Sunteți pe pagina 1din 12

INTERNET/(INTERNETWORKSYSTEM)

SistemdeInterconectareRetele

CeesteInternetul?
Multe persoane cred ca Internetul este un loc unde se dicuta numai despre
informatica, unde se intalnesc numaipasionatii de calculatoaresi ca informatiile la
care auaccessunt subformaunorabreviericripticepe carenumaispecialistiilepot
intelege. Aceasta impresie este total gresita. Usurinta cu care se pot distribui
informatii, dar maiales cucareorice utilizator, poateaveaacceslainformatii,
a facut din Internet un mediu preferat. Structura Internetului a facut posibilanu
numai distribuirea de informatii statice, ci si existenta serviciilor. Deexemplu,pe
bazaunei carti de credit,se potfacetoate rezervarile pentrupetrecereaconcediului
de odihna intro frumoasa tara din lume, sise poateplatiutilizandcalculatorul de
acasa.
PrinurmareInternetuleste:
Ocale decomunicarefoarte rapidasi atractivaintreoameniiacestei
lumi.

Modalitatea prin care oamenii aflati oriunde pe Glob pot comunica si


schimbainformatiicumultausurinta.
Ofertade toatepentrutoti,remarcanduseprinusurintacucareorice
utilizator,fieelsinoviceininformatica,poateaveaacceslainformatie.
INTERNET este o reteaderetele.Oreteaesteungrupdecalculatoare
care au fost conectate astfel incat sa poata comunica intre ele (sa faca
schimbde informatii)Eleisi pot transmitemesajeunulaltuiasipotfolosiin
comuninformatiilesubformadefisiere.
INTERNETasiguralegaturaintrepeste21.000deastfelderetelesi,in
permanenta,laacesteaseadaugatotmaimulte.
Uneledintreretelesunt administrate de institutii guvernamentale,altelede
universitati,firme,biblioteci,scolietc.
Retelelepotfidemaimultetipuri:
LAN(LocalAreaNetwork)calculatoarelesuntplasateininteriorul
aceleasicladirisaucampusuniversitar

MAN (Metrropolitan Area Network) retea extinsala nivelulunui

oras)
WAN(WideAreaNetwork)reteanationala.
INTERNETesteointerconectatedeLANuri,MANurisiWANuriprin
legaturirapide(satelit,circuitecomunicatiedigitalaetc.).

Toatecalculatoareledintroreteatrebuiesacomuniceintreelepebaza
unuisetderegulifixe(limbaj),

denumitprotocolProtocolulfolositsa
standardizatsisenumesteTCP/IP(TransmissionControlProtocol/
InternetProtocol).
PentruabeneficiadefacilitatileInternet,unutilizatortrebuiesaconecteze
calculatorulsaulaunadintresubreteleleprecizatemaisus.Inacestmod,
calculatorulsaudevinenodinInternetsiutilizandprotocolulTCP/IPva

puteafolosidiverseprogramecuroldeclientpentruaputeatransfera
informatiidelaaltecalculatoarecuroldeserverconectatelarandullorla
Internet.

CineadministreazaInternetul?
NIMENI!!! Nu exista vreo companie care sa impuna o serie dereglui. Singurele
regulicareguverneazaINTERNETulsuntcelealebunuluisimt.
ExistatotusioorganizatieautilizatorilorINTERNETuluinumitaISOC(INTERNET
SOCIETY),careareobligatiasagestionezedinpunctdevederetehnic
INTERNETulsisastandardizezetehnologiafolosita.

CumvaconectatilaInternet?

ExistapatrumoduriprincipaledeconectarelaINTERNET

aLegaturapermanenta(perrmanentconnection).
Sunt folosite de marile organizatii de genul universitati, scoli
corporatii. Cheltuielilepentru instalarea si functionareauneiastfel
delegaturidedicatesuntdemiidedolari.
aLegaturadirectaprinmodem1(dialindirectconnection).
Acestgendelegaturaestecelmaibun,dupalegaturapermanenta.

Este acesibil persoanelor individuale si firmelor mici, deoarece


cheltuielilepentru instalare sifunctionaresunt deaprox.50dolari.
Deoarece este un serviciudialin, aveti nevoie de un modem si
va trebui sa formati un numar de telefon pe care vil indica
furnizoruldeservicii.
aLegaturaprinmodemsiterminal(dialupterminalconnection).

Acestgende
legaturavapermiteconectareaprinmodemlafurnizorulde
serviciisi,dupastabilirealegaturii,calculatoruldvs.functioneaza
caunterminal.
1 )

Modemesteocombinatieacuvintelormodulatesidemodulate.

Acesteasuntoperatiiefectuatedemodemasuprasemnalelordigitalevenitedin
calculatoruldvs.atunci
candleconvertesteinsemnaleanalogicefolositedemajoritatearetelelor
telefonicesiinapoiinsemnale
digitalefolositedecalculatoare.
aLegaturaprinpostaelectronica.
Acest gen de legatura va permite transmiterea / receptionarea de
mesaje
emailinINTERNET.
Observatie
Cel mai bun mod de conectare la INTERNET este sistemul OPM: OTHER
PEOPLESMONEY (Banii altora). Multi utilizatori ai retelei INTERNET se
conecteaza prin intermediul unei organizatii care are o legatura permanenta la
INTERNET.

ServiciidisponibileinINTERNET
Comunicarea sischimbuldeinformatiiin INTERNET serealizeazaprin servicii, ce
permit exploatarea si cautarea de informatii aflate in aceasta uriasa retea. Pentru
oricare dintre servicii exista un calculator care solicita inforrmatii un client al
serviciului respectiv de la un alt calculator care furnizeaza informatiile, numit
server.Fiecarecalculatorlegatinretea,poatefiatatclientcatsiserver.
CelmaiutilizatserviciuinINTERNETesteWorldWideWeb(WWW)
Acesta este un sistem cu hipertext2 care va ajuta sa va deplasati pe cale
electronica in jurul lumii, cautand informatii. Web va permite sa urmariti
legaturile.
Pentru a folosi serviciul WWW, aveti nevoie de un browser Web (rasfoitor prin
INTERNET) un program care afiseaza documente Web. (Internet Explorer,
Netscapeetc).

Aproapefiecarepersoana(fizicasaujuridica)siacreatpropriapaginaWeb,incare
publicainformatiiutile.Inmomentuldefata,omarepartedinpaginiledeWebauun
aspectcomercialsideciinformatiacuadevaratfolositoareesteinpermanenta
scadere.Acestlucrunutrebuiesafieingrijorator,deoareceacoloundeexistaaspect
comercial,apareimplicitsilegeaconcurentei.Datoritaei,numaifirmelecelemai
capabilevorreusisasupravietuiascaputerniculuival.Desiinultimultimpacrescut
capacitateasiniveluldeperformantaalreteleiINTERNET,utilizatoriipercepo
scadereacalitatiiserviciilordatoratainspecialaglomerariiretelei.
FactoriicaredeterminaaglomerareareteleiINTERNETsunt:
asaltulneprofesionistilor,careinconditiileunorcosturiscazutede
acces,manifestauncomportamentirationalsineeconomic,avandca
efectpoluareaInternetului
inexistentaunorsolutiitehnicedeaccescaresafacaodiferentierea
serviciilorsolicitatesisapermitaacordareaprioritatiidiferentiatede
servicii
imperfectiuneapieteiserviciilorINTERNET,structuraei
reflectanduseasuprapretuluisivitezeidecomunic

FunctiialereteleiINTERNET
Email(Postaelectronica).
Reteaua World Wide Web(reteaua Websau WWW, ce ofera

acces la fisiere, documente, imagini, sunete din mii de zone


Web).

GrupuridedialogUseNet(UseNet newsgroups)grupuride

discutiicaretrateazasubiectereferitoarelastiinta,evenimente,
muzica,calculatoareetc.

Transferul de fisiere cu ajutorul protocolului FPT (File Transfer

Protocol).

CeinforrmatiisuntnecesarepentruconectarelaINTERNET?(preluate
delafurnizoruldeservicii).
aTipuldelegaturaasigurataprinSLIP(SerialLineInternetProtocol)
sauPPP(PointtoPointProtocol)

aDenumireautilizatorului
aOparola
aNumaruldetelefonpentruaccesulpeplanlocalalfurnizorului
aAdresaIP(InternetProtocol)pentruDomainNameServer(pescurt
DNSestemetodafolositadeINTERNETpentruacreadenumiri
unicepentrufiecareserverderetea)
aTehnicadeautentificare(denumireapentruconectareasiparola
inscriseintrofereastra,saualtemetode.

Observatie.
ToatepaginileWebsuntidentificateprintroadresaunica,denumitaUniversal
ResourceLocator(URLsistemuniversalpentrulocalizarearesurselor).
AdreselereteleiWWWincepinacelasimod:
http://reprezintaprescurtareadelaHyperTextTransferProtocol
(limbajuldinWeb)
Deexemplu,adresaURLpentrupaginilefirmeIMicrosoftrespectivSNSPA
arataastfel:
http://www.microsoft.comsauhttp://www.studentul.go.ro
SOFTpentruINTERNET
uUnbrowserpentrureteauaWorldWideWeb.Browsereleexistente
suntInternetExplorer,MozaicsiInternetAssistant,produseale
firmeiMicrosoft,Netscape,etc.
uProgrampentrupostaelectronicaEudora,produsalfirmei
Qualcomm
OsMail,produsdeOpenSystemZMailprodusdeNetwork
ComputingDevicesMSOfficeOutlook,produsalfirmei
Microsoft.
uProgrampentrucitireamesajelorgrupurilordedialogUseNet.
NewsZpress,FreeAgentetc.
uProgrampentrucautareafisierelor:Gopher,ArchieVeronicaetc.

CeesteIntranetul?

IntranetulinseamnautilizareatehnologiilorInternetinvederealegariiintrun
totunitararesurselorinformationalealeuneiorganizatii.Intranetulderivadin
Internet:esteoreteadecalculatoarebazatapeprotocoaleInternet.Intranetuleste
raspunsulmomentanpentrunevoilelegatedegestiuneainformatiilorsilucrulingrup
aluneiorganizatii.Intranetulfaciliteazacomunicareaintreoameniiuneiorganizatii,
concretizanduseininfrastructuratehnologicanecesarauneibunesieficiente
colaborari.
SimilitudineadintreceledouaconcepteInternetsiIntranetfacedificila
trasareauneigranitededemarcatie.Totusiceamaiimportantadiferentaseaflanu
atatlaniveltehnologic,catmaialeslacelsemantic.Internetulestezona
informatiilorpublice,iarIntranetulestecupredilectiezonainformatiilorcu
caracterprivat.
AvantajeleIntranetuluiderivadin:
utilizarebrowserrasfoitorcainterfatacuutilizatorul
dizolvareadistantelorgeografice
costulscazutdementineresiintretinereaunuisistem

Intranet
informatiadisponibilaincadrulunuisistemIntraneteste

bineorganizatasicontrolata,eavaaveatotdeaunaun
stapan
asigurareasecuritatiiinformatiilorgestionate(inspecial

securitateaaccesului)
esteusordeinvatat,utilizatorulparcurgeosinguradata

curbadeinvatareaspecificatiiloruneiinterfete
(meniuri,baredeinstrumente,casetededialogetc.).
INTERNET/(INTERNETWORKSYSTEM)

SistemdeInterconectareRetele

CeesteInternetul?

MultepersoanecredcaInternetulesteunlocundesedicutanumaidespreinformatica,
undeseintalnescnumaipasionatiidecalculatoaresicainformatiilelacareauaccessunt
subformaunorabreviericripticepecarenumaispecialistiilepotintelege.Aceastaimpresie

estetotalgresita.Usurintacucaresepotdistribuiinformatii,darmaialescucareorice
utilizator,poateaveaacceslainformatii,afacutdinInternetunmediupreferat.Structura
Internetuluiafacutposibilanunumaidistribuireadeinformatiistatice,cisiexistenta
serviciilor.Deexemplu,pebazauneicartidecredit,sepotfacetoaterezervarilepentru
petrecereaconcediuluideodihnaintrofrumoasataradinlume,sisepoateplatiutilizand
calculatoruldeacasa.

PrinurmareInternetuleste:

Ocaledecomunicarefoarterapidasiatractivaintreoameniiacesteilumi.

ModalitateaprincareoameniiaflatioriundepeGlobpotcomunicasischimba
informatiicumultausurinta.

Ofertadetoatepentrutoti,remarcanduseprinusurintacucareoriceutilizator,fieel
sinoviceininformatica,poateaveaacceslainformatie.

INTERNETesteoreteaderetele.Oreteaesteungrupdecalculatoarecareaufost
conectateastfelincatsapoatacomunicaintreele(safacaschimbdeinformatii)Eleisipot
transmitemesajeunulaltuiasipotfolosiincomuninformatiilesubformadefisiere.

INTERNETasiguralegaturaintrepeste21.000deastfelderetelesi,inpermanenta,la
acesteaseadaugatotmaimulte.

Uneledintreretelesuntadministratedeinstitutiiguvernamentale,alteledeuniversitati,firme,
biblioteci,scolietc.

Retelelepotfidemaimultetipuri:

LAN(LocalAreaNetwork)calculatoarelesuntplasateininteriorulaceleasicladirisau
campusuniversitar

MAN(MetrropolitanAreaNetwork)reteaextinsalanivelulunuioras)

WAN(WideAreaNetwork)reteanationala.

INTERNETesteointerconectatedeLANuri,MANurisiWANuriprinlegaturirapide
(satelit,circuitecomunicatiedigitalaetc.).

Toatecalculatoareledintroreteatrebuiesacomuniceintreelepebazaunuisetdereguli
fixe(limbaj),denumitprotocolProtocolulfolositsastandardizatsisenumesteTCP/IP
(TransmissionControlProtocol/InternetProtocol).

PentruabeneficiadefacilitatileInternet,unutilizatortrebuiesaconectezecalculatorulsau
launadintresubreteleleprecizatemaisus.Inacestmod,calculatorulsaudevinenodin

InternetsiutilizandprotocolulTCP/IPvaputeafolosidiverseprogramecuroldeclient
pentruaputeatransferainformatiidelaaltecalculatoarecuroldeserverconectatelarandul
lorlaInternet.

CineadministreazaInternetul?

NIMENI!!!Nuexistavreocompaniecaresaimpunaoseriedereglui.Singureleregulicare
guverneazaINTERNETulsuntcelealebunuluisimt.

ExistatotusioorganizatieautilizatorilorINTERNETuluinumitaISOC(INTERNET
SOCIETY),careareobligatiasagestionezedinpunctdevederetehnicINTERNETulsisa
standardizezetehnologiafolosita.

CumvaconectatilaInternet?

ExistapatrumoduriprincipaledeconectarelaINTERNET:

aLegaturapermanenta(perrmanentconnection).

Suntfolositedemarileorganizatiidegenuluniversitati,scolicorporatii.Cheltuielilepentru
instalareasifunctionareauneiastfeldelegaturidedicatesuntdemiidedolari.

aLegaturadirectaprinmodem1(dialindirectconnection).

Acestgendelegaturaestecelmaibun,dupalegaturapermanenta.Esteacesibil
persoanelorindividualesifirmelormici,deoarececheltuielilepentruinstalaresifunctionare
suntdeaprox.50dolari.Deoareceesteunserviciudialin,avetinevoiedeunmodemsiva
trebuisaformatiunnumardetelefonpecarevilindicafurnizoruldeservicii.

aLegaturaprinmodemsiterminal(dialupterminalconnection).

Acestgendelegaturavapermiteconectareaprinmodemlafurnizoruldeserviciisi,dupa
stabilirealegaturii,calculatoruldvs.functioneazacaunterminal.

1)Modemesteocombinatieacuvintelormodulatesidemodulate.

Acesteasuntoperatiiefectuatedemodemasuprasemnalelordigitalevenitedin
calculatoruldvs.atunci

candleconvertesteinsemnaleanalogicefolositedemajoritatearetelelortelefonicesi
inapoiinsemnale

digitalefolositedecalculatoare.

aLegaturaprinpostaelectronica.


Acestgendelegaturavapermitetransmiterea/receptionareademesaje

emailinINTERNET.

Observatie

CelmaibunmoddeconectarelaINTERNETestesistemulOPM:OTHERPEOPLES
MONEY(Baniialtora).MultiutilizatoriaireteleiINTERNETseconecteazaprinintermediul
uneiorganizatiicareareolegaturapermanentalaINTERNET.

ServiciidisponibileinINTERNET
ComunicareasischimbuldeinformatiiinINTERNETserealizeazaprinservicii,cepermit
exploatareasicautareadeinformatiiaflateinaceastauriasaretea.Pentruoricaredintre
serviciiexistauncalculatorcaresolicitainforrmatiiunclientalserviciuluirespectivdela
unaltcalculatorcarefurnizeazainformatiile,numitserver.Fiecarecalculatorlegatinretea,
poatefiatatclientcatsiserver.

CelmaiutilizatserviciuinINTERNETesteWorldWideWeb(WWW)

Acestaesteunsistemcuhipertext2carevaajutasavadeplasatipecaleelectronicainjurul
lumii,cautandinformatii.Webvapermitesaurmaritilegaturile.

PentruafolosiserviciulWWW,avetinevoiedeunbrowserWeb(rasfoitorprinINTERNET)
unprogramcareafiseazadocumenteWeb.(InternetExplorer,Netscapeetc).

Aproapefiecarepersoana(fizicasaujuridica)siacreatpropriapaginaWeb,incare
publicainformatiiutile.Inmomentuldefata,omarepartedinpaginiledeWebauunaspect
comercialsideciinformatiacuadevaratfolositoareesteinpermanentascadere.Acestlucru
nutrebuiesafieingrijorator,deoareceacoloundeexistaaspectcomercial,apareimplicitsi
legeaconcurentei.Datoritaei,numaifirmelecelemaicapabilevorreusisa
supravietuiascaputerniculuival.Desiinultimultimpacrescutcapacitateasinivelulde
performantaalreteleiINTERNET,utilizatoriiperceposcadereacalitatiiserviciilordatorata
inspecialaglomerariiretelei.

FactoriicaredeterminaaglomerareareteleiINTERNETsunt:

asaltulneprofesionistilor,careinconditiileunorcosturiscazutedeacces,manifestaun
comportamentirationalsineeconomic,avandcaefectpoluareaInternetului

inexistentaunorsolutiitehnicedeaccescaresafacaodiferentiereaserviciilor
solicitatesisapermitaacordareaprioritatiidiferentiatedeservicii

imperfectiuneapieteiserviciilorINTERNET,structuraeireflectanduseasuprapretului

sivitezeidecomunic

FunctiialereteleiINTERNET
Email(Postaelectronica).

ReteauaWorldWideWeb(reteauaWebsauWWW,ceoferaacceslafisiere,
documente,imagini,sunetedinmiidezoneWeb).

GrupuridedialogUseNet(UseNetnewsgroups)grupuridediscutiicaretrateaza
subiectereferitoarelastiinta,evenimente,muzica,calculatoareetc.

TransferuldefisierecuajutorulprotocoluluiFPT(FileTransferProtocol).

CeinforrmatiisuntnecesarepentruconectarelaINTERNET?(preluatedelafurnizorulde
servicii).

aTipuldelegaturaasigurataprinSLIP(SerialLineInternetProtocol)sau
PPP(PointtoPointProtocol)

aDenumireautilizatorului

aOparola

aNumaruldetelefonpentruaccesulpeplanlocalalfurnizorului

aAdresaIP(InternetProtocol)pentruDomainNameServer(pescurtDNSestemetoda
folositadeINTERNETpentruacreadenumiriunicepentrufiecareserverderetea)

aTehnicadeautentificare(denumireapentruconectareasiparolainscriseintrofereastra,
saualtemetode.

Observatie.

ToatepaginileWebsuntidentificateprintroadresaunica,denumitaUniversalResource
Locator(URLsistemuniversalpentrulocalizarearesurselor).

AdreselereteleiWWWincepinacelasimod:

http://reprezintaprescurtareadelaHyperTextTransferProtocol


(limbajuldinWeb)

Deexemplu,adresaURLpentrupaginilefirmeIMicrosoftrespectivSNSPA

arataastfel:

http://www.microsoft.comsauhttp://www.studentul.go.ro

SOFTpentruINTERNET

uUnbrowserpentrureteauaWorldWideWeb.BrowsereleexistentesuntInternet
Explorer,MozaicsiInternetAssistant,produsealefirmeiMicrosoft,Netscape,etc.

uProgrampentrupostaelectronicaEudora,produsalfirmeiQualcomm

OsMail,produsdeOpenSystemZMailprodusdeNetworkComputingDevicesMSOffice
Outlook,produsalfirmeiMicrosoft.

uProgrampentrucitireamesajelorgrupurilordedialogUseNet.NewsZpress,Free
Agentetc.

uProgrampentrucautareafisierelor:Gopher,ArchieVeronicaetc.

CeesteIntranetul?

IntranetulinseamnautilizareatehnologiilorInternetinvederealegariiintruntotunitara
resurselorinformationalealeuneiorganizatii.IntranetulderivadinInternet:esteoreteade
calculatoarebazatapeprotocoaleInternet.Intranetulesteraspunsulmomentanpentru
nevoilelegatedegestiuneainformatiilorsilucrulingrupaluneiorganizatii.Intranetul
faciliteazacomunicareaintreoameniiuneiorganizatii,concretizanduseininfrastructura
tehnologicanecesarauneibunesieficientecolaborari.

SimilitudineadintreceledouaconcepteInternetsiIntranetfacedificilatrasareaunei
granitededemarcatie.Totusiceamaiimportantadiferentaseaflanuatatlanivel

tehnologic,catmaialeslacelsemantic.Internetulestezonainformatiilorpublice,iar
Intranetulestecupredilectiezonainformatiilorcucaracterprivat.

AvantajeleIntranetuluiderivadin:

utilizarebrowserrasfoitorcainterfatacuutilizatorul

dizolvareadistantelorgeografice

costulscazutdementineresiintretinereaunuisistemIntranet

informatiadisponibilaincadrulunuisistemIntranetestebineorganizatasicontrolata,ea
vaaveatotdeaunaunstapan

asigurareasecuritatiiinformatiilorgestionate(inspecialsecuritateaaccesului)

esteusordeinvatat,utilizatorulparcurgeosinguradatacurbadeinvatarea
specificatiiloruneiinterfete(meniuri,baredeinstrumente,casetededialogetc.).