Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina Limba engleza

Profilul: Umanist
Nr. ore /săptămână: 3
Clasa: a X-a
Manual: Upsteam – Upperintermediate
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4598/31 08/2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: UNIT 7 „HISTORY” NR. ORE ALOCATE: 9

Nr.
Conţinuturi
crt. Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
(detalieri)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Lead-in: 3.1 Formularea de idei/ păreri - Exerciții de exprimare a unor opinii personale Imagini Orala
Figuri pe teme de interes în cadrul unei pornind de la o situație reprezentată printr-o Manual
reprezentative din discuţii / în mesaje de răspuns imagine/titlu/citat CD player
trecut 3.2 Adaptarea formei mesajului - Exerciții de tip adevărat/fals/alegere multiplă CDs
la situaţia de comunicare în - Exerciții de identificarea evenimentelor majore
2. Lectura text: funcţie de stilul formal/ informal pornind de la datele date
Lectii de istorie folosit de interlocutor - Exerciții de îmbogățire a vocabularului (explicarea
3.3 Redactarea de scrisori de unor termeni, întocmirea de liste)
răspuns în care sunt exprimate - Exerciții de exprimare a părerilor personale
păreri despre subiecte legate de pornind de la un citat/ o serie de întrebări
preocupările tinerilor
3. Language focus 2.1 Descrierea (oral / în scris) a - Exerciții de completare de diagrame cu itemi de Manual Scrisa
unor activităţi cotidiene, vocabular care relaționează/de completare de spații orala
-Razboi si pace obiceiuri; lacunare CD player
Aspecte din viaţa 3.1 Formularea de idei/ păreri - Exerciții de exprimare a unor opinii personale
contemporană pe teme de interes în cadrul unei pornind de la o situație reprezentată printr-o CDs
(sociale, discuţii / în mesaje de răspuns imagine/o listă de cuvinte
economice, - Exerciții de tip adevărat/fals pe baza unui dialog Dictionar
politice, istorice, audiat
1
culturale, - Exerciții cu alegere multiplă/de asociere de termeni
educaţionale, și alcătuire de propoziții folosind termenii dați
ecologice, - Exerciții de îmbogățire a vocabularului cu verbe
strategii de frazeologice de tipul asocierii de termeni cu
utilizare a sinonimele date
resurselor)

-Preluarea
initiativei
Relaţii
interpersonale

-Cuvinte adesea
confundate
-Idioms si fraze
fixe/prepozitii
4. Listening and 1.1 Anticiparea elementelor de - Exerciții de identificare a cuvintelor cheie dintr-un Imagini Oral
speaking skills conţinut ale unui text pe baza enunț
-Listening 1 titlului / unui stimul vizual - Exerciții cu alegere multiplă pe baza prezentărilor Manual
-Listeninga 2 1.2 Identificarea sensului audiate
-Speaking –partea global al unui mesaj - Exerciții de completare de spații lacunare cu CD player
2 (Educatie) 1.3 Identificarea de informaţii informația extrasă dintr-un text audiat
-Comunicare cheie din texte autentice - Exerciții de exprimare a opinilor personale pe o CDs
(Descrierea de 2.1 Descrierea (oral / în scris) a temă tratată în textele audiate/evidențiată în
experiente unor activităţi cotidiene, imagini
personale) obiceiuri
- Activități în perechi de comparare și contrastare a
2.3 Redactarea de paragrafe /
unor imagini, de argumentare a opțiunii personale
Viaţa personală texte pe o temă de interes
(stil de viaţă, - Activități pe perechi de simulare de dialoguri
strategii de studiu, pornind de la situația dată și/sau un model dat
comportament - Exerciții de desprindere dintr-un dialog audiat a
social) unor expresii folosite în diverse situații
- Exerciții de completare de dialog pe baza
răspunsului dat de interlocutor
5. Lectura text 3.2 Adaptarea formei mesajului - Exerciții de exprimare a opinilor personale pornind Manual Scrisa
Culture Clip: la situaţia de comunicare în de la o situație reprezentată printr-o imagine/o listă
2
Where are you? funcţie de stilul formal/ informal de cuvinte/un titlu/ un citat Dictionar Orala
folosit de interlocutor - Exerciții de formulare de întrebări pornind de la o
Aspecte din viaţa 1.1 Anticiparea elementelor de imagine dată
contemporană conţinut ale unui text pe baza - Exerciții de identificare a ideilor principale dintr-un
titlului / unui stimul vizual text literar
1.3 Identificarea de informaţii - Exerciții de asociere de subtitlu cu paragraful
cheie din texte autentice corespunzător
1.5 Selectarea de informaţii din - Exerciții de dezvoltare a competențelor lexicale
mai multe texte în scopul prin asociere de termeni și explicarea cuvintelor în
îndeplinirii unei sarcini de lucru contextul dat
- Exerciții de identificare a evenimentelor importante
din viața personajului principal în vederea
redactării unui articol privind biografia eroinei
- Exerciții de simulare a unor dialoguri între
diferitele personaje din textul citit
- Exerciții de exprimare a părerilor personale
pornind de la o serie de adjective
6. English in use: 2.1 Descrierea (oral / în scris) a - Exerciții de completare de text lacunar cu forma Manual Scrisa
unor activităţi cotidiene, corectă a verbelor date Orala
-tipuri de timpuri obiceiuri; - Exerciții de formulare de propoziții folosind Caiet
la trecut 2.3 Redactarea de paragrafe / cuvintele date și timpurile trecute învățate special
- verbe modale texte pe o temă de interes - Exerciții de reformulare de propoziții folosind
-modalitati de 3.3 Redactarea de scrisori de formele trecute ale verbelor (modale și noționale) Caiet
formare a răspuns în care sunt exprimate - Exerciții de completare de propoziții folosind
cuvintelor: verbe păreri despre subiecte legate de termenii dați
-English in use- preocupările tinerilor
- Exerciții de simulare de dialoguri pornind de la
partea 3 4.1 Transformarea unor mesaje
structurile/ propozițiile date
(rephrasing) din vorbire directă în vorbire
- English in use- indirectă (relatarea la prezent a - Exerciții de îmbogățire a vocabularului prin
part 2 (open unor mesaje audiate) derivarea cuvintelor și alcătuirea de propoziții
cloze) folosind verbele obținute
- English in use- - Exerciții de transformare de propoziții folosind
part 4 cuvintele date și structurile învățate
( corectarea de - Exerciții de completare de text lacunar cu cuvintele
greseli) lipsă

3
- Exerciții de identificare a greșelilor de limbă dintr-
un text dat

7. Scriere: 4.1 Transformarea unor mesaje - Exerciții de identificare a cuvintelor cheie din Manual Scrisa
Naratiuni(2) din vorbire directă în vorbire enunțul sarcinei de lucru
indirectă (relatarea la prezent a - Exerciții de ordonare de paragrafe ale unei Dictionar Orala
unor mesaje audiate) povestiri date
4.2 Utilizarea dicţionarului - Exerciții de ordonare a evenimentelor principale
bilingv pentru traducerea unor ale povestirii
texte funcţionale scurte din - Exerciții de scriere a unei povestiri folosind planul
limba franceză în limba română dat și timpurile trecute ale verbelor
- Exerciții de completare de tabel cu itemii indicați
- Exerciții de înlocuire a adjectivelor/ adverbelor/
verbelor simple cu sinonimele lor
- Exerciții de redactare de paragrafe pornind de la un
fragment dat
- Exerciții de asociere a adjectivelor care exprimă
stări cu ceea ce spun personajele din imagini
- Exerciții de formulare de propoziții folosind
adjectivele/verbele învățate
- Exerciții de formulare de fraze folosind propozițiile
date și structurile învățate (participiul prezent/
trecut)
- Exerciții de potrivire de termeni pentru a formula
comparații (similes)
- Exerciții de recunoaștere a elementelor
recomandate a fi folosite într-o povestire
interesantă
- Exerciții de redactare a unei povestiri folosind
informația învățată în această unitate