Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE STIINTELE COMUNICARII

Practica de specialitate

Masterand: Stavăr – Oprişan (Oprişan) Mihaela

An de studiu: I

Filiala: Focşani

Iunie, 2018
CONVENŢIE-CADRU
privind efectuarea stagiului de practică pentru anul al II-lea, 2017-2018

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:

□ Universitatea Ecologică din Bucureşti reprezentată de rector, dl Conf. univ. dr. Giuliano TEVI
adresa: Bulevardul general Vasile Milea nr. 1G, email : comunicare@ueb.ro, telefon: 021 316 79 32;

□ Instituţia: Monitorul de Vrancea, reprezentată de dl/dna Corina Iuliana TRIFAN, Adresa: Strada
Tinereţii nr.1, Focşani, Vrancea, email:monitoruldevrancea@yahoo.com, telefon:0337 100 100;

□ Student: Stavăr – Oprişan Mihaela - Alexandra, CNP 2881011394428, data naşterii 11.10.1988,
adresa de domiciliu Strada 1 Decembrie 1918, nr. 21, Focsani, Vrancea, adresa unde va locui pe
durata desfăşurării stagiului de practică: Strada 1 Decembrie 1918, nr. 21 Focsani, Vrancea, înscris
în anul universitar 2017-2018, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţele
Comunicării, anul I, grupa Focşani, email :oprisanmihaela11@yahoo.com, telefon: 076923764

Evaluarea pregătirii profesionale dobandite de practicant


pe perioada stagiului de pregătire practică

Nume şi prenume Funcţie Semnătura


Cadru didactic Banciu Elena Conf. univ. dr
supervizor
Tutore Ionescu Maria jurnalist
Practicant Stavăr – Oprişan practicant
(Oprişan) Mihaela
Data
Apreciere din partea tutorelui de practică:

Pe durata efectuării stagiului de practică , din punctul de vedere al competenţelor profesionale


practicanta a dat dovadă că :
- deţine cunoştinţe despre departament/firmă acumulate în urma desfăşurării practicii;
- cunoaşte şi utilizează eficientă a echipamentelor și tehnologiilor folosite la locul de muncă;
- nivelul pregătirii teoretice corespunde anului de studiu absolvit de student;
- aplică în practică cunoştinţele teoretice relevante locului de muncă.

Din punct de vedere al competenţelor de comunicare şi organizare, practicanta a arătat:


- eficienţa în comunicarea verbală şi non-verbală;
- eficienţa în executarea activităţilor de practică;
- organizarea activităţii de la primirea sarcinilor la raport de activitate;
- întocmirea documentaţiilor aferente activităţilor de practică (raport de activitate,
documentaţie tehnică etc);
- capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi şi de a rezolva cu succes sarcinile primite;
- capacitatea de adaptare la situaţiile întâlnite şi de a le rezolva adecvat.

Competenţele de integrare într-o echipă au demonstrate că practicanta este capabilă de:

- respectarea normelor de disciplină şi de protecţie a muncii;


- respectarea normelor de organizare şi disciplină a muncii (regulamente interne, orar de
lucru, îndeplinirea sarcinilor primite de la tutore);
- eficienţă în utilizarea documentelor tehnice din instituţie (documentaţie tehnică, informaţia
pusă la dispoziţie de tutore şi colegii de muncă, etc.);
- capacitate de a stabili bune relaţii şi de a munci în echipă.
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică

1. Durata totală a pregătirii practice este de trei săptămani, în luna iulie sau august 2018.
2. Calendarul pregătirii va rezulta din conţinutul caietului de practică.
3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul vor fi stabilite în funcţie de programul firmei la
care studentul face practică; în principiu, trei săptămani, opt ore pe zi, în luna iulie sau august
2018.
4. Adresa unde se derulează stagiul : Strada Tinereţii nr.1, Focşani, Vrancea
5. Condiţii de primire a studentului : să fi parcurs anterior cursurile specifice anului de studiu în
care se află, să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de
practică, respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.
6. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobandită de student în
facultate şi în cadrul stagiului de practică: respectarea protofoliului de practică
7. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea studentului: Conf. univ. dr
Banciu Elena
8. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic pe perioada stagiului: are dreptul să verifice în
orice zi, la orice oră, înscrierea studentului în programul de practică, avand responsabilitatea
de a face acest lucru cel puţin de trei ori în perioada stagiului.
9. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de firmă care va asigura respectarea condiţiilor de
pregătire şi dobandirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru
perioada stagiului : Ionescu Maria
10. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui: verifică respectarea programului de către student;
anunţă cadrul didactic resposabil dacă studentul nu se prezintă la program.
11. Definirea competenţelor care vor fi dobandite pe perioada stagiului de practică:
Nr. Competenţa Modulul de Locul de Activităţi Observaţii
pregătire muncă planificate
1.Pentru -acomodarea cu modul - identificarea Redacţia - realizarea unor
publicitate de organizare a dorinţelor Monitorul de activităţi de
şi relaţii activităţii de PR şi publicului ţintă Vrancea promovare a
publice publicitate din firmă – organizarea, ziarului
-participare la conform
organizarea şi cerinţelor, a
realizarea unor activităţilor de
activităţi concrete de PR sau
PR sau publicitate publicitate
2. Pentru -cunoaşterea - identificarea Redacţia realizarea de
presa proceselor de diferitelor Monitorul de articole de presă,
scrisă concepere şi elaborare tipuri de Vrancea pe diverse teme,
a ziarului articole de din domenii
-realizarea unor presă şi a variate
informaţii sau alte caracteristicilor
materiale acestora
- observarea
modului de
concepere şi
elaborare a
ziarului
3. Pentru -cunoaşterea - observarea Redacţia realizarea
radio şi departamentelor modului de televiziunii desfăşurătorului
televiziune specifice concepere şi locale DTV pentru o
-participare la elaborare a emisiune de
şedinţele de sumar unei emisiuni radio sau TV
-realizarea de radio sau
desfăşurătorului TV
pentru o emisiune de
radio sau TV