Sunteți pe pagina 1din 5

Planificarea anuala a activitatii de invatare –

clasa a 10-a (L1) pentru manualul: UPSTREAM – UPPER - INTERMEDIATE


Nr Nr. de Saptaman Observa
. Continutul tematic al unitatii de ore a tii
Competente specifice vizate
crt invatare alocat
. e
1. UNIT 1 – CROSSING BARRIERS 1.2 Identificarea de informatii
Topic: communication; cheie din texte autentice 1.3
language; gestures Vocabulary: Identificarea de informatii cheie
means/ways of communication; din texte autentice 1.5
types of languages; gestures & selectarea de informatii din mai
feelings; say/tell/speak/talk; multe texte in scopul
fixed phrases & phrasal verbs indeplinirii unei sarcini
related to communication structurate de lucru 2.3
Structure: articles; Redactarea de paragrafe /
determiners; too/enough; texte pe o tema de interes 3.1
partitives; countable/ Formularea de idei / pareri pe
uncountable nouns Function: teme de interes in cadrul unei
expressing preferences; discutii / in mesaje de raspuns
comparing /contrasting; 3.2 Adaptarea formei mesajului
making suggestions; la situatia de comunicare in
responding functie de stilul formal /
positively/negatively; making informal folosit de interlocutor
assumptions; saying goodbye; 3.3 Redactarea de scrisori de
writing informal, semi-formal raspuns in care sunt exprimate
and formal letters Culture Clip; pareri despre subiecte legate
Theatre for the Deaf de preocuparile tinerilor 4.3
Sintetizarea sub forma de
schema / notite a continutului
unui text scris / mesaj oral
2. UNIT 2 – MOODS AND FEELINGS 1.2 Identificarea sensului global
Topic: feelings; emotion; al unui mesaj 1.3 Identificarea
happiness Vocabulary: moods de informatii cheie din texte
and emotions; physical autentice 1.5 selectarea de
sensations; expressing informatii din mai multe texte
feelings; extreme adjectives; in scopul indeplinirii unei
similes; phrasal verbs; sarcini structurate de lucru 2.2
prepositions Structure: Present Relatarea continutului unui film
Simple & Present Continuous; / al unei povestri, pe baza unui
Stative Verbs; Used to – Be/Get plan de idei dat 2.3 Redactarea
used to; word formation: de paragrafe / texte pe o tema
forming adjectives Function: de interes 3.1 Formularea de
asking about and expressing idei / pareri pe teme de interes
feelings; exclamations; indirect in cadrul unei discutii / in
questions; writing transactional mesaje de raspuns 3.2
letters (requesting information; Adaptarea formei mesajului la
making complaints) Literature: situatia de comunicare in
Jane Austen – Sense & functie de stilul formal/
Sensibility informal folosit de interlocutor
3.3 Redactarea de scrisori de
raspuns in care sunt exprimate
pareri despre subiecte legate
de preocuparile tinerilor
3. SELF-ASSESSMENT MODULE 1 1.2 Identificarea sensului
global al unui mesaj 1.3
Identificarea de informatii cheie
din texte autentice 3.1
Formularea de idei / pareri pe
teme de interes in cadrul unei

discutii / in mesaje de raspuns 3.3


Redactarea de scrisori de raspuns in
care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor
4. UNIT 3 – MAKING A LIVING Topic: 1.2 Identificarea sensului global al unui
work/jobs; earning a living; money mesaj 1.3 Identificarea de informatii
matters Vocabulary: job skills and cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
qualities; forms of money; confused continutului unui film / al unei povestri,
words; idioms/phrasal verbs related to pe baza unui plan de idei dat 2.3
money; prepositions Structure: -ing Redactarea de paragrafe / texte pe o
form or infinitive; reported speech; tema de interes 3.1 Formularea de idei /
introductory verbs; word formation: pareri pe teme de interes in cadrul unei
forming negative adjectives Function: discutii / in mesaje de raspuns 3.2
expressing and asking for opinions; Adaptarea formei mesajului la situatia
agreeing/disagreeing; de comunicare in functie de stilul formal/
encouraging/responding informal folosit de interlocutor 4.3
positively/negatively; demanding and Sintetizarea sub forma de schema /
giving explanations; asking for and notite a continutului unui text scris /
giving advice; writing reports and mesaj oral 4.1 Transformarea mesajelor
letters of application din vorbire directa in vorbire indirecta
(relatarea la prezent a unor mesaje
audiate)
5. UNIT 4 – MAKE YOURSELF AT HOME 1.2 Identificarea sensului global al unui
Topic: dwellings; household items mesaj 1.3 Identificarea de informatii
Vocabulary: types of houses; cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
rooms/areas of a house; appliances continutului unui film / al unei povestri,
and furniture; idioms and fixed phrases pe baza unui plan de idei dat 2.3
with ‘home’; phrasal verbs; Redactarea de paragrafe / texte pe o
prepositions Structure: Present Perfect; tema de interes 3.1 Formularea de idei /
Present Perfect Continuous;word pareri pe teme de interes in cadrul unei
formation: adjective endings Function: discutii / in mesaje de raspuns 3.2
expressing wishes; making a Adaptarea formei mesajului la situatia
complaint; avoiding giving a direct de comunicare in functie de stilul formal/
answer; making informal folosit de interlocutor
suggestions/recommendations;
expressing the result of suggestions
(letters, articles) Literature Corner:
Charles Dickens – “Great
Expectations”
6. SELF-ASSESSMENT MODULE 2 1.2 Identificarea sensului global al unui
mesaj 1.3 Identificarea de informatii
cheie din texte autentice 2.3 Redactarea
de paragrafe / texte pe o tema de
interes 3.1 Formularea de idei / pareri pe
teme de interes in cadrul unei discutii /
in mesaje de raspuns
7. UNIT 5 – MODERN LIVING Topic: 1.2 Identificarea sensului global al unui
modern trends; lifestyles mesaj 1.3 Identificarea de informatii
cheie din texte autentice
Vocabulary: appearance and 2.2 Relatarea continutului unui film / al
character; media; fame; idioms and unei povestri, pe baza unui plan de idei
fixed phrases related to lifestyles; dat 2.3 Redactarea de paragrafe / texte
phrasal verbs; prepositions Structure: pe o tema de interes 3.1 Formularea de
adjectives; adverbs; comparisons; idei / pareri pe teme de interes in cadrul
word formation: adjective suffixes unei discutii / in mesaje de raspuns 3.3
Function: asking for personal views; Redactarea de scrisori de raspuns in
expressing likes & dislikes and care sunt exprimate pareri despre
justifying; spreading news; reacting to subiecte legate de preocuparile tinerilor
news; making suggestions/giving
alternatives; paying compliments;
discursive writing (articles, letters,
compositions) Culture Clip: The Magic
of Pantomime
8. UNIT 6 – GOING PLACES Topic: 1.2 Identificarea sensului global al unui
holidays; travelling Vocabulary: getting mesaj 1.3 Identificarea de informatii
around; holiday objects; signs; travel; cheie din texte autentice 1.5 selectarea
describing holiday experiences; de informatii din mai multe texte in
phrasal verbs and fixed phrases scopul indeplinirii unei sarcini
related to travel; idioms; prepositions structurate de lucru 2.2 Relatarea
Structure: modal verbs; word continutului unui film / al unei povestri,
formation: derivatives Function: pe baza unui plan de idei dat 3.1
interrupting; encouraging; Formularea de idei / pareri pe teme de
persuading/agreeing/disagreeing; interes in cadrul unei discutii / in mesaje
complaining; criticising; apologizing; de raspuns 4.3 Sintetizarea sub forma
asking for opinion; complimenting; de schema / notite a continutului unui
thanking; writing narratives (1) text scris / mesaj oral
Literature Corner: William Somerset
Maugham – “The Moon and Sixpence”
9. SELF-ASSESSMENT MODULE 3 1.2 Identificarea sensului global al unui
mesaj 1.3 Identificarea de informatii
cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
continutului unui film / al unei povestri,
pe baza unui plan de idei dat 3.1
Formularea de idei / pareri pe teme de
interes in cadrul unei discutii / in mesaje
de raspuns
10 UNIT 7 – HISTORY Topic: history; 1.2 Identificarea sensului global al unui
. historical figures Vocabulary: peace mesaj 1.3 Identificarea de informatii
and conflict; taking control; idioms/ cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
fixed phrases related to history; continutului unui film / al unei povestri,
phrasal verbs; prepositions Structure: pe baza unui plan de idei dat 3.1
past forms; past modals; word Formularea de idei / pareri pe teme de
formation: verb suffixes Function: interes in cadrul unei discutii / in mesaje
asking for confirmation/ responding de raspuns 4.3 Sintetizarea sub forma
positively/ de schema / notite a continutului unui

negatively; expressing uncertainty; text scris / mesaj oral


narrating personal experiences;
writing narratives (2) Culture Clip:
Amelia Earhart
11 UNIT 8 – LEARNING LESSONS Topic: 1.2 Identificarea sensului global al unui
. education Vocabulary: education mesaj 1.3 Identificarea de informatii
systems; places in a school; types of cheie din texte autentice 1.5 selectarea
school; exams and qualifications; de informatii din mai multe texte in
idioms/ fixed phrases related to scopul indeplinirii unei sarcini
education; phrasal verbs; prepositions structurate de lucru 2.2 Relatarea
Structure: the passive; the causative; continutului unui film / al unei povestri,
word formation: -ing/-ed endings pe baza unui plan de idei dat 3.1
Function: congratulating; consoling; Formularea de idei / pareri pe teme de
expressing and justifying interes in cadrul unei discutii / in mesaje
opinions/agreeing/disagreeing; giving de raspuns 3.3 Redactarea de scrisori de
opposing views; reacting; stating raspuns in care sunt exprimate pareri
opinions in letters-articles- despre subiecte legate de preocuparile
compositions Literature Corner: tinerilor
Thomas Hughes – “Tom Brown’s
Schooldays’
12 SELF-ASSESSMENT MODULE 4 1.2 Identificarea sensului global al unui
. mesaj 1.3 Identificarea de informatii
cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
continutului unui film / al unei povestri,
pe baza unui plan de idei dat 3.1
Formularea de idei / pareri pe teme de
interes in cadrul unei discutii / in mesaje
de raspuns
13 UNIT 9 – PLANET ISSUES Topic: 1.2 Identificarea sensului global al unui
. environmental issues Vocabulary: mesaj 1.3 Identificarea de informatii
green issues; environmental problems; cheie din texte autentice 1.5 selectarea
phrasal verbs/ idioms & fixed phrases de informatii din mai multe texte in
related to the environment; scopul indeplinirii unei sarcini
prepositions Structure: future forms; structurate de lucru 2.2 Relatarea
conditionals; mixed conditionals; continutului unui film / al unei povestiri
wishes; word formation: prefixes pe baza unui plan de idei dat 2.3
Function: asking indirect questions; Redactarea de paragrafe / texte pe o
expressing ignorance/uncertainty; tema de interes 3.1 Formularea de idei /
expressing concern; introducing a pareri pe teme de interes in cadrul unei
topic; asking about feelings; discutii / in mesaje de raspuns
expressing fear/anxiety/hope/negative
feelings; expressing frustration; writing
reviews Culture Clip: Save Our Seeds

14 UNIT 10 – THE CYCLE OF LIFE Topic: 1.2 Identificarea sensului global al unui
. health; eating habits; stages in life mesaj 1.3 Identificarea de informatii
Vocabulary: healthy lifestyle; healthy cheie din texte autentice 1.5 selectarea
eating; food & drinks; phrasal verbs; de informatii din mai multe texte in
idioms related to health; accidents & scopul indeplinirii unei sarcini
injuries; prepositions Structure: structurate de lucru 2.2 Relatarea
relative clauses; clauses of continutului unui film / al unei povestiri
concession/purpose; question tags pe baza unui plan de idei dat 2.3
Function: giving advice; Redactarea de paragrafe / texte pe o
rejecting/accepting advice Literature tema de interes 3.1 Formularea de idei /
Corner: Louisa May Alcott – pareri pe teme de interes in cadrul unei
“LittleWomen” discutii / in mesaje de raspuns 3.2
Adaptarea formei mesajului la situatia
de comunicare in functie de stilul
formal / informal folosit de interlocutor
3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in
care sunt exprimate pareri despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor

15 SELF-ASSESSMENT MODULE 5 1.2 Identificarea sensului global al unui


. mesaj 1.3 Identificarea de informatii
cheie din texte autentice 2.2 Relatarea
continutului unui film / al unei povestiri,
pe baza unui plan de idei dat 2.3
Redactarea de paragrafe / texte pe o
tema de interes 3.1 Formularea de idei /
pareri pe teme de interes in cadrul unei
discutii / in mesaje de raspuns