Sunteți pe pagina 1din 10

GRUPUL ŞCOLAR AVIZ DIRECTOR

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ L1


CLASA: XI
NR. ORE PE SAPTAMANĂ :1(35/an) AVIZ ŞEF CATEDRĂ
PROFESOR: Andronescu catalina
MANUAL: Click on 4
AN SCOLAR:
CONFORM PROGRAMEI:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I

Nr Unităţi de Competenţe specifice vizate Conţinuturi Nr. Săptă- Evaluare Observaţii


crt învăţare ore mâna
1 UNIT 1 : 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: dwellings, daily routines 3
There’s no specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: houses, furniture&
place like home pe subiecte familiare, articulat clar appliances; everyday activities
şi cu viteză normală 2. reading: The Smart Way to Live; A
1.2 Desprinderea sensului global / a
Traditional British Craft
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
baza unor întrebări de sprijin
3. grammar: present tense, adverbs of
2.1 Redactarea de instrucţiuni, frequency; stative verbs; adverbs of time;
anunţuri de mică publicitate, pagini phrasal verbs: break, build
de jurnal 4.listening:note taking, understanding
2.2 Elaborarea – oral sau în scris attitude; specific information; true/false;
– unei descrieri simple a unui intonation in greeting
eveniment sau a unor experienţe 5. speaking: requesting services; reaching
personale, pe bază de suport an agreement; greeting; introducing people;
vizual sau pornind de la un plan renting a house
de idei 6. writing: a letter of invitation to a friend;

1
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / an advertisement for a house
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct

2 UNIT 2 : A 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: holiday, the weather, travel 3
rolling stone specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: travel&holiday; the weather,
gathers no pe subiecte familiare, articulat clar holiday problems; means of transport
moss şi cu viteză normală 2. reading: Welcome to Mexico; Quebec,
o 1.2 Desprinderea sensului global / a Winter Festival; Ediburgh Military Tattoo
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
3. grammar: Future tense, conditionals; the
baza unor întrebări de sprijin
2.1 Redactarea de instrucţiuni, definite article; phrasal verbs: call, check
anunţuri de mică publicitate, pagini 4.listening: multiple matching, multiple
de jurnal choice
2.2 Elaborarea – oral sau în scris 5. speaking: buying a ticket, problem
– unei descrieri simple a unui solving, making a hotel reservation;
eveniment sau a unor experienţe prioritising
personale, pe bază de suport 6. writing: an article describing a place, a
vizual sau pornind de la un plan promotional poster for your country, an
de idei article describing a festival in your country
3.1 Exprimarea poziţiei (acord /
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o
idee esenţială
4.3 Reformularea, la cererea

2
interlocutorului, a unei replici în
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
3 MODULE 1 U1,2 The students have to solve exercises with all 1
SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test
4 UNIT 3 : 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: milestones& memories, describing 3
Remember specifice dintr-un text citit / ascultat people, education
days gone by pe subiecte familiare, articulat clar 1. vocabulary: physical appearance;
şi cu viteză normală character, stages in life, emotions and
1.2 Desprinderea sensului global / a
feelings
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
baza unor întrebări de sprijin
2. reading: The Lady With the Lamp; Jane
2.1 Redactarea de instrucţiuni, Eyre
anunţuri de mică publicitate, pagini 3. grammar: past tense, used to phrasal vbs:
de jurnal Bring, carry
2.2 Elaborarea – oral sau în scris 4.listening: multiple choice, true/false,
– unei descrieri simple a unui intonation in echo questions
eveniment sau a unor experienţe 5. speaking: giving/responding to news;
personale, pe bază de suport describing people; talking about recent
vizual sau pornind de la un plan events
de idei 6. writing: a narrative, an article describing
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / your county `s national hero
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o
idee esenţială
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în

3
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
5 UNIT 4 : 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: Health; feelings 3
Health is better specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: health problems, medicine;
than wealth pe subiecte familiare, articulat clar feelings and experiences
şi cu viteză normală 2. reading: Traditional Folk Medicine; The
1.2 Desprinderea sensului global / a
St John Ambulance Brigade
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
baza unor întrebări de sprijin
3. grammar: modals; past&perfect modals;
2.1 Redactarea de instrucţiuni, making deductions; questions tags; phrasal
anunţuri de mică publicitate, pagini verbs: come, die
de jurnal 4.listening: identifying sounds, speakers;
2.2 Elaborarea – oral sau în scris multiple matching;
– unei descrieri simple a unui 5. speaking: expressing preferences; giving
eveniment sau a unor experienţe advice; making speculations, making
personale, pe bază de suport decisions, guessing, describing symptoms
vizual sau pornind de la un plan 6. writing: an article about a voluntary
de idei organization in your country; an assessment
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / report
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii

6 MODULE 2 U3,4 The students have to solve exercises with all 1


SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test
7 UNIT 5 : Be 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: environment; endangered species 3
clean, be green specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: water, environmental
pe subiecte familiare, articulat clar problems; conservation, endangered species
şi cu viteză normală 2. reading: Birds in Danger; Moby Dick
1.2 Desprinderea sensului global / a 3. grammar: comparison, too-enough; -ing
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
forms/infinitive; phrasal verbs: do, draw
baza unor întrebări de sprijin
2.1 Redactarea de instrucţiuni, 4.listening: key words stress

4
anunţuri de mică publicitate, pagini 5. speaking: asking for/expressing opinions;
de jurnal making suggestions
2.2 Elaborarea – oral sau în scris 6. writing: an article providing suggestions
– unei descrieri simple a unui to problems; a poster about endangered
eveniment sau a unor experienţe species
personale, pe bază de suport
vizual sau pornind de la un plan
de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord /
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii

8 UNIT 6 : 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: technology, computers 2


Necessity is the specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: modern inventions;
mother of pe subiecte familiare, articulat clar describing objects, robotics
invention şi cu viteză normală 2. reading: King of the Dance Floor; Jules
1.2 Desprinderea sensului global / a Verne
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
3. grammar: Order of adjectives; the
baza unor întrebări de sprijin
2.1 Redactarea de instrucţiuni, passive; relative clauses; relative
anunţuri de mică publicitate, pagini pronouns/adverbs; phrasal verbs: give, go
de jurnal 4.listening: stress in adjectives
2.2 Elaborarea – oral sau în scris 5. speaking: reporting problems; making
– unei descrieri simple a unui complaints, reporting lost items
eveniment sau a unor experienţe 6. writing: A letter of complaint, an
personale, pe bază de suport advertisement for a robot, an inventor `s
vizual sau pornind de la un plan biography
de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord /
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi

5
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o
idee esenţială
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare

SEMESTRUL al II-lea

9 MODULE 3 U5,6 The students have to solve exercises with all 1


SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test
10 UNIT 7 : On 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: shopping, clothes 3
the market specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: shops&goods,
pe subiecte familiare, articulat clar services&complaints; clothes&accessories
şi cu viteză normală 2. reading: Markets around the World: A
1.2 Desprinderea sensului global / a proud tradition
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
3. grammar: reported speech1, causative
baza unor întrebări de sprijin
2.1 Redactarea de instrucţiuni, form; phrasal verbs: fall, feel
anunţuri de mică publicitate, pagini 4.listening: intonation in questions;
de jurnal true/false; multiple choice
2.2 Elaborarea – oral sau în scris 5. speaking: making a complaint,
– unei descrieri simple a unui exchanging goods; buying things
eveniment sau a unor experienţe 6. writing: a transactional letter applying for
personale, pe bază de suport a job, a short article describing the
vizual sau pornind de la un plan traditional dress; article describing a market
de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord /
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii

6
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o
idee esenţială
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
11 UNIT 8 : First 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: food&drink; eating habbits 3
come, first specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: food, methods of cooking,
served pe subiecte familiare, articulat clar cooking ustensils, tastes, containers
şi cu viteză normală 2. reading: A Change For the Better? Coral
1.2 Desprinderea sensului global / a
Island
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
baza unor întrebări de sprijin
3. grammar: countable/uncountable nouns;
2.1 Redactarea de instrucţiuni, quantifiers (some, any, no, a lot of, much,
anunţuri de mică publicitate, pagini many, a little, a few, reported speech-
de jurnal special introductory verbs; phrasal verbs:
2.2 Elaborarea – oral sau în scris get
– unei descrieri simple a unui 4.listening: multiple matching, multiple
eveniment sau a unor experienţe choice true/false; intonation compound
personale, pe bază de suport nouns
vizual sau pornind de la un plan 5. speaking: giving instructions; saying ‘no’
de idei politely; making recommendations
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / 6. writing: a narrative descriptive article of a
dezacord) faţă de opiniile exprimate visit to a place
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o

7
idee esenţială
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
12 MODULE 4 U7,8 The students have to solve exercises with all 1
SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test
13 UNIT 9 : Just 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: sports& leisure; activities 3
for the fun of it specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: team, sports, qualities,
pe subiecte familiare, articulat clar leisure activities, entertainment
şi cu viteză normală 2. reading: Olympic Games: A Human
1.2 Desprinderea sensului global / a Success Story; A Magnificent Tribute to
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
Sports& Entertainment
baza unor întrebări de sprijin
2.1 Redactarea de instrucţiuni, 3. grammar: conditionals2,3; wishes, would
anunţuri de mică publicitate, pagini rather; phrasal verbs: hit, hold
de jurnal 4.listening: regrets, note taking
2.2 Elaborarea – oral sau în scris 5. speaking: making invitations,
– unei descrieri simple a unui suggestions, booking a ticket, expressing
eveniment sau a unor experienţe opinions; decision making
personale, pe bază de suport 6. writing: a sport day project, a descriptive
vizual sau pornind de la un plan article about a stadium; an opinion essay
de idei
3.1 Exprimarea poziţiei (acord /
dezacord) faţă de opiniile exprimate
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o
idee esenţială

8
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
14 UNIT 10 : 1.1 Identificarea unor informaţii Topics: the media; disasters 2
Breaking news specifice dintr-un text citit / ascultat 1. vocabulary: the press/newspapers; radio&
pe subiecte familiare, articulat clar television; disasters
şi cu viteză normală 2. reading: Media Movers and Shakers; My
1.2 Desprinderea sensului global / a
Shadow
ideilor esenţiale dintr-un text, pe
baza unor întrebări de sprijin
3. grammar: future perfect simple and
2.1 Redactarea de instrucţiuni, continuous; linking words and phrases;
anunţuri de mică publicitate, pagini quantifiers (both, neither, all, none, either,
de jurnal each, every, neither; Phrasal verbs: keep,
2.2 Elaborarea – oral sau în scris knock, lock
– unei descrieri simple a unui 4.listening: word stress; true/false; note
eveniment sau a unor experienţe taking; multiple choice Yes/No
personale, pe bază de suport 5. speaking: asking for information; giving
vizual sau pornind de la un plan advice; making suggestions; demanding
de idei explanations
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / 6. writing: a short biography; a proposal
dezacord) faţă de opiniile exprimate report
în cadrul unei discuţii
3.2 Comunicarea în vederea
realizării unei sarcini care necesită
un schimb de informaţii simplu şi
direct
4.2 Reducerea unui paragraf la o
idee esenţială
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în
cadrul unei conversaţii pe teme
familiare
15 MODULE 5 U9,10 The students have to solve exercises with all 1

9
SELF- the notions they have already achieved
ASSESSMENT during the last classes,
they have to pass a test

10