Sunteți pe pagina 1din 120

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

Elena Camelia Afrim Iuliana Tanur


Silvia Olteanu Camelia Manea
Ștefania Giersch Florina Miricel

BIOLOGIE

Manual pentru
clasa a VI-a

EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ S.A.


CUPRINS
Incisiv central
Incisiv lateral
Canin
Primul molar
Al doilea molar

Al doilea molar
Primul molar
Canin
Incisiv lateral
Incisiv central

EVALUARE
0
EXCRE?IA
Schimburile de substanþe dintre organisme ?i mediu se desfã?oarã în ambele sensuri: intrãrile se
realizeazã prin intermediul func?iilor de hrãnire ?i respira?ie, iar ie?irile prin intermediul func?iei de
excre?ie. Excre?ia asigurã eliminarea unor substan?e aflate în exces, cum ar fi apa, sau a unor produ?i
rezulta?i din activitatea diverselor celule.

EXCRE?IA LA PLANTE
Spre deosebire de animale, la plante, prelucrarea (descompunerea) substan?elor organice este mai
lentã, ca ?i acumularea substan?elor de excre?ie, neexistând organe specializate strict pentru excre?ie.
Planta eliminã apa ?i dioxidul de carbon rezultate în urma respira?iei, apa în exces absorbitã din mediu,
dar ?i alte substan?e precum rã?inile, latexul etc. Principalul proces de excre?ie, la plante, este transpira?ia.

Transpira?ia la plante
Se realizeazã îndeosebi la nivelul frunzei ?i reprezintã eliminarea apei sub formã de vapori.

Observã ?i descoperã!
c
a 4 Luminã
Vizioneazã filmule?ul ?i studiazã desenul alãturat pentru a rezolva cerin?ele:
1. Numeºte organul vegetativ din imagine ?i identificã pãr?ile componente, 6
b
notate cu litere. 5
2. Ce roluri îndepline?te frunza în via?a plantei? Aminte?te-?i denumirea
1
componentelor numerotate cu cifre.
3. Aminte?te-?i denumirea mecanismului prin care plantele absorb apa din sol 2
?i o transportã spre frunze. Cum se numeºte procesul care-l influen?eazã? Vapori 3
4
de apã

Frunzele sunt organe vegetative implicate în realizarea func?iilor de nutri?ie, respectiv, fotosintezã,
respira?ie, circulaþie ?i excre?ie. Componentele la nivelul cãrora se realizeazã schimburile de gaze
respiratorii, dar ?i transpira?ia sunt stomatele.
Transpira?ia are o importan?ã deosebitã în via?a plantei deoarece:
• stimuleazã mecanismul pasiv de absorb?ie al apei prin rãdãcinã;
• se eliminã excesul de apã care ar influen?a negativ respira?ia, prin ocuparea spa?iilor cu aer;
• se evitã încãlzirea excesivã a plantelor;
• prin deschiderea stomatelor, sunt favorizate schimburile de gaze necesare în fotosintezã ?i respira?ie;
• asigurã circuitul apei în naturã.

• Nufar – planta acvatica natanta Observã ?i identificã!


• Frunze............., cu multe stomate,
transpira?ie ..................................... Prive?te imaginile alãturate ?i:
1. Identificã mediul de via?ã pentru fiecare plantã.
• ............... – mediu terestru cu pu?ine 2. Stabile?te o legãturã între tipul de frunze ?i
precipita?ii ?i temperaturi ridicate mediul de via?ã.
• Frunze înguste, ..................., 3. Indicã planta care transpirã mai mult ?i
transpira?ie redusa argumenteazã-?i alegerea.

86
Transpira?ia plantelor este influen?atã de douã categorii de factori: interni ?i externi.
– frunzele mici (uneori transformate în spini) au
numãr mic de stomate pentru a reduce transpira?ia –
– suprafa?a frunzelor la plantele din mediile secetoase
Interni – densitatea
stomatelor – frunzele mari au numeroase stomate pentru a
Factori care elimina apa (intensificarea transpira?iei) – la plantele
influen?eazã din zonele umede
transpira?ia
– temperatura ridicatã – intensificã transpira?ia
– vântul – îndepãrteazã vaporii de apã ?i favorizeazã eliminarea apei
Externi – umiditatea ridicatã – intensificã transpira?ia
a solului
– lumina – intensificã transpira?ia

Re?ine! Transpira?ia plantelor se realizeazã mai ales la nivelul frunzelor, prin structuri specializate din
epidermã, numite stomate. Este un proces necesar pentru absorb?ia ?i conducerea sevei brute ?i pãstrarea
unei cantitã?i optime de apã în plantã. Procesul este influen?at de factori interni ?i externi.

EVALUARE
A. Rezolvã itemii 1 – 3 (este corectã o singurã variantã de rãspuns):
1. Transpira?ia plantelor reprezintã: a) eliminarea unor picãturi de apã; b) un proces desfã?urat noaptea,
de obicei; c) eliminarea vaporilor de apã; d) un mecanism care determinã absorb?ia activã a apei din sol.
2. Factorul intern care determinã intensitatea transpira?iei este: a) lumina; b) numãrul de stomate;
c) umiditatea aerului; d) înãl?imea plantei.
3. Despre transpira?ie sunt adevãrate urmãtoarele, cu excep?ia:
a) transportul sevei elaborate; b) producerea de oxigen;
c) eliminarea unor substan?e produse în fotosintezã; d) men?inerea stomatelor deschise.
B. Recunoa?te structura din desenul alãturat ?i, pe caiet, completeazã legenda dupã modelul:
1 2
1 – stomatã deschisã; 2...............................;
6
Ies din frunzã: 3 – vapori de apã – transpira?ie; 4................................. 3
–................................;
Intrã în frunzã: 5........................................– respira?ie; 6 – dioxid de 5
carbon – .................................... 4

?tiai cã...? •Atunci când în aerul este cald ?i umed, iar Vocabular
solul este îmbibat cu apã, plantele eliminã picãturi de a stimula – a mãri activitatea, a activa
apã, prin guta?ie. Se poate observa în sere sau în naturã, circuitul apei în naturã – procesul de circulaþie
în nop?ile calde ?i umede. continuã a apei, pe parcursul cãruia apa îºi
• Doar 1% din apa absorbitã este folositã în procesul de schimbã starea de agregare, de la stare solidã la
fotosintezã, restul fiind eliminatã prin transpira?ie. lichidã ?i gazoasã

87