Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Baldana

Profesor: Constantin Adriana Cristina Disciplina: Limba si literatura romana


Clasa a VII-a
 Număr elevi prezenţi:

ANALIZA REZULTATELOR LA TESTELE INIŢIALE


ANUL ŞCOLAR 2018 -2019

1. Structura testului - itemii folosiţi au făcut trimitere la conţinuturile asimilate anterior şi


au fost construiţi sub forma celor trei mari categorii: itemi obiectivi, itemi semi-obiectivi şi
itemi subiectivi.

Disciplina Nr. elevi Nr. elevi care Note obtinute


inscrisi au sustinut <5 5-6,99 7-8,99 9-10
testul
Limba şi literatura română
Total:
Procent

2. Obiective instructiv-educative urmărite:

O1. să demonstreze înțelegerea unui text;


O2. să opereze cu noţiuni de vocabular şi de fonetică;
O3. să precizeze valoarea morfologică şi cazul unor cuvinte;

Realizarea obiectivelor

Nr. OB. Nr. elevi care l- Nr. elevi care nu l-au


au realizat realizat
O1
O2
O3
3. Reprezentarea grafică a notelor obţinute

4
4
3 <5
3
5-6,99
2
7-8,99
2
1 9-10,00
1 ABSENTI
0
Note obtinute

4. ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Cunoaşterea şi aplicarea noţiunilor însuşite - Existenţa unor lacune importante în
anterior; domeniul limbii romane;
- Posibilitatea utilizării surselor informatice de - Frecvente greşeli de ortografie şi
informare, în domeniu; punctuaţie, de exprimare, care împiedică
- Utilizarea fişelor de lucru puse la dispoziţie fluenta unui discurs coerent pe temele date;
de profesor; - Dificultate în redactarea lucrărilor;
- Biblioteca şcolară ca sursa alternativă de - Imprecizii în identificarea părţilor de vorbire;
îmbogăţire a cunoştinţelor din domeniul limbii - Repetiţii frecvente datorate neutilizării
şi literaturii române. sinonimiei (limbajul sărac).

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Dorinţa unor elevi de a-şi îmbunătăţi - Scăderea interesului elevilor pentru studiu
performanţele; individual;
- Creşterea exigenţei la examenul naţional; - Dezinteresul unor părinţi care nu vor să
- Accesul facil la diferite surse informative. comunice cu şcoala şi profesorii pentru
remedierea unor dificultăţi întâmpinate de
elevi;
- Slaba conştientizare din partea elevilor in
ceea ce priveşte posibilităţile reale de
practicare a meseriei alese.

5. Concluzii, recomandări. Măsuri de ameliorare

Rezultatele obţinute de cei de elevi şi măsura în care obiectivele de evaluare stabilite


au fost atinse mă duc cu gândul că în ceea mai mare parte rezultatele obţinute sunt situate la nivel
mediu.
Punctele minus au fost contabilizate, printr-o statistică corespunzătoare, rezultând că
putem ajunge la rezultate semnificativ îmbunătăţite.
Din punct de vedere al performanţelor elevilor, recunoaştem ca acestea trebuie şi pot fi
îmbunătăţite. Astfel, propun următoarele masuri de ameliorare a situaţiei şcolare a clasei a VII-a:
 Reluarea unor noţiuni de gramatică şi literatură;
 Folosirea metodelor activ-participative de predare;
 Învăţarea să fie axată pe competenţe, punându-se accent pe aplicabilitatea practică a
noţiunilor teoretice însuşite;
 Desfăşurarea unor consultaţii cu elevii care întâmpină dificultăţi.
 Aplicarea unor metode care să trezească interesul elevilor pentru studiul individual;
 Receptarea corectă a materialelor utilizate in procesul de predare - învăţare;
 Discuţii libere cu elevii pentru utilizarea adecvată a vocabularului în diferite situaţii
de comunicare;
 Diversificare metodelor de predare.