Sunteți pe pagina 1din 60

Ioan Cutova

CURUNA
A TOAMNLEI
Sumar

6 / Chir asclnat

Chir asclnat
Sear
Atiptari
Opt microelegii tr Una Ver
Dialog
Am tr tini

14 / Curuna toamnlei

Biiri
Seamini
Pastel di noapti
Tr bnari
Curun toamnlei
Limani
Oar laie
Vreari
Apofasi
Pri-aest crari
Aprisiri
Sicleti
Intermezzo
Am mai un zbor
Aclimri
Curbani
Minduiri
Yis
Tream ca vile
Prvulii biiti

28 / Cntii di Xirulivad

Hoar armneasc
Cntic
Nvirinari
Agioc
Buei
Fndazm
Tiri
Puiliu xen
Trec cu-aopsea
Boai di noapti
Cntii
Sibepi di doin
Pastel vecliu
Ca Sisif

39 / Dzli i cad

Ninga un cntic
Hari
iva nu mi-ncapi
Triyeau
Ninga nu-aprii
Dhoar
Aprucheri
Agriri
Apa yie
Chimati
Albu
Ihuri amnati
Prit doau sticuri
Licur
Pri doau cliuri
Viclimi
Cali astmit
Di cndu bnedz
Asclnari
Vai alas ayiea
Cu doau zboar
Dzlili i cad
Di pri crciliu

52 / Postfa

55 / Glosar Minim (al autorului)


Armnamilei di totna,
-di pristi tut loclu,
aesti stihuri
di mirchi i di vreari...
Chir Asclnat
7 Chir Asclnat
CURUNA

A TOAMNEI Him, cu sticlu aestu un cntic.


Aili i yin
niura pn sum cioari,
arucuti ca un soari
arou tu ascpitat, tu mun!

Pri ili di pun


Una Ver mutreati
nyisarea s-treac ma nclo
alghit di isihi moati,
ayuisit di mn di glea,
ardztinilei dit oasi s- i vead
aestu mistiryiu i-l cher,
-prisupr coaja i u aca
chirolu asclnat
i singurtatea ocliului alsat
tra s-cad.

Sear

Pali ti-acoapir sear,


ca un zvon di teari.

Ci puin, pira
tr un zbor pisit.
Ti-acar niminatili dzli.
Un puiliu ghion
iur ira!

Yilceati arai pristi


agrirea di ban.
Ti-acleam lava a ailor
Nheam ma singur tora
Una Ver,
aripidzinat tu cohe.
8 Prisupr-
CURUNA s-dispeatur cti un er
A TOAMNEI i ocliul a tu misulai
s-puneadz
pn armni n sus asclnat
di un aradz.

Atiptari

Li ilichii
i si alas pri fa,
tr cathi amintari a ta,
cti un opsi mi-aca.

Io- parahim, Una Ver,


nicftalu di tini,
varliga- mi u,
ca un chir i nu yini.

Truplu a meu
anafur easti tr tu,
tr tu!

Lia-i
mituisirli i-angreac
nghios, cu thim,
zbor di hrisafi s-pitreac
ma cti un,
ma armnescu,
tr i ti adun
-tr i i ti
thimisescu!
9 Opt microelegii
CURUNA Tr Una Ver
A TOAMNEI

Tricut prit crarea dit lun,


caimolu a tu ischiu
si-adun ca un glem
i zboarli pri poli
si-uscar
s-li dzem
cti un, cti doau,
-poetlu i argi
s- scrie epoda
tr ocliul a tu
fr buiau...

2.

Laie easti idearea a ta,


imnaticlu fr irue,
istoria- scrupsit
pri un apal i
zborlu di ynati;

Laiu iasti
aduntorlu di ban,
cval pri un
cal areati!

3.

Clamea si-arupsi tu mn
i sticlu aestu
di bcre,
aumbra- cdzut
-yinirea a ta di arcoari,
tut,
ca un irboai la bar
chirolu i treai
pri truplu-
ca un cntic,
-ca un boai...
10 4.
CURUNA

A TOAMNEI Algri di ai!


Arivani,
tu treairea a ta, alcit!
yini un bor
pri somnul a tu!...
Xeani mi
hidhipsescu torlu,

xeani hzumirsiri
agiungu la tini,
s-ti min...

Aili
nyie pri dzeiuri
si-alas,
-clepsidra fr arin
armas
tu-avlie...

5.

Nibiit aumbr.
Un ziy laie
zixeati
oasili alghiti di ploi...

Vinit aroau
pri masti i
xifrli di yisi,
i mor, i cher
la triyeau...

6.

Pirifan,
pri la cngheali
i ti-alnceti
gioana a mea!
11 Lav a chirolu ti bati.
CURUNA Steali misur
A TOAMNEI drcleili
uscati
i mutrirea a ta
si-arucuteati arai...

-ael vimtu
scrupsindalui,
parmithlu a tu!

7.

Trei hiri di iarb


i un lilice.
Nop
i dzli,
aurlri di price!

Litera U, misuasteas
seri i dimne
i-i si vears
i V, ahiursit...
Cheatr veacli pristi
inima- ars
i nec un pean,
un azbuirari...

Tr priyuria poetlui
nec un preacli
di zboar!
12 8.
CURUNA

A TOAMNEI Boaea a ta
vzur di chii str
Xirulivad!
Anili- ndzeri,
toamni i ieri
i ayruchirolu
i-aspuni calea
pri iu va ti-alii
ninga un stic
un oar
i ocli tuchi tu
ciiri
cupii armneti la bar,
-thimisirea a ta
archiurndalui,
algndalui nu nibiiri.

Dialog

- Vrea ti-ntreb, curbisita-i vrut,


Tu cari cohe apuagrii lueafirlu
A hamuarslui a tu, teafirlu,
Almachea di yisi frmt, cdzut

i mutrita a ta, i agudea steaua,


nclidzndalui tu un proscut zmi
i harea, niharea -buiaua
i u-arcai, tihilaia-i pri bi?

- Lueafirlu ninga i-ascapir, gione


i yisili i trimburtoarea steau,
Arcoari nheam i ploaie i neau
i heamz moarti pri masti, tr sone.

C n him, gione, luvui cu htaie


Di un astrpie laie
C n him, gione, btu cu nvailu,
Di un ocliu laiu!...
13 Am tr tini
CURUNA

A TOAMNEI Doau ori vream s-ti-ntribari


Iu-i hi, vrut?
Di pri prota aylisturari,
Am tr afindilea- dhoari,
Ayiteri tr eta tut!

Tr dimneli vtmati
Am heati
S-fa azvorizm ma-nclo,
Vr ascapit ma-i ti lo,
Cnd ti tre cu sltnati...

Am tr dzlili- caimadz,
S nu-i cadz
Pristi gremurli di bi.
Tr imnatic, ca si-aladz,
Am n ile di-arivi!

Am tr nopli a tali
Lun, steali
Un anifur cama greu.
Tr-arpas di cli arali
Am n dzean al Orfeu...

Astrpii am, ca si-ascapiri


Cnd ti deapiri!
Tr scutidhi am lmbadh,
Am s--alas tu lume aradh
S-i ti-astindz, s-i ti apiri!
Curuna toamnlei
15 Biiri
CURUNA

A TOAMNEI S-diclidi pi-ayalea un ocliu


str lume. Chirolu ncceat
si-apleac nheam pri
umirlu-a mau vecliu,
ca un amurdzit di thimisiri
i mi bat,
i
strunghilimea di ercliu
a bnlei s-minuteadz
nafoar, -nuntru...

Alt biiri
cti un,
cti un
yin, tra s-u doar...

Seamni

Di pri dzu liau imie,


Chir frmtu prit cngheali.

Di-atiptri fr hryie
Tr i fum, mirchi n-astali!

Cu guri xeani, lcrdie,


Patru bi pri ocli s-tali.

Di stri noi, cu-aopsea yie,


Pri pltri s-min uheali...

Unlu anarya, altlu-n yie,


Dit trup aili n s-dispoali...

La triyeau, cu-amrtie
Oasili-ngrupm, thimeali!
16 Pastel di noapti
CURUNA

A TOAMNEI Pi-ayalea si-astseati noaptea dit


nigriti uptirri...
Tu aer si-amint niei
prit somnul lilicilor asclnndalui
pri umiri di dzei.
Cina a oclilor aumbreadz
steali
i adili diparti iurizma di
fosfor
a melancoliilei...

Tu nibiiri avdu cum l-ia


azvorizm
cravea di yisi!
Ctr aclo diculeadz tora
-mirchili a meali...

Isih,
noaptea si-apleac pristi frneali
i puntea dintr lucri agiundzi
analt!

Tr bnari

Ischiu prit mutriri s-ti deapii


Pristi creatitlu di pluchi,
Lcrii sum sfrneali, areapii
Di caimadz s-li tre, s-li-aruchi.

Pri un clcu i ti-alas,


Niheam anas s-liai,
Tr calea-, arpas...

Eti asteasi sum pun


Soir di luii s-li-adun;
S-cadz pri chept angrlimari
Tr-apirit, -tr bnari.
17 Pristi angs tini adu-li
CURUNA Liundarli a ti duli,
A TOAMNEI yin sum streh iripuili,
Dit dirvei n ies auli...

Di iu hi, s-ma hi un stic,


Ct tu lumi mi diic;
Di iu mori, s-mori ma puin,
C i-am zboar di armn!

Curuna toamnlei

Va-li dzc dzean, va-li dzc vali,


Niminarea aest i ti-ascapit,
Bruti ars pri mnali,
Cdeari di yis i di areapit.

vinir area, ca tr turnat,


Alnduri cdzuti pri un vecliu tih,
iur di moarti apri s-ti bat,
Si-astindzi pri ocli- un stih.

li tii prit creacuri, pri tu giuneapii


Armi, cu crlibi,
Glemlu-a isturiilei agrindalui s-deapii
Tu et, cu traclu dit pirifi.

i stai cu aumbrili hima tu cheari,


Tr hrxit, tr dipuneari;
Armi cu oasili-a aulor pri cheatr,
Tr vrearea a noastr idolatr.

Mai un ars pitreai sum steali,


S-lu adrm tr ban thimeali,
Mai cti-un plngut si-alai pri sum lun,
S-lu mpltim tr toamn curun!

Limani

Vream si-aflu tu dueau, n limani,


Ma chimatli tu mrdzii mi arcar.
Aumbra-i, -minduirli iar xeani
Tu nibiita suflitlui Sahar.
18 Chireau ndii sum ocli tr niani
CURUNA -mirchi tu eta mea si-ascuturar.
A TOAMNEI Vream si-aflu tu dueau n limani,
Ma chimatli tu mrdzii mi arcar!

yineau la io tirili, ca la hani


i eatili ayoea si-ntumnar...

Cu-aradha feciu la vasani siryeani,


-dit ban nu-i bnai nec n oar!

Vream si-aflu tu dueau n limani...

Oar laie

Cum va ti liau ca un puiliu,


ermu au pri pizuliu,
ermu chir pri cpuliu,
pri dzua aest i-i cadi
heamz mprostu
pri oara di-nsus,
heamz apus
pri oara di-mpadi,

pn hand
iu apreati
ocliul astimtu di moati,
pn ma-nghios,
iu si-alas
aradha di plngut,
di-anas...

Vreari

S-him livadi pri-un dzean,


Nu mi dau tr vrnu hran.

Pri un plai s-mi ved lilici,


Nu nvescu om, i prici.

S-mi-aflu tu irie ap,


Ni piyidz, ni-aru s-mi-ncap...
19 Brad pri ardzm s-mi apir
CURUNA Nu mi voi tr vrn andoapir!
A TOAMNEI

Mai tr fara-i, vrearim s-hiu


Ap, soari, crciliu!...

Apofasi

Va liau un noapti, si-u-alas


Tr laia-i imnari arpas,
Va scot un dzu, si-u-arup
Pri suflitlu lndzit, pri trup!

Va coc -un vear, s-i fac


Femurlu fluear i toac,
Va-ngle pri sum er -un iarn,
Hirea prit lume s-i-u-ndzeam...

Va trag un tihi, si-u-alin


Pri creatit di pluchili, di chin
-un zbor va lu-aclem, ca s-lu-nvescu
Cu straiu di hrisafi, - armnescu!

Pri-aest crari

Pri-aest crari mai luna


tricndalui, cu minduirli a lei
di cathi sear, di totuna,
pn sum ocli, sum drclei

pn la zborlu iu aprii si-alag


ca un ascuturari di peani,
nigrit di gura a vrnui mag,
daima acas-i,
daima tu xeani,
cu tuti bili tliati pri prag,
prisupra lumilei s-i fac siryeani
ca tri-alinari, ca tr cdeari
pri-est crari iu treai lun,
di cathi sear, di totun,
heamz s-tac,
heam s-mi ansun...
20 yini ca noapti,
CURUNA ca asclnari,
A TOAMNEI yislu pri gruiu
ii si teasi.
Alag ctr stihlu i
moari tu cher,
tu oasi.

Aprisiri

Ban di ban, pn
i cheari
erlu sum cior,
cu-anasa tr aripidhinari
di heavr, di zbor.

Dorlu str sear


n bati...
Irui, zlumi,
puiliu ca di xen
tu hiati;
mai noi fr numi!

Lumi di lumi
tu marili theatru.
Sfinxul s-bieati,
n s-treai,
hirea tliat n patru
di cntic, di boai.

Sicleti

S-ti-aradzi pri-aumbrili i tac,


Cdzut pristi tini pun,
S--aple mna sum veac
Tr angusa di cti ti n!

Si-aclemi cheatra din cali


S- greasc
Di foamea di er, di-arpas,
Di eta alchit pri trup
ca n iasc...
21 S-ti tre prit tearea ahndoas,
CURUNA Cu deaspir c nu- eti acas
A TOAMNEI

S-ti-aduc un vimtu,
S-ti-alas,

S- doarm cicrichea pri yi,


Pri-amarea- s s-chear cryi...

S-vryeti sticlu c nu-i ma lungu


Tu loclu aestu di-acumtinari,
S-ti-aru tu
Nihrsitlu arungu

Arucutit tu iarb,
Cu veaclea- cripari!

S-hi tu-ardzm scrupsitlu sndzi,


Cu-ahti irui pri yisili glari,
S-nu tii tr i-aladz,
Tr i plndz...

Intermezzo

Ah, Dumnidzale
F ca s-mi tiu
Un ardztin,
Un crciliu!

Heam sum soari mi treai


Ca un aradh,
Ca un boai,

Heam s-mi-ansui
Pri sum lun
Ca n cmban,
Ca n furtun!
22 Am mai un zbor
CURUNA

A TOAMNEI Am mai un zbor


S-i-aca ntreag
Biiri di dzu,
Di oar,
Am mai mirachea
i-i treai dialaga
Prit oasi
S-mi-adun,
S-mi moar!

Am mai nibiitlu
i-i cadi pri mi,
Pri ocliu, pri cior
i xiruvunea alxit tu padi
i erlu vinit,
Cdzut pri-un nior...
Am mai thimisirea
Di-aoaltari,
Di-aieri,
Ardz hrisusiti,
i-i plngu
i sinurlu-a farlei,
Tr-azbuirri
i peana arupt pri
Unirlu-astngu.

Am sticlu aestu
Limnusit, scrumat,
Trei miri i torlu yicsir,
Parei i-i si u ayoea,
Amnat
i bana di daima cu fir!

Am mai un tihi
trictoari,
nitrictoari,
Ariu i mi curm, -mi doari,
-n toamn i i dipun
Lior
Pri mn, pri ocliu, pri cior...
23 Aclimri
CURUNA

A TOAMNEI Ahti aclimri di harau,


Aradha, di ai vulusit
i lucri i-aca bueau,

Chirolu, i-aruc drcleau


i iarb i frndz di-ayit,
Caina c hi tu dueau,

Imnarea tu laia apirit,


Prit cali s- aflu sireau
C apreti, c ai bitisit,
Cu pean tu veaclea fuleau,

S-ti cherdz tu idyea- mutrit,


Cu cioarli dimneaa tu-aroau,
S- lia ayitearea hrdzit...

Ahti aclimri di harau!

Curbani

Va -adar un ocliu tr srbtoari,


Un frmti, s-u hidhipseti
Cu adileri di niori

Va ti alag prit mini, s-i greti


Di doau, di ili di ori,
Cu stronghili zboar-armneti!

Va- dau ciolu s- hib cior


Tu calea aea lung, s-ti n
i gremlu s-lu tre pgior,
S-ti-aradzii pri iu va- dau mn.

-un yis, s-lu ascali sum dzeani


Tr un mes, tr un an, tr zmani;
Tu lumi s- aflu arpas,
Truplu-i curbani -lu-alas!
24 Minduiri
CURUNA

A TOAMNEI I.

Tu erm minari s-tuchir


eti xeani di aieri,
di altoar,
di cathi prot yinar,
cnd thimiserli alin
cu luvuiti peani
yisi nistizmusiti
tu vecliul calindar.

Dit nibiitlu oput


i vears alti stamni
teari,
i i-u-alsar tu-ascapit,
dipriun.

Buei ma lhtroasi cdzur


ast-toamn,
-chirolu cama ascur
tu trup i si-adun!

II.

Apustusiti sunt i noaptea


a mea, i dzua
di algrli-i glari,
di nialxit chir,
c al mcar iedzlu i
i-armasi a ia
cuua,
-di nibiirli tuti
arinea
u trag io!
Si-arudzinar
ocli, mutrinda zodiaclu,
aradha s-ved cum s-min
sur di capidai...
25 Mi trag nghios zmili
CURUNA i-nsus mi lia
A TOAMNEI frmaclu,
i stau ca tu limeri,
di doau nili di-ai!

III.

Dimne slghescu prissti ocli xei,


S-miryiuluxeasc iar di plngut ascur,
C mor cu cathi dzu la siryeani,
i-i vulusescu pali grailu mascur!

Anschisescu-n ban cti psn,


Tu mesea moatilor niahiursiti
Di ilichia veacli, iu armn
Mirchili a meali ctrstrpsiti...

Prit toamn si-aurir shnisiri


Cti un Golfstream di nibitisiri.

Cu moartea teas pristi truplu greu,


Cftm pri golni, ncot vr Prometeu!

Yis

Pn la sinur cliuri di fum.


yin aviglitori cu gradz tu sileafi,
Va hib alxiri n dzc, vidzum
Taha cum zulchili feau lafi!

Eara tr irari, i zboar avdzam!


Tream ai un minduire, un mirachi,
Prit ierghi s-mina aumbra al Adam
i taha atiptam s-fem cunachi...

N dueam cltori dit viclimea analt,


Cu milanholiili arcati ca un tmbari
Pristi un ban, pristi alt,
i li-amintam dit noi, fr acumtinari.
26 Alnceau sum sfrneali gioi cu num,
CURUNA Cathi hryie n tlea un inim, doau,
A TOAMNEI Di-aeali hidhipsiti tu Evlu di mesi,
i li purtam prit lumi cu harau...

Si-aripidhinau di str turnuri strauli tu,


Ayuisi s-adun lucri chiruti...
Earau taha thirii, earau niputu
i aveau mutrita ca di bruti!

Eara a nostru tihirolu i-ateapt


S-clcm pri anami cu drclei di lup,
Niori n-acupireau thimisirea aleapt
i oasili-a ppilor i curau prit trup.

Algam spri chirutlu, hrdzitlu pardhis!


Argonauli s-tucheau tu pluin,
Di niacumtim, chirolu prea c i dis,
C tr videari n loau diprtrli di mn...

Va cdem, n dzeam, va cdem tu irie,


Ahti creacuri i vliuri i dipuneam;
erlu si-arucutea ca un astrpie
i iar taha fr er armneam!

Dit apreas fudzeam cu apli, cu ipui!


Pri dzeiuri caimolu ca un hiote,
- Ah, dzsi unlu, va n-alumtm agiui.
S-ved morli di vimtu al Don Quijote!

Iar c n s-dui hirea di scam


-tu sticlu vinit alt archiurari!
Tu soni alsm suflitlu s-n moar nheam,
Pn s-mutrim cum Feata Morgana n cheari...

Tream ca vle

Tream ca vile, Srun,


Isih chir mi-astmea
Pri budza amatilei, s-i-aspun
Di tihea lui, di tihea mea...
27 Dit oasi ocli s-li apreadun
CURUNA Via Egnatia vinea.
A TOAMNEI Tream ca vile, Srun,
Isih chir mi-astmea...

Apli di yisi tr curun.


Pri turnul albu si-asclnau,
S-i vears un sur di spruni
Pri inim, cathi tahna.

Trieam ca vile, Srun!

Prvulii biiti

Aroau yilcindalui di nibnari!


Padea analt,
di Xirulivad,
-tini aviglitorlu di zboar
Zarathustra, Zoroastru
i scrii cu alfa,
cu omega
prvulia a lailu-i,
biitlu a mau paradhis,
angrlimat ca un castru
pri dzeana a unlui
ocliu nclis...
Cntii di Xirulivad
29 Hoar armneasc
CURUNA

A TOAMNEI Hoar armneasc,


yini pri hiotea a chirolui,
sum dzeani di yisi
greau,
ca un er di cinu
alsat priti dueau.

Muscuvulseati prit ai,


hoar armneasc
di-altoar, di alti ori,
hoar sum neuri, sum ploi...

Pri fila arupt a


istoriilei
semnu di-m Poli,
Evrop laie!

Ban armneasc tliat,


arucutit drcl eau
di sivdaie,
tu-aest agrit fuleau.

Dis iasti hirea,


dis,
geanlu azbuirtor,
piculiu tu spani,
arivani di puiliu cltor
tu ocliu- nclis
di zmani.

Cntic

Va mi lia, nu va mi lia
Un ploaie cu aradh,
Chicut i pisea
Ocliu murnu di zrcadh.

S-toari hirlu-i pri cicrichi,


Di mi fudzi ctr him,
i sta dor di shrichi
Tra s-mi bat liv, chim.
30 Himu-i amir pri oar,
CURUNA Oslu s-i lu leg i os,
A TOAMNEI Tr biiri va mi doar
yis prisupr, zbor prighios.

Iu s-i deapin aili pi,


C si-ascutur pri mi!
Iu s-pitrec maratlu-i dor
C aylistur sum cior!

Nvirinari

Chimati bat,
Chir vtmat
Pond Itac!

Dzua- s-bii,
C n-ahiursi
Istoria s-tac

Dit et ti-adu
Cu plngut,
Cu vreari,
Suflitlu-au
Ii dit zboari.

Mai puin imnari,


Tr moarti un bu
Tu lai bnari
Mi pitricui

Agioc

Ban, bnar pri iarb,


Pri n frndz, pri sum cior,
Dzean arcat pristi barb,
Ali vruti, a tutlor.

-ngliai tu trup, sum mn,


Soari laiu, soari niadus
S-i ti mn, s-ti armi
Di omega nsus, ma nsus!
31 Ninga zborlu ntrg -l gresc,
CURUNA S-lu dipun, s-lu angrlim,
A TOAMNEI Ar, arm, armnescu
Pn-nghios iu him, -nu him...

erlu savan tini-adui-lu


Tr la ili s-mi adili.
Dau tr borgi ocliul, gruilu,
Hiliu latin, latin hili!

Paliu-agioc cu ascur cioc!


Penur tr noi biit.
Ai pri Ghetemani un loc
-un crui pilixit...

Buei

Ca un chipru s-i asui,


Mar laie, alb luni,
Pri sum dzean cnd alatru
Cu dueaua la theatru,
C i doau, c i patru...

Nicuchir pri-asimi veardi,


yini eta i mi cheardi,
Di la alfa un nior,
Di la vita cti-un cior
Pri un baliu cpulilu-alor.

Etim ca dzua caritc


i-alsai ma nghios di mitc
Sticlu murnu i mi tali
Tu hrvie la cingheali,
Mai tr mini li thimeali...

Cadi-mi pri murlu slab


Truplu-aro di boabab.
Nihrsirea tu un tastru,
Pristi-aopsea-i tor nalbastru,
Ban galbin pri yastru.
32 Fandazm
CURUNA

A TOAMNEI Cali lung pn-n er,


Dzlili n si-alxir
Ca s-ti-ateapt Una Ver,
Aclo nsus, tr nicuchir.

Ama torlu- ninga s-bati


Xirulivad tu succhi,
Cndu tre cu sltnati
i alai npoi mirchi!...

Ma ti por prit armnami,


Xirvuliali toarn caplu
Ca s-ti vead! La ageami
Va ti fur cu-ocli, paplu...

La giunari l yini zori,


Caft tu s-ti lia cu zborlu
Cnd ti ved tu misuhori,
Vrut, tini cum tradz corlu!

Di tu apti hori, ficiorli


Zilipsescu- dilchea!
Gioan-i, tini l-aspui hrli
Cndu i mi lilicea...

Ma si-asteasi mult ban,


S-frmsi fara tu mirchi
-thimisirea- cadi xean
Xirulivad, tu succhi...

Tirai

Cheari-mi tu cheari,
Efcul pzari.
Irmuxit la hani

Suflitlu di vreari!
Pondu tu migdhi,
Truplu-i di zmi...
33 Io i-alin flcarea
CURUNA Ma di-aoa, di-aclo,
A TOAMNEI Pimt tu chir
Laie alinarea!

Strai di yramb
Li chirui! Chirearea,
Harea i i-u lo
Dis, nibnarea!

II.

Pri bana-i di cu
Va-i him stratiotlu,
S-mi-alag tu mdu...

Va yin pali protlu


S-i cnt cucotlu
Di noapti, di dzu.

Singur i armn
Mirchili s-li trag
Robinson armn
Tr-un arhipelag...

Seavirlu pri umir


Mai c-i slghir!
Cadi pri un numir
Di ehtru, di ir!

Puiliu xen

Pean frmt, xenlu- puiliu,


Auire pri-un pizuliu.
Afindilea-, tini-aspui-lu
Cum n s-lia tr-aopsi gruilu!

Muhlidzr dimne, sear


Di hirea plmt... D-i
Tr un ocliu prumvear,
Ma tr doili apti bi!
34 Stilu di bcre creasc-l
CURUNA Dzua- alb, noaptea laie,
A TOAMNEI Tu Vlhie tor di dhascl,
Di la protlu trac sivdaie!

ini-l di str padi Alfa,


Cuu amar, duli iedz,
Va scot dit sfinduchi harfa,
Tut s-ti cntu, s-ti bnedz!...

Trec cu-aopsea

Trec cu aopsea-i, ca un xen,


Heam nclis, heamz afoar,
Mi mutreti Diogen
Dit vreli un oar.

Tra s-mi lia di tr la frmti


Seamni cu nihrli plmti,
Tra s-mi lia di tr la fa
Cu mutrita-li i mi-nglea!

Di la apti nghios s-ma hi,


Dumnidzale cti dzli
Prit dueau mi biii
Cu parapun, cu rizili...

Truplu ciomirlu nprcu


S-i lu-aleapidz cti pn,
C mi-ascapit, c armn,
Dit viclimi him hazrcu.

yino dzua cu fnarea,


S-vead ocliul nibnarea;
yino noaptea cu lmbadha,
S-i-aspari somnul, s-frndz aradha...

Boai di noapti

Pri crciliulu a dzeanlei, piryul


Zbor ac cu ppili.
erlu li main aili prisupr,
Frmtea li-u-adili cstili.
35 Chirolu apuagri cu caplu pri mur.
CURUNA Sum cheri i dau ghinea armili:
A TOAMNEI

- Iu-i coarda, vre gione, iu-i coarda di fur,


S-li-arucutim cu-andreapta pngili!?

Treambur iarb! Bo di cmbani:

Mili s-lir. N cdzurmili!


Tr i nu s-lig ban di ban,
Tr i nu au ninga somnu ppili!?...

Cntii

Cndu minduirli s-toarn


Ca un prisini pri-ari,
Si-auri pri dzli-i iarn,
i chirui nmal di bi!

Cndu yisili vzescu


Cu sclim ascur di cmbi,
C him ehtru eali-i grescu,
Di chirui nmal di bi...

Cndu ocli i si-aruc


Xirulivad cu tiri,
C va vin, c va s-duc,
Io chirui nmal di bi!

Cndu s-treai armnamea


Cu thimsirli di zmi,
N-am tr i s-i plng anamea,
Io chirui nmal di bi...

II.

Dzua i cdzu dit snzi,


Fuslu toari tram, hiri.
C-i si-ardi, c-i si plndzi
Easti tr-alt agriri.
36 Va mi ved cu-aradha asteas
CURUNA Ma npoi-n di hrsiri.
A TOAMNEI Tora ocliul i mi-alas
Easti tr-alti agriri...

Va si-usuc mna, ciorlu


Tu-aili aeti di bcre!
C va-i caf pali torlu
Easti tr-alt agriri...

Va s-scrupseasc zboar, yisi


Xirulivad tu ciiri,
C mi-aduc cliuri diclisi
Easti tr-alti agriri!

III.

Nic treai tu-aera mea


Xirulivad s-i ti-aduc,
Pri oslu i-i agudea
Oar singur, di lup!

Cu chirolu yii s-lu plngu


Ca tr ban aprisiri,
Cu-ocliu luvuit astngu
Va mi caf tu thimisiri.

Ma tr tihe, corbu, lai


Va i-adui curui di vai;
Ma tr hoara i mi doari
Va mi l-iai cu doau zboari.

Sibepi di doin

Chin di avr, veardi chin,


S-mi vryeti c ti min
Pristi aumbra i si-avin
Di la io la rdztin,
S-i-aru oara c ti tac,
Di la io la protlu trac!
37 C -i aclu ca frmaclu,
CURUNA Pri lumachea- cur veaclu,
A TOAMNEI C -aspindzur haraua
Cu virin s- liai sireaua!

Ma tr noaptea i n cadi
F-mi iarb, f-mi padi,
-ma tr dzua i n scoal
F-mi ap, f-mi-apal!

Pastel vecliu

Pri Xiruvuni anarya


si-aruc niori li,
arucuti varliga
di crciliu, pri e,
pri ocli li-amiridz
chiruti muute
i zboar nchisesc vecli,
di la ppi i mi...

Mutrea tora pri creacuri,


si-aruvuir oili
i-armnlu cu tmbarea
mutreati ctr ndzean,
cum aili-a lui ca frndza
li-ascuturar ploili
i bana-li ca di daima
pri crliban s-freadzi...

Pri-un clc apryisit


si-ahundusi i hoara!
Maratlu, i-fac siryeani
dup n cas aspart
i avdu cum vzeati
la piryu-n sus, flueara,
i-un ceamcu taha aca
aclo, n lumi moart...
38 Ca Sisif
CURUNA

A TOAMNEI Strauli a mei


tricur ca vimtul,
ca un ocliu arsu
-alantu pri vatr.

Io him di noapti
-di dzu pimtul
-li caftu ca Sisif,
sum cathi cheatr...

Aclo suntu dzai,


i-aclo vrndoi.
i scurtu-i chirolu
tr eli, i i lungu!

Ma-li caftu sum soari


i-li cherdu sum ploi
Ca Sisif pri dzean
ma cndu v-agiungu?...
Dzli i cad
40 Ninga un cntic
CURUNA

A TOAMNEI Ninga un cntic si-aleapid ndreptu,


Thimisirli a tali pali i-si toarn,
Hzumirsindalui greali pri cheptu
Pn la agrirea laie di iarn!

Treai tora aradza cltoari


Di la un sinur la altu.
Mai budza a ta i greati c doari
Tu-aestu chir ca fumlu analtu...

Mai frmtea a ta si-apleac sum lun


Tr cathi teari di moarti, di ban,
Pn la minduirli multi i-asun,
Pn la somnul i cadi pri dzean...

Hari

Mrdzii stronghili di castru,


Agriri sum nior,
Arsa-i inim pri yastru!

Cadi aylisturnda astru


Tu piyaidea oclilor
i-i lu frngu, i-i lu dor!

Dzua ta si-alas pri umir,


Treai-mi prit ea, s-mi-ascachi
Di arucutiri, di numir,
Di chirolu-a tu, di-avlachi...

Apa- yie s-i scrupseasc


Un aru latin pri os,
S-mi lia harea armneasc,
Tra s-mi treac-n sus, n ghios!

iva nu mi-ncapi

Pri chir diclis


Agiumu di stau,
Mai heamz yis
Di-anumirea liau...
41 S-mi duc, s-mi turnari
CURUNA Pri-arau, pri bun,
A TOAMNEI Tr proscut di soari,
Tr un hir di lun.

Cu peanili greali
Mi-aleapid spri lumi,
S-i-aleg un cali,
S-i caftu un numi.

iva nu mi-ncapi,
S-i fac isapi!

Triyeau

Ninga n drcleau
Pri iarb, pri-aroau,
Ninga n ptun
Sum steali, sum lun.

ntindu n mn
i-i bana ma pn,
Ayuisescu ciorlu
Mi-aleapid torlu!

Ctr iu s-mi-alin
Tri-un hir di sirin?...
Ctr iu s-mi-alas
Tri-un hir di-arpas?

Ninga nu-aprii

Ninga nu-aprii s-ti-amin,


A ma i yii cu aili- frm;
Ninga nu-aprii s-ti-adui,
A ma fudz cu gioi, cu luni...

Dininti ma ti-nclidz,
Pristi dzli nu-amiridz;
Cndu caf dinpoi,
Nic zghic, ni miryiuloi,
42 Nic sticlu di pri cheatr
CURUNA i-i ti tai, i-i ti-alatr;
A TOAMNEI Nic oara di sum ploaci
i ti-acleam, i ti-ncaci!

Dhoar

Dhoar di cnticlu
aestu stufutos
i dipun
i s-alin n-dzean i n ghios,
trictor tu
aylisturarea a lui ic,
tra s-mi dizeard,
tra s-mi disic!

Dhoar txit di stih ca


un lilice fr bueau,
i-aca
arhundilichi pri ocli,
pri fa.

Dhoar di boai tu
inima aest di neau
i nglea
-mi tai!

Dhoar di lir,
ca un nior nibiit,
ca un pir
pri giuglu-a istoriilei
biindalui
ayuisindalui
yislu i-avum
di ban,
di fum...
43 Aprucheri
CURUNA

A TOAMNEI Cadi thimisirea


ca un lefc.
Cufche eta yini cu xeri
di yisi i curbi.
Nicftat mutrita a ta d-i
tr mituisirea c
i sta cisit
ocliul stuhinat tu alt himer.

Torlu-i i dimneli luvuiti,


licurlu minut di steali
i argonauii aurindalui
tu sndzi
cryili goali!

Dzli alxiti, preasii


i aumbra a ta cdzut alas-i,
trimburtoari
tu oara a aptea
tra s-i-ahuleasc bana
i asun ca
un chipru di noapti...

Agriri

Aest i-i noaptea:


un semnu tu oara i-i
vears
nihrsiri di albi,
di li,
curun hrdzit di
vi
pri pltarea a mea,
ars!

Aest i-i dzua;


un
cocal di luini
i treai prit mini,
agrindalui s-mi dipun,
s-mi alin...
44 Ap yie
CURUNA

A TOAMNEI Ap di ir i-azvoami
Tr seati, tr foami.
Ap-a strauilor armas

Pri faa-n li hierogrami,


Thimeali di dor, armnami
Pri apa istoriilei teas.

Ap a zborlui i va s-bieasc
Aylisturnda dit fila di carti
Tu un minduiri armneasc.
Apa-n yie di moarti,

Ap a oclilor i n si-nclid,
Ap tr mna scrumat, tr cioari,
Tr boaea veacli al Heraclit,
Tr dzua i cadi, -n moari...

Chimati

Un, doau
Pri dueau
Nu-i harau!

Di stri eti
Csveti
Tr mileti!

Dzua yini
Di arini,
Noaptea s-treai
Cu frmai...

Pn hima
Bati chima,
Pn-ndzean
Ban xean!...
45 Albu
CURUNA

A TOAMNEI Tora loclu easti albu


ca un mndil aprindalui
s-misur
spirala a bnlei.
iniva
mi-acleam si-adunm stealili
tr un pom agrit tu cohea
a udlui
iu aspindzur cadrul
a vrutilei di altoar...
iniva
mi-acleam s-adunm sticuri
scrupsiti fr aradh
di un spatal!

- Ma, nu easti noapti, i dzc,


i loclu i ninga albu,
ca un minduiri
aprit s-cad!

Ihuri amnati

Yii cu tuti aumbrili a tali,


Cu sltnatea a ta di teari.
Ma, va -nclid ocli cu mna
-va zghilescu:

- Tr mini nu fu vrnoar aieri!

(Pristi iarba a thimisilei


Cdzur
Ploili ara, cu vzur...)

Mutrea:
Easti un chir a tutlor,
Didfcut di frndz,
Hazrcu, lior.
Ma io cunosc mai numirlu un,
Nidisprt,
Ca un dureari, ca un nior.
46 Easti un chir tr noapti,
CURUNA Tr dzu,
A TOAMNEI Tr aui, tr cilimeai,
Tr auu,
Un chir aratru,
Un chir coas,
Asclnat pristi oamii,
pri cas.

Bati di-nsus prit ercliuri,


Pi-ayalea,
Cad lueafiri i steali;
Bati di-nghios prit mini nheam,
Mi-acleam,
Nu mi-acleam...

Prit doau sticuri

Prit doau sticuri mai vulodz di yis,


Cupacili n s-mutar tu-alt iarn
di-a stng etilei iu treai dis
Caimolu, c nu s-toarn,
C nu s-toarn...

Mai un moarti n hrseati pali,


Un soari laiu, cftnda ripidhin.
Tr cathi apriri mor tu cali
Mirchili i-agrir s-yin,
S-yin...

Tu mesea a alonilei i him preasii,


Pri crciliulu di-ai asteas nad.
Tr cama ndzean peanili alas-i
Pri ponda inim s-i cad,
Cad...

Licur

Licureadz nior
pi-ayalea
prit apa oclilor.
47 Lia-i calea
CURUNA -haraua,
A TOAMNEI s-i-aladz minduirli
i dor!

Lia-i hamuarslu
i s-nearni ca neaua
pri-un yis,
pri-un zbor...

Pri doau cliuri

Ti-aca cu mili di cathi stih


i ti vryeati c mi murii,
Ti-aduc la apa chirutlui ih,
S-lu priadui tu verdz irii.

Mi giur pri prmithlu aestu pseftu,


C tini hi ciorlu i treai prit tih,
C tini hi mn i-acreati tu valt,
Hi pluplu aestu pirifan -analt,
C tini hi celnic i prmteftu!

Ti plng, aprisit pri baricad


Di vrearea noastr scrupsit, tliat,
Di bralu astngu i ahiursi s-i cad,
Di bralu ndreptu i-i ni suat
Tr morli dit bana a ta nibnat.

Mi trag cu mirachea ctr aoa i aclo,


C mi asteasii, c mi biii
Pristi anifurlu greu di caim,
Pri dzeani i-ascalnu aestu chir
S-lu apreadui tu verdz irii.

Viclimi

Mirchili dau irui ning cas,


Dit zboar aduchirli algar
Ca iurizma lilicilei armas
Tru-a vrutilei ud di vrn oar.
48 Fr chir thimsirea-n asteas
CURUNA S-mrnyipsi varliga veacli dhoar.
A TOAMNEI Mirchili dau irui ning cas,
Dit zboar aduchirli algar!

Apli di yisi s-frngu tu n-anas,


Ca neaua di aestan pristi hoar.
Un pangu pndza-li apri s-u as
Tu cohea-i isih di unoar.
Mirchilidau irui ning cas...

Cali astmit

Pn la astmirea a ta
mai un cali,
lumi aruzvuinda pri Via Egnatia
ilichiile a tali.

Trec ning aylisturarea di eti


tburli tr di la Tibru
aoa cu csveti,
tu-aestu arud echilibru.

Bari pri-un zbor. Frm


aili di lmi,
nic tu cali s- greasc
Asaili ari pri stmi,

Nic pmithlu a tu s-lu tac,


cum cheari di cuvend,
dit srmnia cu vasileac
intrm tu legend!

Di cndu bnedz

Lcrii pi eatili di-azvesti.


Ca un bari di cnachi
i cad i dzlili aesti!

Cloarea a banlei va-i xana-yin


Ca un liyucear tu un sucachi
Veacli di-Avdel i Samarin?
49 Di cndu bnedz,
CURUNA Di cndu mi caft,
A TOAMNEI Mai pondi ardz
Mi loar di naft!

O! Pindu-a meu Pindu,


Pri iu s-ti aprindu?
Pri cari pltari
Sti-adun ca un soari?

Asclnari

Am erurli a meali
Arcati stri ocli, analt.
Noaptea i ved
Cum minduirli si-adar
Steali
i yilcescu rotundi
Cnd pri un er, cnd pri altu!

Am stealili-a meali pri eruri!


Dzua
Geanlu i cheari cu eali
Analtu,
Ma agrescu s-trag un linie,
Ca s-dispart n ghioslu di n sus...

Tr-aest armn asclnat


Cnd pri un er,
Cnd pri altu!...

Vai alas ayiea

Vai alas ayiea cu areapii mri,


Dzli hrisusiti di cnachi!

Tu-apirit, cu tmbarea pri pltri


Va slghescu lumilei diachi...
50 Cu sivdaie, bair di mirachi,
CURUNA Un grnu di tihi la cunachi,
A TOAMNEI Di str et veacli ayizmri,
Cosmodhrom tr alti algri
Pri ciirea banlei,
Pri-amri...

Trec prit mini ili di crri,


Minduiri scrupsiti tu sucachi...

Cu doau zboar

Cu doau zboar amirrii


Di minduiri, i agreti,
Tr budza ars di yitrii,
Cu doau zboar armneti!

Di lav toamnili cdzuti


L-adui pri cheptu, s-li bieti,
Nih di et i bruti,
Cu doau zboar armneti!...

Tr-auli isihi, lcrdie


Pri cathi stih i lu-ayuneti,
Va- taliu dit cheatr poezie
Cu doau zboar armneti!

Dzlili i cad

Ti aflu pali tu ascpitari,


Cum s-min ctilin ia di brad,
-ateptu alncinda pri crari
Cu vreav veacli, dzlili i cad.

N pitricum diadun prit ilichie


Tu vasani agrita-n bnat...
Prisupr afnsiri xean tiie,
Apala al Damocles asclnat!

Ti-adui cu idyea masti di altoar,


Chirut aopsi taha di-algari,
Tra s-vedz cum aili li si-ascuturar.
51 Alas mai un zbor s-i da hbari
CURUNA C dzli ca chicuta di ear,
A TOAMNEI Pri-a tali pondi aripidhinri.

Di pri crciliu

Vream s--adar n poezie,


Tr-amurdzt, -tr hryie...
Tr dirin, aspus dit cornu,
Tr iu yin i iu mi tornu...

Vream un stih s- scriu cu hari


Tr-amrtie, -tr lirtari.
Tu prmith vrearim s-ti cntu,
Ma cundililu-i cdzu frmtu!

Ermu mai tr ma diparti,


i ti-alas tu-aest carti...
52 Postfa
CURUNA

A TOAMNEI Cartea de fa a poetului Ioan Cutova (13 iulie 1919 17 mai 1992), Cutuna toamnlei a zcut
Postfa n portofoliul Editurii Eminescu mai bine de un deceniu (din 1983!), pn ni s-a ivit nou
posibilitatea publicrii ei la Editura Fundaiei Culturale Aromne Dimndarea Printeasc. Nu
tiu ce inerie, ce mefien cu totul nejustificat, a mpiedicat i mai mpiedic nc publicarea
de literatur n grai aromn la editurile noastre. Cu toate insistenele depuse de noi ntru a
explica i a ncredina de valoarea estetic a acesteia, nu ntotdeauna am reuit s-i convingem
pe editori. Desigur, nu generalizm, dar n bun msur aa se mtmpl cu manuscrisele n grai
macedoromn, zac prin portofolii pn de uit de ele, ori chiar se pierd, ba se i arunc adesea, ca
mss. X, nepublicabile deci! i, fr a consulta mcar pe cineva, n privina valorii lor!
Graiul aromn, macedoromn este, firete, un alt dialect romnesc, - altul dect cel dacoromn,
i editorii notri, care nu-l cunosc, desigur, ntmpin dificulti n a-l nelege, dei ca dialect,
este incomparabil mai aproape de limba romn dect attea dialecte germane, italiene, franceze,
etc. fa de limbile matc, respective.
Scriitorul a publicat mai multe poeme din aceast ultim culegere a sa, postum, n anii din
urm, de dup 1989, n revistele aromneti Deteptarea, post-mortem i n Dimndarea.
Se pare c i n Zborlu a nostru, revista din Freiburg, Germania, a d-lui V. Barba.
n Deteptarea i-au aprut n serial mai multe fragmente i din unicul su roman Sum aumbra
etlei (n umbra trecutului), inspirat din viaa aromnilor n locurile lor de batin, din Peninsula
Balcanic. Roman rmas neterminat, autorul decednd ntre timp, nainte de a i-l fi ncheiat.
Poeme n grai aromn i-au fost incluse i n marea antologie Un veac de poezie aromn,
1985 (Editura Cartea Romneasc), publicat de subsemnatul n colaborare cu poeta Kira
Iorgoveanu (azi - Mantsu).

Profesorul Alexandru Piru, n cartea sa Panorama deceniului literar romnesc 1940 - 1950,
(din 1968) l prezint pe Ioan Cutova fr simpatie, rece. Ca un chirurg, opernd plictisit i
grbit, pe cineva cu prea puine anse de supravieuire. Dup ce-i face un portret nu lipsit de har
i de culoare, portret de lumpen cumva, i de apa i de ins famelic, i expediaz poetului debutul
editorial Cerc vicios, 1945, ntr-un mod precar, superficial. Cu judeci sumare i nedrepte, mai
degrab persiflnd dect cumpnind lucrurile. Din fericire, nu-l servesc nici citatele, alese ru
pentru a-l demola pe autor. Iat: Ariel st trist n mijlocul odii,/ - Ariel, Ariel,/ vntul i sufl n
urechi ciudatul acord./ E undeva un paradis, e undeva un fiord./ Hai s vorbim despre bucuriile
lumii/ sau despre baluri unde cavaleri temui/ frmnt fecioarelor snul crud./ Sau s vorbim
despre polul sud... Din economie de spaiu, ntrerup citatul. Dar nu vd de ce un asemenea text
trebuie blamat, ironizat. Cutova nu scria n 1945 mai puin bine dect atia colegi de generaie ai
si, precum tefan Popescu, Ion Frunzetti, Mihnea Gheorghiu, Torynopol, Petru Vintil .a.
Cu sau fr legtur cu primirea crii sale la apariie cert este c Ioan Cutova n-a mai
publicat o alt culegere de versuri dup aceea. Ceea ce nu nseamn, firete, c n-a mai scris
literatur. Interesul lui s-a ndreptat cu precdere spre problemele didactice, odat cu intrarea
n nvmnt, ca profesor. n aceast calitate a funcionat la licee din Nsud i Bistria de
unde se i pensioneaz, localitate n care i decedeaz, nmormntat fiind tot aici.
53 n anii din urm, interesul lui Ioan Cutova pentru poezie, pentru scris, ncepe a deveni din nou
CURUNA manifest. Astfel, traduce n grai aromn Luceafrul (culegere de poeme eminesciene, Editura
A TOAMNEI Litera, 1980), este co-traductor din creaia marelui poet i n volumul Eminescu. Poezii.
Postfa Romn/Aromn alctuit de Kira Iorgoveanu (Editura Minerva, 1981), cu participarea i a altor
poei aromni, George Perdichi, Costa Guli. Public, de asemenea, n Arhiva Somean,
1972, poemul de peste 1200 versuri al lui Stavrinos: Vitejiile prea piosului i prea viteazului
Mihai-voievod, traducndu-l n romnete din limba greac, nsoit i de o prefa a sa.
Scriitorul a tiprit sporadic prin reviste, dup debutul editorial din 1945 i dup un premiu
Ion Pillat, pentru poezie, obinut n 1946, conferit de un juriu prezidat de Dinu Pillat, fiul
delicatului i talentatului autor al melancolicelor acorduri rustice din Pe Arge n sus.
n 1985, Ioan Cutova public remarcabila sa culegere de poeme, Fnarea al Diogen, incitant
nc din titlu, ca liric profund, reflexiv chiar i n poemele-stampe, inspirate de universul
aromn.
n acelai an transpune n dialect Trei balade aromne, de Hristu Cndroveanu, aprute anterior
n original, la Editura Ion Creang.
n ce privete scrisul su n grai aromn, a vrea s spun din capul locului c Ioan Cutova este un
profund cunosctor al dialectului, dintre cei ce mai scriu astzi n aromn. I s-ar putea reproa
(am fcut-o i eu) frecvena uneori prea mare a grecismelor n poezia sa. Ceea ce trebuie evitat,
mai ales cnd exist n dialect corespondene de origine latin, la ele. n general ns grecismele
(unele intrate de mult n trama, cartea graiului aromn) se pierd n context i, alturi de alte
streinisme toate asimilate firii, ca i gramatici romneti-latine ale dialectului dau n fond
individualitate i personalitate acestuia, fa de limba romn-mam-nsi. Cu att mai mult
justificndu-se astfel de neologisme ntr-o poezie de autentic profunditate, cum este aceea a
lui Cutova. Nu e, totui, mai puin adevrat c abuzul de grecisme n special duce la o nedorit,
inutil i iritant mpestriare a acestui frumos grai romnesc sud-dunrean, ru pe care Ioan
Cutova prea adesea a nu se strdui s-l ocoleasc, din pcate.
Poetul este, dup prerea mea, o voce liric dintre cele mai moderne printre autorii aromni
contemporani. Interesat mai puin de forma exterioar a expresiei, obsedat ns de nevoia
comunicrii i, n acelai timp, de contiina realizrii ei doar pariale, trunchiate, Cutova va
cuta aadar expresia nu o dat bogat-metaforic, numai n msura n care aceasta servete
comunicrii obsesionale a strii lirice de care e copleit. Stri tulburi la el, ntotdeauna un fel
de halouri n care contururile alunec, se pierd, devin ambigue, polisemantice. Indiferent dac
scrie n vers liber sau prozodic, autorul pare a sonda scafandru n sine, - spre a surprinde ceva
din tainele fiinei proprii, sau din enigmele lumii, cu rezultate, desigur neconcludente pentru
sine, ceea ce tocmai face farmecul i consistena poeziei lui, ce rmne mereu polivalent, de
fapt studiat ambigu, aa cum este dintotdeauna lirica profund, adevrata art. Din acest unghi,
bunoar, excelentul su poem Opt microelegii tr Una Ver este, a zice, de o ambiguitate
perfect. Fiind n aceeai msur un cntec de dragoste, ca i un poem al iubirii pentru etnie,
- n genere, ori doar pentru mica lui patrie (cum ar fi zis DAnnunzio), Veria natal.
n poezia lui Ioan Cutova, fie n cea de rememorare a vieii, istoriei etniei, fie n lirica reflexiv,
coboar umbre i neliniti, bntuie presimiri, premoniii n ideea c nimic nu este limpede
i deci linititor existenial. C totul, n definitiv, poate fi privit ca o poveste ncheiat, cu
54 sfrit dinainte tiut (bnuit), orice manifestare existenial individual sau colectiv nefiind
CURUNA altceva dect aspiraie neconsumat, ori haotic sau vulnerat consumat: Aroau yilcindalui di
A TOAMNEI nibnari!/ Padea analt di/ Xirulivad i/ Tini aviglitorlu di zboari,/ Zarathustra, Zoroastres,/
Postfa i scrii cu alfa, cu/ Omega/ Prvulia a lailu-i,/ Biitlu a meu paradhis/ Angrlimat ca un
castru/ Pri dzeana a/ Unlui ocliu nclis (Prvulie biit). Despre al cui paradis terminat
putnd fi vorba aici? Al insului ca destin individual, al etniei ce se consum prin componenii
ei, ciclic?...
Remarcabile, iari, culoarea i concreteea universului aromn din poemele lui Cutova. Latur
n care n genere reuesc scriitorii n dialect. Ioan Cutova ns scald acest univers n aleatorie
reflexie existenial, ceea ce d discursului su liric o tent de trm sufletesc obsedant, n
perpetu suferin i neaezare (Hoar armneasc Sat aromn).

Poetul s-a nscut la Veria, la 13 iulie 1919. Aici i face, n limba romn, coala primar, dup care
urmeaz cursurile gimnaziului in Grebena de asemenea n romnete, i, apoi, n ar, pe acelea
ale liceului din Trgu Mure. n 1944 absolv Facultatea de Litere i Filozofie din Bucureti.
Cunoate realitile Macedoniei la faa locului.
A trit toat viaa la Bistria-Nsud. Era tot numai un argint viu i flacr arznd repede, ca
ntotdeauna, ca pe vremea studeniei de pild, moment al scriitorului pe care Al. Piru a ncercat
s-l surprind... O mn de om pulsnd neliniti i energie parc inepuizabile. Vremea, cu
vicisitudinile ei, i-a brzdat obrazul, i-a mpuinat trupul, i-a aternut pe chip culorile resemnrii,
dar nu i ale nfrngerii, inimaginabile din perspectiva sa, ct timp exiti... Ar fi luat-o oricnd de
la capt, n sperana, ba chiar cu convingerea c de ast dat ar face totul mai bine!


Hristu Cndroveanu
55 Glosar Mini
CURUNA (al autorului)
A TOAMNEI

Glosar mini A
acumtin, acumtinari - a nceta, ncetare
afindilea- - dumneata
afnisesc, afnisiri - nimicesc, nimicire
ayizmedz, ayizmari - culeg via, culesul viei
aylisturari - alunecare
ayruchir - vreme urt
ayrutrandafil - trandafir slbatic
alcit - tulbure, tulburat
alncescu - a aprea
amiridz - m odihnesc, la chindie
anas - rsuflare
angrlim - car, atrn
ngus - mhnire
anschirsescu - a deretica
aopsi - nfiare, fa
apitrusit - apsat, strivit
areapini - ciorchine
arhundilchi - noblee, bogie
aripidhinedz - a cobor
aripidhin - povrni, pant
ardzm - plai, trm
arpas - repaos, odihn
arud - fraged, tandru
arungu - runc
aruvuiesc - a ruina, a rostogoli
asclnat - atrnat, crat
ascur - aspru
astaliu - a ntlni, a ntretia
astmesc - a opri, a nceta
astsescu - a fixa, a njgheba
astrpie - fulger
aurescu - a (se) npusti
azvorizm - avnt
B
baliu - breaz
bnat - trai, via
bor - vijelie, furtun
bu(ur) - pumn
56 C
CURUNA ca ma - mai
A TOAMNEI celnic - cpetenie a mai multor familii
Glosar mini de pstori
cheari - loc nensorit, la munte
ceamcu - dans popular
cioc - ciocan
ciomir - venin
clami - trestie
clcu - rn
cnachi - mngiere
cngheali - curbe, serpentine
cnchipsescu - a alinta, a mngia
cin - mhnire, ntristare
csvei - durere, necaz
ctstrpsit - nimicit, distrus
coard - sabie
cocal - smbure
creac - rp
cripari - grij
cufchiu - gunos
curbani - jertf, sacrificiu
curbisit - nefericit
cubend - discuie, convorbire
D
daima - mereu, totdeauna, nentrerupt
dalean - mndru, chipe, drag
deaspir - a mprtia
diliche - mndrie
E
ermu - nefericit, dezolat, pustiu
et - timp ndelungat, eternitate
etmu, etim - gata
F
fndazm - nchipuire, fantom
far - neam
fexi - lumin
flcari - grupare de familii de pstori
frang - frag
G
goln - cretet, vrf
gr, gradz - arm, arme uoare
57 grem - povrni
CURUNA y
A TOAMNEI yastru - est
Glosar mini ynati - mnie
H
hari - graie, farmec
hioti - coam
hrxit - zori de zi
htaie - nenorocire, greal
hzrcu - gata
hzumirsescu - a pierde timpul
hursescu - a datora
I
ia-lea - iat-l
irmuxit - pustiit, dezolat
ischiu - neted, drept
isih - linitit
iu - unde
iuva - undeva; nicieri
L
lefc - plop
licuredz - a licri
liyucear - cluar mascat
limani - port, rm, liman
limere - ascunztoare
limnusit - nlemnit, uluit
lcrdie - onversaie plcut
luvuit - rnit
M
minutedz - a subia, mruni
mitc - vrf
mituisiri - regret, cin
mnali - sfenic
muscuvulsescu - a rspndi miros frumos
N
nad - speran, ndejde
naftu - corbier
nmal - destul, deajuns
ir - soart
P
pareie - grup (de cntrei,colindtori)
piculiu - bnet, comoar
58 pilixit - cioplit
CURUNA piryu - turn
A TOAMNEI pitireau - stnc, peter
Glosar mini pizuliu - prisp
pgior - ncetior
pisesc - a mpienjeni
prgurie - consolare
ptun - talp
proscut - strop
R
rizile - batjocur, mi bat joc
S
savan - linoliu
sclim - vaier, geamt
seavir - criv
shisiri - vetejire, ofilire
soir - cerc
spatal - risipitor
stamn - oal, ulcic, amfor
stifusesc - a disprea
stronghil - rotund
sur - (o) mulime de

i - cetin
T
tihir - noroc, soart
tih - zid
triyeau - rspntie, intersecie

ipuni - zbun
iripuiliu - vrabie
TH
thesi - funcie, rang
thim - furie
U
uheali - viper
V
vai - dafin, laur
valt - balt, loc mltinos
vasan - chin
vreli - butoi
vsileac - busuioc
59 vzur - vuiet
CURUNA X
A TOAMNEI xifari - bucat
Glosar mini Z
zilipsesc - a rvni
zmani - timp revolut, venicie
COLOFON

Autorul lucrrii IOAN CUTOVA

Titlul lucrrii CURUNA A TOAMNEI

Editura la care Editura DIMNDAREA PRINTEASC,


a aprut BUCURETI,2000

Variant Editura Predania/


digitalizat CP 67, OP 13, Bucureti
de www.predania.ro
tehnoredactor/ Remus Brihac
concept grafic/ Atelieruldegrafica.ro

S-ar putea să vă placă și