Sunteți pe pagina 1din 9

GRUPUL ŞCOLAR “ALEXANDRU IOAN CUZA”, AVIZ DIRECTOR

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ L1


CLASA: X
NR. ORE PE SAPTAMANĂ :2(72/an) AVIZ ŞEF CATEDRĂ
PROFESOR: CRĂCIUN IOANA
MANUAL: Click on 4
AN SCOLAR: 2009-2010
CONFORM PROGRAMEI: nr 4598/31.08.2004

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr Unităţi de Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. Săptă- Evaluare Observaţii


crt învăţare ore mâna
1 Revision Initial test Written test
2 UNIT 1 : 1.1 Anticiparea elementelor de Topics: dwellings, daily routines
There’s no conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: houses, furniture&
place like home titlului / unui stimul vizual appliances; everyday activities
1.2 Identificarea sensului global 2. reading: The Smart Way to Live; A
al unui mesaj Traditional British Craft
1.3 Identificarea de informaţii 3. grammar: present tense, adverbs of
cheie din texte autentice frequency; stative verbs; adverbs of time;
2.1 Descrierea (oral / în scris) a phrasal verbs: break, build
unor activităţi cotidiene, 4.listening:note taking, understanding
obiceiuri; attitude; specific information; true/false;
2.4 Completarea de formulare intonation in greeting
2.5 Redactarea de texte 5. speaking: requesting services; reaching
funcţionale simple an agreement; greeting; introducing people;
3.1.Formularea de idei/ păreri pe renting a house
teme de interes în cadrul unei 6. writing: a letter of invitation to a friend;
discuţii / în mesaje de răspuns an advertisement for a house

1
3.3 Redactarea de scrisori de
răspuns în care sunt exprimate
păreri despre subiecte legate de
preocupările tinerilor
4.4Traducerea în şi din limba
română a unor texte scurte din
domenii de interes utilizând
dicţionarul
3 UNIT 2 : A 1.1Anticiparea elementelor de Topics: holiday, the weather, travel
rolling stone conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: travel&holiday; the weather,
gathers no titlului / unui stimul vizual holiday problems; means of transport
moss 1.2 Identificarea sensului global 2. reading: Welcome to Mexico; Quebec,
o
al unui mesaj Winter Festival; Ediburgh Military Tattoo
1.3 Identificarea de informaţii 3. grammar: Future tense, conditionals; the
cheie din texte autentice definite article; phrasal verbs: call, check
2.1 Descrierea (oral / în scris) a 4.listening: multiple matching, multiple
unor activităţi cotidiene, choice
obiceiuri; 5. speaking: buying a ticket, problem
2.4 Completarea de formulare solving, making a hotel reservation;
2.5 Redactarea de texte prioritising
funcţionale simple 6. writing: an article describing a place, a
3.1.Formularea de idei/ păreri pe promotional poster for your country, an
teme de interes în cadrul unei article describing a festival in your country
discuţii / în mesaje de răspuns

4 MODULE 1 U1,2 The students have to solve exercises with all


SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test
5 UNIT 3 : 1.1Anticiparea elementelor de Topics: milestones& memories, describing
Remember conţinut ale unui text pe baza people, education
days gone by titlului / unui stimul vizual 1. vocabulary: physical appearance;

2
1.2 Identificarea sensului global character, stages in life, emotions and
al unui mesaj feelings
1.3 Identificarea de informaţii 2. reading: The Lady With the Lamp; Jane
cheie din texte autentice Eyre
2.1 Descrierea (oral / în scris) a 3. grammar: past tense, used to phrasal vbs:
unor activităţi cotidiene, Bring, carry
obiceiuri; 4.listening: multiple choice, true/false,
2.4 Completarea de formulare intonation in echo questions
2.5 Redactarea de texte 5. speaking: giving/responding to news;
funcţionale simple describing people; talking about recent
3.1.Formularea de idei/ păreri pe events
teme de interes în cadrul unei 6. writing: a narrative, an article describing
discuţii / în mesaje de răspuns your county `s national hero

6 UNIT 4 : 1.1Anticiparea elementelor de Topics: Health; feelings


Health is better conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: health problems, medicine;
than wealth titlului / unui stimul vizual feelings and experiences
1.2 Identificarea sensului global 2. reading: Traditional Folk Medicine; The
al unui mesaj St John Ambulance Brigade
1.3Identificarea de informaţii 3. grammar: modals; past&perfect modals;
cheie din texte autentice making deductions; questions tags; phrasal
2.1 Descrierea (oral / în scris) a verbs: come, die
unor activităţi cotidiene, 4.listening: identifying sounds, speakers;
obiceiuri; multiple matching;
2.4 Completarea de formulare 5. speaking: expressing preferences; giving
2.5 Redactarea de texte advice; making speculations, making
funcţionale simple decisions, guessing, describing symptoms
3.1.Formularea de idei/ păreri pe 6. writing: an article about a voluntary
teme de interes în cadrul unei organization in your country; an assessment
discuţii / în mesaje de răspuns report
3.3 Redactarea de scrisori de
răspuns în care sunt exprimate

3
păreri despre subiecte legate de
preocupările tinerilor
4.4Traducerea în şi din limba
română a unor texte scurte din
domenii de interes
7 MODULE 2 U3,4 Semestrial examination
SELF-
ASSESSMENT
8 UNIT 5 : Be 1.1Anticiparea elementelor de Topics: environment; endangered species
clean, be green conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: water, environmental
titlului / unui stimul vizual problems; conservation, endangered species
1.2 Identificarea sensului global 2. reading: Birds in Danger; Moby Dick
al unui mesaj 3. grammar: comparison, too-enough; -ing
1.3Identificarea de informaţii forms/infinitive; phrasal verbs: do, draw
cheie din texte autentice 4.listening: key words stress
1.4Identificarea de detalii din 5. speaking: asking for/expressing opinions;
mesaje orale / scrise (autentice) making suggestions
1.5Selectarea de informaţii din 6. writing: an article providing suggestions
mai multe texte în scopul to problems; a poster about endangered
îndeplinirii unei sarcini species
structurate de lucru
2.1 Descrierea (oral / în scris) a
unor activităţi cotidiene,
obiceiuri;
2.4 Completarea de formulare
2.5 Redactarea de texte
funcţionale simple
3.1.Formularea de idei/ păreri pe
teme de interes în cadrul unei
discuţii / în mesaje de răspuns
3.3 Redactarea de scrisori de
răspuns în care sunt exprimate

4
păreri despre subiecte legate de
preocupările tinerilor
4.4Traducerea în şi din limba
română a unor texte scurte din
domenii de interes
9 UNIT 6 : 1.1Anticiparea elementelor de Topics: technology, computers
Necessity is the conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: modern inventions;
mother of titlului / unui stimul vizual describing objects, robotics
invention 1.2 Identificarea sensului global 2. reading: King of the Dance Floor; Jules
al unui mesaj Verne
1.3Identificarea de informaţii 3. grammar: Order of adjectives; the
cheie din texte autentice passive; relative clauses; relative
1.4Identificarea de detalii din pronouns/adverbs; phrasal verbs: give, go
mesaje orale / scrise (autentice) 4.listening: stress in adjectives
1.5Selectarea de informaţii din 5. speaking: reporting problems; making
mai multe texte în scopul complaints, reporting lost items
îndeplinirii unei sarcini 6. writing: A letter of complaint, an
structurate de lucru advertisement for a robot, an inventor `s
2.1 Descrierea (oral / în scris) a biography
unor activităţi cotidiene,
obiceiuri;
2.4 Completarea de formulare
2.5 Redactarea de texte
funcţionale simple
3.1.Formularea de idei/ păreri pe
teme de interes în cadrul unei
discuţii / în mesaje de răspuns
3.3 Redactarea de scrisori de
răspuns în care sunt exprimate
păreri despre subiecte legate de
preocupările tinerilor
4.4Traducerea în şi din limba

5
română a unor texte scurte din
domenii de interes
10 MODULE 3 The students have to solve exercises with all
SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test
11 UNIT 7 : On 1.1Anticiparea elementelor de Topics: shopping, clothes
the market conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: shops&goods,
titlului / unui stimul vizual services&complaints; clothes&accessories
1.2 Identificarea sensului global 2. reading: Markets around the World: A
al unui mesaj proud tradition
1.3Identificarea de informaţii 3. grammar: reported speech1, causative
cheie din texte autentice form; phrasal verbs: fall, feel
1.4Identificarea de detalii din 4.listening: intonation in questions;
mesaje orale / scrise (autentice) true/false; multiple choice
1.5Selectarea de informaţii din 5. speaking: making a complaint,
mai multe texte în scopul exchanging goods; buying things
îndeplinirii unei sarcini 6. writing: a transactional letter applying for
structurate de lucru a job, a short article describing the
2.1 Descrierea (oral / în scris) a traditional dress; article describing a market
unor activităţi cotidiene,
obiceiuri;
2.4 Completarea de formulare
2.5 Redactarea de texte
funcţionale simple
3.1.Formularea de idei/ păreri pe
teme de interes în cadrul unei
discuţii / în mesaje de răspuns
3.3 Redactarea de scrisori de
răspuns în care sunt exprimate
păreri despre subiecte legate de
preocupările tinerilor

6
4.4Traducerea în şi din limba
română a unor texte scurte din
domenii de interes
12 UNIT 8 : First 1.4 Anticiparea elementelor de Topics: food&drink; eating habbits
come, first conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: food, methods of cooking,
served titlului / unui stimul vizual cooking ustensils, tastes, containers
1.5 Identificarea sensului global 2. reading: A Change For the Better? Coral
al unui mesaj Island
1.6 Identificarea de informaţii 3. grammar: countable/uncountable nouns;
cheie din texte autentice quantifiers (some, any, no, a lot of, much,
2.1 Descrierea (oral / în scris) a many, a little, a few, reported speech-
unor activităţi cotidiene, special introductory verbs; phrasal verbs:
obiceiuri; get
2.4 Completarea de formulare 4.listening: multiple matching, multiple
2.5 Redactarea de texte choice true/false; intonation compound
funcţionale simple nouns
3.1.Formularea de idei/ păreri pe 5. speaking: giving instructions; saying ‘no’
teme de interes în cadrul unei politely; making recommendations
discuţii / în mesaje de răspuns 6. writing: a narrative descriptive article of a
visit to a place
MODULE 4 U 7,8 Semestrial exmination
SELF-
ASSESSMENT
UNIT 9 : Just 1.7 Anticiparea elementelor de Topics: sports& leisure; activities
for the fun of it conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: team, sports, qualities,
titlului / unui stimul vizual leisure activities, entertainment
1.8 Identificarea sensului global 2. reading: Olympic Games: A Human
al unui mesaj Success Story; A Magnificent Tribute to
1.9 Identificarea de informaţii Sports& Entertainment
cheie din texte autentice 3. grammar: conditionals2,3; wishes, would
2.1 Descrierea (oral / în scris) a rather; phrasal verbs: hit, hold
unor activităţi cotidiene, 4.listening: regrets, note taking

7
obiceiuri; 5. speaking: making invitations,
2.4 Completarea de formulare suggestions, booking a ticket, expressing
2.5 Redactarea de texte opinions; decision making
funcţionale simple 6. writing: a sport day project, a descriptive
3.1.Formularea de idei/ păreri pe article about a stadium; an opinion essay
teme de interes în cadrul unei
discuţii / în mesaje de răspuns

UNIT 10 : 1.10 Anticiparea elementelor Topics: the media; disasters


Breaking news de conţinut ale unui text pe baza 1. vocabulary: the press/newspapers; radio&
titlului / unui stimul vizual television; disasters
1.11 Identificarea sensului 2. reading: Media Movers and Shakers; My
global al unui mesaj Shadow
1.12 Identificarea de informaţii 3. grammar: future perfect simple and
cheie din texte autentice continuous; linking words and phrases;
2.1 Descrierea (oral / în scris) a quantifiers (both, neither, all, none, either,
unor activităţi cotidiene, each, every, neither; Phrasal verbs: keep,
obiceiuri; knock, lock
2.4 Completarea de formulare 4.listening: word stress; true/false; note
2.5 Redactarea de texte taking; multiple choice Yes/No
funcţionale simple 5. speaking: asking for information; giving
2.6 Relatarea sub formă de raport advice; making suggestions; demanding
a desfăşurării unei activităţi de explanations
grup / proiect individual / 6. writing: a short biography; a proposal
activităţi cotidiene etc. report
3.1.Formularea de idei/ păreri pe
teme de interes în cadrul unei
discuţii / în mesaje de răspuns

MODULE 5 The students have to solve exercises with all


SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,

8
they have to pass a test

S-ar putea să vă placă și