Sunteți pe pagina 1din 6

Simpozionul ştiinţific studenţesc

EMING ediţia a III-a


Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Studiu privind analiza cifrei de afaceri a unei


întreprinderi industriale reşiţene
Autori: Eugen BENŢA, Andrei MIHĂILESCU şi Cristian POPOVICI, an IV IEDM,
Facultatea de Inginerie şi Management, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa

Coordonatori: Asist.dr.ing Marian NEDELONI şi Conf.dr.ec. Diana TĂNASE

Rezumat:
Această lucrare prezintă un studiu pentru anul 2014 respectiv 2013, în ce priveşte analiza cifrei de afaceri
pentru o întreprindere industrială din oraşul Reşiţa. Pentru această analiză au fost luaţi în considerare 5
indicatori economici ai acestei întreprinderii pe perioada celor 2 ani. Cu ajutorul unor mărimi economice
absolute respectiv relative şi anume: abatere şi indice, cât şi utilizând un model matematic care ţine cont de
valoarea patrimoniului şi modul de structurare al acestuia, analiza factorială a cifrei de afaceri o fost
obţinută printr-o metodă de analiză cantitativă, mai exact prin metoda substituţiei în lanţ. În cele din urmă,
rezultate obţinute ale acestui studiu, au fost şi verificate şi s-a ajuns la concluzia principală că pentru
întreprinderea industrială analizată, cifra de afaceri a scăzut considerabil în anul 2014 faţă de anul 2013 cu
valoarea de 3.531.757 lei.

Abstract:
This paper presents a study for 2014 respectively 2013, regarding the turnover analysis of an industrial
company in Resita. For this analysis, were considered five economic indicators of this company during the 2
years. With the help of some absolute respectively relative economic size namely deviation and index and
using a mathematical model that takes into account the heritage value and the structuring of its,the factorial
analysis of the turnover was obtained by a quantitative analysis method, more exactly with chain substitution
method. Finally, results of this study have been verified and the main conclusion of this industrial enterprise,
was that the turnover fell considerably in 2014 compared to 2013 with a value of 3,531,757 lei.

Cuvinte cheie: studiu, cifră de afaceri, întreprindere industrială

1. Introducere
Pentru studierea, cunoaşterea şi interpretarea activitităţilor economice, se foloseşte analiza
economico-financiară [1], iar utilizatorii şi beneficiarii acestei analize aplicată întreprinderilor, pot
fi: managerii, investitorii, concurenţii ş.a.
Unul din rolurile mărimilor folosite de analiza economico-financiară [2], este acela al
indicatorilor de apreciere a diferitelor aspecte sau fenomene economice.
O mărime este folosită în general, la calculul matematic al indicatorilor sau la explicarea
acestora, iar un indicator economic este acea expresie numerică care analizează cantitativ un
fenomen social-economic [1].
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Mărimile economice utilizate de analiza economico-financiară [2], sunt de 3 forme, însă


pentru acest studiu s-au folosit 2 dintre acestea şi anume [3]:
o abaterea absolută, notată cu Δ, ca şi mărime economice absolută;
o indicele, notat cu I, ca şi mărime economică relativă.
Dintre metodele analizei economico-financiare, s-a folosit o metoda a analizei cantitative şi
anume metoda substituţiei în lanţ, care este caracterizat de următorul model general [1], descris din
relaţiile 1, 2 şi 3:
R = abc (1)

R  R1  R0  a1b1c1  a0 b0 c0 (2)

R  Ra  Rb  Rc (3)


În aceste 3 relaţii, s-au folosit următoarele notaţii:
o R este factorul economic analizat, în cazul de faţă fiind cifra de afaceri (CA);
o a, b şi c sunt factorii care influenţează factorul R;
o Ra , Rb şi Rc sunt sumele parţiale, care adunate trebuie să fie egale cu valoarea
abaterii totale a factorului R.

Pentru această analiză a cifrei de afaceri din categoria analizei veniturilor, valorile
indicatorilor economici consideraţi au fost extrase din: bilanţ respectiv din contul de profit şi
pierdere, valori care sunt publice pe internet [4, 5].
Conform cu referinţa bibliografică [1], cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor obţinute
de o întreprindere din operaţiunile comerciale de vânzare a produselor şi a mărfurilor. De asemenea,
se poate spune că cifra de afaceri este un indicator de performanţă a activităţii întreprinderii.

2. Descrierea întreprinderi industriale


Întreprinderea reşiţeană, care a fost analizată în ce priveşte evoluţia cifrei de afaceri este
S.C. Reşiţa Reductoare şi Regenerabile S.A. sau compania care a mai fost denumită şi S.C. Reşiţa
Reductoare S.A.
Datele de identificarea a acestei întreprinderi din domeniul mecanic [6], sunt prezentate în
tabelul 1.
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Tab. 1 Date de identificarea ale întreprinderii reşiţene


Adresa Strada Făgăraşului, nr. 30 din Reşiţa
Cod Unic de Identificare: RO1061839
Nr. Registrul Comerţului: J11/956/1991
Stare societate comercială: Înregistrată din data 12 decembrie 1991
Anul înfiinţării: 1991
Cod Caen: 2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a
Tipul de activitate:
elementelor mecanice de transmisie
Website: www.resitareductoare.com

Siglă:

Observaţie: În prezent, această firmă este în insolvenţă.

Pe lângă tipul de activitate descris mai sus, firma SC Reşiţa Reductoare SA se ocupă şi cu
alte activităţi care sunt strâns legate de obiectivul principal de activitate, cum ar fi: fabricarea de
reductoare pentru antrenare de mare putere pentru instalaţii destinate producţiei şi producerii şi
prelucrării oţelului, industriei miniere, industriei chimice şi a cimentului, pentru instalaţii de
propulsia navelor, precum şi activităţi conexe [7].
Începând cu anul 2009, numărului de angajaţi ai acestei firme este tot în scădere, în prezent
numărându-se în jur de 100 de angajaţi.
În prezent, firma utilizează pentru operaţiile de prelucrare (strunjire, frezare, rectificare etc.)
utilaje cum ar fi: strunguri de tip orizontal şi vertical, freze, maşini de rectificat etc., iar pentru
proiectarea asistată de calculator, programul CATIA.
Dintre clienţii importanţi din România cât şi din străinătate ai acestei firme, se numără
domenii precum: industria metalurgică, maritimă, energetică ş.a.
Ca suprafaţă S.C. Reşiţa Reductoare şi Regenerabile S.A. cuprinde 22000 m2, aproximativ
10000 m2 reprezintă construcţia a două hale şi a unei clădiri administrative. O imagine caracteristică
a clădirii firmei este prezentată în figura 1.
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

Fig. 1. Imagine caracteristică a clădirii întreprinderii (imagine preluată din [7])

3. Analiza factorială a cifrei de afaceri


Pentru această analiză, în tabelul 2 sunt prezentaţi cei 5 indicatori economici pentru anii
2014 respectiv 2013, unde sunt calculate şi abaterea, indicele şi abaterea indice.
Tab. 2 Indicatorii economici şi valorii pentru abatere, indice şi abaterea indice
Valoare (lei) Abatere
Nr. Abatere Indice
Denumire indicator Simbol Indice
crt. 2013 (0) 2014 (1) (Δ) (I - %)
(ΔI - %)
1 Cifra de afaceri CA 9162847 5631090 -3531757 61.45 38.54
2 Activ total AT 13505580 10361585 -3143995 76.72 23.27
3 Active circulante Ac 6906357 4843599 -2062758 70.13 29.86
Rata activelor
4 Ac/AT 0.511 0.467 -0.043 91.41 8.58
circulante
Viteza de rotaţie a
5 CA/Ac 1.326 1.162 -0.164 87.62 12.37
activelor circulante

Mărimile economice prezentate în tabelul 2, au fost calculate astfel:


o abaterea (ca fiind diferenţa dintre valoarea curentă şi cea iniţială);
o indicele (ca fiind raportul dintre valoarea curentă (1) şi cea iniţială (0) înmulţit cu
valoarea 100);
o abaterea indice (ca fiind diferenţa dintre valoarea indicelui şi valoarea 100 în modul).
Pentru calculul propriu-zis al analizei cifrei de afaceri, au fost enumerate şi calculate
următoarele relaţii pentru:
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

o Modelul general al cifrei de afaceri şi abaterea:


Ac CA
CA  AT x x (4)
AT Ac
CA  CA1  CA0 (5)

Ac1 CA1
CA1  AT1 x x (6)
AT1 Ac1

Ac0 CA0
CA0  AT0 x x (7)
AT0 Ac0

o Influenţa primului factor şi anume activul total (AT):


 Ac CA   Ac CA 
CA AT    AT1 x 0 x 0    AT0 x 0 x 0  (8)
 AT0 Ac0   AT0 Ac0 

Ac0 CA0
CA AT   x   AT1  AT0  (8’)
AT0 Ac0

CA AT   0,511 1,326  - 3143995  -2133040 lei

o Influenţa celui de al 2 lea factor şi anume rata activelor circulante (Ac/AT):

 Ac   Ac CA   Ac CA 
CA    AT1 x 1 x 0    AT1 x 0 x 0  (9)
 AT   AT1 Ac0   AT0 Ac0 

 Ac  CA  Ac Ac 
CA   AT1 x 0   1  0  (9’)
 AT  Ac0  AT1 AT0 

 Ac 
CA   10361585 1,326  - 0,043  -603675,5398 lei
 AT 

o Influenţa celui de al 3 lea factor şi anume viteza de rotaţie a activelor circulante


(CA/Ac):

 CA   Ac CA   Ac CA 
CA    AT1 x 1 x 1    AT1 x 1 x 0  (10)
 Ac   AT1 Ac1   AT1 Ac0 
Simpozionul ştiinţific studenţesc
EMING ediţia a III-a
Reşiţa 03 - 05 decembrie 2015
P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, www.uem.ro

 CA  Ac  CA CA 
CA   AT1 x 1   1  0  (10’)
 Ac  AT1  Ac1 Ac0 

 CA 
CA   10361585 0,467  - 0,164  -795041,3 lei
 Ac 

o Verificarea celor 3 factori de influenţă:


 Ac   CA 
CA  CA AT   CA   CA  (11)
 AT   Ac 

CA  - 2133040  - 603675,5398  - 795041,3  -3531757 lei

4. Concluzii şi contribuţii personale


Se poate concluziona că cifra de afaceri, a scăzut în anul 2014 faţă de anul 2013 cu
3.531.757 lei, adică în mărime absolută, ceea ce înseamnă 38,54 % în mărimi relative. Această
scădere a fost influenţată în mod negativ de toţi cei trei factori după cum urmează:
o Activ total (AT) a scăzut cu 2.133.040 lei, adică cu 23,27 %;
o Rata activelor circulante (Ac/AT) a scăzut cu 603.675,5398 lei, adică cu 8,58 %;
o Viteza de rotaţie a activelor circulante (CA/Ac) a scăzut cu 795.041.3 lei, adică cu 12,37 %.
Contribuţiile personale pentru această lucrare sunt: culegerea de informaţii şi date privind
întreprinderea industrială; extragerea datelor privind indicatorii economici analizaţi şi calcularea
relaţiilor matematice pentru analiza cifrei de afaceri.

Bibliografie
[1] Popa, Adina, 2009. Analiza sistemelor economice. Reşiţa: Editura Eftimie Murgu.
[2] Spătaru, Liviu, 2004. Analiza economico-financiară. Instrument al managementului
întreprinderilor. Bucureşti: Editura Economică.
[3] Cucer Dumitru, Chistruga Vadim, Marian Nedeloni, Adina Popa, 2014. Producerea
energiei electrice în hidrocentrale. Studiu de caz S.C. Hidroelectrica S.A., Simpozionul ştiinţific
studenţesc EMING, ediţia a II-a, Reşiţa, 20 - 22 noiembrie 2014.
[4] http://www.firme.info/resita-reductoare-si-regenerabile-sa-cui1061839/
[5] http://www.risco.ro/verifica-firma/resita-reductoare-si-regenerabile-s-a-cui-1061839
[6] www.resitareductoare.com
[7] *** RESITA REDUCTOARE SA. Product catalogue