Sunteți pe pagina 1din 30

CAIET DE PRACTICĂ

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Specializarea: Relații Internaționale și Studii Europene

Nume și prenume student:.......................................

Grupa:........

Anul de studiu:...................

1
CUPRINS

FIȘA DE IDENTIFICARE A PRACTICANTULUI..............................................................................3

GHID DE COMPLETARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ................................................................5

CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ...........................................................6

FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ ȘI MONITORIZARE A STUDENTULUI.............................0

ANGAJAMENT....................................................................................................................................0

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ...........................................................................................................1

FIŞĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI....................................................................................2

FIȘA DE EVALUARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ȘI A PROIECTULUI DE ACTIVITATE


PRACTICĂ...........................................................................................................................................3

PLANIFICARE TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ.........................4

FIȘA nr. 1 DE ACTIVITATE PRACTICĂ............................................................................................5

FIȘA nr 2 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.............................................................................................6

FIȘA nr. 3 DE ACTIVITATE PRACTICĂ............................................................................................7

FIȘA nr. 4 DE ACTIVITATE PRACTICĂ............................................................................................8

FIȘA nr. 5 DE ACTIVITATE PRACTICĂ............................................................................................9

FIȘA nr. 6 DE ACTIVITATE PRACTICĂ..........................................................................................10

FIȘA nr. 7 DE ACTIVITATE PRACTICĂ..........................................................................................11

FIȘA nr. 8 DE ACTIVITATE PRACTICĂ..........................................................................................12

FIȘA nr. 9 DE ACTIVITATE PRACTICĂ..........................................................................................13

FIȘA nr. 10 DE ACTIVITATE PRACTICĂ........................................................................................14

FIȘA nr. 11 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.........................................................................................15

FIȘA nr. 12 DE ACTIVITATE PRACTICĂ........................................................................................16

FIȘA nr. 13 DE ACTIVITATE PRACTICĂ........................................................................................17

FIȘA nr. 14 DE ACTIVITATE PRACTICĂ........................................................................................18

PROIECT DE ACTIVITATE PRACTICĂ..........................................................................................19


FIȘA DE IDENTIFICARE A PRACTICANTULUI

Numele: ……………………………….……
Prenumele: …………………….……………
Instituţia de învăţământ: Universitatea “Danubius” din Galaţi
Specializarea: Relatii Internationale si Studii Europene
Anul de studiu: ...................
Ciclul de studii: studii universitare de licenţă
Descrierea activității de practică
Total ore de practică: 4 ore/săptămână, total 56 ore de practică
Perioada de desfășurare a stagiului: de la 01.10.2016 până la 15.01.2018
Durata perioadei de practică: 14 săptămâni
Program de lucru: 10.00-14.00
Total ore/zi: 4 ore/zi
Date despre partenerul de practică la care s-a realizat stagiul de practică
Denumire:...........................................................................................................................................
Adresa: …………………………………………………………………………………..………….
Domeniu de activitate:……………………………………………
Departamentul în care s-a desfășurat stagiul de practică:…………………...………………………
Tutore de practică (din partea partenerului de practică)..................................................................
Tel……..................., e-mail: …………………………………………………………………….
Cadrul didactic supervizor (din partea Facultății de Comunicare și Relații Internaționale):
Conf.univ.dr.Florin Iftode, Tel00740055003 e-mail: floriniftode@univ-danubius.ro
Obiective generale ale stagiului de practică:
- Practica de specialitate vizează familiarizarea studenţilor cu latura practică a profesiei de
specialist in relatii internationale si studii europene, precum şi cunoaşterea aspectelor
concrete privind paracticarea diferitelor profesii din domeniul relatiilor internationale.
- Practica vizează documentarea studentilor pe domenii de interes stabilite impreuna cu
cadre didactice din facultate, precum si initierea studentilor in activitatea de cercetare
stiintifica si identificarea unor subiecte ce pot deveni teme de licenta.
- Familiarizarea studenţilor cu activităţile desfăşurate la nivelul unor organizaţii politice,
administrative sau civice.
- Documentarea studenţilor pe domenii de interes stabilite împreună cu cadre didactice din
facultate;
- Iniţierea studenţilor în activitatea ştiinţifică;
- Să utilizeze cunoştinţele teoretice din domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor
europene în cazuri concrete pe diverse materii de drept internaţional, comunitar şi politici
europene;
- Creşterea abilităţii studenţilor de a opera cu concepte precum: integrare europeană,
securitate naţională, mediu de securitate, politica europeană de securitate şi apărare,
tehnici de negociere şi mediere, programe şi politici europene, managementul proiectelor,
analiză instituţională etc.
- Explicarea şi interpretarea unor manifestări concrete din domeniul relatiilor
internationale.
- Aplicarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor politice.
- Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra şi interdisciplinare.
- Realizarea unor conexiuni între achiziţiile dobândite prin studiul disciplinelor stiintelor
politice şi alte domenii ale cunoaşterii şi practicii umane.
- Exersarea abilităților de lucru în grup.
GHID DE COMPLETARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ

1. Înaintea desfășurării stagiului de practică practicanții vor primi spre completare prezentul material
suport, intitulat caiet de practică.
2. Activitățile zilnice de practică realizate vor fi detaliate de fiecare practicant în scris în fișa de
activitate practică din prezentul caiet de practică și vor viza aspecte referitoare la modul de lucru și
rezultatele muncii practice.
3. Pentru fiecare zi de practică există câte o fișă care solicită dezvoltarea în scris a temei de practică din
ziua respectivă și activitățile specifice temei. Studentul va trebui să fixeze, în acord cu tutorele din
instituţie, scopurile, obiectivele şi sarcinile zilei respective. La finalul orelor de practică, vor fi făcute
unele observaţii (care vor fi consemnate şi în caietul de practică) privind activitatea desfăşurată: baza
teoretică folosită, sarcinile îndeplinite, sarcinile neîndeplinite (din ce motiv, când vor fi îndeplinite),
situaţiile în care au fost întâmpinate dificultăţi, cum se intenţionează înlăturarea dificultăţilor în viitor,
descrierea experienţelor avute în fiecare etapă de formare a abilităţilor necesare, prezentarea studiilor
de caz, prezentarea modului de efectuare şi întocmire a anchetei sociale, descrierea paşilor parcurşi
pentru soluţionarea unui caz etc.), observaţiile proprii (disfuncţii constatate, concluzii şi propuneri),
împărtăşirea experienţelor, căutarea împreună a unor soluţii pentru cazurile mai dificile, întâlniri
opţionale care se doresc a fi o resursă adiţională pentru student.
4. După finalizarea stagiului de practică și completarea fișelor de activitate zilnică se va întocmi
Proiectul de activitate practică care va consta în realizarea unei scurte prezentări a unității unde se
realizează practica și a unui studiu aplicativ (analiză/studiu de caz) referitor la activitatea desfăşurată
pe parcursul practicii. Documentaţia care a stat la baza realizării practicii (regulamente, documente
etc.) nu se va include în proiectul de practică decât cu acordul partenerului de practică sub formă de
anexe.
5. În desfășurarea stagiului de practică se vor urmări o serie de competențe specifice iar nivelul de
îmbunătățire al acestora va fi concludent în evaluarea finală. Prin implicarea directă a studenţilor în
activitatea de prezentare în format scris a propriei experiențe practice aceștia vor aprofunda
experiențele practice și vor putea fi capabili de o autoevaluare a competențelor însușite.
6. Tutorele din partea partenerului de practică va completa la finalul stagiului de practică fișa de
evaluare a practicantului și va acorda un punctaj în funcție de rezultatele practicantului.
7. Cadrul didactic supervizor va completa la finalul stagiului de practică fișa de evaluare a caietului și
proiectului de practică și va acorda un punctaj în funcție de rezultatele practicantului.
CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ
Stagiile de practică se vor derula în baza convenţiilor de practică încheiate cu instituții și unități de
specialitate – aceste instituţii fiind denumite în continuare parteneri de practică. Regulile prevăzute
în cadrul convenţiilor de practică vor sta la baza desfășurării stagiilor de practică.
Etapele desfășurării stagiului de practică sunt următoarele:
1. Stabilirea grupelor de practicanți.
2. Stabilirea partenerilor de practică pentru fiecare grup de practicanți (în baza acordurilor de
practică).
3. Stabilirea mentorilor/tutorilor de practică pentru fiecare grup de practicanți.
4. Realizarea stagiilor de practică în conformitate cu planul de învățământ /Fișa disciplinei stabilită
pentru anul universitar în curs.
5. Stabilirea de către partenerul de practică a unui tutore de practică intern care va stabili împreună cu
cadrul didactic supervizor obiectivele, activităţile şi sarcinile concrete pentru perioada stagiului de
practică, tematica activităţilor practice şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de
pregătire practică.
6. Monitorizarea practicanților de către tutorii de practică prin fișele de prezență individuale.
7. Planificarea temelor de practică în conformitate cu specializarea practicanților.
8. Desfășurarea practicii.
9. Evaluarea studenţilor de către cadrul didactic supervizor în vederea acordării notei la disciplina
Practică se va realiza pe baza unui colocviu. În ziua stabilită pentru colocviul de practică,
studentul va prezenta caietul de practică şi va răspunde la întrebările cadrului didactic supervizor.
Condițiile desfășurării stagiului de practică sunt următoarele:
- Stagiul de practică trebuie să fie realizat în domeniul de studiu/specializarea la care practicantul
este înmatriculat și în funcție de tematica stabilită. Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de
practică sunt astfel alese încât să fie relevante domeniului/specializării pentru care se pregătesc
practicanții și astfel încât să ofere deschidere către noi obiective şi posibilităţi de aplicare în
viitor. În cadrul stagiului de practică, practicanții primesc teme orientative conform planului de
învățământ care vizează dobândirea de cât mai multe competenţe.
- Stagiul de practică trebuie realizat în conformitate cu perioada de practică prevăzută în fișa
disciplinei.
- Stagiul de practică trebuie realizat urmărind însușirea de către practicanți a competențelor
specificate în fișa disciplinei.
- În acest sens specificăm că pentru studenţii din cadrul Universităţii “Danubius” din Galaţi,
Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, specializarea Relatii Internationale si Studii
Europene, se urmărește formarea şi dezvoltarea următoarelor competenţe profesionale și
transversale:
Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene și
internaționale
 Analiza unei situaţii date prin aplicarea unor principii, teorii şi metode fundamentale din
domeniul relaţiilor internaţionale
 Realizarea, individual sau în echipă, a unui proiect profesional în domeniul impactului
teoriilor relaţiilor internaţionale si comunicarea acestuia in cel puțin o limbă de circulație
internațională
 Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale si afacerilor
europene
 Utilizarea unor teorii şi metode în conceperea unor soluții pentru rezolvarea unor situaţii
de criză date
Proiectarea de strategii în domeniul relațiilor internaționale și afacerilor europene
 Aplicarea cunoştinţelor asimilate la situaţii date de evaluare și valorificare empirică a
elementelor evaluate
 Aplicarea metodelor de expertiză de specialitate în evaluarea unui studiu de caz
Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea,
transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la
nivel avansat a unei limbi de circulație internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua
limbi străine.
 Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi
asistenţă calificată
 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în
realizarea sarcinilor profesionale, identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor
disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuție, a termenelor de realizare aferente
și a riscurilor aferente.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor
paliere ierarhice
 Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini
pentru nivelurile subordonate
 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii
 Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională
FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ ȘI MONITORIZARE A STUDENTULUI
LA ACTIVITATEA DE INSTRUIRE PRACTICĂ

*se completează de către tutorele din partea partenerului de practică


Nume și prenume student:.........................
Instituţia de învăţământ:.............................
Perioada derulării stagiului de practică:...............................

Partener de practică Prezențe/Absențe Observații de


monitorizare
Noiembrie 2016 Decembrie 2016 Ianuarie 2017

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Prezența se bifează în dreptul zilei
saptămânii

Total ore efectuate pe zi

Total prezențe

Nume prenume Tutore partener de practică:...............


Data...........................................Semnatura................

0
ANGAJAMENT
de disponibilitate faţă de activitățile stagiului de practică

Subsemnatul/a_______________________________________________________, identificat/ă
cu cartea de identitate seria __________, nr. ___________________,
CNP__________________________________ cu domiciliul în
localitatea_________________________,
str._________________________________________________, nr.________, bl. ________,
sc.________, ap.______, sectorul/judeţul ____________________________________, în calitate de
student beneficiar(ă) al(a) unui stagiu de practică în cadrul unității de
practică............................................................................................, declar pe propria răspundere că
am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile de practică şi mă angajez să respect
cerinţele programului, să particip la stagiul de practică unde am fost repartizat(ă) şi să întocmesc
toate documentele solicitate.

De asemenea am fost informat asupra următoarelor obligații care îmi revin prin calitatea de student
beneficiar al stagiului de practică și mă angajez să le respect:

- pe durata derulării stagiului de practică voi respecta programul de lucru stabilit şi activităţile
specificate de tutore pentru îndeplinirea obiectivelor;

- pe durata derulării stagiului de practică voi respecta regulamentul de ordine interioară specific
instituţiei partener de practică şi normele de securitate, cât şi de sănătate în muncă;

- pe durata derulării stagiului de practică voi păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu


caracter profesional; voi folosi informaţiile la care am acces în timpul stagiului exclusiv pentru
dezvoltarea mea profesională; nu voi folosi informaţii despre partenerul de practică sau clienţii săi,
pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu
acordul respectivului partener de practică.

- pe durata stagiului de practică voi pune la dispoziţia tutorelui sau a altor persoane cu atribuţii de
control, caietul de practică pentru completările necesare;

- la terminarea stagiului de practică, voi preda caietul de practică completat de mine, cadrului didactic
supervizor.

Data:
Semnătura

0
Instituţia ……………………………………………..…..

Data ………….……./nr……………….

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Prin prezenta se adeverește că studentul (a) .......................................................


din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, specializarea
Relatii Internationale si Studii Europene, din cadrul Universităţii ”Danubius”
din Galați, grupa....posesor al BI/CI seria ……, nr ………………, eliberat de
……………………………., la data de …………………………, a efectuat în
perioada …………………………………. un stagiu de practică aferent
anului de studiu............... în cadrul instituției noastre.

În perioada menţionată, studentul (a) a urmărit realizarea programului cadru


pentru colocviul de practică, întocmirea caietului de practică şi s-a încadrat în
programul instituţiei noastre.

Această adeverință se eliberează pentru a-i servi practicantului la dovedirea


efectuării stagiului de practică.

Director/Reprezentant legal

…………………………………….

Semnătură

Ștampila
FIŞĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI
*se completează de către tutorele din partea partenerului de practică la finalul stagiului prin acordarea unei
note fiecărui criteriu din tabelul de mai jos

Nume şi prenume student:


Instituţia de învăţământ:
Partener de practică:
Perioada derulării stagiului de practică:
INDICATORI ȘI CRITERII URMĂRITE PUNCTAJ
ACORDAT*
I. ÎNDEPLINIREA SARCINILOR: 25 puncte
1. Utilizarea practică a cunoştinţelor teoretice
2. Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi legate de obligaţiile sale
3. Capacitatea de realizare a sarcinilor primite
4. Capacitatea de soluţionare a problemelor întâlnite și de a obține rezultate în urma
îndeplinirii sarcinilor
5. Cunoaşterea cerințelor și a obiectivelor practicii
Total

II. ATITUDINEA FAŢĂ DE ACTIVITATEA PRACTICĂ: 25 puncte


1. Organizarea personală la locul de muncă și viiteza de lucru
2. Iniţiativă în planificarea şi executarea activităţilor sale
3. Gradul de implicare și de responsabilitate în completarea documentatiei specifice
4. Interes pentru dobândirea de cunoștințe noi
5. Aspect şi ţinută corespunzătoare
Total

III. COMPETENŢE SOCIALE ȘI DE COMUNICARE 25 puncte


1. Relaţia cu personalul firmei și cu tutorele/mentorul partenerului de practică
2. Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă
3. Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate
4. Adaptarea la regulile interne și la situațiile întâlnite
5. Respectarea disciplinei si a punctualitatii in cadrul programului de practică
Total

IV. CALITĂŢI PERSONALE 25 puncte


1. Flexibilitate
2. Creativitate și dorinţa de dezvoltare profesională
3. Exigenţă faţă de propria muncă
4. Siguranţa de sine
5. Lucrul în condiţii de stres
PUNCTAJ FINAL

OBSERVAȚII:

Nume şi prenume tutore de practică:


Semnătura:
Data:

FIȘA DE EVALUARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ȘI A


PROIECTULUI DE ACTIVITATE PRACTICĂ
*se completează de către cadrul didactic supervizor la finalul stagiului prin acordarea unei note fiecărui
criteriu din tabelul de mai jos

Nume și prenume student:.........................


Instituţia de învăţământ:.............................
Perioada derulării stagiului de practică:...............................
CRITERII CAIET DE PROIECT
PRACTICĂ (100 PUNCTE)
(100 PUNCTE)
RELEVANȚA ȘI EXPUNEREA 30 PUNCTE 20 PUNCTE
CONȚINUTULUI

Observații:

CLARITATEA ȘI CONCIZIA 30 PUNCTE 20 PUNCTE


EXPRIMĂRII
Observații:

GRADUL DE INFORMARE ȘI 40 PUNCTE 20 PUNCTE


DOCUMENTARE

Observații:

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR ȘI/SAU A 40 PUNCTE


INFORMAȚIILOR
Observații:

PUNCTAJ FINAL

Nume prenume cadru didactic supervizor:...............


Data........................................Semnatura...............

PLANIFICARE TEMATICĂ ORIENTATIVĂ PENTRU STAGIUL DE


PRACTICĂ
SPECIALIZAREA Psihologie

Săptămâni şi zile Conţinuturi


de practică

S1 1 - Prezentarea domeniilor majore de specializare în relatii internationale si studii


europene.
S2 2 - Discuții cu specialiști practicieni din domeniu.

S3 3

4
S4
Practica se va desfăşura la nivelul facultăţii sau la nivelul unor instituţii publice sau private
S5 5 cu care Facultatea de Comunicare și Relaţii Internaţionale a încheiat o convenţie de
colaborare pentru practica studenţilor.
S6 6 În cadrul activităţii de practică (cercetare, documentare, training) se vor urmări teme
precum:
S7 7  Politici publice (centrale, locale, regionale, sectoriale)
 Managementul proiectelor
S8 8  Analiză instituţională (exemple: structuri organizaţionale, comunicare, proceduri de
luare a deciziei)

S9 9  Comunicare interculturală
 Managementul in organizatia politica
 Interacţiune cetăţeni – instituţii
S10 10  Tehnici de negociere şi mediere
 Integrare europeană
 Programe europene
S11 11

S12 12

S13 13

S14 14

FIȘA nr. 1 DE ACTIVITATE PRACTICĂ


Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................
Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr 2 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 3 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 4 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 5 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 6 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 7 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 8 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 9 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 10 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 11 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 12 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 13 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
FIȘA nr. 14 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: ……...................

Tema de practică:...................

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

....................

Constatări, observații și alte aspecte:

.........................

Propuneri:

………………
PROIECT DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Proiectul de activitate practică este document sintetic privind experienţa de învăţare practică din
perspectivă teoretică, metodologică şi personală care are menirea de a oglindi atât activitatea
desfăşurată, cunoştinţele acumulate, disfuncţiile constatate, concluziile şi propunerile studentului.

În urma experienței practice de care ați beneficiat, realizați un studiu aplicativ sub forma unei
ANALIZE / STUDIU DE CAZ în care să surprindeți aspecte precum:
- un studiu de caz în care să prezentaţi o problemă concretă, întâlnită şi rezolvată în cadrul
stagiului de practică sau
- o analiză sau studiu de caz cu privire la una din tematicile abordate pe durata stagiului de
practică.
Obs : Proiectul poate fi tehnoredactat şi ataşat ca anexă caietului de practică.

S-ar putea să vă placă și