Sunteți pe pagina 1din 1

Comentariu art 1782 Noul Cod Civil AFRASINEI Madalina;colectiv, Noul Cod Civil comentat din 20-feb-2013, Hamangiu

Comentariu la articolul 1.782 din Noul Cod Civil


Comentariu
1.
Textul reglementează rezolvarea conflictului dintre locatari ale căror perioade de locaţiune se suprapun fie chiar parţial,
făcând distincţia între bunurile mobile sau imobile supuse formalităţilor de publicitate pentru opozabilitate şi celelalte bunuri
care nu sunt supuse acestor formalităţi.
2.
În cazul locaţiunii imobilelor, ca raport care are legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, în sensul art. 876 alin. (2)
şi la care face trimitere art. 902 NCC, ale cărui dispoziţii se aplică în mod corespunzător, potrivit art. 1782 NCC, conflictul
dintre locatari se rezolvă în favoarea locatarului care şi-a notat dreptul în cartea funciară, dacă nu se probează că locaţiunea
a fost cunoscută pe altă cale, în afara cazului în care din lege rezultă că o simplă cunoaştere a acesteia nu este suficientă
pentru a suplini lipsa de publicitate.
3.
În cazul conflictului de locaţiuni provenind de la acelaşi locator, vor fi incidente dispoziţiile art. 890-892, art. 896 şi art.
897 NCC. În temeiul acestor texte, înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de la data înregistrării cererilor, iar
când dreptul de locaţiune se exclude reciproc cu un alt drept, provenind de la acelaşi autor, cel care şi-a înscris primul
dreptul, va fi socotit titularul dreptului tabular, indiferent de data titlului în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.
4.
Cel îndreptăţit printr-un act valabil încheiat să înscrie un drept real în folosul său poate cere radierea din cartea funciară a
unui drept concurent sau, după caz, acordarea de rang preferenţial faţă de terţul de rea-credinţă, dacă actul juridic al
reclamantului este anterior aceluia în baza căruia terţul şi-a înscris dreptul, dacă cele două drepturi locative provin de la
acelaşi autor şi dacă înscrierea dreptului în folosul reclamantului a fost împiedicată de terţ prin violenţă sau viclenie.
5.
Radierea dreptului locativ al terţului se va putea cere pe calea acţiunii în prestaţie tabulară, care va fi notată în cartea
funciară şi exercitată în condiţiile art. 896, art. 897 NCC.
6.
În cazul locaţiunii bunurilor mobile, supuse formalităţilor de publicitate, conflictul locatarilor se va rezolva în favoarea
locatarului care a îndeplinit cel dintâi formalităţile de publicitate.
7.
În privinţa celorlalte bunuri care nu sunt supuse formalităţilor de publicitate, conflictul de locaţiuni se rezolvă în favoarea
locatarului care a intrat cel dintâi în folosinţa bunurilor. Art. 1782 lit. c) C. civ. face trimitere la art. 1275 NCC. privind
transmiterea succesivă a unui bun mobil, care acordă prioritate posesiunii de bună-credinţă faţă de data titlului sau aceluia
care a sesizat cel dintâi instanţa, în situaţia în care niciun locatar nu a intrat în posesia efectivă a bunului mobil locat, iar
creanţa fiecăruia de predare a bunului este exigibilă.
AFRASINEI Madalina;colectiv, Noul Cod Civil comentat din 20-feb-2013, Hamangiu

pag. 1 4/12/2018 : Madalina.Tilinca@nndkp.ro