Sunteți pe pagina 1din 1

Etapa VII, Rambursarea creditului. Controlut extstemei §i conservarii garantiilor.

Rambursarea creditului se face la datele prevazute in graficul de rambursare,


piesa anexata la contract, avSnd ca suport fie sume din conturile de disponibilitSti ale
clientului creditat, fie sume reprezentand depuneri de numeral.
Termenele de rambursare a creditului trebuiesc stabilite cu mare atenfie, in functie
de parametrii rezultaji din analiza surselor de venituri, nominalizate de solicitantui de credit
si cuprinse in proiecfia fluxului de numerar previzionat pe perioada creditarii. Scaden^ele
pot fi stabilite lunar, trimestrial, semestrial sau integral la sfar§itul perioadei de creditare,
dupa caz. Graficul de rambursare a creditului, anexS la contract, este obligatoriu semnat de
debitor, garanfi s.i reprezentan^ii bancii.
La orice intdrziere in rambursarea ratelor scadente, banca va calcula dobdnzi
majorate, conform clauzelor din contractui de credit. Este recomandat ca moderatorul de
credite sa monitorizeze sistematic modul de rambursare a ratelor scadente si de plata a
dobanzilor, inclusiv a celor devenite restante si s& intervina eficient, prin masuri specifice,
atunci cand clientul se dovedes,te de rea credinta.
In situatia in care, de pilda, cu doua zile inainte de scaden$, disponibilitatile din
contul imprumutatului nu acopera ratele de credit, dobanzile §i celelalte costuri, iar din
discutiile purtate cu clientul acesta nu este in masura sa prezinte garantii certe (documente
In curs de incasare) ca va dispune la data scadenfei de sumele necesare, este recomandabil
ca moderatorul de credit s£ fac$ o anaiiza asupra cauzelor care au determinat Hpsa
lichiditatilor necesare onorarii obligafiei fata" de banca si a posibilitatilor de rambursare ?n
perioada imediat urmatoare.
Moderatorul de credit este reprezentantul bancii care realizeaza o legatwa
permanenta cu imprumutatui si care raspunde, potrivit normelor, pentru derularea creditului
in conditiile in care a fost aprobat.
In vederea monitorizarii creditului acordat, moderatorul de credite va gestiona
dosarul de credit ce cuprinde intreaga documentatie de analiza^ de aprobare a creditului §i
de garantare a acestuia (cererea de credit, documente depuse de societate o data cu cererea
de credit, nota de analiza si propuneri cu anexele acesteia, rapoartele de evaluare a
garantiilor, fotocopii ale hotararilor de aprobare a cererilor de credite., ale contractului de
credit, actelor adifionale, contractelor de garantie, politelor de asigurare, graficul de
rambursare, extrasele de carte funciara in care sunt evidentiate ipotecile constituite/avizul
de garantie inregistrat la Arhiva Electronica a Garanjiilor Reale Mobiliare., 5.3.), precum si
precum si a acordarii de no coresponden^a purtata cu clientul, copii ale documentelor de plata onorate din credit §i
vizate de moderatorul de credit, rapoartele de analizS ale activita|ii clientului, note de
constatare sau procese verbale privind verificarea periodica a garanriilor etc.
Rambursarea anticipate a creditului se poate realiza doar cu acordul bancii, aceasta
prevedere constituind o clauza expresa inscrisS in contractui de credit incheiat intre banca §i
debitor.

Controlul existentei ?i conservdrii garanfiihr


Controlul faptic al garantiilor constitute se va realiza de catre moderatorul de
credite sau evaluatorul sucursalei dup5 caz; anual (imobilele de natura cl&dirilor §i
terenurilor), semestrial (utilajele tehnologice, aparatura §i tehnica de calcul, mobib'er,
mijloacele de transport, cu exceptia celor finantate prin societati de leasing) sau la perioade
mai scurte, hotSrate de organismele competente ale bancii.
RezultatuI verificarii efectuate, in cazul in care nu se constata deficienfe, se
consemneaza intr-o nota de constatare, care se anexeaza la dosarul de gestionare a creditului.

203