Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina Limba engleza ,

Profilul: real
Specializarea: matematică - informatică
Disciplina: limba engleză
Clasa: a X-a B
Nr. ore pe sǎpt.: 2
An şcolar: 2011 - 2012
Manualul folosit: Mission 2
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 598/31.08.2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: 5 NR. ORE ALOCATE: 10

Nr. Detalieri ale conţinuturilor Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt  Tema
 Funcţii
communicative
 Elemente de
construcţie a
comunicǎrii (ECC)
1. Part 1: When shopping is a 1.1 Anticiparea elementelor - brainstorming pe tema -frontal, tabla, caiete - evaluare orală
problem de conţinut ale unui text pe „shopping”, warm-up - observarea
Temă: viaţa personală, stil baza titlului/ unui stimul activities pag. 108 sistematică a elevilor
de viaţă (shopping) vizual - discuţie introductivă - frontal
Vocabular referitor la: 1.4 Identificarea de detalii despre „plăcerea” de a
cumpărături, reclame, tipuri din mesaje orale/ scrise merge la cumpărături,
de magazine, supermarket- 2.1 Descrierea (oral/ în warm-up activities
uri scris) a unor activităţi pag. 108
Tip de text: articol cotidiene, obiceiuri - formularea de ipoteze - frontal, manual
E.C.C : condiţionale 3.1 Formularea de idei/ asupra inţelesului
Funcţii comunicative : a păreri pe teme de interes în termenului de
oferi sfaturi, a face sugestii, cadrul unei discuţii/ în „shopaholic” şi
a exprima satisfacţia/ mesaje de răspuns explicarea lui, warm-
insatisfacţia, a exprima up activities pag. 108
păreri, a face comparaţii - lectura dirijată a -individual, manual
textului, reading task
p. 109
- exerciţiu de alegere - individual, manual
duală (adevărat sau
fals), p. 108
- explicarea cuvintelor -frontal, manual,
noi, ex. 1 pag. 110 tabla
- exerciţii de completare - perechi, manual,
a unor propoziţii şi caiete
expresii lacunare, ex.
2,3,5 pag. 110
- exerciţiu de asociere, - individual, manual
ex. 6 pag. 111
- compararea a două - grupe, manual
tipuri de magazine pe
baza unor idei date
- exerciţiu de alegere - individual, manual
multiplă, ex. 8 pag.
111
- prezentarea succintă a -frontal, fişe de
celor trei tipuri de lucru
condiţionale
- exerciţiu de - perechi, manual
reformulare, Grammar
Check pag. 111
- discuţie referitoare la -grupe, manual
cauzele „febrei
cumpărăturilor” şi
formularea de sfaturi
şi sugestii pentru
combaterea ei
2. Part 2: Global television 1.1 Anticiparea elementelor - discuţie introductivă - frontal, manual - evaluare orală
Temă : mass-media de conţinut ale unui text pe despre preferinţe - observarea
Vocabular referitor la: baza titlului/ unui stimul asupra unor programe sistematică a elevilor
televiziune, audienţă, ziare, vizual de televiziune, warm-
radio 1.2 Identificarea sensului up activities pag. 112
Tip de text: articol global al unui mesaj - lectura dirijată a - frontal, manual
E.C.C : colocaţii, subjonctiv 1.4 Identificarea de detalii textului, pag. 112
Funcţii comunicative: a din mesaje orale/ scrise - rezolvarea exerciţiului - perechi, manual
exprima satisfacţia/ 2.2 Relatarea conţinutului de alegere multiplă,
insatisfacţia faţă de un punct unui film pe baza unui plan reading task pag 113
de vedere, a exprima de idei - explicarea cuvintelor - frontal, manual
acordul/ dezacordul, a 2.6 Relatarea sub formă de noi, ex. 1 pag. 114
comenta păreri, a raporta, a raport a desfăşurării unei - exerciţii de completare - perechi, manual
folosi stilul formal/ informal activităţi de grup/ proiect a unor propoziţii şi
individual/ activităţi expresii lacunare, ex.
cotidiene 2,3,4 pag 114
3.1 Formularea de idei/ - exerciţii de asociere, -individual, manual,
păreri pe teme de interes în ex. 5,6 pag 114-115 caiete, tabla
cadrul unei discuţii/ în - povestirea unui film, - individual, frontal
mesaje de răspuns documentar la
alegerea elevilor
- analizarea unui sondaj - grupe, manual,
şi scrierea unui raport caiete
asupra popularităţii
diferitelor tipuri de
programe de
televiziune, follow-up
activities pag. 115
- explicarea - frontal, fise de
modalităţilor lucru, tabla
gramaticale de
exprimare a unor
dorinţe sau regrete
(“wish”, “if only”)
- exerciţiu de -perechi, manual
reformulare, grammar
check pag. 115
3. Part 3: Global warming 1.1 Anticiparea elementelor - discuţii introductive cu frontal, manual - evaluare orală
Temă: aspecte din viaţa de conţinut ale unui text pe valoare de anticipare a - observarea
contemporană (weather) baza titlului/ unui stimul conţinutului textului sistematică a elevilor
Vocabular referitor la: vizual lecţiei, warm-up
încălzirea globală, aspecte 1.2 Identificarea sensului activities pag. 116
climatice, vreme global al unui mesaj - lectura textului pentru - individual, manual
Tip de text: articlol 3.1 Formularea de idei/ receptarea mesajului
E.C.C.: collocaţii păreri pe teme de interes în său global, pag. 116
Funcţii comunicative: a cadrul unei discuţii/ în - exerciţiu de de - perechi, manual
exprima şi comenta păreri, a mesaje de răspuns completare a textului
lua notiţe, a face comparaţii, 4.3 Sintetizarea sub formă lacunar cu paragrafele
a exprima acordul/ de schemă/ notiţe a care lipsesc, reading
dezacordul conţinutului unui text scris task pag. 113
- explicarea cuvintelor - frontal, manual,
noi, ex. 1 pag. 118 tabla
- extragerea ideilor -perechi, manual,
principale din textul caiete
citit
- exerciţii de completare -individual, manual
a unor propoziţii şi
expresii lacunare, ex.
2, 5, 6 pag 118
- compararea a două -perechi, manual
imagini ilustrând
condiţii climatice
diferite
- exerciţiu de alegere -individual, manual
multiplă, ex. 9 pag 119
- dezbatere asupra -grupe, manual
modului în care
vremea poate/nu poate
să afecteze starea de
spirit, follow-up
activities pag 119

4. Part 4: Go Camping 1.1 Anticiparea elementelor - brainstorming pe tema -frontal, tabla - evaluare orala
Temă: viaţa personală, stil de conţinut ale unui text pe “camping”, warm-up - observarea
de viaţă (holidays) baza titlului/ unui stimul activities pag. 120 sistematică a elevilor
Vocabular referitor la: vizual - discuţie introductivă -grupe - evaluare sumativa
călătorii, camping, hoteluri, 1.2 Identificarea sensului asupra avantajelor si (test paper)
locuri de vacanţă global al unui mesaj dezavantajelor campării
Tip de text: articol 1.4 Identificarea de detalii - lectura rezumatului - individual, manual
E.C.C. :collocaţii din mesaje orale/ scrise textului pentru formarea
Funcţii comunicative: a 1.5 Selectarea de informaţii unei idei de ansamblu
solicita şi a exprima păreri, din mai multe texte în asupra conţinutului acestuia,
a cometa păreri, a exprima scopul îdeplinirii unei warm-up activities pag. 120
acordul/ dezacordul, a oferi sarcini structurate de lucru - audierea materialului - frontal, CD player
şi a solicita informaţii legate 2.3 Redactarea de paragrafe/ integral
de completarea unui texte pe o temă de interes - exerciţiu de completare a - individual, manual
formular 3.1 Formularea de idei/ unor propoziţii lacunare pe
păreri pe teme de interes în baza materialului audiat
cadrul unei discuţii/ în - lectura textului si - individual, manual
mesaje de răspuns rezolvarea unui exerciţiu de
asociere pe baza lui, reading
task pag. 120-121
- explicarea cuvintelor noi, - frontal, tabla,
ex. 1 pag. 122 caiete
- exerciţii de completarea a - individual, manual
unor texte sau expresii
lacunare, ex. 2,3 pag. 122
- exerciţiu de asociere, ex. 4 - perechi, manual,
pag. 122 caiete
- elaborarea unei analize - grupe, manual,
comparative între hotel şi caiete
camping pe baza
informaţiilor corelate din
textele de la exerciţiile
anterioare, ex. 5 pag 122
- completarea unui tabel în - perechi, manual
urma solicitării şi oferirii
informaţiilor necesare,
follow-up activities pag 122
-scrierea unui paragraf în - individual, caiete
care să fie descris un loc de
campare la alegerea elevilor