Sunteți pe pagina 1din 12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.

2015 3

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii a beneficia de prevederile art. 461 din Codul fiscal, contribuabilii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea au obligaia de a depune la pltitorii de venituri prevzui la
Guvernului nr. 44/2004, publicat n Monitorul Oficial al art. 52 i art. 521 din Codul fiscal documentele care atest
Romniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificrile ncadrarea n gradul de handicap grav sau accentuat.
i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup Documentele vor fi prezentate n original i n copie, pltitorul
cum urmeaz: de venituri pstrnd copia dup ce verific conformitatea cu
A. Titlul II Impozitul pe profit originalul.
Punctul 213 se modific i va avea urmtorul cuprins: 4. Dup punctul 878 se introduce un nou punct,
213. Pentru aplicarea prevederilor art. 201 din Legea punctul 879, cu urmtorul cuprins:
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile Codul fiscal:
ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice Venituri scutite
romne, societi-mam, sunt: Art. 551. Veniturile din salarii prevzute la art. 55
societile nfiinate n baza legii romne, cunoscute ca alin. (1)(3) realizate de ctre persoanele fizice cu handicap
societi pe aciuni, societi n comandit pe aciuni, grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
societi cu rspundere limitat, societi n nume colectiv, Norme metodologice:
societi n comandit simpl. 879. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplic pentru
B. Titlul III Impozitul pe venit veniturile realizate ncepnd cu data ncadrrii contribuabilului n
1. Dup punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru
cu urmtorul cuprins: a beneficia de prevederile art. 551 din Codul fiscal, contribuabilii
Codul fiscal: au obligaia de a depune la angajatorul/pltitorul de venituri,
Venituri scutite respectiv la organul fiscal competent, documentele care atest
Art. 461. Veniturile din activiti independente, ncadrarea n gradul de handicap grav sau accentuat.
realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere, Documentele vor fi prezentate n original i n copie,
de ctre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat angajatorul/pltitorul de venituri, respectiv organul fiscal
sunt scutite de impozit pe venit. competent pstrnd copia dup ce verific conformitatea cu
Norme metodologice: originalul.
261. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplic pentru 5. Dup punctul 139 se introduce un nou punct,
veniturile realizate ncepnd cu data ncadrrii contribuabilului n punctul 139.11, cu urmtorul cuprins:
gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor Codul fiscal:
justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 461 din Codul Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinei
fiscal contribuabilii au obligaia de a depune la organul fiscal bunurilor
competent documentele care atest ncadrarea n gradul de Art. 641. (1) Organul fiscal competent are obligaia
handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate n determinrii, pe categoria venituri din cedarea folosinei
original i n copie, organul fiscal competent pstrnd copia bunurilor, a venitului anual realizat, sum de venituri nete
dup ce verific conformitatea cu originalul. anuale, n vederea aplicrii prevederilor referitoare la
2. Dup punctul 46 se introduc dou noi puncte, verificarea ncadrrii n plafonul corespunztor anului fiscal
punctele 461 i 462, cu urmtorul cuprins: respectiv pentru contribuia de asigurri sociale de
461. Venitul net din activiti independente desfurate de sntate prevzut la titlul IX2 Contribuii sociale
persoana fizic cu handicap grav sau accentuat, n mod obligatorii.
individual i/sau ntr-o form de asociere, se reduce proporional (2) Contribuiile de asigurri sociale de sntate
cu numrul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit prevzute la titlul IX2 Contribuii sociale obligatorii
de la plata impozitului. Plile anticipate de impozit vor fi datorate n cursul anului se deduc din veniturile realizate
calculate pentru venitul net anual redus proporional cu numrul din categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor numai
de zile. de organul fiscal competent la stabilirea obligaiilor fiscale
462. Prevederea de la pct. 461 se aplic att n cazul anuale.
contribuabilului ncadrat, n cursul perioadei impozabile, n (3) Organul fiscal competent are obligaia recalculrii
gradul de handicap grav sau accentuat, ct i n cazul bazei impozabile n vederea acordrii deductibilitii
contribuabilului care n cursul perioadei impozabile nu se mai contribuiei de asigurri sociale de sntate prevzut la
ncadreaz n gradul de handicap respectiv, potrivit legii. titlul IX2 Contribuii sociale obligatorii i determinarea
3. Dup punctul 662 se introduce un nou punct, impozitului pe venit anual datorat.
punctul 663, cu urmtorul cuprins: (31) Din veniturile realizate anual din categoria venituri
663. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplic pentru din cedarea folosinei bunurilor, indiferent dac
veniturile realizate ncepnd cu data ncadrrii contribuabilului n determinarea venitului net se efectueaz n sistem real, pe
gradul de handicap, conform documentelor justificative. Pentru baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015

de cheltuieli, se deduc contribuiile de asigurri sociale de fiscal, contribuabilii au obligaia de a depune la pltitorul de
sntate prevzute la titlul IX2 datorate pentru anul fiscal. venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care
(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1) (3) atest ncadrarea n gradul de handicap grav sau accentuat.
se stabilete prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale Documentele vor fi prezentate n original i n copie, organul
de Administrare Fiscal. fiscal competent pstrnd copia dup ce verific conformitatea
Norme metodologice: cu originalul.
139.11. Contribuiile de asigurri sociale de sntate datorate 8. La punctul 152, dup a dousprezecea liniu se
potrivit titlului IX2 Contribuii sociale obligatorii se deduc de introduce o nou liniu, cu urmtorul cuprins:
organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare surs veniturile obinute de persoanele fizice sub forma
din categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor, indiferent baciului, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a
dac determinarea venitului net se efectueaz n sistem real, pe Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici
baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat,
cheltuieli. cu modificrile i completrilor ulterioare.
n cazul n care veniturile luate n calcul la stabilirea bazei 9. Punctul 209 se modific i va avea urmtorul cuprins:
anuale de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate (1) n situaiile prevzute la pct. 874 i 877, pltitorul de venit
depesc plafonul corespunztor anului fiscal respectiv, stabilit din salarii restituie contribuabilului impozitul reinut pe venitul din
potrivit prevederilor titlul IX2 Contribuii sociale obligatorii salarii potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal.
sunt deductibile sumele reprezentnd contribuii de asigurri (2) n vederea regularizrii de ctre organul fiscal a
sociale de sntate alocate venitului corespunztor fiecrei impozitului pe salarii datorat n Romnia pentru activitatea
surse, potrivit regulilor prevzute n normele metodologice date desfurat n strintate, contribuabilii prevzui la art. 40
n aplicarea prevederilor art. 29625 din Codul fiscal. alin. (1) lit. a) i alin. (2) din Codul fiscal care sunt pltii pentru
Organul fiscal competent are obligaia recalculrii venitului activitatea salarial desfurat n strintate de ctre sau n
net/bazei impozabile i determinrii impozitului pe venit datorat. numele unui angajator care este rezident n Romnia sau are
6. Dup punctul 1445 se introduce un nou punct, punctul 1446, sediul permanent n Romnia au obligaia de a declara n
cu urmtorul cuprins: Romnia veniturile respective potrivit declaraiei privind
Codul fiscal: veniturile realizate din strintate la termenul prevzut de lege,
Venituri scutite cu excepia contribuabililor care realizeaz venituri de aceast
Art. 681. Veniturile din pensii realizate de ctre natur n condiiile prevzute la pct. 873, pct. 875 alin. (2) lit. a)
persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt i pct. 878 pentru care impozitul este final.
scutite de impozit pe venit. (3) Declaraia privind veniturile realizate din strintate se
Norme metodologice: depune la registratura organului fiscal competent sau prin pot,
1446. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplic nsoit de urmtoarele documente justificative:
pentru veniturile realizate ncepnd cu data ncadrrii a) documentul menionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal
contribuabilului n gradul de handicap, conform documentelor ntocmit de angajatorul rezident n Romnia ori de ctre un sediu
justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 681 din Codul permanent n Romnia care efectueaz pli de natur salarial
fiscal contribuabilii au obligaia de a depune la pltitorul de din care s rezulte venitul baz de calcul al impozitului;
venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care b) contractul de detaare;
atest ncadrarea n gradul de handicap grav sau accentuat. c) documente justificative privind ncetarea raportului de
Documentele vor fi prezentate n original i n copie, pltitorul munc, dup caz;
de venituri/organul fiscal competent pstrnd copia dup ce d) certificatul de atestare a impozitului pltit n strintate de
verific conformitatea cu originalul. contribuabil, eliberat de autoritatea competent a statului strin,
7. Dup punctul 1499 se introduc trei noi puncte, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat i
punctele 1499.1, 1499.2 i 1499.3, cu urmtorul cuprins: impozitul pltit n cellalt stat, eliberat de autoritatea competent
Codul fiscal: din ara n care s-a obinut venitul, precum i orice alte
Venituri scutite documente care pot sta la baza determinrii sumei impozitului
Art. 711. Veniturile din activiti agricole, silvicultur i pltit n strintate, pentru situaia n care dreptul de impunere
piscicultur, altele dect cele prevzute la art. 72, realizate a revenit statului strin.
n mod individual i/sau ntr-o form de asociere fr C. Titlul VI Taxa pe valoarea adugat
personalitate juridic de ctre persoanele fizice cu 1. La punctul 4, alineatul (5) se modific i va avea
handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe urmtorul cuprins:
venit. (5) Se consider, conform alin. (1), n strns legtur din
Norme metodologice: punct de vedere financiar, economic i organizatoric persoanele
1499.1. Venitul net anual/Norma de venit se reduce impozabile al cror capital este deinut direct sau indirect n
proporional cu numrul de zile calendaristice pentru care venitul proporie de mai mult de 50% de ctre aceeai asociai.
este scutit de la plata impozitului. Impozitul anual/Plile Termenul asociai include i acionarii, conform Legii
anticipate cu titlu de impozit stabilite conform deciziei de societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
impunere va/vor fi calculat(e) pentru venitul net anual/norma de completrile ulterioare. ndeplinirea acestei condiii se
venit, reduse proporional cu numrul de zile. dovedete prin certificatul constatator eliberat de ctre registrul
1499.2. Prevederea de la pct. 1499.1 se aplic att n cazul comerului i/sau, dup caz, alte documente justificative.
persoanei fizice ncadrate, n cursul anului fiscal, n gradul de 2. La punctul 161, alineatul (3) se modific i va avea
handicap grav sau accentuat, ct i n cazul contribuabilului care urmtorul cuprins:
n cursul perioadei impozabile nu se mai ncadreaz n gradul de (3) n cazul n care intervin evenimentele prevzute la
handicap respectiv, potrivit legii. art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de la care se modific cota
1499.3. Scutirea de la plata impozitului pe venit se aplic de TVA, pentru achiziii intracomunitare de bunuri, cota
pentru veniturile realizate ncepnd cu data ncadrrii aplicabil pentru ajustarea bazei de impozitare este cota n
contribuabilului n gradul de handicap, conform documentelor vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru
justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 711 din Codul achiziia intracomunitar potrivit art. 135 din Codul fiscal. n
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015 5

situaia n care nu se poate determina achiziia intracomunitar destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate
care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA n producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de
vigoare la data la care a intervenit evenimentul. materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor
Exemplu: Societatea A din Romnia a primit o factur pentru pentru consumul uman sau animal, inclusiv n cazul n care
un avans la o achiziie intracomunitar de produse alimentare n acestea sunt utilizate pentru reproducie;
sum de 1.000 euro, emis la data de 12 mai 2015. Taxa b) carne i organe comestibile care se ncadreaz la codurile
aferent achiziiei intracomunitare se determin pe baza cursului NC 02010210;
de schimb n vigoare la data de 12 mai 2015, respectiv c) peti i crustacee, molute i alte nevertebrate acvatice,
4,41 lei/euro, aplicndu-se cota de TVA de 24%, astfel: care se ncadreaz la codurile NC 03010308, cu excepia
1.000 euro x 4,41 lei/euro x 24% = 1.058,4 lei. petilor ornamentali vii care se ncadreaz la codurile NC 0301
n luna iunie, societatea primete factura emis la data de 11 00 i 0301 19 00;
16 iunie 2015 pentru diferena pn la valoarea integral a d) lapte i produse lactate care se ncadreaz la codurile NC
bunurilor care sunt achiziionate intracomunitar, n sum de 04010406;
5.000 euro, valoarea integral a bunurilor fiind de 6.000 euro. e) ou de psri care se ncadreaz la codurile NC 0407
Taxa aferent achiziiei intracomunitare se determin pe baza 0408, cu excepia celor care se ncadreaz la codurile NC 0407
cursului de schimb n vigoare la data de 16 iunie 2015, respectiv 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20;
4,45 lei/euro, aplicndu-se cota de TVA de 9%, astfel: 5.000 euro f) miere natural care se ncadreaz la codul NC 04090000;
x 4,45 lei/euro x 9% = 2.002,5 lei. g) alte produse comestibile de origine animal care se
La data de 5 august 2015, furnizorul extern emite un credit- ncadreaz la codurile NC 0410 00 00, 0504 00 00, 0506 90 00,
note prin care acord o reducere de pre de 10% aferent livrrii 0507, 0508 00 00, 0511 91, 0511 99;
intracomunitare care a generat achiziia intracomunitar de h) plante vii utilizate ca alimente destinate consumului uman
bunuri la societatea A din Romnia. Societatea A are obligaia s sau animal ori ca materii prime sau ingrediente pentru
ajusteze baza de impozitare a achiziiei intracomunitare cu prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal,
sumele calculate astfel: care se ncadreaz la codul NC 0602 90 50;
1.000 euro x 10% x 4,41 lei/euro x 24% = 105,84 lei i) legume, plante, rdcini i tuberculi, alimentare, care se
5.000 euro x 10% x 4,45 lei/euro x 9% = 200,25 lei. ncadreaz la codurile NC 07010714, cu excepia celor care
3. La punctul 23, dup alineatul (2) se introduce un nou se ncadreaz la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11,
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins: 0713 10 10, 0713 33 10;
(21) Baciul definit la art. 22 alin. (1) din Ordonana de j) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se
urgen a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor
ncadreaz la codurile NC 08010814 00 00;
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
k) cafea, ceai, mat i mirodenii, care se ncadreaz la
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care
codurile NC 09010910;
rmne la dispoziia operatorului economic, respectiv nu se
l) cereale care se ncadreaz la codurile NC 10011008, cu
distribuie salariailor, este supus cotei standard de TVA de 24%,
excepia celor destinate nsmnrii care se ncadreaz la
n cazul operatorilor economici nregistrai n scopuri de TVA
codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004
conform art. 153 din Codul fiscal. Taxa se determin prin
10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 i 1008 21 00;
aplicarea procedeului sutei mrite.
4. La punctul 23, alineatul (6) se modific i va avea m) produse ale industriei morritului, mal, amidon i fecule,
urmtorul cuprins: inulin, gluten de gru, care se ncadreaz la codurile NC 1101 00
(6) Cota redus de tax de 9% prevzut la art. 140 alin. (2) 1109 00 00, cu excepia celor care se ncadreaz la codul NC
lit. f) din Codul fiscal se aplic pentru tipurile de cazare n 1106 20 10;
structurile de primire turistic cu funciune de cazare, prevzute n) semine i fructe oleaginoase, semine i fructe diverse,
la art. 21 din Ordonana Guvernului nr. 58/1998 privind plante industriale sau medicinale, paie i furaje, care se
organizarea i desfurarea activitii de turism n Romnia, ncadreaz la codurile NC 12011214, cu excepia celor care
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 755/2001, cu se ncadreaz la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10,
modificrile i completrile ulterioare. n cazul cazrii cu 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10,
demipensiune, cu pensiune complet sau cu all inclusive, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209 i 1211;
astfel cum sunt definite la art. 21 din Ordonana Guvernului o) grsimi i uleiuri de origine animal sau vegetal, produse
nr. 58/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea ale disocierii acestora, grsimi alimentare prelucrate, care se
nr. 755/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, cota ncadreaz la codurile NC 15011522 00, cu excepia celor
redus de TVA se aplic asupra preului total al cazrii, care care se ncadreaz la codurile NC 1505 00, 1509 10 10;
poate include i buturi alcoolice. Orice persoan care p) preparate din carne, din pete sau din crustacee, din
acioneaz n condiiile prevzute la pct. 7 alin. (1) sau care molute sau din alte nevertebrate acvatice, care se ncadreaz
intermediaz astfel de operaiuni n nume propriu, dar n contul la codurile NC 1601 001605;
altei persoane, potrivit art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, aplic q) zaharuri i produse zaharoase, care se ncadreaz la
cota de 9% a taxei, cu excepia situaiilor n care este obligatorie codurile NC 17011704;
aplicarea regimului special de tax pentru agenii de turism, r) cacao i preparate din cacao, care se ncadreaz la
prevzut la art. 1521 din Codul fiscal. codurile NC 1801 00 001806;
5. La punctul 23, dup alineatul (6) se introduc nou noi s) preparate pe baz de cereale, de fin, de amidon, de
alineate, alineatele (61)(69), cu urmtorul cuprins: fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se ncadreaz la
(61) Cota redus de tax de 9% prevzut la art. 140 codurile NC 19011905;
alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplic pentru livrarea ) preparate din legume, din fructe sau din alte pri de
urmtoarelor bunuri: plante, care se ncadreaz la codurile NC 20012009;
a) animale vii i psri vii, din specii domestice, care se t) preparate alimentare diverse care se ncadreaz la
ncadreaz la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00, codurile NC 21012106, cu excepia preparatelor ce conin
0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 i 0106 90 00 alcool de la codul 2106 90 20;
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015

) buturi i oet, care se ncadreaz la codurile NC 2201, (64) n cazul importului de bunuri prevzute la alin. (63), cota
2202 i 2209 00; redus de TVA se aplic pe baza declaraiei angajament, al
u) reziduuri i deeuri ale industriei alimentare, alimente crei model este prevzut n anexa nr. 4, care se depune la
preparate pentru animale, care se ncadreaz la codurile organul vamal competent la momentul importului, din care s
NC 23012309; rezulte:
v) gume, rini i alte seve i extracte vegetale, care sunt a) fie c va comercializa bunurile importate n propriile
utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate magazine de comer cu amnuntul sau cash and carry sau le
consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau nlocui va utiliza n propriile uniti de producie de alimente destinate
alimentele destinate consumului uman sau animal i care se consumului uman sau animal, restaurante sau alte uniti de
ncadreaz la codurile NC 1301 i 1302, cu excepia celor care servicii de alimentaie, pentru prepararea alimentelor destinate
se ncadreaz la codul NC 1302 11 00; consumului uman sau animal ori pentru a completa sau nlocui
w) sare care este utilizat ca ingredient pentru prepararea alimentele destinate consumului uman sau animal;
alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a b) fie c va livra ulterior importului bunurile ctre persoane
completa sau nlocui alimentele destinate consumului uman sau impozabile care desfoar activiti de comer cu amnuntul,
animal i care se ncadreaz la codul NC 2501 00; comer cash and carry, restaurante sau alte activiti de servicii
x) produse chimice anorganice i organice care sunt utilizate de alimentaie ori activiti de producie de alimente destinate
ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal.
consumului uman sau animal ori pentru a completa sau nlocui (65) n cazul achiziiei intracomunitare de bunuri prevzute
alimentele destinate consumului uman sau animal i care se la alin. (63), cota redus de TVA de 9% se aplic numai dac
ncadreaz la codurile NC 28012853 i 29012942, cu persoana impozabil poate face dovada:
excepia codurilor 2805 40, 2815, 28182825, 2828, 2834, a) fie c va comercializa bunurile achiziionate intracomunitar
2837, 28432846, 2849, 2850, 2852, 2853 00 50, 29012904, n propriile magazine de comer cu amnuntul sau cash and
2905 112905 39 95, 2909 11 002909 60 i 2910, carry sau le va utiliza n propriile uniti de producie de alimente
y) alte bunuri care sunt utilizate ca ingrediente pentru destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte
prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal uniti de servicii de alimentaie, pentru prepararea alimentelor
ori pentru a completa sau nlocui alimentele destinate destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa
consumului uman sau animal i care se ncadreaz la codurile sau nlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;
NC 3301, 3302 10, 35013505, 3507, 3823, 3824 60, 3824 90 b) fie c va livra ulterior achiziiei intracomunitare bunurile
25, 3824 90 55, 3824 90 62, 3824 90 64, 3824 90 80, 3824 90 ctre persoane impozabile care desfoar activiti de comer
923824 90 96. cu amnuntul, comer cash and carry, restaurante sau alte
(62) Cota redus de TVA de 9% se aplic pentru bunurile activiti de servicii de alimentaie ori activiti de producie de
prevzute la alin. (61) pe tot lanul economic de la producie alimente destinate consumului uman sau animal.
pn la vnzarea ctre consumatorul final de ctre toi furnizorii, (66) Dac persoana impozabil care import, achiziioneaz
indiferent de calitatea acestora, respectiv productori sau intracomunitar sau livreaz n ar bunurile prevzute la alin. (63)
comerciani, cu excepiile prevzute la alin. (63). nu poate face dovada aplicrii cotei reduse de TVA de 9% n
Exemplul 1: un productor agricol vinde fructe ctre un condiiile prevzute la alin. (63)(65), se aplic cota de TVA
comerciant, va aplica cota de TVA de 9%; la rndul su, de 24%, chiar dac pentru o livrare ulterioar se aplic cota
comerciantul vinde fructele cu cota de 9% indiferent ce redus de 9% pentru acelai bun.
destinaie ulterioar vor avea fructele livrate: alimente, materie (67) Cota redus de TVA de 9% se aplic pentru livrarea,
prim pentru dulcea, compoturi sau producia de alcool. importul sau achiziia intracomunitar de suplimente alimentare
Exemplul 2: un productor de miere livreaz mierea att notificate care se regsesc pe site-ul Ministerului Sntii sau
ctre magazine de vnzare cu amnuntul, ct i ctre fabrici de pe cel al Institutului de Bioresurse Alimentare, n conformitate
produse cosmetice sau ctre productori de hidromel. n toate cu Ordinul ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale,
situaiile va aplica cota redus de 9% la livrarea mierii. al ministrului sntii i al preedintelui Autoritii Naionale
(63) Prin excepie de la prevederile alin. (62), pentru livrarea Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor
bunurilor prevzute la alin. (61) lit. n), o) i u) care se ncadreaz nr. 1.228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice
la codurile NC 1207, 1209, 1211, 1212, 1518, 1520, 1521, 1522, privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de
2303 i 2307 i a celor de la alin. (61) lit. v)y), datorit naturii origine animal i vegetal i/sau a amestecurilor acestora cu
lor, cota redus de TVA de 9% se aplic de orice furnizor numai vitamine, minerale i ali nutrieni, cu Ordinul ministrului
dac acesta poate face dovada c sunt utilizate pentru agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale i al ministrului sntii
prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea i
ori pentru a completa sau nlocui alimentele destinate comercializarea plantelor medicinale i aromatice utilizate ca
consumului uman sau animal. Aceast condiie se consider atare, parial procesate sau procesate sub form de suplimente
ndeplinit dac bunurile: alimentare predozate i cu Ordinul ministrului sntii publice
a) fie sunt comercializate n propriile magazine de comer cu nr. 1.069/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele
amnuntul sau cash and carry sau sunt utilizate n propriile alimentare.
uniti de producie de alimente destinate consumului uman sau (68) n situaia n care se comercializeaz un pachet care
animal, restaurante sau alte uniti de servicii de alimentaie, cuprinde bunuri supuse att cotei de TVA de 9%, ct i cotei de
pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau TVA de 24%, la un pre total, se aplic cota de TVA
animal ori pentru a completa sau nlocui alimentele destinate corespunztoare fiecrui bun, n msura n care bunurile care
consumului uman sau animal; compun pachetul pot fi separate, n caz contrar aplicndu-se
b) fie sunt livrate ctre persoane impozabile care desfoar cota standard de TVA de 24% la valoarea total a pachetului.
activiti de comer cu amnuntul, comer cash and carry, Se excepteaz bunurile acordate gratuit n vederea stimulrii
restaurant sau alte activiti de servicii de alimentaie ori activiti vnzrilor n condiiile prevzute la pct. 6 alin. (9) lit. a).
de producie de alimente destinate consumului uman sau Exemplul 1: La vnzarea unui co care are un pre total, care
animal. cuprinde att produse alimentare, ct i buturi alcoolice i
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015 7

produse cosmetice, se aplic cota de TVA aferent fiecrui 6. Punctul 321 se abrog.
produs n parte. 7. La punctul 71, alineatul (2) se modific i va avea
Exemplul 2: La vnzarea unui aragaz, dac comerciantul urmtorul cuprins:
ofer gratuit un pachet de spaghete, se consider c acesta (2) Sumele datorate reprezentnd accize se calculeaz n
este acordat gratuit, n scopul stimulrii vnzrilor, iar cota lei, dup cum urmeaz:
aplicabil pentru vnzarea aragazului este de 24%. a) pentru bere:
(69) n aplicarea art. 140 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, prin A = C x K x Q,
servicii de restaurant i de catering se nelege serviciile unde:
prevzute la pct. 142. Orice combinaie de buturi alcoolice i A = cuantumul accizei;
nealcoolice indiferent de concentraia alcoolic este considerat C = numrul de grade Plato;
butur alcoolic. Pentru buturile alcoolice servite la restaurant K = acciza unitar, n funcie de producia anual, prevzut
sau oferite n cazul serviciilor de catering se aplic cota de TVA la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;
de 24%, dar nu se consider c are loc o livrare separat de Q = cantitatea n hectolitri de bere sau cantitatea n hectolitri
bunuri, oferirea de buturi alcoolice fcnd parte din serviciile de baz de bere din amestecul cu buturi nealcoolice.
de restaurant sau de catering. Gradul Plato reprezint greutatea de zaharuri exprimat n
Exemplu: Un restaurant care vinde i mncare pentru a fi grame, coninut n 100 g de extract primar. Prin extract primar
servit n afara locaiei restaurantului nu este considerat se nelege soluia msurat la origine la temperatura de 20/4 C
prestare de servicii de restaurant, ci livrare de bunuri, dar pentru aferent berii, respectiv a bazei de bere din amestecul cu buturi
care aplic cota redus de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola nealcoolice.
sau paharele n care sunt servite alimentele sau buturile Concentraia zaharometric exprimat n grade Plato, n
nealcoolice, chiar dac contravaloarea acestora ar fi evideniat funcie de care se calculeaz i se vireaz la bugetul de stat
separat pe bonul fiscal. n acest caz se consider c livrarea accizele, este cea nscris n specificaia tehnic elaborat pe
alimentelor este livrarea principal care atrage dup sine baza standardului n vigoare pentru fiecare sortiment de bere. n
aceeai cot de TVA livrrii caserolei sau a paharului, acestea cazul produselor rezultate prin amestecul de baz de bere cu
fiind livrri accesorii, nu un scop n sine pentru client. buturi nealcoolice concentraia zaharometric exprimat n
6. Dup anexa nr. 3 se introduce o nou anex, anexa nr. 4, grade Plato n funcie de care se calculeaz i se vireaz la
avnd cuprinsul din anexa nr. 1 la prezenta hotrre. bugetul de stat accizele este cea aferent bazei de bere din
D. Titlul VII Accize i alte taxe speciale amestecul cu buturi nealcoolice.
1. La punctul 6, alineatele (5) i (10) se modific i vor Concentraia zaharometric exprimat n grade Plato trebuie
avea urmtorul cuprins: s fie aceeai cu cea nscris pe etichetele de comercializare a
(5) Cu maximum 7 zile i minimum 24 de ore nainte de data sortimentelor de bere. n cazul amestecurilor de bere, pe
efectiv a intrrii n vigoare, lista cuprinznd preurile de vnzare eticheta de comercializare se va meniona i concentraia
cu amnuntul, cu numrul de nregistrare atribuit de autoritatea zaharometric exprimat n grade Plato aferent bazei de bere
fiscal central, va fi publicat, prin grija antrepozitarului din amestec cu buturi nealcoolice.
autorizat, a destinatarului nregistrat sau a importatorului Abaterea admis pentru concentraia zaharometric
autorizat, n dou cotidiene de mare tiraj. Cte un exemplar din exprimat n grade Plato ntre cea nscris pe etichet i cea
cele dou cotidiene va fi depus la autoritatea fiscal central n determinat n bere, respectiv baza de bere din amestecul cu
ziua publicrii. buturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;
.............................................................................................. b) pentru vinuri spumoase, buturi fermentate spumoase i
(10) n situaiile n care nu se pot identifica preurile de produse intermediare:
vnzare cu amnuntul pentru igaretele provenite din confiscri, A = K x Q,
calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevzute n unde:
anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal. A = cuantumul accizei;
2. La punctul 301, alineatul (1) se modific i va avea K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 2.2, 3.2 i 4 din anexa
urmtorul cuprins: nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;
(1) n scopul determinrii categoriei valorice n care se Q = cantitatea n hectolitri;
ncadreaz produsele accizabile prevzute la nr. crt. 7, 9 i 10 c) pentru alcool etilic:
din anexa nr. 2 de la titlul VII din Codul fiscal, provenite din A = C x K x Q/100,
achiziii intracomunitare sau din import, al cror pre de vnzare unde:
este exprimat n alt moned dect lei, conversia n lei se A = cuantumul accizei;
realizeaz pe baza ultimului curs de schimb comunicat de C = concentraia alcoolic exprimat n procente de volum;
Banca Naional a Romniei, valabil la data la care intervine K = acciza specific, n funcie de producia anual realizat,
exigibilitatea accizei conform art. 211 din Codul fiscal, iar n prevzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal;
cazul celor importate pe baza cursului de schimb valutar care Q = cantitatea n hectolitri;
reglementeaz calculul valorii n vam. d) pentru igarete:
3. La punctul 301, alineatele (3) i (4) se abrog. Total acciz = A1 + A2,
4. La punctul 31, alineatul (11) se modific i va avea n care:
urmtorul cuprins: A1 = acciza specific;
(11) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia A2 = acciza ad valorem;
depus de operatorul economic i va decide asupra dreptului A1 = K1 x Q1;
de restituire a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n A2 = K2 x PA x Q2,
care se nscriu n mod distinct motivele de fapt i temeiul de unde:
drept pentru accizele propuse spre respingere, precum i K1 = nivelul accizei specifice stabilit potrivit prevederilor
cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei art. 177 alin. (3) din Codul fiscal;
decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere K2 = procentul legal care se aplic asupra preului de
a cererii de restituire. vnzare cu amnuntul declarat, prevzut la art. 177 alin. (2) din
5. La punctul 31, alineatul (12) se abrog. Codul fiscal;
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015

PA = preul de vnzare cu amnuntul declarat; 10. La punctul 85 alineatul (15), literele g) i l) se modific
Q1 = cantitatea exprimat n uniti de 1.000 buc. igarete; i vor avea urmtorul cuprins:
Q2 = numrul de pachete de igarete aferente lui Q1; g) tutun prelucrat o cantitate a crei valoare la preul de
e) pentru igri i igri de foi: vnzare cu amnuntul n cazul igaretelor, respectiv la preul de
A = Q x K, livrare n celelalte cazuri s nu fie mai mic de 11.845.034 lei;
unde: ..............................................................................................
A = cuantumul accizei; l) antrepozitele fiscale autorizate n exclusivitate pentru a
Q = cantitatea exprimat n uniti de 1.000 buc. igri; efectua operaiuni de distribuie a buturilor alcoolice i de
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la tutunuri prelucrate destinate consumului sau vnzrii la bordul
titlul VII din Codul fiscal; navelor i aeronavelor o cantitate a crei valoare la preul de
f) pentru tutun de fumat fin tiat, destinat rulrii n igarete i livrare s nu fie mai mic de 473.801 lei.
pentru alte tutunuri de fumat: 11. La punctul 85, alineatul (15) se modific i va avea
A = Q x K, urmtorul cuprins:
unde: (15) Locurile destinate producerii de produse energetice
A = cuantumul accizei; pentru care accizele se calculeaz numai pe baza accizei
Q = cantitatea n kg; exprimate n echivalent lei/ton sau lei/1.000 kg, locurile
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 8 i 9 din anexa nr. 1 destinate producerii combustibililor al cror cod tarifar se
la titlul VII din Codul fiscal; ncadreaz la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal, precum
g) pentru produse energetice: i locurile destinate mbutelierii gazului petrolier lichefiat vor fi
A = Q x K, dotate cu mijloace de msurare a masei.
unde: 12. La punctul 85, dup alineatul (17) se introduc dou
A = cuantumul accizei; noi alineate, alineatele (18) i (19), cu urmtorul cuprins:
Q = cantitatea exprimat n tone, 1.000 litri sau gigajouli; (18) Locurile aferente operatorilor economici care constituie
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 1017 din anexa nr. 1 i menin exclusiv stocurile de urgen, conform Legii
la titlul VII din Codul fiscal. nr. 360/2013 privind constituirea i meninerea unui nivel minim
Pentru gazul natural, determinarea coninutului de energie de rezerve de iei i de produse petroliere, se autorizeaz ca un
furnizat se face n conformitate cu Regulamentul de msurare singur antrepozit fiscal de depozitare pentru fiecare operator
a cantitilor de gaze naturale tranzacionate angro, aprobat prin economic n parte, indiferent de numrul locurilor de depozitare
decizia preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n pe care acesta le deine.
Domeniul Energiei; (19) Pentru obinerea autorizaiei, operatorii economici care
h) pentru electricitate: constituie i menin exclusiv stocurile de urgen depun la
A = Q x K, autoritatea fiscal central o cerere potrivit modelului prevzut
unde: n anexa nr. 38. Cererea este nsoit de documentul transmis
A = cuantumul accizei; operatorului economic de ctre Ministerul Economiei,
Q = cantitatea de energie electric activ exprimat n MWh; Comerului i Turismului, din care rezult produsele energetice
K = acciza unitar prevzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la i cantitile de produse energetice care reprezint stocurile de
titlul VII din Codul fiscal. urgen pe care acesta are obligaia s le constituie i s le
8. La punctul 77, alineatele (9) i (12) se modific i vor menin.
avea urmtorul cuprins: 13. La punctul 98 subpunctul 98.1, alineatul (5) se
(9) Pentru uica i rachiurile de fructe destinate consumului modific i va avea urmtorul cuprins:
propriu al unei gospodrii individuale, n limita unei cantiti (5) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia
echivalente de cel mult 50 de litri de produs/an cu concentraia depus de operatorul economic i va decide asupra dreptului
alcoolic de 100% n volum, nivelul accizei datorate reprezint de restituire a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n
50% din nivelul standard al accizei aplicat alcoolului etilic, care se nscriu n mod distinct motivele de fapt i temeiul de
prevzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 de la titlul VII din Codul drept pentru accizele propuse spre respingere, precum i
fiscal. cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei
.................................................................................................. decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere
(12) Pentru uica i rachiurile destinate consumului propriu a cererii de restituire.
al gospodriei individuale realizate n sistem de prestri de 14. La punctul 98 subpunctul 98.1, alineatul (6) se
servicii ntr-un antrepozit fiscal de producie, acciza datorat abrog.
bugetului de stat devine exigibil la momentul prelurii 15. La punctul 98 subpunctul 98.2, alineatul (21) se
produselor din antrepozitul fiscal de producie. Beneficiarul modific i va avea urmtorul cuprins:
prestaiei pltete acciza aferent cantitilor de uic i rachiuri (21) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia
preluate. Pentru cantitatea de 50 de litri de produs/an cu depus de operatorul economic i va decide asupra dreptului
concentraia alcoolic de 100% n volum destinat consumului de restituire a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n
propriu al unei gospodrii individuale, nivelul accizei datorate care se nscriu n mod distinct motivele de fapt i temeiul de
reprezint 50% din nivelul standard al accizei aplicate alcoolului drept pentru accizele propuse spre respingere, precum i
etilic. Pentru cantitatea de produs preluat de gospodria cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei
individual care depete aceast limit, inclusiv pentru decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere
consumul propriu al acesteia, nivelul accizei datorate este a cererii de restituire.
nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic. 16. La punctul 98 subpunctul 98.2, alineatul (22) se
9. La punctul 80, dup alineatul (2) se introduce un nou abrog.
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: 17. La punctul 98 subpunctul 98.3, alineatul (7) se
(3) n cazul operatorilor economici care produc i/sau modific i va avea urmtorul cuprins:
efectueaz achiziii intracomunitare ori care import crbune, (7) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia
cocs sau lignit i utilizeaz aceste produse, acciza devine depus de ctre destinatarul nregistrat i va decide asupra
exigibil la momentul utilizrii. dreptului de restituire a accizelor prin ntocmirea unui
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015 9

proces-verbal n care se nscriu n mod distinct motivele de fapt q) pentru producia de produse energetice, exceptnd
i temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere, producia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an
precum i cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin 1.184.503 lei;
emiterea unei decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori r) pentru producia de produse energetice, exceptnd
de respingere a cererii de restituire. producia de GPL, ntre 10.001 tone i 40.000 tone 4.738.014 lei;
18. La punctul 98 subpunctul 98.3, alineatul (8) se s) pentru producia de produse energetice, exceptnd
abrog. producia de GPL, peste 40.000 tone 9.476.027 lei;
19. La punctul 100, alineatul (4) se modific i va avea ) pentru producia de GPL 47.380 lei;
urmtorul cuprins: t) pentru producia exclusiv de biocombustibili i
(4) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia biocarburani 23.690 lei.
depus de comerciantul expeditor i va decide asupra dreptului ..............................................................................................
de restituire a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n (86) Cuantumul garaniei maxime constituite de antrepozitarii
care se nscriu n mod distinct motivele de fapt i temeiul de autorizai se stabilete la nivelurile prevzute mai jos:
drept pentru accizele propuse spre respingere, precum i a) pentru alcool etilic i buturi alcoolice 9.476.027 lei;
cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei b) pentru tutun prelucrat 47.380.137 lei;
decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere c) pentru produse energetice 71.070.206 lei.
a cererii de restituire. 23. La punctul 109, dup alineatul (1) se introduce un
20. La punctul 100, alineatul (41) se abrog. nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
21. La punctul 106, alineatul (12) se modific i va avea (11) Prevederile alin. (1) nu se aplic antrepozitarilor
urmtorul cuprins: autorizai prevzui la art. 20623 alin. (3) din Codul fiscal.
(12) Pentru celelalte tipuri de produse energetice calculul 24. La punctul 110 subpunctul 110.3, alineatul (11) se
valorii accizei datorate se face pe baza densitilor nscrise n modific i va avea urmtorul cuprins:
registrul de densiti n momentul ntocmirii facturii pro forma, (11) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia
recalculate la temperatura de 15 grade C, dup cum urmeaz: depus de importator i va decide asupra dreptului de restituire
acciza (lei/ton): 1.000 = acciza (lei/kg) x densitatea la a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n care se nscriu
15 grade C (kg/litru) = acciza (lei/litru); n mod distinct motivele de fapt i temeiul de drept pentru
cantitatea n kg: densitatea la 15 grade C = cantitatea n accizele propuse spre respingere, precum i cuantumul
litri la 15 grade C; accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei decizii de
valoarea accizei = cantitatea n litri la 15 grade C x acciza admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere a cererii de
(lei/litru). restituire.
22. La punctul 108, alineatele (81) i (86) se modific i 25. La punctul 110 subpunctul 110.3, alineatul (12) se
vor avea urmtorul cuprins: abrog.
(81) Cuantumul garaniei constituite de antrepozitarii 26. La punctul 111, alineatele (3) i (4) se modific i vor
autorizai pentru producie nu poate fi mai mic dect limitele avea urmtorul cuprins:
prevzute mai jos: (3) n cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul
a) pentru producia de bere 473.801 lei; Romniei pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate
b) pentru producia de bere realizat de micii productori consumului uman, substanele admise pentru denaturarea
236.901 lei; acestuia, n concentraie la hectolitru de alcool pur, sunt cel puin
c) pentru producia de bere de maximum 5.000 hl pe an dou din urmtoarele:
realizat de micii productori 9.476 lei; a) pentru produsele cosmetice:
d) pentru producia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an 1. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);
11.845 lei; 2. ulei de ment 0,15 litri;
e) pentru producia de vinuri ntre 5.001 hl i 10.000 hl 3. ulei de lavand 0,15 litri;
pe an 23.690 lei; 4. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);
f) pentru producia de vinuri peste 10.000 hl pe an 47.380 lei; 5. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);
g) pentru producia de buturi fermentate, altele dect bere 6. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);
i vinuri, de maximum 5.000 hl pe an 94.760 lei; 7. terbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
h) pentru producia de buturi fermentate, altele dect bere 8. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram
i vinuri, peste 5.000 hl pe an 236.901 lei; (chimic pur);
i) pentru producia de produse intermediare de maximum b) pentru alte produse dect cele cosmetice:
5.000 hl pe an 118.450 lei; 1. alcooli superiori 3 kg;
j) pentru producia de produse intermediare peste 5.000 hl 2. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.I. 42535) 0,1 grame
pe an 355.351 lei; (chimic pur);
k) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase de 3. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme
maximum 100 hl alcool pur pe an 23.690 lei; (chimic pur);
l) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase 4. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8)
ntre 101 i 1.000 hl alcool pur pe an 118.450 lei; 0,06 kilograme (chimic pur);
m) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase 5. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015)
ntre 1.001 i 5.000 hl alcool pur pe an 473.801 lei; 0,35 grame (chimic pur);
n) pentru producia de alcool etilic i/sau buturi spirtoase 6. terbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);
peste 5.000 hl alcool pur pe an 1.184.503 lei; 7. etil terbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic pur);
o) pentru producia de alcool etilic realizat de micile 8. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur).
distilerii 1.185 lei; (4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat produselor
p) pentru producia de tutun prelucrat 4.738.014 lei; cosmetice nu pot fi utilizate formula de denaturare care cuprinde
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015

doar uleiul de lavand i uleiul de ment i formula de 32. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (41) se
denaturare care cuprinde doar uleiul de ment i 1,2 propandiol, modific i va avea urmtorul cuprins:
iar pentru alcoolul etilic destinat altor produse dect cele (41) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia
cosmetice nu poate fi utilizat formula de denaturare care depus de operatorul economic i va decide asupra dreptului
cuprinde doar albastrul de metilen i violetul de metil. de restituire a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n
27. La punctul 113 subpunctul 113.1.1, dup alineatul (1) care se nscriu n mod distinct motivele de fapt i temeiul de
se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul drept pentru accizele propuse spre respingere, precum i
cuprins: cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei
(11) Scutirea de la plata accizelor prevzut la art. 20660 decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal nu se acord n urmtoarele a cererii de restituire.
situaii: 33. La punctul 113 subpunctul 113.4, alineatul (42) se
a) n situaia n care, n cadrul activitilor pe care le abrog.
desfoar, operatorii economici utilizeaz aeronavele pe care 34. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (161) se
le dein pentru uzul gratuit al propriilor angajai, respectiv pentru modific i va avea urmtorul cuprins:
prestarea de servicii de transport aerian fr titlu oneros; (161) Autoritatea fiscal teritorial va analiza documentaia
b) n cazul aeronavelor nchiriate sau deinute n leasing, n depus de operatorul economic i va decide asupra dreptului
situaia n care deintorul, respectiv utilizatorul nu asigur el de restituire a accizelor prin ntocmirea unui proces-verbal n
nsui n mod direct i cu titlu oneros serviciile de transport care se nscriu n mod distinct motivele de fapt i temeiul de
aerian. drept pentru accizele propuse spre respingere, precum i
28. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, dup alineatul (1) cuantumul accizelor aprobate la restituire i prin emiterea unei
se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul decizii de admitere, n totalitate sau n parte, ori de respingere
cuprins: a cererii de restituire.
(11) Scutirea de la plata accizelor prevzut la art. 20660 35. La punctul 113 subpunctul 113.7, alineatul (162) se
alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu se acord n urmtoarele abrog.
situaii: 36. La punctul 113, subpunctul 113.10 se modific i va
a) n situaia n care, n cadrul activitilor pe care le avea urmtorul cuprins:
desfoar, operatorii economici utilizeaz navele pe care le 113.10. (1) Scutirile directe de la plata accizelor pentru
dein pentru uzul gratuit al propriilor angajai, respectiv pentru motorina utilizat drept combustibil pentru motor n situaiile
prestarea de servicii de transport naval fr titlu oneros; prevzute la art. 20660 alin. (1) din Codul fiscal se acord cu
b) n cazul navelor nchiriate sau deinute n leasing, n condiia ca aceste produse s fie marcate potrivit prevederilor
situaia n care deintorul, respectiv utilizatorul nu asigur el alin. (2)(5).
nsui n mod direct i cu titlu oneros serviciile de transport (2) Pentru marcarea motorinei se utilizeaz marcatorul
solvent yellow 124 identificat n conformitate cu indexul de
naval.
culori, denumit tiinific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-
29. La punctul 113 subpunctul 113.1.2 alineatul (2), litera b)
(fenilazo) anilin.
se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe
b) persoana care deine certificat de autorizare pentru
litru de motorin.
navigaie sau persoana care deine dreptul de folosin a navei
(4) Pentru colorarea motorinei se utilizeaz colorantul solvent
sub orice form. Prin certificat de autorizare pentru navigaie se blue 35 sau echivalent.
nelege orice document care atest c nava este luat n (5) Nivelul de colorare este de 5 mg +/- 10% de colorant pe
evidena autoritilor competente din Romnia ori din statul n litru de motorin.
care aceasta este nregistrat;. (6) Marcarea i colorarea motorinei pe teritoriul Romniei se
30. La punctul 113 subpunctul 113.1.2, alineatele (12) realizeaz n antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscal,
i (14) se modific i vor avea urmtorul cuprins: potrivit procedurii stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei
(12) Livrarea din antrepozitele fiscale ctre nave a Naionale de Administrare Fiscal. Responsabilitatea marcrii
combustibilului pentru navigaie se face numai dup depunerea i colorrii motorinei la nivelurile i cu substanele prevzute la
la antrepozitul fiscal de ctre beneficiarul scutirii prevzut la alin. (2)(5), precum i a omogenizrii marcatorului i
alin. (2) lit. b) a urmtoarelor documente: colorantului n masa de produs finit revine antrepozitarului
a) copia de pe atestatul de bord sau, dup caz, a carnetului autorizat.
de ambarcaiune, n cazul operatorilor economici din Romnia; (7) Marcarea i colorarea motorinei provenite din achiziii
b) copia de pe certificatul de autorizare pentru navigaie a intracomunitare i destinate utilizrii ntr-un scop scutit se
navei care urmeaz a fi aprovizionat sau, dup caz, orice alt realizeaz n statul membru de expediie. Responsabilitatea
document care atest c nava este luat n evidena autoritilor marcrii i colorrii motorinei la nivelurile i cu substanele
competente din Romnia ori din statul n care aceasta este prevzute la alin. (2)(5), precum i a omogenizrii
nregistrat; marcatorului i colorantului n masa de produs finit revine
c) declaraia pe propria rspundere a administratorului sau a destinatarului nregistrat din Romnia.
reprezentantului legal cu privire la utilizarea combustibilului 37. La titlul VII Accize i alte taxe speciale, anexele
pentru navigaie achiziionat n regim de scutire de la plata nr. 311, 312 i 381 se modific i se nlocuiesc cu anexele
accizelor. nr. 2, 3 i 4 la prezenta hotrre.
................................................................................................ E. Titlul IX2 Contribuii sociale obligatorii
(14) Livrarea combustibilului pentru navigaie din 1. Dup punctul 31 se introduce un nou punct,
antrepozitele fiscale ctre operatorii economici prevzui la punctul 311, cu urmtorul cuprins:
alin. (2) se face numai dup marcarea i colorarea acestuia Codul fiscal:
potrivit prevederilor pct. 113.10. Art. 29620. (1) Urmtoarele categorii de persoane fizice
31. La punctul 113 subpunctul 113.3, alineatul (1) se sunt exceptate de la plata contribuiei de asigurri sociale
modific i va avea urmtorul cuprins: de sntate:
(1) n situaia prevzut la art. 20660 alin. (1) lit. e) din Codul a) copiii pn la vrsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pn
fiscal, scutirea se acord direct. la vrsta de 26 de ani, dac sunt elevi, inclusiv absolvenii
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015 11

de liceu, pn la nceperea anului universitar, dar nu mai plat. Baza de calcul se stabilete lunar, proporional cu
mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau perioada rmas pn la sfritul anului fiscal pentru care se
studeni. Dac realizeaz venituri din salarii sau asimilate datoreaz contribuia.
salariilor, venituri din activiti independente, venituri din 2. Dup punctul 35 se introduce un nou punct,
activiti agricole, silvicultur i piscicultur, pentru aceste punctul 36, cu urmtorul cuprins:
venituri datoreaz contribuie; Codul fiscal:
b) tinerii cu vrsta de pn la 26 de ani care provin din Art. 29625 [...]
sistemul de protecie a copilului. Dac realizeaz venituri (41) n cazul contribuabililor prevzui la art. 29621
din cele prevzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor alin. (1) lit. i), stabilirea obligaiilor anuale de plat ale
social acordat n temeiul Legii nr. 416/2001 privind, venitul contribuiei de asigurri sociale de sntate, precum i
minim garantat, cu modificrile i completrile ulterioare, ncadrarea n plafonul maxim prevzut la art. 29622 alin. (21)
pentru aceste venituri datoreaz contribuie; i (22), se realizeaz de organul fiscal competent, prin
c) soul, soia i prinii fr venituri proprii, aflai n decizia de impunere anual prevzut la art. 84 alin. (71).
ntreinerea unei persoane asigurate; Norme metodologice:
d) persoanele ale cror drepturi sunt stabilite prin 36. Pentru stabilirea obligaiilor anuale de plat a contribuiei
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi de asigurri sociale de sntate, precum i pentru ncadrarea
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura n plafonul maxim prevzut la art. 29622 alin. (21) i (22) din
instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, precum i celor Codul fiscal se determin baza anual de calcul ca sum a
deportate n strintate ori constituite n prizonieri, bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea
republicat, cu completrile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 folosinei bunurilor, asupra crora se datoreaz contribuia de
privind acordarea unor drepturi magistrailor care au fost asigurri sociale de sntate. Baza anual de calcul nu poate fi
nlturai din justiie pentru considerente politice n mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut
perioada anilor 19451989, cu modificrile ulterioare, prin nmulit cu 12 luni.
Ordonana Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor Dac baza anual de calcul este mai mare dect plafonul
drepturi persoanelor persecutate de ctre regimurile maxim, organul fiscal stabilete, prin decizia anual, contribuia
instaurate n Romnia cu ncepere de la 6 septembrie 1940 anual datorat calculat prin aplicarea cotei individuale asupra
pn la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat cu plafonului maxim.
modificri i completri prin Legea nr. 189/2000, cu
Contribuia anual datorat se aloc venitului corespunztor
modificrile i completrile ulterioare, prin Legea
fiecrei surse, proporional cu ponderea n baza anual de
nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele
calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecrei surse, n
drepturi ale invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat,
vederea acordrii deducerii potrivit prevederilor titlului III
cu modificrile i completrile ulterioare, prin Legea
Impozitul pe venit.
nr. 309/2002 privind recunoaterea i acordarea unor
F. Titlul IX3 Impozitul pe construcii
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar n
1. La punctul 4, litera a) se modific i va avea urmtorul
cadrul Direciei Generale a Serviciului Muncii n
cuprins:
perioada 19501961, cu modificrile i completrile
Codul fiscal:
ulterioare, precum i persoanele prevzute la art. 3 alin. (1)
lit. b) pct. 1 din Legea recunotinei pentru victoria Cota de impozitare i baza impozabil
Revoluiei Romne din Decembrie 1989 i pentru revolta Art. 29635. (1) ncepnd cu anul 2015, impozitul pe
muncitoreasc anticomunist de la Braov din construcii se calculeaz prin aplicarea unei cote de 1%
noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificrile i completrile asupra valorii construciilor existente n patrimoniul
ulterioare, dac nu realizeaz alte venituri dect cele contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior,
provenite din drepturile bneti acordate de aceste legi; evideniat contabil n soldul debitor al conturilor
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obinute n corespunztoare construciilor menionate la art. 29634, din
baza Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea care se scade:
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu a) valoarea cldirilor, pentru care se datoreaz impozit
modificrile i completrile ulterioare, dac nu realizeaz pe cldiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intr sub incidena
venituri asupra crora se datoreaz contribuia; acestor prevederi i valoarea cldirilor din parcurile
f) bolnavii cu afeciuni incluse n programele naionale industriale, tiinifice i tehnologice care, potrivit legii, nu
de sntate stabilite de Ministerul Sntii, pn la beneficiaz de scutirea de la plata impozitului pe cldiri;
vindecarea respectivei afeciuni, dac nu realizeaz venituri b) valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare,
asupra crora se datoreaz contribuia; consolidare, modificare sau extindere la construcii
g) femeile nsrcinate i luzele, dac nu realizeaz nchiriate, luate n administrare sau n folosin;
venituri asupra crora se datoreaz contribuia sau dac c) valoarea construciilor i a lucrrilor de reconstruire,
nivelul acestora este sub valoarea salariului de baz minim modernizare, consolidare, modificare sau extindere a
brut pe ar, lunar. construciilor, aflate sau care urmeaz s fie trecute, n
Norme metodologice: conformitate cu prevederile legale n vigoare, n
311. n cazul persoanelor prevzute la art. 29620 alin. (1) din proprietatea statului sau a unitilor administrativ-
Codul fiscal, care nu se mai ncadreaz n categoriile de teritoriale;
persoane exceptate de la plata contribuiei de asigurri sociale Norme metodologice:
de sntate i care realizeaz venituri asupra crora se 4. a) din valoarea construciilor existente n patrimoniul
datoreaz contribuia de asigurri sociale de sntate, acestea contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior nu se
datoreaz contribuia ncepnd cu data de 1 a lunii urmtoare scade valoarea cldirilor prevzute la art. 250 din Codul fiscal,
celei n care nu mai ndeplinesc condiiile de exceptare de la cu excepia celor aflate sau care urmeaz s fie trecute n
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015

proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale, datelor din contabilitatea n partid simpl se nlocuiesc cu
precum i valoarea cldirilor din parcurile industriale, tiinifice i sintagma pe baza datelor din contabilitate.
tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaz de scutirea de la Art. III. Prezenta hotrre intr n vigoare la data de
plata impozitului pe cldiri;. 1 iunie 2015.
Art. IV. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru
2. La punctul 4, litera c) se abrog.
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
3. Punctul 5 se abrog. nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al
Art. II. n cadrul reglementrilor punctelor date n aplicarea Romniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificrile
prevederilor titlului III Impozitul pe venit din Legea nr. 571/2003 i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, hotrre, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei,
sintagmele pe baza contabilitii n partid simpl i pe baza Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Daniel Constantin
Ministrul sntii,
Nicolae Bnicioiu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Bucureti, 27 mai 2015.
Nr. 367.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal)

Declaraie angajament privind respectarea destinaiei bunurilor


pentru care se solicit aplicarea cotei reduse de TVA 9%
Subsemnatul (Subsemnata)1 [..................................................................................................................................................],
n numele2 [.............................................................................................................................................................................................],
cu sediul n3 [.....................................................................................................................................................................................],
declar c bunurile clasificate la codul TARIC [............................], codul adiional [..........] i care fac obiectul
[..................................................................................................]4
 vor fi comercializate n propriile magazine de comer cu amnuntul sau cash and carry;
 vor fi utilizate n propriile uniti de producie de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte
uniti de servicii de alimentaie, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal ori pentru a completa sau
nlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;
 vor fi livrate ctre persoane impozabile care desfoar activiti de comer cu amnuntul, comer cash and carry,
restaurante sau alte activiti de servicii de alimentaie ori activiti de producie de alimente destinate consumului uman sau
animal.
M angajez s informez autoritatea vamal n cazul n care bunurile importate sunt comercializate/utilizate n alte scopuri
dect cel declarat i m oblig s efectuez plata sumelor reprezentnd diferene de TVA, precum i a eventualelor dobnzi, penaliti
de ntrziere sau majorri de ntrziere datorate ca urmare a regularizrii situaiei bunurilor respective, potrivit prevederilor legale
n vigoare.

......................................
[data i semntura]

Spaiu destinat autoritii vamale


Direcia General a Vmilor
DGRFP ..................................................
DRV ......................................................
Biroul Vamal ..........................................
Documentul se anexeaz la declaraia vamal cu
MRN ......................................................

1
Numele i prenumele persoanei care angajeaz rspunderea legal a operatorului economic.
2
Denumirea operatorului economic.
3 Adresa complet a sediului operatorului economic.
4 Se vor indica numrul i data facturii sau ale unui alt document comercial n care sunt indicate bunurile care fac obiectul importului ori numrul LRN

al declaraiei vamale de punere n liber circulaie.

POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015 13

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 311 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal)

SITUAIA
eliberrilor pentru consum de igarete/igri i igri de foi
n luna ............. anul ..............

Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului nregistrat/importatorului autorizat .........................................


Sediul:
Localitatea ............................................, str. ....................................... nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. .......,
judeul/sectorul ................, codul potal ............................., telefon/fax ....................................
Numrul de nmatriculare n registrul comerului/anul ........................................................
Codul de identificare fiscal ......................................................................
Codul de accize/Codul de marcare ......................................................

Nr. Preul de vnzare Cantitatea eliberat pentru consum Acciza


Denumirea sortimentului
crt. cu amnuntul declarat*) (mii buci) (lei)

0 1 2 3 4

*) Pentru igri i igri de foi nu se va nscrie preul de vnzare cu amnuntul declarat.

Certificat de conducerea antrepozitarului autorizat/destinatarului nregistrat/importatorului autorizat


Numele i prenumele .................................
Semntura i tampila ...............................

Data .............

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 312 la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal)

SITUAIA
eliberrilor pentru consum de tutun fin tiat, destinat rulrii n igarete/alte tutunuri de fumat
n luna ........... anul .................
Denumirea antrepozitarului autorizat/destinatarului nregistrat/importatorului autorizat .........................................
Sediul:
Localitatea ............................................, str. ....................................... nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. .......,
judeul/sectorul ................, codul potal ............................., telefon/fax ....................................
Numrul de nmatriculare n registrul comerului/anul ....................
Codul de identificare fiscal ............................................
Codul de accize/Codul de marcare ........................................

Cantitatea eliberat pentru consum Acciza


Nr. crt. Denumirea sortimentului
(kg) (lei)

0 1 2 3

Certificat de conducerea antrepozitarului autorizat/destinatarului nregistrat/importatorului autorizat


Numele i prenumele ................................
Semntura i tampila ...............................

Data ...............
POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 373/28.V.2015
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 381 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal)

Nr. nregistrare Data

DECLARAIE
privind media ponderat pentru produsul ................

I. INFORMAII PRIVIND TIPUL DE PRODUSE ACCIZABILE UTILIZATE CA MATERIE PRIM

Nr. Nivel accize Accize aferente


Denumire produs Cod NC U.M.*) Cantitate utilizat**)
crt. (lei/u.m.) materiei prime

0 1 2 3 4 5 6

TOTAL Accize materii prime utilizate


(sum coloana 6)
TOTAL Materii prime accizabile utilizate
(sum coloana 5)
II. INFORMAII PRIVIND TIPUL DE PRODUSE NEACCIZABILE UTILIZATE CA MATERIE PRIM

Nr.
Denumire produse U.M.*) Cantitate utilizat**)
crt.

0 1 2 3

TOTAL Materii prime neaccizabile utilizate


(sum coloana 3)
III. INFORMAII PRIVIND PRODUSUL ACCIZABIL FINIT REALIZAT

Denumire produs Cod NC U.M. Nivel accize (lei/u.m.)

0 1 2 3

IV. MEDIA PONDERAT


TOTAL Accize materii prime utilizate

TOTAL Materii prime accizabile utilizate +


TOTAL Materii prime neaccizabile utilizate
Media ponderat (lei/u.m.)

*) Unitatea de msur este cea prevzut n anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.
**) Se completeaz cu cantitatea materiei prime utilizate pentru obinerea unei uniti de msur aferente cantitii de produs finit pentru care este
prevzut nivelul accizelor n anexa nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal.
Exemplu: Pentru obinerea unui produs din categoria produselor intermediare se va completa cu cantitatea materiei prime utilizate pentru obinerea
unei cantiti de 1 hl de produs finit.

Cunoscnd dispoziiile art. 326 privind falsul n declaraii, din Codul penal, declar c datele nscrise n acest formular sunt
corecte i complete.

.................................................................... ................
(semntura i tampila solicitantului) (data)

POSTAT CU AJUTORUL PRIETENILOR PE - WWW.CABINETEXPERT.RO