Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina limba engleza

Profilul: Filologie
Clasa: a X-a
Manual: Upstream upper intermediate
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4598/31 08 2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: GOING PLACES NR. ORE ALOCATE: 9

Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) vizate

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)


(1) Guilt-free Holidays 1.1 Anticiparea elementelor - Conversaţie dirijată – 1,3 p.99 Imagini Temă de
 Viaţa personală (stil de de conţinut ale unui text pe - Exerciţii de înţelegere a ideilor Manual lucru – 4
viaţă) baza titlului / unui stimul dintr-un text audiat – 2 p.99 CD p.101
 Aspecte din viaţa vizual; - Exerciţii de operare cu text de Individual
contemporană (ecologice) 1.4 Identificarea de detalii informare – 1,2,3 p.101 Perechi
 Funcţii comunicative: a oferi din mesaje orale / scrise - Discuţie – 6 p.101 1 oră
şi a solicita informaţii, a (autentice);
încuraja 1.5 Selectarea de informaţii
 Vocabular legat de turism/ din mai multe texte în
eco –turism scopul îndeplinirii unei
sarcini structurate de lucru;
3.1 Formularea de idei/
păreri pe teme de interes în
cadrul unei discuţii / în
mesaje de răspuns;
3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaţia de
comunicare în funcţie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor.
(2) Getting Around 1.4 Identificarea de detalii - Exerciţii de discriminare – Manualul Temă de
 Viaţa personală (stil de din mesaje orale / scrise 1 p.102 ; 5,6 p.103 Tabla lucru – 9
viaţă) (autentice); - Conversaţie dirijată – 2 p.102 Grupe p.103
 Aspecte din viaţa 1.5 Selectarea de informaţii - Exerciţii de identificare – Perechi
contemporană (ecologice) din mai multe texte în 10 p. 103 1 oră
 Funcţii comunicative: a-şi scopul îndeplinirii unei
exprima acordul/dezacordul, sarcini structurate de lucru;
a încuraja, a folosi stilul 3.1 Formularea de idei/
formal/informal păreri pe teme de interes în
 Vocabular legat de vacanţă cadrul unei discuţii / în
 Expresii frazeologice/ mesaje de răspuns;
idiomatice 3.2 Adaptarea formei
mesajului la situaţia de
comunicare în funcţie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor.
(3) Holiday Matters 1.4 Identificarea de detalii - Discuţie – 1(a) p.104 Manualul Observare
 Viaţa personală (stil de din mesaje orale / scrise - Exerciţii de desprindere a ideilor CD sistematică
viaţă) (autentice); dintr-un text audio – 1(b), 2 p.104 Grupe
 Aspecte din viaţa 1.5 Selectarea de informaţii - Discuţii pe grupe – 3,4 p.104 Individual
contemporană (ecologice) din mai multe texte în - Exerciţii de discriminare – 1 oră
 Funcţii comunicative: a-şi scopul îndeplinirii unei 5 p.104
exprima acordul/dezacordul, sarcini structurate de lucru - Conversaţie dirijată, simulare –
a comenta păreri, a exprima 3.1 Formularea de idei/ 6,7,8 p.105
satisfacţia/insatisfacţia, a păreri pe teme de interes în
încuraja, a avertiza, a cadrul unei discuţii / în
comunica în societate mesaje de răspuns;
 Vocabular legat de vacanţă 3.2. Adaptarea formei
mesajului la situaţia de
comunicare în funcţie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor.
(4) The Moon and Sixpence 1.2 Identificarea sensului - Exerciţii de operare cu texte Manualul Temă de
 Texte din literatura britanică global al unui mesaj; literare – 1,2,3,4,5,6 p.106/107 Perechi lucru
 Funcţii comunicative: a 1.3 Identificarea de - Descriere orală – 7 p. 107 Individual -redactarea
argumenta, a comenta păreri informaţii cheie din texte - Conversaţie în perechi – 8 p.107 1 oră unei cărţi
 Text din literatura engleză - autentice; poştale –
The Moon and Sixpence de 1.4 Identificarea de detalii 9 p.107
W. S. Maugham din mesaje orale / scrise
(autentice);
3.1Formularea de idei/
păreri pe teme de interes în
cadrul unei discuţii / în
mesaje de răspuns.

(5) Holiday Complaints 2.1 Descrierea (oral / în - Exerciţii de completare de text Manualul Observare
 Viaţa personală (stil de scris) a unor activităţi lacunar – 1,4 p.108 CD sistematică
viaţă) cotidiene, obiceiuri; - Exerciţii de reformulare – 6 Tabla
 Funcţii comunicative: a-şi 2.4 Completarea de p.108 Perechi
exprima acordul/dezacordul, formulare; - Exerciţii de transformare – 7,9 Individual
a folosi stilul formal/ 2.5 Redactarea de texte p.108 1 oră
informal, a încuraja, a funcţionale simple; - Exerciţii cu alegere multiplă – 8
avertiza, a comunica în 3.1. Formularea de idei/ p. 108
societate păreri pe teme de interes în
 Verbele modale cadrul unei discuţii / în
 Formarea cuvintelor mesaje de răspuns;
3.2. Adaptarea formei
mesajului la situaţia de
comunicare în funcţie de
stilul formal/ informal
folosit de interlocutor.
(6) A Lucky Mistake 1.4Identificarea de detalii - Exerciţii de operare cu fragmente Manualul Temă de
 Viaţa personală (stil de din mesaje orale / scrise de texte (ordonare în ordinea Tabla lucru - eseu
viaţă) (autentice); logică a desfăşurării Perechi narativ
 Funcţii comunicative: a da şi 1.5 Selectarea de informaţii evenimentelor) – 1 p.110 Individual
a solicita informaţii, a din mai multe texte în - Exerciţii de identificare – 2(a) 1 oră
raporta, a folosi stilul scopul îndeplinirii unei p.110
formal/informal sarcini structurate de lucru; - Exerciţii de completare de text
 Redactarea de eseuri 1.6 Recunoaşterea lacunar – 2, 3 p.110
narative organizării logice a unui - Exerciţii de redactare de eseu
paragraf / text literar; narativ– 5,6,7,8 – p.112-113
2.5 Redactarea de texte
funcţionale simple.
(7) Revision 1.2 Identificarea sensului - Exerciţii de completare de text Manualul Test scris
 Repere de cultură şi global al unui mesaj; lacunar – 1 p.115 Tabla
civilizaţie 1.4Identificarea de detalii - Exerciţii cu alegere multiplă 2 CD
 Funcţii comunicative: a din mesaje orale / scrise p.115 Perechi
încuraja, a oferi şi a solicita (autentice); - Exerciţii de reformulare – 3 p. Individual
informaţii 1.5 Selectarea de informaţii 115 1 oră
 Revizuirea vocabularului şi a din mai multe texte în - Exerciţii de transformare – 4
structurilor parcurse de-a scopul îndeplinirii unei p.116
lungul unităţii sarcini structurate de lucru. - Exerciţii de operare cu text de
informare – 8 p.116-117
- Exerciţii de desprindere a ideilor
dintr-un text audio – 9 p.118