Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCŢIUNI TEHNICE DE APLICARE A PROFILELOR APĂRĂTOR MUCHIE

DE TREAPTĂ DIN PVC

Indicativ: C 174-79
Înlocuieşte: C 174-74

Cuprins

* PREVEDERI GENERALE
* DOMENIUL DE FOLOSIRE
* MATERIALE
* APLICAREA PROFILULUI ŞI COVORULUI DIN PVC
* CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SCĂRILOR
* CONDIŢII TEHNICE CALITATE
* TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA ŞI COMBATEREA INCENDIILOR
* ANEXA 1

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezentele instrucţiuni tehnice se referă la aplicarea profilului apărător muchie de treaptă scară din P.V.C., pe
treptele scărilor din beton.

1.2. Profilul este produs de Întreprinderea de Tâmplărie Metalică şi Produse pentru Construcţii din Materiale
Plastice, ITMPCMP-Buzău, conform N.I.I. 946-73

[top]

2. DOMENIUL DE FOLOSIRE

2.1. Profilul apărător muchie de treaptă scară din P.V.C. se foloseşte la protejarea muchiilor treptelor scărilor cu
sau fără vang, restul treptei fiind acoperit cu covor P.V.C., fără suport textil, contratreapta putând fi mozaicată sau
finisată în alt mod.

2.2. Profilul se poate aplica la clădirile de locuit, social-culturale, industriale etc. (exceptând pe cele în care se
manipulează substanţe care atacă PVC-ul, specificate în Instrucţiunile tehnice C.51-74).

[top]

3. MATERIALE

3.1. Profil apărător muchie de treaptă din P.V.C., produs de ITMPCMP-Buzău, conform N.I.I. 944-73. Forma şi
dimensiunile profilului sunt date în figura 1. Culoarea profilelor trebuie să fie uniformă la acţiunea apei, a soluţiilor
şi a luminii. Greutatea unui metru liniar de profil este de 635 2 g.

3.2. Covor PVC fără suport textil, produs de IPMP-Iaşi, conform STAS 7361-71.

Transportul pachetelor de profile şi al covorului din PVC se face cu mijloace de transport acoperite. Depozitarea
pachetelor de profile se face în stive orizontale de max. 10 pachete, împreună cu sulurile de covor, în încăperi cu
temperatură între +5 şi +30 C, la distanţa de min. 1,5 m de orice sursă de căldură.

3.3. Adeziv Prenadez 200, produs de Întreprinderea de Protecţii Anticorosive şi Utilaje Speciale-Bucureşti,
conform NII 2829-70.

Rezistenţa lipiturii probei de profil aplicată pe mortar M 100 după 30 de minute de la lipire trebuie să fie:

- la jupuire ....... min. 1 daN/cm

- la smulgere ....... min. 2 daN/cm


3.4. Diluant Prenadez, produs de IPAUS-Bucureşti, conform NII 2830-63. Se adaugă în adeziv în proporţie de
max. 10%, dacă acesta a devenit prea vâscos prin evaporarea solventului sau pentru curăţarea eventualelor pete
de Prenadez de pe profil sau covor.

Transportul bidoanelor cu Prenadez sau Diluant Prenadez se face cu respectarea dispoziţiilor în vigoare privind
transportul materialelor inflamabile. Depozitarea acestora se face în depozite speciale pentru produse
inflamabile, ferite de surse de căldură, cu temperatura între +15 şi + 20 C, respectându-se condiţiile în vigoare
privind protecţia contra incendiilor.

Profilul apărător muchie treaptă din PVC şi covorul din PVC fac parte din clasa materialelor greu combustibile.

[top]

4. APLICAREA PROFILULUI ŞI COVORULUI DIN PVC

Condiţii necesare pentru aplicare

4.1. La scări conform proiectului tip IPCT nr. 1168, vol. II, se înlocuieşte placa prefabricată mozaicată pentru
treaptă cu placă prefabricată din beton fiind dişcuit; grosimea plăcii treptei, dacă este aşezată în consolă, trebuie
să fie de 37 2 mm.

La scări cu trepte prefabricate conform studiului S 143-I etapa II ISLGC, profilul şi covorul se aplică direct pe
treaptă (fig. 2).

Suprafaţa pe care urmează să se aplice profilul şi covorul din PVC nu trebuie să prezinte denivelări mai mari de 3
mm sau crăpături şi goluri mai mari de 5 mm. Treptele trebuie să aibe laturile uniforme ca lăţime şi lungime,
abaterile maxime admisibile între extremităţi fiind de  2 mm. Temperatura aerului pe scară va fi de minim  5 C,
iar umiditatea relativă a aerului maximum 70%.

Pregătirea profilului din PVC

4.2. Se măsoară exact lungimea treptei scării, pentru scările fără vang şi lungimea treptei însumată cu lăţimea ei,
pentru scările cu vang.

Profilul se taie la lungimea astfel măsurată cu ajutorul unui cuţit cu lama de oţel bine ascuţită.

Bucăţile de profil tăiate la lungimea necesară se aşează în poziţie întinsă în încăpere până la utilizare.

Pentru scările cu vang, se măsoară şi se înseamnă cu creionul pe profil locul corespunzător îndoiturii de colţ şi
se decupează o porţiune în unghi de 90 , cu ajutorul unui dispozitiv confecţionat din lemn conform desenului din
figura 3. Pentru tăiere se introduce profilul în fantă şi cu ajutorul unui cuţit cu lamă ascuţită se taie porţiunea în
unghi de 90 pentru a permite conformarea profilului pe colţul treptei. După croire profilele se şterg de praf cu o
cârpă uscată.

Pregătirea covorului PVC

4.3. Covorul PVC se croieşte la dimensiuni cu 4,5 cm mai mici decât lungimea şi lăţimea treptei, la scările cu
vang, şi cu 4,5 cm mai îngust decât lăţimea acesteia, la scările fără vang. Se impune ca treptele să aibă
dimensiuni egale spre a se putea croi covorul în serie.

Lipirea profilului

4.4. Lipirea profilului pe beton se face cu adeziv Prenadez. Înainte de utilizare, adezivul trebuie bine amestecat în
ambalajul original, până la omogenizare perfectă.

Adezivul se întinde cu un şpaclu lat de 15 cm pe suprafaţa profilului cât şi pe porţiunea din suprafaţa treptei, pe
care urmează să se aplice profilul, în două straturi succesive.

Adezivul de pe profil şi treapta corespunzătoare lui se lasă să se usuce separat, având grijă să nu se atingă între
ele sau de altceva, sau să se acopere de praf.
Timpul de uscare este în funcţie de temperatura la care se efectuează aplicarea. Astfel, la temperaturi peste 30
timpul de uscare este de cca. 30`, în timp ce la 15 poate să ajungă până la 1 oră.

Adezivul se consideră uscat atunci când la aplicarea degetului pe stratul de adeziv acesta nu mai este murdărit,
însă se mai simte o oarecare aderenţă. După uscarea adezivului se începe lipirea, respectiv ansamblarea,
pornind dinspre vang spre perete şi apăsând foarte bine cu mâna, astfel încât colţul să se realizeze prin unirea
celor două laturi ale unghiului decupat cu ajutorul vinclului.

Se presează apoi, manual, prin ştergere apăsată cu o cârpă uscată, suprafaţa profilului şi se bate cu ciocanul
atât porţiunea de profil care urmează să se introducă sub covor cât şi colţul.

Lipirea covorului PVC

4.5. Adezivul Prenadez se întinde cu şpaclul pe covorul PVC, pe porţiunea de treaptă şi porţiunea de profil PVC
care urmează să intre sub covor. Se lasă să se usuce separat suprafeţele respective, conform indicaţiilor de la
pct. 5.4., apoi se pun în contact, pornind dinspre vang şi dinspre profil spre perete şi contratreaptă. Se presează
prin ştergerea apăsată cu o cârpă uscată întreaga suprafaţă a covorului care s-a lipit.

Consumul de adeziv pentru executarea unei trepte este de cca. 190 g.

Scara se poate da în exploatare la 30 minute de la terminarea montajului.

Sculele şi uneltele necesare executării placajului sunt prevăzute în anexa 1.

[top]

5. CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SCĂRILOR

5.1. După lipire, se curăţă cu o cârpă înmuiată în diluant Prenadez eventualele pete de adeziv Prenadez căzute
pe covor sau profil.

Pentru întreţinere, se spală profilul cu o cârpă cu apă caldă (maximum 50 ), cu detergent şi se şterge cu o cârpă
moale şi uscată.

[top]

6. CONDIŢII TEHNICE CALITATE

6.1. La recepţia unei scări pe care s-a aplicat profilul apărător muchie de treaptă şi covorul PVC, se verifică dacă
au fost respectate următoarele condiţii:

- profilul să fie montat întins pe toată lungimea treptei, urmărind conturul acesteia fără umflături sau goluri;

- la colţul treptei, laturile profilului care îmbracă colţul să fie unite între ele, cu un rost sub 0,5 mm, care formează
cca. 45 cu laturile treptei;

- atât profilul cât şi covorul PVC trebuie să îmbrace în întregime treapta; nu se admit rosturi mai mari de 2 mm,
nici între covor şi perete sau contrapantă, nici între covor şi profil şi nu se admite să depăşească suprafaţa
treptei, suprapunându-se pe contratreaptă sau pe peretele vertical;

- să nu existe porţiuni de covor sau de profil dezlipite.

[top]

7. TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA ŞI COMBATEREA INCENDIILOR


7.1. La executarea lucrărilor de aplicare a profilului apărător muchie treaptă scară se vor avea în vedere
prevederile ˝Normelor generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi
instalaţiilor˝, aprobate cu Decretul nr. 290/1977, şi din ˝Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor ale
M.C.Ind.˝, aprobate cu Ordinul 18 N/1976.

7.2. Pentru evitarea pericolului de explozie care poate avea loc datorită folosirii adezivului Prenadez şi a
diluantului Prenadez care degajă vapori inflamabili, se vor lua măsuri care să asigure:

- împiedicarea atingerii limitei inferioare de explozie a amestecului de vapori de solvenţi cu aer, prin ventilaţie;

- interdicţia oricărei surse de foc (scântei, flacără etc.), în întreaga zonă în care se pot forma amestecuri
explozive;

- limitarea cantităţilor de materiale (covor PVC, profil, adeziv, diluant) aduse la locul de muncă, la strictul necesar
desfăşurării operaţiei pe un nivel;

- asigurarea dotării cu materiale şi mijloace pentru prima intervenţie, în caz de incendiu, la locul de muncă.

7.3. Pentru asigurarea condiţiilor de la punctul 7.2 se vor lua următoarele măsuri:

- în perioada de lucru, de la aplicarea adezivului, până la lipirea profilului sau covorului, se va asigura o bună
ventilaţie a scărilor în care se lucrează, pentru eliminarea în exteriorul clădirii a vaporilor ce se degajă din stratul
de adeziv; în timpul verii se va lucra cu ferestrele deschise, iar uşile de comunicaţie cu apartamentele vor fi
închise; în cazul executării lucrărilor pe timp de iarnă, ferestrele se vor deschide intermitent, fără a scădea
temperatura sub temperatura limită indicată la pct. 5.4.;

- bidoanele cu Prenadez şi Diluant Prenadez vor sta închise, punându-li-se capacul la loc după fiecare folosire;

- în zona în care se lucrează la montarea profilului şi covorului, sunt interzise: fumatul, lucrări care produc scântei
(sudură electrică, ciocănire etc.), lucrări la care se foloseşte focul, încălzirea cu flacără, cuplarea sau decuplarea
circuitelor electrice (prize, întrerupătoare), precum şi folosirea aparatelor electrice de încălzire şi a celor care pot
produce scântei; de asemenea, este interzis a se face foc în sobe sau în orice alte mijloace de încălzire cu
flacără liberă;

- în afara instructajului obişnuit, se va face zilnic un instructaj cu toţi muncitorii care lucrează în zona în care se
execută lucrări cu adezivi şi diluanţi Prenadez, în casa scării şi în apartamentele de la nivelele care au acces la
scara respectivă, prelucrându-se prevederile de la pct. 7.2 şi 7.3. Vor fi instruiţi şi muncitorii altor întreprinderi (de
gaze, electricitate, montări ascensoare etc.); care lucrează temporar în zona respectivă);

- se vor instala placarde de avertizare, cu interdicţiile:

FUMATUL STRICT INTERZIS

NU VĂ APROPIAŢI CU FOC DESCHIS

NU SUDAŢI

NU ÎMPUŞCAŢI CU PISTOLUL PENTRU BOLŢURI

PERICOL DE INCENDIU

 una la intrare la scara respectivă;


 câte una la intrarea fiecărui palier unde se lucrează cu adezivii indicaţi;
 câte una la nivelul imediat inferior şi cel imediat superior faţă de palierul la care se lucrează;
 oriunde se va considera necesar.

- în imediata apropiere a locului unde se lucrează, trebuie să fie aşezate stingătoare de incediu, în număr
suficient, la loc vizibil şi uşor accesibil.

7.4. La transportul bidoanelor cu adeziv Prenadez şi diluant acestea trebuie să fie acoperite; muncitorii care le
transportă vor trece numai prin locuri ferite de foc deschis şi nu vor fuma.

7.5. Este obligatorie utilizarea de ustensile şi materiale care să nu producă electricitate statică.
[top]

8. ANEXA 1

SCULE ŞI UNELTE NECESARE

 Dispozitiv vinclu pentru decuparea profilului în porţiunea corespunzătoare colţului treptei;


 Cuţit cu lamă de oţel bine ascuţită;
 Şpaclu;
 Perie cu păr lung;
 Cârpă moale şi uscată;
 Pensula de 5 cm;
 Ciocan de 500 g.

[top]