Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului

Disciplina: Economie
Clasa a XI RUTA DIRECTA
Nr. de ore/an: 62
Timp: 2 oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Consumatorul şi comportamentul său raţional


Nr. ore alocate: 8 Director:
Şef Catedră:

ORE/
ACTIVITĂŢI RESURSE şi
CONŢINUTURI TIMP
COMPETENŢE SPECIFICE DE METODE EVALUARE
(DETALIERI) ALOCAT
ÎNVĂŢARE DIDACTICE
1.Nevoi şi resurse 1.1 Identificarea si caracterizarea problematizare manual 3 ore
rolului de consumator pe care îl activitate observarea
tabla
îndeplineşte orice persoană individuală sistematică a
activitate în activităţii şi a
grupuri mici comportamentului
elevilor

2.Consumatorul şi 2.1 Proiectarea unui comportament problematizare manual timp: 5 ore


comportamentul său raţional raţional al consumatorului impus activitate observarea
tabla
3.Cererea de tensiunea nevoi-resurse individuală sistematică a
4.1 Proiectarea unui comportament Exerciţii activităţii şi a
raţional al consumatorului impus comportamentului
de tensiunea nevoi-resurse elevilor
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului
Disciplina: Economie
Clasa a XI RUTA DIRECTA
Nr. de ore/an: 62
Timp: 2 oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Producătorul / Întreprinzătorul şi comportamentul său raţional


Nr. de ore alocate:14 ore

ORE/
RESURSE şi
CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE EVALUAR TIMP
METODE
(DETALIERI) SPECIFICE ÎNVĂŢARE E ALOCAT
DIDACTICE
Elevii vor studia din manual 2 ore
conţinuturile referitor la
1.2. Caracterizarea manual
propietate după care, vor
producătorului /
1. Intreprinzatorul – defini propietatea sau libera tabla observarea
întreprinzătorului, ca purtător al
purtator al ofertei ofertei iniţiativă ,vor identifica, sistematică
învăţarea prin
tipurile de proprietate
descoperire
propietate vor
formula argumente.
2.3. Analizarea eficienţei 3 ore
problematizarea
utilizării factorilor de
producţie Studiu din manual manual
2. Productivitatea si 2.2. Corelarea constituirii Prelegere Evaluare
tabla
eficienta economica ofertei cu folosirea factorilor Exerciţii formativă
de producţie în activitatea
economică

3. Costul de productie si 2.2. Corelarea constituirii Studiu din manual Manua 5 ore
profitul ofertei cu folosirea factorilor Prelegere
problematizarea
de producţie în activitatea Exerciţii
economică l
tabla
Analiza unor grafice în care 4 ore
4.2. Proiectarea unui se va explica tipul de manual
comportament raţional şi comportament raţional al
4. Oferta-manifestare pe
eficient al producătorului / producătorului precum şi tabla Evaluare
piata a
întreprinzătorului, adecvat analiza raportului cerere- sumativă
intreprinzatorilor
raportului cerere – ofertă, ofertă.
consum – producţie
Exerciţii
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului
Disciplina: Economie
Clasa a XI RUTA DIRECTA
Nr. de ore/an: 62
Timp: 2 oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Piaţa –întâlnire a agenţilor economici


Nr. ore alocate : 31 ore

ORE/
RESURSE şi
CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE TIMP
METODE EVALUARE
(DETALIERI) SPECIFICE ÎNVĂŢARE ALOCAT
DIDACTICE
1.3. Recunoaşterea 4 ore
caracteristicilor generale ale
pieţei în diferite forme concrete Prezentarea prin exemple
de manifestare a acesteia concrete ale tipurilor de
1.4. Caracterizarea diferitelor piaţă
forme de piaţă pornind de la Caracterizarea diferitelor manual observarea
obiectul tranzacţiilor realizate forme de piaţă pornind de la
3.1. Utilizarea cunoştinţelor tabla sistematică
1. Piata – centru al spatiului exemple concrete
economice în rezolvarea unor
economic Se va simula bursa de
sarcini de lucru prin cooperare cu Evaluare
ceilalţi
vânzare de acţiuni
formativă
5.1. Interpretarea rezultatelor Analizarea unor grafice care
evaluării unor fenomene să explice modul în care o
economice din perspectivă micro întreprindere se poate
şi macroeconomică sau dezvolta
individuală şi socială

2. Mecanismul concurential 4.3. Adecvarea comportamentului Prezentarea tipurilor de Brainstorming observarea 3 ore
economic propriu la cerinţele piete concurentiale cu Învăţarea prin sistematică
unui mediu concurenţial exemple specifice si descoperire
relationari cu situatia locala Evaluare
formativă
1.3. Recunoaşterea 3 ore
caracteristicilor generale ale
pieţei în diferite forme concrete Prezentarea prin exemple
de manifestare a acesteia observarea
concrete ale tipurilor de
1.4. Caracterizarea diferitelor sistematică
piaţă Brainstorming
forme de piaţă pornind de la
3. Piaţa muncii Caracterizarea diferitelor Învăţarea prin
obiectul tranzacţiilor realizate Evaluare
forme de piaţă pornind de la descoperire
3.1. Utilizarea cunoştinţelor formativa
economice în rezolvarea unor exemple concrete
sarcini de lucru prin cooperare cu
ceilalţi

2.4. Compararea unor fenomene 3 ore


şi procese specifice dinamicii
economice
4.3. Adecvarea comportamentului Prezentarea evolutiei observarea
economic propriu la cerinţele banilor in economie, sistematică
unui mediu concurenţial Brainstorming
raportarea la situatia
3. Piaţa monetara 5.1. Interpretarea rezultatelor Învăţarea prin
economica actuala. Jocul de Evaluare
evaluării unor fenomene descoperire
rol cu agenti economici formativa
economice din perspectivă cunoscuti.
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială

2.4. Compararea unor fenomene 3 ore


şi procese specifice dinamicii
economice
4.3. Adecvarea comportamentului observarea
economic propriu la cerinţele Prezentarea titlurilor de
sistematică
unui mediu concurenţial valoare, a actiunilor Brainstorming
5. Piata capitalurilor 5.1. Interpretarea rezultatelor speculative, jocul de bursa. Învăţarea prin
Evaluare
evaluării unor fenomene Integrarea elevilor in descoperire
formativa
economice din perspectivă mediul bursier.
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială

6. Piata valutara 2.4. Compararea unor fenomene Prezentarea diferitelor Brainstorming observarea 3 ore
şi procese specifice dinamicii valute elevilor, realizarea Învăţarea prin sistematică
economice
4.3. Adecvarea comportamentului
economic propriu la cerinţele
unui mediu concurenţial legaturilor cu importurile si
5.1. Interpretarea rezultatelor Evaluare
exporturile si valoarea descoperire
evaluării unor fenomene formativa
cursurilor de schimb.
economice din perspectivă
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială
2.4. Compararea unor fenomene 3 ore
şi procese specifice dinamicii
economice
4.3. Adecvarea comportamentului
Se prezinta corelatiile observarea
economic propriu la cerinţele macroeconomice si se sistematică
Brainstorming
unui mediu concurenţial aalizeaza grafice pentru a
7. Circuitul mcroeconomic Învăţarea prin
5.1. Interpretarea rezultatelor observa infleuntele Evaluare
descoperire
evaluării unor fenomene macroeconomice in formativa
economice din perspectivă economia nationala.
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială
2.4. Compararea unor fenomene 2 ore
şi procese specifice dinamicii
economice
4.3. Adecvarea comportamentului
Se prezinta inflatia, se observarea
economic propriu la cerinţele observa grafic evolutia sistematică
Brainstorming
unui mediu concurenţial inflatiei in tara noastra
8. In flatia Învăţarea prin
5.1. Interpretarea rezultatelor pentru o mai buna Evaluare
descoperire
evaluării unor fenomene intelegere. Se vor da formativa
economice din perspectivă exemple din viata reala.
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială
9. Somajul 2.4. Compararea unor fenomene Se prezinta somajul. Se Brainstorming observarea 2 ore
şi procese specifice dinamicii discuta sumele oferite ca Învăţarea prin sistematică
economice ajutoare de somaj si situatia descoperire
4.3. Adecvarea comportamentului actuala din Romania. Evaluare
economic propriu la cerinţele formativa
unui mediu concurenţial
5.1. Interpretarea rezultatelor
evaluării unor fenomene
economice din perspectivă
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială
2.4. Compararea unor fenomene 2 ore
şi procese specifice dinamicii
economice
4.3. Adecvarea comportamentului
Se prezinta diferentele observarea
economic propriu la cerinţele dintre cretere si devoltare sistematică
Brainstorming
10. Crestere si dezvoltare unui mediu concurenţial economica si se dau
Învăţarea prin
economica 5.1. Interpretarea rezultatelor exemple de afaceri Evaluare
descoperire
evaluării unor fenomene sustenabile care sa formativa
economice din perspectivă dezvolteeconomia.
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială
2.4. Compararea unor fenomene 2 ore
şi procese specifice dinamicii
economice
4.3. Adecvarea comportamentului
observarea
economic propriu la cerinţele Se prezinta rolul statului in sistematică
Brainstorming
11. Rolul statului in unui mediu concurenţial economie si se ofera actiuni
Învăţarea prin
economie 5.1. Interpretarea rezultatelor recente pentru Evaluare
descoperire
evaluării unor fenomene exemplificare. formativa
economice din perspectivă
micro şi macroeconomică sau
individuală şi socială
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Ilie Macelariu” Miercurea Sibiului
Disciplina: Economie
Clasa a XI RUTA DIRECTA
Nr. de ore/an: 62
Timp: 2 oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare:.Economia deschisa


Nr. de ore alocate:5

ORE/
RESURSE şi
CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE TIMP
METODE EVALUARE
(DETALIERI) SPECIFICE ÎNVĂŢARE ALOCAT
DIDACTICE
Se vor analiza diferite 2 ore
3.1. Utilizarea cunoştinţelor exemple referitor la
economice în rezolvarea unor comertul international prin Brainstorming
sarcini de lucru prin cooperare cu exemple manual
1. Comert international si Evaluare
ceilalţi Analizarea unor grafice care
economie mondiala 4.4 Identificarea tendinţelor de tabla formativă
să explice modul în care
integrare şi globalizare, specifice comertul international
dinamicii economice actuale influenteaza economia

Se vor analiza diferite 3 ore


3.1. Utilizarea cunoştinţelor exemple referitor la Brainstorming
economice în rezolvarea unor dinamica economiei prin
manual
2.Uniunea Europeană – sarcini de lucru prin cooperare cu exemple
Evaluare
mecanisme de integrare ceilalţi Analizarea unor grafice care tabla
4.4 Identificarea tendinţelor de formativă
economică să explice modul în care o
integrare şi globalizare, specifice întreprindere se poate
dinamicii economice actuale dezvolta