Sunteți pe pagina 1din 8

M ISTERELE

ASCENSIU N II

Reveloreo batAliei cosmice


dintre bine gi rdu

\\/4
7,S

DAVID WILCOCK

Traducerea din limba englezd:


Cristian HANU

ADEVAR&DIVIN
BraEog 2017
Cu prins

ClprroLur- 1 lntroducere ................. I


Clplrolur 2 BAtdlio impotrivo?ntunericului .......29
ClprroluL 3 Atingereo in{initului...., .................47
Cnprrorur- 4 intunericul qi lumino..... ................6.l
Clprrolul- 5 Ar puleo ESP sd solveze lumeo?................"......7j
ClprroLur- 5 S-o ldsot ?niunericul .....................9-l
Clprrolur- 7 Roiul 9i iodu1.......... ................... I 09
Crprrolur- 8 Noopteo intunecotd o sufletului ...,l33
CnplroluL 9 in cdutoreo unei cdi de iegire ......-l5.|
Clplrolur- 10 indlloreo pe oripile euforiei
gi prdbuEireo de dupd ................167
Clplrolul 11 Evodoreo ................ l8Z
Clprror-ul 12 prdpostiei
Atingereo fundului ......203
Clrrrolul 13 Morele experimenl .....................23.l
Clplrolul 14 Dezvdluireo ............251
Clplrolul 15 ,,Morele An" ol lui Choteloin
se incheie cu surle si tr6mbite... ...273
Clprrolur- 16 Suprovieiuitorii uitofi de pe 1und.. ..................289
Clprrolul 17 ,,lmogineo de onsomblu"
este uno extrem de cosmicd ........3.l3
Caprrorul 18 Pete Peterson - un veritobil Teslo
ol ,,operofiunilor negre"... ...........33,l
1,

19 Jocob si Progromul Spoliol Secret .................. 35


Clprrorut I
Lista ilustratiilor
Clprrolur. 20 Strdvecheo Rosd o Constructorilor .............. ...37 5

Clprtotur 21 Dote provenite de lo insider-i


Fig. t : Modelul lui Sir Roger Penrose referitor la un tipar geometric
despre Construciori. ...................395 ca sursi a Universului cunoscut ..........9
Clprrolur- 22 Motriceo lunord o lmperiului .......407 Sursa: DavidWilcock
Fig. 2' ,,Amplituhedronul" - simAnla geometricd a Universului................l0
Clprrorur 23 ingerii c62ufi......... ....................427 Sursa: David Wilcock

Clptrolur- 24 Bdtdlio cosmicd devine uno personold............45l Fig. 3: Modelul geometric al atomului, de dr. Robert Moon ....................... I I
Sursa: Tom Denney
Clprrolut" 25 Tipore posibile ole viitorului ........465 Fig. 4r Tipare geometrice intr-o piclturi de apd aflati in vibrafie,
observatededr.Hanslenny........,...... .........................12
Sursa: Dr. Hans )enny, ilustralie preluati din revista gtiin[ifici
Cymatics: A Study of Wave Phenomena and Vibration @ 2001
MACROmedia Publishing, Newmarket, NH, USA.
wwwcymaticsource.com
Fig. 5'Desen creat in liceu de David Wilcock despre
fiinfe aseminitoare unor extrateregtri ..............................................165
Sursa: David Wilcock
Fig. Oa gi 6b: Desene ale lui Robert McCall care includ ruine de tip
,,Stonehenge" propuse ca logo-uri pentru misiune a Apollo 17 ........2g7
Sursa: NASA/Robert McCall
Fig. 7, Imagine originaH NASA,L)Z-6lH3,luati de sonda spaliali
Lunar Orbiter 2, care arati existenla unor obeliscuri 1unare..........294
Sursa: NASA/GSFC/NSSDC
Fig. 8: Analizi geometrici rusi a obeliscurilor lunare publicati
de revista Technology for Youth ............... .................295
Strsa: Technology for Youth
Fig. S, Imagine,,oficiali" NASA a obeliscurilor lunare luati
de sonda spalial6 Lunar Orbiter 2, care arate existenta
unor gropi dreptunghiulare...................... ..............,..296
Sursa: NASA
Fig. t O: Serie de structuri geometrice pe cadrul NSSDC 4822.
La dreapta apare versiunea lui Ken fohnston decupati
din versiunea ,,oficialii'.......... ...........2gg
Sursa: NASA/NSSDC
Fig. I l: Imagine NASA a Craterului Ukert, care arate existenla
unei forma{iuni degradate, dar simetrici qi triunghiulari.............300
Sursa: NASA
Fig. t Z' Imagine din apropiere a Cadrului ASl O-32-4g22 Fig. 2+: Soarele nostru situat in centrul unui ,,gemineu,,
luat de misiuneaApollo 10..................... ....................301 -este
din plasmi in form6 de tub care se intinde
Sursa: NASAiNSSDC
pdni la haloul ga1actic............
Fig. t 3: Detalii suplimentare legate de cadrul ..........382
Sursa: NASA/Iohns Hopkins/UC Berkeley
ASl0-32-4822 surprins de Apollo 10.................................................302 Fig. :s: Hannibal gi Hitler au awt destine similare,
Sursa: HoaglandiNASA/NSSDC
Fig. t 4: Comparafie intre imaginile din cadni,,4g22"
degi au fost despirfi{i de 2.160 de ani............... ........389
Sursa: Tom Denney
surprinse de Misiunea Enterprise, Fig. 26: Pitrat masiv aflat pe suprafa(a Lunii,
oferite de Centrul Spalial Goddard
ce sugereazi prezenla unei civilizafii
gi de Centrul Houston, care arati reflec{ia unui dom.....................303 interne gigantice,
care l-a construit cu o tehnologie superavansatd.
Sursa: NASA/ Enterprise Mission
Imagine vizibili, topografie gradienli
Fig. t S: Comparafie realizatd de Enterprise Mission intre versiunile 9i
cRAlLaigravita{iei........................,......:.....
4514-66-9301 9i A514-66-9279, care arati o matrice .. . ......................405
Sursa: NASA/GSFC/IpLlColorado School of Mines/MIT
a unor ruine ce par construite din sticli.... ..............304 Fig. 27, Diagrami NASA a tiparelor cildurii
Sursa: NASA/Enterprise Mission de tip,,pac_Man,
de pe lunile lui Saturn: Mimas gi Tethys..........
Fig. I 6' Retuqare prin inchiderea deliberati la culoare a fundalului ........413
Sursa: NASA/|pL
din jurul astronautului Harrison Schmitt depe Apollo 12.............305
Fig. 28a pi 28b: Ecuatorul ridicat al lui
Sursa: NASA/Enterprise Mission Iapetus gi forma geometrici
Fig. I 7: ,,Panoul solar" din cadrul ,,lipsf'nr. 4BZ2 a|NASA.............. .........307
a suprafefei saIe.................. ...............415
Sursa: NASA/JpL/Space Science Institute
Sursa: NASA/ Enterprise Mission
Fig. Ze: Luna lui Uranus, Miranda,
Fig. I a, Turn gigantic aflat in partea intunecati a Lunii, pe care apar formafiuni ,,trapezoidale,,
ce apare intr-o fotografie fbcuti de satelihrl rusesc 2ond3.............30g .....,.............416
Sursa: NASA/fpL
Sursa: RKA Fig. 30: Pete Iuminoase pe miniplaneta
Fig. l9: Dom gigantic,,din sticlf'aflat in partea intunecati a Lunii,
Ceres....,.......... ........41g
Sursa: NASA/DAWN
intr-o imagine a satelitului rusesc Zondj..........................309
ce apare
Fig. 3 I : Prezumtivi ,,piramidi luminoasf,pe
Sursa: RKA Ceres.....................................419
Sursa: NASA/f pL_Caltech/UCLA/MpS/DLR/IDA/LpI
Fig. ZO, Imagine de aproape a domului gigantic,,din sticlf,
Fig. 3 Z : Structuri pitrati a distributiei cildurii
aflat in partea intunecati a Lunii, ce apare intr-o imagine peluna lui Saturn,
Enceladus. Insider_iisusfin ci aceasta arati
surprinsi de satelitul rusesc Zond3 ............,.............310 identic
cu imaginile in infrarogu ale bazelor subterane...........,..
Sursa: RKA .,...,...,...,,..420
Sursa: NASA-Goddard/CIRS/SwRI
Fg. f t: Imagine a platoului cu mincare al lui David Wilcock,
Fig. 33: ,,Monolittrl,,de pe phobos, a cirui umbri lungi
care s-a spart in doui, la o cini serviti in compania
insider-lor |acob gi Pete Peterson.. ...........................356
poate fi vizuti pe suprafafa lunari................. .........423
Sursa: NASA
Sursa: David Wilcock
Fig. 34: Imagini in oglindi ale unei fefe
Fig. Z2: Schimbare misterioasi a unei formaliuni umane (stinga)
9i ale unei fefe de felini (dreapta) pe Marte....... .. . ..
geologice petrecute pe luna Titan a lui Saturn .......364
Sursa: Enterprise Mission/NASA
...........42g
Sursa:NASA/|PL-Caltech/ASI/Cornell
Fig. 35: Imagine dlaproape a cadrului
Fig. 2 a , Vecinitatea interstelari a sistemului solar ........................................3g0 35476 surprins de Viking,
care arati Fa{a de pe Marte gi piramidere
Sursa: Andrew Z. Colvin, 3 martie 20ll de ra vest d,e aleasta......429
Sursa: NASA/Enterprise Mission

xil
Fig. 30, Imagine de aproape a cadrului 70413 surprins de Viking,
care-aratd, piramida pentagonall situati la sud de Fafn"""""""""'430
Sursa: NASA/Viking Ceprrolur 1
Fig. zf t,Cratere pltrate' aflate pe Asteroidul 433 Eros """"""""' """""""'434
Sursa: NASA/NEAR
Fig. a8: Detaliu din ,,Bolovanul in formh de diamant lntroducere
care vArf'l aflat pe 433 Eros
sti pe """""""""""""'435
Sursa: NASA/NEAR
Fig. a9: Alte ,,cratere pltratd'9i un,,bolovan dreptunghiulal'
aflate pe 433 Eros..'. """"""""""""'436
Sursa: NASA/NEAR
Fig. +o, Imagine de aproape a,,bolovanului dreptunghiular"
o viagi in care eqri inzestrat cu puteri
de pe 433 Eros """""437
rl::|rij;?:*gi
zeu, bttl capabil si citegti instantaneu
supranaturale, de
Sursa: NASA/NEAR mint"a p..ro"r, e, a$a cd.
Fig. lt, Scenl din filmrl, Tom Corbett: Cadetul stelar, care prezinti
nu mai ai nevoie de cuvinte. pogi levita,
plutind"lto.
prin'^", p.i":ir.pl;
o piramidi transparenti pe Luni, cu o harti citre Marte"""""""438 Putere a gindurilor tale. Dispui d" pot".i teleciietice,po.a.rd
Sursa: Patrick Blaine obiectele, chiar gi cele de dirnensioni.olo.d", ^ii.,
Fig. +2, Sceni din filmri Tom Corbett: Cadetul stelar, care prezinti
--"ndindu-le si faci
purerea mingii tate. pogi material izaoriceigi
Fa[a de Felini cu o harti citre centura de asteroizi"""" """"""""'439
;:'::1"1::jlfrin do."fti
deschideri altidati gura penru a vorbi. pogi
Sursa: Patrick Blaine l.X,l:'^_1".:::.:"T ifi
calatort ln tlmp, ficind salturi in trecur sau in viitor gi privind ce se
Fg. Reconstrucfie a ruinelor lunare din emisiunea
a3, intimpli aici cu o claritate uimitoare.,,Vilul,,care
TV ,Omul gi Luna" din anul 1955.......'.....'.. """"""443 vii de lumea de dincolo gi care te-a
separi. lumea celor
Sursa: Patrick Blaine
ficut si uigi ciai o identitate mai
rnireati decnt x6ssx a unui muritor _
Fig. 44, Revista grafici,,Fa!a de pe Marte" din septembrie 1958""""""""'444 s_a ridicat. Eqti in permanenji
congtient d; ci egti un sufler nemur
Sursa: fack KirbY/HarveY Comics -!fr4 itor caretrlieqte o experi-
cnti umani. Nvelul inteligengei tale depipegte cu mult tot."
Fig. n5, Prinpl Lionello gi Prinfesa D'Este, cu craniile vizibil alungite """463
rimentat in trecut. "i "^*p"-
Sursa: Antonio di Puccio Pisanello, c. 1444
Si fie un simplu visi O doringi ridicoli
f,ri nicio bazi reald.? Este
oare posibil ca rnarii maeqtri spirituari
umanitltii si fi spus adeviruf
ai
ci triiegti intr's 514ss de amnezie, nemaigtiind cine gi ce egti in reali-
t:rtei Este oare posibil ca alegerile p"
, rlle faci gi gindurile pe care
lc emiti si fie infinit mai impo.tani
e d,ecitigi dai seama? Existi oare
irtr-adevir o birilie intre bine gi riu,
care iii viaga de zi cu
zi? Sti aceasti bitilie invizib iliiabaza-olto* ^i"rt"^ze
d,n marile evenimente
:rlc lumiil Este xs6615;snea
- aceasti. absolvire pe un nivel superior al
^Existi
cxistengei - scop*l suprem ar existen,tei
umanei in univers forge
rrcgative care hling5c cu temerile', mi,,nia,vinovitia gi ruqinea
se
(:Ire nu se dau in lituri
ta, gi
de la nimic pentru a te impiedic a si rcalizezi

xtv
2 T MISTERELE ASCENSIUNII lntroducere o 3

acesf salt cuantic in evolugia tai Asistim noi oare la o competitie incre- ol)rcasci gi in care igi percepi viaga dintr-o perspectivi mai vasti, ca gi
dibil de vasri in vederea obtinerii controlului asupra planetei noastrel r un1 xi privi-o,,de sui'. Poate ci ji s-a intimplat ceva atat de bizar, de
Ar muri literalmente aceste forte negative daci nu s-ar hri.ni cu egois- rrrpranaturaf incit te-a flcut si te cutremuri de uimire. Pentru citeva
mul, invidia, materialismul, licomia gi singuritatea noasrri, carele f cr.- Inomente prefioase, ai intrat in contact cu esenfa unei realitigi incredi-
nizeazi o rezewl.energetici inepuizabilii Au dus acesre forte o bitilie Iril de profunde. Ai experimentat o stare in care nu mai existi teami,
care dureazi. de sute de mii de ani gi de care sunr perfect congtiente? .lurcre, pierdere sau singuritate, ci doar iubire, bucurie gi o luminl
Egti pe punctul de a inrra intr-o lume a rispunsurilor la toate ,r lb-stri"lucitoare nemirginiti.

aceste intreblri. Noi suntem amenintari de o distrugere totali pusi la Aceasti senzalie cutremuritoarc a eternitlgii pare adeseori efe-
cale de tot felul de forge malefice, in existenta cirora ne vine de multe rrcri. Dupi un crimpei de magie, realitatea viegii de zi crtzite asalteazl
ori imposibil si. credem. Nu numai ci dispunem de o,,elitii' carc pare ,lin nou, ftcindu-te si uigi. Flaclrapotentialului tiu infinit este stinsi
si infloreasci de pe urma rizboaielor pe carcle creeazi, a catastrofelor ,lc vintul rece 9i dur al realitigii curente, ata cum o percep cei mai mulgi
financiare pe cerc le pune la cale, a epidemiilor gi a haosului pe carele ,lintre oameni la ora actuali. Din fericire, aceasti realitate se poate
grtverneazi din umbri, dar natura insigi pare si ne fi trildat, Planeta rchimba. Unul din marile mistere ale epocii noastre este chiar existenga
noastri este pe moarte. Rezervele de api seaci gi un numir din ce in liinjelor spirituale pozitive, cu care putem intra oricind in contact, daci
ce mai mare de specii de animale dispar, din carza civilizatiei umane, rrrmim anumite precepte gi linii directoare. Personal, primesc aproape
Temperaturile par sI creasci de la un an la altul, iar cutremurele, vul- :lilnic scrisori de la oameni care triiesc fenomene bizare gi mistice. Am
canii, tsunami-urile, uraganele qi super-furtunile tropicale ne pun in incercat eu insumi din risputeri si intru in contact cu fiingele spirituale,
pericol viata, provocind distrugeri colosale. i;rr rezultatele pe care le-am obginut au fost pe cit de profunde, pe atet
Oamenii au tendinga de a crede ci poveqtile spirituale din antichi- drr semnificative.
tate sunt o simpli,,,mitologieiin timp ce noi triim in,,lumea rcali', care igi voi relata in aceasti carte povestea experiengelor mele, marile
pare mult mai singuratici gi mai amenintiroare. Tot mai mulgi oameni grcutigi prin care am trecut pentru a descoperi in cele din urmi ade-
adoptl comportamente dependente sau tipare ale negirii pentru a uita v:irurile profunde qi ascunse ale ascensiunii gi ale viitorului nostru.
de adevlrul neplicut gi aparent inevitabil al distrugerii in masi, for- 'l'radijia spirituali gnostici ne invagi ci informagiile sunt vii, iar expu-
ginduJ si. intre in subcongtient. Cind acesta ribufnegte insi. inapoi in ncrea noastri la informagiile referitoere la natura real| a cosmosului
mintea conttientl, el reactualizeazi. starea de disperare, iar noi ci"dem poate declanga in noi o metamorfozl care ne va conduce in cele din
din nou in depresia inrunecati generatl. de singuritatea profundi in rrrmi la ascensiune. in cirgile mele precedente am prezentat tceste
capcana cireia suntem pringi, Cind nu mai vedem niciieri vreo spe- informagii dintr-o perspectivi qtiingifici, dar in primajumitate a cirgii
ranti, incepem sI credem subit in Dumnezeu gi in iad, qi ne intrebi.m de fagi voi incerca o abordare noui, aritindu-gi cum se poate manifesta
la infinitl,,De cei De cei De cei" rcest adevi.r metafizicin viaga ta la nivel personal.
Poate ci ai avut norocul si intri in contact cu ceea ce mulgi vizio-
nari au numit,,intelepciunea angelic!'.Poate ci.aitriit o experiengi in
apropierea mortii gi ai surprins un crS.mpei din realitatea infinit mai
Misterele istoriei
mireatl. care se ascunde dincolo de vilul care separi via;a de moarte. $tiinga ne invagi ci noi am evoluat de la o viagi incredibil de plic-
Poate ci ai avur un vis atnt de frumos incit te-ai uezit ct ochii in ticoasi petrecuti in pegteri, in care strimogii nogtri erau nigte vini-
lacrim| tinjind dupl promisiunea unei zile de miine mai frumoase. tori-culegitori analfabegi forgagi si supravieguiasci in condigii ostile,
Poate ci ai trlit o experienti emogionali. aporeorici, fie de teroare luptindu-se cu elementele dezlinguite ale naturii. La un moment dat,
extremi,, fie de extaz pur, in urma cireia ai intrat in acea stare de calm ;rce$ti strimoqi au devenit suficient de inteligengi pentru a inventa
absolut care este apanajul marilor maeprri, in care timpul pare si se roata, culturile agricole, domesticirea animalelor, sistemele comerciale,
4 o MISTERELE ASCENSIUNII lntroducere o 5

construind adiposturi din ce in ce mai solide gi adunAndu-se in sate ci nu existi decit un singur adevir gi ci magii gtiingei degin toate
gi orage. Civikzagiile au evoluar treptart, iar oamenii ta creet limba- rispunsurile (sau o vor faceintr-an viitor apropiat).
jul scris, matematica, cer amica, metalurgia, astronomia, gav erner ea,
legile 9i religra.
Printre altele, ei au invigat si ii venereze pe zei,Practic toate cul- ,,Povestea" s-a schimbat
turile care au triit vreodari pe Pimint au descris o anumiti formi de in mod tradigional, scepticii gi-au apirat sistemul convingerilor
contact direct cu diferite fiinge avansate, cu o inteligengi considerabil invocind gtiin+e ce autoritate supremi, Argumennrl rimine insi destul
mai inalti decit * oamenilor. Din cite ne spun sursele istorice, civfiza- de confaz, cici aceste autoritigi gi-au schimbat incontinuu povestea.
gia umani. nu a api.rut aleatoriu. Oamenii au fost inviga,ti si. vorbeasci., Ceea ceni se cere si credem s-a schimbatdiscretin datade22octombrie
si citeasci, si scrie, si cultive recolte, sI igi construiasci adiposturi, si 2013, cind revista Proceedings of the National Academy of Sciences t
studieze stelele gi si ingeleagi limbajul universal al gtiinjei de citre alte publicat un articol, fafi. camedia centrali si ii faci vreo publicitate. O
6ingc mai sofisticate. lzltoarcle scrise din antichitatea cea mai inde- echipi alcfuuiti din trei oameni de gtiinji condugi de dr. Erik Petigura
pirtati repeti din nou gi din nou povestea unor fiin9e umanoide mai a folosit telescopul Kepler al NASA pentru a studia 42.000 de stele
avansate decit oamenii care le-au dat acestora din urmi cheile cunoag- din vecinitatea sistemului solar, mai mult sau mai pugin similare soa-
terii superioara Adeseori, aceste fiinge au colaborat cu oamenii sute sau relui nostru. Cercetitorii au sflrdiat momentele in care luminozitatea
chiar mii de ani, guvernind aficerile lumii antice de pe pozigia drep- fiecirei stele a scizut suficient de mult pentru a fi mi.surabili. Aceste
tului aparent divin al regalitigii lor, Unii din acegti ,zei" i-au invigat scideri ale luminozitigii se datorau trecerii unei planete prin faga stelei
pe oameni si fie mai plini de iubire gi si se ierte unii pe ceilalgi, dind respective. Echipa lui Petigura a descoperit un total de 6A3 planete,
naftere marilor religpi, cerc conrin misrere pe care pugini oameni le mai din care zece de mirimea Pimintului 9i cu orbite in,,zone locuibile'i pe
ingeleg ln epoca noastri. Algi,,zsi" nu au fost insi nici pe departe la fel care se pot forma oceane, intrucit temperatura planetelor nu este nici
de buni gi de binevoitori. Ei s-au luptat unii cu algir, au dat dovadi. de prea ridicati, nici prea scizutl. De alt6l echipa lui Petigura dejinea
viclenie 9i de josnicie, de minciuni. gi de inqelitorie, qi de mulre ori au deja date care confirmau faptul cI pe aceste planete existi api. in stare
fost detronagi 9i ucigi arunci cind supugii lor furiogi gi tridagi s-au ridi- lichidi. Atunci cind combini doi atomi de hidrogen cu unul de oxigen,
cat ln cele din urmi impotriva lor. obgii api lichidi. NASA dovedise anterior ci stelele emani nenumi-
Este oare posibil ce ece$ti,,zei" din antichirate si fi fost de fapt rate tone de hidrogen qi oxigen sub formi de geze. Atunci cind aceste
fiinge extraterestrei Am inceriat si rispund public la aceasti intre- gaze ajtrng pe o planeti cu o temperaari adeaneti, ele se combini gi
bare de aproximativ 20 de eni incoace, prin diferite mi1'loace, inclu- dau nagtere apei, atmosferei, ploii gi oceanelor.
siv pe site-ul meu, DivineCosmos.com, in clrgile mele, Intestiga[ii Stufiul lui Petigura seincheie cu concluzia uluitoare ci 22o/o dintre
revelatocre qsul)ra c,impului constiingei Si Cbeia Sinuonicitdfii, precum toate stelele comparabile cu soarele nostnr care existi. in Univers au
9i in peste 80 de episoade diferite ale emisiunii Ancient Aliens planete inzesffate cu api similare Pimintului, care orbiteazl in jurul
(Extraterestrii din antichitate), ceamai populari emisiune difaztti de lor, in zone in care viaga intrunegte condigii adecvate pentru e eperce.
canalul Historp care intri. in al zecelea sezon in momentul scrierii Cea mai apropiati stea cu o planeti similari Pimintului injurul ei este
cirgii de fagi. Din pilcete, existl inci foarte mulgi oameni care conri- situati la doar 12 ani-lumini, putind fi atinsl cu uguringi in decursul
nui si se comporte la, fel ca preogii ce au rcfuzat si se uite prin tele- unei viegi umane daci tehnologia noastrl ar avansa suficient de mult
scopul lui Galileo. Perspectiva asupra lumii pe care o cultivi cei mai pentru a ne oferi posibilitatea de a cdliltori cu viteza luminii. Adevirata
mulgi dintre oameni nu este altceva decit un sistem de convingeri, magie se produce insl daci aplicim procentul de 22o/o intregului
similar unei religii. Noi ne apirim modelele gdingifice curente la 6l Univers cunoscut. Rezultatele sunt incredibile, fiind sintetizate intt-un
ca zelogii cere militetzi cu ardoare in favoarea Bibliei lor, afirm6.nd articol intitulat,,Paradoxul Fermi" pe site-ul WaitButBuy.com.
6 o MISTERELE ASCENSIUNII lntroducere o 7

Astfel, se estimeazi ci existi intre 100 gi 400 de miliarde de stele ,,Paradoxul Fermi" ne cere si ginem cont inclusiv de virsta
cu planete locuibile injur numai in CaleaLactee,Pe de alti parre, se ttie Universului, estimati la ora actuali la aproximativ 13 miliarde de
la ora actuali. ci pentru fiecare stea din Cd.eaLactee existi o intreagi rni. Pimintul s-a format doar in urmi cu 4,54 miliarde de ani. Prin
galaxie in Univers. O galaxie nu este altceva decit un grup uriag de stele. rrrmare, putem presupune ftri an efort pree mare ci o alti planeti
Odati inarmati cu aceste cifre, patem dovedi ci. pentru ftecare bob de similari pimintului nostru s-ar fi putut forma in urmi cu 8 miliarde
nisip de pe PimS.nt existi cite 10.000 de stele in Univers. Acest numir .lc ani, in jurul unei stele mai vechi (similare soarelui). Si ne imagi-
este atit de mare incit mintea umani nu il poate cuprinde, cici boabele nlm acum ci aceasti planeti a evoluat pini la nivelul nostru curent de
de nisip de pe Pi.mint sunt practic nenumirabile. Povestea devine gi inteligengi gi de tehnologie in acelaqi interval de timp ca gi noi: de 4,54
mai fascinantS. dac5. ne gindim ci aproximativ 5o/o din acesre stele sunr rrriliarde de ani. Acest lucru ar insemna cl civilizagia de pe respectiva
similare soarelui nostru, conform datelor furnizate de NASA. Cu alte planeti a avut la dispozigie alte3,46 de miliarde de ani pentru a evolua
cuvinte, in Univers existi circa 500 de cvintilioane, adici de miliarde de dincolo de nivelul pe care l-am atins noi la ora actuali. Gradul teh-
miliarde de stele similare soarelui nostru. nologiei, inteligen;ei qi sofisticirii atinse de aceasti civilizaqie intr-un
Fiecare din aceste stele similare soarelui arc o ,,zon5.locuibili' in inrerval de timp atat de lung ar depigi probabil tot ce Putem ingelege
care o planeti poate da nagtere oceanelor gi apei lichide.Drcl. 5o/o din rroi cu mintea pe care o avem.
totalul stelelor care existl in Univers sunt similare soarelui nostru, iar Pe data de 5 martie 201-5, NASA a anuntat ci aproape jumitate
echipa lui Petigura a descoperit ci" o cincime din acestea ar purea avea .lin planeta Marte a fost acoperitl cindva de un ocean similar celor
planete similare pimintului in jurul 1or, inseamni c5.lo/o dinroate ste- de pe PimXnt, cu o adXncime de aproximativ L,6 kilomeri. Pe 28
lele din Univers ar putea avea in jur o planeti pe care am putea locui. septembrie in acelagi an, NASA a anungat cL apa lichidi continui
Cu alte cuvinte, in cosmos ar putea exista 100 de miliarde de miliarde si existe gi astlzi pe Marte, dar in cantitigi limitate. in sfirqit, pe
de planete similare Pimintului, ceea. ce inseamni ci pentru fiecare bob 5 noiembrie 2015, NASA a anunfat ci Marte a avut o atmosferi
de nisip de pe Pimint existi cnte o suti. de planete similare Pimintului similari celei terestre care a dispirut, posibil in urma unui eveniment
in Univers. Pornind de la aceste ci&e, putem presupune ci numai in solar. La rindul ei, planeta Pluto are o atmosferi uimitor de asemi-
galaxia noastri existi aproximativ un miliard de piminturi. Daci nitoare celei terestre. Potrivit unui articol BBC publicat in data de
pornim de la premisa ci doar Lo/o din aceste lumi ce congin api gi-au 12 matie 20L5, in care este citati NASA, s-a descoperit cI luna
creat forme de viagi, puternttege conclazia ci fiecare bob de nisip de pe lui Jupiter, Ganymede, are un ocean chiar sub suprafaga sa, la fel ca
PimXnt rcprezinti,o planeti locuiti similari Pimintului din Univers. mul;i algi sateligi:,,Este vorba gi de planetele pitice Pluto gi Ceres; de
Si presupunem ci doar l% din acesre planete locuite au forme de celelalte luni ale lui Jupiter, Europa gi Calisto; de lunile lui Saturn:
viegi. care au evoluat pinila creeret unor civilizagii inteligente, precum Enceladus, Titan qi Mimas; gi posibil de luna lui Neptun, titon.
cea umani de pe Pimnnt. Acest lucru ar insemna ci in Universul ,sistemul solar pare dina-odati un loc destul de umed', glumeqteJim
nostru existi 10 cvadrilioane, adici zece milioane de miliarde de civi. Green, directorul agengiei spatiale a Statelor Unite responsabil de gti'
lizagii inteligente. Daci aplicim eceasti logici Ciii Lactee, numai in inga planetelorl'
galaxia noastri existi 100.000 de civilizaEii inteligente pe cele circa un Aceste descoperiri oficiale schimbi tot ce am fost invigagi de mici
miliard de planete similare Pimintului, care ne agteaprl. Aceasti per- si credem. in propriul nostru sistem solar existi agadar mai multe
spectivi. schimbi dramatic paradigma actuali, fiind cu atir mai veridici locuri in cate ar putea exista forme de via;i (de un tip sau altul). Marte
cu cnt provine de la surse oficiale ce opereazi. cu datele NASA. Daci pare sL fi fost o planetl suficient de aseminitoare Pimintului pentru
ginem cont de aceste calculg ipotezaci suntem singuri in Univers pare ca o civilizagieinteligenti si fi inflorit pe ea in trecut. Aceste descoPeriri
dintr-odati rificoli, fiind similari cu credingele fanatice ale fundamen- care schimbi paradigma sunt publicate ici gi colo in media oficiali, cite
taligtilor religiogi, care por fi atit de ugor demontate. una pe rind. Ele nu au parte niciodati de o publicitate majori, fiind

S-ar putea să vă placă și