Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,MIRCEA SCARLAT”

ALEXANDRIA - TELEORMAN

PROGRAMA CURS OPTIONAL


ENGLISH STUDIES
CULTURAL INSIGHTS
CLASA a IX- a C

Profesor:
Mitran Elena-Adriana
ARGUMENT

Societatea secolului XXI are la bază o diversitate de factori esențiali în asigurarea


succesului atât personal cât si profesional. Doi dintre aceștia fac referire la o cunoaștere cât
mai temeinică a limbii engleze, aspect vizibil în mod constant în viața de zi cu zi, dar și
abilități de cunoaștere și utilizare a calculatorului și a internetului în diverse domenii de
muncă. Învățarea limbii engleze reprezintă, așadar, un must al zilelor noastre, fiind bazată
pe un proces de descoperire in care profesorul joacă un rol important.
Ca o extensie a învățării limbii engleze, studierea diversității culturale reprezintă
una dintre uneltele educative prin care elevul are posibilitatea de a-și lărgi orizonturile
culturale și de a-și dezvolta simțul critic si creativ, prin descoperirea și explorarea
ulterioară a diferitelor aspecte reprezentative legate de stilul de viață englez și american.
Pe lângă atingerea obiectivelor de învățare, textele literare pot face din procesul de
predare/ învățare o experiență atractivă și distractivă atât pentru profesori cât și pentru
elevi.
Opționalul se intitulează “English Studies - Cultural Insights” si are la bază atât
studierea diferitelor aspecte culturale ce caracterizează o țară, cât și utilizarea metodelor
moderne de predare, în vederea dezvoltării competentei de scriere, prin analizarea si
conceperea de texte a căror formă variază de la scrisori, descrieri de persoane si obiecte
până la joc de rol și scenete, dezbateri, opinii etc. Acest curs oferă elevilor informaț ii
suplimentare despre spaț iul anglo-saxon, informaț ii care nu se regăsesc în manualele lor,
dar care sunt de o mare importanta în vederea îmbogățirii cunoștințelor lor de cultura si
civilizației.
De asemenea, elevii vor avea posibilitatea de a compara elementele autohtone de
cultura si civilizație cu cele anglo-saxone, urmând ca, la finalul cursului, să rămână cu un
solid bagaj de cunoștințe de cultură generală dar și de literatură, atât de necesare claselor
de la specializarea filologie.
Cursul se va desfășura pe parcursul unui întreg an, câte o oră pe săptămână, elevii
având ocazia de a se familiariza atât cu aspecte esențiale, cât și cu diverse maniere de
abordare si analiză a conținuturilor folosite.
COMPETENŢE GENERALE

 Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii într-o


societate globalizat
 Argumentarea unor opinii referitoare la aspecte de cultură şi civilizaţie

VALORI SI ATITUDINI

 stimularea interesului pentru valorile anglofone (de patrimoniu şi contemporane) şi


cultivarea simţului estetic;
 conştientizarea contribuţiei aduse de cultura britanică şi americană la patrimoniul
cultural universal şi a rolului limbii engleze ca mijloc de acces la patrimoniul culturii
universale;
 raportarea critică la civilizaţia anglofonă, acceptarea diferenţelor şi manifestarea
toleranţei prin abordarea critică a stereotipurilor culturale;
 dezvoltarea gândirii autonome, critice şi reflexive prin receptarea unei varietăţi de
texte în limba engleză (argumentative, funcţionale, informative, etc.);
 stimularea interesului pentru descoperirea unor aspecte geografice, tradiții,
obiceiuri, aspecte cotidiene, specifice spațiului anglo-saxon;
 dezvoltarea flexibilității în cadrul unor schimburi de idei şi în cadrul lucrului în
echipă în diferite situații de comunicare;

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR

CLASA a IX-a

1. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii


într-o societate globalizată

Competenţe specifice Forme de prezentare a


conţinuturilor
1.1 Identificarea elementelor Documente autentice
interculturale cu aplicabilitate în Articole/interviuri/chestionare
comunitate Filme documentare, filme artistice
1.2 Identificarea de probleme și soluții Studii de caz
pornind de la o temă data în contextul
comportamentului activ şi responsabil
1.3 Analizarea comparativă a
problemelor specifice comunităților
aparținând societăţii globalizate
1.4 Interpretarea rezultatelor in urma
analizei si acordul reciproc.

2. Argumentarea unor opinii referitoare la aspecte de cultură şi civilizaţie

Competenţe specifice Forme de prezentare a


conţinuturilor
2.1 Identificarea de surse de informare Tipuri de interacţiuni:
pentru realizarea de proiecte pe teme de Conversaţii, la viteză normală, în diverse
cultură şi civilizaţie registre, privind teme de actualitate
2.2. Elaborarea design-ului unui proiect Contexte:
referitor la teme de cultură şi civilizaţie  ipoteze, predicţii;
2.3. Prezentarea proiectelor realizate  preferinţe, evaluări de procese;
prin alegerea unei forme adecvate  chestionare, interviuri;
subiectului şi manierei de abordare a
acestuia
2.4 Dezbaterea de proiecte in scopul
determinării gradului de eficienta
lingvistica in cadrul prezentării

CONŢINUTURI RECOMANDATE

NOTE: 1. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor, a valorilor şi atitudinilor prevăzute în


programă, se recomandă să fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos.

2. La alegerea temelor şi resurselor ce vor fi abordate, respectiv integrate în activităţile de învăţare,


se va avea în vedere corelarea lor cu sfera de interese şi cu nevoile de comunicare ale elevilor în
ciclul superior al liceului.

TEME: Se recomandă ca, în clasa a IX-a, activităţile de învăţare să fie proiectate şi realizate în
contextul următoarelor teme. Conţinuturile asociate acestor teme sunt doar sugerate, baza de
structurare a competenţelor fiind selectată în funcţie de interesele elevilor.

Teme Conţinuturi sugerate


1. Communication and technology  The English language and new technology
 UK tabloid and broadsheet newspapers
 The Internet
 Text messages
 Globalisation
2. Sport and leisure  The Commonwealth Games: Britain and its ex-colonies
 Extreme sports in Australia
 Leisure time in shopping malls and on holiday
 Reality-TV programmes and soaps
 The Great American Outdoors
 Traditional travelling and the exchange of values
 Sports and Leisure activities
3. Lifestyles  Daily routines
 Houses and house swaps
 Modern and traditional families
 Shopping
 Family and Leisure activities
 Cultural diversity
 Disruption of the traditional family
4. Education  Education in Britain and America (SAT, ACT, Ivy League)
 The state vs. the independent school system
 High school culture
 Higher education, adult and lifelong education
 On-line education
 Multiculturalism
5. The arts  Modern art in the UK and the USA
 Musicals in London theatres
 The cinema
 Architecture in the UK and the USA
 Music trends and popular culture
 International modernism, postmodernism

Activităţi de învăţare recomandate

- exerciţii de selectare de informaţii din fragmente ale unor texte mai ample, extrase din antologii
de civilizaţie engleză în scopul utilizării lor ulterioare;
- realizarea de dosare tematice, portofolii;
- formularea de idei, opinii pe teme culturale în cadrul unor dezbateri în grup;
- exerciţii de înţelegere orală (cântece, înregistrări audio / video);
- exerciţii de reformulare, reducere de paragraf, de argumentare folosind conectorii logici şi
articulatorii;
- realizarea de postere, hărţi, desene, afişe, fişe de identitate (ale unor regiuni, personalităţi,
scriitori); - scriere creativă (afişe, referate, compuneri, eseuri etc.);
- exerciţii de creativitate orală;
- proiecte individuale şi de grup;

Modalităţi de evaluare

1. proiecte şi portofolii legate de teme de cultură şi civilizaţie, webquest;


2. redactarea de texte funcţionale şi eseuri pe teme de cultură şi civilizaţie;
3. probe orale vizând exprimarea unui punct de vedere personal pe de o temă de cultură şi
civilizaţie, prezentarea unei opinii pornind de la un document declanşator legat de civilizaţie,
participarea la dialog
4. evaluare colegială (peer assessment);
5. autoevaluarea;
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CURSUL OPȚIONAL DE LIMBA ENGLEZĂ - ENGLISH STUDIES CULTURAL INSIGHTS
An şcolar 2019-2020

Clasa a IX-a C
Număr de ore/ săptămână: 1
Profesor: Mitran Elena-Adriana
Manual: ACROSS CULTURES, Elizabeth Sharman, textbook and CD

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Sapt. Obs


crt. specifice vizate ore
Students become
familiar with several
1. An Introduction to the definitions of the
concept of “culture” 1.2, 1.3, 2.2, 2.4 term “culture”, then 1 S1
debate and state
whether culture, as a
phenomenon can be
treated separately
2. Culture as “the deeper 1.1, 1.4, 2.1, 2.4 Further focus on non-
underground” separable concepts
spinning around 1 S2
“culture”- individual
and group values
Arguing whether
cultural differences
are always negative
3 Everyday Life 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, in meaning; tolerance
2.3, 2.4 ; gastronomy- the
reflection of a 2 S3-4
society’s taste and
evolution; hobbies
and personal growth;
families; me at the
centre of the family;
me/ the others( as in”
non- versus”) ;
varieties of English
or... fun with dialects
4. Habitats and 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, House and family-
Homelands 2.2 assertive 3 S5-7
development
components ;
lifestyles; adjectives
of measurement
5. Links with the Past 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, British history;
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 American history; 3 S8-10
word building; words
related to army
6. States and Systems 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Rigour and S11-13
development; forms 3
of government;
national celebrations;
prejudice; law and
law infringements
7. Society 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Discrimination and
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (non-) evolution; S14-17
equal rights- pro’s 4
and con’s; basic
rights and freedoms;
single parents
8. Consolidation 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 Self- awareness in 1 S18
the social context
9. Education 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 Educating very
young learners; state/
private schools; elite S19-22
schools; educational
systems; exams as 4
forms of recognition ;
words connected to
education; dialects
10. The Arts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, The concept of “art”;
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 samples of art; art 3 S23-25
and fame;
contemporary
approaches of “art”
11. Links to Literature 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Deconstruction; 4 S26-29
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 poetry and drama;
searching for one’s
style in writing
12. Sports and Leisure 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Hobbies; personality 2 S30-31
and pastime
13. Communication and 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Hobbies; technology’s 1 S32
technology part in contemporary
life

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Recycling of 1 S33-34


Consolidation 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 knowledge
14.