Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Student (numele şi prenumele)......................................................................................


........................................................................................................................................
Specializarea...................................................................................................................
Anul universitar............................................................................................................
Forma de învăţământ: ……………………………….
Nivelul ...............
CUPRINS:

1. Fişa de evidenţă a activităţilor de practică pedagogică

2. Fişă de asistenţă a lecţiei

3. Proiect de lecţie

4. Fişă de analiză şi evaluare a lecţiei

5. Fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev

6. Chestionar de apreciere a relaţiei cu mentorul de practică psihopedagogică


FIŞA DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele studentului:........................................................................................


..............................................................................................................................................
Facultatea: ...........................................................................................................................
Şcoala/Instituţia în care s-a realizat practica pedagogică:...................................................
..............................................................................................................................................
Mentor de practică pedagogică..................................................................................................
..............................................................................................................................................

A) Activităţi asistate (susţinute de profesorul mentor sau de colegi)


Nr. crt. Data Clasa Disciplina/ Subiectul/
Obiectul Tema

B) Activităţi susţinute de student


Nr. crt. Data Clasa Disciplina/ Subiectul/
Obiectul Tema

Alte activităţi în care s-a implicat studentul:

Aprecieri, recomandări sau observaţii privind participarea studentului:Nota propusă pentru întreaga activitate desfăşurată la practica pedagogică:......................
Profesor – mentor de practică pedagogică (Nume şi prenume): …………………….
.........................................................................................................................
Semnătura mentorului........................................................................
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ
A LECŢIEI

Numele şi prenumele studentului..................................................................................................


Data...............................................................................................................................................
Clasa..............................................................................................................................................
Unitatea şcolară.............................................................................................................................
Obiectul (Disciplina).....................................................................................................................
Subiectul lecţiei.............................................................................................................................
Scopul lecţiei (obiectivul central/fundamental)............................................................................
......................................................................................................................................................
Tipul lecţiei...................................................................................................................................
Competenţe specifice:
....................................................................................................................................................... .....
..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Obiective operaţionale:
O1:.......................................................................................................................................................
.................................................................................................
O2:................................................................................................................................................ ......
.................................................................................................
O3:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................
O4:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................
Strategii didactice: ........................................................................................................................
a) Metode şi procedee didactice:...................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b) Mijloace didactice:....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
c) Forme de organizare:...............................................................................................................
d) Forme de evaluare:............................................................................................................
Durata:
Loc de desfăşurare:........................................................................................................................
Desfăşurarea lecţiei

Nr. Etapele lecţiei/ Ob.


Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Observaţii
crt. unitate de timp op.

Nr. Etapele lecţiei/ Ob.


Acţiuni ale profesorului Acţiuni ale elevilor Observaţii
crt. unitate de timp Op.
Notă: Rubricile tabelului se completează de către studentul practicant în timpul asistenţei la lecţie.
PROIECT DE LECŢIE

Data: …………….…………
Şcoala: …………………….
Clasa: ………………….. Profesor:……………………
Aria curriculară:………………………
Disciplina: ……………………………………
Unitatea de învăţare:……………………………
Tema lecţiei: ……………………………………….
Scopul lecţiei: ……………………………………………….
Competenţe specifice:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Obiective operaţionale:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Tipul lecţiei:
………………………………………………………………………………………………..
Strategii didactice: ……………………………………………………………………..…..

Metode şi procedee:………………………………………………………………………

Mijloace de învăţământ:…………………………………………………………………

Forme de organizare a elevilor:……………………………………………………….

Evaluare (iniţială, continuă sau finală):…………………………………………………….


Locul de desfăşurare: ………………………………………………………………………
Durata: ……………………………………………………………………………………..
Bibliografie consultată:……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….
Desfăşurarea lecţiei

Strategii didactice

Ob. Acţiuni ale Acţiuni ale


Etapele lecţiei Timp Evaluare
Op. profesorului elevilor Metode Mijloace Forme
de organizare
Strategii didactice

Acţiuni ale Acţiuni ale


Ob.
Etapele lecţiei Timp profesorului elevilor Evaluare
Op. Metode Mijloace Forme
de organizare
FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI

I. Date personale:
1. Numele şi prenumele elevului...................................................................................................
2. Locul şi data naşterii..................................................................................................................
3. Domiciliul.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Atmosfera şi climatul educativ
a) raporturi armonioase şi de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi elev
b) conflicte mici şi trecătoare în familie
c) dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
d) familie dezorganizată sau în curs de disociere
5. Condiţii de viaţă şi de studiu ale elevului:......................................................................................
6.Influenţele extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni
etc.) ...............................................................................................................................................
.....
II. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
III. Rezultate în învăţare:
1. Grafic global pe ani de studiu
Anul de studiu/Clasa Disciplina Note

2. Date selective
Anul de studiu/Clasa Disciplinele cu rezultatele

Cele mai bune Cele mai slabe


3. Activitatea independentă desfăşurată de elev
3.1. Lectura: 3.2. Rezolvă probleme de: 3.3. Alte activităţi:
3.1.1. în domeniul a) Matematică a) arte plastice
............................... b)..................... b) muzică, sport
a) neselectivă c) Alte domenii c) formaţii artistice
b) selectivă ..................... .................

IV. Procese, activităţi şi fenomene psihice:


1. Acuitate perceptivă
Foarte crescută Crescută Medie Scăzută Foarte scăzută

2. Nivelul de inteligenţă
Foarte crescut Crescut Mediu Scăzut Foarte scăzut

3. Memoria
Foarte bună Bună Medie Slabă Foarte slabă

4. Limbajul
Vocabular Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular sărac,
bogat, corectă exprimare greoaie exprimare incorectă
exprimare
frumoasă

5. Motivaţia învăţării:
- intrinsecă - extrinsecă

6. Voinţa...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Atenţia .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

V. Stilul de învăţare:
5.1. Cum învaţă:
5.1.1. sistematic, ritmic şi organizat
5.1.2. inegal, cu fluctuaţii, în salturi
5.1.3. neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele, speculează nota
5.1.4. învaţă în salturi, numai pentru a obţine nota de trecere
5.1.5. alte menţiuni...........................
5.2. Perseverenţă în învăţare:
Foarte mult Mult Puţin Foarte puţin Deloc

VI. Creativitate, autonomie:


1. inventiv, cu manifestări de creativitate
2. ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă
3. lucrează mai mult stereotip
4. dependent, fără iniţiativă
5. alte menţiuni

VII. Conduita la activităţile didactice


a) atent, participă activ, cu interes, solicită şi oferă răspunsuri
b) manifestă interes inegal, fluctuant, oferă răspunsuri
c) pasiv, aşteaptă să fie solicitat
d) prezent numai fizic
e) alte menţiuni

VIII. Integrarea socială a elevului:

A) Participarea la viaţa de grup B) Cum este văzut de colegi

1) mai mult retras, izolat, puţin comunicativ 1) bun coleg, sensibil la


problemele colegilor
2) participă la activitatea de grup numai dacă 2) preocupat mai mult de sine,
este solicitat individualist, egoist
3) se integrează în grup, dar preferă sarcinile 3) preţuit pentru rezultatele la învăţătură
executive
4) sociabil, comunicativ, vine cu idei şi 4) preţuit pentru poziţia în clasă
propuneri
5) activ, bun organizator şi animator al 5) preţuit pentru performanţele
grupului extraşcolare
6) alte opinii 6) alte opinii

IX. Trăsături de personalitate:


1. Temperamentul
1.1. puternic, exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, dominant, activ
1.2. extravertit, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil
1.3. calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător
1.4. hipersensibil, interiorizat, retras, singur, nesigur, anxios
1.5. tip combinat
2. Emotivitate
2.1. foarte emotiv, timid, emoţiile îi perturbă activitatea
2.2. emotiv, dar fără reacţii dezadaptative
2.3. controlat, echilibrat, îndrăzneţ
3. Trăsături dominante de caracter
3.1. pozitive................................................................
3.2. negative.................................................................

X. Aprecieri diagnostice şi recomandări prognostice:


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

CHESTIONAR PENTRU STUDENTUL PRACTICANT


(de apreciere a relaţiei cu mentorul de practică pedagogică)

Vă rugăm să reflectaţi asupra stagiului de Practică Pedagogică (PP) şi să apreciaţi relaţia


dvs. cu mentorul (M), încercuind cifra care reflectă cel mai bine opinia dvs. pe o scară de la 1
la 5, unde 5 este punctajul maxim. Aprecierea dvs. va folosi la optimizarea colaborării
mentorului cu viitoarele grupe de studenţi.

1. M mi-a oferit suficiente informaţii pe perioada derulării PP Punctaj


referitor la:
 elevi; 1 2 3 4 5

 documentele şcolare; 1 2 3 4 5

 şcoală; 1 2 3 4 5

 modul de desfăşurare a PP. 1 2 3 4 5

2. Am fost spijinit în alcătuirea unui bun proiect didactic:

 pentru predarea individuală; 1 2 3 4 5

 pentru anticiparea posibilelor dificultăţi. 1 2 3 4 5

3. Apreciez modul în care M m-a ajutat în implementarea 1 2 3 4 5


proiectului didactic.
4. M m-a ajutat să identific ariile în care am întâmpinat 1 2 3 4 5
dificultăţi în realizarea procesului de proiectare-predare şi m-
a sprijinit în găsirea celor mai bune soluţii.
5. Am fost incurajat în experimentarea de idei şi abordarea 1 2 3 4 5
în mod creativ a activităţii didactice.
6. M mi-a oferit feedback constructiv la sfârşitul orelor:

 observate; 1 2 3 4 5

 predate. 1 2 3 4 5

7. În ceea ce priveste evaluarea: Punctaj

 mi s-a comunicat standardul minim de competenţă pe care 1 2 3 4 5


trebuie să-l îndeplinesc;
 am fost ajutat să înţeleg şi să însuşesc criteriile după care 1 2 3 4 5
am fost evaluat;
 modul în care am fost evaluat m-a determinat să-mi 1 2 3 4 5
îmbunătăţesc performanţele;
 am fost ajutat să-mi dezvolt capacitatea de autoevaluare. 1 2 3 4 5

8. PP a fost determinantă pentru îmbrăţişarea profesiei de


cadru didactic.
 M m-a ajutat să-mi identific punctele tari în activitatea de 1 2 3 4 5
profesor.
 M m-a ajutat să reflectez asupra aspectelor mai puţin bune 1 2 3 4 5
din prestaţia mea.

Alte comentarii:

S-ar putea să vă placă și