trebuie sa va gtnd~ti cu sotaruilnta Ia aoel luoru anterior si sa-l crea]! in jurul vostru, Apoi sa ,nu va ingrijiti de re.zultat. A reda superficial p.asiunile cum au .facu!!: Nazvanov, Ma,loletkDva ,l}i $00- tov, a infa\il?a superficial~n personal ca pu~cin ~i Viuntov, a juca mecanic ea Veselovski ~i Govorkov stnt gre*eli ioarte rasptndite in prolesiunea noastra. Toti eei care stnt obil}nuiti sa [oace ,d.upa metoda reprezentarii, sa ,a,[ecteze ~i sa actioneze dupa_ !?abloane adorice1}ti lac a.ceste gre~elL Dar un artist adevarat nu trebuie sa imite in chip exterior mani!e.slarHe pasiunii, 68. oopieze imagrni exterioa're, sa joace superficial, meeanic, dupa ritualul actorices'c, d trebuie sa actioneze .adevara1, omene~te, Pa'Siunille ~i imaginile lor nu se pot JUICa, trebuie sa actiDnezi In person ale ~i sub

infiluenta pasiunj.]or.

_ .cum sa actionezi 'pe pod~aua neteda a seenei, tntre dteva scaune?

Be jus1ifkau eIevii. _ Uite, zau, pe cuvlntul meu, dad am Ii avut decoruri, mobil a, un

camin, nil}te scrumier,e ~i toate eele necesare, am fi jucat stra~n\c I nasi·

g.u:ra Viuntov, _ Bine, a 'spu:s Arkadie Nilml,a'evici l}i a ie~it din clasa.

" ... anul 19 ..

S~ hotartse ea astaz] lectiile sa aiba ;

. u~a' ~nnc!pa'la a elasei era tneuiata, L ·loc in cl~~ ,~u s-::.ena a scolit, dar

o alta ,U9U, care dadea de-a dreptul tn ~;:; st~blhta i~a, :Ili S-('I deschls pomenit, spre mlrarea noastra indr-un v. .'. Cln? am mtrat acolo, ne-am un salon conlortabll Salonu]' d' "esttbul. Dineolo de el era arnenajat

f . ." . - avea oua usi : 111 d- I " ' ~agene mica ~i tntr-un dormitor' . u "a 10 e e dadea Intr-a su-

ndor, in sttnga caruia se afla 0 ~afan~ e~ala':ta u~a se intra intr-un coa'pa1'~ament erau Iacuti parte din inza mlOaLa, puternlc, Peretii tntregulu] rJOa'~e, ~o~H~ ~i recuzita erau .Jtba~e si ' r~~,e dl.n panourl «lln dlferlte inteera tnchisa ~I m spatele el se a'~eza~er~' e I~. tes,el: repertortuiui. Cortina seama ,unde Se aflau rarnpa sl deschid a mo I e, asa ca era greu sa-ti dai

UHe f' 't I' erea scenei

. --:- . ,avefl un apartarnent lnt, 0"'- • ,

1lonat~ CI ~i sa traiti, ne-a declarat Ar~;;di 10 ?a-re Pl~t:ti nu numai sa ac-

Cind n-am mai simtit di e Nikolaevici,

. tV A po iumul ne-arn pUDE t

'Via a, n: ]nceput sa eerceMm Qdaii.e aooi ' a ca, acasa la nol, ca in

coniortabll, 0 tovara~ie plac t'" _ .' :P 1 Iiecare si-a gas!t un ooltlsor

" u a 1}1 a inceput Sa ste d bii j't

e~ ne-arn adunat aict pentru stud- a e v~r a, Torjov ne-a

. _ ~l ce trebuie sa Iacem ? ." IU, nu pentru dlscutil.

_ Aoela . I ' am lOcLrebat nol,

,.' ." ~~. ucru ca la lectia trecuta ne- v, •

: ' T~~bUloe sa actiona]] autentic mati t " a lamurlt Arkadie Nikolaevici.

i, , Noi illsa am continuat "; tV va 91 ~nfQrm unui seep, :x

_ Nu tl v sa s am nemiscajl,

, '. ~ IU zau., cum asa.; dlntr-o datV ". u.

farm urun seop I spuse Sustov a, napristan, sa actlonezi con-

___.. Daca n u. •

u va vine sa actionati U • t -

s~op anurnib, Se poabs oare ca nici u naprts an, atunci ectlonajl cu. un

zilele sa IOU fiti tn stare sa va mot' m~.ear .I'n .acest cadru de via'ta de toate . p.~cav 'am sa ,te r<lg pe durnneata ~~t\ act1l.ll~ea extel~io:ra? Uite, de pi Ida,

a,1 sa rna refuzi ? ,ntov, sa te duel sa tnC'hizi u~a, aoeea

. ,- Sa inchid u~a? eu 'Plae~e I raspu,nse '

oblrei-ul lui. acesta, fa'l1Jdosindu-se, ·dupa

Pina sa n ·tv • t .

e UJ, am l,n r-acolo ,el trrnti u . ,

_ Asta nu inseamna" 0 U .' h' , ~a :;<1 se mtQarse la 1oc.ul1ui

U • ,,,,a IIDC lZI u~a oOse U T -

sa kmt'e~ti u~a, ca sa sea i mai re ' _ rva ortov. Asta inseamna

se subtnteleJge, tnainte .d:e to':te 0 dO/et~e,; ~n? cuvintele "a inchide u~a"

nu lfie eUlTent, ca acum, sau ea ~a nu s~n a~~~ €I~IOara ?e a inchide u~a, ea sa )10 _ NuU se tnehide bine! Zau I De .fell dm vest'lbul ee vot1bim-iii.oi aieL

Ca sa se justi1iee, eJ ne arata eum se d- '

._ Atunci trebli'ie sa chel,t,uie~ti mai ~u~Ct?ldea ,~~a :de .Ia u sine,

"'''''''IJJ:tm\SI1 ,rugaminrea, Imp ~I starUlnta ca sa·mi

Viuntov se dUse, s-e trudi mult ~i, ptna la' &fir"it 1, h'

. 't , TIC IS<e u~a,

57

56

g9

~ i

..:.~ .. - _ .. _ ... '

1>9

'UAo3j}"IOI -uW <ld to) IN<lJ1U! ° l ~lro nnop u pU!ln~::. 'wn::.u nlWl9 IB-~l mil') _

. 'PIAOUOl

-BId ueAl lnl 'sellJ ;"JP ;"J1Blllwn[ n:l 'AOll0l. asnds !! I ~AnOW~ '3 _ '!}<llBUllSll'l atr-n PI[.JJ!Ull 'lll'e::)JllW.In 0 ION 'lP'll,ud,

Ull-JlUI IlnU!\e· Hlpo 11::> '~1!'U<lUlodLlOU! ll~lnS 'U<ll~qu!lau llUlpdx<l !<I- e\llld '!<lU!llO:l 9Fqn::. <111301 pU],l

131 ,1'13,] llnl a:l lldnp 'a'lp<lUlIllPdIU no !S <llBlads~p no' ll;} 1!lJplS I <I nN 'gellJ ap <llUlllum[ no ea BUl'lUB '''ll!la!d V l do "'PUll lBa I !aill ]!:ilB.1a ....'ll~llJO[p:ilU! 15 ~lBUO'!tow;). 100

-tns a 1j!O 'lndwlt :ljU1BpBZ ;"Jpla]d ls-nu BAOlnalolBW P IlB1U!P<ll:lUl ursra !lot IOU p!; lua! lllW 'linUi'UilVllle~u~i-;;:'''llad as Balqnp 'B'lsll Bfllp ;a '<llaln-:> "lB01 :>!lllLUa1f-lls !S lOOlll dZdF~::'l<l;:' !-lj.!S nd<lou! !S !d'U!1.roo BldnSll

!ll{'J0 lU01!d !5! B3: '/lllll'l 1!lBP O-llU!P IU<lAap !aA03jl<lIOIUW Indl1\') 'lllBU!Ullr" !183: -1l8JH9

ll-S In lot punlll 'nu lj.!::'llP 'lllB'ooS !z-aluaA~J 1j!s BnttnUO::' !lod 1S ~lBAtllS l'lsa 'BsOlq !S'il:il llA '<IS ]:lOBP ]:l:l _ AO\JOl. <llU1UlB asnpB !! - ms ]:lSi ,lEa - '!"au!llOO awmp'lBJ ]:l:lB!

-sap l1s nd<loU! !S llU<lOS <ld lll! ll.l~du~Ao)j1<lIOIBW '!1\:l0 U!P 1d!P !B ll') 'lll'Hn !U "'!S llUlu o-luln~; IV:Ao\JOl. gSOl IlBpnp a') - "'lB1!n !S w,! 1 Ba I 1\\1' -

l nsorq !-apun -JCp-'_ AO\lOl. lll~u!!Anoll! B - sujq IBlU mB u') -

1 Bmll 1!1~'9 illV

1 Blillll l!llll!S UJlV -d130 ap as-'[\pur;mdu !S doluoPlr) UI pUP1!s pill!,> 'dS-llpU~Z -<l1:13 pup 'uAmll;)IOPlW 13lliBPX;) 1 111Ppa! ap mu lUIS -nn'w !VW Jod !1JW Uti 'Jod I1JW llN '''1 aUN ap 'lP IlnS nu 'PIN 1 <luN ;;}P lISV 1 I~Ul !l~lIJa-

-A01Jol. O-ll:lqallU! B t 111llilS Ill-at wu') -

'llBJo[nquq nBl<l !! 11[:elqo 'nB;;};)nH~11-9 H 111\00 '<:IJ'l3OHl2ul"l.IJl !doUll l'nJ<lI1l 'no 'l.lllS ul "]lUg;)SI dod ep 'llJlnqz BAO}HaIO[BW 'dwn u!\nd ~dnC1 '~ns!l n",r:il .n::. Ulu~Uld~lSi <loU la'l,md 13t Ulll"'fll1-Si <lIB'O' j<)::> 1\01 JON

'P!lllIll-

-Is tn:l!-~lIl1.} '<:IuLU;Jsad 'm.u·!ldx~;"J:J 13;).;l::> 'ld;}!d BI Al'SillnA.U()O ;;}llu1!W js-npu!:il

-W1ls 'asnno ill nou U!P' !1\1lnqz 00 ]S !S:lllJ o-N 'I~SOJq lItdlllllnp 1l1,wzaJd;u

u'lS"if '1'1;) U! Ind'll:l aSiUln'JSll IS~ ]:luun ",d '<)Jlu'lad5\Jop no ;unlms 01-9 nd;);)UI !S Iltt!P0O' lpndu 'l1sndo llapBd Ul' 'IB! !z'adaJ as jod-v ... ·!'rz,llo1il op "]lds.po as IS atlu!!LU llnOpU!Wll no IndBo l10udll IS! '!oduu! l!:l~PIllUlnu aSll11 as lode ']:lU!lJO:l ll:aun llll!d B:iln! llpl1P '<lSnn:l UIP ]:lSUldw! 190! U JU 11:l1Ud ap llU<lJS U! llzad"J ll-S ll3. 'llU<105 ul allU] 115 l1dUO ° atsad lPunlod 13-] 'llSOJq "]lZlU -UI ]19 pSUaplq:il' as ]:lS ]:llll! 'AO\lOl. ]S dS!llTI;) u} snp ll-S l?AO>\P10IUW

'!;)U!~OJ

;}l"I~Il':) U! !lIlBO' o-s U1B~uLUn'p· 1S U.!;Olq pupd 1!S1 WIl fi'3: '~I[lQ::'S1 ad "'l-na

I

'" . m~'--~..J

_ Uite, asta ~,,2~,.~-::1i1,l!!~_aut~nticii, II tncuraia Tortov.

Puneti-ma ~i 'pe mine sa Iac ceva 1 nu-l lasam eu in pace pe Tortov. -"Nu pot! sa nascocestt singur mimic? Uite eaminul ~i lemnele.

Du-te ~i aprlnde Iocul In dlmtn.

M-am supus, am bagat Iemne!e tn camln, dar dud amavUJt nevoie

de ciJibrituri, n-arn gasH nici La mine, nicl pe soba. A trebult iar sa-l plic-

tisesc .poe Tortov. _ De ce ai nevoie de chibrituri ? n<u prlcepea e1.

_ Cum de oe P Ca sa aprind foeul. _ Foarte .multumesc I Dar caminu! e ·de carton, de butaiocle. Sau vrei

sa dai .foe teatruhn ? _ Nvam sa aprind focul de-a binelea, am sa rna prefac, l-am expli-

cat eu. _ Ca sa "te prefaci eli aprinzl", e .destul sa ,te prefaci ea ai o::hibrituri.

Uite-Ie, la-le.. .

Sl ml-a tnbins 0 mtna goa!a. Palrca singura problema sUi in [recarea chibritului I Durnltale iti tre-

buie cu totul alkeva'f-NOIi trepuie sa eredern, ~i asta e importapit, .. ca daca ai Ii avut In mina 0 clitie de chibrituri adevar,aUe ai fi proeedat tntocmai asa cum vei prOC(>,da acurn, ctnd n-at ·nimik. Ctnd at sa [oci pe Hamlet <!Ii dnd ai sa a1ungi prinpsiho-Iogi·a lui comp.licata plna la cllpa uciderii regelu1, singura problema va consta oare in faptul de a avea in mina 0 spada adevarata, ascutiUi? $i daca cumva n-ai s-o al, atunci nu vei Ii in stare sa ajungi la 'sllr*itlll spootacoLului? .. A.§.!SA_~p~oti sa-l ucizi pe rege .Hir1"i spada ~i sa ,a,prinzi focuLfara chibrituri. Lasa Imagloatia dumttale sa arda ~i sa selipeasca in locul chibriturilor.-.t

M-am dU5 sa aprbnd Iocul ~i l-am auzit in treacat pe Tortov ,dtndu-le

indicatii tuturor sa faca cite ccva: ti trLmise ~pe vtentov ~i Malol·etkova in sala *i Ie spuse sa se apuce de [oc ; lui Umnov,!h Ii spuse, ca 'fost des.enator, 'Sa deseneze pla'nu,l oasel ~j sa masoaredimeDISiunj.\e prmpasi ; lua de la v.eH.amtnova 0 sori-soare oarecare, punind·o a'poi s-o cauie intr-u.na din (Jele dud odai, jar lui Govorkov .n spuse ca i-a :dat S!!ri'soar.ea Ve1iaminovei .lui pu~in, cu r"ugamintea s-o ascunda_ biue ltitlldeva : asta I-a sillt ?i:! Govarkov sa-l urmareasca pe Pu*cin. Intr-uncuvtnt, Tortov ne-a pus poe toti in rni~care ~i ne-a silit·sa .actionam adevarat 0 bucata de vneme.

,YIIl' c.eea ce rna prive~-te, oontinu·am sa rna fa'c ca aprind foeul In camino 9.~i_brHul .meu inchi,p1,lit, s-a sUns de ~U~va·. OIL .M_~___<:~~~~~~~ ~~.:l.Yii.tij~.s!-l ' Siri10t in mlna. Dar nu izbutoflam. Ma stra.dui·aJll, ,de asemenea, sa vad foeul din cam-in, sa-i simt caldu{'a, dar nu i71buteam !TIie! a'sta. In cwrtflid ill-am ;plictisit sa tot fac focul. A trebuit sa caut 0 actiune noua. Am tnceput sa schimb mobila ~i .alte obiede .din loc, dar pentru ca trebu·rile as.tea n-aveau nid

o motiva.re, Ie faceam mecanic.

58

· Tortov mi-a atras atentia c" .

.' foarte repede pe scena mult rna. a oede dectt acti.t1ni oemotlvate se scurg _ .';H nu e de mi:are m-a Ila"rmepe.te dl~C}~·_cele motivate, con~ti€'nte. ~ ....

, . un'e tnd f" . • ~

/scoP ariumlt, n-al asupra cami ! " : acponezi mecanic, nira un

· itlmp iti ia "sa rnuti din loc clteva ~-:a~w:-,tID (lo~~t:ezi !llt~flItia_; Parca rnult

, . 0 socoteala cunoscuts COU un . aca insa trebuie sa Ie pui dupa

',. ~ ,." ' scop anumit maca t

, aseze In camera sau la mas a di f :..r pen ru a putea sa se

• f' In su ragene mete m firi A

nernsemnatr, atunci se poate • tA 1 ". v usa In tnsemnati sau

In a:1tu~ in curs doe. cit-eva are ~n Imp a sa muti aceleasi scaune dintr-un Ioc

· Dar imaginatia mea parca

b" t I • secase n-am putut n" .. ..

aga nasu mtr-o revlsta iluskat" .' A • aG"COC1 mmrc, rnl-arn

T t " ~ " a ~I 'am mceput sa mV . it I f

?r ov, vazmd ca *i ceilalti s-au li . tit a ·UI a otogralii,

, fragene. l.nl~ 1 , ne-a adunat 'Pe toti t,ri su-

." .-: C.um -de nu va e rusine I ne-a mustrat I Ce

sa fltl VOl, daca nu sinteti .in st-are "" .e . fel de actorl avet!

,~ici. z~ ~~,pj.i, am sa .I~·spun c{~s~!·y·a !!-'1bol~lti_if!1.a~~n.a~ia YAduceti-mi

nat! de irnaginatia lor Au SV A " e noua lor l'Ocll'llnta ~l 0 sa va minu-

. a mceapa un joe far" r lt F· .

· _ E user de spus sa fim ca ni ... a" s irsrt. Iti. ~i voi ca ei [ ~

Ilresc nevola ~j cheJfu,! de a se Iu ste C~Pll r ~fta Sustov, EI simt In chip ,

_ Ei r t daca . J ca, pe cmd nOI ne sHim s~ facem

· ' ITe* e, aca "n-al chef" at . d . .

punse Torjov, Dad! lucrurile s-tall. a' :ocr. egeaba mal vorbtm, Ii rastet,i artisti P . sa, a unci se pune i'ntrebarea : oare sin-

- Sa ne·fie cu iertare : trageti corti .

. llJOUa cheful, declara Govorkov. rna, da]l drumul publicului !?i ne

... . - Nu. Dadi stnteti artisf t . "

1 'v'I, a unci sa action r . r v. -

ocol : ce va impiedica sa juc~t'? a I *1 ara asta, Spuneti

•.. Am tnceput sa-j explic starea me~·' -n~-f s~escu~ut Torjov, .

.•.. '" dar toate actiunile astea mid· ,p t a f~cI foe in ~amJn, sa asez! ,seuria du[ata. Ai facut Ioc in ". TI;U_pot.sa te atr8ga. Stnt de prea

s r.t carnm ai inchis usa t ·t· ..

.. "a s lr~1 . Dar !dacli din prima ac+j.u'n' . y,.:e lLl I : mlSlunea ta

ll-Tm" t. I' , e ,ar mal decurge· d

.'.:. a (J a rela, a,tund ar fi alta treaba . ..., ~l 0 a ,oua, ~.i pe

i· . - Va ~a zica a~a - a rezumat Torto _. _ . . . .

5Curie, .exrerroare 'Semimecanice ""I. d ~. ~ n avetl neVQre de .actiuni

• A'" '. ,,," e aellUm ma;r-i adinc·· 1· •

.' . I . mdepar.tate ~; .I.argi? V ,1, c<Jmp lcate ~I cu

- Nu, astaar fi prea mult .

rusta. Dati.ne ceva ma-i 'Sim 1 ~~ .pr:-a greu. Nu .ne gindim ,deocarndata

'.. _ A t d. P u, ar I.nteresant, i-am explicat

So a nu epmde de mine ci d'e . _ €I1.l.

. ~ace ca orice ac~iune sa .fie' plictiSitO:~; :a,:~~ Tort.o.~. Voi t_?9iva

E oare 'Vor.ba aici de un 800 • 1~ eresanta, scl.Lrta &aU

de pricini, de siruatii de la care ~ exterJlOr. 91.nu de 0 pom1're-inbe. . ? Ginditi-v11. 'Ia simpla deschid P l1TI.e~te *.1 pentru care se executa

, I ,hpsi,t de sellS .ca 0 e::e ~l -inchldere a u~ji. Ce poa-te fi

· asemenea treaba mecanica? Da,r inohipuiti-va c11.

59

[9

09

II.DIlII[)A~~P - )(.' ~-.. ' '!!~Il<ll:> I;}Un Il'~ q ,

,," ,~Il<l.IJap;}A O! P[oqWI' un Ill' ~;)!.oO[ ]S ,qllldall

, , urnu liP !h ,1ll?::I "li::lIlP" un '''13W1NIU! !ldll"J o-rjtqp pSllasos ~S <llnq::ll)]p1J13snUl ll3l 'pUlld13

!"JA" ."'0" as 0 nu l' 'p'"'" 1"'· 'I""'" rep 'N"" U! In""l ''''! 'lllod as umov ')0) ap

s: ", '" 'ITmI "n>m '

N"'lF'1l nrjuad ;}jS<:! l1::l~G'" -' "! '",m'" uIP 00W) au ,,, a-s ',,,ronl I' ,,"!l' ,.!, P"P ,uld -rssoo on .""p' '" .' !' In"'l

1m d "" 1;)IA2>I1[O}jlN <lIP" o

. ,n "'''I 'I 'W ao n . d ; . .. '~'V !pnm'l ' ,,~ . as .' nnq"l V -um; soos , aqcs "P '''''I'' UI !n"'! ,n'" n-s '1"1"A e

n " llU:;:J jlluomm <l l'Ulfl.n:> ls ' " .. Il<ll:> aUUl<l! l13lnumldUl! n13-S lln:J':H ap I-a,:) 'llNllP<lds<lJ ap m11 !'adSllO <llSJu

, ,. <>::IU <l;)!lO op ;)oIUl'13UI t

. ' .. ,"'p" no """"";, , . "1 !!'o<uP" .' .I"nnd 'l"d , n'''1 'I"P" '''' 'P l!l' 11'" , "" ,,'

-adxa ,,' n!A n,dm", l"" od •• S "'P o·"",p 1"" s- s ''''IPN,''!P ".,," ',. 0"""1 no "'""0!'1.o,d, ,n'

"'1"'1 " ",,"m' ''''!!'''!J ,,)o<ml unreunn "1 ssou "I"," a-s nu '''1='1 '. pup ""!lor l' rod ,., nu ,on I .,," , ,\.,n"" '''1'

. " liS !~" Ilap,I"H J.

'. " r.. • "!P '-"'<1 .,,'''"'''' !!I"'"' ''''!l''1' ,!m",q o '''1 '1 .' '''A '''''''1

:,oep 1"" uud '''''''m " "''"'I' '"oo1'''I''!' "''''",Im' "'''',,,; ::, '1 !' "1"1P ""n, no ,UjA ,< !!np,'" n '""",,001 !' AO,"")! 'n,A'l"'W

""nq', ,\~,"d~ ~-."n"d "OM' '. ""MO" """ .[ 'p ."",;;,;,,; ,n,. 'I"''"''' 1[ '-"", "!J,,"m nIl "P"!l"'''''''' "',," OJ> n""1'"

, ", ul lOA leoJ<lOu! !lll p~i S<lI<ltU! l~V _ ~' 1l-15 P IS y~1.IJ1n:>01 snou u] 1ll},llll'l1lll ;}1{:1}10Wql~s, IS! 13Ao'!lalc{eW !l:l

-pa lllumdx<l n13'. S ' . ;i!'i1.':I;~\!nl>\

, '"'''!,nl'''' 'P ."" '. ",I'''"' ._, "" " l"-! ' ',<ill' 0 "'" "."'" " "" 'P!A","'l!N '!\"~-'V

[n:lO[ 13[ <lZaS'll as IlS [S ,,! le.m[uo;)u! IS 0'1l-[ llM\~ "'" "J!n\nUl~'sIS" III lOllll!IllP~ 1lp.dll IBW 1<10 !ll<lh;:)P' lOA 'l31S<lo;)B

n , aJluJ liIS lll;)nd'll a-u I;).' .. P . t ..

. ' ' '" "''''''''l!N "1'''1'' P"" ",,\<>iI''"! ,< '~'\ !In,'1 urox ""0 'O)"<1J~I' ,m '1" ",=1

aWlll~llUl UT ij' .' ; . d d' ~

~,., no " ' ,,'"!'P"J 1"1 ' jza op "\'" , ' ,nl ""1A,,""'" ""'>V '''1m". o! !n'''''"l ""pu,,' no no<! "n '" , tn -",un <I ,-

I 'P' '1"'= 'S ',1"1 "'" op i"~ " "'''''''!1!P ,to!' " , """,' . ! ""'"""" 'AO~"" '1 11~d

. . ~JPU! lS(JI! 11 "pup" jlIl'lU!AnJ" ' , -~J ure-tu 'In1\plo}X2> l~A!l.lds! I1-S "l,130 ul13dlP Ul 'lS ")O[ op lIlJl.\1{}13Jo W.IJlg

'sopn!

;: lnlnl\.Bu!oq, 13"Japupd 'lU1U<Jd a1'IlS;}:laU "lllns\]UJ. ;:)\eol III ;;)S ~s eo alllll,!ql!oSd

, ap [npol,IlU13S uOJ~Fq 111WPltZ.qo ~s raop llau!W~J lew"'N -ouneos r; ;JoS'<lW no asn lllP11:lPllq Ul11 'alaq:l Ulll<1A13"U Uln':) '!lS!qJU! <1UN ,\soJ 13 esn pup Plu Ul~UO!\:)'1l !ls lllq;)o;)Uj. Ul'B-N '~U!ur il! zuolq a,p 13~lil lP:Jlwnl:Js 0 no '~S'llm qns l!U<lUlOd 'UlIl"LU n3 '~upaA l1~13,pO, UI llZad<ll na-s IS, ad!, '?,s lnd<l-:Ju! nIl enaUl<ld 'lnl113 "d fnun au-np,upupqlU! 'nl:ln! !Sll\;}:>13 111:J\'1j uie 'a'.IJlllJlrlS O-Jill! '!'01 IOU ]S 1\sn 13~llJ ulP' 'JISnlqs1311 Il·S 'su!pUU1P nus uniuods pow u; 'AO~ "un!A : lUl1J!lUl ldll! rnJowwJn ~dnp punlB';)P sareis llZl\IlUll Ul<:qnd

'ij~ no !l.l'dlll II a,p <l1<r.)l3'Ol[!Ul

1l1;}:'}ns <lU' jS 131P[.llupd 13a[lal\.<l'ld alllJl.JaSuo';) ap lllpunSUI 'Olllpo ui H~l\.liu

J13 jnunq<lu jpllp !ilnJ al13od, as ;)opUll1 ;)od 13W'13<JoS ml}p doll ~s tulllli'!P \1; al<l 131 Ulll)dllPill au 'In[ U1P' ;)llln.I:Jon\ "'11301 Ul'llle(l'·I;d':) '1°:Jll<ld ~Jl.ll !lsn <l-P' .gd(ud13

a1 l}s allwd os urno l.lpll'J\. l}s '\nl~13ds ""J.llOS~tu l}s l'nda'::oul nil 1\lpO 'lndo$ \I;) !lUlJOJUOO 1313' d.lll11odUlO:) <llqno< nus, ~llllTl;) !pI1p wHqOJ1U! au !5 ;)osnd HUPl13S Ill' aJ~p;)<A ap l'npund U1P '\p13o!lalul 13d:J,g <lp 113Ulnu p '~hnl1l1Suoui .ap 'p13oP~lx;:) lnt 13ln11l\ ap Ul13afpiltl1 l11W ;)U nu 'll1jof Ul!llun\ l}S lld~nt.l , lU13 umo Ulll~pu11l Itltu all' nu : !llllpoap ~l1qUl!lrJS u-s ',;~JlloP<lIU! lllU!\"<I.. <lp !l\13! _ 'Ao\J001 n1zJH ]131ll ll1wpdxa a-s Uln<;)- nas ;)UTI'j\:l13 <JP' \l\l1J 1,lllSellOU udUlpntnr. '1l1s0:Jo13 In1a] Ul !lsnd lsoJ 13 llUl;;'jqold ao l}l'IlPU!' dG

~ l'()A ";),;)13] ]\Il-;)';) '\lsn l}drlp !lls llUln".)13 !S 0l0';)e ~p llilnj 13

1;)0 P 11Ull 111-5 l}:JillP lUG ·";JP\13!q!sd ap, npOll1Ull'S un-J.llll' snp p!; llN'!PJl ISO] 13 la 'l}S13opnj !l\ua.UJav ;)oP' S'<)o:l:)13 un lP~lns 11 aJill"J lUO un <llUj13U! nll;) . ,-01 Il 'j<lAO}Ha{OI13W 11;JJ131nw jZll <llSaJOWqll}S as al11;) Ul 'llloS'll 13\U!OOO\ U!

"6/ [nuo :»>:»

, I

, ,

;

pleteazii, care se tmpletesc djbacljnbre ele. Aeolo, autorul, cretnd pies-a, spune: .Daca actlonea s-ar petrece <in. outare epoca, tn cutare 'stat, tn cu-

Uite, de pilda : sustov si a~tepta ceva. Amlndoi se 1.1itau ne- tare loe san casa, ·dladi -aoolo air triii cutars oameni, cu cutare complex suo

Tortev 'tntinse mtna spre '" ,.",.~,,_~~, cu cutare idei ·:;;i sentimente, daca eis-ar inUlni in cutare irnprejurari"

durnerlti unul la cela'lal!t: A k d', Nikolaevid - inure noi doi nu asa mai departe,

_ D.up~a cum "'ede+l - spuse . r a lte tl t·.nc-'"'du:c 'pe daca" sl spun: R' I '. v .nil tv. . t· t I'

-v ~ III v ~ ,<:gtZOirU care pune 'plesa 1D scena 'Com!" e eaza rrnagma ia au oru tu cu

~ ., t'une Din 'Prtcma 'as a . u", if) ,

se creeaza IntCI 0 ac l'.. lsoare sl nu m1!na ~oala, ce-ai ace. alti "dadi" ai lui si spune : daca frrtre persona]e ar exista asernenea relatii

daca oeea ce 1ti tntlnd eU ar It .0 .sonsoa~~ Daca mi-e adresaUl. rnle, ntuncl, reci1proce, daca de 'all" ·a-vea asemenea deprinderi tjpice, dad· ar uriii ~n ase-

_ A" lua-o, m-as uita cUI e a,dresa a,. tncepe ~-o citesc. Dar de- trnorei U· • • d t f" t t t

., ., t U a" de:;~ace-{l '~l a~ ' .... ,," T I menea mprejUlfalrl srasa mal epar e, cum ar aCtLOna lin . oa e aoes e con-

cu "tn.gaduinta dumne~.~a.s~ ra, ~' utea sa-lll1i tradlez emoti1a la ci l- QlI" .. <I""Jl.u~.:!"",~, sii joace in -locul lor? ..

oerece e 0 scrisoar,e .Intima, deoalrec.e as IP • La rtndul [or plctorul scenogref care zl.lJ&1riive~te loeul de actiune al

rea ei... t ... u -evitarea ,acestui lueru, e mal prudent sa te retragl... . , piesei,eleclridanul care Ii dii 0 Iluminii sau alta ~i cellaltl creatorl ai spec-

_ Deoarece,pen ".', tacolului completeasa condtitiHe de viatii .ale piesei cu .Irrnaginatia lor artlsttca.

i-a ~'Oput Tortov. tn cdai alalta si as clti scrisoarea acol? . . Mai departe, dati-vii seama di in cuvintul "daca" e ascunsao anumita

_ ... atunci m-as dllce, III 0 ~Ia :e i consecvente, ~tte,trepte .1oglce ~:- . thsn.t~i[['e, 0 anurnita fOll"tii, pe care a-ti slmtlt-o tn timpul exercitiului cu ne-

_ Vedeti c. He g~,durL con~tle~t . ~d'~ ··t-" 'a ... r'~'ooat euvintelul »,daca , ,'" bUDIllI. Ateastii tnsuslre sl forfa a lui "dad" a provocat lnauntru1 vostru 0

>"_. . ··t ctiunt : III en e 'r V' ......, " t

daca deoarec~: atunci ,- :;;\ c1.e a .. ',schimbare Instantanee, 0 deplasare,

i .~;.'~~ ma:nifeslii el vde oble:!.~" di.- i lndeplineascii rolu] singur,u dintr-o '.: - Da, lntocmai, 0 schlrnbare, 0 deplasare, am aprobat eu denumirea po-

Se ~nUmp'lii 1nsa ca "fraca ~.. d a]'utor Utite de 'Pilda... . lriviUi a sentlmentulul pe care 11 tr alsem,

~ . d eompletan ~I ·e ., . ~ d

nata Hilra sa ,ailba nevOlee ~ I I tk . ou 0 mtna 0 SlCITumtera e." - Mu.ltumitii lui - ne-a larmirit mai departe Torjov - selntlmpJii

Arka.die Nikolaevid ti 'int:nse. Ma ? €I ~vel ~ de anti1~pli) Slpunt.ndu.'le: 'ceva, tntocmai ea in piesa Pasiirea maiastra abuncl ctnd e rasucit dlamantul

1 It" ,. dad1u Vella.mmovel 0 manu:;;a 1 I

metal :;;i cu cea a all' ~" .. d mita1le un ~oareoe rnoe e. v ferm€1Cat: ochii tncep sii priveasca a jfel, urechile saascirlte altlel, mintea

_ Dumitale o lb roasc a rece ~t u u' f t I diidutrli tnapoi cu sdrba. "'Sit dntiireascii in chlp nou cele rncdnjuratoare ~i rezullatul e eii imaginaFa

• v. '. --d-':' 01' us ca amtndoua e e e se . .. .

Nu isptavi bine e ''''~ '. . Arkadie NikolaeVlC\. .. "provoad, 'pe- cale ifireasca, 0 actkine reala, corespunzatoare, necesara 'pen-

_ Dtmkova, bea apa, h porunCI tru tmp'linilrea scopului care ti stii tn fatii.

Ea dillse paharul la buze. - $i cum se ipetrcce asta 'Pe ,neibiigat.e ~n searna ! m-arn entuziasmat

_ E otrava ! 0 oprl Tor\ov. . eu. Intr-adevar, ce mii interesa ·pe mine caminul de butaforie I Totusi, atunci

Dtmkova Incremeni inStiifil:tiv"k I .' Toate astea nu stnt un "daca'" :Ctnd €II a fost pus in defPendentii de "dad", ctnd ne-am tnchipuit ca vor sosl

_ Vedeti? triumfli Arkadie NI (} ae~lcI~ loc insHlnctiIV, actinmea .• ' actori renumltl ~i ne-am dat searna cii tnca.piittnatul camin ne va com-

d V" agic care pifovoaca p, . . dar cu ···t t t t·, t t· l' I· u

sim'plu, ci un ,,)r~a .... m t.' . bt't nu tot aUt .de ascutit, d:e eXllresw, I',' ,prom1 e 'pe to i, ·am avu sen",a La lmpor an el me e In c l'pa aceea 1'e scena.

In exercitiul eu nebu:nul a lIZ. U t ., IresU! Illnerea unui lueru anorm·a a; Am urtt sincer ;butaforia asta de oarton, am Iblest-emai gerul care 'Veni:;e in·

un rezl111at tot alit de 'PUte-TonIC .. Ac?lo,.~ i: ac\iune eli.ilrem de vie. Un ase- w-un moment aut de nepotrivit ,~i nu-mi mai ajungea timpul ca sii tndlepJi·

t d datii 0 intensii .emotl€. SIil10era. ~ . '. ~nesc tot .oe-mi dicta imagi'natia lii1l!ntricii dezJiinti.Jitii. .

pifOV'Oca ,eo . '1 . derat ca malglc. '.~ . t

menea "dad" ar 'PuteafL :;;\e ::on~entru cercetiirile cafe vor urma, asupra.. . -"':::'_ Acela-jli IU(Jru s--a tnttmplat lao exerdtiul eu neblint1l, a S'pus o$ustov.

Trebutie sa va.?trag ~ ,enrll~,,; Exi.gtii ca sa spun ap, un ".daca" ell. un '. ~i :aco10 u~a de la care a inceput eX€lrcitiul a deiVOOit nUlffiai un mijloc de

ea.JitatiQQr .~i 1nsu~llnlor lUI "daoca, t. '" D pLlda la experioemta eU sctU- . .aparare, iar scopul plrindpal aswpra ciiruia [Ii IS-a fixat atenfi·a era sentirnen·

" . It I i multe e ,a]e. e, t ." A

sing.ur »etaj"~t a. u eu rna [1 ':t de- un dad" eu unsingur ,,'6 aJ ..•. .lu1 de a'Utoconsenvar.e. Asta s-a 'Pe~rec.ut firesc, a venit de la sine ...

mio€Jl'a.~i cu·manu~a ll10i one-am OO~I f.'broasca :;;i man'll~a ~o;are<:e ~I, .. - $i ,de-ce'?']-a i~trerupt aprins AIl"k;adie Niko1aevid. Penufu ca ima-

. d'" ~ spun' Idaea ser·aml·era ar I d

fost e ·ajul1!S sa· t. ",,!I 1i.~~~~ .. P'~1:1Il. I~H, .!II,e.l, itl .. 'e e. ,m .. otio'LJ~azii tot·deauna. Ea ,poate sa Ifermenieze tn OIfiee

~ . tun ooou tn ac ~une. d V" ','.1 .. "" ._. - " .

numaideclt s-;.~~~_a_·, --~'':'hri lete te un mare uumar de" aca ca drojdia. Ilfl oe.ea ce prive~te 1n5ii u~.a.*i dimin1ll1"ele :ne. el,11otio-

In Ip~esele complicate: insa, se u" P e .u~tilfi:ca 0 a.titud1lne sau a1ta~ , tieazii. [Iumai ~n Iffiasma in care altceva mai important :p~ntr.u itl'Di e legat

dicati'de ·ai\ltor sau alt 15'01 ,de "dac~e~ die.a face ell un "daca" cU mal ,'de ele.

fa'pte ale eroilor sau 'allele. AooIlo a uneri ~i de fante .. ii care se

. d' u cu un numiir mare de .P~e.~_u.p __ ",,-,,- ---''.

catun, a Ica _ ... _... . .-

63

62

"611mm "','

'd}IlHAUI ;;)[I~!ll!lqa[<}o no pod ~W !lS alnq;).IlI !$ [nu!wp no In.)!lJ a-p a- so ;)S<}jnzqljlp !lS mind mil 1$ llallll!ZO!ros no Ilao ap ~~IlJ' l11PlodwDO WIIl-W '!].I!JOJS!lu ll~lllt!l,lla.J' H~W!S UlIIl se !ldna

"i I;;) III a-Wdsllo ap' -lS u~ 1!s~2 H l11-al IS llAO})l<).(QIIlW III ~llla9 ll<:l;:jll li! IsoJ: !l !Il !lOIlIP ",r'O""'LlU 11 ]11 wn:y' : !zun~!lJ ~S fIlWil'lU 11l2inJ HS3 ';)!W,!Uo Il( !l0se~J!s ;;)1 !ls pUJ1i ap <}JB nu !uaw!u '1l1seaJe a-p !llllJe ul ',,!l}e!A ur I!qez!lllilJ 'I!q!sod ,qsa Fl JIW.···

- 'aJjJoos!lU 0 'JOr un .qsa «~:lIlP» ~:l l!WPV" : eaunds 13 'proce ap au !ls ll!OIl" fill' sBI1':l-' eal!o.p Ie un lila '~leJ!lAap'{l ~le!A. nu 'aJp0;)S.!lLD 0 'oo] un <I "pep" ' dOpO !lO llllOP' ms i !~UJW~J'J! <:II <J.o sp : snds ULe-!w !S ll[e!opU! a-pun.1l}~d ~w ULn:> l!~tuIS' we '<J.JIlOHPllUl1o lld'1[o 1110 'al1ldJA !lHHru lllmp gnu' Boll{llS lnSiIlBoOll lea '{l;).re:>S!l1l snpord a-s !S mzaro IS me-! nil ',,!lO{lP" [lnl-eUnU!UD l'!J\J!' s-s' a-JIlO u! !ldojp {lULpd, ul 'a--wa-lA !!HTIW ~OlI!! lenunuoo Il Ilao p~nlol 'ullluods '~lll;P . -oap lnl!ld,ll {l e.<llIlOS!UJ lP dleol no '!lIPlldr a-p '<lU!W el. ''dl!O 'n;) }IlP<l!qO we '!lo!pajd !!JI~} 'Jl,}q'!I llun{ldpl01 !lzeauoll:m nUl ,,!l:)ep." 'liP ilpa-A ;1S lila _ , :

_ Astea stnt subiectulpiesei, faptele d'in ea, evenimenle1e,ep'oca, timpu! ~i locul acjlunli, condltiile de viata, intelejgerea no a str a actoriceasca, ~i regizorala a plesel.ceea ce ti adauigam de la noi, punerea tn soena, deoorurile ~i >_ costumele .pict':Jrului seenograf, recuzita, lumina, sonorizarile ~i altele care

/' sint prropuse actorilcr pentru a tine searna de de in creatia Ior.

"SituatHle 'pifoopuse", oa ~i "daea", stnt presupuneri, "naseodri .ale irnaginiitiei". Ele au nma ~i aceeasl oTigine : "situatiile"prropuse" stnt totuna eu "dad" .~i "daca" l:nseamna ,,&ituatii propuse". Una e 0 -presupunere ("dadi"), iar cealalta e oompletarea ei ("situatu 'propuse"). "Dad" e lntotdeauna tnceputul creajiei, "s·ituatiile !JlIropus-e" 0 dezvolta. Nu poate exista una dara cealalta !~i nu 'Pot calpata decit tmplreun'a iPutoerrea.neresalra imboldu· lui. Totusi, Iunctia lor e putin -cii,ferita: "dad" da un brtnci im8lgtnatiei atipite !?i "sHua'tiile propuse" Ifac ea tnsusi "dad" sa dIe rnotivat. Ele ajuta, atit trnpreuna octt !?i separat, la crearea miscarii interioare.

_ Si ce e "a,devarul 'PasiuniLOlr" ? s-a mteresat Viunjov.

_ Ad'evarr.ul 'pasiunilcxr tnseernna toomai adevaml opasiunilor, adica ,paslunea autentka, vie, omeneasca, senttrnentele. trakea artistulul tnsusl.

_ $i ce tnsearnna "verosimilul sentimentului"? nu se lasa Viuntov. _ El nu consta ion eele rnai autentice pasiunl, simtlri ~ibrairri, ci, cum sa va spun, tn 'presimtirea lor, intr-(l stare aoplwpiata, tnrudlta cu ele, care

seamana cu adoevaorul ,*i e, deci, ,verosimila. E rredalrea pasiunll, dar nu direct a, nemijlocita, subconstlenta, ci, ca sa spun asa, sub inHuenia interioaora a sen-

timentului. .

In ceea ce priveste tntrea.ga maxima a lui Puskio, 0 yeti lnteleg.e mai

usor dad yeti s~himba Iocu] cUIVintelor in Iflraza ~i yeti spune asa :

..,..."Io situatiile opropuse sta adevar:u'l pashmilor". San, ·eu aite cuvinte : creati tntti "situ-atH IPropuse", credetl sbncer tn ele~i atunci "adevalflil pasiu-

nilar" se Via ua~te de la sine."i

_ In "situ ... a ... tii ..• ,po:0 ... 'Pu ... se ... " 'se ,g.bradui sa tlllte1e3Jga Viuntov.

Arrkll'die Nikolaevici s-a Igrlilbi,t <sa-!. ,alute :

_ Tn ,fata dumHale se IVa contura 'lJ'I"actic, apiroxLmativun iProgram ca acesta : t.nainte de or-ice, d.1.lJll1neata II/a trebui sa-ti tOC'hipui 10ate "si~uatii1e propuse" 'Iuate din .piesa tnsa~i, din '(luonarea . .in 'S(!ena a oregil'lOrului, od·in nazuintele duini'ta'le art.i&ti;;:e. Tot. acest mat€lri·a.J W va orea Q imagine ,gene',

.,,'\ ra:la dlespre viata peroonajuJui repre:z.enia1 tn. C{)ndit~ile lui tneonjulriitoaore ...

Trebuie sa cre.zi foarre <sincer in IP'osibilitatea unei asHe! ,de vj.eti .in rrealitate .. i . Tirebuie sa te Clbi'~'llui~ti aut de mult eu ea, 1Incitsa 1e inroude~ti eu aceasUi v,iata. straina .. Daca otoate 8'stea va i2lbuti,' atunci tnauontiru1dumitale se ",a . :gea .de: 11a siol1eadevli1rul 'PasiunilOirinsu~i sau verog.imiloul sentirnentului.

. ~.~ ... , _ Am vrea sa capatam 0 metoda Iv-radid mai COIIlcreta, am sta!l"Uit eu.:

_ Lua.F-I pe .iuibitullVostru "dad" ~i 'PU!neti-1 in Ifata IieiClirei "situatii' lprOlpuse",ale&e de voL 6.puneti-va a,~a: daca eel care s-a rrlapustit tn odaie

-f. 66

t

I !\

r!

fi fost un nebun, daca elevii ar Ifi fest la SV v •

Ietkovei, daca usa ar fl fest stric tv. au--batocurea noii loculn]e a.Malo-

b. v y a a ~I nus-ar fi ~ . t v

s-o' 3JPlcadam ~i asa mar denarte.t. . :ncUla, daca all' Ii trebuit

I t b I" , a uocr ce-as ofl faeut

n reo area asta va trezi deodata In .. " ~. ',cum a-\l fi procedat ?

a?tiune !~i spuneti-I : "lata ce-a.o;; fi lfacut !,:~I. adw~tatea. Raspumi,eti-i cu 0 va va_ atrage, aalra sa mal statl pee gtndUJ . ,1 face]! ceea ce ati dori, ceea ce

Atuncl ve]i simti Inauntrul vo t n In mo~entul actkmii.

ce Puskin nurneste adevarul on .s r~I-:' subconstient sau con"tient - ceea

t I ., " '1" asnrrn OJr sau eel' t·

men. u ill '. ~~r€tu[ acestui proces con v " pu in, ,;verosimi[uJ senti-

~~n~J!ll~r;tul, :~~ .. a-i lasifl'oertatea sa. u~; l~, Iaptu! de. a rtu-ti forta de Iel 1a."adevaru( pashinllor" peritru v p t st~p.lmre pe tine, de a nu te gtndi X Ia si E:I' .' ca aces e paslunl IllU d . d d' . . .

.. __ _:;!.r.!~ 'e .nu se 'su'pun,liki 11 . .. .'. epm 'e 1me, CI yin de

J:gat!.~tentia artistulul sa o;i~n:lld 1Il1~1 te?nstdnlgell'ii. ..

!E~p~ti .sa l.eTr~l+i·slnc:'l. .' t ..• In . rep ~ a asupra "situatiilor propuse"

• , __ . ._. .. \ _ -c ~I a utlcr adevarulo . '1 ... .

~~~~u~t:U1 vostru. -...... " 'r~smm or" se va crsa de Ta

upa ce Arkadie Nikolaevid ne-a e ]'

puse" ~i din "dad" al autorulul actor X'Jl. lcat ~um din diferita "situatii pro-

electrlciamrlut "i al celorlaltl 't·. ~IUI, Ir'1g1wrului, plctorulu! seenograf d Y v, f crea on at specta I I· f '

e pe scena, as€oma,nii-toare cu via';' d v co U UI se formeazji atmosfera

. luat acpaTar'ea" actceului, ·\a a evarata, Govorkov s-a revoltat ~i '"a

- Va Irqg sa rna iertati - a t

. ramine actorului, dadi totul e creat~: eas[~~.t ;el - d~1l' .vn. ca~ul acesta ee-l

. - Cum lIlimicU'file? s-a rep lt I Ill. Numal nrmicurtle >

un nirrnic sa creel tntr-c nascocior:~t;aai:a T?rtoov. '~~nu~u ?u'IDneata lnseamna asernenea creajie pe 0 terna t v. v ~I s-o .trale~tl smoer ? Dar stii ca 0

v • • s rama e adesea rna' g dect

nascocin proprii ? Noi cunoastern ~ . , . I rea ectt crearea unei

a ell Vt t Y .... azuri In care ;piesa pr t"

v pa a un renurne rnondiai multumlta f . 'v ' oas a a un~i poet

catre un mare artist. Stirn ca Sh k aptulu_l ca a 10st CIl'eata dlin nou de

\ ( 8Uraillle. $i noi '<:Iream din nou opaer:~~e~;e a crea~ foloSi~d lucrari in proza, f ,ceea ce e ascuns tndillriitul cuvintdor Nwn:a.tUlrogll{)f, nOI~ odescoperim in ele (l~btextul d1o&tru, stalbilim raporrturile ~ 01 Lnur~duoerrn mtr·un text strain ~ltii'le 'VietH .[or trecem plrin no. , t oastre fata de oameni ~i fata d'e eonregizor, il prel~cram in noi 'il Ii In ;~gt~1 m.at:rial ca.patat de 1a autor ~i Illoastra. :Ne Imudirn cu el n'. 1 ~ nsu. e 1m ~I 11 completam eu itnaginatia

v ' ' 1- lnsu~lm psihic . f . .

!Varu~ ~asiuniJOIf" ; 'producem ea rezultat ,fi,n ,!?I . IZIC,. ~eZIIlTI 1.n Illoi ,;a·de-

rod.nlca, autentica surins II"gataV d 'd'] al al oreatlel d10astre 0 act1une

!Vii t' . ' '1 e 1 el· e ascunse ale 'P" ~>

, IplC€, eu pasiunile ~i g.en1imentel .. lesel; cream chipuri

aoeasta munca U1ri'a~a e u'n nimic";>; ,pElr&OnaJulu1 reprezentat. $i toata rata t a tnclIeiat Arkadie Nikolaevici. u, e 0 mare area tie !Ii 0 arta adeva-

. Intrtnd tn dasa, Arkadie Nikola .. . ..... anu! 19 ..

. azl. EJ iOe"a '5opUS : evlCI ne-a anuntat pmgramul leciiei de

67

'.

99

Ul" 'l~saA "l'M"'U~~ uj" 'lSP} ,,!1~r.lUt<l~ U!" ~IlUlnU a.l~pal U iod ala. oo] aauatu -ssa un "P eqilOt. <l pup 'IlS,,!d! S]lOS a-s ;:l.llll;) nlIP19<L <I!<llU'<)Ulguas· !~ "'nap! ~su,! ;:)l~A]lld a:> ll<ll<);) U'l ';)S<lj]lOPll :>!lIlLUIUll InlUaUlIlJ~d:liL<l'l '!PNIOA. e:>!u -1.[;}1 'flaUn!~:>!p 'losl'q» llHtlll <llllOd as <llll;)n;) 'apuns alSjU ao lllUlnI.l1 puule arasooau furs ajj().lu!AnJI 'atflo~· alli'!ATI:> :alS,!U' ap ,!!~flJ a.llllOwh'!!u! aUlpnmll 0 ;:lloS!xa. ,!!S ;:llllOd, TIN 'I:a, fll' op 'sunosn 'dumos ;)!Ul!U al" U! 11l.mJaJq.S ll-lD ]P'l;} nJrtuad. apw» lUJs a'lSalsOJ <ll alll;) ad !lloITIIOJI :a'1~lU!An;) '!!:> '!!ZlliloJlsuo.Ulap lllse puma 'ulOOotOS (nlu,<)UloliL aZ<lZl\lllue<\l ,!!S ;}wal ~s TIll! !S' ,!!:>rf]JOllS al InlslPIl '!!SU! pya ".TolazTIlqdll III U!1.!0S<lUJ lnlOw,ofu li! nu ';}llll!UlI!lUl! <l'IIlID o"llU! ',Wlo.l -,!!zunJ~,!!d, Jli~IUll !:aun In:>olflUl U! !IlP"l <ll ,!!S !<lJA 'lOo('nIDl ale al<l:> no a:3leo[

-eue ~!n[nlSnJll "Ill a'lIlUDSJed <l[aluaUll[luas a~lOoU'ml lUiS' lllH~p ala ill 'InlnlQ1

II ,!!sumsll ,!!:>sea};}[jlns lltuasa !S aluaUl!lu<ls 'plIlpU!lll odumos I11LU a1a:> ~p<lJ [::l ;;'llD Ul lTIluaUloID Ul '!!s'llolourolill ];:Ws. 0. ]loOp eA SOPQS lSIlJll un ~;) ';)S;}!OPU! '!!lli llllQl "Jolaznejd'e InlOdoJ U! 'a1llOjl<'lxa JIOI;}lO;}ja llal!:M)[flUl tlipdi,1nlTI10Pll -oods llu!Z<l'Jd, I"'!!s 1!q;euaAuoo fllUL a ;)jllun'!!l llW!S [-nu <lJlll:> ad fTlIO'M:

'l;r,)~ ~p 'Jo)J~l

-xa '[ePlJ~ilns JSa:>jJope oo] un no nJ~SOA [njnoo] II 'P!Jlu'njH 'ps'e;;)¥l'fJlTls ll~unpno:31 IlaldwlOo ,!!S !1:ac.lA pup IDA. !S !lroe! ao ';'Ill] !~ ~.;) '!!UIDll<lSUI -

<! ,,<llU~l

-S!X<lUl ;)jaiup~!'TlS> ~UII11pap !~!" '!l_mudS '<IU ,!!s !i!o[>,;)U!q, ''!!UUJRaSU!;)O - "<lloualS!x;;,U! JIOI <>Ialupa]ns SOled no 'rouos

'allel selill no ']i!Ulllpap !~! !~ IOjllIOlllp:a<1S];:Zll;)S<llP'll os ''!!U'<l;)SUllAe ~u!ld, ul sa! I;) 'l!la!'" aTIl aillflu! ;)jalU<lUloUJ UI "la-mil ,!!Z1l<luo!l:>ll !POPIl '!!U;):>S>;)d

"alUIls !S <>lS:apU{ff :a:> Ilaa:> alu!An:> ul aUl].TIdx<l ,!!S !S

'!!lll<lN! III '!!lllOJS ,!!S ll~U!tu no <>l~a!nIP,!!JIj-S a:> !S n,!!s ITI1Wn'!!U! OU!pll ~punlWd '~zRalozl as la '(1fJ1WVH ujp ,,11 nu R nas U v: !n1nllo[oUOUl Inuall ul) ;}Ul!l -U! IS asun:'lse lllW! <IF)::' <>r;;lluIilUlllluas !s ajplO.p.l.li!2 ,!psllasnwap IS-~S 1I;)1A jruuo pur:) : nldwax" un-riuud lllu<lJ;)JI!P lPIl ,!!A ,!!S my "'!!leJl~J\;}pll llllllA UJ !ls;;,u -suro a1ao lP<ljl' aFUll InlO}, no 1Ul9 nSroplOpll !un!l::.g "l"""':>ll "lllOl lllQ

''!!IIl<tJ llle!A U! lP

-ap mqeal U! ala no ]J!uJelp ,rein Hnm UJ91U!S "a:>!ue:>;}U! 'aSIlOAJ<lU ]J,!!:>!qrn ap 'allU!d~lsau pnlsall, op '!!tU<lpunq'e 0. '~[llaS~mmAU! alllW 0 a::.].I1O ~.P a'lu!llul e lOTlJIUZllO II aleHJof1ll1,(I llalllID HI 'IoU HI ap InJlDlllpads ];:l,!!d1tr;) ;:IO!S

-"ll~ lll' ap 1OoJol'B10ads '!!ldllalsl.l eo !S, ll<)unlloll llP ;m ao '!!lllI

"ald,lljl ,!!dnp

'lunlt:>ll ~dnp '!a 1UJs,I)uP w<l1l9jalul !~ ,!!sa!d, UI !lIllU'<lz,aJida.f nuaUIIllo !llI,!!:>:apnf JON "!<ls<l!d e '!!Jeopa-lu! lIaULllo\, lS jt1rnWIPll llaJl'lPil '!TI1-nIOl \nl.::Jouns <>HwsUeJl ss aun!loll 'Ut .lI1l! 'aUn!l::>e upd' ];:uaJS ad. mS<J}!UeLU os qSll;:)(}1l ll::JoltrfJ"'!PV

l allll\Alloll ad !!~IlZIlq. a '1a amisu U!Jld! 'lS'!!sU! Ila alll;)

'lP1StrOU 1l111l ruquad aUn!l:>ll nsea:>1l aLe '!!lUlllJlodIDl oo <lJllollallQlalul 'Pllo!l<>lxa IS ~leo.jJalu! '!!O!UOOS

llaun!l::>e <lJlds<lp' !ZIl lqlJOA 10'" ',,<lsndOld ~l!!lllnl!S" lS ,,~OI.lIP''' ,!!ona -

i i

. . ~ de sens lnt[oduceti tn rol logica

• "In genmal" tnsea~n~ ha{)~:;u~I~:i~e lui' "tn 'general". .

*1 conseovenja, de vor m]a:ur~ , . tot si sa nit ispra.,.e~ti nimic. Intro-

"In general]" t~nseamua sa mcepi '( ~ •

duceti finisajul in [ocul 'VGSNU'de_a lungul tntregului curs al ststernulul, I~

Noi votn fa~ t~ate astea , t rezultat ~inal sa ela'bodt.m ,pe scena~

procesul studierll IUl, penbru ca dr€lPt. . tn Igeneral" 0 actiune orneneasca . ._ t~tdeauna tl!1 loc de ae Jum "I

od:ata'pent"u'v. " ~ .

autentica, ;rodnica, conform a unui tS:op. a' 'pe ea 0 suo~iift si dupa ea lucrez. .

, nosctn ar a, ,num I »"f .

Numai pe ea 0 recti> i" ? Uite de ce

tri I' tn genera . .

Dar de ce stnt tmpo nva UI" ~ ilni multe speetaeole pe llnia esentei

• • t ga se joaea ZI me

Qare in lumea m rea d ~ tV? Z~~'I de spectacole.

arta a evara a , ~ v tV

i nterio are, asa cum 0 cere v ioaca zllnic rnulte spectacole nu dupa esen a~

Qare tn lumea tntreaga se loa a, d .. De aeeea sa nu varnlrati daca

. .. I • ra1" ? Zeci e rnn. 'i' 1

ci dupa prmctpu; "Ill gene "·d etori gre~esc zllnic in smea lor, ~I e ~-

am sa va spun di sute de mil e ,a . te i daunatoare. Lucrul e cu attt boreaza sistematic deprinderi seetme~ nleJtUn~uA st ccnditiile lui de creatie 11

tt de 0 uarte eatru "'( It" ·t 'In

mai grav. cu el , Ipe r', deri 'rimejdioase, iar, pe de a' a !pal e, -

brag pe actor lllls-p,re aceste .d~pll'lll. . p. tstenje se ioloseste bucuros de

1 'nd' pe bma rrnmmer rez )

susi actoru, mer'~1 1 • " " •

me:;;te~ugare&Cul "In ,general: . a sistematica a acestor a.deval'un duc~

In chipul acesta, treptat, .I.gno:ra~e, "ondului de creatie tn folosul unei

. ". cLica la mrmcurea •

ada actorulul 1a pteure, a . I"

Iorrne de joc 'Proaste,. 'extenoa~: i~nt:~:r~nt'reaga lume, eu can?itiile [oDupa cum 'Ve.detl, avern d 1 / IPr""giHire aile actoruiui ,:?i, mal ales, cu

I . f \" d public eu rneto e e e "'1 , ~

eu UI ra a e.., ilib despre aeii:unea sceruca. , .'

falsele cooceptii, gala stabLI e. " . tau tn f.ata trebuie, inainte de

, t te Irnreutatlile caire ne s , . " t '

Ca sa tnIJIU1gem oa "'- t "din Ioarte multe pracvm, a unci

~ • d v ala de a [.ecunoa~ e ca ' " ..... 1.

toate, sa avem In razneaia ," conditiile de creatie III pLUlJ ic,

" I Iata sped atorilor , ~n " , . t"

dnd! ie~im ·pe ·scena, .n ..] V.tOm tot <::'i eum umblam In VIa a,

Y t' vietH rea e. I a . y 1

noi 'pierdem complet senza la d' ' d'iscutam pri;.rim ascu-

." m bern olJ'll11lm,· , , .

~i (!um sHim jlos, cum mmca~, ~u , teri~r ~i exterior in viata. N<Ji ilrebule

tarn, 1>ntr-un (!UVilllt, cum, actlOnam m " a a eum invata I.1Jn cOpil sa umble, " 'nvii+am toate aslea dlill [lOU pe scena, ~

sal \ " 0' 0·" asculte, .

sa v{)lribeasca, .sa pnveasca ~I sa I" trebui .sa va ami.ntese des con·

In timpul studiilm noastre 1-a ii~oa a va d t" sa Ille ,dam osteneala sa

". teptata J)eocam a a I"

cluzia asta tnsemnata ~I nea:;; , " . " nu actoric~te "tn genera ,

o t "tV s" action am 'P·e scena .

tntelegem cum sa nova am. a . rber cum 0 cere nu con'Ventlona-

ci omene~te, simplu, {irese, just, or~amc, .. ]1 ,

luI teaurului ci legile ;natull'ii orgamoe, Vll~ , ' ca sa spun a~a tea trw]

, . v. ~tV eum sa l:zgomm, Y ,

. '- Intr-un CUVJ.llt, sa In'Va am .

din teatru. adauga GOIJorkov,

70

. .j _. Intocmal, cumsa izgonirn tsatrul (eu t mie) din Teatru (cu r mare).,

Nu poti sa faci fata unei asemenea sarclnl dlntr-o data pina la eapat,· cl treptat, de-a l_unguJ procesului oresteri! artistice "i' al eliI..bol[arii JUi~t~h;. nidi. Deocamdata, Vania, am sa te Il'og - se tntoalrse Arkadie Nikolaevici ~ahmano'V - Sa urrnarestl cu perseverenta ca elevii sa actioneze in. lotdeauna pe scena anterittc, rodnic -ii conform unui scop ~i ca ei sa nu se prefadi nlciodata ca actioneaza, De aceea sa,l opresti numaidectt dnd vel observa ca ei tind spre joe si, mai ales, Spre afectare. tC1nd clasa ta va ffi pus a Ia pound (~i sint nerabdiitor ea .asta sa se f.aca ctt rnal repede), sa eleborezi exerci{ii speciale, care 5a-i oblige sa actioneze neaparat pe scena. Fil crt mai des aceste exercitll, din zi in zi mai lungl, ca sa-i deprinzi treptat, metodic, eu actlunea autentica, rodnlca ~i conforms unui scop, pe scena,

. Lasa ca in inehipuirea lor activitatea omeneasca sa se contopeasca eu starea

pe care 0 tncearca pe seen a In prezenta spectatorilor, in cadrul creatlei pentru public sau la lectie, Ctnd Ii vei obisnui, zi de zi, sa fie actlvi orneneste pe scena, ai sa-l deprinzi eu obiceiul bun de a fi oameni norrnall, nu niste manechine in arta,

- Ce 'fel de exercijll ? Anume ce exercitii.?

. - Oonditiile lectiilor sa fie rnai serioase, rnai severe, pentru i.nta'firea

... discipltnei la eel care joaca, 1ntoC'ITIai ca la spectacol, Asta ~tii s-o facio

- Am injeles, a acceptat Rahmanov,

- Chearna eit~ unul pe scena ~i da·i 0 terna oarecare,

- Care?

- De pilda, ·sa se uite in ziar ~i sa povesteasca ce serie aeolo.

- Asta cere prea mult tlmp pentru lectille cu multi elevi I Trebuie sa-i

. .exarnlnez pe totl.

- - Dar nu e verba sa cunoastern cuprinsul int1!'elgul).ti zlar. Important e

sil ohtii 0 actiune autentica, lI'oclnicii, conform a unu! ecop, Cind vei vedea ca' ea s-a creat, ea elevut e patruns de tema lui, caatrnoslera unei lectil publice nu-l stin'ghe~te, chesma alt elev ~i trimite-I pe celalalt undeva, tn fundul scenei. Lasa-l sa se exerseze aookl ~i sa se dejprinda a actiona pe stena omene~te, ca in viata. Ca sa-~i elaiboreze ~i sa-~i irnadadneze aoeasta . deprindere pent1!'u totdeauna ti brebllie muH timp, ° cantHate "X" d~ timp trait pe sc-ena ell actiuni autentice, ifodnice, ooniforme unui ·soop. Tu ai sa-i . ··ajuti sa utilize.ze aceas.t!:i cantitate "X" de limp,

In vlleheiere. Arkadie Nikolaevici Ille-a ex:plicat:

- "Dad" ~i ".situ'atiile prop use", aetiunea interioadi ~i exterioadi, sTnt faefori faarte impodant! tn mu-nca noastra, $i nu stnt numai ei. Mai avem nevoie de tnca multe aptitudini oreatoall'e speciale, artistice, ·de insu~iri (imaatentie. simtul a devall'ullli , te.me, dlate scenice etc., etc.).

DeocamdaHl, c·a sa 'ne 'ex.p,rimam mai ·pe scurt ,~i mai camod, sa convenim sa Ie numim pe toate cu un sinlgur cuvtnt : elemente.

71

£l

-l!llFl ~-U aJllJ WO un ap lHllP!d a !l}SllilJll e~!qJS lP aparo aa au!:)

-I1JSllalauns aursrp al!n !~-]"!s.

a!~Ipadxil 0-J1U! HUJod nil !~ ;)llllapos U!P 10pugUll sllJ1aJ nll-S -enll .. _'_., .. ,., .• ,.', eun ;)SU!J1S 'In[ I"!tos In[nJUllWll II IS rn[nlos a["pnl!s 'ann 'Pill -pnr.3[n!.3 ul lawaJ .roun "lpnJnluo;) ]"!l]"!deo 'qnpzl"!A ul <:Is-npullmUI 'l"!ped]"!z "P pn["P!A ]"!J!PP llltaq.3u! lUIA un -"[<:IJ1<:l!d lj'dllJJ ap J;).3 un -g[ll jnpuoj ad !PlsjU!S 'l"!J.311au l"!llld ° und alllwnJll al!Jnso:) -wteaqll ~p:': . !In!o[s allU! sujris aratn JOdeA un -pJOU UIP ]"!JdSll !~ "JIl9l]"!JolJUI aun,.lJaJ; O-J1UI 'plllalJ2 "J1U! ]"!supd ;)!l!padxa 0 : pmu e ap alu!eul u,~nd no o-npu!f:,'

e P!!t.OjAlld UO}U\, ;)JllO ad .'AOlJ<l:) !n[ e alualS!XilU] as"!d laun III lOll [nw. -!lin ruruad I1t!lJos 0 'lj'lllo]"!unq 'ann -<lS],10S lj'OU! lj'l<lSasnJ nu aJllJ <lS<lld:'

nJluad "l!qos Il<lOlj'J : }epn!J a1JlloJ LUO un llJ3 -wllaqn! I! area <ld!s """,'. ,."','11;:,

II arso 'Jlj'UH JOlO!d un ap ;i}!A]"!J2nz lUIs ll;)lSIl il[pnorqlll <lll:Wl _

-!l;)Jad ad al11UJ!p~ 'pnJoJ;)p ap alIl[os <:Il!J<lJIP

~~~~~U~!~I;)~~~~I~ -ounj wlF!lllue ]"!s ]S !a nrdnsa nnw p~w taudo <lU ys <:IUIAnJ <IS eaa:lll aa

-saOOJd lSilJll ul sllpn [OJ un peof YJlseou llrlllU!211WI -1FlJ1S!/Jv '!(:J!uaos

X vlvla O-J1Ut I1sa!d uIP <:Il!lpOJS]"!u aWJoJsUllJl ]"!s a ;:JJ!uqa} !n[ !arlllaJO e !S' , !n[nls!1Jll llUjOJllS '!n[nl0Wll llJado 'pup [nwpd ul 'alsa ao e<:laJ ap w;)!pe ']"!;)!lS!lJll eaJpoJs]"!u sp a!Ohau aJll '!a nmmu !sysU! upd 'Ill-IV ']"!1Jlftiru J.( -"aU)!::· ti!~ea}emea~ -]"!uaos ad OO[ nil nu '<luIs ul lla}llmeaJ PIpe 'lel]"!Aapll lao ,,}SOI V" '[a op aHPU!.(J '"asndoJd !!lllnnS" ap IS !OI211W ,,]"!Jep" rt[1l -".;:Yp'_~!~~s,Jl2IlaJ1U! 0 1U!S ala 'Jolne ap al!JOJsyu lUIs [n[o.! 'esa!d "lajJvuifJ

-oun Jnuvi~a a[<l[!z al110l <lp ealel!ft!dl~PTriIi1jsffIrrlr alilj;)Jl ap -u;)'l'una

~if.j'(faClg '"yoliP" In[nJ!2Ilw e [OJ Ul !~ ]"!s<l!d Ul llaJaonpoJlu! e[ ap ada;)uJ ]"!J!uaJS ]"!Jlseou sounur lj'J - [a snds a-au - tunoe !tns _

·!nl rnoJ!q U! pOWOJ le[elsu! a-ou IJ!Aae[oJjrN "IpeJjJV '[a yse:m ~lexu 1s01 II ll!loa[ 'aurq UtwIs a-s nu AO~lOl ]"!J nJ1U;:,d '!z]"!FV

VllvNIDVWI AI

I I

, I r

\

I

\

I' .

torit nlciodata mal departe de tmprejnrimile Moscovei! EI a creat peisaju] polar foloslndu-se de observatlile lui asupra naturii,. iarna, din ceea ce stia din povestiri, din descrieri literare, din carti ~tiintiHce ~i din Iotogram. Tabloul a [ost creat din tot acesi material cules. In munca asta rolul

principal a fost indeplinit de imaginatie.

Tortov ne duse tn Iata altui perete pe care atlrnau 0 serie de pei-

saje. De Iapt, ne allarn in Iata unor desene in care se repeta unul ~i acelasi motiv : un loc de vilegiatura, cu modificari variate, introduse de imaglnatia pictorului. Unul sl acelasi slr de casuje frumoase ~i 0 padurice de brazi tn diverse anotlrnpuri, ziua sau noaptea, sub aqita soarelui, sub

. furtuna. Mal departe, acelasl peisaj, cu paduricea taiaUi ~i tn locul ei Iazuri 9i plantatii de copaci de felurite soiuri, saditi anume. Pidorului ti placuse sa trateze natura si viaja oamenllor dupa bunul lui plac. In schitele lui, construia 9i dartma case, erase, schimba planurlle lacului, muta muntli,

_ Ia uitati.va· cit e de Irumos l Krernlinul din Moscova pe malul

. rnarfl I a exclamat cineva.

_ Toate astea au fast create de imaginatia pictorului.

_ lata 9i niste schite pentru piese inexistente din "viata interplanetara", spuse Tortov, condudndu-ne spre a alta serie de desene *i acuarele. Ulte, .aici e zugravita 0 statiune pentru niste aparate care fac 0 legatura de comunicatie intre planete, Uitati-va: 0 cUlica urialla, de metal, cu balcaane marl ~i slluelele un or mnte frumoase ~i ciudate. Asta e 0 gara_ Attrna tn spatiu. Prln ferestrele el se vad oarnenl, calatorii de pe pamtnt, In spajiile nemargtnite se vad siruri de alte asemenea gari, mergind tn sus !ji tn jos: ele stnt mentinute in echilibru datorita atractiei reciproce a unor magnete urlase. La orizont se vad cttlva sari si ctteva luni, Lumina lor creeaza efecte fantastice, nemaivazute pe pamint. Ca sa plctezi un asemenea tablou nu e destul sa ai 0 simpla tmaginatle, ci

lIi 0 fanteiie puternica. .

_ Ce deosebire e tntre ele? a tntrebat cineva.

( __ ._,- Imaginatia creeaza lucruri care pot exista, care se tnttmpla, pe n care Ie cunoa~tem, iar [antezia, lucruri care nu exista, pe care nu le cu'! noastern in realitate, care n-au fest ~i nu VOt fi nlciodata. Dar poate ca I vor fi! Cum pot! s-o stii ? Ctnd fantezia populara a creat covorul zburai tor din poveste, cui i-ar Ii trecut prin cap c1i oamenii vor pluti tn aer cu I aeroplanele? Pantezia stie tot si poate tot. Pantezia n este necesara pie-

Liamlui ca !ji lmagtnatia.

_ Dar' adorului? a intrebat ~ustov,

_ Pentru ce crezi dumneata ca at avea nevoie actorul de tie? I-a tntrebat 9i Arkadie Nikolaevici la rtndul lui.

_ Cum pentru ce? Ca sa-l creeze pe magicul ,;daca" ~i

propuse"', i·a raspuns $ustov.

- Ele au fost create de t . fV v

Sustov tacu, au or ~I. ara noi, Piesa lui e 0 nascocire,

. - Oare dramaturgul Ie da actorilor t t .

.£:.:!iesa.? a. tntrebat Tortov. E oare . o. c: a~ e! n:voie sa ;;;!!Lq~.i-

pe 0 sura de pagini, vlata tut cu puh_nta sa dezvalui tn intregime. y-

. ~t%nsprrse-'iiumai in parte ~ Deur~rdrrsonaJeIOr? Sau multe lucruri ra-

rill de arnanuntit despre c~ea p f' tVOrbe9te autorul totdeauna !jl des-

, I d t 1 ce a as pina sa inc v •

e es u despre ceea ce va fi du v fi I I' eapa plesa P Vorbeste

r d d pa ma u el ceea ce t

ise, e un e vine personajul und duce . se pe rece in cu-

eu soiul asta de cnmentarii r'n t te Isel _ uc~ e~? Drarnaturgul e zgtreit

t " _ - ~3,x u Ul e indlcat attt : A ..

.rov sau "Petr~y lese" N' t u -:--_=-"=-"--,,_s_ee841~e• 01 nsa nu putem intra " - d -

cunoscut rara sa ne gindim I I $1 leSt intT-un loc ne-

fntr-o asUe[ de actlUne tn g:n~~:f,~ ~c~stor deplas~.!:! __ Nu poti sa crezi dramaturgului : se ridi~a" bla at cunoastam Iii alte indicafii ale

d . terlstice , "um a enervat" ride"

au carac erlstice laconice despre I . '~' v ' v "moare".. Ni se

Fumeaza mult", ro, ca. "Un tmar placut la tnfati9are.

E oare asta destul ca sa creezi un tntre ..

rele, rnersul, oblceiurlla lui? D t t . g p:rsona] exterior, manie-

oare sa Ie tnve]i numai si s~ I ar _ex ul~1 cuvintele roIului? Trebuie

D t .,. a e SpUI pe de rost P .

ar oate indicatiile poetulul dar exi .

tn scena !ji toata montarea ? E ' d ge~tele reglzorului, punerea lui

Ie lndeplinesti formal pe scena ? oare estul sa Ie tii minte ~j pe urrna sa

Zugravesc oare toate acestea cara t I ..

nuanjele gtndurllor, sentimentelor' c r~ personajului, determine toate

Nu, toate astea trebuie SV f: impu Sill or *1 cornportarllor lui?

t . t a ie comp etate adlnclt d

a unci ot ceea ce ne-a fost d t d ' CI e e actor. Numai

lului va prinde viata !ji va ~ e toet 9i de cellalti creatori ai spectacocreeaza pe scena si pe ale mll~~a oate _ cutele sufletului artistului care

r t I ' .,. ce U! care priveste din sal v N .

IS U msu~i va putea sa traiasca di lln vi a. urnai atunci ar-

imaginat $i sa actioneza asa eu a ,.m pun vtlata interioara a personajulul ncistru personal, viu, . m 11 cere au orul, regizorul $i sentimentul

In toata munca asta, cel mai a to' .

cu magicul ei daca" si cu SI.tU t"lP plat ajutor al nostru e Imaginatla

te u " .,. " a II e propuse" Ea n . v '

. aza ceea ce n-a spus tn tntr _ . u numai ca comple-

fnsuflete*te munca tuturor I egune autorul, regizorul ~i cellalti dar sl

. ce or care au t lb it I ~ , y

colulul in general a v _ can n UI a realizarea specta-

t . ' caror creatie ajunge [a t t .

orilor, tnalnte de arice_ spec a on prin succesul ac-

A:u:n intelegeti cit de insemnat e v • v •

. putermca ~i vie: ea ti este n v A p.entru actor sa alba 0 imaginatie

~i a . j." ecesara III hecate clip a a ... I .'

vlelll pe scena, attt in st d. •.• _ munCH Ul artistice

. !.I!._p!ocesul de crea ie ~ let.ea ~It !jl ~n I.nterpretarea rolului. .

chiar .pe ar"fiif.·-"· _~L magmaila e mJl.!n:t~Gare II duce .dupa sine

75

9L

as ! ::10 Eaao rosn spupd 'qW!!.jos U! 'aJEO ']:IA!lE!flU! ap ]:Il!sd![ a!~EU!1JeW! ° .]:I1S!X3 ·S!A U! !S alEl!IEaJ U! 'In!soqoau 'lOHUl]:lls azaJonl ]:IS ale !s al!q -asoap !JnlJOP ]:Il]:lJ anoAzap as ]:IS alE E3 -JOH1W1S ::IU!S ap ]:IZEalOn~BJ '~t.HE!t!U! no a!+EUj1JEUl! 0 !!lS!x3. -j<llfEU!2Ew! Inla! ap apu!daa =tt.. -na lEBO WE I nal.:3 aFEO! ::Ill !IS a!nqaJ~ -

1-l a!fBU!.:3EW! Bl B!Jd -ord !+loAzap !f-~S sujq !EW amo a nN ·!!ua:ls ad 1]ES ap [uojd <llS!U !tluaA

-<JP ~s '~IEUOsJad E!lllaJJ III !tEfUnU<lJ ]:Is lOA nJ1U;)d EUW;)SU! Jil ElsV -JOI

II no ;)lS<lsdn !lA <lJEJ ElfIlU!211W! InoolU! JOA aJIlJ 'J0l!JOZ!1J::IJ al!unUl ad t<ad!!:lu! !faA I<lJllV -nJlllal UIP <loald !IS nES aHoAzap O-S a!nqaJ~ - ·AolsnS sogs reqallu! II l alsasd!l ;)1 BlOJl!J po l!:lIlJ ]lS ao purue 'HS!llB nnuad llmUlasu! ap mE 10J un peor ll!fllU!.lJllW! ]:!Jlla - :]:!sald U! [onponut al !S l!ll<lOS U! aaraund nnuad 'IOJ nnuad IlljJalBUl eo !l!:loos]:!u aiel al!!ldoJd ap Ilsaso{oJ a1 'EaaOll ]:!dna -!zala211xa ]:!s jS oujq jeur HJ llUnpU!W P!JHsn[ !f-]:!S a!nq<lJl 'pU!JA;)U-PUPA 'IlJOllll. llfll! Ul rap 'lnilu!s U SB !lOIlP IllSB :lll! ]:!s llondE SB-Ul ON -la!~IlU!2EW! 5<l1]2 ]:!p Blsll E!oAaN -Ila ul l!UE as nu so ll<laO :l5aJOOS!!u ]:Is amqan lllsil nJ1U<ld -pnsj o-s !S !ls<l!d anou ap ']:Iounw ap lIlUO!SBd lO!S l!:l Il:JUln[ !neOl ad In.lI!se lIs d<lOUl punn' -OlJ!nplq·o <lp a!OA;)U '3 -]:Izllaz!JllJed as arao; -aaro al<lUl ;)l!J<llnd !S lIAOlS! lUlls ]lw pnzao Il<lU<lUlaSe ul -Inlsap a21lJle llUl nu aJB;) l!sald ° na nus 10J un no a:lllJ T::-ap ura ]:Is 'Joz!2<lJ 1l:J nils JOl -:lll 11;) 'm!S lU!S pup purue 'easapll lU!W na IS ]:10 Jsaspnp]:Iw !!A

' ... ;_..._- l a{a\!z alllol <lP elll!A lIP <l0 lla<lO jlllllnu ]:IpeA lIS !S

!f<lJl 'paqn n!.j:lO no PHSllJB 1l!+Il<lJO EI !S 'allllllllaJ III IS ann as ]:Is adao -U! III !S !pll[a!.jJo allloos le !UaUiIlO nsa:lll l!:lep ]:Illll ruiuad aujq arao !! III !S l !!J2llau aq 'a!snu";3:> aq '!!llsllq[1l aq 'ZOJ aq araojno ap amual lOI -!!.jOO IllllJ U! aund al lOI 1l1fllU!1lIlIll! !lO unuod !f!+!lAOU!AU! la !J lOd -puu ap !polJlnw 'IoU n03p lame ettllA P!lA 13 -IOU Hoap 1!.j00 !llll no Baltlmllal pd E!V~3JIl nuaUillO -lulUl aJ!!uai:! !!J sunds !~od nu !!:J alsaJ!d ·!lltll[OAZ<lP autq a!~Bu!2tlw! o-riupd !S "asndQld amtenlls" uud '" lPtlP" JllJ!i:!eUl uud l!tU!!] Il! alllJ 'a!}BalJ ° a E1SIl<lJ"ll IS l ]:Ill.ldo tl!lll.l!ds<lJ no !+'flHnOSB !t!! ]:!s lPU! djqo Il~tl U! !ttlU!i:!IlIll! !Is JOSn a !lJ !tapaJ') -!l.ltlsa:lau a n.IlBal Ul lllp 'sospd ap a aa '3lsam 'PlY

-!!le!A Ul !'!ua:ls uIP arapupdsp ]:IlSIl<lJIl uraoan llJU! 3!lEuli:!tlUl! !!.llSIlOU aud

-ord ulP alunu!'!wll no !lua:)s ad ap a[<lldllJ UI!ll;}ldUioO !Is ,supdap ap'me'

UlalU!S '!!lSIlJll 'JON "!lzeau!2IlUl! ao tlaaJ U! laouls· aparo !S .SeUl!llld tno un a '!tapaA umo !ldnp 'Jtlp '!,!Ztl3Ja1ltlX~ tnutlwai:!lll1 !,!:J alsal!d -

. : PU!qw!Z snds a-au la 'SJ01U!

Il-S 'eaJllpuo:J 1! ,)JIlJ 'AOlJO~ !S 1tlJajd tl adsso tnlullsaJalUI ao ]:Idna

·ta 13alsaAod l-ao !,!snJ EqUl!J U! aaonpan au !J!Aatllo}jIN <llpmjJV !S alas30 -ons tlalsaAod IS! JOpll tnlq<lla:) -llAOJSOW tll naurrn U! umoa Illa altlO ---[1 Ull!pa.lJIlJ1 !nlnlll0S0UnJ e !llllldal~llau tlllZIA ap mdnJaJlU! nj tl!tJ31

-121lWI ap llsd' A -lSIlJIl !1 all!od nu llAaup arao op eleJ 'altllu

_ _ _![ a eJ uUlas un a 'e JIlOl' 0 0 -

"eJB alaJ Ulp a' 0 0 .Jalxa ]:I[IlUlJOJ llaplld OJ mumu alel

n~- 10lU al~:J IU!W!'!J InJOPtl !lOBa -!,!p as !I ao tlaaJ puud nu IJ;U 'tlZBaalO -ns ~:s juaurao ~SUJ !'!lS!X3 -Bali:! ItlUi aUIMP Il;unw I;~~o "tllail

! so 1l3aJ elIoAzap nU.IIl' d I - t

m as .tosu 'A °d P 3pU!J 1l1tllU!iltlWI BSU! IlJtlQ -aJIl 'fl-ap'

_ 0 " qllltl UlOJ 'a all 1J - 0 0

ala:;, 'iuapusd - _teu! IlUl! llaU<lUlaSl! ° n') "leJa1lns ne-s I ao

t '" apUl pOUI UI 'alloAz3 -

- • P !,!S ]:Inunuoo EaaJIl !ldnp !S rlzll<llailns

I

" ••. anul 19 ..

- Nu te. grabl, Ai sa al tot timpul! Deocamdata multumeste-ts eu visurile cele mal simple ~i mai elementare. Nu te grabi sa te tnal]i prea sus, traieste eu nol, aid, pe parntnt, intrs cele ce te inconjoara in realitate. Lasa ca mobilele astea, obiectele pe care Ie sim]i ;;i Ie vezl sa ia parte la munca dumitale. lata, de pilda, exercltiul cu nebunul, Am introdus in el un element de imaglnatls in viata reala care ne inconjura atunci. In adevar, odaia in care ne gaseam, mobila cu. care am baricadat usa, tntr-un cuvtnt toate lucrurile au rarnas neatinse. A fost introdusa numai nascoclraa despre un nebun care, de fapt, nu exista. Restul exercitiului fnsa se lntemeia pe ceva real, nu plutea in aer.

Sa incercam sa facem 0 experienta asernanatoare. Acum ne allarn la lectie, in clasa, Asta e a realitate autentlca, Sa ramina tncaperea asa cum e aranjata : lectla, elevii ~i profesorul lor, in felul si in starea in care ne aflarn acum. Eu rna transpun acum, cu ajutorul lui "daca", pe un plan inexistent, intr-o viata tnchipulta ;;i pentru asta schimb numai timpul si spun: "Acum nu e ora 3 dupa-masa, ci 3 noaptea", Justlflcatl .cu imaginatia voastra rostul unei lectii attt de prelungite. Nu e greu. Admlte]l ca miine avef examene, mai stnt rnulte de Iacut ;;i ca am ramas . ln teatru din pricina asta. De aiel decurg alte situatil -si griji noi : cei de ucasa 'sint nelinlstit], pentru dl, neavind telefon, n-am avut cum sa-i yes.

tim ca mal avern de lucru, Unul dintre elevi a pierdut ocazia de a se duce

.1a 0 petrecere .la care a fost invitat, altul locuieste foarte departe de . teatru ~(nu stie cum are sa. ajunga acasa fara tramvai ~i asa mai de'. ,parte. Nascoclrea asta pe care 0 introducem mai da nastere ;;i la alte

gtnduri, sentimente si stari sufletesti. Teate astea influenteaza asupra starii generale, care va da tonul felului in care se vor petrece mai de.parte lucrurile, Aceasta e una dintre treptele pregatitoare pentru tralrs. 'Rezultatul acestor nascoclri va fi crearea terenului situatiilor propuse pen.tru exercijiul care soar putea dezvolta ;;i numi: "Lectia de noapte".

Sa Incercarn sa mai Iacem 0 experienta : Sa introducem tn realitate, ~adica in aceasta odaie, tn lectia care are loc acum, un "daca" nou. Tim. pul sa rarntna acelasi, adlca ora 3 dupa-rnasa, dar sa schimbarn anotimpul, sa nu mai fie iarna, nici ger de 15 grade, ci 0 prirnavara calda, cu aer mlnunat, Vedeti, vi s-a schimbat .dlspozitia, atl inceput sa zlrnnumai la gtndul ca dupa Iectie vetl 'avea prilejul sa faceti 0 plimafara din oras, Hotarttl deci de ce anume va yeti apuca, justilica]l astea cu nascociri ;;i Yeti ohtine un exercitiu nou pentru dezvolta-

imaginatiei voastre.

'. Va mai dau inca un "daca" ; ramine acela;;i timpul zilei, anul, odaia ~coala noastra, lectla, dar toate se muta - din Moscova tn Crimeea, locul actiunii se schimba, Acolo unde e Dimitrovka, e marea, in . va veti scalda dupa lectie. Se pune intrebarea cum de am nimerit

. lcina neizhtnzii de a visa acasa tn-

Am fast am de tulbu:at. d.m pn tlt tot lui Arkadie Nikolaevici,

Cit nu m-am putut stapin! !II i-arn poves I • I • salonul Maloletkovel.

azi, la lectia care avea. oc III . b tit pentru ca ai facut 0 serie intreagli

- Experienta dumitale n-a IZ IU I , unicate Prima greseala a fast

. . "spuns ella ce e com, . t f""

de gre!jel1, rrn-a ra .,. Iso atragM A doua, cli ai visa "ara

aceea ca ti-ai Iortat imagma~la ;nt.oc 1"-" Asa 'cum nu se poate actiona

J" A I" la VOla m Imp am. 'f t

ctrrna *i fara VIS e , . d . d ul actiunii) tot asa nu se poa e

U Iacl a (a actiona e rag . ' . t t

numai ca sa aCI cev . r t d 'mag'lnatiei dumitale ri-a exista

I . U .. tnsasi n ru a I u

visa de dragu vrsarn I 'f . u atiei A treia greseala a fast ca

U • t anta necesara cre I . 'f

un sens, a tema meres t ' tl u Orl activitateavietii imaginate are 0

d it Ie n a fos ac Iva. , i t b' u ur

vlsarea umi a - t Imaglnatia actorulul re Ute sa -

importanW exceptiona~a p~ntru ac or: cea exterloara.

...j neasca tntil actiunea [nterloara, apoi P~uram in gtnd cu 0 iuteala gro-

_ Eu am actlonat, de vreme ce z , '

zava deasupra padurl). A t tren rapid care alearga !ji el cu 0

- Dar ctnd stai culcat I~ r-u~;l rn-a intr~bat Tortov. Lucreaza 10- iuteala grozava, dum~:ata actlOne~t. Ar fi cu totul altceva daca, tn limp comotiva, fochistul, calatorul ~ pasiv.. dlscutle aprlnsa daca te-al certa

t I . dumneata at avea 0 1 \ ' • d

ce merge renu, . u rt : atune! soar putea vorbi espre

u' ie de pllda un rapo , Pil t 1

sau daca ai ser , '. b rul dumitale cu avionul. IOU, a.

rnunca sl aetiune, Tot asa et ~l CUt. Z UO ite daca ai fi condus singur ma-

d d neata al fos mac IV., , d

lucrat, ar urn . t I IT tile soar fi putut vorbl espre ac-

. d cli ai fi fotografla oca I a '. . u'!l.

sma sau ~ . d 0 tmagtnatte activa, nu pasiva .. ,

tivitate. Noi avem nevo:e e ta aetivitate? l-a lscodlt Sustov,

- Cum :_a purovoca~ a~::~l referat al nepoatel mele, care are 6

- Am sa va duescTlu_ J n d;cal'l- sl consta tn urrnatorul lucru : fe:

ani. Jocul se c~eama "Ce ~~" IE ti raspund: "Beau ceai". "Dar daca tita rna intreaba: "Ce Iacl i u . b t nei?" Trebuie sa-rnl aduc . I' d ricin a cum .l-ai ea a u

n-ar fi ceai, CI u ei e ~ ." trlrnb copilul umple intreaga

aminte gustul dodoriei. Cind tzbutesc ~I rna s u i~trebare' Pe ce sezl ?"

h h t d ts Apoi imi pune a noua . " "

tncapere cu 0 a e en. U' d uta tncinsa, ce-al face?

,,~ u Dar daca at se ea pe 0 p ,

. "Pe scaun , raspun e . ", rty t insii 91 sa rna apar de arsun cu

Trebuie sa rna a~ez in gmd pe °b Pt 1 a fnct~tii i se face mila de mine. m'i

. . enite Ctnd iz u esc, e 1 •• '

efortun nematpom. u u . l'oc I" "-i dadi eu conhntlU,~

• t . t'" Nu vreau sa rna mal 'f , •

din mmu e ~I Ipa; " . t. dumneata pentru exerCl

jocul se isprave*te cu lacrim!. Ulte, scor~e!l: ~I. '.

. , care sa provoace actlun! VII. ,

~ii un ase~enealoc, t metoda primitiva ~i grosolana, am 0 .•

_ MI se pare as a 0

eu. A;; vrea sa gasese una mai subtila.

78

79

no UdWlll 'lP1ll!d ~p ap~ds~l ° eseui 'Itl!lnUI allUt alllA ° lSO! U le

lnSIl~OIl pllp 'InlnueldOlall ll~le2!l;:llll l1dnp lnol1J U !~e ao !+P11l '110U~Jod ° !-l~lla '~!~IlU!?lllUl! 111lseou llpdold <l lOP1d lS<l0V '11\U1!A ap IOU UI!s)!2 ~o U! Illes 'InloP1JOO ',nuolllS J!pUn:l<lS o-llUt aUI10jSUll1l O!WIU lasoo j-nu la ad 'aBO as I ao .jo; 'l!n1eJ~ '11dno o-nu; a1s~u

13. -n.qsou InJop!d IS IOU no UI;:lAll no no HnUI !IlUI l!l'B n:> I Ill!;) aooap un UIl1PUllUIOO au J!s o-u 11l0Cl l 'Bl\apunHu apun JUG -

'IOU Wllal<lUI

au nu lllSIl le[ullJll '!<lAQ}n~loIIlW Inuoles ul l P!V l apufl - 1<lI~lP<ldlj:a JOlpqUI<lUl '*1" DIP postda un aU-!lllon[ '::llel\lual li! ': tnS!A p<lp l\aoejaJd 'alcOlealO lnl JOIPI1S1" ualed\1pI111U! U! IS P 'FI1~IlUl~ .. -ew! II l1JllOpa1U! nounur Ut ·luUlnu 111~uOO nu !nlnls!lJll el111a1o '!SI1101

-el~oll"qll IS (nsuas p.rajd 1S1 allloSl" 'lamV 'JOI eal

.el1s<loau U! !2alo 11'0 <llnqa11 'luaAoasuoo 18 011101 djqo U! 1111s110U lllteul~-. -sun ap asndord -doos mun aUllOjUOO 'aJe'Oaoau juo!\oe iuaurou; aluoa]J lil alao -1l3. '!!p[<lUIpd !S als!u!lau ap !lund Jl+ll!" 0 'ollSOU IOPU!l1 U! 'nllle .'. esv "IOU alsad HJlA1JU JIl aonllqm'O apJlllJ nus !!sllu\ts!lq alllO U! I02110 nn -uad aJllJl1da ° 'alllOU!Ul lOll} ]1S apun 001 un . llS<I!OPUp ]1'0 'alaoaleo lsod

-l1pll un IS Iqaql1[ut IIlW llS aloqaJl 'U1Sll ap ]1JllJV '!luelq ap lSOJ pel lllUI Jls

IlO !zautA 11'0 a!nqa1l 'allll1oq llald lUls nu !Sn101 am -;:llU<lWl\u ap aAlaZaJ waAll lew Jlo aUla "001 ad duru Hnw ll!+!padxa J!Ul\ llS ale lllse 1l0UnW 'leledaJ . a!nqall Inlo1oW "!lunw allU! !lsupdno alell. O-J1U! aJeoqoo J!s

;l Inuuldolall !s J!zllauollOUnj !IlW nu tnlo1ow : J!Jol1sllluO 0 l!ldw!lU! 'aull1J!A pnp!ld laun eJdnseap 'InloJoq2 Indwll uj "llunl umrp un el Inullidolall no unurod IS a:l!J!\umS !!lwadxa laun !!JqUlaru Ul;;JlU!S !\01 IOU l!0 waundnsald ]tS '!lllseou e!~uu!llewl aJ1P ap e;;J !S 1lnw !l11lW10jSUll11 'e1sll ejepo !IlWnU lUazaJd U! JlJeo[uOOU! au arao neal elU!A U!p W!lSl!1 llS ",;aSndold al!!~en1!S" <lleol w]00osl!u lls 'nOU n!lPJaxa lsaoe ll! 'UlnOll IS

"p!\eU!lleUl! HounUl PloqW! un lllSlla:ll? uud Jl?!qo IIp !~all. 'eUI;l\q

-old PU!Alozal! "c. a1llp ;l\!!tWUO:l ul na ;;JOllj SIl-a:>" : l!1I..!\llq;;JllU! 'a\;) ul !\apaJo !S ppoosl!u alsaoll '"l!:Jep" lnl \nJoln[e no 'l\eldaooll !loeo ';l\!!l°<ll !Oll. no nnuJluoo ]1'0 11{pn ura ~s ;llnqaJl na '102!l1al e:l 'uaaoC ap.!S \IlP!l -rsdns oo] un ap 'alldaoxa J!Jl!! '[\01 Isdn ea10d l\aA l!1I. IlN "\nwIH !;t0P1s SIll} aopo Jlo ruiuad 'alemdw!S alew ° IS UlSneal HOW InjnlOpe ;:Ila:J !! 1l1sV "Ul!;tW\H 11'0 IlO 0l0:lll sunrll WIl l!0 uraunds ]1'0 leB c. Illsll .llaJlllOW lll!l:JIJ!lSn[ !;ts run:> "ala ;)P '1'2: au[~ eo!z arao U! Indw!l0Ull U! 'lllpl!d;:lp -U! P10U nn-riu; '11Un;:lJdUl! '!~01 no UIalulS ",,]1:l11P" nou un onpoJ1UI

-llltllU!llew! elPlaX<l !;t" TJ nnued alxa1ald sp !pas

IOU FlUn llte} Ul Illle Il<lA ~II. !S snporiut "pep" Inla:lTJ W10jUOO ;)l!ndgpu! 11alA PlS<loe ;;Jle a1uawow a\alP<lHP j~eo!J!lsor '<lo!lllwalSjS am\oa\ °IOOl? lllnUnUO:J we-au IS llaawp:> Ut naurru U! leo;;Jjd WIl ~o alllod '!;)!leUln -eun ;llll JlPoos~u ap tal a:lpO no 'asndoJd !!\IlOnS no t.lA-!\lloH!lsnr -pns U!

i

,I

!

" ,

;' "

,
.11
,
,,,
:·i,
, ' I
'\ ,.'l
,I ,I ,
:~ .. {-
'[,
I I
i
i I
;1 Un proces asemanator are loc permanent la repetitiite noastre- In adevar, noi alcatuirn din scaune vieneze, tot ce poate nascoct imagina\ia automlui si a regizorului: case, plete, corabli, paduri I Noi nu eredem tn autenticitatea faptului di scaunele vieneze ar fi copacl sail sttnci, dar eredem in autentidtatea autudinii noastre fata de obiectele substituite, ca *i

cum ele ar fi, tn adeval', eopaci sau stind.

- E 0 ora clnd se face llnl te in U ,

_ Ce vrei sa Iaci in 11' • t ~ casa, am observat eu

S" " m~ ea asta P "' b •

_ a rna conving de Iaptul ca .• ma irn oldea Tortov.

P" t • ea nu stnt comi . t '

u ,- aca ca vrei sa-ti Irosestl ti I U U c, CI ragedian.

sa te canvingi ? v impu fara folos, Si cum . • f .

• y m sa a~ ca

.. :- Am sa joe singur, t

I pen ru mine, un 1'01 t

va uiam eu visele talni raglc 0

Ice. ' arecare, imi dez- '

Care? Othello?

- 0" nu. Nu rnai pot sa ~ar~ ungher rna lndeamna SU mamte. a

.••.. anul 19 ..

Lectia a tnceput cu 0 mica introducere. Arkadie Nikolaevici ne-a spus : _ Pin a acurn, exercitiile noastre pentru dezvoltarea imaginatiei au Iost legate, tntr-o masura mai mare sau rnai mica, \)8 de lurnea lucruri10r care ne ineonjoara (odaia, dlminul, usa), ba de actiuni1e autentice de lIiata (ca lectta no astra) . Acum voi muta exercitiul din lumea obiedelor ' tnconjuratoare in dorneniul imaginatiei. Vom actiona in el tot atlt de vlu, dar numaicu gtndul. Sa renuntarri deci la [ocui de rata, la Ump :;:i sa trecern tntr-o alta situatie bine cunoscuta de noi, tn care sa actionam dupa ~i. ' tndemnul imaginatiei. Hotara~te unde al vrea sa te duci cu gtndul, mi s-a:' adresat mle Arkadie Nikolaevici. Unde ~i cind se va petrece ac~lunea ?

_ In odaia mea, seara, am spus ·eu.

_ Perfect, 8 tncuviintat Arkadie Nikolaevici. Nu stiu ce nevoie

dumneata, dar rnie rni-ar fi necesar, ea sa rna simt in locuinja tnchipuita,"·

sa urc tntii in glnd scarile, sa sun la usa de tntrare, tntr-un cuvlnt savtr,?esc 0 serie de actiuni logice consecvente. Gtnde:;:te·te la clanta "Cl1"~'.'·""

pe care trebuie s-o ape:;:i. Adu-ti aminte cum se tntoarce chide usa, cum lntri tn odaie. Ce vezi tn fata dumitale?

~ Drept in Iata mea dulapul. lavoarul. _ Dar 18 stinga ?

_ Divanul, masa.

_ 'Incearca sa te plimbi prin odaie ~i sa traie~ti in ea. De ce

incfllntat?

_ Am gasH pe masa 0 scrisoare, mi-am adus arninte ea

puns inca la ea :;:i rni s·a facut ru~ine.

, _ Bine! Se vede ea acum dumneata pot! sa spui:

odaia mea". _ Ce inseamna acest "eu slnt"? au tntrebat elevii.

sirnt eli rna gasesc mijlocul

tn lumea lucrurilor imaginate ~i tncep sa

tionez in propriul rneu nume, pe riscul rneu ~i cum tmi porunceste ~tiinta. Acurn spune-mi ce vrei sa faci ?

_ Depinde de ctt e ceasul.

_ Logic. Saconvenim. ca e unswezece noaptea.

luerez la Othello tn dai

repet ceea ce am m:. afl~ mtea. Acolo, fie- 1 acu de multe ori

- Atu~Ci ce-ai sa joei? .

Nsam raspuns pentru cs

C .,' en ru ca nu eram .. u, • '

_ e faci acum-P mCI eu hotant III aceasta p .. t"

nvm a

- Cercetez odala Peate u •

o tema interesanta de ~reatie caU ~treudnul .dintre oblects are sa-m! suger

duJap ... lee pilda . eze

e un ungher intunecos Ad: " ' rm-arn adus arninte ea dupa

asa !n lumina serii. Acolo f~ i rca ~u e el attt de Intunecos, dar o~era. servieiile dacii vrei ~a te o~p~~z~~~erA aUrnua un drlig, care pare~a;~ sa-rru pUCn ~apat vietii, ce as tncepe sa;' sa ca daca as vrea tn adevar

_ e anume? ac aeum?

- Fireste ca inainte de 0 .

curea, de. ac:ea caut prin lucru;:~e d~r trefbui. sa. gasesc 0 frtnghie sau a

_ Ai gasit? III ra tun, din sertare,

POde~ Da ... ~ar uite, ctrligul e batut prea

jos. Picioarele imi .

A t aJung Ia .

- s a nu-l bine. Cauta-]! alt ct ll

_ N -am altuL ir Ig.

:- Daca-l asa, atuncl nu-l m . bi u U •

_ Nu stiu, m-am tncurcat . at . me sa ramti ln viata ? '

P 51 rni-a secat im . t·

_ entru ca tnsa~i nascodirea du It I agma ra, am recunoscut eu.

logic (afara de uncle :.~: tr~ n.elogica. In natura totul Ii tel. Nu e de mlrar/r: :;:1 c:~a ceo scorneste ima-

. '.' . prosteasca dat o. premiza Iogica, a refuzat!~l t~a ~~c~gml atla durnitale,

:1', D . ' ',' a . a 0 concluzle

e altfel, experienta facuta d d

a ~us la ceea ce era de a ~e umneata acum. cu dorlnta de a te

de visare, In aceasta munca. .ptat.de ~a ea : tl-a ararat limpede un c~re ~J tneonjura (tn cazul ;~ ~~~gmat.la artistului se rupe de lumea t I~C~I~uita (adica tn Iocuinta d~~~d~l)a ~eeasta) ~~ se strarnuta tn ~ utl.e cunoscut, de vreme ce m a ~. n aceasta situatie imagi-

dIn eel al vietii de toate zilele A ~tenalUI pentru visare afost luat

. s a a u~urat cautarile tn memoria

82

83

tS

-a!dOldl'l I'll 1Hn[1'l am: ',qunJ! sp 001 un 'snds ll'lm ura nino B1m 'elsl'l aounur ul ne B~UT)AOaSUOo !{; e:1!Sl01 'alBH1l'lal ap Inonsllllll'lJ <lldOJdl:: a11::0 aoeol -[1111 aF)OB <lJusaoau IUUl !S lU!S au 'ZIlO lsaoe ul 'aJ1SBOU !alzalul::J IlUjOlBS ul apao alllolBa10 ~Illdpupd aournn 'jl~S!/I. uauaUlaSll ul 'eaa::Jll aa '!ntnl -Nl! In!uaUlop Ul lnpu!!! no HSlnoxa als<lol'l nrnrad lad<ll ap alound 'pmqnd

-ur; 'msa!!ns II'lUlnu nap au alPllsaAOd 'elnlold 'tunll'lJam 't3lumS 'P~S!J1.

l1aU~maSll nJluad II'lJ.Ialmu 1'llll!! a-op !~!S~l:l ~s nnqz! !~a/l. ~o palO eard

I uN 1 alllH(l'l<ll <Ul llalsaoll all'l0l l+aoBl ~s 1+l'lolaoul 'Joladl'l BSllmJO ad <llfOS .ap Ul~n[ o-s !S nl~m {npun! Ul unroqoo ~s Ulalnd 'l+ualS!xaul lllsuom ma!! -UIJl.U! ~s !S Ul1l1dnl au ~s mamd ! mssq uW apsllomnll olooll m!dlP ~s IS .TlPUI'lld aw~ ad !'qA Ul wlH10dsUI:111 au ~s ursmd IOU '~l1'lO~unq 'esy 'lHl'lal 1:1\1:1111. U! nqeznnalau alS<! eo eaao el rrquoo llP el\BU!l:lllUl! 'JjlJl.apl:: ul 'ls~s -u; 1!+~mB<Jl lpap !\~l!l!qlsod TlHnUi -leUi l"!lnleu all~o sp alep lUls U !al+l'lu

-!!!Bm! ~o lnldl'll ,uapa/l. utp daos nu 'aJes!A. ap PI nou un el pupall

'!;i0!U10lIl1s !S aJllol!~A.osau llap11HIlal ap 0lU10llllsau !S 101!1lA.OS {ns!A. !\ll!d -Old13 !"!S <lln[13 !"!A. !;is alll 1l1SY 'e\uaA.oasuo:> no !s 130I!!ol no +OBluOO Ul lndwn 1°1 !+U lls !+13Hn nu lls !llUinN -umrp lllnS;:IU10d !"!s !s nplll;:lUm un ns~w -OOlU! !\-ys !fod 'al1'lol!lY!!ald ~ounUl 13auaUlaSI:: ° ydna ':>saly:ilnsalsaw IS lll!OUladns oo] un III {nJo+01l onp arao alao '"Illl,lUa!! or" alPYS!/I. lUls umo .lU;:IUlllpUn! op Yl!sdn nu js Yle!am;:llU! !13Ul aounut aOIlJ lOA. alUllllOdUl! alllp alsa::m alllol '!lumI Inln[ U! HJOl!"!l!"!O !aun B PUll! ul llaJIl;:lJO nnuad alsasdn au ao Ilaao ~O!p1'l ~lnlsal azaalO ys ll!fIlU!l!IlUlI 'ola aSelO!{; J.I!;i\

.. ioun ;:I1!m!~oN0 !s e\1l1J1. I'll aJeol!Apd !1+IlUlJO]U! 1l1yd~0 !+;:IA. 0looy '!+pdo llJl. !;is lnqall BA. aS1'110 ao Ul 'apun IS InlodllJl. no !lnnld ys 'n.ilsoA lnpu!!l ill '!nqall BA. spun '!unl ao Ul 'pndUilloue ao ul 'lnpulil no !+P01YI!;i0 lls <J!nqall aumus apun pnw!"!! !t'aA. yA. H~eUllOlU! alsa:Ju ula '!uam'eo lone ams -aldUl! ~:Jnpold;:ll ~S nil rres alllsaoau ala~unsouno. U<lp jlA. ys nil arao asms .allll ul !S meJ2010J Ul '!lUOlqel Ul '!t~~o ul !+Blnyo I"Ys !nqall 1lA I'l;:la:>e .aa -rasaosu jUpalllUi In!!a11Ul. ~,qseoA. Il]lOUl;:lUI u~ !sy2 1fllA. yo "O!UlF'lo"P -U! a 'au!YllS JOlaleodod 1s JOIJllll alllnla:>No no '!"!lRIA. ap Ial nou un no 4!!1!PUOJ alBpeA. leUi alao no ;:IOBJ B·;:IP 1l<lA.B !laA !apolll!!"!o ll1dwlt uj ''al!nldl"!!u! aJBUI ;:IOpO ~l!nl!l0IB ;:I

aJUO ujp al;:llunu~wll a1Bol U!P 10 '(~P1'l ul a!!C\!S!UlPIlU! lUIS :,A.new!xOJdll" '"llll~ua~.il!" ~"UlnOJlO" a:1!1O) "AneW!XOldll" nu '"lelaua;;! u;" nu '"Ulnopo" nu anufldapul a!nqaJl pns!J1. ;:Ilsaoy 'a!fRU!:ilBW! Ul !s no <llel![llaJ U! mil nq!sod a 1l1sU lea '!lUlnl jnlnf Ul apolYlllo oaJA. supd;:lJ1U! !J !;is !lU<lzaJd lao <lJ1UIP BA.;:IUP ~O paro nu : !;ipnd aa '~leaJ e+B1A Ul als!x<I ~s iod sreo .rsp ';:Ilu.alslxau! luazald UI 'alnosounoau nhpuoo anll Ul lnpu!!! no al .. ypod -sunn 'llmfuoou! a1 aJI'lO llalBHlllal ;:Ip nou ujp ;:Il-adnl '!daopd o-s Il:) '!a!\l'lu

-!2IlUl! e ;:IlellA!+01:: ap tal nou un llzeaaJ:> I'llsllaoll ellIPuo:) llHnosounoau eumj 0 no 'jzas!A. <10 dUln Ul 'aoll! B"'aP !I'l "pup JOIlI ~s. eo lBa ';:Illlllwnp

;li 'jj

I!'

'I:

1 ,

"

!!'

i I

III

I

I!'

'I"

. .:_ e destul sa fixez 0 terna

_ Va sa zic5. - a tras concluzla .To~to':. uS·1+·', printr-o a§a-numita

. t t· U -ncepetl sa va ga ~, I.

de visare, pentru ca VOl 0 I sa I. .. lzuale corespunzatoare! In irn-

. "-n lata unor imagun VI . ieri e

vlzlune intenoara, ! . gin,·' ale viziunii In ertoar .

tor) le se numesc ,ma • . . a

hajul nostru ac oncesc e . t tl ent atune! a rmagina,

y d u ropnul nos ru sen 1m , . terl U

Daca judecam upa P y _. d t te a avea viziune;l III enoara

avea Iantezte, a visa tnseamna. malnte e oa ,

a ceea ce gtnde:;;ti. it I ctnd te pregateai in gind sa te

Dar ce se petreeea tnauntrul. dum! ~ ed It Ie? rn-a tntrebat Arkadie

_ . in acel calf tntunecos din odaia urnt a

spmzun \ .

Nikolaevici. u _ _ I Hut s-au ivit din noll tn ml~e

- Ctnd am vazut m gmd locul ace bl § .t'sa rna framtnt in singura-

tndoielile bine cunoscote CLl carel rn-arn ~ I~~~are rna chinuie sl, vrtnd sa tatea mea. Am sirntit in sufletu meu or u tat in gind· din nerabdare , scap de indoielile care trnl rod suufleutul, am ~:*t~re 'prin sin~cidere, am ex-

§i din sU1biciune de caracter, sa gasesc 0

plicat eu eu oarecare tulburare. Arkadie Nikolaevici _ a f~st de:'tu~

- In chipul acesta ...,. a forn;ulat r lui tmprejurarilor, sa le Slrotl sa ai viziunea interioarli a locului, an~ I~P~ ~I ac\iunii, au prins num~iatmosfera ~i gindurile cunoscute, le~a e e y scut sentimentul !ii tralrea, iar

t Din gindun s-a nasc ', t d

dectt viata in durnnea a. . 'C- d va aduceti anun e e

. tiil I u trice spre actlUne. tnn wa . d u

dupa ele, aspiratu e ,aun. .. u da viziunea interioara? se a resa

eie!1"citiul cu nebunul, ce Imagl~l va .

Arkadle Nikolaevici tuturor elevilor. . It tineret tn salon dansuri, In

- Eu va.d loculnta Maloletkov~l, ro~. 1 ~10 pe scara la usa de

sufrazerie cina 1 E lumina, e cald *bl vebsue 1-:: u~, ~t~ t~ papLlci de spital, In

" .. tovit cu a ar a rava., ,

intrare, un am unas, IS ,

halat, tnghetat :;;i flamind, a spus ,.$.uslt~v; I· tntrebat Arkadie Nikolaevici _ Vezi numai tnceputul exercitiu Ul. -a

pe Suslov, care tacuse, 1 m carat noi ca sa baricadam

- Nu, mai vad si dulapul pe car; d-~a telefon cu spitalul de unde

usa. Mai tin minte cum vorbeam tn gm ,

fugise nebunul.

_ $-i ce mal vezl ? .. "

- Ca sa. spun drept, nmuc altceva. . u irtntudi de material

y atit de mIca, cu 0 •

- Nu e bine! Cu o. reze_:va t de imagini pentru tntregul exerci-

vizual, nu vei crea un srr nemtrerup

"tiu. Ce e de facut? .' letez ceea ce tmi lipse~te, prop use

_ Trebuie sa scorn esc, sa comp

Pa~a. . u • A a trebuie sa se proced~zetn-

- Da, asta e, trebU1e sa completezl.. ~ul ~i ceilalti creator! al spec-

totdeauna In cazurile in care autorul, r:g~:noasca artistul care creeaza. tacolului n-au spus tot ce e necesar sa

,<):' In prlmul rind, avem nevoie de un sir ne1ntrerupt de "situatii prop Use" " prln care trece viata exercltiului ~i, in al doilea rind, repel. avem nevole ; de un slr netntrerupt de imagini, legate de acesla sltuatii propuse. Pe . scurf, avem neooie de un $ir neintrerupt, de sliuaiii prop use, nu Simple, ci bogate in imagini. De aceea, sa tineti bine minte, 0 data pentru totdeauna ; in fiecare moment in care va aflati in scena, in fiecare moment al desfa~urarii piesel ~i al actiunii interioare ~i exterioare artistul trebuie sa. vada , .sau ceea ce se petrecetn afara de el, .pe scena (adica "sihlatiile propusc'' . exterioare, realizate de regizor, de pictorul scenograf si de cellalti creatori at spectacolului), sau ceea ce se petrece tnauntrul lul.: in propria lui Imaginatie, adica acele viziuni care ilustreaza situatiile pro. puse ale vlejil rolulul, Din toate aceste momente se Iorrneaza ba tn afara, ba tnauntrul nostru,' un sir nesfirsit de momente vizuale lnterioare ~i ex,'terioare, ea un film de cinematograf. Creatla, attta vreme eft dureaza, se ,desia~oara fara oprire,' reflecttnd, pe eeranul viziunii noastre Iauntrice, " ' sltuajiile propuse bogate tn imagini ale rolului, inauntrul carora artlstul, : i,' .,' interpret al rolulul, traieste pe scena, pe riscul sau ~i conform propriei lui ':' constiinte.

,,) I Aceste viziuni vor crea iniiuntrul nostru ' dispozitii corespunaatoare, va vor Influenta sufletul sl va vor provoca trair] corespunzatoars, Imaginea continua a filmului cinematografic, care e viziunea inte-

,'; ", va va opri, pe de 0 parte, la hotarele vietii piesei ~i. pe de alta

parte, va va indruma continuu *i just creatla,

, Acum ceva in legatura. cu vizlunile interloars. E care corect sa se spuna ca Ie slrnfim inauntrul nostru? Noi avem capacttatea de a vedea

. , ce nu exlsta de fapt, ceea ce numai ne inchipuim. Nu e greu sa ne

aceasta capacitate. Uite candelabrul. EI se gaseste in alara de mea: EI exista in lumea materiala. Ma uit la el ~i simt cli tnasupra lui, ca sa spun asa, "antenele ochllor mei". Dar uite ca imi

oehii de la candelabru, ti inchid :;;i vreau sa-l vM din, nou tn gtnd,

, amintire". Pentru asta e nevoie - cum sa sp,un ? ,- sa trag inapoi

, ; mine "antenele ochilor mei" ,:;;i apoi sa ml letndrept dinauntru nu unui obiect real, ci asupra unuia tnchipult, ecr~,IJ.[lt ,.vi~lmii .noasisa.: l1J~I!£!."]QJ.lI.e, "cum Ii spunem noi in limba j actoricesc, '

Dar unde se ga.se~te acest, eeran sau, mai bine zis. unde il simt eu ? meu sau in afara mea? Dupa simtamtntul rneu, el se gase~te in afara mea, tntr-un spatiu gol din fata mea. Pares insu~i ace! de cinematograf ruleaza tnauntrul meu :;;i Ii vlid reflectarea in afara. Ca sa fiu in{eles pina la cap at, voi spune acela~i lucrll Cll aile cuin alta forma.

u"a~uu,,:: viziunilor noastre apar inauntrul nostru, in imaginatia noasmemorie ~i abia dupa asta nl Ie reprezentam in gind in afara de

86

87

6S

'!<lS<I!d 1 tl ,,!I:mp" InO!~tllU Old IS' ,,<lsndoJd <ll!!tenlts"-}snI ~pal~J

. <Jp lntl;)JO tl!~tlJls0l! - P!A<ltllo>f!N <J!PB>fJV ienunuco B - li!'0tlp rs '''<lJllO!JOllU! <I[<Jtu

-111. 10UllJO::l ~d lUm ls<J:m zajru li!'s ura !S oll<Jino 101 tlltllA uIP

JOJ010l !!Un!Z!A III 0!JtlJlIopmldU!:l InlUm nata IOllU0li!'ll! Z;);)JO li!'s ura •

i !lOIlP !lo - lli!'de:l ~~J~ ... oS<J10tu!l1 li!'S na lOlA urs .- !!UlUtl<JSU! tllsy _ .

r:--.-...... - ... ---- 'JO!A::lS[°>f!N Ol!PB>fTV le!;)q:lu! tl '!UjlltllU!.U! <Jlelloq.!:_):'::'

duns nu 'ssndord !!~tlOl!S ;)ltlS<J:l<JU lUls <Ill IOJ <l0<l!! Ul ao <lp ~HSl":\ 'Je]40 !Uo!toe !S <lJeowzuodS;)JOO <JlUlPU<Jl '<Jlu!.l;'! 'P!!lll <J:leoAOJd li!'S 'a!OmAU! au !lS '0!]tllllo1elU<lU!:l [OlU[!J IOU U!',: -UO:l<lU !!U!tsos !Is 'esa!d no alltlO[tlUR 'alR01!FUnds9JOO W!ds ap !J!nS

'"O!UJOll:qs u!tnd !elU IS "l!q!saooe ultod !lllU lUls arao 'allSllOU ::l1<lluatunU<ls. , Ul!!Xn li!'S !S tu!l<lUosu! !Is ';)sodos !IlUl!S <lUq!S;):l:lR !elU '::lIROZ!A ;)I!U!-<l!nur" " !:lap <l10fl1 au !lS 'li!'A!p<lJll li!'JlSBOU R]lOtuaUJ up ~tlA amU!lUe 1U!S au arao ':

JOl;)lu<lUJ!lU;)S al!l!llU<lz<lJdaJ l!:l<lp (SIll. ardsap PU!qlOA BSe aurjrdxa lU<llod.,,· au !l;)Bp) ,,<Jlep<lllllU" !IlUl '<lJ!qnd<loJ;)d !RUJ '<lIIl<lJ !BlU !snl01 W!S lUls !l:l <lleol 0;) 'OllSOU !OIOS!A <lIe <lIIlOZ!A <lJ!U!1lelU! 'Blse <lp pele ul

'!!llSIlOU tl<J1B1U<lZ<lld::lJ ul !S !!)BOZ!A !!J1StlOU RPOUJ<JlU ul ;)!UJ<llod !13W !S l<lqn !BUJ OS<lJ!!dnu! as !".; a]!JOd!l[J '!lsodos !tltu <I l1au!1ltlUJI ',,!!lli!'xjJ" 'osa;)pop13 ruisou ]OfllqlUlI ,il!, 'IOU uraunds !1 UJO;) '013S !p!!z):J<lJd undns as nu !S ::lJllol!lqW!qos '<lSBo!opd -ao '<ll!qnd<loJ::ldlUj. lUlS <lllS130U <lIJlllPl !S <l1::llU<llUnuas 1:10 Olluad -

'!!A<I[<l 013<lll<lI<ltul OU c.:::I0 <lG -

'nu!ldap -U!<lU sp p '13<lJll ,S !!l13o!ldUJo:l nu !p<JAOp .ia-s else B;)UOlU 'nS<ll"UnS P!lPl

IS <quatunuas U]P P 'altlo]J<llu! ~IRl!lUoP !]J!Apd<l]e !Un!Z!A U!P nu !!ldol::JJl -ujau <l]U!! lHsl:I<l:m !~10Azap !Is aundord SB-!~ !!:lep'<ll!f1 '!i(ltl::l!ldlUOO op mil <llBme::JI UL <l nu mss B:JUOUJ !i(0 puuna Ul J02U1S !1lU!AUOO <ll ~s !V -

'ltl;)!IdulOO IS n,}J1l alllWJ <l tllSB !S 'JnllU1S [a !!::lRJ [-!lS amq -<lJl 10lS!lJll JOIO)OJ ,B mtlU!1l13tu! e~B1A U! Je! 'J0l!unrZ!A Ie 0!1RJlI0113Ul::JUP , InUlI!J ''R:lSllaJ!J <lIB:l ad '!!Jnllu!s li!'Zll<J::JJ:l, ~lBJ!i(A<lPtl tllll!A lP TIllu::Jd -

C' 131Stl e:lUOUl eaJ1l ~ r.SB !:lU0113 nS()lO::lOS <l:l <lG~<ldBl<l a)ll!tuaS<l !tlUl a[<lO !RlUOU !lU!W!!l !i-!ls !!SBI!S !O]O[OJ II !llll!A elleaJlu! <llSa!~J.L -<llU<lUJolU alllUlU<lSU! !lllll JOI::J:l Il<lJ!lU!Wtl !IlWnU 13a U!P S13UJ!lJ B-!~ ]S elB!A !l11l01 l!~ll lll-!i _

·13<1 U1P <lll.!<lUloUJ Mall:l, ap !eLilnN c lJaLU 13tR!A !lleol ap <llU!LUB SOp13 LUR-!lU !!OJBd leG -

·I0:lepads ul !01 e::JJllpaJl " nriuad <lJllS<l;)<lU<lJO !a11 al<1o ul !nI0{01 13t13TA 00 0.l001 !SlllaOR <l:lIlJ :::IlllOd nu ]S !ta!A 101 nZla1lul'I13 0!]13J2olelUaup UJ!!] un 'alnu!Ul RAalP U! '113<l10. tl AOUBAZl1N 'JO!A<lB[O>f!N <I!ptl)(JV 10lJ1JlUn!.q l13LUllpXa II r HZOB ltv.'-

'na mosounoar tna 'rdruanu; J13p 'P!!A II -

~ !

.' daca ele provoaca in durnneata stari de spirit i?i sentimente analoage CLP eele din piesji, atunci probabil di durnneata te vei molipsi de fieeare data de propriile durn.itale viziuni i?i vei trai just seniimentele lui Othello, la fiecare vizionare interioara a filmului cinematografic.

_ Dad. filmul e gata facut, nu-l greu sa-l rulezi, Intreaga problema.

consta tn felul cum sa-l creezi! nu rna dadeam eu batut,

_ Vern vorbi despre asta data viitoare, a spus Arkadie Nikolaevid.

ridicindu-se sl ie~ind din clasa.

••.•. anul 19 ..

_ Hal sa visarn ~i sa cream lilme cinematografiee, ne-a propus Arkadie Nikolaevici. _ La ee anume sa visam? au tntrebat elevii.

_ Aleg dinadins 0 terna Iipsita de actiune, pentru ea una eu actiune stimuleaza de la sine aetivitatea, tara un ajutor prealabil al procesului devisare. 0 terns cu actiune putina are nevoie, dimpotriva, de 0 munca prealabila, mai tntensa, a tmagmatiet. In clip a de iata riu rna intereseaza tnsa~i aetiunea, ci pregatirea ei. lata de ee iau 0 terna cu ac{iune Ioarte mid ~i va propun sa triiiti viata unui copac cu radaclnile adtnc tnttpte

pamtnt. .

-:- Perfect 1 Eu stnt copacul, un stejar secular! a hotartt Sustov. D

cu toate cli am spus-o, nu-rni vine a crede ca pot fi ass. _ In acest caz, spuneli asa : eu stnt eu, dar daca as fi stejar, daca

In jurul *i tnauntrul meu soar fi creat cutare ~i cutare situatil, ee as face:

atune! ? l-a ajutat Torjov. _ Totusl _ se tndoi Sustov - cum se poate acjlona tn tnacttvttate,

sttnd neclintit pe loc ? _ Da, fireste, nu te poti rnlsca din loc, nu poti umbla. Dar mal exisUi

~i alte actiuni tn afara de asta. Ca sa le potl provoca, trebuie sa hotara~B . tnalnte de toate unde te ani. In padure, tn lunca, pe un virf de munte P

Alege ce te emotioneaia mal multo

$ustov visa ca este un stejar care creste tntr-o poiana de munte, un-

deva, tn Alpi. La sttnga, in departare,se tnalta un castel. Tn jurul lui se desfa~oara tntlnderl largi. Departe, stralucesc lanjuri de rnurrli acoperlii de zapada ~i mai aproape, coline nesftrslte, care par de sus valurlle unei . marl incremenite. Pretutindeni cresc eopaci rnai maruntl,

_ Poveste~te-mi acurn ce vezi mal aproape? _ Vad pe mine coroana deasa a frunzelor care iosnesc puternic,

ganate de ram uri. _ Te cred! La voi, acolo sus, bate ades vintul cu putere.

_ Vlid pe ramurile rnele cuiburi de pasliri. _ Asta iti prinde bine tn singuratatea dumitale.

90

. - Nu, asta e prea putin, E greu sate tnt I· . v

cu arlpile, l~i aseut ciocul de trun hi I tV . e egJ c~ pasarile. Fac larrna Asta .te scoate din fire .. AHitur. dC I~ au ~J uneori se ceartli si se bat

. t I . I e rnme curge un ". •

. 'prl~ en a meu, cu care stau de verba. EI v U plrua~, eu c~[ rnai bun

. mal departe Sustov. rna scapa de seceta, tmagtneazs

. Tortov li coru sli zugrliveasca m, . d .

astatnchlpuita de el. at eparte Iiecare amanunt din vlaja

. Apoi Arkadie Nikolaevici i se adresa lui Pusci .'

, un ajutor intens in imaginaiie ,. I I uscin, care, flira sa caute

. tv ' 1~1 a ese tema cea rnai bi ·tV

cunoscu a, care tnvle usor tn a . ti . I . . I 0 rsnui a, cea mal

tati\. EI f~i inchipuia 0 vila cu n;r~~~~li ~agmatIa lUi era putin dezvol. _ Ce vezi ? n tntreba Arkadie Nikol m. ~arcu[ Petrovsk.

. _ Parcul Petrovsk. aeVICI.

- ~u poil cuprinde deodata • t

vila d lt I m regul pare Petrovsk Alege]] un I

urm a e ... Ei, ce vezi tn fata dumitale?· oc

- Un gard cu grilaj.

- Ce fel?

Puscin Wcea.

- Din c~ material e facut gardul asta?

- Matenal? Din fier forjat.

- C~ ce desen? Schijeaza-mi-l.' .

Puscin a conturat tndelung pe masa

pe loc ceea ce spunea, cu degetul, se vedea de altfel

-v Nu lnteleg. Deseneaza mal clar it '1 v ••

capat memoria vizuala, Ei bine b.' s~ ea T?rtov sa-~I mcerce pina

S. ... me, sa admitern ca ast . d

OPune-ml acum ce se gaseste dincolo de gard P a vezi urn-

- sosea, .

_. Cine merge pe ea ?

i -:- Vllegiaturlstl .

,- Si inca? . - Birjari, .- Si inca? - Caruta~i.

·7 Si cine mai trece inca pe sosea ? -:- Cillareii.

Peate ~i biciclistl P

Intocmai tnt . , ..

. ,ocrnal. Tree biciclete, automobil

!tmpede ea Puscin nici nu Incerca SV . • e.

rezulta dintr-o visare attt d ,.~-~I tmboldeasca lmaginatla _

profesorul? e pasiva, de vreme ce in locul ele-

marturisit nedumerirea fata de Tortov,

.. '91

· (;6

I HnUl ~ B1Sl! IS 'lnt 1~I~llUl1}l1Ul! l!!AllpuPl !s l1<llBllA!sl1d no Bldnl 13 ap B<ll~pu]ldap llZB~W10! as 1 '!~U!Ul lnl !<l!Jdo~d B;)Unrn' llZB~laJ5ns al 1 ~lBO ad Pllq<lllU! na 1j;!OSl,l;)IOOSlP O~15 lls ll~BAW <Is. itlmll1!JiBun !np!q IS-B sp BpOWUl rosajord 131 ap 15nsu! 1<1 131 'naUl In~pa;)Old 'InAal;) 'l1lSB ap 1l1l1JB ul '-1nolqBl Bp!d all~od diS arao ad lnzllAau pUnJ3" g 'IOU <llalulwas aounra lod 10JOzIl'l~1 IS InlOSa]o.ld areo ad ualal 1<l0ll" as 'olA BAa'J alP 1lUlwlaldP as !5 1lzBal!ljOS as '::ilBH,\nOB BaU<lwaSB 0> 'lBW~1l1dw! 'znjuo> l!AaO IBlUnu TllS!xg '1l1Balo 1llB!A ° nnuad lU!J5BlU!

]Jlllu~z<lld;)l nBls!xa nu P!U '~lBS!li. 131 1lu!d '1l0 mB ullnd laJ -

"61 Inuv" .. '

~~umul1 aJ - 'BA~O !Sotol a;)npu 1l1!nu!I.{O ap me ~lUS!1\ 0 IS reJllAapB 1lSU! g 'ullnd a;)U]SllBS llA lIlnnzal lS~;)B llD P1lA "'!snsu! lnlol 101Il!lalBW UIP IU!\lBd 1l1nsa~ 'lHl!UIJ5lllUI lllB!A no aJllulllU<J..SIl ~lB'J

o 1lzllaal;) as Blsll BluP ap !5 1l:l ~lsa InlBnnzal[ 'PIlojJalUI lnl ll3Udo i

llPIlA 1ls IS 1l;)SBaApd lls nou uIP "!ll'lnqo l! ao ll<la3 'lsn1} nlls 10pdold /'

<llclaJ3ns ala;) 1l1de~lpU! I~ 'nu 1l;)cG '!nl Inl;o1] U! Il,\<I;) auo llpBA lls "{

'~uHlllS <lIllnZIA WI.llBW!. punnud 'Ia 'Aala ad ;)s<lwnllnlU l! .los;)]oJd 1

asndord ~p;) 1l:lBG 'B::JJBq;)J1U! no 1l1IlP 0 Insunds1l1 !S aza1;)1}ns lls lP \ '

lTI:lllJ ap BA;):lllll aU!wY1 !-nu !nlnlo~!.Old l;)unl\f 'P1lq<lllU! aldw!1S l11Ul

131 Plu BUTIB'dP10l 'dpUndsYl nu arso 'llS'dU;)1 a!lBU!l'lBW! 0 !S 1l1slxa !SO}

'Ia no al~a!"!lll lnAal;) IS ;lllll'dd<ll- u]Jd 1lnut lIlw 101 apowaw U! 1lz11al

as InolqBJ, 'po ;)llnw !UW ap !s '!a11 ap !S '1lOop ap 15 nl:lnl !SeI<l:lll"

1ls <llBOd l<l 'Il!lBU!l'lBW! l!Z~ll B-S r;)O 1'!lBP 0 '!nlnA'dl::: alll aJIlo]l<ll

al!un!'l!A U!P lnsal alsa 1lO au!q a ,lEP 'lUllS<llalU! au nu 1ls 1l1BPlllB'J0'd'P 'al1m!.lll1W! !!l<l!A Il! nOlqBl un 'JOI llalBlHBlOl ul 'nBp a1ll'J 'al!lannsW ;)lU;lUl'DUI ap Jll'll?a11U! apas 0 !-npupoAOld ';o11eS1A ap "<!11l1l1S 'Jsal'lunl<lld !-lS !! Il5V '1l1ep <llap<lA op pn'Js lU<llUOW Il<ll!;)ll III IS BalloP III llZIl<lU!

as Il~V 'Jl1lq<lJ1Ul IOU !aun InJOln[1l O'J sa'Jold ISIlla'J!? lada1 JodV 'aJ13<SI,\ luawOIll llO'JS un W<lJ:l ll-S 'asj'Ja,ld alBnzlA !UltJllW! l!A\ nR-S InI Il}IlJ. '!nl ll!~IlU!l'lIlW! U! nBS Il]lOlU'dW u; BA<lO lnz1l11. 13 lnA<lla 'lI5l!!S ul '1l:l Jllll! '!al}Bull'lBW! llalB11A!PIl sapll YZll<lWnlpU! as is 'd15"<llJl.llald as JlIClU!Ul al1l1!AIPll ap l;)!lse O-J1UPd 'alu'dAoasuo:l <lluau!IlUO!~lll ap apas .o-nuud aJliqaJ1U! sp BalU!Ul n'J aldoJdB as llS nBS IP"!lq<lllU! InI:U;)S 'JllIlO!l : 1nl l1<11lApd no 'YPtlA ~S 1l:lstlapn1l <l'S ys 'll!}tm!ilIlW! lB1Jlde;)u1l'JSIl<lU ,-In !~-ys l!l1S 'd 'lOl!Uln~lnw ItlUl sundSJl1 un Bap 1lS B'J 'InAa13 'l!nZ(l!l.p

-su a Jl:l :JsapaAOp 1! 'sundSJl1 IlaU;)waSB un ";)saU!pd nu ng "':led U! lr.S1lI \t an lls so '"!lIIlalaW!U III [roaun 'apundsYl InAal;) !S '<lund as !1 a'J luaUIo!.U /'..:., u1P 'Ila III IZunds!p nu Jls !\od nN' '"<!lBq<lllU! 1l1dUlll: .Q und U no 'aun!\;)ll apj.> 'IlHsdn a 10lnAal" Ul!llU!l'lIlW! PU!J -Ia sunds1l1 B-!Ul 'alIl'J1BUlal U e Jll!laqf'

tllB:l alu;Jworu BAalP lUls tl!\l1U!l'llllU! \PloqW! II ap B<lUl llpolalU u1 -

,,!.!

,I; ,

'I' '!I,

I ',I'

"

"

$ustov a faeut nrmatoarea presupunere privitoare la treeutul batrt- ,', ' nului stejar: ctndva, toata colina a fost acoperita de 0 padure deasa. Dar baronul, staptnul castelului care se vedea ln apropiere, de cealalta parte" I

a vaii,'trebuia sa se fereasca necontenit de navalirea razboinicului casteIan vecin. Padurea ascundea de orice privire mlscarile armatei vecinului sl-i putea servl *i de lac de ptnda, Din pricina asta a Iost retezaUi. A fast, lasat numai stejarul acesta puternic, pentru di tocmai Iinga el, la umbra lui, tt~neaizvorul din pamtnt. Daca izvorul ar fi secat, turma baronului '

n-ar mai Ii putut sa se adape tn apa lui.

/ 0 noua tntrebare _ peniru ce ? - pusa de Torjov ne-a pus iar tn

" /' tncurcatura. '

/, _ Eu tnteleg greutatile voastre, de vreme ce e yorba de un copac. '

\Dar, in general,intrebarea ce are 0' ioarte mare importanta. Ea

sa lamurim acest lQ

nu poate avea scopuri, dar sa alba ~i el 0 oarecare destinatie asemanatoare cu actlvitatea, poate I '

servi la ceva. '

Sustov a gasit acest dispuns: stejarul e eel rnai tnalt punct din acea ,

localitate. Din pricina asta, el poate servi drept turn. foarte bun" supravegherea vecinului dusrnan. In privinta asta, stejarul are tn lui a serie de merite mari. A~a ea nu e de mirare ea se bucura de un pect deosebit din partea locuitorilor din castel si din satele apropiate. fiecare prlmavara se organizeaza tn clnstea lui o serbare speciala. La barea asta vine tnsusi castela,nul,' baronul, ~i bea ptna la fund 0 cupa

vin uria~a. Slejarul e tmpodobit cu Ilorl, In jurul lui se cinta ctntece ~i

danseaza,

_ Acum - a spus Tortov - dupa ces-au stabilit sltuatiiie

;;i ele au prlns viata treptat tn imaginatia dumilale, sa eomparam ce a

1a tnceputul muncil noastre cu ceea ce e acum, La tnceput, cind stiam

mal eli ne gasim tntr-o poi ana de munte, viziunea lnterioara era, tn

ral, cetoasa, ca un film fotografic nedeveJopat. Acum, cu ajutorul noastre, el s-a developat tntr-o foarte mare masurs. Ai tnceput sa cind, urule, de ce, pentru ce te am acolo. Dumneata ai inceput sa hesti contururile unei vieti noi pe care n-o vedeai pina acum. Ai tnceput slmti terenul sub picioare. Dumneata al tnceput sa prinzi villta tn gtnd. asta e putin. Pe scena e nevoie de actiune. Trebuie s·o provoci prin pusa ~i prin nazuinta dumitale spre ea. Pentru. asta e nevoie de noi tuatii propuse", de magicul "daca", de noi naseociri emotionante ale

ginatiei.

Dar $ustov nu nascocea nimie. .

r - Pune-ti intrebarea ~i raspunde sincer la ea:: ce tntimplari, ce

~i tastrof1i tnchipuitii te-ar putea seoate din starea de indiferenta, te-ar

I

, te-ar speria, ,te-ar bueura? Simte-te in poiana de munte, creeaza-tl un "eu stnt" sl numai dupa aceea raspunde l-a sfatuit Arkadie Niko-

laevici. '

'. Sustov s-a .stradult sa tndeplineasca ceea ce i-a fost indieat d -

putut nascocl nimic.' ' ar n a

:-. D~ca e asa, sa ne straduim a ne apropla de rezolvarea problernel ye c.al !ndlrecte. Dar. pentr~ asta, raspunde-ml tntti la ce estl mal sensibil III ~Iata ? Cue !e e~otlO~eaza, te sperie sau te bucura de cele mai rnulte ori? Te Ill~r:b far.a legatura eu .insa~i tema vlsarii. Dad tntelegem tnclinatllle propnei dumitale n~turi, nu ne va fi greu sa ducem nascocirea creata spre ea. N.~n'te~t~ una din trasaturtle, tncllnatllle sau insuslrile ' mal tipice ale

naturll dumltale omenesti. .

- Pe mine rna emojioneaza orice lupta. Va mira aceasta nepotrivire cu aspectul meu pasnic P a tntrebat Sustov, dupa ce s-a gtndit putin,

- Asaaa ~ In cazul acesta sa ne tnchipuim nsvalirea vrajmasului. ,Armata ducelui dusrnan se tndreapta spre domeniile castelanulul dumitale

" ' 21 ~i tnceput .~a suie colina pe care te am dumneata. Sulijele l~cesc In scare, berbecii .de metal care sparg zidurlle tnalnteaza. Dusmanul stie ca , pue. cuh~lea du~mtale .se catar1i adesea strajerll, ca sao] urrnareasca. Ai sa Hi ',talat ~I ars I II spene Arkadie Nikolaevici.

, -:- N-a~ sa i7butea~ca I raspunse repede Sustov, N-au sa-i lase. Au

" • " n..evo~: de mme.u At n~~tn. nu dorm. El au ~i Inceput sa alerge tncoace, ca," .}ilretl1 galopeaz~. uS.traJeni trimit tn fiecare clipa staiete catre ei...

, " - Acum ,batalla sa va da aid. Spre durnneata ~i spre sbrajer! are sa

, ~bo~re un nor ye s~g:ti din arb.alete~ ~nele srnt infil.~urate in' dlti aprlnsi, ,:?n~l. cu .&moala. Staptneste-te :;;1 hotaraste, ctt mai e vreme, ce-ai sa fad ,m situatia asta, daca toate soar petrece tn viata reala.

. '. Se vede ca Sustov se zbuciuma launtrtc, cautind 0 solutle ca sa iasa

din magicul "daca", lntrodus de Tortov, •

--:: ~e p~ate ufa:e u~ copac: pentru salvarea lui, clnd radacinile tl stnt infipte !Do paml~t :;:1. nu e 10 ~tare sa se urneascs din loc?t a exclarnat

, cu necaz fata de situatia asta fara iesire.

, - Frarntntarea dumitals imi ajunge a mcuvllntat Torjov Probl

ne I bT' d'" . vema

rezo va I a, ~I nu m vina dumitale, ci pentru ca ti s-a dat pentru

. . 0 terna lipsita de actiune.

- Atunct de ce ne-ati dat-o P nu pricepeam noi.

- Ca sa. dernonstr;z c~'. ch.iar _?-tunci dnd tema e lipsit1i de actiune,

~ u e m ~tare .sa pncmUlasca 0 mi~care interioara, sa se framinte sa prov~~~e ImbolClul tauntric, viu, de actiune. Dar, tn primul rtnd, exercl~I~le un~as.tr~ de ~isare trebuiau sa ne arate eum se creeaza . ~I msa~1 VlZlunea Ir:terioara a rolului, filmul. lui cinematografic, munca asta .ou e .de .loc abt de gu-ea :;:i de cOmipLicata cum va inchipuitL

95

94

L6

96

'!arlBU!21?W! B a}Bo!JdUlO;) !ounUi

te lennzal un BO !BUlnU sundsgr !le 10A !S Ba !S lB1S!X<l B lOI " ... ·m~., •• ·_. <lelS!xa nn a1lSllOA aI!!~llzuas 'lels!xa nil aI!lnolqll} Jllp '!~rpU!.l"l I1A . adeOldB sundsar He !!;) BaJl1d liN 'dUlH !SI?jaoe Ul '11;) alllod IS .t1[Batn! TI;J I1JlseoA 1*1 upd ~aJl lOA 11::> alllOd' !Jnol<l'el a}sa::>e a}l?Ol

'Jesa;)au lurAn;:, I -n.:Ju!s sunds aamd ItaA !OunlB e!qe 'aJBop!d qns BPBdl1Z en}Jps urno

-mU! !tB-! amo ad !!lOllloaJl a[<lJa[n,(l naojpp lSI umo IS !t!l0JOjU! ;)P

umo alulUiB sonpa !t;)A !lA 'amtezuas elOlluoo !jaA I1A 'IPO}I11!1o *. nBS SJaUi !IB umo al.ulUie oonpa 11<lA !lA 'I1PB,lls ad pu!2 ul !nU! eNwn ." '"p:1AJasqo ure-u= nBS "PIBO a" nas ".l"lP] a" ; spundsgr B ap alU!IlU! "

nas .allj a lZV" : njduqs a}lllaJ nron] un Uln;)~ qaJ}U! !lA !!S me l/oea

.,\'IBUlOlnB un eo '!lSle01U! apl/UrSBw 0 eo -o!toe !e'elBauUlOP nriusd J!!Aape un lSOj a-u 'aJew nBS OIUI la a!j" od !!tu<lzald ap lU<lw2elJ lS<loe !S 'alIBur.:Jew! P!ll1Buoljoe !e 'ojooa aOIlI ,;)0 !S !Ole op tlOald !<lA apun 'a!OAau !B ao ap 'HU<lA Ie apun ap 'llS<l <lUP

jI., ~s !lJ!lJ '!luaos <ld;O!UBO;:)UI }sa.l"l un lno!lJ !ll nas IU!Ano un snds !B !loea

X '.~./.,,;.9

-VWl v elsn! ll#mOll:)1:} lnlVnnzaJ all t;Js a!nqaJl tutan» ·I7.1voalj 't;Juaos '!lJ1SVOU v e,JVOs!w e.Jvoalj : umoe unds !lA !IS we ao B;:)ao lualB *'llOOSV

.x. '!lJlseou eo!uqalolj!sd UJ araur [OJ un <l}e}!oedeo !lISB;:)OY 'n.qsou [ndnr; Ul '!lJlseou ep<l}ew nas eaUJBO Ul one !unII:le XillJaJ djqo U! eooAoJd e <lp'1!ap;,u:mdtlo aJe '<lpa}ew nes ap !!l!sd!l '!llU;)IS!SUOOU! eaJeS!A !lo !nlnldeJ eaJ<l}seoun;)aJ <I !llUBpodwI

. 'B;)JjOOOS!lU <llS<lJ!lIU! els<loB. Inluawnuas

·Js !O 'o!lj!sd lewnu nu IOU ap mlUl!s !S !I}eoOAoJd a !llupop !llsEaOB l/;) -dej a }uBpodWI 'l1leuo!ln[osau !11upop ;)WaJA ap !lle;)nq 0 !lU!lPI1J !Is IS ...•.•• ad JBltto ;:)zaz!lEal as nu !Is ;)unrtoe !I}Sea;)B eo Jlesn ·e!leur.l"lewl als<lp[oq,; -tnt aJBO iUajnUl!ls unq ·un a B3 'aunJI;)E ujrd aJBqallU! !llsEa;)E R] .-S~J !Is !It;'u!lOU! !l!lw!s !lA !!S ° ;:);)llslpe aJlsEOU rpnleu lOjPISnSU!

,.. /-jnw !l0 '!llu<lJl<ldx<l tnp 'UinOB' nns "c aleme;)l 0 !UaA<lp le· aujur ap!ll .. '

IX R<lJpO;)S!lu !lOBP lno!l! !l 'se-a:)" ; !OA sp !lln;)soum autq UlnOB 'aaBq~llI!!; !lnou 0 !lA-!t;:)und c punle In;)!lJ ;)P a <l:) 'O!Z!J IS !J 'oJl!Isd IEUlnu nu 'In[nl.,;

-OJ <lOIpap as !Is !lJnIBU lnl e.l"leaJlu! BO '!I:l!Ue.l"110 !lte!A !nj epdoJd .

-s~u n;) !lJnl!l.l"la[ ul '~;)sEalOoo[o'!lS I1dlla:lu! !IS lS!lJe-[nwo U! EO aJ;)O

'!I;)!ua:lS BIleaJo nJluad }uapuns a nu else lea 'pur.l"l uJ !llRal;) '~tBIA ap

-Ild !J!lluazald;:)l 'Jl~qalluJ E[ sunds!lJ B;) '!lJlseou EluJ!lsUOO ul sap JedB 'l!un!tel InlolnfB no !Ileal;) aJrOO:ls!lu 0 ap ndolde ;)1 pUJ;) '!SOl0],

'!lSBOnpn.l1J'u! a '!llIlU!UlJ<llap aUN IS !1m !!wal 0 lPl/J ',,[IlJ<lUa.l"l tI!" BaJes!A 'aleS!A nJluad !1spaJd !lUJal ° !!P as

· arao U! alpnze;) ul JU!ljO stns el ap au!l!.. aleo l;:)!llluIilew! EalenA!pB ad Jaw -;:)t 'lund !talnd nu !I;) lOA !S SUIAUOO !te-A Jea 'P!lq<lJ1Ul md !l-!lS !lJ!lJ 'An : -!nlu! drqo uJ 'aluansuo;) alBlu!w !!l'!ll!A!pe Inloln[e !1J~J '.lIll,(jlu!S!lZe<lWlOp

; as paleo U! pnzao !llslxa 'alsaJ!d '!!lOZnn 'al!nd!ljoul Illa!A [nolqEl spard .

: JeW aD Ul ;:)0 UIP w!I,IJO !IS !llnfB au 'e!leu!,(lew! unum !IS no uround ;:)1 !U

~JE:l ad 'umo 'eo nnued tao ep 'epun 'puza 'euso ; a[pl/qaJluI 'l1lEu!wlalap -i .

(au!q !S spaJd !IlRAlloUl ;)!J !Is a!nqaJ} !<lltBui.l"leUlI Il aJpoosl/u a;)JlO - ""-

", ; Illsaoll [n[;)J U! ptmur Pls<JOU

,: alE ade};) ala}!J"lIP iPullUI1li1l lElaqou! V 'a.IJBolBaJO IaltEul.l"lIlUl! ealEnoA' , -zap U! ansaou !!ounw BJdnSIl !!znlOUO:l pu!2l/Jl e!lO<l[ 1lSlH;s e AolJo], 'aseloIAU! au Jlpoos!1u lals<l:lB 'Il aun!SJaA tlnoN 'alto<ll BI la !S B1S!SB areo 'AOUEUlljB~ IS MIlO], ;)P ltllq

I -orda lSO} we IS !lleJl/Aape altoW<l ci no 'lU!Ae no In!lpJaxa lEonf w\>,

/' '!iuuo!jo'll !S rojpnpjoquq aJeHnOSB !ltlp 'IOU amjtlnl

· -IS !jeln~S -JIOJnlnl punrod au I !tada:lUI [la.q 'lOP 'nun 'MjlO], !lfem::r -u; 0 'u!lABJpZ IBqJ!1q un a 13: 'elEauwn'p na uJosnd l/liJeaUi !Is a1Y - .

-~lBJ.lgds l/llnw ono 'eAo}[}<llolew !llUep

, -xa I !loP! a-JW I !loPJ a-1W [lod nN [ iod nu 'raw !!.l"lelQ c!. n3 c!. wn:) - 'PISAol<lsa A '<lsnds 'HuaA e ao ;)P <lq;:)J1U! 1-!lS rs !lJIlIe !lse!!ls a!nqaJl eAO}{lalo[EW -.

c!. alemEal U! uSe lnoallad !J re-s ealsB a}eol !I:lep in;)!lJ !J !tE a:) ';)I>as . -aJ.l"l· HOlpaw !I;) aleod 'unq a nu tuo!paw lnl [nluo!J!lJao 11;) ;:)leod JBa 'l1seoe SlOlU! E-S IS lelJds ulP [numrp lEP B-S ! 'SOI!lU!ls a UlnOB lea '!nI llle!l!.. Ul . l[nUi asn!lq !I:l tuiuad 'susuuu; umTJnap ap saOOB un sp !Ilwnu p 'dJunqau

~p EqJOA dS;}SnJ nu JOlu !lo sundsgr B-S ! !S [n[E}1ds no 110SEaqlOA !IS ao uo!al 0;)1 el 1e2J<lle e AO}[lOAOD 'ESn JO!tl I~epe:lpeq lOA. ao dun; Ul 113Q '''!I~eopnJ '<lIunqau ap Sa;)OB un-J1U! ~PllJlljlSd ap [ends un 131 snp lSO! E [a 110 aounds ,as 'a~ulnool !alsa;)B IB lEle;)o[ InlSO] ad lnzl1A e-[ IS ~JBOS' ards asn sjqossp "e e<l leQ 'o-snds Il-A BM}{1<J[OlBW c sopn; tmqau un EJa ~sn l1dnp Eal!lls aJB;) [nuro !lo lOA SOOS i~B apun ap - AGl,lO], snds E - !lW-rlenTI:lsv - ':lIWIU }IOO:lSBU a-u IOU anujp [rum IOlu JeG

-, , " . '~nou a1!:JoDs!lU 0 B;) lE!~lBa

nus aw!1laJlU! U! 1-!~eU!.l"lllwl 'Inunqau no In!~JOJaxa aJds<lp DsaqloA 'l!lde:l BI 1jlujd !~aonp l-!ls nnqrzI R ap ~lUo!BU! lOA. lez.!nda 1~13-1 ~lB::> .. ad) In!tplaxa B[ JIB! lU<l;)JeolU! au !IS 'o!pe,Id n[dUl;:)xa un PUP1[ <lU!q lEW a.oa];)tu! HaA - 'aJ!uaw -ud ° Xlpe ~Je:l alEJEdas aluaw,(leJ] Joun Il nes IOU !lPOOS~u laun !!J;);)

-npOJ1U! InJolnfe n:l aoe} as tllsy 'lezn!s ledJ:l tllB2 a ao Eaa:l azal!ldsold

~lll! !Is 130 lS Jep 'dZa<l.I;) !IS e;) !ewnu nu !nlnlsllJB l1~tlSdOaU a e!teur1lIlUl!

• ~o aO!ldxa au ~s JllOp mnqz! E PIA<lIl[O}{IN a!peJ{JY JZB ap lJ!~;)al e'1 .

-i6i JYrW' ,.,

I I.

I' i'i

: i

,. I

~ nu trebuie sa se produce

. ·t· ici un pas pe scena .' ~.. V

" Astiel, nici un exerci I~, n . ~ . a Hidi participarea Imagmatlel ..

'1. mecanic, fara 0 motivare la~ntnea:. ac~\trictete, toate exercitille voast!e de i \ Daca yeti urrna ac~asta reg~;al I programului ar face parte, va vor . la scoala, indiferent dl~ c~ capt 0 a

dezvolta ~i tnUiri Imaginatla, . scena prin "metoda rece" va at,

sr, dimpotriv~, tot ~e v:;~ ~~e~Jedeprinderea. de a aetiona automa ,

distruge, pentru ca va. s ree . .

tara imaginatie, mecarnc. 01 lui ~i a bran!>farrnalfii operei hterar.e

Munca voastra creatoare .a ~r dUde la tnceputul si ptna la sfir~l-

a dramaturgului in vi~ta s~em~a. ecurge , ..

tul ei cu participarea lmagmatlel. ~ trl mal mult dectt nascoclflle

c- ne poate emojlona si indilzi. ~a~ r~~ raspunzi la toate cerinte1e Imaginattei care pun stapinire, ~e no~ ~ a 'bl'la si destul de dezvoltata. I "" U f' hila achva sensioua s t.· a ei, e necesar ca ea sa .Ie mOt t.' deos~bita dezvoltari! imagina ret vo t:

De -aceea acor?atl .0 a e.~ ie . lusiv rin exercijiile pe care 1:-~ 1

stre Dezvoltati-o prm once mljloace.' I~? sl d~zvoltati-o indirect, hotartn-

. . ~ ~. v" de imagma\le ...

cunoscut, adica ocupan- a ~ imic meeanic, formal. du-va de a nu face pe ~cena n

'.,

V ATENTIA SCENICA

' .... anu! 19 ..

Lectia a avut loc tn "apartamentul Maloletkovei" sau, mai bine zis, pe tntre decoruri ~i cu cortina trasa.

am continuat exercittul cu nebunut ~i eu aprinderea foeului in)'

lnterpretarea a izbuUt, datorita sugestiilor lui Arkadie Nikolaevici.

attt de placut ~i de vesel, incit l-am rugat sa repetam arnjndoua exer-

de la inceput.

. A§teptind, m-am asezat Hnga un perete sa mil odihnesc .. ,

Dar. atuncl s-a tntimplat ceva nea~teptat: spre mirarea mea, doua , / die ltnga mine au cazut deodata, fara nid 0 pricina 'Vizihila, Au j., fa~a sa Ie fi atins nimeni. Le-am ridieat ~i am avut vreme sa mai

fnca doua, care se apljcasera foarte tare. In acelast timp, privi-

. mi-a fest izbita de 0 erapatura lunga ~i ingusta in perete. Ea se des-

din ce In ce mat mult sl, in sflrslt, s-a tntins sub oehii mei pe toata peretelui. Atunci am priceput de ce au cazut scaunele: flancuPlnza care inchipuiau un perete al odaii se desfacusera ~i trageau, imi~carea lor, toate lucrurile rezemate de ele, Cineva deschidea cortina.

lata gaura neagra a deschiderii scenel cu siluetele lui Tortov ~i Rahin semitntuneric.

mine s-a petrecut 0 transformare, 0 data cu tragerea cortlnel, ce s-o compar?

eil m-as fi gasit, impreuna cu sotia mea (daca as fi '

, tntr-o odaie de hotel. Vorbim desehis, ne dezbracam pentru cul- \ purtarn fara nicl 0 constrtngere. $i deodata vedem ea ousa mare,

nu l-am dat niei 0 atentie, se deschide ~i, de dincolo de ea, din tn-

ne pnvesc niste oarneni strain], vecinii nostri, Nu se stie cftj sint

. In liezna ti * pare totdeauna ca stnt multi. Ne grabim sa ne trn-

99

··001

'''"IIU'''''''''.' as <l_\llO<l\P!P~\JI Hnll ::>R\1l !! lnlnuH<ll') 'l<lS;)A lS nlA plill <l;pUn U! ~OUnJB <l\ IS . <llOUOURq ap <l1;)PlPlld ad <lp <ll';1l0\OO . d\<l\OJ<lPU'Ilq umo AOURAZRN 'Il\ lmn as m 'unq<lU <llRlYlUn[ ad IS lBSoOoO 'un a <llBO 'l<lAo'tl<l\O\IlW \ll ouu lUw <l1<llB1J lillS AoUBAZ13N In\ Il~BJ ul -as13010s 'pp<lA nF!q <lp -:lU13dl un ~U13 as

<ld '1l1Zl!l ll<lld 131<l P nnuad '~ZIl<lJon\ ;)pun 1<ll\nmSUl B<lP<lld <l\ \lS 13-N '<lonqnd <lpB IS 1u13Q lU!S lP <llU!Wll !\1lni 'HUllq ~Jllwnu '!!P!q 1'!\qwll Intos '<lZ<ll~qW! \-lilS snp Il-S IolW13W 'JOllllU!OU! 'o1W Udoo un ny <lJ<lpupd<lllU! O-J1U! l<llSIlO Wunu ~~oJ Il <lJIlO ·'AouBAZBN no 11ll!Jllw

113 _ ,,!<lAOYiPIOIIlW \B lU<lW131113d13" lS<lOIl W 00\ BJ13 13<ll13\dw!lul "\

'llOl13P<lds B\ ltWU!~ 1lA nu 1ls <l~nqo lilA 1lS ° 'l<lds ~

. 'lillUBUO!S<lldWl <l!p<l~BJl 0 lOA nllU<ld lill131 'W1l0l<lOU! 1ls '<lU!H -

" : lR1BP

'Il P 'Aolsns B<lundns<lJd <l0 P1A<l13lo}jIN <llptnpV lnl snds W13-1 purJ "\0013p<lds ap 13113S 13\ ap 13!+U<llll ~~13Jls!P l13-<lU B1S13 'AO\lOl

<l113 alU13U,U1UIl <lH!lB1U<llUoO ap Ht<lUnSUl -nou 111101 no nl+pJ<lX<l un 13p lU llORP ~p <lp<110 ~Sll\ 13 '''l1sll <lJdS<lp AD1Sns no llqJoA <lp lllls wV -n<llU Inpu!~ U\ na Wllloq ure "i pnS!ll13

aountu U\ 001 UIP luJn w<llnd au ~s o-u 'FlUa:lS !!l<lpllpsap B lilJ~ 13m13~ lilWB<lS U! wlln\ nu \ls lltllAU! UlOA au nu l!:l dwn BUlB 'nN"

~ mnqzl Il-U lS AH1311suOUIap tlll<lA<lP 13 nlls X

lnoor 1P <lJ130 unds lBW 1i!s <llnq<lll '!SBI<l:l13 C<lurw1l1 '00\ 'Ill llSllll nss Ul mllp BUlpoO n:l 'Ao}j10AOD !llwnN ·nltPl<lxa III <lp13d n13nl <lJIl:l !alU

"'~~"'\U! 1\01 ul snp01d B"S <lU!UI U! lnO<lll<ld B,S arao 13alllUlJoJSUllll 'jl<lAaS 'ntlll Inlol no 'lll1S13oU'llaJ!nd!q:lU! U! 'l!U<lA<lP nil ':lpaunl

U! '<llap!lloS<lP op O\Oou!p *lnlU 'umoe 'Udw!S !S !t13!doJdB nW·Jlld au IS U\ IOU no nllHll as !lTI13<:lU1PIl !13U1 <llllO 'AoullU!llB~ !S AO+lOl 1131

r- ":lji<lunlUl ul '!adWlll II <llllld llllBlll<lO

!\nzllAau nais .rap 'IOU. no <lladll:lU! !Sll<l<lOIl U! lUlS nu <lJllO !<lJ ap HZIlIl lnzllA au llS l<l 110 <l lUllllOdlU! n1:llll Inm:aulS ',nllllol!qlOA '<lIt POWoo pllp 'llU<lOS od PlunUlo:lal13:l no 10\<l0. pouroo a a\ PllPll+UllllOdw! alll 'HApd llsa apun _;ll'1l1nllll Ill11:ldU· ~lSllaJ13 <lP ~UJllas 111' ~S· 1S ·\ndw!llOl ~rlls-~!nqt;jll. -IZ:dl"<lcpe <l1 llS a!nqld.ll\ 13!aJIJP '~\lldpUj.1ld llaped ~U!A la 'a,aJad lla\n11lld til <'Ip {dO alllld 0 rill llP as llSU! PUl:) "au1q Ill:! '!l~a:l

<l1 apunllo '!13:l~!Ul al WOopO "\lJllpunoas aun lS 1i!\lldpupd 1l1nllli ° llo. l!\~lS UJIl"U '\nll~lpl 1l1<l::>1l Inuollls ul WllUll au 110 aUidJiA llHW 'Il<lllll 1l1nqlnl !auaos Il 1l1!1e<lU llalap1l\osap 1i!l\lsllw ao Ul lOl!Ulln a '!Ullll1S !UalUllo aJlupd 'llS13U1P U! p~wnu '~Ollld

Ul<lSp~UI!U UlnJI:I '~Sll:lll aunu 1lI 110 lUll<:l\UllS llw <llUlIlU! 113U1 lldlP 0 no llWd . apun op 'Is 101 11:1p100U1 '!dUl!q~ ad llO lllllpoap na !5 l!~UI!S Wll-W jesy "lll!Z!A 0 Bl ao

, lnul\<ll Wn10d au lls Ul\l::lJ;)OU! 'U!~u1l1d<lld au lls !S apadal 113W lp Wll:l1i!.lq

. I

" ,

,i

II

,.'

, I

, I

sau, dupa expresia lui Hamlet, "sfi~iai in bucati pasiunile,i. De aceea e zadami~ sa va pl1ngeti de gaura neagra. De vreme ce rezultatul a fost·' acelasl ~i cu cortina trasa, inseamna ca nu numai ea va tmpiedica sa'

traiti just pe scena.

_ Daca atunci dnd cortina era d:ata In Hituri rna tmpiedica

spectacol ~ am recunoscut eu - ctnd a Iost tnchlsa, m-ati dumneavoastra ~i Ivan Platonovici ca sa spun adevaru1. _ Asa va sa zica! arts Tortov. Ivan Platonovici I Am patit"o 1

aslrnilat cu gaura neagra. Hai sa ne suparam ~i sa plecam I Lasa-l

[oace singuri I Arkadie Nikolaevici ~i Ivan Platonovici au Iesit cu un pas

rnic. Dupa ei au pornit ~i totl ceilalti. Ne"am ,pomenit singufi si am cat sa [ucarn acest sxercitiu fara martorl, adica fara piedlci.

Oricit s-ar parea de curios, dar ne-arn sirntit ~i rna! prost in ratate, Mi-am tndreptat atentia spre parteneri. Le urrnaream Intens

cui, 11 criticam si, Hira voie, deveneam eu tnsumi spectator. P mel, la rindul lor, rna observau ~i ei pe mine cu atentie. Ma simteam,

acelasi tirnp, ~i spectator ~i actor care [oaca demonstrativ. Da, tn

var, e prostesc, plictieos ~i mai ales lipsit de sens sa joci unul ueuuua • .c"

altul.

Dar m-arn uitat din tntlmplare in oglinda, rn-am admirat, am

euraj ~i mi-am adus aminte de rnunca mea de acasa la rolul lui n+h~ll~':""'!

. tn tlrnpul tn care trebuia, ca ~i azi, sa joe pentru mine singur, in oglinda. Irni placea s% Iiu "propriul meu spectator'\l.Am prins din tncredere tn mine ~i de aceea am accept at propunerea lui sustov de

chema pe Torjov ~i Rahmanov ca sa le araUlffi rezultatul rnuncli S-a dovedit ca nu era nimic de aratat, de vreme ce ei urmarisera privirea prin crapatura usi] ceea ce jucaseram noi slnguri.

Dupa spusele lor, interpretarea iesise mal rau decit cu cortina in latUJri. $i atunci fusese prost, dar cu modestie~i retinere; dar -_ .. ;;,", •• " ....

fusese prost, cu emfaza ~i cu nesiFlehigeala. .. __ Ctnd Tortov a rezumat munca de azl, s"a dovedlt ea atuncl ctnd

tina era data la 0 parte, ne tmpiedica spectatorul care statea acolo, tn tuneric, dincolo de ramp a ; clnd ea era. trasa, ne impiedicau Arkadie kolaevicl ~i Ivan Platonovici, care stateau aiel, tn odale ; iar ctnd singur, pentru mine, atuncl eu tnsumi, propriul meu spectator, rna dicam pe mine actor. $i asa, incotro te-al tntoarce, piedica ~ spectat(lruJl

Dar, tn acelasi tirnp, e plicticos sa joci fara el, _ Mal rau decH copHi mici, ne·a mustrat Tor\ov. Nu e nimie. facut, a rostit el dupa.o mica pauza. Trebuie sa amtnam exercitiile o bucata de vreme ~i s5 ne ocupam de obiectele aten\iei. Ele sint vatii principali tncele tnHmplate; vom incepe cu ele data viitoare ..

•..•. anal 19,.

Azi, in sala de s t I

. pec aco s-a pus un afis :

ATENTfA CREATOAR.E

Cortina care reprezenta eel d

era trasa tn latur] ~i scaunele d: a~. p~trulea perete al placutulul salon

noastra draguta lipsita d ' 0 Ice! rezemate de ea mutate Od .

S hi ib' e un perete sta in v It' . ala

esc um ase tntr-un decor obisnuit : ~. . vazu uturor, unita cu sal a

Pe peretii decorurilor attrn . Y 1~.1 plerduse Intimltatea. '

t . I. au rei ~t colo fir Iectri

ocrnai ca a 0 iluminajie speciala. e e ec nee eu becurl, in-

Am fo~t. asezatl tn rind,chiar Itn a ram v v

_ CUt r-a cazut tocul de la ghg tV? pa. Sva lasato tacere solemna

. Nikolaevici.· ea a. ne-a intrebat deodata Arkadie

Elevii au tnceput sa-;;i c et • v

Iucrulacesta eu.toata atentia ere eze mcaltamintea lor, a celorlalti, fiietnd

Torjov a pus alta rntr,eba~re :

- .Ce s-a petreeut aoum in sal a ? NOl n-arn stlut De Sa raspunde~.

- Cum de nu l-a]i observat pe secretarul .

zgomotos din lume ? A venit la ml . rneu, ornul eel mal agitat ~i

Nu-I vazuserarn, mme cu m;;te htrtii de semnat,

- I a te uita "'e . .

. ;l.' v '" mmune I a exclarnat T

. asia. $1 mea .au cortina data tn IVt . ' orjov. Cum s-e putst una ca

." ea sala te atmge irezistibiI ? a un! Nu m-al asigur at chiar dumneata

: . = ~~~m;l7u~at ~ut tOC~l as.ta 1m-am justifieat eu. ..

. d' . S 8 mira ;;1 mal tare Torjo U t ..

ve It .a ~ fi mai puternic decit uria a vv. n ~e rrnc, un Ileac s-a do-

A~uncI inseamna di nu e atit d ~ ga~ra neagra a deschiderl! scenei?

'secretul e foarte simplu: 'ca saa t!r~~s sa, teo .d!esprin:i de ea. Se vede ea

J,!!:.caL1~ ~~_~a ,~~ se peirece peScenlf prtnzt ~e saia, irebuie sa. fe, 'p!mN ;(

, .' "Da, in adevar, m-arngfnc:!iteu' ft'

ceea ce e de partea asta a ra ,.a os ~destul sa rna Interesez 0 clipa

. la ceea ce se gase"te de cealalta ca te n~ rna mai gindesc, fara sa

M. ."{. a par e a e!"

l-am adus aminte atuncl ~i de c . 1 ,'.

scena ;;i deoonvorhlras mea cu ~tle e care. se Impra;;Hasera odata

I munci orul ln legati.trY I

. a una dintre repetitlile s tacolulut a cu e e. Asta s-a

. fost _atH deabsorbit de cule ~i Pd:c :~OIUtI.UI nostru experimental. Atunci prezenta golului negru. . lSoCU 18 eu muneitorul tncit am uitat

- Acurn sper ca ati tntdeS -

,,,,",""_~ __ .. d.~. un obiect 8supra ciiruia sa~~t"~~umat Tort.ov - .~a artistul are

., . 1xeze atentw, dar nu in sal a cu

_, ~ .~~C '._'.""·_ • • ••••••••••

102

103

vOl

'U!\ualB ea1l!lJlE la !BlUnN 'UlBUU au alU'.). ut IlU'.l~. U! ~nq!Z!A 'alA ;)1\:>13,1113 Bm2ujISI H 13 a-s ~u!lUnl cp punlf lS;)OV 'Ulllal~lS elalp InlU! Ul esmlI 'ad 'Pltou qns Je!lp ann:> O-llU! sumse ;}\lP~ra ;Jaq ';}!UI !Illun eUJUlU~ llU~rt. e eMU:> alS3d ':>pauU1U! laldUlO:> lU:l~!, u-s ~uaJiS ad, IS ~llls uj 'nllllal ul !S ares

'a.llIlUl'JO UJld 'IS '\1\B1A ut lOA ap alUJiSoun:l' al;:)op~!qo a'.l;)q:JJUUl ~A !ls umoe l\ap<).\ al alll;} ad !lU~UlU( aip' alax<lual jS' alapuud eo !\13sl;l1 - 'IlU;):l>\

11l]IP 1l1lsuoUlap UA al !U 'l;lua:l6 ad IS '<:IJeUlllU upd 'IS 1l~1l1A Ul '\115\)1<:1 al;)pa!qo aJids;)p al,\:lal 0 aU'l\ au 13 ap 001 Ul '\10 snds 13 AO\J()J,

. . ... ~i3u;;:Ys·~d·w;)pi)f..: 'Bsis 'uilll'iiri'a'U: us

. B1"iAuiii'ap ll1.ua'iqo.rd.1HS 1l11SIloU B\'eJ til '1>.0\10J, Ilauud; w'uo '\1d~P' 'l1U;S ad 'ea ;)P lllUre ul ;) ;):J. Wl III <lp l!21l1l-Srp <:11 l!s l!uaos ad lOl'1llJll' IUpal.qo lod!1l BJ d'llP 1l~1l U! pg'1Qo <lpo ]\l;l21l at l;ls l;llt\l[e <11 <lle:> 'l!lllj:lads l;l;)!uqal

o ]\loA'.lap l\-l!s a!uq<:lJJ, 'llU<:lJS ad 1l!4ua1B !l~~~_~~fsl~~!:Jj:~~.~ ll~'_ 'a:>nll~y .-;)lS!6 lllpJaXalOun In101u(B no 'a!nqa1l '\lua;)s, au alSasl!~ as'~ '€~ ~l~

au!q !i!U 'alllSl!lf'~s 'i~lliltltlu'5M~ua 'FlU;:JJS Hlap!qJSap Il 11121l,m ullllll!l U:laP alulls<JJa1U! lillUl WlIIU <J1:la!qo ap ;}Ul!tlnUl 0 lUls '~U'il;)S1 ad 'jadmll'l 13 1l11sIloU BallUd ap 'IoU 111 '01181/10 \ulo:mpads lldop '!\luUao 'lo<:lP au!q retu 1l1SIlaoll nn~ '\ls :nuqalt n JB 'Ao\J01 lUI ;:Jlasnds \'ldnp '!Ulnsul u3.

" .,. _ "_,,,J ,.. ... , ,]Blil{)U

1,n.scT1Fl ~s lS!llB ad1i:'l]IP;l!dull lialll~ 'f<Jua?S !P;:JP!'pSap Ie ul~all l~1?Zl no pOlll'pads Bp~11l5(H1Sliia: ulli~l U! !' Il~B .. ~- riu~·rl.il'~'ari1! llli'Cr~a:i,isuou

!a\ual~!xall]:ld!p aJIlJan yr' li!Apd ,!!s ;:J!nqaJl'W1W']§ <Jill:) VI 1:,aji<id lUnS 0IOOV 'J5<JJH d!tp ill 'lsasul ala upd B!~u;:llll illlJlll au 1S liidualariaNO 'JllA;:JPIl Ul 'ol0:>V '~~i:i!,\ iiT mdliBU! as Ilse '\l0 11l109]qo e-nu AO\JOl lea

. .. ,.. . " _ .. , .. _",~",_",", .. ,._,."iEL~\i¥:.:§',~ai5-·1'(i~O

aa J lutS ap~!q(L~J:lJ:!,l]J~!',~U::t~::~~~~~J~L~~~-?.-~~]~.~ U! 'lUa '3j:Jfilqo lUls ;}U!Ul ;:JP '\lJBlll ul a aJ 101 puulll '1111oalq1JS lUls na '!l0BQ -

"t. \'luaos ad alnlsap ]Il uSll jS

pup apa]qo 11l110! !lOO;}J1S It-'\ls aJ ep - na UleapWil '\lUI - jSU10l"

''\lllls ap '!lpu!ldsap I-'\ls ~.l'IlJ !!lpUr.,~lli.TI.ll?

;}lIlO:laJlS ]S-'\ls ans '\lIS ayuqa11 lnls!pll. IS, '<Jl!h·-';;i.i~~,nro'·n;-W\\nlldOo 1l"1.\. -ualB ~Zlrilq91P ~lillUI ° uin~Bsri '~iiil;}s' a(r'pi~_wris';;i:j~ji.ir153'!qo'Ui1ltcSriJ-S,i pOJalls l"~s a!nqajl ~lllsap: lOPll ad !zupdsap I'lls Il:) '!nlnls!l.lB !a!lualB ud'llSIl aJ<Jlud '\lllnur lllID alll mu no 'lOl\'l1l'\l.lV~ lBlUa Inpa!qo H~ .. :n:),-

_ .'aiifl:ialiio 1~;3i~Q un sp \'lSlllli

<l!{uu' lls lUI Bj\ualu alllJ U! !uIUlUO ll~e!J\ til'? lnu'iUluu'!;iii~~s!x~ri)\l --_

. .' . ." ... "'~lJBiu i~~ a !n{11~pij~,!tti~i.JUdns.i_1m,j~ai.' '_,

-nd lilll UJ 'lol'\lill!ile !UUI"-a' i:i<J!qo'lsa':ie-' Oil;' no jS '\'luaJs ad P 'poleloads

: !

In jurul nostru erau atttea' lucrcrl a,propiate, la distanta mijlocie sau departata, tnctt, in prlmul moment, ochii au tnceput. sa TIe alerge tn toate partile, In locul unui obiect-pund, imi sareau in ochi zeci de lucruri pe care, daca as fi vrut sa fae un calambur. le-as fi numit nu obied-punet, ci obieet-q:Junde-ipunde. M-arrn oprlt, in snr~it, asupra unel statuete care 'se:;·

ana departe, p,e camin, dar n-arn izbutit s-o pastrez multa vreme in cen-, trul atentiel rnele, pentru ea tot ee era tmprelur rna disbragea, ~i ;"."UO~L<l1 s-a pierdu~ repede prdntre sute de alte locruri.

_ Ehe 1 aexclamat Tortov. Se vede ea inainte de a crea obiedul-.!

punet ladistanta mijlocie ~i oblectui punct-depa.rlal, pe lumina, va brebui. pur ~i sirnplu sa va invatati sa priviti sl sa vedetl p,e scena I _ Pai, avem ceva de tnvatat aid? a intrebat cineva. _ Cum ,sa nu I... E foarte greu sa. [oei in vazul oameniior, gaurii negre ia deschiderii scenei. lata, de pilda : uneia dintre '1L"I'Vit.l.l"IO::~I"".

mele ti place Ioarte mul,t sa manince, ~i sa faca nazbitii, ~i sa fuga, ~i flecareasca. Pina acum minea in odaia copiilor. Acum a fast asezata . masa cornuna ~i s-a dezvatat sl sa mantnce, ~i sa flecareasca, ~i sa nazbttii. 0 tnteebam : "De ce nu maninc! ~i nu vorbesbl ?" "Daor voi de

va uitabi Ia mine?" raspunde copilul, Trebuie s-o deprinzi din nou manince, sa flecareasca ~i sa faca nazbl1Jii in Iata oame.nilor?

Acelasl lucru se tnttmpla ~i eu voi. Vol ~titi in viata sa urnolaji, sedeti, sa vorbiti ~i sa va uitati, dar in teauru pierdeti toate aceste f Hiti si va spuneti, simtindapropieroea multimii: .. Dar ei dece se uWI

noi ?" Pe scena, in lata oamenilor, e nevoie sa invatati *i voi totul de

lnceput.

Deci tineti mlnte : toateactiunile, chiar oele rnai simple, cele

tare, pe \care. leeunoa~tem 'perfect in vi,ata, deviaza atunci clnd omul

pe seena, in lata rarnpei luminate *i a 0 rule de oameni. lata de ce e sar ca pe scena sa tnveti din nou sa umbli, sa. te mlsti, sa vezi, sa

. culcat, V-am vorbit despre asta de "la ·prime1e leetH, A~i tnsa, in cu problema atentiel, am sa adaug la ceie spuse ea mai e necesar ca

sa invatati sa priviti, sa vedeti, sa asc:uUa\i ~i ~a auziti rpe seena. .'

Am tncetat sa ne tncordW

laevlci ca v d I am, dar aste nu 1 .

_ M. e tern ucrul asupra carula ne And -a teOnvl~s Ipe Arkadlie Ndko-

• III a ent I a ordonat Torjov 1 rep aserarn ochil,

. To]l ~e aplecara tnainte, '

- $1 totusl e pupna atentis -

Noi lncruntam din spr! ~!_ m~lta prlvire mecantca.

, _. A lfi atent ~i a vreaInsCaenea~1 cautam sa parern atenti. ' .

~mg~~~ace e ~vimitatie .~i ce e :priv~;:n!u~~~:(:ela~i lucru, Verificati-va

v • mu a osteneala, ne-am a .', ~a.

cordarn ~l am ~rhrit prosopu[ sezat llm~titl, ne-arn straduitsa A

Deodata A k:. ne in-

: r adie Nikolaevici a dzbucni •

. _ D~ca am putea sa te Ioto rafi t In hohote de rts ~i rni-a spus .

ajunge, din pricina elortului I g em acorn, n-ei crede ell. un . ti:;lU .ie~it. Ilteralrnents din l~r~t:b~~~UI. la :are ~i ajuns .dumne~: ~:~~~

sa pnvestl II Mai putln 1M' ', e Ule sa te mcordezi atit d t

plet de tncordare [ M' ai 5J~tm I Mult mai putin [ El"b ~ are ca Ind tn v Iqoreaza rncordarca eu W I ereaza-te corn-

el ? T~a,g~~t·· iDe c: sa te Intinzi atH catre Obi;~u~zeci ~~ cincl la suta J urrnjirea Alr~a~t:%ilkoEl ,pu~i~ I E putin I Inca t T~ca el ~:l~ mte ~Pleclit catre

C • aevici, a! mu I rna

, "A u CIt repeta el mal stamit 'w A

rna l.mpiedka "sa privesc sl sa v~~,:,ldnca I mca !", cu aut tncordarsa care'

e unas de necr t N. _ evenea mai ml<:v Pri

cind t'. h ~zu. I'CI nu-]l po]] inchipud lnt ,a, risosul incordfurii

; atl, g ernuit tot, In Iata 'desohideri' s I~ ensttatea pe care 0 are ea

or ov .avea dreptats ind I cener, .

suta inC~~~a'f~ de. prlsos in c~~iVi~~:b:~todr:~~~e p~ele ~ouazeci ~i cinci la

I e oe sirnplu ~i clt de r. scena,

~: ceXclamat eu ~lin de admirati~~; !~t:~eb~~e ca sa privestl ~i sa vezi r holb e~a ~e am fa'cut pina acurn 1 C~ de o~ mar ~e usor, tn comparajie

atl ~l cu trupu] incordat _ 1.. -arn banuit ca asa cu ochii

+_ v ' TIU vezi nrrmc \ii "ltf "~ "-- 11

PO,! sa cercetezi totul .pina I 1 ' . ca a el, fara nid 0 tncor-

e greu : 1i se pare ca n-ai ,ce fae:c p: mal :OIC amanunt I Dar tocmad asta

_ Ei da [' ., _. '5cena. .

1. ml-a pflns ideea Airkadie N'k I "

.~d~ ~m~tele 18stea te gtnde~ti la toate _ ~ a aeVl(:I: Asta din prJcina ea

ca TIU rna silesc eu ,sa Ie reprezint ~ pen/u ce ~Iatesc spectatori,j thani

. ador, iorebuie sa .amuz speetat"r.uI eva - Trebule sa-mi merit salariul

Ce pJv t ~, '" . .

. aeu e sa stm pe seena fara s·· f·

I Sa ai dlreptul la '8sta in rata : 'l~:~co,~dat, sa iprive~ti ~i sa vezi

de a sta pe scena, atunci J1imi~~ eru_ scenei. Ctnd simti ca at

d pe scena privind simplu f. ml!1 e tngrozitor. Azi m-am

e si I. ' lcese ea un 0 - .

, mp u pnvea Arkadie Nilrolae Ii '. I ,m ~l ml-am adus aminte

mH. bine cunoscuta, ~i acolo ~a v:~ a vPlflma lectie. In viata, starea rna bueu~r Prea m-.am Qbi~nuit

_ Marcati-va un oboiect oarecare! a spus Tortov, dupa ce luat loc pe OOena, 18 carei cortina era data tn 1aturi. Uite, J'llf'P'f'11-'J3

pilda, pmsopul acesta eu desene vii, abragatoore, care aUrna pe, Toti tncepura sa se uite staruitor la 'Prosop. - _ Nu I ne opri Tortov. Asta·.uu se cheama a privi, ci a-ti

asupra obiectuiui.

106

107

801

'mJOo lli:luH <lp jnJop<ll!<ll ls <lp<ld<lJ suns 13-S IF!mlds jn':l<lll 'J\O\J01 ;)!uOJI ~13AJ~qQo

'<l!+U<l~5 yUj~nt1 alJeoj yploae os 1 jn1 'J<aUdll'5d Inla!q a 51S<l:>Y -

'qe\s !S ';)~Ul ap5oJ.

'l!Olqtl elq5 'lpilPlI 5 llU<l':ls ad jS oaq lS<l:>e' aUJq suns 5-S nN 'InJoz.)3'3J' <l l.qsa;}v - -arein oaq 1I5 un suude

, 13-S 'ljSJ!]S ul 'IS lnJlldslP ne '<lZR.l ;)~s!U <ltll<ljRl liS .Lllp lnd<1OUl lW lody '!njn:lnq:nd e\13J Ul Inlol llZ13<ll<lJdJ<llUY !Sl 10lop,13 lP \ndmll 101' ;)!\ual13' mnUl ;)1.113 oJ llpJO':),13 <18 1 !n'1 'I\O\J01 suodslll 13 'JIaA<lS I'non.1P:) -

. '<l"JOA 0 l13'q<1J1U! E< l51s11 a <l:) -

'!UjUlnj sp llln8 ° alj} ':l'3q, UTI. suude R-S l<llJed 131 ajJo

I <l1l!jOloJ ,u1UIP lnun ad 'lol Inoo[ U! 'Is lnJl!d.sW 013 <11<lX<lUal' l!Ul'Jn <ld '!nloJop13' 13rtU<llll' ~n~l!ldUl!,

<1S umo pupqsnl1 '13iBs l!lRol upd 'IlU<l:>S l!l'eol U! l'13nSl!.rdUl~ ns-s <lit! 'l!uytl.l! -n] ap <lZlll l!l13d5 l!s l!lBpoap 1nda;}u! 05, <ll<l":lnpOllU~ l!:)IS13<l~R l!dna 'llU<l:>S ad l!U13 idS pujo lOlpopll' lll\ualll Yllld:

-nooard <l 13Un5<lplO1U! adaords ;Hll:l <lp <lll<ll0<l!qo Wlll llh liS wV 'J0{1JOP13' II <llRllJo[5Ul ll<lllltil 5\ pumJaPJolul ;dvOJdv mdwUu! 'as 'al13:l11d uIP 'UlIlO rep 'l!U<l:Js ad t,HllPOPlu au l!s iJlnqaJI nu umo ll!J13 l!A l!s ure wnoy

'P5v 1?ldwUU! as JVJ JPp 'nJlll<ll ul 911 j!s 811lQaJ1VSV 'In1sH1ll llpeA <11 115. <lloqaJl umo 13S'll l!U<l:Js ad <llap<llqo mmp13 wnOll llUld ssuuda a\!Jn'.)<lg '!~nsu~ !OlnlaldJ<llUj !S <lO'lU<lOS !~45al(} l<lll1:J<lH

ls '<llllw;n upd '!S <lp<lA amo <l\Um !<lll1:J<l-U <ll,IlSa:}<lU ';il'l311l!dap IS 1!:Jolf!U1' 'alll!doldll <lpuod-a[<Ip<l]qO ne.1ojUI!\ap ;:!leo allJno;aq l'1lq..l!Jll wll'A -

: snds ll, !O!Aa131o'lIN <l!lP'Il}\.ly 'al~IlOlHdxa !HSlla01l ydna 'l!u~y,; III ap llo\!.l°le ~

-oeds e!~ua~u l!zeap]'ldapu! lnlnlopll jU loll Inlqoo 'l!APlodUllG' 'll:lSllaApd 119 <l!nq<lll areo ards lsuf jTll:J.d!qo <l.Ids 11ld'll!;}lPU! n 'e:)lSll' uud 'jS JO{!l0'tlll -~ds 1l!1m'Jlll lnl urdnsa a1ll3ll13 apaA l~ l!:nTl os >lJI13,;} !UI1UOpU ITl!l!:JO

, '"inrnpHns ipU!11l6Ii~ In\nll!:lO' ~:Jo!'Z <lS' feqllaif

-ap nN" 'InlOl <ll~a\all~lsu! arao 'luatl!l<llU! ITl!q:JO o,sa!O;)OIU! nu lOI~.Ill{)P!d 15 lOHugUl Bjll <ll'Il'llOlOIl a'lP11;)SjUl IS nqUlN II YllTlulqqoau uaUO!OIZ<lda'(I

'101 ll[ l1l<llal as nu so

'llAW-HIl ~S<lnp1f ,nJOlou 11;) ']'lua;)s ad ;)}lllUaz<lJd:aJ H1<l!A'aje !S lTl,\ollllal<llgJ: -llloq ap' 010:JUjP' 'llAapUn a lnl U!\ual13' 1l:J . TlllS,llz11al!Ul,wp ITljTl.lope ITlJ~U;

-,os p l{)ll1lluIAUO;} ;)lSasIJnlJ11Ul \3: 'ioll' :J~;)!ioprr il!oo'urt U6~p'o JOl!Zou3

-ui'lmw 'l! 'iili:ioa:'~51 0llilu uropa ... nu IS 11U;);)S ad lOLL UlI!Apld sap ap lP !S

'jZaA 11s !S HsaApd ~s 11wealp as 1l1S'B 'alom 'I<l llltlpls n-un 10Au9 -

'ulo13 nnuad AO~lOl ITlI J°tll°soun:J

.<11 l;)OU!,s lUlS !"!S ]'lJUO aunrd nlluad lze O"l1lUe ure ]'lua;)s ad' lllG 'lla no ,

r

'i

- Intuneric l

Ctnd s-a facut tntuneric, rn-a chernat pe mine ~i nni-a cerut sa-i poves-

Iesc ce-arn vazut.

_ Dumneavoastra rni-ali fixat un ,covor, am inceput sa-l ~xplk .ama-

nuntlt. Eu n-arn ales deodeta care anume ~'i de aceea am pierdut din timp. _ Mal pe scurt si in esenta, poruHQi Ivan Pla,tonovki. In ~sentli I

_ Covorul e persan. Fondul e ro~u-dramiziu. Are a bordura latli,

am deserts -eu, 'pina ctnd Rahmanov a strigat:

_ Lumina! N-aoi reti·nul just, prletene I Neal dus-o pina lacapat, al

dat gJre~! Intuneric I pw~cin!

_ N-am priceput subiectul tabloului, din causa treeerilor de la tntu-

neric la lumina ~i a dlstantei depfllrtaie. Am vazut doar 0 culoare ga~bena

peun fond rosu,

_ Lumina I a poruncid Ivan Platonovici. In tablou nu exista nici to-

nurl galbene, nici rosii,

_ Ca sa spun drept, am dat gres, n-arn prins imaginea, a spus Pus-

cin pe un ton de bas.

__ Govorkov I I-a chemat Rahmanov.

_ Candelabrul e de aur, dar, ma-ntelegeti, e unul de duzina. Gu bu-

catele de stlcla.;

_ Lumina I a porunolt Ivan Platonovid. Gandel8lhrul e a piesa de

rnuzeu, autentic, emlpire alexanddn. Ai dat gre~ I

_ Intuneric! Nazvanov, descrie din nou covoru1.

_ N-am *tiurl: ea rnal trebuie 0 data, iertati-ma. Nu m-am rna! gtndit,

rna scuz arn eu, lua)\: prin sttr'printiere.

_ Alta data sa te gtndestl. Indreplat!-va gre*elile *i nu statl eu bra-

tele tncrud*ate, fliIra treaba, Sa *ti\i cu totii : am sa va intreb inca de doua ~i de 'P8!tru. ori, pina cind am sa ob\in 0 descriere exacts 'a impresiei.

pu~cin I

_ Iar am dat gre~. Am dat gre* 'a doua oara I . Ptna la urrna, Rahmanov a izbutit sa ne faca sa studiem IU1!rurile ~n- •

dlicafe .pfna la ceie rnai marunte annanunte ~i sa le descrlem, Pentru aceastaa trebuit sa rna cheme de clnci ori. Munca nervoasa, in plin rltrn •. despre care vorbesc .acnm, a continuat a [umatate de ceas, Din prlcina el ochii obosj'sera tare ~i atentla se tnoordase. Cu 0 asemenea lntensltate ex- . trerna nu se poate continua rnult timp lecti.a. Rahmanav *m·a: acest lucru ~i . de aceea si-a tmpalrtit lectia~ tn douapar\i, de cite 0 jurnatate die ora.

Am intrerupt exercltiile pentru un timp ~i ne-am dus la lectia de dans.

Apoi Rahmanov ~i-a continuat lect!a. Am facut .acelea~i exeroitii ca '~i in prima jumatate de eeas, dar nu s-a mai numarat dedt pina la douazeci. ..

Ivan Platonovici nadajduie~te ea va reduce exercitiile pina la trei-dnci '.

secunde.

- la-ta cum ne vom ascu]l atenjia I

Acum~ -c1n~ descriu in jurnalul meu leCaj spus .e~'. .

:~"l,.,,..,,!c III rmne 0 indoiala . oare n b . t a de aZI a lUI Ivan Platonovid

rf1ti>.iillniilluIIlti t . ore ure *i merHa s" t '

ceea ce se d,iscuta la lectill I' I a notez stenografie

s~ notez pe scurt aceste ~:er~il jjv:n Platon~vioi ? Sau, poate, ~ sa forrneze un indicator al e f"'jntr-un calet separat? Aceste

t d xercitli or practic ri f

o ear e e "antrenament ~i disci li "" . e, un el de manual

I'/i.tonlovid insusi, lectllle, P' Ina .' asa cum i~i numeste Ivan PIa-

Asemenea tnsemnsrt Irni vor fi de folos i ' ...

poate, ~i la regie sau la predar a exercitiile mele zilnice, iar cu

Am hotartt, reo

De astaz! voi avea doua caiete : tntr .

",.".'::,. .. ",f;r"'~ lnsemnarfle zilnice si voi 'not -utnul .. din ele (tn acesta) tmi voi

'In l·vl It 'f a eorta artei pe

, ce a a voi descrie exercitill .' care ne-o preda

va .fi 'un manual al slstemulut c;~: . ,:{actlce, lucrate -cu Rahmanov. ;(

et e "antrenament ~i dlsciplina'',

. ••.. anul 19 ..

· Torfov .a contlnuat astaz! ilustrarea .

scena, EI a spus : prm lumlnl a obiectelor atenjiel

. -,Pina acum am avut de-a fac-e cu bi

:!, ... -",_:a::m. sa va ariit asa-nurnltul 1 0 l~tele ~n forma de puncte, Acurn

." .. ". y, cere a atenitel EI . "

:1 u un sector tntreg, de mid dime . ..'. nu =eprezmta un singur

statatoare. Ochiul sare de la un I I nS:~~I, ~l contlne rnulte obiects de

.atentiel. II a au, dar nu trece de ltmlta cercu-

· Dupa introducerea lui Torjovs-a faeut i .

o larnpa mare care se afla ems ~tu~enc ~i peste 0 $'ecundla s-a

· un cere de lumina in jos peP ala .hnga care sedeam eu. Abajurul

m . ' capta ~l pe rntinrle m I EI I .

. esel, pe care eraurtndutts fel d f 1 d .. e e. umrna ve-

. ~I aul sa_I.ii era cufundat inlr-o bem:' e. ey mmllcu~. ~estul imens

.Iumina lampli, care parcaImi abso b ad~nca. Eu rna simtearn bine

.• marg,init de intuneJl'ie, rea' toata atenfia spre oercul Iumi-

'.- Uite, lumina. de pe masa _ !'

ne-a spus Torjov '1 t .

~;":";Ci:<-~,~tmf.I!ll ... Voi sau mai bln . - 1 us reazii micul

, e ZIS eapetele sl r'l -- :~ .

. ,Iuminii se gasesc in centrul I . AmIni e voastre care se fotQgra.fic cu a mi'ca diafr.g" ur. ee;t cere e asemiinator eu

a rna, care reda cele mad rnioi qJarrti ale

.avea dreptate: tntr-adevar toat .. .' .

. in.gust al Iuminii ne atragea~ aten~' nlml.cunIe ~are erau pe masa

< • de. a lUons sa nimere$ti in {lercul de I 1~ ~f1~ ele .l.nsele.

. Imt1 pe data izolal de toti Ac 1 i umma dm mljlocul intunerdcului . ; . 00, n cercll'1 de lumina, e~ti ea la tine

·110

III

: snds I) P!A~l)r{)}]:!N "!PI)}]:lV 'W,I1Ua a1'l)ls oo u~

. ·sopunndeu 111! 111w!s Wl1~W ·l1all10111A nl1apla!di "'+u"~"IJ:>.,

-npgp !Wi!! <I.l13J IS, alUJ13uI UlI3snJ~J ar al13;! ad <lm1FJ.laxa <111)01 '111S13 ·13!~U<lll1 l1<ll.ijru£ls !W~!s l1ffilJS nou UIP l1pMUI <l:J~ua:J~ !!l<lPIl{Psap lJ llml1.ll '£lI1U!wnr !1111j'1lJdns lJallu£I as sa £lnSl'£w, ad! 'l1aw !1a1el<ldisap <lldS

I ,

UI l<l!~u,:qe 1!1 arso all1m !!1UJl laJ a !11sa;:m ~ In1UaUJleped'e 101 £le! !S ---'

·~nnf!1 "1 araral~l1lld IS ISnlol 'lnl 111 ellua1e Hsaldo !1-£s!~ 1110l!1tu jnjnoraa !1!U!] "Ia ad !z<lz,pa1cf_£s na.I2 a £:J lelJ;1A~pll 3 ·aloMU Il<lAll arso sp '111F1ldi InJOMO adi llluasap 'lalpJedl·· araraf£Jl!;1d! mOODS !1-IS AOl10r '!llpad'oosap asas£LUJ;1l !1neapodl spun 0loav

·J;1ulwnr "P aretn [narao apadtlU!I jlze<lmlUOa aJl1LU lOAO;! llV ·jlU!mnI op npO,rllU [norao <:1 !11S'I ·enC¥JUll £lllZ<lSl1 a arao ad! ap jnisap JOAQO un so] aeli ann !S '!lU!llml ap lelnlUO:J lallual!1 Ie illao a!nmsuo:J !a 111!1jll1Jdins ·!lnlanr al!laj!p aUnpq;1I lUJS arao ad! '£PunlO.I !1S13W '~pI!d ap 'ann 'aladJ!!ou! ll! osas£il, as arao 10rapa!qo amuH !s?su~ J,HeHUI!1 <:1!nq<:J,q al!1nz!A !a!lUale Im)Jaa nas £lexlj l1~llJ1Wms 'Illse n.I1uadi '.

. ·anSJlJdwl!' as !lund llU!UInr l.ij arso 'la!lualll

-!1al nnuod ao!ulfel aJapo1alU 1!11£le 1)'al AC1IOl 'l0l!Alala a1nrll aI £s 'e:J ·alew JnUTI JS npOrf!Ull crao un lodie 1!1! '()![qnd! UI ·a1emJnllu!S 1St "Jluale ap ojur un !HU! 'u!ld U! asu].Ide alaHeA)J no !S adtrrar no 'mnOll !W-!~llal:J

'£UlUInr ad !:J 'opaunll.Q.l ad) nu .rap '!!l!;)Jaxa !Smala:J!1 lada;! lls - llZTIlld a,m;)al!10 0 lldnp P!M!1I0}j!N <l!P!1}j.ly 1!11UTIu!1 lJ - wnov _

·all:lF£dap !aAiIPOldlsJadi !1 alUlI.' lHS!1<lOR J!1punJi ad alsaN£.r1lnz Jr8Jlloua;)s-JTIlop!di 'jluaos ad '!n,nluoz!lO 11 £ll))'(-

-l!ldiap I)!U!! u!Jdi eU!lU'lalap re-s la!lu;q!1 !nln;)l;):J ll<lUTI!SU<lUl!P !OUTIll:l '<lll:llli R[ nss £d<:1lS U! P 'OlJR~J_!l[ nu tunas B we £;)RP JRa ·!a!~Ual!1 l:lleJi~ -ns nq!sod IP ad- H1h~1 mel '~.lGW'l3'::l U! 'P]lt ·;)Js~AJld <10 !l1I{a~ e ~Flldep. aonp <l.II)() '£lailR !1a.lJA.pd sp PUlcJ'gP ala() <l,re'1m !ew mjao <liJUnIsu~llu~a- ..

·nlt!1d~ <l[alI)Ul U! lRII.[OZIP tnu-ur ng '~u![d £ulwn[ ap <lJl:lpunuJ lSo~ nil !lad~;)u! allll[<l-[<lJ IS P!A<l!110}l!N <l[pl:l}jly ll:lml),[;)xa II / tueo a.l1JW row laa !s alln !s _

'aJ!1W !1[T}::J1) lu!leds uJ lP£lP IS le~s l:l!lual'e '!Snl -oJ '!5 a,slloJ<lunlU! £l!1pml:l::Jo~p st1wjl.I ns araureo <JW~Jara:J· ·a'lA ~uJwnJ 0

ap lIlU!WO[ 1$01 e [l11UOJIlS' 101 pup MtlOl snds e / ose» a]8.11JU/js !ll11I _ .

r lOHUI!n 3: '!au<:1:Js H.Iap'lll.('Jsap III nJ.3;;;u [010.3 . - nln naur jnusuisnp ~ua::JS" ad <J~IUIw U! ~lg-PO!OlU l!uaA e-lw nu lZ!llse ap Ja!l::!<J[ jnsmcop lOJ U! : elS!1 no' jlJnmllar u~ lUl:lST}Jaq.U! lUOU£Wll UD .• ·!a!lu<1Je !a~<Jjllldns !!l!ill£l [mtratnotu ·U! 101!llS!PR R<I.I!11S 1W!S ~s Jno£J R-ill 'AOt1oi ap IZ!llse 1e'lI~.lJe ';)!1lU IaJ !se:>' 'nl::J0lf!w llu!wnJ op rn:>',la:J ·.!lPIUIlUlOO er !llelada.l gSU! !J aJlead nu e3 ·AIFI<J[OO ap £ppl:> !S £:>sealaun '<liJA gU<l~s

'"

_ Am sa va vorbesc despre 0 alta metoda tehnica care va ajuta sa va dirljati atenjia. lata in ce eonsta ea : tn timpu1 HiI1g-irii cerculULde lumina suprafata atentlei IVoastre se lJTlare~te:''1Ofti~i, aceasia poate sa continue doar aUtii"vreme' cit stnteti capabili s~ pastniti in gind Jlilla conturata a cercului. 'De tndata ce .gr.anitelevor rncepe -sa ~O'Vaie !?i (;a se topea\Sd, cercul trebuie ;~rfi~ Ingustafrepede ptna 1a lirriiteJe' accesibile atentiel vizuale .'

Jl' "~""'''Dar,'a'cle-sea, cat~strofa se !produce toCl1l1aiafl,acel moment Atentia scapa

J; de subs't~phlfrea"'V()astra ~i se diz61v~ in spa:tiu. Trebule s-o aduni din nou ~i

;1; s-ci'dirijezi. Pentru .. asta r:ecu~geti. cit mai repede la ajutoru1 obiectului-;punct,

I, 'fie el de exeirij:iiu'acest bec din cutia de pe masa, care s-a aprins acum iar.

Nu.eI)evoie sa tte tot aut deviu cum parea tnainte in tntunerlc. EI totus!

v:~ atrage ateiltia·a~tj'pri:dui. ,... . . .' .

Acum, dUipa ce v-ati intarit atentla un moment, ereati 1a tnceput un cera

\ rnic in lumina, a1 aarui centru Sa fie becul. .Alpoi llTlarcati-ov:a' cereulllTlijlociu

, . !!LaJentiei in lumina ~i, in el, etteva eercurl rnai mlci.

:-_'''~~'n'km Iacut tot ce ni s-a spus. Clnd Insa sUipra,fata atentiei

la Jimita, eu an-am 'Pierdut iar in spatiul trnens al scenei.

Pe masa rotunda, in .p"Hna lumina, s-a a.prins iar becul din cutle.

_ Uitati"va mai repede la acest obiect"punet 1 ne-a strigat Torjov, Eu rni-am tniipt ochil in becu1 care ardea in lumina pllna dimprejur sl

aproape n-am observat cum rn [urul nneu totul s-a cufundat in bezna si cum'

din cercu1 mare s-a !fonmat eel mijlociu_ ,Pe urma cercul mijlociU 's-a tngpstat pina la eel mic.$i rnai ·bi.ne 1 E1

preferatu1 meu ·~i-I 5ta'pinesc ,deplin. -

. Apoi, Arkadie Nikolaevici a facut, tn intuneric, trecerile cunoscute

de noi : de la cercul mlc la celttnare I}i, Invers, de 1a eel mare la eel 3IPoi din nou de la rnic spre mare '9i invers.

Txecerile asteaau fost relpetate de vreo zece orl Ipina ne-au devenit

nuite tntr-o ll1la5udi carecareDar iata eft dup~ -a zecea repetare, dud ne allarn in eel mal mare

~i cind toata scena era vlu 1uminaUi, Tortov a strigat: _ Cautati cercul mijlociu de lumina ~i iprivirea voaslra sa se [l

tiber inauntrul lui I Statil Ati destramat atential Agatati-va iar, mai de becul salvator 1 De aceea arde e1 sn mijlocUl lurninii, Af?a 1 Per,fect 1 Aeum haidetl la eercul rnic de lumina. Nu e greu cind becu1 arde

centrul lui.

Apoi ne-am intors, in or dine in'Versa, la cercul mare de lumina; in

mentele primejdioase ne"am agatat de becul care ardea: - obiectul-DtltnCI Alceste treceri in lumina au fost de asemenea tacute de mu\te orL . _ Daca va yeti rataci in cercu1 mare - rep eta intr-una Tor\ov - tali-va cit mai repede de obiectu1-IPunct. Staiplnindu-l, creati-va cercul

iar alj)oi pe eel mijlociu.

Torjovse silests sa dezvolte fu1 no' d - ' .

a trece de la cercul mi 1 I I a eprlndere mcon;:otienta, rnecanicii

c a ce mare ~I mvers fara Y • ~

. ' sa ne pierdem

Eu inca nu mi-am fonmat oblsn . t

",n"rnN,rlp'l1l trecerii de la singuratatea l~m~tc~asta, dar am tnteIes totusl ea

se transforme pe scena lntr-a necesi~~te I;, a ce~cuI.car: se liir,geqte ;poate

el a observat : ireasca. Cmd r-am spus asta lui

- Durnneata vei /p,netui !pe depl!

nimeri pe platlorrna imensa a es~ ~o:~t 'Prooedleu numai atune] cind

lipsit de ajutor, ca in desert A al'el dJ~ ~oneeirt. Pc ea, artistul se e necesar sa staplne~ti la perfect! co 0 ~eII mtelege cil pentru salvarea

In li I t e cercuri e mijlocii . .

,c ipe e grozave de ,palnica j de ' st mici ale atentiei,

rninte ca cu cit :emailarg .... ~.PII.erruene a cumpatulul trebuie sa

v r A " .,.1 mat go cercul mar t t

sa te mauntrul lui cercurlls "I .. . " e, cu a I mai solide

: izol~ta singuratatea In lPubl~c. mil ccu ~I mrci ale atenjiei ~i cu attt

Dupa 0 pauza, Torjov a trecut la 0 exi '." ,

de cercuri mici, mijlocii ~i marl can Xlpenyenta C? Iummarea unei serii

. Plna acum ne alfJam in oentrul tuturor gas,ea~ In afara d'e noi;

',.'. In tntunerlc, dincolo de raza d I or .o~!1cuf1lor are.ntuei, acuma am

. Taate b '1 e urnma,

.: ecun e s-au stins ap . I

s-a ap;ins deodata. Acolo ce;cuI ~~t~:a ICfre ,at!:n~ in' sufrageria. vecina

dln sufragerie, a ummn cadea pe Iata de masa

- I.ata un cere mlc de atenjie, care se" •

ApOl acest cere s-a marit Ipin" I di gase~te m afara noastra

· afara de noi. EI a luminat A tr a Imensiunile unui cere mijloclu tot

t t in reaga suprafatil a ct".. '

oa e celelalte inciLperi - .f • 0 all vecine, apoi a noi. ' III a ara de camera lntunecoasa in care ne

,. - lata ~i cercul m .

· E are, cane se mIll. in afar" d .

"ra Iesne !Sa urmilrim dl - t . . a enOl.

tr n m unericul salonului

. ms u, lD,jcna la punctele cele . u I oeea Qe se petrecea

Eu l[Jutealffi sil alec- pentr b mal d~artate, accesibile vederll

,Oet'CU1'i1", atentie] mid minoaii . u 0 .servatie ;;i obiecfe-puncte separate Am intreprins !iii idplina Ium~I, ~an clane se gaseau In alfara de noi

rna ace e~i exercitl] '

cane se gaseau in .afara de " I 1I cu oorcuri de toate

· S~lo~ul, sl toate oelelalts camere. Tre~~~~ D,,:; data .asta auy fast 'lumtnate

Iarglm In glnd cercurileatentie' s~ He flxam, sa ingustam '$i

inainte, clnd ne aflam in c~n~arUnel s.e gals~au in afara de noi, cum

oercu Ul nostru, .

.. ... anu{ 19,.

. La inceputul Ie t' . d • ,

c leI ·e astazl am exclamat - t '

-: Daca s-ar putea sa nu ne d . ". .l~ r-u~ elan de a·dmiratie:

· m(C I . espartlm lllclOdata .pe scena de ·cercul

114

115

9il

, .. I nN" 1<1. l1~q~llU! 1'l-1 "l <llam.:iJl#' l!zn1'l IV" 'Inq1'l[p'lwlqmu snds 1'1 '"n11SjUjW un a 'ep -~isa:lV" ':l!W!U III HSOlo~ 1'l-U lll'Oll l1'lP' '~AIllS Q Sllll nv 'jnlUllPU1lwo';} l1l2P1S 1l ,,1 \ialle.r.1"

'und InseA 111 ap !nl nqoo Sl1llS!P ns-u amU<ll;JJ!S

'anInlaqJdds P!U 'apw1lP1S p'!N -jnun lll:ll.l;J";}U! ]Il'lll 1l ~:l ~!n IllG 'Inqe[pllJBqllw Tlaunds '"Pl5!UIUl ap nmq s-nu ll!lSy" nllsJllA 1s l~llllslP '!lepe,dIs '!lllwaq';) nllId umrp ~d lUG '!~Inw lll:ll<l:lU! -Ia tnp lllnlJFI!d 0 P!U ;JGlJa,," ~s 1;llllJ !S ':Jqd,lll no sns :l!ujd· lnldlwn '<llIlUl un puumd Inlns'lllO Inlnr U!p Inp!z ed dO<Jll 1'111. alll::! BjaOll ad pSlll'lW 1-1;ls purll ap ll<lAV 'nI1S!U!W un 1;lllea\ll !S-~S lllM qll[pllllHlBW uD

: 0-11'11 '1;lUl'l!PU! aqsaAOd

mS<lAod s-eu MtlO.1 '10\ lllm~podU1! ;}oUN raur aondX<l ou 1;lS ll:)

, '1;lUOOS a-dJ ap

!IDsunfllau rormm llA1l10dw! n<llll Inln:Js alU~llU! !ZmSll sp 1;ll1'1] - onqnd 1'li3'llll1;llnllulS1 !5 !::l.!lu'alB III Uqoll InOla:)' -]H1'luwa.sU! ~on';).1l1d al1'l0tll'A 0 arp \lllluas<I arad <IS III l<l!lU<lfll III \!qoll :llaO (n:llll '~(llOOS Il( Ul~UIl au pup op pn:ls Indlll!l Ul llllu!palOU! na-s ju ;Jl1'l'J !'d-llll<ll() dlauj1'll ;,'J,fllOl ulQ

;( ~~m :<lln:looUTI:l<lU !l!5nsu! ~S!ll' aJB

;lBUJ !dt!tu~l1'l Inolao nllS l alBlilll<ll Ull!~P a.rel !lllli 01001'1 a'lm]s 'd'S Inls!llu : !S 1;llll!A uI'lFlap 1;lUi<lOS 'dd aujq !llW 11l1;ldm au p!~Ua1ll \n:ll'd01;lO dIlll0d lldleJ 'a';) uPd l 1;l:lndxa as UJn:) 1 auml1W 0 a Iln'Zl<ll.lJllu ap a 'alao1;lld 1l1nlsap , no !s -~nllmAOS ~l~l lllluP Ulll 'il\ll1!S 0 P!ll lll!'O 1;ls llJ1U' 'lS!UllIW un K) , u; WluP ura !Z1;ll~B llla 'pulwnJ suud llillOOH un 1'1<] podl ~Ul 'lu!Ano un-run ~ 'JS<lS:OlU! 11m '\n01'10ll'J osa~U!ll punli" 'lUI'J eo d'lllll UI <l!llPO ul aujur , III allU! ~'O IS pu!u~nulppz llA<lUP ~pnll ~Ul lls (nlugs 1;l'J'Ollal<ld 'lol ap loll , -ujs lUIS pup !llUJnu lG'JUI lUP ~Sll;:m !S UlljO!ZTIW P! 'ep lUIS nu na 'lnl1::JW tunc 11n~;md n II n1luad 11l1uamoo an lls 'dilOO llnUlS!qoau ldll! lS~V

'luP 0-'0 nlls a.1ll0 ad 1'1JnlluIS 'lnuowaa ujp ll!polam lUP ~s lndaou! 11. ull!dl III lllZds.ll ure-ui : s~'la~u!au <l<p Meo lTI'J::Jlladi e-s punW 'au!w llcLnp In:ll.loo nO llJaUlllO uud lllqUlHd UJll-W

'::JU!W no 1l1llP ° <l'l~;jUJ <l13 ll'O lnoo:lu! II !S ~u!wnl ap' :lldO un llAdpUn op lnllldll Il ll!nl1;lo Indwll ut 'U!lda-p :ljleunlUl un lno'ill ll-S -snp Wll-W -(nool !klllnw '~lqUln '!lllS ! llSll01l 1l1eau

-ump ll\ .ll:l 010:l1l <:IV~amll 1s ~U<l:lS ad <ll-na -umos !Z<lA lls 0 'anD -

lllSll Uln:) -

'~~ll!A U! IS llllllo rap 'llua:Js ad !BUlnu nu 'lOl ~sad: '!~!\uel1~ {1'1 'J.1ao [nojtu 1l1llaUUlnp no pnp ~s !~od l1'la 'llAOO llSll !nl1;l!1S se-a} nu TI'<l 1;l:l <l~S::JIl!d - '1l1a1qUln 0 qns 'Il~ 1'l<l no nlqUJn'lls

IS lnfllq1'1 no lldlLUlll ::JUIUl 1;ldlnp lOl ::Jlsadi onp ~s 11lOP iod nu .rep 'llG - '11.0\10.1 sunds~l 1'l 1 allll!llnp lllo'" ]!dna 11\1~d~p <ll nN -

•..•• anal 19 ..

I

"

;!

in Inttrnplnarea mea sau rni-o luau inalnte. Fad acest cere in spatiul mare eu nu m-as fi uitat la ei, dar in ,granitele inguste, conturate ipentru observatle, necunoscutii putin lnteresanti deveneau, impotri:va vO'in1eri mete, mai viiditl dectt as H dorit eu. Ei imi atrageau atentla. Caci vazute prtntr-o Itlipa midi sau prlntr-un microscop to ate lucrurile marunte iti sar in ochi, Aoelasi lueru s-a ~ntimplat in rercul meu mobil. Atentia tncordata rmbrati!la absolut tot ee ntmerea pe planul vizual.

Am tncercat sa fac exercitii pentru largirea!li ingustarea cercului

atentlei, dar a trebult sa tntrerup aceasta ·experienta, cacl era aproape sa numar cu nasul toate treptele scarlicare cobora tntr-un subsol,

Ajungind in !pLata Arbat, mi-arn ales cercul eel mai mare pe cane privirea era cepabila sa-l cuprinda sl, dinlr-o data, to ate liniile s-au contoptt in el sl s-au anihilat. Am auzit claosoane desperate, injuraturil.e unui soier !Ii am 'VaQ;ut botul ,automobilului care era atPro!lJpe sa rna calce,

.. Daca te ratace!lti in cercul mare, aduna-te mai repede in eel mic", mi-au venit in mlnts cuvintele lui Tortov, A~a am ~i fatut.

"Curios _ cugetam eu - de ce oare slnguratatea se cmeaza mal U90r pe imensa .pi.api Arbatsi pe 0 strada populata declt pe scena ? Oars nu pentru ca acolo nimeni n-are nicl in din nicl in rntneca cu mine, in tirnp ce , pe scena toti trebuie sa se uite la actor? Aeeasta e conditia inevitabilli.:· a teatrului. Pentru acsasta el !Ii exists, ca ~piecta'tarul sa priveasca pe • scena ~i la singuratatea in !public apersonajului.

Inseara aceleiasi zile 0 inttmplare mi-a dat a lectle !?i mai Importanta, . mai construetiva. lata ce s-a Inttmplat: rn-am dus la con'foerinta IProfesoru· lui X., am intirziat *i am intrat grabit tn sala arhlplina tocrnai in clipa in .' care conferentiarul, cu vocea tnceata, lsi anunta tezele !Ii punctele princi-:

pale ale oonf.eirintei.

_ Sst... Mai tncet I Nu putem asculta 1 mi se striga din tcate:

parttle. .

Simt!ndu-ma centrul atentiei generale, m-arn za,pacit aut de tare incit

Intr-o dilpa am pierdut orjce stare de concentrate, tntocmai ca la SJpleCta,' colul experimental eu Othello. Dar pe lac, masinal, am tngustat atentiei pin a la limitele cercului mic, mobil ~i jnauntrul lui toate oblectelepunct au devenit atlt de distinct€! incit am putut cauta nurnarul fotoliului' meu, Asta rn-a lini09tit attt de mult tnctt am tnceput acolo, in public, fara sa rna graibesc, sa-rni Iac ex.ercitiile de ingustare!li largine acercului atentlei de la mare spre rnic sl, invers, de la mlcspre mare. Facind asta.I am simtif oa linistea mea, llpsa de graba, siguranta mea imIPuneau ~i strigateJ.eei'-E\u tncetat. Chiar *i conferentiarul s-a ()prit sa mai lar mie-'ini-'a :plac,ut.sa retin. asu.pra mea atent-ia tuturor !Ii sa simt ca-i am

mina·.

AsHlzi, nu in teorie, ci in opradicaam cunoscut sau .. .

simtit utilitatea oercului mobil al atentiei, ' mal blno ZIS, am

Arkadie Nikolaevict a spus :

telor :a!r~: ~~~~a:~n :~;li. d~~a . .f:~:: a tent ia }ndJrept~ta asupra obiec-

.insufletite, nel.ndHzi,te de daca" Pde .t a ~~.oastra, cu obiecte moarte, ne-

" , "SIlJUa~ll propuss" de ll1a "1'

g,lnatiei. Ne fu,ebui:~ atentl . _ d d .. '. ISCOCIin. e irna-

b. t I . Ila 'e r.aog.ulatentl'el obiectul d.d 1

o lee unn, Yom vorbl acurn despre obiectel . .ct' . - e ,ra'gu

extEl1'i~rure, reale, ci aile oelei 'i.nterioalre, ~m:gi~a~:~plfe atentla nu ale vietii

$1 c~ fel. de obiecte stnt acestea? Unil cred ca daca . r'" .

trul sufletulul, atuncl vezi, acolo toate "VI 1'- ..... a prrves I. In(ltln-,

. r ' lPalf~1 e . Ihl, componente : ~i rat'

. ~l sen imentele, ~i atentia insa~i !?i imagiill'a1ia Villl'lltov - . . 't ~unea,

f1etuJ dumitale Ji gaseste acolo 'aten\i.a ~i i~'a~im.tia. ,1a prives e In 00-

- Unde sa le caut acoUo? .

- De ce nu-l viidi'PB Ivan Pdatonovicl > Unde e P

. asteptate Arkadie Nikolaevici. . a 1nurebat ope ne-

Tofi au tn.c~pu: ~a se uite, apoi au Ifarnas ·pe ,ginduri.

- Unde I!l If.a.taoe!if.e atenjla ? l-a tntrebet Torjov pe Viuntov

, - p cauta pe Ivan Platonovicl prjn tot teatrul., $i' a dat Ir v

'. pe acasa pe la el... 0 uga ~i

- Si ~de iii e im'aginatia? a,tn1reba,t Tortov,

.- Cauta .tot aoelo unde cautaatentla a hoP·_<'t V· . ~

. turnit, ' all. !ltLn\av, Ioarte rnul-

= A~um a,duceti.v~ arninted"e gustul icrelor proaspete.

Mi-am ad-us arnmte, am raspuns eu.

- Uode ~egalSe!lte ohiectul ateotiet dumi~aUe?

mas ~ La in~t~put am vil;zuttn'fata oohilor () frurfwrie enare eu Icre

. 11 tie .ap.eno lye. . ope

- Tns'e~~ii: ca oblecnsl a !fest in .gj,nd, in a,fara de dumneara

- D:aJr vrznmea rni-a provocat .pe kic senzatii de gust in gw~a pe

mi-adueearn :eu .arnlnte. . ,

- Aoica lnauntrul durnitale, a observat Arkadie Nikolaevicl. Intr-as-a indireptat atenjia .dumitale.

- Sustov t Adu-t] aminte de mirosul somonului

- Mi·am adus. .

.... - Unde e obiectul ?

. - La .i~ceput tot pe farfuria de pe masa de aperitive t:;;i amint' P

_ Adlca in afara de dumneata. ,1 a~a,

- .Iar apoi undeva ac l' ".

o (l, Ln gura, III nas, intr-un cuvint inauntrul

118

119

[(;[

0(;[

ITS<ll l'lo;)<)lP 'apa!qo U! le'peA lew l!qllmdmo:J<ul <I' niu<ltOOp lsa:)v 'a!~uu .• [IJIlUl'[ U! <ll{;aI!1Fl 1<1' J'Up '~~uIA ul 1'!4i1lX!ril<lll~ a 1,n.Ul~,uH '<)llll'll!U;}lI U! <llN!S -; ~dWI '<Jl:)!WllluuJ ]Jnlon.! IS lillp '!HU<llS!x<) ~A<lp.U-JlfU! e~uml' !:ewnu nu <lISQA

I. -lpIJnz au !iiu.m illP lllslldOV 'HU,U!IJIUWI! sao up ·salu -pnu JIU:P '~neaJ U}Il!A

. UT nJls()Ul lllim[ ill Sl(}l<liUaiJ alll!1~~lIdill~ lU!S <l'lp:IOLL ~<I!tualTl appa!.qo 'U1S<l[l <lp- a.relSi neJf!lAapll 0 T.l(

~u!d IS 'a-lilodi 'aiJun[1l lnlnd !! Jle '~lITlojJI<l'Hn us Il;:)o.lUH()AZ<I<p ll! 'alle:> llall!~JI i mSIW1lZ ne 'a-lu!An;:. <lUll no 'nils ~lTlO!lalu! Iltll!A U% ncoa tm lU;)OAO.lld nil

I am. '~ua:J<s Ut el~U'! e ep <llll'!·IlU! M!1'no ap nt<l!A ate' alenzrA <i<1'1.lHOOzaJd~11 : 11la'J:> nil-51 : ruon] ISU;I<l:>Tl lepd;;JoJ Il-S! ulsUOOU ul<up op 1s 'Ita-pM wn:) - ';:)oSuoum~Jla, aHUI!1Jill

no INK) l!.1I<ldo:>u e-IS 1S ~nlnun.e:>s ,lmel1lds ad W~~I a-s TlAOll'!mlln<lA' 'aulw OJ InlU!LU~d. als;;Jojll!hU! as 'l1lAapll-J1U! 'JlIl!lj'J 1 !IlA '''~heU[,oq !J se, 'llJlJud sp 'aunp!q1!ls 0 !S '''IlM';) a/Jul.lIls !iUl' "'PI'U !S 'UAa-pun' 'P!U 'al!n

IS '''B'!J<i<UOS "';)Sa~nqzl nLD "'!U!!llr U!P 1lc!.e:>s !m! IntOl '::osaq'!i1IJ J(W -

. .:. !till!S oo "is. -

'l<lupall'!':) T.lUlp]JId' UI!IP' !S -

. P!Aa'eIO)j

-!N a;pll)jll\f leqallu! lleUl Il .:. !auljlJalll:) In~nloJ uUipj.ldl UIP nu IS - '!n[numlso:> llul]O!lId ulP lU!1ll'JiJJ ]:lID "'wpd'xa !(W ]:ls umo nlls. nN -

.:. liOll"lIOpU Ilu'\q'u:> ul! lOU] a()l!S -

'~UlU~W!.1I<l,d.xa "',!rn(nloJ,Bp~dls (nlnd9;)u! ~P ",)UPlU! "'nJilsou IIlt[n,Q -ual '''a\<YOll'n:> U! "'lO\I!l0PU uU'!C['e;) <I'llds <lJudl als IW '''n!iz 'nH~ )'IN -

e a\lll1ump UI~U<i<tuum:>u 1:lll11d.<l'l!plD! a, Ol'tOOll! ~S - ']:lJ-t~T.lOU USllOum·lIl llllUO!toma s-s 'unds ]:ls W'I'LO 'n!(z 'nns ,nN - 'J\oollOl luqe.11U! 1'1 t ·!(U;J.:>s U! pq'u'! pup !twls' "'J 1 UAou!IDulI~A - '<l'lIlseOLl

<llll IJlU~U!'lIS pup '<)(aO' no u~un!lsalp ns usV' 'lOlnn[1l p<l~qo :nu UTI-]}

--=iiiiJai _ c und? !is Ul'I1:> - il:><tll!PU~ p '!iP<l-lllP' ;}(Xl:5 ad tun llUP- ,,~

-em! ]:lJIj'5111011ii~~'uip:~lnloa!qo ap' aldoldlu <YO lGi~ .~n

Ajnn1~--mr~-ln1ifLtm\s pup al<1::1 a1lulP ajrum al·B a-JuojJ<llilj 'd'[!ft1fi' -uas wmnums 'pjlnO~Z::lJid;)j, a,p;oou~ \!'J]:llUi!'lWIOW,Ur 1nl'l1J!uj'e all nes ';)'A.!llJad'lJ n:> !<l'Sam aye nus 'p\AOuo:Wld' UTlAI !S~ I l!U-S< apun. !nVIlOOI' Gpl : dliiinz'!A F1HU<Jzallda-l' 111d~;)liTil-~Ui'!lJlllo]JalU!' U~e!A u~ "]O<I'Q -

'IlQ -

.:. dl,lll!wnp ll!tU'<IjIl !ilUldru'PUl a O(o;:'ll-Jl'ul - 'eslld eO!ld

-xo 'naw InJ}un!iu! ]:l:l~PTl '!lj':l<llllt ul ':>U!PT.l 'llA<lpun,la1lsdQOJO dlaj;'Juns pns JUG '!J\HUlWJK>w'U! !aun In!IlIU' ur : aUjw a-p ]:llIuJill Uit lndaou! Ill' - '!:>!A~llIO}{!N alpll)j.lilf Ul0.llluo:> C InlJ.<ljq°

;) apuil ·U!dOl.!'J liThl III ruqeun; \,n.SJ'UUl' ap a'lUjum It-npu wn';)'i[-

I

. I I.

, I I

I

I I

t "-esc nevazut tn suiletul artistuatttlepropuse lnventate. ~oate a:~s~eatdr'lroa~'e

'b'I numal atentlei In "'. . . t .

tului ~i st.nt access 1 e . u toata IfaphIra asupra obiectulul !In €IrIor

E .glr€lU S'a te oonce~~r~z.1 c bli tind In fata a 0 rnie de oemeni, e

mobil tn cond:itnle creatiei rn l~ ic, tS pr obiectului i.nterior nestabll,

~--' toalta ,fIi.nta a a'5U . a . .

glreu sa te ooncenerezt eu.. " ochil sufletului tau, Dar obisnulnja ~l

sa lnve]l ,ga te ui1i la, e1,,~e soena cu '

munca invlng toate pledicile .. ta stnt m'ltl'I' speeiale ? -am .tntrebat eu.

b'l " . tru as a Sin ex,e ' '"'" _

- Probs 1 ea ,pen . . . . tn rnunca scenidi:. Ea, ca ~I

- Stnt destule tn procesul .~co1~r 7l t~:~sebide :].a cea Interloars. 0

creatia, cere de da a~entia eX!eI~10ar: !{~vul sau a;tistul intelege asta !ii s: actlvitate .2iplfOa·pe nelntreru!pta. I?al~t t 1'1 a"a.sa". 1a scoala ~i ;pe scena,

" 't .< t" d specta I' aea ,u ... , y

comporfa oonstlen aa a . e t"' , ~a" "I' e tntotdeauna co.ne. en-

.,. . . . I' t" eeas a PlfWlnt '( ,

dsca :el e destul de discip 1na, In a t +. I' va capata antrenamentul

" '. te f' lmlstit : .a entia U\

trat Interior, atunci poa I "I hi i rara exerciill speciaie.

neoesar pentru munca eU.II'<mta, c t~·?lr ~ a" z·ll.nl·ca cere 0 mare vointa, fer-

nca con" IlIllCI08JS, . , • A

. :Oalr 0 asemenea mu. '( atenjla se poate antrena ~1 In

mitate sl tarie sl nu orieme le are. De ace~a" In acest scop fa(Jeti aceleasl

" ' An .mun.ca scemca.·..... , ,.

vi.a,Va partlculara, nu nnmai I· , . t.. Ele stnt 1a Wei de valabile *l

exeroitii ca ~i .pentrudezvoltarea Ima·glcrla rei,

pentru atentle. .., . " bi nulti-va sa revedeti tn fi~alfe

Cind va oulceti ~l stln~e~l lumm~, 0 t~ "'auttnd sa va .maruntiti arnin" A d t t" i'ata' zilei care 21 uJ1eC1.lJ , .... dei I seara, in. gin ,.?a a ~ . U • a' daca va gtndi1i la plfin'Zu.] sau la eJullu.

tlrlle ptna ila uI~lma '~lml:t~, ~dl~ '; amintiti si sa vede]i ,nu nnrnai :

din Z'i·ua trecuta, snradlUl~l-v~ sa val ~d "i s-au servit ifel!llri.le,

I v A t dar "I vese a cu care YO I

pe care ,e·.8J~1 rnmoa , y, t.~. " . d --t1ndurile ."i sentimente e

' " Am!oI1 I'~I-va ~l e 1;;" y .

*i asezarea et pe masa·, ". stul a ceea ce ali .mincat. AHeon

cate ·de .conlV€1rs-atii.Je .de_.la masa ~l:U t d de momen.tele mai tndepar ceti-va 'aminte nu de ZlU8J care a. ecu,

aile 'VietH vOal8tre. ". A Ad locuiifi.tele, cammele, ilocu.pi,le

R,evedeF~i mai amanu~'tlt,.ln g~n. 'cind va aduceti a.minte de ealfe a{i tJrait dndva .s-. au v-atl :phm1 'ba~ ~tl, ." va \fea.auce ,la 0 acti.une

1 ·t' "1 ,gi.nd.de e 'e. ""'s a va

sepa~arl:e, fo 081 I-va n" 'd . Iff linia vietii care a .fost.

secventa, bine cunoscuta em va, '~I "_ . "

" .. Ie· ,t ntia voastra mtenoara. . .

amanunttf ~I ~e ~ c~ ~ ~ At ate ma~ ,!impede de eei aprOplatl de

Cautati sa va ammittl CI .se po . t" munca ~i gase~te

.. . oct I' At"ntia are 'un If 0\ ma:re tn aceas a VI,I ~I m '. v

noi peru\Jru eXeIfCitii.

Astazi, Arka-die Nikolaevid ~i-a .continua.t lectia

spus: t t· 'b "ectele dupa cu.m ~ti:ti, nrebuoie sa ,fie extJrem de

- Aen 1a *1 0 1 ,

. in arta, Nvam nevoie de 0 atenti-e calr,e JunecaJa supratata. Creajlaoere 0 concentrare eamp,leta. a mlreglului organlsm - realiza.ta deplfn, Gum sa obtinem decl obiectul stabl! ~ia:tentia cuvenita :Iui ? Vol 0 ~ti.ti. De aceea, sa conjrolam lPe viu, Nazvanov I Urca-te ,pe soena ~i uita-te la cutia cu , .' 'bee de pe rnasa Ifotunda ..

. M-am urcat pe scene, Lumina s-a stins Irep-ect:e, cu exoeptla unei sin-

gUire la·l!lIpi., care a devenit pentru mine si,nguml obiect. Dar peste un minui, am IUfjt·O. Irnl venea sa tri';ntesc Jarnpa pe jos,atit rni se parea de' plictisi-

. toare,

Clnd am martUlfoi.sit aceestaIul Arkadle Nikolaevlej, el rni-a reamintit : - Durnneata ~tii ea nu ;tnGu~i obieotul, nu damp a, ci nas.cocirea aJtraa imaginafjei !ndir.ea,pta,pe scena atentia catJre oblect, Nascocill',ea iI

rezenereaza ~i cu a~utorul situatillor propuse face obleotul ahra.ga,tor. InconI deci eft mai repede cu frumoasele, emotlonantels nascocirt ale fandumitale, Atune! .lampa pliotialtoara se va transforma ,,?i va deveni

!3''''''''"'''V''~~ creatiei.

.5-.a ,faout' 0 pau'Za lun-ga, in tlmjpul calr·ei:a en rna uitam la- Jamipa, dar putearn i.nventa nimic peneru motivall'ea .pri,vilrli rnele.

, In S'fill'l?it lui Torjov i s-a [iicut .mila· de rnine.

- Am sa te aju:t. Aoest bee sa fie p.rmtr:u dUmnea,ta ochiul pe jum1\1ate .all U11ltl'i rnonstru din basme, care doarme, In tntuneri.cu.1 adinc reu se vede trupul urias. Are sa·ti p.a-ra cu attt rna,i illglfozi.tor. Spune-]l asa : .nascoc'iJrea air devenl 0 realitate, ce-as face?" Tot asa s-ar 'gi'ndi .J.a luoru .Ult!: plr.icrllt din -baGme,ina1Jlte de .a intra in lupta cu zrneu], Reaceasta problema -dru:pa logica :SimpliilOmeneasea : din oe parte e mat sa lf1a,vale~ti. asupra unei lfi'are dad ea e cu botul tndlf,eptat spre lU'"'"U''''''''' ~i cu cOB-da depall"te, in cea'laIta ,parie .. Chi.a·r .claea ipJauul nava-

e prost tntoomit, ehiar dad efOul .din ·basm air fi ~acut mai bi.ne, totu~i n"""n~.~, .. " vei 1nven:ta cev.a ~Hi vei tnrnrepta a·teniia ~i gt.ndul 8Supra obiecA!ia; Se va 'hrezi, imagi.natia. Ea ·te va cnplI'i,rode ~i va d.a na'~t€lre dade actiune. $i 0 data ce ai inoeput sa actionezi, tns.:eamna ca ai ac-

abiedul, ai Clrezut .un 'el, te-ai leg-at ,de el. In,geamna ea .a a;parut ~i atentia dumitale s-a rupt de tot ce e ilfl afalra de scena. Dar asta

tnooputul regeneralfii obj,eetului ,atentieL .

;p'e care 0 aveam ,de lI'ezolvat imi pilirea gn-ea. Da[' mi-am amintit nu of()lfteaza~i nu stoalfce senHmeniu.l, el effie numai un. !fas,puns o JQgica omenealSCa", eUIffi s-,a expl'imat ATkadie NikQlaevici. Deo-

ta urebU'ie :n:uma·i sa hot1kas.c : din ee par,te emaii.ndkatsal1la.valesc monstrrului? Apoi am .fnceput sa judec ·Iogic ~i cons'ocvent: "ce inaceasta lumina tn intun~ric?" ma lntrebam siongur. E ochiu.J .pe d~schis al tmui ,bwJ.a'llr care dOJ;miteaza. Daea e a~a, a-iumd el se ,fa miM. Trrebllie Sa rna alScund de el. D8Ir mi-a fostlirica Sa rna

122

123

gZI

vZI

:a-JaQ I! ;')Jre~ gd lllUZ!A It[l'lU'llo l<l~e qns <llS<l"'ptd leIU' "IlO }nt egdnd,. '!<lJeoleJ!wpe Ie nas !nIn0!l!J~ Ie ',n[nJozI2aJ [n![olo! <I spun ojoon. 'Bf Hq~ !ndlll;')lpU~ IS! ~ ',llun-eaplo} U'J~u';,)d !Hep· ° l'el!ldl]F' !<l~!qo un . '~l9~ad ad <ls-npUmn l l0I!.lJnZe~ e <lllllpofllID llaIllUl U'! IJl.lJOpll aoe] 9~ !~,

'sw TI!ll !,nrnjJldoJ eli !~!n <11 pup punll.!' '1:10 raj llt 'SlOnJ:) a'Hn a.s !Is !l!OAa-w W JlV c -9d ad, alSesl!l2 as ;)OlllO q,ll!doJide' alJilloj pund~l~!qo jmm ardnsa lntnls!plR Ht[;)O I:lI !Is !nqell J·e ,,!l!zod' 'd~) '!I!,l!S, <lp j.S!jJI11 ad '!ll'Jil!d-sap

l. . l!nqI';}J~ !'I Jl! all!;) 'liHljl'lllUl'! al,Ulad un ;').lids !~'jA'Jl'd !F' wal~'wplll '!IS _

'(asnl 'pal 'u) rp!1SUJD ?J1/D8JJ u~ ,,!IS~Wu 'P3: 'pO!lS!I.lD DlIV8JO 'u!Mll"[ '1 'I I

-epads ll!~Oal!p oU! Ht[oo. !ldaJP'li~ !H!S' !lod· 'AolJlOJ. In[ 1l'<)JJ'h.1!lU !lcDn;p

-uoo ao li'! !'llwnU Z<l<l0LD !IS' 0 ! !s!I~U! !a!lnos!tP IlJdnse osardo '!lUI !;!S o-N

(3[" IApd alllod as nu !lo Baunds IS llls;:qOld PIAall]o}jIN ajpe}jlV lea 'I;') emllPX;} IHillJ~[lUW etll~ 'li$ illpnf!ON -

'n<lW' ~ap!l ';,;::'!lqnd· et op nt[:)Q]a! !k!lS ~!nq.aJl Thui' !F' snds II AO~lO!ll:OD _ 'U!;);)A un ad lllqr;}JIlU! me <! !lJ.n:)S}p a~ <l]dl~ C lll[,dwff1.l$ II-S ~, _

'IlA<lO ap !l2'!JrAoUOO r-~ !lJ'llPIP no P!Aall[olfIN alpeJ.jlV so dwn U! 'os;:ugau djqo Ul !leq]oq !!t[:JO nc 'liP puns AO}POAOD ad' l!s!;12, Ul'll-j' '!lS'llp U! ·.nJ~lla'l III S'lOl'll'! UFlHU Ipillt:J' 'lOpOp un !;1dnp' onp !lID !IS' HngaJl Il uoJa[<ll I'll' lll13~q:> lSO] ura ~;););IROOp' 'B!tnOS!p l'!.Ao!lJ!dST! a-s umo nns,l1iN

, "f<." 'lIlJ;m'I<lUr 'pmolll)JGlIlUI urr lllurnu a .

!l.]~] rnlua-JIlJ. 'Il<l'JaI!ld !tllqW!lPS !lA. !;1s jnq,<)J~ llA 'l'U<l[lll llaAIl ·Il' a:p <l!tIPUOV·. 'EJJn2u!s no '''I}IlJ!dsU1! !loop !lzll<llOnr IIJUOPIl lP llm'llOIl !lUld mzouo !tll Pllp !lO .linErs. '!llllwoj.nll Jl'U!Aap!lS' <llBOdo 1l!tU9111 !S 'IOU Ill' <llIlWOP'1l <!;}}wJnu{;!qo !!l!JlOlIlP '!Jlnl:mr ~HnUl' 'dl!:J!-laj' Iil!O 'ml.l~ a- lnOO;)u~ ll] jllUlnN

. . 'Hllf~[a:J ad ]:;!~!pajdw! j-nu usjd un P!U IS '!JuTJjdm71W;

"ai{uarn 0 ale·' [nuro !I~ nnuad Ilalsa~llaleol !I::tll] ~S alllod ]nla]2uOf ' .

'[nl'll:> alS<l1!1Qt.ll!;!q, aUlWpUt !S-!;1S ~l·els III !S '<l< '11lW< '!~;.nlOl "!~ I 'V'llHlJl.ur~s [G a'.lll 1~P ~qo·· an:) '!~u!w nriad nils !all no aza]Euo[ !Is <ljnqall 'Illse ap !llIIJII U! '!S araur a'pn!'JIl]1 0 a.1~lJ!AoUt as P!A !n,l!'p re ad 'ap.]t1l.!~, ad snd !TIrnt'!lq fnJlqmqoo Ht[;)O no PSllau!lUlJm !Is 'J(zlIadore:3 alll;) j'nI'llf8::> 1I;),']Il'LD!ds <ld Ind'llJ~ no IS <l]aU1eOp .' -rd D:J aZ<lsulllllq as !Is alnqall ]a : l!lAapll-Jlul '1l~Il!A IS !llllpolol js-npups!J ., 'lIaJl13 IBUI !S !lUlpJIlS 0' no f!lifllOlll' l~flad al·llo;)S 0 :)Jp Uj,p }aJ'!I['p-l'nJtal1luof Jll! '!I~l]nUJ II<lUawase I} ruquod <llta'lrid ep l!sd'J[ !~1llljS al IIl11<lUmnp 'aHD 'p[sAo[asaA nnpf!lPJ(uzap nurapxa I~ IIls11 ruiuad a!nq<lJl a!lU<lle !Ill:) -

'J(lllpoap al:la!qo llAalP !I:JuI ap IS poaun JIl! 'launs ap '!nlnJ<lu -;}1l'1l'!i al!~~l'daJi ap 'jn-[n-WI arafU!ATI;) ep' '(!;)!luaFl ITI;::.N);) ulP'!;!l,e]e JllP !·~s !tod TIll' GoJtll;) ad) IJOlspacfs ap· 'a:>!UIlIal aIGPot~lli' ap '[OJ ;)oP !!f,pll dill'!l !slIl,,:>e

I'

!

-".~~'.·---T

y , d un obiect apropiat. Nu cumva presupunetl

natura noastra ctnd e yorba ";. t torul n-au sa observe 0 asemenea

ea tnsusi actorul, partenerul IU1 ~I speet~ . ~ veti tnsela eu un lucru attt de

IV r lol . v ';I Nu cumva spera I ca I '{ v ?

gre~ea a IZIO oglca . v .' experlenta noastra omeneasca

nefiresc experienta voastra pro~ne !~ oie .potrivLt rolului vostru, sa va

. " . u un alt caz aveu .nev , . b" .

Aoum 0 sa 1a . v •• • u " 10 unde s'e zalr~te ptnza unel arci

uitati departe, 1a Inemarglmre.a rnarn, aeo

care se pierde -Ia o~illon.t. T'. pilele ochllor ctno ne uiHlm J;Uo de-

Va aduceti arninte oe pozipe iau IPU .

partaITe? . . t a a tnctt amtndoua razele prLvirii se ~ntind

Ele devin ~te de to, c~ ~ btii asemenea pozitle a puplleIOll',.

1 1 na cu alta a sa 0 )11 0 " t· r

8ip1roa:pe par~ e v u y .. ~rete1e din fundi al parterului, s~-ti gases ~ ~

trebuie 'paflCa sa surapungl p. tnat si sa-{i opresti atentia asupra 11.1.l. gtnd .;:elllTIaiincLepal11:.ai ,pu~~ Iml ~gEl.~a ~I ~n~ot.deauna, r~i tndireap~a totusl

Q~ ce face an schirnb a,rt!,slu. , ca .

Y . • critic sau admiratoare. .

ochii spire Ip3lrtell', SPIn: r:gl7~r, t efiresc poti sa te tnsell ~i pe tine

Nu oumva oredeti ca ~I In aces caz n

~i ope sp.ecta~od?," .. u:tor~l iehnidi sa IptLneti obiectul Ja looul ,Iu~

.Cind 'V'a vetl !flJvata cu a]. I.' cind yeti lnJefege i!lllporbnta

• v +. f a aterrtla asupra U1, 1 .)

ad'eva'ft8t ~I va veIl. IX hi 1 Izual atunci sa priviti tnainte spre spatiulul pe scena, p,,;ntru u~~ III cL~l 10' de ~i, sau, dimpotfli'Va., nioi sa spectatori, sa zbUl'a.tl .cu ~plf1vl~eaD' moo data tnsa feriti-va de obiceiul de

+ •• a pina la e! eocam , . t r "r

n-ajunget! QU oplrlvl[e . "r(. d . i aie ate.nti.ei tnbr-un apara . rna ,

a ln~ela: ilzic. Asta produce anum! e evier

nefortifica,t inca. . . deocarndata ? a Intr€lbat GovOII'kov.

t U v uit decleocam a a r... _, h'

- Inoo fa .sa rna ,. , . I tNn a la .lin-ia de sus a ...,Iesc 1-

- IDeocamda13 uita"ti-va ,Ia dreapta, . a.s I,"g, d chii Ctnd va n

v "f t arna spectatorul va va ve ea ocnn, " .

derii scenei. Sa nu va ie e. '. obiectu! imaginat, care s-ar gas],

nevoie, ei se vor intoarce u smgurt s?r~sta se va face de la sine, instinctiv chipurile, de pva~tea ceal~lta a r.~~pe:~terioara subcon~tienta, feriti-va de a ~i just. Dar fara aceasta n~ces~ a e t .' depar.talre, ptna'nu se va .forma

Privi .ctrept S·pire .un .perete liflex!Sten sau m .

, teh' v esara pentl'U asta. .

in voi' 0 .psiho mca nee 1 t If' i de data aceasta nu m-am mal

Eu am fost iara~i chemat a e e on ~ .

intors in clasa. .. ... anul 19 ..

. trebuie sa se uite nu ca un om de !rind:, disbrat, ci eu patrundere, in lucrului pe care tl observa.

ltfel, metoda noastra oregtoare s-ar fi dovedit unilalerala, sbrlHna -d~ . I de 'Via4at de conternporaneltats ~i eu nimic 'lega:Ui de ele, _- 51111t oameni care poseda de la natura daru! observatisl. Ei observe . sa Vires, '~i-~i intip1ilmsc puternic tn memori'e tot ce se petrece in jUl1ull in alfalra· de asia, ei il'tiu sa. a,leaga din oeea ce au observat tot ce e mal J'lJO'''UULU'' mai mteresant, mal Upic, -mai colorat, Aseulttnou-] pe acestl oavez! sl lnte.legi ceea ce scapa atentiei oarnendlor cu prea 'Put~n spirit

observatie, care 'nu ~Hu an viaii:ii sa priveasca, sa vada ~i s·a voroeasca despre cele percepute.

Din pacate, nu oricine poseda 0 asemenea atentie, attt de necesara car-e sa gaseasca esenjlalul, caeacteristlcul.

Adesea oamenii nu stiu s-o faca nici macar de dragul intereselor lor

ale elementare. Cu attt mai mult ei nu stiu sa priveasca atent ~i sa de dragul cunoasteril adevarului vieti], pentru 0 senslblla ~i preaproplere de oameni, penjru 0 verosimLla creatie .all"Itis1ica,. Aoeste caa1lat'tin numai oamenilcr exceptlonali, De ctte {ir·i nu suferi tn fata ornenesf care face dteodaU din oameni buni de la natura ni~te ti'. I ~alra voie ifata de cei ce Ie strut aproape sau ii preface pe destep]l in care mi mai vald ceea ce se petrece tn ,fata ochilor ,1m!

Oamenli mu stlu sa dis.tinga dwpa chip, dupa privlre, dupa timbrul un ce stalr.e sufleteasca se gooesc interlocutorii. lor, nu ~tiu sa priveasca sa va,daa-c!:ev,arul complicat al v'ietii, nu stiu sa asculte atent ~i sa .auda adevarat, Daca ei air ~ti sa Jaca toate astea, creatla ar 'fi nesfnr-7it mai mai fina ~i ma·~ adtnca. Dar nu .pooH inoroduce tn om ceea oe noll .i-.a ! .. " lIlatura; pot! dear sa te silestl sa dezvol]i ~i sa completezi macar' pupnul care il are,

Aoost Iucru cere, in domeniul atentiei, 0 rnunca enorrna, timp, dOrinfa exeroltil sistematioe.

.cum sa-i lnvatam pe cei caire ohserva plI'ea, putin sa obselrve ~i Ga vada ce ~,e ,da natura !?i viafa? rna·inte de toa.te tIr€!buie sa .Ji. se explice cLtm

nnl''''~'~'''a :;;i 'sa vada, Sa asculte ·~i sa' auda, noll l[Jumai .;:e eo lraU, d., tn

, lfirumosul. F.r111l11osul inal·ta sufl.etu.I, "br~e~te' .tn el oele mai ·btld1e &en. care lasa ·unme ad-tnd, de ne:;;tell's, in mern{)lfia a.f-ecti.vil. ~i in .ceamai frumos lucru e natura .t.rusa!?i. Patrundeti dt rna.i st1ilruHar . in ea. La inceput plrivi·ti 0 Hoare, sau o· firunza, sau 0 pinza de sau florile de gheata de pe .fereastra ~i a~a rnai de,palrte. T{)aie i!wer.ele .de atI"t1i ale ceJei mai mad picior.ite - lIlatm.a. Cautati sa in cuv:int.e ceea oe va ,place in ,ele. Asta va obHga atentia sa .pamai puternic in obiectul observat, sa se com porte mai eon!?tient fata

pentru pretuirea lUi, sa patrunda mai adlne in esenta lui. Nu dis-

\c. ~

'. i

to • A kadie Nikolaevi.ci a spus: . t. '

La ,Iectia de as aZI, of t' v a ftLnctiei aten\iei arbs lce,.

- Ca sa oEjpuizai1Tl P:OI11prlet .pall'tea ,plrae 'lca ma pentru obtine!1ea rnate-

e necesall' .sa mai vonbim desplre ea ca despi!'e 0 3If I •

ifia:lului creator. .. , pe scena ci ~i j.n viata. Bl

. Artilstul trebu.i.e sa [ie a.t~ntf'~~ ~u~a~~pra a ce~a cetUreze!}te

\: buie sa .se concenbrezecu toata un\a Ul a I •. •.•

/ '

._ -

126

S(;I

~S IS ~1Je<lt<l\u! ~s RO <lOllO ~ORJ ~S R~nqO le-1 !S <I!~eA.l<lsqo a.p u!~nd lew no uro jnun E JellP R!tU<llR <l1}e11e ,W <llUO ')"llUld;:qsu<1u <lJP o sreo UJ<JI nu uls,! 'n<l HPU!1l UlU-UI "l !nlnuoqUIoJl 'lOl<ll<l1JIRl '!<lq

<l1<11<luns Ul '<lJ!P)"lW)"lJ1lU! )"llSU<lOR U! 'P!R l!ZIl<JlaJO Inl<lod UAUIno nN" . '~ldnd op ~U1)ld "Ell~

e~Il!llldns lU! '!t<1lad aids )"lsujdw! '<lUIPJOZ<lP U! El<l el!qoUI :lnsouq ~U'P<1'A e;;'J~d"ll;)Ul' ul '"IlS~1.pS<lpl ~lJur 'pnlUUe;) )"lnop no '!lUl!.lO~ ssn

d: l<lU,!qU;) U$ ~SI1;pOJ~U! "IlJId,s;}sn'J al3 'Uj':J!d'A Inuows Ul "IlJ~S'lld'"Il;)u! rur <l'le;) "l1SdU.H" op <l'll!dnd "ltqtli !S SUaUI! uoqmon un '<l'l;;.ll'rel ~lS!U 'pse"'::"lIrq "Ilqol a '~S,UlU sp !JIn~Hf:1 IR! 'lntnlaod'll nU<lo~J! <l'lR01'R<I'JP ·Rouom uuaspl <l'l,UO 'l~!P ap '!HJ~q a,p 'oop::lsnu1lur ~p lll::l.ll"ll::l1l1e:JIdn.s 1l1g' Inl 1lllOl!q . op l!U~~l';)U! we 'Jllll Inla'lll.q,R;) ul snpo.mu; loo! me pu~:'J 'll'E'lP

~lll;) 'l]lUnu~J1 110m1::1S '1]0' !:l'Y ~un!ls;}t!O oumua 0 mq.u;}d snp WIl-W '!:laur llillIAll!!P' posjds un

ap' '::IS~lS<lAOd' "IlA "IlS .' lCljIlAJldsqa tmq UTI <J1U!Aap llllloSJP' lU'O un J,ll~q;:. ~ B!\U~qll ;)!ul<llnd IS IBJnlllu lU~tnUlnS ~s ~tB!A Ul ~lnrB a~ e<llllldlU!l

]~OO8<la (. <l00Ll e{ nil' !S PIB;) e? ""JlIlO !p1\.l"!P ;}leod os nlD u,e(] 'nUn!t'B'l 11 ''6::1U'Utu' ~pnpx<l nll! '<JolSodIg 'Il}S'V '1l!i:)uJii,ul!tfoif';j!fJlOllla'IPpn]n]!:lpe.l'lNU ~ps<lo,old' !nJ'"Ilj']JKrezrecr'6r<!;;,uG:"nil§f~ili '!ou'fiY Is' 'a'lI'eOHlA a'lus [ndn.n ;:J1Ul!S ]S <llUl!S~ld la 'enu Ul nus l!UlA o-ntn 'Ulle u! nus <lIIlS

. B "Illu'Bm.ll O-llU! 'l!zBa'll'o!i<Jw;;, n B<l'luln'l!::I 'l!lau~A 0 ala' lllP aZd'<lJO l!s l!JnWlUlU ap ::ll!ill'onq l!loeo puojdjnos pup 'nldlU::lXa ap 'lans\, ';)!luaJ;)

, !nlUIJB!Jl;31'llill Ip'l!ln~',) In-saoo.Ddi '61 !~ll'JaJaJ' ;}IS UfoS\' '~Anoo~Il'ii!lm:.l~ ~ aUi '::llIlJI)P)"lUU! ::lcp pUJtl3' :nillnUIl un ::l:p ;}I!OA<lUI UJ9A\, ';:Joo,~ ul nJU 1l10nl' ~f~'OXr a:s"mr 'luiAnp iin~.iluoi 'luel\dlBd '[\oIA lOlua'lo lU'I'lallllU un p l'U1U<l'lIlUl' urr <l ntr 19l!WdB:> a';) llag:> Pl!8 ']:1lU!UI 111 !S .DU'P 'l·nl lTI[at ul fUumu rut 'ISlllJlll nrt 11',) p 'UllPHoS!l'1l1S un II;:' ruu ~.IBIIlUlIP anurpld ~<1'JlS'l!d ]:15' ;}Il~a,!np'l!ltS as '~paA ao lla<l;) <lIUIOO~T no al!q1lu! 'l,nl !!un!s ]S !nl'1l'!pnlS [nlOQ]qo aUIAap ;}JIllP U~UIA <lop SU~1l ::lllU'!S ;)8' l~ '1°1 [run] 'lil a.s a;:. lOl no l!lllP 0 'l!ollJUSUOO <IS lSH'JIll Inl,uJl!A<l:Pif "]:1t1lUl ur I'mlO!'<lJ'.) J{}lUJiOqll~ ap !.Jl(nruo lIB aJaoJ In!lpO no mont 18<10'6 lioouJI nu len 'soumJlJ nJl'llad alsoll"El'JP !~ unq lsnll un llulU'JIOl ~A

l!lnfll l!A !~ '!!pO qns ~p.u::. l!A ao lO'l I~UldOJG',) ~ <Jolane !~ aa-zuur ll'IP' ::l1';)1 'U:llznw 'eJnlUlam ']:1pu <lp ar:JJado !~ 1<1} Isulaoe Ul llel;:J;)la:l !od'f

'l!p!:l ruiued so!,pf<Jolll'pd, <l W lla<lO 'l![8lU::lUJIl'Uas 'l!S'B['l!:al!Jl(J '~211;}') 'l!lwelul'l,tm ~uIA~P !nlnsomnJ~ lla1q'll<lzaIld<lJ' 'llls8 l!JI]:1d 'li~p'<lA ill l!s

!~ a1-!l<llsllouno 'a1U!An;, il! a1-Itluuap 'ellu IS Run !s *In]:18 -jnsoumcj <Jo.DBOreA U! aUIq IBW ound tnU.n1l Ras';)p,! '~uuPJJn <lp aW~1 ,l'1U 11l1~Aap1R InsoUl11J! .IRQ 'WIn ]S l!lsIX<l S'OUl'TI'.llJi lil umo !(dnp !Iluroolu~ IS' '!H'sFa soPlll a eo 'Ilaw ill! ~:) '~A\1I!zod ;}IIa;) ssunosa l'lJJS' 'aA!fll~ apuaruD19J ;}I.lJlll'pd l!;) !~Bnn nu ~ I!:.linlll'li <11'11 arqums aHl.l1ll'd P!'ll !hnta1d

\'

I ! i

i

'I

.1

"k '1'1

' \

1:1

,II

'!'

I,

i

, l d dansuri ~i de rnuzica ? Insusl sUipinul sau inca cineva?" Ca sa ;~~~u;deti la tntrebare, va trebui sa·1 ciiutati pe ace:t ."cineva". necuno,scut. CUIi.l sa-l gasiti? Cu ajutorul intrebaril?r, eercetafllor, presupunefllor? D ~ "l"ria de dama care e trtntita pe JOS se poate presupune prezenta

u~afpa ~ A apartament. Lucrul acesta e confirmat ~i de portretele de pe

unel emel III • tA t A -, t·

d scris sl din ramele slrtnse tntr-un colt ~I nea rrna e mea pe pere 1,

masa e '( ,v t ~- Ib

dupa ocuparea recents a loculntei. Cautatl de asemenea sa ,~erce a~1 ~ u:

mele aruncate pe rnese. Veti gasi peste tot multe fotografll ale un:la ~l accleiasi femei . tn unele Iotografii e frumoasa, tn altele nu e frumoasa, dar intotdeauna e ;icanta, originala. Asta va va dez~al~i. 0 tain,a : d~pa capriciile cui este condusa viata easel,' cine se o~up~ aJc~ d~ ?ldUra, de. dansuri ~j cine dirijeaza orchestra. Presupuneflle l~agma~lel voast:e, ~ntre. barlle, zvonurile care se creeazs in juru~ numelui ace.I,m om. ves~lt va, vo: sugera multe lucruri. Din ele veti afla ca celebrul ~cndor 7 !ndra~osbt de femeia aceea, ca ea e eraina pieselor, roma~elo~ ~l~ pov~s~mlor lUI. Poat: va veti teme eli aceste presupuneri, completari ~I nascocm ale, voastre, p~ care va trebui sa Ie admitetl rara sa vreti, vor denatura materlalul aduna! d voi din viata ? Sa nu va fie teams 1 Adesea completarile personale (daca

crezi tn ele) nu fac dectt sa dea relief materialului., '. "_ •

VII voi povesti un caz pentru conlirrnarea acestui gtnd : Odata," uitin-

du-ma la trec:iitorii de l'le bulevard, am vazut 0 batr1?a g:asa ~i tnalta, c.a~e impingea un caruclor de copi! tn care, in locul C~pll~1111,_ se ana 0 col~v~e cu un scatiu, Pesemne ca femeia care trecuse pe hnga rnme p~ses~ colivia in dirucior, ca sa n-o duca in mtna, Dar rnl-a venit P?fta ~~ v,ad a1tf~1 realitatea ~i ml-arn spus ca batrtna i~i i~mor~t~~as: :0\1. :_OPlll ~l ~epot~l, ca nu-l mai ramasese pe lume dectt 0 smgura fllnta LUblta. - s~ahul din colivie -' ~i iat-o cum 11 plimba pe bulevard, asa cum ~1-~ p}lm~a_t pe alci, de curtnd inca, ultimul ei nepot iublt. 0 asemenea ras~almacl.re. e. mai ascutita, mai scenica, declt tnsa~i realitatea. De ce oare s~ nu-rm mtiparesc in mlnte, tn chipul acesta, .observatiile mele? Eu nu smt doar un . statistician, care are nevoie de exactitate tn informatiile culese : eu stnt un, artist, pentru care au [mportanja cmojtlle creatoare.. . . ~. .'

Tabloul cules din viata, colorat cu propria mea Imagtnatle, traleste m

memoria meapina in prezent ~i cere sa fi~ a~us pe sce~a, . ~ _ .:,

Dupa ce va veti deprinde sa observaji vlata care. va tnconJ~ra ~l sa . cautaji in ea material creator, treb~ie sa va indreptatl :~re stu~lerea m?- " terialului cel mai nec:esar pentru nOl, pe care se bazeaza m special ereatl8 " ~oastra, Vorbesc despre acele emotii pe care Ie capatam Rrincom?nica~e~ . personal a, nemijlocita - de la suHet la suflet - cu oblecte!e VII, adlea.

cu oamenii. '

Materialul afectlv ne e cu deosebire pretios pentru ca din el se

meaza "viata spiritului omenese a rolului", creatiune care e scopul

130

al artei noastre, Obtinerea acestui material e grea, pentru ca el e neimperceptibll, nedeterminat ~i se simte doar launtrlc,

E adevarat ca multe procese intime sufletesti se retlecta in mimica, tn in glas, in vorbire, in rniscari ~i in tot aparatul nostru fizic. Asta • ~arcina observ~torului, d~r nici in asemenea conditiunl nu e usor intelegi esenja umana, pentru ca oarnenii i~i deschid ~i t~i arata rareori asa cum e el tntr-adevar, In majoritatea cazurilor, ei i~i ascund t., •• "".~~.~+~rh ~i atunci masca lor tnsala, nu-l ajuta pe observator, ba Ii 'Hl~,,,;;,,,,,,caL.,, sl mai mult ghicirea sentimentului ascuns.

noastra n-a elaborat inca metode pentru usurarea indeplituturor proceselor descrise, de aceea tmi rarntne sa rna limitez la sfaturi practice, care va vor fi uneori de un ajutor oarecare. Sfatumele nu stnt noi ~i constau in urrnatoarele : ctnd lumea interioara a pe care-I observi se dezvaluie prin atitudinii~,i'dei1e,"el~-;~~ile lui UlLl'U",UI". sit~~tiilor oferite. de viata, urmariti atenti aceste comportari situatiile, cornparatl-le unele cu altele ~i intrebatl-va : "De ce a procedat asa sau altfel, ce se petrecs in mintea lui ?" Tragetl din acestea concluzills corespunzatoare, determinatl-va atitudinea fati de observat ~i intelegeti, cu ajutorul acestei munci, structura sufle-

lui.

Ctnd, dupa 0 observare ~i cercetare tndelungata si. patrunzatoare lucru va va izbuti, atunci artistul va capata un bun material creator:

Dar se tnttmpla ca vlata interloara a omulul observat sa nu fie accecunoasterll noastre, ci numai Intultlei. In cazul acesta, e necesar sa in ascunzisurila adinci ale sufletelor stralne sl sa cautl acolo, cu ,~-nllm1tpl antene ale senslbilltatli tale proprii, material pentru creajie.

In acest proces, avem - de-a face eu eea mai subtila atenjic ~i obserde origine subconstienta, Atentla noastra obisnulta nu e destul de

. pentru a putea savtrst procesul de cautare a materlalulul

sufletele celorlalji oameni,

Daca as cauta sa va conving ca psihotehnica noastra actoriceasca e de Iormata pentru un asemenea proees, as spune un neadevar, care

aduce nici un folos practic cauzel, .

In acest proces attt de complicat al c-autarii celui mai fin material ernecreator, care nu se supune cunoasterii noastre, nu ne rarntne decit bazam pe intelepciunea noastra de toate zilele, pe experienta omepe sensibilitate, pe intui1ie. Sa a~teptam ea ~tiinta sa ne ajute s~

o ~etoda mai practica de a ne apropia de un suflet strain; sa ne . sa ne orientam in chip logic in· desra~urarea sentimentelor, in tn ~tiinta caracteruluL Poate ca asta ne va ajuta sa elaboram de pentru cautarea materialului creator subeon~tient mi numai

exterioara,' dar ~i in viata interioara a oamenilor,

131

881

!~tm!JeLU J0l!l(J!UP In1stlll l~LU!S ~s !I:lJe::Joul c! asal nN 'Jsn1Jd ulP ~zeauopalJ joume '13 C !~od nu else PIN 'anUlds!!.1 el ap pu!daJU! ':>""n',,;". epeJ1S ad ap alau!ze2eLU allw1 ap alu!LUe !t-npe !ounlV c !~od nN 'hala hOllO~ l!Junlod e j 6 no l£ 'InUe!d !!l dLUn l!;} 'opadar alSahnLUul" 'nal2 !nlnue!d InlloJ pup ad le:l!PP na !S o!u.1alnd raproou; nu-s !!hal3

'AeolPP I'!ls !~eo.1aoul 'untd un ')!uaJs ad '0100B : !I~uapadxa ° LUaoRI !Is aplBH c! mjnuro B !lo!l(!sd etelh lPlpa!dLU! -snur Baleplooul alBJ Ul Inial sp 'allsBOU al!un!~oe a1l101 'llal'l1JA!pe ~l !lzeaz!lellld !!JIZlJ earaproou; alBJ U! lnla! ap!~a2UIAuoO yA 1,;;s !~aJA

'!nlnls!llB e "P !!l!lls !8 !J!1,;;ll !"lsaoe e aleopalxa !P!!d!qonllU! '!!l!!I.1l azaun~p lod nu IUn!t!puoO alsaOB ;;:qeo~ 'ealB]]tlS!ll aIel !S sscord lsa:m purua IS !a!lBl!dsal II1SaJOld BI yd!D!Fed -ale:l !ipSnUl !hll Ul !S

,.( -B!p U! Ylede ~s 'Jill,od BaJedSI.i:) 'Inls\llB alSam1l [-arao ad no aleowzundsalooau '!!ta] !lln:l!lldau al~aldxa ° !lP ropqosmn

'al\qlo uIP sa! !!400 punr\' 'IlOIW!LU alSalla!dw! !! nBS ~zeaZ!1Bllld ° -OUOW!l(JS 0 IS !lllli ad alsanqels as eamdspo PUI:l punlll a pujouo

nlt..r !BLU leG 'aDllof '!lS P!pa!dLU! I-!S InlSlllll !llllP alBoan aP 'pawn ad 'Ull ad '!!l!lu!ds ellS UI oallad as 'lOI a1!J!lUl1n aleol no ISllala:lV '!nBla! aIllo ap . ;)Jap-eq "ISIU eo lI:l!P!l as !s alaq UI '''''''''Nm as 'osauadalul ala '!U!!W Ul a Ballldspo pup : J!l!llued un eo lI[qwn -oe 'aJ'eop!d U! alsaA! as aaradspo pun 'lqlOA e ap !!lYlPlldeJ llalapla!d yU!d llun[e nas "IPI4 ~s 'yoseasn21,;;1 ys daotr; alalseu ulP leunu!LU se[2

no !UaUleO '(llOOh Inue210 ul 1I1s<l!!ueUl as 'ala pur::> 'aoF!! <l[pydspo IS -nosnur Il!S)nAuo"J JOlllalD !n[nsa:lold "JBJ !! n1l1 lP !nd!qou! !lalnd lIA nN

'lI:l!uqal041sd ardssp 'lsnr !lllU '1I1eOpalu! eo!uqal ardsap eqrox alsa pup ',nlnWllJ,(JoJd Inlndaou! B[ 'alUa( -ord !a1sa:le ardnsa umon JBlqo urudo au !ls asn] !eLU a 11:l lIlulnl~ls no Yle.111 au alaldll] JllQ '!nlndlO:l ll<llll:mp<l ardssp ~J!pe '!!leop<llxa ardsap !qJOh RA as spun 010011 a awalqold lalsaoll Ie oOT Inllllllhapv

'J0l!lj3§mU ,

-ul1s<JP [nsaoord ardsap : <l0nSlllll !pUnLU are alualUoUl alllUwasul [aui <ll;):) aJ1UlP In un ardsap 'llu<lhn:l jnduq; ap aluillul 'osaqrox lIA' lIS IS yonaloaF In( eiuaA"J<lSUO:l '0!lIlUl::J1S!S P!llS InUllll20Jd W!!OmOU! ~s a!nq<ll~"

: snds 11 AO~J01 '!nlndnll !!J~onpa .: [n!UaUlOp Ul, <llUIBU! l!q~!lll sed un lBU!lUli1lap 13 !S lOl!!pnls lnjnUlBJ2oJd:. erdnsa llltuan[Jul e aunu no In"Jallad a-s arao jnlU<lPPOll 1I:l apaA <lS 'YIllO:lS III YldLUnU! as ao B<l<lJ !!h pOlno Ul msahOd B-!LU !S hOlsns au!w el iso; 11 pnBau!PV

(;£1 " ,

'l ad UI B<lJaollz '!!U010UOUl !S <llIlOnS!P!ld 110n ruiuad salll leUI 'lPBln:l!lllld aatn BiBlA la Ul 001 <l nN 'new InplUJn[ U! <lIPyuUlaSU! IS ldm<lllU! nB·S 1,;;0 'aWaJA ap rnllonq 0 nnuod 'ldnJ;:lJlu! B-S ~IBJ1Bal B<lUl B1BlA 'lBU!S<l1 ura y:l <lpah as "'!Hlla~aUle +araur !IlUl

;}un!J!qYIS 0 !ody 'Ia O-l!l1uppd a-nu areo ad Ral<lJnp ap !S InlOpo,p ap uud 130 ':ls<llu!we-IW '<lUIUl ap '!l~IlJ lnl Il<lU!pnmll lll:lS!Ul B-W !P"A !!~Yl~al2 aznao ujp alaw !!l(Daln nrdnsecp na12 el!ns~l AO>[lOAOO -sns snp ns-ur lodB 'Hu!fpds na-tn mdaou; 11'1 '~lBO]S no B2al 0 ljllmaO le! llUl ap llullU ea2nPls !lu! Inun ·hO~lO.L ad p~ hOUllLU1.jB'C! ad <llU1Ul ull ~lIle::J"s~Wl'!lAU! Ella lIJ a1UlUl ull -nu nBS lIlU!S<l1 UIB ~OIlP nns nN 'nll.1 B.S nn IS aU1W no ElSBO als<lll!AUI as '!l:l l!~W!S we lBpads UIll-W

, , , "'!lunU!} O-lIU!P eo eaUl llUJUl

Il<lUS!~ ap!lulS '!!SOl nsra alalU alalasUllW -nsor U! lllJOloD u-s lIS~LU ad as arao lIqlB a!l.l!l) ap B!IlOd 'BUIUl lelnUI n-un PIElO P!'Pll un r araoi da~u! 'eolUJ<llnd aramp 0 dun; ISBlaoe Ul l!~lU!S wy 'Peds B-S !S nusoll

eMO ~l~poaa 'P.,l<lIUltllJS ad Ules~de alll} P.~Ul mil no '<lladedns llnUl m:aiuJJls as u; n; 'IS '!ls<llauns al<ldedns alll1 leUl nEla2uPls as mEl no 'a,nq ram urasade 0 lp no JBG 'ypns op Yl<l!UlnJ;)S 0 alJ ~s l!l<llU!U a-s areo .~lll:la'JeO pa!q~ un ad eaJalnd meol no 1llSllde UlB 'YllllllUlP 10ln[1l lnBo, ,!!S UJ 'IS ns 1JlYl04 we .. [ zopso ys Ulll-N" 'lll!lTIJU! LUe-w '''P!ll :"OIO:le '''suPls , {I,S "S140U1 a-s 10dB 'aU!Ul Ul llYhoS e llha:l 110 llllU!s UlB 0!2e.11 Inlound ;)P au:npulIdoJde lUG "auJq sraui e Inlol 'alllld BLUpd Ul 'lnd<lou! B1

.. 'wpn[ !IS lnda:lUI luy 'J0I!UBq Bal

-apra no Int~l"Jlax:a Ullllada.1 ,!!S snd e-su IS 'au!w ad p~ hOlun!A ad 'IlAo>[lal

-OIElW ad '~u'aos ad 1~Ula40 a-au p!AaEljo}j!N alpe}jlV 'YS1:1I:l Ul pUPlul

," , ,: lllrdUl!lu! a-s ao Y1lll

'61 1m/v"'"

lfO'1IH:)SflW \i3lfaaNIJ..S3a IA

I:

'j'

, '6f 1nuv' , , , ,

·1

.'

I

'1 1

sau adu-tl amlnte de senzatla pe care a ai ctnd ating! un plus maUisos •. " sau de mlrosul de ars",

Elevul, ea sa tndepllneasca sarcinile date de Tortov, a lasat coltuj pianului pe care-l tinea eu mare tncordare tn sus ~i, odlhnindu-se a clipli.' sl-a amintit de toate cele tntrebate, le-a recunoscut si a inceput sa raspunda la ele pe rind, provoctnd tn sine aeele senzatii care i se cereau,

"AsUel - a rezumat Tortov - ca sa raspunzi la tntrebarile rnele, ti-a' trebuit sa last pianul greu, sa-ti destinzl muschii si numai dupa aceea sa. • te las! tn voia amintirilor.

Asta nu ne arata oare ca incordarea rnusculara tmpledlca munca in.' terioara si, eu alit mal mult, trairea ? AWa timp ctt exista a tneordare fizicii, nu poate fi vorba despre un sentiment adevarat ~i despre a via\iii sufleteasca normals a rolulul. De aceea, tnainte de a tncepe sa creezi, J trebuie sa-ti pui in ordine muschii, ea ei sa nu tncatuseze libertatea ac-':' tlunli, Daca tnsa nu vom face acest lucru, atunci vom ajunge sa . ne pur-,' tam pe scena asa cum se povesteste in cartea Viafa mea In arlii. Acolo spune di. un artist, din prlclna tncordarli, strtngea pumnii ~i-~i tnfigea ghiile tn palma sau j~i zgircea degetele de la picioare ~i apasa asupra cu toata greutatea trupului lui.

~i lata un nou exemplu ~i mai convingator: catastrofa lui Nazvanov ) El a suferit consecinjele calcarii legilor naturll ~i ale fortarii ei. Sa se f mal repede sanatos, saracul de el, ~i nenorocirea care i s-a intimplat serveasca ~i lui, ~i noua tuturor, ca exemplu instructiv de ceea ce nu bule sa mal facem de acum tnalnte pe scena !}i de ceea ce e necesar smulgem din noi 0 data pentru totdeauna",

_ $i e cu putinja sa lepadam 0 data pentru totdeauna crisparile slortsrlle fizice? Ce-a spus despre asta Arkadie Nicolaevici?

_ Arkadie Nikolaevici ne-a amintit de ceea ce e scris In carte a mea ln. arta despre artistul care suferea de tncordarl musculare nll't"rn,r"" EI si-a format obicelul unui autocontrol- neintrerupt, mecanic. De cum pe scena, muschii lui se destindeau de la sine, se eliberau de surplusul contractare. Acelasi lucru i se tnUmpla ~i tn rnomentele grele de creatie scens.

_ Asta e uirnitor I I-am invidiat eu pe fericitul acela. _ Dar rnunca temeinica a artistului nu e violata nurnai de sp puternic muscular. Chiar cea mai netnsemnata erispare, tntr-un lac care pe care nu li-l descoperl deodata, poate sa paralizeze creatia, tinua sa-~i aduca amlnte Pasa cuvintele lui Tortov. lata, de pilda, a Umplare din practica, care confirma aceste cuvinte. 0 actriFi avea un lent ~i un temperament minunate, dar nu Ie vadea tntotdeauna. numai in momente rare, tnttmplatoare. Foarte des sentimentul ei era

euit eu 0 simpla incordare fizic5. (sau, cum se spune la noi, cu

o a&emen:a pozilie nu te (}dihne~te I

~ .. ".~c~, sttnd culcat, am izbutit sa-rni destind cele rnnl • .

pa,n ~I sa mgustez cercul aienliet pina la • f 'I .ma~ putermce ensp.ricina asta, mi s-a fawt un Iel d ,j I v ;lr u proprhrlut .meu nas, Din. allTIeteaHi,!}i am adormit asa cum de pea LOt ~ap, ca atulne! ctnd ati vine, destinderea museulara eimultana cuo~~m:~o olul meu, .Cot-C~ovici. De.ci,.

mediu bun impotriva Insomnlei. g area cerculut atentlei e un re-

. •••• anul 19 ..

Astazi a venit Puscin .. "

uament. Ivan Platonovici ~1:r~:mPOI'nVde~tJtt'~lectia ~espre disdplina ~i antre-

v t ' ' lea 11 or lui Torjov i a . I'

sa s ea III cele mal variate atitudi . ".' - 'pus pe e evr

,,V. ertioala _ adica seztnd seztnd "". nu Vnturnt ai oflzo.ntal, dar, ~i in pozitia

• • y, ." pe juma ·a· e, sttnd in pi " '

, apoi Izo[ati, in grupurl, folosindu"se descaun d _c~oa:e, m genun-

In toate accste pozl+i,i trebule ca . t .' e masa 91 de alte mo-

t ''71 .a ~nci clnd stai culcat ' U d

muschl care se tncordeaza de risos . u. • I sa eo-

sine ea 0 ineordare sau alt p *1 sa-i .n.umC9h. Se tntelege

Sa se inoordeze t· a ah~nor musch] e necesara In orice

ace~ 'I muse I, dar rnnnai ei n " .~_

care trebuia sa ra:mina lini"titi' T but d ,u ~I eel mve-

. tv • d v . re Ule, e asemeone.a sa til . t

€"XIS a moor are 9i moor-dare: P{)ti sa cont ct. .' rnrn e

atitudine atlt ctt e nevoie dar . t· v duel ~Zl mu~ch11.111 necesar 'pen-

"~I.I'''>JHlJ' a convul . . U' po I sa UCI Llloordarea pin·a ta lirniua:

srei. n asemenea su I d f

pentru atitudine ~i perrtru creajle rp us e s art are e extrern de

Pov:;stind amanuntlt ce s-a fntll'mplat i~ clasa simpaticul Pu i' " :a. f~cem impreunii acele exercitli. Eu, fire;te' am Iost d sc on drnl-a slablclunea mea si a pri.n1ejdiei de a-mi redeschid e acor , ell AiGi s-a petrecut 0 scena dernna de pana I . J I, e rana, oa!e se ciea-

P~~:in. rosu si transpirat din eauza sfortarir~r e:~~~f~uJer,o~e .• ~~iapra~ale~ pe podea ~i lua cele mai neoblsnuits atitudini Eu"~etv$tl glfllndjr

alaturl de el slab I lid "a earn cu -

, .' ,ung, pa I , cu mina bandajata, 1ntr-o ram

tntccmat ca un clovn de eire CAt t b v P J a cu I A t t culcati . 1 e urn en-am facut cu sirnpaticul

rn s a v culcati separat, apoi alaturi j am luat atitudini de gladia-

care se :upta; ~a D_J~ rldicam eu !}i Puscln statea culcat, de pares :ra d ba s~a~ea el 10 pI:lOare ~i eu tn genunchi; ha luam amlndoi 0 atitue rugaciune sau stateam dreptl ca doi grenadiri.

Tonie aceste pozltl! cer 0 permanent5 d ti d .

de mu hl si v . . es m ere a unma sau altul

sc I ~I ~ mtensa venflcare din partea cootrolomlui. Pentru asta

de sO vbu~a ed.~car~ .a atentiei, care sa ·~tie sa se orienteze repede,

.~"'''=JJf'~ ca senzatule .fIZlce ~j sa Ie examineze Ctn·d e b d t·

eompl" tV ., vor a e a a 1-

care . IC~ a, e mult mal greu sa doosebe~ti inC'Ordarile Decesare de

" nu smt necesare, dedt atunci dnd stai culcat. Nu e u~or sa Ie

134

.,

139

Oftl

'Jl!!~JO!S: lll!!! sreoqop l-!!S lS IIfl·,J;q!1!lP~ !-!!S II';) lnJllSJ;}Apll l!AOl ;}lnq<ll~ ~l'llO Ul ;)SIl01P{awpd <ll!lTI:lO{, lin&. :!ntn,lq!l]l[O;} lon1lal !palSl,louno 1n!run~lnlli fOl TIl:m1 qsaoll lTIO'j!J. 'o!uua'ln.d ~p jrusap lllqJ!!q. un JOSTI pupq un no lU!ill!!d III l!:loqop II Ila

umo !!AIlJH' IS !!O!Ul' 'Wllru raur Il'AG:::> "aJ.1Nl!!1lU!M1t< llun<Jpolu! Il<l~! .1Ill> !!S IN!sodill! <l 1:(0 lnJ!!d H re-s alII;) U! lU!pnmll III !!S !!lno!!J 'P!pa!d Il~llld. ~s ! '!!11l0UIlJIl '!!su!dW'! !J Ilalnd 'InJqmIt:><l !!P·l.llld· !S-!!S PIlJ OI·S Ill<l nu lS <lllqna!l?J ap !1l[nJluao Il!hzod lWdno o·J1Ul mqlll'" lS-1l "'P.

IlULIUdJJ\.d mjosqe iUI!S un <l.SIlWJOjl !S!.IlUIlOpaWV 'ell\ 0 ;UIl;) ad au!pnl!rll:' III :l'jeln"'J?J all' ![).11111U<lO In':)()j OlU1UIJ;}~P !!S ';}pdrud !!~ug,padx<l-

'a~<l'AUl '*" !!S !S osauotno '!nlnd:.loo !nlnJqWl[oa Il <)J;O!U!~UalU ap "'l!?J;o!~ !!.S! a5]nqaJl' Il;} 'lllSIl nllu~d 'nlllllls Il;;.U!pnnre aqe'llS!!d .a[aluaw:

U!P pSillaJo!q2 !!s eO'J;}Jouf llUIlJoPIlWV 'aluaUl?JllJj l!'JGP l1lJ1S!!d na-s nTh alllJo tnp 'monq;)S jndru; no 'Gil:) !!J!l] 'alIlOp!d !!llU 'IU!!W j!llH : arem. 'P!!]S sunjs nil ;aqsllou' al!mdwll ul .j!urd 'aJll;;) a;)oHm J0l!n~tqs ll;).tIlmll'l-sar ap IlS<lJ;}lU! as lltl '!!UIl:)pawll 0 no "'!lnos]P> 0 III 'dIlSlsll !!S '!!JllllnoHllld ~SIlO O-llU! 'IlWOt[ tll '!!lIlP a In[anJd lnAll II la : lTII 1*IA UIP <lJl?[dw!lu! o alulwll snps Il-IS P]AOlIlIffiJ!N <lIPll}jlV '!u]p·nHlr, laUTI 13~Jau]luatU nnuad B'JIlS;}ooU <JH!tpJl}xa, <l'Jdsap'!s lOl!l[OSnW tlaJ<Jpunsap ardsop pUlqloA

'a!~Oal III ap fUllsalalul lunuj!wll un msaAod B-!li !S AolJo,L aidsap . Ilalal~d ]ao!qO' ap H'JGP lallIll tll-10l 'II::> llll'll;> ll'llipdxa IS! 13 'wapdA l-!ls wj!.l -as!nus!qo au umo llSll nu· 'I<:lJHll lnz!!!\. mll-'1 'llll;:!d;}l Il-S <l!saldUI! nS13aJoIl:' '!Z~iSV '!n1l tl'lIIJ'U] ujp auatno amo 1310P1!!;) ZillA l!~W!S WIl 'eaUJ llal[:};:)ltl l?[ naJ?J UIP' 1l[IJnSlj!l IS aimd !IlL! [a llli 'jnl <l.F*Jq U! lllo[n;) urars 'a?Juts llnUI . pu!zl<l.!d 'pup '!l~UIdHS.t.roO!U1dS ap dlll~S ul UlllJ;J· pup pUlllll dP' Ipul

1.!.n1 llal]U>!!\. ap ramonq WIl-W' H:) III AO}j10AOO ~luaA y

i e a~nu]w Il<l<ooruas~

a O'!ldxa !!S illn=> '''I C. ll<l<plHO 'aup '''<l<1,1l1da'lsllau ad '!lltlP~P' In:Jj!dtl II !<I]!\. -olo=>-lO() no draw lO[alujpas tndwn uj 1 !llln.ulqqoeu :}llll!llG'llldtlp'll d=> 'd!ot...

-su ~l;} lP 1mll !!11l1011 tl]t!z{)d ul !lU!W!!l !!S' llPl~ 'lldllqun ss !!ll!l!n ad -umq

.aJll!~ d!;)olncL tlUll? pllxa eprooe H !S aUll>llmll 0 tlnl P]AOlo=>-lo=>. 'Id l?( ap aiao ;}S ao pu!?Jala\ul 'amS<l:J-dli! alao ad llX]I ;)1 IS sosud op al!l!!plO;)U! tlp!!d ';JpU! 'llapu!l$1;)p as '!!'l!nusjqOOU Il~U']lll~m 0- no 'pl!paW! Jllp' 'j!p'i.ln~s aurud Ul aprooui ;)51 UHlO IlAJ<lsqO 13alnd as !!trwd "'lsaoll alllol Ul !S "!!peoo ad !S !!lllpoap nned alllol ad 'aplld U! !!Glll' aJll:><lU mE l!U![pds lllls II [3 I <lleds; ad ]I; 'aplld Q·l'lU! IS 'so[ U! 1nd·llo no IS 'nOO;)S!!U mll-! nu Hl!zod ;)l!=>

1 lOl!w]n 3 Illll!UI~au ap ;) 'Jj!Aapll'JllL! '!S

lId III ap nll !!OtlIP JOI!lj!;)SIW Ilalllp~w ]I~ tl;)unp!l0w lIlAU! !!S OlUP Ill- aa 'Inlo100 nll!!!S! apadal snp tus-ur 'uPSl1d 'ltl:><lld II umo »o

-so no !s llz13a[]J!p as dJ l?Jala~u! lls IzalaJu! alp

-lu1al<lj>u! !!lslla:)ll ul 'SOSlId ap ;}1;)0 ad pnpal j!s IS aleSaJo<lU aI;};) ad. !Z;}X!b

\ .

,

i

\

reusea sa-s! gaseascao atitudine libera, Hreaoca, in care toti rnuschli sa Iucreze just.

Deodafa a exclamat : "Uite un gtndac mare 1 sa-l strivim repede!" In aceeasl cllpa €II spa tntins spre un punct oarecare, spre gtndacui lmaginat ca sa-l striveasca 1?i dinbr-o data toti muschii s-au asezat la locul lor si all' .ll[]ceput sa lucreze just. Pozijia a devenlt jUistificata, credeal tn toate ama.nul[]tele ei : IIi tn mtna tntinsa, ~i rn trupul care attrna, ~i tn plciorul rezemat de spatele divanului. Puscin a tncremenlt, strivind glnda.cul llJ1Chipuit, si era limpede .ca aparatul lui trupesc tndeplinea just aceasta

sarcina.

1;., Natura conduce organismul VIll' mal blne decit constiinta IIi prea ela-

Vita" tehnica actorlceasca.

Toate exercltiile recomandate asNiz! de Torjov trebuiau sa-i faca pe

elevi sa-9i dea se~tn"a"ca" P'~ __ ;;?,,_na,_fiece.oaUt.1:!'~i!l:~_h!Jl.ULsauJ1~ ,pozitie a corpului are trel" mom en te'FiTlmul":-'·stirpl'l1\Sul--"de'tncor.dare inevitabil la Ilecare atitudine noua;

9i la emotiille prieiuuite de Interpretarea.In publlc.

Al doilea reliberarea mecanica de un surplus de incordare, cu ajutorul

controlorului.

Al treilea : rnobivarea sau [ustiflcarea atitudinii in cazul in care ea nu-i

da artlslulul tncredere in el insusl.

J ncord~ff!l. "p.flQ~J}l!§._~Uustificare. "Inoorda.re, eltberare ~i j ustificare",

TepelaP'li~cin hrlndu-s! ramas~DUn:de la mine. .

El a plecat, Cu ajutorul cotoiului am verifieat inttmp,laror ~i am in-

leles sensul exercitmor aratate acum, lata cum -s-a tnttmpiab : ca sa mi-l ct~tig pe "pmfesorul meu", l-am

culcat alaturl de mine, am tneeput sa-l alint ~i sa-l desrnierd.

Dar el, in Ioc sa stea culcat, a sarrt jos peste mina mea, a stat la pinda IIi, user, aproape neauzit, a tneeput sa se Iurlseze in coltul odaii, uode se vedea clL l~i simtise victima.

Nu puteai sa nu-l admlrl in diJpa aeeea. Eu ti urmaream alent Iiecere miscare, Ca sa nu-l scap pe ootoi dtn cimpul meu vizuai, a trebuit sa rna rndoi ,ca ,,()rnul-Ilarpe" de la eire, Gum aveam min a bolnava legata in ' eprfi'i, a je~it 0 atiludi'l1e ,destu! de grea. M-am folosit ,pe loe de ea ; ca s-o . verHic, am recurs la pr-o-aspalul meu c()ntr.olm al incQf·darilor musculare' pe 'wata .1umgimea corpului. ,In prima sec'lLndil, tDuulera .cum nu se poate, rna.i bine; :se ino::orda.Uhumai mu~chii care hehuiau sase lnco~deze. E ~l ,: fires.c. Era 0 tema vie ~i natura iOisalli acti()na. Dar a fost de ajuns sa mut,' atentia de 'la coloi la mine lnBurni IIi .deadata totul spa schirnbat. Atentia ' mea ,g-a impra~biat, iei .$i 0010 aU aparut crispari musculare, iar ll[]cor-: {larea necesara s,a intensificat pe!Ste masura, apma·pe. p1na la musculara. Mu~chii invecil[]ati au tnc€>put, de asemenea, sa lu,ereze

\ I

.1

i

~L'-!·

142

fie nevoie ', Tenia vie ~i actlunea au Incetat i a i .

oblsnuit, $n care trebuie 5a lu . II a 1Utr~t tn vigoare spasmul

'"justificarea". ptl cu ",destmderea mUllchilQf" ~i

In 'limp,tIIl aeesta rni-a cazut un ' a uc

. a-i irllChei catararna. Din nou rezwltat~[ 'Pa :f~s~-a-m .apl:caot ~a~l~ :Thca1t IIi

eu rnina mea ranita, pusa in e~arfii.' !() atltudme dl.flcda, tneor-

~im ,;o~!r~:;i ii ~,tpurlinea asta c.u aj~borul controlorulul J

I a vreme atootla rm-a foot' d t t"

a Iost in ordine, grupurile de mu chi m r~p a.a .?pre acjiune,

iar 3n mu~chii Jiberi nu se b ~ necesars atltudlnt! se incordau ~

d . (I serva l.li11 surplus de SIf + D

I espnns 0 elipii de actiunea insa~" dl " '. ortare, ar cum

autoobservartl fizice a apikut u I II! a ' ~sp~rub terns, cum rn-arn de-'

s-au transform at' in crisparl n .pnsos e lUoordare, Iar tncordarile

1 t" , a I.

a a [[lca un exem.plu bun pe care " di

Adineauri, pe clnd rna salam' ~~:ca inadlns, "mi I-a adus tnttm-

rostogolit intre lavabou ~i ,d~laip 'A t[ ab,a.ltun~:t ~apunu.) din mi.na ~i

el, iar pe cea bolnava g-O tIn " . r~ III sa ll1Ihnd rnrna sa'l1atoasa

Controlorul meu [1U dorm:: a;~~ ,rez~lta~ i.a! ~ ~1itudi[le neflj'ncflul~r.o~ muschltor. T()tul s-a dovedit Sn or~:()p~le I~ltlahva el controla

de rnusch] rrrotori neoesarl. me. se Il[]()Qroau numai gru-

"la sa repet la cornanda aceeasl atitudlnc I" mt-arn s .

Dar ... sa'punul fusese ridicat i " m spus, ';;1 am re-

adopt-a aceastaatitudlne Tem . ~ d~u ~al. exista IQ neoositate real a de

-c , .a Vie a, isparut a r" t'uuJd'

. am controlat actiunea muschilor "' "aTIlas ~ 1 mea rnoarta.

constlent fata de atitudme eu ttt spa ~azut ca .cu CIt rna comportarn '"

~i eu aUt mai greu era Sa ie de:l UI eS~.lv:a ~ mal m~lte tncordart inuDar iafa ea a inceput sa rn" . ~ ~ I ~1 sa -Ie,.cautl p.e cele necesare,

unde cazuse adineaurt sapu~ufr~~:e ~,t~l.litliga ,tl[]C~i:ga de pe acelasl

era. Dunga era 0 crapatura in -d D ums s-c ating -?i am ~I[]teles ~i rnuschil mel, IIi trncorda-rea 'f~r ~~; aru nu e yorba ~e ea, cl de Iaptul ordtne . .Dupa aceste probe, mi-arn e;:;:a s~atl d::wedlt -di~ nou tn deadevarata (tn viata reala sau 0 s:a:m~ h~pede ca terna vie ~i

propuse, in care sa creada . Ima~mat~, bm_e tntemeiata pe si-

Sn lucru natura Ins alii aN sm~er lOStU~: art~stul care ereeazll) . mU9chii, sa-i l[1coroeze ~i' sa" UJ111' dal et~ de~e II[] masu..-a sa .ne dirijeze

, '"< -, es In a normal.

I

oj

..... anu119 ..

: Acum artJatipit pe divan ..

; 'In $omnul acest y. .

. pt. a u~or, rna illJehm\'?tea ceva. Trebuia facut SaY

oa e 0 sensoare ? .. Cui? A oi' " ceva ...

astazi 5i.nt bol.nav ~i tr~buiePsa-~7 s~~~le: ca asta a fost ieri, iar Nu, ·pansarnentUI e de la sine lote1es dar m P .pa?samefntul.. ..

... ... u~cm a osb, ml-a spus

143

..

Svl

!01}:)":!S~SU! !!mpm Jo[alua.aIX<l 'SIZ aUN Il?UI 'nss aJlseou l<llJe -U<l.ap .. '<l IZ<l}dRpe <l} ~s IS '<lleoPId uJ ~uJd deo uIP 'dru; e[ 1}u!d <lp 'aun u! a <lJ 101 nou uIP pe!aJd ~s alnq::lJ.L J pel 1-l1s <l:) .C>lI"r",.,N~ -~.a<lJd ° ap a!OA::lU 3 j R::lUaAnO os .umo l?se eUI::ll ~Jsllau![dapu! ~s a-u IOU aJlUIP. [nun PIu '!sn10.1 ·Josn ll::lJ1}d aJap::lA BUIpd Bl _.,.

·na UIBa2<J[a~UI nu c Balao as IA ao R<laO n<)J.a Bla 'umo JBa _ , ·IOU ul IndlUH no RUI.IO! lOA as arao al!!lBZU<lS '!lllUnu lUB<lJIl.[.a ION ·e!md lTIJSOUTIJal e 'nu 'PU!q.lOA idarp III _

·na Wl?-UI <! mrao E-S IA so lla<JO E BaJeZ![ll<ll It<lu!lqo ~S l!inqzl * !S +-.

·a1EpJoJu!au 'IOUI '<lJaqn l<ljdlUOJ <lU ~s TIlllTIqaJl JOl!l.[osnUI alE "'rM'MM'~". -saroa aladnJ.a alllo} p~ so] Ul aUlHB ~s ne!nqaJl .lOr aJ!lnFl!<ll.[oUJ !S

-a.aap 'BUlUI '[nlOJ 'ITIt1uqalull 'llU<lAnO [nla! ul JOr EalepJoJuI B[ p~

el ap J0I!l.[0snUI InlTIdnJ.a In101nfe no Inlntlllq Ea1llJ!P!J 'BI '~pl!d sp 'aJepJoou! ap raj un IJIU !1l~J ~U!lU~.l ~s !lleil<lO ltol - lOj<lJEOP!d !R In[a}Rds 'J0I!U!JUI 'loHlaUIn III - "ItR[OZ!" ll.[oSnUI ap .lO[pndnl.a -OR rndUIH Ul EJ - llSBd <llU!UIll Il<lJnpll IS! - IOU er op eal<lO ::lS _

In[ ualHsaAod ap lesala}u! 'na lEqallU! UIe <! }SO! leUI E-<lJ !S _

'lz~lsU <lp Elloa[ ~dnp A!sa.ldxa IUUI 'uoruuds 'l!qIX<JU IRUI lUI!S ~W 'nou urp luqmnsu! R-al IS <lllllUuip .lOT al!ln::JO[ snd e-<ll 'lUI lEunpE B-ar lode 'sun ll-ar 'lEl!pm E-ar'aleOl <ld }llmds '!lUlEdas !l.[osnUI u(!S pn}<lI::ll.[oU! uJ '<JSllO U! 'lt~onq U! ltol ad a-au 'J!UEOam un RJ luqnlns<lp. e-<JU PIAallIO}[!N <llpm!lV ~J _ AOlsns alled::lp IUUI snds E-lUI - eIS<lldUI! LUe 'lze ap lllloa[ ~dnp 'n3-

·PIZ!! Inl ealEd!l.[OnllU! ll[ ap la alao <l}E1Pllse[d !S !lHTIUI leUI mE no '[n}uaUJHuas mqns IRUI a }p nJ '!PHsHJeau '~sloaldau. H EA lueo)Ja}x<l !S <l.lEOP<llUI In[ !!taIA eaJepa.l .leI 'apadLU![ U EA nu In[ -TI[Ol !!l~Js!m jnmiuco 'elseaou !P~d ·lnlnuerd ale a,HlJO aJ!Jnuol EO asp

-ard sp me 10} au ~s <lIJlP!;IUI eo llSR ~JllJ as ~s lllsaoau 3 ·esun lSOJd.

!UISRUI !aun <llll aa '!!ldoJdUII 'aspaldau lU!S ansnou anl~:JslUI !!hpuo~. uauaLUase U! ~J aJRl!Ul <lp a nN 'ue.!d mtm <lIe ::llu:J!lls .lo[<ldep Inial UJ !lzu::Juol~:;m a[::l ~JRp 'allslloU lOnl~JSlUI eojznur IS pap <l ~seOtunJd r iuetn -nnsuj ap lanSE un no ~lll}nJaxa UJ!ZTIlll II III ~seomnld ·}RUpaAU! ,,[nzaIP op" !s ',,!S" !S guns~l "op" llloU no glllP ° '~uI:Jpd ~tSeaOB ula '<IlIA -o] lU!S PU!O !:JunlR ~o<JrUOU! as arso 'ml!d mun aIR ale:J!Jls al<ldR[J ap AO}JO.1 lTII osalulLUe !! 'sospd ap !}eplOOU! 'l~eUpaAu! !4JSnLU nSaJV

';)JnpoJd as arso B<l.lllOS!tu nJluad JOln[u un ao 'alEorpp !!u -!!UI gsndo Eapud Ul jndrur lO} R::lSape ~U!lOU! 'a!ls as mnoard '~lUm U!P ensaJv 'alllp.lOOU! aopo ap P<lq![ gUlUJ~J gs nU!nqa,q _ lO[<lIRS !e Sa[ll llllU '!n[aleds !E '!n[nu.a !ll - !l.[OSnUl rt[el!<JJ ItO} : !n[n.T~UlTI aI!J!ios!UJ onpuoo <JJllO !l.[oSnUI ap adnJ.a a[aun nnusd !eUInu '"gluIOZ!" 'aunds re-s

I'

i: arta, setntelf!g~j:line eu ea. Natura noastra e alterata de viatli ;;i de obi-

i; eeiurile proaste, inoculate ei. Ltpsurile care in viata tree nebagate in \ seama devin vadite tn lata unei rampe luminate ;;i izbesc oehii specta-

tortlor.

De altfel, asta e ~i de tnteles: teatrul infati~eaza viata omeneascii

tn spatiul ingust al eadrului scenic la fel ca tntr-o diafragma fotografica. Aceasta viata mtrodusa tntr-o deschidere scenica e privita cu binoc1ul, cum prlvesti 0 mlniaturii cu lupa. Datorita acestui Iapt, nici un rei de amanunt cit de rnic nu va scapa atenjiei spectatorilor. Daca tn viatii stnt suportabiJe miinile care se rldica in sus, drepte ca niste bariere de cale Ierata, tn scnimb, pe scena, ele stnt inadmisibile. Ele imprumutli Iigurii ornenesti ceva de lernn, ele 0 transform a, In manechin. Sufletul unor asemenea acton pare ~i el ca sl mlinile lor, de lemn. Daca mai adaugam lIi 0 ;;ir1i a spinarii dreapta ca 0 pd'ljina, atunci vern avea, tn adevaratul

tnteles al cuvtntului, un "bu;;tean", nu un om.

Ce manifestari poate sa alba un asemenea "bu;;tean"? Ce Iel de

trairi?

P..otrivit relaUirii lui Pasa, la leciia de astaz! nu s-a obtinut lndepli-

nirea celei rnai simple terne : ridicarea miinii cu ajutorul grupului corsspunzator al muschilor umarului. Acelasl exercitiu a iost facut tot asa 'de neizbutit ~i cu indoirea cotului, apoi a rntinil, apoi a prirnei, a celei de a doua, de a treia Ialanga a degetelor s.a.rn.d. $i de data aceasta bratul tntreg tindea sa participe la miscarlle partn~r lui separate, Cind tnsa Torjov a propus sa se Iaca toate mlscarile indicate pentru lndoirea ,partilor bratului tntr-o orrline conseeutiva de la urnar spre degete sl,

invers, de la degete spre urnar, atunci rezultatul a fost ~i rnai neizbullt. E ~i firese. Daca n-a izbutit Ilecare dintre aceste ilexlunl, atunci cu am mal greu era sa executi toate miscartle. una dupa alta, cu 0 consecventa

logiea,

De altlel, Torjov nu ne-a arstat exercitiile ca sa le exeeutam numat-

decit. El a dat doar 0 recomandaiie lui Rahmanov, pentru lectii1e lui eurente in class. de antrenainent ~i disciplina. Aceleasl exercijii au iost Iacute ;;i eu gttul pentru toate tntoarcerUe lui, ~i cu sira splnsrll, ~i ell salele, !iii cu picioarele, ~i indeosebi, cu mtlnile, pe care Tortov le nurneste

oehii trupului.

A venit pu~cin_ A fost foarte drligut sl rni-a demonstrat tot eeea ce

tml explieasein euvlnte $ustov. Aeeasta gimnasticli a fast extrem de caraghioasa, mai ales la indoirea ;;i dezdoirea ~irei spinarii tn ordin'ea·, vertebrelor, tnceptnd eu cea mai de sus, de Itnga ceara ~i ispdivinrl eu cea mai de jos, de ltngabazin- Pe trupul rotunjor al simpatieului pu~cin grasimea parca se revarsa, dind impresia unoI' mi:;;cari line, Ma 'indo- 0 iese eli izbutea sa dea de vertrebele 9irei spinarli 9i sa Ie simta pe Hecare:

parte. Asta nu e attt d . I

_ t ' e simp u cum par E

nurnai rei vertebre adlca t - I' e. u am izbutit s~ .

v ' rei ocun de indoi' a-mi sirnt

, se pare ca avem douazecl 9i pat d re a :;;Irei spinarii. ~i dear

Sustov si Puscin au plecat lU \Vertebre mobile.

Am tnceput un joe cu el ": ve~l rtndul lui Cot'Cotovici

nare, netransmisibile 91-1 ttrmaream atitudinile variate . t di

, ' ex fa or 1-

Asemenea armonie in ml v.'

iscan, asemenea de " , ·t"

o p.e .care 0 au animalele nu poate fi atinsa ~avlr~l a mladiere a trupu-

c~ nlC~ 0 tehnica 0 asemenea perfectiun a ue AU~ .?m! Nu vei objine

smgura e capabila 'sa atlnga e a stapmlfll mu~chilor N t

. ". a 0 asemenea virtue it t . aura

ml~c~n neconstrinse, atitudini de 0 asem Zl a e, . ~~urinta, precl-

",:;;:mo,sUl ~~t~l sare, zburda sau se repede sa-m- enea plashcltate_ Cind fru-

, clipita de la un calm desavrrsit la 0 ,l apuee degetul, el treee in-

s-,o ;ezisue:l. Cu etta 'econornia i~i che~~;~;[: fUlgera~Oare, pe care e regatLDd~-se pentru rniscare sau sarit "e ene~gla I Cum 0 dis• degeaba, m rncordarl de prisos El ! . ura, cotoiul nU-$i irosests 10 .. momentul hotarttor s-o indrepte' deod $;. acumuleazii Iorta, pentru II e_ ~ecesar ln clipa aceea. lata de ce aa ~ spre acel centru motor

definite ~i puterniee S' f' cliunlla lui stnt atit d

rb . [guran~a lmpreuna , , e pre·

1 e,rtatea muschilor creeaza 0 plastica a t cu aglhtatea, mobllitatea

~mt !en~mite, pe drept cuvtnt, felinele. eu otul exceptionala, pentru

.a sa rna controlez $i sa imit cotoiul . '

lu~ ot~l1o alA meu. De la primul pas ~h~: ~:r: "tt~re$te", eu umblerncor at, rrn-am adus aminte eu r . .' ara VOle, toti muschll mi eda.colul experimental ~i am injeles p ecizie de starea mea fizica In

, in convulsiile tntregulul trup nu poare$yeala ~ea principala. Omu; sce_?a . 0, ~iata autentlca. Daca' e greu ~:af se. s;mta !i,ber ~i sa traiasc5 V s~ rldicl pianul, atunci cum e posibil sa ac~ ~nmu~tlri crnd te tncorgingase In rolul eomplicat de p ih I .stapme:;;tl sentimentele cele

Iectie buna, pe viata, mi-a d'at Tort~v 0 o~le subtlla, al lui Othello ') rn-a pus sa Iac eu lndrazneala c pnn spectacolul experimental i

pe scena, eea ce nu trebuie in nicl' u "

A n caz sa

ceasta a fost 0 dernonstratla tnteleapta si - v

y eonvmgatoare a contra-

146

61>'1

'!P<lISOS uIP ,-npulund 'eurd<ltr euene.r E<lllln[1l 'JOZl1l<ll E[ ap ';)[nJmn 'else IS

',,;)SndOld !!~llnHS'" : jnlnFlod tqp '<)Un nriuad a lllsy -!ln~<lPJ<lA ap jnsos lnl !nl!Hlll epnlJBJ U! 'U!q1l<lUO B]U<lq1lA3 e<lwn[1l ',,~OIlP" In[nol1l11111 [nsos 'B[noH~l 'l.U!U0d

'!<llteul1l11l.U] e ~seolllnlJ <llpOJS~U 0 no 0-~11S<IN1.lnsul Il!PllOdS lnl <lI<lsnds UIP mdoo ne~~AUJ l! - ~lllosn a T:qeonq ~oua . 'wnul !t'lli 'unds ~s urno 'Inne [nlOl no uo; tm no 'lnI !altos mp~Ulll .

o no <lleld;'IlS11BU ad [~ leS<llpll e-s r !ileJsn IS <lJEl llIe:J i !!lllllW ___;

'I;"J lS E<lJ!:rJ so lla<lO AOlsns [nrqoun aposep o 'Jpn1l UJ o-left!:rq ns 'o-le!!!l na I uns: ',,!O!W lew lS U! punle . ~oep 'Is p!W IIlW oo Ul a;) UIP ll!:rJnq U! O-ll!tJ~dl.U! 'araur !:rleonq 0 O-JIUlP !nJ!q !tBlnd nu !:rJUp - ll!puodS snds II - <llU!Ul !lau!t !IS"

llld!los ria '''lila '<ll!lOJoq ~s lnd<lJu! e [nHe 'lIlJ<lU! E-S [nun ]S al!t~onq ~Jn1l ul le2!!q lS ne !<l ~o 'W!OIPwzaP ;"JU !IS mnqz! llIEl-N '!!lnHtjq2u! o-riujp Inlol !ll!q2uJ !IS InJA .

IS msnd~u nu-s ltllPWOJUJ l<lUl !!I!P0001:J '''J c lerdUlHuJ a-s ~o lZ;)10 '[nlqoun !lnUnUO;) 'e!puodS 1l0unJod II "I nep o-ntnp Inlol !tEOU!W"

-!!doo ap

-u; al!!JnJIllJ uJ aJ!t~onq punmd 'AOlsns Inlqoun ll<lmnI2 'ElUA<l<lJpUY

!s eAouoluy !<lJlEW euoos !trUlpd 'IlAOueqe)I eUp<llll03 lS eu!datr -e.r 'P[SU!oqoa !S P[SU!oqos: no eusos lOA nnusd urnjod 'JOP0;).::! 'J021 arnze<lU:J 'eluar 'olUl !IlW rnn ,lJl!1o lS!FIl al<lJllw 1llSaJpll a-s

-sod a[alu[2PIP na llaJ 'Ilnop E Illllonq als<lmpd 'ujqil<JuQ <I!uaqftA3 _

. -seq ap <JJOA nc !I:JS -lOA ~s pt'2uns punn!l0 !S BpnlJIlJ PU!ZUHU! InlllT!!q llll!O t' '"

-atr lllUl <J[aJ arnnp alS<JA 0 [unun ~A !!S 'rojmurop 'lIlUl<Jq:J mE-A" _

-emU! euaos a Illsy ';)JeUl ne:Jnq 0

';)JllUl jllm lao rnll aJHP ra It'S<llPll a-s 'CI[n[!poJoJJ 'BpnJJIlJ !llI-!!a _ 'pnl<JjClqoU! el ap <lI!dpll lS alCiJIWPld pU!:J!!JS;)P 'AOlsnS laadCiJ '''ElSll .. , '''IlSY '"P!Ul jllm !t~onq UJ al-!lll!~l Ilaa:lll aa 'PllUl Bald aj<llUalll2llJJ lH o-llUIP !nllq ~S ltod nu ~O <llU!W !laUll" : snds e lS AIPTIllSU! njdtnaxs .• lsaoe ap llsoloJ a-s elPuodS T~O!O~OUJUl ad ruju!d~lS !-~S mnqz! WB 'lsnl· -0.[ '!llllP O-llU!P ~Hl!2uJ af !IS lnlA na '!!lUIP lel!l1B ne-p~ law !!J!p0:JOJ~ !lOl 'ar~;,)J!J '13 'e!puodS lBtunuE II '"PllUl alU<llll.§IlJl <J[awpd !llllI" .

';)pnJlllJ 0 ad snd e-Ci[ IS !lq[ll B;)Ule3," '<lJ!d[Je 'aI<lJllOP!d lllJlldas 13 AOlsnS rnjtpun 'alu!An:J als<l3EpU!undS

'''esE alln "'esB ann '"pew alUaw2BJJ U! !lJlldUl! o-s aUIAn:J as 1l<l<lOIl aa 'aJeOS!lll !lJn2UIS o-ritnp apuudno CilElod

as nu 'lnlnJoz!aa8 Inua2 ap '<l1OE pup Ul !ls<ljd 0 IS 111!q:J JBp '[nue~mo· !erunu nu ~:J pap alU!llI !~au!l ~ alllJS!lll 0"11U!P. '!llllpoap !nJ!q o-s !tod

'·61 11lUV"'·,

3.W3.l IS 3.lN3WlJVCId IIA

Poftim sl de laador - eeva mai lute, glumea tarul 'Feodor, indernnindu-l sa pres are piper.

_ 'Nu vrei eumva mustar de la pictorul eurentului "de sttnga" ca sa

fie mai pieant? ii propunea Katia Kabanova tatalui ei.

Unchiul Sustov a amesteeat cu furculita tot ee i-a fost pus in farfurie, a taiat bucata de curean in bucati mici ~i a ineeput sa le moale, in sosul care se cornbtnase in farfurie. EI rnuia, apasa, tntorcea bucajile, ca sa se imbibe mai bine in sos.

_ Ivan eel Groaznie, repeta It! invata Evghenie Oneghin pe cel

mai mit copil : "BudltL.."

- Bu-tati, se tnfoie copilul, spre hazul tuturor.

_ Bucatile fac baita in sosul "nascoeirii imaginatiei". Ivan eel Groaznic a repetat tn asa chip, inert toti eel prezenti

insusl au izbucnit tn rts si n-au putut sa-si revina multa vreme.

_ Dar ~tii ea e gustos sosul "nascocirii Imginatiei", a spus batrtnul Sustov, tavalind bucatlle taiate rnarunt in sosul picant. IF vine sa-til lingi degetele. Chiar ~i talpa asta devine buna de mincat ~i pare carne, t~i necaji el nevasta, Tot asa trebuie imbibate din ce in ce mai mult ~i bucatile din rol, uite asa, ~i mai mult, mal mult inca, in situatli propuse, Cu cit e rnai uscata bucata, eu aUt trebuie mai mult 50S, eu cit e mai uscata, cu attt mai mult.

Acuma, sa adunarn laolalta mai multe bucatl marunte trnbibate in

sos tntr-una mai mare ~i...

El le-a bagat in gudi ~i le-a savurat mult tlmp cu 0 fata ferieita ~i

foarte comica.

_ lata "adevarul pasiunii" I faeeau spirit copiii in llrnbaj teatraL Am pleeat de la Sustov eu gindul la bucatl. Toata vlata mea parca :

s-a tmpartit tn. bucatl l?i s-a maruntit.

. Atentia, tndreptata f1ira voie tn aceasta directie, tncepu sa caute bu-

cati in vlata tnsa~i ~i in actiunile care se desf1i~urau. Asa, de pllda, lutndu-mi ramas bun la plecare, ml-am zis: 0 singura bucata, Cind am' coborit pe scara, pe treapta a cineea rni-a venit in gind: cum sa socat',' scoborirea - ea pe 0 singura bucata sau fieeare treapts trebuie sa fie, pusa la socoteala ea 0 bucata separate ? ~i ee rezuItat va ie~i? Unchiul Sustov Jocuieste la etajul .al treilea, ptna la el sint eel putin saizeci de' drepte ... Prln urmare, saizeci de bucati ? I Daca e asa, atunci ~i pas de ,pe trotuar va trebui socotlt ca 0 buca ta? Soar strtnge cam multe 1'.

Nu - am hotartt eu - scoborirea scarilor - 0 bucata, drumul _ alta. Dar cum sa socotesc usa de la intrare? Uite, am deschis-o. asta ; 0 bucata sau mai mult ? Lasa sa fie mai multe. De data asta pot nu rna zgireesc, 0 data ce inainte am Iacut reduceri marl.

150

~i asa, am coborrt _

doua buditi.

Am apucat clarita usli -

trei bucajl.

Am apasat pe ea -

patru bucat], Am deschis u~a -

cinci.

Am trecut pragul _

sase, Am tnchis usa - sapte, Am lasat clanta - opt.

Am pornit spre casa -

noua,

Ani dat peste un trecator ...

. Nu, asta ~u eo. bucata, ci un lucru tnttmplator, . M-am. oprit la uVltrina unei librarii, Cum Sa socotesc acest caz?

sepa~~~b~~: ~~:~u sa. ~ocot~sc ciyr~a titlului flecarel cartl ca pe 0 bucata

O U I a vizionaraa marfil expuse ea pe un singur numar ?

- sa- soeotesc unul. -

Zeee.

• .. I " ~ • • • • ~

Inters acasa dupa e . 'd' b 'u' , , , , , , • • , , "

tntlns rntna dupii. sapun e ~~~a: s:~ot~~~at, m-am apropiat de lavabou, am

doua sute sapte,

M-am spalat pe mfini -

douil sute opt.

Am pus sapunul jos -

doua sute noua, Am clatit sapunul eu apa -

doua sute zece ..

. . . . ~ .

In sftrslt, m-am culcat i~ ;a_t' ~i' m'-a~ ~c;pe;it 'cu' p;ap~~a

'. doua sute ~aJsprezece_ .

~l ~al departe? Mi-au treeut prin minte diferite glnduri N

dintre ele trebuie socotit ca 0 bucata noua > N-am . t t <:umuva

la -aceasta intrebare, dar m-am gtndit la ea : . pu u sa ras-

"Daca aT fi sa .parcurg eu 0 asUel de socoteala cele cinei acte ale unei de felul lUI Othello, atunei, cred, di ea ar fi alcatuita din ctteva

151

£gt

-~d 'al<l aJlU! anpnlU! lUIs nils 1nadaJ as <lllmu p nqllqOJd ."""~~,,.~; 'allldl:lUpd <llUawlIlllj <lp ~lns o-nu; !lJlldw! l-~s !tod ~s nOU!

Ul oU!pe !S lll:l![dwoo ap mil au ~s ~[IlQ:lS ap rqduns njlpJaxa -jq:lU! !~-~S l~od nu 'ISn101. 'aped ul ~lll:mq alllO<ljJ qsord po] nu

-<lllU! 101 <llU!W UIP lnpJ;:)ld !Il 'al<l UI mOWlodw! lll-al ~o ',>11""",9"

Inns o-riuj ~IIlO:lS III <lp 0IUI n!lpJax;:) un 1!~J~dUIr !ll ~;) ursojz !!S

: lll;)![dxa a-jur [a '!OIA<lIl[0:l{!N a!pll:l{JV !nl "l1SIl snds Ulll'l 'PllW

-nlllJ a[<l'u!p lll! !'Z<l<lJO !!S UIOO d<lopd nu Illp 'lllpnls !S 1l'Z!lllue al II

-usd plUl alU<lUl,1l11JJ U! !nln[oJ !PIlJ!!dUl! [nseoord rosn reur 2<l[aluI

'[n[oJ !S llsald !!11l01 1.01 <lW!fiaJluJ ur izuudno !!S rosn IIlW <l mil no '<lu!tnd !IlUI lU!S lP '110 !S

-nu Il[ <lu!lnd jllUI lUIS mil no 'PllW !eUI lUIs alaluaUI.1lElJ lP n;)

'-!UjUl III lluJd P12ll;)S a [nJ!!wnu !S UIllUI\XEW e[ ~urd . SU!dUII <l

'!lllta alU<lUIilulJ ur osaun as a[<l !a!lu<lJo puuourcur U! .rsp !PUllW [nsaoord ur !IlWnU p!UI aluawilllJJ no aOllJ E'<lP waAV,) JOr <l[alUawilllJJ !J Jll aseoumr; <lp lP]J0 '::l;)!tSlllu arado lurs ml U! llll1l1 [IlO[qlll '1l1Jllds lllnllllS 'aJllt!W!l!!J ap lllsll llaJllls U! dwn 1 <lU!W!!.! iod nu [n[oJ !S esa!d 'AolJo.L l!uaA<lJd a-au '!!JllJodUIa1 !!Josllw

eo raop <ll!Ulpll as P!W ::llUawillllJ UI Injn[OJ II lS l<lSald llal!tJ!!dwl '!JllUI IIlUl ala;) ll[ PJ01U! a1 !!S IS n!;aun a] lls nou uIP !!wJn ad 110 '!;)!W !IlUI a[ao a]a1uaw.1lll1J III !OIW ll[ ap 'P!W ll[ !!OO]f!UI III ap ll[ PllW lllW alaJ ll[ ap - P!A<lIl[O}jIN a!pll:l{JV llllaqoul II - ll~e rs

'!!Hod no llJa1s;HU <lj !S llJnil U! a[ umo 'sos UI alllPI~JS P!W ala[at!!;)nq alllof~w~lil UI Ill!lnoJnJ no umo ',,!a!lIlU!illlUI! II sos ap lllmq" ul llPl1l0S al urno 'P!W !t~onq ueo.mc ap ]JllUI <lJ!l!!onq 1l!~1 lSIlJll alaJllW umo alU!UIll au-npupnpa -W!'Z jS ]J!AJld WllqWjljOS llSlld no n3 'llS11W III hOlsns In!40un ::lS[qJOA arao ardsap nronj !SIl]aOll <lo!ldx<l au !!S mdeou; E AOlIO.L 'lla<l;)ll !!dnO

, (mnaqos 0 as) [n-I<ll' '1J~IV1Ja Inl)1;)[E I<lA '!JllW lllUI <l[<lJ no p!W <llalw~w1lEJJ punrn 'sospd <lla:> purp!!d<lpUI "a[alIE !S al!lluJo!J 'rn] U! aoaJlad as <lJ llaao II llalllAJ<lS -qo '<ll!Jnlnllls '!!In:>souno no ll<ll!UJ!lU! : <lUn!~OIl ~lSl:l;:J;)'B ruiuad ao!dn <l[<ll

-unugura alllOl l:lp<llJ<lJ llA !!Pll11S" sd ll<lJllqUl!ld pup ~llld 'nronj !SIl]aOl:l.

<l]<l no !l<ld<ll !!S 'arurugur !S !!oojf!w <lluaU)ileJJ ur nou UIP !lmdUI! <l] !F mqan BA !OUnlll '<lUI.l0HUn U<lllld lOA IOU a[aluaUI.1leJJ !S !!SU! )10110

'aFqunu~we <l11l01 U! 'spard a.ll:loa)J ad Illp<lJ [-lls '!'Z<lP]dUIO;) a[ lls '!l[OAZap a[ ~s 'a1UnJ!!w p3Ul '<llU<lIlOdwoo alU<lw.1lEl! U! Il.llldUl! al )1s 1l.1l![qo BA a1 lllsllaov 'aplld U! lllaWnllJJ InJ)10a)J II )1l!~UnllllUlll !ew a,!l:lnOAZ<lp ° lllllauUInp ll] <lp <lJaJ BA [nlOZ!.1laJ jS urrojjun d 'lOl!S!p!ld a co] llaUaUI<lSIl un )1J a1saJ!d 'mil !S 'lll:>[nO jl:qS B<l]nlllld III ruiuad .IE! '!lads <ll '!lads al lllllauUlnp lU<lW.1l11J! llal

; , ,

Zgl

. ~ . f nt vei tntelege ca, sa zicern, primul frag-

trunzind in esen]a Ilecarul ragme. '. celea al douazeci *i unulea, ~i

rnent, al cincilea, al zecelea, a1 cmcllspreze iar f~agmentele al doilea ~i al

. d t vorbesc despre un ucru, I

asa mal epar e . ~ ea al unsprezecelea ~i al palsprezece en

patrulea, al !?aselea ~I a1 n?ual i ltul Ca rezultat avem, in loc de 0 s.a.m.d. stnt inrudite. ~rganl: unu ~~t: ma'ri, cuprinzatoare, ell care e usor suta de fragmente mIC!, doua fra~7' rcltiul greu tncurcat, se trasforrna sa manipulezi. In asernenea C?~I l~! exe t fragme~tele marl, bine prelutntr-unul slmplu, usor, accesibil. et. st~urA' smenea fragmente asezate in

t usor de catre ar IS 1. S . '

crate, se nsu~e:c . ~ . ent noi rolul vaarwater-ului; el ne

decur_:;ul tntregti ple:e, .1ndeph~es~i~:r: r:ancurile de nislp, printre stincile indica drumul Just ~I n: po~rt r PI mplicate ale piesei prin care e user

primejdioase de sub apa, pnn ITe e co "

sa te ratacesti. .,. . "d sta Ei nu :;;tiu sa Iaca di-

Din pacate, multi artisti se hPS~scd ea. tnt nevoitl sa alba de-a

. ~ - nteze in ea:;;1 e aceea Sl I 1

sectia piesei, sa _:e ?ne mente llpsite de continut, lzolate, E e

face cu un numar imens d: frag" ~ ~i pierde sentimentul tntre-

sint asa de multe, incH artistul se mcurca "

gului. "I ti actori nu farimitati pies a f1ira

Nu-i luati ~a ex.e~p u pe aces de ere~tie eu fragmente rnlci, ci

fie nevoie, nu lntrati l~ mome.ntul f entele cele mai mari, blne pre-

cell linia vaarwater-ulUl numai pe ragm t~

fl tit • fiecare parte cornponen a. v ,

lucrate !?i tnsu ell e l~ • v ire e fragmente e destul de simpla_'

Tehnica procesului de Impart P t - t piesa care e ana-

. ~. b . F~rii ce anume nu poa e eXls a v v

Punett-va ~ntre ~area. " • a . ~ v rnlntiti etapele ei principale, fara

lizata ?" ~1 dupa aceea ~ncepet.lt sa v~ a vern de-a face cu Revizorul sa intrati in detalii. Sa adrni em ca a

Gogol. Fara ce nu poate e~ ~ist.a ?

" _ Fara revizor, a hotant VlUntov.

_ Sau, mai just, fara tntregul . episod eu Hlestakov, a

Sustov. t Arkadie Nikolaevici. Dar problema nu

- De acord, a recuno~cu 0 atmosfera potrivita pentru inttmpla numai in Hlestak~v: ~ nevoie del A asta atmosfera e creata in plesa tragicomica zugravl!a de ?oJo. en~ lui ZemUanika, Liapkin-Tiapkln, escrocii de gen~l p~lIt~arulUl,. e. g i a a mai departe. Va sa zica piesa birfitorilor Bobcms~t ~I Dobcms~1 f~ ~ ~Hlestakov dar ~i fara locuitorii oizorul nu poate exista ~~ nu_m~l t a~a ni in ~ir 'n-ai sa dai de nici un

sului de unde, "de-ai cataton ~I rel a ,

stat",

$' fara ce inca nu paate sa existe piesa ?

I . It. d rara eochetele provinciale de genul

Fara romanhsmu s Upl , . a din

rid Antonovna, datorlta careia a avut loc logadna ~! zarv

ora9, a spus cineva.

154

- Si inca fara ce nu extsta piesa? starui Tortov.

- Fara curiosul diriginte al postel, fara prudentul Osip, fara mita,

fara scrlsoarea catre Triapicikin, rara sosirea adevaratulul revizor, i~i arninteau elevii care mal de care.

- Acum am vazut piesa de Ia tnaltimea zborului unei pasari, dup~ " episoadele el principale si am impartit Reoizorul in parti components organice. Ele stnt fragmentele principale din care e compusa toata piesa.

Absolut aceeasi trnparjire pe fragmente, pentru analiza rea lor, se face cu fiecare din fragmentele medii 9i mici, care Iorrneaza apoi fragrnentele cele mal marl.

Se tnttrnpla cazuri in care trebuie sa introduci fragmentele tale pro" prii - regizorale sau actoricesti - in piese insuficient lucrate ale autorilor slabi. Aceasta libertate poate fi scuzata doar de necesitate. Dar exista oameni carora le place sa adauge de la ei, care fae aceasta cu operele clasice geniale, mono li tice, care n-au nevoie de nicl un fel- de completarl. E inca bine dad in fragmentele introduse se vede 0 oarecare inrudire organlca cu natura acestei opere. De cele mai multe 'cr] nu se tntlmpla nici asta. Atunci, pe organismul viu al minunatei piese se formeaza 0 excrescenta, care atrofiaza fragmentul sau chiar toata plesa,

La sflrsitul lectiei, rezumtnd tot ce s-a faeut astazi, Arkadie Nikolaevici a spus :

- Vet! cunoasta cu timpul, din practica, irnportanta pe care 0 au. fragmentele pentru artist. Ce calvar e sa iesl pOe scena intr-un rol prost anallzat ;;i prost prelucrat, n6lmpartdt in fragmente clare I Cit e de greu sa joel intr-un astfel de spectacol, cit e de obositor pentru actor ~i cit de mult dureaza, speriindu-te c1,! lunglrnea lui! Intr-un rol bine pregatlt sl prelucrat te simti eu totul altfel. Te maehiezi ~i te ginde~ti numai la fragmentul apropiat a1 carui rind vine, in legatura, flreste, cu toata piesa cu scopul ei final. Iti jociprima bucata si iti indrep]i atentia spre a

a 9i asa mai departe. Un astfel de spectacol pare usor, Ctnd ma la asemenea rnunca, tmi vine in minte scolarul care se tntoarcc

la scoala, Daca drumul e lung ~i departarea t1 sperle, ~titi ceo Iace P ia 0 piatra ~i 0 arunca inainte, cit se poate mai departe de el se Iramtnta : ,,~i daca n-o gasesc I" "Dar 0 gaseste, se bueura.:;:i aceeasi piatra iar Ia tnHmplare mai departs sl iar se framtnta, o asemenea lmpartire a drurnulul lung in fragmente, si cu per:specti',a placuta a odihnei de acasa, il face pe scolar sa nu mai obdistanta ~i sa nu se mai gindeasca la ea.

Mergeti deci ~a voi in rolurile ~i studiile voastre de la un singur fragmare spre altul, fara sa seapati din vedere seopul final. Atunci, o tragedie in cind acte, care fncepe Ia ora opt seara :;;i se sftr~e~te miezul noptii, vi se va parea scurta.

155

LSI

PU!<i'lll.ofu! 'lluaOS' ad !,sopunndeu lP!Hll1 !~~ IS !~a;)o~l' o-s mmd !l~-u Ii O[O;)~ !l~uO!l:J'~ llS IS JO:JQP llJ!U suaos sd !~eiJ.row llS sndord Unl'A TIe' ~!e1ll:Jo pidun; ,Il! '!!t:J<l[ ansaou aJawpd UIP ntm ajU!ID aJ~O !}au!l _ .',

~ AOlJo,L 'l!AllJd$! W~ pUJ;) 'In:>]H )S U!Jl:1 e;} saao 'l1tuO'lpedxa 0J0:J'~ -UO;} au !is !S lllla:>S ad lli«l:>np ou llS sndord a-au P!Aal1IO)l!N a!pll)PV

'Illsll llJ~as UIP eJIl;)-;)lIlO ·~p;}ds uri nntrad amll2eld '!~,lJad ll2un asu!Jls a[!lTI10;)k)p no. ~jl102

lnzllA '1:1-S llQ ap 0jO:lu!G 'l1UIP0o. S!lpSap n-s pup ll~AJ<lsqO urs-u P!ll ll~ll 'i'JJ<ldiflJa;qU! lP!U !llldmo urara 'aju<lullw;.tad !JnpJoq.m! l1aU<lwaS1:1 ~l!JOlBa 'alBAjOZaJ najnqan a:> IOU alawal ala !S nl1ajSllU arso , Hlenns" a)]e !S nou "lP~P" un uIl1<l.onpOljU! 'B<lq]:lIS A!pe !a lTIl;}pemo '!Unlt:>~ !<lun aJ<ljSl1u mapllP a11:1:>' aw,,) U! ¢ O'ljuawil<n11 UI nlll1dWr !S aje:l![dwo:l asndord !!lBnnS lBX!! uta-au lal) ItO) ';})BO) ap ajup!ul

~ ajl1l!l1:1<1l U! lljdw!juJ JB-S B)S~ ],lO,BP lOU a:JBf llill a;) '~UJIUo lm;};), !OPUIW~ !S llAo}jjaJolllW ap Itns02],llpUl IDajuJs !OpuJw~ ]:I:> uraojz l1S _

: j;)Q!old lsa:JoB TI:J

ap lB!d01dB lH AOjSns 'oulPll wBla2n:> lIAo}jl@IOJIlW !S na ao dWH ul'

'P!~all[o}j!N a!pB}jJV sndcrd 'o'lt~la1dl<l)U! IS ],lwal a III W'n:lB llA-!lIPU!fi '!!p[!d ap 'ann ';}lBS<l:J.aU aJ!un!t:l-~

ala nnuad HSflSgiJ ]:Is !!)S llS !S a[awal Hsaqn! !t-llS a!nqaJ,L '!1U()JS ad It!Slll'l ]:II. lP [ndurj; jOj Ul 'doos mun WJOkVoO 'J!UPOl 'lll-lllAape '()unll:>e urrd <l]<lW'1l !tl'1j<lldllaju! llS P '[llp,!padns !lll:>n{ nu !lS llA-!\]nUslqo ]S !!A-I\l'1\],lAUI

'2nsap!;aw aids jpap' aonp alBod nu <llll:l

( 'aJl'1\101 0 'Jo[ap?j[nzaJ JB Jllpg.rodns co] un JanSll au!tqo as· 'lll:>a1!P aJllo, ad ll3Hnz<lJ ards pun ]<l '!SllSU! l3aun!~~'l3 pU!l!AH ']a [np1nnZa1 III pmmu p 'aunlt -:>l3 ll[ :l,sapll!2 as nu F" p Jnldl3J' U! nsuoo JO]!lOPll !!~ll)Jlofllm RJllaSaJD

'<lll'1l()ldlalU! rsn] 1S0} nil aJeopalUll aJaw<ll ()11l01 ]:IJllp au]s Il[ ap !!Zllaal:l as la 'InlBllnzal alsaApd <l:J uI 'JO[ ll<lJ!SO[Ol nnued 'docs mun ]:IlU10JUO:J ';}JjUpOJ 'aJ!lU<llnll !!Un!~JB II ]S jratn JOJaW<lj II 'Jolaw<llq -ord II 'ajlllaldJ<lju! !J B n.quad 'llua:lS LlJ Il<lJaund alsa !!JllJlll<l~ 1l!~Il<lJ;)

'!UIA[IlS OSIlW0,L '1.01 "l'1pOW eo HB!Ua2 ]jS!)lll ()P alllJnf !s alBadsa}jlll[S ao !JB!UaiJ l~aod ap allls

-!~!lJU! lUiS a[BpOS oura; !JllW ajsaJl'1 'awaJqold PBW allSaoB '!luaos ad

'pn:>'l'1<lA ap !S H~B.roU<l2 ap p 'WO JD.3U!S un alJ!l;} ()P JSllJ!lloq as nu a[B!DOS 'alllSl<lA!un 'PllIUo <ljaUll<l[qOld

'lnda:lu! B a:J !losl'1aA!lJds! !Is !}a!A alllS !!.3allul [nsmo -ap U! <llsalnqz! nu Ja 'jl'1uwasIl! a ]Of [nja~ PIl!;) 'uosrar nu !S· 'l'1Aa;) a.3U!A

-u; 'IlAa:> aJ1P apun 'BAaJ 1:1aJA 'a[IlS !!~Q!A. JB luaUJOUD ;:)I;)<llJ U! 'jnwO

-mdllJ B[ tonp o-s smq

-an <l11:1:l- ad aun!}:J,l'1 0 !S llWfll 0 '!1lU()lqoJd 0 l1Z1:1aalJ P!pa!d <llsao,l'1 allulP

aJll;)a]d 'S!llll[ un-nujrd l'10' 'aja anuud Ulllspnl au IS Plpa!ru 'B!nlll'1 [nun nils

"61 PlU!] .... '

,::''''''',,,,'

un joe. superficial de personajesi de pasiunl. AsUizi ins a, cu toate ~a ~-ati aflat lar pe scena, Hlrii nlcl un rei de decor, mdbiHi ~-i recuzita, multi dmtre voi s-au simtlt Iiberi ~i usori, Ce v-a ajutat oare?

_ Unele teme Interioare de actiune, am afirmat eu iii Pasa.

_ Da, a corrlirmat Torjov. Ele tI calauzesc pe artist pe drumul just ~i tl .feresc de jocul superficial. Tema fi dli artistului constllnta dreptului lui de a iesi pe scena, de a rarntne 11i de a trai aeolo viata sa, analoaga cu rolul.

Pacat numai ca experienta de astae! nu i-a convins pe toti de acest lu-

cru deoarece unii elevi nici acum nu si-au ales temele in vederea actlunii. ci de dragul temelor tnsesl. Datorita acestui Iapt, ele s-au transform at dintr-o data in "trueuri" actorlcesti. Asta s-a tnttmplat cu Veselovski. La allli, ca de pilda la Veliaminova, tema a fost iar pur exterioara, apropiata de autoadmirare. La Govorkov, tenia s-a redus, ca. tntotdeauna, la a straluci prin tehnica, Toate acestea nu 'Pot sa dea un rezultat bun, cl provcaca doar o dorlnta de a actiona superficial, nu de a actiona adevarat, La Puscln terna nu era ~roasHi, dar pre a rationala, prea literara, Llteratura e un lucru bun, dar ea nu e totul in art a actorului.

••... anul 19 ..

AsUizi Arkadie Nikolaevici a spus :

_ Temele scenice au foarte multe varlattunl. Dar nu toate ne sint trebuincioase 1?i Iolosltoare, multe stnt daunatoare. De aeeea e important ca artistii sa stie sa deosebeasca calitatea ternelor : sa le evite pe cele nefolositoare, sa Ie gaseasca ~i sa Ie Iixeze pe cele trebuincioase.

_ Dar dupa ce anume putem sa Ie recunoastem ? am vrut sa

tnteleg eu.

- Prin cuvintele "Ieme trebuincioase" eu subtnteleg :

1. Inainte de toate temele proprii noua, cele actorlcestl, cele de partea a sta a rarnpel, iar nu 'pe cele de partea unde se ana spectatorii. Cu alte cuvinte, temele care se referli la piesa, inureptate spre parteneri, Interpretli celorlalte roluri, iar nu spre spectatorii din sala.

2. Temele artistului-om, analoage cu temele rolului.

3. Temele crsatoare ~i artlstice, adica acelea care contribule la mdeplinirea scopului prlncspal al artei : crearea "vietH spiritului ornenesc al rolului" ~i redarea ei artistica.

4. Temele omenesti autentice, vii, active, 'care ,imping· rolul tnainte,

iar nu cele actoricesti, conventlonale, moarte, care n-au nici 0 leg1iturli cu personajul mterpretat, ci sint introduse numai pentru a distra speclatorii.

5. Ternele pe care poate sa Ie creada actorul tnsusl, parteneril sl spec-

tatorii.

G. Temele 'care Ie atrag, te 'emotioneazli, care sint capn-bile sa sUmU-

leze procesul trairii autentice.

158

. 7. Te~ele .pre~ise, adica tipjce pentru rolul interpretat, legale nu in chip aproxlmativ, Cl absolut precis de tnsa~i esenta operei dram ti

8. _ Temele cu lC~ntinut bogat, care sa raspundii esenjei rolu~u~~eiar nu marunte, care ramln Ia suprafata piesei.

, f.~i mai IliIlnl~e ~u~ai ~a va pun in garda fata de temele actori~e ti, :~ecamce, foarte raspmdlte In arta noastra si care slnt cele mal prim~'-

dloase, pentru ca due direct spre enestesug. J

~ !,.stfel. - am r~z_un:a.t eu.- dumneavoastra recunoaste]! teme exte~l l,ntenoare, adlca fizice $1 psihologice ?

- $1 elementar-psihologiee, a adaugat Tortov,

- Ce f:l ~e. te~e _s~nt aeestea ? nu intelegeam eu.

~ Inchlp.lt]tl~va ca l~trati fntr-o odaie, dati buna ziua, stringeji mina,

din cap 111 rna salutajl. Asta e 0 terna oblsnulta mecanica A'c' ih

n-are nianic de-a face. ,. . ~ I PSI 0-

- Cum! Inseamna ca pe scena nu se poate da buna ziua? s-a mirat

Arka~ie ~ikola_evid s-a grabit sao] llnisteasca :

~a ~~I bun a ziu.a se poate, da nu se poate sa iubesti, sa suferi, sa

. ~I sa Interpretezt aceste terns omenesti, vii, rnecanic ca un motor mc~ 0 tralre, cum va place voua sa facetl, '

Alt~ da~a -: a .co,ntinuat sa explice Arkadie Nikolaevid - voi tntinstrmgetl mmasi, un acelasi t~mp, cauta.Ji sa exprimajl cu privirea sen-

vos.tru de dragoste, de stima, de recurtosttnta, Aceasta terna ~i Inei, care ne stnt familia re, au si 0 latura pslhologica A

se • I' b . 1 . semenea

.. n~me.sc In I.m aju nostru elementar-psiho!ogice.

$1 lata ~I al treilea caz, Sa zicern ea ·ieri a avut loc tntr . .

I Eu t " lt t bl enOL un m-

... a .' .. e-~~ J:g~l rn pu i~. .Ia:- astszt, cind ne-arn vazut, a$ vrea sa

apr~pI[, sa-t! I?tmd. rnma ~l soa-tl cer ierlare prln aceasta str.tngere de , sa spun c~ sm~ v~novat .~1 .ca te rog sa Uiti cele tnttmpJate. Sa tntinzi dusmamrlul de len e departs de a fi 0 terna simp la- 'trebul'e 0

o , f' ltf I . _ . ,sa recon-

I .. sa simti a e $1 sa birui multe lucruri In tine inalnta de· a 0 in-

ml. .

Po]] sa socotestt 0 asemenea tema ca psihologica - si Inca destul

complicata. ~

In a ~o~a ju~ata!e a l~ctiei, Arkadie Nikolaevlcl a spus :

OrIm.! de Justa ar fi tema, totu~i prlncipala ~i cea mai tnsemnata a el consta f tr t· ..

_ a l~ "a ac ia , rn tentatla pe .care 0 of era artistulul,

~a t:ma sa placa, ea trebuie sa atraga in asa fer ilnett arlistul sa do. '0 intenpreteze. 0 asUel de tema afrage spre ea volnta crealoare ea un magnet.

Noi nl.lmim temele care poseda toate aeeste insw;;iri necesare artistu,teme creatoare. Afarii de a'st.a e important ca temele sa . fie pe mils'ura

]59

191

091

. '1<111tl<ll:l In~uaUloU1 Ul psuas

-ole! lilA llS no<lp <lluod nu tllSV 'lHIl<l{;<llD 0 n1lUad nJdstl nn li!s o-N 'll:llZ

'-!l uUI<ll ards <lliUUlpUj lilluauuUll<ld 0 no 'nllSOA InluaUlllu<lS Inlq:lo no pUp ,.nsllUI 'aunds 1U-S umo 'AllI?UI]XOJdl? 1l1SBa:l1l !~<I:lBd 'lllunl!J]ds U<I:l ]S jl:llZ

';-I] umpm <l11U1P Bla\luu1:3 llnUI u<lld l\uzpald nu 'laUlal llalallalu III 'a:llrJ

: _oloq!sd !S a:llzu aIaUIal a11U!P al13u!UlJ;:qapau alai!uu.I:3 ap lilA-]\IS0\Od 'al-!t .1lJalsaUlll 'ulsU ap PPI all ]ill. nu lBQ '!:l'dlSaUlB <II ';ls .rosn a \P 1S l!llHOlI

ap nIawls ap lilu j-nu ulsU P BapaA ]iaA ';)sapuns 1<1J ada;)uJ spun ]S ossd

.TIll \nlUaUlop alsaApds] as spun lillzpald llaa;)re ';ldnp liS "jlJllP" no ]S al1l0p ,aM osndord U\unlls no al-l\UoUHSnr 'llWlud no 'UIA ap adno no a:ll!zg !unli

-os op apas ° !\a;)ud i nquluald U~ I\W!S ';ls a]nqall alU;)nc~wO;) a01Doloq]sd pml] alP'laoU1S P131 o-s u::. lUa 'llll11Bd 0 ]tlp ]-';ls 1S WO 1I1l un ap ~!d01d1l ;Jl

lls : oumus IS mUlOdlO;) aunlloll llldul]s lUUl ua:l 1S llluI I ala U! all:l!zll aunlt .:lll lllP mp 'al13:l!ldUlO:l a:l]:ilo[oq]sd lun!\:lU lUJs ealsa;)B alllol 'S]Z auiq !UUl 'nllS i ala Ul a a]DOIOl.J:!sd lllP jUa 'a:l'}zU !Ul11i:>1l lUJs ualsa;)u ::llBOl 11l0P !S 'Plwpu 0 \p!znill InlP U 'nlU::lll un 'nlll lnlnuaplld udno jonp llS IS MtlllO IU10l ';lS 'UIA no ndUl:n o-s 'udn:> PI ';lS nSlllDOll ::l1 lls n::lJll a : llre::.ndUlO:l aplloJ a 'puzoW ad oreouro lolls Wllloq 13-S alll:l 'J.lall'aS lnl 1l111oloq!Sd '1.1<111 -1JS !S pvzoW UPIsnd' ,!nIUWld UIP' panes ad ioo] l-lls <I]nql'Jll !l;) Ulaund<nsa.rd ~S 'Iaj un pjU U! !\llldsap al lls liod, nN 'Illalfl? IS Blaun 1s 1l1~11ldlu alll;) jnuo -nl alInUl lUIs lOl llalllllld::lput UI jS PltloIotHSd ';lUlal alu:J<J!! u; 'P!zg ';lUlal :alBoag Ul '/1.0\10.1 u:aul\sns. U 'nl:lTII lsula';)u rmds na IS ! llSB 'ss'! - 'q!AOUUlD l1l00ll1;)U! 11111l1Hs ''']S !\In al '''!lsasalll 115

'''I0<llsaUlB ::lI 11s 10~;n a -dnn ap Inlauns lllUds<lp IlS Uln:>P1U llod nN - "'allWl

'l11111l]U nn::'';ll !J al1lod ';lUIal a:lPQ 'Plzg ';lLUal llldID!s 11lUl ll<lO 1JI al"alS<lU -1111llW '\HUPUlll:lO<lQ 'ala III ]S a:3unfu !aA '(ndruH n'J 'aw<1f a1(1l a';)po U! l~ ::l!tlO(Oll1sd Ul nSaoU!'Pll al ';lS 1J,;) aWal/l.ap 'Bald 1l0U! g 'dWll llaAU laA - +amq 11lUll "'IlO!tl

-ojoqjsd llwal 0 'aa.lA S,! 'Iqsu "'llZllasalalul llUl nu "'au!w ad JO!N - 'llUlln UA a1 (11l0l'Bl';)ads 'esaJalUI UA ::l1 uluauwnp ad

pUG 'Aoil0.1 sunds';ll ll-l 'uluauwnp uI al·alS<lpU!tl 'la ap llfptl jll-N - 'llOlotnsd ruisou InsollS sundSlll e-l 'onqnd nJluad -

'PIAaUIO>{IN ::llPu>{.I,! lllq::lllU\ U-I ~ 11luusalallll ::lU lls aUI;) nllU<ld - '~ntllllp laqUl!Z un

no 4jAOliUlD PIUlll luqaJlll! -e'l ~ llO!ZH "'uun '''lHUllSalalU] a alllQ - 'aleollltl111lu rep 'P!z!J '';lltlOSn 11lUl llwal 0 lnda:lU! TI1luad III

~ UlO mun llalalndl U! illS l1suolPUBltl ap mll 11wa} 0 ';l,;)llld ! It<lpaA - 'q!/l.ouwD sunds!ll U 'ualluawo Z::lAlllS IlS -

~ <I(ul!Ulnp lltlmp ap mu 'pu'/JJfl UIP ,,::lIao

-amos n;)" uusos III alullUlnp UUlal a alllO : 11PUd ap '1l11l1 '!TIlnlsHlll B1l11-eu alluP1SUOOo lOA ala 'lUllllO:l Z1l;} ul 'al\no::lxa U;) ::lUCnsod 'anq]sa::ou 'loI!l::lln'd

\.<

,';

, '

II !:

I'

,

I'

I

Va amintesc eon\inutul unui fragment din episodul al doilea : Vine" Brand. El sufera pentru sine, suiera pentru Agnes. Dar fanatismul lui H duee la momente de cruzirne ; el l~i eonvinge sotia sa daruiasca unel tiganci .Iuerurile ~i Jucariile rsrnase de la copilul care a rnurtt, deoarece ele 0 tmpiedica pe Agnes sa se dediee lui durnnezeu sl sa slujeasca ideea dornlnanta a vietii lor: ajutorarea aproapelui. .

Acurn Iaceti un extras al esenjel ambelor buc1iti ~i gasiti denumiri co- ,:

respunzatoare pentru neeare din ele. _ Dar ce mai e de gindit alci.l Totul e clar. Denunnirea pri.mei terne

e dragostea de mama sl denumireaceleilalte, cum vedeti ~i dumneavoastra. e datoria fanaticului, a declarat Govorkov. _ Bine, sa fie a~a,a acceptat Torjov. N-am de gtnd sa intru tn de-

taliile procesului de cristali~a're a fragmentullli. Vorn studia acessta ope-··

r~,~ .. ·;'atie, in toate arnanuntele. cind vom avea de-a [ace eu rolul ~i eli piesa. Deocamdata Insa va sfatuiese sa nu fixati nlciodata denumirea temel ( eli un slli,bstantiv. Pastrati-Ipentru denumirea tragmentului; temele see! "__.-.nice insa irebule sa fie neapiirai definite prin verbe.

,-,-"- '_ De ce? nu ,prieepeam noi.

_ 0 sa va ajut sa raspundeti la intrebare, dar cu conditia ca rnai

tnainte sa ,tneercati voi slnguri sa tndeplinlti prin actiune acele teme care au 'fost denumite ehiar acurn cu substantive ~i anurne : I) dragostea

mama ~i 2) datoria fanaticului.

Vtuntov ~i Veliaminova s-au apucat de asta. P.rimul s-a [ncrunbai, si-a ':.

holbat ochii, si-a '1ndreptat spateleei l-a ilncordat de "parca era de lemn.:

Calca tare pe podea apasind pe tocuri, vorbea cu voce de bas, se urnlla, , sperlnd cii prin aceste mijloace are sa ,para ca are tarie, lPutere, hotarire"

.pentru ex.primarea unei datoril "In general". Veliaminova se aiecta ~i .

stradulndu-se sa e~prime delicatete ~i dragoste "in general". ,

_ Nu gasitioare - a spus Arkadle Nikolaevici, dupa ce .Ie.a vazuC jowl _ ca substantivele pe care le-ati ,fixat pentru temele voastre l-au : trnpins 'pe unul de a [uca pe ornul autoritar, jar pe cealalta de a [uca siunea, dragostea materna ? Voi atl reprezentat niste namenl ai U<""}ULl~mului ~i ai .dragoslei, dar n-ajl Iostei. Asta s-a tnttmplat pentru substantivul vorbeste despre 0 reprezentare, despre 0 stare cunoscuta,

despre 0 imagine, despre un fenomen.

Vorbind despre ele, sitbstantivul le delermina numai in mod sau formal, Hlra sa incerce sa sugereze adivitatea lor, aetiunea lor. toate acestea. fiec,are tema trebuie sa fie ·neaparat activa. ~ Iertati-ma va rog,' dar substantivlil se poate ilustra, zugravi,

prezenta ~i asta, binevoiti sa vedeti, e tot 0 actiune, t1 Govorkov. _ Da, actiune, dar nu al1tentica, nu rodnica ~i conforma

-'

asa cum 0 cere pentru seen a arta noastra, ci 0 actlune actorlceasca simu-

· lata", pe care noi n-o recunoastem ~i 0 .gonim din teatru, "

Acuma sa vedern ee va .n, daca Yom ipreschi3:nba denumirea ternei dintr-un suostantiv intr-un verb corespunzator, a continual Arkadie Nikolaeviei.

- Cum se face asta ? am cerut noi sa ni se explice,

•. Pentru as~a exista un mijloc sirnplu - a spus Tortov - 1i anume, wamte de a numi verbul, puneti in ,fata substantivului care se translorrna

cuvinlul "vreau": "vreau sa lac ... ceP" '.

. 0v sa tncerc sa va dernonstrez aeest proces ·cu· Url exemplu, Sa admitern ca experlenta se face cu cuvtntul "au tor Itate", Puneji in Iata lui cuyrn!ul."v,reau". ~bti,nem "V'feau autoritate". 0 astlel de vrere e prea generala v ~l nu. e reala. ~a 's-o tnsulletltl, intrcduceti aici un scop mal concret,

.Daca el vise va parea ademenitor, atune! tnauntrul vostru se va crea 0

· tendi~ta ~i dor~n~~ spre actiune, 0 nevoie de a 0 tndeplinl. Uite, pe aceasta . t~ebule. s-o definiti eu denumirea potrivlta verbala, care sa exprime esenta ",e~. D:Cl .?U .u~ 'Verb c~U"e ,stabil~~t~ ? lema vie, actlva, nu 0 reprezentare

ShlTlpla, hpstta de actiune, al cares inteles l-ar crea substantivul. - Cum s~ gas~m un asernenea cuvint? nu tntelegearn .eu,

.'v ::- ,;e~tru asta, s~uneti: "Vireau sa Iac ... ce ... pentru objinerea auto· Il"ltatn? Raspunde la .tntrebare si vei afla cum brebuie sa actionezi,

- Vreau sa lfiu autorltar, a hotartt Viuntov, mra Sa se poata staptn]. _ Cuvintui "sa Iiu" determina 0 stare. In el nu exista ceva activ TIe-

- cesar pentru 0 terna de actiune, a observat Arkadie Nikolaevid. ' ,

- Vreau sa dobindesc autoritate, l-a mdreptet Veliarnlnova.

- Asta : c:va ~ai aprovape de activitate, dar e totust plrea general ~i

· nu se ~oa!e 1TII~a'P!Ul d~odat~. Intr-adevar, tncearca sa te asezl pe acest sca~n ~l sa vrei sa dobtndestl autoritate "in general". E.nevoie de 0 tema , mal concreta, apropiata, reala, executsbila. Dupa cum vede]l nu or ice verb : .poate ,n uyl, .?U "orice .e~vint impinge spre actlvitate, spre a~tiune rodnica. :. Trebuie sa stiisa alegi tltlul temei.

. - Vreau sa dobtndesc autorltate, ca 'sa Iericesc tntreaga omenire a

propus cineva. . '

-. Asta e 0 Iraza frurnoasa, dar €I greude crezut ell se poate tndeplini. realltate, l-a contrazis Arkadie Nikolaevici. .

• '. v· :- Eu vreau autoritate ca sa lJ1.a des-fat tn viata, ca sa traiesc vesel, ca

. sa '~a bucur de respect, ca sa-rnt fae ,gusturile, ca sa-ml satlsfac o'rgoliul, ,I-a mdreplat ~ustov.

. - Aceasta dorinta e mai real1i ~j mai u~or realizabiHi, dar ca s-o tnde. plm€?ti va trei})Ui sa rezol-vi tn prealaMI 0 serie d·e terne ajulatoa1re. La un asernenea scop final nu ajungi· deodata, te apropii de el weptat, exact ca ur'treptele scarii care duee 1a un ehij. Aeolo nu ajungi dinur-un pas. Urca

163

162

.. ' .........

, ".J

'~!U<fl !r; ;oIlmllufjB~~ ut ltllBdWI samd JOA ;oIS arso pnjOl l~ !ls;)!d 0 BaM It;:lA pup '!;) B;)!uqalO1.[!sd ·a-J,d'5ap· !S !llf;, -SBOU BllB andsap Hnw IBW ns- !}aA pup 'Indw'!l no ~llnw raui unds BA BS illy , 'dilla] !~ ~tI.rolUl3B1J ordsap ojunuroo !lA !IS iod ;)0 1?1 1l1~plUB;)oai!ll;1

"l A'!luBl·sqns un-ll}u!Jld nu !~ q.laA un-nupd lBl!ldB<lu lll!U!J<lP an lls Bwal B;) a!nqra'lI1 ao «r: : aWfUl ap llsnd BaJeqal} .' -u; l:IJ P!PBJld uJ !tapunds!ll !IS lOA ad lB!1.['::I le2'!lqo ure-x ll;) IP:<)J;) UlIll;)Y , _. '<lzarnUJ!l's a~ llS !,S Ba ords !l2BJqll <I] !Is !I=\ aleJ-a!J ao a IUBpod WI !J<lJ aU!llip .lOA!<I BlOHB ama1 !SealdOll sundord !tdA !PBP lIBa 'HJnW e

dlllO la;) BI !nlnpu!2 'J0l!.l!lU!WB 'JIO[!.ln.L;)n'"I C In:) 'InwnJ'P nsp !-nll'!ls !S t!lllB J!Ul !lS neal!!. : llwal llUIl 0 ap ;:!!oAaUlnAB nil ala P nJ~uad 'luawquas ordssp ll!lnd aunds "HlInW Il ;UB'::I lao <lop ;)SdIU!UJ<B !Ulf-!lS nealA·" IlW91' 'aA!l~e leUl pmlBU alaun nJl\ua1 'P!AaBJO)j!N a!pll)jlY snds B 'aun!t;)1l !l;)BOAOld 'ellB U! nas !llns!lW O-lIU~ !S !a InlaJ U! !llsn[ a as<lIB <llawal allU!P ,UB;)d!d -

'BawntlnUl !lw aJIBF 1l1s,ea:>y ';}1B;)nr isueos In1uaw:'uas

a u d' t .• 1.f

urm ! lnl!l II Il '<llezn 1001 na IltU!OA !S lnluawnuas '1l<l\UIUl aSllJa21ns af nu

;UB;) ad alaW<>1 <>11l01 pup IS ala no lllIllldn[ '<>l!awa! 21UIAUOO !ls pUpiA 'nt[ ,

t91

'aIBl!A'lpe <loP pnslndilll neoosoid 'lOJ Inpwp el '<lJ<l(f.ll::l.A leI 'lIDl e<llIlU!lli-Japp nnuod alBowzunds<llO:> <lqJaA nilalao aJll:>"!OU leU! 101 aluam -!ludS !s pnpu!i! neals'llu as 'llnunum llPllUOUIl;) llls,ea:)e a;) aUlaJA ill 'l(nllil ad jnun <>~Iatu! au II op

Fltunnd<lu lla.lJeladsap urpdxs llS nt?aJlA - 1 ellTIldn.ll no IS ~sdeap"d no tUlll MaWR OMS ne<>lA - 1 alluaIDO 'lPll~1llllaJ9pUndslll no !"!JJads, .0-5 neaJA -

• : narapop !!tRq1!lq- 'sund·S'll.! ldalO

'RAo>[}alOr Mew Rd!lllnUlTIJIP neip t-nu llS !~ la ap ;)'le-l._!llUl pi; hi!'1l llUl !IS ne;:llA -

> 1 a(!UljJ:>Rl llpeA lUl-1'!S 19 eo 'i'l,~alA - 1 etupa!ns no nour Inlos

ad J<lldnpu~ (-!Is nR<lJIl\ - a(!aUl<}J sundsll~ e;) nlld!t - e!>ll a llOllP !S -

i !nlnUlO <lIB atal!lUlCl(aUlalqold ;)!ldxa

!-llS neaJA I !apDlllp ll'llIUndUl! ocnpa al arao ad aJeOHuaUlape a(!!JTIonq npos -<lP l-llS nBalA - 1 !a al<ltupaJns 2alalu! na ~o lllUl!S 1'!s Oil! ''O'-1'!.5 nealA - llli!U!ill OMS nll<lJlA - 1 aUIUl alds s~u2iV ad llel}e D-S ';)S<ll1'!2alld"o-S' nealA _ 1 llld-nl UlOA. - JOI jnpuu Iq !!}Bq!1llq TIll lie pap - es'!: a pea-

j irsdsop ratn ~w nu !ls !S r~ e,p l!lfj'll 1'!Ul llS nil'll1\:" - : 1'!Z'i:11111 llln1!IU!S 0 <llllOl l!;)<JoP <lJIBl !eUllld!t eAQ}Halolew

Iln.lOp osalolod lUl-!lS TIllalA - I !nj !lapBOlll. ap lin lls nRalA - i au lUI BI ;)JOlU! I-lls nllaJiA - [lU!illlOLW 1l11P W<lIP l-llS llR<lJA - I jmronj a1lupd lU!!S l-llS nealA - [eal<l!doldll lUllS !-1'!s ne;)lA _ i lpnill e aJeo .(ao ~dnp onp !lW lls malA I za!A.u! I'~s nNJA -

I ;)sa[pllu! 1'1'!s '.J!2IU!UI 1-1'!s ';)dPU!A (-1'!s ne<llA - i la no ojunuroo lls nBaJIJ\. i (<} ;)P !!doJde 1'!lli- !lS Dl.laJA - , [wnUl e <l.lJll;) la:) ap osalulUl~ !Ul-llS nedlA -

: lOI aldluJliOp no llScljdo:> rni-ur ]S !JaW! ardnsa msnd!lu l~ nu-s a(!<lillaJ !S 'ezllJ'l :>saAlpds] ]:1S'mnq,Z! wll"N '''ld<JJpu! 0-5 ]S ZdAi!,IlS OMS Il:> 'a:>!J

-!Joes as llS 2H~O OMS eo '!<l-S?Ufl,y eldnSIl allllJlolnB l1'!de:> 1'!s nealA -

[ ad<);)u! ]asep II

, ~;)SIl<llllql1'!q ll<l;) !S y,u!u!waJ ll<lllll1'!illn[ a.llu! l.laJaJallul ']'lll '!Op'nUn

'!luID1BW e'llsollelp, lS ~UIU!UlaJ 'BatauH Yllqls<J::IOll ]BU! a <l( 1.01 'la-s?ui!y a(<llue1Uazaldal 'lU ~s ala 'auaw'lI als9A,pd <l:> ul 'e]ilI:)(04!sd ll2Ralatu! !-!ls a!nqi<lll !3 ',T!DI lawal ll<lllUI -nuap pS;llas\lill 1'!s !S p'liBllf[ lnl ll!tBnl!S ti! !lund ;)S !Is n1,llq>l!lQ ltol - :alaund{)].d 1'!ls'eaoB el Sm::lal. 13' '!!Aala !tol ad ll:mnmLl! lll!B1lB. \ls ao 'IS pim.Jf/

. UIP "a[ao<l]n;)s"n;) BLl<l':>S el SJOIU! eMS P!A~IlIQ}[!N alpe)jly 'eF'~> !ldna 'aplldap lew eSB lS naur B.lIdnse eitu.cqe 2leJ~e ~s 'sontll<loU). li'!Aap !Is '1!unS.1P ]:1w !is nedl'A 'aurUl uJ :;JlapanuJ !~repOI;}:> nlJnsuJ ~s eo 'ld;)F4U! 'nq'llde:> IJQ;)e!B ep uro un rsd !Is ne<l.lJA n3 - ';}ldaJ~ als<loil

It'llJ!lwnu ]S alBnwnp ~w<ll alds onp al ;}lll:> <llald<lJl alllol lll~;}Umll!p !S

"

I'

; Ii '!:

VIn

SENTIMENTUL ADEVARULUI $1 CR.EDINTA

- Dar ... oe codearn noi - asta nu e aut de simplu. Trebuie sa TIC plregal:m, sa rep etsm , sa trairn ...

- Cum, sa traiti ? .. Cind a]i cdutat geanta n-a]i brait?

- Aceea a fost 0 reaIitate, iar acum trebuie sa cream -?i sa tr'a:m 0

'nascodre I

- Adica pe scena trebule sa tra:e-?t: In alt fel decit in v:atil ? nu lntelegea Tortov,

Treptat, cu ajutorul altor-tntrebart ~l explicatil TIo:, Ackad'e N:ko!aev:cl ne-a Iacut sa tntelegem ca pe planul realitatii insil~i adevarul -?i credlnta se nasc de la sine, Asa, de exernplu, adineaurl, cind elevli au cautat pe seen a oblectul disparut, s-a' creat acolo adevarul :;;1 credinta autentice, Dar asia 'sea intimplat pentru ca in clip a aceea, pe scena, n-a fost joe, cl realitatea Insa~i.

, Dar ctnd aceasta realitate nu exlsta pe scena ~i clrrd aco'o are loe jocul, J'

atunci crearea adevarulul ~i a credintei cer 0 prealabila pregatlre, Ea consta

, in faptul di la inceput adevarul ~i credinta se nasc pe planul viejil imagi.nale.! In nascociraa artistica ?i peurrna tree pe scena,

- Astfel, ca sa provocl in tine adevarul -?i sa reproducl pescena cautarea gentii, ca'!"e chi ar acurn a avut loc tn realitale, trebu:e mai foUl sa inrtorcl tnaunfrul tau 0 anumita pirghie ~i sa te strarn uti pe planul vlejil ima·ginate, a explicat Tortov. Acolo iii vel crea nascocirea, analoaga cu realita, tea. Magicul "daca" ~i situatlils propuse, just percepute, vavor ajuta sa sirn'titi ~isa creati pe scena adevarul :;;i credlnta scenica, Astlel, in vlata, ade" varul este ceea ce exists, ceea ce ~Ee' precis omul. Pe scena tnsa, se numeste

>, adevsr ceea ce nu e in realitate, dar soar putea inttmp:a.

- Va Ifog sa ma iertatl - a tntrebat Govorkov - despre care' adevar .poate Il verba In teatru, cind ~titi ca acolo totul e nascoclre ~i rn'nciuna, in" ceplnd chiar cu piesa lui Shakespeare ~i ispravlnd, tnte~egeti, cu pumnalul

. carton cu care se slriipunge Othe.lo >

- Daca te tu)bura [aptul cii pumnalul lui Othello nu e de otel, ci de

- i-a Itaspuns A1rkadie Nikolaevicl lui Govorkov - dad tocmai

Imitatic buta.foricii Iglroso!ana 0 numesti durnneata pe scena rninciuna, a di:,n priclna ei de'fii:mezi toata arta ~i incetezi sa mai crezl tn autentivietii scenics, atunci lini~te~te·te; in teatru nu e Important faptul eli lui lui Obhello e de carton sau de metal, ci Iaptul ca sentirnentul arcare justifica sinucideraa lui Othello, e just, sincer ~i autentic. Irnpor-

e chipu] cum ar fi procedat lnsusi ornul-actor dad condltllle $i Irnprele vIetH lui Othello ar fi fost autentice, iar. pumnalul pe care si-l lmar fi fost adevar at.

Hotiirtti deci ce e pentru voi mal lnteresant ~i mai important, in ce vre]l credetl : cii tn teatru :;;l till plesa exists un adevlk de fapte ~i de evenirnente . lumii materiale reale sau ca, sentimentul care s-a nascut in suflelul ar-

..... anul 19 ..

Clnd am intrat la Iectle am vazut un afis pe care scria :

SENT!MENTUL ADEVARULUI ~l CREDINTA

Inainte de ineeperea lectiel, elevii au fost ocupa]l pe scena cu cautarea uoul lucru pierdut de Maloletkova, ca de obicei : geanta ei cu bani.

Deodata a rasunat glasul lui Arkadie Nikolaevici. EI ne urrnarea de mult, de la parter,

- Ce bine pune in valoare cadrul scenic ceea ce se face In Iata rampei lumlnate.l Voi ati tll'ail sincer tn tlrnpul ciiuta.rii, totul a fost adevarat, temele fizic'e mid se tndeplineau precis; erau dennite ~i clare, atentla era mcordata : elementele necesare pentru creatls action au just ~i 'legat... Intr-un ccvtnt, pe seenii s-a facu! arta autentica, a tras el concluzia pe ne-

asteptate, . ,

- Nu ... Ce fel de 8THi e asta ? A fost 0 realitate, un adevar autentic, "a fost", cum spuneti dumneavoasbrji, au obiectat elevii,

- Atuncl repetatl acest "a fost".

Am pus geanta la locul unde 0 gasi-sem ~i ne-arn apucat sa cautarn ceea ce fusese 0 data gasit, ceea ce numai a'vea nevoie sa fie caul at. Fireste ca n-a lesitnimlc.

- Nu, de data asta n-arnsimtit nicl tema, nlcl actiunea, nlci adevarul... • ne-a critlcat Arkadie Nikolaevid. Dar de ce nu putetl repeta 0 realitate care a fost Iriiita chiar acurri P Soar parea cii pentru asta nu e nevoie sa Iii actor, ci pur ~i simplu om.

Elevii au inceput sa-l expllce lui Torjov ca prima data el au fost nevol]! sil caute, iar a doua oara n-a existat aceasta necesitate ~i ei s-au pll'efacut nurnal a cauta, Prima data a fost 0 realitale autentica, iar a doua 0 lrnitatie a ei, 0 representare, 0 minciuna.

- Atuncl [ucati aceeasl scena a cautairii fara mind una, cu adeviir, ne-a propus Arkadie Nikolaevici.

166

167

. 691

H91

';)Jepowooe "P nliS ,)n[nJ<lpIUeO e IS JOf op 101<lW'11 e<ll;:ltiale Ul rn !a!~llulti!lW!' ntliHonSIl[a !l apnplIW ° ~U!lO elSIl a TIN r nrOIjUOIlS' , .m;lI[d PIlJ l~-lIS l~ lnjnao] In21l1p ap InlUawllJadwal a!~~~unq ap -!If It-liS lI2!lallU! l1u~wlIldl1S ° - !Ilwnu I1A-IllPu!D '001 sp !laZnll nu !l~!laJ I1Jo runrad 'lISIlJ ulP J;:IJ rujuad lIuJIUlIldlls lIm{;lUlP l!lIU llaJ

II !lW\' 'sourruj airecd as liS alnq<lll IUn;) l<l IIJ!lP!1P ad a~<lAU! o-s a-s !S IIp.lP<ljll 1P;:IPlllIUTIU llu;:IAap II lIA!lZOlti elsil IIlIl!l2uaJ1S I~ ';lJ!lW'

un ao '<luIAno as umo lISllIU Il[asnllns !1J lIfl!PTl!1[ lS~J nella 1I1~P mv

, "1;:1 !lJIlPliP ap !s lasilo !Il ;:Ip. as-npujztmosa 'lOllllPo

U! aunsos !idnp cd 'lIS11W qns <lHZ IlAalP lels ·Il'::1l3 '<lqlll rurad Ul F'IJl[e 1l0S]~ I!lW as nu I~ !ltill<lllUl !1U!w!lld!ls 0 1l1S<l::Hl [n]oJI'I<l llldn;1l 1I-1s ll~naJ ,lOAD;} ad llal!1S !!:> ruiusd '!lln:>SOlq o a p <l[aIU' 1;:1[a~od<lu ,IUIl-! pup !1111P 0 "Ja lllTlU!lUOJ 11 ';)lll[dUJ!lu! 0 !PU~ ap ;)S;)lU!WIl lUll Aoll0.L IIUlSIl)ZnlU<l <IS j mpn[ !1s UI:lIl!1AU! liS a!nq,ljl au!o III ep lIlllI

I l!1A<lpll )S lIlulpalJ <l 111se 'allO

. 'Inqw!qos ;:Il<lo!1ld no llllda:Joll II !~ soxn]

SOWTllj ]nlll!Jal!lW lP;)P alllOHSO]Oj !IlUl <l PIIIO ;)P ;:lUll arao IIdlT;) ° ap lU;)Wll[Ulll<l~ UTI ruiuad lIJ HSllti II !ll!l;:ld "!!Sp.olnp'l1:1:J rep n'lI~ma!, ap !1dcqo a no soumrj 'rosn ]n]Il!.JJ<llllW lI;)S1l!1100[U!'!1S lal!do;} sndord

pup punp:! qqll lllla:Ju! nil .;)[3 "!UJ!lOIl[ IS ;:Il;)dll no !1oslIaJlIlldoo o 11l0<llFld ll-S '!111l<lS ;)P In[Oo!lpads III f;:I ap ;)lOA~lU II'Me p unuad -!11KjW! lll<l <llllO ul ]llllljJ<llew eap !-lIS nund Il-U .rap - uurs] ap lIo1l!1Jnq !1Hndrqoul esndlld <llaJ!1ld 1100 l!llJ!!P !?-l InJ<ll!ZllJatr "!a eom ap !lPlldsap

liS aumj ul J!WIU n.nuad lllllA ll-U el!doo '1<l14n<ld<ll llaleU]Ull;:ll !1dna

'All un n;,p !11nJ]1ld;)u u!tnd lilm. IS aleOl!sO[oj !1Im. ;} ~w'SIP 0 lIJ <lSIl~!1AU!

<llllO !11u;)!l<ldx<l !a lljldolU utp <lllml 'allll<lUl;::J~U! <l}lll0.ll <llu;)own1hll Il , .

'lla ""er:ill lllluad '<lIIlUOSJ9d !<l :JIll no lIS<l!d uIP <l!aluIAn:Jo imooju; II ll!tnar: : [njrucma rlllxal ul <llllol!lzunds<llOO !i[IlUOIlOllP;:Il ;:Ileld<llpU~ ° !11<lldJalll~; allllJ a·p nllOll! lSO] 1s II suas lS<l:'>1l ul '!1UlS!!J 0 el<lJdJd p~ <l1<llUaWIl:llpaw' ll!lliaJd nu lla : !!slld!ld u0!tJllq ll:lapUlA Il op lO]<lpolaw lltU,!,Apd Uj las<lld' '. jnroms 11J P100ll ap lSO! II-U P!Ul Il<lJ llWIlUl 'alpolo~ali uIQ 'aJlloj]qlll !<J : llwlul !1lllol lilp ll-! IS !;:I IlO]!J ad uwa[ ap 1l<l<lOIl l.l;)ll!lonq, ;U! lIlllP o-nujp PI;): -souncar II Illndo:) '11l]OJ 1l1aJdl<llU! aJllO !<llna] !n!lp iso; II !S 'SOWlllJ '10$11 , IIlIJalllUl Ull-1IU! ]1l11lnsllJU! lsoJ 11 'UIUa] "P !1:J)ll1J'nq ° llllll a-s '1<1 ]ll;)Or uj "lIslld!1d 0 P!li HSlIti ll-S IlU fl.Dlllal ul;P <l]JoJlllllq <lp a[<llO<JJqo ;)llUPd

" ",,!W!l]ti<ll<)l! "

:OntuPlid ll!pa2!?Jl aplldap !ew ]1UllllSU.oO ;:I alll;) <Jd eU<l:Js !11sll0;) !llSIl ul"'

,~lSOl!lUllSU! II-S llAllU]Oq !1o alS<lA <lp liP lS<lOJIl01Ul as lla 'dw'll llAHo <llsad "2nJ U! !1011<l[d lIln<J,d 'lU<llUllJ!P<lUl Ull ![Snd~d' e<lp T-llS aUlldolld <lflluOSJ;:I(f

<lliUlP ]nUn ""ll:l!pnq aJIlOp 0" ra l.lsndlld ad !10 14u~u~ TS <lIllp.O UI'Rtit'l' lit

. 1'11' UT III '<l J.. d " .",.

" t , ntl. J .0 : 1I"1l <l <lOU! <llll:) 'liOSlIazlltulll! '::JqoaA lIS;:I!d 0 Pllll<lUIPI3 IlllOld

UIV 'lIuaos ad lltulpalO IS :Jllualnu Illl!1A<Jpll !1UWIl<lSU! so l<llOUOJ 11l1!1111 JIl-A 113 I n1lll()1 III lZlIlsll <lp ll!tn;:ldaJ lnz!1A !tll-U 1P l!lOl1d <l:) -

: <l[anll anu;

'snds II la 'A01SIl~ !S aUIUl aJlT~;) as-npujaroju] '!lA;:Ila 'IOU no ]S mSl,pB no . ap III IS !l 1s 10'il1QPll IllJ;:IllloJ Ul UU;)A II !O!Aall[o'!!N alpll'!JV lIZlllld "aloUl.otiz IS PllZpoUOS <lip a]tnad<ll 0 III lllle;:ll III ~lllS!S!? urs !z!11sV

']:l!Ad~IO)jlN a!pll)jlV lBlaqJu! II 'lIU;)OS od lllllllsnlll allllS<l;) ~au lUls !! la ill llA!IlU' !1~ll'!paJo op I<lJ a;} !S lO]J<llU! JlIA<lPll <lp [aI ao !lllll '!1ua:>s ad ruqsou [ll iuaur

'-ow. ;:IJIIl:><l]] U! llllllJa[Jal d'U ~s a!nqldll OO[ nil <l.llll:>lOl!Ull!lJII IlllllA<lpll ul IS . m1l !lllnlmHllnWS [nJlINapII ul lllo1l'fpaJO '!1Z11;)<lJO ;)JIl:> [ruoioa !1U<lOS ad alUJIS " a[ <llllJ ad 'ea[a:lll no ;).Illlol,IIUll <Jluaw!luas 1l1S!X;:I lod a[<ll!z <l111,01 ap lltlllA uJ " 11:l ll~uwalo all;dsu1 ]t-!15 <l!nqgJ1l Inl0.L "POllllJ<lds nnuad !S 1]0 !Jo<lU;:I1Jlld lllll[ " -iao ruiuod 'lS!llll ruiuad mil.' J101ll!l'll!AUOO al): liS a!nqaJl In10l !1ua:>s ad

. ". '<l!lllal:> p!U ,/!

'. '<l.lI!~jl Plu llls]xa alllOd nu "!!nQPulIUll !1JlIJ 1'11] 'Inll!l !PI!1]1 !.nUll lllsp:a iod nu ti,l ,: a13 'J!1J'u<JPIl ap e\UlpalO P!U 'lItu!paJO ap llll~dsap alllo~ <IS. nu [nJ~Mpv " t.: .'.-\)

. 'p~SOU JO[!Jau;:Iplld lTI1<ll!ns U1 l~ 1]0 nriscu jnJ'lunllU! me \ _

11lS1X;:l ao J<l:>lll-S tOOlp<ll:> 101] allll:>;:udsap llA<lO {aOll a lIua:>s ad Il1l!1AapV' - .

"' ~ , . : Ia sundsga ll-!UI ;:I;) ]111l1 'nlllll<ll ul

{nJl~AdIPll "!!uUI.llasul ao : :iflUlAll~ llA"lP ul az;)!nwlIOJ ~5 lB2m ura-j !S AO\lOJ.. as!q'J(}A aJll:J ardsap lUllllOdw! [nron] Wdll;} ell ~uld tia[;:I\u! !1S llllA wv

""HlP'alloW Insa:JoJd S<lJOJd, wa:>R UIo!WUlD !ON 'aJ!lSIlOA llO[!Jllllll ll<llllll:>!lU<llnll Ul ;:IP<lJ:> e<llnd !l_aA !S In"!nllj!A<lpll [lllU<lWnuas IBdllo_1l1 ~u~d a;)IlJ'i1!lIlS Ilalnd !l<lA !1A ;:I!\Il<ll:> !l<)uatuaSIl o-nuj lllWollN "<lJ~SIlOA alB ssndord <l1!1\enl!S no !S .. l1;}IlP" 11;} J,?U;)OS ad !l<l~m;)<ll ;:I'lllO el al!unl~;)B ]S <l1;);:Ipaoo.lld lluneap1olu~ !lll:l!mSllf liS !llllTIP 'BSll aldUlnU! as, nu !1S II:)

'JO!'j..IlnlOl ll<lllll<J'ldlalu! U! , aOBua1llll !!la!A B\uasqll:! llnlU lllUl IS <lZ~!u!lq!11S J,?s lP<lP a;)IlJ nu !n[nlu;:IUI.!l -U;:IS IllJlllA<l,pllaU !S rojuruon] ["nl]1A<l'pll ;:IJIU! J,?tuapuodsalOo;:lp ]1sd!l mSll<l°v "IlaJdlal~T' ;:IllllO ap JO[!Jll[Ol ll<lllllll !s !n[n1UaWnuas lIa1lllPHualllll !11!1l as 'dwq 1~llia:lll ~! 'Jlllp 'al<l Uo!.lIlJ~Aap!l ;:Iled [nl01 '1811znoall IS lOll.InJO:loaP J,?lS![ -lla; a~es!l!1Ju! liP as O!OOV ']1ll'3:>S ad IlMJol[1l jruo; no Wap;:lA llaS<lpll lila

, "pSllaU<ltuO 11ll11l!?U <lIP <ldIlOl.cill

IllW <lIJ IlS arnq~lil1s'q.lll «l111l0 ;)P !nrnlOl 1l;),q~l1l mil n:> 'lI1SiJlll<l11 !IlW a !1ua:lS ~d <lp "lI<1nlel~our. lP n';) !S I ~lU!lPal:> IS 11~Adpll lIaU<llOOSR lIl!lJI !1:::.nU<llnll lI1Jll ° elslxa nN 'laT~Il;:lJ:> Inlu;)owoUl Ul [lllOPIl <l,!OAaU alll a..[!ll;} ap :>!U<lJS l!1Aklpll [;)Jll ~lll'I 'nl'lI<ll' 'Ul TOU tu"qlOA !nlllJI~Aapll [Il lU<lWnuas lSaJll <llds;:Ip '<lun

" • • " llsnf !s

:)HUatlle ; 'allll!llla.II Ul J,?lualS!xaul J,?:)IU<I:lS <lJpo:)sllu ° ;)P lllJOAOld '!n[1l1511

"

Ilpslt de exlg~nte? Nu e oare asta 0 credin\a in autenticitatea *i in adevaru! nascodrli tale?

E uirnltor ett de mult tirnp pot copiii sa-~i opreasca atentia asupra

unui obiect si a unei aetiuni. Le place sa ramina intr-una ~i aceea~i dispozitie, imitlnd personaju! favorit. Iluzia vietH ad'evarate, create de copii tn jocUirile lor, e attt de puterniea tnctt Ie vine greu sa se tntoarcli. de la ea la realitate. Ei i*i creeaza bucurii din totce le cade in, mtna. E destul sa-*i spun a "pardi" si naseocirea tncepe sa traiasca in el ,

CopiUi.rescul "pard" e cu mult rnai puternic. dedi' magicul nostru

"Jadi.'';.

Copilul mal aife 0 tnsusire pe care noi ar tl'ebui s-o hnprumutam de

la el : copiii stiu snce poterede *i ce nu trebuie sa ia in seama. $i [etita despre care v-arn povestit srlmeautl lua tn series sentimentul rnatern *i

stia sa nu observe bucatica de lernn.

" Sa .se .intereseze ~i actorul 'pe scena de ceea ce poate iI crezut, iar

ceea ce iI lmpiedka sa creada, sa ramina nebagat tn seama. Asta 11 va ajuta sa ulte de gaura neagra a d'eschideri,i scenei *i de conven\iona\uL

interpreUirii tn public.

Uite, ctnd veti ajunge tn ada pina la adevarul si credin\a

au copiii in [ocurile lor, atunci yeti putea deveni arti*ti marl.

." •. anu/ 19 ..

.'"Vrem sa ne odihnim s~ , '

suferim ~i sa plingem' acolo. invesel~m, sa rldern la spectacol v

In opozitie cu ao ' ,Deslula durere e ~i in viata" I Nu vrern sa

., .spectatort, critlci ca esti oarneni, stnt multi conducat t~ , spun altii,

[li, firescul rea [u'r dro~~ Ie place ~i recunosc pe see "Of! de teatre, artistl,

, , a eVI'! .• ul A ti ~ na nurnal ve 'd' I

; 0 "carne" buna. f"" ." ces 1 oameni vor 0 h ~ n ucu vie-

de irnpresille P~t:::i~,sOSUd" picanle :;;i daunaloar~a~~ norrnala sanatoasa,

: sa .traiasca, sa' e c.a~e-ti. cu~iltil sufletul ; ei ~ I ~u 5: te:_n in Ieatru

ectarea "vietH sPirlu~rl.ICIPe indirect la vi,ata scene7r ~,a pltnga acolo, sa

Adaugati I 1 111 omenesc" autentic. . 1 vor pe scena re-,

" ,a ce e spuse cil " t

care nefirescul si afectarea ~I m r-un caz ~i in altul au loc

g . v" aJung pi ~ I . exagera .

pina Ia uIt'ranalura]is na a hldos, iar simpli! t . ri,

Am prima extre v .~. a ea, Iirescul

f. , rna, CIt :;;1 a doua •

super icial. ' se Invecineaza cu I '

, Tot ce-arn spu ,~ ce mal prost joe :

" S .pilla acum rna obll "

sas~o~b:SCb' de:pre fi.ecMe tn p~rte. iga sa separ adevarul de rnlncluna

a e IU e:;;b sau sa' Ie ura ti a

amintit Arkadie Nikola .~ .1 e. una, dar e eu totul altceva

aza tnceputa S'a • I "evlcl :;;1, dupa 0 pauza f" v " ."' , De allfel...

_ J,ucati~' III ors catre Dtrnkova ~i U~no ~h,~ra sa-si ispraveasca

Ei au • I, :cena voastrs preferata VI •

mdep!lmt cererea cu 0 serlo it 't cea "cu scutecele" 'din Brand

, greutate ~I "sudoare" , Zl a e care te rnisca, dar i : -

, _ Spune- . t . :;; cu obis-

. ml, e roO' - sad

,'C~~i fost acurna sfio~sa ~i ~es~O're~at Arkadie Nikolaevici Dimkovei .:

, ',- lmkova tacea, se codea i . I "",ura ca un 'arnator ?

',_ Ce te tmpiedica ? ,~I asa OC~ii in jos.

, - Nu stlu N . -

, u Joe ,a~a cum simt 'Sp .

'" UI un eu 'I .

Dar d ' . Vlll $1 ai vrea sa-l iei

e ce e asa ? 0 intreba mere .

I, lea a recunoscut ca e cuprinsa d u Afrl~a~le Nikolaevlei, pinii cind

. e 0 flca groz v d '

A I _ ava e fals ~i de joe

. s-a, agatat To ~ d

? rtov e acests cuvinte. Tl-a fost

D Irlca de min-

a, a recunoscut Dt k

Si d m ova, ;

y urnneata Umnovth?

re, greutate " ,De ce se afla in joe I d .

A ' pauze pbdisiloare ? • I b u ' umllale alits eforl

~ vrea 5-0 iau rna' d' ~.m re a Tortov. '

VIi P t I a me, sa patrund " .•

, sa ~~ez~,n s~u c~::mu.l sa fie ... penlm c;· i~~:1 ~~s~~le:c s:ntimenle •

Ai ea I tngl... a a, sa palpite ...

u at, in dumneata ad v

NU-i a~a ? evarul, sentimentul I -, '

, ~, ' ralrea, sublextul cu-

. ai, Intocmal I -

Arkadie Nikolaevici a spus :

_ V-am vorbil in linii generale despre lmportanta ~i rolul adeva.ru-

lui in procesul creator, Acum sa vorbim despre neadev5Jr, despre minciuna .

pe scena.

E bine sa ai sent;mentul adevarului, ,dar trebuie de asemenea slHi dai :!

seama de minciuna. I

Va mira ea eu despart ~i opun aceste doua tnte1eslI'ri unul attuia, 0,

Iac pentru ell tnsasl viata ° eete.

Multora dinlre eonducatorli teatrelor, arti~tl, spectatofi, critici le pI

pe scena numai conventionalul, teairalul, minciuna.

La unll, asta se explicS. printr-un gust prost, pervert!, la altH blazare. Ulthnii, ca *i mtncaci~il, cer pe scena ceva iute, picant: plae condimenti':le in punerea in scena ~i 3n joeul arti~tnor. Le "ceva deosebit", care nu exista tn viata, S-au saturat de realitatea tn

care Ii plictise~te *i nu doresc sa se tnttlneasca ell ea pe scena, "Numai ,m! fie a~a cum ,e ~i In via\a", spun ei ~i, ca sa se departeze de ea,

cit mai mult manierism pe seena. ' '

. Ei justificli toate astea prin cuvlnte savante, prin articole,

prin teorii - modame inventate, naseute, chipurile, d;ntr-o concep\le nata ~i subtila asupra artel. "In teatru e nevoie de frumos I" spun

170

171

Ul

i i

i

'101 no l1UPl1P'!P no li!lnws. Q·S 'E<li!U!ld "lEO 'eAO}lw~a ad P!A~!lI°:i( mpy -eioSUOO 0 'Eunpu!m no !lldnl E ap pour liT.! un \S lHS!X3 '\;lUdO'S

no aV~~!l1l1 lllaoe '"rUlS no" Inl II 'l~~'U!P"lO II 'IntnJllA<lp13 E El<lISOilllE Ul '!ntntoJ 1I~ IS. !aSd·!d In-Jpeo Ul ~111~U;)W ;:loS lq;}~'e 'tnJ

no P 'lnJo1epads no nu 'l!U<I':>5' od Plunmro alEO El~oE '<I.Jadru<lJj:U! 'ElsE ap' 1l1ejll U! 'jS l"E ..... oa·pll 'O!UPOl ':)Hu<lln-e l1ZE;}UO!+:)B P 'I!lP!!,lad nu 'a;)BJGJd· 'as nu l1'UOOS ad ja!~Ealo Imu~WOl1l Ul arno EI<lJV'

150j E eunpU!tU. 110 !s .l0lE;:)J.O lndo::!s, SUnE e-!S 11;) l1uweasu~ '\;)

JOHJnllli!al IS Jo\alu<lwllUGS InJ!lAa'pu m upea·J;) 115 ~Ell!lqO B-t l1;)EP E-! jnlS!lJE \;lOEa -\n.1auapEd a jnlOl!l:Jdpn[, -l1seJE anrznpuOo 13 '''lS;)Apd 1lO awalA lllnll 'lOpp"pn! p P\U als<Jo nlllnJ01ElOGdS

\nlUdWOW ul JOl!l~apni 1n\ InpdO.ld "ls;} nu ITlPlf.l.B. J:J !~ns . ,'llilaJS a"datllW op l'llnlT:qe els 'aJe:) Inlauaplld

nes'flaw 1l11lJ ut 111~ -a~E~ nlA iiiu'Io nil~~(r';lloli:i5gds-nl1uad~ nllua'd:z~uOlt~ii ;:itii;' nJ1Uad" : all1lqa1lll! !lHElea:) !\-aund 'ron[ lzau !l:JllP \zajoJluo:J Jls Po') '~sU!"Ul allUTIPU\W lP JluWEaSU! punle 'ITIF~+ lSI lla !pEa 'do';lS mun amJOJuo:J IS a:ljupOJ 'a·:J\'lualU1l !!un!~:le lni! ap p 'alls1wu an1nsd!l no \aldnt Inilelp ap \;lua:)s ad' Wlsal ~,':l.l~----

".:. eunpu!W

ldnl' ~w TIT:ls' 'iauo1\-.:rlj" : alT:lU1Wnl \adWT:ll\ T:l\T.!j U! puns 'lolluovolnrr al-!lqllallU! 'IU!dJllS 1l" a1 !1unpullU III lOl!PF Inpu~?I pT:lG 'lnp]Jq l\llleH:J0l a:J.T:lj umo '1l11eaD 1!zT:laUlnlpUj aJT:l:J !l~qallu! !lnop n')

'eAO}j

elll!q 'ipu!~u!1d adeold13 'IT:lqa.llu! e .:. elsll ap !de:'!s Jls umo 1S

.'nnw lew IS l~U!W \;ls H:)ap· a:)e~ ra" ntr

; 'pupUla llauawaST:l nJ 'Inl!l"ape 'eldwgU! lll-S aJpiO 'ealJ e sp Jlfpa em~ ',-uls nJ' lewnu !lua:Js ad \5al alllod as nN ",:l!!1SluJ nu 115 jT:l'umN" : JOmO!S pUIi! m~U!5 un ap 1!UldJn5 lzaaJ:l ~s' IS Jluaos ad lsal Jls a~Eod as nN

t IEp!p:Jdns oo] un III noar eAaoll'll :'l!W

-ju III pnp 1!s iod 'nu 'lJlAapll ap !alSOaIlJ'p In;Je'Jp ap .1JlAapT:l ap T:lar;oiJel[l

.: IS llJ' la! T:lI 'eunpUlw no eldnl Jl:) Jlldxa 11lW l1A ~s aiao a]nqall 'Inln1!lA

:' -spn e[pa ap llqJosqe aW\;J;:ulU! ul a a;:>aliloap 'Jlunpu!W III ;:>01 sp a15apu!~ 'as uu 13 . .1!lMp8 n,quad a5llwn~d 1.qq,TIl laun T:luppd urp 'llA]JIlOdw!p '1°

.' '1\unpulW H:Jjl! ap nu IT:lp '4lAOUWO ad 15 a1saurd!llS l! aJ]qOl lseaa:)i/ 'a!~ea'J:) ap IlqlOA !! aleod nu alllJ Ul Jlundap ;)-l!qOJ 0 a lllseaoy

'am!lla11U! Ul alS<luldJllS 0 1,lunpujW ap !l:lpl) <l;JalIl0ap 'alu\'lu1:l pnrn 15-~S dum alll-U 'lJlMpe ap alujwe 'a:)upe js-nN "Jlua:)s ad !lIre a-s dUlI1- lP 8a III lPal) alSapU!i! as nN 'T:l\\ual13 Jll1301 !a l1J!pap n 1S !luny.JU'lw ap !lAeZ01:6 lPPj ° 'd-.lE llAO}\WlQ 'llP\ld ap 'T:lsy ']nI plIa! Ul aJIl:la\! rep 'lluaJs ad llunpu!Ul> :Js\pn JlnopullUi/ "llOjl/l.d·la IOlAaT:llo}\lt\t a!p13)j.lif 'IT:lSalpU us 'pope ap <llJlaJ!p pndn Jlnop T:l l\uT:llUaZdJdal Jl~1l1 u; l'iaAe 'al1O -

I !

i

, t 'va Il ,nimicesc, Ac{,sta e un joc su- .

, 'v timentul, ci, dimpo n , .,

nu intenslhea ,s{'n xa f'.rare, , ". rnai bun regulator

perficial exbenor, ~'~I:'n~lllui a,devaru\Ul eonstltul~, ee\i atunci ctnd artisProtestel~ sen I T b~ie sa Ie dai ascultarc, C,lM I moment, aparatul in aceste ~m"ente, r~li lust, rolul. Dar ades:a, 1~ a:~ cauza nervoziUi\ii tul tdiie~te mauntrul , J se forteaza peste masura ,dl 't bi! la minciuna,

t' de expresle, Asta duce mevi a

lui ex eno~, " erficial tara sa vrea. , In artist care are un

sl artistul Joaca sU~" Tnr\ov ne-a povesbt de&p~e ~ " jocul a1tora, sUnd La sflr~itul ~:c le~, a'l;varului atunci ctnd anallze::J,a din piesa interpre-

sent:m.::nt foarte In a , "",'I devenlnd un person

. ind pe scena ." v I'

in '5a:a, ?a:, le~l 'erde seniimentul ad,evaru Ul: .' ({)Iaevici _ ca unul ta't5a.::eLa~1 artist pI" ' _ a spus Arkadle Nil btiH\ falsi' P' One greu sa crezi cu '0 tnte!egere su , "

- ~l VI care mai adineauri condaIn:na, atunci ctnd lese pe scena,

si acela~1 om, rficlal al tovara*i!or 'lUI, fa~e: adineauri,

tatea ~i i,ocul,supe, dectt (lcelea pe car-e le crtbcase bori e altut ctnd sln]

resell ~l mal fIlar!" ' re il au a,semenea ac

g Sentimentul adevarultll p,e ,ea, ' 'nterpreti in 'specta~ol.

, , ltul ctnd Slut et 1ll~1~1 1 al1l1! 19"

spedat{lrt ~I a " ",

" spus la ,Ioctie: . d' ta in autentid- : .

Arkad,ie Nikolae-vici a 'l ea adevarul ~i ere tnl, -:

C 1 rnai bun lucru e, ftre~ e, scena de la sme.

- e tistul sa se creeze 'pe v

tatea 'a ceea ce If:ce ar, 'd asta nu se tnttrnpla ? ," creezt

Dar ce e de iacut em, hni ii trebuie sa CauII sa

, torul pSlhote mel,

Atunci, cu :Ju. "e-l socote~ti un,

var sl eredtnta In el. , • re nu crezi tu tnsuti. pe car

, t' crea ceva In ca

...L._ Nu po I'd v"arul "I credlnta

~.,....,. d " i tn hne a e ."

nea evar. • " "cauti $i cum sa cree~ d' a In domeniul

Unde, tnsa, sa ,t' 'Ie intenoare, a,IC , ,

' enzatiile ~Iac lum tnt rea compl1cate, ...,n"".:,,~-,

Nu oare 10 ~ , artist? Dar sentimeniele Sl~ ? oomeniul sunetesc,

psihice a emu ui- . [ixeaza prost. Aco 0, III "rintr-o

tibile capricioase; ele, se d la sine, sau se creeaza, P "

", di ta sau se nasc e. a gase~h sau sa

varul ~I :r~ 10 licata, Lucrul eel mai ~~or e sl i a~tiunile fizice

psiho!-eh1n IC~ c~~~~ta in domeniul fizic pn~b,~:m:t:t~rnice, vizibile,

adevaru ~I I Ele stnt acceSI I , f' 1.a

ma'l marunte, mai simp e, , '1'1 Afara de asta, se Ixea

t" + ' "I porunc , iem cu

bOle se supun con~ lin lei ." 'I rind ca sa ne aprop

I'd " lor in pnmu ,

lata de ce ne a resam

lor de rolurile create, b" anul 19"

l-Iaide sa faeem 0 pro a, " ," , ,

- "i j'ucatirmi exerclt1ul

! Dueeti va pe scena ." 't' ul cu

Nazvanov, Viuntov -D" mine acesta e exercI)l

u t mal putin dedt altele, upa ,

va reu~e~ e

derea banilor",

Nu pute]l sa-l sUipiniti, in primul rind pentru ca vretl sa credeti "deodata" toata grozavia pe care am introdus-o tn acest subiect. "Decdata" va duce [a un joc "in general", Incercatl sa puneti staptrilre pe acest studiu greu tn fragmente, pornind de Ia cele mai simple actlunl fizice, dar, fireste, in deplina 'concordanta cu intregul. Flecare actiune mica ajutatoare sa fie dusa pina la adevar ; atunci [ocul tn ansamblu va decurge just ~l ve]l crede in autenticitatea lui.

- Dji-rni te rog bani de la recuzlta, m-arn adresat en masinistulul de serviciu,care staten tn culise,

-N-ai nevoie de ei. Joaca fara bancnote.. rn-a oprit Arkadla Niko, Iaevicl,

M-am; apucat sa nurnar banii inexistentl.

- Nu te cred l m-aoprit Tortov, 'de cum am tntins mtna sa iau

'pachetul imaginaL

- Ce anume nu credeti?

-:- Nici nu te-al ultat la eeea ce ai atlns,

M-am uitat lntr-acolo, la pachetele imaginate, n-am vazut nimic, am

tntlns Iar mtna ~i am tras-o inapol, .

- Sa fi tndoit macar degetele, asa cum e natural, altfel are sa-ji scape pachetul. Nu-I arunca, ci pune-l jos. Pentru asta nu e nevoie dectt . de 0 secunda, Nu te zgtrcl la un gest, daca vrei sa justifici si sa crezi fizic in ceea ce Iacl. Cine dezleaga un nod asa ? Gase!jte capatul sforii cu care . 'e legat pachetul, Nu asa I Asta nu se -face deodata. De ohieei, capetele i se rasucesc si se baga sub sfoara, ca pachstul sa nu se desfaca,

e chiar alit de usor 5-0 scoti la capat ell sfoara asta A~a, aproba ie Nlkolaevicl. Acum nurnara fiecare pachet.

Of! Crt de repede ai Iacut toata treaba! Nlci eel mai experimental nu. va putea sa numere aut de iute niste bancnote vechi si soloase, Vedetl pina la ce detalii realiste, ptna la ce adevarurl mici trebuis sa , ca natura noastra fizica sa creada in ceea ce se face pe scena, Actiune dupa actiune, secunda dupa secunda, logic si consecvent, iml indruma munea fizica, In timpul nurnararf bancnotelor imaimi adueeam treptat aminte cum "i in ce ordine se desfa90ara i?i proces in viata,

. Din toate actiunile logice sugerate de catre Tortov s-a creat azi in

o atitudine cu totul noua fata de "nimic", El parca se umpluse de imaginare sau, mai bine zis, provoease in mine un fel de fixare obiectului imaginat, dar in rea Ii tate inexistent. {_fna e sa mi~ti din fara nici un I'Ost 9i alta sa numeri bancnotele murdare, u1.ate, pe

mi Ie reprezentam in gind.

cum s-a vadit adevarul' actiunii fizice, m-am simt.it mal la Jargul

174

175

III

'[01 UI lIpn[OU! [-OU liS !S lS<I;)1I II[ ;.1tUOU<lJ liS .<llllOd "JlJlld !mll ;.1P <19 'alllO 'lSnlll <lp :3pu]dap

-<lWO '''Ill. IItlllA UIP 1!uS!~ II aJII:l JOlll[dw!lU! jnpuusmour II !nlnjOl aaraonpo.nuj 'llsald lIl1101 U! nas [OPII 101 U! 11l]IP :3l'lOd !S lI1II1U<l;l<lJd<lJ

!llIIO} U! nlA iuamo tm jured- ell. ll<l Ula 'aJIIOS!U1 ° '10111"1;) 'nou !tW!S 1jlS nils isn] !z<l1uapo ;.11 1jls 110 11l<lWOW eauawase un lualogns

-apy '[n10101l lllPllddPu~ II-S ;:UIIO ap '1jlOilU<llOII IIdlllH[edJ. ]SlISU! . uIP

'<1111. aunltoe 0 III lIuaos ad <llalsllU nap ll<llsd:le <111101. '[llllll<ll ' ';)saopo~oe. [OOOr ;}P llnw ;}11 a oj . lI.l<lJ!P J1jlAapll nauaurasa un '!ZalO

!tbd' nu arso ad '[ellA l\lAape un 1jlze<laJo !S alsaudWO !O 'd1S<J0P01Oll

nu !llelddlSeau aun!t;)11 llauaUlase 0 '10J U! 10zliAaJd lsoJ Il-U -u!' aOall:lOap '[OUoeOS nas Rlsneq uaiuods ao!p]J !Is l!0Aau a [n1s!FY

'lHz!Uorqes 'FoW !n !I~UIA (!W '!<lU<I;)S e lwmOlludAUOO RJ<lISOtulR U! PU!ZUOJ1lld 'lPllu;::qnll

ulP l!l0AZ! 'J01ll[dwHU! ruon] un !S aJllol!Snq]:1u! 1jlJ<lwe;) 0 l1lJr10 laR ap-rqjns un tuna use 101. 'el!qow nouutp !zasu liS 'a1 ad 'i:I]nqaJl ]S !luaos U!' naraund lRqwll!0S e-s nss 'aO!PI1 O,S aln clsHllq lnzp R-! !a}Snle nus' 'unsos un lUUJOls!lJ a-s : llllda1sU<lU nron] 1erdmUu! II-S !nlnls!pR IR OS<1J!l2ns;}lsaw '[uUO!tuaAUO;) co] pum [ndwg III<lW 1l0!1OuJd U!P nap 1jlA !Is aamd SII R1S";)R 1n[aJ ap aldwax" an:::>

.. '[OJ !nln2aJlU!

lsnf "jnuoi lj'zlIaJa20s lelIA !OlnlllAapll Inluawow ~ <ls;}]d !!,(lallU! [11 a[<lJUw ul !lpllaJ;) !IS IS [OJ U! lil1UlIS as '!lS <lluod 'lIlllpoap 1jlzU<lzjlflllllli jJilS!Pll '!!un!l;)e BalR1!O!lualnll U! !ltulpaJO ap nrauroui jnun [II !S JlIA;) O!W loun ]1l[n1uatullU\ls 1jll!Wotlnw 'Il;)SapR !l0 anio !lnS'WIOU;} <l ~ uIlnd '" e1s11 P aJud -as lA 'P'W'Il'S lla[OllSd [ll 'eanall [e un Wl100Ao;ra !!unaldw! ! d[allR U]P nll<qS!!U as a[aUn 'P!m lillU!P;}l;) <lp aruaurous IS

-"pe ala ul pUnn!l;) '!OIUl !IlW a[<l;) ad TO 'PllW ao!zlJ !un!l::llI ad nu 'raj Slaw ·Wll AOUllAzeN n:::> '(;)I<ll!AOW 'ajala[nlu!ls '!!OnInq) lj'~ep!ll[ll !n[OUlnJP' a[p!lU!Wll ap 'lP]PU! p!W !IIW a[ao lildnp W:llaznll[!l0 lj'w pun; 'dlnp1jldupd IS !dp ujrd llalel!l;) ·wealolllH1q pup 'oa urapaoord llSy

'ala a1luIP O!W !eW [<l;) U! lll0!lW !Z<110 lils !101l0 !Is ]s'aluaw2111J ill !tllldwL [-!Is a!nq<lJ"1 punlll 'alUW auoIl;)ll e,(lR<lllU! araur l!lAapll UO-llU! 11l11P o-nujp tzupdno nu !losa 'PllW apllO] !S usur 'P!Ul 'd[a ul lIlU!P -aro sp <lluawow IS pOJ!lAape lilJ1SSOU ll<luo!saJoJdu! lillS!Xd RSR 101 'pt3UI ~IlW a["lJl~ IS pRW '!!OOrf!lli ',O!W !Un]lOIl '<llU<lW:BRlJ !llS!Xd WOO BSY

'IOU UI U1IlU!!S al lils !S. WlI;)OAOld al lils lil10 [u au !un!loe alsaoll arso ad1jllulpal;) IS l!lAapu 'al<l ill SlU!P<110 ui IS [nlllA<lpU u; P '<llslll' £1;) <lO!zlJ !un!lou ul 1l1sUOO nu ll<lUOnS;}l!:::> '<lpadw!J a a[aw !apoF'w [nl<llOas '!nlnjOl III isn] mnnup atmsapio; nnuad l:llep 0 UX!l !lA· arao '.,al!l11P" UI aOllj<lld !lA as ll<l PU!O !lUId 'nnw !IIW IS "aO[llO" o-s ,a!nqall AOUIlAZRN woo\, 'alnplld ll!P !!IIlOI!l;) !lqlU! 0;) lillellldUloo. U

Cu alte euvinte, artistul poate sa se eomporie rata de lucrui inUmpUitor in camate de personaj ai piesei si sa-l introduca 0 singudi. data in rol, in linia vietii lui, Dar el poate de asemenea sa lasa pentru a secunda din rol, sa indeparteze inUmpHjJorul care a nimerit pe scer.a impotriva· vointei lui (adidi sa ridlce batista sau scaunul) 9L pe urma sa se intoarca din nou la 0 via\a conven\ionaUi pe scena, la [ocul actoricese tntrerupt.

Daca un slngur mie adevar !Ii un moment de eredin\a poi sa aduca

actorul tntr-o stare de ereatie, atunel 0 .serie tntrcaga de momente, care se suceed logic 9i eonsecvent, vor crea un adevar foarte mare ~i 0 perloada tntreagli, lunga, de eredin\a autentica, Ele se vor sU3tine ~i tnUiri

unele pe aitele,

Nu neg1ijati deci actiunile Iizlce mid si lnva'iati-va sa va folositi de

elede dragul adevarului sl al eredintei in 3uteniicitaiea a ceea ee se face.

pe'se~nlL

,.'" anul 19 ..

Arkaclie Nlkolaevid a spus: _ ;;titi care ca act!unile Hzice mid, ca adevarurile fizice mict sl

momimtele de credin\a tn ele capata 0 importanta mare pe seena nu numai in momentele simple ale rolulul. dar ~i tn tr1Uri\e cele mai putern:ice, culminanle, ale tragediei !Ii dramei? lata, de pilda ; cu ce e9ti deupat dumneata dnd [oci a doua jumatate, dramatid\., a exerdtiului "arderea ba-

nilor" ? mi s-a adresat Arkadle Nikolaeviei. Dumneata te repezi la smulgi din foe pachetul eu bani, apoi H readud tn sim\ire pe eOC093t, : fugi sa-l scapi pe prune !j.a,m.d, lata etapele aetiunilor Hziee conform carora se dezvolta firese si conseevent viata fizidi a rolului creat de .

dumneaia in cea mai tragiea seena a exerd~iului. '

lata ~i un alt exemplu:

Cu ce e oeupat un prieten apropiaL sau sotia ·muribundului? Sa

zeusca lini!jtea bolnavulUi, sa indepline'asca preserip\iile medieului, sa temperatura, sa puna comprese, eataplasme, Toate aceste actiuni caplita 0 importanta hotaritoare in viata bolriavului ~i de aeeea ele indeplinese eu sHn\enie, cu tot devotamentul. $i nu e de mirare : cu moartea, neglijenta e criminal a, n poate omort pe botnav-

lata *i un al treilea exemplu: _ Ce face lady Macbeth in momentul eulminant al tragediei?

actiune fizica simpla: W ~terge de pe mina pata de singe, _ lertati-ma, va rog _ ·s-a grabit Govorkov sa ia partea lui

speare _ oare marele scrutor ~i-a creat eapodoperele pentru ea ma-ntelege\i, Sli-9i spelem1inile sall sa faca alte actiuni naturaliste? _ Ce dezamagire, nu-i a~a? I-a luat peste pidor Tor\ov, Sa nu

gtnde*ti \a "tragic", sa renunti la sfortarile actorice*ti eele mai ",,"v"'"""

178

mal iubite de dumneata 1 . .

tntre ghlllmele r Sa '., a jocul superficial la '"

asupra [or·!ji in .'Iocul ~It; de spectatorl, de' imp;~~tos ~l la .. inspl-

te rnarginesti la mid a '" ~ro,r ,splendorilor actoric:I:. pe care 0 pro-

o sincera credinta t ctlunt Iizice realiste la ., ~ I de Ielul acesta

Cu timpul vel .atlll autenlicitatea lor I ' mici adevarur] fizice~i

I In elege ca n Y

ientru adevarul senti .. u e nevoie de asia

in viata, trairile tn~~ntulul, p~ntru credlnja tn p~ntr~ .naturalism, ci

. actluni naturaliste e se ,mamfestli adesea prin aUlenbel~atea. lui; ea

N .' ce e mal 01)' It

OJ, artlstli, trebu] Y • I~nul e si

Y e sa ne folosim 1

semanate printre situatill pe arg de faptu! cY

In aceste conditiuni 11 e pr~puse importante c ~ ~eeste actiuni

a acjiunll !ji a s~n~~ creeaz~ 0 conluerare a' tr~pata. 0 .mare puiar interiorul ro' me~tulul, rnultumita carei pU[UI ,!jl a suflerealizeza gjnduril/a~~~f,ca exteriorul; !jterger,ea p:te:Xdefl~rul ajutii. moiuoase 0 silesc sa-~i ~tear~oyase ale ladtei Macbeth, ia~ e s~nge. ajut~ Iady-ei Macbeth am' a. pata de singe. Nu de eab aees e gtndurt alterneaza tot ti ' [mbrea .. momentelor izol 1 ~ doa;, In rno-

~"""C"'V,,"T" a eteimpu u :u gnja petei de sin e a e. a e ucideri] lui Macbeth far eapata 0 importanta mareg·, ~Icaactiune fizicil

, marea ei n0 . ° m viata de m . t' '

are nevoie de ajutorul ',. azul.nta lliuntridi. (gtnd 'I ~I irztu

exista 0 eatt ° .. ~11ICl1 actiuni Iizlce un e el arnbl-

za ~I mal si IV .

fizice capata mp a ~i practica t

tragedie puternl u 0 mare jnsemnatate 1n 'I' peln ru care adevarul

de tncordare ere~~a actorul trebuie sa ajung~ IP:: de avint tragic,

t. oare. Asta e pma Ia eel "

me extazul fa Y d greu. Intr-adevaYf t mal malt

, ra 0 orinta fl ' ce ruda e Y

acea tralre jnalta c Ireasca ! E oare u or s y ..., sa pro-

sii deviezi printr are se naste numai dintr-~ in ~ :btu, impotriva

autenti y -un procedeu care contra . em are ereatoare?

IC sa provoci un I zice natura si t I

~i 0 convulsiuns m~s:~~c :uperficial actorlcesc, Si~;lis~CUI unui o deprindera mec . Y. ara. Joeul superficial e ' meste-

sa te fer .... sti d arnca. Aceasta e calea mini , u7or, cunoseut,

'""Y leo asemenea gre [V rnmei rezlstents

org . :;;ea a t b . '

aruc, palpabil, Uite ,. ,re ure sa te ilgati de

emotlona C ' aIel ne e necesara . eeva

Ea, fire~te n a, d,ar usor de indeplinlt ti ' yO actiuna fizica,

rno ' ne va mdl'epta rna . ,pica pentru mornen-

rn~~tele grele ale creatiei sa coi::a1 pe calea justa ~i nu ne va

aeeste momente de t y. pe un drum gre~it

. ralre in !tv d' Y • .

abso~mp.1e ~i .veridice, de care e ~:r I~ trage~i~ ~i drame, acrna' t exeeptlOnala prin rostul lor ~ e sa, te agatl, capatii 0 imgre~ uior de .ind:plinit, cu am e ~ai ~ CIt s~nt mai simple, mai

, ema Justa te va duce spr ~or s~ te prinzi de ere in

e un scop JUst. Asta 11 va feri

"179

I.Sl

OSI

nllU<ld 'P!W !S !lew <l:J!z!J <lnUO!~:Je :JBld <IN 'B~UW<ll:J !S 10J~A;}PB <l:J<lll<ld as BlsB ~:J <l~S;:)lld '<l:l!OJ<I ;:)lde! U! '!JBW <llU;:)W!u<lAa u! ;:)'0 B<l 0l0:l\' '!~S<lld "'IB 1JliB!A <lp !!~!PUO:l <lHB nils ;):l!~llJl Hiwuo:J pUP. ;:)lBl1JlUwasul1n1B Inlol no lmdll:l 1i1wJn U!P 1:qSlla:l\, 'l1aunll IS 1JlllllA nap <l\3: '"l_PI1P" 15 <lSodoJd alH1Bol!S lUIs alUtl~JodUl! <l:lB! as ao nnuad <l lUtlpodWI l1JlZI1;)S<ll<llUl au B1SU 1Jl:lllld lUG

. '1Jl:lU!U1JlUl '1Jllqwn 'so] nms Hua,wllo ;:)!P<l1Jull U! IS lP 'nA~pOA Ul '(<>I 11\ 1JllI'lOS1Jl]S<lP as 1PIZH 1'l1BIA '1JlSU! lsa1 uj 'llllU<lz<>JdaJ !o\nfl1uos uauO!l:lB <>li.lJmap lUOlP 10:lO\[!W UI esndord H1U01!S <ll<>:Jll Ul !UUlOU

a!p;)UIO:l .!S 1!l\.;)POA ';)!pa~1111 '1JlUllllp ~llUI e;)JNaSO<lp 'I1;)S;)P\, '<lpads IUW 1i1A 1i1S ;}Z;)la:lU! 1JlS 0 <lrt! ':l!~llJllU!Ae ap !S ;):J!lBW

al<>luaUloW ap ]-llll] ;)Ulpnmu ]-llie [mo; no lOA ul BUllO! tlA as 'luaUI ap ]-llBj <ll;}!doldl1 ap ']-l:J!uq<ll, I'lau<lwase 0 '!~mSUl !laA 1i1A pUI:)

. ';:)Ia Ul Ja:Ju!s PUtZ;)l:l IS ;}luaJTI:l a:J!zl! 10nun!1~e IU <lJeU!

l~A<lPI1 ~ll1;)aH pu!lUl!S ':l!tJ01 !S lu<lA:lasuO:l 'ltlldaJl P '101!lope :J11] 0 uma -osruq !:l!U p~ 'ul\.O}\UllG ll;);)]-lJ 0 umo 'allll!'lOb.laU 1i11]-l! !S 1I1p .. 'qlAOUUlrl Ba:l1JlJ 0 umo usB ]-l:l!pe '<lJatJuP1SUO:J lP1Jl] !eUlnl.!. nu a;)!tJl1l1 al<alU;)UlOUI ap gdOlde ;)t 1Jl'O o:J!nq<ll.L

. ']-lsa,!d ap <l'OndUl! '1i11eo[UO;)Ul ;)U alll:J a'OndOld amlunW'

aJ!ZU Hun!lJll e allUndapU! 1Jllsn[ 0 el p::umu nsapU!1J al 1i1S P 'luaUlll 11nUl lew lP aUll U!P IJI01'O nu 1jls : aumue IS 'q!AOUW[1 '<IJe] 0 tuna SlaAU! !z;)pa~old 1jl'O aloqall a!pa1Jeil U! 'ltapaA UlO:J "1jldnp '(anSv 'luaUllluas ollU<Jd aleol!U;)Ul

<JWalnwHS aSunJse lU!S '<1111;) U! '<llUUpodUl! IS usur asndord !!lBn:ns

<lleln[uOJU! lUIS aJ!zg aUI<ll P!Ul !tlUI alaJ 1elqJ 'p0l!!lJS !!leW el

. . 'Und;)p IS :lS;)lH lHlOA7;)P as !S Il<ll

1jll!Aa InlU<lUl!lU<l'S 'apOlaUl FllsaJIl ]-l11UIn1lnw' '1jlJ!ls!lle tl;)!uqal aonp arso I'll !a!lealJ ale <lluamom alUl'lpodm! !13'Ul ala:J U!p. In un <I 11'1! 'all'ls ;)1!lTIld<llP UI .UllU! BIi. ,!nlol1JlAaptl Inpl<Jmllu;)S Fiuon; '1jl1l!l'lJp rras ;)!P<l'~llJl' '<J!ll.olot!!sd apumsll ;)'0 a~mJ. ao 1l<J<J:l Ul 1Jl:JllP .,p'~""~''''''~ '<l'S 1jls uals 1jls 1jlJ1jlJ IS apads as 1jls lP1jl! 'llaJ.lnl\:JI'l1jl:lSIl<lUlld;)pUl 1jls. Ill\. ;)S t~ punlu '<llUUUol\owa '<llUtls<Jcl<l1U! <lsndOld Blunl!S UI tlJns1jl!

!laA 0 !~ ~:'I!zU ]-lUIal 1jlldUI1S !llUI lla:J lnlnlsllJU IIp l\aA 1jlJtlp lllG

: :lnlU<lmltu<lSllqlla!lap a:3uPlsuo:J tlA IS-Is Inlauns' HODSl'!l 13A jS! .01'lS A1Jl;) -nq UI a'lsus o-s' 'p.aunlS1'1d !S l'!u!d IUPlJladns a:Jllo[ 1;lS ";)zaploJUl as 1jls ~ ~d<l:lu! eA I;) lu!paUI! IS <l;)ltJtlJl 'PUlPtl '<lOl13oloqlsd lWs !nI u;)un!l:Ju 'UUl<ll . '(nIOl lP !ntlllope !-ll;)Unds : <l1<lJUOWUlln u! 1jllsUOJ a!\WUO:l 1jllsua:J\'

'a;)!Zl! lun!\Jll lP!Ul !.s !alduqs alel1jlumasul !S ;)lalOd

B1P.UI !ew !S ° ~V alll:J !;l1Utlpodw! op tu<lllX;) <ll\lPuOJ 0 ;als'<Jo leW

. '1Jnsals;}tu

aids 'uolqes ards ~D1Pu 'a\ualS!Z<ll laUllu!UI l'lalllD ad llDOdu II sp }S!PU ad

:.~.::"-'

ordinea, arrnonla, sensul lor ~i ajuta sa se provoace 0 aetiune autentlca, rodnica ~i adecvaUi unui scop.

In vlata n~aHi nu ne mai gtndim la 'asta. Acolo totul se face de la

sine. Ctnd ni se dau bani la po~ta sau la band, noi nu-l numaram asa cum 0 facea Nazvanov ptna ctnd I-am corectat eu. La banca tnsa, banli se numara asa cum 0 facea Nazvanov dupa ce am lucrat eu el,

_ Te ered I La banca poti sa gre~e~ti Ia socoteala ell 0 suta,doua

~i de asta ti-e {rica, pe ctnd 0 nllmaratoare neUva nu te sperle, Pe scena nu se inUmpla nici 0 pagLlba, [udecau elevii.

_ In viata, datorita deselor repeUiri ale unora ~i aeelora~i aetiuni de'

toate zilele, se formeaza, daca se poate spune asa, 0 logica "meeanica" ~i ° inUintuire a actiunilor Hziee ~i a altor actiuni, a explicat Tortov. Prudenta subcon~tienta a atenjiei ~i autocontrolul instinctiv, necesare asta, apar de la sine ~i ne conduc pe nesimtite.

_ Logica ~i eon .... sec ... venta actiu ... nil, pru ... den ... ta me ...

nica, auto ... con ... trolul, i~i baga in cap Viuntov cuvintele tntelepte-

. _ Am sa va explic ce lnseamna "Iogica ~i eonsecventa actiunii"

"meeanica lor" sl alte denumiri care va sperie. Ascultati-ma: .

Dad trebuie sa scrii 0 scrisoare, nu tncepi cu lipirea pllcului. asa ? Pregate~ti hirtia, tocul, cemeala, chibzuie~ti ce trebuie sa scrli

iti tnsirl gtndurile pe hirtie. Numai dups aceea iei pllcul, scrli ~i pe

si-l llpesti, De ce proeedezi a*a? Pentru di esti logic ~i consecvent tn

tiunile tale.

Dar ati vazut cum scriu actorii scrisori pe scena. Ei se reped la

[au prima bucata de hirtie care se nimere~te, invtrtese fara sens tocul aer; baga orlcurn 0 fi htrtia impaturita neglijent tn plic pe care tl

cu buzeie ~i... gata.

Adorii care procedeaza asa stnt neloglci ~i inconsecventi in

nile lor. Ai tnte1es ?

_ Am tntele51 5-a bucurat vtuntov.

_ Acum sa vorbim despre mecanica logicii ~i consecventei in

tiunile fizice. In tirnpul mesel, sigur ca nu va bateti capul cu diferite runtlsur! : cum sa tii turculita si cutltul, tum sa actionezi cu ele, cum mesteci ~i sa tnghitl. Ati mincat de mil de· orl tn viata voastra, tot cuprinde tn acest pioces va e obi~nuit, a ajuns' ceva mecanic ~i de se face de la sine. Intelegeti instindiv ca fad logiea ~i consecventa: actiune nu veti izbuti sa mincati ~i sa va astimparati foamea. Cine .. · mare~te insa logica ~i ·actiunile mecanice? Subcon~tientul vostru, plina de grija, autocontrolul vostru instindiv. Ati tnteles?

_ Da l... Am tnteles! . _ A~a se tntimpla tn viata reala. Pe scena e alteeva. Acolo,

·~titi, noi nu indepllnlrn r .

cesare, ci pentru ca ne ac iunile pentru ca ele ne stnt vitale

Pe scena dispare ~~:~:tunteese autorul ~i regizorul. ' organic ne-

logic . I a ea organics a a +. ••

. a .~I consecventa ei ·"meeanica" trn 0 cpunn fizice tmpreuna cu

tului ~I cu autocontrolu] instindiv ;ut :r~~na .c~ pr~denta subconstienDar cum 5-0 scoatern [a c v' 0 0 e irestl III vlata.

Mecanicul trebuie inlocult ~~at fara ele?

a.1 actluni] fiziee de Iiecare clipa xn ctontrol constient, logic ~i consecvent

tlrnpul, ~atO:ita deselor repetarl ·pr~pe:i ~r~cdes t~.i va forma de la sine, Cll

Daca atl $ti numal At de . a UI epnndere. .

v • • CI e e Important v t

sa slmtl logica 1?i consecvenja actiunll . s.a e obisnuiesti cit mai repede

ele, credlnta in autentlcltat ~ or Iizlce, adevarul pe care-I adu '

N. . ea acestui adevar r c cu

.. . ICI nu va tnchlpul]i cu ce re e . . .

ttn ~I necesitatea lor tn conditiil/u zicrune s~ ~e~volta in not aceste sim-

tatea logicii sl consecventei, adevaru~u~r ~xercI~ll J.uste. Mai rnult : necesi-

celelalte domenii : gtnd . d. ~I credlntei tree de la sine t t t

I . urr, orinte sl to . CI n oa e

"e ementele". Logtca "I· con t' m ammte, tntr-un cuvtnt in toat

t. El "i secven a le di . li v e

ia .. "e te ~eprind sa retii obiectul ISoClP me~zoa, ~i tndeosebi aten-

resti mdephnirea parjilor rnicl pe scena sau tnauntrul tau sa urrna-

. lor interioare, sufletesti 1 components nu numal fizice dar <:1·

S. . "i . ' "{ a ce-

. imtlnd adevarul exterior si interi .

sine la inceput dorlnte de act" ~nor . $1 c:-ezind tn el, se creeaza de

Daca to ate domeniiIe t I~.ne ~I apoi actiunea tnsasl.

I • na urn omenesti art 1 •

ogre, consecvent eu ad v. ar IS u UI vor tncepe sa lu-

desaVlr~itlL ' evar ~I credinta autentica, atuncl trairea va

Nu e care 0 sarcina mareata sia fo . ..

o staptnlnd un adevar ~i 0 credi~fezl arb~b in chip logic ~i con-

:a pe sc~n.a, in cadrul piesei ~i rolu! ~ ~are sa se refere la tot ce se

Din nefericlre lectla f t A Ul..

it 5-0 scoatem ~fara ". au °hS I~trerupta de leslnul Dimkovei. A tre.,.1 sa c emam doctorul,

- Dup~ pr~virea tntrebatoare a Arkadle N!lwlaevici intrind in ?u.m poti sa staptne$ti metoda flzlce mid.

In." ac:asta chesfiune va va

"actlUnii tara obiect" ajuta intr-o mare masura munca in prJ·-

At· u •

I vazut cum decu u

. rge aceasta munea ~i ft· A

mmte? La inceput dnd fO .~.I I III ce consta ajutorul

a t.· , aeea exercltlUl cu rl

c IOna cu "nimicul" fO U •• lIar erea banilor"

nedirijtnd ceea ce crea p ~ra mCI un rost, rara ctrma ~i far1l , en ru ea pe seena Ji disp1irea prudenta.

...•. anul 19 ..

I~i ~azvanov tnteleg ce a$teaptil a c asa .. E I vrea sa af I e, cit rna t 'rede a mfluenta sentimentul prin ac- .

182

183

vB1

~I~ PILU l~LU ;)t~:J "llU!P lunu~LU~ ~le:J<)H ~LUn:Je !S lsnfi rep 'o-lnzllJ\ pu~o ;)P lue ~p paz lno~Jl ny 'pueLU1y Inl ;Ul.lOSPOS 0 epos 11 's~LUna e (mawvo .110 vwva) la!lneo l;)llP<lnt3J1lW {nlol U! ';)Sna e10uoal3: 'alunu~we !OlUl jam ;)1~:J el llU!d '[amll ~p 'alulUl Ull n<l leI - 'e<ll!al1 Ie un leJmlO U

mdLUls o leollUl !:Jlu lllJS lls l~od nu 'dum u!\nd sp me ul - 'Inne un ltlAJa"!>qo e 'la PIU ;)!ls nu ,,:><lJeo<lp 'llPund

!ls tl<llnd 1lA nu !a t sjl:Js eo! eo 15 jno AO)\lOAOO ad l-111lC1..<lJ1UI -

. 'l<l allU!P lnun suds

15 B!Wq len! e apun ap leAlasqo LU1l-U 'pu!J jnunrd ul _.

t w~;aJf! ll1J!ld a-s III. ao IS SIUlO !ttl· aJ - '1111;)1" self! un-11U! adsorde sundsTP rra InN -

~ <lla u! lm<)l;) l\e !S Int. ;)HUU!loe ;)ltl01 lua1e l!lIpd lW -

; 111;)la ad ltlqa11U! tl-!1I01JO~ 'llApd

II ao lldoa 'alPuolOd al<lJ lell1;)ax<l II !S lluaos ad sop B-S AO)\lOIlOD

'IlPUl1l

sseur ad :Jsasllfi as ;ueo aleal alapa!qo 11;) aJeosjJ;)S 0 <lp:JS !S llU;)OS al"oa 111.0)\101100 'l;)llIaBIO)\!N a!pll)\ly leAl<lsqo e ':Jlpeld l1\dLU<lXa un 1I0)\101>.0D aO!ldxa al III !ls 0 '<llUepodwl IBW lUppd <lW:: IS lU!S -

'na LUBalultUB ltU!

15 lzupfi UlBJp 'llse:J ° UlllJI111sUOO 'llPlld ap 'HntUap nN - 'Aolsns ltlA

i !lllsBOU Il!Z<llueJ unusd puop:: ·a1<);) .ra-s nu apaJqo <lHJ - 'eA;)Up leq;)JlU! tl t "IU<lJ

,I !ap;)lqo no !!lPJ;)X<l lnd<l:)u! el ap LU<l;)eJ nu lls <10 ap 'J!lAap1l-Jlul -

'/I.O)\JOAOO '101l1000fleq urao '"snds 'Plldllz tUOA

su !S al<l n:J WdBO el <lfeo:)s !tltU LUOA o-u '<lltl;U ;}P<llqo 'ltHS umo lldop 'tlp lOA as !U pup 'lo::mp"ds el 'nlZl!l !elU 'ap"lqo lll!l! <ll!UU!l:Jtl no nlPJ;}xa ·tl<lmtl pUP~!J 'IOU !l;) '!tapaA llS 1l10A<lUIQ ptlp '1lIdUlHU! aamd ltl-S -

'a;)!ue;)aUD lOOAaP

.l()11 llU<I:)S <ld ap aluaA:ldSUOJ IS ;)01»01 lnl <ll!unlt:Je punle p~ uo ,,:p, lllns 0 sp 'po ep p<lZ <lp 'pund el snd 'n!lP1;}X<l !sel;};)e AOueAzllN <)l<ld<ll IlS

. 'lHN",soap lltulnPliPls

0;)111 11l11J 'aleol ;}P <llultUtl snpa B-Is 1<'1 '!ZlllSV 'ltll\:J<lpe 15 :JluPOJ ';)!lu;:qntl azauol+:JB !ls lnda:Ju! 13 IS !lU<l:lS ad 1111 <)Hun!l:l13 U! elll!1\ 'Inl~Aape 111Ul!S e 'lIlU13 e 'alu!we snpn e-!s /I.OuBl>.zeN 'elstl sup e-l aptm loz~A !W

'<llOHnn[e Plui !un!\:Jtl !;:Jlll:J;}H tlldnSIl lU<lnSuo::,: IOlluo:J un ;)Z<)<ll:l lls Aouel>.zeN ad supd<lp UlIVI 'Jot !!-l!lHoAzap Itl lU<lh:J<lSUO:l !s :J!fiOl Inslaru '(JOnueq eal13l11wOu) jJetU !!UO!t:le <lIe !:JltU alu;:JuodUIO:J lOl!tl!ld 13Jnlll:ilal !S msuas ~:ile<lF4u! ~s ';llUIwe ~;)npe lS-11s :Jel lollS llnpllJ1S Ul13-Ul 'AOueA -zBN IOI tl\umSllO;) !l e ap Inl01 reol tUB-Ill n3 'Plue:>;;w 1l0!:ilol 'InloJquoo

I

,I

"

,

. I

I

. . - ar ile auxiliareale tnlregului.

, ,v 'ndepline~h toate pt. t tli actiunea mare.

~dU~iv aam~~~~i1~ :~~~Ii:~el n-ai s.a ~imti ~~~~g~~ ~~nde;l~ne~ti actiutnea. ::

lar ar • " 0 te ginde~h ~l pe . deelor tale, e ap

Trebule mtll sa T logicii ~i consecventel ?roc~ 1 credinFi ~i la trachipul acesta, datori a d vr si de la adevar ajungi a

r ca de a eva 'f "

pii pe cale . ~rea~entica, . entru prima perioada sa!

lrea cea mal a~ tntelege de ce vii. r,ecoma~dd p obiectele reale pentru un,

Aeuma vett v v bi ct" lipsmdu-va e

, I'uni fara 0 Ie ,

tncepeti cu "ae 1 , d' An tnsa~i natmai

it t· , t t mal a me 1

anuml Imp, . "' patrunzi mal a en ,

L; lor te slle~te sa - . "I

,psa " 's-o studiezi. . etoda ~i exercitl! e pro-

aetiunilor h.Zlc"e si I n ~i cu toata paslunea de n; v la adevarul organic.

Apuca,tl-va, cUd e :ti acttunea cu ajutorul ~or/lD~e Govorlmv _ ear::puse de mll;e ~l a v uc a roz _ a tnceput sa. ISeUganidi rna tnte\ege\l,

- SCllzat1,ma, v e- i fizica ~i chiar or ,

v v b' t se poate num . '

actiune fara 0 iec , 0 " ctiune cu obiecte

v ? 1 ' &::' el gasea ca 0 a t d'Y

va rog , f t si el de partea U1, yl . ' (cu nimlc) sin \ e-

$ustov a os 'f, obiecte Imagmare

f '0 aC\lune cu

reale, a~ten Ice *1 . ". ca bei apa. Ea

rite dupa natura l~r, binevoiti sa vedeti, sa zicem almente Hzice 9i

- De exeomp u, 0 serietntreagii. de proc:se r~stuluitnghitirea: .. voaca, ~titi, va, ro~, sorbirea lichidului, senzatia g a Irep~ti toate

d v t organtee, T t ,E nece5a1r s ,

a evara I I-a tntr€!fupt or ov. . v flira ele nu vel

- Asa, asa : , 'I fVra obiect, pentru ca

"toe- 'Ia aetlUm e a

subtili all ~l , 'd avoastdi, cind

h't· . 0 de~l "I umne

tng 1 1. 0 t' binevoitl sa ve I 'f

Cu ce sa repe I,

, ,- " ? .' totuna? a prop us

mrrnc tn gura, , uva tnghite aerul, nu 1 lasi lucru eu a

- Inghit~-tlo :a I i sa rna asiguri ca ~u e a:e Dar ~i asa vor

N'kolaevid, AI sa tncep d Exista 0 dlferenta, 'I

1 b Stnt de acorn. t entru scopurt e

ghiti un vin un. te de adevar fizie, suficien ve f distrage de la

mine multe momoen v 0 asemenea munea e e roduce

- lerta1i,ma, va reg, 0 bserveti bptu! de a bea IS P

1 'ata va rQlg sa 0 , to\ea Govor cov.

1J'0lului: n VI 0' atentie deosebita, nu. se ~o '+i cere atentie, a

sine ~I nu cere , ceea ce bel, as a l~

Nu clnd savureZI t. 1

- , . , '. . u te gtnde~ 1 a

Arlcadie NikolaevlCI. i rna lntelegeti, atunel ~ 1 Cum am

D r dnd nu savurez , • t' 1a aee1a:j1 ucru,

=- C~ aetiunile iar~ obiect~ ~~t~~e:tle, aduceti-va amt~e de

s us: faeeti-le de 0 suta de o~~ente, ~j atund na~ura voaS ra

p mentele lor separate, comp uta ~i va va BJuta ,ea

mo . \' aetiunea cuno5C

. va arllB, va 5:1ffi l

pt'tati.

Dupa lectle, in limp ce elevii I~i luau rarnas bun ~i se impra:?tiau, Arkadie Nikolaevici ii dadea indicajll lui Ivan Platonovici. Eu le-arn au. zit, deoareee Tortov Ie spunea cu glas tare:

- Se cuvine sa procedam absolut la fel cu elevii. In prima perioada profesorul sa-~i ia asupra lui rolul eon:;;tiintei elevului, sa-i indice actiunile components ajutatoare, rnici, pe care le-a ornis din greseala,

La rindul lor, elevii sa tina minte ca e necesar sa cunoasca aceste parti components ale actiunilor mart ~i drumul lor de dezvoltare in chip logic, consecvent, Elevii trebuie 5li-*i deprinda atentia sa urmareasca perseverent indeplinirea fntocmai a cerinjelor naturii in dorneniul ac.tiunii ; elevij trebuie sa slrnta tntotdeauna pe scena logica :?i consecventa actlunllor fiziee, iar asta sa constituie necesitatea lor fireasca, starea lor norrnala pe scena ; elevii trebuie Sa iubea5ca fiecare fragment component cit de rnic al actlunllor marl, asa Cum un muzicant iubests Iiecare nota din melodia pe care 0 reda,

Ptna acurn ai urrnarit intotdeauna ca elevii sa actioneze pe scena autentic, rodnic ~i conform unul seep, iar nu sa se reprezinte ca personaje. Asta e bine! Du ~i mai departs aceeasi rnunca la lecjllle de "antrenament ~i dtsciplina''. Scrietl la lecjii, ca :;;i ptna aeum, scrlsorl, pu.. neti rnasa pentru prtnz, pregatiti mtncart diferite, betl ceaiul imaginal', .. coasetl-va Imbradimintea, construttj case etc" etc, ...

Dar de aeumfnain~,e sa 1ndepliniti toate aceste acfiuni fizics [ara . Dbieete, cu nirnic, Fntnd searna ca acests exercilii ne stnt necesars pentru . af.ilTma Inauntrul artistulul adevarul si credinta autentica, organica prin flelce.

Acurn Nazvanov stte cum I-a obligat nimicul Sa paurunda tn fiecare al actiuni! Iizicn falTa obiect, tn numi:;'rlllrea banilor, Ducetl aceasta aexur.em de importenta a atentiei p,ina la 0 treapta tn-aHa a per-feetehnics. Du-pa aceea, Imbjnat! aceeasl actlune lfizi<:ii eu oele rnai vasituatll propuse ~i eu magicul "dad", De pilda; elevul a cunoscut

perfecti.ep.rocesul fizic al imbracarii. Injreaba-l : "Cum te imbraci tntr-o libera, clnd nu brebuie sa te grahe?ti sa te dud la ~coa.la?"

Lasa-l sa-~i aduca aminte ~i sa se tmblrace a~a Cum se fmbraca tntr-o a,

"Cum te fmbra<:·i tntlr,o zi de lucru, dnd mai ai fn~a destul timp pIna

I eetiilor ?"

.Aee[,a'~i Juaru dnd tntflTzie la ~ala.

La fel dnd s-a tntimpJat eeva .tn <:asa sau a izbucnit Un in<:en:diu.

Ln fel Clind nu e ,lael aca.sa, ci invltat :;;i a:;;a .mai d,epa.rte, .

toate ac.este momente oamenj.j se tmhraca aproap.e la fel-; .t~i tra.g absolut 1a fel ,de fiecare data, r~i J.eaga crava,ta, f~i tnche:e nas-

187

186

S81

68I

'e",r~;)doU 0 I S'loJ~ lllP III lP 'l,S~Jld -TlUIW III lhn ~l H!P 'u'IlA1P od no n~dld I PTlJO nN 11uaAoasuooa nN I 'llhTlw nN 1 tq'eD I lilA - "!I<lMJUlotlillllTlA '<l'FIlU.lln ;}(!I e<)'~lJl<lU\' Aotun~A lqsa";)ll \,ndUl'll uI

" "IlAomTl\OlEW 'lpn]u! 3S I TlU!W ap "j'eos TlUl~ IEU.I as 30 'jTlW n~EJP 'lEA - "lPOllll";)<)ds

" "'IoU no lllTlll:lo";) II nlqu-ad P 'aJllln"!"l" nJqOOdo nu :mpoJld ~s ~;)lZ']I ;)lllllU.lThP • 8Hunj\:l1l ~o ''llOh lllP !W-~Ollp 'll!ZTIPUOO 1Ill11 TI'l lllsll UKI I !+n'e;) li!s 8jTIq .• " -;)o"!l 'l'P1.Jl1l: n{wpuVl 'll li!s Idoou'! '~OJl ~']~;').I~\U! li!ur ''i(w_m 'ld" 1l]C!s !S ]:l<:<ldll .. 1 mU! Il~~;nturna "SAO~tTll'0rew ap hO~JIOAOD 13'lU]+ '<l'S I ";)]~1 a nN - -1l1'ltp ~ln13;) ]"ls re::md13 ns-s *j~

I H'~po lllTlqo llllp'lTlld WIl-\W I tod 113m nN I l<lw 'n~B"la: -

: 'ldl~ "!"l~ 1ndTl;)U!

IlIlAoltlalolllW'i<l"Spooa -mooS InJqll<ll no Ul-:>ah JlO:Ppioo Un-llU! P!Aalllolt!N alp13l-p¥ ~nl 1l1+03[ ur~ld'<)l{:13 'lls 11nq-acq. Il 'tlmw lllJlnp 'l3 'Il1SIl l'P !S 'i(1110$ 131 "PO IlUI}:l-S -a,6 ~!UTlt]"l.m" lTI:l-"!"l! ll-S lP !nITIldlll'! H!JlOl'llP '!7.1l 'l"lPUd -ap 'Hill

" "<llU<lA:l<:<SUOO;)U IS 30]110\,811] TlO]ZH lunl+;)13 u~ U.JI}pUpdJIllS ou IS lUn13" ad \'tlun lWl'OqO~U1 UlP"!"lU.llln au ,:p {TIldll! U! l"llsUOO <:<113;) ':)Of 'lIP lTl! un 1°111 Ul lll<J'l;) " 13-S "1HllTloJ! jP"lS13'OU 1l+1l1A U! l-1Ul'l1! II ;p!.z.l~ JIOUUTI1\";)1l "Il+U;)A-;);}S'UO;) IS 1l011!q TIlqu<ld 1l[1l3 'mil l!;)<J'P "HnW ]IlW :~u-aos Tld" ]S ]"lSIlP U! alll!J1IlA ;)\ll.lTllp~dlJ[:} IOU TII1UTld Ul"!"l1UTlAUj !lTI~UIS ION "ITlUlldpS1P jS !n\n1UTlUlllUTlllUIl 'loH!pnls '.loT!l+pJidXa {ndutjl U! <II'" ap !IlUlnu l"ld:noo<lJd' ;:)0; ~JIJ.S130U~]tU~w -l"l.ll~13'01I l.l\umSUO;) u~ ";)lUl<ll-nd SUTIl~l"ld 11 <I";)]ZH Jbt!'unl~;)ll Il~U~A";)<)SU()";) !S 1l;)1~01

""61 ,nutJ -"-""

-P1AOUOlllld UllAI alS<J'.lI~lmU1 sund"Sl"ll 13-] I S;)11}~Ul

-mtlU01\d<lOXTl lnlosqll Tl!tUTll13

o n.!~;;:Il;)XTl !n16-a-:l1l nl !s ~IlP l"ls 'tllUllA 'ntlp 0 PU! 1!O.ll 'dl ]~ ~IIlUO!\dTlOX<l 1TIlosqll l"l+UJltlodU.l~ 0 !!\PJ~Xd JOlS<JI:)tl" pJID";)tl Tl";) "'P l"llTll -lnJ1l"lATlPIl3 <llSl.lOU -n;) !taA Tlll.l;) upd '"P<l'!C(o ~~!' IlTlUnl~;)Il" no ;')l!!+pJI<>X;) nnw apl.lojl Tlln[ll 'i(h ~s nil _ !'l'lln!\OIl Il"'JIl[p0";)!S 13TlJ""1pnls - ~:!unur l"llSIl<l:!13 U{! '<l~m"

-alllp <lsndoJld "l!!\13nl!S U! 'l'll'~I\"J<)SUD;) r~

0111.01 'lsuI "!"losll<lundUl! as l"ls l"l:l!Zll ll;)oun!\:l'1l ao ]l.lUl"llU Ul'lPu!3 "'lU "!"ls ;)1].nqTlJl ~SU! JON "l13'S<l:l;)oU a <I:) 10'; IOU nJljJu'ld ;D13j' 10<\ <lI3 "lnlllallSuQ:lqns' 'l.l\ulnu -sjqo ';)I'<lI~Z <llllDl <lp ll+u<ljJl<ld,xa 'llJlj.sou lnool" ut unllliU 1l1"S1.l ap "!"lr!l~ "'ll'rf

-1l1Stl ap Ul~IO[p~U! aoU l"lS ;);:1 Tlp UlTl'fI,Il·U 113p 'ls~sur "nun!\";)l.l l.lJIdnSll ~+u<lnu

-U! 0 'lltl .l0W.ln[uo:lU! {nlpaw "Tl:ljZH lun!+o13 !S13'lla:ll.l :l°l nil 1.l10l"!"l:l [run] U!

',,]"l:l13P" In:l!2IlUl !~ asndo.ld a1!!+llnnS !IlU.lnU "~qUl!IPS ;)S "l"lll.lP ~OlzH ;olUTI!~:ll.l ;)Jll:laH TIllUTld a!\:lTlpad III Tll13.l0nlTlld '13im13aplol nJluTld lHl.lP 0 aljsTISU! ;)jnq -TlIl "!"llUTlA:l'lSUO:l IS ]"l:l!20l 'i(lSIl'l:l¥ "alllln[aldUl! 0 -P!U U! 'ldllOld13 ~qU.l!q:lS ;:)S nu OO!'Z!J !unl\OIl JI01S<lOIl JOJIllln1 l.l\u:}A:>asUoO;) ]S 801201 "<I{"l{13 IS I1m1-

\ ':-.:.

Ce ten.tatie lPentlru ex,plQatat()lrii sistemul.ui I Nuexi,sta oeva mal stupid ~i rnai daunator pentru arta dedt "sistemul" de dMgul "s,jstemului". Nu se poate \[aee .d~n €ol un scop tn sine, nu se poate trans:forma mijlocul in scop.

Asta ar fi (lea rnai mare m~nciuna.

Cind am intrat aid .a.d,lneawri, voi orea\i tocmai aooa5ta minoiuna tn

tirnp ce ca.uia\l ceva ,pierdut. Voi v-ati agatat de 8iocalre acti:une fizica mi<:a, nu de dragul adevarului· ~l crearii credintei in autenticitatea lui, ci de dragul tndeplilnilrioi Iormale a logicii ~i eonsecvent·ei actiunilor flzice ca atare. Acesta e un joe prostesc *i .daunatar, care n-are n:d 0 legatulra cu 81rta,

AfaTa de asta, va dau un stat plrietenesc: sa nu His·ati nidodata pe ('r,iticii sterpl *i pe oei crure se agata de nimicuri sa va sH~ie alrta, area-tia, metodele, psihotehn.ica ei *i oelelalie, Ei pot sa-l faea p.e8lrtist sa-s! ,piarda orientarea sanatoasa ~i sa4\ .duca ·pina la p81r.a.!izalre sau pina 18 catal.epsie, De ce aiunci Ie .dezvoltati in voi ~i in aJtii ell ajuto.r.ul ·jaeull.<i prostesc? Llisati-va de el, .altfe! foarte eudnd exce5ul oe p.rudenr1;a, ~icaneie *i nriea exag.er.ab:i de mi.nduna au sa va pairalizeze complet- cautati minciuna in ma5Ulra in care va .ajuta sa gas:ti adevliJr:U\. Nu uita]! ell. eel care cri,tid pentru a oritica saupune bete ,tn iroate ar,eeaza mai mu-It dectt orieare altul n~a,devarwri, .deoalrece actor-ul care e sttn.jenit tn lucru in aeest chi.p tnce'teaza fliira voie sa mai tndepl'ineasea tema ac\iunii alese de el ~i, In schimb, incepe sa [oace superficial ad.evarul tnsust. In acest joe all'tiHcia'\ e ascunsa cea mai mare minciuna. La dracu deci cu orlticul Slterp ~i dinafa.ra de vol ~i di.nauntrul vostru, a,dlca ~i din spectat()lr *i mai rnult iinJC8 din voi tn~iva. Cdticul sterp se streooara cu placare in suif1etlill all'tistlillui care se in.doie*te

ve*nic,

FOIr,ma\i in voi un milic sanatos, lini!i'tit, In\elept, tn\elegator, eel mal

bun 'p'rieten .801 a.rtistulu.L El nu sleieste. ci jns-ulflete~te ac\iunea, ,el 0 ajuta sa He replrodusa .nu formal, ci autentic. Or-iticlill adevllirat ~tie sa ,p,riveasca si sa vada IIfl.Lmasul ; criticul ~ieanator malrunt ve'de ifill-mai raul, iarbinele

II sca,pa din vedere. .

Recomand acela:;;i tueru ~i acelora oMe U1rmaresc munca colegilor lOll'.

eei ce oontroleaza areatla a.\tara sa se ,j.imiteze ,Ia lTolul og,\inzH ~i 58. spuna cinstn, flira *icane, daca cr,ed sau nu c·eea oe vlid ~i aud~i sa Indice ',mo-

mentele care 11 camino Nu 1i s.e care mai mult.

Daca spectatoful teatra! ar Ii tot aUt de preten\ios :ji ~kanator fata de

adevarul de pe soena cit s1nteti voi in via\a, atunci noi, ,bi.eM actori, n-am ,

mai pulea sa apalfem ~e scena.

_ Dalr, oa,re, ::.pectatorul nu e exigent

<lineva.

_ El e exigent, dar nu ~icanatar ea vol. Dimpotriva I Un bun spectator

,area lnainte de toate sa creada In tot ce se petreee pe seena, vrea ca

1\

I

i i

190

1iun.ell scenica sa-J convj ~. ,

iate ridoicola. nga i?1 dannta asta ajun.ge adesea ,~

Sa va .povestesc . pina la 0 naivi-

1 . un caz neobisn it

ntr-o sear" I' ... UI care mi s tntt

a facut 0 M at' ~ niste cunostinje b1itrinul s -ta In unplat de curtnd.

soarna one dlb A f' us ov ca s ~ .

'ire musaflrli .j5irez.enti f" a-:e l~ ata tuturor : a sees ~am a arnuze tineretul,

numai cr avata f d ch a~ra sa se .atinga de haina ;;' asa de pe unul din-

Eu stiam t I· esc €I,ndu-i nasturii c1ima~I'I' 1 vesta lui, desfactndu-I

y n m ce const y t v .

· martor la pr T' a secre ul scarnatoriel d

trtnul $uot eg8i 1T11e poe care le-a file-at ~I' a' eoarece am Iost tnttrnplator

stov cu ajut I ~ v 'ill auzit c A

1nsa~i i?i-l admlram eba sau. Dar am uitat tot clnd urn. se Injelegea ba-

· Dupa experient.?et· ta,trInuJ ~.u&tov in noul sa11 ; l·pnveam scamatccla

, a, 0. I se mlra.u . (} .

· ~~ eu cornentarn ' "*1 cornentau tehnica " ..

. , nedorlnd sa U , Impll'euna eu el scatnatorla .• executaril celor

, , d u rna gtndesc la (leea ce t' ' uittnd' sau, mal bine

.e.tplace~ead,e a orede si de a m~ a~am., Am vrut sa uit, ca sa nu maY

· .UI a,r,e "I ,.t ' m~nuna N t u

Sped to r narvi ate de netnteles, . , u po sa explic altfel

~ a ru teatr al v,rea $i el 50 U '1" •.

~:rs,~.~,!e '$i sa uite <:1i ln tea-~u ': j~!ntlt'" .lu~ Ii place sa oreada tn

. u 1)1 spectatorul cu adevarul t tic ~u vla-ta reala,

scena. . au ·en :c ~I oredinta in .

, ~ce~~

I

/" 1\

_ Astazi yom 1 . , ... anul 19.. .

cu ucra partea a doua . .

.. ~~m luor at acurn ctteva zile prim a extereltlului "arderea banilor" la

lin. tnd in class. . a pall' e, a anunjat Arkadie Nik 1

_ Aceas ta t ~ . I I) ae-

'd' ~ ema e mm complicata ' ~

n 'crndu-rna ca sa ~ ,a , s-er putea sa c-o bi .

rna due tmpreuoa cu MIl tk mnm, am spus

. a,o e a,va si V· ~

. _ N ' . , " lun10v pe

U-I filmiC, m-a lini$tLt Ark' .

n~ .p:nb~u ea sa.,l Mmiti ne8Jpa::tlec~lkol:,evid, V-am dat acest exer-

, I~ ata 0 sa-rdna gJrea eeea ce'v" 'fen ru ea sa inteJ.egeti mai bine

. eoca!mdata, faceti ~a oe ut ~ IpseJte i?i oe tr.ehu:e sa mai in: ~tU~IU. deodata; realizati mlca:~' ~;~a, nu v~ti ~buti sa staptnJti exd enoalre, Sa .5'e si.mt1i in ea aaPe " e .1' creatl macar Iinia actiunl'!'

, e pild~ . vaT'll'

. . a, 'POtl ,durmnea.ta sa-ti'I' .

.,. ?diemalrea sotiei, tn sulirag.arie, saai~p~t,tru un .~imp treburile, sa te

'. U1 I, cum 11 face a-""'lo b .

P t n.;v. ale co-

01, asta nu e -!~Ireu I .

ocul·at i?i rn·am indreptat s Ir

A, nu I g.a g-ra'bit "u p e carner:a vedna.

asta nu, v sa rna o.plreasea Arkadi, N'k ..

I'n"' '. pO.)1 dumneata sa ,fad cum tr b ,e I olaeV,lCl. Se p8lre caY

, un pe s ~ A • e me T .

e.ena .mtr-Q camera "'I' sa" I . d" ocmal asta filU e luoru

y 'P 1'lC1 m ' .

,ea III culisE.', De aeeea

191

Z;61

'" 'I

!PU! la, ~l!m~s~.r !d-llOS jls 110 !~uJ .jls 'lll!pllU llape-A !aA umo 'IS ~pll,d !ll'tll!lljlS ~s lllll"Utllnp J113'P 'jlliloltllnlOS ul 'PIll OUUJI13 o-s tllrg IS' alP!1.! pUpdll jls tllll - Fl!ft.all'I0}j~N arPIl}j.ll'if'suds' ll-l'lll - al-jltrfl -

~ pSllloq lllw aUll!t:>1l 00 o!]lllsllf jls !S OOAOJld ~s mIlO - 'allrgOW !~ ~lRP·!;:.o1l ap 13qJlOA H

nu Plu lPUl- ([illS ap m13 as);;nJ' {npul'lqp l!S'jll:l Il AO~JK)J.. l13'O' 'luo~J !~ ID13 IlSV '1'1300000 ad ap13d 0 Il{ T\"BP l~jls 'rllwon,.IlP: ';)Sazalau lW-jls sp a~u!'Ilul lllsaoau 1l$1 lllSll TIl~Ud{L J1Il'G 'Il<l\P'lll W'IlO lUllq ap Inpl.!:)ll"d ! uW 2jUIDS jls ]S U!W'!P aJds nldUI!-5' !~ J1ud l:lnj) jls l!nqll'.q !! JlV -

<! Pill jls llnqaJq 1J JIll, ;Y.) rs -

-ns l'!P mil-ill 1 Il!pal:l'll·.q ~"(ll'u;n;aJldal' rnv - ;j

'WUOll lWJIj. 1'1l a:>

op alllsjll d'ladosIlO.ld'.,aFHl'bin jldup 'ln2u!S jllnll':) 'P!ft.d'\llo}j!N a!pll}jlV lHUlli!sIBJ a~u!l 0, ad l-!u.l1Od iv 1 llllll'.lap IV llll!ft.ap !V 1 !'1l1S -

'llaw 'lllU'!OA H:.aP ;)jUlal,ud !,eill lsoJ Il a~lll"J 'Illp!l.radns oo] un aids Il-rn!s l!~jldap Il-W IlllUaWIlJ9dura,J.. 'alUjllllt i'1l:>Ulllll urs-m 'l!llse ap

i",n''"'''''~'~ apna aJlll:> jlldnl ap re;) un eo 'na'. 'o!2'IlJIj. InluaUl'om PU'!tWjS .

[nee] ap alsalsold amonq os !S JOJ Ul aounre al MJtun!A jlO lllZjlA Ul?

UlasllSjfl·a'J.llo ad IlSlltll' aids Jlll'! lllldld'l'PU! urs-ur l~ jlUoos ad lllJlj.Uj we ';:'!leUllll'p luawow l'tllIlS<}l'llUj'l'llUl' lao ap l!l!dold'll ill13'"<lU'ljSJIHS III

'jluaus ad jlunl'oU!Ul' 0

~zeaaJ:> lll'Sll !S '1lInqaJ1l l!~P nnUl jllm lIDn[IlJdllls ]S p:lon[ ure-j !S wrtJ~Ul ,:nJ'::.nl aJllloau ltlmft.llS mil. 'nldwjl> !S Jlnd lIlUO!t;)1l WIl-U p n-lil'1lad 'e1S11a;)1l : Illllp op 'Jlllp ']JjlldaJpu! a1llJr~UI'lluau lld .1~, l1lG),rlS II llaUl llaJl<lo.lllOlUI

'Il;} U! rosn !zaJ;) ils !lOd ·a,!.Jl:ll:l,\uJ'IlS Ul -1l<l'Jllloapd : a.l'eUl GunjlOll 0 rauuo; a-s ~'la tnp !~ llllJ:!das P!Ul anUll!toll aJllll!p .a'.m;)d'lJ lnojfJ !e umoa 'a-l!l1 -

" _ -ea-J,IlJ\lU! lll~d~lS'1l Wll'-IUl

. dpun ~dSnn;) Ul lll:>dld Wll !~ ti0les U! IlJIll~!llesjll we : loo'!!!1 !s mil etv

'Uu!ld'<lPUl ap naJIlS a nu dt,!3;)!PU] a'leOl'Hnf!l !:"I]Uf <J.l!un!toll alll

-tnp aJlllo<}jiI 'al"np' lodll' 'e~'Se ll'!,epO W 'P!ll' o-ssj 'jlJ.lll:l'!l nJlua-d ;JIGI' un mU! jlHIl 'dlS'<l'Sjl2 'll~e ao :lnJS~u InlTIoU <J.p~-q a;JIllJj as a·pun jf.larue;) O-J1U! ~atl,l -n~ ~S llMUP ad, 11lSl\l.1 .u .]ll-ll.' llillllUl' P!U P p~110 'Hnm IIlW ']nl'l\UI'IlJ IlUPj.llG

. U!P pSll<iSTIl' ¥s lnd;a;}u! !J III InoUili ~ jlllll:l ul jlSUpidll llJIlll:l!l TI:> :J!W Udo;) un III orao snp !J ltl-al jllll~A ut 'lllSll ap jl.lle]V' '\101 !l'mll IS "l)l'SIl'Ad'll' lIlW<HP ll-al : 10UZO.l~U! ~jUl]U JIllOp lllldUlnU! a-s nN ~ Ill'lsnqjl.lld os ;}Jltl:) UllNB1- Ull qn'S ~p !'ll"hl'llS <J.l ~;)Jllld JlP' ';)!IlPO ~!P n~nJ !tl p 'l!~a! jIl"-u GO a,p 'aleol ap In!?p O-.llUW lIlSG.lalli'!za-P jll-at a:> ap pU'IlW ']asll:) llaJ.llO!!!Jid'A 11:> ]S ~!jq'lld ape lOUllllallupU!l no ~;)!Plll' 'alU:Jlpodwj ]'lnqaJ1l n;JI p 'j.l'llollau no llldmo !ll.ll<l' mr ]Sd! Il ap a'lUjllU! '~PHd, ;}p' 'Hel -;)Old'paft. 'U]P llld'ps 'w 'aJlIl6a:.aU rep 'GlltmjS tl']q'll 'pjlU plllJljlft.apll IS a;)!z!J IUll!t::lll aU;) J'Il~U!S jlz'lla'IOl~uO'J

-jl:)!~OI

ap jlsd,!t 1l1n1l 1S alU;}A:JdS-UO;)U! tlamB W'Il:>Ili'!pahOp III jl;) ;}lllJjUI ~p a nu