Sunteți pe pagina 1din 4

03.01.01.F.014.0.

OFERTĂ: Asigurarea Facultativă a Autovehiculelor – CASCO

A. DATE OFERTĂ

Cod: 91331997 Data emiterii: 27-09-2018 Data expirării ofertei: 27-09-2018


Sucursala/Agenţia: Agentia Bibescu Voda Tel./Fax: 0757118949
Emitent: nume: FLORIN ANGELESCU, cod: 102007093 Cod: 390
Intermediar: nume: TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE SRL, 102553001 Cod:

B. INFORMAŢII FURNIZATE DE SOLICITANT

SOLICITANT Nume prenume: GABRIELA MIRELA CUCU CNP: 2670314433029


Adresa: Moldovei, Nr. 1, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 15, 220229, Drobeta-Turnu Severin, Jud: Mehedinti, Romania
E-mail: Tel:
Solicitantul este acelaşi cu Utilizatorul
OBIECTUL VEHICUL:
ASIGURĂRII Categorie: A1-Autoturisme(CV)
Marcă, tip, model: HYUNDAI Hatchback 55,00kW 5D5S (2016.05 - 2018.09) i20 (2015 - 2018)
An fabricatie: 2017 Data primei inmatriculari: 16-10-2017
Nr. identificare: NLHB251BAJZ362508 Numar inmatriculare: MH67LCK
Cilindree [ccm]: 1248 Putere [kW]: 55 Nr. total locuri: 5
Masa totală maximă autorizată (kg): 1580 Numar chei: 2
Numar telecomenzi: 2 Combustibil: Benzina
Mod de utilizare: Pt. uz personal şi transport Culoare: Alb
Nr. proprietari în ultimii doi ani: 0 Volan pe dreapta: Da Nu
Sistem antifurt Da Nu Sistem monitorizare prin GPS: Da Nu
Tip inmatriculare: Număr înmatriculare definitiv NATCODE: 99405428
Vehiculul a fost furat: Da Nu
Vehiculul a suferit modificări constructive (tuning): Da Nu

ACOPERIREA Perioada de asigurare: 12 luni de la: 27-09-2018 15:50 până la: 26-09-2019 23:59
SOLICITATĂ Avarii (conform condiţiei generale de asigurare) cod 03.01.01.W.001.0.U
Asistenţă rutieră: Vip cod 03.01.01.E.021.0.E
Furt; cod 03.01.01.E.007.0.D
Autori necunoscuţi, vandalism, animale si anvelope cod 03.01.01.E.001.4.C
Circ. în afara drumurilor publice; cod 03.01.01.E.003.0.F
Avarii elemente vitrate; cod 03.01.01.E.008.0.C
Regres RCA; cod 03.01.01.E.009.0.D
Conducere alte persoane; cod 03.01.01.E.010.0.C
Daune cu regres service; cod 03.01.01.E.022.0.B
Extinderea reţelei de unităţi reparatoare; cod 03.01.01.E.026.0.C
Excludere coliziuni; cod 03.01.01.E.013.0.C
Franşize Daune totale:
deductibile Avarii: 10 % din suma asigurata
Furt: 10 % din suma asigurata

Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, 011822, Bucuresti Romania; Tel: (+40) 21 405 7420, Fax: (+40) 21 311 4490; office@omniasig.ro, www.omniasig.ro, Cod Unic Înregistrare 14360018; Nr. Ordine în Registrul
Comerţului: J40/10454/2001 Capital Social: 463.807.666 lei; Cod LEI: 529900AB9YD8CLGBE756; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară - R.A. 047/10.04.2003, Societate administrata în sistem
dualist; Înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al A.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641

1/4
03.01.01.F.014.0.C

MULTI OFFER Numărul de rate


PRIMA DE ASIGURARE
Integral sau în 2 rate în 3 rate în 4 rate
zero 364 EUR 366 EUR 368 EUR 371 EUR
valoare
crescătoare 100, 364 EUR 366 EUR 368 EUR 371 EUR
Daune parţiale 200, 300 EUR
valoare fixă: 100
EUR pe 364 EUR 366 EUR 368 EUR 371 EUR
eveniment
Prima include o reducere comercială de: 0%
Modalitate de plată integral în 4 rate

C. DETALII OFERTĂ DE ASIGURARE

Acoperire Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca,
teritoriala Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, FYROM (Macedonia), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia (inclusiv teritoriul Kosovo), Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, Vatican;
Pentru riscul de furt acoperirea nu validează în Kosovo şi Republica Moldova
Suma asigurată:
Vehicul: 9.972 EUR
Echipamente suplimentare:
Prima de asigurare: 371 EUR
Valoare şi scadenţă rate: R1: 95 EUR/27-09-2018; R2: 92 EUR/27-12-2018; R3: 92 EUR/27-03-2019; R4: 92 EUR/27-06-2019;

D. PRECIZĂRI

Prezenta OFERTĂ este valabilă în condiţiile acceptării ei în termenul de valabilitate, exclusiv în această formă şi face parte
integranta din polita de asigurare.
Încheierea asigurării în baza prezentei OFERTE se va face cu condiţia ca informaţiile conţinute ce au stat la baza calculului primei
de asigurare să nu se modifice în perioada de valabilitate a ofertei şi, dacă nu se agreează altfel, este condiţionată de efectuarea
în prealabil a Inspecţiei de risc.
Prezenta OFERTĂ nu este valabilă dacă vehiculul face obiectul unui contract de credit sau leasing.

Contul IBAN în care se plătesc primele pentru oferta ta cu codul este:

BCR cod de bare: BCR RO38RNCBX899999982271442


IBAN:

IMPORTANT ! Contul IBAN de mai sus este alocat exclusiv prezentei oferte şi nu poate fi folosit pentru plata altor oferte sau
plăţi/rate scadente aferente unor poliţe de asigurare.

E. INFORMARE

Proceduri de soluţionare a litigiilor. Informaţii privind modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de
Asigurat / Beneficiari:
Orice litigiu în legătură cu aplicarea Poliţei de asigurare se rezolvă prin conciliere directă între părţi sau, în cazul în care acest
lucru nu este posibil, de către instanţele judecătoreşti competente din România.
Referitor la reclamaţii (obiecţiuni, plângeri sau contestaţii) referitoare la asigurări, daune sau marketing:
Modalităţi de depunere a reclamaţiilor: La sediul Societăţii; Prin e-mail; Prin postă; Prin fax;
Prin intermediul site-ului Societăţii: www.omniasig.ro; Prin intermediul Autorităţii de Supraveghere Financiară;
• Termenul de soluţionare a unei reclamaţii este de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia sau termenul precizat
explicit de autoritatea prin care s-a depus reclamaţia.
Acestea nu constituie o restrângere a dreptului acestora de a recurge la procedurile judiciare legale.
Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, 011822, Bucuresti Romania; Tel: (+40) 21 405 7420, Fax: (+40) 21 311 4490; office@omniasig.ro, www.omniasig.ro, Cod Unic Înregistrare 14360018; Nr. Ordine în Registrul
Comerţului: J40/10454/2001 Capital Social: 463.807.666 lei; Cod LEI: 529900AB9YD8CLGBE756; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară - R.A. 047/10.04.2003, Societate administrata în sistem
dualist; Înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al A.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641

2/4
03.01.01.F.014.0.C

In situaţia soluţionării nefavorabile a reclamaţiei depuse la Asigurător, consumatorii, astfel cum sunt definiţi art. 2 pct. 2 din
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, se pot adresa Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor
în domeniul financiar nonbancar, denumită SAL-FIN, în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poştă sau prin mijloace electronice de
comunicare, în termen de un an de la data la care consumatorul, după caz, a prezentat reclamaţia asigurătorului sau de la data
savârşirii faptei care a dat naştere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetării acestora, ori instantelor de judecata
în termenul de prescripţie potrivit normelor de drept comun. Adresa de site a SAL-FIN este www.salfin.ro Conditiile de accesare a
procedurilor de soluţionare a litigiilor pot fi vizualizate prin accesarea www.omniasig.ro sau www.salfin.ro
Informaţii generale privind deducerile prevăzute în legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare:
• Impozit pe profit – sunt deductibile:
- cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale efectuate potrivit legislației specifice;
- cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 EURO anual, pentru fiecare
persoană;
- cheltuielile cu primele de asigurare care privesc activele contribuabilului şi riscurile asociate activităţii, precum şi cele care
sunt aferente obiectului de activitate, inclusiv cele care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru creditele
utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere
sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale
• Impozit pe venituri din activitati independente – pentru a fi deductibile, cheltuielile cu primele de asigurare trebuie să fie
efectuate pentru:
- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
- active ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este
autorizat contribuabilul;
- asigurarea de riscuri profesionale efectuate potrivit legislației specifice;
- bunuri utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
- asigurarea voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere,
în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană;
• Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor – sunt deductibile, în cota forfetară de 40% aplicată la venitul brut,
primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosinţă.
• Impozit pe venituri din salarii sau asimilate salariilor:
- sunt considerate venituri asimilate salariilor şi nu se impozitează, primele de asigurare voluntară de sănătate definite
conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare suportate de angajator pentru angajații
proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 EURO, pentru o persoană
- sunt sume deductibile la calculul impozitului pe venitul din salarii primele de asigurare voluntară de sănătate definite
conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul
anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro pentru o persoană
Legea aplicabilă: Contractului de asigurare îi va fi aplicabilă legea română
Fondul de garantare: În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, prin contribuţia
Asigurătorilor există Fondul de Garantare destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare, încheiate în
condiţiile legii, în cazul declarării falimentului Asigurătorului

F. DECLARATII SOLICITANT

Prin semnarea prezentei OFERTE, declar în mod expres că:


- datele / informaţiile furnizate în vederea întocmirii prezentei Oferte constituie declaraţia mea, exactă şi reală privind riscul,
cunoscănd efectele declaraţiilor inexacte conform contractului de asigurare;

Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, 011822, Bucuresti Romania; Tel: (+40) 21 405 7420, Fax: (+40) 21 311 4490; office@omniasig.ro, www.omniasig.ro, Cod Unic Înregistrare 14360018; Nr. Ordine în Registrul
Comerţului: J40/10454/2001 Capital Social: 463.807.666 lei; Cod LEI: 529900AB9YD8CLGBE756; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară - R.A. 047/10.04.2003, Societate administrata în sistem
dualist; Înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al A.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641

3/4
03.01.01.F.014.0.C

- am primit informaţiile despre contractul de asigurare cuprinse în condiţiile generale şi clauzele aditionale de asigurare,
conform acoperirii solicitate.

SOLICITANT ASIGURĂTOR
CUCU GABRIELA MIRELA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
FLORIN ANGELESCU
(Nume / Denumire în clar şi semnătură)
Data primirii* (se menționează explicit): _ _/ _ _/ _ _ _ _”
*În cazul utilizării poştei electronice ca modalitate de
comunicare a prezentei oferte, data primirii reprezintă data
mesajului electronic de confirmare a livrării
(Nume în clar emitent, semnătură şi ştampilă)
Cod unic ASF: RBK683

Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, 011822, Bucuresti Romania; Tel: (+40) 21 405 7420, Fax: (+40) 21 311 4490; office@omniasig.ro, www.omniasig.ro, Cod Unic Înregistrare 14360018; Nr. Ordine în Registrul
Comerţului: J40/10454/2001 Capital Social: 463.807.666 lei; Cod LEI: 529900AB9YD8CLGBE756; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară - R.A. 047/10.04.2003, Societate administrata în sistem
dualist; Înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al A.N.S.P.D.C.P. sub nr.1641

4/4

S-ar putea să vă placă și