Sunteți pe pagina 1din 8

STR.

STEFAN CEL MARE NR 25, ALBA IULIA

TEL 0258835346, FAX 0258832813, E-mail: licsportiv@yahoo.com


________________________________________________________________

Vizat Director:

Vizat responsabil Comisie metodica:

PLANIFICARE CALENDARISTICA
PENTRU CLASA A XII-A (L1)
Anul scolar 2016-2017
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba Engleză
Clasa: a XII-a A
Manual: “Advanced Expert”, Longman
Profilul: Vocational
Specializarea: Sport
Ore: 2/ săpt.
Nivel: Limba 1
Profesor: Ivancu Alexandra
Clasa a XII-a ;Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr.3410/07.03 2006

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Conţinuturi ale U.Î. Competente vizate Nr. Sapta- Observatii
U.Î. invatare  tematic ore mana
 funcţii comunicative
 elemente de alocate
construcţie a
comunicării
1 REVISION Grammar revision 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor 6
Text comprehension de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
2.4Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea
orală şi în scris, formală şi informală, adecvând
formatul şi limbajul la context şi la tipul de text
4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte
dat, a unui text citit
2 New Learning 1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, 12
directions experiences discursuri, interviuri, talk-show-uri
Multiple choice 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor
questions: Education de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
Expressions with on, 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei,
phrasal verbs, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu
Collocations ( argumente şi exemple
verbs+nouns, 2.2Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
adjectives+nouns) informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
Identifying attitudes eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
and opinions exemple pertinente din experienţa personală sau din
A job for life? alte surse
Multiple matching 3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un
Tense review ( chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate
perfect and opţiunile
continuous) 3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
Expressions with adecvat funcţional la context şi respectând normele
future meaning socio-culturale, în funcţie de rol şi de relaţia cu
Passive forms interlocutorii
4.3. Traducerea din limba engleză în limba maternă
/ din limba maternă în limba engleză, (în scris, cu
ajutorul dicţionarului), a unui text de dificultate
medie din domeniul de specializare
3 Seeing is The inexplicable 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor 12
believing Gapped text, de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
understanding the 1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate
main point, sau citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al
understanding text luării unor decizii
structure, extracting 2.2Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
specific information informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
It’s only logical! eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
Sentence completion exemple pertinente din experienţa personală sau din
Job application alte surse
Use of articles; 2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea
Nouns and orală şi în scris, formală şi informală, adecvând
determiners formatul şi limbajul la context şi la tipul de text
3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul
de specializare, pe bază de materiale pregătite în
prealabil
3.3Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul
intenţionat
4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte
dat, a unui text citit
4 Values The burden of fame 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor 9
Multiple choice de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
questions, word 1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate
formation, idiomatic sau citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al
expressions luării unor decizii
Listening for gist, 2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
identifying informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
paraphrase eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
What I believe in exemple pertinente din experienţa personală sau din
Multiple choice alte surse
questions 2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea
Modal verbs orală şi în scris, formală şi informală, adecvând
formatul şi limbajul la context şi la tipul de text
3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul
de specializare, pe bază de materiale pregătite în
prealabil 3.3
4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte
dat, a unui text citit
5 Life’s rich Making choices 1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, 9
tapestry Multiple matching discursuri, interviuri, talk-show-uri
Two’s a company 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor
Expressions that de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
give emphasis, 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei,
prepositions opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu
Human nature argumente şi exemple
Multiple choice 2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
questions informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
Noun clauses eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
exemple pertinente din experienţa personală sau din
alte surse
3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate
opţiunile
3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
adecvat funcţional la context şi respectând normele
socio-culturale, în funcţie de rol şi de relaţia cu
interlocutorii
4.3 Traducerea din limba engleză în limba maternă /
din limba maternă în limba engleză, (în scris, cu
ajutorul dicţionarului), a unui text de dificultate
medie din domeniul de specializare
6 Global issues In the slow lane 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor 9
Gapped text Life in de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
the slow lane 1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate
Idiomatic sau citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al
expressions, luării unor decizii
expressions that are 2.2Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
easily confused, informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
identifying key eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
information exemple pertinente din experienţa personală sau din
A fight for survival alte surse
Sentence completion 2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea
If clause orală şi în scris, formală şi informală, adecvând
formatul şi limbajul la context şi la tipul de text
3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul
de specializare, pe bază de materiale pregătite în
prealabil
3.3 Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul
intenţionat
4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte
dat, a unui text citit
7 Looking Health and fitness 1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, 9
forward, Multiple choice discursuri, interviuri, talk-show-uri
looking back questions Health 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor
Expressing opinion de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
about the future 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei,
Word formation: opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu
suffixes argumente şi exemple
Listening - 2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
identifying attitudes informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
and opinions eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
Unveiling the past exemple pertinente din experienţa personală sau din
Multiple choice alte surse
exercises; Talking 3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
about own adecvat funcţional la context şi respectând normele
experiences socio-culturale, în funcţie de rol şi de relaţia cu
interlocutorii
4.3 Traducerea din limba engleză în limba maternă /
din limba maternă în limba engleză, (în scris, cu
ajutorul dicţionarului), a unui text de dificultate
medie din domeniul de specializare
8 Breaking the Against the odds 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor 9
mould Multiple choice de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
questions: Demons 1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate
that drive us to row sau citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al
it alone luării unor decizii
Motivation; 2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea
rephrasing; orală şi în scris, formală şi informală, adecvând
idiomatic phrases formatul şi limbajul la context şi la tipul de text
and collocations 3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul
Listening for de specializare, pe bază de materiale pregătite în
information: prealabil
Sentence 3.3 Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe
completion: Evelyn diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite
Glennie scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a
Kicking the habit convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea
Talking about habits formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul
Writing an article intenţionat
about a personal 4.1 Rezumarea în scris, într-un număr de cuvinte
experience dat, a unui text citit
9 Saptamana – un fragment dintr-o piesa de teatru, quiz. 3
„Să știi mai Pregatirea elevilor pentru festivalul Spring’s Tales
multe, să fii de la Calarasi
mai bun!”,
10 Making life A changing society 1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, 9
better? Gapped text; discursuri, interviuri, talk-show-uri
multiple matching; 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei,
Verb phrases, word opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu
formation argumente şi exemple
Impersonal report 3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un
structures chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate
opţiunile
4.3 Traducerea din limba engleză în limba maternă /
din limba maternă în limba engleză, (în scris, cu
ajutorul dicţionarului), a unui text de dificultate
medie din domeniul de specializare
11 Communicati Something to say 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor 9
on Multiple matching: de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
Calls of the wild 1.3 Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate
Job interviews; sau citite, în scopul unui studiu aprofundat sau al
Animal idioms luării unor decizii
Vocabulary: Similar 2.4 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea
meanings, sounds orală şi în scris, formală şi informală, adecvând
Grammar: Nouns, formatul şi limbajul la context şi la tipul de text
adjectives, 3.2 Realizarea de prezentări pe teme din domeniul
verbs+prepositions de specializare, pe bază de materiale pregătite în
prealabil
3.3 Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul
intenţionat
4.2 4.2 Transferul informaţiilor din texte referitoare
la domeniul de specializare în diverse forme de
prezentare
12 The world of You have to laugh 1.1 Extragerea esenţialului din rapoarte orale, 9
entertainment Multiple-choice discursuri, interviuri, talk-show-uri
questions: Fears of a 1.2 Identificarea, în texte audiate/citite, a punctelor
clown de vedere, atitudinilor şi sentimentelor exprimate
Vocabulary: Similar 2.1 Expunerea, oral şi / sau în scris, a unor idei,
meanings, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu
Noun+preposition+n argumente şi exemple
oun phrases 2.2 Elaborarea, oral / în scris, prin sintetizarea de
Prefixes informaţii din diferite surse, a unui raport/ referat/
eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de
exemple pertinente din experienţa personală sau din
alte surse
3.1 Oferirea de răspunsuri, oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate
opţiunile
3.4 Participarea la conversaţii folosind un limbaj
adecvat funcţional la context şi respectând normele
socio-culturale, în funcţie de rol şi de relaţia cu
interlocutorii
4.3 Traducerea din limba engleză în limba maternă /
din limba maternă în limba engleză, (în scris, cu
ajutorul dicţionarului), a unui text de dificultate
medie din domeniul de specializare
13 Revision Listening for 3
information
Text comprehension
* planificare realizata conform programei scolare pentru ciclul superior al liceului aprobata prin ordinul ministrului
Nr. 3410 / 07.03.2006