Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina Limba engleza

Profilul: Matematica-informatica
Clasa: a IX-a
Manual: Prospects - Intermediate (editura Macmillan)
An şcolar: 2011-2012
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3458/09.03.2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 1: “What kind of learner are you? ” NR. ORE ALOCATE: 3

Detalieri ale Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


conţinuturilor vizate
unităţii de învăţare
1. Stilurile de invatare 1.1 Identificarea vocabulary practice: - discuţie frontală, observare
sensului global al unui - exerciţii de identificare manual sistematică
Viaţa personală mesaj - exerciţii de discriminare
Activități din viaţa 1.2 Anticiparea - exerciţii de formulare de întrebări şi
cotidiană elementelor de răspunsuri
conţinut ale unui text speaking practice: - in perechi, temă pentru acasă:
pe baza titlului / unui - exerciţii de descriere de imagini manual descrierea stilului
- exprimarea opiniei; stimul vizual - exerciţii de transfer de informaţie în şi din preferat de invatare
- exprimarea 1.3 Identificarea de coduri non-lingvistice (grafice, scheme,
preferintelor; detalii din mesaje imagini)
- exprimarea orale / scrise pre-reading activity: - individual,
acordului si (autentice) - exerciţii de prezicere a informaţiilor dintr- manual, caseta
dezacordului; 2.1 Descrierea (oral / un text
- argumentarea / în scris) a unor - exerciţii de identificare
justificarea opiniilor/ activităţi cotidiene, reading practice & comprehension: - individual,
punctelor de vedere obiceiuri; - exerciţii de verificare a înţelegerii manual

1
personale 3.1 Formularea de idei sensului global dintr-un text oral sau scris
/ păreri pe teme de - exerciţii de selectarea ideilor principale
interes în cadrul unei dintr-un text (oral sau scris)
discuţii / în mesaje de - exerciţii de desprindere / înţelegere a
răspuns ideilor dintr-un text
speaking practice: - activitate în
- exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, perechi
conversaţie
- exerciţii de formulare / construire a unei
argumentări
2. Chestionar referitor la 1.1. Identificarea vocabulary practice: - individual, observare
stilurile de invatare sensului global al unui - exerciţii de formulare de întrebări şi manual sistematică
Obiceiuri si activitati mesaj răspunsuri
de rutina 1.2. Identificarea - discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii,
de detalii din mesaje comentariu
- exprimarea si orale / scrise speaking practice: temă pentru acasă:
solicitarea unei (autentice) - exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, - in perechi, elaborarea unui
opinii 2.1 Descrierea (oral / conversaţie manual scurt chestionar
- exprimarea în scris) a unor - exerciţii de formulare / construire a unei referitor la
motivelor activităţi cotidiene, argumentări obiceiurile de
- exprimarea obiceiuri - exerciţii de formulare de întrebări şi invatare ale tinerilor
preferintelor 2.3 Redactarea de răspunsuri
- exprimarea paragrafe / texte pe o writing practice: - individual,
acordului si temă de interes - exerciţii de construire a paragrafului manual
dezacordului 3.1 Formularea de idei - exerciţii de luare de notiţe
/ păreri pe teme de listening practice: - individual,
interes în cadrul unei - exerciţii de verificare a înţelegerii caseta, manual
discuţii / în mesaje de sensului global dintr-un text oral sau scris
răspuns - exerciţii de desprindere / înţelegere a
ideilor dintr-un text (dialog structurat,
conversaţie, descriere, discuţie, raport,
grafic, prezentare, povestire)
3 Grammar: 1.1 Identificarea grammar explanation: - prezentare, auto-evaluarea şi
Present tense simple sensului global al unui - exerciţii de identificare de structuri discuţie frontala, evaluarea de către

2
Present tense mesaj gramaticale în texte manual colegi a
continuous 1.2 Identificarea de - exerciţii de luare de notiţe chestionarelor
Stative verbs detalii din mesaje grammar practice: - individual, fişe
So/neither orale / scrise - exerciţii de reformulare, clarificare de lucru
It’s+adjective (autentice) - exercitii de completare de propozitii
(+for+person) + 2.1 Descrierea (oral / - exercitii de retroversiune temă pentru acasă:
infinitive în scris) a unor speaking practice: -individual, redactarea unui
activităţi cotidiene, - exerciţii de formulare / construire a unei manual paragraf despre
- oferirea şi obiceiuri argumentări activitatile zilnice
solicitarea de 4.1. Traducerea - exerciţii de formulare de întrebări şi utilizând timpurile
informaţii de ordin unor răspunsuri si structurile verbale
personal texte funcţionale - exerciţii de prezentare discutate
- oferirea de scurte din limba
informaţii despre engleză în limba
programul zilnic / română cu ajutorul
săptămânal dicţionarului