Sunteți pe pagina 1din 136

Editura ARTEMIS

Str. Piața Presei Libere nr.1


C.P. 33 OP120, Cod 013701
Sector 1, București

Se tipărește cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte GALACTION
Episcopul Alexandriei și Teleormanului

2
RUGĂCIUNILE DIMINEȚII

Rugăciunile începătoare
Sculându-ne din somn fără de lene, să ne depărtăm
de așternut și întorcându-ne cu fața către răsărit, să ne
închinăm de trei ori, cu mâna până la pământ, zicând:
În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
Amin.
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul
adevărului, care pretutindeni ești și toate le
împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de
viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne
curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește,
Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de
moarte, miluiește-ne pe noi!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin!
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
3
Doamne, curăță păcatele noastre. Stăpâne, iartă
fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă
neputințele noastre pentru Numele Tău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne
miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se
Numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum
în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă
dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
rău.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi
Amin!
Rugăciunile dimineții
Sculându-ne din somn cădem către Tine,
Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție,
Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule,
pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe
noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne,
mintea mea o luminează, inima și buzele mele le
deschide ca să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime:
4
Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru
Născătoarea de Dumnezeu miluiește-ne pe noi.
Și acum și pururea și în vecii vecilor Amin!
Fără de veste Judecătorul va veni și faptele
fiecăruia se vor descoperi; deci, cu frică să strigăm
în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești,
Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi.
Doamne miluiește (de 12 ori).
Slavă... Și acum...
Rugăciune către Preasfânta Treime
Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție,
Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta
și pentru îndelungă-răbdarea Ta nu Te-ai mâniat
pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu mai pierdut
cu fărădelegile mele; ci ai făcut iubire de oameni
după obicei; și întru deznădăjduire zăcând eu, m-
ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta.
Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-
mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg
poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru
mărturisirea inimii și să laud Preasfânt Numele
Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin!

5
Altă rugăciune
Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule Atotputernice,
care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască și
de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine
păcătosul și nevrednicul a mă scula din somn și a
dobândi intrare în Sfântă casa Ta; primește,
Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al Sfintelor
și înțelegătoarelor Tale Puteri și binevoiește ca,
din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se
aducă Ție laudă din necuratele mele buze; ca și eu
să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu
luminata făclie a sufletului meu și să Te slăvesc pe
Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în
Duhul Sfânt. Amin!
Rugăciune în toate diminețile
când ne sculăm din somn:
Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta,
Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid și ușa
inimii mele, și precum m-am sculat din patul în
care zăceam ca un mort; așa trebuie să mă scol din
păcatul fărădelegii și al nemulțumirii, în care zac
mort eu, leneșul. Drept aceea, Îți mulțumesc,
Domnul meu, că m-ai păzit întreg și viu în această
noapte și mai vârtos, că n-am căzut în vreun păcat
cu Darul Tău.
Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina,
6
întru care pot vedea multe nestatornicii și
sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin
multe pricini ca să cad în păcate și în nevoi de
moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi
vei ajuta Tu, care ești puterea mea? Pentru aceasta
Te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuți și să-mi dai
Darul Tău cel Sfânt, pentru ca aflându-mă
împreună cu El, acesta mă va păzi să nu cad în
vreo greșeală și va face ca să-Ți fiu plăcut întru
toate lucrurile mele. Deci, de acum hotărăsc să nu
fac niciun lucru, care să nu fie spre bucuria Ta și
spre folosul meu. Și pentru ca să pun început bun
din începutul acestei zile, Îți depun Ție toate
gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele
mele și toate lucrurile mele, pentru ca să le
povățuiești cu înțelepciunea Ta și să le tocmești
după judecata dreptății Tale. Și-Ți făgăduiesc cu
adevărat, cum că voia mea nu se va mai despărți
de voia Ta, numai să mi se descopere...
Pentru aceasta Te rog, să mă întărești în voința
Ta ca un Preaputernic, ca să păzesc și să săvârșesc
aceste făgăduieli ale mele spre cuvântarea de
mărire a Împărăției Tale și spre folosul sufletului
meu. Amin!
Apoi:
Veniți să ne închinăm Împăratului nostru,
Dumnezeu.
7
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos,
împăratul nostru, Dumnezeu.
Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși
Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.
Și trei închinăciuni. Apoi
Psalmul 50
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de
fărădelegea mea și de păcatul meu mă curăță. Că
fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu
înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și
rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu
întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate
m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale
mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi
curăța; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada
mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie;
bucurase-vor oasele mele cele smerite. Întoarce
fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile
mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine,
Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și
Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie
8
bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă
întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și
cei necredincioși la Tine se vor întoarce.
Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba
mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi
voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă
bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să
se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău vițel.
CREZUL- Simbolul Credinței
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul,
Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor
tuturor și nevăzutelor.
Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut
mai înainte de toți vecii;
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii și pentru a noastră
mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de

9
la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut
om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu
Pilat, și a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și
morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul,
Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și
cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin
Proroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească
Biserică.
Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.
Rugăciunea I a Sf. Macarie cel Mare
Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că
niciodată n-am făcut bine înaintea Ta; scapă-mă
deci de vicleanul și fă să fie întru mine voia Ta, ca
fără de osândă să deschid gura mea cea
nevrednică și să laud Preasfânt Numele Tău: al
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin!

10
Rugăciunea a II-a
Din somn sculându-mă, cântare de miez de
noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta
căzând strig: nu mă lăsa să adorm în moartea
păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de
voie și pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă
scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea Ta
întru rugăciuni; iar după somnul nopții să-mi
luminezi ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și
mă mântuiește.
Rugăciunea a III-a
Către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni,
sculându-mă din somn scap și spre lucrurile Tale
mă nevoiesc; mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea
Ta în toată vremea și în tot lucrul. Scapă-mă de
toate lucrurile cele rele, lumești și de sporirea
diavolească izbăvește-mă și mă du întru împărăția
Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcătorul meu și
purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele; căci
întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă
înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea a IV-a
Doamne, Care cu multa bunătate a Ta și cu
îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului
Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de
11
ispită de toată răutatea pizmașului, Tu însuți,
Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt,
învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac
voia Ta, cu inimă luminată, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a V-a
Doamne, Dumnezeule, atotțiitorule, Care
primești de la puterile Tale cele cerești cântarea
Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii
robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește în
toți anii vieții noastre și în tot ceasul Ție slavă să-
Ți înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea a VI-a
Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și a
toate trupurile, care întru cei de sus locuiești și
spre cei smeriți privești; Cel ce ispitești inimile și
rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat,
Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care
nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți,
Împărate fără de moarte, primește rugăciunile
noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre
cele necurate întru această vreme a nopții,
îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale; și lasă
nouă greșelile ce am greșit înaintea Ta: cu

12
cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință.
Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile
trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă
cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește
nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată
noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta
zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
care va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și
să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu ne
aflăm zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați
întru lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra
în bucuria și în cămara slavei Lui celei
Dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al
lăudătorilor și nespusa dulceață a celor ce văd
pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale; că
Tu ești Lumina cea adevărată, Care luminezi și
sfințești toate și pe Tine Te laudă toată făptura în
veci. Amin!
Rugăciunea a VII-a
Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule
preaînalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi
pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat,
slăvite și preaminunate, care nu au număr.
Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna
neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile

13
trupului celui cu multe osteneli, mulțumindu-Ți că
nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci
după obiceiul cel iubitor de oameni Te-ai
milostivit și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi
Stăpânirea Ta.
Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei
neasemănate: luminează ochii gândului nostru și
ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei
și ne deschide gura noastră și o umple de laudele
Tale, ca să putem în liniște a cânta, a Te lăuda și
pururea a ne mărturisi Ție: lui Dumnezeu celui
slăvit întru toate și de toți, Tatălui celui fără de
început, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și
Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea a VIII-a a Sf. Ioan Gură-de-Aur,
12 cereri după numărul ceasurilor nopții
Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel
ceresc. Doamne, izbăvește-mă de muncile cele de
veci. Doamne, de am greșit măcar cu mintea,
măcar cu gândul, sau cu cuvântul sau cu lucrul,
iartă-mă.
Doamne, mântuiește-mă de toată neștiința,
uitarea, neîndrăznirea și de nesimțirea cea
împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată
ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a

14
întunecat-o pofta cea rea.
Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un
Dumnezeu îndurător, mă miluiește, văzând
neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta
în ajutorul meu, ca să proslăvesc Preasfânt
Numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă
pe mine, robul Tău în Cartea Vieții și-mi dăruiește
sfârșit bun.
Doamne, Dumnezeul meu, măcar că n-am făcut
niciun bine înaintea Ta, dă-mi după Darul Tău să
pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu
roua Darului Tău. Doamne al cerului și al
pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul,
rușinatul și necuratul robul Tău întru împărăția
Ta. Amin!
Alte 12 cereri ale aceluiași,
după numărul ceasurilor zilei
Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne,
nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine
în ispită.
Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi
lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință.
Doamne, dă-mi cuget să-mi mărturisesc toate
păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare.
Doamne, dă-mi răbdare, voie nebiruită și blândețe.

15
Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și
frica Ta în inima mea.
Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot
sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta.
Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de
diavoli și de patimile trupești și de toate celelalte
lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum
vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia
Ta; că binecuvântat ești în veci. Amin!
Rugăciunea a noua, către Sf. Înger păzitor
Îngerul lui Hristos cel preasfânt, către tine cad
și mă rog, păzitorul meu cel Sfânt, care ești dat mie
de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și
păcătosului meu trup. Iar eu cu lenea mea și cu
obiceiurile mele cele rele am mâniat preacurată
lumina ta și te-am izgonit de la mine cu toate
lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu
clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu
neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de
minte a răului, cu iubirea de argint, cu necurăția,
cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără saț,
cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și
viclene, cu obiceiurile cele rele și cu îndrăznirea
spre păcate, având deosebită voire spre toată
pofta cea rea, trupească.
O! Reaua mea voire, pe care nici dobitoacele

16
cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să
cauți spre mine, care mă aflu căzut în păcate?
Sau cu ce ochi, îngerul lui Hristos, vei căuta spre
mine, cel ce m-am împleticit așa de rău în lucruri
întinate?
Sau cum voi putea să-mi cer iertare faptelor
mele celor amare, rele și viclene, în care cad în
toate zilele și nopțile și în tot ceasul! De aceea cad
înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel Sfânt,
milostivește-te spre mine păcătosul robul tău.
Fii mie ajutor și sprijinitor asupra pizmașului
meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni și
Împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți
Sfinții; acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea a zecea, către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu
Născătoare, cu Sfintele și preaputernicele tale
rugăciuni, alungă de la mine smeritul și ticălosul
robul tău: deznădejdea, uitarea, necunoștința,
nepurtarea de grijă și toate gândurile cele
necurate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea
inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge
văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă
izbăvește de multe rele, aduceri-aminte și
năravuri și de toate faptele cele rele mă izbăvește,

17
că binecuvântată ești de toate neamurile și se
slăvește preacinstitul tău nume în vecii vecilor.
Amin!
Rugăciune către Sfântul al cărui nume îl porți
Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte,
plăcut al lui Dumnezeu (numele Sfântului), căci eu
cu osârdie alerg către tine, cel grabnic ajutător și
rugător înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul
meu.
Doamne miluiește (de 40 de ori). Apoi rugăciunea
aceasta:
Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și
pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase
Dumnezeule, îndelung-răbdătorule, mult milostive
și mult milosârde; care pe cei drepți îi iubești și pe
cei păcătoși îi miluiești. Care pe toți chemi la
mântuire pentru făgăduința bunătăților ce vor să
fie. Însuți Doamne, Iisuse Hristoase, primește și
rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează
viața noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre
le sfințește, trupurile curățește, cugetele
îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe
noi de tot necazul celor rele și al durerii.
Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca, prin
mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la
unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei
18
neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor.
Amin.
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te,
ceea ce ești cu Dar dăruită, Marie, Domnul este cu
tine. Binecuvântată ești tu între femei și
binecuvântat este rodul pântecelui tău; că ai
născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.
O! Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu
Născătoare, primește nevrednica noastră
rugăciune și ne păzește de moarte năprasnică și ne
dăruiește pocăință înaintea sfârșitului nostru.
Amin!
Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut,
pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
Te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin!
Doamne miluiește (de 3 ori). Binecuvântează...
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

19
Amin!
Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea,
Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și
ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și
acoperitoarea necăjiților, vezi-mi nevoia, vezi-mi
necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă
ca pe un străin. Necazul meu îl știi; dezleagă-l
precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici
altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare
bună; ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să
mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!
Rugăciunea Sf. Efrem Sirul în 3 stări,
însoțită de 3 metanii:
Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul
trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire
și al grăirii în deșert, depărtează-l de la mine.
O metanie.
Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării
și al dragostei dăruiește-l mie, slugii Tale.
O metanie.
Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi să-mi văd
greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că
binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin!
O metanie.
Se face mărturisirea păcatelor în toate zilele, în taină,
20
odată cu rugăciunile dimineții, sau separat:
Mărturisesc Ție, Domnului Dumnezeului meu,
Celui în Treime Sfântă slăvit și închinat:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, toate păcatele
mele, cele pe care le-am făcut în toate zilele vieții
mele și în această noapte, cu lucrul, cu cuvântul, cu
gândul, cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul,
cu pipăirea și cu toate simțirile mele cele sufletești
și trupești, cu care pe Tine, Domnul Dumnezeul
meu Te-am mâniat și pe aproapele meu l-am
nedreptățit. Pentru acestea căindu-mă, vinovat
stau înaintea Ta și voiesc să mă pocăiesc. Cu
smerenie mă rog milostivirii Tale, iartă-mă și mă
dezleagă de toate păcatele mele, ca un Bun și
Iubitor de oameni. Amin.
Hristoase, Lumina cea adevărată, care luminezi
și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se
însemneze peste noi lumina Feței Tale, ca într-însa
să vedem Lumina cea neapropiată. Și îndreptează
pașii noștri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor
Sfinților Tăi. Amin.
Împărate Ceresc, pe credinciosul nostru popor
întărește-l, credința o întărește, pe păgâni
îmblânzește-i, lumea o împacă. Sfânt lăcașul acesta
bine îl păzește, pe cei mai înainte adormiți: părinții
și frații noștri în lăcașurile drepților îi așază și pe
21
noi în pocăință și mărturisire ne primește, ca un
Bun și de oameni iubitor.
Sfârșitul rugăciunilor dimineții
Vezi, dacă ești chemat după datoria și slujba ta, dacă
ai vreme puțină, este bine ca, din rugăciunile puse aici,
să citești numai pe unele din ele, însă cu luare-aminte,
din inimă curată, fără grabă, în Duh și în adevăr.
Pomelnicul viilor
Pomenește, Doamne, mântuiește și miluiește
pe: P. S. Ierarhi, pe Sfințiții Preoți, Diaconi, Monahi
și Monahii, pe bine-credinciosul nostru Sfat,
Guvern, Cler și popor ortodox creștin. Pomenește,
Doamne, mântuiește și miluiește pe Părintele
nostru duhovnic (numele), pe părinții noștri
spirituali și trupești... pe frați... rude... învățători...,
pe cei ce ne iubesc și pe cei ce ne urăsc pe noi, pe
toți ortodocșii creștini, pe făcătorii noștri de bine
și pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să
ne rugăm pentru dânșii. Amin!
Pomelnicul celor răposați
Pomenește, Doamne, pe toți adormiții robii Tăi,
ortodocși creștini: P. S. Ierarhi, pe Sfințiții Preoți,
Diaconi, Monahi și Monahii, pe toți voievozii bine-
credincioși și pe întreg neamul nostru românesc,
creștin ortodox: părinți..., frați..., surori... de
22
pretutindeni. Pomenește, Doamne, Dumnezeule,
după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor
Tale, pe adormiții mei părinți duhovnicești
(numele), pe părinții mei trupești (numele), care
m-au născut, crescut, îngrijit și m-au ajutat în viața
mea. Pomenește, Doamne, pe frații mei..., surorile
mele..., rudenii, prieteni, cunoscuți și necunoscuți.
Pomenește, Doamne, pe tot Clerul și poporul
ortodox, adormit cu împărtășirea Ta Divină, întru
nădejdea învierii și vieții veșnice. Amin!

23
RUGĂCIUNILE PENTRU
FIECARE ZI A SĂPTĂMÂNII

Rugăciunea de Duminică
Ziua Duminicii îmi aduce aminte de
Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea
și ai răscumpărat pe om. Ție, deci, Iubitorule de
oameni, Doamne, mă închin și-Ți mulțumesc
foarte, pentru Darurile cele mari ce ai făcut și le
faci tuturor făpturilor Tale. Inima mi se bucură și
se desfătează când stau și cuget, cum că numai Tu
însuți ești Dumnezeu Atotsfânt, Atotînțelept,
Atotputernic, necuprins, încât, nicio bunătate și
nicio mărire nu-Ți lipsește. Tu ești Unul Dumnezeu
în Trei Fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numai pe
Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te
mărturisesc și Te măresc, Ție mă închin și-Ți
servesc pururea, cu toată inima și cu toată
puterea. O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi! O,
binecuvântat Fiu al lui Dumnezeu, mântuiește-ne
de iad! O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul și
acoperământul Tău!
Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiți păcatele
mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale.
Mulțumesc din toată inima pentru bunătățile ce-
mi trimiți în toate zilele, mai vârtos însă pentru
răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după
24
mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căința mea, ca
un iertător atotbun și îndurat. Doamne, Iisuse
Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine și
creștinește în această săptămână și să nu mai
păcătuiesc Ție, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul
și nici cu fapta, întru mărirea și onoarea Învierii
Tale celei de-a treia zi și a venirii Duhului Tău
Celui Sfânt asupra Apostolilor. Îndeosebi mă rog
pentru ajutorul Tău, preabunule Stăpâne, ca să mă
cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele și
să mă îndreptez cu mărturisirea; iar în ora morții
să fiu aflat pregătit, cuminecat și cu inimă curată,
și să fiu aflat demn de Împărăția Ta cea veșnică.
Amin.

Rugăciunea de luni
Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință
recunosc și mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc
contra iubirii Tale Dumnezeiești. Deci, astăzi, că
este luni și începutul săptămânii, mă rog cu
umilință îndurării Tale celei mari: iartă-mi
păcatele cele de voie și fără de voie, și-mi ajută să
pun început bun și să port mai multă grijă de
sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la
Sfânta Ta Răstignire!
O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu
și voința mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine,
25
după bună plăcerea Ta. Pedepsește-mă, Doamne,
după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în
cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposați,
pentru rugăciunile Sfintei Tale Biserici, și pe toți
ne învrednicește de mărirea Ta în rai. La aceasta
pun mijlocitori pe sfinții Tăi îngeri, către care zic:
O, cereștilor servitori și păzitori ai oamenilor,
vouă mă închin și vă mulțumesc, pentru ajutorul și
conducerea ce ne-o dați în toate zilele, nouă
nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de
vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai
păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu!
Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea, stând în
jurul meu, și să duceți sufletul meu în cer, ca să se
închine măririi Feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă
mulțumesc acolo, pentru purtarea de grijă ce ați
făcut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas
neîncetat în veci. Amin.

Rugăciunea de marți
Doamne, Dumnezeul meu! Osândit stau
înaintea Feței Tale celei Sfinte, și-mi mărturisesc
nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare.
Pentru aceasta mă rog Ție, o, Izvor dulce și noianul
îndurării, deschide stavilele cerului și plouă
asupra mea bunătățile îndurării Tale, pentru ca să
pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curăț
26
sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căință
tare și adevărată. Și ca să-mi dai acest Dar,
Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan,
către care zic: O, învățătorule al căinței și mărite
Prorocule, care ești mai mare decât toți prorocii,
precum Însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în
Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe
Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan și
ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit
glasul Părintelui Ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt
ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te,
ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer
înaintea Judecătorului veșnic, și fă să se îndure de
mine, căci ai multă îndrăzneală la iubirea Lui.
Întinde mâna aceea, cu care L-ai botezat și
strică cugetele mele cele rele și mă întărește să-mi
petrec viața pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O,
Prorocule! Luminează-mi mintea cu poruncile
Domnului, ca să le țin minte și să le păzesc, până la
capătul vieții mele. Și să stai lângă mine în ora
morții mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului
meu, Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată
lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creștinilor, și
celor vii și celor răposați, să-i odihnească de
nevoile cele multe, să le dea toate cele de trebuință
și să-i învrednicească Împărăției Sale. Amin.

27
Rugăciunea de miercuri
Doamne, Atotputernice și Atotîndurate! Îmi
aduc aminte că Te-ai născut Om, din Sfânta
Fecioară, în peșteră, și ai fost vândut cu treizeci de
arginți, de ucenicul cel viclean, ca să ne
răscumperi pe noi păcătoșii, de sub puterea
diavolului. Pentru aceasta Te rog, îndură-Te de
mine, vânzătorul! Primește, Doamne, această mică
a mea rugăciune și umilită a mea voință, că mă
întristez, pentru că Te-am întristat și mă amărăsc
pentru că Te-am supărat fără de număr. La Tine,
preabunule Mântuitor, am toată speranța și cred
că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii
vândut pentru noi, Te vei îndura și de mine acum,
ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci și să
mă învrednicești Împărăției Tale. Nu Te depărta
de la mine, Doamne, și ajută-mi, ca în toate să fac
voia Ta și să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu
faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc
cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei
necredincioși în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca
femeia cea păcătoasă să-Ți spăl picioarele, cu
lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc
a auzi și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate să-ți fie
păcatele...” Amin.

28
Rugăciunea de joi
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui
Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina
cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, și cu mare umilință
ai spălat picioarele lor și ale ucenicului care Te-a
vândut! Apoi, luând pâine și vin în mâinile Tale
cele Sfinte și binecuvântându-le cu puterea Ta cea
Dumnezeiască, le-ai făcut însuși Trupul și Sângele
Tău, cu care i-ai împărtășit, zicând: „Luați, mâncați
și beți, că acestea sunt Trupul și Sângele Meu,
pentru ca să se ierte păcatele voastre”. Cel ce tot în
ziua aceasta, Te-ai înălțat la cer și ai șezut de-a
dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărățești
împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său
preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile
ucenicilor Tăi și cele ale Sfântului Nicolae, iartă
păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii și ale
celor răposați. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinți, ca
să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curățitor, care
a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele și să
curețe inima mea cea necurată și sufletul meu, ca
așa, cu vrednicie, cu curăție și cu umilință, să mă
împărtășesc cu Sfintele Tale Taine, acum și în
timpul morții mele, iar în ora despărțirii mele, cu
bucurie să se suie sufletul meu împreună cu Tine,
și fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să
trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea
29
cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc și în
veci să mă închin Numelui tău Celui Sfânt. Amin.

Rugăciunea de vineri
Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce
al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale, în
care pe Cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru
păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum
că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele
cele multe. Mă rog însă bunătății Tale celei
nespuse, să mă învrednicești cu Darul Tău,
Doamne, ca și eu să pot răbda patimi, pentru
credința, speranța și iubirea ce le am către Tine,
precum Tu, Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea
mea.
Întărește-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să
port Crucea Ta cu bucurie și cu mare căință și să
urăsc cugetele și voințele mele cele rele. Sădește în
inima mea întristare de moartea Ta, ca să o simt
precum au simțit-o iubita Ta Maică, ucenicii Tăi și
femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea
Ta.
Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se
miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut
de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite,
când s-au mișcat la Răstignirea Ta și mai vârtos,
cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit
30
și Ți s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și
mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci
l-ai dat aceluia și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele
Tale Patimi, și cu bună întoarcere și căință mă
așază împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și
Ziditor ce-mi ești. Mă închin Crucii Tale, Hristoase,
și pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:
Bucură-te, preacinstită Cruce a lui Hristos, pe care
ridicat și pironit fiind Domnul a mântuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ținut
rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea
păcatului! Bucură-te, drugul cel tare, care ai
sfărâmat ușile iadului! Bucură-te, cheie
împărătească, ce ai deschis ușa raiului!
O, Hristoase al meu, răstignit, câte ai pătimit
pentru noi! Câte răni, câte scuipări și câtă ocară ai
răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da
încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și
necazurile vieții acesteia! Și fiindcă acestea ni le
trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să
ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa,
numai spre folosul nostru ne pedepsește în
această viață.
De aceea, rogu-mă Ție, Stăpâne, ca la necazurile,
ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi
înmulțești împreună și răbdarea, puterea și
mulțumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu

31
mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu
mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneț;
pierdut de nu mă vei încerca; sclav de nu mă vei
răscumpăra, cu bogata și Dumnezeiasca Ta putere
și cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin și o
măresc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea de sâmbătă
Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu
Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de
număr. De aceea Te rog, în această zi, în care de
Iosif și de Nicodim fiind pus în mormânt, Te-ai
pogorât în iad cu Sfântul și îndumnezeitul Tău
suflet și de acolo ai depărtat întunericul cu lumina
Dumnezeirii Tale și ai adus bucurie nespus de
mare strămoșilor noștri, căci i-ai mântuit de
sclavia cea cumplită și i-ai suit în rai. Îngroapă
păcatele și cugetele mele cele rele și viclene, ca să
piară din mintea mea și să nu se mai lupte cu
sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii
mele, alungă întunericul păcatelor mele, și suie
mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta. Așa,
Doamne, primește umilita mea rugăciune ca o
tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale
Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi
tâlhari, și de durerile Tale cumplite i s-a rănit
inima; care împreună cu ucenicii și cu
32
mironosițele Te-au pus în mormânt, care a treia zi
Te-au văzut înviat din morți și la înălțarea Ta Te-a
văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoțit de
Sfinții Tăi îngeri.
Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și de cei
răposați, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către
care zic și eu, nevrednicul: O, fericiți servitori ai lui
Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui, ziua și
noaptea pentru noi nevrednicii, care pururea
greșim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociți
pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care
nu știm a-l cere după cuviință. Nu încetați a vă
ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoșii
să câștige iertare, săracii ajutorul, întristații
mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte
înțelepciune, cei tulburați liniște, cei asupriți
ocrotire și toți împreună Darul lui Dumnezeu, spre
folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu
Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste și
închinăciune în veci. Amin.

33
DIFERITE RUGĂCIUNI CE SE
CITESC ODATĂ CU CELE DE DIMINEAȚĂ

Rugăciune de călătorie
Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Calea,
Adevărul și Viața, care ai slobozit cu preaslăvire pe
Iosif de prigonirea fraților săi, povățuindu-l pe el
în Egipt și cu blagoslovenia bunătății Tale
ajutându-l, l-ai făcut să sporească uimitor în toate.
Doamne, Cel ce ai călătorit împreună cu Luca și
cu Cleopa la Emaus și prin frângerea pâinii
preaslăvit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se
întoarcă veseli în Ierusalim, călătorește și acum cu
Darul și cu Dumnezeiasca Ta blagoslovenie cu noi,
robii Tăi (numele), care cu umilință ne rugăm Ție.
Și precum ai trimis, lui Isaac și lui Tobie, înger
pașnic, împreună-călător, iar călătoria și
întoarcerea acelora cu pace și cu bună sporire ai
făcut-o, rugămu-ne Ție, trimite-ne și nouă, îngeri
pașnici, credincioși, îndreptători, păzitori, ca să ne
povățuiască pe noi după voia Ta. Izbăvește-ne pe
noi de tâlhari și de toată bântuiala vrăjmașilor
ucigători de oameni, păzește-ne viața noastră
nevătămată și sufletele curate de toată
întinăciunea ni le ferește. Mișcările noastre
sporește-le în bine, apucăturile îndreptează-ni-le
și ne izbăvește pe noi de cei ce ne vor nouă răul,
34
văzuții și nevăzuții vrăjmași. Izbăvește-ne de
dosădirea oamenilor răi și vicleni și de tot viforul
și nefericirea. Dăruiește-ne nouă pace, sănătate și
Dumnezeiescul Tău ajutor cel atotputernic, ca
sprijiniți fiind, să nu ne abatem din calea
poruncilor Tale. Așa ne rugăm Ție, Împărate
atotputernice, și nepomenitorule de rău, Doamne,
auzi-ne pe noi smeriții, pentru bunătatea Ta și
treci cu vederea greșelile noastre. Îmbogățește-ne
pe noi cu Darul Tău și plini de dânsul ne arată,
împodobindu-ne cu Dumnezeiasca Ta
blagoslovenie, cu mila și cu bunătățile cerești și
pământești, ca astfel călătorind, să ne întoarcem
cu bine, lăudând și binecuvântând bunătatea Ta
cea nemărginită. Că a Ta este Stăpânirea,
Împărăția, Puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin!

Rugăciune la începerea lucrului


Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule-Născut al
Tatălui Celui fără de început, care în Sfânta Ta
Evanghelie, ai zis: „Tatăl meu până acum lucrează
și Eu lucrez”; Tu, Doamne, Cel ce ai grăit prin gura
Prorocului Tău, David: „Ieși-va omul la lucrul său
și la lucrarea sa, până seara”; și iarăși Tu ai hotărât
prin gura fericitului Tău Apostol Pavel, că: „Cel ce
35
nu lucrează, să nu mănânce”. Apoi, Însuți Tu, ai
grăit cu Însăți preacurată gura Ta: „Fără de Mine
nu puteți face nimic” și „Orice veți cere (de la
Tatăl) întru Numele Meu, Eu voi face...”. Doamne,
Dumnezeule, ascult din toată inima
Dumnezeieștile Tale cuvinte și cu umilință alerg la
bunătatea Ta, rugându-mă: ajută-mi cu Harul Tău,
să săvârșesc lucrul ce am început în Numele Tău:
al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!
„Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte,
Doamne, ca să-mi ajuți mie grăbește. Să se
rușineze și să se înfrunteze cei ce caută sufletul
meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-
mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinându-
se cei ce-mi grăiesc mie: bine este, bine este. Să se
bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te
caută pe Tine, Dumnezeule, și să zică pururea:
Mărească-se Domnul, cei ce iubesc mântuirea Ta.
Iar eu sărac sunt și mișel, Dumnezeule ajută-mi.
Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne,
nu zăbovi” (Ps. 69).

Rugăciunea părinților pentru fiii lor


Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului,
care cu înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână
și ai suflat în fața lui suflare de viață, făcându-l om
viu, viețuitor vremelnic și veșnic; apoi,
36
binecuvântându-l, ai zis: „Creșteți și vă înmulțiți,
umpleți pământul și-l stăpâniți”; iar în Cana
Galileei prin Unicul Tău Fiu, Iisus Hristos, ai
binecuvântat nunta și prin aceasta nașterea de fii
și fiice, cu adâncă umilință Te rugăm, ajută-ne cu
Darul tău, totdeauna a ne împlini datoriile noastre
de părinți, în creșterea bună a copiilor noștri.
Doamne, Dumnezeul milelor, milostivește-te
spre noi și casa noastră și în marea Ta bunătate
varsă cu îmbelșugare Harul Tău peste toți copiii
noștri. Milostivește-Te, Doamne, spre noi și spre
fiii noștri, pe care Tu ni i-ai dăruit. Mult milostive,
Doamne, care dai hrană păsărilor cerului și
tuturor viețuitoarelor pământului, Cel ce păzești
floarea ce răsare în mijlocul stâncilor, hrănește,
crește și păzește cu bine și pe copiii noștri. Ajută-
ne, Doamne, să răsădim în ființa lor tot ce-i bun și
folositor, Sfintei Biserici, neamului și bineplăcut
Ție, ca printr-înșii să se preamărească Numele Tău
cel Sfânt. Umple-i, Doamne, de înțelepciune
luminată și pricepere sfântă, care se pogoară de la
Tine. Apără-i pe ei de toate cursele vrăjmașilor,
văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor Tăi, ca
totdeauna să fie călăuzitorii și povățuitorii lor
luminați, spre toate faptele cele bune. Rugămu-ne
Ție, Doamne, deschide mintea lor ca să Te
cunoască pe Tine, cât se poate mai mult. Amin!

37
Rugăciunea fiilor pentru părinții lor
Doamne, Dumnezeule Cel atotbun, Care mi-ai
dăruit părinți buni, ca prin ei să mă împărtășesc de
multe binefaceri; Cel ce voiești să le fiu moștenitor
pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toate
îngrijirile ce au avut și au față de mine. Ție mă rog
cu umilință pentru sănătatea și mântuirea lor.
Dumnezeule, Cel ce ești atotîndurat, dar și
atotdrept, care binecuvântezi pe fii pentru părinții
lor și adeseori, în dreapta Ta mânie, îi pedepsești
pentru păcatele lor; primește umilita mea
mulțumire pentru binefacerile ce le reverși
neîncetat asupra părinților mei. Trimite-le,
Stăpâne cel atotbun, și în viitor binecuvântările
Tale și le iartă lor toate greșelile pe care, ca niște
oameni le-au făcut. Învață-mă ca să cinstesc în ei
puterea Ta și să le fiu recunoscător și mulțumitor
pentru viața ce prin ei mi-ai dat-o și pentru toate
îngrijirile ce au avut și au față de mine. Ajută-mi ca
să urmez poruncile Tale cele Sfinte, să le fiu supus,
ascultător și să nu fac nimic care să-i amărască și
să-i întristeze. Răsplătește-le, Preabunule, cu
facerile Tale de bine, pentru dragostea și îngrijirea
neadormită, ce totdeauna o au pentru mine.
Apără-i de toate nefericirile și întristările. Dă-le
viață lungă, fericită, liniștită și pașnică. Fă-i părtași
de binecuvântarea Sfinților Tăi, înmulțește roadele
38
ostenelilor lor, fă să prisosească peste ei
binefacerile Tale și să sporească în virtuți și în
îndestulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele
vieții noastre. Amin!

Rugăciune pentru frați și surori


Doamne Iisuse Hristoase, dulcele nostru
Mântuitor, care ne-ai poruncit nouă, zicând:
„Iubiți-vă unii pe alții, precum și Eu v-am iubit pe
voi”, aprinde în întreaga mea ființă, focul sfânt al
dragostei de Tine și de aproapele meu, ca în toate
să fac voia Ta. Doamne Sfinte, ține și pe frații mei
(fratele meu) și surorile mele (sora mea) în
această dragoste sfântă, pururea. Dă-le lor
înțelepciune, sănătate, viață bună și Darul Tău
Dumnezeiesc, ca să umble în căile Tale și să facă
cele bineplăcute Ție. Doamne Iisuse preadulce,
ajută-ne cu Darul Tău, ca de acum și până la
capătul vieții noastre să ne iubim unii pe alții, căci:
„Ce este mai bun și mai frumos, decât a locui frații
împreună?”
Așa, Doamne, ascultă rugăciunile noastre și Te
milostivește spre noi. Că Bun, Milostiv și Iubitor de
oameni ești și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

39
Rugăciunea unui soț pentru soția sa
Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat o soție ca
tovarășă nedespărțită a vieții mele și să-mi fie
părtașă soartei în timpul călătoriei mele pe
pământ. Fă, Preabunule, să cunosc că
încredințându-mi această ființă, din mâinile Tale
mi-ai încredințat-o, să-i fac fericirea și să lucrăm
împreună virtutea; că floarea frumuseții, blândeții
și a bunătății fiind însușirile firii sale, totdeauna
este supusă, prin însăși firea sa, la felurite
slăbiciuni și neputințe. Ajută-mi să nu fiu asupritor
și nedrept cu ea. Să nu pretind lucruri mai presus
de puterile ei și împotriva dreptului cuvânt. Căci
dacă nu cerem de la strălucitorul trandafir să
înflorească afară din timpul său și de la frageda
viorea, să aibă tăria și trăinicia copacilor, cum voi
cere de la soția mea, lucruri mai presus de puterile
ei?
Fă să mă port cu ea totdeauna cu dragoste și
blândețe și când rătăcește să o întorc cu bunătate
din amăgirea ei. Desființează din inima mea
mândria neomenească și cruntul drept al celui mai
tare, care m-ar îndemna a mă purta cu asprime și a
chinui o ființă pe care dragostea a aruncat-o în
brațele mele și pe care legile o țin încă lângă mine,
când poate această dragoste este stinsă. Fă să
cunosc că este nedrept a asupri o ființă slabă și
40
fără nicio apărare, că este nevrednic a disprețui și
a călca în picioare o floare ce a făcut bucuriile mele
în frumosul timp al primăverii.
Dreapta judecată îmi poruncește, o, Dumnezeul
meu, ca fiind și eu însumi căzut în mii de greșeli și
neajunsuri, să sufăr cu răbdare pe ale soției mele,
îmi arată că omul firește este supus amăgirilor și
rătăcirii și a ierta și a trece cu vederea greșelile
aproapelui este fapta dragostei poruncite de Tine
și numai astfel purcezând, cerem ca Tu să ne ierți,
precum iertăm și noi. Fă să cunosc că această
ființă, ce mi-ai încredințat-o, fiind supusă prin
gingășia și neputința firii ei la multe feluri de boli
și slăbiciuni, se cuvine să mă port cu ea cu
blândețe și iubire de oameni, să fiu sprijinul ei în
boli și slăbiciuni ce sunt legate de firea ei și să nu
uit niciodată că ea este mama acestor copii, de
care mă bucur și care mă veselesc prin
mângâierile lor, că ei sunt un dar al dragostei ei și
ar fi nedrept a disprețui pomul care a dat așa
frumoase roade. Păzește inima mea, Dumnezeule,
de omorâtoarea otravă a geloziei și a bănuielilor și
fă să cunosc că acestea nu fac decât a depărta
dintre noi iubirea și fericirea. Ajută-mi, ca prin
vorbe și fapte plăcute și îndatoritoare, să dovedesc
soției mele că ea are în mine cel mai bun și mai
iubitor tovarăș. Și dacă cu acest chip nu voi ajunge

41
la scop, să mă feresc a întrebuința alte mijloace,
care ar fi nefolositoare. Asprimea și purtarea rea
întărâtă duhurile, în loc de a le apropia; iar unei
purtări blânde și înțelepte și unei dragoste
îndelung-răbdătoare nu se poate împotrivi până în
sfârșit nici cea mai stricată inimă; gheața groasă ce
acoperă râurile, se topește când suflă neîncetat
vântul cald al primăverii. Dumnezeul meu, Tu care
cârmuiești inimile oamenilor spre cele bune,
cârmuiește asemenea și pe ale noastre și fă ca
deplina înțelegere să unească sufletele noastre. Iar
dacă Tu ai hotărât, Doamne, să încerci inima mea,
dă-mi răbdare, ajută-mi să nu mă port împotriva
poruncilor răbdării, nici să fiu nedrept cu alții,
pentru că ei s-au arătat nedrepți cu mine. Fă să
cunosc că numai simțămintele de dragoste ale
sufletului au putere asupra sufletelor. Întărește
inima mea în bunele hotărâri și ajută-mi să nu fac
nefericită, prin purtarea mea, nicio ființă, pe care
bunătatea Ta mi-a încredințat-o. Ci, printr-o
înțeleaptă unire, bucurându-ne de fericire, pe cât
poate omul a se bucura pe pământ, să
binecuvântăm totdeauna numele Tău. Amin.

Rugăciunea unei soții pentru soțul ei


O, Doamne Preabunule, Tu mi-ai dat un soț al
zilelor mele pe pământ, părtaș sorții mele și
42
sprijinul meu în timpul călătoriei acestei vieți. Fă
să cunosc că el este cel ce îngrijește de mine și să
nu întristez zilele lui niciodată, nici să fiu
nemulțumitoare către acela care, cu toate puterile
sale mă îngrijește și mă sprijină. Fă-mă supusă și
îndatoritoare, ca nu printr-o purtare
necuviincioasă, să-i adaug la osteneli și să-i
amărăsc pâinea ce-o câștigă pentru mine și copiii
săi. Izvorule al înțelepciunii, luminează-mă să
cunosc toate virtuțile căsniciei și să păstrez,
printr-o înțeleaptă chivernisire, ceea ce el adună
prin sudoarea feței sale și cu osteneli. Ajută-mi ca
prin supunere, prin dulceața purtării mele, prin
răbdarea și dragostea mea, să încununez zilele lui
cu flori și cu bucurii, să împart cu el, fără cârtire,
toate loviturile sorții și să-i fiu tovarășă
nedespărțită, precum în fericire, așa și în
nefericire. Păzește-mă de împodobire
necumpătată și de necuviințe, în care cad femeile
care nu cunosc prețul unui soț bun și pun toată
fericirea lor în podoabe și în petreceri zgomotoase
și deșarte, ce atrag după sine neînțelegerea,
dezgustul și mii de nefericiri. Ajută-mi să mă
deprind la toate virtuțile care fac podoaba femeii,
pentru ca, dacă vârsta sau bolile îmi vor ridica
floarea frumuseții și a tinereții, să-mi rămână o
inimă care să fie vrednică de dragostea și cinstea

43
soțului și a fiilor mei și să le dau bună pildă,
întărindu-i în puterea virtuții. Ascultă, Preabunule,
umilit glasul meu și trimite binecuvântarea Ta
asupra zilelor noastre. Amin.

Rugăciune în vreme de necaz și nefericiri


Doamne, norii negri ai nefericirilor se
grămădesc asupra capului meu și întristările
chinuitoare mă îngrozesc. Dar, deși sufăr, nu
cârtesc împotriva Ta, Preabunule, căci Tu ești
totdeauna sprijinitorul meu și piatra cea neclintită,
pe care sunt întemeiate nădejdile mele. Tu cunoști,
Dumnezeule, pricinile nefericirilor și întristărilor
mele și îngrijești de soarta mea. Eu sufăr, dar știu
că Tu mă iubești și această încredințare mă
încurajează. Plin de nădejde în dragostea și în
bunătatea Ta, nu voi lăsa să mă biruiască
împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj și
cred, că având ajutorul Tău voi ieși biruitor.
Cel ce cârmuiești lumea și soarta muritorilor,
cârmuiește și corabia vieții mele, cea izbită de
valurile ispitelor, spre liman liniștit. Înțelepciunea
Ta să mă povățuiască pururea în calea binelui și a
fericirii, pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi și
ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.

44
Rugăciune pentru izbăvirea de boală
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
primește smerita mea rugăciune pentru iertarea
păcatelor mele și ca un îndurat, stinge cu dreapta
Ta cea atotputernică focul ce m-a cuprins.
Încetează-mi boala și cu milostivirea Ta ridică-mă
din patul durerii, întru slava Numelui Tău. Că Tu
ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre,
Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm:
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru dușmani


Doamne, Cel ce Te-ai rugat pentru răstignitorii
Tăi, Iubitorule de suflete, și ai poruncit și robilor
Tăi să se roage pentru vrăjmași, iartă pe cei ce ne
urăsc și ne apasă pe noi. Îndepărtează-ne de la
orice răutate și vicleșug, îndreptându-ne către
viața cea cu dragoste frățească și lucrătoare de
bine. Pentru aceea, cu smerenie ne rugăm și într-
un gând Te slăvim pe Tine, Unule, Iubitorule de
oameni.

Rugăciune pentru copilul căzut în păcat


Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce ai venit în lume
nu pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși, vino și

45
în ajutorul fiului meu (numele), ridicându-l din
căderea în care se află. Nu-l lăsa pe el, Preabunule
Doamne, să fie batjocorit de diavol, nici să își
întineze sufletul prin păcate și fărădelegi.
Cel Ce Te-ai îndurat de Maria Egipteanca și din
iubitoare de desfătări ai făcut-o iubitoare de
nevoință, iar pe vrăjitorul Ciprian, lepădându-se
de slujirea dracilor, l-ai arătat Arhiereu încununat
cu cununa muceniciei, vino în ajutorul fiului meu
și ajută-l să se lepede de tot răul.
Știu că niciun păcat nu covârșește mila Ta. Dă-i
lui putere să rupă lanțurile vrăjmașului prin
lacrimi de pocăință. Dă-i lui gândul cel bun, să
alerge la preot și să-și spovedească păcatele.
Doamne, nu-l lăsa să se piardă.
Deznădejdea mă apasă și amărăciunea pentru
căderea lui îmi tulbură inima. Suspină sufletul
meu. Oare când vei veni în ajutor? Oare când ne
vom bucura de milele Tale?
Miluiește-l, Iubitorule de oameni, miluiește-l,
Preadulce Iisuse. Nu lăsa făptura Ta să fie înghițită
de moarte, ci dăruiește-i să se umple de harul Tău.
Ca văzând marea Ta dragoste de oameni, să Te
iubească din toată inima sa și să Te slăvească în
vecii vecilor. Amin.

46
Rugăciune pentru copilul bolnav
Te rugăm, Doamne, vindecă durerea acestui
copil, robul Tău (numele). Alungă de la el toată
boala și toată neputința. Tu, Care ești doctor al
sufletelor și al trupurilor, arată și acum puterea
milostivirii Tale.
Vindecă-l pe el, Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, cu rugăciunile pe care le înalți înaintea
Fiului tău și Dumnezeului nostru.
Vindecați-l pe el, Sfinților care ați primit de la
Dumnezeu darul tămăduirii și ați vindecat
mulțime de bolnavi.
O, Doamne Iisuse Hristoase, primește puțina
noastră rugăciune pentru copilul acesta (numele),
stinge-i focul ce l-a cuprins, încetează-i boala,
ridică-l din patul durerii, întru mărirea Numelui
Tău. Că Tu ești Cel Care vindeci neputințele,
Hristoase Dumnezeule, și Ție mărire înălțăm în
vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru luminarea minții


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
luminează mințile copiilor noștri cu harul Tău cel
dătător de viață. Tu, Care dai celor înțelepți
înțelepciunea și celor pricepuți priceperea, trimite
peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul
înțelepciunii, al cunoștinței și al înțelegerii.
47
Tu i-ai luminat pe aleșii Tăi în toată vremea. Tu
i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii și
Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu
Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur și s-au arătat
vase alese ale sfințeniei, răspândind în lume
dreapta credință. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare
Muceniță Ecaterina și ea a rușinat mulțimea
ritorilor păgâni.
Tu, Doamne, luminează-i și pe copiii noștri
(numele), ca să învețe cele bine plăcute Ție și să se
umple de cunoștința adevărului. Dă-le lor știință,
pricepere, răbdare și chibzuință. Să nu primească
ei cunoștințe pierzătoare de suflet, nici să învețe
ceea ce e urât de Dumnezeu. Fă-i ascultători față
de dascălii care îi învață cele bune și sârguincioși
în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la
vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească
locul în care să folosească cele pe care le-au
învățat și să muncească spre binele lor și spre
folosul aproapelui. Tu îi osândești pe cei care își
îngroapă talanții și îi binecuvântezi pe cei care îi
înmulțesc cu pricepere. Rânduiește-le Tu, Doamne,
Cel Ce rânduiești toate spre mântuire, unde să
muncească, ce să muncească și cum să muncească.
Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea
bună și-i întărește în credință ca să Te
mărturisească printr-o viețuire curată până în

48
ultima zi a vieții lor. Amin.

Rugăciune pentru ajutor la examene


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel
viu, ajută-l pe copilul acesta (numele) să treacă cu
bine această încercare ce îi stă înainte. Cel ce ne-ai
cerut să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca
porumbeii, luminează-l pe robul tău (numele) să
învețe ceea ce trebuie ca să fie bine pregătit la
examenul care îl așteaptă.
Tu știi ce e bine și ce e rău. În mâinile Tale sunt
viețile noastre. Noi, crezând că este de folos
acestui copil să iasă încununat din această
încercare, Te rugăm să arăți și de această dată
puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia
noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu
îl iubești mai mult decât noi și știi ce-i este cu
adevărat de folos.
Doamne, ajută-l pe robul Tău (numele) să nu
caute gloria lumească, care este degrabă
trecătoare, ci să caute viețuirea curată și sfântă, ca
să dobândească Împărăția Cerurilor.
Viețile oamenilor sunt pline de încercări. Ce
folos vom avea dacă vom câștiga bunătățile
vremelnice, de nu le vom dobândi și pe cele
veșnice? Ce folos vom avea de ne va lăuda lumea
aceasta dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute
49
Ție?
Ajută-ne, Dumnezeule, ca numai la Tine să
căutăm împlinirea noastră și să preamărim în vecii
vecilor Numele Tău cel Sfânt. Amin.

Rugăciune pentru cei ce se căsătoresc


Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințitorul
nunții celei de taină și preacurate, păzitorul
nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor
lumești. Cel ce din început ai zidit pe om și L-ai pus
ca pe un împărat făpturii și ai zis: „Nu este bine să
fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor după
dânsul” și pentru aceasta ai poruncit, „să lase omul
pe tatăl său și pe mama sa și să se lipească la soția
sa (soțul său) și să fie amândoi un trup, iar pe cei
ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i
despartă”; Însuți Stăpâne, trimite darul Tău cel
ceresc și peste mine nevrednicul robul Tău
(nevrednica roaba Ta) și binecuvântează căsătoria
pe care astăzi o întemeiem înaintea feței Tale
preasfinte. Curăță toate păcatele mele, iartă-mi
toate fărădelegile, dezleagă-mi toate greșelile cele
cu voie și fără de voie; unește gândurile, cugetele
și inimile noastre în dragoste nefățarnică și în
credință nestrămutată; îndreaptă pașii noștri în
cărările Tale, pentru ca să facem pururea voia Ta
cea sfântă. Umple casa noastră de toate bunătățile
50
cele de pe pământ și ne învrednicește să petrecem
împreună viețuirea noastră fără de prihană, ca să
sporim spre tot lucrul bun și Ție bineplăcut.
Păzește-ne întru toate zilele vieții noastre, ca să
plinim cu inimă curată poruncile Tale și să lăudăm
și să preamărim preacinstitul și de mare cuviință
numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului
Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

51
RUGĂCIUNILE MESELOR

Rugăciune înaintea gustării de dimineață


„Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea;
pururea lauda Lui în gura mea... Ochii tuturor,
Doamne, spre Tine nădăjduiesc și Tu le dai lor
hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta și
saturi pe tot cel viu de bunăvoință. Drept este
Domnul în toate căile Sale, și cuvios în toate
lucrurile Sale. Aproape este Domnul de toți cei ce-
L cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă pe El întru
adevăr...” (Ps. 33).
Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Rugăciune după gustarea de dimineață


Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut,
pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
Te mărim.

Rugăciune înaintea mesei de prânz


Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se
52
Numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum
în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă
dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile
noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
rău.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori),
Doamne binecuvântează:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin!

Rugăciune după masa de prânz


Slavă Ție, Doamne, slavă Ție, Sfinte, slavă Ție,
Împărate, că ne-ai dat nouă bucate spre veselie.
Umple-ne pe noi și de Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne
aflăm înaintea Ta bineplăcuți și nerușinați, când
vei răsplăti fiecăruia după lucrurile lui.
Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că
ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele
pământești, nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta
împărăție; ci precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai
venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vino și
la noi și ne mântuiește.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
53
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut,
pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
Te mărim.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori),
Binecuvântează, părinte. Preotul, de este, zice: Bine este
cuvântat... În lipsa preotului, se zice:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin!

Rugăciune înaintea mesei de seară


Mânca-vor săracii și se vor sătura și vor lăuda
pe Domnul; iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi
inimile lor în veacul veacului.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori).
Binecuvântează, părinte. Preotul binecuvântează masa.
De nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinților
Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

Rugăciunile după masa de seară


Făcutu-s-a pântecele Tău masă Sfântă, având
Cereasca Pâine, pe Hristos Dumnezeul nostru, din
54
care tot cel ce mănâncă nu va muri, precum a zis
Hrănitorul tuturor, Născătoare de Dumnezeu.
Darurilor tale fă-ne pe noi vrednici, Născătoare
de Dumnezeu, Fecioară, trecând cu vederea
greșelile noastre, și dăruind vindecare celor ce iau
cu credință binecuvântarea ta, Preacurată.
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile
Tale, și întru lucrul mâinilor Tale ne-am bucurat.
Însemnatu-s-a peste noi lumina Feței Tale,
Doamne, dat-ai veselie în inima mea, din rodul
grâului, al vinului și al untdelemnului, al lor ce s-a
înmulțit. Cu pacea împreună ne vom culca și vom
adormi, că Tu, Doamne, deosebi întru nădejde ne-
ai așezat.
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut,
pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
Te mărim.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori)...
Binecuvântează, părinte. În lipsa preotului se zice:
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin!

55
56
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl
nostru... (Vezi acestea pe larg la pag. 3-6).
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe
noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns,
această rugăciune aducem Ție, ca Unui Stăpân, noi
păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am
nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu
pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un
milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri,
că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem
poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și Numele
Tău chemăm.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim
cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin
Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului
creștinesc.
Doamne miluiește (de 12 ori).
Slavă... Și acum...

57
Rugăciunea întâi a Sfântului Macarie cel Mare către
Dumnezeu Tatăl
Dumnezeule veșnice și Împărate a toată
făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în
acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această
zi: cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul și curăță,
Doamne, smeritul meu suflet, de toată
spurcăciunea sufletului și a trupului. Și-mi dă,
Doamne, întru această noapte, a trece somnul în
pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut,
bine să plac Preasfântului Tău Nume în toate zilele
vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce mă luptă,
pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă
izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care
mă spurcă și de poftele cele rele, că a Ta este
Împărăția, Puterea și Slava, a Tatălui și a Fiului și a
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Rugăciunea a doua a Sfântului Antioh
către Domnul nostru Iisus Hristos
Atotțiitorule, Cuvinte al Tatălui, Însuți fiind
desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă
milostivirea Ta, nu Te depărta niciodată de mine
robul Tău, ci odihnește întru mine pururi, Iisuse,
Cel ce ești Păstor Bun al oilor Tale. Nu mă da
ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că
58
sămânța putreziciunii este întru mine. Tu, Doamne
Dumnezeule, Cel Căruia ne închinăm, Împărate
Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, mă păzește cu
lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt,
cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și
mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în
așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina
înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu
dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăția
cuvintelor Tale, trupul meu cu Patima Ta cea
nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și
mă ridică în vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că
preamărit ești cu Cel fără de început al Tău Părinte
și cu Preasfântul Duh, în veci. Amin.
Rugăciunea a treia către Sfântul Duh
Doamne, Împărate ceresc, Mângâietorule,
Duhule adevărate, milostivește-te spre mine,
păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă
mie, nevrednicului, toate câte am greșit Ție astăzi
ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât
dobitocul. Păcatele mele cele de voie și cele fără de
voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din
tinerețe, din obiceiul cel rău, din voia cea slobodă
și din lene, ori de m-am jurat cu Numele Tău, ori
de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am
ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau

59
am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am
mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun
sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe
fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe
cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am
trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune
mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi,
sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat,
sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva
rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și
cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cade am
grăit, sau de păcatele fratelui meu am râs, iar
păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune
nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu-mi
aduc aminte; că acestea toate și mai mari decât
acestea am făcut.
Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe
mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă
ușurează și mă sloboade și mă iartă, ca un bun și
de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm
eu, păcătosul și necuratul și ticălosul și să mă
închin și să cânt și să preaslăvesc Preacinstit
Numele Tău, împreună cu al Tatălui și al Unuia-
Născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.

60
Rugăciunea a patra
Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în
această zi cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un
Bun și Iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și
fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul Tău cel
apărător îl trimite să mă acopere și să mă
păzească de tot răul; că Tu ești păzitorul sufletelor
și trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii
vecilor. Amin.
Rugăciunea a cincea
Doamne, Dumnezeul nostru, întru care am
crezut și al Cărui Nume mai vârtos decât tot
numele îl chemăm. Dă-ne nouă iertare sufletului și
trupului, celor ce mergem spre somn, păzește-ne
de toată năluca și fără de întunecata dulceață,
potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea
zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu
lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu
fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel
făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.
Rugăciunea a șasea către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu
Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu
Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului
61
Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului
nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile
Tale mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă
vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și prin
tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu
Născătoare, ceea ce ești una Curată și
binecuvântată.
Rugăciunea a șaptea către Sfântul Înger
Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt și
acoperitorul sufletului și trupului meu, iartă-mi
toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată
viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic mă
izbăvește; ca să nu mânii cu niciun păcat pe
Dumnezeul meu și te roagă pentru mine, păcătosul
și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății
și milei Preasfintei Treimi, și Maicii Domnului meu
Iisus Hristos și tuturor Sfinților. Amin.
Condacul Născătoarei de Dumnezeu
Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri,
izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ție, Născătoare de
Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să
strigăm Ție: Bucură-te, Maică, pururea Fecioară!
Fecioară care ești pururea slăvită, de Dumnezeu
Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul

62
nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului
tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să
lumineze, pentru tine, sufletele noastre.
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui
Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, nu mă
trece cu vederea pe mine, păcătosul, celui ce-mi
trebuie al tău ajutor și a ta folosință, că spre tine
nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește.
Rugăciunea Sfântului Ioanichie
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este
Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime
Sfântă, slavă Ție!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât Serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut,
pe tine, cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu,
te mărim.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori)...
binecuvântează:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale preacuvioșilor
Părinților noștri și ale tuturor Sfinților Tăi, mântuiește-
63
mă pe mine, păcătosul.
Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin
Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi
va fi mie acest pat groapă? Sau încă vei mai lumina
cu ziua, ticălosul meu suflet? Iată, groapa îmi zace
înainte și iată moartea îmi stă de față. De judecata
Ta, Doamne, mă tem și de munca cea fără de
sfârșit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine,
Domnul Dumnezeul meu, pururea Te mânii și pe
Preacurata Maica Ta și pe toate puterile cerești, și
pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că
nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci
vrednic sunt de toată osânda și munca. Ci, rogu-Te,
Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății
Tale, că de vei mântui pe cel drept, nu-i lucru
mare, iar de vei milui pe cel curat, nu este nicio
minune, că sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine
păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta
să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască
răutatea mea bunătatea și milostivirea Ta cea
nespusă, ci, precum voiești, tocmește pentru mine
lucrul.
Apoi zicem cu închinăciuni până la pământ:
Mă închin Ție, Preasfântă Treime, Care ești o
ființă de viață făcătoare și nedespărțită: Părinte,
Fiule și Duhule Sfinte; cred întru Tine și Te
64
mărturisesc și Te slăvesc, mulțumescu-Ți și Te
laud, cinstescu-Te și Te preaînalț și Te rog:
miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău,
pentru Numele Tău (de trei ori).
Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, care ai arătat nouă Lumina cea
adevărată cu nașterea ta, Împărăteasa cerului și a
pământului, nădejdea celor fără de nădejde,
ajutătoarea neputincioșilor și împăciuitoarea
tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de
toate nevoile și împresurările sufletești și trupești
și-mi fii folositoare cu preaputernicele tale
rugăciuni, rogu-mă (o închinăciune)
Preasfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare,
primește această puțină rugăciune și o du Fiului
tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să
lumineze pentru tine, sufletele noastre (o
închinăciune).
Toate puterile cerești: Scaune, Domnii,
Începătorii, Stăpânii, Puteri, Heruvimi, Serafimi,
Arhangheli și Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu
pentru mine, păcătosul, rogu-mă și mă cuceresc
vouă (o închinăciune).
Sfinte și mare Prorocule Ioane, înainte-
mergătorule și Botezătorul Domnului, cel care ai
pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către
Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să

65
mă mântuiesc pentru rugăciunile tale (o
închinăciune).
Sfinților ai lui Dumnezeu: Apostolilor,
Prorocilor, Mucenicilor, Arhiereilor, Pustnicilor,
Temătorilor de Dumnezeu, Drepților, locuitorilor
în pustie, Călugărilor, Patriarhilor și toți Sfinții
care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat
îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine,
păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile
voastre (o închinăciune).
Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu
Grigore de Dumnezeu cuvântătorul și cu făcătorul
de minuni Nicolae, și cu toți Sfinții începători ai
preoției, ajutați-mi și mă miluiți cu rugăciunile și
ajutorul vostru (o închinăciune)
Toate Sfintele femei: Mironosițe, Mucenițe,
temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit
lui Hristos cum se cade, rugați pe Dumnezeu
pentru mine, păcătosul (o închinăciune).
Cea nebiruită și Dumnezeiască putere a cinstitei
și de viață purtătoarei Crucii Domnului, nu mă lăsa
pe mine, păcătosul, ci cu puterea ta mă acoperă de
toată ispita cea trupească și sufletească (o
închinăciune).
Preacurată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă
îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine,

66
cea cu totul nevinovată, Stăpâna mea și Doamnă
de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos,
Dumnezeul meu, pentru aceea mă rog: miluiește-
mă și mă izbăvește de toate răutățile mele, și roagă
pe Milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu, ca să
miluiască ticălosul meu suflet, să mă izbăvească de
veșnicele munci și să mă învrednicească
Împărăției Sale (o închinăciune).
Sfinte îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu
aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată
lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca
nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cândva să
zică vrăjmașul meu: întăritu-m-am asupra lui.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că
umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă
de ele și mă mântuiește, Bunule, ca un Iubitor de
oameni.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care ești mai
sfântă decât Sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu
inima și cu gura, mărturisindu-te că tu ești de
Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai
născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi
neîncetat pentru sufletele noastre.
67
Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre
somn, odihnă trupului și sufletului și ne păzește pe
noi de întunecatul somn al păcatului și de toată
întunecata și cea de noapte patimă a dulceții.
Contenește întărâtările patimilor, stinge săgețile
vicleanului cele aprinse și cele pornite asupra
noastră cu vicleșug. Zburdările trupului nostru le
potolește și tot gândul nostru cel pământesc și
trupesc adoarme-l. Și ne dăruiește nouă,
Dumnezeule, minte deșteaptă, cuget curat, inimă
trează, somn ușor și de toată nălucirea satanei
nestrămutat; și ne scoală în vremea rugăciunii
întăriți întru poruncile Tale și pomenirea
judecăților Tale întru noi nestricată având-o.
Cuvântare de slava Ta în toată noaptea ne
dăruiește, ca să cântăm și bine să cuvântăm și să
slăvim Preacinstitul și Preaîncuviințatul Numele
Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum
și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită pururea Fecioară, binecuvântată de
Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la
Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și cere să
mântuiască prin tine sufletele noastre.
Slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, greșelile
noastre, cele de voie și cele fără de voie, cele cu
lucrul și cu cuvântul, cele cu știința și cu neștiința,
cele din noapte și din zi, cele cu mintea și cu

68
gândul; toate le iartă nouă, ca un Bun și Iubitor de
oameni.
Pe cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate,
iartă-i, Doamne! Celor ce ne fac bine, fă-le bine!
Fraților și rudeniilor noastre, dăruiește-le cererile
cele către mântuire și viață veșnică. Pe cei ce sunt
întru neputință, cercetează-i și vindecare
dăruiește-le! Pe cei de pe mare ocârmuiește-i! Cu
cei călători, împreună călătorește; pe cei din
văzduh ocrotește-i. Celor ce ne slujesc și ne
miluiesc pe noi, iertare păcatelor dăruiește-le! Pe
cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne
rugăm pentru dânșii, miluiește-i după mare mila
Ta! Pomenește, Doamne, pe cei mai înainte
adormiți, părinții și frații noștri și-i odihnește,
unde cercetează lumina Feței Tale. Pomenește,
Doamne, pe frații noștri cei robiți și-i izbăvește de
toată primejdia! Pomenește, Doamne, pe cei ce
aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și le
dă lor cererile cele către mântuire și viață veșnică!
Pomenește-ne, Doamne, și pe noi smeriții,
păcătoșii și nevrednicii robii Tăi! Luminează
mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale și ne
îndreaptă în calea poruncilor Tale, pentru
rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de
Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria
și ale tuturor Sfinților Tăi, că bine ești cuvântat în

69
vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea Cinstitei Cruci
Să se scoale Dumnezeu și să se risipească
vrăjmașii Lui, și să fugă de la Fața Lui cei ce-L
urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se
topește ceara de la fața focului, așa să piară dracii
de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu, și se
însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie:
Bucură-te, preacinstită și de viață purtătoare
Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu
puterea Celui ce S-a Răstignit pe tine, a Domnului
nostru Iisus Hristos și S-a pogorât la iad și a călcat
puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine,
cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot pizmașul. O!
Preacinstită și de viață purtătoare Cruce a
Domnului, ajută-mi, cu Sfânta Doamnă, Fecioară,
Născătoare de Dumnezeu, și cu toți Sfinții în veci.
Amin.
Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește,
Doamne, cu puterea cinstitei și de viață
purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot
răul. Amin.
În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul meu, îți încredințez sufletul meu,
păzește-mă, binecuvântează-mă, miluiește-mă
după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor

70
Tale și viață veșnică îmi dăruiește. Amin.
Rugăciune după sfârșitul lucrului
Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ești plinirea
tuturor bunătăților, Ție îți mulțumesc pentru
ajutorul și sporul ce mi-ai dat la lucrul meu acesta,
pe care cu Harul Tău l-am făcut astăzi. Și acum mă
rog Ție, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de
folos. Umple de bucurie și de veselie sufletul meu
și mă mântuiește, ca un mult Milostiv și de oameni
iubitor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea, care
ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de
oameni, căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu
cutremur, aduc Ție mulțumire pentru binefacerile
de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul
robul Tău. Te slăvesc, Te laud și Te cânt ca pe un
Domn, Stăpân și făcător de bine. Și iarăși căzând
înaintea Ta, Îți mulțumesc și cu smerenie mă rog
nemăsuratei și negrăitei Tale milostiviri, ca și de
acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să
sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu.
Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi
liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții
mele, totdeauna mulțumire să-Ți aduc și să grăiesc
și să cânt cele preabune, Tatălui și Fiului și

71
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

72
CEI DOISPREZECE
PSALMI ALEȘI
Începutul obișnuit (vezi pg. 3-6).
Psalmul 26
Domnul este luminarea mea și mântuirea mea;
de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții
mele; de cine mă voi înfricoșa? Când se vor
apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce
trupul meu; cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei,
aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui
împotriva mea oștire, nu se va înfricoșa inima
mea; de s-ar ridica împotriva mea război, eu în El
nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe
aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa
Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd
frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că
Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua
necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns
al cortului Lui; pe piatră m-a înălțat. Și acum, iată,
a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei.
Înconjurat-am și am jertfit în cortul Lui jertfă de
laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi,
Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluiește-
mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea: pe Domnul
voi căuta. Te-a căutat fața mea; fața Ta, Doamne,
voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să
73
nu Te abați întru mânie de la robul Tău; ajutorul
meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași,
Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și
mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat.
Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta, și mă
îndreaptă pe cărarea dreaptă, din pricina
vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor
ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea
martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși.
Cred că voi vedea bunătățile Domnului, în
pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul,
îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și
așteaptă pe Domnul.
Psalmul 31
Fericiți cărora s-au iertat fărădelegile și cărora
s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i
va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui
vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele,
când strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a
îngreunat peste mine mâna Ta, și am căzut în
suferință când ghimpele Tău mă împungea.
Păcatul meu l-am cunoscut și fărădelegea mea n-
am ascuns-o împotriva mea. Zis-am: «Mărturisi-
voi fărădelegea mea Domnului»; și Tu ai iertat
nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va
ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar

74
potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești
scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria
mea; izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat.
Înțelepți-te-voi și te voi îndrepta pe calea aceasta,
pe care vei merge; aținti-voi spre tine ochii Mei.
Nu fi ca un cal și ca un catâr, la care nu este
pricepere; cu zăbală și cu frâu fălcile lor voi
strânge, ca să nu se apropie de tine. Multe sunt
bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în
Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul
și vă bucurați, drepților, și vă lăudați toți cei drepți
la inimă.
Psalmul 56
Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, că
spre Tine a nădăjduit sufletul meu și în umbra
aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece
fărădelegea. Striga-voi către Dumnezeul cel
Preaînalt, Dumnezeul Care mi-a făcut bine. Trimis-
a din cer și m-a mântuit, dat-a spre ocară pe cei ce
mă necăjesc pe mine. Trimis-a Dumnezeu mila Sa
și adevărul Său și a izbăvit sufletul meu din
mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat. Fiii
oamenilor, dinții lor sunt arme și săgeți și limba
lor sabie ascuțită. Înalță-Te peste ceruri,
Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta! Curse
au gătit sub picioarele mele și au împilat sufletul

75
meu; săpat-au înaintea mea groapă și au căzut în
ea. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este
inima mea! Cânta-voi și voi lăuda slava mea.
Deșteaptă-te slava mea! Deșteaptă-te psaltire și
alăută! Deștepta-mă-voi dimineața. Lăuda-Te-voi
între popoare, Doamne, cânta-voi Ție între
neamuri. Că s-a mărit până la cer mila Ta și până la
nori adevărul Tău. Înalță-Te peste ceruri,
Dumnezeule, și peste tot pământul slava Ta!
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl
nostru... Pentru rugăciunile... Apoi zicem:
Brațele Părintești, grăbește a le deschide mie,
căci curvește am cheltuit viața mea. Spre bogăția
cea necheltuită a îndurărilor Tale privind,
Mântuitorule, acum, nu trece cu vederea inima
mea cea săracă; căci către Tine, Doamne, cu
umilință strig: „Greșit-am la cer și înaintea Ta”.
Slavă...
Când vei veni, Dumnezeule, pe pământ cu slavă
și se vor cutremura toate, și râul cel de foc înaintea
Scaunului va curge, cărțile se vor deschide și cele
ascunse se vor vădi, atunci izbăvește-mă de focul
cel nestins și mă învrednicește a sta de-a dreapta
Ta, Judecătorule preadrepte.
Și acum...
Maică a lui Dumnezeu, pe tine te știm toți, cei ce

76
cu dragoste alergăm la a ta bunătate; căci cu
adevărat și după Naștere Fecioară te-ai arătat, și
pe tine te avem păcătoșii folositoare, pe tine te-am
agonisit în ispite mântuire, una cea cu totul fără
prihană.
Doamne miluiește de 30 ori. Veniți să ne închinăm...
(de 3 ori), apoi zicem:
Psalmul 33
Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea,
pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va
lăuda sufletul meu; să audă cei blânzi și să se
veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine, și
să înălțăm numele Lui împreună. Căutat-am pe
Domnul și m-a auzit, și din toate necazurile mele
m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați, și
fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a
strigat și Domnul l-a auzit pe el, și din toate
necazurile lui l-a izbăvit. Străjui-va îngerul
Domnului împrejurul celor ce se tem de El, și-i va
izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul;
fericit bărbatul care nădăjduiește în El. Temeți-vă
de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă cei ce se
tem de El. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei
ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.
Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului
vă voi învăța pe voi; cine este omul cel ce voiește
77
viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți
limba de la rău și buzele tale să nu grăiască
vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și
o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și
urechile Lui spre rugăciunea lor. Iar fața Domnului
spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pământ
pomenirea lor. Strigat-au drepții și Domnul i-a
auzit, și din toate necazurile lor i-a izbăvit.
Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă, și pe
cei smeriți cu duhul îi va mântui. Multe sunt
necazurile drepților și din toate acelea îi va izbăvi
pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor,
niciunul din ele nu se va zdrobi. Moartea
păcătoșilor este cumplită, și cei ce urăsc pe cel
drept vor greși. Mântui-va Domnul sufletele
robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în
El.
Psalmul 38
Zis-am: «Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc
eu cu limba mea; pus-am gurii mele pază, când a
stat păcătosul împotriva mea». Amuțit-am și m-am
smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a
înnoit. Înfierbântatu-s-a inima mea înlăuntrul meu
și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit-am cu
limba mea: «Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul
meu, și numărul zilelor mele, care este, ca să știu

78
ce-mi lipsește». Iată, cu palma ai măsurat zilele
mele și statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate
sunt deșertăciuni; tot omul ce viază. Deși ca o
umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge
comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine
este răbdarea mea? Oare, nu Domnul? Și statul
meu de la Tine este. De toate fărădelegile mele
izbăvește-mă; ocară celui fără de minte nu mă da.
Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel
ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine
bătăile Tale. De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârșit.
Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om.
Și ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său; dar
în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi
rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o;
lacrimile mele să nu le treci, căci străin sunt eu la
Tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă ca să mă
odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai
fi.
Psalmul 40
Fericit cel ce caută la sărac și la sărman; în ziua
cea rea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l
păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe
pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui.
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în
așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis:

79
«Doamne, miluiește-mă; vindecă sufletul meu, că
am greșit Ție». Vrăjmașii mei m-au grăit de rău
zicând: «Când va muri și va pieri numele lui?» Iar
de venea cineva să mă vadă, minciuni grăia; inima
lui aduna fărădelege sieși, ieșea afară și grăia.
Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii
mei; împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt
nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: «Nu
zace, oare? Nu se va mai scula!» Chiar omul cu care
eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat
pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar
Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi
răsplăti lor. Întru aceasta am cunoscut că m-ai
voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine.
Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit și
m-ai întărit înaintea Ta, în veac. Binecuvântat este
Domnul, Dumnezeul lui Israel din veac și până în
veac. Amin. Amin.
Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime... Tatăl
nostru... Pentru rugăciunile...
Troparele glas 4:
Smeritul meu suflet cercetează-l, Doamne, pe
cel ce în păcate toată viața și-a cheltuit, și ca pe
desfrânata, primește-mă și mă mântuiește. Slavă...
Doamne, toată viața mea în rușine am cheltuit-o
cu desfrânatele, eu ticălosul. Ca cel desfrânat cu

80
umilință strig: Părinte ceresc, greșit-am, curăță-mă
și mă mântuiește și nu mă lepăda pe mine, cel ce
singur pe sinemi de la Tine m-am depărtat și
pentru lucrurile mele fără de roadă acum am
sărăcit.
Și acum...
Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu
osârdie să alergăm noi păcătoșii și umiliții și să
cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului:
Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi,
sârguiește că pierim de mulțimea păcatelor, nu
întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură
nădejde te-am câștigat.
Doamne miluiește (de 3 ori)... Veniți să ne închinăm...
(de 3 ori).
Psalmul 69
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!
Doamne, să-mi ajuți mie grăbește-Te! Să se
rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu;
să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi
voiesc mie rele: întoarcă-se îndată rușinați cei ce-
mi grăiesc mie: «Bine, bine!» Să se bucure și să se
veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine,
Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc
mântuirea Ta: «Slăvit să fie Domnul!» Iar eu sărac
sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul
81
meu și Izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu
zăbovi.
Psalmul 70
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu
rușinat în veac.
Întru dreptatea Ta, izbăvește-mă și mă scoate,
pleacă urechea Ta către mine și mă mântuiește. Fii
mie Dumnezeu apărător și loc întărit, ca să mă
mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu.
Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna
păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a
celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea
mea, Doamne; Domnul este nădejdea mea din
tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din
pântece; din pântecele maicii mele Tu ești
acoperitorul meu; întru Tine este lauda mea
pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu
ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de
lauda Ta, ca să laud slava Ta, toată ziua
marecuviința Ta. Nu mă lepăda la vremea
bătrâneților; când va lipsi tăria mea, să nu mă lași
pe mine. Că au zis vrăjmașii mei mie și cei ce
păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună, zicând:
Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți
pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu
Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre

82
ajutorul meu ia aminte! Să se rușineze și să piară
cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu
rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar
eu pururea voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți
lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată
ziua mântuirea Ta, al căror nume nu-l cunosc.
Intra-voi întru puterea Domnului; Doamne, aduce-
mi-voi aminte numai de dreptatea Ta.
Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele, și eu
și astăzi vestesc minunile Tale. Până la bătrânețe
și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca
să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină,
puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la
cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut.
Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe
necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar
întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile
pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit-ai spre mine
mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din
adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi
lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău,
Dumnezeule, cânta-voi Ție din alăută, Sfântul lui
Israel. Bucura-se-vor buzele mele când voi cânta
Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și
limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când
vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă
rău.

83
Psalmul 76
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu
glasul meu către Dumnezeu, și a căutat spre mine.
În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat;
chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea
Lui și n-am slăbit; sufletul n-a vrut să se mângâie.
Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu și m-am
cutremurat; gândit-am și a slăbit duhul meu. Ochii
mei au luat-o înainte, treji; tulburatu-m-am și n-
am grăit. Gândit-am la zilele cele de demult și de
anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam;
noaptea în inima mea gândeam și se frământa
duhul meu zicând: Oare, în veci mă va lepăda
Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare, până
în sfârșit mă va lipsi de mila Lui, din neam în
neam? Oare, va uita să Se milostivească
Dumnezeu? Sau va închide în mâinile Lui
îndurările Sale? Și am zis: Acum am început să
înțeleg; aceasta este schimbarea dreptei Celui
Preaînalt. Adusu-mi-am aminte de lucrurile
Domnului și-mi voi aduce aminte de minunile
Tale, dintru început. Și voi cugeta la toate lucrurile
Tale și la faptele Tale mă voi gândi. Dumnezeule,
în sfințenie este calea Ta. Cine este Dumnezeu
mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu,
Care faci minuni! Cunoscută ai făcut între popoare
puterea Ta. Izbăvit-ai cu brațul Tău poporul Tău,
84
pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzutu-Te-au apele,
Dumnezeule, văzutu-Te-au apele și s-au
spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat
norii că săgețile Tale trec. Glasul tunetului Tău în
vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-
s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea
Ta și cărările Tale în ape multe și urmele Tale nu
se vor cunoaște. Povățuit-ai ca pe niște oi pe
poporul Tău, cu mâna lui Moise și a lui Aaron.
Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori), Preasfântă Treime...
Tatăl nostru... Pentru rugăciunile...
Troparele, glas 6:
Cuget la ziua cea înfricoșată și plâng faptele
mele cele rele, cum voi răspunde Celui fără de
moarte Împărat și cu ce îndrăznire voi privi la
Judecătorul, Îndurate Părinte, Fiule Unule-Născut
și Duhule Sfinte, miluiește-mă.
Slavă...
În valea plângerii, în locul pe care l-ai rânduit,
când vei ședea Milostive, să faci judecata cea
dreaptă, nu vădi cele ascunse ale mele, nici mă
rușina înaintea îngerilor; ci îndură-Te spre mine,
Dumnezeule, și mă miluiește.
Și acum..
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu
85
pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim
prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului
creștinesc.
Doamne miluiește (de 40 ori). Veniți să ne închinăm...
(de 3 ori).
Psalmul 101
Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea
la Tine să ajungă! Să nu întorci fața Ta de la mine;
în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea
Ta! În orice zi Te voi chema, degrabă auzi-mă! Că
s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca
uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a
uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea
mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit
de carnea mea. Asemănatu-m-am cu pelicanul din
pustie; ajuns-am ca bufnița din dărâmături.
Privegheat-am și am ajuns ca o pasăre singuratică
pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei,
și cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau. Că
cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea
cu plângere am amestecat-o, din pricina urgiei
Tale și a mâniei Tale; că, ridicându-mă eu, m-ai
surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca
iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și
pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-Te, vei
milui Sionul, că vremea este să-l miluiești pe el, că
86
a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele lui și
de țărâna lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile
de numele Domnului și toți împărații pământului
de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta
întru slava Sa. Căutat-a spre rugăciunea celor
smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie
acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce
se zidește va lăuda pe Domnul; că a privit din
înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe
pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecați,
să dezlege pe fiii celor omorâți, să vestească în
Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim.
Când se vor aduna popoarele împreună și
împărățiile, ca să slujească Domnului. Zis-am către
Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vestește-mi
puținătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea
zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în
neam. Dintru început Tu, Doamne, pământul l-ai
întemeiat, și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile.
Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne, și toți ca o
haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei
schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și
anii Tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor Tăi vor
locui pământul lor și seminția lor în veac va
propăși.

87
Psalmul 50
Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de
fărădelegea mea și de păcatul meu mă curăță. Că
fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu
înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și
rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu
întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.
Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate
m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit;
cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii
Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă
voi curăța; spăla-mă-vei și mai vârtos decât
zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite,
întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate
fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește
întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește
întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la
fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh
stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de
lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor
întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge,
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele
88
mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că
de ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le
vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit;
inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și
să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot;
atunci vor pune pe altarul Tău vițel.
Psalmul 142
Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea
mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău,
că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o
calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în
întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul
în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult;
cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine
mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetat.
Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu.
Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă
asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud
dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-
mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat

89
sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine
alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești
Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă
povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele
Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de
stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Rugăciunea împăratului Manase
Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul părinților
noștri, al lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacob și al
seminției celei drepte a lor; Cel ce ai făcut cerul și
pământul, cu toată podoaba lor; Care ai legat
marea cu cuvântul poruncii Tale; Care ai încuiat
adâncul și L-ai pecetluit cu numele Tău cel
înfricoșător și slăvit, înaintea Căruia toate se tem
și tremură din pricina atotputerniciei Tale. Pentru
că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii
slavei Tale și nesuferită este mânia urgiei Tale
asupra celor păcătoși! Însă nemăsurată și
neajunsă este și mila făgăduinței Tale, căci Tu ești
Domnul cel Preaînalt, bun, îndelung-răbdător și
mult milostiv. Căruia îi pare rău de răutățile
oamenilor. Tu, Doamne, după mulțimea bunătății
Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor care Ți-au
greșit și după mulțimea îndurărilor Tale ai hotărât

90
pocăință păcătoșilor spre mântuire.
Așadar, tu, Doamne, Dumnezeul celor drepți, n-
ai pus pocăință pentru cei drepți: pentru Avraam
și Isaac și Iacob, care nu Ți-au greșit Ție, ci ai pus
pocăință mie păcătosului, pentru că am păcătuit
mai mult decât nisipul mării.
Multe sunt fărădelegile mele și nu sunt vrednic
a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina
mulțimii nedreptăților mele. Strâns sunt eu cu
multe cătușe de fier, încât nu pot să-mi ridic capul
meu și nu am nici loc de odihnă, pentru că te-am
mâniat și am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit
voia Ta, nici n-am păzit poruncile Tale, ci am pus
urâciuni și am înmulțit smintelile. Dar acum, îmi
plec genunchii inimii mele, rugând bunătatea Ta.
Am păcătuit, Doamne, am păcătuit și fărădelegile
mele eu le cunosc. Însă cer, rugându-Te: Iartă-mă,
Doamne, iartă-mă și nu mă pierde în fărădelegile
mele și nici nu mă osândi la întuneric sub pământ,
căci Tu ești, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
pocăiesc. Arată-Ți peste mine bunătatea Ta,
mântuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare
mila Ta. Și Te voi preaslăvi în toate zilele vieții
mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cerești
și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin!

91
Rugăciunea Sfântului Eustratie
Slăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamne, că ai
căutat spre smerenia mea și nu m-ai dat în mâinile
vrăjmașilor, ci ai mântuit din nevoi sufletul meu. Și
acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna Ta și
să vină peste mine mila Ta, că s-a tulburat sufletul
meu și dureros îi este să iasă din acest ticălos și
spurcat trup al meu. Ca nu cumva vicleanul sfat al
celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice
întru întuneric, pentru păcatele cele făcute de
mine, cu neștiința și cu știința în viața aceasta.
Milostiv fii mie, Stăpâne, și să nu vadă sufletul meu
întunecatul chip al viclenilor draci; ci să-l ia îngerii
Tăi cei străluciți și luminați. Dă slavă numelui Tău
celui Sfânt, și cu puterea Ta, mă ridică la
Dumnezeiasca Ta judecată. Când mă vei judeca, să
nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii
acesteia, ca să mă surpe pe mine păcătosul, în
adâncul iadului; ci stai lângă mine și-mi fii
Mântuitor și sprijinitor; pentru că muncile acestea
trupești, veselie sunt robilor Tăi. Miluiește,
Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții
acesteia și curat pe el prin pocăință și prin
mărturisire îl primește, că binecuvântat ești în
vecii vecilor. Amin.
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl
nostru...
92
Troparele:
Cu ochi milostiv vezi, Doamne, smerenia mea,
căci cu încetul viața mea se cheltuiește și din fapte
nu-mi este mântuire. Pentru aceasta mă rog: Cu
ochi milostiv, Doamne, vezi smerenia mea, și mă
miluiește.
Slavă...
Veacul meu se sfârșește și înfricoșatul Tău
Scaun se gătește, viața mea trece, judecata pe mine
mă așteaptă, îngrozindu-mă cu munca focului și cu
văpaia cea nestinsă. Ploaie de lacrimi dă-mi mie și
stinge puterea lui, Cel ce vrei ca toți oamenii să se
mântuiască.
Și acum…
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și
răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe
moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un
Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit
cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive,
primește pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și
mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel
deznădăjduit.
Slavă... Și acum... Doamne miluiește (de 3 ori). Preotul
face otpustul sau sfârșitul; iar Diaconul, Monahul ori
mireanul sau cel mai bătrân, zice:
93
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Pe acești doisprezece Psalmi aleși, Preacuvioșii
Părinți Pustnici, ziua și noaptea, îi cântau sau
rosteau cu evlavie. Ei s-au folosit mult de acești
Psalmi, precum se istorisește în cărțile părintești
și în muceniciile a multor Sfinți. Această rânduială
a adus-o din Sfântul Munte, Preacuviosul Dosoftei,
Arhimandritul Pecerscăi. În Sfântul Munte, când
nu este timp a se citi toată rânduiala Utreniei,
după citirea Miezonopticii și cei șase Psalmi, se
cântă acești doisprezece Psalmi.

94
AL DOILE PARACLIS
AL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI
DE DUMNEZEU
Acest Paraclis se cântă la întristare sufletească
și la orice întâmplare grea, fiind foarte folositor
pentru tot creștinul
Începutul obișnuit (pg. 3-6), apoi se zice:
Stih: Sfințit-a locașul Său cel preaînalt; Dumnezeu
este în mijlocul lui și nu se va clătina.
Ceea ce ești mai cinstită, Maică prealăudată, nu
ne pricepem noi, păcătoșii, a te lăuda cum se
cuvine, însă nepricepându-ne, grăim Ție: Bucură-
te, Maica Soarelui celui neapus, a Ziditorului
tuturor.
Stih: Și va dori împăratul frumusețea ta, că El este
Domnul tău.
Ne rugăm Ție, Ceea ce ești cu totul lăudată,
Stăpână a lumii, să ne izbăvești pe noi din
primejdiile noastre, precum ai izbăvit din surparea
casei pe pruncul femeii celei ce te cinstea pe tine.
Stih: Voi pomeni numele tău în tot neamul și neamul.
Înviază-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine, cel
mort pentru fărădelegile mele, precum ai înviat pe
pruncul evreicei celei ce te-a chemat pe tine în
ajutor.
95
Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită
poporul tău și casa părintelui tău.
Roagă pe Fiul tău și Dumnezeul nostru, pe Care
L-ai născut, neștiind de nuntă; pentru o taină ca
aceasta, care s-a săvârșit întru tine, minunându-
ne, grăim: Bucură-te, Maică pururea fecioară.
Slavă... Și acum...
Pe Unul din Treime, Care S-a născut din Tatăl
mai înainte de veci, pe Acela L-ai născut, Maică
prealăudată, cu nespusă minune prin umbrirea
Sfântului Duh. Pentru aceasta, cu glasul lui Gavriil
grăim Ție: Bucură-te, prin care răsare bucuria;
bucură-te, prin care piere blestemul, Domnul este
cu tine.
Dumnezeu este Domnul...
Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu
osârdie, să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să
cădem cu pocăință, zicând din adâncul sufletului:
Stăpână, ajută-ne, milostivește-te spre noi;
grăbește, că pierim sub mulțimea păcatelor; nu
întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine, singură
nădejde te-am câștigat (de două ori).
Slavă... Și acum...
al Născătoarei de Dumnezeu:
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu,
pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că
96
de n-ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi
izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi
păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la
tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea
din toate nevoile.
Psalmul 50: Miluiește-mă, Dumnezeule... (pag. 14).

Canonul de rugăciune către Născătoarea de


Dumnezeu
Cântarea 1:
Pe moartea ce se sălbăticise de demult, prin
nașterea ta, Stăpână, o ai surpat; pentru aceasta
grăim Ție: Bucură-te, mântuirea celor robiți;
bucură-te, înnoirea tuturor, Stăpână.
Noi întru tine ne lăudăm și prin mijlocirea ta
scăpăm din cursele cele de multe feluri ale
diavolului; pentru aceasta grăim către tine,
Născătoare de Dumnezeu: Bucură-te, căderea
diavolilor și întărirea noastră a credincioșilor.
Slavă...
Tatăl a binevoit, și Fiul S-a pogorât prin
umbrirea Sfântului Duh în pântecele tău,
preanevinovată Stăpână a lumii.
Și acum...
Bucură-te, grăim Ție, Născătoare de Dumnezeu,
97
Ceea ce ești folositoare tuturor celor ce sunt în
nevoi și a tuturor celor ce scapă sub
acoperământul tău, Stăpână.
Cântarea a 3-a:
Moise, prorocul de demult, te-a închipuit pe
tine, zicând: Rug însuflețit și nears ești, Fecioară,
Ceea ce ai în pântece focul Dumnezeirii.
Fiul tău ascultând rugăciunea ta, Preacurată
Născătoare de Dumnezeu, Se milostivește spre
sufletele noastre, ca un iubitor de oameni.
Slavă...
Pe Unul din Treime ai născut, Maică
prealăudată, cu nespusă minune, pe Care L-a
lăudat adunarea pruncilor, strigând: Osana, bine
este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.
Și acum...
Știindu-te pe tine a fi Maică lui Dumnezeu, ne
rugăm Ție să ne izbăvești pe noi de greșelile
noastre cele de voie și cele fără de voie.
Cântarea a 4-a:
Cu strigare fără încetare striga către tine
bolnavul cel slăbănogit în boala cea fără de
vindecare, pe care, auzindu-l, l-ai vindecat,
preanevinovată Stăpână.
Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele
98
său l-ai scos din mâna diavolului cu puterea ta cea
atotstăpânitoare.
Slavă...
Auzind puterea ta, cu care ai izbăvit pe mulți
din primejdii, Preacurată Născătoare de
Dumnezeu, grăim către tine: Ceea ce ai născut pe
Cel slăvit în Treime, roagă-te să ne mântuiască de
partea cea de-a stânga.
Și acum...
Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, tu ești
scăparea noastră din amărâtul păcat al lui Adam
cel întâi zidit.
Cântarea a 5-a:
Miluiește-mă, Maica lui Dumnezeu, precum ai
miluit pe femeia aceea, căreia i se umflase tot
trupul, că nu am altă nădejde sau ajutor afară de
tine.
Să știi, Doamna mea, că pentru păcatele mele te
supăr și, pentru că S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu
întru tine și pentru noi făcându-Se om, pentru
aceea am năzuit la tine eu, ticălosul, să mă
miluiești.
Slavă...
Stăpâna îngerilor, Maica săracilor și ajutorul
celor străini, la cunoștința ta, la ajutorul tău și la
acoperământul tău scap, ca să mă miluiești.
99
Și acum...
Milostivește-te spre mine, Maica lui Dumnezeu,
precum te-ai milostivit spre cele două fecioare
curate, trimițându-le lor cununi din cer.
Cântarea a 6-a:
Bucură-te, Ceea ce ești plină de bucurie, Marie,
Domnul este cu tine, a strigat Aglaida și a izgonit
pe diavolul, care-i făcea supărare în tot ceasul.
Cu deadinsul mă rog Ție, Maica lui Dumnezeu,
să mă miluiești și să mă acoperi sub
acoperământul tău, când va ședea Fiul tău pe
scaunul cel înfricoșător.
Slavă...
Cu cântări întreite cântăm Ție: Bucură-te, Ceea
ce ai născut Lumina lumii; bucură-te, Ceea ce ne
mântuiești de primejdiile noastre; bucură-te,
Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.
Și acum...
Cum te vom lăuda, Maica lui Dumnezeu, și cu ce
buze te vom săruta, sau cu ce ochi vom căuta la
chipul tău cel zugrăvit, fiind împilați cu necurățiile
noastre. Ci numai grăim Ție: Miluieș-te-ne, Maica
milostivirii.
Condacul, glasul al 3-lea:
Partenie, pustnicul, cel ce mergea la Muntele
100
Sinai de se închina sfântului rug, aducându-și
aminte de minunea nașterii tale, cea întru tot
lăudată, striga către tine: Bucură-te, minunea cea
de îngeri mult lăudată, Maica Făcătorului tuturor.
Icosul:
Spre nevoință să ne sârguim și dezmierdările
lumești toate să le urâm și la Domnul pururea să
gândim și de Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă
nouă ușa milostivirii Sale, precum a făcut de
demult și cu alți păcătoși: a dat iertare tuturor
păcatelor lor, slăbănogului pe care l-a vindecat
sufletește și trupește, vameșului căruia i-a dat
iertare de păcate, și altora mulți. Deci să ne
sârguim și noi să-I aducem lacrimi vrednice de
pocăință și să ne rugăm Lui: Milostive, primește pe
Născătoarea de Dumnezeu, care se roagă pentru
noi, pe care o laudă îngerii din cer, și noi pe
pământ cu buze de tină grăim către dânsa: Bucură-
te, minunea cea de îngeri mult lăudată, Maica
Făcătorului tuturor.
Stih: Mărește, sufletul meu, pe Domnul, și s-a bucurat
duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Stih: Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată de
acum mă vor ferici toate neamurile.
Slavă...
Părinte, Cuvinte și Duhule,
101
Treime Sfântă, curăță mulțimea greșelilor
noastre.
Și acum...
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,
Milostive, curăță mulțimea greșelilor noastre.

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta...


Ajutorului omenesc nu ne încredința pe noi,
Preasfântă Stăpână, ci primește rugăciunea robilor
tăi, că nevoile ne cuprind și nu putem răbda
săgetările diavolilor; acoperământ nu ne-am
agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoșii,
pururea fiind biruiți; mângâiere nu avem afară de
tine, Stăpâna lumii. Nădejdea și ajutătoarea
credincioșilor, nu trece rugăciunile noastre, ci le fă
de folos.
Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat,
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; ci, cerând dar
bun, primește dăruirea către cererea cea de folos.
Prefacerea celor mâhniți, izbăvirea celor
neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi,
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pacea celor
din războaie, liniștea celor înviforați, singura
folositoare a creștinilor.
Cântarea a 7-a:
Pe Mângâietorul tuturor născând, Maică
102
prealăudată, curată ai rămas ca și înainte de
naștere; pentru aceasta grăim: Bucură-te, Maică,
care nu știi de mire; pe tine te binecuvântăm întru
toți vecii.
Fecioară ai fost mai înainte de naștere și întru
naștere iarăși ai fost Fecioară și după naștere
iarăși Fecioară ai rămas pentru aceasta pe tine te
binecuvântăm întru toți vecii.
Slavă...
Învăluindu-ne întru această lume și căzând în
noroiul păcatelor noastre, scăpând către tine,
Stăpână, grăim Ție: Vino degrabă și ne scoate pe
noi din adâncul răutăților noastre, că pe tine te
binecuvântăm întru toți vecii.
Și acum...
La tine este scăparea noastră și întru tine ne-am
pus nădejdea; tu ne ajută nouă, că poți toate câte le
voiești, Maica Făcătorului tuturor, și pe tine te
binecuvântăm întru toți vecii.
Cântarea a 8-a:
Pe Împărăteasa cerului și a pământului, care a
născut neispitită de nuntă pe Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, și pe care o laudă oștile îngerești,
lăudați-o și preaînălțați-o întru toți vecii.
Daniel, prorocul de demult, a închipuit nașterea
ta; Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai
103
purtat în pântecele tău pe Făcătorul cerului și al
pământului, pe Care născându-L ai rămas
nestricată; pe tine te preaînălțăm întru toți vecii.
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh,
Domnul.
Pe Dumnezeu, Cuvântul cel din Dumnezeu, Care
S-a pogorât în pântecele tău prin umbrirea
Sfântului Duh, L-ai născut fără de stricăciune; pe
tine te preaînălțăm întru toți vecii.
Și acum...
Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am
câștigat; ajutătoare te avem întru primejdiile
noastre pe tine și mântuire desăvârșită sufletelor;
pe tine te preaînălțăm întru toți vecii.
Cântarea a 9-a:
Isaia, de demult, dănțuind a grăit: Iată, Fecioara
în pântece va lua și va naște Fiu. Pentru aceasta
grăim Ție: Bucură-te, Ceea ce ai purtat în
pântecele tău pe Cel mai înainte de toți vecii; pe
Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Prorocul David te-a lăudat oarecând în cartea
Psalmilor, arătându-te Maica Făcătorului tuturor,
pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre:
Slavă...
Ce limbă omenească te va lăuda pe tine după
vrednicie, Ceea ce ești mai cinstită decât
104
heruvimii? Pentru aceasta, cu guri și fără de tăcere
grăim Ție: Bucură-te, Ceea ce de îngeri ești mult
lăudată, Domnul este cu tine.
Și acum...
Roagă-te cu deadinsul către Milostivul
Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, care greșim în tot
ceasul, ca să ne fie nouă milostiv în ziua judecății.
Apoi:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare
de Dumnezeu, cea pururea fericită și
preanevinovată, și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe
tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim.

Svetilna:
S-a rugat, de demult, către tine, Preacurată,
Maria Egipteanca, pe care, auzind-o, ai învrednicit-
o a vedea și a săruta Crucea Fiului tău; pentru
aceasta strigăm către tine: Roagă-te Fiului tău și
Dumnezeului nostru, ca să se milostivească spre
noi, să nu ne osândească după păcatele noastre, ci
să ne miluiască pe noi ca un iubitor de oameni (de
trei ori).

105
La Laude
Cu ce cununi de laude vom încununa pe Maica
lui Dumnezeu, care s-a arătat scaun cerescului
Împărat, care se roagă pentru noi către Milostivul
Dumnezeu și ne izbăvește din fărădelegile
noastre? Deci către dânsa să grăim: Bucură-te,
Preacurată, că prin tine a fost cu noi Domnul
puterilor; roagă-te cu deadinsul să se mântuiască
sufletele noastre (de două ori).
Cu ce podoabe de cântări vom lăuda pe Maica
lui Dumnezeu, pe Ceea ce s-a învrednicit a fi
Împărăteasă a toate, care s-a arătat mai înaltă
decât cerurile și mai sfântă decât toți sfinții? Deci
către dânsa să grăim: Roagă-te, Preacurată, cu toți
sfinții, să se mântuiască sufletele noastre (de două
ori).
Cu ce flori duhovnicești vom încununa pe Maica
lui Dumnezeu, care s-a arătat scară cerească, prin
care am aflat lesne suirea către Dumnezeu? Deci
toți să ne adunăm și să o lăudăm, grăind: Bucură-
te, Preacurată, prin care am aflat har; bucură-te, că
prin tine s-a dat tuturor bucurie; bucură-te,
nădejdea sufletelor noastre, prin care noi toți ne
mântuim.
Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe
Maica lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii în
ceruri cu cântări fără încetare, strigând: Bucură-te,
106
mărirea noastră; bucură-te, mântuirea
pământenilor; bucură-te, Ceea ce ești scaun
Împăratului nostru? Deci și noi păcătoșii către
dânsa să grăim: Roagă-te, Preacurată, către Cel pe
care L-ai născut fără stricăciune, să mântuiască
sufletele noastre.
Slavă... Și acum...
Veniți toți pământenii să facem prăznuire
Maicii lui Dumnezeu, cea care ne izbăvește pe noi
din mâinile diavolului, cel ce urăște binele, precum
a izbăvit pe femeia care se ruga ei și a înviat-o de
și-a spovedit păcatul. Vezi, dar, suflete al meu,
pentru ce te lenevești și nu strigi către Maica lui
Dumnezeu: Doamnă atotstăpânitoare, Ceea ce ai
născut cu nespusă minune pe Domnul cel iubitor
de oameni, pe Acela roagă-L să ne mântuiască pe
noi.

Rugăciune către
Preacurata Născătoare de Dumnezeu
O, preamilostivă Stăpâna mea, nu mă lepăda pe
mine, nevrednicul, ci primește această puțină
rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o
du Fiului tău și Dumnezeului nostru, Care S-a
născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră;
Care pentru noi păcătoșii, S-a răstignit și S-a
107
îngropat și a înviat a treia zi. Deși fărădelegea mea
este mai grea decât toate fărădelegile, totuși
tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni,
pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit și i-a
miluit, îmi dau îndrăznire; și cu toate că nu te
aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa
milostivirii Sale. Cum să nu mă primească dar și pe
mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău?
Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci
poți toate câte le voiești, iar pe care le ceri de la
Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-
a făcut mijlocitoare creștinilor. Pentru aceasta pe
tine te binecuvântăm și te preaînălțăm în vecii
vecilor. Amin.

108
CANON DE POCĂINȚĂ
CĂTRE DOMNUL NOSTRU
IISUS HRISTOS
Cântarea 1:
Acum mă apropii eu, păcătosul și împovăratul,
către Tine, Stăpânul și Dumnezeul meu și nu
îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog și
grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai înainte ca să plâng
faptele mele cu amar.
Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă
O, amar mie, păcătosul, că sunt ticălos, mai mult
decât toți oamenii; pocăință nu este întru mine. Ci-
mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să plâng faptele
mele cu amar.
Slavă...
Omule nebun și ticălos, pentru ce-ți pierzi
vremea în lene? Gândește-te la viața ta și te
întoarce către Dumnezeu, ca să plângi faptele tale
cu amar.
Și acum...
Maica lui Dumnezeu preacurată, caută spre
mine, păcătosul, și mă izbăvește de lanțul
vrăjmașului, îndreptându-mă pe calea pocăinței,
ca să plâng faptele mele cu amar.
Cântarea 3-a:
109
Când se vor pune scaunele la judecata cea
înfricoșătoare, atunci faptele tuturor oamenilor se
vor vădi; amar va fi atunci păcătoșilor, căci se vor
trimite în muncă. Deci, aceea știind, suflete al meu,
pocăiește-te de faptele tale cele rele.
Drepții se vor bucura, iar păcătoșii vor plânge;
ci atunci nimeni nu va putea ajuta nouă, că faptele
noastre ne vor osândi pe noi. Drept aceea nu
întârzia, ci, mai înainte de sfârșit, pocăiește-te de
faptele tale cele rele.
Slavă...
O, vai de mine cel mult păcătos, care m-am
spurcat cu faptele și cu gândurile, neavând
picături de lacrimi de la învârtoșarea inimii mele;
ci acum caută la pământ, suflete al meu și te
pocăiește de faptele tale cele rele.
Și acum...
Iată, Doamnă, Fiul tău ne învață spre bine; iar
eu păcătosul pururea fug de cele bune; ci Tu, ca o
milostivă, miluiește-mă ca să mă pocăiesc de
faptele mele cele rele.

Cântarea 4-a:
Desfătată și plăcută este aici calea
dezmierdărilor, dar amară va fi ziua cea de apoi,
când se va despărți sufletul de trup. Deci,
110
pocăiește-te de acestea, suflete al meu, pentru
Împărăția lui Dumnezeu.
Pentru ce faci strâmbătate săracului? De ce
oprești plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubești;
desfrânarea și amărăciunea iubești. Deci, lasă
acelea suflete al meu și te pocăiește pentru
Împărăția lui Dumnezeu.
Slavă...
O, nebune om! Până când te vei afunda și ca o
albină vei aduna bogăția ta, care degrabă va pieri
ca praful și ca cenușa? Ci caută mai vârtos
Împărăția lui Dumnezeu.
Și acum...
Doamnă de Dumnezeu Născătoare, miluiește-
mă pe mine păcătosul și mă întărește spre fapte
bune și mă păzește ca să nu mă răpească pe mine
nepregătit moartea cea urâtă; ci mă povățuiește,
Fecioară, la Împărăția lui Dumnezeu.
Cântarea 5-a:
Adu-ți aminte, ticălosule om, că de păcate ești
robit, cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cu
neputința, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu
păcătos, au doară aceea ai voit?
Mi se cutremură mădularele și cu totul sunt
vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile și cu
totul dându-mă pe mine gheenei. Suflete al meu
111
păcătos, au doară aceea ai voit?
Slavă...
Pe desfrânatul și pe tâlharul, care s-au pocăit, i-
ai primit, Mântuitorule, iar eu cu lenea păcatului
m-am îngreuiat și de cel rău sunt robit. Suflete al
meu păcătos, au doară aceea ai voit?
Și acum...
Ajutătoare minunată și grabnică tuturor
oamenilor, Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie
nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta
a voit.
Cântarea a 6-a:
Pe pământ viață desfrânată am viețuit și
sufletul la întuneric l-am dat; dar acum, Milostive
Stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului
și mă înțelepțește ca să fac voia Ta.
Cine face unele ca acestea, precum fac eu?
Precum zace porcul în tină așa și eu slujesc
păcatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă
din trândăvirea aceasta și-mi dă mie inimă ca să
fac voia Ta.
Slavă...
Scoală-te, omule ticălos, aleargă către
Dumnezeu mărturisind păcatele tale și cazi
lăcrimând și suspinând; iar Acela, ca un îndurat, va
da Ție ajutor ca să faci voia Lui.
112
Și acum...
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară preacurată,
păzește-ne pe noi de răutățile celui văzut și celui
nevăzut vrăjmaș și primește rugăciunile noastre și
le du pe acestea Fiului tău și-mi dă minte ca să fac
voia ta.
Condac:
Suflete al meu pentru ce te îmbogățești în
păcate? Pentru ce faci voia diavolului? În ce-ți pui
nădejdea? Părăsește-te de acestea și te întoarce
către Dumnezeu strigând: îndurate, Doamne,
miluiește-mă pe mine păcătosul.

Icos:
Gândește, suflete al meu la ceasul cel amar al
morții și la judecata cea înfricoșătoare a
Făcătorului Dumnezeu; că îngerii cei întunecați te
vor lua pe tine, suflete, și te vor duce în focul cel de
veci. Iar tu, mai înainte de moarte te pocăiește,
strigând: miluiește-mă, Doamne, pe mine,
păcătosul.
Cântarea 7-a:
Nu te nădăjdui, suflete al meu, în bogăția cea
trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă, că toate
acestea nu știi cui le vei lăsa, ci strigă: Miluiește-
113
mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine păcătosul.
Nu nădăjdui, suflete al meu, în sănătatea
trupească cea trecătoare, nici în frumusețea cea
degrabă trecătoare, că vezi cum și cei puternici și
cei tineri mor; ci strigă: Miluiește-mă, Hristoase
Dumnezeule, pe mine nevrednicul.
Slavă...
Adu-ți aminte, suflete al meu, de viața cea de
veci, de împărăția cerului cea gătită Sfinților, de
întunericul cel osebit și de mânia lui Dumnezeu,
care este asupra celor răi și strigă: Miluiește-mă,
Hristoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul.
Și acum...
Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu și te
roagă Ei, că este grabnică ajutătoare celor ce se
pocăiesc, ca să roage pe Hristos, Dumnezeul
nostru, să mă miluiască pe mine nevrednicul.
Cântarea 8-a:
Cum nu voi plânge când îmi aduc aminte de
moarte? Că am văzut pe fratele meu în groapă,
zăcând fără de mărire și fără de chip. Dar ce
aștept? Și în cine nădăjduiesc? Numai în Tine,
Doamne, pe care Te rog, ca mai înainte de sfârșit,
să mă îndrepți.
Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când
voi sta înaintea Ta și voi fi judecat, Unule lesne
114
iertătorule!
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh,
Domnul.
Cred că vei veni să judeci viii și morții și toți vor
sta în a lor rânduială: bătrânii și tinerii,
conducătorii și supușii lor, domnii și judecătorii,
bogații și săracii, femeile și bărbații. Oare, cum mă
voi afla eu atunci? Drept aceea strig Ție: Dă-mi,
Doamne, mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc.
Și acum...
Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, primește
rugăciunea mea cea nevrednică, păzește-mă de
moartea cea urâtă și-mi dăruiește mai înainte de
sfârșit să mă pocăiesc.
Cântarea 9-a:
Acum scap la voi, îngeri, Arhangheli și toate
puterile, care stați înaintea scaunului lui
Dumnezeu. Rugați-vă către Făcătorul vostru, să fie
izbăvit sufletul meu de munca de veci.
Acum plâng către voi, sfinților, patriarhilor,
împăraților și prorocilor, apostolilor și arhiereilor
și toți aleșii lui Hristos, ajutați-mi mie la judecată,
ca să se mântuiască sufletul meu de întunericul
vrăjmașului.
Slavă...
Acum ridic mâinile mele către voi, sfinților
115
mucenici, pustnicilor, preacuvioșilor și toți Sfinții,
care vă rugați către Dumnezeu pentru toată lumea,
ca să se mântuiască sufletul meu în ceasul morții.
Și acum...
Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu
totul în Tine, nădăjduiesc și roagă pe Fiul Tău, ca
să mă pună pe mine nevrednicul, de-a dreapta Sa,
când va ședea să judece viii și morții.
Cuvine-se cu adevărat... (vezi pagina 39).
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este
Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime
Sfântă, slavă Ție.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi.

116
CANON DE RUGĂCIUNE
CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR
AL VIEȚII OMULUI
Cântarea 1:
Stih: Sfinte îngere păzitorul vieții mele, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu, pentru mine, păcătosul.
Pe tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit,
și folositorul și îndreptătorul vieții mele, pe care
te-am dobândit de la Dumnezeu, te laud,
dumnezeiescule înger al lui Dumnezeu, Cel
atotstăpânitor.
Vrând ca toți oamenii să se mântuiască, Cuvinte,
ai pus pe sfinții îngeri îndreptători și luminați
povățuitori oamenilor, care ne povățuiesc pe noi la
frica Ta.
De noaptea cea întunecată fiind cuprins și cu
negura cea deasă a patimilor fiind acoperit, cu
lumina pocăinței luminează-mă, îndreptătorule,
folositorule și păzitorul meu.
Slavă...
Potop cu tină și întuneric de gânduri rușinoase
întru mine izvorăsc, despărțind de la Dumnezeu
mintea mea, pe care usucă-le, ajutătorul meu.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Tu ești, Stăpână, liniștea și adăpostirea celor
învăluiți în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg
117
către a ta adăpostire, fiind învăluit cu viforul a
multe feluri de patimi.
Cântarea a 3-a:
Ființă am din amestecătură de pământ, de tină
și țărână, pentru aceasta de pământ m-am lipit. Ci,
o, folositorul meu, îndreptătorul și izbăvitorul
meu, întoarce dorirea mea către cele cerești.
Ziua și noaptea, cu faptele mele cele rele, te
amăgesc, te mâhnesc și te întărât; dar te rog nu sta
departe de mine, ci ajută-mă spre a mă îndrepta.
Supus sunt grijii și mâhnirii, că nepocăit și
neîndreptat petrec. Pentru aceasta dăruiește-mi să
mă pocăiesc cu adevărat și să te bucur pe tine,
păzitorul meu.
Slavă...
Cel ce vezi fața cea de nevăzut a lui Dumnezeu,
Care șade în ceruri și Se uită pe pământ cu gândul
și-l face pe el de se cutremură, pe Acela roagă-L să
mă mântuiască, sfinte îngere.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Minte, cuget și cuvânt, harul lui Dumnezeu am
luat, ca, pe Stăpânul cunoscând, cu fapte bune să-L
cinstesc; iar cu patimile ocărând harul, pe
Stăpânul am defăimat, Stăpână, miluiește-mă.
Păzitorul sufletului și al trupului meu, cel ales
mie de la Dumnezeu, dumnezeiescule înger,
118
urmând lui Dumnezeu, treci cu vederea,
preasfinte, toate greșelile sufletului meu celui
ticălos și mă izbăvește de cursele cele de multe
feluri ale înșelătorului și fă milostiv pe Dumnezeul
tuturor, ca să-mi dea iertare la judecată.
Cântarea a 4-a:
Neaducându-mi aminte, Mântuitorule, de
înfricoșătoarea judecată la care am să stau înainte
și să dau răspuns pentru tot lucrul și cuvântul, nici
gândindu-mă la moartea cea fără de veste, sunt
neîndreptat; dar tu, îndreptătorul meu, nu mă lăsa
pe mine.
Cu deadinsul toată răutatea am plinit din
tinerețe și n-am încetat a te amărî pe tine,
apărătorul meu, cu cuvinte și cu fapte fără de lege;
nu te mânia dar, ci mai așteaptă, înțelepțindu-mă,
luminându-mă și întărindu-mă.
Urmând îndelung-răbdării Cuvântului lui
Dumnezeu, Care a venit ca să cheme pe toți
păcătoșii la pocăință și așteaptă îndreptare de
bunăvoie și nu face silă, și tu, îndreptătorul meu,
spre mine cu îndelungă-răbdare petreci.
Slavă...
Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe
mine, netrebnicul rob; dar Stăpânul meu, Iisus, m-
a primit cu milostivire și m-a făcut al Său; iar eu,
119
lepădând atâta har al Lui, te scârbesc încă pe tine,
îngerul lui Dumnezeu.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Cu adevărat Domnul S-a făcut Împărat, cu
Împărăție care nu cade, și precum psalmistul
grăiește, S-a îmbrăcat din tine, Maica lui
Dumnezeu, întru preafrumoasă podoabă, în trup
sfânt, cu care a luat moarte și a surpat împărăția
ei.
Cântarea a 5-a:
Pe tine păzitor câștigându-te, împreună-
petrecător și împreună-vorbitor, sfinte îngere,
păzindu-mă, cu mine călătorind, împreună-locuind
și cele de mântuire înainte pururea punându-le, ce
iertare voi lua, necunoscător fiind?
Cu multă îndrăznire stând înaintea scaunului
Atotstăpânitorului și împreună dănțuind, la
Împăratul făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi
dea iertare de răutățile mele cele multe.
Muncile și chinurile care mă așteaptă mai
înainte văzându-le și de împietrirea, nebunia și
orbirea mea făcându-ți-se milă, suspini și te
tânguiești și te întristezi, fiind plin de mâhnire,
izbăvitorul meu.
Slavă...
Nici într-un ceas, nici într-o clipă sau și mai
120
puțin decât aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul
și făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine și să
te veselești și să salți, fiind eu pururea stricat cu
păcatele.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Prunc nou S-a arătat Cel necuprins cu mintea,
din tine, ceea ce ești cu totul fără prihană, Cel ce a
pus pădurile cu hotar și munții cu așezământul
cunoștinței, Cel ce numără mulțimea stelelor și
picăturile de rouă și schimbă suflările vânturilor.
Cântarea a 6-a:
Păzindu-mă și oștindu-te împrejurul meu și
întorcând înapoi pornirile diavolilor și năvălirile
lor cele în chipurile fiarelor, nu înceta, păzitorul
meu, pururea a le depărta de la mine, că pe tine te
am cald folositor.
Cel ce ești mir scump și cu bună mireasmă, nu
te scârbi de întinăciunea mea, nu te depărta de la
mine până la sfârșit, ci fii mie păzitor pururea
nedepărtat, că și soarele trecând peste locurile
cele întinate, nu se întinează.
Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvânt cele mai
pe deasupra ale Lui, roagă-L, folositorul meu, ca
să-mi dea har a izvorî picături izvorâtoare de
lacrimi, ca prin acelea să se curețe inima mea și să
vadă pe Dumnezeu.
121
Netrupește, ca cel ce ești curat și fără de
materie, stând înaintea Celui curat și fără materie,
și câștigând multă îndrăznire și apropiere către
Dânsul, pe Acela roagă-L cu deadinsul să dăruiască
sufletului meu mântuire.
Slavă...
Înfruntarea și rușinea să acopere fețele
vrăjmașilor cele întunecate, rușinoase și întinate,
când se va despărți de trup sufletul meu cel
smerit, și să-l acoperi, îndreptătorul meu, cu
aripile tale cele luminate și preasfinte.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Ceea ce ești mai sfântă decât sfinții îngeri și mai
presus de heruvimi și de serafimi, mintea mea cea
târâtoare pe pământ și de cele pământești
râvnitoare, mai presus decât pofta cea
pământească și trupească o arată, ridicând-o de la
pământ către dragostea cea cerească.
CONDACUL:
Slujitorul lui Dumnezeu și păzitorul meu cel
preaales, petrece pururea împreună cu mine,
păcătosul, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a
diavolilor; dar te rog, îndreaptă-mă la cărările cele
dumnezeiești, silindu-mă spre viața cea
nestricăcioasă.
Cântarea a 7-a:
122
Mulțimile cele întunecate ale tâlharilor celor
nevăzuți, ce cad împrejur asupra mea, care caută
să atragă și să răpească sufletul meu, nu lipsi
izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic,
ajutătorul meu.
Când va vrea să mă judece Judecătorul și
Dumnezeul meu și să mă osândească pe mine, cel
osândit de conștiința mea, mai înainte de judecata
aceea, nu mă uita pe mine, povățuitorul meu.
Avându-mi eu trupul mamă, iar tina tată și
țărâna strămoș, prin înrudirea cu acestea la
pământ neîncetat caut; ci dă-mi, ajutătorul meu, ca
fără frică să mă uit vreodată și în sus la frumusețea
cerului.
Ca cel ce ești frumos prin frumusețea dulce,
plăcut și cu minte strălucitoare ca soarele, luminat
să-mi stai înainte cu veselă față și cu privire lină,
când mă vei lua de pe pământ, îndreptătorul meu.
Slavă...
Pentru milostivirea milei și pentru multa
mulțime a iubirii de oameni, să mă acoperi pe
mine cu acoperământul aripilor tale când voi ieși
din trup, păzitorul meu, ca să nu văd fețele cele
urâte ale diavolilor.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Ceea ce ești poartă cerească și ușă de mântuire
și scară înțelegătoare, pe care Dumnezeu S-a
123
pogorât și om S-a suit, cu îndurările tale, Curată,
învrednicește-mă de împărăția cerurilor pe mine,
robul tău.

Cântarea a 8-a:
De șapte ori cuptorul, chinuitorul haldeilor l-a
ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar
văzându-i pe aceștia mântuiți de o putere mai
mare, Făcătorului și Izbăvitorului a strigat: Tineri
binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare
preaînălțați-L întru toți vecii.
După Dumnezeu pe tine te-am luat de la
Dumnezeu folositor, povățuitor, ajutător și
apărător, preasfinte îngere. Pentru aceasta nu
înceta, te rog, povățuindu-mă, îndreptându-mă și
învățându-mă să fac cele cuvioase și să-mi
luminezi mintea până ce mă vei înfățișa mântuit
înaintea lui Hristos.
Când se vor pune scaunele și cărțile se vor
deschide și Cel vechi de zile va ședea și oamenii
vor fi judecați și îngerii vor sta înainte și pământul
se va clătina și toate se vor înfricoșa și se vor
cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de
oameni și mă izbăvește de gheenă, pe Hristos
îmblânzindu-L.
Acum în chip nevăzut mă înconjură, ca niște
albine fagurele, urâtorii de Dumnezeu și
124
pierzătorii diavoli, ca niște păsări răpitoare, ca
niște vulpi viclene și ca niște mâncători de
cruzime; ca păsările cele mâncătoare de stârv,
împrejurul meu zboară; acoperă-mă, păzitorul
meu, precum își acoperă vulturul puii săi.
Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să curgă neîncetat
din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot,
din creștet până la picioare, ca, îmbrăcându-mă în
haina pocăinței, cea mai albă decât zăpada, să
intru în cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te,
apărătorul meu.
Casă lui Hristos fiind inima mea, prin patimi,
viață de ființe necuvântătoare am urmat. Ci mă
întărește, ajutătorul sufletului meu, curăță viața
mea, tămâiaz-o și stropește-o cu miresme și cu
miruri de rugăciuni și de curăție, ca să fie iarăși
casă lui Hristos cu bun miros.
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh,
Domnul
Îndreptătorule, păzitorul meu, folositorul și
izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet,
când mă va scula din pământ la judecată
înfricoșătorul glas al trâmbiței, atunci aproape de
mine să stai, blând și vesel, cu nădejdea mântuirii
depărtând de la mine frica.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Cu nemărginirea bunătății în dar mă miluiește,
125
ceea ce ai născut Izvorul milostivirii, că vrednic de
milă sunt, dar nu am ce să-ti aduc ție, că bunurile
mele nicicum nu-ți trebuie, ca ceea ce ai zămislit
nespus pe Dătătorul de bine și Mântuitorul lumii,
ceea ce ești plină de har.
Cântarea a 9-a:
De-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te
văd stând, luminat și blând, pe tine, ajutătorul și
folositorul meu, când va ieși din mine cu anevoie
sufletul meu, și izgonind pe amarii vrăjmași care
caută să mă apuce.
Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu,
care faci vrerile Lui cele dumnezeiești, ai multă
îndrăznire către Dânsul, sfinte îngere. Pentru
aceasta, cu căldură roagă-L pentru mine, ca,
mântuindu-mă prin tine, să te laud folosind și
acoperământul tău.
În toată viața mea, prin multă deșertăciune
trecând, de sfârșit m-am apropiat; ci te rog,
păzitorul meu, fii mie ajutător și apărător nebiruit,
când voi trece vămile judecății.
Greșelile minții mele, rătăcirile, jefuirile,
răutățile și cugetele cele de rușine ale gândurilor
celor necurate și spurcate, nu înceta, ajutătorul
meu, a le întoarce în gânduri bune și în cugete
roditoare de focul umilinței.
Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, biruiește cu
126
milostivirea Ta mulțimea cea nemăsurată a
răutăților mele, cu rugăciunile cele dumnezeiești
ale slujitorului Tău cel fără de trup, pe care l-ai pus
mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.
Slavă...
Toată nădejdea mea de mântuire, după
Dumnezeu, spre tine am pus-o, păzitorul și
purtătorul meu de grijă și apărătorule; fă
rugăciune neîncetată la Dumnezeu pentru mine,
luând împreună-rugători și ajutători cetele
îngerilor.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Înalță fruntea creștinilor și surpă întărâtările
păgânilor, Născătoare de Dumnezeu, mânuind
nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău
cel mare și mult cinstit este lăudat și mărit cu
credință.
Stihirile:
Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără mijlocire
înaintea Sfintei Treimi, nu înceta a te ruga pentru
mine, robul tău.
Ca cel ce ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi
sufletul meu, nu înceta, cu acoperământul aripilor
tale, a-l acoperi pe el pururea.
Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare
păzitor sufletului meu și armă asupra vrăjmașilor

127
mei, de Dumnezeu cinstitule înger.
Învrednicește-mă și pe mine să dobândesc
Împărăția cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună
cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi.
Slavă...
Lumină a doua tu ești, după Dumnezeu, o,
păzitorul meu; nu înceta a-mi ajuta ca să văd și eu
lumina Dumnezeirii cea în trei străluciri.
Și acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Stăpâna îngerilor și a oamenilor, Născătoare de
Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău
pentru mine, robul tău.

Rugăciune către îngerul păzitor


Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului
meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă
lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine
pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului
celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest
trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și
neputincioasă și mă îndreaptă la calea mântuirii.
Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și
acoperitorul sufletului și al trupului meu celui
ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate
zilele vieții mele, și orice am greșit în această zi.

128
Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de
toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu
niciun păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru
mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica
Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său,
bunătății Sale. Amin.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul


Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel ce ai arătat-o pe Maica Ta cea sfântă mai
cinstită decât toate puterile cele cerești,
Preabunule, pentru solirile ei și ale tuturor
sfinților Tăi, orice am greșit astăzi ca un om și nu
numai ca un om, ci ca unul fără omenie, greșelile
mele cele de voie și cele fără de voie, cele întru
știință și cele întru neștiință, cele din răpire și din
neluare-aminte și cele pe care le-am făcut din
multa mea lenevie și trândăvie, ori de m-am jurat
cu numele Tău cel sfânt, sau de m-am jurat strâmb,
sau L-am hulit în cugetul meu, sau Te-am întărâtat
întru ceva, sau am furat, sau am mințit, sau un
prieten a venit la mine și l-am trecut cu vederea,
sau pe vreun frate am necăjit, sau am amărât, sau,
stând la rugăciune și la cântarea de psalmi, mintea
mea cea rea a umblat la lucruri rele și lumești, sau
m-am desfătat peste cuviință, sau am spus glume,
sau am râs nebunește, sau m-am mărit în deșert,
129
sau m-am mândrit, sau am văzut frumusețe
deșartă și cu ea mi-am rănit mintea, sau am iscodit
greșeala fratelui meu și l-am osândit, iar greșelile
mele cele nenumărate nu le-am băgat de seamă,
ori m-am lenevit la rugăciune, sau altceva rău am
gândit; că acestea toate le-am făcut și altele pe
care le-am uitat. Ci iartă-mi-le, Dumnezeule,
netrebnicului robului Tău, și mă miluiește ca un
bun și iubitor de oameni. Ca în pace să mă culc și
să dorm eu, desfrânatul, slăvindu-Te pe Tine
împreună cu Tatăl și cu Preasfântul și Bunul și de
viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în
vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru o moarte bună


Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării,
îngenunchez înaintea Ta, cu inimă înfrântă și
zdrobită și Ție îți încredințez ceasul cel din urmă
al vieții mele și ceea ce urmează după aceea. Când
picioarele mele slăbite mă vor face să înțeleg că
această corabie a vieții mele se apropie de ținta
călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de
mine! Când ochii mei slăbiți și tulburați vor privi
stăruitor către tine, Doamne Iisuse Hristoase, ai
milă de mine! Când mâinile mele tremurânde și
amorțite, nu vor mai putea ține bine Crucea Ta, și
fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii
130
mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine!
Când obrazul meu palid și buzele mele uscate vor
produce teamă și compătimire celor din jurul meu,
vestind apropierea sfârșitului zilelor mele,
Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când
urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor
ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de
care va depinde soarta mea, Doamne Iisuse
Hristoase, ai milă de mine! Când gândurile mele
vor fi întunecate de frica morții, când sufletul meu
se va lupta cu duhul întunericului care vrea să-mi
acopere ochii inimii pentru a pierde îndurarea Ta
și astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii,
Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când
inima mea obosită abia va mai bate, luptându-se
cu vrăjmașii mântuirii mele, Doamne Iisuse
Hristoase, ai milă de mine! Când voi vărsa
lacrimile cele din urmă, semn al nimicniciei mele,
primește-le ca o jertfă de pocăință, și în clipele
acelea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine!
Când cei din jurul meu, simțind sfârșitul vieții
mele, Te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne
Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când simțurile
mele nu vor înțelege ce se petrece în jurul meu și
voi fi în chinurile morții, Doamne Iisuse Hristoase,
ai milă de mine! Când sufletul meu își va lua rămas
bun de la lumea acesta și va lăsa trupul meu fără

131
de viață, primește întoarcerea ființei mele la Tine
ca pe o jertfă ce Ți se cuvine: Doamne Iisuse
Hristoase, ai milă de mine! Când, în sfârșit, sufletul
meu se va înfățișa înaintea Ta și va vedea pentru
prima dată strălucirea negrăită a Dumnezeirii
Tale, nu-l îndepărta de la Fața Ta; binevoiește a
mă primi în locașurile Tale cele cerești, ca în veci
să-Ți cânt și să Te slăvesc! Doamne Iisuse
Hristoase Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine!
Amin!

132
CUPRINS

RUGĂCIUNILE DIMINEȚII ......................................................... 1


Rugăciunile începătoare ............................................................................................. 3
Rugăciunile dimineții ...................................................................................................4
Rugăciune către Preasfânta Treime .......................................................................5
Altă rugăciune .................................................................................................................6
Rugăciune în toate diminețile când ne sculăm din somn: ..............................6
Psalmul 50: .......................................................................................................................8
CREZUL- Simbolul Credinței......................................................................................9
Rugăciunea I-a Sf. Macarie cel Mare .................................................................... 10
Rugăciunea a II-a......................................................................................................... 11
Rugăciunea a III-a ....................................................................................................... 11
Rugăciunea a IV-a ....................................................................................................... 11
Rugăciunea a V-a ......................................................................................................... 12
Rugăciunea a VI-a ....................................................................................................... 12
Rugăciunea a VII-a ...................................................................................................... 13
Rugăciunea a VIII-a a Sf. Ioan Gură-de-Aur,
12 cereri după numărul ceasurilor nopții ......................................................... 14
Alte 12 cereri ale aceluiași, după numărul ceasurilor zilei......................... 15
Rugăciunea a noua, către Sf. Înger păzitor ........................................................ 16
Rugăciunea a zecea, către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ................................................................. 17
Rugăciune către Sfântul al cărui nume îl porți ................................................ 18
Rugăciunea Sfântul Efrem Sirul în 3 stări,
însoțită de 3 metanii: ................................................................................................. 20
Pomelnicul viilor ......................................................................................................... 22
Pomelnicul celor răposați ........................................................................................ 22
RUGĂCIUNILE PENTRU
FIECARE ZI A SĂPTĂMÂNII ................................................... 24
Rugăciunea de Duminică ......................................................................................... 24

133
Rugăciunea de luni ..................................................................................................... 25
Rugăciunea de marți.................................................................................................. 26
Rugăciunea de miercuri ........................................................................................... 28
Rugăciunea de joi ........................................................................................................ 29
Rugăciunea de vineri ................................................................................................. 30
Rugăciunea de sâmbătă............................................................................................ 32
DIFERITE RUGĂCIUNI CE SE CITESC
ODATĂ CU CELE DE DIMINEAȚĂ ........................................ 34
Rugăciune de călătorie ............................................................................................. 34
Rugăciune la începerea lucrului............................................................................ 35
Rugăciunea părinților pentru fiii lor ................................................................... 36
Rugăciunea fiilor pentru părinții lor ................................................................... 38
Rugăciune pentru frați și surori ............................................................................ 39
Rugăciunea unui soț pentru soția sa ................................................................... 40
Rugăciunea unei soții pentru soțul ei ................................................................. 42
Rugăciune în vreme de necaz și nefericiri ........................................................ 44
Rugăciune pentru izbăvirea de boală ................................................................. 45
Rugăciune pentru dușmani ..................................................................................... 45
Rugăciune pentru copilul căzut în păcat............................................................ 45
Rugăciune pentru copilul bolnav.......................................................................... 47
Rugăciune pentru luminarea minții .................................................................... 47
Rugăciune pentru ajutor la examene .................................................................. 49
Rugăciune pentru cei ce se căsătoresc ............................................................... 50
RUGĂCIUNILE MESELOR ........................................................ 52
Rugăciune înaintea gustării de dimineață ........................................................ 52
Rugăciune după gustarea de dimineață:............................................................ 52
Rugăciune înaintea mesei de prânz ..................................................................... 52
Rugăciune după masa de prânz ............................................................................ 53
Rugăciune înaintea mesei de seară...................................................................... 54
Rugăciunile după masa de seară........................................................................... 54

134
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ ....................................................... 57
Rugăciunea întâi a Sfântului Macarie cel Mare către
Dumnezeu Tatăl .......................................................................................................... 58
Rugăciunea a doua a Sfântului Antioh către
Domnul nostru Iisus Hristos .................................................................................. 58
Rugăciunea a treia către Sfântul Duh .................................................................. 59
Rugăciunea a patra ..................................................................................................... 61
Rugăciunea a cincea ................................................................................................... 61
Rugciunea a șasea către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ................................................................. 61
Rugăciunea a șaptea către Sfântul înger ............................................................ 62
Condacul Născătoarei de Dumnezeu ................................................................... 62
Rugăciunea Sfântului Ioanichie ............................................................................. 63
Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin ............................................................... 64
Rugăciunea Cinstitei Cruci ...................................................................................... 70
Rugăciune după sfârșitul lucrului ........................................................................ 71
CEI DOISPREZECE PSALMI ALEȘI ....................................... 73
Psalmul 26: .................................................................................................................... 73
Psalmul 31: .................................................................................................................... 74
Psalmul 56: .................................................................................................................... 75
Psalmul 33: .................................................................................................................... 77
Psalmul 38: .................................................................................................................... 78
Psalmul 40: .................................................................................................................... 79
Psalmul 69: .................................................................................................................... 81
Psalmul 70: .................................................................................................................... 82
Psalmul 76: .................................................................................................................... 84
Psalmul 101: ................................................................................................................. 86
Psalmul 50: .................................................................................................................... 88
Psalmul 142: ................................................................................................................. 89
Rugăciunea împăratului Manase .......................................................................... 90
Rugăciunea Sfântului Eustratie ............................................................................. 92

135
AL DOILE PARACLIS AL
PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU .............. 95
Canonul de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu ............................. 97
Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu ............................ 107
CANON DE POCĂINȚĂ CĂTRE
DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS .................................. 109
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE
ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEȚII OMULUI.......................... 117
Rugăciune către îngerul păzitor......................................................................... 128
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul ..................................................................... 129
Rugăciune pentru o moarte bună ...................................................................... 130

136