Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ Aviz Director,

ANUL ŞCOLAR 2018-2019


Aviz Șef Catedră,
Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “George Baritiu” Sibiu
Disciplina: Administrarea firmei FE
Clasa a XI RUTA DIRECTA
Nr. de ore/an: 31
Timp: 1 oră/săptămână
Profesor: Nerisanu Raluca

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: UC 19. Relaţii publice şi de protocol

Nr.
Conţinuturi Activităţi de
crt. Competenţe specifice vizate Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Comunicarea prin intermediul Materiale:
telefonului cu diferite categorii de Fişe de
public Expunere orală documentare
 Iniţierea corectă a unei Discuţie Fişe de lucru Fişa de lucru;
1.1 convorbiri telefonice: Activităţi Procedurale: Fişa de
aplicarea formulelor de C1. Contactează telefonic practice: Observarea observaţie;
politeţe, identificarea diferite categorii de public Simularea dirijată; Evaluare orală.
interlocutorului, a obiectului convorbirilor la Munca
apelului, a elementelor de telefon independentă;
informare necesare Formule de salut Exerciţiul.
 Stabilirea unei relaţii de
comunicare în situaţii
profesionale curente: :
întâmpinarea unui vizitator,
ascultarea, chestionarea,

1
reformularea răspunsurilor
sale, conducerea unei
discuţii,aplicarea regulilor de
curtoazie.
 Utilizarea funcţiilor curente
ale telefonului: apelează
corespondenţi, lansează
comenzi, face rezervări, cere
lămuriri, comandă bunuri sau
servicii , stabileşte întâlniri,
anulează întâlniri, cere
informaţii,lasă mesaje
 Identificarea modului de
clasare a surselor de
informare: transmite apeluri,
programează rechemări
automate, memorează
numere, lasă/preia mesaje pe
un robot.

Primirea publicului şi protocolul Expunere orală Materiale: Fişa de


 Crearea unui mediu de Discuţie Prezentare ppt observaţie;
primire atractiv: spaţiu, Lucrul în echipă Fişe de lucru Fişa de lucru;
1.2 ţinuta vestimentară, Crearea de cărţi Internet Notarea
C2. Organizează primirea
comunicare verbală, vizită, tarife, Procedurale: suporturilor
publicului la locul de
elocvenţă, atitudini muncă panouri de Observarea întocmite
nonverbale, formule de salut, orientare independentă;
formule de politeţe. Problematizarea Problematizarea.
 Administrarea suporturilor
de informare: tablouri,
panouri de orientare,
documente puse la dispoziţia
publicului, tarife, prestaţii
curente, servicii anexe,
oferirea de explicaţii
 Organizarea audienţelor:
2
înregistrarea persoanelor în
agendă, stabilirea ordinii,
anunţarea interlocutorilor
 Pregătirea negocierilor:
ambianţă, studierea
personalităţii interlocutorilor,
ordinea de zi, timpul
disponibil, numărul de
participanţi, reguli de
protocol

Relaţii publice Materiale:


 Organizarea unor C3. Participă la activităţi de Expunere orală Fişe de Studii de caz;
1.3 manifestaţii(reuninuni, relaţii publice; Discuţie documentare
saloane, inaugurări, expoziţii, Lucrul în echipă. Fişe de lucru Demonstraţie
spectacole ) de relaţii publice Problematizarea Internet; email abilităţi
: listarea obligaţiilor, lansarea Exerciţiul. Videoproiector; practice
invitaţiilor, prepararea Simulare
materialului, colectarea
răspunsurilor la invitaţii,
asigurarea serviciilor la locul
manifestării( băuturi, bufet,
vestiar).
 Primirea
persoanelor(vizitatori/vizitat
oare, clienţi/cliente,
spectatori/spectatoare) ce
participă la manifestaţii de
relaţii publice: identificarea
participanţilor, verificarea
dreptului la acces( invitaţii,
bilete, permis de trecere),
ghidarea participanţilor
Rezolvarea de solicitări ale
utilizatorilor/utilizatoarelor de
3
servicii publice sau private:
identificarea solicitantului, a cererii,
orientarea în cadrul organizaţiei

Recapitulare Pachet de
1 oră evaluare pe Probă practică
competenţă