Sunteți pe pagina 1din 30

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
Titlu proiect Galați, învață să practici-practică să înveți !
Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107799

CAIET DE PRACTICĂ

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Specializarea: Psihologie

Nume și prenume student:.......................................

Anul de studiu: II

1
CUPRINS

FIȘA DE IDENTIFICARE A PRACTICANTULUI.............................................................................. 3

GHID DE COMPLETARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ............................................................... 5

CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ ........................................................... 6

FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ ȘI MONITORIZARE A STUDENTULUI ............................ 0

ANGAJAMENT ..................................................................................................................................... 0

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ ............................................................................................................ 1

FIŞĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI.................................................................................... 2

FIȘA DE EVALUARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ȘI A PROIECTULUI DE ACTIVITATE


PRACTICĂ ............................................................................................................................................. 4

PLANIFICARE TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ ....................... 5

FIȘA nr. 1 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ............................................................................................ 7

FIȘA nr 2 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ............................................................................................. 8

FIȘA nr. 3 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ............................................................................................ 9

FIȘA nr. 4 DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 10

FIȘA nr. 5 DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 11

FIȘA nr. 6 DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 12

FIȘA nr. 7 DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 13

FIȘA nr. 8 DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 14

FIȘA nr. 9 DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 15

FIȘA nr. 10 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ........................................................................................ 16

FIȘA nr. 11 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ........................................................................................ 17

FIȘA nr. 12 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ........................................................................................ 18

FIȘA nr. 13 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ........................................................................................ 19

FIȘA nr. 14 DE ACTIVITATE PRACTICĂ ........................................................................................ 20

PROIECT DE ACTIVITATE PRACTICĂ .......................................................................................... 21


FIȘA DE IDENTIFICARE A PRACTICANTULUI

Numele: ……………………………….……
Prenumele: …………………….……………
Instituţia de învăţământ: Universitatea „Danubius” din Galaţi
Specializarea: Psihologie
Anul de studiu: II
Ciclul de studii: studii universitare de licenţă
Descrierea activității de practică
Total ore de practică: 5 ore/săptămână, total 70 ore de practică
Perioada de desfășurare a stagiului: sem. II, 2019-2020
Durata perioadei de practică: 14 săptămâni
Program de lucru: 10.00-15.00
Total ore/zi: 5 ore/zi
Date despre partenerul de practică la care s-a realizat stagiul de practică
Denumire:...........................................................................................................................................
Adresa: …………………………………………………………………………………..………….
Domeniu de activitate:……………………………………………
Departamentul în care s-a desfășurat stagiul de practică:…………………...………………………
Tutore de practică (din partea partenerului de practică)..................................................................
Tel……..................., e-mail: …………………………………………………………………….
Cadrul didactic supervizor (din partea Facultății de Comunicare și Relații Internaționale,
specializarea Psihologie, anul II IF, sem. II): Lect. univ. dr. Iulian Negulescu, Tel. 0721704207,
e-mail: iuliannegulescu@univ-danubius.ro
Obiective generale ale stagiului de practică:
- Practica de specialitate vizează familiarizarea studenţilor cu latura practică a profesiei de
psiholog;
- Practica vizează documentarea studenților pe domenii de interes stabilite împreună cu
cadrele didactice din facultate, precum și inițierea studenților în activitatea de cercetare
științifică și identificarea unor subiecte ce pot deveni teme de licență;
- Familiarizarea studenţilor cu activităţile desfăşurate la nivelul unor instituții, asociații în
domeniul psihologiei;
- Iniţierea studenţilor în activitatea ştiinţifică;
- Să utilizeze cunoştinţele teoretice din domeniul psihologiei;
- Creşterea abilităţii studenţilor de a opera cu concepte specifice domeniului psihologic;
- Explicarea şi interpretarea unor manifestări concrete din domeniul psihologiei;
- Aplicarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei;
- Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra şi interdisciplinare;
- Realizarea unor conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor psihologice
şi alte domenii ale cunoaşterii şi practicii umane;
- Exersarea abilităților de lucru în grup.
GHID DE COMPLETARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ

1. Înaintea desfășurării stagiului de practică practicanții vor primi spre completare prezentul material
suport, intitulat caiet de practică.
2. Activitățile zilnice de practică realizate vor fi detaliate de fiecare practicant în scris în fișa de
activitate practică din prezentul caiet de practică și vor viza aspecte referitoare la modul de lucru și
rezultatele muncii practice.
3. Pentru fiecare zi de practică există câte o fișă care solicită dezvoltarea în scris a temei de practică din
ziua respectivă și activitățile specifice temei. Studentul va trebui să fixeze, în acord cu tutorele din
instituţie, scopurile, obiectivele şi sarcinile zilei respective. La finalul orelor de practică, vor fi făcute
unele observaţii (care vor fi consemnate şi în caietul de practică) privind activitatea desfăşurată: baza
teoretică folosită, sarcinile îndeplinite, sarcinile neîndeplinite (din ce motiv, când vor fi îndeplinite),
situaţiile în care au fost întâmpinate dificultăţi, cum se intenţionează înlăturarea dificultăţilor în viitor,
descrierea experienţelor avute în fiecare etapă de formare a abilităţilor necesare, prezentarea studiilor
de caz, prezentarea modului de efectuare şi întocmire a anchetei sociale, descrierea paşilor parcurşi
pentru soluţionarea unui caz etc.), observaţiile proprii (disfuncţii constatate, concluzii şi propuneri),
împărtăşirea experienţelor, căutarea împreună a unor soluţii pentru cazurile mai dificile, întâlniri
opţionale care se doresc a fi o resursă adiţională pentru student.
4. După finalizarea stagiului de practică și completarea fișelor de activitate zilnică se va întocmi
Proiectul de activitate practică care va consta în realizarea unei scurte prezentări a unității unde se
realizează practica și a unui studiu aplicativ (analiză/studiu de caz) referitor la activitatea desfăşurată
pe parcursul practicii. Documentaţia care a stat la baza realizării practicii (regulamente, documente
etc.) nu se va include în proiectul de practică decât cu acordul partenerului de practică sub formă de
anexe.
5. În desfășurarea stagiului de practică se vor urmări o serie de competențe specifice iar nivelul de
îmbunătățire al acestora va fi concludent în evaluarea finală. Prin implicarea directă a studenţilor în
activitatea de prezentare în format scris a propriei experiențe practice aceștia vor aprofunda
experiențele practice și vor putea fi capabili de o autoevaluare a competențelor însușite.
6. Tutorele din partea partenerului de practică va completa la finalul stagiului de practică fișa de
evaluare a practicantului și va acorda un punctaj în funcție de rezultatele practicantului.
7. Cadrul didactic supervizor va completa la finalul stagiului de practică fișa de evaluare a caietului și
proiectului de practică și va acorda un punctaj în funcție de rezultatele practicantului.
CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ
Stagiile de practică se vor derula în baza convenţiilor de practică încheiate cu instituții și unități de
specialitate - aceste instituţii fiind denumite în continuare parteneri de practică. Regulile prevăzute
în cadrul convenţiilor de practică vor sta la baza desfășurării stagiilor de practică.
Etapele desfășurării stagiului de practică sunt următoarele:
1. Stabilirea grupelor de practicanți.
2. Stabilirea partenerilor de practică pentru fiecare grup de practicanți (în baza acordurilor de
practică).
3. Stabilirea mentorilor/tutorilor de practică pentru fiecare grup de practicanți.
4. Realizarea stagiilor de practică în conformitate cu planul de învățământ /fișa disciplinei stabilită
pentru anul universitar în curs.
5. Stabilirea de către partenerul de practică a unui tutore de practică intern care va stabili împreună cu
cadrul didactic supervizor obiectivele, activităţile şi sarcinile concrete pentru perioada stagiului de
practică, tematica activităţilor practice şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de
pregătire practică.
6. Monitorizarea practicanților de către tutorii de practică prin fișele de prezență individuale.
7. Planificarea temelor de practică în conformitate cu specializarea practicanților.
8. Desfășurarea practicii.
9. Evaluarea studenţilor de către cadrul didactic supervizor în vederea acordării notei la disciplina
Practică se va realiza pe baza unui colocviu. În ziua stabilită pentru colocviul de practică,
studentul va prezenta caietul de practică şi va răspunde la întrebările cadrului didactic supervizor.
Condițiile desfășurării stagiului de practică sunt următoarele:
- Stagiul de practică trebuie să fie realizat în domeniul de studiu/specializarea la care practicantul
este înmatriculat și în funcție de tematica stabilită. Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de
practică sunt astfel alese încât să fie relevante domeniului/specializării pentru care se pregătesc
practicanții și astfel încât să ofere deschidere către noi obiective şi posibilităţi de aplicare în
viitor. În cadrul stagiului de practică, practicanții primesc teme orientative conform planului de
învățământ care vizează dobândirea de cât mai multe competenţe.
- Stagiul de practică trebuie realizat în conformitate cu perioada de practică prevăzută în fișa
disciplinei.
- Stagiul de practică trebuie realizat urmărind însușirea de către practicanți a competențelor
specificate în fișa disciplinei.
- În acest sens specificăm că pentru studenţii din cadrul Universităţii „Danubius” din Galaţi,
Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, specializarea Psihologie, se urmărește
formarea şi dezvoltarea următoarelor competenţe profesionale și transversale:
Utilizarea fundamentelor teoriilor psihologice în studiul cazuisticii studiate.
 Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din
domeniul psihologiei
 Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul psihologiei, în
cel puțin o limbă de circulație internațională
 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul psihologiei
 Utilizarea unor teorii şi metode în conceperea unor soluții pentru rezolvarea unor situaţii
de criză date
Proiectarea de strategii în domeniul psihologiei.
 Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii date de evaluare și valorificare empirică a
elementelor evaluate
 Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz
Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la
nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua
limbi străine.
 Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi
asistenţă calificată
 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în
realizarea sarcinilor profesionale, identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuție, a termenelor de realizare aferente
și a riscurilor aferente.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor
paliere ierarhice
 Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini
pentru nivelurile subordonate
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii
 Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională
FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ ȘI MONITORIZARE A STUDENTULUI
LA ACTIVITATEA DE INSTRUIRE PRACTICĂ

*se completează de către tutorele din partea partenerului de practică


Nume și prenume student:.........................
Instituţia de învăţământ:.............................
Perioada derulării stagiului de practică:...............................

Observații de
Prezențe/Absențe
monitorizare
Partener de practică
Octombrie 2019 Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Ianuarie 2020

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14


Prezența se bifează în
dreptul zilei
saptămânii

Total ore efectuate pe


zi
Total prezențe

Nume prenume Tutore partener de practică:...............


Data...........................................Semnatura................

0
ANGAJAMENT
de disponibilitate faţă de activitățile stagiului de practică

Subsemnatul/a_______________________________________________________, identificat/ă
cu cartea de identitate seria __________, nr. ___________________,
CNP__________________________________ cu domiciliul în
localitatea_________________________,
str._________________________________________________, nr.________, bl. ________,
sc.________, ap.______, sectorul/judeţul ____________________________________, în calitate de
student beneficiar(ă) al(a) unui stagiu de practică în cadrul unității de
practică............................................................................................, declar pe propria răspundere că
am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile de practică şi mă angajez să respect
cerinţele programului, să particip la stagiul de practică unde am fost repartizat(ă) şi să întocmesc
toate documentele solicitate.

De asemenea am fost informat asupra următoarelor obligații care îmi revin prin calitatea de student
beneficiar al stagiului de practică și mă angajez să le respect:

- pe durata derulării stagiului de practică voi respecta programul de lucru stabilit şi activităţile
specificate de tutore pentru îndeplinirea obiectivelor;

- pe durata derulării stagiului de practică voi respecta regulamentul de ordine interioară specific
instituţiei partener de practică şi normele de securitate, cât şi de sănătate în muncă;

- pe durata derulării stagiului de practică voi păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu


caracter profesional; voi folosi informaţiile la care am acces în timpul stagiului exclusiv pentru
dezvoltarea mea profesională; nu voi folosi informaţii despre partenerul de practică sau clienţii săi,
pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu
acordul respectivului partener de practică.

- pe durata stagiului de practică voi pune la dispoziţia tutorelui sau a altor persoane cu atribuţii de
control, caietul de practică pentru completările necesare;

- la terminarea stagiului de practică, voi preda caietul de practică completat de mine, cadrului didactic
supervizor.

Data:
Semnătura

0
Instituţia ……………………………………………..…..

Data ………….……./nr……………….

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Prin prezenta se adeverește că studentul(a) .......................................................


din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, specializarea
Psihologie, din cadrul Universităţii ,,Danubius” din Galați, grupa....posesor al
BI/CI seria ……, nr ………………, eliberat de ……………………………., la
data de …………………………, a efectuat în perioada
…………………………………. un stagiu de practică aferent anului de
studiu 2 în cadrul instituției noastre.

În perioada menţionată, studentul(a) a urmărit realizarea programului cadru


pentru colocviul de practică, întocmirea caietului de practică şi s-a încadrat în
programul instituţiei noastre.

Această adeverință se eliberează pentru a-i servi practicantului la dovedirea


efectuării stagiului de practică.

Director/Reprezentant legal

…………………………………….

Semnătură

Ștampila
FIŞĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI
*se completează de către tutorele din partea partenerului de practică la finalul stagiului prin acordarea unei
note fiecărui criteriu din tabelul de mai jos

Nume şi prenume student:


Instituţia de învăţământ:
Partener de practică:
Perioada derulării stagiului de practică:
INDICATORI ȘI CRITERII URMĂRITE PUNCTAJ
ACORDAT*
I. ÎNDEPLINIREA SARCINILOR: 25 puncte
1. Utilizarea practică a cunoştinţelor teoretice
2. Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi legate de obligaţiile sale
3. Capacitatea de realizare a sarcinilor primite
4. Capacitatea de soluţionare a problemelor întâlnite și de a obține rezultate în urma
îndeplinirii sarcinilor
5. Cunoaşterea cerințelor și a obiectivelor practicii
Total
II. ATITUDINEA FAŢĂ DE ACTIVITATEA PRACTICĂ: 25 puncte
1. Organizarea personală la locul de muncă și viiteza de lucru
2. Iniţiativă în planificarea şi executarea activităţilor sale
3. Gradul de implicare și de responsabilitate în completarea documentatiei specifice
4. Interes pentru dobândirea de cunoștințe noi
5. Aspect şi ţinută corespunzătoare
Total
III. COMPETENŢE SOCIALE ȘI DE COMUNICARE 25 puncte
1. Relaţia cu personalul firmei și cu tutorele/mentorul partenerului de practică
2. Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă
3. Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate
4. Adaptarea la regulile interne și la situațiile întâlnite
5. Respectarea disciplinei si a punctualitatii in cadrul programului de practică
Total
IV. CALITĂŢI PERSONALE 25 puncte
1. Flexibilitate
2. Creativitate și dorinţa de dezvoltare profesională
3. Exigenţă faţă de propria muncă
4. Siguranţa de sine
5. Lucrul în condiţii de stres
PUNCTAJ FINAL
OBSERVAȚII:

Nume şi prenume tutore de practică:


Semnătura:
Data:
FIȘA DE EVALUARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ȘI A
PROIECTULUI DE ACTIVITATE PRACTICĂ
*se completează de către cadrul didactic supervizor la finalul stagiului prin acordarea unei note fiecărui
criteriu din tabelul de mai jos
Nume și prenume student:.........................
Instituţia de învăţământ: UDG, Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Specializarea
Psihologie
Perioada derulării stagiului de practică:...............................

CRITERII CAIET DE PROIECT


PRACTICĂ (100 PUNCTE)
(100 PUNCTE)
RELEVANȚA ȘI EXPUNEREA 30 PUNCTE 20 PUNCTE
CONȚINUTULUI

Observații:

CLARITATEA ȘI CONCIZIA 30 PUNCTE 20 PUNCTE


EXPRIMĂRII
Observații:

GRADUL DE INFORMARE ȘI 40 PUNCTE 20 PUNCTE


DOCUMENTARE

Observații:

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR ȘI/SAU A 40 PUNCTE


INFORMAȚIILOR

Observații:

PUNCTAJ FINAL

Nume prenume cadru didactic supervizor: Lect.univ.dr. Iulian Negulescu


Data........................................Semnatura...............
PLANIFICARE TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU STAGIUL DE
PRACTICĂ
SPECIALIZAREA Psihologie

Săptămâni şi zile Conţinuturi


de practică
- Prezentarea domeniilor majore de specializare în psihologie.
S1 1 - Discuții cu specialiști practicieni din domeniu.

Practica se va desfăşura în următoarele locații:


S2 2 Centre de protecție specială pentru copii cu cerințe educaționale speciale
- familiarizarea cu problemele copiilor cu cerințe educaționale speciale;
- întocmirea corectă a dosarelor personale (ancheta socială, fișa psihopedagogică);
S3 3 - studiul metodelor și tehnicilor de inserție socială.

Centre pilot pentru diagnosticare, recuperare și reinserție socio-profesională


S4 4 Organizații și asociații profesionale/Colegii de specialitate
- familiarizarea cu cerințele adulților cu probleme medico-psiho-sociale

Fundații pentru refugiați și azilanți


S5 5 - studiul diferențelor interculturale;
- familiarizarea cu problemele adaptării și integrării în condițiile unei culturi diferite;
- cunoașterea unor strategii de inserție socio-profesională;
S6 6 - asistarea psihologică a copiilor în contextul școlarizării într-un mediu cultural
diferit.

S7 7 Instituții subordonate Ministerului Justitiei


- cunoașterea aspectelor psihologice și psihosociale care apar în condiții de detenție;
- familiarizarea cu modul de organizare și desfășurare a procesului de reeducare și
resocializare a persoanelor aflate în detenție;
S8 8 - cunoașterea unor aspecte psihologice privind ancheta judiciară (psihologia
participanților la procesul penal, duelul judiciar, victima și victimologia, psihologia
mărturiei).
S9 9
Centre educative speciale
- cunoașterea diferitelor tipuri și grade de dizabilități, în scopul diagnosticării
corecte;
S10 10 - familiarizarea cu metodele specifice învățământului special, cu scopul integrării /
reintegrării socio-profesionale și asigurării de șanse egale;
- cunoașterea tehnicilor de psihoterapie recuperatorie.

Centre de plasament
S11 11 - familiarizarea cu problemele copilului instituționalizat;
- cunoașterea strategiilor de asistare psihologică în scopul suplinirii handicapului
afectiv și a structurării vocațional-profesionale.
S12 12
Instituții medicale/Spitale
- cunoașterea etiologiei și a modalitatilor de manifestare a bolilor psihice (mica și
marea patologie);
S13 13 - familiarizarea cu sistemul de psihodiagnoză clinică;
- asimilarea tehnicilor de psihoterapie;
Laboratoare de testare psihologică/ Cabinete individuale de psihologie
S14 14 - însușirea unor deprinderi de testare psihologică;
- familiarizarea cu metode de selecție a personalului.
FIȘA nr. 1 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr 2 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 3 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 4 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 5 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 6 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 7 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 8 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 9 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 10 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 11 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 12 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 13 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 14 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
PROIECT DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Proiectul de activitate practică este document sintetic privind experienţa de învăţare practică din
perspectivă teoretică, metodologică şi personală care are menirea de a oglindi atât activitatea
desfăşurată, cunoştinţele acumulate, disfuncţiile constatate, concluziile şi propunerile studentului.

În urma experienței practice de care ați beneficiat, realizați un studiu aplicativ sub forma unei
ANALIZE / STUDIU DE CAZ în care să surprindeți aspecte precum:
- un studiu de caz în care să prezentaţi o problemă concretă, întâlnită şi rezolvată în cadrul
stagiului de practică sau
- o analiză sau studiu de caz cu privire la una din tematicile abordate pe durata stagiului de
practică.
Obs : Proiectul poate fi tehnoredactat şi ataşat ca anexă caietului de practică.

S-ar putea să vă placă și