Sunteți pe pagina 1din 4

Tema de control nr.

1: CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA


GENERALĂ A DREPTULUI. ELEMENTE DE DREPT
CONSTITUŢIONAL

1. Normele organizaţiilor sociale nestatale sunt:

a) norme juridice;

b) norme morale;

c) norme cu caracter statutar.

2. Sunt raporturi de drept privat:

a) raporturile de drept penal;

b) raporturile de drept constituţional;

c) raporturile de drept civil;

d) raporturile de drept administrativ.

3. Partea normei juridice ce prevede drepturile şi obligaţiile subiecţilor vizaţi de aceasta

este: a) ipoteza;

b) dispoziţia;

c) sancţiunea.

4. Norma juridică iese din vigoare:

a) în momentul publicării în Monitorul Oficial al României;

b) în momentul abrogării;

c) în momentul publicării în mass-media.

5. Clauza naţiunii celei mai favorizate exprimă:

a) recunoaşterea pentru străini a aceloraşi drepturi ca şi pentru propriii cetăţeni;

b) recunoaşterea pentru străini a unui tratament favorizat ca urmare a unui

acord;

c) recunoaşterea din oficiu pentru străini a unui tratament favorizat.

6. Sunt izvoare ale dreptului:

a) jurisprudenţa

b) legea

c) contractul civil

d) doctrina
7. Legile ordinare se adoptă:

a) cu votul membrilor prezenţi ai fiecărei camere a Parlamentului;

b) cu votul majorităţii fiecărei camere a Parlamentului;

c) prin referendum.

8. Dreptul de creanţă este:

a) un drept patrimonial;

b) un drept nepatrimonial;

c) un drept absolut

9. Sunt valori sociale ale dreptului:

a) creaţia spirituală;

b) religia;

c) securitatea juridică

d) situaţia internaţională a ţării respective.

10. Între drept şi morală există următoarea relaţie:

a) morala precede dreptul

b) dreptul precede morala

c) dreptul poate fi conceput în afara moralei

11. Dreptul subiectiv reprezintă:

a) totalitatea normelor juridice dintr-o societate

b) totalitatea normelor morale dintr-o societate

c) facultatea ce aparţine unei persoane fizice sau juridice în temeiul normei

juridice

12. Partea normei juridice ce stabileşte subiecţii la care se aplică este:

a) ipoteza

b) dispoziţia

c) sancţiunea

13. Normele care asigură realizarea interesului general sunt norme din sfera:

a) dreptului public

b) dreptului privat

c) nici un răspuns nu este corect


14. Norma juridică intră în vigoare:

a) de la data publicării ei în Monitorul Oficial

b) în 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial

c) în 5 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial

15. Raportul juridic este:

a) o premisă a existenţei normei juridice

b) un raport social reglementat de o normă juridică

c) un ansamblu de norme juridice

16. Relaţia care există între noţiunea de constituţie şi dreptul constituţional este una de

tipul:

a) parte-întreg

b) întreg-parte

c) valoare juridică egală

17. Constituţia cutumiară este:

a) o constituţie rigidă

b) o constituţie nescrisă

c) o constituţie scrisă

18. Constituţiile rigide pot fi modificate:

a) conform procedurii legislative obişnuite

b) la fel ca o lege organică

c) printr-o procedură complexă

19. Controlul posterior al constituţionalităţii legilor se exercită:

a) în faza de proiect a legii

b) asupra legilor deja adoptate

c) de către iniţiatorul legii

20. Curtea Constituţională este:

a) o autoritate a administraţiei publice

b) o autoritate publică subordonată parlamentului

c) o autoritate publică independentă

21. Principiul neretroactivităţii legii înseamnă:

a) legea odată adoptată produce efecte juridice numai pentru viitor

b) neretroactivitatea legii nu este obligatorie în toate ramurile de drept


c) legea produce efecte juridice şi pentru trecut

22. Măsura reţinerii poate dura:

a) cel mult 30 zile

b) cel mult 24 ore

c) cel mult 15 zile

23. În cazul dreptului la învăţătură este obligatoriu

a) învăţământul general

b) învăţământul liceal

c) învăţământul profesional

24. Întrunirile presupun:

a) participanţi care au calitatea de membru conform unei proceduri prestabilite

b) participanţi care nu au calitatea de membru conform unei proceduri

prestabilite

c) realizarea unui scop permanent

25. Asociaţiile prev. în art. 37 din Constituţie privind dreptul la asociere:

a) nu au scopuri lucrative

b) urmăresc obţinerea sau împărţirea unor beneficii

c) nu trebuie să aibă scopuri politice

d) pot avea caracter secret

Coordonator disciplină,
Lect.univ.dr. Carmen Teodora Popa