Sunteți pe pagina 1din 2

Contractele încheiate cu consumatorii

Sunt vizate alte contracte decât cele de transport și de asigurare.


Se face o calificare autonomă pentru noțiunea de consumator:
- persoană fizică care încheie un contract neavând legătură cu activitatea sa profesională cu o
altă persoană care acționează în exercitarea activității sale profesionale.

Contractul este supus legii reședinței sale obișnuite dacă sunt îndeplinite unele condiții referitoare la
coc-contractant, dacă profesionistul își desfășoară activitatea în țara în care consumatorul îți are
reședința obișnuită sau dacă, prin orice mijloace iși redirecționează activitatea către această țară.

art 6 din Reg: O altă alegere contractuală a legii aplicabile nu poate înlătura protecția acordată
acestuia prin dispozițiile de la care nu se poate deroga prin convenția dintr-o lege care ar fi fost
aplicabilă în lipsa unei alegeri.

Contractul individual de muncă

Regula: legea aleasă de părți, n cf cu prevederile art. 3 din Reg. O astfel de alegere nu poate priva
angajatul de protecția acordată acestuia in temeiul dispozițiilor prin care nu se poate deroga prin
convenție, in temeiul legii care în absența alegerii ar fi fost aplicabilă.

Dacă părțile nu au ales legea aplicabilă: legea aplicabilă va fi legea țării in care angajatul își
desfășoară în mod obiectiv activitatea (lex locii laboris)
dacă angajatul isi desf activitatea doar temporar în altă țară nu contează

Dacă nu se poate determina unde isi desfăsoară activitatea : legea statului unde este situată
unitatea angajatoare
Dacă nu se poate determina nici aceasta: legea statului care prezintă cele mai strânse legături cu
contractul

Domeniul de aplicare: aspectele care au legătură cu contractul individual de muncă: valabilitate și


efecte - aspecte ce pot face obiectul negocierii părților

DETERMINAREA LEGII APLICABILE FONDULUI ACTULUI JURIDIC

În sistemul NCC, alegerea legii aplicabile poate să fie expresă sau tacită. Alegerea poate viza actul în
ansamblul său sau doar unele părți. Alegerea poate să fie incidentă ulterior, fără a infirma
valabilitatea actului și fără a afecta drepturile terților. Dacă părțile nu au ales, intervine determinarea
obiectivă.

În cazul în care nu se pot determina cele mai strânse legături, care se determină doar după reședința
obișnuită a debitorului ... se va aplica legea încheierii actului.

Domeniul de aplicare a legii actului juridic:

- interpretarea actului jur


- condiții de valabilitate ale actului, cu excepția capacității
- efectele contractului (dr și obligații, principiile ce cârmuiesc efectele)
- sarcina probei
- executarea contractelor
- mijloace de protecție a dr creditorului asupra patrimoniului debitorului
- răspunderea contractuală
- nulitatea contractului

Legea aplicabilă formei actului juridic:

- Reg Roma 1 : art. 11 distincție după cum părțile sunt prezente în aceeași țară sau tări diferite

1. părțile sunt prezente în aceeași țară - forma contractului e guvernată de (alternativ):


a. legea care reglementează fondul contractului (lex contractus)
b. legea locului încheierii contractului (inclusiv pentru încheierea contractului de reprezentanți)

2. tări diferite - alternativ:


a. legea care cârmuiește contractul pe fond
b. legea țării unde se află la mom încheierii contractului oricare dintre părți/reprezentanți
c. legea reședința obișnuită a oricărei părți la mom incheierii contractului

Situația actelor juridice unilaterale care au legătură cu actul (ex. notificarea privind neexecutarea,
act de remitere de datorie etc.)

SUNT VALABILE DACĂ RESPECTĂ PREVEDERILE UNEIA DINTRE URMĂTOARELE LEGI:


a. legea care guv contractul pe fond
b. legea țării unde a fost încheiat actul
c. legea țării unde isi are reș obișnuită cel care a dat actul (autorul actului)

CODUL CIVIL : art 2639

Legea țării care cârmuiește fondul (regula - alin. 1)


alternativ: alin. 2 -
a. legea locului unde a fost întocmit
b. legea cet sau reședinței obișn a persoanei care l-a consmițit
c. kegea aplicabilă potrivit DIP al autorității care examinează validitatea sa

Domeniul:

- forma în care trebuie exteriorizat actul (formă scrisă sau nu ad validitatem/ad probationem)
- condițiile de redactare a contractului
- persoanele competente să încheie un act solemn
- sancțiuni aplicabile
- mijloace de probă ale actelor juridice