Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

PROPUNĂTOR: prof. înv. primar FURDUI LENUŢA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ ,,I.VIDU” TIMIŞOARA


CLASA: a II-a B
EFECTIV: 20 elevi- (10 băieţi, 10 fete)
DATA: 25.11.2008
OBIECTUL: EDUCAŢIE FIZICĂ
ARIA CURRICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
TEME:
I.- Căţărare la scara fixă- ÎNVĂŢARE ;
II.- Mers în echilibru pe partea lată a băncii de gimnastică – CONSOLIDARE
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de sport
MATERIALE: bănci de gimnastică (4), scara fixă (4), fluier, cutii (obstacole)
METODE ŞI PROCEDEE : explicaţia, demonstrarea, exersarea, intervenţia, algoritmizarea,asistenţa şi asigurarea
TIPUL LECŢIEI: mixtă
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Elevul să fie capabil:
- să se deplaseze în echilibru pe banca de gimnastică;
- să adopte şi să menţină poziţii statice de echilibru;
- să execute corect şi în siguranţă căţărarea/coborârea la scara fixă cu ajutorul braţelor şi picioarelor;
- să acţioneze prompt şi eficient în condiţiile respectării regulilor stabilite.
BIBLIOGRAFIE: - Săvescu,I., ,,Proiectarea demersului didactic la educaţie fizică pentru învăţământul primar, Metodologie”,
Editura AIUS Printed, Craiova, 2008;
- Coman, S., ,,Educaţia fizică şi metodica predării ei la clasele I-IV”, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1995
-M.E.C.T.Consiliul Naţional Pentru Curriculum, ,,Programe şcolare revizuite,Educţie Fizică, cls.I-II”
Bucureşti, 2003.

1
Nr. Momentele Obiective Conţinut Dozare Indicaţii metodico - Obs.
crt. lecţiei organizatorice
1. Organizarea -asigurarea ordinii şi -Adunare în linie pe două xxxxxxxxxx
colectivului a disciplinei; rânduri; 2 min. xxxxxxxxxx
( 3 min.) -dezvoltarea -Aliniere, raport, salut; O
capacităţii de organi- -Verificarea ţinutei şi a -aliniere de la cel mai înalt la cel
zare; stării de sănătate; mai mic
-trezirea interesului -Anunţarea temelor;
pt. lecţie; -Ruperi de rânduri/revenire xxxxxxxxxx
-captarea atenţiei xxxxxxxxxx

-Întoarceri pe loc prin 1 min. -Întoarceri la stânga, la dreapta,


săritură ; stânga împrejur;
-Mers în cadenţă pe loc şi -Corectarea ţinutei;
oprire în doi timpi; -Talpa se rulează pe sol: vârf-
talpă-călcâi; mâinile se mişcă pe
lângă corp
2. Pregătirea -activizarea gradată a -Variante de mers:
organismului marilor funcţiuni; -mers obişnuit; 8T
pentru efort -educarea -mers în cadenţă cu oprire 2x8T
( 5 min.) percepţiilor în doi timpi;
spaţio-temporale şi a
ritmului mişcării; -mers pe vârfuri, braţele 8T
-creşterea interesului sus;
pentru activitate -mers pe călcâie, mâinile la 8T
spate; -Corectarea ţinutei
-mers pe partea internă a 8T
labei piciorului;

-mers pe partea externă a 8T

2
labei piciorului;
-mers fandat cu arcuire 8T
(,,pasul uriaşului”);
-mers accelerat cu trecere în 8T -bătăi din palme tot mai rapide
alergare;
-Variante de alergare:
-alergare obişnuită; 10m -alergare uşoară- tempou 2/4
-alergare cu genunchii sus; 5m
-alergare cu pendularea 5m -corectare
gambei înapoi;
-alergare laterală cu -fluier
schimbarea sensului de
deplasare la semnal sonor 10m
(180 );
-alergare cu pas săltat; 5m -ridicare braţ – picior opus
(alternativ);
-alergare cu pas sărit 5m

3. Influenţarea -educarea atitudinii -din mers în coloană câte unul,


selectivă a corporale corecte; -Complex de exerciţii – se formează un cerc
aparatului -însuşirea bazelor DFA
locomotor generale ale mişcării; Ex.1: P.i.-stând
( 8 min.) -mărirea mobilităţii T1 –ridicarea pe 2x8T
articulare; vârfuri cu ducerea braţelor,
-dezvoltarea vitezei prin faţă, sus, privirea la
de reacţie şi de exe- palme;
cuţie; T2 –revenire la P.i.
-dezvoltarea rezisten-

T3 –ridicarea pe
ţei local musculare; vârfuri cu ducerea braţelor

3
înainte, privirea peste umăr
(alternativ, T3- stânga, T7-
dreapta);
T4 –revenire la P.i.
T5-8 – se repetă T1-4.
Ex.2: P.i. –stând depărtat, 2x stg.
mâinile pe şolduri 2x dr.
-Rotirea capului spre alternativ
stânga/dreapta, alternativ
Ex.3: P.i.- stând depărtat cu 3x8
braţele pe lângă corp
T1-2 – ducerea
(îndoirea) braţelor la piept
(palmele în jos), cu arcuire;
T3-4 – ducerea
braţelor lateral, cu arcuire;
T5-6 – idem T1-2
T7-8 – idem T3-4 3x8
Ex.4: P.i. – Stând depărtat
cu braţele pe lângă corp
T1-2 – ducerea
braţelor, prin faţă, sus, cu
arcuire;
T3-4 – aplecarea
corpului şi atingerea solului
cu vârful degetelor, cu
arcuire;
T5-6 -idem T1-2
T7-8 –idem T3-4
Ex.5: - stând depărtat,
mâinile pe şolduri 2x stg.

4
-rotirea trunchiului spre 2x dr.
stânga alternativ
-rotirea trunchiului spre
dreapta
Ex.6: - P.i. – stând
T1-2 –fandare înainte 2x8
cu piciorul stâng, cu
arcuire, braţele sprijinite pe
genunchiul stâng;
T3-4 – fandare
înainte cu piciorul drept, cu
arcuire, braţele sprijinite pe
genunchiul drept;
T5-6 – fandare
laterală cu piciorul stâng, cu
arcuire, braţele lateral;
T7-8: - fandare
laterală cu piciorul drept, cu
arcuire, braţele lateral.
Ex.7: P.i. –stând cu braţele
lateral 3x8
T1- ridicarea
piciorului stâng la piept cu
bătaia palmelor sub el;
T2– revenire la P.i.
T3- ridicarea
piciorului drept la piept cu
bătaia palmelor sub el
T4– revenire la P.i.
T5-8 – idem T1-4.
2x stg.

5
Ex.8: stând cu mâinile pe 2x dr.
şolduri alternativ - fluier
- Săritura ca mingea cu
rotire spre stânga/dreapta, la
semnal.
4. Dezvoltarea -îmbunătăţirea - 4 grupe
aptitudinilor indicilor diferitelor Ştafetă: Mers şerpuit cu 4x - la semnal- primul elev din
motrice V/Î forme de manifestare ocolirea unor obstacole fiecare grupă execută mers cu
(4 min.) ale V/Î până la un punct fix, ocolirea unor obstacole joase
întoarcere prin alergare, (cutii), până la un punct fix;
predarea ştafetei şi trecere - întoarcere prin alergare,
la coada şirului predarea ştafetei prin atingerea
palmei elevului următor, trecere
la coada şirului, prin dreapta;
- următorul elev- reia traseul;
- se continuă până se termină
şirul;
- câştigă grupa care a terminat
prima
5. Învăţarea, - formarea
consolidarea, reprezentării corecte; Tema 1: Căţărare la scara
verificarea -iniţiere în fixă- ÎNVĂŢARE
deprinderilor mecanismul de bază;
motrice -formarea stereotipu- -Exerciţii pregătitoare -fixarea băncii;
( 20 min.) lui dinamic; - căţărare cu ajutorul -verificare, asigurare;
braţelor şi picioarelor pe
-formarea capacităţii banca de gimnastică
de aplicare şi înclinată; - se demonstrează din faţă şi din
generalizare a cunoş- - se explică şi se 2x profil, accentuându-se prin
tinţelor; demonstrează modul de explicaţii principalele mişcări;

6
-testarea nivelului de căţărare pe banca înclinată -deplasarea pe bancă se face cu
execuţie corpul înclinat înainte, cu
mâinile prinse de marginea
băncii;
- se execută căţărarea cu mers în
patru labe, deplasându-se întâi
un braţ înainte, care apucă
marginea băncii, simultan cu
păşirea pe bancă cu piciorul
opus;

-exersarea căţărării pe 2x - 2 coloane ; simultan; 2 bănci


banca înclinată - câte doi elevi execută căţărarea
pe banca înclinată, sub
- corectări supravegherea directă a
propunătorului, eliminându-se
orice risc de accidentare;
-Căţărarea la scara fixă
-explicaţia - demonstrarea 2x - cu faţa la scara fixă, picioarele
urcării din şipcă în şipcă sprijinite pe ultima şipcă, braţele
şi a coborârii din şipcă în îndoite , mâinile apucate de
şipcă şipca din dreptul pieptului;
- se ridică piciorul stâng pe
prima şipcă, se împinge în el
pentru a ridica corpul, simultan
cu ridicarea braţului opus pe
următoarea şipcă;
- se continuă acţiunea de urcare;
- ajuns cu mâinile pe ultima
şipcă de sus, se coboară din
şipcă în şipcă, folosind

7
procedeul de la urcare.
- exersarea căţărării la 2x
scara fixă - execută simultan câte doi elevi
sub directa îndrumare a
propunătorului, câte două
căţărări/coborâri succesive;
-corectări - se exersează urcarea şi
2x coborârea din şipcă în şipcă;
- simultan, câte 4 elevi (unul la
fiecare scară fixă), sub îndru-
marea directă a propunătorului;
- se elimină orice risc de
-Tema 2: Mers în accidentare.
echilibru pe partea lată a
băncii de gimnastică

- Mers în echilibru pe o 2x - 4 echipe (şiruri)


linie trasată pe sol - deplasarea se execută în linie
câte 4 , urmărind ţinuta: spatele
- corectări drept, capul sus, privirea
înainte, braţele întinse lateral;
piciorul care execută păşirea
este întins, contactul cu solul
făcându-se cu vârful piciorului;

-Mers în echilibru pe
partea lată a băncii de 2x -4 grupe
gimnastică - mers în echilibru pe partea lată
a băncii de gimnastică, purtând
- corectări pe cap un caiet

8
Dezvoltarea -îmbunătăţirea - Joc: ,,Transportul pe
6. aptitudinilor indicilor diferitelor punte” 4x - 4 grupe (şiruri)
motrice F/R forme de manifestare - mers în echilibru pe banca -în faţa fiecărei grupe se află o
( 5min.) ale F/R de gimnastică cu transportul bancă de gimnastică, pe capătul
unei mingi medicinale până ei fiind o minge medicinală de 1
la capătul băncii, coborâre, kg;
întoarcere în alergare până - la semnal, primii copii din cele
la următorul elev, predarea 4 grupe iau mingea medicinală
mingii şi deplasare la coada în mâini, se urcă pe banca de
şirului; jocul continuă gimnastică, merg în echilibru cu
mingea susţinută la piept,
coboară de pe bancă, se întorc în
alergare la următorii predându-
le mingea şi trecând la coada
şirului;
- jocul continuă până se termină
şirul;
- câştigătoare e echipa care
termină prima
-reducerea activităţii 10m coloană câte unul;
7. Revenirea marilor funcţiuni;
organismului -reducerea gradului 10m
după efort de excitabilitate 2 min.
( 3 min.) nervoasă;
-întărirea reflexului
de postură

8. Aprecierea
activitatii

9
( 2 min.)

10