Sunteți pe pagina 1din 2

Dépliant LU D160 210 Ro.fm Page 1 Mardi, 15.

décembre 2009 4:37 16

D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A
D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A
INTRODUCERE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE Tastele unitõłii mobile Înlocuirea bateriilor APELURI JURNALUL APELURILOR
Stimate client: Deschidełi ambalajul ľi asigurałi-võ cõ include urmõtoarele articole: o bazõ, o unitate mobilõ, doi AsiguraĠi-vă că telefonul este OPRIT înainte de a înlocui bateriile.
1. ÎnlăturaĠi capacul bateriei. Funcłia mâini libere (Doar D210 / D210 A) Prezentarea identificõrii liniei apelante (CLIP)
Võ mulłumim cõ ałi cumpõrat telefonul Grundig DECT; apreciem încrederea pe care ne-o acordałi. acumulatori reîncõrcabili, un capac pentru compartimentul cu baterie, un cablu telefonic, un
2. ÎnlăturaĠi vechile baterii. Putełi activa în timpul conversałiei cu corespondetul dvs, difuzorul de pe telefon. Acest telefon stocheazõ ľi afiľeazõ numerele apelanłilor care încearcõ sõ võ contacteze.
Acest produs a fost fabricat cu cea mai mare grijõ, dacõ võ confruntałi cu dificultõłi în utilizarea lui, võ alimentator de curent alternativ, acest ghid de utilizare. Receptor 3. IntroduceĠi noile baterii.
recomandõm sõ consultałi acest ghid al utilizatorului. De asemenea, putełi gõsi informałii pe Trebuie, totuľi, sõ võ abonałi la serviciul CLIP pentru ca aceste informałii sõ fie afiľate pe telefonul
4. RepoziĠionaĠi capacul compartimentului pentru baterii, împingându-l înspre în jos până când
urmõtorul site: http://www.grundig-dect.com Dacõ ałi cumpõrat un pachet DUO sau TRIO, vełi gõsi de asemenea pentru FIECARE unitate mobilõ dumneavoastrõ. Dacõ nu suntełi abonat la acest serviciu, sau dacõ numõrul apelantului este ascuns,
acesta este complet închis. 1. Apõsałi tasta pentru activarea difuzorului.
suplimentarõ : un încõrcõtor de bazõ cu propriul sõu alimentator de curent alternativ, doi 5. IntroduceĠi aparatul telefonic în bază. numõrul este identificat ca fiind “necunoscut”.
Pentru confortul ľi siguranła dumneavoastrõ, võ rugõm sõ citiłi cu atenłie urmõtorul paragraf: Navigare în meniuri către în sus
acumulatori reîncõrcabili, un capac pentru compartimentul cu baterie. Acces rapid la lista de apeluri primite 2. Apõsałi din nou tasta pentru dezactivare.
Ecran Afiľarea numerelor indisponibile:
RECOMANDôRI ĽI INSTRUCŁIUNI DE SIGURANŁô Instalarea telefonului Tastă Revenire / Corectare/ MENIURI Efectuarea unui apel - Indisponibil: nu suntełi în aceeaľi zona ca ľi corespondentul.
Anulare/ Asigurałi-võ cõ unitatea mobilõ este cuplatõ.
Tasta OK: - Id ascuns: corespondentul nu doreľte afiľarea numõrului.
Telefonul dumneavoastrõ DECT nu trebuie instalat într-o camerõ umedõ (baie, Selectare/Validare
Schimbare ecran de veghe Cuprins
spõlõtorie, bucõtõrie etc.) decât dacõ este situat la 1.50 m distanłõ de sursa de apõ, sau (Apăsare lungă) 1. Apõsałi . Vełi auzi tonul de apel, ľi este afiľatõ pictograma .
în afara ei. Telefonul dumneavoastrõ trebuie folosit la temperaturi cuprinse între 5°C ľi Tasta roşie:
agenda Inreg. NOUA SETARI AV. MODIF. pin
Tasta verde: 2. Introducełi numõrul de telefon dorit. Numõrul este format. Jurnalul apelurilor primite
45°C. Răspundeţi / Mâini libere*
Închideţi / ListA APEL INREGISTRARE Lista conłine numerele ultimelor 10 persoane care v-au apelat.
Butonul de la baza Pornire /oprire a receptorului
- SAU -
Folosiłi numai adaptorul de rełea inclus, conectałi-l în soclul din baza aparatului în EDITARE INR. NEINREGISTR. 1. Apõsałi scurt pe tasta , pictograma se afiľeazõ.
conformitate cu instrucłiunile de instalare furnizate în aceastõ broľurõ ľi cu indicałiile de
- Apasare scruta: portabil
Introducełi numõrul de telefon dorit ľi apõsałi .
Acumulatori STERG INREG. tara
pe eticheta de identificare ataľatõ ei (tensiunea, curentul, frecvenła rełelei electrice). cautare telefoane (derulare). Tasta Menu 2. Numele sau numõrul cel mai recent se afiľeazõ dacõ numõrul corespondentului este prezent
reîncõrcabili Sterge toate reSETARE Preluarea unui apel
Unitatea dumneavoastrõ trebuie sõ fie conectatõ la priza de alimentare din apropiere, - Apasare prelungita Acces la agendă /
sau nu în agendõ.
Tasta R:
priza de alimentare trebuie sõ rõmânõ uľor accesibilõ. (cel pułin 4 secunde): Al doilea apel / Conferinţă Navigare în meniuri către în jos mem. directa PREFIX AUTO Când telefonul sunõ, apõsałi pentru a rõspunde la apelul primit 3. Apõsałi pe pentru a afiľa data ľi ora recepłionõrii apelului selectat
Acest telefon este destinat folosirii în rełele publice de telefonie în comutałie (PSTN). În conectare telefoane. TIMP rEApel. 4. Apõsałi sau pentru a parcurge lista.
Accesare mesagerie vocală
cazul în care avełi probleme trebuie sõ contactałi mai întâi distribuitorul. Folosiłi numai (Apăsare lungă) ** Acces la lista de apeluri
_ efectuate
Set. pers. nUmE RECEPT. PRIMA SON. Putełi regla în orice moment volumul difuzorului unitõłii mobile apõsând sau .
cordonul telefonic inclus. +
Activare / Desactivare TON RECEPTOR Ecranul poate afiúa numărul întreg al apelantului numai dacă nu depăúeúte 12 cifre.
Pentru siguranła dumneavoastrõ, nu plasałi niciodatõ telefonul pe bazõ, fõrõ baterii sau blocare tastatură (Apăsare lungă) Întreruperea unui apel ApăsaĠi pentru a accesa cifrele următoare.
în suportul de baterie, deoarece existõ un risc de ľoc electric. Activare / Desactivare LINBA
Activarea / Dezactivarea soneriei aparatului (Apăsare lungă)
Nu folosiłi decât acumulatorii reîncõrcabil autorizałi pentru a evita deteriorarea unitõłii INCHIDE auto ROBOT TEL.* REDARE Apasati pe tasta roľie .
+ microfonului
mobile, nu folosiłi niciodatõ baterii standard ľi respectałi polaritatea când introducełi STERGE TOATE Jurnalul apelurilor emise
bateriile în compartimentul aferent al aparatului. _ Tasta intercomunicare Oprirea microfonului Apelurile emise sunt înregistrate în lista apelurilor emise (maximum ultimele 5 numere).
Microfon CERS & ALARMA datA / ORA PORR/OPR ROB.
Bateriile utilizate trebuie eliminate, bateriile trebuie aruncate în conformitate cu - Pentru a activa funcłia SILENŁIOS: Apõsałi tasta în timpul unui apel. "mut" apare pe ecran. Pentru a consulta lista apelurilor emise:
instrucłiunile de reciclare prezentate în aceastõ broľurõ. SET. format INREG. MESAJ - Pentru a dezactiva funcłia SILENŁIOS: Apõsałi pentru a reveni la apelul curent. 1. Apõsałi scurt pe tasta .
Prizã de alimentare Prizã telefon * Doar D210 şi D210 A
Telefonul dumneavoastrõ DECT are o razõ de acłiune interioarõ de circa 50 m ľi pânõ la ** Numărul mesageriei vocale poate fi modificat. ALARMA Mod RAS PUNS Corespondentul dumneavoastrõ võ aude din nou. 2. Numõrul cel mai recent compus se afiľeazõ. Apõsałi sau pentru a parcurge lista ultimelor
300 m în spałiu deschis. Prezenła imediatõ a pieselor de metal (a unui televizor de (A se vedea paragraful «Atribuirea unei taste prescurtate», pagină 8). 5 numere de telefon apelate.
1. Îndepõrtałi capacul compartimentului pentru baterii al aparatului telefonic. SUNET ALARMA STARI Mesagerie vocalõ (în funcłie de fiecare operator)
exemplu) sau a oricõror aparate electrice poate duce la reducerea razei de acłiune.
2. Introducełi bateriile una câte una, respectând polaritatea acestora, dupõ cum este indicat în Aceastõ funcłie võ permite sõ primiłi apeluri în absenła dumneavoastrõ într-o mesagerie vocalõ a Returnarea apelului unui apelant
Unele echipamente medicale sensibile sau echipamente de siguranłõ pot fi afectate de compartimentul bateriilor. *Doar D160 A/D210 A rełelei telefonice la care suntełi abonat. Pentru a võ semnala sosirea unui nou mesaj,
transmisiile pe frecvenłe radio ale telefonului dumneavoastrõ. În toate aceste cazuri, võ Pictogramele unitõłii mobile 1. Apõsałi sau .
3. Punełi la loc capacul compartimentului. «searching...» se afiľeazõ pe ecran. Navigare pictograma ľi mesajul « CUTIE VOCALa » sunt afiľate pe ecran.
rugõm sõ respectałi recomandõrile de siguranłõ. Pictograma Puterea semnalului (clipeľte când nu existõ semnal sau când puterea semnalului 2. Apõsałi sau pentru a parcurge lista.
4. Introducełi fiľa cordonului alimentatorului într-o prizõ ľi racordałi celõlalt capõt la bazõ.
În zone cu furtuni frecvente, võ recomandõm sõ võ protejałi linia telefonicõ folosind un 5. Un mesaj de prezentare în toate limbile suportate de unitatea mobilõ apare pe ecran, este slabõ). Pentru a naviga prin meniuri, folosiłi tastele: , , ľi sau ( sau ). Numõrul mesageriei vocale nu este setat din fabricałie. 3. Apõsałi .
dispozitiv de protecłie la suprasarcinõ. Exemplu: Pentru a modifica soneria aparatului telefonic, accesałi meniul set. Pers. / ton receptor /
apõsałi tasta *. Apel (clipeľte când primiłi un apel).
Acest echipament nu funcłioneazõ în cazul unei cõderi a rełelei electrice: pentru apeluri sonerii. Crearea unei înregistrõri în agenda telefonicõ din lista apelanłilor înregistrałi
de urgenłõ, este recomandat sõ folosiłi un alt aparat în timpul penelor de curent. 6. Selecłionałi łara cu ajutorul tastelor sau apoi apõsałi pe . 1. Compunełi numõrul mesageriei vocale al operatorului dumneavoastrõ.
Pictograma Robot (se afiľeazõ când robotul telefonic este activat). Pentru a face acest lucru:
2. Atunci când nu mai avełi mesaje noi, plicul dispare. 1. Apõsałi sau .
Simbolul CE certificõ faptul cõ produsul îndeplineľte cerinłele esenłiale ale Directivei 7. Un ecran apare pentru a võ permite sõ confirmałi alegerea. Apõsałi pe tasta . 1. Apõsałi pe . Selectałi "set. Pers.”, cu ajutorul tastelor sau .
1999/5/CE a Parlamentului European ľi ale Consiliului European referitoare la Un semnal de confirmare va suna. Indicator prezenłõ mesaj vocal neconsultat (în funcłie de operator). 2. Apõsałi sau pentru a selecta un numõr.
2. Apoi apõsałi pe . Selectati "ton receptor " cu ajutorul tastelor sau .
echipamentul cu microunde radio ľi la echipamente terminale de telecomunicałii, pentru 8. Plasałi unitatea mobilõ în bazõ pentru încõrcare. Înainte de a putea fi utilizatõ pentru prima 3. Apõsałi , apoi selectałi "salvare nr”.
Soneria unitõłii mobile dezactivatõ.
sõnõtatea ľi siguranła utilizatorilor, pentru interferenłe electromagnetice. Mai mult, oarõ, unitatea mobilõ trebuie încõrcatõ timp de 15 ore. 3. Apoi apõsałi pe . Selectati "sonerii" cu ajutorul tastelor sau .
acesta foloseľte eficient spectrul de frecvenłe atribuit põmântului ľi comunicałiilor 9. Conectałi cablul telefonului la o prizõ telefonicõ de perete ľi la conectorul telefonic prezent în Lista apelurilor primite (se afiľeazõ când primiłi un apel).
4. Înscriełi numele intrõrii. Apõsałi .
spałiale pentru a preveni interferenłele dõunõtoare. 4. Apoi apõsałi pe . Zece melodii sunt disponibile : "melodie 1"… "melodie 10".
bazõ.
Declarałia de conformitate poate fi consultatõ pe site-ul www.grundig-dect.com sau Agenda telefonicõ (se afiľeazõ când introducełi la lista de agendõ). Selectałi soneria doritõ cu ajutorul tastelor sau .
poate fi solicitatõ la adresa urmõtoare: 10. Dupõ ce bateria s-a încõrcat, apõsałi . Trebuie sõ auziłi acum un ton de apel.
Situałia încõrcõrii bateriei ( :încõrcatõ; ľi clipire (scos din încõrcõtor): bateriile sunt 5. Apõsałi pentru a confirma setõrile.
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France descõrcate; clipeľte în timpul încõrcõrii).
* : în funcĠie de Ġara

1 2 3 4 5 6

D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A
D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A
Ľtergerea înregistrõrii unei liste de apelanłi Ľtergerea unei înregistrõri / întregii agende FUNCŁIILE UNITôŁILOR MOBILE MULTIPLE Douõ apeluri externe SETôRILE TELEFONULUI REGLAREA OREI ĽI DATEI
1. Apõsałi sau . 1. Accesałi meniul "agenda" / "sterg inreg." (sau "stergE toate" pentru a ľterge întreaga agendõ). Preluarea unui al doilea apel în timpul unei convorbiri
Funcłiile unitõłilor mobile multiple sunt accesibile când douõ sau mai multe unitõłi mobile au fost Atribuirea unui nume unitõłii mobile Ora ľi data
2. Apõsałi sau pentru a selecta un numõr salvat. 2. Selectałi contactul de ľters cu ajutorul tastelor sau . Apõsałi pe : În timpul unei convorbiri, un bip sonor este emis pentru a võ informa cõ un al doilea apel este în
înregistrate la aceeaľi bazõ. Numele aparatului telefonic setat implicit este "handset N", "N" reprezentând numõrul atribuit
3. Apõsałi pe . aľteptare. Un ecran afiľeazõ coordonatele acestui al doilea corespondent.
- Pentru a anula ľtergerea înregistrõrii, apõsałi . aparatului telefonic înregistrat. Setarea orei se deregleazõ dupõ o întrerupere de curent.
- Selectałi "sterg inreg." pentru a ľterge numõrul selectat. Apel intern / Interfon Apõsałi pe apoi pe tasta pentru a prelua acest nou apel.
- Selectałi "sterge toate" pentru a ľterge toate numerele selectate. - Pentru a confirma ľtergerea înregistrõrii, apõsałi . Primul corespondent este pus în aľteptare ľi putełi dialoga cu al doilea corespondent.
1. Asigurałi-võ cõ aparatul telefonic este în modul de veghe. 1. Accesałi meniul "set. Pers." / "nume recept.". 1. Accesałi meniul "ceas & alarma" / "data/ora". Un ecran võ prezintõ data actualõ.
4. Un ecran apare pentru a võ permite confirmarea.
Atribuirea unei taste prescurtate 2. Apõsałi pe unitatea mobilõ. Emiterea unui al doilea apel în timpul unei convorbiri 2. Introducełi numele dorit pentru unitatea mobilõ, utilizând tastatura (maxim 10 caractere).
5. Cu ajutorul tastaturii telefonului: În timpul unei convorbiri, apõsałi pe apoi compunełi numõrul pe care doriłi sõ-l apelałi. - Pentru a conserva data, apõsałi pe .
Acest meniu võ permite înregistrarea a douõ numere de acces rapid afectate tastelor ľi . 1. Dacõ instalałia prezintõ douõ unitõłi mobile, al doilea este contactat direct, iar "receptor" urmat Utilizałi tasta pentru a ľterge un caracter. Apõsałi pe .
- apõsałi pe ; pentru a anula ľtergerea. Apelul în curs trece în aľteptare ľi putełi prelua al doilea apel. - Pentru a o modifica, înscriełi noua datõ în formatul AAAA/LL/ZZ.
1. Accesałi meniul "agenda " / "mem. directa". de numõrul telefonului apare pe ecran.
- apõsałi pe ; pentru a confirma ľtergerea. - Dacõ instalałia prezintõ mai mult de douõ unitõłi mobile, simbolul INT clipeľte pe ecran ľi Volumul soneriei - Pentru a reveni la înscrierea precedentõ, apõsałi pe .
2. Selectałi tasta cõreia doriłi sa atribuiłi un numõr ( sau ).
numerele celorlalte telefoane apar pe ecran. Basculare de la un apel la altul 1. Accesałi meniul "set. Pers." / "ton receptor" / "vol. sonerie".
2. Apõsałi pe . Un ecran võ prezintõ ora actualõ.
3. Apõsałi pe , "nici un nr." apare pe ecran. - Introducełi numõrul unitõłii mobile dorite sau apõsałi pe pentru a apela toate unitõłile Pentru a trece de la un apel la altul apõsałi pe apoi pe tasta . 2. Cu ajutorul tastelor sau selectałi volumul dorit apoi apõsałi pe pentru a valida
4. Apõsałi . mobile. Unitõłile mobile vor începe sõ sune. - Pentru a conserva ora, apõsałi pe .
AGENDA TELEFONICô Apelul în curs trece în aľteptare ľi putełi prelua al doilea apel. alegerea.
Putełi stoca pânõ la 80 de înregistrõri (formate din pânõ la 24 cifre ľi 12 caractere) în agenda 5. "editare nume" apare pe ecran. - Pentru a o modifica, înscriełi noua datõ în format OO:MM.
Rõspunsul la un apel intern Selectarea soneriei
telefonicõ. (Dacõ formatul orei este 12H, folosiłi tasta pentru aM si tasta pentru pM, la sfârľitul
6. Apõsałi pe . 2. Apelurile interne ľi externe pot fi diferenłiate prin tonurile lor de sonerie respective. "receptor" Terminarea unuia dintre cele douõ apeluri 1. Accesałi meniul "set. Pers." / "ton receptor" / "sonerii". înregistrõrii).
urmat de numõrul telefonului contactat apare pe ecran. Icoana " " clipeľte. Pentru terminarea unui apel ľi a continua al doilea apel, apõsałi pe ; apoi pe tasta . Zece melodii sunt disponibile : "melodie 1"… "melodie 10".
Apelarea unui numõr salvat 7. Ecranul de înregistrare a numelui se afiľeazõ. Înscriełi noul nume. Apõsałi pe .
3. Apõsałi . Icoana " " nu mai clipeľte Apelul în curs este terminat ľi putełi prelua al doilea apel. - Pentru a reveni la înscrierea precedentõ, apõsałi pe .
1. Apõsałi pentru a acceda la lista de contacte. 2. Selectałi soneria doritõ cu ajutorul tastelor sau . Apõsałi pe .
8. Ecranul de înregistrare a numõrului se afiľeazõ. Înscrieti noul numõr. Apõsałi pe .
2. Apõsałi sau pentru a parcurge înregistrõrile din agenda telefonicõ. 4. Pentru a termina apelul intern, apõsałi . 3. Apõsałi pe .
Un semnal de confirmare va suna. Activarea/dezactivarea sonoritõłii tastelor
Pentru a organiza o conferinłõ în 3 (între dumneavoastrõ ľi cei doi corespondenłi)
3. Apõsałi . Este apelat numõrul afiľat. 1. Accesałi meniul "set. Pers." / "ton receptor" / "ton tasta ". Format orõ
Administrarea unui apel extern ľi a unui apel intern În curs de comunicare, apõsałi pe apoi pe tasta . Putełi astfel dialoga cu cei 2
Pentru apelarea unui numõr cõruia ati atribuit o tastõ, menłineti apõsata tasta cõruia numõrul a fost Un ecran de informałii võ prezintõ starea actualõ. Utilizałi tastele sau pentru a-l modifica. 1. Accesałi meniul "ceas & alarma" / "set. format" / "format ora".
Crearea/salvarea unei înregistrõri Transferul unui apel extern
atribuit ( sau ). 1. În timpul unui apel, apõsałi . Apelul extern este pus în aľteptare. corespondenłi în acelaľi timp. Pentru a termina conferinła în 3, apõsałi pe tasta roľie . Un ecran võ prezintõ formatul actual, utilizałi tastele sau pentru a-l modifica.
1. Accesałi meniul "agenda" / "inreg. noua" 2. Apõsałi pe .
Introducerea unei pauze (la apelare) 2. Introducełi numõrul unitõłii mobile la care doriłi sõ transferałi apelul. Când utilizatorul 2. Apõsałi pe .
2. Înscriełi numele asociat noului numõr. Apõsałi pe . rõspunde, putełi anunła apelul. Modificarea limbii telefonului
Putełi introduce o pauzõ în secvenła de apelare pentru un numõr de telefon, dacõ doriłi sõ aľteptałi
1. Accesałi meniul "set. Pers." / "limba". Format datõ
3. Înscriełi numõrul asociat noului nume. Apõsałi pe . un anumit interval de timp înainte de conectarea la linie. 3. Apõsałi pentru a transfera apelul 1. Accesałi meniul "ceas & alarma" / "set. format" / "format data".
Łinełi apõsat pentru a introduce pauza în timpul modului de modificare. “P” este afiľat pe 2. Selectałi limba doritõ cu ajutorul tastelor sau . Apõsałi pe . Un ecran võ prezintõ formatul actual, utilizałi tastele sau pentru a-l modifica.
Modificarea unei înregistrõri
ecran.
1. Accesałi meniul "agenda" / "editare inr.". Închidere automaticõ 2. Apõsałi pe .
Pentru a trece de la un corespondent la altul, apõsałi si menłineti apõsata tasta
2. Selectałi contactul de modificat, cu ajutorul tastelor sau . Apõsałi . pâna la emiterea unui semnal sonor.
Închiderea automaticõ permite terminarea automaticõ a apelului când depunełi telefonul pe baza sa.
Reglarea alarmei
3. Se afiľeazõ ecranul pe care se introduce numele, cu cursorul plasat la capõtul liniei: 1. Accesałi meniul "set. Pers." / "inchide auto". 1. Accesałi meniul "ceas & alarma" / "alarma".
- Dacõ informałia afiľatõ este exactõ, apõsałi . În cazul in care telefonul apelat nu rõspunde, apõsałi pe pentru a prelua apelul Un ecran de informałii võ prezintõ starea actualõ. Utilizałi tastele sau pentru a-l modifica. 2. Pentru a activa alarma o singurõ datõ, selectałi "odata".
2. Apõsałi pe . 3. Pentru a repeta alarma în fiecare zi la ora programatõ, selectałi "zilnic ".
- Dacõ numele afiľat este incorect, apõsałi pentru a ľterge caracterele.
Apeluri conferinłõ (convorbiri în 3) 4. Pentru a dezactiva alarma, selectałi "dezactivat ".
- Introducełi noul nume ľi apõsałi . Blocarea tastaturii
Un apel conferinłõ poate fi stabilit între un apelant ľi douõ unitõłi mobile care au fost înregistrate la 5. Efectuałi selectia apoi apõsałi pe .
4. Se afiľeazõ ecranul pe care se introduce numõrul, cu cursorul plasat la capõtul liniei: aceeaľi bazõ. În timpul unei convorbiri cu un apelant extern: 1. Łinełi apõsat timp de 1 secundõ. Un ecran de informałii võ indicõ blocarea tastaturii.
Înscriełi ora la care doriłi sõ reglałi alarma. "OO:mm ".
1. Apõsałi . Apelul extern este pus în aľteptare. 2. Pentru a debloca tastatura, łinełi apõsat timp de 1 secundõ, sau pur ľi simplu punełi la loc
- Dacõ informałia afiľatõ este exactõ, apõsałi . (Dacõ formatul orei este 12H, folosiłi tasta pentru AM ľi tasta pentru pM, la sfârľitul
unitatea mobilõ în bazõ.
2. Introducełi numõrul unei unitõłi mobile. Aľteptałi ca utilizatorul intern sõ rõspundõ. înregistrõrii).
- Dacõ numõrul afiľat este incorect, apõsałi pentru a ľterge cifrele.
3. Pentru a iniłia conferinła formatõ din trei persoane, apõsałi ľi łinełi apõsatõ tasta pânõ la 6. Apõsałi pe .
5. Introducełi noul numõr ľi apõsałi . emiterea unui semnal sonor. « conferinta » este afiľat pe ecranele telefoanelor.
Modificarea soneriei alarmei
1. Accesałi meniul "ceas & alarma" / "sunet alarma".
3 melodii sunt disponibile : "melodiE 1", "melodiE 2" ľi "melodiE 3".
2. Selectałi melodia doritõ apoi apõsałi pe pentru a valida alegerea.
Un semnal de confirmare va suna.

7 8 9 10 11 12
Dépliant LU D160 210 Ro.fm Page 2 Mardi, 15. décembre 2009 4:37 16

D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A
D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A
SETôRI AVANSATE Prefix auto (* în funcłie de łarõ) ROBOT (DOAR LA MODELUL D160A/D210A) Pornirea/oprirea robotului Ľtergełi-võ anunłurile
Dacõ PABX este folosit într-o rełea privatõ, putełi programa prefixul de ieľire. Cu ajutorul bazei
Codul PIN al bazei
Codul bazei (predefinit ca 0000) este necesar pentru a avea acces la anumite funcłii de securitate.
Acesta poate comporta 8 cifre.
Setarea acestei funcłii:
- Numõrul de prefix PABX: acest numõr va fi adõugat la începutul numõrului de telefon pe care îl
formałi.
Robotul telefonului dumneavoastrõ posedõ douõ moduri de întâmpinare:
- Robot simplu: nu vi se poate lõsa niciun mesaj ľi un anunł comunicõ indisponibilitatea
Pentru a võ dezactiva robotul, apõsałi pe tasta
Tasta bazei este stinsõ.
bazei. 1. Accesałi meniul " ROBOT TEL. " / " ÎNREG. MESAJ" / "RASP.& INR." (sau "NUMAI RASP.").
2. Selectałi "STERGE" cu ajutorul tastelor sau apoi apõsałi pe .
DIGITAL CORDLESS PHONE
dumneavoastrõ.
- Numõrul sõ fie detectat: dacõ numõrul pe care îl formałi începe cu o secvenłõ memoratõ, Pentru a võ activa robotul, apõsałi din nou pe tasta bazei. Tasta bazei este aprinsõ ľi Reglarea volumului difuzorului bazei
1. Accesałi meniul "setari av." / "modif. pin". - Robot cu înregistrare: un anunł invitõ corespondenłii sõ võ lase mesaje.
acestõ secvenłõ va fi ľtearsõ automat. anunłul care va fi utilizat ľi redat.
2.
3.
Introducełi întâi codul PIN curent, apõsałi pe .
Introducełi noul cod PIN. Pentru fiecare cifrõ introdusõ, caracterul “_” este înlocuit cu
Aceste douõ setõri nu se aplicõ dacõ numõrul format începe cu “#”, ”*” sau "P". Telefonul dvs. nu oferõ mesaje preînregistrate (în funcłie de versiuni). Este De fiecare datõ când conectałi baza la sursa de alimentare robotul îľi regõseľte
Apõsałi succesiv în sus sau în jos pe tasta bazei pânõ când obłinełi un nivel satisfõcõtor.
D160/D160 A
recomandabil sõ înregistreze mesaje ta. starea precedentõ. Ascultałi-võ mesajele cu ajutorul bazei

4.
caracterul “*”.
Apõsałi pentru a confirma noul cod PIN. Un semnal de confirmare va suna.
1. Accesałi meniul "setari av." / "prefix auto".
- Selectałi "determ. Nr." pentru definirea numõrului care võ va da acces la linia exterioarõ.
Võ rugõm sõ consultałi Modificarea anunłului de la pagina16.
Cu ajutorul unitõłii mobile
Dacõ ałi primit mesaje noi, tasta bazei clipeľte ľi pictograma clipeľte pe ecranul unitõłii D210/D210 A
mobile.
- Selectałi "prefix" pentru specificarea “cifrelor înainte de prefix”. Deoarece nu existõ mesaje pre-înregistrate pe telefon, meniul LIMBA masage nu vor fi 1. Accesałi meniul "ROBOT TEL." / "POR/OPR ROB.".
Notałi codul bazei. Acesta võ este necesar pentru a modifica anumite setõri. de folos (în funcłie de versiuni). 2. Selectałi "PORNIT" sau "DEZACTIVAT" cu ajutorul tastelor sau pentru a activa sau dezactiva
2. Apõsałi pe .
Apõsałi tasta pentru a võ asculta mesajele:
robotul, apoi apõsałi pe .
Modificarea duratei reapelõrii Panou de control - Dacõ avełi mesaje noi, acestea vor fi redate, de la cel mai nou la cel mai vechi.
Asocierea unitate mobilõ/bazõ
Dacõ efectuałi conexiunea telefonului printr-un PABX, va trebui poate sõ modificałi durata de flash Modificarea modului robotului - Dacõ nu avełi mesaje noi, vor fi redate toate mesajele vechi, de la cel mai vechi la cel mai nou.
1. Łinełi apõsat butonul de pe bazõ timp de 5 secunde (dacõ procedura de asociere nu este pentru a putea utiliza telefonul în mod corect cu funcłiile urmõtoare : dublu apel, conferinłõ în trei, 1. Accesałi meniul "ROBOT TEL." / "MOD RASPUNS”.
lansatõ pe unitatea mobilõ, baza revine dupõ un minut în modul de aľteptare) etc. Contactałi operatorul dumneavoastrõ înainte de a modifica setarea iniłialõ. Dupõ redarea fiecõrui mesaj se emite un semnal sonor, iar mesajul urmõtor este redat automat.
2. Accesałi meniul "setari av." / "inregistrare". 2. Selectałi "Rasp. & inr." sau "NUMAI RASP." cu ajutorul tastelor sau apoi apõsałi pe . Se
1. Accesałi meniul "setari av." / "timp reapel.".
3. Introducełi codul PIN de 4 cifre pentru bazõ (cod prestabilit: 0000). Apõsałi pe . aude un semnal sonor de confirmare. Dupõ începerea unui mesaj, aľteptałi cel pułin 2 secunde înainte de a apõsa pe tasta
4. Când telefonul este conectat, un semnal sonor va suna. Telefonul iese automat din modul de 2. Selectałi durata doritõ apoi apõsałi pe . .
Modificarea anunłului
conectare. Numõrul telefonului atribuit în mod automatic de cõtre bazõ apare pe ecran.
Sonerie 1E Creałi-võ anunłul personal
Disocierea unei unitõłi mobile Când aceastõ funcłie este activatõ, telefonul va suna când un telefon este recepłionat, fõrõ a aľtepta 1. Accesałi meniul " ROBOT TEL." / " MOD RASPUNS " / " Rasp. & inr." (sau " NUMAI RASP." ) Pe parcursul înregistrõrii unui mesaj, putełi ridica receptorul (apõsând tasta )
prezentarea numõrului. Putełi activa aceastõ funcłie dacõ nu dispunełi de serviciul de prezentare a pentru a rõspunde în orice moment.
1. Accesałi meniul "setari av." / "neinregistr.". 2. Selectałi "ÎNREG. MESAJ" cu ajutorul tastelor sau apoi apõsałi pe .
numõrului (în functie de rełea sau de operator). Dacõ ałi activat funcłia, aceasta va fi dezactivatõ în
2. Înscriełi codul PIN al bazei (cod predefiniti : 0000). Apõsałi pe . mod automat în momentul recepłionõrii unui apel cu prezentarea numõrului. 3. Enunłałi-võ clar anunłul în apropierea bazei. Reluarea mesajului curent
3. Selectałi numõrul telefonului de ľters cu ajutorul tastelor sau apoi apõsałi pe (în 1. Accesałi meniul "setari av." / "prima son.". Descriere: 4. La sfârľitul anunłului, eliberałi tasta . Se emite un semnal sonor de confirmare.
Apõsałi în partea superioarõ a tastei în timpul redõrii mesajului.
mod veghe, ecranul afiľeazõ "înreg. Tel."). Utilizałi tastele sau pentru a schimba starea. În caz de eroare, repetałi operałiunile descrise mai jos pânõ când suntełi mulłumit de anunłul
Tasta Funcłii dumneavoastrõ.
Modificarea łõrii 2. Apõsałi pe . Reluarea mesajului precedent
1. Accesałi meniul "setari av." / "tara". Lansarea redõrii mesajelor.
Oprirea redõrii mesajelor *. Înregistrarea unui nou anunł îl va înlocui automat pe cel precedent. Apõsałi de douõ ori în partea inferioarõ a tastei pentru a asculta din nou mesajul precedent.
2. Introducełi întâi codul PIN curent, apõsałi pe . Trecerea la mesajul urmõtor
1 datõ în sus: trecełi la mesajul urmõtor.
1 datõ în jos: revenire la începutul mesajului. Durata înregistrõrii maxime a unui anunł este de 120 secunde.
3. Selectałi łara unde folosiłi telefonul, cu ajutorul tastelor sau , apoi apõsałi pe .
de 2 ori în jos: revenire la mesajul precedent. Semnalele sonore de la începutul ľi sfârľitul înregistrõrii nu vor face parte din Apõsałi în partea superioarõ a tastei pentru a trece la mesajul urmõtor.
4. Un ecran va apõrea pentru confirmarea alegerii. Apõsałi pe . Ľtergerea mesajului curent (apõsare scurtõ în timpul redõrii). anunłul dumneavoastrõ.
Mesajul "asteptare..." apare pe ecran, un semnal de confirmare va suna. Ľtergerea tuturor mesajelor redate (apõsare prelungõ atunci când Oprirea redõrii mesajului
Restaurarea setõrilor predefinite ale telefonului ľi ale bazei nu redałi mesajele). Ascultarea anunłului Apõsałi pe tasta pentru a opri redarea mesajului.
1. Accesałi meniul "setari av." / "resetare". 1 datõ în sus: Creľterea volumului acustic. 1. Accesałi meniul "ROBOT TEL." / "ÎNREG. MESAJ" / "RASP.& INR." (sau "NUMAI RASP.").
Un ecran va apõrea pentru confirmarea alegerii. de 1 ori în jos: Reducerea volumului acustic.
2. Selectałi "REDARE" cu ajutorul tastelor sau apoi apõsałi pe . Este redat anunłul care va Dacõ apõsałi din nou pe tasta , redarea se reia dupõ primul mesaj.
2. Apõsałi pe . fi utilizat. La sfârľitul redõrii anunłului dumneavoastrõ, robotul dumneavoastrõ revine în modul
Activarea sau dezactivarea robotului.
de repaus. RO
*: redarea se reia dupõ primul mesaj.
Dacõ nu este înregistrat niciun anunł, vełi auzi un semnal sonor.

13 14 15 16 17

D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A D160 / D160A
D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A D210 / D210A
Ascultałi-võ mesajele cu ajutorul unitõłii mobile Interogare la distanłõ Auto-diagnosticare MEDIUL
Robotul dumneavoastrõ poate fi interogat la distanłõ. Aceastõ funcłie võ permite sõ võ citiłi mesajele
Dacõ ałi primit mesaje noi, tasta a bazei clipeľte ľi pictograma clipeľte pe ecranul unitõłii ľi sõ võ interogałi robotul cu ajutorul oricõrui alt telefon situat în afara domiciliului dumneavoastrõ.
MôSURI DE PROTECŁIE PENTRU BATERIILE Problema Solułia Conservarea mediului este o preocuparea esenłialõ a Grundig. Grupul Grundig are voinła de a utiliza
mobile. Pentru a evita orice risc de explozie: instalałii care protejeazõ mediul înconjurõtor ľi a decis sõ integreze performanła ecologicõ în ansamblul
x Bateriile sunt complet descõrcate ? Înlocuiłi bateriile. Verificałi cõ bateriile sunt ciclului de viałõ al produselor sale, de la faza de fabricałie pânõ la punerea în funcłiune, utilizare ľi
1. Accesałi meniul " ROBOT TEL. " / "REDARE". Activarea/dezactivarea interogõrii la distanłõ ƒ Asigurałi-võ cõ ałi instalat corect bateriile. corect instalate ľi conectate?
ƒ Utilizałi doar acumulatori reîncõrcabili de tipul 1,2V 400mAh sau echivalent. eliminare.
1. Accesałi meniul " ROBOT TEL. " / " STARI " / "acces DIST.". Lipsõ afiľare. x Dacõ utilizałi un alimentator, asigurałi-võ cõ nu este conectat la o prizõ legatõ de
2. Apõsałi pe . ƒ Nu aruncałi bateriile în foc. Acestea riscõ sõ explodeze.
2. Selectałi "activare" sau "dezactivare" cu ajutorul tastelor sau . un întreruptor. Deconectałi ľi reconectałi alimentatorul. Ambalajul
ƒ Aruncałi bateriile conform legislałiei în vigoare.
Ľtergerea mesajelor x V-ałi abonat la serviciul CLIP al furnizorului de servicii telefonice? Prezenła logo-ului (punctul verde) semnificõ faptul cõ o contribułie este võrsatõ unui
3. Apõsałi pe pentru a võ valida alegerea. Se aude un semnal sonor de confirmare. ƒ Nu ardełi bateriile, nu le demontałi, nu le deteriorałi ľi nu le gõuriłi. Precum în cazul altor produse
Ľtergerea mesajului curent organism nałional agreat, pentru a ameliora infrastructura de recuperare ľi de reciclare a
periculoase de acest tip, se pot degaja materiale toxice, cauzând accidentõri grave. x Verificałi instalałia:
În timpul ascultõrii mesajului, apõsałi tasta . ambalajelor.
Consultarea robotului la distanłõ ƒ Pentru a evita orice risc de incendiu sau de accidentare, utilizałi bateriile conform instrucłiunilor - Este cordonul de alimentare al bazei conectat la o prizõ care funcłioneazõ?
Mesajul curent este ľters: Pentru a võ interoga robotul la distanłõ: Formałi numõrul dumneavoastrõ de telefon ľi aľteptałi furnizate în acest manual de utilizare. - Este cablul telefonului conectat corespunzõtor între bazõ ľi priza din perete? Pentru a facilita reciclarea, võ rugõm sõ respectałi regulile de separare existente la nivel
- Dacõ avełi ľi alte mesaje, va fi difuzat urmõtorul mesaj. ƒ Menłinełi bateriile la distanłõ de copii. x
declanľarea robotului. Deconectałi cordonul din priza din perete ľi conectałi un alt telefon la aceeaľi local pentru acest tip de deľeuri.
- Dacõ nu, robotul revine la starea sa iniłialõ. ƒ Dacõ nu folosiłi telefonul o perioadõ mai îndelungatõ (mai mult de 30 zile), retragełi bateriile din telefon. prizõ. Dacõ nu existõ nici acum ton de apel pe al doilea telefon, problema poate fi
În timpul ascultõrii anunłului, apõsałi pe tasta # ľi introducełi codul dumneavoastrõ de interogare la Lipsõ ton de
distanłõ. apel. la cablajul dumneavoastrõ, sau la furnizorul de servicii telefonice. Bateriile
Ľtergerea mesajelor deja redate x Este unitatea mobilõ în afara razei de acłiune a bazei? Dacõ produsul dumneavoastrõ conłine pile electrice sau baterii, acestea din urmõ trebuie
1. În modul de veghe, apõsałi ľi menłinełi apõsatõ tasta pânõ când auziłi un semnal sonor. Codul de interogare la distanłõ a robotului corespunde codului PIN al bazei (implicit REGULI GENERALE PENTRU ÎNTREŁINEREA PRODUSULUI x Bateriile sunt corect încõrcate (12 ore)? depuse la punctele de colectare desemnate.
Acest semnal sonor võ informeazõ cõ mesajele dumneavoastrõ deja citite au fost ľterse. 0000). Putełi modifia codul de interogare cu ajutorul meniului "STARI AV. " / "MODIF; x Bateriile sunt corect instalate ?
Produsul
PIN" (a se vedea paragraful “Codul PIN al bazei” pagina 13). Pentru a menłine funcłionalitatea ľi aspectul telefonului, respectałi aceste instrucłiuni: x S-ar putea ca bateria sõ necesite încõrcare.
- SAU – Pubela baratõ aplicatõ pe produs semnificõ faptul cõ acesta aparłine familiei
ƒ Evitałi plasarea telefonului lângõ aparate de încõlzire ľi în apropierea dispozitivelor care genereazõ Existõ ton de
1. Accesałi meniul " ROBOT TEL. " / "STERGE TOATE". Un semnal sonor võ anunłõ accesarea robotului. La sfârľitul redõrii, este emis un nou semnal sonor zgomot electric (de exemplu, motoare sau becuri fluorescente). apel dar nu se echipamentelor electrice ľi electronice.
pentru a võ anunła punerea în funcłiune a robotului. ƒ Feriłi-l de lumina directõ a soarelui ľi de toate sursele de umiditate. pot forma x Asigurałi-võ cõ setarea ton/impuls este corectõ.
2. Apõsałi pe . În acest sens, reglementõrile europene võ cer sõ procedałi la o colectarea selectivõ:
Putełi realiza urmõtoarele operałiuni: ƒ Evitałi cõderea telefonului; manipulałi-l cu grijõ. numere.
3. Confirmałi eliminarea apõsând pe . ƒ Curõłałi-l cu o cârpõ moale. x În punctele de distribułie, în caz de achiziłie a unui echipament echivalent.
Unitatea
x Asigurałi-võ cõ SONERIA de pe unitatea mobilõ este setatõ pe ON (cuplat). x În punctele de colectare care võ sunt puse la dispoziłie la nivel local (centru de
Un semnal sonor võ informeazõ cõ toate mesajele dumneavoastrõ deja citite au fost ľterse. ƒ Nu folosiłi agenłi de curõłare puternici sau pulbere abrazivõ pentru curõłare. Aceasta ar putea deteriora
1 : mesajul precedent 6 : ľtergerea mesajului curent mobilõ nu x Este posibil sõ avełi prea multe telefoane cuplate pe linia dumneavoastrõ. colectare a deľeurilor, colectare selectivõ etc.).
finisajul.
sunõ. Încercałi sõ decuplałi din telefoane.
2 : redarea mesajelor / revenirea la 8 : oprirea redõrii mesajelor ƒ Põstrałi ambalajul original. Acesta poate fi necesar pentru transportul telefonului la o datõ ulterioarõ.
CONFIGURARE ROBOT (DOAR LA MODELELE D210A/D160A) x A se vedea solułiile date pentru ”Lipsõ ton de apel”.
începutul mesajului în curs de redare Astfel, vełi participa la reutilizarea ľi valorizarea Deľeurilor de Echipamente Electrice ľi Electronice care
x Schimbałi canalul. pot afecta mediul ľi sõnõtatea oamenilor.
3 : mesajul urmõtor 9 : oprirea robotului
Deoarece nu existõ mesaje pre-înregistrate pe telefon, meniul LIMBA masage nu x Este unitatea mobilõ în afara razei de acłiune a bazei?
PROBLEME POSIBILE Calitatea Este unitatea mobilõ în afara razei de acłiune? Apropiałi-võ de bazõ.
vor fi de folos (în funcłie de versiuni).
sunetului nu x Trebuie schimbat locul bazei?
Starea memoriei Cauzele posibile ale recepłiei slabe este bunõ. x Reîncõrcałi bateriile.
Robotul dumneavoastrõ are o capacitate medie de 15 minute (2 minute pentru fiecare anunł ľi 13 ƒ Aluminiu în interiorul structurii clõdirii.
Numõrul de apeluri dinaintea activõrii minute pentru mesaje) sau 59 mesaje. ƒ Izolałie dublatõ cu foiłõ de metal. x Asigurałi-võ cõ bazõ nu este alimentatõ de la o prizõ la care mai este conectat un
Acest parametru permite definirea numõrului de apeluri ale telefonului dumneavoastrõ înaintea ƒ Conducte de încõlzire ľi alte piese metalice în structura clõdirii. alt aparat de uz casnic.
Atunci când robotul dumneavoastrõ atinge capacitatea maximõ de înregistrare nu mai putełi primi
declanŖõrii robotului. Numõrul apelurilor dinaintea activõrii este cuprins între 2 ľi 7, putełi selecta de ƒ Apropierea unor dispozitive electrice (de exemplu, cuptoare cu microunde, radiatoare, calculatoare).
mesaje noi. Tonuri de avertizare
asemenea modul " ECONOMIC ". ƒ Condiłii atmosferice nefavorabile (de exemplu, furtuni puternice).
ƒ Baza este instalatõ în pivniłõ sau într-o parte mai joasõ a clõdirii. - Plasałi unitatea mobilõ în bazõ timp de 20 de secunde pentru a reiniłializa codul de securitate. Dacõ
ƒ Baza este conectatõ la o prizõ de curent alternativ împreunõ cu alte aparate electronice. problema persistõ, reîncõrcałi bateriile timp de 15 ore.
Modul " ECONOMIC " determinõ automat numõrul de apeluri dinaintea activõrii: Dacõ robotul nu conłine - Curõłałi contactele de încõrcare de pe bazõ ľi de pe unitatea mobilõ cu o cârpõ moale sau o radierõ.
ƒ Utilizarea unui monitor pentru urmõrirea copilului pe aceeaľi frecvenłõ.
mesaje noi, numõrul apelurilor va fi 4, dacõ nu, numõrul apelurilor va fi 2. - A se vedea solułiile date pentru ”Lipsõ ton de apel”.
- Înlocuiti bateriile.
1. Accesałi meniul " ROBOT TEL. " / "STARI" / "AMANARE APEL".
2. Alegełi din listõ, cu ajutorul tastelor sau . Apelarea unui numõr din agenda telefonicõ
numõrul de apeluri dinaintea activõrii dorit (între 2 ľi 7) sau modul "ECONOMIC", - Ałi programat corect tastele de apelare rapidõ?
apoi apõsałi pe . - Ałi apelat secvenła corespunzõtoare?
- Asigurałi-võ cõ setarea ton/impuls este corectõ.
- Ałi reînregistrat numerele dupõ o întrerupere de curent electric sau dupõ înlocuirea bateriilor ?

18 19 20 21 22 253447158A