Sunteți pe pagina 1din 1

in practica cotidiana insa, deseori se constata ca de§i activitajile desfiisurate de

agentii economici sunt relativ profitabile, serviciul datoriei faja de banca impecabil
valoarea calculata a indicatorilor de bonitate "pe trecut" permite incadrarea creditelor doar
in categoriile de performanja D §i E, respectiv in "indoielnice" §i "pierdere". Acest lucru
conduce la situajia in care deciziUe adoptate de banci s5 nu fie intotdeauna favorabile
clien£Ior §i deci agenjii economici s3 nu poata beneficia de credite, fie boni&tii
insuficiente, fie costului creditului (nivelului dobanzii) extrem de ridicat, rezultat din
calcuJe.
Legaturile de natur§ financial ce apar intre banci §i clienti lor dau nastere unui
fenomen extrem de complex, de mare amploare, ceea ce si presupune si impune, logic
vorbind, o analiza atenta a acestora.
Pentru a infaptui analiza situatiei economico-financiare a unui client, solicitant de
credit bancar, relevante pentru banca se considera a fi urmStoarele tipuri de analiza: sau
analiza situajiilor contabile, in evoluple;
analiza cost, profit, venit;
analiza indicatorilor;
analiza praguiui de rentabilitate;
analiza previziunilor prin prisma fluxurilor de fonduri §i lichidita^ii.
Este de menfionat in mod deosebit faptul ca atunci cand se analizeaza activul unei
societati comerciale §i, in mod expres activele imobilizate ale acesteia, accentul trebuie
pus pe doua aspecte, considerate de prima important^ §i anume:
care este valoarea ce se poate realiza prin vanzarea acestuia;
timpul maxim (estimat) de transformare in lichiditSti tmediate a activului.
Pentru conturarea unei imagini cat mai complete despre situatia economico-
financiarS a agenfilor economici credita^ §i pentru diagnosticarea starii lor de bonitate, este
necesar a se defini si utiliza un set de indicatori. Nivelul §i tendinja manifestate in timp a
acestor indicatori trebuie s§ exprime nevoia de resitrse pentru activitatea pe care o
desf^oarl, dar si capacitatea agentului economic de a-?i onora obligatiile legate de creditul
solicitat. In aceiasi timp, indicatorii ale§i, trebuie s3 sprijine luarea deciziilor in activitatea
de creditare, sa permita monitorizarea individuals a fiecarui credit acordat.
Sistemului de indicatori folosifi pentru aprecierea bonitafii financiare a firmelor
trebuie sa i se acorde o itnportanta aparte, atat in analiza finsmciara, cat §i in procesul de
fundamentare propriu-zisS a deciziei de creditare. R&nane la latitudinea fiecarei banci, ca
prin normele sale interne de lucru, sa defineasca §i sa utilizeze un astfel de set de indicatori
care sa serveasca, in ultima instanta, politicilor promovate in domeniul creditarii,
A^a cum ne-am mai exprimai pgrerea 51 alta data, consideram c3 sistemul de indicator:
folosiji in analiza bonitatii clienjilor trebuie sa cuprinda in constructia sa un numar de patru
mari grupe de indicatori:1
a.- indicatori ai situatiei financiare a agenjilor economici
b,- indicatori ai gestiunii resurselor
c.- indicatori ai randamentului financiar §i rentabilitatii
d.- indicatori ai valorii de pia|a a agentilor economici.

1
.- I.Trenca, Managementul financiar al intreprinderii. Edit. Mesagcru! Cluj-Napoca 1997. P. 165 $i urm.
180

S-ar putea să vă placă și