Sunteți pe pagina 1din 17

CAIET DE PRACTICA

Tehnica Dentara
Anul II

Student
…………………………………………….
Tutore
………………………………………………….

Cadru didactic supervizor


………………………………………………………..
CUPRINS

1. Cadrul general de organizare a stagiuluidepractică............................. 3

2. Obiectivele, tematica si competenteledobândite

în cadrul stagiuluidepractică................................................................6

3. Bibliografie..........................................................................................10

4. Prezentarea generală a parteneruluidepractică.................................11

5. Portofoliuldepractică..........................................................................12

6. Fișe de evidenţă aactivitătilorprestate...............................................14

7. Fișă de evaluare astudentuluipracticant............................................16

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 2


1. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A STAGIULUI DEPRACTICĂ

1.1. Prezentaregenerală:

Stagiul de practică al studentilor Facultatii de Medicina si Farmacie, Departamentul Medicina


Dentara, specializarea Tehnica Dentara din cadrul Universitatii Oradea, se desfăşoară conform
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat. În acest context:
 Stagiul de practică se efectuează conform Fişei disciplinei Practică Profesională/de Profil –
160 ore, cu o durata de 8 ore/zi si 5 zile/săptămână (daca partile semnatare ale acordului
cadru nu convin altfel) conform calendarului pregătirii stabilit în acest sens de comun acord
de către organizatorul de practică (instituţia de învăţământ superior) şi partenerul de
practică (instituţia care participa la procesul de instruire practică a studenţilor) pentru
fiecare grup de studenţi practicanţi şi parteneri de practică în parte. Pregătirea practică se
derulează la locaţiile stabilite prin convenţia-cadru privind efectuarea stagiului depractică.
 Studentul practicant efectuează stagiul de practică corespunzător nivelului destudii(an
universitar) conform Fişei disciplinei de Profil. În cadrul grupului-ţintă (grup de studenţi
practicanţi) studentul practicant efectuează stagiul de practică în conformitate cu
convenţia-cadru încheiată cu partenerul de practică la care esterepartizat.
 Stagiul de practică asigură aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în
cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de
practică sunt astfel alese, încât ele să fie relevante domeniului/specializării pentru care se
pregătesc studenţii, să ofere deschidere către noi obiective şi posibilităţi de aplicare în
viitor. În cadrul stagiului de practică, studenţii primesc teme conform unei tematici şi a
unor baremuri stabilite de către cadrul didactic supervisor (cadru responsabil de practică)
de comun acord cu tutorele de practică desemnat de către instituţia partener de practică;
acestea vizează cât mai multe dintre competenţele studentului practicant şi sunt stabilite
în beneficiulacestuia.
 Organizatoruldepracticădesemneazăuncadrudidacticsupervizordepracticăpentru

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 3


planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării pregătirii practice. Partenerul de
practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Acesta, împreună cu cadrul
didactic supervizor de practică, defineşte obiectivele, activităţile şi sarcinile concrete pentru
perioada stagiului de practică, tematica activităţilor practice şi competenţele profesionale
care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
 Responsabilităţile studentuluipracticant:
 pe durata derulării stagiului de practică studentul practicant respectă programul de
lucru stabilit şi activităţile specificate de tutore pentru îndeplinireaobiectivelor;
 studentul practicant respectă regulamentul de ordine interioară specificinstituţiei
partener de practică şi normele de securitate, cât şi de sănătate înmuncă;
 studentul practicant va folosi informaţiile la care are acces în timpul stagiului exclusiv
pentru dezvoltarea sa profesională; nu va folosi aceste informaţii despre partenerulde
practică sau clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar
după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener depractică.

1.2. Caietul de practică:


Caietul de practică este un instrument de lucru pentru student şi îi oferă acestuia posibilitatea
de a cunoaşte elementele referitoare la cadrul general de organizare şi desfăşurare a stagiului
de practică, obiectivele şi modul de efectuare a acestuia. Conţine formularele de evidenta a
activitatilor de practica obligatorii, grila de competenţe vizate de organizatorul de practică şi
partenerul de practică si baremurile alocate in activităţile din cadrul stagiului de practică.
Pe toata durata stagiului de practica studentul va complete zilnic Fişele de activitate (4 fişe
săptămânale in care se va evidentia activitatea zilnică conform tematicii stabilite)
Fiecare fişă are următoarea structură tabelară: Activităţi realizate (în care se specifică nr.de ore
lucrate zilnic pentru fiecare activitate apartinând tematicii impuse si se va evidentia în cadrul
liniei (7 din table) “Alte activităti” numarul de ore alocate activitătilor specifice cabinetului
unde îsi desfasoară activitatea dar necuprinse in tematică (detalii cap.2.2,subcap.2.2.7).
La finalul stagiului tutorele desemnat va evalua in Fisa de Evaluare a Activitatii din cadrul
stagiului de practica in care pe langa competentele generale (legate de tematica impusa) si
competente transversale menite sa evalueze capacitatea studentului practicant de a se adapta

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 4


cerintelor de pe piata muncii. Tot in cadrul fisei de evaluare, tutorele desemnat va putea
adauga propriile observatii privind competenţe dobândite, rezultate obţinute, dificultăţi
întâmpinate si va face recomandari utilestudentului.
Aceste fişe au menirea de a-l ajuta pe student să conştientizeze importanţa activităţilor practice
la care participă, rolul acestora în dezvoltarea competenţelor sale profesionale şi, astfel, de a
creşte gradul de implicare a acestuia. În acelaşi timp, caietul de practică are rolul de a
concretiza analiza şi observaţiile studentului practicant, servind la o monitorizare eficientă a
activităţilor derulate în cadrul stagiului depractică.
Secţiunea privind criteriile de evaluare prezintă concret modul în care va fi evaluată activitatea
studentului practicant, cât şi ponderea fiecărei evaluări în nota finală.
1.3. Competenţe vizate de stagiul depractică:
Competenţe profesionale: detaliate in capitolul 2
Competenţe transversale:
 Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în
mod riguros, eficient şiresponsabil;
 Respectarea normelor de etică specificedomeniului;
 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi dezvoltarea capacităţilor empatice de
comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă
având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiva
celor umane.
1.4. Criterii deevaluare:
Evaluarea stagiului de practică vizează:
 Indeplinirea standardelor minimale de performanţă pentru evaluareacompetenţelor
 volumul, particularităţile şi relevanţa activităţilordesfăşurate;
 evaluarea deprinderilor şi a cunoştinţelordobândite;
 gradul de îndeplinire a sarcinilor şi de implicare în activităţile de pe parcursulsemestrului;
 gradului de integrare a practicantului în activitatea partenerului depractică
 aprecieri privitoare la potentialul de integrare al studentului pe piaţa forţei de muncă
Laîncheiereastagiuluidepractică,studentulvapredacadruluididacticsupervizorprezentul caiet
pentru finalizarea evaluarii de catreacesta.

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 5


2. OBIECTIVELE, TEMATICA, SI COMPETENTELE
DOBÂNDITE ÎN CADRUL STAGIULUI DEPRACTICĂ
2.1 - Principalele obiective ale stagiului de practicasunt:
a. Dobândirea abilităţilor de a dezvolta planuri de intervenţie, proiecte de cercetare şi
profesionale de către viitoriimedici;
b. Dobândirea abilităţilor de comunicare şi negociere pentru obţinerea informaţiilor privind
nevoile pacientului, a capacităţii de a realiza o diagnoză corecta prin strategii ştiinţifice
însusite în activităţile teoretice şi cu caracteraplicativ;
c. Formarea şi exersarea abilităţilor de aplicare a tehnicilor de tratament insusite in cadrul
cursurilor;
d. Dezvoltarea interesului ştiinţific pentru diversele domenii si specialitatii ale tehnicii
dentare;
e. Formarea unor competente transversal si interdisciplinare utile adaptarii viitorului
tehnician la specificul pieteimuncii;
2.2 - Tematica si competente
2.2.1 - Punti dentare cu 3-7 elemente si puntitotale
Definiții: Puntea dentară reprezintă o piesă protetic formată din elemente de agregare
(microproteze cimentate pe dinții stâlpi) și un corp de punte (ce înlocuiește dintele lipsă).
Puntea dentară cu 3-7 elemente restaurează una, două, trei breșe edentate, nu toată arcada
dentară. Puntea totală restaurează întreaga arcadă dentară maxilar/mandibular
Protocolul de executie presupune urmatoarele etape de laborator:
 Turnarea modelului cu respectarea urmatorilor timpi:
o conditonare amprenta ; igienizare,dezinfectie
o turnare gips superdur inamprenta
o plasarea tijelor in pozitia verticala si solidarizarealor
o priza gipsuluisuperdur
o turnaresoclu
o turnarea antagonistilor din gips dur
o demularea amprentei
 Confectionarea machetei puntii dentare ce consta din modelarea in ceara a
elementelor de agregare si a corpului de punte prin metodediferite:
o Metodaaditiva
o Metoda cu ceara calibrata
o Din machete prefabricate

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 6


 Ambalarea si turnarea puntiidentare
o Pregatirea machetei pentru ambalare (modelaj final, detensionare, tijare,
degresare)
o Ambalarea cu material refractar (mase de ambalatspecifice)
o Evacuarea machetei din ambalaj prin conditionare termica si obtinereatiparului
o Topire-turnare (metoda cu centrifuga automata cu curenti de inalta frecventa si
mediu deprotectie)
o Dezambalare, prelucrare,lustruire
 Aplicarea componentei fizionomice
I. Componentaacrilica
o Retentia componentei fizionomice este pur mecanica prin microretentii aplicate
pe componentametalica.
o Componenta metalica se conditioneaza prin sablare, degresare , lustruire,
curatire in bai galvanice
o Modelare macheta pentru coroanafizionomica
o Ambalare orizontala cu fata metalica in jos si macheta orientatasuperior
o Dupa eliminarea machetei se obtine tiparul , introducere, indesare, polimerizare
acrilat.
o Dezambalare, prelucrare cu instrumentar rotativ/abraziv silustruire.
II. Componentaceramica
o Conditionarea componentei metalice prin sablare, degresare in solutii acide,
curatire in baiultrasonice.
o Aplicarea masei ceramice cu spatula sau prin pensulare +vibrare(absorbtie).
o Arderea masei ceramice in cuptoare speciale in etapedistincte.
o Arderea (sinterizarea) masei opac, arderea (sinterizarea) masei dentina-smalt,
glazurarea
 Finisarea si lustruirea puntiidentare
Competențe dezvoltate de studentul practicant:
 Sa pregateasca amprenta in vederea turnarii modelului delucru
 Sa toarne modelul de lucru prin diferite tehnici si cu diferite tipuri degips
 Sa prelucreze modelul si sa-l pregateasca in vederea confectionarii machetei (bonturi
mobile)
 Sa confectioneze machete din ceara pentru diferite situatii clinice (punti totale si punti
de intindereredusa)

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 7


 Sa ambaleze machete din ceara in vederea turnarii cu tehnici si mase de ambalat
diferite
 Sa toarne punti reduse si/sau punti totale din metale sitehnici diferite
 Sa realizeze componente fizionomice din materiale si tehnici diferite (acrilat,ceramica)
2.2.2 – Proteze totale
Definitie: Proteza totală este o piesă protetică ce reface toate funcțiile aparatului dento-
maxilar (masticație, fonație, estetică) la un pacient edentat total (care nu are nici un dinte în
cavitatea bucală).
Protocolul de executie presupune urmatoarele etape de laborator:
 Turnarea modelului preliminar
o Spalareaamprentei
o Prepararea ghipsului si turnarea inamprenta
o Demularea amprentei
 Confectionarea linguriiindividuale
o Confectionarea lingurii individuale din placa de baza cu ajutorul sursei de
caldura si confectionarea elementelor accesorii (maner, butoni depresiune)
o Confectionarea lingurii individuale din acrilat autopolimerizabil (izolare model,
prepararea pastei de acrilat, depunerea pastei, polimerizare siadaptare)
o Confectionarea lingurii individuale din acrilat termopolimerizabil sau
fotopolimerizabil
 Turnarea modelului functional
o Indiguireaamprentei
o Cofrareaamprentei
o Izolareaamprentei
o Prepararea pastei de gips (tip Moldano) cu vacuummalaxorul si turnarea pe
masavibratorie
o Soclareamodelului
o Demularea amprentei
o Fasonarea soclului
 Realizarea sabloanelor deocluzie
o Confectionarea bazei sabloanelor din placa de baza sauacrilat
o Confectionarea bordurilor din ceara si solidarizarea de baza sablonului
o Adaptare si individualizare in functie demaxilar/mandibula
 Confectionarea machetelor dinceara

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 8


o Montarea modelelor in ocluzor/articulator cu respectarea reperelor(planul de
ocluzie, linia mediene, linai caninilor, linia surasului, curbura vestibulara),
fixareamodelelor
o Alegerea dintilorartificiali
o Realizarea bazei machetei, dinceara
o Montarea dintilor artificiali dupa mai multe tehnici (Pedro Saizar, Gysi, Hanau,
antropometrica, etc) sau metode speciale de montare (labiodonta,
intercuspidare inversa, incrucisata, cu anomaliidento-maxilare)
o Modelarea finala a machetei si controlulacesteia
 Realizarea protezelor totalefinite
o Gravarea modelului si foliereamodelului
o Confectionareatiparului
o Pregatireamachetei
o Ambalarea machetei prin diferitemetode
o Indepartarea machete dinambalaj
o Izolarea
o Preparareaacrilatului
o Introducerea acrilatului intipar
o Polimerizarea
o Dezambalarea, prelucrarea si lustruireaprotezelor
Competențe dezvoltate de studentul practicant:
 Sa pregateasca amprenta preliminara in vederea turnarii modelului delucru
 Sa toarne si sa prelucreze modele preliminare in vederea confectionarii lingurii
individuale
 Sa confectioneze linguri individuale cu tehnici si materiale diferite (placa de baza,
acrilat autopolimerizabil, acrilatfototpolimerizabil)
 Sa toarne si sa prelucreze modelefunctionale
 Sa confectioneze sabloane de ocluzie uni si/saubimaxilare
 Sa transfere RIM pentru modele fuctionale si sa realizeze machete din ceara cu dinti
arificiali in concordanta cu situatia clinica si cerintele din fisa decabinet
 Sa confectioneze proteze totalefinite
2.2.3 – Alte competentepractice.
Prin stagiul de practica, pe langa competentele profesionale specifice domeniului teoretic
studiat se urmareste si dezvoltarea competentelor si abilitatilor studentului de a lucra intr-un

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 9


mediu real caracteristic activitatii din sistemul sanitar. Prin urmare, tutorele impreuna cu
cadrul didactic supervisor vor evalua si modul in care studentul se comporta in cadrul unui
colectiv de lucru, modul in care comunica cu membrii echipei, modul in care se achita de
responsabilitatile curente, altele decat cele din tematica, dar caracteristice unui laborator de
tehnica dentara. Aceste responsabilitati vor fi evidentiate zilnic, in cadrul fisei de evidenta,
prin indicarea timpului alocat in linia 7 (Alte activitati). Aici se vor include activitati cum arfi:
 Pregatirea postului de lucru
 Pregatirea instrumentarului si a aparaturii delaborator
 Manopere de igienizare/sterilizare si pregatire a amprentelordentare
 Turnare modele de studiu,documentare
 Pregatirea materialelor (gips, ceara, acrilat, ceramica, aliaje metalice) in vederea
desfasurarii corespunzatoare a etapelor delaborator
 Realizarea de reconstituiricorono-radiculare
 Realizarea de coroaneunidentare
 Realizarea de reconstituiri coronare (inlay,onlay)
 Reparatii la nivelul componentei fizionomice a coroanelor/puntilordentare
 Reparatii la nivelul protezelor dentare mobile (fisuri/fracturi ale bazei protezelor
mobile, inlocuire/adaugare dinte lipsa, inlocuire/adaugare crosetdentar)
 Reconditionari si optimizari ale protezelor totale (captusiri,rebazari totale sau partiale)

3. BIBLIOGRAFIE
1. Bratu D, Nussbaum R- Bazele clinice și tehnice ale protezării fixe, Editura Medicală,
București,2003.
2. Bratu D., Ieremia L., Uram-Tuculescu S. – Bazele clinice şi tehnice ale protezării edentaţiei
totale, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea,2003
3. Despa E.G.și colab. -Tratamentul edentaţiei totale clinică și tehnică de laborator, Ed
Printech, Bucuresti2012
4. Rândaşu, I., Proteze dentare. Vol. I – II, Ed. Medicală, Bucureşti,1981

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 10


4. PREZENTAREA GENERALĂ A PARTENERULUI DEPRACTICĂ

NOTA: Partenerul de practică are următoarele obligaţii generale:


1. să deţină o dotare corespunzătoare – logistică si tehnică - necesară valorificării
cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului deinstruire;
2. va desemna un tutore pentru stagiul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor
de pregătire si dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate
pentru perioada stagiului depractică.
3. să îi sprijine pe studenţi să desfăşoare activităţile prevăzute în programa analitică/
portofoliul de practică, punându-le la dispoziţie mijloacelenecesare.

Denumire institutie:

Adresa

CUI

Reprezentant legal

Tutoredesemnat

Dotare :

Nr.de posturi de lucru (mese de tehnica dentara dotate cu micromotor)functionale:

Servicii oferite :

realizarea de proteze dentare mobile


realizarea de modele de studiu
realizarea de punti dentare
Altele (varugamspecificati) ……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 11


5. PORTOFOLIUL DEPRACTICĂ

Anexa la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de


studii universitare de licenţă Specializarea Tehnica Dentara
1. Durata totală a pregătirii practice: 160 ore
2. Perioada stagiului:
3. Timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de
lucru parţial): 8 ore/zi, 5zile/săptamână
........................................................................................................................................
4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:
...............................................................................................................................................
5. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogic a
practicantului pe perioada stagiului de practică:
................................................................................................................................................
6. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic supervizor din unitatea de învăţământ –
organizator al practicii, pe perioada stagiului depractică:
 Asigură permanent contactul cu studenţii pentru ai informa, sprijini şi coordona învederea
desfăşurării în bune condiţii a activităţii depractică
 Verifică periodic caietul de practică şi în final acordă notă pe activitatea consemnată şi
depusă
 Informează studenţii asupra datei, locului şi modului de desfăşurare a examenului
de practică
 Identifică şi rezolvă problemele curente prin contactarea responsabililor din cadrul
entităţilor organizatoare sau partenere depractică
7. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea
condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale
planificate pentru perioada stagiului depractică:
.................................................................................................................................................
8. Drepturişiresponsabilităţialetutoreluidepracticădesemnatdeparteneruldepractică:
 Asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii de practică în concordanţă cu cerinţele
planului de învăţământ şi a programeianalitice
 Îndrumă activitatea practicantului în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şipentru
formarea abilităţilor practice, punându-i la îndemână mijloacelenecesare
 Prezintă studentului Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) al unităţii şi realizează
instructajul cu privire la normele de securitate şisănătate în muncă, în conformitate cu
legislaţia învigoare
 Urmăreşte şi înregistrează prezenţa la activitate astudentului
 Vizează caietul de practică alstudentului

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 12


 În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant va contacta cadrul didactic
coordonator sau supervizor
 Evaluează activitatea studentului conform fişei deevaluare

9. Definirea competenţelor care vor fi dobândite si a baremurilor de lucrari ce trebuierealizate


pe perioada stagiului depractică:
Nr. de Ore Total ore
Fișă de activităti obligatorii in stagiul de practică cazuri alocate/ alocate/
studiate caz activ.
Turnare modele, edentat partial, modele de studiu, modele de 10 1 10
lucru
Pregatirea modelului de lucru si realizarea machetei din ceara 5 2 10
Turnarea si prelucrare componentei metalice a puntii 5 2 10
Aplicarea componentei fizionomice, acrilat/ceramica 5 2 10
Turnare modele, edentat total, modele preliminare, modele 10 1 10
functionale
Confectionarea lingurii individuale 5 1 5
Confectionarea sabloanelor de ocluzie 5 1 5
Realizarea machetelor din ceara pentru proteza totala , 5 2 10
montarea dintilor in ocluzor/articulator
Realizarea protezei totale, la gata 5 2 10
Total ore 80

10. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada


stagiului de pregătire practică.
Evaluarea stagiului practic se face de către coordonatorul practicii, de cadrul didactic
supervizor, de tutorele desemnat de partenerul de practică şi de o comisie stabilită de
conducerea Facultăţii de Medicina Dentara.
Dosarul de stagiu practic cuprinzând datele de identificare ale studentului, locul de desfăşurare
a stagiului, caietul de stagiu şi fişa de evaluare din partea partenerului de practică se depune la
secretariatul Facultăţii de Medicina Dentara până în preziua examenului.
Evaluarea activităţii de practică are 2 componente:
i. Evaluarea activităţii desfăşurate pe durata practicii materializată prin note acordate
fiecarui criteriu şi consemnate în fişa de evaluare, acordate de tutore;
ii. Calificativ acordat de cadrul didactic supervisor, consemnat pe fisa de evaluare
La acordarea notei finale se face media aritmetică dintre nota pentru activitatea desfăşurată şi
cea obţinută la examen. Nota finală se trece în catalog de către coordonatorul practicii.

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 13


6. FIŞE DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR EFECTUATE IN CADRUL STAGIULUI DE

PRACTICĂ Nume si prenume student practicant

Total
(ore lucrate/zi)
Saptamana 1:dela panala ore/
# Activitati realizate L M M J V activ
1 Turnare modele, edentat partial, modele de studiu,
modele de lucru
2 Realizare machete din ceara pentru punti dentare
3 Realizare punti dentare cu 3-7 elemente/ punte totala
4 Turnare modele, edentat total, modele preliminare,
modele functionale
5 Confectionare linguri individuale, sabloane de ocluzie
6 Confectionare machete din ceara pentru proteza totala ,
montarea dintilor in ocluzor/articulator
7 Realizare proteze totale
8 Alte activitati
Total ore lucrate pe zi

Total
(ore lucrate/zi)
Saptamana 2:dela panala ore/
# Activitati realizate L M M J V activ
1 Turnare modele, edentat partial, modele de studiu,
modele de lucru
2 Realizarea machetei din ceara pentru punti dentare
3 Realizare punti dentare cu 3-7 elemente/ punte totala
4 Turnare modele, edentat total, modele preliminare,
modele functionale
5 Confectionare linguri individuale, sabloane de ocluzie
6 Confectionare machete din ceara pentru proteza totala ,
montarea dintilor in ocluzor/articulator
7 Realizare proteze totale
8 Alte activitati
Total ore lucrate pe zi

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 14


(ore lucrate/zi) Total
Saptamana 3:dela panala ore/
# Activitati realizate L M M J V activ
1 Turnare modele, edentat partial, modele de studiu,
modele de lucru
2 Realizarea machetei din ceara pentru punti dentare
3 Realizare punti dentare cu 3-7 elemente/ punte totala
4 Turnare modele, edentat total, modele preliminare,
modele functionale
5 Confectionare linguri individuale, sabloane de ocluzie
6 Confectionare machete din ceara pentru proteza totala ,
montarea dintilor in ocluzor/articulator
7 Realizare proteze totale
8 Alte activitati
Total ore lucrate pe zi

Total
(ore lucrate/zi)
Saptamana 4:dela panala ore/
# Activitati realizate L M M J V activ
1 Turnare modele, edentat partial, modele de studiu,
modele de lucru
2 Realizarea machetei din ceara pentru punti dentare
3 Realizare punti dentare cu 3-7 elemente/ punte totala
4 Turnare modele, edentat total, modele preliminare,
modele functionale
5 Confectionare linguri individuale, sabloane de ocluzie
6 Confectionare machete din ceara pentru proteza totala ,
montarea dintilor in ocluzor/articulator
7 Realizare proteze totale
8 Alte activitati
Total ore lucrate pe zi

Intocmit,
[semnatura student]

Vizat Tutore,

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 15


7. FIŞĂ DE EVALUARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ ÎN CADRUL STAGIULUI
DE PRACTICĂ

Numele şi prenumele studentului practicant:

Organizaţia – partenerul de practică:

Numele şi prenumele tutorelui de practică - evaluator:

Numele şi prenumele cadrului didactic supervizor:

Numărul de ore de practică effectuate ( intervalul de timp

in care a efectuat stagiul practic):

1. Aprecieri privind nivelul de dobândire al competenţelor în cadrul stagiului depractică:

Criteriul nr.1 Nota


[1- 10]
Nivelul de dobândire a competenţelor generale din portofoliul de practică, în
timpul stagiului [Măsura în care stagiarul a efectuat, fără erori, activităţile atribuite pe parcursul
stagiului, a dovedit responsabilitate în rezolvarea sarcinilor]

2. Evaluarea gradului de integrare a practicantului în activitatea partenerului depractică:


SC Criteriul nr.2 Nota
[1- 10]
1 Disciplină [Măsura în care stagiarul a respectat indicaţiile tutorelui, a fost disciplinat]

2 Punctualitate [Măsura în care stagiarul a respectat programul de practică agreat, a fost disciplinat]

3 Responsabilitate în rezolvarea sarcinilor [Măsura în care stagiarul s-a implicat in


rezolvarea sarcinilor atribuite de tutore, a dat dovada de inițiativa si creativitate]
4 Respectarea regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică
[Măsura în care stagiarul a avut o ţinută corectă şi a manifestat un comportament adecvat, a respectat
Regulamentul de ordine interioară]
Media obținuta la criteriul 2 : (SC1+SC2+SC3+SC4)/4

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 16


3. Aprecieri privitoare la integrarea studentului pe piaţa forţei de muncă [evaluarea tutorelui ca
urmare aobservațiilordirectesaudincomunicareacustudentulde-alungulstagiuluidepractica]:
SC Criteriul nr.3 Nota
[1- 10]
1 Capacitatea studentului de a lucra în echipă

2 Abilitatea de a comunica şi de a se face înţeles

3 Dorinţa studentului de a-şi găsi un loc de muncă

4 Apreciere globală privind stagiul de practică

Media obținuta la criteriul 3 : (SC1+SC2+SC3+SC4)/4

4. Altecomentarii,aprecieri(puncteslabe/punctetaripotrivitcompetentelordinportofoliulde
practica, recomandări, etc. - maxim 1000 decaractere)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Data: Semnătura tutorelui depractică,

Nota finala de evaluare acordata de catre cadrul didactic supervizor:

si rotunjita in plus sau in minus (de catre cadrul didactic supervizor) pe baza observatiilor proprii si a
evaluarii realizate de catre tutore.

NOTA PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN STAGIU DE EVALUARE :

Cadru didactic supervizor,

[nume,prenume

] [semnatura]

Caiet stagiu de practică Tehnica Dentară- anul II 17

S-ar putea să vă placă și